ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN"

Átírás

1 ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL A 49/2006. (XI. 6.) 1, AZ 55/2008. (X. 31.) 2, A 42/2009. (IX. 30.) 3 ÉS AZ 56/2012. (XI. 30.) 4 RENDELETTEL EGYSÉGES SZERKEZETBEN Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestülete (továbbiakban: Önkormányzat) a Kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló évi CXL. 5 törvény (továbbiakban: törvény) 77. felhatalmazása alapján megalkotja az alábbi rendeletet: A rendelet célja 1. 6 A rendelet célja, hogy a lakosság művelődési és kulturális szükségleteinek figyelembevételével, Óbuda- Békásmegyer Kulturális Koncepciójában foglaltaknak megfelelően határozza meg az Önkormányzat közművelődési tevékenységét, annak szakmai és finanszírozási elveit, az ellátás feltételeit és módját. A feladatok ellátásának alapelvei 2. 7 a) Az Önkormányzat a közművelődési feladatait elsősorban az általa fenntartott intézmények, illetve az általa alapított közhasznú vagy kiemelten közhasznú tevékenységet folytató társaságok segítségével látja el, amelyek nem mutatnak elkötelezettséget semmilyen vallás, világnézet, vagy politikai irányzat mellett sem. b) Az Önkormányzat közművelődési megállapodás megkötésével segítheti azon közművelődési feladatok ellátását, amelyeket nem kerületi önkormányzati fenntartású intézmények, hanem állami vagy fővárosi fenntartású intézmények, nonprofit korlátolt felelősségű társaságok, közhasznú társaságok, civil szervezetek, illetve magánszemélyek végeznek. c) A helyi közművelődési feladatok ellátásában az Önkormányzat igényli, és lehetőségeihez mérten segíti a civil közösségeket, szervezetek, magánszemélyek, illetve más kulturális tevékenységet is végző vállalkozások közreműködését. d) 8 A kerület minden lakosa jogosult igénybe venni az Önkormányzat közművelődési és közgyűjteményi intézményeinek szolgáltatásait, és az Önkormányzat által kötött közművelődési megállapodásokban, fenntartói megállapodásokban, közszolgáltatási szerződésekben (a továbbiakban: szerződések) meghatározott szolgáltatásokat. A rendelet hatálya 3. 9 A rendelet hatálya kiterjed: a) az Önkormányzat által fenntartott közművelődési és közgyűjteményi intézményekre, illetve az önkormányzat által alapított nonprofit kft-ékre 10, melyek felsorolását a rendelet 7. -a tartalmazza. b) mindazon közművelődési és közgyűjteményi intézményekre, társadalmi és civil szervezetekre, társulásokra és magánszemélyekre, amelyekkel, illetve akikkel az Önkormányzat Képviselőtestülete közművelődési feladatok ellátására szerződést 11 köt. 1 Elfogadva: október Elfogadva: október Elfogadva: szeptember Elfogadva: november 29. Hatályos: december 5-étől. 5 Pontosította: 55/2008. (X. 31.) Ör. 11. (2) bekezdés 6 Módosította. 55/2008. (X. 31.) Ör Módosította: 55/2008. (X. 31.) Ör Módosította: 56/2012. (XI. 30.) Ör Módosította: 55/2008. (X. 31.) Ör Módosította: 56/2012. (XI. 30.) Ör pontja 11 Módosította: 56/2012. (XI. 30.) Ör pontja

2 Az Önkormányzat által vállalt közművelődési feladatok 4. (1) Az Önkormányzat feladatának tekinti, hogy a városrész művelődési, kulturális és az itt élő kisebbségek hagyományaira, valamint a kerületben működő intézmények, civil szervezetek és polgárok tevékenységére alapozva segítse: a) a kerület kulturális értékeinek, hagyományainak feltárását, megismertetését, ápolását, kiemelkedő személyiségeinek értékteremtő kulturális tevékenységét, b) a kerület vonzerejének lakosságmegtartó képességének növelését, a civil társadalom önszerveződő tevékenységének erősítését, a kerületi lakosok életminőségének, életesélyeinek javítását, c) a hátrányos helyzetű rétegek kulturális elesettségének mérséklését, d) az iskolarendszeren kívüli képzések, felnőttoktatás egyes formáinak intézményesülését, a közművelődés feladatrendszerében, e) a gyermekek és fiatalok művészeti, művelődési és közösségi életét, f) a kerület környezeti, szellemi, művészeti hagyományainak feltárását, megismertetését, a helyi művelődési szokások gondozását, gazdagítását, g) az egyetemes, nemzeti, a nemzetiségi 1 kultúrák megismertetését, gyarapítását, a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítését és fenntartását, h) környezeti kultúra javítását, városesztétikai kultúra fejlesztését, i) a helyi társadalom kapcsolatrendszerének fejlesztését, közösségi életének érdekérvényesítését, j) a szabadidő kultúrált és művelődési célú eltöltését, k) ismeretszerző, amatőr és alkotó közösségek működését és tevékenységét, l) közhasznú kulturális információs szolgáltatásokat, helyi művelődés szociológiai kutatásokat, m) egyéb, az Önkormányzat által támogatandónak minősült művelődési formákat, kulturális tevékenységet. (2) 2 Az Önkormányzat közművelődési feladatait éves cselekvési terv szerint végzi. Az éves közművelődési cselekvési tervet a Képviselőtestület hagyja jóvá, legkésőbb a tárgyévi költségvetési rendelet elfogadásakor. (3) 3 A közművelődési feladatok ellátásának szervezeti keretei 5. 4 Az Önkormányzat a törvény 78. (2) bekezdésben foglaltak szerint a rendelet 4. -ában felsorolt feladatok ellátása céljából közművelődési és közgyűjteményi intézményeket, társaságokat működtet. 6. (1) Az Önkormányzat közművelődési feladatainak ellátása érdekében együttműködik elsősorban: 5 a) b) a kerület területén működő nem önkormányzati fenntartású közművelődési és közgyűjteményi 6 intézményekkel, c) a kerületben tevékenységet folytató közművelődési célú társadalmi szervezetekkel és civil szervezetekkel, d) a kerületben működő nemzetiségi 7 önkormányzatokkal, e) hasonló feladatokat ellátó országos és fővárosi szervekkel, szervezetekkel, f) a kerületben kulturális tevékenységet végző, illetve kerületi székhelyű gazdasági társaságokkal. (2) Az (1) bekezdésben megjelölt intézményekkel az Önkormányzat a saját intézményei által el nem látott feladatai ellátása érdekében szerződést 8 köthet Az önkormányzat az alábbi közművelődési és közgyűjteményi intézményekkel, illetve társaságokkal látja el közművelődési feladatait: 1. Óbudai Múzeum 2. Óbudai Platán Könyvtár 3. Óbudai Társaskör 4. Óbudai Kulturális Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, melynek tagintézményei: 4.1. Óbudai Kulturális Központ 1 Módosította: 56/2012. (XI. 30.) Ör pontja 2 Módosította: 55/2008. (X. 31.) Ör Hatályon kívül helyezte: 55/2008. (X. 31.) Ör. 11. (3) bekezdés 1. pontja 4 Módosította: 55/2008. (X. 31.) Ör Hatályon kívül helyezte: 55/2008. (X. 31.) Ör. 11. (3) bekezdés 2. pontja 6 Kiegészítette. 55/2008. (X. 31.) Ör. 11. (2) bekezdés 2. pontja 7 Módosította: 56/2012. (XI. 30.) Ör pontja 8 Módosította: 56/2012. (XI. 30.) Ör pontja 9 Módosította: 56/2012. (XI. 30.) Ör. 2. 2

3 4.2. Békásmegyeri Közösségi Ház 4.3. Csillaghegyi Közösségi Ház 5. Óbudai Danubia Zenekar Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 8. 1 (1) A kerület kulturális életét érintő kérdésekben a döntés-előkészítést és a véleményezést a mindenkori kulturális bizottság 2 látja el. (2) A közművelődési feladatok ellátását segíti az önkormányzat által létrehozott Óbudai Múzeum Közalapítvány (1) Az e rendeletben meghatározott közművelődési feladatok ellátásához az Önkormányzat közművelődési és közgyűjteményi intézményei, társaságai elsősorban az alapító okiratukban rögzített alapfeladatok teljesítésével járulnak hozzá. (2) Az Önkormányzat közművelődési és közgyűjteményi intézményei a IV. negyedévben a következő naptári évre munkatervet készítenek, az Óbudai Kulturális Központ Nonprofit Kft. üzleti tervet készít, amelyet az Önkormányzat éves költségvetésének elfogadásával egy időben, de legfeljebb azt követően 30 napon belül a Képviselőtestület hagy jóvá. (3) 4 Az Önkormányzat közművelődési és közgyűjteményi intézményei, gazdasági társaságai a szerződésben rögzített feladatok teljesítéséről a következő év I. negyedévében írásban beszámolnak a Képviselőtestületnek. A finanszírozás alapelvei (1) Az önkormányzat biztosítja az Óbudai Múzeum, az Óbudai Platán Könyvtár 6, valamint az Óbudai Társaskör a) üzemeltetésének, az épületek állagmegőrzésének, műszaki és technikai korszerűsítésének költségeit, b) alaptevékenységük ellátásához a jogszabályok alapján meghatározott illetmények forrását, c) az alapfeladataik ellátásának, az önkormányzat költségvetésében meghatározott fedezetét. (2) Az önkormányzat az Óbudai Kulturális Központ Nonprofit Kft. működéséhez a vele kötött közművelődési megállapodásban foglaltak szerint, az önkormányzat éves költségvetésében meghatározott módon forrást biztosít. (3) 7 Az Óbudai Danubia Zenekar Nonprofit Kft január 1-jétől az önkormányzattal kötött fenntartói megállapodás szerint látja el feladatát, melyhez az önkormányzat az éves költségvetésében meghatározott módon forrást biztosít. (4) 8 (5) Az Önkormányzat a helyi önkormányzatok könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatásáról szóló 4/2004. (II. 20.) NKÖM rendelet szerint benyújtandó pályázat elnyeréséhez szükséges önrészt biztosítja. Az önkormányzati intézményekben alkalmazottak foglalkoztatásának egyes kérdései 11. (1) 9 A közművelődési intézményekben az alap- és kiegészítő feladatok ellátásához szükséges foglalkoztatottak létszámát az érvényes jogszabályok határozzák meg. (2) 10 Vegyes rendelkezések 12. (1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. (2) 11 1 Módosította: 55/2008. (X. 31.) Ör Módosította: 56/2012. (XI. 30.) Ör pontja 3 Módosította: 55/2008. (X. 31.) Ör Módosította: 56/2012. (XI. 30.) Ör Módosította: 55/2008. (X. 31.) Ör Módosította: 56/2012. (XI. 30.) Ör pontja 7 Módosította: 56/2012. (XI. 30.) Ör Hatályon kívül helyezte: 56/2012. (XI. 30.) Ör pontja 9 Módosította: 55/2008. (X. 31.) Ör Hatályon kívül helyezte: 55/2008. (X. 31.) Ör. 11. (3) bekezdés 3. pontja 11 Hatályon kívül helyezte: 55/2008. (X. 31.) Ör. 11. (3) bekezdés 4. pontja 3

4 (3) A kihirdetés a helyben szokásos módon, a Polgármesteri Hivatal hirdetőbáláján való kifüggesztéssel történik. (4) 1 E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja. jegyző polgármester 1 Beiktatta: 42/2009. (IX. 30.) Ör. 1. 4

5 1. számú melléklet 1 1 Hatályon kívül helyezte: 55/2008. (X. 31.) Ör. 11. (3) bekezdés 5. pontja 5

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének. 21/2010. (V.31.) önkormányzati r e n d e l e t e. az önkormányzat közművelődési feladatairól

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének. 21/2010. (V.31.) önkormányzati r e n d e l e t e. az önkormányzat közművelődési feladatairól Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 21/2010. (V.31.) önkormányzati r e n d e l e t e az önkormányzat közművelődési feladatairól Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Alkotmány

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. Alapelvek

I. Fejezet. Általános rendelkezések. Alapelvek Albertirsa Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/1999.(X.29.) rendelete a 16/2004.(IV.30.) és az 5/2009. (III.02.) rendelettel egységes szerkezetbe foglalt szövege az Önkormányzat művelődési

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzat. 59/2006. (XII.29.) Önk. r e n d e l e t e

Nagykálló Város Önkormányzat. 59/2006. (XII.29.) Önk. r e n d e l e t e Nagykálló Város Önkormányzat 59/2006. (XII.29.) Önk. r e n d e l e t e az önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról (a 2/2008. (I.22.) Önk., a 32/2009. (IX.30.)

Részletesebben

Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól

Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Szendrő Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános

Részletesebben

Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2013. (V.08.) önkormányzati rendelet a helyi közművelődés önkormányzati feladatellátásáról

Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2013. (V.08.) önkormányzati rendelet a helyi közművelődés önkormányzati feladatellátásáról Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2013. (V.08.) önkormányzati rendelet a helyi közművelődés önkormányzati feladatellátásáról (módosításokkal egységes szerkezetben) Kiskunmajsa Városi

Részletesebben

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015.(V.29.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődés szabályozásáról

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015.(V.29.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődés szabályozásáról Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015.(V.29.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődés szabályozásáról Sátoraljaújhely Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a kulturális

Részletesebben

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület)

Részletesebben

Jászladány Nagyközség Önkormányzata 2/2005. ( I. 28.) rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól (egységes szerkezetbe foglalva) 1

Jászladány Nagyközség Önkormányzata 2/2005. ( I. 28.) rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól (egységes szerkezetbe foglalva) 1 Jászladány Nagyközség Önkormányzata 2/2005. ( I. 28.) rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól (egységes szerkezetbe foglalva) 1 Jászladány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

Nádudvar Város közművelődési feladatairól NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2001. (VI. 25.) Ök. sz. rendelete

Nádudvar Város közművelődési feladatairól NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2001. (VI. 25.) Ök. sz. rendelete Nádudvar Város közművelődési feladatairól NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2001. (VI. 25.) Ök. sz. rendelete Nádudvar város közművelődési feladatairól A közművelődéshez való jog gyakorlása

Részletesebben

Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2005. (X. 26.) rendelete a helyi közművelődésről

Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2005. (X. 26.) rendelete a helyi közművelődésről Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2005. (X. 26.) rendelete a helyi közművelődésről Martonvásár város képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és muzeális intézményekről,

Részletesebben

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (V.7.) önkormányzati rendelete. a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (V.7.) önkormányzati rendelete. a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (V.7.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Nógrádmegyer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a muzeális

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. 2.. (2) A 3. (1) bekezdésében meghatározott feladat ellátásának formái különösen: 4..

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. 2.. (2) A 3. (1) bekezdésében meghatározott feladat ellátásának formái különösen: 4.. TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATII KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 118/2004.. ((V.. 3..)) RENDELETE A HELYII KÖZMÜVELÖDÉSSRÖL 2 Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének../2013. (..) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról, valamint javaslat a Közösségi Ház használati szabályzatának elfogadására

Részletesebben

Kistelek Város Képviselő-testületének rendelete

Kistelek Város Képviselő-testületének rendelete Kistelek Város Képviselő-testületének 11/2000. (VI.5.) KT sz. rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról (egységes szerkezetben) Kistelek Város Képviselő-testülete a helyi közművelődési feladatok

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 29-i ülésére Tárgy: A helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 33/2009.(X.1.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata

Részletesebben

1997. évi CXL. törvény. a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről

1997. évi CXL. törvény. a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről 1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről A kulturális örökséghez tartozó javak múltunk és jelenünk megismerésének pótolhatatlan forrásai,

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselı-testületének. 1/2009. (I. 30.) r e n d e l e t e

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselı-testületének. 1/2009. (I. 30.) r e n d e l e t e Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselı-testületének 1/2009. (I. 30.) r e n d e l e t e a közmővelıdési tevékenység helyi feladatairól és támogatásáról Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselı-testülete

Részletesebben

1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről 2 3

1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről 2 3 Opten Törvénytár Opten Kft. I. 1997. évi CXL. törvény 1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről 2 3 A 2010.08.15. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék

Részletesebben

Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő testületének 9/2008.(VI.25.) Kt. számú rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról.

Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő testületének 9/2008.(VI.25.) Kt. számú rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról. Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő testületének 9/2008.(VI.25.) Kt. számú rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő Testülete a helyi közművelődési

Részletesebben

2. Az R. 6.. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

2. Az R. 6.. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelete a közművelődésről szóló 45/2004.(XII.3.) Kt. számú rendelet módosításáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Az intézmény neve: Petőfi Művelődési Ház Székhelye, címe: 8182 Berhida Orgona u 2. Az intézmény fenntartó szerve: Berhida Város Önkormányzata Székhelye,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Művelődési Ház 9919 Csákánydoroszló Vasút u.4.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Művelődési Ház 9919 Csákánydoroszló Vasút u.4. ALAPÍTÓ OKIRAT Csákánydoroszló Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

45/2009.(X.27.), 24/2010.(IX.14.), 29/2010.(X.26.), 26/2011.(V.26.)

45/2009.(X.27.), 24/2010.(IX.14.), 29/2010.(X.26.), 26/2011.(V.26.) Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 10/2008.(II.12.) rendelete az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól, a sportfeladatok finanszírozásáról és a sporttámogatás rendszeréről (egységes szerkezetben

Részletesebben

18. napirendi pont Megtárgyalja: Oktatási, Kulturális 01/197/2011. és Sport Bizottság, Pénzügyi és Vagyonkezelő Bizottság

18. napirendi pont Megtárgyalja: Oktatási, Kulturális 01/197/2011. és Sport Bizottság, Pénzügyi és Vagyonkezelő Bizottság 18. napirendi pont Megtárgyalja: Oktatási, Kulturális 01/197/2011. és Sport Bizottság, Pénzügyi és Vagyonkezelő Bizottság A Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés elnökének e l ő t e r j e s z t é s e a Bartók

Részletesebben

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 22-i ülésére

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 22-i ülésére 2. Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 205. április 22-i ülésére Tárgy: A 205. évi jogszabályváltozásoknak megfelelő alapító és módosító okiratok elkészítése Az előterjesztést

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. november 29eii ülésére Tárgy: Az Alapfokú Oktatási Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete megszüntetése miatti egyéb döntések

Részletesebben

OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 5/2000. (IV.13.)számú önkormányzati rendelete a helyi közmővelıdési tevékenységrıl.

OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 5/2000. (IV.13.)számú önkormányzati rendelete a helyi közmővelıdési tevékenységrıl. OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 5/2000. (IV.13.)számú önkormányzati rendelete a helyi közmővelıdési tevékenységrıl. Az önkormányzat kötelezı feladata a helyi közmővelıdési tevékenység

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. az önkormányzat sportrendeletéhez

ELŐTERJESZTÉS. az önkormányzat sportrendeletéhez ELŐTERJESZTÉS az önkormányzat sportrendeletéhez Az alkotmány szerint a Magyar Köztársaság területén élőknek joguk van a lehető legmagasabb szintű testi és lelki egészséghez. Ez a jog többek között a rendszeres

Részletesebben

Bianco példa egy községi önkormányzati közművelődési rendeletalkotás lehetséges megoldására. (Készítő: TMÁMK)

Bianco példa egy községi önkormányzati közművelődési rendeletalkotás lehetséges megoldására. (Készítő: TMÁMK) Bianco példa egy községi önkormányzati közművelődési rendeletalkotás lehetséges megoldására (Készítő: TMÁMK) Község Önkormányzatának./2010. (...) számú önkormányzati rendelete a községi közművelődési feladatok

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. december 16-i rendes ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. december 16-i rendes ülésére 10504-1/52009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. december 16-i rendes ülésére Tárgy: Katona József Művelődési Ház és Könyvtár Szervezeti és Működési

Részletesebben