Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól"

Átírás

1 Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében és a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében biztosított jogkörében, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, és a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló évi CXL. törvény (a továbbiakban: Törvény) 77. -ában rögzített feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja: 1. A közművelődési rendelet célja 1. A rendelet célja, hogy meghatározza Gyál Város Önkormányzatának közművelődési feladatait és biztosítsa a működés feltételeit. 2. Az önkormányzat közművelődési feladatai 2. Az önkormányzat a helyi közművelődési tevékenység támogatása során hangsúlyos feladatainak tekinti: a) a nemzeti, állami és helyi ünnepekhez kapcsolódó programokat és tevékenységeket, b) az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok, életminőséget és életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek megteremtését, c) az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és kisebbségi kultúra értékeinek megismertetését, a megértést, befogadást elősegítő programokat, tevékenységeket, d) a nemzeti, városi kisebbségi identitást, társadalmi felzárkózást, közeledést előmozdító programokat, tevékenységeket, e) a nemzeti és helyi hagyományok ápolását, megismertetését célzó, valamint új helyi identitásunkat erősítő hagyományok teremtését célzó programok, tevékenységeket, f) a helyi kulturális, művészeti értékek megismertetését, ápolását, új értékek megszületését segítő programokat és tevékenységeket, g) a környezetkultúra és a városesztétikai kultúra fejlesztését célzó programokat és tevékenységeket, h) a polgárok önműveléséhez, ismeretszerzéséhez, tehetségének kibontakoztatásához, világban való jobb eligazodásához segítséget adó programokat és tevékenységeket, i) a csoportos, különösen az ismeretszerzési, amatőr alkotóművészeti, előadó művészeti, közösségi művelődési, életminőséget javító aktivitásokra szerveződött közösségek tevékenységét segítő programokat és tevékenységeket, j) a város kultúráját a város határain túl is reprezentáló, kiemelkedő értéket produkáló alkotók és alkotóközösségek aktivitásait segítő programokat, tevékenységeket, k) a szabadidő művelődési célú eltöltését célzó egyéni és közösségi aktivitásokat segítő programokat és tevékenységeket, l) a helyi társadalom kapcsolatrendszerének fejlesztését, közösségi életének, érdekérvényesítésének kibontakoztatását segítő programokat és tevékenységeket, m) a kegyeleti kultúra és az ünnepek kultúrájának gondozását, n) az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének támogatását, különös tekintettel a kiemelkedő értékeket produkáló művészeti és szellemi alkotóközösségek, műhelyek tevékenységére, o) egyéb művelődést segítő lehetőségek biztosítását. 3. Az önkormányzat közművelődési feladatellátásának struktúrája és intézménye 3. (1) Az önkormányzat közművelődési feladatait az általa fenntartott intézmény útján látja el.

2 (2) Az önkormányzat által fenntartott közművelődési-közgyűjteményi intézmény neve és címe: Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár (2360 Gyál, Kőrösi u ) (3) A (2) bekezdésben meghatározott intézmény önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, önálló gazdálkodási jogköre és felelőssége van. Szakmailag önállóan látja el az alapító okiratban és az éves munkatervben rögzített konkrét feladatait. Az intézmény vezetőjét Gyál Város Önkormányzatának Képviselőtestülete nevezi ki, s gyakorolja vele szemben az alapvető munkáltatói jogokat. (4) A (2) bekezdésben meghatározott intézmény: a) helyet biztosít a 2. a) pontban részletezett programokhoz, tevékenységekhez, illetve székhelyén vagy külső helyszíneken szervezi, lebonyolítja azokat, b) hely biztosításával, módszertani segítség nyújtásával, az igények feltérképezésével és saját aktivitások szervezésével és lebonyolításával vesz részt a 2. b) pontban részletezett feladatok megvalósításában, c) hely biztosításával, saját aktivitások szervezésével és lebonyolításával vesz részt a 2. c) pontban részletezett feladatok megvalósításában, d) hely biztosításával, módszertani segítség nyújtásával, saját rendezvények, pályázatok szervezésével és lebonyolításával, a városban működő civil közösségek tevékenységének segítésével, intézmények, egyéb szervezetek tárgyhoz kapcsolódó tevékenységének segítésével vesz részt a 2. d) pontban meghatározott feladatok megvalósításában, e) hely biztosításával, saját, hagyományőrző és hagyományteremtő aktivitások szervezésével és lebonyolításával valamint civil közösségek, szervezetek tárgyhoz kötődő aktivitásainak segítésével vesz részt a 2. e) pontban részletezett feladatok megvalósításában, f) hely biztosításával, a helyi kulturális, művészeti értékek megismertetését, ápolását, új értékek megszületését segítő aktivitások szervezésével, lebonyolításával, civil közösségek és más szervezetek tárgyhoz kötődő aktivitásainak segítésével vesz részt a 2. f) pontban meghatározott feladatok megvalósításában, g) hely biztosításával, módszertani segítség nyújtásával, saját rendezvények, pályázatok szervezésével és lebonyolításával, a városban működő civil közösségek tevékenységének segítésével, intézmények, egyéb szervezetek tárgyhoz kapcsolódó tevékenységének segítésével vesz részt a 2. g) pontban meghatározott feladatok megvalósításában, h) hely biztosításával, szolgáltatások és módszertani segítség nyújtásával, saját rendezvények, pályázatok szervezésével és lebonyolításával, a városban működő civil közösségek tevékenységének segítésével, intézmények, egyéb szervezetek tárgyhoz kapcsolódó tevékenységének segítésével vesz részt a 2. h) pontban meghatározott feladatok megvalósításában, i) hely biztosításával, saját aktivitások szervezésével, a városban működő civil közösségek tevékenységének segítésével vesz részt a 2. i) pontban meghatározott feladatok megvalósításában, j) hely és városon belüli, illetve más helyszíneken bemutatkozási lehetőségek biztosításával, tehetséggondozó csoportok működtetésével, veszt részt a 2. j) pontban meghatározott feladatok végrehajtásában, k) hely biztosításával, saját aktivitások szervezésével, a tárgyban érintett közösségek támogatásával vesz részt a 2. k) pontban meghatározott feladatok végrehajtásában. l) hely biztosításával, formális és informális közösségek tevékenységének segítésével vesz részt a 2. l) pontban meghatározott feladatok végrehajtásában, m) hely biztosításával, városi és egyéb rendezvények, ünnepségek, más aktivitások szervezésével és lebonyolításával vesz részt a 2. m) pontban meghatározott feladatok végrehajtásában, n) hely biztosításával, saját csoportok működtetésével, a tárgyban érintett közösségek tevékenységének segítésével vesz részt a 2. n) pontjában meghatározott feladatok végrehajtásában, o) hely biztosításával, közművelődési-közgyűjteményi szolgáltatások nyújtásával, közösségek és magánszemélyek tárgyhoz tartozó tevékenységének segítésével, rendezvények, egyéb aktivitások szervezésével vesz részt a 2. o) pontban meghatározott feladatok végrehajtásában. (5) A helyi közművelődési feladatok ellátása során az önkormányzat elősegíti és igényli a civil közösségek, szervezetek, magánszemélyek, valamint a kulturális tevékenységet (is) végző intézmények, gazdasági vállalkozások közreműködését. 4. Az önkormányzat gondoskodik arról, hogy Gyál polgárai folyamatos és megfelelő tájékoztatást kapjanak a közművelődési lehetőségekről, tevékenységekről és szolgáltatásokról. A megfelelő tájékoztatás érdekében biztosítja annak feltételeit, hogy a közművelődési programok közzététele megvalósuljon a honlapon, a helyi újságban és a körzeti kábeltelevízióban, továbbá, hogy az Arany János Közösségi Ház és

3 Városi Könyvtár plakátokon, önkormányzati hirdető táblán és az intézményi hirdetőtáblákon, valamint szórólapokon, esetenként műsorfüzetben, molinókon is közzé tegye a programokat. 4. A közművelődési tevékenység irányítása és ellenőrzése 5. (1) A törvény és a jelen rendelet által meghatározott közművelődési feladatokkal kapcsolatos fenntartói felügyeleti, kapcsolattartási és más jogköröket a Képviselő-testület, illetve - az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata szerint - átruházott hatáskörben a Képviselő-testület Oktatási és Kulturális Bizottsága gyakorolja. (2) Az önkormányzat közművelődési intézményének törvényességi ellenőrzését, gazdálkodási felügyeletét a Polgármesteri Hivatal illetékes irodáin keresztül a jegyző látja el. 5. A közművelődési tevékenység finanszírozása 6. (1) A meghatározott közművelődési feladatok finanszírozásának forrása az önkormányzat saját bevétele, a központi költségvetésből származó normatív állami hozzájárulás, pályázatokon nyert, vagy egyéb (természetes és jogi személyektől kapott) támogatás, együttműködési megállapodás keretében kapott hozzájárulás és adomány, valamint a közművelődési intézmény saját bevétele. (2) Az önkormányzat a közművelődési feladatainak ellátása érdekében a) biztosítja az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár fenntartásához, illetve közművelődési alapfeladatainak teljesítéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket; b) biztosítja a közművelődési-közgyűjteményi pályázatok elnyeréséhez szükséges önrészt oly módon, hogy a mindenkori éves költségvetési rendeletében meghatározza az erre fordítható összeg nagyságát. c) támogatja anyagi lehetőségei függvényében a helyben működő civil szervezeteket, a kulturális tevékenységet is végző gazdasági vállalkozásokat, az egyéni vagy közösségi kezdeményezéseket, illetve a közművelődési feladatokat is ellátó egyéb intézményeket, szervezeteket és magánszemélyeket. A támogatást pályázati úton biztosítja az önkormányzat az éves költségvetési rendeletében meghatározott előirányzata terhére. Záró rendelkezések 7. (1) E rendelet május 1-jén lép hatályba. (2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a 25/1999.(XII. 22.) önkormányzati rendelet hatályát veszti. Pápai Mihály polgármester Rozgonyi Erik címzetes főjegyző Z Á R A D É K: A rendelet 2012.április 27. napján kihirdetésre került a helyben szokásos módon, a hirdetőtáblára történő kifüggesztéssel. G y á l, április 27. Rozgonyi Erik címzetes főjegyző

4 1. melléklet a 11/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelethez A közművelődési intézmény díjmentes és díjköteles szolgáltatásainak köre 1. Díjmentes szolgáltatások: a.) Az intézmény termeinek, felszereléseinek, berendezéseinek és az alkalmazottak munkájának igénybevételével önkormányzati intézmények, kulturális célú közösségek és civil szervezetek számukra bevételt nem termelő szervezeti, közművelődési, közösségi tevékenysége; valamint a Rendelet 4. -ában felsorolt mindazon saját tevékenység, mely az intézménynek közvetlen kiadással nem jár. b.) Mindaz a tevékenység, amelyet az önkormányzat célzott feladatként finanszíroz. c.) Mindazon kulturális, közművelődési, közösségi aktivitás, amely kimagasló értékeket hordoz, s amelyeknek megvalósításához alapvető kulturális és/vagy közösségi érdek fűződik. Az alapvető kulturális, közösségi érdek megállapítására az intézmény feladataira, költségvetésére figyelemmel az intézmény vezetője jogosult. 2. Díjköteles szolgáltatások: Minden üzleti célú és az 1. a.), b.) és c.) pontba nem tartozó kulturális célú tevékenység díjköteles. 3. A szolgáltatások díjának mértéke: a.) Az intézmény termeinek, felszereléseinek, berendezéseinek, az alkalmazottak munkájának igénybevételéért fizetett díj (továbbiakban terembérleti díj) mértékét az intézmény szervezeti és működési szabályzatában, gazdálkodással összefüggő szabályzataiban, különösen az önköltségszámítási szabályzatában megfogalmazottakra, valamint az intézmény előző évi költségvetésének alakulására, tárgyévi költségvetésének számaira és a gazdasági-piaci folyamatokra figyelemmel az intézmény vezetője igazgatói utasításban állapítja meg minden év március 1-jéig. Március 1- jéig az előző évi díjtételek érvényesek. b.) A terembérleti díjakat megállapító igazgatói utasításban szereplő terembérleti díjaktól való eltérésre indokolt esetben az a.) pontban felsorolt szabályzatok, dokumentumok előírásaival összhangban az intézmény vezetője adhat engedélyt. Indokolt eset lehet a terembérlet gyakori vagy hosszú távú igénybevétele, illetve az intézmény költségvetésének nem a tervezettek szerint alakuló teljesülése. c.) A terembérleti díjak és egyéb szolgáltatások díjának mértékét az intézmény vezetője alapos indok esetén év közben is módosíthatja. Alapos indok lehet az intézményi költségvetés nem a tervezettek szerinti teljesülése, gazdálkodással összefüggő jogszabályok nagymértékű módosulása, a gazdasági-piaci folyamatok gyors változása. d.) Olyan terembérletes aktivitásoknál, amelyek közösségi, kulturális értékeket is hordoznak, s amelyeken a résztvevők részvételi díjat fizetnek (pl. szakkörök, tanfolyamok), az intézmény vezetője az intézmény önköltség-számítási szabályzatában meghatározottakkal összhangban terembérleti díjként az adott aktivitáson befolyó részvételi díjak (jegyárak, bérletárak) százalékában is meghatározhatja a terembérleti díj mértékét.

5 e.) Az intézményben szervezett, jeggyel, bérlettel látogatható programok esetében a jegyár, bérletár mértékét az a.) pontban felsorolt dokumentumok előírásaira, az adott programhoz kapcsolódó költségekre, gazdasági, piaci, kultúrafogyasztási szokásokra valamint arra figyelemmel állapítja meg az intézmény vezetője, hogy az adott aktivitás milyen művészeti, kulturális, közösségi értékeket hordoz. f.) Az egyéb szolgáltatások díját (könyvtár, Internet-használat, fénymásolás, stb.) az a.) pontban felsorolt dokumentumok előírásaira, az adott tevékenységekhez kapcsolódó költségekre, gazdasági, piaci, kultúrafogyasztási szokásokra figyelemmel állapítja meg az intézmény vezetője, az a.) pontban, a terembérleti díjaknál részletesett éves ütemezésben.