Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (VII.01.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (VII.01.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról"

Átírás

1 Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (VII.01.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló évi XX. Tv. 44/A.. (2) bekezdésében biztosított eredeti jogalkotói jogkörében eljárva, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. Tv ban meghatározott feladatkörében, a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és közművelődésről szóló évi CXL. tv ában (továbbiakban: törvény) kapott felhatalmazás alapján a helyi társadalom művelődési érdekeinek és kulturális szükségleteinek figyelembe vételével a helyi lehetőségek, sajátosságok alapján e rendeletében állapítja meg a helyi önkormányzat közművelődési feladatait, azok ellátásának módját, formáit. I. rész Általános rendelkezések 1. Jánoshalma Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) kinyilvánítja, hogy a közművelődéshez való jog gyakorlását közérdeknek, a közművelődési tevékenységek támogatását közcélnak tartja. A közművelődést olyan értékhordozó közösségi tevékenységnek tekinti, amely a lakosság életminőségét javíthatja, ezért fontosnak tartja az önkormányzati feladatvállalást. A közművelődési feladatok ellátásának alapelvei és formái 2. A város minden polgárának és közösségének joga, hogy a.) megismerje a kulturális örökség javait és ezek jelentőségét a történelem alakulásában, a nemzeti, nemzetiségi és etnikai kisebbségi önismeret formálásában, valamint a rendelkezésre álló eszközök útján ezen értékek védelmével kapcsolatos ismereteket megszerezze, b.) igénybe vegye az önkormányzat által támogatott Lajtha László Művészeti és Kulturális Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. által nyújtott szolgáltatásokat, c.) gyarapítsa műveltségét, készségét, közösségi-művelődési céljainak megvalósítása érdekében, az önkormányzat közművelődési intézményétől színteret, szakmai, szervezeti és tartalmi segítséget kapjon.

2 3. (1) Az Önkormányzat közművelődési feladatait az általa alapított Lajtha László Művészeti és Kulturális Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. útján, a vele kötött közművelődési megállapodás keretében látja el. 4. A helyi közművelődési feladatok ellátásában az Önkormányzat a civil közösségek, szervezetek, a magánszemélyek, valamint a kulturális tevékenységet is végző gazdasági vállalkozók közreműködését is igénybe veheti. 5. Az Önkormányzat a Polgármester, az Alpolgármesterek, a Művelődési, Oktatási és Sport Bizottság útján gondoskodik a város közművelődési feladatainak koordinálásáról. 6. Az Önkormányzat a helyi sajtó útján is tájékoztatja a város lakóit a közművelődési lehetőségekről. A megfelelő tájékoztatás érdekében biztosítja annak feltételeit, hogy a.) a közművelődési programokat ismertesse a helyi újságban (Jánoshalmi Hunyadi Népe), a város hivatalos honlapján (www.janoshalma.hu) b.) az önkormányzati fenntartású intézmények, a Lajtha László Művészeti és Kulturális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. a programjaikat a város hivatalos honlapján, plakátokon, saját intézményi és önkormányzati hirdetőtáblákon és szórólapokon is közzé tegyék. 7. (1) A Jánoshalma, Kossuth u. 3. sz. alatti önkormányzati tulajdonú épület közművelődési és könyvtári célt szolgáló épület közművelődési célra vehető igénybe. Az épületben a közművelődési megállapodásban rögzített feladatok ellátásán kívül a közművelődési törvény és a helyi közművelődési rendelet céljaival egyező közművelődési igényekre szolgáltatások kínálhatók amennyiben azokra a lakosság igénye megvan és az épület és a szolgáltatások az épület minél színvonalasabb és gazdaságosabb üzemeltetésével összeegyeztethetők (2) A közművelődési és könyvtári feladat célját szolgáló épületekben szerencsejáték automata berendezés nem üzemeltethető, egyéb szerencsejáték pénzben nem folytatható. A rendelet hatálya 8.. E rendelet hatálya kiterjed: a) a helyi közművelődési tevékenység megvalósulásában résztvevő természetes és jogi személyekre,

3 b) az Önkormányzat által alapított Lajtha László Művészeti és Kulturális Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft re, a közművelődési feladat célját szolgáló épületekre, közösségi színtereire és azok fenntartóira, alkalmazottaira, illetve működtetőire; c) a Képviselő-testületre és szerveire, a polgármesteri hivatalra. II. rész Az Önkormányzat kötelező és vállalt közművelődési feladatai 9.. Az Önkormányzat közművelődési feladatait közművelődési szakmai koncepció alapján végzi, amelynek tartalmát az intézményekkel, a civil szervezetekkel és a polgárokkal egyeztetve határozza meg. Az Önkormányzat a városban kialakult művelődési hagyományokra, a város fejlesztésének koncepciójára, valamint az intézmények, civil szervezetek és polgárok tevékenységére alapozva a közművelődés sajátos eszközrendszerével - biztosítja a vállalt feladatainak ellátását. 10. (1) Az Önkormányzat kötelező közművelődési feladatait a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és közművelődésről szóló évi CXL. tv. 73..(2) bek. szerint teljesíti. (2) Az Önkormányzat segíti, illetve támogatja továbbá: a) Jánoshalma Város szellemi vonzerejének, a civil társadalom kulturális önszerveződő tevékenységének erősítését, a városi polgárok életminőségének javítását, b) a város tehetséges és kiemelkedő személyiségeinek értékteremtő tevékenységét, c) az időskorú népesség közművelődési lehetőségeit, közösségi életét, d) a hátrányos helyzetű rétegek kulturális hátrányainak mérséklését, művelődési kezdeményezéseit, e) a gyermekek és fiatalok művelődését, művészeti tevékenységét és közösségi életét, f) a lokálpatriotizmust, a helyi kulturális értékek védelmét, g) a humán és közhasznú információs szolgáltatásokat, a helyi művelődésszociológiai kutatásokat.

4 III. rész Az Önkormányzat közművelődési feladatellátásának szervezeti keretei 11. (1) Az Önkormányzat a törvény 78. -ának (2) bekezdésben foglaltak szerint a rendelet ában foglalt feladatai ellátása érdekében közművelődési megállapodást kötött, közösségi színteret biztosít. 12. (1) Az Önkormányzat közművelődési feladatokat ellátó közalapítványokat hozhat létre, illetve fontos közművelődési feladatokat ellátó szervezeteket támogathat. (2) Az Önkormányzat közművelődési feladatainak ellátásában együtt kíván működni: a) a városban működő közoktatási intézményekkel, b) a jánoshalmi székhelyű, helyben működő, közművelődési célú társadalmi szervezetekkel, c) a helyi székhelyű, kulturális tevékenységet is végző társaságokkal, d) a közművelődési feladatokat is ellátó civil szervezetekkel, e) az egyházakkal, f) a kisebbségi önkormányzatokkal, g) a közművelődési feladatvégzést vállaló magánszemélyekkel, h) a hasonló szakfeladatokat ellátó országos, regionális, térségi intézményekkel, civil szervezetekkel i) az Önkormányzat nem közművelődési alapfeladatú intézményeivel j) a település területén nem önkormányzati és nem közművelődési alapfeladattal, de közművelődési tevékenységi körrel rendelkező intézményeket (3) A (2) bekezdésben megjelölt intézményekkel, szervezetekkel, és magánszemélyekkel a városi jellegű közművelődési feladatok teljesítése érdekében az önkormányzat közművelődési megállapodásban rögzített szerződéses kapcsolatot létesíthet. (4) A (1) (2) (3) bekezdésben meghatározott közművelődési megállapodás megkötéséről a Képviselő-testület dönt. 13. (1) A Lajtha László Művészeti és Kulturális Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. feladatai a közművelődési megállapodás keretén belül: a) Szervezi és rendezi Jánoshalma Város évi rendezvényterve szerinti programokat, nemzeti, állami és Önkormányzati ünnepeket. b) Az Önkormányzati egyéb rendezvényeinek szervezése, c) Közreműködik az Önkormányzat és a civil szervezetek közös rendezvényeinek lebonyolításában

5 (2) Városi szintű közösségi közéleti feladatai: a) Képviselő-testületi üléseknek hely biztosítása a Kossuth u. 3. sz. alatti épületben, b) a városban élő lakosság társas kapcsolataihoz, művelődéséhez, szórakozásához színtér biztosítása, c) kulturális értékek közvetítése, d) a város közművelődési, közösségi igényeinek szolgálata, e) befogadó, kezdeményező, működtető, szolgáló, szolgáltató szerepénél fogva ösztönzi, kezdeményezi a lakosság szerveződéseit, lehetőséget biztosít értékeik bemutatására, f) társas kapcsolatokhoz, szabad művelődési formákhoz közös szórakozási lehetőségek biztosítása, g) közösségi művelődési tevékenységen belül amatőr alkotóműhelyek működésének segítése, az önmegvalósítás, az alkotókedv felkeltése és fejlesztése, klubok, szakkörök létrehozása és fenntartása az életkori sajátosságok és eltérő érdeklődési körök figyelembe vételével, h) teret, lehetőséget ad művelődési, közérdekű, közhasznú közösségek, csoportok alakulására, működésére. (3) A lakosság mindennapi életét segítő, életminőséget javító feladatai: a) a mindennapi életben való eligazodás segítése, az egyén problémamegoldó készségének javítása, b) egyének, családok, lakossági csoportok életesély-javító képességének erősítése, c) személyiségfejlődést elősegítő művészeti tevékenységek, rendezvények működtetése, kikapcsolódási igények kielégítése, művészeti alkalmak, szórakoztató rendezvények szervezése, d) új ismereteket adó, képességeket feltáró, esztétikai érzéket fejlesztő formák működtetése. (4) Társadalmi közéleti feladatai: a) művelődési kapcsolatok együttműködésének építése, gondozása, az intézmények művelődési tevékenységéhez szükséges helyi, térségi, regionális, országos és nemzetközi kiépítése, b) a helyi társadalmi életben meghatározó szerepet betöltő civil szervezetek támogatása, c) a város társadalmi eseményeit színesítő kulturális rendezvények megvalósítása, együttműködés az aktuális program szervezőivel, d) együttműködés a különböző intézményekkel, társadalmi, polgári szervezetekkel. (5) Egyéb, egyedi művelődési formákat szervező feladatai: a) kulturális értékközvetítőként a hagyományok, a művészeti alkotások bemutatása és befogadásának elősegítése, időszakos kiállítások szervezése, b) nemzeti és nemzetiségi kultúrák megismertetése, népszerűsítése, c) szórakoztató és kikapcsolódást biztosító programok kínálata, d) a helyi szellemi tőke ápolása, gyarapítása, közkinccsé tétele.

6 IV. rész A közművelődési feladatok finanszírozása 14. (1) A Lajtha László Művészeti, Kulturális, Szolgáltató Nonprofit Kft. önkormányzati támogatásának összege az Önkormányzat mindenkori éves költségvetésében kerül meghatározásra. V. rész 15. (1) Az közművelődési megállapodásban rögzített feladatok szakmai teljesítéséről, a kapott támogatás felhasználásáról a Lajtha László Művészeti, Kulturális, Szolgáltató Nonprofit Kft.. évente két alkalommal számol be. A beszámoló elfogadásáról a Képviselő-testület dönt. Záró rendelkezések 16. (1) Ezen rendelet július 15-én lép hatályba. Ezzel egyidejűleg hatályát veszti a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 16/2009.(V.01.) Ör.sz. rendelet. (2) Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Jánoshalma, június 30. Czeller Zoltán sk. polgármester Dr. Benda Dénes sk. Címzetes főjegyző A rendelet kihirdetve: Jánoshalma, Dr. Benda Dénes Címzetes főjegyző

I. Fejezet. Általános rendelkezések. Alapelvek

I. Fejezet. Általános rendelkezések. Alapelvek Albertirsa Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/1999.(X.29.) rendelete a 16/2004.(IV.30.) és az 5/2009. (III.02.) rendelettel egységes szerkezetbe foglalt szövege az Önkormányzat művelődési

Részletesebben

Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól

Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Szendrő Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzat. 59/2006. (XII.29.) Önk. r e n d e l e t e

Nagykálló Város Önkormányzat. 59/2006. (XII.29.) Önk. r e n d e l e t e Nagykálló Város Önkormányzat 59/2006. (XII.29.) Önk. r e n d e l e t e az önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról (a 2/2008. (I.22.) Önk., a 32/2009. (IX.30.)

Részletesebben

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének. 21/2010. (V.31.) önkormányzati r e n d e l e t e. az önkormányzat közművelődési feladatairól

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének. 21/2010. (V.31.) önkormányzati r e n d e l e t e. az önkormányzat közművelődési feladatairól Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 21/2010. (V.31.) önkormányzati r e n d e l e t e az önkormányzat közművelődési feladatairól Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Alkotmány

Részletesebben

Nádudvar Város közművelődési feladatairól NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2001. (VI. 25.) Ök. sz. rendelete

Nádudvar Város közművelődési feladatairól NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2001. (VI. 25.) Ök. sz. rendelete Nádudvar Város közművelődési feladatairól NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2001. (VI. 25.) Ök. sz. rendelete Nádudvar város közművelődési feladatairól A közművelődéshez való jog gyakorlása

Részletesebben

Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2013. (V.08.) önkormányzati rendelet a helyi közművelődés önkormányzati feladatellátásáról

Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2013. (V.08.) önkormányzati rendelet a helyi közművelődés önkormányzati feladatellátásáról Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2013. (V.08.) önkormányzati rendelet a helyi közművelődés önkormányzati feladatellátásáról (módosításokkal egységes szerkezetben) Kiskunmajsa Városi

Részletesebben

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015.(V.29.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődés szabályozásáról

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015.(V.29.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődés szabályozásáról Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015.(V.29.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődés szabályozásáról Sátoraljaújhely Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a kulturális

Részletesebben

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (V.7.) önkormányzati rendelete. a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (V.7.) önkormányzati rendelete. a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (V.7.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Nógrádmegyer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a muzeális

Részletesebben

Jászladány Nagyközség Önkormányzata 2/2005. ( I. 28.) rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól (egységes szerkezetbe foglalva) 1

Jászladány Nagyközség Önkormányzata 2/2005. ( I. 28.) rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól (egységes szerkezetbe foglalva) 1 Jászladány Nagyközség Önkormányzata 2/2005. ( I. 28.) rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól (egységes szerkezetbe foglalva) 1 Jászladány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. 2.. (2) A 3. (1) bekezdésében meghatározott feladat ellátásának formái különösen: 4..

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. 2.. (2) A 3. (1) bekezdésében meghatározott feladat ellátásának formái különösen: 4.. TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATII KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 118/2004.. ((V.. 3..)) RENDELETE A HELYII KÖZMÜVELÖDÉSSRÖL 2 Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a

Részletesebben

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület)

Részletesebben

Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2005. (X. 26.) rendelete a helyi közművelődésről

Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2005. (X. 26.) rendelete a helyi közművelődésről Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2005. (X. 26.) rendelete a helyi közművelődésről Martonvásár város képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és muzeális intézményekről,

Részletesebben

Kistelek Város Képviselő-testületének rendelete

Kistelek Város Képviselő-testületének rendelete Kistelek Város Képviselő-testületének 11/2000. (VI.5.) KT sz. rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról (egységes szerkezetben) Kistelek Város Képviselő-testülete a helyi közművelődési feladatok

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének../2013. (..) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról, valamint javaslat a Közösségi Ház használati szabályzatának elfogadására

Részletesebben

Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő testületének 9/2008.(VI.25.) Kt. számú rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról.

Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő testületének 9/2008.(VI.25.) Kt. számú rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról. Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő testületének 9/2008.(VI.25.) Kt. számú rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő Testülete a helyi közművelődési

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 29-i ülésére Tárgy: A helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 33/2009.(X.1.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata

Részletesebben

2. Az R. 6.. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

2. Az R. 6.. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelete a közművelődésről szóló 45/2004.(XII.3.) Kt. számú rendelet módosításáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

4/2002.(II.3.) számú rendelet

4/2002.(II.3.) számú rendelet 1 5. számú melléklet 4/2002.(II.3.) számú rendelet Bekecs községi Önkormányzat Közművelődési feladatairól A közművelődéshez való jog gyakorlása közérdek, a közművelődési tevékenységek gyakorlása közcél.

Részletesebben

1997. évi CXL. törvény. a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről

1997. évi CXL. törvény. a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről 1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről A kulturális örökséghez tartozó javak múltunk és jelenünk megismerésének pótolhatatlan forrásai,

Részletesebben

1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről 2 3

1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről 2 3 Opten Törvénytár Opten Kft. I. 1997. évi CXL. törvény 1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről 2 3 A 2010.08.15. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 6/2012.(IV.03.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: A sportról Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja:

Részletesebben

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/1998 (XII.15.) Ökr.sz. rendelete. a közművelődés helyi szabályairól

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/1998 (XII.15.) Ökr.sz. rendelete. a közművelődés helyi szabályairól Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/1998 (XII.15.) Ökr.sz. rendelete a közművelődés helyi szabályairól A rendelet kihirdetve: 1998. december 16-án Rendelet száma: 9/1998 (XII.15.) Városlőd

Részletesebben

Törvényjavaslat az ifjúsággal kapcsolatos egyes közfeladatokról

Törvényjavaslat az ifjúsággal kapcsolatos egyes közfeladatokról Törvényjavaslat az ifjúsággal kapcsolatos egyes közfeladatokról A Magyar Köztársaság állampolgárainak közös felelőssége, hogy minden gyermek, serdülő és fiatal aktív alakítója lehessen hazánk, Európa és

Részletesebben

A Szarvasi Önkormányzat 39/2003. (XII.19.) rendelete az IFJÚSÁGRÓL

A Szarvasi Önkormányzat 39/2003. (XII.19.) rendelete az IFJÚSÁGRÓL A Szarvasi Önkormányzat 39/2003. (XII.19.) rendelete az IFJÚSÁGRÓL A Szarvasi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV: tv. 8. (1) - (2) bekezdésében meghatározott

Részletesebben

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Rákospalota, Pestújhely, Újpalota KÖZÉPTÁVÚ KÖZMŰVELŐDÉSI KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ KONCEPCIÓJA

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Rákospalota, Pestújhely, Újpalota KÖZÉPTÁVÚ KÖZMŰVELŐDÉSI KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ KONCEPCIÓJA Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Rákospalota, Pestújhely, Újpalota KÖZÉPTÁVÚ KÖZMŰVELŐDÉSI KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ KONCEPCIÓJA (Elfogadta a Képviselő-testület 1204/2012. (XII. 19.) ök. számú határozatával)

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl. 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.

Sárospatak Város Polgármesterétıl. 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak. Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu - Javaslat a Képviselı-testületnek- Sárospatak közmővelıdési koncepciójának

Részletesebben

CELLDÖMÖLK VÁROS KULTURÁLIS KONCEPCIÓJA 2008-2012

CELLDÖMÖLK VÁROS KULTURÁLIS KONCEPCIÓJA 2008-2012 CELLDÖMÖLK VÁROS KULTURÁLIS KONCEPCIÓJA 2008-2012 2 TARTALOM I. BEVEZETŐ II. A KULTURÁLIS KONCEPCIÓ CÉLJA III. HELYZETELEMZÉS 1. A város adottságai 2. Demográfiai és foglalkoztatási helyzet 3. A város

Részletesebben

1.)Az önkormányzat sportrendeletének megalkotása Előadó: Dr. Kerékgyártó Judit jegyző

1.)Az önkormányzat sportrendeletének megalkotása Előadó: Dr. Kerékgyártó Judit jegyző Mezőkövesd Város Önkormányzat 156/2009. (V.05.) ÖK. számú H A T Á R O Z A T A Napirend megállapítása 1.)Az önkormányzat sportrendeletének megalkotása Előadó: Dr. Kerékgyártó Judit jegyző Dr. Kerékgyártó

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Művelődési Ház 9919 Csákánydoroszló Vasút u.4.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Művelődési Ház 9919 Csákánydoroszló Vasút u.4. ALAPÍTÓ OKIRAT Csákánydoroszló Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzatának Közművelődési Koncepciója 2011-2014

Dombóvár Város Önkormányzatának Közművelődési Koncepciója 2011-2014 Dombóvár Város Önkormányzatának Közművelődési Koncepciója 2011-2014 Készítette: Dombóvár Város Polgármesteri Hivatala Dombóvár, 2011. szeptember "Kiművelt emberfők sokasága a nemzet igaz hatalma." (gróf

Részletesebben