4/2002.(II.3.) számú rendelet

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "4/2002.(II.3.) számú rendelet"

Átírás

1 1 5. számú melléklet 4/2002.(II.3.) számú rendelet Bekecs községi Önkormányzat Közművelődési feladatairól A közművelődéshez való jog gyakorlása közérdek, a közművelődési tevékenységek gyakorlása közcél. ennek megvalósítása érdekében Bekecs község Önkormányzat képviselőtestülete a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről a nyilvános könyvtári ellátásokról és a közművelődésről szóló évi CXL.tv ban adott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja. A rendelet célja 1. (1). A rendelet célja, hogy Bekecs kulturális sajátosságait szem előtt tartva meghatározza a községi önkormányzat közművelődési feladatait. (2). A feladatellátás során a községi önkormányzat gondoskodik a saját fenntartású közművelődési intézmények működéséről és szakmai szolgáltatásaik folyamatos fejlesztéséről. Ezen túlmenően az önkormányzat az intézményi és szakmai önállóság tiszteletben tartásával épít a civil szervezetekre, a kulturális célú tevékenységet végző gazdasági vállalkozásokra, valamint mindazon egyéni és helyi közösségi kezdeményezésekre és feladatvállalásokra, mely a község kulturális életét gazdagítja. A rendelet hatálya 2.. E rendelet hatálya kiterjed Bekecs területén működő azon intézményekre, szervezetekre, vállalkozásokra, társulásokra, magánszemélyekre, amelyek a jelen rendeletben szabályozott feladatokat ellátják.

2 2 A rendelet kiemelt céljai 3.. (1). A közösségi művelődéshez méltó, esztétikus környezet és infrastruktúra biztosítás. (2). A lakosság élet- és munkaképességének növelése, válságkezelési technikáinak fejlesztése. (3). A település hagyományainak ápolása, helytörténeti, honismereti mozgalomfejlesztése, népművészeti, hagyományőrző közösségek életre hívása, működtetése, a helyi társadalom kiemelkedő közösségei, személyiségei szerepének növelése, a lokálpatriotizmus, a gazdatudat, a helyi értékek védelmének erősítése, a település-, környezetvédő, természetbarát közösségek szervezése, támogatása, helyi alapítványok, kitüntetések, díjak alapítása. (4). Az etnikai, a kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése, gazdagítása a kisebbségek hagyományainak gondozása, fejlesztése. (5). Az ifjúság kulturális életének fejlesztése, érdekérvényesítései, művelődési kezdeményezéseinek segítése, az időskorú népesség közművelődési lehetőségeinek, közösségi életének támogatása, az életkori csoportok kulturális kapcsolatainak gazdagítása. (6). Az élet minőségének, az ünnep örömeinek gazdagítása, amatőr művészeti körök, műhelyek, alkotótáborok létesítése, segítése, kiemelkedő tehetségű helyi alkotók szakmai támogatása, a rekreáció vonzó lehetőségeinek megteremtése, szórakozási és közösségi igényekhez lehetőség biztosítása. (7). Speciális helyzetű népességcsoportok művelődési közösségeinek gondozása, a civil közösségek együttműködésének ösztönzése, szolidáris akciók fogadása, gondozása. (8). A település, a régió természeti, környezeti, kulturális közösségi értékeinek közismertté tétele, találkozók, fesztiválok, bemutatók, kiállítások rendezése, kapcsolat a testvértelepülés kulturális intézményeivel, egyesületeivel, a kulturális turizmus támogatása.

3 3 (9). A helyi kulturális nyilvánosság, tájékoztatás fejlesztése. Az önkormányzat közművelődési feladatinak meghatározása 4.. (1).A település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása. a./ A település, régió, természeti, környezeti, kulturális, közösségi értékeinek és azok állapotának adottságainak közismertté tétele, a helyi tudás, lokálpatriotizmus, a gazdatudat erősítése érdekében, helyi információk cseréje, a helyi értéket védő, gazdagító összefogások ösztönzése, hatékonyságának segítése, helytörténeti, településismertető kiállítás, helyi ünnepi alkalmak biztosítása, műsorok, bemutatók, találkozók, ötletbörzék, fesztiválok, tudományos emlékülések, versenyek, vetélkedők szervezése. b./ A közösségi emlékezet gazdagításához a kulturális élet eseményeiről dokumentumok gyűjtése, őrzése, közismertté tétele, a helyi társadalom kiemelkedő közösségei, kiemelkedő személyiségei tevékenységének méltatása, tekintélyének ismertté tétele, szerepük növelése. (2).Az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése, a megértés, befogadás elősegítése, az ünnepek kultúrájának gondozása. a./ A helyi kultúra értékeinek megismeréséhez művelődési alkalmak, folyamatok, az élet minőségének gazdagításához, az ünnep együttes örömeihez, az esztétikai élmények megéléséhez, az egyetemes, a nemzeti, az etnikai, a kisebbségi, az ökológiai kultúra értékei megismerésének biztosítása, színházi előadások, hangversenyek, művészeti kiállítások kínálata, irodalmi estek, filmklubok, művészeti, baráti körök szervezése. b./ Népdal, néptánc, hímző, tárgyalkotó, hagyományőrző közösség életre hívása, működtetése,, segítése, találkozók, fesztiválok szervezése. c./ A nemzeti, kisebbségi, etnikai és a helyi ünnepek, évfordulók, a világi és az egyházi hagyományos ünnepek közismertté tétele, a közművelődés lehetőségeivel élményeinek gazdagítása, hatékonyságának támogatása.

4 4 d./ A különböző korosztályok eltérő szórakozási és közösségi igényeihez kulturált lehetőségek, speciális kisközösségek szervezése. e./ A helyi kulturális turizmus tudatosságának ösztönzése, a helyi, regionális, kulturális turizmus lehetőségeinek felkutatása, a helyi társadalom különleges értékeinek bemutatásához regionális, országos, nemzetközi nagyrendezvények szervezése, meghívása. (3). Az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének támogatása. a./ Amatőr művészeti csoportok, körök, tanfolyamok, alkotóműhelyek, kézműves tevékenységek szervezése, irodalmi, olvasó- önképző körök, alkotó táborok kínálata. b./ A népművészet hagyományos tevékenységeinek gyakorlásához ének, zene, táncegyüttesek szervezése, működtetése, a népi iparművészeti képességek fejlesztéséhez tanfolyamok, körök, nyári táborok szervezése, a táborban készült művekből bemutatók, kiállítások szervezése. c./ A kiemelkedő tehetségű helyi alkotók közismertté tétele, fejlődésük szakmai támogatásának biztosítása. d./ Ismeret- és kézségfejlesztéshez gyűjtő, modellező, barkács körök szervezése, összefogása, az országos szervezetekkel kapcsolataik építése, ösztönzése, gondozása, alapítványok életre hívása, az önképző tevékenységet segítő pályázatokon a részvétel segítése. (4). A helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének segítése. a./ A település különböző életkorú, érték- és érdekrendszerű civil közösségeinek igény szerinti segítése, művelődési szándékaik támogatása, településvédő-, szépítő, természet-, környezet-, érdekvédő, közéleti, helytörténeti, tudományos kör, egyesület összefogása, számukra igény szerint fórumok, bemutató estek szervezése. b./ A civil közösségek közismertségének gondozása, bemutatkozó fórumok, különböző funkciójú érdekérvényesítő alkalmak, találkozók szervezése, különböző civil közösségek közötti együttműködés kezdeményezése.

5 5 c./ Szolidáris akciók fogadása, gondozása. d./ A különböző rétegek és korosztályok ismerkedési, együttműködési alkalmainak, tevékenységeinek kimunkálása, támogatása. e./ Az ifjúság érdekérvényesítési, önigazgatási, művelődési kezdeményezéseinek kiemelt gondozása, intézményi segítése. (5). A kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése. a./ Tájékoztatási, együttműködési, művelődési alkalmak kialakítása, rendszeressé tétele a helyi lakosságkülönböző tevékenységű, korú, nemű, kisebbségi etnikai, nemzetiségű, világnézetű közösségei között az oktatási, közgyűjteményi, egészségügyi, szociális, közellátó, szolgáltató, gazdasági, kommunikációs intézmények, szervezetek képviselőivel találkozók szervezése. b./ közművelődés és a helyi művészeti élet mecénásaival együttműködés kialakítása. c./ Kapcsolat építése a közművelődés megyei, országos szervezeteivel, kutató bázisaival, a határon túli magyarság művelődési közösségeivel, a kisebbség anyaországával, nyelvi nemzetével, a testvértelepülések kulturális intézményeivel, egyesületeivel. (6). A szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása. A közművelődési intézményekben, közösségi színterekben a polgárok tájékozódásához, közösségi művelődéséhez, alkotó tevékenységének elősegítéséhez és rekreációjához a célnak megfelelő, esztétikus, célszerű környezet és infrastruktúra, valamint az adott tevékenységet segítő, animáló szakember biztosítása. (7). Egyéb művelődési lehetőségek biztosítása. a./ A közművelődési intézményben, közösségi színtérben sajtótermékek, könyv, zenei-, és videodokumentumok, színház- és hangversenyjegyek, játékok árusításának segítése. Információk gyűjtése és közismertté tétele a település oktatási, közgyűjteményi, kisebbségi, etnikai, egyházi intézményei, civil vállalkozói által kínált művelődési lehetőségekről.

6 6 b./ A lakosság különleges kulturális értékeinek bemutatásához, cseréjéhez évi rendszerességű alkalmak biztosítása. A különböző művészeti ágak kulturális piacához szervező munka, terek biztosítása. A település amatőr művészeti csoportjainak menedzselése, közérdekű, közhasznú kiállítások rendezése, vándoroltatása. A hazai, külföldi kulturális eseményekre, műemlékekhez, múzeumokba, színházi előadásokra, fesztiválokra, turistautak lehetőségeinek kínálata, szervezése. Tájékoztatás biztosítása a régió környezeti, kulturális nevezetességeiről. A helyi idegenvezetés, a helyi kulturális turizmus lehetőségeinek ösztönzése. c./ A lakossági hirdetésekhez, közművelődési, közösségi színtér biztosítása, gondozása. Jeles napokon aktuális börzék, ajándékvásárok, sokadalmak szervezése. d./ Fénymásolási és egyéb sokszorosítási lehetőség kínálata. Számítógép, adatbázis, Internet, kommunikációs országút használati lehetőségeinek biztosítása. A közművelődési feladatok ellátásának szervezeti keretei 5.. Részben önálló gazdálkodású közművelődési intézmény: Művelődési ház és Könyvtár (Közösségi ház). 6.. Az önkormányzat a rendeletben megfogalmazott kötelező feladatit költségvetéséből finanszírozza. Ennek forrása az önkormányzat saját bevétele, a központi költségvetésből származó normatív állami hozzájárulásokból, központosított előirányzatokból származó összeg és az elkülönített állami pénzalapokból pályázaton elnyerhető támogatás.

7 7 Záró rendelkezések 7.. (1). Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. (2). A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Bekecs, január 29. Bodnár Jánosné sk. jegyző Tóth István sk. polgármester Másolat hiteléül: B e k e c s, 2008.szeptember 16. Pipicz Sándorné leíró

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselı-testületének. 1/2009. (I. 30.) r e n d e l e t e

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselı-testületének. 1/2009. (I. 30.) r e n d e l e t e Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselı-testületének 1/2009. (I. 30.) r e n d e l e t e a közmővelıdési tevékenység helyi feladatairól és támogatásáról Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselı-testülete

Részletesebben

Jászladány Nagyközség Önkormányzata 2/2005. ( I. 28.) rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól (egységes szerkezetbe foglalva) 1

Jászladány Nagyközség Önkormányzata 2/2005. ( I. 28.) rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól (egységes szerkezetbe foglalva) 1 Jászladány Nagyközség Önkormányzata 2/2005. ( I. 28.) rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól (egységes szerkezetbe foglalva) 1 Jászladány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzatának Közművelődési Koncepciója 2011-2014

Dombóvár Város Önkormányzatának Közművelődési Koncepciója 2011-2014 Dombóvár Város Önkormányzatának Közművelődési Koncepciója 2011-2014 Készítette: Dombóvár Város Polgármesteri Hivatala Dombóvár, 2011. szeptember "Kiművelt emberfők sokasága a nemzet igaz hatalma." (gróf

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. Alapelvek

I. Fejezet. Általános rendelkezések. Alapelvek Albertirsa Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/1999.(X.29.) rendelete a 16/2004.(IV.30.) és az 5/2009. (III.02.) rendelettel egységes szerkezetbe foglalt szövege az Önkormányzat művelődési

Részletesebben

Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól

Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Szendrő Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének../2013. (..) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról, valamint javaslat a Közösségi Ház használati szabályzatának elfogadására

Részletesebben

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület)

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzat. 59/2006. (XII.29.) Önk. r e n d e l e t e

Nagykálló Város Önkormányzat. 59/2006. (XII.29.) Önk. r e n d e l e t e Nagykálló Város Önkormányzat 59/2006. (XII.29.) Önk. r e n d e l e t e az önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról (a 2/2008. (I.22.) Önk., a 32/2009. (IX.30.)

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. 1 T A R T A L O M J E G Y Z É K I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az SZMSZ célja, hatálya, módosítása 2. Az intézmény legfontosabb adatai 3. Illetékességi területe 4.

Részletesebben

Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ

Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Kulturális Bizottságának 2005. február 7-i ülésére TÁRGY: A BARANYA MEGYEI KULTURÁLIS ÉS IDEGENFORGALMI

Részletesebben

PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Az intézmény neve: Petőfi Művelődési Ház Székhelye, címe: 8182 Berhida Orgona u 2. Az intézmény fenntartó szerve: Berhida Város Önkormányzata Székhelye,

Részletesebben

K I V O N A T. (A 2006. évi költségvetési rendelet módosítása)

K I V O N A T. (A 2006. évi költségvetési rendelet módosítása) Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu Szám: 5595/2006. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Képviselőtestületének 2006.

Részletesebben

Művészetek Háza. Pilisvörösvár

Művészetek Háza. Pilisvörösvár Szervezeti és Működési Szabályzat Művészetek Háza - Kulturális Központ és Városi Könyvtár, Pilisvörösvár Pilisvörösvár, 2014. április 1. 1. Tartalomjegyzék: I. Bevezető II. SZMSZ alapjául szolgálójogszabályok

Részletesebben

KULTURÁLIS KONCEPCIÓ EMJV Közgyűlése a 692/2012.(XI.29.) határozatával hagyott jóvá

KULTURÁLIS KONCEPCIÓ EMJV Közgyűlése a 692/2012.(XI.29.) határozatával hagyott jóvá 1 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ... 3 I. Törvényi, jogszabályi, szakpolitikai háttér... 4 II. Koncepcionális célok és eszközök... 7 A célok elérésének legfontosabb eszközei:... 8 III. A koncepció célkitűzéseinek

Részletesebben

FOGALOMTÁR. a Minősített Közművelődési Intézmény Cím és a Közművelődési Minőség Díj elnyerésére benyújtott pályázatokhoz

FOGALOMTÁR. a Minősített Közművelődési Intézmény Cím és a Közművelődési Minőség Díj elnyerésére benyújtott pályázatokhoz FOGALOMTÁR a Minősített Közművelődési Intézmény Cím és a Közművelődési Minőség Díj elnyerésére benyújtott pályázatokhoz elektronikus változat Készült a Nemzeti Művelődési Intézetben az Országos Minőségfejlesztési

Részletesebben

ÚJBUDAI KULTURÁLIS INTÉZET. Szervezeti és Működési Szabályzat

ÚJBUDAI KULTURÁLIS INTÉZET. Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Tartalomjegyzék I. Bevezetés 4 II. Általános rész 4 1. Az intézményrendszerre vonatkozó általános adatok 4 2. Újbudai Kulturális Intézet és telephelyei 4 3. Székhelye

Részletesebben

Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás. Közművelődési stratégiája

Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás. Közművelődési stratégiája Tartalom: I. Bevezető 4 A stratégia készítésének aktualitása, célja 4 A közművelődés, a stratégia fogalma 5 A Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás 5 II. Helyzetelemzés 6 II. 1. A kistérség földrajzi

Részletesebben

Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása. Közművelődési (kulturális) koncepció

Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása. Közművelődési (kulturális) koncepció Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Közművelődési (kulturális) koncepció Készítette: Nagy Csaba 2008 1. Előzmények... 4 1.1. A koncepció kidolgozása... 4 1.2. A koncepció célja... 4 2. A koncepció

Részletesebben

Pásztó Város Önkormányzatának CIVIL KONCEPCIÓJA

Pásztó Város Önkormányzatának CIVIL KONCEPCIÓJA Pásztó Város Önkormányzatának CIVIL KONCEPCIÓJA A civil koncepció célja: A Civil Koncepció célja az önkormányzat és a civil szervezetek kapcsolatának szabályozása. A kapcsolat jellemzője a kölcsönösség

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 29-i ülésére Tárgy: Az ifjúságról szóló 42/2004.(XII.14.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

N 357/2007 sz. állami támogatás Magyarország Az Oktatási és Kulturális Minisztérium fejezeti kezelésű előirányzatai és a Nemzeti Kulturális Alap

N 357/2007 sz. állami támogatás Magyarország Az Oktatási és Kulturális Minisztérium fejezeti kezelésű előirányzatai és a Nemzeti Kulturális Alap EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 30.I.2008 B(2008)300 végleges Tárgy: N 357/2007 sz. állami támogatás Magyarország Az Oktatási és Kulturális Minisztérium fejezeti kezelésű előirányzatai és a Nemzeti Kulturális

Részletesebben

BALATONI REGIONÁLIS TÖRTÉNETI KUTATÓINTÉZET, KÖNYVTÁR ÉS KÁLMÁN IMRE EMLÉKHÁZ. Szervezeti és Működési Szabályzata. Hatályos: 2010.

BALATONI REGIONÁLIS TÖRTÉNETI KUTATÓINTÉZET, KÖNYVTÁR ÉS KÁLMÁN IMRE EMLÉKHÁZ. Szervezeti és Működési Szabályzata. Hatályos: 2010. BALATONI REGIONÁLIS TÖRTÉNETI KUTATÓINTÉZET, KÖNYVTÁR ÉS KÁLMÁN IMRE EMLÉKHÁZ Szervezeti és Működési Szabályzata Hatályos: 2010. július 1-jétől Könyvtár SzMSz 2010. 2 BEVEZETŐ A Balatoni Regionális Történeti

Részletesebben

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 22-i ülésére

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 22-i ülésére 2. Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 205. április 22-i ülésére Tárgy: A 205. évi jogszabályváltozásoknak megfelelő alapító és módosító okiratok elkészítése Az előterjesztést

Részletesebben

Fejlesztő és felzárkóztató nevelés, oktatás A többi tanulóval együtt nevelhető és oktatható

Fejlesztő és felzárkóztató nevelés, oktatás A többi tanulóval együtt nevelhető és oktatható Kengyel Község Önkormányzati Képviselő-testülete 5083.Kengyel, Szabadság u. 10. Telefon: 56/583-400. KENGYELI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA Kengyel Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. az önkormányzat sportrendeletéhez

ELŐTERJESZTÉS. az önkormányzat sportrendeletéhez ELŐTERJESZTÉS az önkormányzat sportrendeletéhez Az alkotmány szerint a Magyar Köztársaság területén élőknek joguk van a lehető legmagasabb szintű testi és lelki egészséghez. Ez a jog többek között a rendszeres

Részletesebben

E LŐ T E R J E S Z T É S

E LŐ T E R J E S Z T É S E LŐ T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő- testületének 2005. május 30- i ülésére Tárgy: Zirc Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Tourinform Iroda Szervezeti és Működési Szabályzatának

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. A Táncsics Mihály Művelődési Ház és Könyvtár. 2012/2013. évi munkájáról

BESZÁMOLÓ. A Táncsics Mihály Művelődési Ház és Könyvtár. 2012/2013. évi munkájáról BESZÁMOLÓ A Táncsics Mihály Művelődési Ház és Könyvtár 2012/2013. évi munkájáról Tartalom - 2012/2013 évi beszámoló - 2012/2013. évi nagyrendezvények (1. számú melléklet) - 2013. évi munkaterv (2. számú

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSRA

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSRA A képviselő-testület 2015. március 26-i ülésén hozott döntések: 63/2015. Kth. Munkaterv módosítás és Napirend elfogadása 64/2015. Kth. 1. Kiskunhalas Város képviselő-testülete hozzájárul Tanyagondnoki

Részletesebben

Változások a helyi önkormányzatok feladat- és hatáskörének szabályozásában

Változások a helyi önkormányzatok feladat- és hatáskörének szabályozásában Dr. Feik Csa ba jegyző Ercsi Város Önkormányzata címzetes egyetemi docens Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar Változások a helyi önkormányzatok feladat- és hatáskörének szabályozásában

Részletesebben

Mesterségem címere a használható hagyomány, a népi kézművesség stratégiája

Mesterségem címere a használható hagyomány, a népi kézművesség stratégiája Mesterségem címere a használható hagyomány, a népi kézművesség stratégiája SWOT analízis, jövőkép, stratégiai célok és feladatok, a népi kézművesség helye a Nemzeti Vidékstratégiában, kapcsolódása más

Részletesebben