MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 24/1999. sz. rendelete. a közművelődésről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 24/1999. sz. rendelete. a közművelődésről"

Átírás

1 MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 24/999. sz. rendelete a közművelődésről (Egységes szerkezetben a 4/2002. (VI.28.) sz. kt, a 2/2004. (I. 30.) ÖR., és a 24/2009. (X. 27.) sz. kt., 39/202. (X. 25.) sz. önkormányzati módosító rendeletekkel) Az Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított évi LXV. tv. 6. () bekezdése, valamint a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 997. évi CXL. tv. (továbbiakban Tv.) 77. -ában foglalt felhatalmazás alapján a helyi társadalom művelődési érdekeinek és kulturális szükségleteinek, valamint a település lehetőségeinek a helyi adottságok figyelembe vételével a közművelődési törvény 76. -ában foglaltak végrehajtására a következő rendeletet alkotja: A RENDELET HATÁLYA. A rendelet hatálya kiterjed: a./ A Képviselő-testület által fenntartott közművelődési intézményre, b./ az intézményt használó fiatalokra, felnőttekre, hivatalos és civil szervezetekre, c./ a város állampolgáraira, d./ azon szervezetekre, akik a 2. -ban meghatározott célokkal azonosul és részt vállal a célok megvalósításából. A KÖZMÜVELŐDÉSI RENDELET KIEMELT CÉLJAI 2. () A város állampolgárainak művelődéshez méltó esztétikus, igényes környezet biztosítása. (2) A település hagyományainak ápolása, a helytörténeti, népművészeti hagyományőrző közösségek működtetése, a településről elszármazottakkal kapcsolattartás. (3) Az ifjúság kulturális életének fejlesztése, érdekérvényesítési, művelődési kezdeményezéseinek segítése.

2 2 (4) Az időskorú népesség közművelődési lehetőségeinek, közösségi életének támogatása. (5) Az élet minőségének, az ünnep örömeinek gazdagítása, amatőr művészeti körök, műhelyek szórakozási és közösségi igényekhez lehetőség biztosítása. (6) Civil közösségek együttműködésének ösztönzése, speciális helyzetű népességcsoportok művelődési közösségeinek gondozása. (7) A település természeti, környezeti, kulturális közösségi értékeinek közismertté tétele, találkozók, fesztiválok, bemutatók, kiállítások rendezése, testvérvárosok kulturális intézményeivel való együttműködés, kapcsolatfejlesztés, kulturális turizmus támogatása. (8) Helyi kulturális nyilvánosság, tájékoztatás biztosítása, fejlesztése, tájékoztatás az európaiság szelleméről, az Európai Unióhoz csatlakozás folyamatáról, feladatairól hogy a város polgárai helyi, regionális programok kidolgozásába bekapcsolódhassanak. (9) A kisebbségi kultúra hagyományainak feltárása, gondozása, fejlesztésének segítése. A VÁROS KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATAINAK MEGHATÁROZÁSA 3. () Iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok, önismeretet, életminőséget növelő és életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek támogatása, humánerőforrás fejlesztése. a./ Munkanélküliek számára átképzéshez, szakmaszerzéshez, különböző tanfolyamokhoz helyszínbiztosítás (terem bérbeadás), feltételek megléte esetén ezek szervezése, lebonyolítása. b./ - megélhetést segítő körök (varró, szövő, fonó, ), a mindennapi élet gazdaságosságát fejlesztő közhasznú tanfolyamok (barkács, szabó- varró, sütőfőző, ) bemutatók, akciók szervezése, c./ - iskolai képzést kiegészítő lehetőségek: idegen nyelv, felvételi előkészítő, korrepetáló tanfolyamok szervezése, d./ - mentális kultúrát, önismeretet fejlesztő alkalmak, tábor, konzultáció kínálata, e./ - aktuális kérdésekről szeminárium, szellemi- és vitafórum kínálata. (2) A város környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása.

3 3 a./ A település természeti, környezeti, kulturális közösségi értékeinek és állapotának közismertté tétele, a helyi tudás gazdatudat erősítése érdekében a helyi értékeket védő, gazdagító összefogások ösztönzése, hatékonyságának segítése. A helytörténeti tevékenység, a közösségi emlékezet gazdagítása, kiállítások szervezése. Helyi ünnepi alkalmak, a Mezőkovácsházi Napok megrendezése, bemutatók, versenyek, vetélkedők szervezése. (3) Az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése, a megértés, a befogadás elősegítése, az ünnepek kultúrájának gondozása. a./ A helyi kultúra értékeinek megismeréséhez művelődési alkalmak, az élet minőségének gazdagításához, az ünnep együttes örömeihez, esztétikai élmények megéléséhez, az egyetemes, a nemzeti, a kisebbségi kultúra értékei megismerésének biztosítása, színházi előadások, hangversenyek, művészeti kiállítások kínálata, művészeti baráti körök szervezése. b./ Népdal, hímző, tárgyalkotó, hagyományőrző közösség működtetése, segítése, találkozók, fesztiválok rendezése. A nemzeti, a helyi ünnepek, évfordulók, a világi és az egyházi hagyományos ünnepek közismertté tétele, a közművelődés lehetőségeivel az ünnep élményeinek gazdagítása, hatékonyságának támogatása. c./ A különböző korosztályok eltérő szórakozási és közösségi igényeihez kulturált lehetőségek, speciális kisközösségek szervezése. d./ Az etnikai kisebbség kulturális tevékenységének támogatása. e./ A helyi kulturális turizmus tudatosságának ösztönzése, a helyi, regionális kulturális turizmus lehetőségeinek felkutatása, testvértelepülésekkel közös, illetve kölcsönös kulturális rendezvények szervezése. (4) Az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének támogatása. a./ Amatőr művészeti csoportok működésének biztosítása, tanfolyamok, alkotó műhelyek, kézműves tevékenységek szervezése, alkotó táborok kínálata. b./ 2 A népművészet hagyományos tevékenységeinek gyakorlásához ének, zene, táncegyüttesek szervezése, népi iparművészeti képességek fejlesztéséhez tanfolyamok, körök, nyári táborok szervezése, a készült művekből bemutatók, kiállítások szervezése, működésének támogatása. c./ Kiemelkedő tehetségű helyi alkotók közismertté tétele, fejlődésük szakmai támogatásának segítése. (5) A helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének segítése. Módosította a 39/202. (X. 25.) sz. önkormányzati rendelet. Hatályos: tól. 2 Módosította a 39 /202. (X. 25.) sz. önkormányzati rendelet. Hatályos: tól.

4 4 a./ A település különböző életkorú, érték- és érdekrendszerű civil közösségeinek igény szerinti segítése, művelődési szándékaik támogatása, település-, természet-, és környezetvédő, szépítő körök, helytörténeti szakkör összefogása, számukra igény szerinti fórumok, közös akciók szervezése, ösztönzése. b./ A különböző rétegek, korosztályok ismerkedési, együttműködési alkalmainak, tevékenységeinek kimunkálása, támogatása, kapcsolattartás a városból elszármazott polgárokkal, tájékoztatásuk, közös fórumok rendezése. c./ Az ifjúság érdekérvényesítési, önigazgatási, művelődési kezdeményezéseinek kiemelt gondozása, intézményi segítése. (6) A kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése. a./ Tájékoztatási, együttműködési, művelődési alkalmak kialakítása, rendszeressé tétele a helyi lakosság különböző tevékenységű, korú, nemű, etnikai, világnézetű közösségei között találkozók szervezése. b./ Kapcsolat építése a közművelődés megyei, országos szervezeteivel, testvértelepülések kulturális intézményeivel, egyesületeivel. (7) Az Önkormányzat az Önkormányzati tájékoztató, a városi honlap, az intézmények saját kiadványaik útján tájékoztatják a város lakóit a közművelődési lehetőségekről. A közművelődési intézmény/szolgáltató programjait plakáton, hirdető táblákon és szórólapon is tegye közzé, műsorfüzetét juttassa el a lakossághoz. A KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSÁNAK SZERVEZETI KERETEI 4. () 2 Az önkormányzat közművelődési feladatainak ellátását a Kalocsa Róza Nonprofit Közhasznú Kft-vel kötött közművelődési megállapodás útján biztosítja. (2) Az önkormányzat Képviselő-testülete a meghatározott közművelődési feladatok segítésére és ellenőrzésére Oktatási és Kulturális Bizottságot működtet. AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATAINAK FINANSZÍROZÁSA 5. () E rendelet 3. -ában felsorolt közművelődési feladatok ellátásából részt vállalókat az önkormányzat alkalmanként pénzügyi támogatásban részesítheti. Beiktatta a 39/202. (X. 25.) sz. önkormányzati rendelet. Hatályos: tól 2 Módosította a 39/202. (X. 25.) sz. önkormányzati rendelet. Hatályos: tól

5 5 (2) A Kalocsa Róza Nonprofit Közhasznú Kft-vel határozatlan idejű közművelődési megállapodás biztosítja az önkormányzat közművelődési feladatellátását. A HELYI KÖZMŰVELŐDÉS SZAKEMBERIGÉNYE 6. () 2 Az önkormányzat biztosítja a közművelődési feladatok ellátásával megbízott Kalocsa Róza Nonprofit Közhasznú Kft-ben a jogszabályokban meghatározott követelményeknek megfelelő szakképzett munkaerőt és biztosítja a törvényben meghatározott továbbképzésüket. A KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOKBAN EGYÜTTMÜKÖDŐ PARTNEREK 7. 3 Az önkormányzat közművelődési feladatainak minél eredményesebb ellátása érdekében együttműködik a településen működő civil és egyházi szervezetekkel, önkormányzati intézményekkel, a kulturális ágazat megyei és országos irányítói és szakmai tanácsadó intézményeivel, testvértelepülésével. Mecenatúra kialakításának segítése, ösztönzése. HATÁLYBALÉPÉS 8. E rendelet 999. november 5-én lép hatályba. Záradék: 4 E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló az Európai Parlament és a Tanács 2006/23/EK irányelvének való megfelelést szolgálja. Módosította a 39/202. (X. 25.) sz. önkormányzati rendelet. Hatályos: tól 2 Módosította a 39/202. (X. 25.) sz. önkormányzati rendelet. Hatályos: tól 3 Módosította a 39 /202. (X. 25.) sz. önkormányzati rendelet. Hatályos: tól 4 Záradékkal ellátva a 24/2009. (X. 27.) sz. kt. rendelet alapján

6 6 A Kalocsa Róza Nonpropfit Közhasznú Kft díjmenetes és díjköteles szolgáltatásainak köre. sz. melléklet. Díjmentes szolgáltatások:.. Az intézmény termeinek, felszerelésének, berendezésének és az alkalmazottak munkájának igénybevételével önkormányzati intézmények, kulturális célú közösségek és civil szervezetek számukra bevételt nem termelő szervezeti, közművelődési, közösségi tevékenysége, valamint mindazon saját tevékenység, mely az intézménynek közvetlen kiadással nem jár. Szakmai tanácsadás a kistérségben működő kulturális intézményeknek, szervezeteknek szakembereknek. Kapcsolattartás a kistérségben működő kulturális intézményekkel, szervezetekkel, szakemberekkel Szakma napok szervezése Szakmai tanácsadás a helyi civil szervezeteknek, csoportoknak. Kulturális szolgáltatásokkal kapcsolatos információszolgáltatás a kistérség és a város lakossága részére Információk nyújtása az országos, a megyei kulturális eseményekről, múzeumok, műemlékek, színházi előadások, fesztiválok lehetőségeiről. Felnőttképzési szolgáltatásokkal kapcsolatos információ biztosítása Felnőttképzési szolgáltatások biztosítása Önkormányzati rendezvények számára a Művelődési Központ épületének, berendezéseinek biztosítása Ösztönzi az önkormányzati intézmények, gazdasági társaságok közötti együttműködést, folyamatos kapcsolattartást..2. Mindaz a tevékenység, amelyet az önkormányzat célzott feladatként finanszíroz. Önkormányzati rendezvények szervezésének segítése (programok szervezése, kézműves foglalkozásokhoz vezető biztosítása, konferálás, marketing anyag készítése (szórólap, plakát, stb) Önkormányzati intézmények, gazdasági társaságok programjainak segítése (szakmai tanácsadás, programok szervezése, kézműves foglalkozásokhoz vezető biztosítása, konferálás, marketing anyag készítése (szórólap, plakát) Hagyományőrző és amatőr művészeti csoportok, szabadidős klubok, kulturális egyesületek, hobbikörök működési feltételeinek biztosítása (terem biztosítása, programok szervezésének segítése,) Alkotó táborok kínálatának biztosítása Kistérségi és városi amatőr alkotók előadók bemutatkozásának segítése( kiállítások rendezése, vándoroltatása, művészeti események megrendezése) Elősegíti az ismeretszerző, a készségfejlesztő, a gyűjtő körök szervezését Szakmai pályázati kiírások figyelés Szakmai pályázatok elkészítése Beiktatta a 39/202. (X. 25.) sz. önkormányzati rendelet. Hatályos: tól

7 7 A civil közösségeknek, amatőr alkotóknak, művészeti csoportoknak, ifjúsági csoportoknak pályázati lehetőségekről információkat biztosít, valamint segíti a pályázatokon való részvételt Ifjúsági korosztállyal az együttműködés kialakítása, Ifjúsági programok szervezése A szabadidő kulturális célú eltöltéséhez szükséges feltételek biztosítása Szabadidős programok szervezése, Városi rendezvényekről szóróanyagok készítése Jeles napokhoz aktuális börzék, ajándékvásárok szervezése. Találkozások szervezése a testvértelepülések kulturális intézményeivel, egyesületeivel 2. Díjköteles szolgáltatások: 2.. Minden nem kulturális vagy üzleti célú tevékenység Bérelt tulajdonú ingatlan bérbeadása Reklámügynöki tevékenység Adminisztratív szolgáltatás Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás Saját tulajdonú berendezések kölcsönzése Rendezvényszervezés Oktatási anyag értékesítése Utazásszervezés 2.2. Minden olyan kulturális tevékenység díjköteles, mely az intézmények saját költségvetéséből közvetlen kiadással jár. Kézműves foglalkozások Gyermek és felnőtt színházi előadás Koncertek belépő díja Bálak belépő díja Szakkörök, tanfolyamok, táborok részvételi díja 3. A szolgáltatások díjának mértéke: 3.. Az intézmény kulturális tevékenysége a közvetlen kiadás mértékéig díjköteles. Közhasznú tevékenység: Kézműves foglalkozások díja Gyermek színházjegy Felnőtt színházjegy Tábor részvételi díj Szakkörök díja 300,- Ft/alkalom 400,-Ft/fő.000,-Ft-tól-2.600,-Ft-ig/fő 2.000,-Ft-tól ,-Ft-ig/fő 300,-Ft-tól-2.000,-Ft-ig/fő/ hónap 3.2. A nem kulturális vagy üzleti célú tevékenységek díjai a piaci viszonyok szerint állapíthatóak meg.

8 8 Terembérleti díjak: Emeleti klubterem Kilátó (emeleti klubterem) Kamara terem (emeleti klubterem) Földszinti klubterem Erkély alja Nagyterem /erkély nélkül/ (min. 2 órára bérelhető) Nagyterem +erkély (min. 2 órára bérelhető).890,-ft/óra.890,-ft/óra 2.530,-Ft/óra.890,-Ft/óra 3.080,-Ft/óra 7.000,-Ft/óra 7.650,-Ft/óra Amennyiben a nagytermet fűtve kérik (időtartamra való tekintet nélkül) a terembérleti díjak ,-Ft-tal megemelkednek Lakodalom és egyéb nagytermi rendezvények céljára történő bérbeadás esetén (teljes nagyterem, előtér, mosdók, földszinti klubterem) ,-Ft/alkalom Hűtőkocsi használat energiatérítése 60,-Ft/óra Az önkormányzat által támogatott civil szervezetek, a művelődési házban működő kiscsoportok rendezvényeire a nagyterem bérleti díja ,-Ft/alkalom A szolgáltatások díjai minden év januárjában a piaci igények alapján felülvizsgálatra kerülnek.

9 9 2. sz. melléklet A közművelődési megállapodás szabályai. Közművelődési megállapodás keretében vállalt feladatot csak közművelődési célú társadalmi szervezet, gazdasági társaság ill. felsőfokú közművelődési szakirányú végzettségű egyéni vállalkozó láthat el. 2. Az. pontban felsoroltakra egyaránt érvényes pályázati feltétel: a) az Önkormányzat székhelyén bejelentett állandó lakóhely ill. székhely, b) legalább három éves folyamatos és dokumentumokkal bizonyított közművelődési tevékenység, c) rendezett köztartozások és ezek 30 napnál nem régebbi hiteles dokumentumokkal való igazolása. d) az önkormányzat kötelezően betekint a pályázó gazdálkodási, ügyviteli és működési dokumentumaiba, e) részletes szakmai koncepció a pályázni kívánt feladat ellátására. 3. Jogi személyekre érvényes pályázati feltétel: a) a szervezet közművelődési céljának és tevékenységének alapszabályban ill. alapító okiratban való szerepeltetése, ezen dokumentumok hiteles másolata, b) a szervezet legfőbb döntéshozó szervének a feladatellátás szándékáról való és 30 napnál nem régebbi döntése, az erről szóló jegyzőkönyvi kivonat és jelenléti ív hiteles másolata. 4. Egyéni vállalkozóként való pályázás feltétele: három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, érvényes vállalkozói igazolvány és közművelődési szakirányú végzettség oklevele, vagy 30 napnál nem régebbi hiteles másolatuk 5. Gazdasági társaság pályázata csak akkor vehető figyelembe, ha ügyvezetője betéti társaság esetében egy beltagja felsőfokú közművelődési szakirányú végzettségű. Beiktatta a 39/202. (X. 25.) sz. önkormányzati rendelet. Hatályos: tól

Kistelek Város Képviselő-testületének rendelete

Kistelek Város Képviselő-testületének rendelete Kistelek Város Képviselő-testületének 11/2000. (VI.5.) KT sz. rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról (egységes szerkezetben) Kistelek Város Képviselő-testülete a helyi közművelődési feladatok

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. 2.. (2) A 3. (1) bekezdésében meghatározott feladat ellátásának formái különösen: 4..

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. 2.. (2) A 3. (1) bekezdésében meghatározott feladat ellátásának formái különösen: 4.. TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATII KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 118/2004.. ((V.. 3..)) RENDELETE A HELYII KÖZMÜVELÖDÉSSRÖL 2 Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a

Részletesebben

4/2002.(II.3.) számú rendelet

4/2002.(II.3.) számú rendelet 1 5. számú melléklet 4/2002.(II.3.) számú rendelet Bekecs községi Önkormányzat Közművelődési feladatairól A közművelődéshez való jog gyakorlása közérdek, a közművelődési tevékenységek gyakorlása közcél.

Részletesebben

A L A P E L V E K 1. 3

A L A P E L V E K 1. 3 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 18/1999. (VI. 18.) önkormányzati rendelete Zalaegerszeg Megyei Jogú Város kötelező önkormányzati közművelődési feladatairól 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

Nádudvar Város közművelődési feladatairól NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2001. (VI. 25.) Ök. sz. rendelete

Nádudvar Város közművelődési feladatairól NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2001. (VI. 25.) Ök. sz. rendelete Nádudvar Város közművelődési feladatairól NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2001. (VI. 25.) Ök. sz. rendelete Nádudvar város közművelődési feladatairól A közművelődéshez való jog gyakorlása

Részletesebben

Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(III.24.) önkormányzati rendelete a közművelődésről

Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(III.24.) önkormányzati rendelete a közművelődésről Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(III.24.) önkormányzati rendelete a közművelődésről Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális

Részletesebben

Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő testületének 9/2008.(VI.25.) Kt. számú rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról.

Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő testületének 9/2008.(VI.25.) Kt. számú rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról. Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő testületének 9/2008.(VI.25.) Kt. számú rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő Testülete a helyi közművelődési

Részletesebben

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (V.7.) önkormányzati rendelete. a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (V.7.) önkormányzati rendelete. a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (V.7.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Nógrádmegyer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a muzeális

Részletesebben

Jászladány Nagyközség Önkormányzata 2/2005. ( I. 28.) rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól (egységes szerkezetbe foglalva) 1

Jászladány Nagyközség Önkormányzata 2/2005. ( I. 28.) rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól (egységes szerkezetbe foglalva) 1 Jászladány Nagyközség Önkormányzata 2/2005. ( I. 28.) rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól (egységes szerkezetbe foglalva) 1 Jászladány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2013. (V.08.) önkormányzati rendelet a helyi közművelődés önkormányzati feladatellátásáról

Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2013. (V.08.) önkormányzati rendelet a helyi közművelődés önkormányzati feladatellátásáról Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2013. (V.08.) önkormányzati rendelet a helyi közművelődés önkormányzati feladatellátásáról (módosításokkal egységes szerkezetben) Kiskunmajsa Városi

Részletesebben

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület)

Részletesebben

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (IX.27.) önkormányzati rendelete a közművelődésről

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (IX.27.) önkormányzati rendelete a közművelődésről Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (IX.27.) önkormányzati rendelete a közművelődésről Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő- testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános

Részletesebben

Vác Város Önkormányzat.../2013.(..) sz. rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól

Vác Város Önkormányzat.../2013.(..) sz. rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Vác Város Önkormányzat.../2013.(..) sz. rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Önkormányzat) Magyarország Alaptörvényének XI.

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. Alapelvek

I. Fejezet. Általános rendelkezések. Alapelvek Albertirsa Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/1999.(X.29.) rendelete a 16/2004.(IV.30.) és az 5/2009. (III.02.) rendelettel egységes szerkezetbe foglalt szövege az Önkormányzat művelődési

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselı-testületének. 1/2009. (I. 30.) r e n d e l e t e

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselı-testületének. 1/2009. (I. 30.) r e n d e l e t e Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselı-testületének 1/2009. (I. 30.) r e n d e l e t e a közmővelıdési tevékenység helyi feladatairól és támogatásáról Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselı-testülete

Részletesebben

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének. 21/2010. (V.31.) önkormányzati r e n d e l e t e. az önkormányzat közművelődési feladatairól

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének. 21/2010. (V.31.) önkormányzati r e n d e l e t e. az önkormányzat közművelődési feladatairól Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 21/2010. (V.31.) önkormányzati r e n d e l e t e az önkormányzat közművelődési feladatairól Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Alkotmány

Részletesebben

2. Az R. 6.. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

2. Az R. 6.. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelete a közművelődésről szóló 45/2004.(XII.3.) Kt. számú rendelet módosításáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015.(V.29.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődés szabályozásáról

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015.(V.29.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődés szabályozásáról Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015.(V.29.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődés szabályozásáról Sátoraljaújhely Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a kulturális

Részletesebben

Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2005. (X. 26.) rendelete a helyi közművelődésről

Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2005. (X. 26.) rendelete a helyi közművelődésről Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2005. (X. 26.) rendelete a helyi közművelődésről Martonvásár város képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és muzeális intézményekről,

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (VII.01.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (VII.01.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (VII.01.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Belváros-Lipótváros Önkormányzatának 16/2003. (V.15.) rendelete a 20/2004. (IV.19.) rendelettel és a 15/2008. (III.19.) rendelettel és a 21/2009. (VI. 02.) rendelettel módosított egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL A 49/2006. (XI. 6.) 1, AZ 55/2008. (X. 31.) 2, A 42/2009. (IX. 30.) 3 ÉS AZ 56/2012. (XI. 30.) 4 RENDELETTEL

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzatának Közművelődési Koncepciója 2011-2014

Dombóvár Város Önkormányzatának Közművelődési Koncepciója 2011-2014 Dombóvár Város Önkormányzatának Közművelődési Koncepciója 2011-2014 Készítette: Dombóvár Város Polgármesteri Hivatala Dombóvár, 2011. szeptember "Kiművelt emberfők sokasága a nemzet igaz hatalma." (gróf

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének../2013. (..) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról, valamint javaslat a Közösségi Ház használati szabályzatának elfogadására

Részletesebben

11/2002.(02.26.) Kgy.sz. rendelet 1. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közművelődési rendelete

11/2002.(02.26.) Kgy.sz. rendelet 1. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közművelődési rendelete 11/2002.(02.26.) Kgy.sz. rendelet 1 Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közművelődési rendelete Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a helyi közművelődési feladatok

Részletesebben

Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól

Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Szendrő Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzat. 59/2006. (XII.29.) Önk. r e n d e l e t e

Nagykálló Város Önkormányzat. 59/2006. (XII.29.) Önk. r e n d e l e t e Nagykálló Város Önkormányzat 59/2006. (XII.29.) Önk. r e n d e l e t e az önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról (a 2/2008. (I.22.) Önk., a 32/2009. (IX.30.)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 29-i ülésére Tárgy: A helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 33/2009.(X.1.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. 1 T A R T A L O M J E G Y Z É K I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az SZMSZ célja, hatálya, módosítása 2. Az intézmény legfontosabb adatai 3. Illetékességi területe 4.

Részletesebben

Előterjesztés. -a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsághoz

Előterjesztés. -a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsághoz NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA KULTURÁLIS OSZTÁLY 4400 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-524/535 E-MAIL: KULTURALl5@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: KULT- 38-1/2015.

Részletesebben