Kistelek Város Képviselő-testületének rendelete

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kistelek Város Képviselő-testületének rendelete"

Átírás

1 Kistelek Város Képviselő-testületének 11/2000. (VI.5.) KT sz. rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról (egységes szerkezetben) Kistelek Város Képviselő-testülete a helyi közművelődési feladatok ellátása érdekében a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló évi CXL. tv. (továbbiakban: TV.) 77. -a és a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében biztosított jog alapján a következő rendeletet alkotja: Általános rendelkezések 1. A rendelet célja, hogy Kistelek város polgárainak érdekeit szem előtt tartva meghatározza az önkormányzat közművelődési feladatait, azok ellátási formáit, finanszírozásának formáját és mértékét. 2. Az önkormányzat elismeri, hogy Kistelek város minden polgárának joga van a kulturális örökségünk megismeréséhez és elsajátításához, személyiségének a művelődés általi fejlesztéséhez, valamint a kulturális értékek birtokbavételéhez szükséges esélyegyenlőséghez. Ezek biztosítását az önkormányzat kötelező feladatának tekinti. 3. A rendelet hatálya kiterjed a közművelődési tevékenységben résztvevőkre, a közművelődési szervezetekre, azok fenntartóira, működtetőire és alkalmazottaira. Az önkormányzat közművelődési feladatai és azok ellátása 4. (1) Az iskolarendszeren kívüli öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok, életminőséget és életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek megteremtése a/ a lakosság élet- és munkaképességének növelése, válságkezelési technikáinak fejlesztése érdekében tanfolyamok szervezése elsősorban munkanélküliek számára átképzéshez, szakmaszerzéshez, vállalkozás beindításához. A mindennapi élet gazdaságosságát fejlesztő közhasznú barkács, szabó-varró, háztartási, sütő-főző, egyéb praktikus tanfolyam, bemutató, akció szervezése b/ speciális helyzetű népességcsoportok gondjaihoz igazodó ismeretek, képességek, önsegítő, öntevékeny lehetőségek felkutatása, művelődési közösségek szervezése c/ az iskolai képzést kiegészítő lehetőségek közül nyelvi, számítástechnikai, képességfejlesztő, felvételi előkészítő, korrepetáló, környezetnevelő tanfolyam szervezése d/ mentális kultúrát, önismeretet fejlesztő alkalom, tanfolyam, tábor szervezése, bemutatók, konzultációk, fórumok szervezése, természet és környezetvédő közösség életre hívása, népszerűsítése, segítése e/ aktuális kérdésekről szabadegyetem, akadémia, szeminárium, szellemi és vitafórum szervezése. (2) A település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása a/ a település és a régió természeti és kulturális, közösségi értékeinek és azok állapotának, adottságainak közismertté tétele, a helyi tudás, a lokálpatriotizmus, a gazdatudat erősítése érdekében, helyi értékeket védő gazdagító összefogások ösztönzése, hatékonyságának segítése helytörténeti,

2 településismertető kiállítás, helyi ünnepi alkalmak biztosítása, műsorok, bemutatók, találkozók, ötletbörzék, fesztiválok, tudományos emlékülések, versenyek, vetélkedők szervezése b/ a közösségi emlékezet gazdagításához a kulturális élet eseményeiről dokumentumok gyűjtése, őrzése, közismertté tétele, a helyi társadalom kiemelkedő közösségei, személyiségei tevékenységének közismertté tétele, szerepük növelése. (3) Az egyetemes, nemzeti és kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése, a befogadás elősegítése, az ünnepek kultúrájának gondozása a/ a helyi kultúra értékeinek megismertetéséhez művelődési alkalmak, folyamatok, az élet minőségének gazdagításához, az esztétikai élmények megéléséhez, az egyetemes, a nemzeti és kisebbségi, az ökológiai kultúra értékei megismerésének biztosítása, színházi előadások, hangversenyek, művészeti kiállítások, irodalmi estek, művészeti közök szervezése b/ népdal, néptánc, hímző, tárgyalkotó stb. hagyományőrző közösség életre hívása, működtetése, segítése, találkozók, fesztiválok rendezése c/ a nemzeti, kisebbségi és etnikai ünnepek, évfordulók, a világi és az egyházi hagyományos ünnepek közismertté tétele, a közművelődési lehetőségeivel az ünnepek gazdagítása d/ a különböző korosztályok eltérő szórakozási és közösségi igényeihez kulturált lehetőségek, speciális kisközösségek e/ a helyi kulturális turizmus tudatosságának ösztönzése, a helyi regionális, kulturális turizmus lehetőségeinek felkutatása, a helyi társadalom különleges értékeinek bemutatásához regionális, országos nemzetközi rendezvényeinek szervezése bonyolítása. (4) Az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének támogatása a/ amatőr művészeti csoportok, körök, tanfolyamok, alkotó műhelyek, kézműves tevékenységek szervezése, irodalmi, olvasó, önképző körök, alkotó táborok kínálata b/ a népművészet hagyományos tevékenységeinek gyakorlásához ének, zene, táncegyüttesek szervezése, működtetése, a népi iparművészeti képességek fejlesztéséhez tanfolyamok, körök, nyári táborok szervezése, a táborokban készült művekből bemutatók, kiállítások rendezése c/ a kiemelkedő tehetségű helyi alkotók közismertté tétele, fejlődések szakmai támogatásának biztosítása d/ ismeret- és készségfejlesztéshez gyűjtő, modellező, barkács körök szervezése, összefogása, az országos szervezetekkel kapcsolatok építése, ösztönzése, gondozása, alapítványok létrehozása, az önképző tevékenységet segítő pályázatokon a részvétel segítése. (5) A helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének érdekérvényesítésének segítése a/ a település különböző életkorú, érték- és érdekrendszerű civil közösségeinek igény szerinti segítése, művelődési szándékainak támogatása, településvédő-, szépítő-, természet-, környezet-, értékvédő, közéleti, helytörténeti, tudományos kör, egyesület összefogása, számukra igény szerint fórumok, bemutató estek, közös akciók szervezése b/ a civil közösségek közismertségének gondozása, bemutatkozó fórumok, különböző funkciójú érdekérvényesítési alkalmak, találkozók szervezése, különböző civil közösségek között együttműködés kezdeményezése c/ szolidáris akciók fogadása, gondozása d/ a különböző rétegek és korosztályok ismerkedési, együttműködési alkalmainak, tevékenységeinek kimunkálása, támogatása

3 e/ az ifjúság érdekérvényesítési, önigazgatási, művelődési kezdeményezéseinek kiemelt gondozása, intézményi segítése f/ a helyi együttműködésekhez, szolidáris szándékokhoz a közművelődési intézmény, közösségi színtér igénybevételéhez közösségenként ingyenes lehetőség biztosítása. A közösségi akciókhoz tér, tárgyi feltételek biztosítása, közismertté tételükhöz módszerek ajánlása, a civil közösségek önigazgatását, érdekérvényesítését ösztönző képzésekről, pályázati lehetőségekről információk kínálata. (6) A kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése a/ tájékoztatási, együttműködési, művelődési alkalmak kialakítása, rendszeressé tétele a helyi lakosság különböző tevékenységű, korú, nemű, kisebbségi, etnikai, világnézetű közösségei között az oktatási, közgyűjteményi, egészségügyi, szociális, közellátó, szolgáltató, gazdasági, a kommunikációs intézmények, szervezetek képviselőivel találkozók szervezése b/ a közművelődés és a helyi művészeti élet mecénásaival együttműködés kialakítása c/ kapcsolat építése a közművelődés megyei, országos szervezeteivel, kutató bázisaival, a határon túli magyarság művelődési közösségeivel, testvértelepülések kulturális intézményeivel, egyesületeivel stb. (7) A szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása a/ a közművelődési intézményben, a közösségi színtérben a polgárok tájékoztatásához, közösségi művelődéséhez, alkotó tevékenységének elősegítéséhez és rekreációjához a célnak megfelelő esztétikus, célszerű környezet és infrastruktúra, valamint az adott tevékenységet segítők biztosítása. (8) Egyéb művelődési lehetőségek biztosítása a/ a közösségi színtérben, intézményben sajtótermékek, könyv, zenei- és video dokumentumok, színház és hangversenyjegyek, játékok árusításának szervezése. Információk gyűjtése, közismertté tétele a település oktatási, közgyűjteményi, kisebbségi, etnikai, egyházi intézményei, civil vállalkozói által kínált művelődési lehetőségekről b/ a lakosság különleges kulturális értékei bemutatásához, cseréjéhez évi rendszerességű alkalmak biztosítása. A különböző művészeti ágak kulturális piacához szervező munka, terek biztosítása. A település amatőr művészeti csoportjainak menedzselése, közérdekű, közhasznú kiállítások rendezése. A helyi újság szerkesztőivel kapcsolatok kiépítése. A hazai kulturális eseményekre, műemlékekhez, múzeumokba, színházi előadásokra, fesztiválokra turistautak szervezése, kínálata. Tájékoztatás biztosítása a régió környezeti, kulturális nevezetességeiről. A helyi idegenvezetés, a helyi kulturális turizmus lehetőségeinek ösztönzése c/ a lakossági hirdetésekhez közművelődési közösségi színtér biztosítása, gondozása. Jeles napokon aktuális börzék, ajándékvásárok, sokadalmak, egyéb szolgáltatások szervezése d/ fénymásolás és egyéb sokszorosítási lehetőség biztosítása. Számítógép, adatbázis, Internet, kommunikációs országút használati lehetőségeinek biztosítása. 5. (1) Az önkormányzat kötelező közművelődési feladatait elsősorban az általa fenntartott és működtetett, részben önálló gazdálkodású Művelődési Házzal, Városi Könyvtárral és a létrehozandó Kistérségi Művelődési Házzal látja el. (2) Az intézmények alapvető és kiegészítő feladatait az alapító okiratuk tartalmazza. (3) Az önkormányzat által fenntartott közművelődési intézménynek minden év január 31-ig be kell küldenie a Polgármesteri Hivatalnak a Képviselő-testület által év november 30-ig elfogadott szempontrendszere alapján összeállított éves munkatervét, amely az előző év értékelését és a tárgyév munkaprogramját tartalmazza. A testület 30 napon belül dönt a munkaterv elfogadásáról. Ha a képviselő-testület február hó utolsó napjáig nem dönt, a beadott munkaterv érvénybe lép.

4 (4) Az önkormányzat által fenntartott közművelődési intézmény átszervezése esetén a következő egyeztetések szükségesek: a/ köteles az önkormányzat TV 81. és a Kjt. 4. -a szerint eljárni b/ be kell szerezni a TV 82. és 83. alapján megalakuló és működő Közművelődési Tanács és az adott intézmény Közalkalmazotti Képviselőjének állásfoglalását, valamint ki kell kérni az önkormányzat kulturális bizottságának véleményét. Mindezek tartalmát csatolni kell a szakminisztériumhoz küldött részletes anyaghoz c/ az a/ és b/ pontok alapján összegyűlt állásfoglalásokat a döntés előtt ismertetni kell a Képviselőtestülettel. 6. Az önkormányzat a kötelező közművelődési feladatok ellátására külön határozattal Kulturális Közalapítványt alapított, melynek célja a művelődési intézmények költségvetési lehetőségeit meghaladó feladatok, valamint az egyéb intézmények, civil szervezetek és állampolgárok közművelődési tevékenységének támogatása. 7. (1) Képviselő-testület az önkormányzat által fenntartott közművelődési intézmény által el nem látható feladatok elvégzésére közművelődési megállapodást köthet jogi és természetes személlyel. Ezen feladatok körét először november 30-ig, illetve a későbbi módosításokkal minden év október 31- ig állítsa össze egységes koncepcióba. Elfogadása előtt véleményt kell kérni a rendelet 5. (3) bek. b/ pontjában felsorolt testületektől. (2) Közművelődési feladat megállapodás keretében csak akkor látható el, ha azt az önkormányzati közművelődési szervezet nem vállalja vagy nem tudja ellátni. Ezért először az önkormányzati szervezeti feladatellátás lehetőségeit kell megvizsgálni, s csak annak negatív eredménye esetén lehet megállapodást kötni. (3) A közművelődési megállapodással ellátandó feladatra a helyben szokásos módon nyilvános pályázatot kell kiírni a pályázati és a megállapodási feltételek pontos megjelölésével. A pályázati és az elbírálási határidő egyaránt 30 nap. A pályázatokat szakértői bizottsággal kell véleményeztetni, melynek tagjai az Országos Szakértői névjegyzékből hívott és a Csongrád Megyei Közművelődési Tanácsadó Központ által delegált szakértők. A közművelődés finanszírozása 8. Az önkormányzat közművelődési feladatait költségvetéséből finanszírozza, melynek forrása a saját bevétel, a központi költségvetésből származó normatív támogatás, a központosított előirányzatokból származó összeg és az elkülönített állami pénzalapokból, alapítványi forrásokból pályázati úton elnyert összeg. 9. Az önkormányzat vállalja, hogy minden évben a központi közművelődési és közgyűjteményi normatíva 20%-át fordítja a rendeletben vállalt közművelődési feladatokra. 10. Az önkormányzat a helyi önkormányzatok könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatásáról szóló 15/1998. (III.31.) MKM rendelet alapján történő pályázathoz minden évben vállalja saját erőként az általa fenntartott közművelődési intézmény tárgyévi eredeti előirányzatának 25%-át. 11. (1) Az önkormányzat által fenntartott közművelődési intézmény támogatási összege a következő tételekből áll: a/ Bázisfinanszírozás:

5 1. az épület előző évi energia, közüzemi és karbantartási költségei, 2. a szervezetnek a TV a alapján a tárgyév január 01-i létszámának az országos és helyi megállapodások alapján kialakított bérösszege, b/ Feladatfinanszírozás: 1. a fenntartó által elfogadott munkatervi feladatok ellátásához szükséges dologi és bérköltségek részösszegei, 2. a fenntartó által meghatározott egyéb feladatok dologi és bérköltsége. Egyéb rendelkezések 12. Az önkormányzat e rendelet módosítása előtt a rendelet 5. (3) bek. b/ pontja szerint köteles eljárni. 13. A díjmentes és díjköteles szolgáltatások köréről az 1. sz. melléklet, a közművelődési megállapodások feltételrendszeréről a 2. számú melléklet rendelkezik. 14. (1) A rendelet értelmezésében közvetett költség az épület fenntartásának energia, közüzemi és karbantartási költségei, valamint a szervezet alkalmazottainak bérjellegű költsége. (2) Közvetlen költség az a/ pontban felsorolt költségeken kívüli, kizárólag az adott rendezvény megtartásához szükséges, külön kifizetendő dolog és bérköltség. Hatálybaléptetés 15. (1) A rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivételekkel kihirdetése napján lép hatályba. (2) A január 01. napján lép hatályba. Nagy Sándor polgármester Kihirdetve: Kistelek, június 5. Dr. Jenei Rózsa Pálma jegyző Dr. Jenei Rózsa Pálma jegyző

6 1. sz. melléklet a 11/2000. (VI.5.) Kt. sz. rendelethez Közművelődési szervezetek díjmentes és díjköteles szolgáltatásainak köre 1. Díjmentes szolgáltatások: a/ Az intézmény termeinek, felszerelésének, berendezésének és az alkalmazottak munkájának igénybevételével önkormányzati intézmények, kulturális célú közösségek és civil szervezetek számukra bevételt nem termelő szervezeti, közművelődési, közösségi tevékenysége, valamint a R. 4. -ban felsorolt mindazon saját tevékenység, mely az intézménynek közvetlen kiadással nem jár. b/ Mindaz a tevékenység, amelyet az önkormányzat célzott feladatként finanszíroz. 2. Díjköteles szolgáltatások: a/ Minden nem kulturális és/vagy üzleti célú tevékenység díjköteles. b/ Minden olyan kulturális tevékenység díjköteles, mely az intézménynek saját költségvetéséből közvetlen kiadással jár. 3. A szolgáltatás díjának mértéke: a/ Az intézmény kulturális tevékenysége a közvetlen kiadás mértékéig díjköteles. b/ A nem kulturális és/vagy üzleti célú tevékenységek díjai a piaci viszonyok szerint állapíthatók meg.

7 2. sz. melléklet a 11/2000. (VI.5.) Kt. sz. rendelethez Közművelődési megállapodás szabályai 1. Közművelődési megállapodás keretében vállalt feladatot csak közművelődési célú társadalmi szervezet, gazdasági társaság, illetve felsőfokú közművelődési szakirányú végzettségű egyéni vállalkozó láthat el. 2. Az 1. pontban felsoroltakra egyaránt érvényes pályázati feltétel: a/ referencia bemutatása, b/ legalább három éves folyamatos és dokumentumokkal bizonyított közművelődési tevékenység, c/ rendezett köztartozások és ezek 30 napnál nem régebbi hiteles dokumentumokkal való igazolása, d/ az önkormányzat kötelezően betekint a pályázó gazdálkodási, ügyviteli és működési dokumentumaiba, e/ részletes szakmai koncepció a pályázni kívánt feladat ellátására. 3. Jogi személyekre érvényes pályázati feltétel: a/ a szervezet közművelődési céljának és tevékenységének alapszabályban, illetve alapító okiratban való szerepeltetése, ezen dokumentumok hiteles másolata, b/ a szervezet legfőbb döntéshozó szervének a feladatellátás szándékáról való és 30 napnál nem régebbi döntése, az erről szóló jegyzőkönyvi kivonat és jelenléti ív hiteles másolata. 4. Egyéni vállalkozóként való pályázás feltétele: három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, érvényes vállalkozói igazolvány és közművelődési szakirányú végzettség oklevele, vagy 30 napnál nem régebbi hiteles másolatuk. 5. Gazdasági társaság pályázata csak akkor vehető figyelembe, ha ügyvezetője betéti társaság esetében egy beltagja felsőfokú közművelődési szakirányú végzettségű.

4/2002.(II.3.) számú rendelet

4/2002.(II.3.) számú rendelet 1 5. számú melléklet 4/2002.(II.3.) számú rendelet Bekecs községi Önkormányzat Közművelődési feladatairól A közművelődéshez való jog gyakorlása közérdek, a közművelődési tevékenységek gyakorlása közcél.

Részletesebben

Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő testületének 9/2008.(VI.25.) Kt. számú rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról.

Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő testületének 9/2008.(VI.25.) Kt. számú rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról. Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő testületének 9/2008.(VI.25.) Kt. számú rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő Testülete a helyi közművelődési

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. 2.. (2) A 3. (1) bekezdésében meghatározott feladat ellátásának formái különösen: 4..

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. 2.. (2) A 3. (1) bekezdésében meghatározott feladat ellátásának formái különösen: 4.. TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATII KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 118/2004.. ((V.. 3..)) RENDELETE A HELYII KÖZMÜVELÖDÉSSRÖL 2 Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a

Részletesebben

Nádudvar Város közművelődési feladatairól NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2001. (VI. 25.) Ök. sz. rendelete

Nádudvar Város közművelődési feladatairól NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2001. (VI. 25.) Ök. sz. rendelete Nádudvar Város közművelődési feladatairól NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2001. (VI. 25.) Ök. sz. rendelete Nádudvar város közművelődési feladatairól A közművelődéshez való jog gyakorlása

Részletesebben

Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2013. (V.08.) önkormányzati rendelet a helyi közművelődés önkormányzati feladatellátásáról

Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2013. (V.08.) önkormányzati rendelet a helyi közművelődés önkormányzati feladatellátásáról Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2013. (V.08.) önkormányzati rendelet a helyi közművelődés önkormányzati feladatellátásáról (módosításokkal egységes szerkezetben) Kiskunmajsa Városi

Részletesebben

Jászladány Nagyközség Önkormányzata 2/2005. ( I. 28.) rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól (egységes szerkezetbe foglalva) 1

Jászladány Nagyközség Önkormányzata 2/2005. ( I. 28.) rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól (egységes szerkezetbe foglalva) 1 Jászladány Nagyközség Önkormányzata 2/2005. ( I. 28.) rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól (egységes szerkezetbe foglalva) 1 Jászladány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (V.7.) önkormányzati rendelete. a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (V.7.) önkormányzati rendelete. a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (V.7.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Nógrádmegyer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a muzeális

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselı-testületének. 1/2009. (I. 30.) r e n d e l e t e

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselı-testületének. 1/2009. (I. 30.) r e n d e l e t e Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselı-testületének 1/2009. (I. 30.) r e n d e l e t e a közmővelıdési tevékenység helyi feladatairól és támogatásáról Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselı-testülete

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzatának Közművelődési Koncepciója 2011-2014

Dombóvár Város Önkormányzatának Közművelődési Koncepciója 2011-2014 Dombóvár Város Önkormányzatának Közművelődési Koncepciója 2011-2014 Készítette: Dombóvár Város Polgármesteri Hivatala Dombóvár, 2011. szeptember "Kiművelt emberfők sokasága a nemzet igaz hatalma." (gróf

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. Alapelvek

I. Fejezet. Általános rendelkezések. Alapelvek Albertirsa Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/1999.(X.29.) rendelete a 16/2004.(IV.30.) és az 5/2009. (III.02.) rendelettel egységes szerkezetbe foglalt szövege az Önkormányzat művelődési

Részletesebben

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület)

Részletesebben

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015.(V.29.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődés szabályozásáról

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015.(V.29.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődés szabályozásáról Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015.(V.29.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődés szabályozásáról Sátoraljaújhely Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a kulturális

Részletesebben

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének. 21/2010. (V.31.) önkormányzati r e n d e l e t e. az önkormányzat közművelődési feladatairól

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének. 21/2010. (V.31.) önkormányzati r e n d e l e t e. az önkormányzat közművelődési feladatairól Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 21/2010. (V.31.) önkormányzati r e n d e l e t e az önkormányzat közművelődési feladatairól Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Alkotmány

Részletesebben

Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2005. (X. 26.) rendelete a helyi közművelődésről

Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2005. (X. 26.) rendelete a helyi közművelődésről Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2005. (X. 26.) rendelete a helyi közművelődésről Martonvásár város képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és muzeális intézményekről,

Részletesebben

Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól

Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Szendrő Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános

Részletesebben

1997. évi CXL. törvény. a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről

1997. évi CXL. törvény. a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről 1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről A kulturális örökséghez tartozó javak múltunk és jelenünk megismerésének pótolhatatlan forrásai,

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzat. 59/2006. (XII.29.) Önk. r e n d e l e t e

Nagykálló Város Önkormányzat. 59/2006. (XII.29.) Önk. r e n d e l e t e Nagykálló Város Önkormányzat 59/2006. (XII.29.) Önk. r e n d e l e t e az önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról (a 2/2008. (I.22.) Önk., a 32/2009. (IX.30.)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének../2013. (..) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról, valamint javaslat a Közösségi Ház használati szabályzatának elfogadására

Részletesebben

OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 5/2000. (IV.13.)számú önkormányzati rendelete a helyi közmővelıdési tevékenységrıl.

OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 5/2000. (IV.13.)számú önkormányzati rendelete a helyi közmővelıdési tevékenységrıl. OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 5/2000. (IV.13.)számú önkormányzati rendelete a helyi közmővelıdési tevékenységrıl. Az önkormányzat kötelezı feladata a helyi közmővelıdési tevékenység

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. 1 T A R T A L O M J E G Y Z É K I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az SZMSZ célja, hatálya, módosítása 2. Az intézmény legfontosabb adatai 3. Illetékességi területe 4.

Részletesebben

1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről 2 3

1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről 2 3 Opten Törvénytár Opten Kft. I. 1997. évi CXL. törvény 1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről 2 3 A 2010.08.15. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 29-i ülésére Tárgy: A helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 33/2009.(X.1.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata

Részletesebben

A PETŐFI SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT IFJÚSÁGI ÉS KÖZÖSSÉGI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Kiskunfélegyháza 2011

A PETŐFI SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT IFJÚSÁGI ÉS KÖZÖSSÉGI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Kiskunfélegyháza 2011 1. Kiskunfélegyháza Város Képviselő-testülete 2011. április 1-jével létrehozta A Petőfi Sándor Városi Könyvtár és Művelődési Központot Az alapító okirat kelte, 2011. június 23. száma: 115/2011. kt. határozat

Részletesebben

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. március 04. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. március 04. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből KIVONAT Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. március 04. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 78/2015.(III.04.) Kt. határozat Tárgy: 2015. március 04. rendkívüli testületi ülés

Részletesebben

K I V O N A T. (A 2006. évi költségvetési rendelet módosítása)

K I V O N A T. (A 2006. évi költségvetési rendelet módosítása) Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu Szám: 5595/2006. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Képviselőtestületének 2006.

Részletesebben

Művészetek Háza. Pilisvörösvár

Művészetek Háza. Pilisvörösvár Szervezeti és Működési Szabályzat Művészetek Háza - Kulturális Központ és Városi Könyvtár, Pilisvörösvár Pilisvörösvár, 2014. április 1. 1. Tartalomjegyzék: I. Bevezető II. SZMSZ alapjául szolgálójogszabályok

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl. 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.

Sárospatak Város Polgármesterétıl. 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak. Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu - Javaslat a Képviselı-testületnek- Sárospatak közmővelıdési koncepciójának

Részletesebben

KÖZMŰVELŐDÉSI PROGRAMJA

KÖZMŰVELŐDÉSI PROGRAMJA Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ és Könyvtár, Pedagógiai Szakszolgálat Művelődési Központja KÖZMŰVELŐDÉSI PROGRAMJA Csenger Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ... 3 2. HELYZETELEMZÉS... 4 2.1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Az intézmény neve: Petőfi Művelődési Ház Székhelye, címe: 8182 Berhida Orgona u 2. Az intézmény fenntartó szerve: Berhida Város Önkormányzata Székhelye,

Részletesebben

Bevezetı, helyzetelemzés

Bevezetı, helyzetelemzés Tengelic Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 5/2002./VI.26./ számú önkormányzati rendelete a közmővelıdésrıl a módosításáról szóló 16/2007.(IX.26.) és a 12/2009 (VIII.19.) számú rendelettel egységes

Részletesebben