Szatymaz Község Képviselőtestületének 18/2005. (VI.30.) KT. számú rendelete

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szatymaz Község Képviselőtestületének 18/2005. (VI.30.) KT. számú rendelete"

Átírás

1 Szatymaz Község Képviselőtestületének 18/2005. (VI.30.) KT. számú rendelete A közművelődésről és a nyilvános könyvtári ellátási feladatokról (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 8/2008 (III.20.) KT sz., 4/2011. (I.20.) a 8/ ( III. 15.) valamint a 4/2013. (II. 21.). önkormányzati rendelettel) Szatymaz Község Képviselőtestülete a muzeális intézményekről, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv a, valamint a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló évi CXL. tv. (a továbbiakban: Közmtv.) 77. -a alapján a közművelődési és nyilvános könyvtári feladatok, azok formái és ellátásuk módja tekintetében az alábbi rendeletet alkotja: I. rész Általános rendelkezések 1. Szatymaz Község Önkormányzata biztosítja mindenkinek azt a jogát, hogy (1) megismerhesse a kulturális örökség javait, valamint azok védelmével kapcsolatosan a könyvtári szolgáltatások, a közművelődés és az ismeretterjesztés útján ismereteket szerezhessen; (2) igénybe vegye a nyilvános könyvtári ellátást és a közművelődési intézmények szolgáltatásait; (3) műveltségét, készségét életének minden szakaszában gyarapítsa, közművelődési jogai érvényesítése céljából létrehozandó közösségei működéséhez támogatást igényeljen; (4) művelődési céljai megvalósításához közművelődési színteret, szervező, szervezeti és tartalmi segítséget kapjon. 2. Az önkormányzat közművelődési intézménye nem lehet elkötelezett egyetlen vallás és politikai irányzat mellett sem. A közművelődési tevékenység során tilos bármilyen hátrányos megkülönböztetés; a rendeletben rögzített jogok megilletnek minden személyt nem, kor, vallás, politikai, nemzeti vagy társadalmi származás, vagyoni, születési különbségtétel nélkül. A rendelet hatálya 3. 1 E rendelet hatálya kiterjed a Szatymaz községben közművelődési tevékenység megvalósításában résztvevő természetes és jogi személyekre, a községi Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár intézményére, annak 1 Módosította a 4/2011. (I.20.) önkormányzati rendelet, hatályos január 21. napjától.

2 működtetőire és alkalmazottaira, továbbá a közművelődési jellegű alapellátások igénybevevőire, illetve a szolgáltatások felhasználóira. II. rész Az önkormányzat közművelődési feladatainak ellátása 4. (1) Az önkormányzat az évi CXL. tv. 78. (2) bekezdésében foglaltak alapján a közművelődési célok megvalósítása érdekében közművelődési intézményt működtet. (2) 2 A helyi közművelődési feladatok ellátását Szatymaz községben elsődlegesen a gazdálkodási szempontból részben önálló költségvetési szervként működő a Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár végzi. 5. A Szatymaz Község Önkormányzata az általa működtetett közművelődési intézményre vonatkozóan (1) kiadja az intézmény alapító okiratát, jóváhagyja szervezeti és működési szabályzatát, éves munkatervét és költségvetését; (2) a hatályos jogszabályok figyelembevétele mellett meghatározza az intézmény feladatait; (3) biztosítja a feladatok ellátásához, valamint a közművelődési intézmény fenntartásához szükséges szervezeti, személyi, szakképzettségi és tárgyi feltételeket, valamint a feladatok ellátásában a szakmai önállóságot. A Művelődési Ház feladatai és éves munkaterve 6. (1) Az önkormányzat a Közmtv ába foglalt, kötelező feladatokként megjelölt közművelődési tevékenységek ellátását támogatja. (2) 3 A Dankó Pista és Művelődési Ház alapfeladatai: a) Szatymaz község környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, a jövő nemzedékkel való megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása keretében: aa) segítségnyújtás a község lakói számára a megismerési folyamatokban, ab) a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása, továbbfejlesztése, megőrzése, 2 Módosította a 4/2011. (I.20.) önkormányzati rendelet, hatályos január 21. napjától. 3 Módosította a 4/2011. (I.20.) önkormányzati rendelet, hatályos január 21. napjától.

3 ac) helytörténeti kiállítások, művészeti napok, helyi ünnepek, műsorok, találkozások, fesztiválok, vetélkedők, a község életéhez tartozó nagyrendezvények szervezése, ad) a település múltjában és jelenében kiemelkedő egyéniségek, művészek, közösségek tevékenységének méltatása, ismertté tétele, szerepük. Az itt élőkre gyakorolt hatásuk, munkájuk, művészetük támogatása, ae) helyi értékeket védő, gazdagító összefogások ösztönzése, hatékonyságának segítése, af) a település és a régió természeti adottságainak, kulturális közösségi értékeinek közismertté tétele, ag) az információk cseréje. b) Az amatőr alkotó-, művelődési és ismeretszerző közösségek tevékenységének segítése: amatőr művészeti csoportok, tanfolyamok, alkotó műhelyek, kézműves tevékenységek támogatása (fazekas kör, gyapjúszövő-, népi hímző- és egyéb népi kézművesség; színjátszó kör, stb.). c) Az egyetemes, nemzeti, nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése, megértetetése, a befogadás elősegítése, az ünnepek kultúrájának gondozása keretében: aa) színházi előadások, hangversenyek, művészeti kiállítások, irodalmi estek szervezése; ab)hagyományőrző közösségek életre hívása illetve működtetése, segítése, találkozók, fesztiválok szervezése (Barackvirág Népdalkör, Néptánc Fesztivál, népi hagyományok ápolása, stb.); ac) új hagyományok teremtése (Barackvirág-ünnep, Őszibarack Fesztivál); ad)állami és népi ünnepek ismertebbé tétele; ae) a különböző korosztályok eltérő szórakozási és közösségi igényeihez kulturált lehetőségek biztosítása, kezdeményezéseik segítése. d) Iskolarendszeren kívüli szakképző tanfolyamok, felnőttoktatási lehetőségek megteremtése (szakmai-, nyelv- és számítógép felhasználói képzés, stb.). e) szakmai és kulturális kapcsolatok fejlesztése körében: aa) együttműködés a közművelődés és a helyi művészeti élet támogatóival, ba)kapcsolat építése a közművelődés megyei és országos szervezeteivel, ca) országon belüli és nemzetközi, továbbá testvér-települési kapcsolatok gondozása. f) egyéb művelődési lehetőségek biztosítása terén: aa) helyi újság kiadása, ab)belföldi országjáró utak szervezése,

4 ac) helyi idegenvezetés és a kulturális turizmus ösztönzése, ad)jeles napokon ajándékvásárok, sokadalmak szervezése. ae) a betegségek megelőzését és az egészséges életmód elsajátítását célzó rendezvények, af) valamint sportolási lehetőségek biztosítása. 7. (1) A 6. -ban szabályozott általános feladatok konkrét meghatározása az éves munkatervben történik. (2) A közművelődési intézmény minden év január 31-ig a Polgármesteri Hivatalba eljuttatja a Képviselőtestület által elfogadott szempontrendszer alapján összeállított éves munkatervét, amely tartalmazza: a) az előző év szakmai és pénzügyi értékelését, b) a tárgyév munkaprogramját és c) a munkaprogramhoz rendelt költségvetést. (3) 4 Az éves munkatervet Szatymaz Község Önkormányzata Képviselőtestületének Humán Bizottsága véleményezi, minden év február havi ülésén. (4) A képviselő-testület a munkatervet a benyújtást követő, soron következő ülésén megtárgyalja. Amennyiben az ettől számított 30 napon belül döntés nem születik, a beadott munkaterv érvénybe lép. A Művelődési Ház által el nem látott közművelődési feladatok teljesítése 8. (1) Az önkormányzat a közművelődési intézmény által el nem látott feladatokat a) egyrészt a Szatymazért Alapítvány, b) másrészt közművelődési megállapodás alapján jogi- és természetes személyek útján teljesíti. (2) A képviselőtestület az önkormányzat által fenntartott közművelődési intézmény által el nem látott feladatok elvégzésére közművelődési megállapodást köthet. Közművelődési feladat megállapodás keretében csak akkor látható el, ha azt az önkormányzati közművelődési intézmény nem tudja ellátni. (3) 5 A közművelődési megállapodással ellátandó feladatra nyilvános pályázatot kell kiírni, melynek keretében a pályázatokat az Humán Bizottsághoz kell eljuttatni. A bizottság a pályázatot az Országos Szakértői Névjegyzékben szereplő közművelődési szakértő, valamint a Csongrád megyei Közművelődési Tanácsadó Központ által delegált szakértők véleményének figyelembevételével terjeszti a képviselő-testület elé a megállapodás megkötésére vonatkozóan. A pályázati és az elbírálási határidő egyaránt a kihirdetéstől, illetve a beérkezéstől számított 30 nap. 4 Módosította a 4/2011. (I.20.) önkormányzati rendelet, hatályos január 21. napjától. 5 Módosította a 4/2011. (I.20.) önkormányzati rendelet, hatályos január 21. napjától.

5 (4) A közművelődési intézmény által el nem látott feladatok körét első alkalommal október 31-ig, a későbbiekben az esetleges módosításokkal egységes szerkezetben minden év október 31-ig egységes koncepcióba kell összeállítani. A koncepció összeállítását az intézményvezető végzi és terjeszti a képviselő-testület elé elfogadásra. A közművelődés finanszírozása 9. (1) 6 Az önkormányzat a közművelődési feladatok ellátása érdekében biztosítja a Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár fenntartásához, továbbá a jelen rendelet 6. (1) bekezdésében rögzített alapfeladatok teljesítéséhez szükséges személyi, tárgyi, valamint pénzügyi feltételeket, továbbá az e rendelet alapján megkötött közművelődési megállapodásokban rögzített feladatok finanszírozását. (2) Az önkormányzat a pályázat útján biztosítandó támogatások igénybevétele során a pályázat elnyeréséhez szükséges önrészt a mindenkori éves költségvetési rendeletében határozza meg. (3) Az önkormányzat közművelődési feladatait költségvetéséből finanszírozza, melynek forrása a saját bevétel, a központi költségvetésből származó normatív támogatás, a központosított előirányzatokból származó összeg és az elkülönített állami pénzalapokból, alapítványi forrásokból pályázati úton elnyert összeg. III. rész Nyilvános könyvtári ellátás Általános szabályok Az önkormányzat a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása érdekében a Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár keretében működő, C típusú általános gyűjtőkörű közművelődési könyvtárat tart fenn. A könyvtár felnőtt és gyermekrészleggel működik. 11. A Szatymaz községben üzemelő közművelődési könyvtár: (1) mindenki által használható és megközelíthető; (2) könyvtári szakembert alkalmaz; 6 Módosította a 4/2011. (I.20.) önkormányzati rendelet, hatályos január 21. napjától. 7 Módosította a 4/2011. (I.20.) önkormányzati rendelet, hatályos január 21. napjától.

6 (3) rendelkezik kizárólagosan könyvtári szolgáltatások céljaira alkalmas helyiséggel; (4) rendszeresen, a felhasználók többsége számára megfelelő időpontban tart nyitva; (5) helyben nyújtott alapszolgáltatásai ingyenesek; (6) statisztikai adatokat szolgáltat. A nyilvános könyvtár alapfeladatai 12. (1) gyűjteményét a gyűjtőköri szabályzat szerint folyamatosan alakítja, feltárja, megőrzi, gondozza és rendelkezésre bocsátja; (2) tájékoztat a könyvtár dokumentumairól és szolgáltatásairól; (3) biztosítja más könyvtárak állományának és szolgáltatásának elérését; (4) részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum-információcserében, gyűjteményét és szolgáltatásait a helyi igényeknek megfelelően alakítja; (5) közhasznú információs szolgáltatást nyújt; (6) helyismereti információkat és dokumentumokat gyűjt; (7) a 6. (2) bekezdés ad) pontja alapján dokumentumokat gyűjt. A fenntartó a közművelődési könyvtár számára kiegészítő feladatokat is meghatározhat. IV. rész A Művelődési Ház és Könyvtár igénybevételének szabályzata (1) Az önkormányzat a Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár fenntartójaként biztosítja, hogy a településen a lakosság önszerveződő közösségei megfelelő rendszerességgel és időtartamban vehessék igénybe az intézmény szolgáltatásait, és az igénybevétel idejére a működési feltételek rendelkezésre álljanak. (2) Az önkormányzat képviselő-testülete indokolt esetben engedélyezi a Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár működésének évi 2 heti időtartamra történő szüneteltetését. (3) A Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár használatára vonatkozó szabályok a Használati Szabályzatban kerülnek meghatározásra meg. A Használati Szabályzat tartalmazza: a) az intézmény használatára vonatkozó általános előírásokat; 8 Módosította a 4/2011. (I.20.) önkormányzati rendelet, hatályos január 21. napjától.

7 b) a költségvetési támogatásban részesített, továbbá az önerős működő csoportok, befogadott civil szerveződések tevékenységével és működésével kapcsolatos egységes rendező elveket; c) az intézmény helyiségeinek bérbe adás útján történő hasznosítására vonatkozó szabályokat; d) a bérleti díjak megállapítását; e) a könyvtári beiratkozás feltételeit, díját; f) a kölcsönzés, helyben olvasás feltételeit, módját, szabályait, időtartamát; g) a késedelmi és térítési díjak összegét, az intézmények nyitva tartását. V. rész Egyéb rendelkezések 14. (1) 9 Az önkormányzat által fenntartott közművelődési intézmény átszervezése esetén a következő előírásokat érvényesíti: a) az önkormányzat átszervezés esetén a Közmtv a szerint jár el, a Kjt. 4. -ának figyelembevételével; b) beszerzi a közalkalmazotti képviselő állásfoglalását, valamint ki kell kérni az önkormányzat Humán Bizottságának véleményét, majd azt csatolja a szakminisztériumhoz küldött részletes anyaghoz; (2) Az (1) bekezdés alapján elkészült állásfoglalásokat a döntés előtt a Képviselőtestülettel előzetesen ismertetni kell. (3) Az önkormányzat a közművelődési intézmény által el nem látott feladatok elvégzésére kötendő közművelődési megállapodások koncepciójának elfogadása előtt az (1) bekezdés b) pontja szerint köteles eljárni. 15. A díjköteles szolgáltatások köréről az 1. számú melléklet, a díjmentes szolgáltatásokról a 2. számú melléklet, a közművelődési megállapodások feltételrendszeréről a 3. számú melléklet rendelkezik. 16. (1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. (2) Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a közművelődésről és a nyilvános könyvtári ellátásokról szóló 20/1998. (XII.23.) KT. számú, valamint az ezt módosító 12/2001. (IX.13) KT. számú rendelet. 9 Módosította a 4/2011. (I.20.) önkormányzati rendelet, hatályos január 21. napjától.

8 Gyömbér László polgármester sk. Mákos Istvánné jegyző sk. Kihirdetve: június 30. Szatymaz, június 30. Mákos Istvánné Jegyző sk.

9 1. melléklet a 18/2005. (VI.30.) önkormányzati rendelethez 10, 11 Közművelődési szervezetek díjköteles szolgáltatásainak köre Díjköteles szolgáltatások: a) minden nem kulturális, illetve üzleti célú tevékenység; b) minden olyan kulturális és könyvtári tevékenység, mely az intézménynek saját költségvetéséből közvetlen kiadással jár. A szolgáltatás díjának mértéke: a) az intézmény kulturális tevékenysége a közvetlen kiadás mértékéig díjköteles, míg b) a nem kulturális és/vagy üzleti célú tevékenységek díjai a piaci viszonyok szerint állapíthatók meg. Az egyes szolgáltatási díjak az alábbiak: Terembérleti díjak: Fűtési szezonban Fűtési szezonon kívül Nagyterem Kisterem Nagyterem Kisterem 3000 Ft/óra 2000 Ft/óra 2500 Ft/óra 1500 Ft/óra Lakodalmak, bálok, nagyobb rendezvények esetében: Fűtési szezonban Fűtési szezonon kívül Ft/alkalom Ft/alkalom Eszköz-kölcsönzési díjak: Átalánydíj Tányér, evőeszköz, pohár: 50 Ft/fő Darabonkénti díj Tányér (lapos, mély): Ft Tányér (kicsi): 10 Ft Kanál, villa: 10 Ft Kés: 10 Ft Üdítős pohár: 10 Ft Abrosz: 60 Ft Könyvtári beiratkozási díj: 300 Ft/fő /év 10 Módosította a 8/2012. ( III. 15. ) önkormányzati rendelet 11 Módosította a 4/2013. (II.21.) önkormányzati rendelet, hatályos

10 Mentesül a beiratkozási díj alól: 1. a évi CXL. tv.-ben meghatározottak 2. aki fogyatékossági támogatásban részesül 2. számú melléklet a 18/2005. (VI.30.) KT. számú rendelethez Közművelődési szervezetek díjmentes szolgáltatásainak köre Díjmentes szolgáltatások a) az intézmény termeinek, felszerelésének, berendezésének és az alkalmazottak munkájának igénybevételével önkormányzati intézmények, kulturális célú közösségek és civil szervezetek számukra bevételt nem termelő szervezeti, közművelődési, közösségi tevékenysége; valamint mindazon saját tevékenység, mely az intézménynek közvetlen kiadással nem jár; b) mindaz a tevékenység, amelyet az önkormányzat célzott feladatként finanszíroz.

11 3. számú melléklet a 18/2005. (VI.30.) KT. számú rendelethez A közművelődési megállapodások szabályai 1. Közművelődési megállapodás keretében vállalt feladatot csak közművelődési célú társadalmi szervezet, gazdasági társaság ill. felsőfokú közművelődési szakirányú végzettségű egyéni vállalkozó láthat el. 2. Az 1. pontban felsoroltak mindegyikére érvényes pályázati feltételek: a) legalább három éves folyamatos és dokumentumokkal bizonyított közművelődési tevékenység; b) rendezett köztartozások és ezek 30 napnál nem régebbi hiteles dokumentumokkal való igazolása; c) nyilatkozat arról, hogy az önkormányzat betekinthet a pályázó gazdálkodási, ügyviteli és működési dokumentumaiba; d) részletes szakmai koncepció a pályázni kívánt feladat ellátására. 3. Jogi személyekre érvényes pályázati feltételek: a) a szervezet közművelődési céljának és tevékenységének alapszabályban ill. alapító okiratban való szerepeltetése, ezen dokumentumok hiteles másolata; b) a szervezet legfőbb döntéshozó szervének a feladatellátás szándékáról való 30 napnál nem régebbi döntése, az erről szóló jegyzőkönyvi kivonat és jelenléti ív hiteles másolata. 4. Egyéni vállalkozóként való pályázás feltételei: a) három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, b) érvényes vállalkozói igazolvány és c) közművelődési szakirányú végzettség oklevele, vagy 30 napnál nem régebbi hiteles másolatuk.

12 5. Gazdasági társaság pályázata csak akkor vehető figyelembe, ha ügyvezetője betéti társaság esetében egy beltagja, felsőfokú közművelődési szakirányú végzettségű.

Kistelek Város Képviselő-testületének rendelete

Kistelek Város Képviselő-testületének rendelete Kistelek Város Képviselő-testületének 11/2000. (VI.5.) KT sz. rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról (egységes szerkezetben) Kistelek Város Képviselő-testülete a helyi közművelődési feladatok

Részletesebben

Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő testületének 9/2008.(VI.25.) Kt. számú rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról.

Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő testületének 9/2008.(VI.25.) Kt. számú rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról. Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő testületének 9/2008.(VI.25.) Kt. számú rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő Testülete a helyi közművelődési

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. Alapelvek

I. Fejezet. Általános rendelkezések. Alapelvek Albertirsa Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/1999.(X.29.) rendelete a 16/2004.(IV.30.) és az 5/2009. (III.02.) rendelettel egységes szerkezetbe foglalt szövege az Önkormányzat művelődési

Részletesebben

Jászladány Nagyközség Önkormányzata 2/2005. ( I. 28.) rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól (egységes szerkezetbe foglalva) 1

Jászladány Nagyközség Önkormányzata 2/2005. ( I. 28.) rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól (egységes szerkezetbe foglalva) 1 Jászladány Nagyközség Önkormányzata 2/2005. ( I. 28.) rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól (egységes szerkezetbe foglalva) 1 Jászladány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

1997. évi CXL. törvény. a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről

1997. évi CXL. törvény. a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről 1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről A kulturális örökséghez tartozó javak múltunk és jelenünk megismerésének pótolhatatlan forrásai,

Részletesebben

1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről 2 3

1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről 2 3 Opten Törvénytár Opten Kft. I. 1997. évi CXL. törvény 1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről 2 3 A 2010.08.15. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék

Részletesebben

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (IX.27.) önkormányzati rendelete a közművelődésről

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (IX.27.) önkormányzati rendelete a közművelődésről Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (IX.27.) önkormányzati rendelete a közművelődésről Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő- testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzat. 59/2006. (XII.29.) Önk. r e n d e l e t e

Nagykálló Város Önkormányzat. 59/2006. (XII.29.) Önk. r e n d e l e t e Nagykálló Város Önkormányzat 59/2006. (XII.29.) Önk. r e n d e l e t e az önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról (a 2/2008. (I.22.) Önk., a 32/2009. (IX.30.)

Részletesebben

Nádudvar Város közművelődési feladatairól NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2001. (VI. 25.) Ök. sz. rendelete

Nádudvar Város közművelődési feladatairól NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2001. (VI. 25.) Ök. sz. rendelete Nádudvar Város közművelődési feladatairól NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2001. (VI. 25.) Ök. sz. rendelete Nádudvar város közművelődési feladatairól A közművelődéshez való jog gyakorlása

Részletesebben

Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól

Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Szendrő Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános

Részletesebben

A L A P E L V E K 1. 3

A L A P E L V E K 1. 3 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 18/1999. (VI. 18.) önkormányzati rendelete Zalaegerszeg Megyei Jogú Város kötelező önkormányzati közművelődési feladatairól 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2013. (V.08.) önkormányzati rendelet a helyi közművelődés önkormányzati feladatellátásáról

Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2013. (V.08.) önkormányzati rendelet a helyi közművelődés önkormányzati feladatellátásáról Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2013. (V.08.) önkormányzati rendelet a helyi közművelődés önkormányzati feladatellátásáról (módosításokkal egységes szerkezetben) Kiskunmajsa Városi

Részletesebben

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének. 21/2010. (V.31.) önkormányzati r e n d e l e t e. az önkormányzat közművelődési feladatairól

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének. 21/2010. (V.31.) önkormányzati r e n d e l e t e. az önkormányzat közművelődési feladatairól Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 21/2010. (V.31.) önkormányzati r e n d e l e t e az önkormányzat közművelődési feladatairól Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Alkotmány

Részletesebben

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület)

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. 2.. (2) A 3. (1) bekezdésében meghatározott feladat ellátásának formái különösen: 4..

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. 2.. (2) A 3. (1) bekezdésében meghatározott feladat ellátásának formái különösen: 4.. TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATII KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 118/2004.. ((V.. 3..)) RENDELETE A HELYII KÖZMÜVELÖDÉSSRÖL 2 Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a

Részletesebben

Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(III.24.) önkormányzati rendelete a közművelődésről

Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(III.24.) önkormányzati rendelete a közművelődésről Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(III.24.) önkormányzati rendelete a közművelődésről Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális

Részletesebben

Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2005. (X. 26.) rendelete a helyi közművelődésről

Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2005. (X. 26.) rendelete a helyi közművelődésről Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2005. (X. 26.) rendelete a helyi közművelődésről Martonvásár város képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és muzeális intézményekről,

Részletesebben

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (V.7.) önkormányzati rendelete. a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (V.7.) önkormányzati rendelete. a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (V.7.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Nógrádmegyer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a muzeális

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének../2013. (..) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról, valamint javaslat a Közösségi Ház használati szabályzatának elfogadására

Részletesebben

Vác Város Önkormányzat.../2013.(..) sz. rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól

Vác Város Önkormányzat.../2013.(..) sz. rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Vác Város Önkormányzat.../2013.(..) sz. rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Önkormányzat) Magyarország Alaptörvényének XI.

Részletesebben

4/2002.(II.3.) számú rendelet

4/2002.(II.3.) számú rendelet 1 5. számú melléklet 4/2002.(II.3.) számú rendelet Bekecs községi Önkormányzat Közművelődési feladatairól A közművelődéshez való jog gyakorlása közérdek, a közművelődési tevékenységek gyakorlása közcél.

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL A 49/2006. (XI. 6.) 1, AZ 55/2008. (X. 31.) 2, A 42/2009. (IX. 30.) 3 ÉS AZ 56/2012. (XI. 30.) 4 RENDELETTEL

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Belváros-Lipótváros Önkormányzatának 16/2003. (V.15.) rendelete a 20/2004. (IV.19.) rendelettel és a 15/2008. (III.19.) rendelettel és a 21/2009. (VI. 02.) rendelettel módosított egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015.(V.29.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődés szabályozásáról

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015.(V.29.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődés szabályozásáról Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015.(V.29.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődés szabályozásáról Sátoraljaújhely Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a kulturális

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 29-i ülésére Tárgy: A helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 33/2009.(X.1.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata

Részletesebben

A PETŐFI SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT IFJÚSÁGI ÉS KÖZÖSSÉGI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Kiskunfélegyháza 2011

A PETŐFI SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT IFJÚSÁGI ÉS KÖZÖSSÉGI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Kiskunfélegyháza 2011 1. Kiskunfélegyháza Város Képviselő-testülete 2011. április 1-jével létrehozta A Petőfi Sándor Városi Könyvtár és Művelődési Központot Az alapító okirat kelte, 2011. június 23. száma: 115/2011. kt. határozat

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (VII.01.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (VII.01.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (VII.01.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Borsodszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2003.(IV.22.) sz. rendelete a helyi közművelődési tevékenységről

Borsodszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2003.(IV.22.) sz. rendelete a helyi közművelődési tevékenységről Borsodszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2003.(IV.22.) sz. rendelete a helyi közművelődési tevékenységről Borsodszentgyörgy község Önkormányzata Képviselő-testülete a Kulturális

Részletesebben

Művészetek Háza. Pilisvörösvár

Művészetek Háza. Pilisvörösvár Szervezeti és Működési Szabályzat Művészetek Háza - Kulturális Központ és Városi Könyvtár, Pilisvörösvár Pilisvörösvár, 2014. április 1. 1. Tartalomjegyzék: I. Bevezető II. SZMSZ alapjául szolgálójogszabályok

Részletesebben

FOKI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

FOKI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI A FONYÓDI KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK FONYÓDI KULTURÁLIS KÖZPONT, KÖNYVTÁR ÉS MUZEÁLIS GYŰJTEMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 TARTALOM 1. Általános rendelkezések 3. oldal 1.1. Jogszabályi háttér 3.

Részletesebben