Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2005. (X. 26.) rendelete a helyi közművelődésről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2005. (X. 26.) rendelete a helyi közművelődésről"

Átírás

1 Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2005. (X. 26.) rendelete a helyi közművelődésről Martonvásár város képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló évi CXL. törvény (a továbbiakban: Tv.) 77.. szerinti felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja. I. rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1.. Az önkormányzat képviselő-testülete a közművelődési tevékenység szabályozása során arra törekszik, hogy megőrizze Martonvásár történeti hagyományait, kulturális értékeit, biztosítsa a helyi társadalom kulturális szükségleteinek, hagyománnyá vált/váló szerveződések kielégítését. Meghatározza a közművelődési feladatok ellátásának formáit, támogassa az önszerveződő közösségeket, erkölcsi és anyagi szinten és ennek eredményeként lehetőséget biztosítson a város polgárainak közművelődéshez való jogának gyakorlására. 2.. Az 1. -ban említett alapelvek érvényesülésének biztosítása érdekében az Önkormányzat az alábbi célokat határozza meg. a) a közösségi művelődés színtereinek infrastruktúrájának biztosítása, b) a település hagyományainak ápolása, a lokálpatriotizmus megőrzése, a helyi értékek megőrzése, a helyi kitüntetések ápolása, egyesületek, szervezetek, alapítványok támogatása, c) a lakosság élet- és munkaképességének javítása, d) az ifjúság kulturális életének fejlesztése, művelődési kezdeményezéseinek támogatása, e) az időskorú népesség közművelődési lehetőségeinek biztosítása, közösségi életének támogatása, f) a felnőttoktatási és iskolaképzést kiegészítő, képességfejlesztő lehetőségek biztosítása, humán erőforrás fejlesztése, g) az élet minőségének, az ünnep örömeinek gazdagítása, amatőr művészeti csoportok, műhelyek, alkotótáborok létesítése, a helyi alkotóművészek szakmai támogatása, h) a rekreáció lehetőségeinek megteremtése, szórakozási és közösségi igényekhez lehetőség biztosítása, i) a helyi kulturális nyilvánosság, tájékoztatás fejlesztése (Forum Martini; a kábeltelevízió helyi csatornája; hirdetőtáblák) j) a település kulturális, természeti, környezeti, közösségi értékeinek közismertté tétele, találkozók, kiállítások, falunapok, szakmai vetélkedők rendezése, a testvérvárosok kultúrájának bemutatása. A rendelet hatálya 3..

2 E rendelet hatálya kiterjed: a) a helyi közművelődési tevékenység megvalósulásában résztvevő martonvásári polgárokra, b) az önkormányzat által fenntartott közművelődési intézményekre, közösségi színterekre, illetve azok alkalmazottaira, c) az önkormányzati tulajdonú, kulturális feladatot ellátó, közhasznú kiemelt szervezetre (Martonvásári Nyár Kulturális Egyesület) d) a közművelődési tevékenységek részvevőire, e) a rendelet által szabályozott közművelődési, megállapodással vagy más úton támogatott intézményekre, szervezetekre, vállalkozásokra, azok fenntartóira és működtetőire. II. rész A VÁROS KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATAI ÉS AZOK ELLÁTÁSÁNAK SZERVEZETI KERETEI 4. (1) Az Önkormányzat az ellátási kötelezettségeit az alábbi közművelődési intézmények fenntartásával és működtetésével teljesíti: a) Martonvásár Önkormányzat Klubháza b) Martonvásár Közművelődési és Iskolai Könyvtár c) Óvodatörténeti Gyűjtemény (Óvodamúzeum) (2) A közművelődés helyi intézményeinek feladatait és színtereit jelen rendelet melléklete tartalmazza. 5.. (1) Martonvásár Város közművelődési feladatainak felügyeletét a képviselő-testület gyakorolja. (2) Az önkormányzati közművelődési intézmények éves programjait a klubház vezetője koordinálja. Az érvényes munkatervet az intézményi költségvetéssel egyidőben kell benyújtani, s azt a képviselőtestület hagyja jóvá. 6.. Teleki Blanka, a Brunszvikok valamint Beethoven emlékének, továbbá egyéb helyi és térségi (paraszti) hagyományoknak megőrzésével és ápolásával kapcsolatos tárgyévi elképzeléseket, feladatokat az Oktatási-, Kulturális-, Ifjúsági- és Sportbizottság évente lehetőleg rendkívüli ülés keretében megvitatja. 7. A város közművelődési feladatainak megvalósítását elősegítik, gazdagítják az azonos érdekű, tevékenységű támogató, kiegészítő partnerek, az anyagi lehetőségeket gyarapító szervezetek. Az együttműködő partnerek jegyzékét a függelék tartalmazza. 8.. A közművelődési intézményekben a kultúrált szabadidő eltöltéséhez kell a feltételeket biztosítani. 9.. A közművelődési intézmények nyitvatartási rendjét az éves munkaterv tartalmazza.

3 III. rész A KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSÁNAK FINANSZÍROZÁSI FORMÁI 10.. (1) Az önkormányzat a közművelődési feladatok finanszírozását éves költségvetésében határozza meg. (2) Martonvásár közművelődési intézményei részben önálló intézmények, mely intézmények pénzügyi, gazdasági feladatait a Polgármesteri Hivatal pénzügyi csoportja látja el. (3) A közművelődés intézményei, a létesítmények, ezek helyiségei alkalomszerűen bérbe, használatba adhatók. IV. rész A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEKBEN ALKALMAZOTTAK FOGLAKOZTATÁSÁNAK EGYES KÉRDÉSEI 11.. (1) A közművelődési feladatok ellátásánál alapvető feltétel a folyamatos szolgáltatás és szakszerűség. (2) A közművelődési intézmények fenntartásához szükséges személyi és szakképzettségi feltételeket a jogszabályokban meghatározottak szerint biztosítja a fenntartó. A fenntartó a foglalkoztatott létszámkeretet az éves költségvetési rendeletben rögzíti. (3) A jelen rendelet hatálya alá tartozó intézményekben teljes munkaidőben foglalkoztatott szakemberek a jogszabályban meghatározott időszakonként szervezett képzésben vesznek részt. V. rész ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 11. Jelen rendelet kihirdetése napján lép életbe, s egyidejűleg hatályát veszti a 10/1999. (VI.2.) számú helyi rendelet. Fónagy László jegyző Orbán András polgármester Kihirdetve:

4 Melléklet A Klubház közművelődési feladatai a) Iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok, felnőttoktatási lehetőségek megteremtése. b) A település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása. c) Az egyetemes, nemzeti, helyi és ezen belül a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése, a megértés, a befogadás elősegítése, az ünnepek kultúrájának gondozása. d) Az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségeinek támogatása. e) A helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének segítése. f) A kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése. g) A szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása a feladatkörben. h) Egyéb művelődési lehetőségek biztosítása. A Klubház színtere: Tűzoltószertár épülete. A Klubház szervezeti keretein belül működik a Százszorszép Táncegyüttes. Az táncegyüttes próbáinak színtere: a Beethoven Általános Iskola aulája az öltözőkkel, ruhatárral A városi könyvtár közművelődési feladatai a) A fenntartó által kiadott alapító okiratban és szervezeti- és működési szabályzatban meghatározott fő célokat nyilatkozatban közzéteszi b) Gyűjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, megőrzi, gondozza és rendelkezésre bocsátja c) Tájékoztat a könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer dokumentumairól és szolgáltatásairól d) Biztosítja más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérését e) Részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum és információcserében f) Gyűjteményét és szolgáltatásait a helyi igényeknek megfelelően alakítja g) Közhasznú információs szolgáltatást nyújt h) Helyismereti információkat és dokumentumokat gyűjt i) Szabadpolcos állományrésszel rendelkezik j) Kulturális rendezvények (pl: vers és prózamondó verseny, író-olvasó találkozó, könyvtári órák, irodalmi estek) szervezése k) Internetszolgáltatás A Könyvtár színtere: a Beethoven Általános Iskola Szent László utca 1. szám alatti épületének első szintjén kijelölt helyiségek

5 Az óvodatörténeti gyűjtemény (Óvodamúzeum) közművelődési feladatai a) A magyar kultúra egyedülálló kis szeleteként az országos óvodatörténet felmutatása a magyar pedagógustársadalomnak, mint neveléstörténeti dokumentumtár, amely egyben a széles hazai és külföldi közönség ismeretterjesztésére is szolgál. b) A meglévő állandó kiállítások folyamatos látogatottságának biztosítása, időszaki kiállítások rendezése. c) Játszóházak, gyermekfoglalkoztatások szervezése. d) Óvodapedagógiai regionális központ kialakítása. Az óvodatörténeti gyűjtemény (Óvodamúzeum) színtere: az MTA Mg. Kutatóintézet területén erre kijelölt épület

6 Függelék Civil szervezetek Kiemelt közhasznú szervezet A közművelődési feladatokban együttműködő partnerek - Martonvásár Nyár Kulturális Egyesület Egyesületek: - Martonvásári Sport Klub (MSK) - Martonvásári MEDOSZ SE - Martonvásár Önkéntes Tűzoltóegyesület - Martonvásári Vagyon- és Polgárőrség - Dobos Károly Nyugdíjasklub - Olimpia Diáksport Egyesület - Martonvásári Kertbarát Egyesület - Martonvásári Kézilabda Sport Egyesület - Mustang Sportegyesület - Martonvásári Faluvédő Egyesület Alapítványok: - "Százszorszép Alapítvány - "Embertársainkért" Alapítvány - Martonvásár Sportjáért Alapítvány - "Együtt-Értük" Alapítvány - "Martonvásárért" Alapítvány - Brunszvik Teréz Szellemi Hagyatéka - Martonvásári Tehetséggondozó Alapítvány - Martonvásári Gyermekekért Alapítvány - Martonvásári Gyermekkert Alapítvány - Martonvásári Katolikus Egyházközségért Alapítvány - Harmónikus Fejlődés Alapítvány - Zöld Alapítvány Martonvásárért Partnerintézmények Média - Beethoven Általános Iskola - Művészeti Iskola - Római Katolikus Egyházközség - Református Egyházközség - Forum Martini c. időszaki lap

Jászladány Nagyközség Önkormányzata 2/2005. ( I. 28.) rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól (egységes szerkezetbe foglalva) 1

Jászladány Nagyközség Önkormányzata 2/2005. ( I. 28.) rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól (egységes szerkezetbe foglalva) 1 Jászladány Nagyközség Önkormányzata 2/2005. ( I. 28.) rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól (egységes szerkezetbe foglalva) 1 Jászladány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. 2.. (2) A 3. (1) bekezdésében meghatározott feladat ellátásának formái különösen: 4..

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. 2.. (2) A 3. (1) bekezdésében meghatározott feladat ellátásának formái különösen: 4.. TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATII KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 118/2004.. ((V.. 3..)) RENDELETE A HELYII KÖZMÜVELÖDÉSSRÖL 2 Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. Alapelvek

I. Fejezet. Általános rendelkezések. Alapelvek Albertirsa Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/1999.(X.29.) rendelete a 16/2004.(IV.30.) és az 5/2009. (III.02.) rendelettel egységes szerkezetbe foglalt szövege az Önkormányzat művelődési

Részletesebben

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (V.7.) önkormányzati rendelete. a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (V.7.) önkormányzati rendelete. a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (V.7.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Nógrádmegyer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a muzeális

Részletesebben

Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól

Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Szendrő Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános

Részletesebben

Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2013. (V.08.) önkormányzati rendelet a helyi közművelődés önkormányzati feladatellátásáról

Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2013. (V.08.) önkormányzati rendelet a helyi közművelődés önkormányzati feladatellátásáról Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2013. (V.08.) önkormányzati rendelet a helyi közművelődés önkormányzati feladatellátásáról (módosításokkal egységes szerkezetben) Kiskunmajsa Városi

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzat. 59/2006. (XII.29.) Önk. r e n d e l e t e

Nagykálló Város Önkormányzat. 59/2006. (XII.29.) Önk. r e n d e l e t e Nagykálló Város Önkormányzat 59/2006. (XII.29.) Önk. r e n d e l e t e az önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról (a 2/2008. (I.22.) Önk., a 32/2009. (IX.30.)

Részletesebben

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület)

Részletesebben

4/2002.(II.3.) számú rendelet

4/2002.(II.3.) számú rendelet 1 5. számú melléklet 4/2002.(II.3.) számú rendelet Bekecs községi Önkormányzat Közművelődési feladatairól A közművelődéshez való jog gyakorlása közérdek, a közművelődési tevékenységek gyakorlása közcél.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének../2013. (..) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról, valamint javaslat a Közösségi Ház használati szabályzatának elfogadására

Részletesebben

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015.(V.29.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődés szabályozásáról

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015.(V.29.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődés szabályozásáról Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015.(V.29.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődés szabályozásáról Sátoraljaújhely Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a kulturális

Részletesebben

Fejlesztő és felzárkóztató nevelés, oktatás A többi tanulóval együtt nevelhető és oktatható

Fejlesztő és felzárkóztató nevelés, oktatás A többi tanulóval együtt nevelhető és oktatható Kengyel Község Önkormányzati Képviselő-testülete 5083.Kengyel, Szabadság u. 10. Telefon: 56/583-400. KENGYELI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA Kengyel Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 22-i ülésére

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 22-i ülésére 2. Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 205. április 22-i ülésére Tárgy: A 205. évi jogszabályváltozásoknak megfelelő alapító és módosító okiratok elkészítése Az előterjesztést

Részletesebben

PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Az intézmény neve: Petőfi Művelődési Ház Székhelye, címe: 8182 Berhida Orgona u 2. Az intézmény fenntartó szerve: Berhida Város Önkormányzata Székhelye,

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselı-testületének. 1/2009. (I. 30.) r e n d e l e t e

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselı-testületének. 1/2009. (I. 30.) r e n d e l e t e Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselı-testületének 1/2009. (I. 30.) r e n d e l e t e a közmővelıdési tevékenység helyi feladatairól és támogatásáról Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselı-testülete

Részletesebben

OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 5/2000. (IV.13.)számú önkormányzati rendelete a helyi közmővelıdési tevékenységrıl.

OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 5/2000. (IV.13.)számú önkormányzati rendelete a helyi közmővelıdési tevékenységrıl. OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 5/2000. (IV.13.)számú önkormányzati rendelete a helyi közmővelıdési tevékenységrıl. Az önkormányzat kötelezı feladata a helyi közmővelıdési tevékenység

Részletesebben

Művelődési Ház és Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata

Művelődési Ház és Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata Művelődési Ház és Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata Jóváhagyta a Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a 65/2007. (IV.26.) számú határozatával. Balatonederics Települési

Részletesebben

Művészetek Háza. Pilisvörösvár

Művészetek Háza. Pilisvörösvár Szervezeti és Működési Szabályzat Művészetek Háza - Kulturális Központ és Városi Könyvtár, Pilisvörösvár Pilisvörösvár, 2014. április 1. 1. Tartalomjegyzék: I. Bevezető II. SZMSZ alapjául szolgálójogszabályok

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. 1 T A R T A L O M J E G Y Z É K I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az SZMSZ célja, hatálya, módosítása 2. Az intézmény legfontosabb adatai 3. Illetékességi területe 4.

Részletesebben

BALATONI REGIONÁLIS TÖRTÉNETI KUTATÓINTÉZET, KÖNYVTÁR ÉS KÁLMÁN IMRE EMLÉKHÁZ. Szervezeti és Működési Szabályzata. Hatályos: 2010.

BALATONI REGIONÁLIS TÖRTÉNETI KUTATÓINTÉZET, KÖNYVTÁR ÉS KÁLMÁN IMRE EMLÉKHÁZ. Szervezeti és Működési Szabályzata. Hatályos: 2010. BALATONI REGIONÁLIS TÖRTÉNETI KUTATÓINTÉZET, KÖNYVTÁR ÉS KÁLMÁN IMRE EMLÉKHÁZ Szervezeti és Működési Szabályzata Hatályos: 2010. július 1-jétől Könyvtár SzMSz 2010. 2 BEVEZETŐ A Balatoni Regionális Történeti

Részletesebben

KÖZMŐVELİDÉSI MEGÁLLAPODÁS

KÖZMŐVELİDÉSI MEGÁLLAPODÁS KÖZMŐVELİDÉSI MEGÁLLAPODÁS a /2009. (XII.17.) KH. számú határozat 1. számú melléklete Amely létrejött egyrészrıl Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata (6000 Kecskemét, Kossuth tér 1., képviselıje:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. december 16-i rendes ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. december 16-i rendes ülésére 10504-1/52009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. december 16-i rendes ülésére Tárgy: Katona József Művelődési Ház és Könyvtár Szervezeti és Működési

Részletesebben

A GALGÓCZI ERZSÉBET VÁRIOSI KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A GALGÓCZI ERZSÉBET VÁRIOSI KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A GALGÓCZI ERZSÉBET VÁRIOSI KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatálybalépés: 2010. január 1. Készítette: dr. Horváth Sándor Domonkos könyvtárigazgató Jóváhagyom: Borkai Zsolt polgármester 1 A

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSRA

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSRA A képviselő-testület 2015. március 26-i ülésén hozott döntések: 63/2015. Kth. Munkaterv módosítás és Napirend elfogadása 64/2015. Kth. 1. Kiskunhalas Város képviselő-testülete hozzájárul Tanyagondnoki

Részletesebben

K I V O N A T. (A 2006. évi költségvetési rendelet módosítása)

K I V O N A T. (A 2006. évi költségvetési rendelet módosítása) Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu Szám: 5595/2006. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Képviselőtestületének 2006.

Részletesebben

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Rákospalota, Pestújhely, Újpalota KÖZÉPTÁVÚ KÖZMŰVELŐDÉSI KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ KONCEPCIÓJA

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Rákospalota, Pestújhely, Újpalota KÖZÉPTÁVÚ KÖZMŰVELŐDÉSI KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ KONCEPCIÓJA Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Rákospalota, Pestújhely, Újpalota KÖZÉPTÁVÚ KÖZMŰVELŐDÉSI KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ KONCEPCIÓJA (Elfogadta a Képviselő-testület 1204/2012. (XII. 19.) ök. számú határozatával)

Részletesebben

E LŐ T E R J E S Z T É S

E LŐ T E R J E S Z T É S E LŐ T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő- testületének 2005. május 30- i ülésére Tárgy: Zirc Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Tourinform Iroda Szervezeti és Működési Szabályzatának

Részletesebben

A BÉKÉSCSABAI BARTÓK BÉLA KÓRUSEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Általánosrendelkezések

A BÉKÉSCSABAI BARTÓK BÉLA KÓRUSEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Általánosrendelkezések A BÉKÉSCSABAI BARTÓK BÉLA KÓRUSEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. Általánosrendelkezések (1) Azegyesületneve: Békéscsabai Bartók Béla Kórusegyesület (2) Azegyesületszékhelye: 5600 Békéscsaba, Széchenyi u. 4. (3)

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzatának Közművelődési Koncepciója 2011-2014

Dombóvár Város Önkormányzatának Közművelődési Koncepciója 2011-2014 Dombóvár Város Önkormányzatának Közművelődési Koncepciója 2011-2014 Készítette: Dombóvár Város Polgármesteri Hivatala Dombóvár, 2011. szeptember "Kiművelt emberfők sokasága a nemzet igaz hatalma." (gróf

Részletesebben

CELLDÖMÖLK VÁROS KULTURÁLIS KONCEPCIÓJA 2008-2012

CELLDÖMÖLK VÁROS KULTURÁLIS KONCEPCIÓJA 2008-2012 CELLDÖMÖLK VÁROS KULTURÁLIS KONCEPCIÓJA 2008-2012 2 TARTALOM I. BEVEZETŐ II. A KULTURÁLIS KONCEPCIÓ CÉLJA III. HELYZETELEMZÉS 1. A város adottságai 2. Demográfiai és foglalkoztatási helyzet 3. A város

Részletesebben