ÁLLATORVOSOK MAGYAR. Established by Prof. B. Nadaskay HUNGARIAN VETERINARY JOURNAL évfolyam oldal LAPJA 2014/10 KISÁLLAT BAROMFI

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÁLLATORVOSOK MAGYAR. Established by Prof. B. Nadaskay. 1878 HUNGARIAN VETERINARY JOURNAL. 136. évfolyam 577-640. oldal LAPJA 2014/10 KISÁLLAT BAROMFI"

Átírás

1 HUNGARIAN VETERINARY JOURNAL MAGYAR Established by Prof. B. Nadaskay ÁLLATORVOSOK 136. évfolyam oldal LAPJA 2014/10 KISÁLLAT A COX-2 enzim jelentősége kisállatok daganataiban BAROMFI Ornithobacteríum rhinotracheale okozta kórképek Víziszárnyasok parvovírusai HAL Kői herpesz betegség - kopoltyúnekrózis Ikraretenció buldog csigasügérben VADON ÉLŐ ÁLLAT Mycobacterium caprae és Trueperella pyogenes társfertőzés dámszarvasban ÉLELMISZER-HIGIÉNIA Axilit antimikrobiális hatása JÁRVÁNYTAN Új szemlélet a szarvasmarha- gümőkór járványtanában IN MEMÓRIÁM K L O S Z G Y Ö R G Y ÉS FIA BUftAPFST HÍREK, TALLÓZÁSOK Tejtermékek fogyasztását népszerűsítő plakát az 1920-as évekből Tervezte: M a n n o M il it a d e s ( ) ( P e r é n y i J á n o s képe) Placard from the 1920 s, propagating the consumption of milk products Designed by M a n n o M il it a d e s ( ) (picture of J á n o s P e r é n y i)

2 TARTALOMJEGYZÉK/CONTENTS MAGYAR I S L A P J A I 2014/10 KISÁLLAT K o ttá izs., Vajdovich P., Dékay V.: A ciklooxigenáz-2 (COX-2) enzim expressziójának jelentősége kisállatok daganatos kórképei esetén. Irodalmi áttekintés / 579 BAROMFI Szabó R., M a g ya r Т.: A barom fi O rn ithobacteriu m rhinotracheale okozta m egbetegedése. Irodalmi áttekintés / 589 Mészárost., Tóth R., BálintÁ., Thuma A., ZádoriZ.: Víziszárnyas-parvovírusok. Irodalmi á tte k in té s /599 A monthly journal, founded in 1878 ( VETERINARIUS"), publishing papers devoted to all aspects of interest in the field of animal health, to all scientific and practical problems of veterinary importance. Free specimen copies are available from the editor-in-chief: H-1078 Budapest, István utca 2. Hungary or: H-1400 Budapest, P.O. Box 2. Subscription orders to the Editorial Office (address above) HAL M olnár K.: Kői herpesz betegség - kopoltyúnekrózis / 610 Gál J., Baska F., Farkas L. Sz., M á n d o k i М., Szabó E.: Ikraretenció és következményes autointoxikáció buldog csigasügér (Lamprotogus ocellatus Steindachner, 1909) tenyészetben/ 615 VADON ÉLŐ ÁLLAT Ács K., Rónai Zs., N agy G., Csivincsik Á., Sugár L., Jánosi Sz.: M ycobacterium caprae és Trueperella (A rcanobacterium ) pyogenes társfertőzés okozta tályogképződés dámszarvas (Dama dama) májában és májkapui nyirokcsomóiban. E setism ertetés/618 LÉPHAEMANGIOSARCOMA KUTYÁBAN 585 ÉLELMISZER-HIGIÉNIA Szili Zs., Szakm ár K., Erdősi 0., Szita G., Fiorváth J., László N:. A xilit antim ikrobiális hatásának vizsgálata / 623 JÁRVÁNYTAN Csivincsik Á., Rónai Zs., N agy G., Varga Qy., Jánosi Sz.: Új szem léletm ód a szarvasm arha-güm őkór, m int széles gazdaspektrumú fertőző betegség járványtanában / 631 IN M E M Ó R IÁ M Ránkyné Ném eth Angéla ( ) (Sótonyi P., Kutas F.) / 640 O. RHINOTRACHEALE-FERTOZÉS S 91 Я HÍREK, TALLÓZÁSOK Я SMALL A N IM A LS Zs. Kottái, P. Vajdovich, I/ Dékány: Cyclooxigenase-2 (COX-2) expression in dom estic anim al tum ours. Literature review / 579 POULTRY R. Szabó, T. M agyar: O rnithobacterium rhinotracheale caused diseases of poultry. Literature review / 589 I. Mészáros, R. Tóth, A. Bálint, A. Thuma, Z. Zádori: W aterfow l parvoviruses. Literature review / 599 DERZSY-BETEGSÉG LIBÁBAN 603 FISH K. M olnár: Koi herpes disease - Gillnecrosis / 610 J. Gál, F. Baska, Sz. L. Farkas: Egg retention and subsequent a u tointo xica tion in a shell-dw elling Lamprotogus ocellatus (Steindachner, 1909) stock / 615 WILD A N IM A LS K. Ács, Zs. Rónai, G. Nagy, A. Csivincsik, L. Sugár, Sz. Jánosi: M ycobacterium caprae and Trueperella (A rcanobacterium ) pyogenes co-in fection generated abscesses in the hepatic lym ph node and liver parenchyma in a fallow deer (Dama dama). Case report /6 1 8 FOOD HYGIENE Zs. Szili, К. Szakmár, 0. Erdősi, G. Szita, J. Fiorváth, N. László: Investigation o f the antim icrobial effect of xylitol / 623 EPIDEMIOLOGY A. Csivincsik, Zs. Rónai, G. Nagy, Gy. Varga, Sz. Jánosi: New approach in the epidem iology o f bovine tuberculosis as a m ulti-host emerging infectious disease / 631 IN M E M Ó R IÁ M /6 4 0 A. Ránkyné Ném eth ( ) (P. Sótonyi, F. Kutas) / 640 Я NEWS, GLEANING FROM THE VETERINARY LITERATURE KOPOLTYÚNEKRÓZIS PONTYBAN 611 A cikkeket kivonatolják és/vagy címeit közük az alábbi intézmények referáló és indexelő folyóiratai: CAB International (UK) index Veterínaríus, Veterinary Bulletin stb. ISI (Institute for Scientific Information, USA): Current Contents és FO: VM This Journal is indexed and/or abtracted in Current Contents and FO: VM of ISI (Institute for Scientific Information, USA) Index Veterínaríus, Veterinary Bulletin (and others) of CAB International (UK) Internet address (English contents pages, subscription price, etc.) 577

3 J MAGYAR L ÁLLATO R VO SO K 136 S I L A P J A A CÍMLAPON LÁTHATÓ KÉPRŐL 2014/10 Hungarian V ete rin ary Journal A lapította - Established by NÁDASKAY Béla 1878 Egy 1889-es budapesti té rké p e n színes irónnal pontosan b e je lö lté k a b e lte lk i és k ü lte lk i" n a ppali és éjjeli m a rh a h a jtó ú tv o n a la k a t. Nehéz elképzelni a mai Vol No Budapest, October 2014 N a g y k ö rú to n v a g y a bu d ai alsó ra k p a rto n p o ro s z k á ló cso rd á ka t, p e d ig ak k o rib a n a h ú s m a rh a te n yé szté s je lle m z ő és igen n a g y gazdasági je le n tő s é g ű FŐSZERKESZTŐ - EDITOR-IN-CHIEF á g a z a t v o lt, sze m b e n a te jte rm e lé s s e l. A te jg a z d a s á g g a l ö s s z e k a p c s o lt BALKA Gyula te h e n é s z e t h a z á n k b a n e lő szö r M a ria Terézia id e jé b e n je le n t m eg n é h á n y SZERKESZTŐBIZOTTSÁG-EDITORIAL BOARD n a g y b irto k o n, tö b b e k k ö z ö tt a G e o rg ik o n t alapító Festetics g ró f uradalm ában. Jó szá g korm á nyzó ja, N agyva th y János, á tfo g ó m ezőgazdasági m u n ká ib a n (A' szorgalm atos m ezei-gazda, M a g ya r practicus tenyésztető) tö b b fe je z e te t sze n tel a s v á jtz é riá n a k " v a g y c s irá s z a tn a k ", a h o g y a n a te h e n é s z e te t a k k o rib a n h ív tá k, ill. a te jte rm é k e k e lő á llítá sá n a k. A XIX. század elején is fe l-fe lm e rü lt a va j- és sajtkészítés m eg h o n o sítá sa, k ü lö n ö s e b b e re d m é n y n é lkü l. N é h á n y é v tiz e d d e l ké ső b b a g y a p jú és a g a b o n a á rá n a k csökkenése já r u lt vé g ü l hozzá ah h oz, h o g y a g a z d á lk o d ó k a piaci h a tá so kn a k a kko rib a n kevésbé k ite tt te jte rm e lé s, a va j- és sajtkészítés fe lé fo rd u lja n a k. A te c h n ik a fe jlő d é se (szeparátor, fő z ő g é p feltalálása) is szükséges v o lt, h o g y az 1880-as éve kb en m ég h á ziip a rsze rű te jte rm é k g y á rtá s fél évszázad a la tt n a g yip ari te c h n o ló g iá jú á g a z a ttá fe jlő d jö n. A te jg a z d a s á g o k lé te sítésé t n e m csa k a n a g y u ra d a lm a k b a n, h a n e m a kisebb gazdaságokban is szorgalm azták. Természetesen ez u tó b b ia k önállóan nehezen b o ld o g u lh a tta k vo ln a : te jszö ve tke ze te k szervezésére v o lt szükség. A k o rm á n y z a t is fe lk a ro lta e zt az elképzelést, és b a n - EgAn Ede ve ze té sével - lé tre h o z ta az O rszágos Tejgazdasági F elü g ye lő sé g e t, a m e ly cé ljá n a k te k in te tte a te jg a z d á lk o d á s n é p szerű síté sét, a ta n á c s a d á s t az új ü ze m e k szám ára és az értékesítés, kü lö n ö se n az e x p o rt szervezését. A népszerűsítés fo n to s te re p e v o lt az Ezredéves O rszágos Kiállítás H a vasi és te jg a zda sá g i p a v ilo n ja ", a h o l m e g je le n íte tte k és m ű k ö d é s kö zb e n b e m u ta tta k m in d e n t, am i a m o d e rn te jg a z d a sá g b a n haszn álha tó. A bonyi Tamás, Balka Gyula (elnök), Bíró Ferenc, Búza László, Dunay Miklós, Farkas Róbert, Fekete Sándor, Fodor László, Gál János, Gálfi Péter, Gönci Gábor, Jakab Csaba, Jerzsele Ákos, Laczay Péter, M anczur Ferenc, M o ln ár Viktor, Nagy Béla, Nemes Imre, Németh Tibor, Ózsvári László, Sályi Gábor, Seregi János, Solti László, Sótonyi Péter, Szieberth István, Tóth Balázs, Tuboly Tamás, Varga János, Vetési Ferenc, Visnyei László, Vörös Károly Olvasószerkesztő: Sík Júlia Szerkesztőségi titkár: Baráth Edina SZERKESZTŐSÉG - EDITORIAL OFFICE H-1078 Budapest, István u. 2. Hungary Levélcím: 1400 Budapest 7. Pf. 2. Telefon: (36-1) (36-1) /8961,8960, 8962 Telefax: (36-1) Internet: h ttp ://w w w.univet. hu/mai KIADÓ - PUBLISHER Újhelyi Imre is nagy sza ké rte le m m e l, á tg o n d o lta n kezdte m eg a szervezést. Először m e g a la p íto tta a M ag ya ró vá ri Szarvasm arha-tenyésztő Egyletet, h o g y oáj/y. I Képzési és Vidékfejlesztési Intézet b iz to s íta n i tu d ja a m a rh a á llo m á n y te jte rm e lé s re va ló sze le kció já t, m ajd te j szövetkezeteket h o z o tt létre a m osoni fa lva kb an. A szakértelem kulcskérdése v o lt a to v á b b fe jlő d é s n e k : b a n Ú jhelyi vezetésével m e g a la k u lta m. kir. Tejkísérleti Á llo m á s (M o s o n m a g y a ró v á r); b a n m e g k e z d ő d ö tt a t e jh i gié n ia k ö te le z ő o k ta tá s a az Á lla to rv o s i Főiskolán; tö b b rö v id e b b -h o s s z a b b ta n fo ly a m o n k é p e z te k sz a k e m b e re k e t az óvári G azdasági A k a d é m iá n, a cse rm a jo ri te jip a ri sza kiskolában és m áshol. Sorra je le n te k m eg a te jg a z d a ságok lé tre h o zá sá t segítő g ya ko rla ti ú tm u ta tó k (pl. M o n o s to ri: A tejgazdaság alapvonalai, Újhelyi: A tejgazdaság dióhéjban kisgazdák részére), és tő l Tejgazdaság m e llé k le tte l je le n tk e z e tt a Köztelek is. Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet H-1223 Budapest, Park u. 2. Telefon: (36-1) Telefax: (36-1) Internet: w w w.agrarlapok.hu agrarlapok.hu Felelős kiadó: DR. MEZŐSZENTGYÖRGYI DÁVID, a NAKVI főigazgatója LAPTULAJDONOS A te jfo g y a s z tá s te k in te té b e n h a zá nk az e u ró p a i kö zé p m e ző n yb e n fo g la lt helyet. A hazai te jfo g y a s z tá s n ö ve ke d é sé t s e g íte tte az O rszágos T e jp ro p a VIDÉKFEJLESZTÉSI M in is z t é r i u m ganda B izottság, a m ely elő a d áso ko n, rád ió b a n, film e ke n, m ese d é lu tá n o kon, rö p la p o k és p la k á to k te rje szté sé ve l ig y e k e z e tt e lé rn i, h o g y a tej és a te jte r Hirdetések felvétele m é k e k m in d n a g y o b b sze re p e t ka p ja n a k a tá p lá lko zá sb a n. Telefon: , Telefax: (36-1) agrarlapok.hu A tej élet, erő, e g é szsé g!" - h ird e tte a B izo ttsá g szállóigévé v á lt je lm o n data. A c ím la p o n lá th a tó p la k á to t, a m e ly e t a M a g ya r T ejgazdasági Kísérleti In té z e t m u ta to tt be a M ú z e u m o k Éjszakáján, M a n n o M ilita d e s ( ) s p o rto ló, g ra fik u s, szobrász te rv e z te az 1920-as évek vé g é n, tö b b v a riá c ió ban. A z e g yike n e g y s p o rto ló, a je le n v á lto z a to n p e d ig - bizo n yo s fo rrá s o k sze rint - Zam bö G y u la, e te rn itg y á ri m un ká s nyer é lte tő e n e rg iá t a te jb ő l. O rb án Éva M inden jo g fenntartva. A lapból értesüléseket átvenni csak a M agyar Állatorvosok Lapjára való hivatkozással lehet. A hirdetések és egyéb rek lámkiadványok tartalm áért a kiadó felelősséget nem vállal. Nyomdai előkészítés Dávid Ildikó Terjeszti: Lapker Zrt. Előfizetésben terjeszti a M agyar Posta Zrt. Postacím: 1900 Budapest. Előfizethető az ország bárm ely postáján, valam int a hírlapot kézbesítőknél. en e lőfize thető a Kiadónál az agrarlapok.hu e-m ail címen vagy a / es faxszám on. További inform áció: w w w.a g ra rla p o k.h u, tel: 06-1/ vagy 06-1/ Magyar Állatorvosok Lapja október NYOMÁS D-Plus Nyomda 1037 Budapest, Csillaghegyi ú t INDEX: HU ISSN X

4 KISÁLLAT A ciklooxigenáz-2 (COX-2) enzim expressziójának jelentősége kisállatok daganatos kórképei esetén J MAGYAR L A P J A [ 2014/10 Zs. Koltai - P. Vajdovich - V. Dékány: Cyclooxygenase-2 (COX-2) expression in domestic animal tumours. Literature review Irodalmi áttekintés Koltai Zsófia'*, Vajdovich Péter'12, Dékay Valéria' 1] Á llatorvosi H em atológiai és O n ko ló giai K özpont, H-1148 Budapest, Bolgárkertész utca 31. *e -m ail: gm ail. com 2] SZIEÁOTK K órélettani és O nkológiai Tanszék Összefoglalás. A szerzők közlem ényükben á tte k in tik a rendelkezésre álló ism ereteket a COX-2 expressziójáról kedvtelésből ta rto tt állato k fontosabb daganatos kórképeiben, különös tek in tette l a COX-2 inhibitor nem szteroid gyulladáscsökkentők terápiás alkalmazására. A ciklooxigenázok (COX) a prosztaglandinok biokém iai szintézisének kulcsenzim ei. Am íg a COX-1 számos sejtben term elő dik, és elsősorban é le tta n i fo lyam ato k regulációjában vesz részt, a COX-2 a gyulladásos prosztaglandinok szintézisében lévő felad a ta m ellett jelentős szerepet játszik a tum orgenesisben. Főként a PGE2 term elésén keresztül: gátolja a daganatos sejtek apoptózisát, fokozza az angiogenesist (a dag an at indukálta érújdonképződést), serkenti a sejtproliferációt, és csökkenti a daganatos sejtek elleni im m unitást, te h á t fokozza a d ag an ato k progresszióját és m alignitását. Summary. The authors review th e current know ledge on COX-2 expression and its role in th e tum ours o f dogs and cats. To d ate, only fe w reports docum ent a connection betw een COX-2 expression and survival. Some evidence suggests th a t COX inhibitors could be useful in th e prevention an d /o r tre a tm e n t o f certain tum ours in dom estic animals. Cyclooxygenases (COX) are th e key enzym es in th e biochemical p ath w ay leading to th e synthesis o f prostaglandins. COX-1 is expressed in a w id e variety o f cells and tissues and is responsible fo r the production of prostaglandins involved in m aintaining the homeostasis. In contrast, COX-2 besides its function in th e synthesis o f inflam m ato ry prostaglandins, m ediates th e tum ourgenesis th ro ug h th e production o f PGE2 th a t inhibits apoptosis, prom otes cell proliferation, stim ulates angiogenesis, and decreases im m unity. A COX-2 enzim jelentősége kisállatok daganataiban 579

5 BAROMFI A baromfi Ornithobacterium rhinotracheale okozta megbetegedése J MAGYAR L A P J A [ 2014/10 R. Szabó - T. Magyar: Ornithobacterium rhinotracheale caused diseases of poultry. Literature review Irodalmi áttekintés Szabó Réka*, M agyar Tibor M TA A g rá rtu d o m á n y i K u ta tó k ö z p o n t Á lla to rv o s tudom ányi Intézet. H-1143 Budapest, H ungária krt. 21. *e -m ail: agrar.m ta.hu Összefoglalás. A szerzők irodalm i a d ato k alapján összefoglalják az O rn ith o bacteriu m rh ino trach eale b aktériu m m al kapcsolatos eddigi ism ereteket. Ism e rte tik a kórokozó tu lajd o n ság ait, m ajd a járv án yta n i ta p a s zta la to k a t összegzik. K itérnek a b aktériu m által o k o zo tt klinikai tü n e te k re és kórbonctani elváltozásokra. B em u tatják a kórokozó jellem zésére használt gyakoribb m ódszereket. Végül összefoglalják az an tib io tik u m - rezisztencia-vizsgálatok és a vakcinafejlesztések eredm ényeit. Sum m ary. T h e a u th o rs sum m arise th e recent k n o w le d g e on O rn ith o b a c te riu m rh ino trach eale based on literatu re d ata. They present th e properties o f th e pathogen and re v ie w ep id e m io lo g ic observatio ns, as w e ll as clinical signs and path olo gical lesions caused by th e organism. They discuss th e most com m on m ethods used fo r characterising th e pathogen. Lastly, th ey summarise th e results o f recent antim icrobial sensitivity studies and vaccine developm ent. Ornithobacterium rhinotracheale okozta kórképek 589

6 BAROMFI Víziszárnyas-parvovírusok Irodalmi áttekintés J MAGYAR I L A P J A I 2014/10 I. Mészáros - R. Tóth - Á. Bálint - Á. Thuma - Z. Zádori: W aterfowl parvoviruses. Literature review Mészáros István'*, Tóth Renáta', Bálint Ádám 2, Thuma Ákos2, Zádori Zoltán' 1] M TA ATK Á lla to rv o s tudom ányi Intézet. H-1143 Budapest, H ungária krt. 21. * e-m ail: mészáros. agrar.m ta.hu 2] NÉBIH Á lla t egészségügyi D iagnosztikai Igazgatóság Összefoglalás. A szerzők irodalm i ad ato k és saját vizsgálataik alapján b em u tatják a liba- és a barbarikacsa-parvovírusra vo natkozó lényeges ism ereteket, részletesebben kitérve az elm ú lt ö t évben pub likált, állatorvosi szem pontból fontos kutatásokra. M ind a libaparvovírus, mind a barbaikacsa-parvovírus m olekuláris biológiája és kórfejlődése jól jelle m ze tt, ugyanakkor a közelm últban tö bb olyan vizsgálatot is közö lte k, am elyek p o n to s íto tták a vírusok szövettropizm usáról eddig rendelkezésre álló ism ereteinket. Külön fig y e lm e t érdem el a szélesebb g azdaspektum ú v á lto za to k m egjelenése az ázsiai régióban. Ezek alapján valós kockázatot je le n th e t egy m e g v álto zo tt gazdaspektrum ú víziszárnyas-parvovírus elterjedése a világban. A vírusok k im u tatását nagyban elő se g íth e tik az újabban kifejles ztett érzékenyebb DNS-am plifikációs m ódszerek, v a lam in t új, a vírusra fo géko nyab b sejtvonalak alkalm azása a d iagnosztikai g yakorlatb an. A b eláth ató jövőben az anyagi veszteségek m egelőzésére to váb b ra is az állom ányok folyam atos vakcinázása m arad az egyetlen hatékony módszer. Sum m ary. Based upon th e availab le lite ra tu re and th e ir o w n studies, th e authors present th e essential kn o w led g e ab o u t th e b iology o f goose and M uscovy duck parvovirus and discuss in details th e relevant v e terin ary aspects o f th e research during th e last fiv e years. The m olecular b iology and pathogenesis o f th e goose and M uscovy duck parvovirus are w e ll characterized, b u t m ore recently published studies helped to clarify som e discrepancy on th e tissue tro p ism o f th ese viruses. Special a tte n tio n should be paid to th e appearance o f w a te rfo w l parvoviruses w ith broader host range in th e Asian region, since em ergence and spread o f these viruses to o th e r regions o f th e w o rld could be a real risk. The use o f n ew, m ore sensitive DN A am plification m ethods and novel perm issive cell lines can g rea tly facilitate th e detectio n o f w a te rfo w l parvovirus. For th e fo reseeab le fu tu re, vaccination o f th e livestock w ill rem ain th e o nly effe ctive p revention m ethod ag ainst econom ic losses caused by these viruses. Víziszárnyasok parvovírusai 599

7 HAL MAGYAR I l L A P J A I 2014/10 Kői herpesz betegség - kopoltyúnekrózis Kői herpes disease - Gillnecrosis M olnár Kálmán H Budapest, Rem etehegyi ú t 19 e mail: m vm ri.hu Összefoglalás. A szerző összehasonlítja a p on ty (Cyprinus carpio L.) két jelentős beteg ségét, a kopoltyúnekrózist és a kői herpesz b etegséget. A kopoltyúnekrózist a Szovjetunió európai részén a m últ század '50-es éveiben fig y e lté k meg először. Ez a betegség Kelet- és K özép-európában a '70-es és '80-as években jelentős elhullásokat o k o zo tt te n y é s zte tt p o n tyo k kö zö tt. Az elhullások esetenkén t e lé rté k a % -o t. A kői herpesz betegség m egjelenéséről első ízben Izraelből tu d ó s íto tta k 1999-ben, ahol az elhullások m e g h ala d tá k a 8 0 % -o t. M in d k é t betegség fő jelle m ző jén ek a kopoltyú nekrotikus elváltozása szám ít. A szakem berek tö bb sége a ko p oltyúnekrózis kórokta n á t am m ó n ia-in to xikáció ként je lö lte m eg. A víruskim utatásra te tt erőfeszítések a halvirológia akkori fe jle tts é g e m e lle tt nem v e z e tte k ered m ényre. A kői herpesz vírusát (CyHV-3) b e n m u ta ttá k ki. A kői herpesz betegség Izraelben akkor je le n t m eg, am ikor Közép-Európában a ko p oltyúnekrózis-járvány lecsendesedett. M ag yaro rszágon a kői herpesz vírusát 2012-ben m u ta ttá k ki először. A szerző vélem énye szerint a kői herpesz és a ko p oltyúnekrózis azonos betegség, am elyet Európából hurcoltak be Izraelbe. V élem énye szerint az európai p onty nagyobb rezisztenciájú állom ányaiban kői herpesz által o k o zo tt jelentősebb elhullásokra kevésbé kell szám ítani. Sum m ary. The au th o r com pared tw o m ajor diseases o f th e com m on carp (Cyprinus carpio L.y, koi herpes disease and gill necrosis. Koi herpes disease w as firs t reported fro m Israel (1999), causing high m o rtalities over 80% ; gill necrosis w as first fo und in th e European p art o f th e Soviet Union in th e 50's o f th e past century and caused high losses, up to 60 to 80 % in cultured com m on carp in th e 70's and 80's in Eastern and Central European countries. The m ajor sym ptom s o f both diseases w e re severe necrotic changes in th e gills o f th e carp. The ag e n t o f koi herpes disease (cyprinid herpes virus or CyHV-3) w as d etected in M o st o f th e scientists stated th a t gill necrosis w as caused by am m onia intoxication. In those days th e level o f fish viro lo g y w as v e ry low, and e ffo rts fo r isolate a virus w e re unsuccessful. A t th e end o f th e 80's th e disease ceased and becam e very sporadic. The au th o r o f this paper thinks th a t koi herpes disease corresponds to gill necrosis and appeared in Israel a fte r th e undetected virus o f th e gill necrosis had been introduced fro m Europe by im ported carp. In Central European countries CyHV-3 w as isolated in 2005 in Poland (1), in 2009 in th e Czech Republic (12) and in 2012 in H ungary (personal com m unication). The au th o r supposes th a t in th ese countries w h e re th e disease has alread y existed fo r several decades no fata l m ortalities w ill appear. 610 Magyar Állatorvosok Lapja október

8 HAL Ikraretenció és következményes autointoxikáció buldog csigasügér [Lamprotogus ocellatus Steindachner, 1909) tenyészetben MAGYAR I I L A P J A 2014/ю J. Gál - F. Baska - Sz. L. Farkas - M. M ándoki - E. Szabó: Egg retention and subsequent autointoxication in a shelldwelling Lamprologus ocellatus (Steindachner, 1909) stock Gál János'*, Baska Ferenc2, Farkas L Szilvia3, Mándoki M íra2, Szabó Erika4 1] SZIEÁOTK Egzotikusállat- és V adegészségügyi Tanszék B udapest, István u. 2. *e -m ail: aotk. szie.hu 2] SZIEÁOTK Patológiai Tanszék 3] M TA A g rá rtu d o m á n y i K u ta tó k ö z p o n t Á lla to rv o s tudom ányi Intézet 4] Keb-Vet Á llatgyógyászati Kft., Érd Összefoglalás. A szerzők egy fokozatos átm en et nélkül, igen jó m inőségű, élő eleséggel e te te tt, de C-os vízben ta r to tt buldog csigasügér (Lam prologus ocellatus) állom ányban állap íto ttak meg ikraretenciót és következm ényes autointoxikációt. A halakban az ikrafejlődés gyorsan m egindult a petefészekben, de az ívás nem tö rté n t meg az optim álistól elm aradó vízhőm érséklet m iatt. Az elfajuló, ovulálatlan ikraszem ekből felszívódó to xin o k o ko zták az ikrások elhullását. Summary. The authors report on a case w h e re an African cichlid (Lam prologus ocellatus) colony died due to egg retention and consequential autointoxication. The colony w as fed on high quality, live feed w ith o u t gradual introduction but kept in C w ater. The ovogenesis started fast due to th e increased quality o f feed, but egg retention occurred in th e relatively cold w ater. The toxins absorbed fro m th e degenerated unovulated eggs caused th e death o f th e fem ale fish. Ikraretenció buldog csigasügérben 615

9 VADON ÉLŐ ÁLLAT Mycobacterium caprae és Trueperella (Arcanobacterium) pyogenes társfertőzés okozta tályogképződés dámszarvas (Dama dama) májában és májkapui nyirokcsomóiban MAGYAR I ll A P J A I 2014/10 K. Ács - Zs. Rónai - G. Nagy - Á. Csivincsik - L. Sugár - Sz. Jánosi: Mycobacterium caprae and Trueperella (Arcanobacterium) pyogenes co-infection generated abscesses in the hepatic lymph node and liver parenchyma in a fallow deer (Dama dama). Case report Esetismertetés Ács Kornél\ Rónai Zsuzsanna2, Nagy Gábor3*, Csivincsik Ágnes*, Sugár László3, Jánosi Szilárd2 1] SEFAG Erdészeti és Faipari Zrt. 2] Nem zeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal Á llategészségügyi D iagnosztikai Igazgatóság 3] Kaposvári Egyetem A g rá r- és K örnyezettudom ányi Kar. H Kaposvár, Guba S. u * e-m ail: ke.hu 4] S om ogy M egyei K orm ányhivatal Élelm iszerlánc-biztonsági és Á llategészségügyi Igazgatóság Összefoglalás. A szerzők fe ln ő tt dám szarvas (D am a dam a) teh én zsigerelése során ta lá lta k kizárólag a m ájkapui nyirokcsom ókra és a m ájkapu tájék án, a máj állom á nyára kiterjed ő, tályogképződéssel járó elváltozást, am ely kórszövettani vizsgálattal fe lv e te tte a güm őkór g yan ú ját. A b akterio ló giai feldolgozás során az elváltozásokból M ycobacteriu m caprae és Trueperella (A rcanobacterium ) pyogenes b akté riu m o kat m u ta tta k ki. A szerzők fe lh ív já k a fig y e lm e t a kizárólag m egtekintésen alapuló post m o rtem vadhúsvizsgálat hibalehetőségeire. Sum m ary. During evisceration o f an a d u lt fa llo w d eer (D am a dam a) d oe th e authors fo und lesions o f small abscesses in th e hepatic lym ph nodes and in th e p ortal region parenchym a o f th e liver. W ith histological investigation th e abscesses proved to be tuberculosis like lesions fro m w hich M ycobacteriu m caprae and Trueperella (A rcanobacterium ) pyogenes w e re isolated. In this case re p o rt th e authors call th e a tte n tio n to th e failu re o f visual-o nly p o st-m o rtem gam e m eat inspection. 618 Magyar Állatorvosok Lapja október

10 ÉLELMISZER-HIGIÉNIA A xilit antimikrobiális hatásának vizsgálata Szili Zsuzsanna*, Szakmár Katalin, Erdősi Orsolya, Szita Géza, Horváth Judit; László Noémi 1MAGYAR L A P J A [ 2014/10 Zs. Szili - K. Szakmár - O. Erdősi - G. Szita - J. Horváth - N. László: Investigation of the antimicrobial effect of xylitol SZIEÁOTK Élelmiszerhigiéniai Tanszék. El-1078 Budapest, István u. 2. *e -m ail: aotk.szie.hu Összefoglalás. A xilit a term észetben előforduló ö t szénatomos cukoralkohol, am ely a szerves kémiában régóta ismert. Inzulinfüggetlen term észete, kis glikémiás indexe, fogszuvasodást, középfülgyulladást és egyes légzőszervi betegségeket megelőző hatása m iatt egyre nagyobb figyelm et kap. A xilit egyre inkább népszerű az élelm iszer- és gyógyszeriparban m int édesítőszer, ma már világszerte kereskedelmi mennyiségben gyártják. A szerzők kísérleteinek célja a xilit szaporodásgátló hatásának vizsgálata volt, Escherichia coli. Salm onella Enteritidis, Listeria m onocytogenes. Staphylococcus aureus, Candida albicans és Penicillium expansum esetében. A vizsgálatokat Tripton-szója (TSB) táplevesben végezték 2, 4, 6, 8 és 10% xilit hozzáadásával. A baktérium szaporodást redoxpotenciál-m érésen alapuló direkt és indirekt eljárással vizsgálták, am ely módszer alkalmas a szaporodásgátlás mérésére. A vizsgálatokat 22 C és 37 C hőm érsékleteken végezték, kivéve Penicillium expansum esetében, am elyet csak 22 C-on vizsgáltak. Az e red m ények alapján m egállapíth ató v o lt, hogy 22 C-on végezve a vizs g á la to t m inden m ikrobánál szaporodásgátló hatás v o lt m egfig yelh ető, am ely a xilitkoncentráció növelésével lineárisan n ő tt. 37 C-on, a m ikrobák szaporodási h őm érsékletének o p tim u m án a x ilit az alk alm azo tt koncentrációban g yakorlatilag m inden esetben hatástalan vo lt. Candida albicans esetén g yenge gátlás v o lt tap asztalh ató, am ely nem olyan m értékű, hogy terápiás céllal használható lenne, de továb b i vizsgálatok után m egelőzésre alkalm azható. A g átló hatás a penészgom ba esetében v o lt a legerőteljesebb. A z ered m ények fe lv e tik annak a leh ető ségét, hogy to váb b i részletesebb vizsgálatok után a x ilit alkalm as lehet az élelm iszer-ipari alkalm azásra, bizonyos tartósító szerek m ennyiségének csökkentésére, esetleg helyettesítésére is. Sum m ary. X ylitol is a n atu rally occurring, five-carbon sugar alcohol, w hich has long been kn o w n to th e w o rld o f organic chem istry. Its insulin in d epen d en t nature, th e non-cariogenic p ro p e rty and th e role in p revention o f acute otitis m edia and o th e r respiratory diseases have g rad u ally b ro ught it to lig h t. X ylitol has been fo und particularly attractiv e as a non sugar sw e eten er fo r fo od and pharm aceutical industries. N ow adays, it is produced on com m ercial scale w o rld w id e. The aim o f this study was to investigate th e antimicrobial effect o f xylitol in case of Escherichia coli. Salm on ella E nteritidis, Staphylococcus aureus. Listeria m o n o c yto genes, Candida albicans and Penicillinum expansum. The tests w e re p erfo rm ed at 22 C and 37 C, except fo r Penicillinum expansum th a t w as exam ined o nly a t 22 C. As culture m edium Tryptic Soy Broth w as used supplem ented w ith 2%, 4 %, 6%, 8% and 10% xy lito l, respectively. The m onitoring o f m icrobial g ro w th w as p erfo rm ed by redox p otential m easurem ent w hich is suitable fo r th e detectio n o f inhibition. According to th e results o btain ed fro m th e experim e n t, th e fo u r bacteria show ed pronounced g ro w th inh ibition a t 22 C. The inhibition e ffe c t w as increased lin eary by th e x y lito l concentration. The sam e e ffe c t w as not d etected a t 37 C. In case o f Candida albicans a slight inhibition could be observed; d efin itively not in th e e x te n t th a t w o u ld prone to th erapeutic use, but it m ig ht be enough fo r prophylaxis in th e fu tu re. The m ost prom ising result w as achieved w ith Penicillinum expansum. A lth ough th e results o f th e experim e n t are q u ite prom ising, several m ore detailed studies should fo llo w b efo re xylito l can settle into o ur everyd ay life in its n ew role. Before it is ap plied as a preservative, added to foods, pharm aceuticals, biological samples o r paints fu rth e r investigations are highly recom m ended. A xilit antimikrobiális hatása 623

11 JÁRVÁNYTAN Új szemléletmód a szarvasmarhagümőkór mint széles gazdaspektrumú fertőző betegség járványtanában J MAGYAR L A P J A [ 2014/10 Á. Csivincsik - Zs. Rónai - G. Nagy - Gy. Varga - Sz. Jánosi: New approach in the epidemiology of bovine tuberculosis as a multi-host emerging infectious disease Csivincsik Ágnes'*, Rónai Zsuzsanna2, Nagy Gábor3, Varga Gyula*, Jánosi Szilárd2 1] S om ogy M egyei K orm ányhivatal Élelm iszerlánc-biztonsági és Á llat-egészségügyi Igazgatóság. H Kaposvár, Cseri m ajor *e -m ail: gm ail.com 2] Nem zeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal Á llat-egészségügyi D iagnosztikai Igazgatóság 3] Kaposvári Egyetem A g rá r- és K örnyezettudom ányi Kar 4] SEFAG Zrt. V adgazdálkodási- és Vadászati O sztály Összefoglalás. A szerzők a vadállom ányokban is előforduló zoonotikus fertőző betegség, a szarvasm arha-güm őkór példáján keresztül m u ta tjá k be az ökológiai szem p onto kat is fig y e le m b e vevő járv á n y ta n i szem lélet, a O ne H ealth " koncepció hasznosságát. Ehhez a sza rv a s m a rh a -g ü m ő k ó rró l, a n n a k re z e rv o á rfa ja iró l, a h azán k te rm é s zeti kö rn yezeté t is érin tő és a betegség já rv á n y ta n á t valószín űen befo lyásoló globális fo ly am a to k ró l összegyűlt szakirodalm i ism ereteket te k in tik á t és tesznek javaslato t a jövőbeni kutatási irányokra, az ökológiai szem léletm ód m eghonosítására a hazai járván ytan i gondolkodásban. Summary. The authors present th e values o f'o n e H ealth'con cept th rough th e exam ple o f b ovin e tuberculosis, a m u lti-h o st em ergin g infectious disease. For this purpose studies on th e disease, its reservoirs and epidem iologically relevant global change w ere review ed to d eterm in e fu tu re research directions, and th e adap tion o f 'O n e H ealth ' in th e H ungarian veterin ary ep idem iolo gy w as suggested. Új szemlélet a szarvasmarha-gümőkór járványtanában 631

ÁLLATORVOSOK MAGYAR. Established by Prof. В. Nadaskay. 1878. 135. évfolyam 705-768. oldal 2013/12. LO Élőtömegbecslés Újszülött csikók

ÁLLATORVOSOK MAGYAR. Established by Prof. В. Nadaskay. 1878. 135. évfolyam 705-768. oldal 2013/12. LO Élőtömegbecslés Újszülött csikók MAGYAR Established by Prof. В. Nadaskay. 1878 135. évfolyam 705-768. oldal 2013/12 LO Élőtömegbecslés Újszülött csikók SZARVASMARHA Két ellés közötti időszak BAROMFI Baromfikolera oktana KISÁLLAT Pseudomonas

Részletesebben

á l l a t o r v o s o k

á l l a t o r v o s o k HUNGARIAN VETERINARY JOURNAL MAGYAR Established by Prof. B. Nádaskay, 1878 á l l a t o r v o s o k 135. évfolyam 257-320. oldal LAPJA 2013/5 V / SZARVASMARHA Újszülöttkori pancytopenia Nehézellés okai

Részletesebben

MAGYAR ÁLLATORVOSOK. Lópatából készült ékszerdoboz Dúl Sándor munkája, 1899 körül (magántulajdon)

MAGYAR ÁLLATORVOSOK. Lópatából készült ékszerdoboz Dúl Sándor munkája, 1899 körül (magántulajdon) HUNGARIAN VETERINARY JOURNAL MAGYAR Established by Prof. B. Nadaskay, 1878 ÁLLATORVOSOK 135. évfolyam 449-512. oldal KISÁLLAT Agykamra térfogatmérése Biopsziaminták vizsgálata KEDVENCÁLLAT Teknős- és hüllőeleségek

Részletesebben

ÁLLATORVOSOK. HUNGARIAN VETERINARY JOURNAL J V T A G ^ A R. Es,a,llishe,l bv Prof- B- Nádastay, 1878. 135. évfolyam 321-384.

ÁLLATORVOSOK. HUNGARIAN VETERINARY JOURNAL J V T A G ^ A R. Es,a,llishe,l bv Prof- B- Nádastay, 1878. 135. évfolyam 321-384. HUNGARIAN VETERINARY JOURNAL J V T A G ^ A R. Es,a,llishe,l bv Prof- B- Nádastay, 1878 135. évfolyam 321-384. oldal LAPJA LÓ Csikómagzat vizsgálata SZARVASMARHA Szövődményes papillomatosis SERTÉS Zsíranyagcsere

Részletesebben

Magyar Állatorvosok. Ló Ízületfelszín-rekonstrukció

Magyar Állatorvosok. Ló Ízületfelszín-rekonstrukció Magyar Állatorvosok Lapja Hungarian Veterinary Journal Established by Prof. B. Nádaskay, 1878 Alfa-simaizomaktin-pozitív sejtek a vese artériáinak falában szarvasmarhában Ló Ízületfelszín-rekonstrukció

Részletesebben

ÁLLATTENYÉSZTÉS. (Hungarian Journal of) Animal Production 2014. 63.4 ÁLLATTENYÉSZTÉS - TARTÁS - TAKARMÁNYOZÁS. >A civil szervezetek sajátosságairól

ÁLLATTENYÉSZTÉS. (Hungarian Journal of) Animal Production 2014. 63.4 ÁLLATTENYÉSZTÉS - TARTÁS - TAKARMÁNYOZÁS. >A civil szervezetek sajátosságairól A. И Л /1 N e m z e ti A g rá rs z a k ta n á c s a d á s i, 1 Л 1 А ^ 1 Х. Л г I Képzési és V idékfejlesztési Intézet (Hungarian Journal of) Animal Production ÁLLATTENYÉSZTÉS TAKARM ÁNYOZÁS 2014. 63.4

Részletesebben

60. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. má jus 19., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2783, Ft. Oldal

60. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. má jus 19., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2783, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. má jus 19., péntek 60. szám Ára: 2783, Ft TARTALOMJEGYZÉK 121/2006. (V. 19.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és az Indonéz Köztársaság Kor -

Részletesebben

MAGYAR ÁLLATORVOSOK LAPJA

MAGYAR ÁLLATORVOSOK LAPJA MAGYAR ÁLLATORVOSOK LAPJA Hungarian Veterinary Journal Established by Prof. B. Nádaskay, 1878 Centralis Cushing-kór nyomán kialakult irhameszesedés kutya bőrében IN MEMORIAM Elhunyt Kovács Ferenc akadémikus

Részletesebben

15. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. feb ru ár 6., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 585, Ft. Oldal

15. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. feb ru ár 6., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 585, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. feb ru ár 6., péntek 15. szám Ára: 585, Ft TARTALOMJEGYZÉK 22/2009. (II. 6.) Korm. rendelet A Magyar Köztársaság Kormánya és az Egyesült Nemzetek Gyermekalapja

Részletesebben

Jubileumi szám Centenary Issue

Jubileumi szám Centenary Issue Fogorvosi Szemle Stomatologia Hungarica A MAGYAR FOGORVOSOK EGYESÜLETÉNEK HIVATALOS KÖZLÖNYE Alapította: Dr. Körmöczi Zoltán 1908-ban 100. évfolyam 5. sz. 2007. október Jubileumi szám Centenary Issue Főszerkesztő:

Részletesebben

A M A G Y A R S Z E M O R V R O S S A S T Á G 2 3. 0 1 É V I K O N G R E S S Z U S A. Kedves Kollégák!

A M A G Y A R S Z E M O R V R O S S A S T Á G 2 3. 0 1 É V I K O N G R E S S Z U S A. Kedves Kollégák! A M A G Y A R S Z E M O R V R O S S A S T Á G 2 3. 0 1 É V I K O N G R E S S Z U S A Kedves Kollégák! A 2013. évi Kongresszus helyszíne immáron harmadjára is a jól bevált siófoki Hotel Azúr lesz, ahol

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

VADÁLLATOK SZAPORODÁSBIOLÓGIÁJA, ÁLLATKERTI TENYÉSZPROGRAMOK

VADÁLLATOK SZAPORODÁSBIOLÓGIÁJA, ÁLLATKERTI TENYÉSZPROGRAMOK VADÁLLATOK SZAPORODÁSBIOLÓGIÁJA, ÁLLATKERTI TENYÉSZPROGRAMOK REPRODUCTION BIOLOGY OF ZOO ANIMALS, CAPTIVE BREEDING PROGRAMMES Magyar Vad- és Állatkerti Állatorvosok Társasága Fővárosi Állat- és Növénykert

Részletesebben

SzerkesztetteRAINER M. JÁ NOS. Ta nul má nyok HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON. 1956-os Intézet

SzerkesztetteRAINER M. JÁ NOS. Ta nul má nyok HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON. 1956-os Intézet HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON Ta nul má nyok SzerkesztetteRAINER M. JÁ NOS 1956-os Intézet HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON HATVANAS ÉVEK MAGYARORSZÁ GON TA NUL MÁ NYOK Szerkesztette RAINER M.

Részletesebben

Illyés Géza Alapítvány tudományos folyóirata Scientific journal of Illyés Géza Endowment

Illyés Géza Alapítvány tudományos folyóirata Scientific journal of Illyés Géza Endowment Illyés Géza Alapítvány tudományos folyóirata Scientific journal of Illyés Géza Endowment FÕSZERKESZTÕ-HELYETTES DEPUTY EDITOR IN CHIEF Szûcs Miklós FÕSZERKESZTÕ EDITOR IN CHIEF Romics Imre SZERKESZTÕBIZOTTSÁG

Részletesebben

HYPERTONIA ÉS NEPHROLOGIA

HYPERTONIA ÉS NEPHROLOGIA 2009; 13 (4):139-186. Alapító elnök: FARSANG CSABA, NAGY JUDIT Szerkesztõbizottság társelnökei: DE CHÂTEL RUDOLF, TÚRI SÁNDOR Nemzetközi szerkesztõbizottság: Detlev Ganten (Berlin), Gavril Hercz (Toronto),

Részletesebben

EGZOTIKUS ÉS ÁLLATKERTI EMLŐSÁLLATOK BETEGSÉGEI

EGZOTIKUS ÉS ÁLLATKERTI EMLŐSÁLLATOK BETEGSÉGEI EGZOTIKUS ÉS ÁLLATKERTI EMLŐSÁLLATOK BETEGSÉGEI DISEASES OF EXOTIC AND ZOO MAMMALS A Magyar Vad- és Állatkerti Állatorvosok Társasága, valamint a Fővárosi Állat- és Növénykert közös konferenciája Budapest,

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

1. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal

1. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek 1. szám Ára: 465, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1/2008. (I. 4.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és a Cseh Köztársaság Kormánya közötti,

Részletesebben

ÁLLATKERTI- ÉS EGZOTIKUS ÁLLATOK EMÉSZTŐSZERVI MEGBETEGEDÉSEI

ÁLLATKERTI- ÉS EGZOTIKUS ÁLLATOK EMÉSZTŐSZERVI MEGBETEGEDÉSEI ÁLLATKERTI- ÉS EGZOTIKUS ÁLLATOK EMÉSZTŐSZERVI MEGBETEGEDÉSEI GASTROINTESTINAL DISEASES OF ZOO AND EXOTIC ANIMALS A Magyar Vad- és Állatkerti Állatorvosok Társasága, valamint a Fővárosi Állat- és Növénykert

Részletesebben

COLAS HUNGÁRIA XII/2 A COLAS CSOPORT 1

COLAS HUNGÁRIA XII/2 A COLAS CSOPORT 1 COLAS HUNGÁRIA XII/2 A COLAS CSOPORT 1 TARTALOMJEGYZÉK Hervé Le Bouc a COLAS új elnök-vezérigazgatója / 3 Szenvedély és elképzelés 24 év az útépítés szolgálatában / 4 Interjú Hervé Le Bouc úrral / 7 Alkalmazkodás

Részletesebben

BOTOS LÁSZLÓ. i07 Pasadena Ave. Groton, NY 13073 USA. Kedves László!

BOTOS LÁSZLÓ. i07 Pasadena Ave. Groton, NY 13073 USA. Kedves László! BOTOS LÁSZLÓ MVSZ USA O T EUSÖKE RÉSZÉRE i07 Pasadena Ave. Groton, NY 13073 USA Kedves László! M ellék elten küldöm az ig é r t 2012 októberi előadásom írásos anyagát a Magyarságtudoirsnyi Lntézet honlapján

Részletesebben

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Feltétel Quattro Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Ügyféltájékoztató QUATTRO fo lya ma tos dí jas, be fek te té si egy sé gek hez kö tött élet biz to sí tás

Részletesebben

MAGYAR SZOCIOLÓGIAI TÁRSASÁG. Változás.Válság.Váltás.Hu

MAGYAR SZOCIOLÓGIAI TÁRSASÁG. Változás.Válság.Váltás.Hu MAGYAR SZOCIOLÓGIAI TÁRSASÁG Változás.Válság.Váltás.Hu Absztraktok MAGYAR SZOCIOLÓGIAI TÁRSASÁG BUDAPEST 2009 Szerkesztő Paksi Veronika Tibori Tímea Magyar nyelvi lektor Szarka Zsófia Tibori Tímea Angol

Részletesebben

7. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 17., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 895, Ft. Oldal

7. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 17., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 895, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ja nu ár 17., csütörtök 7. szám Ára: 895, Ft TARTALOMJEGYZÉK 5/2008. (I. 17.) FVM r. A növényegészségügyi feladatok végrehajtásának részletes szabá

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 30/2004. (XII. 30.) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 30/2004. (XII. 30.) KvVM rendelete 16620 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/205. szám (2) Az R. 18. -ának (7) be kez dé se a kö vet ke zõ f) pont - tal egé szül ki: (Az OMMI biz to sít ja:) f) vá gó mar hák ra, vá gó ju hok ra és vá gó kecs

Részletesebben

NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN

NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN Állami forrásból valósult meg a 4605-ös számú út nyáregyházi szakaszának felújítása NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN Idén számos olyan fejlesztés, építkezés, felújítás valósul meg településünkön, melyekre

Részletesebben

Dögei Sándor BIZTOSÍTÁSTAN I.

Dögei Sándor BIZTOSÍTÁSTAN I. AKTUÁRIUS JEGYZETEK 7. Dögei Sándor BIZTOSÍTÁSTAN I. Javított kiadás Budapesti Corvinus Egyetem Operációkutatás és Aktuáriustudományok Tanszék Budapest 2011 m 2 I. A k o c k á z a t o k h o z, i l l e

Részletesebben

Semmelweis Kiadó www.semmelweiskiado.hu 2012; S1:1-284. ORVOSKÉPZÉS

Semmelweis Kiadó www.semmelweiskiado.hu 2012; S1:1-284. ORVOSKÉPZÉS FELELÕS SZERKESZTÕ Merkely Béla merkely.bela@kardio.sote.hu FÕSZERKESZTÕK Gál János janos.gal67@gmail.com Langer Róbert roblanger@hotmail.com SZERKESZTÕBIZOTTSÁG Graduális képzés Matolcsy András matolcsy@korb1.sote.hu

Részletesebben