ÁLLATORVOSOK MAGYAR. Established by Prof. B. Nadaskay HUNGARIAN VETERINARY JOURNAL évfolyam oldal LAPJA 2014/10 KISÁLLAT BAROMFI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÁLLATORVOSOK MAGYAR. Established by Prof. B. Nadaskay. 1878 HUNGARIAN VETERINARY JOURNAL. 136. évfolyam 577-640. oldal LAPJA 2014/10 KISÁLLAT BAROMFI"

Átírás

1 HUNGARIAN VETERINARY JOURNAL MAGYAR Established by Prof. B. Nadaskay ÁLLATORVOSOK 136. évfolyam oldal LAPJA 2014/10 KISÁLLAT A COX-2 enzim jelentősége kisállatok daganataiban BAROMFI Ornithobacteríum rhinotracheale okozta kórképek Víziszárnyasok parvovírusai HAL Kői herpesz betegség - kopoltyúnekrózis Ikraretenció buldog csigasügérben VADON ÉLŐ ÁLLAT Mycobacterium caprae és Trueperella pyogenes társfertőzés dámszarvasban ÉLELMISZER-HIGIÉNIA Axilit antimikrobiális hatása JÁRVÁNYTAN Új szemlélet a szarvasmarha- gümőkór járványtanában IN MEMÓRIÁM K L O S Z G Y Ö R G Y ÉS FIA BUftAPFST HÍREK, TALLÓZÁSOK Tejtermékek fogyasztását népszerűsítő plakát az 1920-as évekből Tervezte: M a n n o M il it a d e s ( ) ( P e r é n y i J á n o s képe) Placard from the 1920 s, propagating the consumption of milk products Designed by M a n n o M il it a d e s ( ) (picture of J á n o s P e r é n y i)

2 TARTALOMJEGYZÉK/CONTENTS MAGYAR I S L A P J A I 2014/10 KISÁLLAT K o ttá izs., Vajdovich P., Dékay V.: A ciklooxigenáz-2 (COX-2) enzim expressziójának jelentősége kisállatok daganatos kórképei esetén. Irodalmi áttekintés / 579 BAROMFI Szabó R., M a g ya r Т.: A barom fi O rn ithobacteriu m rhinotracheale okozta m egbetegedése. Irodalmi áttekintés / 589 Mészárost., Tóth R., BálintÁ., Thuma A., ZádoriZ.: Víziszárnyas-parvovírusok. Irodalmi á tte k in té s /599 A monthly journal, founded in 1878 ( VETERINARIUS"), publishing papers devoted to all aspects of interest in the field of animal health, to all scientific and practical problems of veterinary importance. Free specimen copies are available from the editor-in-chief: H-1078 Budapest, István utca 2. Hungary or: H-1400 Budapest, P.O. Box 2. Subscription orders to the Editorial Office (address above) HAL M olnár K.: Kői herpesz betegség - kopoltyúnekrózis / 610 Gál J., Baska F., Farkas L. Sz., M á n d o k i М., Szabó E.: Ikraretenció és következményes autointoxikáció buldog csigasügér (Lamprotogus ocellatus Steindachner, 1909) tenyészetben/ 615 VADON ÉLŐ ÁLLAT Ács K., Rónai Zs., N agy G., Csivincsik Á., Sugár L., Jánosi Sz.: M ycobacterium caprae és Trueperella (A rcanobacterium ) pyogenes társfertőzés okozta tályogképződés dámszarvas (Dama dama) májában és májkapui nyirokcsomóiban. E setism ertetés/618 LÉPHAEMANGIOSARCOMA KUTYÁBAN 585 ÉLELMISZER-HIGIÉNIA Szili Zs., Szakm ár K., Erdősi 0., Szita G., Fiorváth J., László N:. A xilit antim ikrobiális hatásának vizsgálata / 623 JÁRVÁNYTAN Csivincsik Á., Rónai Zs., N agy G., Varga Qy., Jánosi Sz.: Új szem léletm ód a szarvasm arha-güm őkór, m int széles gazdaspektrumú fertőző betegség járványtanában / 631 IN M E M Ó R IÁ M Ránkyné Ném eth Angéla ( ) (Sótonyi P., Kutas F.) / 640 O. RHINOTRACHEALE-FERTOZÉS S 91 Я HÍREK, TALLÓZÁSOK Я SMALL A N IM A LS Zs. Kottái, P. Vajdovich, I/ Dékány: Cyclooxigenase-2 (COX-2) expression in dom estic anim al tum ours. Literature review / 579 POULTRY R. Szabó, T. M agyar: O rnithobacterium rhinotracheale caused diseases of poultry. Literature review / 589 I. Mészáros, R. Tóth, A. Bálint, A. Thuma, Z. Zádori: W aterfow l parvoviruses. Literature review / 599 DERZSY-BETEGSÉG LIBÁBAN 603 FISH K. M olnár: Koi herpes disease - Gillnecrosis / 610 J. Gál, F. Baska, Sz. L. Farkas: Egg retention and subsequent a u tointo xica tion in a shell-dw elling Lamprotogus ocellatus (Steindachner, 1909) stock / 615 WILD A N IM A LS K. Ács, Zs. Rónai, G. Nagy, A. Csivincsik, L. Sugár, Sz. Jánosi: M ycobacterium caprae and Trueperella (A rcanobacterium ) pyogenes co-in fection generated abscesses in the hepatic lym ph node and liver parenchyma in a fallow deer (Dama dama). Case report /6 1 8 FOOD HYGIENE Zs. Szili, К. Szakmár, 0. Erdősi, G. Szita, J. Fiorváth, N. László: Investigation o f the antim icrobial effect of xylitol / 623 EPIDEMIOLOGY A. Csivincsik, Zs. Rónai, G. Nagy, Gy. Varga, Sz. Jánosi: New approach in the epidem iology o f bovine tuberculosis as a m ulti-host emerging infectious disease / 631 IN M E M Ó R IÁ M /6 4 0 A. Ránkyné Ném eth ( ) (P. Sótonyi, F. Kutas) / 640 Я NEWS, GLEANING FROM THE VETERINARY LITERATURE KOPOLTYÚNEKRÓZIS PONTYBAN 611 A cikkeket kivonatolják és/vagy címeit közük az alábbi intézmények referáló és indexelő folyóiratai: CAB International (UK) index Veterínaríus, Veterinary Bulletin stb. ISI (Institute for Scientific Information, USA): Current Contents és FO: VM This Journal is indexed and/or abtracted in Current Contents and FO: VM of ISI (Institute for Scientific Information, USA) Index Veterínaríus, Veterinary Bulletin (and others) of CAB International (UK) Internet address (English contents pages, subscription price, etc.) 577

3 J MAGYAR L ÁLLATO R VO SO K 136 S I L A P J A A CÍMLAPON LÁTHATÓ KÉPRŐL 2014/10 Hungarian V ete rin ary Journal A lapította - Established by NÁDASKAY Béla 1878 Egy 1889-es budapesti té rké p e n színes irónnal pontosan b e je lö lté k a b e lte lk i és k ü lte lk i" n a ppali és éjjeli m a rh a h a jtó ú tv o n a la k a t. Nehéz elképzelni a mai Vol No Budapest, October 2014 N a g y k ö rú to n v a g y a bu d ai alsó ra k p a rto n p o ro s z k á ló cso rd á ka t, p e d ig ak k o rib a n a h ú s m a rh a te n yé szté s je lle m z ő és igen n a g y gazdasági je le n tő s é g ű FŐSZERKESZTŐ - EDITOR-IN-CHIEF á g a z a t v o lt, sze m b e n a te jte rm e lé s s e l. A te jg a z d a s á g g a l ö s s z e k a p c s o lt BALKA Gyula te h e n é s z e t h a z á n k b a n e lő szö r M a ria Terézia id e jé b e n je le n t m eg n é h á n y SZERKESZTŐBIZOTTSÁG-EDITORIAL BOARD n a g y b irto k o n, tö b b e k k ö z ö tt a G e o rg ik o n t alapító Festetics g ró f uradalm ában. Jó szá g korm á nyzó ja, N agyva th y János, á tfo g ó m ezőgazdasági m u n ká ib a n (A' szorgalm atos m ezei-gazda, M a g ya r practicus tenyésztető) tö b b fe je z e te t sze n tel a s v á jtz é riá n a k " v a g y c s irá s z a tn a k ", a h o g y a n a te h e n é s z e te t a k k o rib a n h ív tá k, ill. a te jte rm é k e k e lő á llítá sá n a k. A XIX. század elején is fe l-fe lm e rü lt a va j- és sajtkészítés m eg h o n o sítá sa, k ü lö n ö s e b b e re d m é n y n é lkü l. N é h á n y é v tiz e d d e l ké ső b b a g y a p jú és a g a b o n a á rá n a k csökkenése já r u lt vé g ü l hozzá ah h oz, h o g y a g a z d á lk o d ó k a piaci h a tá so kn a k a kko rib a n kevésbé k ite tt te jte rm e lé s, a va j- és sajtkészítés fe lé fo rd u lja n a k. A te c h n ik a fe jlő d é se (szeparátor, fő z ő g é p feltalálása) is szükséges v o lt, h o g y az 1880-as éve kb en m ég h á ziip a rsze rű te jte rm é k g y á rtá s fél évszázad a la tt n a g yip ari te c h n o ló g iá jú á g a z a ttá fe jlő d jö n. A te jg a z d a s á g o k lé te sítésé t n e m csa k a n a g y u ra d a lm a k b a n, h a n e m a kisebb gazdaságokban is szorgalm azták. Természetesen ez u tó b b ia k önállóan nehezen b o ld o g u lh a tta k vo ln a : te jszö ve tke ze te k szervezésére v o lt szükség. A k o rm á n y z a t is fe lk a ro lta e zt az elképzelést, és b a n - EgAn Ede ve ze té sével - lé tre h o z ta az O rszágos Tejgazdasági F elü g ye lő sé g e t, a m e ly cé ljá n a k te k in te tte a te jg a z d á lk o d á s n é p szerű síté sét, a ta n á c s a d á s t az új ü ze m e k szám ára és az értékesítés, kü lö n ö se n az e x p o rt szervezését. A népszerűsítés fo n to s te re p e v o lt az Ezredéves O rszágos Kiállítás H a vasi és te jg a zda sá g i p a v ilo n ja ", a h o l m e g je le n íte tte k és m ű k ö d é s kö zb e n b e m u ta tta k m in d e n t, am i a m o d e rn te jg a z d a sá g b a n haszn álha tó. A bonyi Tamás, Balka Gyula (elnök), Bíró Ferenc, Búza László, Dunay Miklós, Farkas Róbert, Fekete Sándor, Fodor László, Gál János, Gálfi Péter, Gönci Gábor, Jakab Csaba, Jerzsele Ákos, Laczay Péter, M anczur Ferenc, M o ln ár Viktor, Nagy Béla, Nemes Imre, Németh Tibor, Ózsvári László, Sályi Gábor, Seregi János, Solti László, Sótonyi Péter, Szieberth István, Tóth Balázs, Tuboly Tamás, Varga János, Vetési Ferenc, Visnyei László, Vörös Károly Olvasószerkesztő: Sík Júlia Szerkesztőségi titkár: Baráth Edina SZERKESZTŐSÉG - EDITORIAL OFFICE H-1078 Budapest, István u. 2. Hungary Levélcím: 1400 Budapest 7. Pf. 2. Telefon: (36-1) (36-1) /8961,8960, 8962 Telefax: (36-1) Internet: h ttp ://w w w.univet. hu/mai KIADÓ - PUBLISHER Újhelyi Imre is nagy sza ké rte le m m e l, á tg o n d o lta n kezdte m eg a szervezést. Először m e g a la p íto tta a M ag ya ró vá ri Szarvasm arha-tenyésztő Egyletet, h o g y oáj/y. I Képzési és Vidékfejlesztési Intézet b iz to s íta n i tu d ja a m a rh a á llo m á n y te jte rm e lé s re va ló sze le kció já t, m ajd te j szövetkezeteket h o z o tt létre a m osoni fa lva kb an. A szakértelem kulcskérdése v o lt a to v á b b fe jlő d é s n e k : b a n Ú jhelyi vezetésével m e g a la k u lta m. kir. Tejkísérleti Á llo m á s (M o s o n m a g y a ró v á r); b a n m e g k e z d ő d ö tt a t e jh i gié n ia k ö te le z ő o k ta tá s a az Á lla to rv o s i Főiskolán; tö b b rö v id e b b -h o s s z a b b ta n fo ly a m o n k é p e z te k sz a k e m b e re k e t az óvári G azdasági A k a d é m iá n, a cse rm a jo ri te jip a ri sza kiskolában és m áshol. Sorra je le n te k m eg a te jg a z d a ságok lé tre h o zá sá t segítő g ya ko rla ti ú tm u ta tó k (pl. M o n o s to ri: A tejgazdaság alapvonalai, Újhelyi: A tejgazdaság dióhéjban kisgazdák részére), és tő l Tejgazdaság m e llé k le tte l je le n tk e z e tt a Köztelek is. Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet H-1223 Budapest, Park u. 2. Telefon: (36-1) Telefax: (36-1) Internet: w w w.agrarlapok.hu agrarlapok.hu Felelős kiadó: DR. MEZŐSZENTGYÖRGYI DÁVID, a NAKVI főigazgatója LAPTULAJDONOS A te jfo g y a s z tá s te k in te té b e n h a zá nk az e u ró p a i kö zé p m e ző n yb e n fo g la lt helyet. A hazai te jfo g y a s z tá s n ö ve ke d é sé t s e g íte tte az O rszágos T e jp ro p a VIDÉKFEJLESZTÉSI M in is z t é r i u m ganda B izottság, a m ely elő a d áso ko n, rád ió b a n, film e ke n, m ese d é lu tá n o kon, rö p la p o k és p la k á to k te rje szté sé ve l ig y e k e z e tt e lé rn i, h o g y a tej és a te jte r Hirdetések felvétele m é k e k m in d n a g y o b b sze re p e t ka p ja n a k a tá p lá lko zá sb a n. Telefon: , Telefax: (36-1) agrarlapok.hu A tej élet, erő, e g é szsé g!" - h ird e tte a B izo ttsá g szállóigévé v á lt je lm o n data. A c ím la p o n lá th a tó p la k á to t, a m e ly e t a M a g ya r T ejgazdasági Kísérleti In té z e t m u ta to tt be a M ú z e u m o k Éjszakáján, M a n n o M ilita d e s ( ) s p o rto ló, g ra fik u s, szobrász te rv e z te az 1920-as évek vé g é n, tö b b v a riá c ió ban. A z e g yike n e g y s p o rto ló, a je le n v á lto z a to n p e d ig - bizo n yo s fo rrá s o k sze rint - Zam bö G y u la, e te rn itg y á ri m un ká s nyer é lte tő e n e rg iá t a te jb ő l. O rb án Éva M inden jo g fenntartva. A lapból értesüléseket átvenni csak a M agyar Állatorvosok Lapjára való hivatkozással lehet. A hirdetések és egyéb rek lámkiadványok tartalm áért a kiadó felelősséget nem vállal. Nyomdai előkészítés Dávid Ildikó Terjeszti: Lapker Zrt. Előfizetésben terjeszti a M agyar Posta Zrt. Postacím: 1900 Budapest. Előfizethető az ország bárm ely postáján, valam int a hírlapot kézbesítőknél. en e lőfize thető a Kiadónál az agrarlapok.hu e-m ail címen vagy a / es faxszám on. További inform áció: w w w.a g ra rla p o k.h u, tel: 06-1/ vagy 06-1/ Magyar Állatorvosok Lapja október NYOMÁS D-Plus Nyomda 1037 Budapest, Csillaghegyi ú t INDEX: HU ISSN X

4 KISÁLLAT A ciklooxigenáz-2 (COX-2) enzim expressziójának jelentősége kisállatok daganatos kórképei esetén J MAGYAR L A P J A [ 2014/10 Zs. Koltai - P. Vajdovich - V. Dékány: Cyclooxygenase-2 (COX-2) expression in domestic animal tumours. Literature review Irodalmi áttekintés Koltai Zsófia'*, Vajdovich Péter'12, Dékay Valéria' 1] Á llatorvosi H em atológiai és O n ko ló giai K özpont, H-1148 Budapest, Bolgárkertész utca 31. *e -m ail: gm ail. com 2] SZIEÁOTK K órélettani és O nkológiai Tanszék Összefoglalás. A szerzők közlem ényükben á tte k in tik a rendelkezésre álló ism ereteket a COX-2 expressziójáról kedvtelésből ta rto tt állato k fontosabb daganatos kórképeiben, különös tek in tette l a COX-2 inhibitor nem szteroid gyulladáscsökkentők terápiás alkalmazására. A ciklooxigenázok (COX) a prosztaglandinok biokém iai szintézisének kulcsenzim ei. Am íg a COX-1 számos sejtben term elő dik, és elsősorban é le tta n i fo lyam ato k regulációjában vesz részt, a COX-2 a gyulladásos prosztaglandinok szintézisében lévő felad a ta m ellett jelentős szerepet játszik a tum orgenesisben. Főként a PGE2 term elésén keresztül: gátolja a daganatos sejtek apoptózisát, fokozza az angiogenesist (a dag an at indukálta érújdonképződést), serkenti a sejtproliferációt, és csökkenti a daganatos sejtek elleni im m unitást, te h á t fokozza a d ag an ato k progresszióját és m alignitását. Summary. The authors review th e current know ledge on COX-2 expression and its role in th e tum ours o f dogs and cats. To d ate, only fe w reports docum ent a connection betw een COX-2 expression and survival. Some evidence suggests th a t COX inhibitors could be useful in th e prevention an d /o r tre a tm e n t o f certain tum ours in dom estic animals. Cyclooxygenases (COX) are th e key enzym es in th e biochemical p ath w ay leading to th e synthesis o f prostaglandins. COX-1 is expressed in a w id e variety o f cells and tissues and is responsible fo r the production of prostaglandins involved in m aintaining the homeostasis. In contrast, COX-2 besides its function in th e synthesis o f inflam m ato ry prostaglandins, m ediates th e tum ourgenesis th ro ug h th e production o f PGE2 th a t inhibits apoptosis, prom otes cell proliferation, stim ulates angiogenesis, and decreases im m unity. A COX-2 enzim jelentősége kisállatok daganataiban 579

5 BAROMFI A baromfi Ornithobacterium rhinotracheale okozta megbetegedése J MAGYAR L A P J A [ 2014/10 R. Szabó - T. Magyar: Ornithobacterium rhinotracheale caused diseases of poultry. Literature review Irodalmi áttekintés Szabó Réka*, M agyar Tibor M TA A g rá rtu d o m á n y i K u ta tó k ö z p o n t Á lla to rv o s tudom ányi Intézet. H-1143 Budapest, H ungária krt. 21. *e -m ail: agrar.m ta.hu Összefoglalás. A szerzők irodalm i a d ato k alapján összefoglalják az O rn ith o bacteriu m rh ino trach eale b aktériu m m al kapcsolatos eddigi ism ereteket. Ism e rte tik a kórokozó tu lajd o n ság ait, m ajd a járv án yta n i ta p a s zta la to k a t összegzik. K itérnek a b aktériu m által o k o zo tt klinikai tü n e te k re és kórbonctani elváltozásokra. B em u tatják a kórokozó jellem zésére használt gyakoribb m ódszereket. Végül összefoglalják az an tib io tik u m - rezisztencia-vizsgálatok és a vakcinafejlesztések eredm ényeit. Sum m ary. T h e a u th o rs sum m arise th e recent k n o w le d g e on O rn ith o b a c te riu m rh ino trach eale based on literatu re d ata. They present th e properties o f th e pathogen and re v ie w ep id e m io lo g ic observatio ns, as w e ll as clinical signs and path olo gical lesions caused by th e organism. They discuss th e most com m on m ethods used fo r characterising th e pathogen. Lastly, th ey summarise th e results o f recent antim icrobial sensitivity studies and vaccine developm ent. Ornithobacterium rhinotracheale okozta kórképek 589

6 BAROMFI Víziszárnyas-parvovírusok Irodalmi áttekintés J MAGYAR I L A P J A I 2014/10 I. Mészáros - R. Tóth - Á. Bálint - Á. Thuma - Z. Zádori: W aterfowl parvoviruses. Literature review Mészáros István'*, Tóth Renáta', Bálint Ádám 2, Thuma Ákos2, Zádori Zoltán' 1] M TA ATK Á lla to rv o s tudom ányi Intézet. H-1143 Budapest, H ungária krt. 21. * e-m ail: mészáros. agrar.m ta.hu 2] NÉBIH Á lla t egészségügyi D iagnosztikai Igazgatóság Összefoglalás. A szerzők irodalm i ad ato k és saját vizsgálataik alapján b em u tatják a liba- és a barbarikacsa-parvovírusra vo natkozó lényeges ism ereteket, részletesebben kitérve az elm ú lt ö t évben pub likált, állatorvosi szem pontból fontos kutatásokra. M ind a libaparvovírus, mind a barbaikacsa-parvovírus m olekuláris biológiája és kórfejlődése jól jelle m ze tt, ugyanakkor a közelm últban tö bb olyan vizsgálatot is közö lte k, am elyek p o n to s íto tták a vírusok szövettropizm usáról eddig rendelkezésre álló ism ereteinket. Külön fig y e lm e t érdem el a szélesebb g azdaspektum ú v á lto za to k m egjelenése az ázsiai régióban. Ezek alapján valós kockázatot je le n th e t egy m e g v álto zo tt gazdaspektrum ú víziszárnyas-parvovírus elterjedése a világban. A vírusok k im u tatását nagyban elő se g íth e tik az újabban kifejles ztett érzékenyebb DNS-am plifikációs m ódszerek, v a lam in t új, a vírusra fo géko nyab b sejtvonalak alkalm azása a d iagnosztikai g yakorlatb an. A b eláth ató jövőben az anyagi veszteségek m egelőzésére to váb b ra is az állom ányok folyam atos vakcinázása m arad az egyetlen hatékony módszer. Sum m ary. Based upon th e availab le lite ra tu re and th e ir o w n studies, th e authors present th e essential kn o w led g e ab o u t th e b iology o f goose and M uscovy duck parvovirus and discuss in details th e relevant v e terin ary aspects o f th e research during th e last fiv e years. The m olecular b iology and pathogenesis o f th e goose and M uscovy duck parvovirus are w e ll characterized, b u t m ore recently published studies helped to clarify som e discrepancy on th e tissue tro p ism o f th ese viruses. Special a tte n tio n should be paid to th e appearance o f w a te rfo w l parvoviruses w ith broader host range in th e Asian region, since em ergence and spread o f these viruses to o th e r regions o f th e w o rld could be a real risk. The use o f n ew, m ore sensitive DN A am plification m ethods and novel perm issive cell lines can g rea tly facilitate th e detectio n o f w a te rfo w l parvovirus. For th e fo reseeab le fu tu re, vaccination o f th e livestock w ill rem ain th e o nly effe ctive p revention m ethod ag ainst econom ic losses caused by these viruses. Víziszárnyasok parvovírusai 599

7 HAL MAGYAR I l L A P J A I 2014/10 Kői herpesz betegség - kopoltyúnekrózis Kői herpes disease - Gillnecrosis M olnár Kálmán H Budapest, Rem etehegyi ú t 19 e mail: m vm ri.hu Összefoglalás. A szerző összehasonlítja a p on ty (Cyprinus carpio L.) két jelentős beteg ségét, a kopoltyúnekrózist és a kői herpesz b etegséget. A kopoltyúnekrózist a Szovjetunió európai részén a m últ század '50-es éveiben fig y e lté k meg először. Ez a betegség Kelet- és K özép-európában a '70-es és '80-as években jelentős elhullásokat o k o zo tt te n y é s zte tt p o n tyo k kö zö tt. Az elhullások esetenkén t e lé rté k a % -o t. A kői herpesz betegség m egjelenéséről első ízben Izraelből tu d ó s íto tta k 1999-ben, ahol az elhullások m e g h ala d tá k a 8 0 % -o t. M in d k é t betegség fő jelle m ző jén ek a kopoltyú nekrotikus elváltozása szám ít. A szakem berek tö bb sége a ko p oltyúnekrózis kórokta n á t am m ó n ia-in to xikáció ként je lö lte m eg. A víruskim utatásra te tt erőfeszítések a halvirológia akkori fe jle tts é g e m e lle tt nem v e z e tte k ered m ényre. A kői herpesz vírusát (CyHV-3) b e n m u ta ttá k ki. A kői herpesz betegség Izraelben akkor je le n t m eg, am ikor Közép-Európában a ko p oltyúnekrózis-járvány lecsendesedett. M ag yaro rszágon a kői herpesz vírusát 2012-ben m u ta ttá k ki először. A szerző vélem énye szerint a kői herpesz és a ko p oltyúnekrózis azonos betegség, am elyet Európából hurcoltak be Izraelbe. V élem énye szerint az európai p onty nagyobb rezisztenciájú állom ányaiban kői herpesz által o k o zo tt jelentősebb elhullásokra kevésbé kell szám ítani. Sum m ary. The au th o r com pared tw o m ajor diseases o f th e com m on carp (Cyprinus carpio L.y, koi herpes disease and gill necrosis. Koi herpes disease w as firs t reported fro m Israel (1999), causing high m o rtalities over 80% ; gill necrosis w as first fo und in th e European p art o f th e Soviet Union in th e 50's o f th e past century and caused high losses, up to 60 to 80 % in cultured com m on carp in th e 70's and 80's in Eastern and Central European countries. The m ajor sym ptom s o f both diseases w e re severe necrotic changes in th e gills o f th e carp. The ag e n t o f koi herpes disease (cyprinid herpes virus or CyHV-3) w as d etected in M o st o f th e scientists stated th a t gill necrosis w as caused by am m onia intoxication. In those days th e level o f fish viro lo g y w as v e ry low, and e ffo rts fo r isolate a virus w e re unsuccessful. A t th e end o f th e 80's th e disease ceased and becam e very sporadic. The au th o r o f this paper thinks th a t koi herpes disease corresponds to gill necrosis and appeared in Israel a fte r th e undetected virus o f th e gill necrosis had been introduced fro m Europe by im ported carp. In Central European countries CyHV-3 w as isolated in 2005 in Poland (1), in 2009 in th e Czech Republic (12) and in 2012 in H ungary (personal com m unication). The au th o r supposes th a t in th ese countries w h e re th e disease has alread y existed fo r several decades no fata l m ortalities w ill appear. 610 Magyar Állatorvosok Lapja október

8 HAL Ikraretenció és következményes autointoxikáció buldog csigasügér [Lamprotogus ocellatus Steindachner, 1909) tenyészetben MAGYAR I I L A P J A 2014/ю J. Gál - F. Baska - Sz. L. Farkas - M. M ándoki - E. Szabó: Egg retention and subsequent autointoxication in a shelldwelling Lamprologus ocellatus (Steindachner, 1909) stock Gál János'*, Baska Ferenc2, Farkas L Szilvia3, Mándoki M íra2, Szabó Erika4 1] SZIEÁOTK Egzotikusállat- és V adegészségügyi Tanszék B udapest, István u. 2. *e -m ail: aotk. szie.hu 2] SZIEÁOTK Patológiai Tanszék 3] M TA A g rá rtu d o m á n y i K u ta tó k ö z p o n t Á lla to rv o s tudom ányi Intézet 4] Keb-Vet Á llatgyógyászati Kft., Érd Összefoglalás. A szerzők egy fokozatos átm en et nélkül, igen jó m inőségű, élő eleséggel e te te tt, de C-os vízben ta r to tt buldog csigasügér (Lam prologus ocellatus) állom ányban állap íto ttak meg ikraretenciót és következm ényes autointoxikációt. A halakban az ikrafejlődés gyorsan m egindult a petefészekben, de az ívás nem tö rté n t meg az optim álistól elm aradó vízhőm érséklet m iatt. Az elfajuló, ovulálatlan ikraszem ekből felszívódó to xin o k o ko zták az ikrások elhullását. Summary. The authors report on a case w h e re an African cichlid (Lam prologus ocellatus) colony died due to egg retention and consequential autointoxication. The colony w as fed on high quality, live feed w ith o u t gradual introduction but kept in C w ater. The ovogenesis started fast due to th e increased quality o f feed, but egg retention occurred in th e relatively cold w ater. The toxins absorbed fro m th e degenerated unovulated eggs caused th e death o f th e fem ale fish. Ikraretenció buldog csigasügérben 615

9 VADON ÉLŐ ÁLLAT Mycobacterium caprae és Trueperella (Arcanobacterium) pyogenes társfertőzés okozta tályogképződés dámszarvas (Dama dama) májában és májkapui nyirokcsomóiban MAGYAR I ll A P J A I 2014/10 K. Ács - Zs. Rónai - G. Nagy - Á. Csivincsik - L. Sugár - Sz. Jánosi: Mycobacterium caprae and Trueperella (Arcanobacterium) pyogenes co-infection generated abscesses in the hepatic lymph node and liver parenchyma in a fallow deer (Dama dama). Case report Esetismertetés Ács Kornél\ Rónai Zsuzsanna2, Nagy Gábor3*, Csivincsik Ágnes*, Sugár László3, Jánosi Szilárd2 1] SEFAG Erdészeti és Faipari Zrt. 2] Nem zeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal Á llategészségügyi D iagnosztikai Igazgatóság 3] Kaposvári Egyetem A g rá r- és K örnyezettudom ányi Kar. H Kaposvár, Guba S. u * e-m ail: ke.hu 4] S om ogy M egyei K orm ányhivatal Élelm iszerlánc-biztonsági és Á llategészségügyi Igazgatóság Összefoglalás. A szerzők fe ln ő tt dám szarvas (D am a dam a) teh én zsigerelése során ta lá lta k kizárólag a m ájkapui nyirokcsom ókra és a m ájkapu tájék án, a máj állom á nyára kiterjed ő, tályogképződéssel járó elváltozást, am ely kórszövettani vizsgálattal fe lv e te tte a güm őkór g yan ú ját. A b akterio ló giai feldolgozás során az elváltozásokból M ycobacteriu m caprae és Trueperella (A rcanobacterium ) pyogenes b akté riu m o kat m u ta tta k ki. A szerzők fe lh ív já k a fig y e lm e t a kizárólag m egtekintésen alapuló post m o rtem vadhúsvizsgálat hibalehetőségeire. Sum m ary. During evisceration o f an a d u lt fa llo w d eer (D am a dam a) d oe th e authors fo und lesions o f small abscesses in th e hepatic lym ph nodes and in th e p ortal region parenchym a o f th e liver. W ith histological investigation th e abscesses proved to be tuberculosis like lesions fro m w hich M ycobacteriu m caprae and Trueperella (A rcanobacterium ) pyogenes w e re isolated. In this case re p o rt th e authors call th e a tte n tio n to th e failu re o f visual-o nly p o st-m o rtem gam e m eat inspection. 618 Magyar Állatorvosok Lapja október

10 ÉLELMISZER-HIGIÉNIA A xilit antimikrobiális hatásának vizsgálata Szili Zsuzsanna*, Szakmár Katalin, Erdősi Orsolya, Szita Géza, Horváth Judit; László Noémi 1MAGYAR L A P J A [ 2014/10 Zs. Szili - K. Szakmár - O. Erdősi - G. Szita - J. Horváth - N. László: Investigation of the antimicrobial effect of xylitol SZIEÁOTK Élelmiszerhigiéniai Tanszék. El-1078 Budapest, István u. 2. *e -m ail: aotk.szie.hu Összefoglalás. A xilit a term észetben előforduló ö t szénatomos cukoralkohol, am ely a szerves kémiában régóta ismert. Inzulinfüggetlen term észete, kis glikémiás indexe, fogszuvasodást, középfülgyulladást és egyes légzőszervi betegségeket megelőző hatása m iatt egyre nagyobb figyelm et kap. A xilit egyre inkább népszerű az élelm iszer- és gyógyszeriparban m int édesítőszer, ma már világszerte kereskedelmi mennyiségben gyártják. A szerzők kísérleteinek célja a xilit szaporodásgátló hatásának vizsgálata volt, Escherichia coli. Salm onella Enteritidis, Listeria m onocytogenes. Staphylococcus aureus, Candida albicans és Penicillium expansum esetében. A vizsgálatokat Tripton-szója (TSB) táplevesben végezték 2, 4, 6, 8 és 10% xilit hozzáadásával. A baktérium szaporodást redoxpotenciál-m érésen alapuló direkt és indirekt eljárással vizsgálták, am ely módszer alkalmas a szaporodásgátlás mérésére. A vizsgálatokat 22 C és 37 C hőm érsékleteken végezték, kivéve Penicillium expansum esetében, am elyet csak 22 C-on vizsgáltak. Az e red m ények alapján m egállapíth ató v o lt, hogy 22 C-on végezve a vizs g á la to t m inden m ikrobánál szaporodásgátló hatás v o lt m egfig yelh ető, am ely a xilitkoncentráció növelésével lineárisan n ő tt. 37 C-on, a m ikrobák szaporodási h őm érsékletének o p tim u m án a x ilit az alk alm azo tt koncentrációban g yakorlatilag m inden esetben hatástalan vo lt. Candida albicans esetén g yenge gátlás v o lt tap asztalh ató, am ely nem olyan m értékű, hogy terápiás céllal használható lenne, de továb b i vizsgálatok után m egelőzésre alkalm azható. A g átló hatás a penészgom ba esetében v o lt a legerőteljesebb. A z ered m ények fe lv e tik annak a leh ető ségét, hogy to váb b i részletesebb vizsgálatok után a x ilit alkalm as lehet az élelm iszer-ipari alkalm azásra, bizonyos tartósító szerek m ennyiségének csökkentésére, esetleg helyettesítésére is. Sum m ary. X ylitol is a n atu rally occurring, five-carbon sugar alcohol, w hich has long been kn o w n to th e w o rld o f organic chem istry. Its insulin in d epen d en t nature, th e non-cariogenic p ro p e rty and th e role in p revention o f acute otitis m edia and o th e r respiratory diseases have g rad u ally b ro ught it to lig h t. X ylitol has been fo und particularly attractiv e as a non sugar sw e eten er fo r fo od and pharm aceutical industries. N ow adays, it is produced on com m ercial scale w o rld w id e. The aim o f this study was to investigate th e antimicrobial effect o f xylitol in case of Escherichia coli. Salm on ella E nteritidis, Staphylococcus aureus. Listeria m o n o c yto genes, Candida albicans and Penicillinum expansum. The tests w e re p erfo rm ed at 22 C and 37 C, except fo r Penicillinum expansum th a t w as exam ined o nly a t 22 C. As culture m edium Tryptic Soy Broth w as used supplem ented w ith 2%, 4 %, 6%, 8% and 10% xy lito l, respectively. The m onitoring o f m icrobial g ro w th w as p erfo rm ed by redox p otential m easurem ent w hich is suitable fo r th e detectio n o f inhibition. According to th e results o btain ed fro m th e experim e n t, th e fo u r bacteria show ed pronounced g ro w th inh ibition a t 22 C. The inhibition e ffe c t w as increased lin eary by th e x y lito l concentration. The sam e e ffe c t w as not d etected a t 37 C. In case o f Candida albicans a slight inhibition could be observed; d efin itively not in th e e x te n t th a t w o u ld prone to th erapeutic use, but it m ig ht be enough fo r prophylaxis in th e fu tu re. The m ost prom ising result w as achieved w ith Penicillinum expansum. A lth ough th e results o f th e experim e n t are q u ite prom ising, several m ore detailed studies should fo llo w b efo re xylito l can settle into o ur everyd ay life in its n ew role. Before it is ap plied as a preservative, added to foods, pharm aceuticals, biological samples o r paints fu rth e r investigations are highly recom m ended. A xilit antimikrobiális hatása 623

11 JÁRVÁNYTAN Új szemléletmód a szarvasmarhagümőkór mint széles gazdaspektrumú fertőző betegség járványtanában J MAGYAR L A P J A [ 2014/10 Á. Csivincsik - Zs. Rónai - G. Nagy - Gy. Varga - Sz. Jánosi: New approach in the epidemiology of bovine tuberculosis as a multi-host emerging infectious disease Csivincsik Ágnes'*, Rónai Zsuzsanna2, Nagy Gábor3, Varga Gyula*, Jánosi Szilárd2 1] S om ogy M egyei K orm ányhivatal Élelm iszerlánc-biztonsági és Á llat-egészségügyi Igazgatóság. H Kaposvár, Cseri m ajor *e -m ail: gm ail.com 2] Nem zeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal Á llat-egészségügyi D iagnosztikai Igazgatóság 3] Kaposvári Egyetem A g rá r- és K örnyezettudom ányi Kar 4] SEFAG Zrt. V adgazdálkodási- és Vadászati O sztály Összefoglalás. A szerzők a vadállom ányokban is előforduló zoonotikus fertőző betegség, a szarvasm arha-güm őkór példáján keresztül m u ta tjá k be az ökológiai szem p onto kat is fig y e le m b e vevő járv á n y ta n i szem lélet, a O ne H ealth " koncepció hasznosságát. Ehhez a sza rv a s m a rh a -g ü m ő k ó rró l, a n n a k re z e rv o á rfa ja iró l, a h azán k te rm é s zeti kö rn yezeté t is érin tő és a betegség já rv á n y ta n á t valószín űen befo lyásoló globális fo ly am a to k ró l összegyűlt szakirodalm i ism ereteket te k in tik á t és tesznek javaslato t a jövőbeni kutatási irányokra, az ökológiai szem léletm ód m eghonosítására a hazai járván ytan i gondolkodásban. Summary. The authors present th e values o f'o n e H ealth'con cept th rough th e exam ple o f b ovin e tuberculosis, a m u lti-h o st em ergin g infectious disease. For this purpose studies on th e disease, its reservoirs and epidem iologically relevant global change w ere review ed to d eterm in e fu tu re research directions, and th e adap tion o f 'O n e H ealth ' in th e H ungarian veterin ary ep idem iolo gy w as suggested. Új szemlélet a szarvasmarha-gümőkór járványtanában 631

A 2014/10. SZÁM TARTALMA. Koltai Zs., Vajdovich P., Dékay V.: A cikloxigenáz-2 (COX-2) enzim

A 2014/10. SZÁM TARTALMA. Koltai Zs., Vajdovich P., Dékay V.: A cikloxigenáz-2 (COX-2) enzim A 2014/10. SZÁM TARTALMA KISÁLLAT Koltai Zs., Vajdovich P., Dékay V.: A cikloxigenáz-2 (COX-2) enzim expressziójának jelentősége kisállatok daganatos kórképei esetén. Irodalmi összefoglaló BAROMFI Szabó

Részletesebben

KÖZÖS UTASÍTÁSA. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú. Budapest, 1965. évi március hó 1-én BELÜGYMINISZTÉRIUM

KÖZÖS UTASÍTÁSA. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú. Budapest, 1965. évi március hó 1-én BELÜGYMINISZTÉRIUM BELÜGYMINISZTÉRIUM SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! 10-26/4/1965. Hatályon kívül helyezve: 17/73. min. par. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú KÖZÖS UTASÍTÁSA Budapest, 1965. évi március

Részletesebben

SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA

SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA BELÜGYMINISZTÉRIUM TITKÁRSÁGA 10 2 4 9 2 / 1 9 74. BELSŐ HASZNÁLATRA! 19 Sorszám: SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA 1975 ÁBTL - 4.2-10 - 2492/1974 /1 BELÜGYMINISZTÉRIUM TITKÁRSÁGA 10-2492/

Részletesebben

PARANCSA. Budapest, 1 9 6 2. évi novem ber hó 29-én

PARANCSA. Budapest, 1 9 6 2. évi novem ber hó 29-én BELÜGYMIN IS ZT É R IU M SZIGORÚAN T I T K O S! 10 2 3 /2 2 /1 9 6 2. Sorszám : 10 A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁ G B E L Ü G Y M I N I S Z T E R H E L Y E T T E S É N E K ltin e ü g k rb y s -m é zh 0022. számú

Részletesebben

Didíer«E s' v a s ú t i k o c s i k t ó l. A k ö v e tk e z ő f e l t é t e l e k n e k k e l l u i. m e g fe l e l n i e s

Didíer«E s' v a s ú t i k o c s i k t ó l. A k ö v e tk e z ő f e l t é t e l e k n e k k e l l u i. m e g fe l e l n i e s -.59 - Didíer«E s' K Ö N Y V - V O N A T Annak é rd e k é b e n, h ogy az o l v a s á s á ld á s a ib a n azo k n ak a k ö z é p n a g y sá g ú á llo m á s h e ly e k n e k v a s u t a s a i i s r é s

Részletesebben

atályonkívülhelyezve:14/1970.m

atályonkívülhelyezve:14/1970.m SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! B E L Ü G Y M IN ISZ T É R IU M 10-24/8/ 1965. H atályonkívülhelyezve:14/1970.m in.ut. A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERHELYETTESÉNEK 008. számú UTASÍTÁSA Budapest, 1965.

Részletesebben

VARÁZSLÓ TULAJ- DONSÁG- ÉRTÉK ERŐ ÜGY ÜGYESSÉG ÁLL INT INTELLIGENCIA BÖL KAR KARIZMA. Egyéb módosító ALAPTÁMADÁS

VARÁZSLÓ TULAJ- DONSÁG- ÉRTÉK ERŐ ÜGY ÜGYESSÉG ÁLL INT INTELLIGENCIA BÖL KAR KARIZMA. Egyéb módosító ALAPTÁMADÁS KASZTFÜGGÉS VARÁZSLÓ A KARAKTER NEVE: FAJ: _ SZINT: NEM: _ JELLEM: TULAJ- DONSÁG- TULAJ- DONSÁG- IDŐLEGES IDŐLEGES TERMET: KOR: _ SÚLY: MAGASSÁG: HAJ: _ SZEM: VALLÁS: SZAKÉRTELMEK MAX. SZINT / ERŐ ERŐ

Részletesebben

В А Л Е Н Т Е Й, Д. И. : П р обл ет ы н а р одон а сел ен и я. (A n ép esed és k érd ései) В ы сш а я Ш кола. М о с к в а, 1961. 159 р.

В А Л Е Н Т Е Й, Д. И. : П р обл ет ы н а р одон а сел ен и я. (A n ép esed és k érd ései) В ы сш а я Ш кола. М о с к в а, 1961. 159 р. IR O D A LO M В А Л Е Н Т Е Й, Д. И. : П р обл ет ы н а р одон а сел ен и я. (A n ép esed és k érd ései) В ы сш а я Ш кола. М о с к в а, 1961. 159 р. A k ö n y v n ép szerű fo rm á b a n á tfo g ó a n

Részletesebben

A berendezkedés programja

A berendezkedés programja DÉLVIDÉK VISSZATÉRT A berendezkedés programja 1 9 4 1 k o r a t a v a s z á n H it le r t e r v e a S z o v j e t u n ió le r o h a - n á s á r a, a z is m e r t F a li B a r b a r o s s a e lő k é s z

Részletesebben

DEMOGRÁFIA 3. ÉVF. 2. S Z Á M BUDAPEST

DEMOGRÁFIA 3. ÉVF. 2. S Z Á M BUDAPEST DEMOGRÁFIA N É P E S S É G T U D O M Á N Y I F O L Y Ó I R A T 3. ÉVF. 2. S Z Á M BUDAPEST 19 6 0 A SZE R K E SZ TŐ B IZ O T T S Á G TAGJAI: ACSÁDI GYÖRGY, BARS Y GYULA, ERD EI FERENC, HAH N GÉZA, HUSZÁR

Részletesebben

A DUNAKANYAR TÁJÉKOZTATÓBAN MEGJELENT ERDÉSZETTÖRTÉNETI VONATKOZÁSÚ ÍRÁSOK. Nagy Domokos Imre

A DUNAKANYAR TÁJÉKOZTATÓBAN MEGJELENT ERDÉSZETTÖRTÉNETI VONATKOZÁSÚ ÍRÁSOK. Nagy Domokos Imre 335 A DUNAKANYAR TÁJÉKOZTATÓBAN MEGJELENT ERDÉSZETTÖRTÉNETI VONATKOZÁSÚ ÍRÁSOK Nagy Domokos Imre A Dunakanyar Tájékoztató (r ö v id itv e : DkT) a Dunakanyar Intéző B iz o ttsá g évente két-három alkalommal

Részletesebben

D r.u J J A n d r i s ő r n a g y, f ő i s k o l a i a d ju n k t u s A G O N D O L A T T O L A M E G V A L Ó S U L A S IG, A V A G Y. I I I.

D r.u J J A n d r i s ő r n a g y, f ő i s k o l a i a d ju n k t u s A G O N D O L A T T O L A M E G V A L Ó S U L A S IG, A V A G Y. I I I. D r.u J J A n d r i s ő r n a g y, f ő i s k o l a i a d ju n k u s A G O N D O L A T T O L A M E G V A L Ó S U L A S IG, A V A G Y A S E M L E G E S S É G > d A L A K U L Á S Á N A K F O L Y A M A T A

Részletesebben

Varga Bal a mk. század os A TV2-117A TÍPUSÚ HELIKOPTERHAJTÖNO KOMPRESSZORÁNAK VIZSGÁLATA

Varga Bal a mk. század os A TV2-117A TÍPUSÚ HELIKOPTERHAJTÖNO KOMPRESSZORÁNAK VIZSGÁLATA Varga Bal a mk. zázad o TV2-117 TÍPUSÚ HELIKOPTERHJTÖNO KOMPRESSZORÁNK VIZSGÁLT Eb bon a cikkben zeretném f o l y t a t n i az 1001/1. zámban m e g je le n t, a h a jtó m ű -v iz g á la tr ó l z ó ld tanulmányom,

Részletesebben

NÖVÉNYTERMESZTÉSTAN. Az egyes növények termesztésének a részleteivel foglalkozik

NÖVÉNYTERMESZTÉSTAN. Az egyes növények termesztésének a részleteivel foglalkozik NÖVÉNYTERMESZTÉSTAN Az egyes növények termesztésének a részleteivel foglalkozik Növénytermesztés irányzatai: Hagyományos vagy konvencionális Integrált (fenntartható, környezetbarát) Ökológiai, biotermesztés

Részletesebben

SZIGORÚAN TITKOS! Hatályon kívül helyezve: 001/65 min. 0017. számú. B u d a p e s t, 1964. j ún i u s 1 - é n.

SZIGORÚAN TITKOS! Hatályon kívül helyezve: 001/65 min. 0017. számú. B u d a p e s t, 1964. j ún i u s 1 - é n. BELÜGYMINISZTÉRI UM 1024/17/1964 A SZIGORÚAN TITKOS! Hatályon kívül helyezve: 001/65 min. u t. MAGYAR N É P K Ö Z T Á R S A S Á G b e l ü g y m i n i s z t e r h e l y e t t e s é n e k 0017. számú U T

Részletesebben

Heart ra te correc ti on of t he QT interva l d ur i ng e xercise

Heart ra te correc ti on of t he QT interva l d ur i ng e xercise Heart ra te correc ti on of t he QT interva l d ur i ng e xercise Gáb or Andrássy, Attila S zab o, 1 Andrea Duna i, Es zter Sim on, Ádá m T a hy B u d a p e s t i S z e nt Ferenc Kó r há z, K a r d io

Részletesebben

A M agyar Népköztársaság Belügym iniszterének

A M agyar Népköztársaság Belügym iniszterének BELÜGYMINISZTÉRIUM Szigorúan titkos! K ülönösen fon tos! Szám: 10-21/32/1965. Hatályon kívül helyezve: 011/1973. min. ut. A M agyar Népköztársaság Belügym iniszterének 32 0032. számú _ PARANCSA Budapest,

Részletesebben

Befogadás és munkába állítás Pálhalmán

Befogadás és munkába állítás Pálhalmán Befogadás és munkába állítás Pálhalmán 1985 ja n u árjáb an befogad ó cso p o rto t létesítettünk a Pálhalm ai B örtön és F ogházban. A zóta m ódunk nyílott tapasztalatain k at összegezni, bizonyos következtetéseket

Részletesebben

VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSA. Tárgy: Üzemanyag ellátás és gazdálkodás rendszerének

VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSA. Tárgy: Üzemanyag ellátás és gazdálkodás rendszerének BELÜGYMINISZTÉRIUM I/II. CSOPORTFŐNÖKSÉG SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! 10-26/5/A/1969. Az 5/1969. számúfőcsoportfőnöki UTASÍTÁS VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSA Budapest, 1969. évi június hó 16-án. Tárgy: Üzemanyag ellátás

Részletesebben

FÓKUSZBAN A TERÍTÉK SZÓKIMONDÓ. 12. oldal. 10. oldal... - i i

FÓKUSZBAN A TERÍTÉK SZÓKIMONDÓ. 12. oldal. 10. oldal... - i i FÓKUSZBAN A TERÍTÉK 10. oldal.... - i i SZÓKIMONDÓ 12. oldal V á rju k lá to g a tó in k a t 2001. március 22-25. a B u da pe sti V á s á rk ö z p o n t F, F2 p a v ilo n já b a n. Jk Nyitva tartás: 10.00-18.00

Részletesebben

KÖZHASZNÚ ÉS MULATTATÓ TARTALMÚ HETILAP.

KÖZHASZNÚ ÉS MULATTATÓ TARTALMÚ HETILAP. Debreczen 865 Febr 2 7 szám Negyedik évfolya Mt'üjtflt'ii K g y e s «zíán í é i i i i i i l e u vn*í»rn«n»«kljifíxptt'üi ávit»*!í j évre í r i iv'l ém* J ' LaiiuntiK'áMliiSw külföldi hirdétniéntéket elfogad:

Részletesebben

A gümőkór járványtani helyzete Magyarországon. Dr. Jánosi Szilárd, NÉBIH ÁDI

A gümőkór járványtani helyzete Magyarországon. Dr. Jánosi Szilárd, NÉBIH ÁDI A gümőkór járványtani helyzete Magyarországon Dr. Jánosi Szilárd, NÉBIH ÁDI Gümőkór (tuberculosis, TBC) kórokozói különböző emlős állatfajok és az ember gümőkórja M. tuberculosis complexbe tartozó fajok

Részletesebben

2012. január 1-én adóhátralékkal rendelkező adózók listálya:

2012. január 1-én adóhátralékkal rendelkező adózók listálya: 1 ÖNKORMÁNYZATI HIRADÓ MELLÉKLET 2012. január 1-én adóhátralékkal rendelkező adózók listálya: Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzatának Adóhatósága az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény

Részletesebben

M o lo k finn hulla dék g yűjtő rends zer a vilá g ba n

M o lo k finn hulla dék g yűjtő rends zer a vilá g ba n M o lo k finn hulla dék g yűjtő rends zer a vilá g ba n S zirá k y K lá ra ü g y ve ze tő 2 0 1 5.á p rilis 22. w w w.in n o p ro je c t.h u w w w.m o lo k.c o m k la ra @s zira k y.e u +36 20 470 4615

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség LevélCÍ lei.- + 36 1 51 A DOKUMENTUM ELEKTRONIKUSAN H ITELESÍTETT * HTTELESSéG EUENfieZtStM EZ KAlTlNTSÜSí IC iktatószám: ki/jh01-08342/2015/mlsz Ügyiratszám: be/sfp-08342/2015/mlsz

Részletesebben

Hatályonkívülhelyezve:08/1970

Hatályonkívülhelyezve:08/1970 M ó d o s í t v a BELÜGYMINISZTÉRIUM 10- : 0 1 6 / 6 6. m i n h. u t. SZ IG O R Ú A N TITKOS! 2 4 /2 3 /1 9 6 5. Hatályonkívülhelyezve:08/1970 A M A G Y A R N ÉP K Ö Z T Á R S A S Á G BELÜGYMINISZTERHELYETTESÉNEK

Részletesebben

Intelligens Ágensek Evolúciója (Evolution of Intelligent Agents) Készítette: Kovács Dániel László Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem V il l

Intelligens Ágensek Evolúciója (Evolution of Intelligent Agents) Készítette: Kovács Dániel László Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem V il l DIPLOMATERV K o v á c s D á n i e l L á s z l ó 2 0 0 3. Intelligens Ágensek Evolúciója (Evolution of Intelligent Agents) Készítette: Kovács Dániel László Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Részletesebben

A rosszindulatú daganatos halálozás változása 1975 és 2001 között Magyarországon

A rosszindulatú daganatos halálozás változása 1975 és 2001 között Magyarországon A rosszindulatú daganatos halálozás változása és között Eredeti közlemény Gaudi István 1,2, Kásler Miklós 2 1 MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézete, Budapest 2 Országos Onkológiai Intézet,

Részletesebben

ąĺĺ Í ą ů ö ő ľ ú ľ ľ ő ü ľ ü ő ü ľ ĺ ý ľ ĺź őł ö ő ľ ő öľ í Í ü ú ű ö ő ő ľ ő öľ ö őę ö ö ö ö ű í ö ľ ľ í ő ű ö ő ő ę ű ľ ľľ ö ľ ö ö ĺ ľ ĺ ő ű ä í ö ĺ ö ĺ đ É ű ö ľ ő ü ő łĺ í ę ö í ö ľ ľ ü ö í ö ľ í

Részletesebben

ľ ľ ő ü ő ő ő ü ü ő ľ ń ő ő ü ľ ö ü É Íľ ľ É É ą Á É Ü É Ü ą Á É Í Ü É ľ É Ü É É ľ ľé ľ ü ź ź Í ő ő ľ ő ő ů ľ Ü ö ľ ö ź ö ö ő ľ ź ű ľ ö ö ö ő ő ľ ź ľ ő ť ľ ü ę ü ľ ľ ľ ľ ú ő ź ő ć úő ő ú ľ ú ť Ł Ż Á ľ

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

ú ú Í Ó ú ĺ ő ĺ ő ĺ ö ó ĺĺ ů ú í í ü ó Í ń ó ő ő ĺ ó ő ő ó ĺĺ ő ő ĺő ö ő ó í ł ő ő ö ö ő ő ő ő ů ő ó ů ĺ ő ů ő ö ź í ő Ę ő ő ĺĺ ö ő ó ő ő ó ź ĺ ő ö ź ó í ł ő ő ó í ő ő í ú íĺ ő ö ö ĺ ö ó ó ů ő ö ö í ł

Részletesebben

ú ľ ľę ľ ú Ż Ż ü ľ ľ ľ ü ú Ö ľ ü ú ľ ö ľ í ű ľ ľ ľ ľ ľ ő ľ ľ ľ ľ í ő ő ľ öľ ö ľ ő ľ ő ľ ö ö ĺ ö ľ ľ ľ ľ ö ľő ő ľ ő ľ ľ Í ő Ź ö ľ ö ľ Í Í í ľ ü ö ľ Í ľ őł ü ľ ü ö ľ ö ľ ľ ę ő ę ĺľ ľü ü ľ ľ ľ ő ľ ő ľ ľ í

Részletesebben

ÁBTL- 4.2. -50-100/3/1966 /1

ÁBTL- 4.2. -50-100/3/1966 /1 ÁBTL- 4.2. -50-100/3/1966 /1 BM. O R S Z Á G O S R E N D Ő R F Ő K A P IT Á N Y S Á G. Szám : 50-100/ 3-1966. P M. V Á M - É S P É N Z Ü G Y Ő R S É G O R S Z Á G O S P A R A N C S N O K S Á G. S o rszá

Részletesebben

- 51 - TÁJKÉPEK ÉS TÉRKÉPEK AZ ERDŐTÖRTÉNETI KUTATÁS SZOLGÁLATÁBAN. Dr. Márkus László

- 51 - TÁJKÉPEK ÉS TÉRKÉPEK AZ ERDŐTÖRTÉNETI KUTATÁS SZOLGÁLATÁBAN. Dr. Márkus László - 51 - TÁJKÉPEK ÉS TÉRKÉPEK AZ ERDŐTÖRTÉNETI KUTATÁS SZOLGÁLATÁBAN Dr. Márkus László Az erdőtörténeti kutatás sokat m eríthet a régi ábrázolásokról. Az egykorú látképek, vázrajzok, kéziratos térképek elsőrendű

Részletesebben

ő ü ó ľ ő ľ Ü Ő ľ ü ü ľ ľ ľ ő ź ő Ĺ ę ö ö ľ ľ ő ó ľ ľ ö Ĺ źýź ü ź ő ö ö ü ő ő ó ö ü źů ü ő ö ö ö ü ů ö ö ö Ĺ ő ü ö ö ü ů ź ó ý ű ö ę ő Ö ź ű ü ü ő ý ę ő ü ó ę ó ó ö ü ö ó ę ę Ü ö ü ź ü ń ľ ö ő ű ö ü ó

Részletesebben

Q u it t n e r J á n o s - S e b ő k Géza D É L-S Z LO V Á K IA I MAGYAR LAKTA FALVAK HAGYOMÁNYOS TÁNCAI

Q u it t n e r J á n o s - S e b ő k Géza D É L-S Z LO V Á K IA I MAGYAR LAKTA FALVAK HAGYOMÁNYOS TÁNCAI Dél-szlovákiaimagyarlaktafalvakhagyományostáncaiTradičnétancemaďarskýchobcíjužnéhoSlovenskaOsvetovýústavBratislava QuitnerJános-SebőkGéza Q u it t n e r J á n o s - S e b ő k Géza D É L-S Z LO V Á K IA

Részletesebben

HÜBNER Tervező KFT Munkaszám:/00. * Pécs, Mogyorós köz. ( /- HÜBNER Tervező KFT Munkaszám: /00. * Pécs, Mogyorós köz. ( /- S Z É K E S F E H É R V Á R R Á C H E G Y HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI

Részletesebben

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal 2006/6. HATÁROZATOK TÁRA 51 Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ 6. TARTALOMJEGYZÉK 2019/2006. (II. 13.) Korm. h. Az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok 2006. évi több - lettámogatához

Részletesebben

ü ú Ö ű ĺ ú ö ö ü ĺ ű ú ö ę ö ö ę ĺ í ę Á ö Ó Á ę ú ŕ ö ę ö ö ö ĺ ť Á í ü Ĺ ü ö ü í í í í í ĺ Ö ű ú ĺ ł ö ü ö ű ĺ í ü ę ö í í ę ę ö ę ĺ ö ö ĺ ĺ ö ö í Ę ĺ ĺ ź ś ą ĺ ĺĺ ćą ĺ ĺ ĺ í í Áĺ ö í ö ü ű ö ü ď í

Részletesebben

Nyíracsádi. csak a II. félében tud te ljesíteni. Ennek jóváhagyása után kerül sor a te lep ülé s környezetvédelm i feladatokhoz

Nyíracsádi. csak a II. félében tud te ljesíteni. Ennek jóváhagyása után kerül sor a te lep ülé s környezetvédelm i feladatokhoz Nyíracsádi XIII. évfolyam 10-11. szám Nyíracsád havonta megjelenő lapja 2004. október - november Ö N K O R M Á N Y Z A T I HÍREK Az önkormányzat képviselő-testülete szeptember hónapban egy rendes és egy

Részletesebben

ő ő ź ź ő Ĺ ź ő ő ĺ ü ĺ ľ ĺ ľ ú í ú í ľ í í ĺ ľ í üľ ú ő ľ ő ó í í ľ í ü ö ź đź ü ł ľ ľ ü ź ő ö ő ü ĺí ź ő ľ ĺ ĺí ó ő ź ĺ ź ő ľ ő ĺ í ó ó ő í ń ó ľ ź ĺ ĺ í ľľ ĺ ľĺ Ĺ ű ú í ľ ĺľ ľ ú ľ ľ ĺ ú í ó ľ ľ ó ľ

Részletesebben

B E L Ü G Y M IN IS Z T É R IU M. 14. szá m ú UTASÍTÁSA. Budapest, 1969. évi december hó 17-én.

B E L Ü G Y M IN IS Z T É R IU M. 14. szá m ú UTASÍTÁSA. Budapest, 1969. évi december hó 17-én. B E L ÜGY M INISZ T É R IU M SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! 1 0 2 6 /1 4 /1 9 6 9. 3 4 B E L Ü G Y M IN IS Z T É R IU M 1. F Ő C S O P O R T F Ő N Ö K É N E K 14. szá m ú UTASÍTÁSA Budapest, 1969. évi december

Részletesebben

a z 1995. év i L X V. 2 8. -á ra fig y e le m m e l A BELÜGYMINISZTÉRIUM 2. s z á m ú UTASÍTÁSA Budapest, 1967. évi február hó 6-án.

a z 1995. év i L X V. 2 8. -á ra fig y e le m m e l A BELÜGYMINISZTÉRIUM 2. s z á m ú UTASÍTÁSA Budapest, 1967. évi február hó 6-án. BELÜG Y M IN ISZ TÉ R IU M SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! 1 0-2 6 / 2 / 1967. a z 1995. év i L X V. 2 8. -á ra fig y e le m m e l A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. F Ő C S O P O R T F Ő N Ö K É N E K 2. s z á m ú UTASÍTÁSA

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ALACSONY ENERGIFELHASZNÁLÁSÚ LAKÓÉPÜLETEK ÉPÍTÉSÉNEK TÁMOGATÁSA A++ az Energia Unió Zrt és a ProKoncept Építési Rendszer támogatásával Energiatudatos, Klímabarát élhetőbb Otthon, legyen

Részletesebben

SV- 3829-4./14. Javaslat elővásárlási jog érvényesítésével kapcsolatos nyilatkozat megtételére

SV- 3829-4./14. Javaslat elővásárlási jog érvényesítésével kapcsolatos nyilatkozat megtételére 14251290 Salgó Vagyon Kft. Salgótarján SV- 3829-4./14. Javaslat elővásárlási jog érvényesítésével kapcsolatos nyilatkozat megtételére Gazdasági, Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Idegenforgalmi Bizottság

Részletesebben

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány 006/9. HATÁROZATOK TÁRA 59 Budapest, 006. június 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK /006. (VI. 8.) Korm. h. A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 006. évi LV. tör vény. -ából ere dõ egyes

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

A KÖZPONTI STATISZTIKAI H IVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓ INTÉZETÉNEK ÉS A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA DEMOGRÁFLAI BIZOTTSÁGÁNAK KÖZLEMÉNYEI 63.

A KÖZPONTI STATISZTIKAI H IVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓ INTÉZETÉNEK ÉS A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA DEMOGRÁFLAI BIZOTTSÁGÁNAK KÖZLEMÉNYEI 63. A KÖZPONTI STATISZTIKAI H IVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓ INTÉZETÉNEK ÉS A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA DEMOGRÁFLAI BIZOTTSÁGÁNAK KÖZLEMÉNYEI 63. KÖZPONTI STATISZTIKAI H IVATAL Népességtudományi Kutató Intézet

Részletesebben

ú ľ ú ľ Ż ł ľ ľ ő ľ ľ ő ü ü í ü ö ľ í ő Á ľ Íö ő ü ő ö ľ ő í ö ľ őí ľ ę Í öí Í ő í ő ľ ö ú ű ő ö ľ ę í ľ ľ ő ő Í í ľ ö ľ í őö ő ľ ľ í ľ ő ő ü ľ ľ ö ú ő ť ł ľ ű Í ő ö ö ő Í ć ö ő ř Í ę Ż ä ł ö ł đ ął É

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

Indiform IGENYES, PRAKTIKUS, ELEGÁNS VISELET

Indiform IGENYES, PRAKTIKUS, ELEGÁNS VISELET utcai és társasági viseletek gyártása és forgalmazása IGENYES, PRAKTIKUS, ELEGÁNS VISELET T Indiform m Mintabolt és nagykereskedés 2440 Százhalombatta, Vörösmarty u. 40. tel/fax: 06/23 359-158 Nyitva:

Részletesebben

10-2147/1962. BELÜGYMINISZTÉRIUM E G É S Z S É G Ü G Y I ÜGYRENDJE ÁBTL-4.2.-10-2147/1962

10-2147/1962. BELÜGYMINISZTÉRIUM E G É S Z S É G Ü G Y I ÜGYRENDJE ÁBTL-4.2.-10-2147/1962 BELÜGYMINISZTÉRIUM 10-2147/1962. SZIGORÚAN TITKOS! B E LÜG Y M I N IS ZTÉR I U M E G É S Z S É G Ü G Y I O SZ T Á L Y ÜGYRENDJE BELÜGYM INISZTÉRIUM 10-2147/1962. SZIGORÚAN TITKOS! Jóváhagyom! Budapest,

Részletesebben

Boldog, szomorú dal. 134 Tempo giusto. van gyer - me- kem és. már, Van. Van. már, fe - le - sé - gem. szo-mo - rít - sam? van.

Boldog, szomorú dal. 134 Tempo giusto. van gyer - me- kem és. már, Van. Van. már, fe - le - sé - gem. szo-mo - rít - sam? van. Boldog, szomorú dl Kosztolányi Dezsõ Soprn 13 Tempo giusto Lczó Zoltán Vince Alt Tenor Briton Vn már ke - nye-rem, bo- rom is vn, vn gyer - me- kem és Bss Vn Vn fe - le - sé - gem. Szí - vem mi-nek is

Részletesebben

MAGYAR ÁLLATORVOSOK. t,logila nevű szkíta halomsírból ( Kr. e. kb. IV. sz.) Jkrán Köztársaság)

MAGYAR ÁLLATORVOSOK. t,logila nevű szkíta halomsírból ( Kr. e. kb. IV. sz.) Jkrán Köztársaság) HUNGARIAN VETERINARY JOURNAL MAGYAR Established by Prof. B. Nádaskay, 1878 135. évfolyam 129-192. oldal t,logila nevű szkíta halomsírból ( Kr. e. kb. IV. sz.) Jkrán Köztársaság) m of the Scythians :ca

Részletesebben

A Windows Small Business Server 2003 R2 ú jd o n ság ai

A Windows Small Business Server 2003 R2 ú jd o n ság ai A Windows Small Business Server 2003 R2 ú jd o n ság ai Microsoft Corporation K ö zzétéve: 2006. jú liu s V erzió : 2 Kivonat Ismerkedjen meg a Windows Small Business Server 2003 R2 (Windows SBS 2003 R2)

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete 2009/96. sz m M A G Y A R K Z L N Y 24407 A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete a k lcs n s megfeleltet s k r be tartoz ellenдrz sek lefolytat s val, valamint

Részletesebben

- 61 - Horváth Dezső irk. alezredes, főiskolai docens - Horváth Dezső nk.hadnagy:

- 61 - Horváth Dezső irk. alezredes, főiskolai docens - Horváth Dezső nk.hadnagy: - 61 - Horváth Dezső irk. alezredes, főiskolai docens - Horváth Dezső nk.hadnagy: A REPÜLÉ58IZT0MSÍG, REPllLfi SZERKEZETEKEN ALKALMAZOTT FEDÉLZETI BIZTDHSACI ESZKÖZEI A repülőszerkezetek repülés-műszaki

Részletesebben

ú ľ Ę ú Ü ó Ą Í ő ź ť ö ľ í í ľ ú ý í ő ú ľ í ź ę í ľ ö ó Š źľ ĹÍ ö í ö ő ó ó ö í ú ł Á Á ľ Ü Ü ő í ő ú í ő ő Ó í Ü Ó Ü ú Ü Ö Ó Ö Ö Ö Ó í Ö í Ó Ö í Ü Ö Ó ó Ó ä Ö í Ö í Ü Ó í Ö Ü ö í ő Ö Ó Ü ó Ö Ó í Ó ó

Részletesebben

ą ľ ó ľ ő ü ĺ ü ą Ő É ľ ĺ ĺ ü ľ ľ ó ó ĺ ĺ ő É ľ ó ö ő ź ő ľ ĺ ľ ő ő ő ü ĺ ö ö ó ő ö Í ó ź ó ü ő ő ü ź ű ź ú ö ö ú ó ú ó ú ź ő ü ź ű Íź ú ĺ ź ő ľ ĺ ő ó ĺĺ ú ľ ó ö ĺ ź ĺ ő ľ ź ó ü ź ź ľ ő ń ö ö ó ü ź ű ö

Részletesebben

AGRÁR- ÉS VIDÉKFEJESZTÉSI SZEMLE A SZTE MGK TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA 2. ÉVFOLYAM 2007/1. SZÁM

AGRÁR- ÉS VIDÉKFEJESZTÉSI SZEMLE A SZTE MGK TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA 2. ÉVFOLYAM 2007/1. SZÁM AGRÁR- ÉS VIDÉKFEJESZTÉSI SZEMLE A SZTE MGK TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA 2. ÉVFOLYAM 2007/1. SZÁM A TARTALOMBÓL: A víziszárnyasok töméses hizlalásának állatvédelmi kérdései Holstein-fríz állományok szaporasági

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 3657-3768. OLDAL 2008. július 7. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

E F O P

E F O P E g y ü t t m z k ö d é s i a j á n l a t K ö z ö s é r t é k e i n k s o k s z í n z t á r s a d a l o m E F O P - 1.3.4-1 6 P á l y á z a t i t e r v e z e t 2. 0 ( F o r r á s : w w w. p a l y a z a

Részletesebben

Perchez, l*í. 5-3 m magasságú legyen, hogy elegendő hely legyen benn. m MIKROFIIM IABORATÓRIUM BERENDEZÉSE 2,7

Perchez, l*í. 5-3 m magasságú legyen, hogy elegendő hely legyen benn. m MIKROFIIM IABORATÓRIUM BERENDEZÉSE 2,7 - 23 Perchez, l*í m MIKROFIIM IABORATÓRIUM BERENDEZÉSE A laboratórium, amelyet leírunk, a minimális labor-típuss amely 35 am-ea mikrofilmet használ és egyetlen fővel te m ű k ödhet» Az előirányzott helyiségek

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

Két és több nyelvű tézaurusz készítésének tapasztalatai az építésügyi tájékoztatásban

Két és több nyelvű tézaurusz készítésének tapasztalatai az építésügyi tájékoztatásban Két és több nyelvű tézaurusz készítésének tapasztalatai az építésügyi tájékoztatásban TEREB ESSY Ákos A té z a u ru s z o k e g y re s z é le se b b k ö rű a lk a lm a z á s a s z ü k s é g s z e rű e

Részletesebben

ő ľ ľü ľ ľ ü Ü Ü ľ ő ľ Ő ń ľü ľ íľ ő ő źů ő í í ü ö ü ľ ź ő ö ü ő ľő ő ö ü źů ź ź í ö ľ ź ő ľ ü ö ö ź ő đí ź ľ ő ö ű í í ö ü ö í í ú ü í ź ő ő í ú í ő Ó ő ü ú í í ú í ú ő ú ľ ő ü ő ü ű ő ő í ü ö ő í ą

Részletesebben

ő ýľ ú ľ ľ ľ ú ľ Ś Ü ő ł ő ń Ö ľ ő ü Ę ľ ľ í ľ Á ľ ő í ö ö ő ć ń ő ő ő ö ö ö ö ö ľ ľ ű ö ö ő í ü ľ ö ú Ö ľ ö í ü í ľ ľ ľ ö őö źł ľ ö ü ő ő ü ö ő ľ ú ľ ő í ő í Ö ö í í ő Í ę ý í ö ö í í ľ Ą Ą ú ľ ľ ő ü

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. szeptember 20. Megjelenik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/38. szám Ára: 315 Ft TARTALOM Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek A Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

đ ő ľ ü ó ľ ľ ź ő Í ő ő ľ ő Ő É ú ü ó ľ ő ő ő í ó ü ľ ö ú í ü ő ó ľ ę ó ń ź ę ľ ő ü ľ ü ó ő ó ő ü ľ ó ő ü ó ľ ó ľ ü ú ö í ľ ő ö í ź ľ ľ ő ő ź ľ í ľ ľ ľ ľ ó ľ ü ó ľ ü í ó í ő ó ľ ü í ó ó ő ö őď ę ü Ą í

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A FŐÉPÍTÉSZI VIZSGA ELJÁRÁSRENDJE

A FŐÉPÍTÉSZI VIZSGA ELJÁRÁSRENDJE A MINISZTERELNÖKSÉGET VEZETŐ MINISZTER ÉPÍTÉSZETÉRT és ÉPÍTÉSÜGYÉRT való feladatkörében a főépítészi tevékenységről szóló 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben kapott felhatalmazásával A FŐÉPÍTÉSZI VIZSGA

Részletesebben

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 29., csütörtök 172. szám II. kö tet TARTALOMJEGYZÉK 125/2005. (XII. 29.) GKM r. A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról szóló

Részletesebben

K Ö Z C É L Ú F O G L A L K O Z T A T O T T A K A L K A L M A Z Á S Á V A L K A P C S O L A T O S F E L A D A T O K

K Ö Z C É L Ú F O G L A L K O Z T A T O T T A K A L K A L M A Z Á S Á V A L K A P C S O L A T O S F E L A D A T O K K Ö Z C É L Ú F O G L A L K O Z T A T O T T A K A L K A L M A Z Á S Á V A L K A P C S O L A T O S F E L A D A T O K G Y A K O R L A T I K É R D É S E K F E R E N C V Á R O S B A N ELŐZMÉNYEK AKTÍV KORÚ

Részletesebben

M Sulyok Gábor A HUMANITÁRIUS INTERV ENC IÓ EL MÉ L ETE É S G Y AK O RL ATA P h.d. é r t e k e z é s t é z i s e i i s k o l c 2 0 0 3. M I. A KUTATÁSI FELADAT A k u t a t á s a h u ma n i t á r i u s

Részletesebben

A 2013/3. SZÁM TARTALMA. Pálfi V., Juhászné Kaszanyitzky É.,Jánosi Sz., Malik P.: Streptococcus

A 2013/3. SZÁM TARTALMA. Pálfi V., Juhászné Kaszanyitzky É.,Jánosi Sz., Malik P.: Streptococcus A 2013/3. SZÁM TARTALMA LÓ Pálfi V., Juhászné Kaszanyitzky É.,Jánosi Sz., Malik P.: Streptococcus equi subsp. zooepidemicus okozta tömeges légzőszervi megbetegedések lóállományokban KISÁLLAT Bende B.,

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

Készült a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központjának támogatásával. 2010. november

Készült a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központjának támogatásával. 2010. november A 2 -e g y b e n, 3-e g y b e n c s o m a g a j á n l a t o k f o g y a s z t ó i m e g í t é l é s e é s h a t áv se a r s a e n y r e a h í r k ö z l é s i p i a c o n Készült a Gazdasági Versenyhivatal

Részletesebben

É ú ő ú Ö ő ü ü ú í í ö ő ő ő ü ć í Í ú í ű ü ő ő í ő ő ő ö ő í í ú í ű Ĺ ő í ő ő ú ő Ĺ ő Í í ő Ĺ ú ú í ű Í ü ő ő ę ü í í í í í ö Ĺ ő ö ő í ö ű Í ö ú í ű ő ö ú ú Ö ü ö í ö ű Ü ű ö ú Ö ü ę ę ő ú ü ę ő ö

Részletesebben

ÉRTELMI FOGYATÉKOS GYERMEKEK ÉS CSALÁDI KÖRNYEZETÜK SZOCIODEMOGRÁFIAI VIZSGÁLATA BUDAPESTEN RÁTAY CSABA

ÉRTELMI FOGYATÉKOS GYERMEKEK ÉS CSALÁDI KÖRNYEZETÜK SZOCIODEMOGRÁFIAI VIZSGÁLATA BUDAPESTEN RÁTAY CSABA ÉRTELMI FOGYATÉKOS GYERMEKEK ÉS CSALÁDI KÖRNYEZETÜK SZOCIODEMOGRÁFIAI VIZSGÁLATA BUDAPESTEN RÁTAY CSABA Az utóbbi évtizedekben világszerte növekvő érdeklődés kíséri az értelm i fogyatékosokkal foglalkozó

Részletesebben

ľ ľ ü ľ ľ ľ Ę í ü ź ľú í ü É Íľ É Á É Ü ľé Ü Á ľ É Íľ Á É Á Éľ Ü É ĄĹ Á ą Ą É Á ľ ü ľ ü Ĺ Ú ú ź ú źęź Í ľ ü ý ę íí ľ ę ľ ź ľ É í ľ ł í í ľ ź í Í Í ę ľ ý ü ü ü ź ü ľ ú íá ú ä đ źń ľ í Í ú í í ź í ľ ť í

Részletesebben

ŕŕ ż ě Ż ŕ í Á ä Ý ý ż Í ż ż ż Ż ľ ĺ ő ľ ő í ĺ ő ü ü ő í ó í ü ľ ö ó ö ľ ü ő í í Ą ő ő ó ú ó ĺ ý í ĺ ö ó ö ó ü ő ü Ú ľ ó đ ĺ ö Í ó Ĺ ö ő ĺ ó ý ű ő đ É

ŕŕ ż ě Ż ŕ í Á ä Ý ý ż Í ż ż ż Ż ľ ĺ ő ľ ő í ĺ ő ü ü ő í ó í ü ľ ö ó ö ľ ü ő í í Ą ő ő ó ú ó ĺ ý í ĺ ö ó ö ó ü ő ü Ú ľ ó đ ĺ ö Í ó Ĺ ö ő ĺ ó ý ű ő đ É ľ í í ŕ ü ú ő ü ó ó óľ ó ü ő íí ť ž ü í Í ö ľ ő ľ ő ü ľ ľ í ő ő É ő í ü ę ę ő ü ő ľ ü ő ľ ľ ľ ő ö ü ę ü ő ö ő ő ľ ęľ ü ő ó ő ó ľ ő ö ő ľ Ó Í ó í ľ ó ö Íő Á ó ó ó ő ú í ű ü ő ő ú í Íĺ ő ö ő ľ ú ľ ü ó ó

Részletesebben

ő ĽĽľľ ä ú ľ ľ ő ú Ż Ą Ż ł ľ ľ ľ ő ľ ú Ö ľ ő ó ü ľ ö ľ ł í ó Ü łľ ý ő í ú ľ Ö ľ őł ü ö ö ľó ö Ĺ ľó ó ľ ü ľ ö í ő ö í ő ľ ö ö ľ ľó ó ó Ż Ż ö ľ öľ í ú ő őł ü í Í ö ó ó ő ő Ż ö ú ľ ö ľ ö Ĺ ő ľ í ó ö ľ ľ ő

Részletesebben

URBAN PLANNING IN THE AGE OF BIG DATA A NEW EMPIRIUM TELEPÜLÉSTERVEZÁS AZ ADATBŐSÉG KORÁBAN EGY ÚJ EMPÍRIUM

URBAN PLANNING IN THE AGE OF BIG DATA A NEW EMPIRIUM TELEPÜLÉSTERVEZÁS AZ ADATBŐSÉG KORÁBAN EGY ÚJ EMPÍRIUM URBAN PLANNING IN THE AGE OF BIG DATA A NEW EMPIRIUM TELEPÜLÉSTERVEZÁS AZ ADATBŐSÉG KORÁBAN EGY ÚJ EMPÍRIUM WHAT DOES INNOVATION MEAN IN AN URBAN CONTEXT? user governance policy innovation physical innovation

Részletesebben

ľ ú ĺ ę ĺ ú ľ ľ ĺ ü ľ ĺ ĺ ĺ ĺ ľ ľ ľ ł ĺ ú Ĺ ľ ű ě ę ö ú ĺ ź ű ű ö ľ ź ú í ĺ ľ ú ű ű íľ ę ö ľ źę ě ö ú ľ ń ĺ đ ę ú ě ý ú ö ö ě ú źú ź ĺ ĺ ú ú ł ú ľ í ű ú ĺ í ö ź ú ľ ĺ ľ ö ľ ľ ľ ú ľ ú ľ ľ Í ľ ĺ ľ ľ ĺ íĺ

Részletesebben

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé tett tá jé koz ta tó ra és a 2011. évi elõ

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2007/43. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 673 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2008. február 4 8. Meg je le nik minden héten. XI. évfolyam, 2008/6. szám FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt elõ fi

Részletesebben

Kösd össze az összeillı szórészeket!

Kösd össze az összeillı szórészeket! há tor gyöngy tás mor kás fu ház ál rom á mos sá rus szo dály moz szít szom széd ol vad pond ró dí ves da dony ned rál süly lyed tom na ka bog ge gár bál dol lo bol bun bát bár da bo be kar pa e ca koc

Részletesebben

ľ ú ľ ĺ ľ í ú ľ ľ ü ľ ĺ ľ ľ ľ ö ľ ö Íí ü ű ľ í ö ĺ ű ö ö í í ü ŕ ĺ í ü ű ö ę ö ľ ü ö ň źů í ĺ í ú ę ľ í ĺ ű ľ ö ź ö ú ö ý í ö ö ö ö ö ľ í ú í í ö ö ľ ö ö ľ ö ü ę öľ ź ö ĺ í ľ í ö ú ű ö ö ö ĺ ľ ĺ ę ľ ę

Részletesebben

A MUTATÓNÉVMÁSOK. A mutatónévmások az angolban is (mint a magyarban) betölthetik a mondatban

A MUTATÓNÉVMÁSOK. A mutatónévmások az angolban is (mint a magyarban) betölthetik a mondatban A MUTATÓNÉVMÁSOK ez this /ðɪs/ az that /ðæt/ ezek these /ði:z/ azok those /ðəʊz / A mutatónévmások az angolban is (mint a magyarban) betölthetik a mondatban a) az ALANY szerepét - Ilyenkor (a már említett

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. május 31., kedd 72. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2005: XXXVII. tv. Má jus 9-e Eu ró pa Nap já vá nyil vá ní tá sá ról... 3520 2005: XXXVIII. tv.

Részletesebben

ł ó á á é ő á á ő ő é é ő é ő ü é ö ł ľ áľ í í á é é ź ü é é á ź ę ęť ő í é é É Íľ É Á Ü ą É Í ľ ą ó Ü ľľľé ÉŃ Ü É ľ ń Á ąą ł Éľ É É Ą É ŹÁ ł Í á á á é é á é é á á á á é é á á á ź á á á é é ü áý á á á

Részletesebben

Expansion of Red Deer and afforestation in Hungary

Expansion of Red Deer and afforestation in Hungary Expansion of Red Deer and afforestation in Hungary László Szemethy, Róbert Lehoczki, Krisztián Katona, Norbert Bleier, Sándor Csányi www.vmi.szie.hu Background and importance large herbivores are overpopulated

Részletesebben

KÖZÚTI ELLENŐRZÉS. A D R -es V A N SZ A B Á L Y T A LA N SÁ G E LL. JE G Y ZÉK K IAD Á S A

KÖZÚTI ELLENŐRZÉS. A D R -es V A N SZ A B Á L Y T A LA N SÁ G E LL. JE G Y ZÉK K IAD Á S A AD R S ZE R IN T JE LŐ LT JÁ R MŰ N EM JELŐ LT JÁR MŰ T Á R SH A T Ó SÁ G ÉR T E SÍT ÉSE (FELT A R T Ó ZT A T ÁS) A D R E LLE NŐ R ZÉ S N IN C S S ZA B Á LY T A L A N SÁ G V A N SZ A B Á L Y T A LA N SÁ

Részletesebben

FIATAL MŰSZAKIAK TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAKA

FIATAL MŰSZAKIAK TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAKA FIATAL MŰSZAKIAK TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAKA Kolozsvár, 2002. március 22-23. GÁZEMISSZIÓS KÖRNYEZETTERHELÉS MÉRÉSE ISTÁLLÓKBAN Pazsiczki Imre, FVMMI Summary: In a research task started in 2000 we aimed at quantifying

Részletesebben

šď Ř ľ ľ źł ő ü ź ľ ő ő ĺ Í ľ Á ĺé Éľ É É ł ĺľ ő ü ľ í ľ ľ ü í ő í ü É Í ľ É Í ľ É ł É É ą É Ú Ą ć É Í ľ Ü Ő Éľ Ü É ą Ł ą ą ĺ ĺ É Ą Ą ľ ĺ źí ź ľ ü ő ü ő ń ĺ Ó ő ő ü ü í ú ö ö ľ í ö ú í í ő ö ú ő ö ö ő

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom VI. ÉVFOLYAM 1. szám 2008. ja nu ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 16., péntek TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról... 10754 Oldal 2007: CXXVII. tv. Az ál ta lá nos for gal

Részletesebben