IraiiÉban m egdöntötték az im peeialista-barat k o rm án yt ették o monarchiát és kiki álfotfák a köztársaságot

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "IraiiÉban m egdöntötték az im peeialista-barat k o rm án yt ették o monarchiát és kiki álfotfák a köztársaságot"

Átírás

1 beld C Y M i n i s z t I r i u m BV. O R S Z Á G O S p a r a n c s n o k s I g k i a d v A n y a CSA K BELSŐ H A SZN Á LA TRA II. ÉVFOLYAM, 30. SZAM. ARA; 1, JÜLIUS 26. IraiiÉban m egdöntötték az im peeialista-barat k o rm án yt ették o monarchiát és kiki álfotfák a köztársaságot Július éjje l Irakban államfordulait történt. Valamennyi. azonnal közölte azt a h írt hogy az iraki h a $ 8 6 r & ^ ^ gdöntötte a 23 éves Fejszal király és N uri Szaiá,^^hy.if,<ffathdrát rendszerét és kikiáltotta a köztársaságot. * f'kóztársaségi rendelet m egalakította az új kor- S yben Abd,el K arira K asszem dandártábornak tölti Síszterelnöki é s a hadügyim iniszteri tisztséget. 'a ra b rádióállom ások bejelentették, hoigy a köztársaság íltásával egyidöben három tagú szuverén tanácsot és 14 ygú korm ányt hoztak létre; az orszjágot az általános néprszavazás m egtartásáig ez a szuverén tanács és a korm ány fogja vezetni. A hadseregnek a néphez intézett kiáltványa azt mondja, hogy a nép támwgassa az iraki hadsereget abban a forradalomban, m ellyel m eg akarja szabadítani az im perializmustól.' A felhívás szerint a forradalm at azok a szabad, becsületes tisztek hajtották végre, a k ik ellenezték, hogy Irakat az im perializm us gépezetéhez láncolják. A felhivás a továbbiakban hangsúlyozza: A forradalom nak az a célja, hogy Irakat a szabad arab csoporthoz csatolja és ú j fejezetet nyisson Irak harcában és történelm ében. A hírügynökségielc jelentései arró l tanúskodtak, hogy az iraki esem ények váratlan gyorsasággal és m eglepetésszerűen zajlottak le. A nyugatibarát 'Fejszal királyt, N uri Szaid m iniszterelnököt és A bdulillah trónörököst kivégezték. {A királynak N uri Szaiddal együtt a korm ányfordulat napján, július 14-én Isztanbulba kellett volna utaznia a bagdadi szerződés tagállam ainak értekezletére. A z arab politikai körök szerint arról lett volna szó, hogy ezen tagállam ok töm böt clkossanak az egyre erősödő E gyesült A rab Köztársaság ellensúlyozására.) A bagdadi rádió közlése szerint a szuverén tanács azonnal munkához látott. N em csak a kormányt, hanem az iraki közigazgatást is átszervezik. A többi között rendelkezést hoztak arról, hogy új korm ányzókat neveznek ^ki egyes ta rto mányokba. A n y u g atb arát és megbízhatatlan tiszteket, ma-. gasrangú vezetőket nyugdíjazták. Az iraki hadseregnek azokat a hadosztályait, amelyek a királyi család nevét viselték, átkeresztelték. A bagdadi rádió bejelentette, hogy az új korm ány felszabadult arab p olitikát folytat. A köztársaság első napján például a következő jelszavak hangzottak el; Egységes arab hadseregét' Éljep, az egyesült arabság küzdelm e! É ljen Gamal Abdel Nasszer, a h ő si A damaszkuszi rádió jelentése ízerint Bagdadból táviratot küldtek Nasszer elnöknek,- amelyben közölték, hogy Irak elismerte az Egyesült Arab Köztársaságot. / Az új korm ány m egalakulása óta szilárd a helyzet, j nap m int nap tíz- és tízezrek vonulnak fel. Bagdad utcáin, éltetve g köztársaságot, az im perialistaellenes politikát. Számos csoport N asszert éltette. A Nyugat lánc-reakdótól fart A DPA hírügynökség londoni tudósítója jelenti; A bagdadi államcsínyről szóló hírek Londonban igen nagy m eglepetést keltettek, különös te kintettel arra, hogy A DPA jelentése szerin t az iraki válság elkerülhetetlenül hatással lesz K özel-k elet más területeire is. Más hírügynökségek rám u tatnak ^rra, hogy Fejszal, Nuri Szaid és Abdulillah Nagy-Bri- Irak yolt eddig a Közel- Keiet és a bagdadi paktum egyik legszilárdabb állama.. tannia jóbarátai voltak. Iraknak négy befolyása -volt több közel-keleti országra. A 23 éves Fejszal király és Nuri Szaid miniszterelnök erőskezű iraki rendszerének megbuktatása a legsúlyosabb csapás a nyugati hatalmak közelkeleti pozícióira azóta, hogy Nasszer einök államosította a Szuezi csatornát írja az A P tudósítója. A tu dósító később a következőket írja: A bagdadi rendszer váratlan összeomlása m egváltoztatja é nyugati hatalm ak egész közel-keleti helyzetét, m ert ha Iroík sem leges lesz, akkor szinte teljesen bizonyos, hogy Jor m egdöntésének h íre dánia és m ás arab állam ok is követni fogják. M int az A FP jelenti, a Londonban tartózkodó nemzetközi olajkörökben m egdöbbenést k eltett az iraki felkelés híre. Rém ület uralkodik a részvényesek között, és a részvények ára napról napra em elkedik. John H offerm ann, a R euter wasfai-ngtoni tudósítója az első napi jelentésében megáuajpította, hogy az irak i korm ány m egdöbbentette a -waslimgtoni hiv atalos köröket. Több am erikai hírm agyarázó kijelentette, az iraki kormány megbuktatása a legsúlyosabb csapás, amely a Nyugat érdekeit érte a Szuezi-csatorna államosítása óta. A köztársasági kormány hatalma egész Irakra kiterjed A bagdadi rádió beszám olt a köztársasági korm ány első rendeletéiről. A kairól értesülés szerint Irak szuverén tanácsának első rendelkezése a paso és a bej rangok eltörlése volt. Az új korm ány felm en tette a királyság diplom áciai képviseletének eddigi vezetőit, s ugyanakkor haditörvényszéket állított fel, stétárium ot hirdetett és katonái korm ányzót nevezett k i vezérkar fő n ökének szem élyében. A hadseregben és az állam apparátusban m egkezdődött a királypárti em berek leváltása, és korm ányhű szem é lyekkel való felcserélése. Az új iraki korm ánynak szám űzetésben élő m inisztereit hazahívták. ' (Folytatás az 5. oldalon.) A Szovjeiuttió javaslata az európai államok barátság és M oszkva, jú liu s 21. _ A szovjet koaimiány július 15-én az európai országok és az Egyesült Á ilam ok konmányához intézett azanos, ta r talm ú jegyzékében javasolta, hogy az európai.- államok, va lam int az E gyesült Á llam ok kössenek oarátsági és e,gyüttmviködési szerződést. A szovjet korm ány vélem é nye szerint a szerződés szövegébe fel kellene venni olyan cikkelyeket, am elyek egy európai agi esszió megelőzésére és' elh árítására és az összes európai állam ok biztonságáinak m egszilárdítására irányulnának. Fontos lenne, hogy az európai állam ok és az Egyesült Á llam ok kötelezzék m agukat: sem katonai, sem gazdasági, sem pedig erkölcsi támogatásba'i n em részesítenek olyan állam ot, am ely m egbontotta Európa békéjét, függetlenül attó'., hogy érvényes katonai szövetségesek és szerződések alapján szerződő. társai az agressziót elkövető állam oknak. Gromiko fogadta Stevensont Moszkva, július 17. Stevenson, az Amerikai Demokrata Párt vezetője július 17-én megbeszélést folytatott Gromikóval, a Szovjetunió külügyminiszterével. Steyenson ezenkívül tárgyalt Mihajlovval, a Szovjetunió kulturális ügyelnek miniszterével is. Az ismert amerikai politikus július 18-án reggel a Szovjetunió közép-ázsiai, szibériai és Volga menti területeire indult, ahonnan július 30-án tér viszsza Moszkvába. Ug;y tudják, ekkor fogadja őt Hruscsov miniszterelnök is. M em des-france láto gatási tesz a K ín a i N ép köztársaságba Párizs, július 18, M TI. Párizsi politikai körökben nagy feltűnést keltett, hogy Pierre M endes-france radikális párti volt m iniszterelnök háromhetes tanulmányútra a Kínai Népköztársaságba indult, s elutazása előtt m egbeszélést folytatott a francia korm ány elnökével. A párizsi politikai m egfigyelők ezzel kapcsolatban a r ról írnak: hog.y Mend.es-France utazása ezzél félhivatalos jellegűvé válik es, emlél^eztetnek arra,. líogy ' Paul Beynaud szovjetunióbeii magánlátogatásá is hasonló módon öltött félhivatalos jelleget: aki elindulása előtt és.^'visszaérkezése ptán is találkozott a m iniszterelnökkel. A párizsi politikai körökben azt v árják, hogy M endes- France pekingi ú tja során p u hatolózó lépéseket tesz a K í nai Népköztársaság korm ányánál egy állandó francia kereskedelm i küldöttség pekingi felállítását illetőleg. A hírügynökségek jelentése szerint a francia korm ánykörökben nagyon sokan azt várják, hogy a kereskedelm i kirendeltség felállítása az első lépés lesz a K í nai N évköztársaság kormánvárn a k Franciaország korm ánya által történő elism erése felé. Mendes-France Moszkvában M endes-france útban Pekingbe hétfőn este repülőgépen m eg 'rk ezett M oszkvába, ahol a szo-iúet külügym inisztérium képviselői fogadták. A T A S Z S Z jelentése szerint M endes-france m egbeszélést folyta'.-.t G rom iko külügym i niszterrel. A szerződés cikkelyei között szerepel a kölcsönösen előnyös és egyenjogú gazdasági eg yü ttm űködés fejlesztése, valam int az atom erővel végzett tudom á nyos kutatások és az ipari al- Icalmazás tapasztalatai iak, továbbá nyersanyagoknak és berendezéseknek a kicserélése. A Szovjetunió m ondja a jegyzék m inden tőle telhetőt m egtett és megtesz, hogy békés együttm űködést építsen k i az összes európai állam okkal. Július 16-án ünnepeltük a bolgár magyar barátsági és kölcsönös segélynyújtási egyezmény 10 éves évfordulóját..a Hazafia.s Népfront Országos Tanácsa és Bizottsága ez alkalomból ünnepséget rendezett. Képünkön a Bolgár Népköztársaság szép fővárosában. Szófiában, az ősi török m e- ; cspt, az ódon székesegyház és a m odem Központi Aruház látható A z osztrák kormányküldöttség Moszkvában Az MTI jelenti: JuIius Raab kancellár vezetésével hétfőn délután osztrák kormányküldöttség érkezett a moszkvai repülőtérre. R aab kancellárt és kíséretét M ikojan, a Szovjetunió M i nisztertanácsának elnökhelyettese hív ta m eg szovjetunióbeli látogatásra. Az osztrák vendégek előreláthatólag néhány napot töltenek a Szovjetunióban és M oszkván kívül felkeresik az orszá m ás városait is. L átogatásuk alkialm ával tárgyalások a t folytatnak m ajd a szovjet korm ány több tagjával. Az osztrák kancellárt és kíséretét az ünnepélyesen feldíszített vnukovói repülőtéren Hruscsov, M ikojan és Koszigin, továbbá a Szovjetunió M inisztertanátsának több.tag ja és m ások fogadták. A repülőgépből kilépő Raab k an cellárt és kíséretét először N. Sz. Hruscsov, a Szovjetunió M inisztertanácsának elnöke üdvözölte, H ruscsov a többi között hangsúlyozta, a diplom áciai kapcsolat-ok helyreúllitása és az állam szerződés aláírása u tán a Szovjetunió és A usztria kapcsolatai igen jól fejlődtek. Rem éli, hogy jelenlegi látogatásuk ugyanezt a célt szolgálja m ajd. Raab kancellár válaszbeszédében hangoztatta, A usztria tudja, hogy az állam szerződés aláírását főként a Szovjetunión ak köszönheti. A Szovjetunió a szerződés alírásával kifejezte békés szándékait. Ertnefe az állam szerződésnek köszönhetjük, hogy A usztria a sem legesség ú tjá ra lép ett és továbbra is ezen az -úton halad m ondta a többi között.. M ajd k ijelentette, bízik abban, hogy a m ost so rra kerülő tárgyalásokon jó eredm ényeket érnek el a két ország közötti kapcsolatolt fejlesztésében és az egész világ békéjének szolgálatában. A korm ányküldöttség tagjai között van Brúnó Pülerm ann alkancellár, Leopold Figl külügym iniszter és mások. Hruscsov fosadta Raab kancellárt Hruscsov, a. Szovjetunió Minisztertanácsának elnöke, az SZKP első titkára kedden reggel fogadta Julius Raab osztrák kancellárt. Raab osztrák kancellár egyébként kedden megkezdte tanácskozásait a Kremlben. A magyar küldöttség elutazott az Interparlamentáris Unió ülésére Július 17-én csütörtökön az Interp arlam en táris Unió ülésére m agyar küldöttség u tazott Rio de Janeiróba. A küldöttség vezetője Rónai Sándor. az országgyűlés elnöke, tagja: dr. M olnár E rik akadém ikus, egyetem i tanár. Rónai Sándor elutazása előtt nyilatkozott a M agyar T ávirati Irodának: Az Interp arlam en táris Unió ez évi, sorrendben im m ár 47. konferenciájának napirend-,ién is számos, a nem zetközi közvélem ényt joggal érdeklő kérdés szerepel. Többek között m egvitatja a konferencia a leszerelés kérdéseit. U gyancsak közpwnti kérdés lesz a konferencián an n ak a határozati ja vaslatnak a vitája, am ely a gazdasági fejlődés ú tján levő országokba irányuló tőkebefektetések szabályozásának elvi szem pontjait kívánja tisztázni. D elegációnk vélem énye szerint figyelem be kell venni az igénybe vevő országok népgazdasága fejlődésének igazi érdekeit, valam int azt, hogy a nyújtott kölcsönök sem m iképoen sem sérth etik ezen országok népeinek szabadságát, függetlenségét, szuverénitását. Számos más problém át is m egvitat a konferencia. Dele gációnk azzal az elhatározással utazik a konferenciára, hogy tevékeny részvételével. együttm űködve a szocialista országok és m ás békeszerető népek parlam enti képviselőivel, elősegítse a népek és p a r lam enti képviselőik közeledésének, a világbéke biztosításának,a békés egym ás m ellett élés eszm éinek további előrehaladását fejezte be n y ilatkozatát Rónai Sándor. Angol munkáskiildöttség Budapesten Július I5-én, kedden este tíztagú angol küldöttség érk e zett M agyarországra, am elynek tagiai a londoni Kod-ak-filmgyár dolgozói. Az angol m unkások ellátogattak a Hunnia Filmgyárba, ahol kérésükre részletet v etítettek ie a K odak- Cilmmel gyártott Fekete szem éjszakája cím ű m agyar fran cia koprodukciós filmből. 17-én, csütörtökön délelőtt az O rion-gyárat tek in tették meg. s o tt többórás közvetlen beszélgetést fo lytattak a gyár dolgozóival. Az angol m unkásküldöttség egyik tagja. K en Roberts, a K odak-gyár egyik szakszervezeti bizalm ija íg.y foglalta öszsze á küldöttség m agyarországi tapasztalatait: A ngliában még sokan elhiszik azokat a hazugságokat, am elyeket a burzsoá sajtó, rádió és televízió terjeszt M a gyarországról. Mi nyitott szemsának, a békés egym ás m ellett zajét tapasztaltuk m indannak, amiről odahaza a burzsoá provaganda révén olvashattunk és hallottunk. T eljesen szabadon beszélhettünk a m unkásokkal, egész so r kén.yes politikai problém át vetettü n k fel. s azt tapasztaltuk, hogy m indenki őszintén fejezi k i a sa já t vélem ényét. A néhány napra tervezett látogatás tulajdonképpen tanulm-ányúttá bővült, m ert azt láttuk, hogy sok területen A ngliában h átráb b vagyunk, s hogy az anaol m unkások tanulhatnak, s m inden bizonnyal tanulni is fognak a m agyar dolgozóktól. Azon leszünk, hogy az angol szakszervezeti mozgalom keretein belül m inél szélesebb körben ism ertessük m indazt, am it láttunk, hallottunk és tapasztaltunk a m a gyar fővárosban.

2 beldg y m ín is z t r iu m b v. o r s is g o s p a r a n c s n o k s á g k ia d v á n y a Heti HlRADÖ M ezőgazdaságunk liárom éves terve 'A mezőgazdasiíg m ésátlagriövékedésének e g y ik ' déssel saáimol. E feladat m egvalósítása szükségessé teszi az baromfiállomiányon belül elsőtetés lényeges növelését és a legfontosabb feltétele, hogy hároméves te rv e a M agyar 1960-ra az összes kukorica üszők gondos nevelését, tak arm ányozásuk m egjavítását, va- növekedését. Az 1 tyúkra eső S'orban a tyúkfélék arányának Szocialista M unkáspóirt ag rár- vetésterületének legalább 50 politikai téziseire épült. A terv százalékát hibridvetőmaggal lam'init a tenyésztők anyagi tcjáshozam nak 1960-ra el kell a term elés szerkezetének v e tik be. Az öntözött terület érdekeltségének további növelését. Számol a terv azzal is, Az állatállom ány és az érnie a 84 darabot. további javítájsát, a szocialista három év a la tt m ajdnem 30 nagyüzem ek, valam int az ssázalékkal növekszik. Szám í hogy m eghosszabbodik a tehe- állati hozamok növeléséhez egyéni gazdaságok term elési tásba vettük a korábban m egépített, elhanyagolt öntözött séges lesz a teheneknek m int ség a z, előirányzatok szerint neli hasznos életkora é? elég szükséges takarmái-.ymennyiszínvonalának jelentős fe j lesztését irániyozza elő a term elékenység, a mezőgazdaság korszerűsítését, planirozását, a selejtezni. Növekszik a borjú- tétele, hogy a takarm ányozás területek jelentős részének egy 14 S25ázalékát évente ki biztosítható. Ennek egyik fel belterjesítésénak növelése út- rizsnek vetésforgóban való szaporulat és erőteljesen fog ra ailcalmas mehékitenmékeket ján. term esztését. H árom év a la tt növekedni a vágásra kerülő teljesen felhasználják, hogy A m ezőgazdasági term elés több m in t kji üzem i szarvasm arhák étlagsúlya. például' jóval több kukoricaaz évek átlagához gyüm ölcsös telepítésére k erü l A sertésállom ány több m int szár, cukonrépaszelet és cukorképest a hiáaroméves terv átlagában több m int 12 száza nem enkénti összetételét. Je sor. Jav ítju k a gyümölcsfélék 11 százalékos em elkedésével répafej kerüljön silóba. Igen szám ol a terv, valam int a sok' a tennivaló azért, hogy a lékkal, ezen belül a növényterm esztés m integy 10,5 száza illetve felújítási m u n k a is szelentős m értékű szölötelepítési, vágósertés term elésének 9 10 takarm ányok betakarításának százalékos növelésével. Ennek és tárolásának gazdaságos, lékkal, az állattenyésztés 14,5 repel a tervelőirányzatban, az elővigyázatnak az az alap okszerű módszerei m ielőbb elterjedjenek. Ezzel rengeteg, százalékkal növekszik; am ely lehetővé teszi, hogy a ja, hogy növekedni fog az egy szőlőterm ő terü let n e csökkenjék; A növényterm esztés fejlesztéséiben legfőbb törekvés, hogy lényegesen le fog rövidülni a takar'm ányt m enthetünk meg. kooára eső m alac-szaporulat, egyébként veszendőibe m^enő az egységnyi területen term elt hiizlalási idő, a hússertések Segítség az állattenyésztési term ékm ennyiség növekedjék. A x állaitenirésztési arán y a az évi 26 százalékról 1960-ra 46 százalékra pótló anyagok, főleg az an ti- terv teljesítéséhez a fehérje üilegkeidie a munkát a Hanságon Az 1957-ben kialakult vetéselőirányzatok elkészítésénél az szerkezet néhány kivételtől fog növekedni, s hogy lényeges javulásra szám íthatunk a miáinyozási célokra való fel- biotikuimok gyártása és takar- a diákok második csoportja volt a főfeladat, hogy a ren eltekintve, lényegesen, nem delkezésre álló takarmiány változik. V áltozás lesz a cukorrépa vetésterületének az lunk, hogy 1960-ra lényeges építésen dolgozó fiatalok első havi súlygyarapodásban i», 'haszniáiása. Azzal is szám o A H anságon és a dunai gát gazdaságosabban kerüljön felhasználásra és a takannányok évi kh-ról 1960-ra ra a lóállom'án/ ja'vulás várható a rétek és csoport.ia kétheti eredm é m inél nagyobb része szolgálja kh-ra tervezett növelése, továbbá a szálastékarm á- 5,6 százalékos csökkentését nagyrészt ezek víztelenítése, lyesen átvette a K ISZ Köz legelők term éshozam aiban, nyes m unka u tán ünnepé az állati term ékek előállítását Ezért az áüatállomiáiny szám á nyok vetésterületének erőteljesebb növekedése, ezen belül á,lloimiány 17 százalékos, a és legelők fűhozam ának 24 vényét és em léklapját. A fia irányozza elő a tenr, a juh- gyom talanítása útján. A rétek ponti B izottságának enüékjein ak m érsékelt növelését irányozza elő a í rv és azt is a pillangósok vetésterületének barom fi törzsiáilomány m ajd 2 százalékos növekedését irányozza elő a terv. haza a táborból. Jú liu s 13-án, talok jó hangulatban tértek csaik azoknál az állatfajoknál, emelése. A terv szerint százalékos, vágóbarom fi te r am elyek a tak arm án y t főleg r a a szálastakarm ányok vetésarán y a az összvetésterületnek növelését. M indez feltételezi a m elés körül'belül 8 százalékos a m ellékterm iskeket a leggazdaságosabban hasanosiít- előirányzatok m egalapozását hallgató és középiskolás diák A miezőgazd.asági term elési vasárnap újabb ezer egyetem i m ajd 15 százalékára és ezen téli juhlegelő'k, a háztáji udvaros ju h ta rtá s kiterjesztését kenység is biztosítj'a. Elsőso'i'- n ai gátépítésre. A táborok ú j j'áfci elég jelentős berahiázási tev é érkezett a H anságra és a du belül a pillangósoké 11 százalék ra növekszik. Ezek a vetésterületi változások elsősorban' viszonyítva 7 százalékos gyártáséíniak növelését, az 1 I dezések, a term előerők jobb Nagy K ichárd, a K ISZ Köz A terv 1960-ra 1957-hez a fehérjedús juhkam palit I bán a m eglevő termjekiberen- lakóit Gosztonyi János és azt célozzák, hogy m eglegyen ek az állattenyésztés fejleszsabb m űködtetését szolgáló be üdvözölték. A fiatalok lelke szarvasm arhaállom ány-növeke- törasbarom fira jutó gépi kel- kihaszniálását és gazdaságoponti B izottságának titk árai tésének feltételei és a növekvő ruházások valósulnak meg. sen fo lytatják a megkehleu cukorszülcségletet im port nélkü l im ájuk kielégíteni. A Mezőga2E«lasagi Kiailó is részi vesz a bnlkaresti m unkát. Bizif»sí<Ja a iáerv nem zetközi m ezőgazdasági kön yvkiállíiásou LEOPOLD SC B A R Ó N,, az A hisroiníívcs terv azt is, hogy a termelőszövet- ^ osztrák élelm ezési szaliszerve- A Rom án Á llam i M ezőgazdasági é s. Erdészeti K iadó fennállásának 5. évfordulója alkalm ából, július végén nemzetközi járó és a tervidőszakban dásra hazánkba érkezett. kezetek m egszilárdításával ' zet titltára kéth e tes tartózko mezőgazdasági könyvkiállítást rendez, am elyen a M agyar M e alákmlö term előszövetkezetek FIA T A L O K ÉLETISK O L A JA zőgazdasági K iadó is részt vesz számos, külföldön is elism ert szolid megalapozását segítő Cím en ta n fo ly a m in d u lt m eg könyvvel. beruházások megvailósuljanak. B a ra n y a m e g y é b en a z if.júság ré s z é re, a h o l e tik á t, e s z té tik á t, á lta lá n o s tá rs a d a lm i m a g a ta r tá s t, ille m ta n t é s m o d e rn tá n - cokflt fcm ^tauak a leg k iv áló b b pedágogú^ók. időszalíiáfoan igen jelentős term'ésátlag-növekedést kívánomlc elérni ban az évek átlagához képest a búza term ésátlaga 20 százalékikal, a z őszi árpáé 11 százalékkal, a kúkoricáé 14^.száza? lé ji^ l, a lucenjéé-,21 s^alótet^ kál: növekszdik. Ezeket az elég kedvezőnek tűnő term ésátlagolcat átlagos időjárást feltételezve a kedvező ^vetés- szerkezeten kívül az egyre javuló anyagi-m űsákki feltételek biztosíthatják ben 1 k h, szántó, kert, szőlő te rü letre 25,5 kiló m űtrágya jutott, 1960-ban m ajdnem 60 kiló jut, ugyanakkor a szervestrágyaellátottság, beleértve a pillangósok ég zöldtrágyázás hatását: százalékkal növekszik.' K étszázharm incötezer kataszte ri holdnyi talajjavítást v ettü n k tervbe. Nagyobb terü let ez, m int am ennyi talajjavítást 1947 óta végeztünk. Jóval több pénz ju t a három éves tervben a belvízvédelem'i'e, a rétek, a legelők javítására és a belvíztelenítésre, mjiot azelőtt. A gépesítésre fordítandó pénzösszegek n em, elegendők ugyan nagyobb arányú traktor- és munkagép-beszerzésre, de jelentékenyen m egjavítják a traktorpark összetételét. Az univerzális traktorok jelenlegi 25,2 százalékos arányával szem ben 1960-ban az univerzális traktorok aránya meg fogja haladni a 40 százalékot. A kukorica tervezett ter- Csoportos belépések Fejér megye termelőszövetkezeteibe Az aratás befejezése és az általános cséplés megkezdése u tán F ejér megye termelőszövetkezeteiben újabb belé' r>ők jelentkeztek. A besenyői Sallai Tsz-be az elm últ n a pokban 37 család kérte felvé telét..az Enying községhez tartozó Leshegy pusztán m ű ködő Rákóczi T sz öt családdal és 70 hold földdel gyarapodott. A szabadegyházi Törekvés Tsz-be 40, az V j Élet Tszbe pedig 30 család jelentette be belépési szándékát. A m e gyében több alacsonyabb típusú szövetkezet m agasabb gazdálkod'ási form ára tér át. H antos községben az Ezüst Kalász Term előszövetkezeti Csoport mezőgazdasági tertpielőszövetkezetté alaliult át. learatták a búza kétharmadát az országban A Földművelésügyi Minisztérium közleménye a nyári mezőgazdasági munkákról Budapest, július 17. (MTI) A legutóbbi hetek kedvező időjárása lehetővé tette, hogy az állam i gázdiaságok, a te r m előszövetkezetek és az'-egyéni term elők szervezettebben, az egyes gabonaféléket kedvező érettségi állapotban arathassák. Elősczör az őszi árp a aratása fejeződött be és a rozsaratás is néhány megye kivételével, nagyrészt m egtörtént, Somogy és B aranya m egyében pedig a búzát is learatták. A búzát a vetésterü let m integy százalékáról a ra ttá k le. Az aratás nagyobb részének elvégzésével m egindult a hordás. A déli megyékben helyenként a learato tt term és 8 10 százalékát behordták m ár. A gépállom ások és az állam i gazdaságok előkészí- tetté k a gépeket a cséplésre és ' az őszi árp a cséplése országosan, a kenyérgabonáé pedig helyenként m egkezdődött. Az első cséplési eredm ények azt m utatjáic, hogy az állam i gazdaságok és a term előszövetkezetek gabona- term ése jóval m eghaladja az egyéni term előkét. Az, aratással egyidejűleg a tarlóhántás azonban kevés helyen tö rtén t meg. Az a ra tással egyidejűleg, vagy közvetlen után a végzet-t 'tarlóhántással tu d ju k csak biztosítan i azokat a kedvező hatásokat, am elyeket a tarlóhán'- r x r m tás a ta la j vízgazdálkodá.sára és gyom m entesítésére gyalcorol. A tarló h án tásn ál. a legtöbb tennivaló Fejér, Békés és B aranya m egyében van. A má,sodvetésre kedvező id ő járá st legjobban Bács-K iskun és P est m egyékben használjá k ki, ahol a tarlókon a legtöbb takarm ányozásra alkalm as, rövid tenyészidejű n ő vén ;^ vetettek. A szőlőkben a legutóbbi hetekben a peronoszpóra szám ottevő k á rt nem okozott, m i vel a term elők m indenütt gondosan védekeztek. A következő napokban a legfontosabb teendő a 'fürtök perrtietezése és porozása'. HÁRO M ÉV ALATT TÖBP M INT HÁROMEZER ÚJ UNIVERZÁLIS TRAKTOR A mezőgazdasági beruházásokról tárgyalt a Földművelésügyi Minisztérium A Földm űvelésügyi M inisztérium kollégium a m egtárgyalta és jóváhagyta a mezőgazdaság évi beruházásainak tervezetét. A n ö v é n y t e r m e s z t é s fejlesztésére a beruházási program 1959-ben , 1960-ban forintot biztosít. Az öss'zeg igen jelentős részét tárolási nehézségek m egoldására fordítják. A nö- vény'termesztés fejlesztésének céljait szolgáló beruházások között kiem elt tételként szerepelitek a hibridkukorica-vetőmag feldolgozó üzem ek. kollégiunfa A Z ÁLLATTENYÉSZTÉS BEN aiz évi és az évi forintos beruházási keretből elsősorban a juhistállóférőhelyek növekedését biztosítja a program-. A G é p e s í t é s céljaira re n delkezésre álló anyagi eszközöket elsősorban a minőségi összetétel javítására, főleg az univerzális traktorok arányának növelésére használják fel. A gépesítéssel kapcsolatos épí. tési beruházásokra 1959-ben és 1960-ban összesen forintot költeneik. A traktorok szám a 1957-hez viszonyítva alig négyszázzal növekszik a terv időszakában. Jelentősen változik azonban az univenzális traktorok aránya. A három év alatt több m in t háromezer univerzális traktort kap a m e zőgazdaság, Talajja'vításra és belvízvédelem re 1959-ben 106 m illió, 1960-ban pedig 125 millió forin to t biztosit a terv, A term előszövetkezetek saját erőből történő beruházásainak értékét 1959-re 130, 1960-ra pedig 187 m illió forintban állapították meg. Ver ven feiüt hétssáatiét ssersssamgépei saiiititunk aa idén Kínának A K ínai N épköztársaság gépbehozatali vállalata közölte külkereskedelm i szerveinkkel, hogy az eddigi megállapodásokon k ív ü l nagyobb m ennyiségű szerszám gépet kíván vásárolni Magyarországtól, összesen 1217 gépről van szó, am elynek egy része raktáron van, a többinek a gyártásáról a TECHNOIM- PEX tanácskozásokat folytatott szerszám gépiparunkkal. A tárgyalások és a kínai külkereskedelm i szerűvel azóta m ár m egkötött m egállapodás szerint az idén 702 szerszámgépet szállítunk a K ínai Néplíöztársaságnak, m integy 50 millió forin t értékben. A többi gép szál-litására jövőre kerül sor. A hatalm as gabenatáhlákon a term és b etak a rítását aratócséplögéi>ek végzik A KAM ERUNI NÖSZÖVET- SÉG ALELNÖKE, M arthe O uandié a M agyar Nők O rszágos T anácsának m eghívására kéthetes tartózkodásra M a gyarországra érkezett. M eglátogatta a- G yerm ekvárost és a nőket foglalkoztató szám os gyárat. M EG ÉR K EZETT az első id ei gabonaszállitm áiiy B u d ap estre. T í z TAG Ú N Y U G A T N É M ET szakszervezeti kü ld ö ttség érkezeit július 1-én hazánkba. A küldöttség tagjai 15 napos szabadságukat töltik. lu -tártózlw dásuk során tanulm ányozzák az ü zem ek szakszervezeti m im káját, több napot pedig üdüléssel töltenék. T IZE N H É T M ILLIÓ FO R IN TO T fo rd íta n a k az id é n a R u - d a b á n y a i V a se re d u sító m ű é p í té sé re. Az ép ítő k és a sz e re lő k azo n fá ra d o z n a k, hogy a v a sé rc pörk ö léséh ez szükséges üzem ré szek 1960-ra e lk é sz ü lje n ek. TATAROZNAK több m int 60 pesti iskolát. A RÉVFÜ LÖ PI Á S V Á N Y B Á N Y A V Á L L A L A T irányításával a Pécs m elletti K antaváron m egkezdték a term e lést az ország első feketem árvány bányájában. A z ú j bánya a későbbiekben kielégíti a m agyar építőipar feketem árvány szükségletét. TÁRSADALM I MEGMOZDU LÁ SBÓ L egym iu ió fo r in t g y ű lt Össze a pécsi televíziós k ö zv e títő állom ás ép ítésére. Az egym illió fo rin t n é v é rté k b e n 10 fo rin to s cím letekben kibocsáto tt televíziós sors.iegy m in d elkelt. A M isinatetön jő ü tem b en h a la d a k ö z v etítő állo m ás ép ítése. ESÖÁGYÜT használnak a szőlészeti kutatóintézet Mathiás Jánosról elnevezett kecskem éti kísérleti telepén, ahol az újonnan nem esített csemegeszölőfajtákat szaporítják. Az ú jfajta esőágyúval két-három naponként locsolják a dugványokat. A SZÖ VETK EZETI VENDEG- LA TO IPA R szak e m b e re i a SZÓ VOSZ s z é k h á zb a n o rszágos k o n fe re n c iá n v ita ttá k m eg a földm űvesszövetkezeti vendéglá tó ip a r h ely zetét és legközelebbi feladatait. H atáro zat született: az italboltokat folyam a to san család ias je lle g ű k isv en - d églő k h é a la k ítjá k á t. T E R V E N F ELÜ L 3800 páf cipőt gyártott a m ásodik net gyedévben a Szom bathelyi Ci-< pőgyár; a m ásodik félévben pár cipőt exportálnak az üzem ből a Szovjetünkbe, Lengyelországba és a nyugati országokba. CSEH SZLO V Á K IÁ BA és M ü n ch e n b e re p ü lő g é p p e l szállítu n k m áln át. Az ország legjo b b m á ln a te rm ö vidékeiről, a D u n a k a n y a rb ó l és Börzsönyből 35 v a g o n m á ln a é rk e z e tt eddig a h a z a i k o n z erv g y árak b a, EGYHETES magyarországi tartózkodás u tán elutazott hazánkból dr. U lrich Strahl, n ém et orvos, aki B erlin város tisztiorvosának a megbízásából tanulm ányozta a László-kórház kors2:erű légzésbénulási központját és a főváros mentőszolgálatának működését. E L T Ű N IK A S Z IK 1960-HAa b ese n y szö g i k ö zö s gazdaságod fö ld jé rő l. A z ed d ig i munka fo ly ta tá s a k é n t a jö v ő év végére to v á b b i h á ro m e z e r h o ld kilúgo. z o tt ta la j ja v ítá s á t tervezik, C SE H SZ L O V Á K IÁ B A UTA-^ Z O T T az Á lla m i N épi Együttes. m a r 50 K Ü LFÖ L D I CÉG Jele n te tte be ré s z v é te lé t az ős^ cen teim áris m ezőgazdasági kiá llítá so n. AZ UNICUM l ik ő r g y á r úgyszólván a világ valamennyi országába ex p o rtálja termékeit. K ülönösen a pezsgőnek van nagy keletje, amelyből évente átlagosan ezer palackot adnak el külföldre. M AG Y A R TEJTERMÉKEK E sz n k -A frik áb a n. A Terimpex K ü lk e re sk é d e lm i V állalat szinte m in d e n e u ró p a i országba e x p o rtá lja a k e re s e tt magyar te jte rm é k e k e t. A napokban m eg jelen t az első m agyar tejte rm é k e k S zíria és Észak-Aírik a p ia c a in is., 850 K Ü LF Ö LD I F IA T A L látogaioift hazánkba, június első három hetében, ugyanekkor több száz m agyar fiatal külfö ld i ú tjá t szervezték meg. ÜDÜLŐT ÉPÍTENEK maguknak a L áng-gyár fiataljai. A S Z Ö N T I, KÖOLAJIP.4BI V A LLA L A TN A L elkészült a só talan itő üzem, am elynek seg ítsé g év e l a s ó ía rta lm ü nyersa n y a g o k a t is feldolgozhatják. A z ú j ü zem létrehozásában n a g y seg ítsé g e t n y ú jto tt a Szovje tu n ió. A b e ru h á z á s ra hatmillió fo rin to t fo rd íto tta k. A -M Ű VELŐ D ÉSÜ G YI MI N IS Z T E R intézkedésének értelm ében a tudományegyetem ek bölcsészettudományi karain az idei tanévben a ner gyedéves hallgatók befejezik tanulm ányaikat től kezdve a bölcsészettudományi, karokon öt év a tanulmányi idő. Ü J ÜZEMEGYSÉGGEL bővül a K ism otor- és Gépgyár. Az üzem bővítésére 32 millió forintot költenek. Huszonegymillió forintot takarítanak meg Szegeden A sz e q e d i m in isz t é r iu m i és tan á c si v á lla la to k e lké szíte tték idei t a k a r é k o s s á g i te rvü k e t. A tervek szevint a le gn a gyob b m egtakarítást a S z e g e d i R u h a g y á r b a n érik m a jd el, a h o l jo b b szervezéssel, a g y á r g é p e síté sé v e l 1958-bati 6,7 m illió fo rin tta l c sö k k e n tik az ö n kö ltsé ge t. A tö b b i szegedi üzem ben is jelentős m egtakarításo k a t v á rn a k, e ls ő s o rb a n az imp orta n ya g ok felhasználását csökk e n tik m ajd. A m o st elkészült te rv e k s z e r in t ö s sze se n több m in t 21 m illió fo rin to t takarítah a k m eg.

3 m i h í r a d ó BELÜGYMINISZTÉRIUM BV ORSZÁGOS PARANCSNOKSÁG KIADVÁNYA Á FÉLÉV M ÉRLEGE: Négy százalékkal nagyobb ipari termelés holddal növekedtek a szövetkezetek Kilenc százalékkal nagyobb a kiskereskedelmi forgalom A Központi S tatisztikai H i nitrogén m ű trág y át term eltek, ságokban több m int 2,5, a vataltól nyert adatok szerint m in t egy é-wel korábban és m ezőgazdasági term előszövetkezetekben jól zárult az első félév. 21 százalékkal több szuperfoszfátot. pedig csaknem 1,5 m ázsával m agasabb, m int az Állami ipar eg,yéni gazdaságokban. Könnyű- és élelmiszeripar 1958 m ájus végén a term előszövetkezetek összes te Az állami ipar az id én y jellegű élelm iszeripar n élkü l A könnyűipar a legtöbb rülete kataszteri hold számítva 1958 első félévében 24 százalékkal term elt m elt, m in t 1957 m ásodik fél Az év első öt hónap cikkből szintén többet te r volt, a tsz-tagok szám a pedig többet, m int 1957 első félévében és 4 százalékkal többet, em elkedés 38 százalék 111-gyel, összterületük 70 40Ó évében. A legnagyobb az jáb an a szövetkezetek szám a mint a tavalyi m ásodik fé l a szintetikus fonalból készült holddal, tag jaik szám a pedig évben. A z állam i ip a r félévi harisnyaféléknél. Az új cikkek közül a p am u tip ar m eg Az as gazdasági tel növekedett. termelési terv ét 3 százalékkal teljesítette túl. A félév folyamán az ipari term elés egyen szövetc'k, a rostkikészítő ip ar kenyérgabonát vásároltak fel, kezdte a gyűrhetetlen m űszál- évben 8 százalékkal kevesebb letesen alakult, az egyes hónapok term elése között jelen gyártását. ben. K ukoricából és ta k a r a pozdorjalem ez nagyüzem i m in t az előző gazdasági év tősebb különbség nem volt. Az élelm iszeripar 8 százalék k al te rm e lt többet, m in t százalékkal nagyobb volt a m ánygabonából 35, illetve 4 Az ipari stru k tú ra változásának eredm ényeként, a félév 1957 első félévében. A húsip ar term elése 25 százalékkal, felvásárlás. Borán a kevésbé anyagigényes, tehát a több m u n k á t igénylő a -tejiparé 39, a dohányiparé Vasút termékek term elése az átlagosnál jobban növekedett. 18 százalékkal volt nagyobb, A vasutak áruszállítási te l 10, a barom fifeldolgozó iparé 1958 júniusában 4 százalékkal a konzervipar term elése 9, a jesítm énye az év első felében többen dolgoztak az állam i szesziparé 8 százalékkal volt 7 százalékkal, az utas-szállítás iparban, m in t egy évvel korábban. Az egy m u n k ásra ju korábban. volt nagyobb, m int 1956 azo alacsonyabb, m int egy évvel teljesítm énye 11 százalékkal tó napi átlagos teljes term elés nos időszakában. A félév folyam án a vasút 15 új nagy a félév fo yam án 3 százalékkal Mezőgazdaság volt nagyobb, m in t a m últ teljesítm ényű gőzmozdonyt, 8 esztendő m ásodik félévében. A m ezőgazdaságban a ga- dieselm ozdonyt, 21 személybo.naneműek v árh ató term és- kocsit, 25 tartály k o csit kapo-tt. Szén-, kőolajenergiatermelés szektor várható term ésátlagai eredm ényei alacsonyabbak a m ú lt évinél. A szocialista Behozatal, kivitel m in d kenyérgabonából, m ind 1958 első felében a behozatal takarm ánygabonából ez évben 15 százalékkal volt kisebb, is lényegesen m agasabbak, a k ivitel 47 százalékkal volt 1958 első félévében összesen 12 millió to n n a szenet term eltek, félmillió tonnával többet, mint az előző félévben. A n a pi átlagos szénterm elést a második negyedévben ném i leg csökkentették, m ert a re n delkezésre álló szénm ennyiség a gyenge m inőségű szenekből m eghaladta a fogyasztók szükségletét. A csöklíentés eredm ényeként az össztermelésen belül em elked ett a minőségi barnaszén-term elés aránya. A term elt szén átlaeos fűtőértéke m ájus-júniusban mintegy száz kalóriával volt magasabb, m in t jan u árfebruárban. A kőolajterm elés növekedése a félév folyam án folytatódott s m ájusban' az ellenforradalom óta először elérte a 70 ezer to nnát. A villamosenergia-termelés 1958 első félévében 3,1 m illiárd kwó volt, 29,5 százalékkal több, m int az előző év első felében. A növekedéshez hozzájárult az erőm űvek k ap acitásának em elkedése: az első félév végén a Tiszapalkonyai Erőmű kapacitása elérte a 100 MW-ot. Vas-, acél- és fémgyártás termelése 5 százalékkal volt nagyobb, m int a m ú lt év m á sodik félévében. A nyersvasés az acélterm elés növekedése elsősorban a D unai V asm ű termelésének fokozódásából adódik. A gépipari term ékek közül autóbuszból 20, te h e r gépkocsiból 13, vasúti személykocsiból 8, varrógépből 6 százalékkal term eltek többet, mint a m últ év m ásodik félévében. C súcsesztergából, traktorból, m otorkerékpárból, rádióból a term elés valam ivel kisebb volt, m in t 1957 utolsó félévében. Az Orio-n-ban a félévben m egkezdődött a televíziós V evőkészülékek nagyüzemi gyártása. A vegyipar term elése 3 százalékkal volt nagyobb e félévben, m int egy félévvel korábban. A gyógyszeripar ugyanezen idő alatt 10 százalékkal term elt többet. A félév folyamán 29 százalékkal több S z M z t o n n á «uszódarú S zírián a k A Gheorghiu-Dej Hajógyárban elkészült Szíria részére az első száztonnás, forgógémes ászódarú. A próbán kiderült, begy a szerkezet a 120 tonnás terhelést is jól bírja. A Szíriái tendelö kívánságára az eddigi gyakorlattól eltérően nem a hajó belsejében, hanem a fedélzeten építették fel a lakóteret, a belső térségben a raktárak kaptak helyet. Az új darut néhány nap múlva Szíriába vontatják, s elkíséri a Gheorghiu-Dej Hajógyár 16 dolgozója is, akik a helyszínen végzik el a megfelelő szerelési munkákat. m in t az egyéni gazdaságoké. B úzából például a várható term ésátlag az állam i gazda nagyobb, m int az előző év azonos időszakában. A behozatali te rv e t 5, a ki-viteli te r vet 14 százalékkal teljesítették túl. E nnek ellenére az első félév külkereskedelm i m érlege m ég h ián n y al zárult. Kiskereskedelem A kiskereskedelem a félévben 9 százalékkal nagyobb forgalm at bonyolított le, m int egy évvel korábban. A legnagyobb volt a növekedés a vegyes iparcikkeknél: m integy 20 százalék. A z áruellátás az 1957 első félévin él jobb volt, de több cikkből n em elégítette k i a lakosság m egnőve ked ett igényeit. Átlagos bérszínvonal 1958 első félévében az átlagos bérszínvonal nagyjából a tavalyi szinten stabilizáló dott. A z év első öt hónapjában az állam i iparban az egy m unkásra jutó havi átlagkereset 1482 fo rin t volt, körülbelül ugyanannyi, m in t tavaly. A béreken felül tö rtént kifizetések, elsősorban a nyereségrészesedés következtében azonban 1958 első félévében m unkabér- és szem élyi jellegű kifizetés cím én 13 százalékka l nagyobb pénzösszeg áram lott k i a. lakossághoz, m in t a m ú lt év azonos időszakában. Felvásárlás és term eltetési előleg cím én 4 százalékkal nagyobb összeget fizettek ki a parasztságnak, m in t 1957 első felében. S lő iérh e lier iáit a videlc ípat*áiiak. fejlesztése a liáram éves terv lsen A nagyra m éretezett budapesti ip ar m ágnesként vonzza a vidéki m unkavállalókat. M indez súlyosbítja a budapesti lakáshelyzetet, a víz- és gázellátást, túlságosan nagy m egterhelést jelent az egészségügyi hálózatrá, 'raúfolttá teszi a közlekedést és az iskolákat. K orm ányzati szerveink ezért irányelvként tűzték ki, hogy csak korlátozott m értékben szabad tovább fejleszteni a budapesti ipart ott, ahol ez m u n kaerő-bevándorlással fuga öszsze. A három éves terv építési és bővítési beruházásainak zöme az alapanyag- és energiaszolgáltató iparra földrajzilag tehát a ináékre' -T jut:' B'őh'ís tik a többi között a D unai Vasm űvet, a Borsodi V egyim ű veket, s m int m ár jelentettük, Növekvő export Iránba Irán a Ferunion m űszaki k e reskedelm i vállalat egyik hagyom ányos piaca. B ár a világszerte érezhető lanyhulás jelei itt is m utatkoznak, m égis sik erü lt viszonylag kedvező árakon és fizetési feltételek m elle tt a vállalatn ak jelentős rendeléseket kapnia, sőt Elzett-zárakból és lakatokból, valam int mezőgazdasági szerszám okból m integy százalékkal többet ad tu n k el, m int a m últ évben. M int érdekességet em lítjük meg, az iráni cégek nagy m ennyiségben vásárolták ezúttal is az úgynevezett perzs-alapátokat, és csákányokat, am elyeket speciálisan erre a piacra gyárt a m agyar ipar. A m i a szám szerűséget illeti, E lzett-árukból 70, m ezőgazdasági szerszámokiból 80 ezer dollár értékben kapott a vállalat rendeléseket. Továbbá 120 ezer dollár értékű szeget, 17 ezer dollár értékű szerszám ot, 41 ezer dollár érték ű fürdőkád at és egyéb egészségügyi cikket, 15 ezer dollár értékben pedig h áztartási cikkeket és üvegárukat rendeltek még Iránból. Magyar ösztöndíjasok külföldön Az 1958/1959-es tanévben mintegy 50 újabb magyar ösztöndíjas kezdi meg tanulmányait külföldön. Számszeriot a fegtübbcn a Szovjetunióban tanulnak majd, ahol többek között az uránkémia, a magfizika, az atomreaktor-technológia, az erős- és gyengeáramú villamosipar, a hajóépítés, az építőgéptervezés, a népművelés kérdéseivel foglalkoznak. A Német Demokratikus Köztársaság egyetemein a fa- és a nyom da'/ar technológiáját, Csehszlovákiában a szálloda- és vendéglátóipar kérdéseit, Bulgáriában pedig a zöldség- és szőlőtermesztést ismerik meg a magyar ösztöndíjasok. Hazánk nemzetiségi iskolái számára pedagógusokat képeznek az NDK-ban, Romániában és Szlovákiában. Bajor ehsmsrő oklevelet kapott a magyar kézműipar A legújabb m agyar exportcikkekből ebben az esztendőben 24 önálló bem utatót tartottak a legkülönbözőbb országokban és városokban. Londonban, Varsóban, Kairóban, Ú j-d elhiben. M ünchenben, a bajor gazdasági m iniszter elism erő oklevelét a m agyar kézm űipar nyerte. A z 1958-as év m ásodik felében újabb 46 kiállítást rendezn ek a külkereskedelm i vállalato k és részt vesznek kollektiven több nem zetközi vásáron is. Személygépkocsik a bányászoknak Sze m é lytjé p U o csit is á r u s ít a n a k az idei b á n y á s z n a p i v á sá r o k o n. O tven d a r a b C se h s z lo v á k iá b ó l m ost érkező Szp artak-au tót a rá n y o s a n o s z t a n a k el a b ányásziati á q a z a lo k között: a le gtöbbet a s z é n b á n y á s z o k k a p já k, de jut az érc-, a z á s v á n y -, a z u rá n - és a z o la jb á n y á s z o k n a k is. A b á n y á s z n a p a ll^ lm á b ó l a z e d d ig i b ú t o r k e retet 15 m illió fo rin t ró l h ú sz. m illióra szeretnék em elni. V á sá r o lh a t n a k a b á n y á s z o k m a jd a h a z a i g y á r t m á n y ú b ú t o r o k o n k í v ü l s z é p ném et g y á r t m á n y ú k o n y h a - és c s e h s z lo \ á k h á ló s z o b a berendezéseket is. A z idei b á n y á s z n a p i c ig a re tta sz é p k iv ite lű fé m d o b o z b a n k e r ü l fo rg a lo m b a, h o g y m e g m a ra d jo n a d ó z n i. a szovjet hitel igénybevételével m egkezdik a Tiszavidéki V egyim űvek n itrogénm űtrágya-gyárának építését. Székesfehérvárott új alum ínium prés. m ű létesül, s egy m ásik vidéki városunk, Esztergom, előreláthatólag m űszeripari üzem m el í^^ddvqdirki -z f t j.q v - ' A z Orsz'agós 'T e i^ i v a ta l a m inisztérium okkal és ta n á csokkal együttm űködve azt k utatja, hogy m ilyen m ódon lehetne egyes iparágak eredetileg Budapestre tervezett fe j lesztését vidéken végrehajtani. C IL. Késísüi a vegyipar távlati terve A vegyiparban is m eg kezd ték a éves tá vla ti terv kidolgozását. Ebben a nagy m u n ká b a n tudósők.és az ipar legjobb szakem berei veszn ek részt. A távlati tervben tö b b ek k ö zö tt nagy gondot fo rdítanak a kőolaj és a lignitkészletekre, am elyekből a terv végrehajtása során a legnagyobb kö vetelm én yekn ek is m egfelelő m űanyagokat és szin tetiku s szálakat fognak készíteni. s z á r í t ó BŰr I k AT SZE RELTEK FEL szám os te x tilüzem öltözőjében, hogy az aszszonyok zuhanyozás u tán m egszáríthassák a h aju k at. Kozm etika-szalont rendeztek be F áradozásuk eredm énnyel kecsegtet. Szom bathelyen. K a- a Csillaghegyi Lenszövőben, a fkésvároít,, Sárvárott, Veszp- M agyar P am u tip arb an, és a rém ben és Szekszárdon m iris : G oldberger-gyár kelenföldi tesikerült fe lk u ta tn iu k olyan kihasználatlan épületeket, m e ben a főzőtanfolyam sikerrel lepén. A Soproni Selyem szövölyek kisebb átalakítással alkalm asak üzem i célokra. A zárult. híradástechnika, a m űszer- és HARMINCEZER FORINtöm egcikkipar egyes ágazatainak vidéken történő fejlesztében az esztendőbein a Telefon TOT megtakarítanak még ebséről m ost-folynak az érdena- gyárban, új fajta csavarfej. beni tárgyalások. réselő automata beállításával.. Az üzem i célokra alkalm as vidéki épületek hasznosításával lehetővé válik, hogy kevesebb ráfordítással és gyorsabb ütem ben valósítsuk m eg fe j lesztési elképzeléseinket. A z újabb v id ék i m unkalehetőségek biztosításával pedig nem kism értékben elejét lehet m ajd venni B udapest túlzsúfoltsága további növekedésének. Fehérvárcsurgón üveghomok-előkészítő épül A B ányászati K utató Intézet és a Soproni M űszaki Egyetem szén- és ércelőkészítési ta n széke a F ehérvárcsurgó környékén találh ató kvarchom okból, m egfelelő előkészítő eljárással fehérüveg gyártására alkalm as üveghom okot kísérletezett ki. A feltárt kvarchom ok m inősége eléri az im portá lt üveghom okét. A felk u tato tt ásványvagyon m integy évig fedezi a hazai szü k ségletet. Jelentősége nagy, m ert a kvarchom ok beszerzése nagy nehézségekkel jár, em iatt hazai üveggyártásunk a fehér- üvegszükségletnek m indössze 60 százalékát tu d ja előállítani. A korm ány intézkedése nyom án Fehérvárcsurgón 10,5 m illió fo rin t beruházással üveghom ok-elökészítö épül, am ely évi tonna üveghom okim - portot és ezzel 7.5 m illió forint értékű deviza m egtakarítását teszi lehetővé. A SZOVJETUNIÖTÖL K A PO TT PO 2-es növényvédelm i repülőgépet a Földm űvelésügyi M inisztérium növényvédelm i szolgálata 600 m éteres kísérleti parcella fölött m űködésben m u ta tja be szeptem berben m egnyíló m ezőgazdasági kiállításon. A SZ U D A N I s z a k s z e e v e - Z E T f SZ Ö V E TSÉG eln ö k e, M o- h a m tn e d S zaje d S zalem a SZ O T m e g h ív á s á ra tö b b n a p o s lá to g a tá s ra h a z á n k b a é r k e zett. E D V I IL L É S A L A D Á R,, a neves festőm űvész, 88 éves korában elhúnyt. A D U N A I V A SM Ű BEN ú ja b b fontos egység, a benzolfinom í tó k e zd te m e g a p ró b aü zem e^ lest. Az ú j g y á r egy k o k s zo ló b lo k k ü z em elte té s e e s e té n é v e n k é n t k ile n c m illió fo rin t tö b b le tb e v é te lh e z ju tta tja a D u nai V asm űvet. T íz TENYÉSZLOVAT s z á l l í t a n a k O laszországba a Z ala m egyei Pakodi Törzstenyésztő Á llam i G azdaságból. A tenyészet kiváló m inősítésű, szívós és nagy m unkabírású lo v ait szívesen vásárolják külföldön. EG Y H ET ES LA T O G A T A SR A D e b re cenbe é rk e z e tt d r. J. P ia t- k o v szk y, a lu b lin i o rto p é d k lin l- k a ig a z g ató ja. A n e v es p ro fe s z - s z o r a d e b re c e n i k lin ik á n o rto p é d ia i m ű té ti e ljá rá s o k a t ta n u l m á n y o z. A F E L SZ A B A D U L Á S Ó T A első ízben m egkötött m agyar spanyol kereskedelm i m egállapodás alapján első ízben érkezett M agyarországra n a gyobb m ennyiségű spanyol m andula. R övidesen az ü z letekben lehet m a jd vásárolni a kiváló fajtát. I m inőségű gyüm ölcs- M EGKEZDŐDÖTT az őszibar a c k k ü lfö ld re szá llítá s a. X a- g y o b b m e n n y is é g b e n s z á llítu n k K ülföjj^e u b.p rk á t.js,. A M A v id ő b e li íe lk e s iíü lt i a ' n a g y o b b a rá n y ú g y ü m ö lcs- és z ö ld ség e x p o rtra. B U D A P E STR E É R K E ZE TT a V ietnam i D em okratikus Köztársaság első m agyarországi nagykövete. T E N G T A J-JÜ A N, a k ín a i v a sú tü g y m in isz ter, S zim eoiiov, a b o lg á r k ö z le k ed é s ü g y i m i n is z te r első h e ly e tte s e. M i Jün» a k ín a i vasútűg.vi m in is z té riu m n e m zetk ö zi o s z tá ly á n a k v ézelö jc B u d a p e s tre é rk e z e tt. A v e n d é g e k e t ü n n e p é ly e s e n fo g a d tá k. SÜMEGEN új, C B -rendszerű telefonközpontot helyez üzem be a posta. A G É P IP A R I TU D O M Á N Y O S E G Y E SÜ L E T az őszi m ezőgazdasági vásárt megelőző napokban m ezőgazdasági gépészeti kongresszust rendez, am elyen m egtárgyalják a gabona- és a kukoricabetalkarítás időszerű gépészeti kérd é seit. A szovjet külkereskedelem megvásárolta Moszkvában bemutatott szerszámgépeinket Moszkvában, mint már jelentettük, első alkalommal rendeltek magyar szerszámgép-kiállítást. A Technoimpex Vállalat 30 különböző szerszámgép-típust mutatott be. A kiállított gépeket a szov.iet szakemberek elismeréssel fogadták és a szovjet külkereskedelem valamennyit át is veszi. A magyar szerszámgépek bemutatójáról dicsérő hangon számolt be a szovjet sajtó és rádió. RA D IÖ.4K TIV SU G Á R Z Á ST m é rő m ű s z e rt, d ia g n o sz tik a i rö n tg e n g é p és m ik ro fo n - h a llg a tó v izsg áló s z e re p e l 80 m á s ú j g y á rtm á n y m e lle tt Jt a v a sa s k is ip a ri s z ö v e tk e z e te k g y á rtm á n y fc jle s z té s i tervében«a H Á R O M É V E S TE R V B E N szállodák ép ü ln ek a B alaton partján. BUD A PEST ÉS KABUL* A fganisztán fővárosa között telefonössiieköttetés létesült. K edden, csütörtökön és szom baton délelő tt fél 10-től 11-ig lehet kapcsolást kérni. H árom perc: 326,40 forint, tjn N E P É E Y E S E N A E A lr - T A K a K ü lü g y m in is z té riu m b a n a M ag y a r N é p k ö z tá rs a sá g és a D án K irá ly s á g k ö z ö tt lé t re jö tt lé g ü g y i egyezm ényt^ a m e ly szabály o z za a k é t o rsz ág k ö z ö tti p o lg á ri lé g ifo rg a lm a t. SA LG ÓTA RJÁNBA N, a V á s á r téren tíz év elő tt ra k tá k le az első három em eletes ház alapjait, s az idén m á r a 600; család költözhetik be új o tthonába. M ég 160 lak ás készül el ez évben, a három éves te rv végén pedig m á r ezerlakásos városrész lesz a V ásár téren. E L Ö R E G Y Á R T O T T ELE MEKBŐL az országban elsőn ek Lajosm tzsén épül iskola. A z építkezés m indössze egy hónapig tart. V.^SÜ TI K O CSIRA SZEREL H ETŐ te js z á ilitő tanlfor g y á rtá s á t k e z d té k m e g a K isk u n fé le g y h á z i G é p g y á rb a n Az év v ég éig n e g y v e n és lite re s te jta n k o t k é sz í te n e k. NYLON-KENDŐKET és nylon írógépszala.got g y árt a I-őrinci C sipkegyár. TÖBB T ÍZ M IL L IÓ D E V IZ A - F O R IN T m egtakarítást jelen t évente az az eredm ényesen befejeződött kuta tó m u n ka, a m e lyet a, Székesfehérvári V adásztölténygyár kutatógárdája végze tt olyan hazai alapanyag fe l tárására, am elyből rádióhoz, televízióhoz stb. szükséges m o torok m ágneseit á llítjá k elő. A külfö ld i kobald, n ik k e l hely e tt hazai vasoxidból és bárium earbonát anyagokból létrejö tt az e m lített m ágnesek alapanyaga. Ü JP A JT A G Y U FÁ T hoz fo r g a lo m b a a G y u fa ip a ri V á lla lat a b á n y á s z n a p ra. A te ts z e tő s k ü ls e jű la p o s s z a lo n g y u fa s zála m in ő sé g ileg jo b b, fe je p e d ig tö b b szín ű. A M A G Y A R O RVO STU D O M Á N Y újabb n em zetkö zi elism erése: hat ú j m agyar tag a N em zetkö zi sáífban. Urológiai Társa- A SZÖVÖSZ külkereskedelm i szervei több nyugati ország szövetkezeteivel folytatnak árucsereforgajm i tárgyalásokat. L egutóbb az angol szövetkezetekkel sik erü lt m indkét részről előnyös üzletet kötniük. S zárazbabért 50 m ázsa kakaóbabot vásároltak. A k i váló m inőségű kakaóbab rövidesen m egérkezik, s m egfelelő feldolgozás u tán az üzletekbe kerül. É V E N TE N ÉG YE ZERO T- S Z A Z T O N N Á V A L TÖ BB fin om lem ezt gyárt augusztustól kezdve a Borsodnádasdi L e m ezgyár. SÜ K ETN EM A G Y EREK EK ÖVODA.IA k észü l K aposváro tt. K ö z ép -E u ró p a e lső ily e n in té z m é n y e lesz, a h o l s z a k k é p z e tt p e d ag ó g u so k fo g lalk o z n a k a k ic sin y e k k e l. A BOLGÁR M AGYAR barátsági, együttm űködési és kölcsönös segélynyújtási szerződés aláíriisának tizedik évfordulója alkalm ából a H azafias N épfront budapesti bizottsága július 15-én ünnepséget rendezett a MOM M űvelődési O tthonban. EGYEM ELETES ISKOL.Y É P ÍT É S É T k e z d té k m eg n é h á n y éve isk o la i g y a k o rla t k é n t a V ^ásárhelyí P á lró l e ln e v e zett b é k ésc sa b a i h íd - és vizm ű é p íté si te c h n ik u m ta n u ló i. A h é ttan term e.s isk o la é p íté sé t az id é n fe je z te k b e. ő s z tő l 4:>8 g y e rm e k ta n u l a m eg y e legk o rs z e rű b b á lta lá n o s is k o lá já ban. T IZ E N N É G Y ÉS FÉL M IL LIÓ F O R IN T értékű könyv ke lt el az idei könyvhéten.

4 Az aktív semlegesség győzelme a finn választásokon Jú liu s 9-én közölte a világsajtó a finnorszáigi parladnenti választások eredm ényét, am ely nem k is m eglepetést keltett egyes nyugati ikörökben. A választás ugyanis, am elyen m integy k é t és fél m illió szavazó járu lt az umák'hoz, a bailoldali erők, a F inn N ép D em okratikus Szövetségének (SKDL) előretörését eredm ényezte. A z első jelentéseik arról szám olnak be, hogy az SKDL eddigi 43 m andátum a helyett ötvenet szerzett es ily m ódon egyenlő erőt képvisel az ország eddigi legnagyobb pártjáv al, a Szociáldem okrata Páiiital, am ely 54 mandátumiából 50-et ta rto tt meg. E szerint te h á t Görögország és Olaszország után m ost a F inn Köztársaság a harmadijc állam, ahol az utóbbi hónapokban lezajlott parlam enti választás a töm egek balratolódását és en n ek m egfelelően a baloldali pártok erősödését dokum entálta, kom oly csalódást okozva ezzel azoknak a {»litikai és diplom áciai köröknek, am elyek ennefe éppen az ellenkezőjére szám ítottak. A váli^ztási eredm ény jelentőségét m ég csak aláhúzza az, hogy a finnországi választási biarc előterében közism erten «3 ország külpolitikájának kérdése állott. A szavazatok alakulásánál elsősorban ezt az igen fontos körülm ényt kell figyelem be venni, an nál inkább, m ert Finno,rszág eddig; történelm e során is jelentős Ezei-ep>et játszott Európa északi részén a nemzetközi légkor kialakításában. A ktív semlegességi politika, jószomszédi viszony a környező állam okkal, elsősorban a Szovjetunióval; vagy az ország szekerének hozzákötése m ind gazdasági, m ind pedig politikai vonatkozásban a nyugati állam okhoz lényegében ez a külpolitikai problém a volt a választás fő kérdése. Érdem es m egem líteni ezzel kapcsolatban, hogy az U nited Presse International m ég a választások előtt a N yugatnak arró l a rem ényéről írt, m iszerint Finnország, term észetesen egy jobboldali választási győzelem esetén, csatlakozni fog a nyugati gazdasági együttm űködés terveibez. Érhard, a N ém et Szövetségi K öztársaság gazdasági m inisztere m ég továbbm ent egy lépéssel, am ikor kijelentette, hogy egy ilyen értelm ű együttm űködés Finnországgal végülis politikai szövetséghez vezet m ajd. A választások azonban szertefoszlanák ezeket a rem é n yeket és im m ár kétségtelenné tették azt a tényt, hogy a fin n közvélem ény jelentős része a Paastkivi K ekkonen-irányvonal néven ism eretes külpolitikát támogatja. Ennek a politikának a lányege pedig a Szovjetunióval való jószom szédi viszony és együttműlcödés, alapját az 1948-ban m egkötött barátsági, együttm űködési és kölcsönös segélynyújtási egyezmény képezi. Az egyezm ény garanitálja egyébkéivt Finnország területi sérthetetlenségét, a Szovjetunió északnyugati h a tárait és kifejezésbe ju tta tja az a ktív sem legességnek és a különböző társadalm i rendszerű országojj békés egym ás m ellett élésének mmdazoin elveit, am elyeket m a m ár számos nemzetközi tekintéllyel bíró állam a m agáévá tett. Ezekneii az elveknek a gyakorlati alkalm azása jótékony h atást gyakorolt a finn gazdasági életre is. A szocialista országokkal folytatott k e r ^ e d e le m, a Szovjetunió nyújto tta előnyös áruhitel, pozitív tényező Finnország gazdasági problém áinak m egoldásában és szem m el láthatóan hozzájárul a rounkanéllk-üliség csökkentéséhez is. A Szovjetunió és F innország kaipcsolatainak erősödésében fontos szerepet játszott K ékkonen köztársasági elnök legutóbbi moszkvai útja, am ikor a többi között az áruihitelről szóló egyezmén3d: is m egkötötték. Hogy a finn közvélemény mikén-t értékelte és értékeli a finn szovjet kapcsolatök il5'en irányú alakulását, a rra a válasiztások eredm énye adott feleletet: a legutóbbi választásokhoz viszonyítva az a p árt szerezte «legtöbb ú j m andátum ot, am ely program jában nyíltan és határozottan kijelentette, hogy külpolitikai tekintetben a fin n szovjet barátság ápolását, m egszilárdítását és elm élyítését akarja, továbbá, hogy F innországnak a, lövőben is a ktív semlegességi politikát kell fo lytatnia. Jellem ző a közvélemény alakulására, hogy m ég azok a pártok is, am elyek ezzel ellentétes irányú külpolitikát ak arnak folytatni, a választási h ad járat során nem tarto tták célszerűnek, hogy erről nyütan beszéljenek, sőt m andátum uk rem ényében a Szovjetunióval folytatott jószom szédi kapcsolat híveinek szerepét játszották. A választásokból megerősödve kerü lt k i a Finn Nép Dem okratikus Szövetsége és ezáltal olyan egyensúlyi helyzet alak u lt ki a parlam entben, hogy a baloldali erőik nélkül nehézségekbe ütközik a korm ányalakítás. A képviselői m andátum ok megoszlása pedig gátat v e t olyan tervek, vagy javaslatok tö r vényerőre em elésének, am elyeket nem tám ogat sz-avazataival a baloldal, a dem okratikus közvélemény. BELOcYMINISZTIRIUM BV- ORSZÎG<ÎS p a r a n c s n o k si g k ia d v în y a A BÉKE-VILÁGKONGRESSZUS TANÁCSKOZÁSA A svéd főváros Eriksdalshallen nevű sportcsarnokában július 16-án, szerdán délelőtt m egnyílt a leszerelési és nemzetközi együttm űködési világkongresszus. A jelenlegi kongresszust a nagyszám ú tekintélj-es k ü l dött és megfigyelő igen reprezentatívvá teszi. Több m int 70 ország m integy 1100 küldöttét h ív ta össze a Békevilágtanács. A legnagyobb küldöttséggel képviselteti m a gát N yugat-n ém etország (110 küldött), utána következik Svédország, India és Japán. A világkongresszust na-gyanányú előkészítő m unka előzte meg. A m ájusban m egalakított nem zetközi előkészítő bizottságban 30 ország több m in t 120 nevezetes politikai és közéleti szem élyisége dolgozott. Sok országban nem zeti békeéi tekezleteket. békeheteke t rendeztek, ezeken ism ertették a stocldiolm i kongresz- szus célkitűzéseit. V ilágszerte m egindult a gyűjtés a Békealapra. Jú liu s 16-án délelőtt 11 ó rako r a kongresszus ünnepélyesen miogkezdte munfcájiát. A m egnyitó beszédet A rth u r Lundquist, a nem zetközi Leriin-békedíjjal k itü n tetett neves svéd író tartotta. A kongresszus elnöksége előterjesztette a napirendi és a m unkarendi javaslatot, am e lyet a kongresszus egyhangúlag elfogadott. A tárgysorozat ezek szerint a következő Volt: 1. Frederick Joliot-Curie beszámolója a kongresszus általános célkitűzéseiről. 2. A leszerelés problémája. (Előadó: John Bernal). 3. A politikai együttm űködés. (Előadó: R am esvari N ehru és Olga Poblete). 4. A gazdasági együttm űködés. (Előadó: Oscar Lángé). 5. A kulturális' együttm űködés. (Előadó: A rth u r L u n d -, quist). 6. A békeszerető erők együttm űködése. (Előadó: Jam es E:\dicott). A kongresszus az érintett kérdéselíet plenáris üléseken, valam int a napirendi pontok szerint öt bizottságban vitatta meg. * A vasárnap hajnalig, tartó teljes ülés vitája után hétfőn a kongresszus összbizottsága kidolgozta ajánlásait és h a tá rozatait, am elyeket az ülés elnöksége elé terjesztettek. A késő éjjeli órákig foglalkoztak a határozatok egyesítésével, értékelésével és azokat a szerdán m egtartott záróülés elé terjesztették. Eddig öt dokum en tu m került nyilvánosságra, kö ztü k a felhívás a világ új' ságíróihoz, a kulturális bizottság ajánlásai a nemzetközi kulturális együttm űködés lehetőségeiről, felhívás a világ népeihez a nem zeti függetlenség védeuaéről, a béke véd el m e érdekébe i dolgozó erők együttm űködéséről és a politika i és gazdasági eg yüttm űködés lehetőségeiről. A m agyar küldöttség tagjainak a bizottságokban elhangzott javaslatai és felhívásai is helyet kaptak e határozatokban. Lapzártakor jelentik: A stockholm i leszerelési világ- 'kongresszus szerdán este befejezte m unkáját. Az Egyesült Arab Köztársaság nemzeti ünnepe A z Egyesült A rab K öztársaság népe szerdán ünnepelte a forradalom napját jú lius 23-án az egyiptom i hadsereg fiatal tisztjei Gamal A bdél N asszer vezetésével m egdöntötték F aruk király korrupt uralm át Egyiptomban, s ezzel m egindítottak egy olyan forradalm i folyamatot, m elyn ek eredm ényeképpen nem csupán a feudális zsarnokságot szám olták fel, de ezzel egyidejűleg ráléptek az igazi függetlenség kivívásá- nak útjára. H ozzákezdtek az im perialistáknak nem csak Egyiptom területéről, hanem az egész K özel-k eletről történő kiszorításához. A z egyiptom i forradalom m inden tú l zás nélkül m egállapíthatjuk kiindulópontjává lett az Angliában örömmel fogadják az embargó csökkentésének tervét A nglia és a kom m unista országok között. George Parratt, a hajóépítőipari és gépipari szakszervezetek szövetségének fő titk ára pedig k ijelentette: rem éli, hogy.a nyugati országok teljes m értékben k'ihasználják m ajd a kínálkozó lehetőségeket, s kölcsönösségi alapon a kereskedelem kiszélesíté.sére törekszenek. A szakszervezeti szövetség annál DuUes kijelentése szerint, hatályon kívü l helyezik azokn a k a korlátozásoknak egy részét, am elyeket a Szovjetunión a k szállítandó stratégiai anyagokkal kapcsolatban állapítottak meg. A ngliában m ind a gyárosok, m ind a szakszervezetek megelégedéssel fogadták a K elgt és N yugat közötti kereskedelm et akadályozó em bargó m egszüntetésére irányuló lépéseket. is nagyobb öröm m el A b rit gyáriparosok szö vetségének szóvivője tegnap este hangsúlyozta: a szövetség öröm mel üdvözöl m inden olyan erőfeszítést, am ely arra irányul, hagy kiszélesítsék és szabaddá tegyék a kereskedést AZ A R A B SA G m e g i j j h o d A a üdvözli ezt a lépést, hiszen tagjai közül sokat az elbocsátás vag.y a m egrövidiíett m unkaidő veszélye fenyegetett, de rem élhető, hogy a szocialista országokkal való kereskedés kibővülése el fogja h árítan i ezt a veszélyt. arab népek szabadságharca új szakaszának. Nasszer beszéde Londonból jelenti a Reuter: M int a kairói rádió közli, Nasszer, az EAK elnöke az egyiptom i forradalom évfordulóján egy kairói nagygyűlésen k ijelentette: Hálát adunk Istennek, hogy Irak győzelm et aratott az im perializm us fe lett. Az Egyesült A rab K öztársaság elnöke a kairói K öztársaság téren m ondta el beszédét m integy 500 ezer főnyi töm eg előtt. N asszer azt m ondotta, hogy az arabok m ost kettős ünnep et ülnek, ü-nneplik az július 23-i egyiptom i fo rrad a lom évfordulóját és az ez év július 14-i iraki forradalm at. H angoztatta, hogy Egyiptom győzelme az arabok győzelme volt, mint ahogy egy másik arab ország győzelme Egyiptoip'-győzelme is. A nagygyűlésen részt veit az uj irak i korm ány m iniszteri küldöttsége is M usztafa AU igazságügym iniszter vezetésével. M ielőtt N asszer szólásra em elkedett volna, Dzsaber Omar, az új irak i közoktatásügyi m iniszter a hallgatóság éljenzése közepette k i jelentette: Bagdad, az arab Bagdad hozza n e k te k ú j arab forradalm át és fiatal köztársasága azért 'j'ótt, hogy kezét nyújtsa nektek. A z im perializm us, London és W ashington ig yekszik Bagdadot karavánjához kötni, de ez n em sikerül. Bagdad veletek tart, szív szív m ellett és vá ll váll m ellett fogadta m eg Dzaaber Omar. Évtizedek óta féltő gonddal kísérem az arab népek kulturális ság h ajn alp irk ad ásáró l, m ost szívet tépő gyászdalokban s ír m egújhodását. Az arab tá k el népük fájdalm át. Egyság nép a középkorban átvette, m ás ellen uszított testvérek továbbfejlesztette és átad ta az csak titokban érezhették, hogy ókor m inden tudom ányát az egyiptom i, libanoni, a k á r európai, akkor még az egyház moszlim, a k á r keresztény, Szíriái, iraki és nadsdi, tripolisi, uralm a a la tt sínylődő népeknek. Az újkor kezdetén az felé a törökök tu rán ista soviban és.bagdadban az új arab fojtotta a győztes szövetsége algíri arab egy nyelv hordo Az első világháború vége a szabadság hajnalát. Szíriá őszinte öröm öt durván m eg arabság török, a huszadik században pedig az európai gyargatta fel az ígéretekben csa ahol két évvel azelőtt Dsemál retten tek volna v áratlan sike Irodalm i kongresszusokon m a nizm usa végső ellenállásra iz zászló lengett azon a helyen, sek liitszegése. M intha m egzója, egy szellem szülöttje. m atosítók íennhatósága alá lódott ai'abságot Szíriában és pasa bitóíái á rta k. De nem rüktől és az uralm i vágy és rokkói, jem eni, algíri; líbiai, került. Az a páratlan gazdag Irakban. Dsemál pasa százával végeztette ki a nem zeti nem a gazdasági elnyom ás elöl lülkerekedett volna a józan banoni; iraki és nadsdi arab csak az anyaországban, ha egymás irán ti féltékenyséig fe tuniszi, egyiptomi, Szíriái, li tudom ányos és szépirodalm i alkotás, am it arab nyelven ír öntudatra ébredt hazafiakat. A m erikába vándorolt arabok, belátáson. Az arab lak ta te rü költők egyugyanazon nyelven tak, azóta csak néhány lelkes Ezeknek vérével szenteltetett libanoni keresztények, bagdadi moszumok egyaránt, k i egység öntudata ism ét olyan és közös keserű sorsukról leteket, am elyeken a nem zeti hirdették népük dicső m ú ltját tudóst ihletett meg, akik poros meg az arab egység eszméje, könyvtáraikban őrizték az am ely azóta seír szunnyadt el váló költőik száján át hird ették a felszabadulás felett érmény-eket ért volna el, m int sorokat. gazdasági és kulturális ered szavaltak rem énykedő v ers ősök örökségét. Maga az arab az elnyom atás keserű éveibenzett öröm üket. Olyan álom az iszlám aranykorában a De a hajnal feltartóztatha nép idegen uralom ala tt elvesztette hitét önm agában és v ált valóra, am ely az arabokat fogva ta rto tta az iszlám ellen uszított kis fejedelem sé stíriai hazafiak kiverték középkor folyam án, egymás tatlanul u ta t tört magának: a kizsákm ányolt fellah sorsára jutott, akik im i-olvasni ben jelent meg Le N ationa aranykora óta. Damaszkusz- gekre, protektorátusokra osz franciákat D am aszkuszból, az Negyven évvel ezelőtt, nem tu d tak és egyedüli érdeklődésük a m indennapi ke írt dolgozatom, am elyben sík- jában és a spanyolországi banon, Szíria, Jordánia, Irak, szerültek Bagdadban, az lism e A rabe cím en franciául ban, H arun al-rasid Bagdadto tták fel. így kelekezett L i angolok m egegyezésre k é n y nyér m ^ szerzésére irányult. raszálltam az arab u l beszélő Kordovában. Századok sötétsége és szétszakítottsága után n ére A nglia továbbra is fö- angol ellenőrzés, m ajd az ide m íg Egyiptom ot ígérete elle egyiptom iak felszabadultak az A m oham edán írástudók a népek egységéért M arokkótól fennálló zsarnoki uralom a Perzsa-öbölig, m ert századokon á t egy nyelven beszélsülhet m inden arab az A t Az arabságot a csalódás a és csak a m inap diadalt ült újra egy uralom alatt egye urasága alatt tartotta. jét m ú lt királyi önkény alól szolgálatában álltak és osztályérdekből tudatlanságban nek, egy kulturális kötelék, lanti-óceántól Perzsiáig! kétségbeesés haláráig m egrendítette. W ilson amerikai Egyiptom, Szíria és Jem en m inden arab szív dobbanása ta rto ttá k a töm egeket. az arab géniusz költői és prózai alkotása fűzi egybe őket v ált álom a legm agaszto- Nem csoda, ha ez a valóra Az indusztrializm us b ehatolásával az arab, éppenúgy elnök önrendelkezést ígérő tizennégy pontja csalárdságnak ven, arab szellem ben, a hagyo egyesülése fölött. A rab nyel és ha idegen érdekek szét is sabb költői m űvekre ihlette osztották önző fejedelem sé- az arabság dalnokait,, Hairm in t a többi keleti nép, öntud atra ébredt és az európai bizonyult. A kapitalizm us polipkarjaival m agához ölelte a nyán az arabság ism ét olyan mányos arab lángeszűség szár geki<e, lelkűk m élyén egységes hagyom ányok szellem e George Sawaya, Ilyás Farhat, Eddin, Zarkali, Galáini, k u ltú ra em lőin nevelkedett term ékeny területeket és bábkorm ányok pártfogásával bizket fog az em beriségnek ado gazdasági és kulturális kincse hatotta á t őket. írógárda vezetésével csatasorba állott a politikai és A bul-f adhi al'w alid, Ruszáfi, A világháború után az Sabibi és szám talan hazafi, tosította m agának a föld kincseit, és a derék, szorgalmas, zépkorban. Remélem, hogy m ányozni, m int a legendás kö arabság felszabadult a török gazdasági szabadság kivívásáért. Az írók a dicső m últ pelte ezt a világtörténelmi ékes arab rigm usokban ünne járom alól. A költők, a nép tehetséges, új életre kelt arab hátralevő éveim ben a negyven évvel ezelőtt álm odott érzületének szószólói lelkes nép m unkájának gyümölcsét. em lékével buzdították népüket esem ényt. dicsénekekben örökítették A költők, akik az im ént dics jóslatom valóra fog válni. m unkára és küzdelem re. m eg a százados éjszaka után De a szent felbuzdulást és szózatokat zengtek a szabad- GEBMANUS GYULA H eii h Tr a d Ö A lengyel tervjeientés Nyilvánosságra hozták a lengyel ipar tervteljésítésének első félévi eredményeit. Nem teljes adatok szerint az egész ipar 1958 első félévi tervtelje- sltése 9,5 százalékkal haladta meg a múlt évi hasonld időszak eredményét és a növekedés 3,5 százalékkal nagyobb a tervezettnél. A lengyel nehézipar 1958 első félévében többek közölt 5500 személyautót, motorkerékpárt, kerékpárt, varrógépet, mosógépet, 9600 hűtőszekrényt, rádiót, televíziót adott a népgazdaságnak. Szovjet ajándék Kambodzsának A Szovjetunió iskolai műhelyberendezéseket' ajándéiko. zott K am bodzsának. A berendezéseket P nom Penh egyik h atalm as épületében helyezik el, s m ég e hónap végéig elkészülnek azok az asztalos, lakatos, elektrotechnikus, rádiótechnikus, repülő- és hajómodellező m űhelyek, amelyekben a kam bodzsai iskolás gyermekek foglalkoznak majd. A K h m er Press hírügynökség erről szóló jelentésében kiem eli, hogy a szovjet ajándék a k é t ország kulturális és tudom ányos együttműködésének erősítését szolgálja. Korea elsó ötéves tene A K oreai N épi Demokratikus K öziársaság pekingi nagykövetségén sajtóértekezletet ta rto tta k, amelyen Mm Z aj S zu ideiglenes ügyvivő ism ertette a K oreai Népi Dem okratikus K öatársaság most nyilvánosságra hozott első ötéves tervét. M un Zaj Szu elmondta, hogy a koreai nép túlteljesíte tte a három éves tervet ( ), am ely lerakta az alapokat egy hosszabb lejáratú te rv megvalósításához. A z ig terjedő első ötéves terv fő célja, hogy m ég jobban megszilárdítsa a szocialista gazdaság alapjait K orea északi felében és rég lég m egoldja az élelmezés, a ruházkodás és a lakás problém áit. A te rv értelmében É szak-k orea ip ari össztermelése 260 százaléka lesz az évi term elésnek, a mezőgazdaság term elése pedig ugyanez idő a la tt megkétszereződik. (U j-k índ) S z o v j e t mezőgazdasági segítség Indiának A Radzsasztan államban levő Szurat Garfa nevű mezőgazdasági vállalat, Ázsia egyik legnagyobb gazdasága, amely a Szovjetunió segítségével létesül, a közeli években India aszályos területének éléskani'* rája lesz, A Szovjetunió szállította a gazdaság összes mezőgazdasági gépeit, teljes berendezését és felszerelését. Szovjet szakemberek képezték ki az indiai technikusokat a szovjet mezőgazdasági gépek haaználatára és javítására. A gazdaság berendezése 1959 végére fejeződik be, de máris jelentős eredmények mutatkoznak a búza- és rizstermelésben. Nyolcezer termelőszdvetkezet az NDK-ban A z A D N hírügynökség jelentése szerint n em sokkal az N SZEP V. kongresszusa előtt a N ém et D em okratikus Köztársaság mezőgazdasági term előszövetkezeteinek száma körülbelül 8000-re emelkedett termelőszövetkezeti tag az ország m űvelhető területének 29 százalékán gazdálkodik. A z év eleje óta több m in t 1300 ú j termelőszövetkeze t alakult. FIEGL OSZTRÁK KÜb- ÜGYMINISZTER és Nicut» bécsi román követ aláírta Ausztria és a Román Népköz? ársaság légiforgalmi egyezményét, amelynek értelmében lözvetlen repülőjáratok indullak a két állam között.

5 rheti htrads BELÜGYMINISZTÉRIUM BV. ORSZÁGOS PARANCSNOKSÁG KIADVÁNYA Irakban megdöntötték az imperialiítabarót kormányt (Folytatás az 1. oldalról.) Kasszem miníszfetelnök szózata Kairóból jelenti az AFP: Abdel Karin Kasszem táb o r nok az Iraki Köztársasági kormány leje szózatot intézett a néphez, amelyben bejelentette Irak kilépését az iraki Jordániái államszövetségből. A k airói rádió szerint -Kíasszem hangoztatta, hogy a két ország tmiójű nem volt igazi államszövetség,: nem felelt m eg a két nép érdekeinek, Ez az államszövetség mondotta az új korm ányío iz elavult királyi rendszert akarta megmenteni és a 'kormngzók érdekeit akarta m egvédeni a népi akarattal szem ben, azokét a korm ányzókét, cicik nem a nép javán m im - kálkodtkik, E tények alapján az Iraki Köztársaság korm ánya bejelenti, hogy kilép az iraki jordániai államszövetségből és íimioíc törvényeit hatálytalan- Mk ní/iivánípia. Irak ném tartja magára nézve kötelezőnek cz államszövetség kerekében kötött pénzügyi és katonai szerződéseket. A szózat felolvasása u tán az iraki jordániai állam szövettég lobogóit bevonták és helyette az iraki nem zeti zászlóka t tűzték ki. A bagdadi rádió 16-án, szerdán ugyancsak bejelentette, hogy a Jordániában állom ásozó összes irak i fegyveres erőket kivonták Jordániából. A csapatok, am elyeknek létszám át körülbelül tizenkétezer tőre becsülik, Irak és Jordánia állam szövetségének értelm é ben állom ásoztatták Jordániában. A csapatok hűséget fogadtak az új korm ánynak. Az A FP jelentése szerint D zsabbar El Ornar, az új iraki korm ány közoktatásügyi m i nisztere D am aszkuszban nyilatkozott az A l Á la m című lapnak. Az iraki forradalom m ondotta nem külföldi sugalm azású. K im ondottan belső term észetű, A z Irakra vonatkozó kérdések tanulm ányozása az új iraki népi korm ány fe l adata. Az új rendszer helyrehozza az egym ást követő im perialista rendszerek által terem tett rom lott helyzetet és az ország külpolitikáját az E A K -hoz alkalm azza, hogy m egerősítse az arab reacionalizmus helyzetét. A Szovjetunió elismerte az iraki köztársaságot Moszkvából jelenti a T A S Z S Z : V. Sz. Hruscsov, a Szovjetunió M inisztertanácsának elnöke július 16-áh,a következő szövegű levelet intézte A bdel Karim Kasszemhez, az Iraki Köztársaság m iniszterelnökéhez; A,Ezovjet Szocialista K öztirsoságok Szövetségének kormánya, 'a-népek önrendelkezé- léneic elvéhez híven és Irak. népének igazságos n em zett törekvéseit m élységesen tiszteleíbeii tartva, ezennel kijelen ti, hogy hivatalosan elism eri ez Iraki Köztársaság korm á nyát, A szfwjet korm ány rem éli, létrejötté előm ózditjá aé egyetemes béke további m egszüáriulásdt, a baráti kapcsolatok fejlődését a Szovjetunió és Irak között. A Szovjetunió népei a zt k í vánják az iraki népnek, hogy erősítse országa nem zeti füg- etlenségét és érjen el sok eredményt hazájának gazdasági és kulturális fejlesztésében." Dr, Münnicli Ferenc, a m a gyar forradalm i m unkásparaszt korm ány elnöke július 17-én áz aláb b i'táv irato t intézte Abdel - Karim K asszsm tá bornokhoz, az Iraki K öztársaság miniszterelnökéhez; felvirágoztatása érdekében fo lyta to tt harchoz. A legújabb jelentések szerin t az Irak i K öztársaságot eddig több ország hivatalosan elism erte. Ezek a következők; Az Egyesült Arab Köztársaság, Jemen, a Kínai Népköztársaság, India, Jugoszlávia, Csehszlovákia, Románia, az NDK, a néiii Vietnam, a népi Korea, a Mongol Népköztársaság, Albánia, Szudán és Tunisz. A hírügynökségek jelentése szerint Bagdad, Irak fővárosa, m iután két napig ujjongva ü n nepelte a -monarchia m egdöntését, július szerdán 'visszatért, a nortj-iávis, élethez jelen ti B a g d a d iá la z A P tudósítója. A jelentések szerint az iraki korm ány rendelettel elkoboztatta a királyi család összes vagyonát, lepecsételte a bagdadi szerződés végrehajtó bizottsága bagdadi hivatalos helyiségét, ahol' előzőleg lefoglalta az összes okm ányokat. A kormány most kivizsgáltatja azokat a eselszövéseket, amelyeket a bagdadi szerződésben szőttek á'z im perialista hatalmak az arab népek ellen. A kairói rádió a bagdadi rádióra hivatkozva kijelentette, hogy az iraki hatóságok jelen- lég terveket tanulm ányoznak a volt rendszer, és az im perializm us ügynökeinek teljes felszám olására. A közép-keleti hírügynökség ugyancsak jelentette, hogy a N uri Szaid-korm ány összes m inisztereit letartó ztatták. Az iraki fegyveres erők főparancsnoksága kiáltványban bejelentette a népi ellenállás szervezetének m egalakulását. Egy iraki korm ányrendelet értelm ében a szír iraki h a tá r ról B agdadba ren d elték vissza az iraki csapatokat. A Jo rd á niában állom ásozott irak i dand á r is hazatért. A dandárparancsnok m in t a bagdadi rádió jelen ti m ég Jordániában kijelentette, hogy teljes m értékben a köztársaság m ellett vannak, és hűséget esküdte k az új korm ánynak. Az. ázsiai afrik ai szolidaritási értekezlet titk árság a.jú liu s 16-án üdvözletét k üldött az irak i forradalom vezetőihez. Dipíomádai kapcsolat a Szovjetunióval és a népi Kínával A R euter jelenti: A bagdadi rádió július 17-én, csütörtökön bejelentette; A z iraki köztársasági korm ány elhatározta, hogy haladéktalanul diplom á ciai kapcsolatot létesít a S zo v jetunióval. Egy korm ánynyilatkozat szintén bejelentette, hogy az iraki korm ány elism erte a népi K ínát. A bagdadi rádióban felolvasták azoknak a táv iratoknak szövegét is, am e lyeket K asszem HruscsovhoZ és Csőit En-lajhoz intézett, am e lyekben közölte velük a diplom áciai kapcsolatok létesítésére vonatkozó korm ányhatároza-' tót. A m inisztertanácson m ás határozatokat is hoztak, am e lyek helyreállítják azon iraki állam polgárok jogait, akiket az előző korm ány m egfosztott jogaitól. Az Iraki K öztársaság korm ánya hatályon k ívü l helyezte az iraki alkotm ányt. H am arosan bizottság alakul az új köz- társasági alkotm ány kidolgozására. A korm ány törvényerejű rendelettel m egszüntette az As Saab cím ű.iraki lapot, a" régi rendszer hivatalos lapját. H elyette AI D zsum hurija cím m el új lapot adtak. ki. A T A S Z S Z közlése szerint a szovjet korm ány elfogadta az iraki korm ány jav aslatát, és elhatározta, hogy nagyköveti rangban diplom áciai képviselőt cserél az Irak i K öztársasággal. Az új köztársaság erősödését és a nép, tjészéröl. való tpljps tám ogatást a nyugati hatalm ak' is kénytelenek elism erni.. ' W arren Rogers, az A P hírm agyarázója a következőket írja; M ind kevesebb kilátás van árra, hogy a Nasszerpárti forradalm árokat kiszorítsák az iraki hatalomból. A w ashingtoni hivatalos körökben elisnierik, hogy az új rendszer szilárdan tartja m a gát, m egszilárdította helyzetét, és az egész iraki nép bizalm át élvezi^ Irak kilépett a bagdadi paktumból Az Iraki K öztársaság rádiója jú liu s 19-én, szom baton este bejelentetté, hogy az Iraki Köztársaság korm ánya hivatalosan kilép ett a bagdadi szerződésből. Egyre több h ír érkezik az Iraki K öztársaság helyzetének m egerősödéséről. M a m ár a nyugati tudósítók újból és ú j ból kénytelenek elism erni, hogy az iraki nép tám ogatja az új korm ányt. P éldául Stan Carter, az A P róm ai tudósítója, aki a nyugati sajtótudósítük közül elsőnek érkezett Irak b a azóta, hogy a régi ko r m ányt m egbuktatták, a következőket írja: A legtöbb iraki lelkesedik az új köztársaságért, az üzleti élet a m egszoko tt m ederben folyik. A z em berek a város m inden pontján m osolyognak a katonákra, boldogság sugárzik az arcukon. A bagdadi hírüg.yinökség jelentése szerint, az iraki k irály ság volt diplom áciai képvise- :déj.,,4jéldáy,i, 'íeh^ránbaji, Londonban, Ö zsakartában, Bonnban stb., teljes" létszám m al csatlakoztak az új korm ányhoz.. IH D IA Kim: tűzze napirendre az ENSZ- Kína few ételét N ew York, július 16. India állandó EN SZ-képvisélője levelet írt, H am m arskjöldnek, az ENSZ fő titk árán ak ; kéri, vegyék lel az ENSZ közgyűlésének n apirendjére a következő kérdést; Kína képviselete ] az E gyesült N em zetek S.zsrvezetében. India állandó képviselője hangsúlyozza, hogy a kérdés megoldása nernesák a 'kínai nép törvényes jogainak helyreállítási, hanem az E N SZ tevékenységének eredm ényessége szem pontjából is igen fontos. ' n m A moszkvesi francia nagykövet előadása a szovjet televízióban Maurice -Dejean, Franciaország moszkvai nagykövete július 14-én, a francia nép nejnzetí ünnepe a Bastille bevételének évfordulója alkalmából előadást tartott a moszkvai televízióban. TASK ENTBEN és C eningrádban b em u tató t rendeztek m agyar m űszerekből. A k iállítás nagy sikere m ia tt most újabb bem utatót rendeztek a m agyar ip a r gyártm ányaiból. A LIPCSE KÖZELÉBEN levő M arkkleebergben megrendezett idei mezőgazdasági k i állításnak, am elyen a Szovjetunió, Magyarország és Csehszlovákia is részt vesz, eddig már több mint félm illió látogatója volt. A USZTRIÁBAN 13,5 százalékkal d rág u l a villanyáram augusztus elsején, M A G Y A R V A S Á R N A P O T R E N D EZTE K.július 13-án a prágai F ucik-parkban. A rendezvény m űsorának kiem elkedő esem énye a M agyar Á l lam i N épi E gyüttes fellépése volt. A ROMÁN N ÉPK Ö ZTÁ R SASÁG KORM ÁNYA és az Indonéz K öztársaság ko rm á nya m egegyezett, hogy kölcsönösen diplom áciai képviseletet követséget létesítenek egym ás országában. AZ EAK SZÍRIÁI TARTO M ÁNYÁBAN befejezték munkájukat azok a szovjet orvosok, akik az EAK katonai parancsnokságának m eghívására részt vettek az 1. hadsereg egészségügyi szolgálatának megszervezésében. Nasszer elnök kitüntetéseket adományozott a szovjet orvosoknak. H E N R I F A R M A N, a repülés egyik neves francia úttörője Párizsban, 84 éves korában elhunyt. A N ÉPI KOREA FÖVÁROgÁBAlíí,_ P h en jan b an m egnyilt «' _,,'Maigyárprsz szsciaíizíriüs' ú tjá n ciníu poliliiiái dokum entációs kiáríí^"^ T IZ E N Ö T T A G Ú A M E R I K A I Ü G YV É D K Ü LD Ö TTSÉ G u ta zik két hétre a S zo vjetu n ió, ba. T anulm ányozzák, hogy m i.. A.,,G SBHaZLOVÁK LÉG I- FORGALMI.. TÁRSASÁG, am elynek jelenleg három TU 104-es lökhajtásos szem élyszállító repülőgépe van, több KRAKKÓ, a lengyel királyok régi fővárosa; részt vett négym oloros turbólégcsav'aros IL 18-as M oszkva típusú re a brüsszeli világkiállítás alkalmából Gént belga városban pülőgépet ren d elt a Szovjetuniótól. megrendezett Régi, városok aranykora kiállításon. Krakkó EU RÓ PA L E G M A G A SA B B kiállítása ns'erte az első helyezést jelentő aranyérmet. A 118 m éter m agas felhőkar LAK Ó H ÁZA M ilánóban ép'ül. colón a lakásolcat klím aberen- N A S S Z E R E LN Ö K szo vjet, unióbeli látogatásáról, A nagy.dezéssel, csőpostával is ellátják. barátság tavasza cím m el színes, egész estét betöltő szovje t d o ku m entu m film készült, met Demokratikus Köztársa DR. LOTHAR BOLZ, a N é a m elyet arab nyelvre is szin k ság külügym inisztere, az NDK ronizáltak. külügym inisztériumának több vezető m unkatársával együtt A Z IDÉN külföldi tu Bukarestbe érkezett. rista ü d ü l B ulgáriában. az lyen lehetőségek n yíln a k E gyesült Á lla m o k és a S zo v jetu n ió kapcsolatának m egjavítására a jogi téren. A CSEHSZLOVÁK SZAK EMBEREK Luxor m ellett befejezték az Egyesült Arab Köztársaság legnagyobb cukornádfeldolgozó üzemének szerelését. A gyár naponta m integy 5000 tonna cukornádat dolgoz fel. A BOLGÁR KOM M UNISTA PÁ R T K özponti B izottságának és a B olgár N épköztársaság k o rm ányának m eghívására feleségével együtt Sziófiába érk e- 'zett V iliam Siroky csehszlovák m iniszterelnök. A csehszlovák korm ányfő B ulgáriában szabadságát. tölti _AZ ELSŐ F R A N C IA -S Z O V - J'ET D IÁ K C SE R E keretében július 17-én u ta zo tt tíz francia diák N anterre-böl és E nghienhöl a. Szovjetunióba és augusztus elején érkezik tíz szovjet.diák két tanár kíséretében Royanba. Á diákcsere keretében m integy három h etet töl-. ten ek Franciaországban. AM SZ;fERDAM MOSZKVA KÖZT m egindult a rendszeres légiközlekedés. MiiVT AZ ANTARA HIR- ÜGXNÖKSÉG KÖZLI, dr. Subandrio indonéz külügym iniszter úgy nyilatkozott, hogy az atom energia békés célú felhasználásáról jelenleg kétoldalú egyezm ényt készítenek elő Indonézia és a Szovjetunió között. AZ A P JE L E N T I: B urgiba, A Magyar N épköztársaság A LENGYEL KÜLKERES T unézia elnöke, kijelentette, kormánya nevében öröm m el KEDELMI MINISZTÉRIUM hogy korm ánya még ebben az üdvözlöm m iniszterelnök urat m eghívására M. Nazir indonéz hajózásügyi m iniszter ve évben diplom áciai kapcsolatok at ó h a jt terem teni a Szovjet ez Iraki Köztársaságnak, a A szovjet légierők napja zetésével kormányküldöttség szabadságszerető iraki nép Szovjet repülötáboniol: nyilatkozata a légierők napjáról tartózkodik Lengyelországban. unióval és a K ínai N épköztársasággal. hősi antiim perialista harca Kereskedelmi megállapodást folytán történt megalakulása ílkalmából és van szerencsém Vasárnap, július 30-án üm icpellék a Szovjetunióban a,a légipa-rádé során a legkülönbözőbb típusú repülőgépek mében a lengyel hajógyárak P IS A I TO RO N Y ben to kötöttek, amelynek értel MEG FERD ÉBB L E T T A értesíteni, hogy a M agyar Népszovjet légierők napját. Andrej Ritov repülöíábornok ebből az alkalomból nyilatkozott a TASZSZ munkatársának. ta rto tta k bem utatót. A légiparádé egyéni és csoportos vidonézia számára. A Lengyel jo lt el ban kezd ték épí 34 tengeri hajót készítenek In vábbi egy m.illim éterrel ha köztársaság E lnöki Tanácsa á mai napon hivatalosan elismerte az Iraki Köztársaságot. lyozta, hogy a szovjet repülő sasággal. nyokkal vette kezdetét. A vi N,yilatkozalában. hangsú négyszeresen m eghaladó gyor- torlázórepülőgép-m utatvá Népköztársaság 1959-ben készíti el az első tengeri hajót, je zté k be és m ost m ár 4.2 m é teni, a X IV. század végén fe Magám és az egész m agyar géptervezők 'm a m ár olyan R itov repülötábornok nyilatkozatában u talt a szovjet to tták fel, kezdve a 70 utas diket is elszállítja' Indonéziá helyzetétől. torlázókat nelikopterek v ál 1963-ben pedig a huszonnegye terrel tér el eredeti függőleges nép nevében sok síkért kívá m eghajtóm űveket alkotnak, nok Önnek és az iraki népnek a m elyek lehetővé teszik a repülést a sztratoszférában, a Nagy Honvédő H áborúban, légierő fontos szerepére a szállítására alkalm as helikopterektől a kicsi teherautókon KÍNÁBAN BEFEJEZŐDÖTT KtíLDÖTTSÉG tartózkodik ba. az Iraki Köztársaság függetlenségének m egszilárdítása és hangsebességet kétszeresen- m ajd kijelentette: A Szov szállítható helikopterekig és.a a városi, vidéki és kerületi Lengyelországban. VIETNAMI PARLAMENTI jetunió m a az összes korszerű repülőasztal -ig, am ely lökhajtásos légcsavar és korm ány m egválasztása. Összesen m in t A NEM ZETKÖZI Ú JSÁ G népgyűlések képviselőinek repülőgéptípusokkal rendelkezik, am elyek az' ország védelm éhez és népgazdasági célok nélküli helikopter. egy négy és félmiuió népgyűlési képviselőt választottak alapkövét a F ekete-ten g er ÍRÓ SZÖVETSÉG üdülőjének Jól haladnak a genfi atomszakértői ra szükségesek, A Szovjetunió Ezután a repülőtér felett m egjelentek Tupoljev meg. A népgyűlé.sek az.állam partján. V árna környékén ünnepélyesen lerakták. Az é p ít tárgyalások fegyveres erői m a m ár n em akadémikus által, tervezett TU 114-es, TU 104- hatalom fontos helyi szervei csak a legkülönbözőbb a to m -és K ínában. kezés 1959-ben fejeződik be. Genfbűl jelenti az A P; A kelet-nyugati tudom ányos értekezlet, amely az atom kíséi letek észlelésének m ódozataival a legkülönbözőbb atom- és hidrogénfegyverekkel, rakétaes, IL 18-as és az AN fegyverekkel és nagy hatósugarú rakétákkal rendelkezik, 10-es és más típusú repülőgépek. foglalkozik, m eglepően jól halad m ondták hétfőn az am e rikai küldöttség, köreiben. Berlinben százezrek tüntetlek hanem elsőrendű lökhajtásos A részvevő repülők és ejtő Szovjet források szerint m inden eshetőség m egvan arra. légierővel, am ely bárm ilyen ernyősök csodálatos egyéni és a béke és a szocializmus mellett hogy nyolc nem zet részvételével folyó tárgyalások pozitív felada.t megoldására képes. csoportos m utatványokat végeztek. A közönség forró taps B erlinből jelenti az M TI: m ondott K u u siien, a Szovjet eredményekre vezessenek. A légierőknél m ind nagyobb A tudósok hétfőn tarto tták 16. ülésüket. A három és félórás zárt ülés után k iad o tt közlem ény szerint folytatták a küli repülőgépek. Ez lényege m agyar sportrepülő ejtőernyős ragyogó napsugara.s időben ponti B izottsága elnökségének szerepet kapnak a pilótanélban részesítette Dézsi Gábor Jú liu s 16-án, szerda délután unió K om m unista P ártja Köz távoli atom robbantások észlelésére szolgáló legfontosabb m ódszerek m egvitatását. képességét. G yönyörű látv án y t nyújtott, gozó százezrei rendeztek h atal Ko-njimunista P árt Központi sen fokozza a hadsereg ütő ugrását. Kelet- és N yugat-b erlin dől tagja, Tung Pi-vu, a Kinai «am ikor 36 IL 12-es repülőgépről több száz ejtőernyős főváros legnagyobb terén, a m as erejű tü n tetést a ném et B izottságának tagja. Etienne Az értekezlet jelenleg három m ódszerről tanácskozik,, a Az előző évektől eltérően szeizmográfok, a G eiger-féle m érőm űszerek és az elektro- Fajon, a Francia K om m unista ezúttal a szovjet sportrepülőkön kívül Bulgária, Magyar- lőtér felett a különböző színű ország Szocialista E gységpárt ta.gja és W altér Ulbricht. Né eg en kiugrott é.s a repü M arx Engels Plaizon N ém et Párt Központi B izottságának tnagnetikus m űszerek felhasználásán alapuló mód.szerröl. Amerikai források szerint m ind a három m ódszert illetően haladást értek el. K ülönösen a szeizm ografikus eljárás- nia és C sehszlovákia képvisesíto tták az eget. Ezzel ért vézés- alkalm ából. oártia Központi B izottságának ország, Lengyelország, Rom á ejtőernyők szinte elhom ályoja V, kongresszu.sának befejem etország Szocialista Egységlényegében nincsenek nézeteltérések. lői is részt vettek. get a légiparádé. A nagygyűlésen beszédet első titk ára.

6 BEIUGYMINISZTÍRIUM BV. ORSZÁGOS PARANCSNOKSÁG KIADVÁNYA Hei! HÍRAOS Bevált az új műanyag: a hunion Néps erű a PesteiiBébeii Kötöttárugyár ÚJ gyártmánya, a i»anl<ni női fehérnemű. A banl<m egyesíti a nylon és á synpjú jó tulajdonságait. Puha S2^ ú, ezért a levegőt jobban átengedi és nedvszívó anyag. Rugaímassága fel'^ a gyapjúval. Rendikivül könnyű anyag, egy négyzetméter mindössze 135 gramm. Gyapjas hatása ellenére éppoly könnyen mosható, gyorsan szárad, núnt a nylon, A gyár m&izaiki vezetői most fejezték be kísérleteiket, így rövidesen m ^ jelennek a bánion pulóvereik, kabátkák, könynyü estélyi blúzok. Az új bánion kabátka anyaga hasonló a nylonplüsshöz, csak bársonyát kockákkal, csqcokkal megtörték. Ezzel b iztosította rendkívüli puhaságát. A harmadik negyedévben 58 «ser darab bamon női le h ^ - neműt adnak át a kereskedeiemnek. típusú sokszorosító gép Az Irodagép és Finoimmeciianiikai V állalat új típusú, kopszerű sokszorosító gép im intapéldányát készítette el. Az új gép lényegesen eltér az eddig gyártott típusoktól A régiek 230 alkatrészből készültek és súljoik 40 kilogramim volt. Az új m indössze 37 alk atrészből áll és 9 kuograimmot nyom. G yártása olcsóbb, szerkezete és kezelése sokkal egyszerűbb, s lehetőség van arra, hogy elektrom os kivitelben is készítsék; Az új, s korszerű kivitelezé- Éénél fogva exportra is alkéilm os sokszorosító gép gyártásá t rövidesen megkezdik. Romániában megkezdik a Dieselelektromos mozdmiyiá gyártását Romániában rövidesen megkezdik a diesel-elektroinos mozdonyok gyártását. A. tervezett miudonytipus két, egyenként 2100 lóerős egységből áll, s óránkénti sebessége több mint 100 kilométer. Mindkét egységnek külön vezérlő fülkéje van, így egyenként is használhatóh. A rmnániai diesel-mozdonyokat a resicai Fémipari llom binát és a crajovai Electroputere üzem fogja gyártani. Előbbiben állítják elő a hő- és mechanikai berendezéseket. ntőbiban pedig a villamosgenerátort, s itt végzik a mozdonyok összeszerelését is. A másodperc milliomod része.latt történt eseményt méri az új magyar spektroszkópiai gerjesztő berendezés A Központi Fizikai K utató Intézet spektroszkópiai osztálya a Budafoki ú t 8. szám alatt van. Sötét folyosón, vasajtókon keresztül vezet az út a féltve őrzött műszeremiez. Dr. Bürdóez Á rpád ta n á r éppen egy gerjesztőt figyel, am elyben rhost k ét alum ínium rú d között volt feszültségű áram fok hőm érsékletű szikrákat kelt. A szikra kék fénye tü k ö rre vetődik, m ajd egy ' m ásikra, aztán egy percenként 3000-et forduló kig tükörre. A gyors szikrakisiülések zaja a motoi keyékpár berregésére em lékeztet. M int m egtudjuk, nem is a k á m ily ^ gerjesztővel állunk szem ben, hanem azzal a m űszerrel, am ely világszerte nagy feltűnést keltett és a m agyar spektroszkópiai k u tatást a ranglista első helyére emelte. Négy esztendei kutatóm unka u tá n dr. Bardócz Á rpád tan árn ak sikerült kikísérleteznie egy olyan m űszert, am ellyel a m ásodperc egym illiom od része alatt lejátszódó esem ény is m érhető. A sikeres kutatóm xm ka alap ján m egszerkesztett egy eléktronikus vezérlésű, spektroszkópiai gerjesztő berendezésrendszert, amehlyel időben felbontott színképeket lehet előállitani. m millió forint nœïlaliantâs a kataiiiator hazai előállításával A szo v je t tu d ó s o k e g y c s o p o rtja 0. V ilc s u r p ro fe s s z o r v e zetéséve l ÚJ g y ó g y ít á s i e ljá rá st d o lgozo tt ki. A z a g y r á z k ó d á s t sze n ve d e tt b e te g e k e t a sé rü lé s t kővető napon Ibolyántúli su g a r a k k a l k e ze lik. Ezze l p á r h u z a m o s a n a z a k tív a g y n y u g a lo m m e g terem tése é rd e k é b e n g y ó g y t o r n á t v é g e zte tn e k a b ete g e k ke l. A z ÚJ g y ó g y m ó d o t e d d ig tö b b m in t s z á z b etegen p ró b á ltá k ki, s a k ísé rle te k a z t b izo n yíto tták, h o g y a fenti e ljá rá s n e m c sa k g y o rs a b b, h a n e m h a tá so sa b b g y ó g y u lá s t biztosít. M ilyen tudom ányos és gyakorlati jelentősége van ennek a műszercsoiportnak? Az új m űszer egycsa.pásra elavulttá tette a színképek régi elöállitásánák m ódját és részben az eddigi szinképelem ző eljárásokat is. Üj, eddig ism eretlen utakat n yito tt m eg a spektroszkópusoik előtt. N épszerűén kifejezve: a m űszerrel m eg lehet állapítani a szikra történetét, azaz, hogy a kisülés rövid ideje alatt m i játszódik le a szikrában. A m űszer segítségével legalább egy nagyságrenddel növelni lehet a spektrókém iai elem zés érzékenységét. Ha példáui a régi m ódszerrel azt lehete tt m egállapítani, hogy m oirdjuk az alum ínium ban 0,01 százalék réztartalom van, az új m űszer segítségével ennél sokkal kisebb százaléicarány is (0,001) kim utatható. M a m ár az egész világon ism erik és sok helyen alkalm azzák Bardócz ta n á r m űszerét. Legutóbb, a brüsszeli viláiflciálutáson keltett feltűnést. Ez alkalom m al egy belga cég jelentkezett, hogy szeretné m egvenni a m űszer szabadalm i és gyártási jogát. pg ^jj^g^ SaUgliaj, MOSZkVa Smerkeiiík az új rendszerű Magasresiöltségg«! siáritják a fát Á Budapesti K énsavgyárban eredm énnyel végződtek azok a H írt adtunk m á r aanról zott, Pekingben és Sanghajban kísérletek,. aimelyéket a kén- 7 légkondenzációs berendezéssavgyártashoz szükséges kata- am elyet H eller László pedig M oszkvába is ellátogat. tart előadást, hazatérése előtt lizátor előállítása érdekében ± e t e i S ta n á r a Hőterv^f^^^ Crtján elkíséri a K om plex K ülkereskedelm i V állalat képvi folytattaüc. A kizárólag hazai ^ ^ k e és Foraó László a a n y u k b ó l kószitett Vcatalizá- jjő terv m érnöke d o l g ^ t t ki. selője, s így nem csak a találmány m űszaki ism ertetésére, ^ fölöslegese t e s t ez j pizzamostot. Ezzel több m üho devizaforintot takarítanak meg. erőm űvek üzem eit képviselő hanem az értékesítésével kapcsolatos kereskedelm i tárgya állam i szerv m egvásárolta a felhasználási jogot, s azóta a lásokra is sor kerül. N ém et Szövetségi K öztársaság Ibolyántúli sugarakkal is m egállapodást kötött a szabadalom ra. Ezt követően a N é m et D em okratikus K öztár sa- Ságból érkezett m egrendelés, s a Szovjetunió és K ína is dr* ajánlatot kért. eromű-iiűtés magyar találmányával A H eller Forgó-féle légkondenzációs berendezés nagy feltűnést k eltett a brüsszeli v i lágkiállításon is, ahol elnyerte az egyik technikai nagydíjat. A K om plex K ülkereskedelm i V állalat m ost m egszervezte a találm ány ism ertetését a K ínai N épköztársaságban. Heller László professzor K ínába uta- Pneumatikus gabonaszállító-gépet gyártanak A Győri M ezőgazdasági G épjavító V állalatnál elkészült a pneum atikus gabona^ szállító-gép m intapéldánya. A ím e, a Keleti szél márkájú személyautó, amely a kínai szakemberek munkáját dicséri, akik á közeli feudális múlttal és rendkívül fiatal iparral hátuk mögött, ilyen ragyogó kocsikat tudnak gyártani Ez az autó jelképe ani^ k, hogy mire képes, s a fejlődésnek milyen nagy tempóját tudja nyújtani a kínai nép MŰSZÁLTÓL A TÖRHETETLEN FÉSŰIG A második félévben megindul a kaprolaktám és a pohamid fröccsanyag gyárfás A H ungária M űanyag- és V egyigyárban utolsó szakaszába érkeztek a kaprolaktám és az ebből az alapanyagból készülő pouamid fröccsanyag előállítása, m ajd poliamid fóliát is készítenek. Nagy lépést tesz ezzel előre a hazai műanyagipar, m ert jelentős m értékben függetlenítheti m agát a 'külföldi behozataltól és m egveti a hazai m űszálgyártás alapját. A N yergesújfalui Viscoso G yárban ugyancsak vége felé közeledik a m űszál-üzem szerelése. A kaproiaktám ból itt csinálják m ajd a m agyar poliam id m űszálat, a danulont. M ásik felhasználási m ódja sem kevésbé hasznos. A rendkívül rugalmas, szinte törhetetlen, szívós, tartós, hőálló poliam id fröccsanyágból fogaskerekeket, csapágyakat, különböző textilanyagi gépalkatrészeket és egyéb hasonló cikkeket készítenek, A Kábel- és M űanyaggyárban m ár kísérleteznek poliamid csapágyak gyártásával. E zenkívül készítenek m ajd belőle orvosi pravazt, valóban törhetetlen fésűt, szem üve^keretet és egyéb közszükségleti cikket..d sikeres kipróbálás u tá n nyo.mban m egkezdték a gép sorozatgyártását. A' két gum ikeréken járó, bárhová könnyen vontatható, a'ig öt m ázsa önsúlyú, villanym otorral működő gép megköfflinyíti a kicsépelt gabona m agtárba rakását. A garatszerű tartály áb a öimleszte tt szemes term ényt m agasnyom ású levegővel huszonöt centim éter átm érőjű csövön ju tta tja el a földszinti, vagy em eleti m agtárba. T eljesítm é nye órárikint tizenkét tonna. H arm inc m éter hosszú csővezeték tartozik hozzá. A M É SZÖV, a term ényforgalm i vállalatok, az állam i gazdaságok és a term előszövetkezetek részére egyelőre száz gabonaszállító gépet rendelt. A N ém et D em okratikus K öztársaságban igen sikeres kísérleteket fo lyta tta k a fá n a k m agasfeszültséggel történő szárításával. A z 1 m éter 80 centim éter m agasságú és 0,50 m éter átm érőjű, 55 százalék nedvességet tartalm azó fatörzset 15 perc alatt k i lehet szárítani ezzel az ú j eljárással. Egy köbm éter fa kiszárítása 30 kilow a tt villam osáram ot igényel. Zágrábhoz közelednek a mopedes" egyefemisfák H árom m agyar egyetemista B ánki Oszkár, Bokor Gábor és Szendrő Miklós új típusú, m agyar gyártoányú, 48 ' köbcentim éteres Berva Moiped gépeken vállalkozott a m integy 12 ezer kilométerea balkáni, egyiptomi túrára. Most Belgrádból Zágrábba indúltak, ahonnan Kijekába m ennek (Fiume). A fiatalok a napokban Rije. kából hajóval Alexandriába, m ajd K airóba utaznak, s on. n an visszatérőben, érintik T iranát, A thént, Szófiát, B ukarestet. Szeptember 15-éti érkeznek vissza Budapestre, Argentin-magyar egyiittmiliöjés magyar elektronikus műsiereli gyártására A b rü s s z e li viláqkiállítás m a g y a r p a v ilo n já b a n nagy sikere v a n m ű s z e r ip a r u n k gyártmá«n y a ln a k. T ö b b külföldi országból é rk e ze tt m á r érdeklődés mií< s z e r e k iránt. A többi között ar< q e n tin g y á r ip a r o s o k érdeklődtek olyan együttm ű köd ési lehetőség e k r ő l, a m e ly alkalm at adnaszá< m u k r a a m a g y a r elektronikus m ű s z e r e k g y á r t á sá r a. A műszere, két a lk a t ré s z és félkcszáru fór. m á já b a n M a g y a r o r s z á g száilitaná, s A r g e n t ín á b a n szerelnék össze. A z a já n la to t a METRIMPEXel. fogadta, s a m egvalósítás részleteit m o st tá rg y a ljá k. A legnagyobb rézmező Kínában van G azdag vörösréz-lelőhelyet fed eztek fe l Kelet-Kína Chekiang tartanná.lyában. Becslések szerint ez a leggazdagm ér a világon, ahol a réz termésállapotban fordul elő. A szputnyikkal végzett ku tatásokról is b e sz á m k a k a nemzetközi geofizikai é v különbizottságának Jú liu s 31-én a moszkad Lom onoszov-egyetem helyiségeiben m egnyílik a nem zetközi geofizikai év külön bizottságának 5. ülészaka; Az ülésszakon a geofizikai év m unkájában részvevő orszógok sok tudóssal képviseltetik m agukat. Az előkészítő bizottsághoz eddig m ár 250 tudós éitezásérő l futo ttak be jelentések, de a részvevők szám a előreláthatólag m egközelíti m ajd az ö t százat is. A nagy jelentőségű ülésszakon m egvitatják m a jd a geofizikai év eddigi kutatásain a k eredm ényeit, az egj'es országok beszám olóit. A teljes üléseken kívül a tíznapos ta nácskozáson egyes m unka- csoportok is foglalkoznak az eredm ények felm érésével, m egvitatják a különböző geo- Vdsen úszó üvef/ A Szovjetun ióba n a közelm últb a n o ly a n ü v e g e t állítottak elő, a m e ly nem m e rü l v íz alá. A z előállítása igen egysze rű ; a szo k á so s ü v e g e t sz é n n e l k e v e r ik és h e v ítik. A z ü v e g fo ly é k o n n y á v á lik, a sz é n e lg á z o s o d ik é s fin o m p ó r u s o k a t h a g y m a g a után. A z íg y előállított ü v e g s ú ly a c s a k tize n ö tö d é a r e n d e s ü v e g s ú ly á - n e k, e lle náll a tű z h a tá sá n a k, k ö n n ye n fűrészelhető és fúrható. Ü zem b e b e ir e z ié k C sep el ú j a lu m ín in m -b e n g e r s a r á t A Csepeli Fémműben új alumínium előnyú.itó hengersort helyeztek üzembe. Az új létesítmény melegen hengerlő duósorból és hidegen hengerlő trió-sorból áll. A mű, hazánk aluminium termelésének 20 százalékát képes feldolgozni. Egyetemi fakultást kap a magyar tenger Uj kezdemén.yezés született a B alaton szerelm esei körében: augusztus 1 16 között m egrendezik V eszprém ben a Veg,vipari Egyetem közreműködésével Balatoni Nyári Egyetem et. Az egyetem célja, -hogy ilyen módon is fejlesszék az országos és nemzetközi tudom ányos kapcsolatokat, m egism ertessék a hallgatókat a B alaton történetével, életével, élő világával, valam int a m agyar művelődés és művészei irányvataival, legújabb eredm ényeivel. Önálló textilfestő-üzem építését tervezik A m a g y a r k ö t sz ö v ő ip a ri üzem e k n e m re n d e lk e z n e k ön álló fe stődéve l. M in d e n s z ü k s é g e s m u n k á t a Z u g ló i K ö t ö t t á ru g y á r kezeléséfcen lé vő T rik o te x vége z. A z o n b a n feladatát c s a k n ehezen tudja ellátni, m ert kicsi, nem k o r sz e rű. A K ö n n y ű ip a r i T e rv e ző Iro d a ja v a so lta a K ö n n y ű ip a r i M in is z té riu m n a k, h o g y a B u d a pesti H a r is n y a g y á r r a l sze m b e n le vő ü re s telken é p ítsen festődét. Ez a zé t is m e gfe le lő hely, m e rt a s z ü k s é g e s vize t a D u n á b ó l k ö n n y e n o d ave ze th e tik. A te rv e k s z e rin t teljesen k o r s z e r ű üzem et létesítenek itt, m o d e rn gé p e k e t szerelnek fel, am elyekkel pam u tot. gyapjút, m űselym et és sz in te tik u s fo n a la k a t is lehet m ajd festeni. m oszkvai tanácskozásán fizikai, oceanográfiai, m eteorológiai és m ás vizsgálatokról szóló beszám olókat. K ü lö n : m ujikacsoííartban Is;- m ertetik m ajd a szp u tn yikö k és a geofizikai raikétáik segítségével végzett kutatásokat. Szovjet tudósolc beszám olnak a Föld első két szovjet m esterséges holdjának segítségével szerzett adatokról, illetve azoknak m á r tudoonainyosan feldolgozott részleteiről. Ism erte tik a harm adik m esterséges hold segítségével végzett vizsgálatok eddigi eredm ényeit is, b ár az így szerzett adatok tel. dolgozása m ég csak a kezdeti állapotban van, hiszen a harm adik szovjet szputnyik szünet nélk ü l tovább adja a jelzéseket. A magnetofonszalagra rögzített jelzéseket pedig előbh Icülönleges készülékkel meg kell fejteni és ez a rendkívül nagy m u n k át igénylő tudományos feldolgozás hosszú ideig tart, A nem zetközi geofizikai év külön bizottságának ülésszakán m agyar tudományos küldöttség is részt vesz. Hazai szinfetikus mosószert állítottak elő Vegyészeink sikere A z utóbbi é v e k egyes nyugati állam során elkészítette ben világszerte ok állitották a petróleumpár arra törekednek a elő. E m osószerek latból előállított vegyészek, hogy drágasága s n em első hazai Dodea zsírsav alapú, egyszer hiánya cil-benzolt, a közked közönséges szappanok arra késztette a velt Ultra helyett népi dem okramosogatópor alap sokkal tökéletesebb, tiku s országok anyagát. A ké szintetikus kutatóit, hogy e szítm én y minőtiku m osóporokat, m o készítm én yek elő- sége teljesen azonos sogatószereket állítsanak ám tását hazai a külföldieké elő. A alapanyag gyárvel, mosóhatása közönséges m o tásával tegyék lehetővé; m axim ális, gyár sószappan használatánál ebből a tásával évente a v ízben feloldódott év folyam án a láros megtakarí célból az elm últ több tízezer dol sók kalcium ot képeznek; a m osás kutatói tanácsko baráti állam ok tást érünk el. nál ez rátapad a zást tartottak, A z Egyesül textilnem űre, el- am elyen több értékes tapasztalat V egyim űvekben szürkíti, de gyengíti m echanikai kicserélése után forintos beruhá m ost több millió tulajdonságát is. m eg n yílt az ú t a zással korszeri A gyengébb vegyészeti gyárt m osószerek gyártenek, ahol az ú: hazai szintetikus gyérrészleget épím ányok viszont tására. term éket készítik huzam osabb ál- m ajd. A készítm ény kísérleti Több esztendős ís esetén meg- kísérletezés után folyósodnak, há:z- gyártása októberben indul meg. a m agyar vegyészek próbálkozá nálhatatlanná válnak. A szintetikus m osósze pedig a gyár ^"r- jövő esztendőre sait siker koronázta m ost. A z reknél a káros m elése teljes egészében biztosíta Egyesült V egyim ű vek három hatások nem érvényesülnekni tu dja a hazái dolgozója. Bartha szükségleteket, sőt A legjobb szintetikus m osósze Béla főm érnök, exportra is jut S zla tko vszky László főtechnológus és Stiller A z olcsó és bőséges petróleumrek alapanyagát, az alkilarilszul- O ttóné vegyészm érnök a laborajetunió bocsátja párlatot a Szov fonátot a közelm últban csak tórium i kutatások rendelkezésünkre.

7 Hefi h Tr a d S BELUGYMINfSnERIUM BV. ORSZÁGOS PARANCSNOKSÁG KIADVÁNYA S ^ é f i á z im jd j^ ic L m i m k a...? - A I ^ E G A V E I V E I Í I K F M Ö C C S E T Á N - A közelmúltban a kanosvári börtöfflben jártunk. Ahogy végiímehtünk a folyosókon, friss mészillat csapott m eg bennünket: Festenek? Meszelünk válaszolták. Benyitottunk a k ö rletp a rancsnok irodájába. Ragyogó tisztaság..s katonai rend fogad. Ezt a helyiséget is m ost meszelté}í? A navokban festette k i az epvik elítélt... hangzott a válasz. Festő az illető? Igen. Kiváló m unkás. A ' helyi kisimri versenyen dijat is nyert egyszer... Miért ítélték el? Néhány perc m úlva szem tőlszemben áil velünk L. 1. elítéli. Tőle tudjuk meg, hogy most hetedszer v an elítélve. L. I. elítélt kissé" feledékeny. Az első bűntényt 26 éves korában követte el. O rgazdaságért i i napra ítélték. Az első lecke nem haszxiált neki. Még abban az esztendőben 1945-ben újabb három hónapot k apott csalásért. 47-ben. 48-ban. 49-ben. 51-ben, 56-ban és 57-berí is egyszeregyszer el volt ítélve. Ahogy összeszárholjuk az ítéleteket, m á r nem is hétszer, hanerri a jelenlegi ítéietével nyolcadszor k e rü lt a börtönbe. M ost 36 éves. 26 éves korában kezdte. É s m iért? A h, ez szakm ai betegség! A z alkohol m ondja, és beletörődésének helyességéről alcar m eg elő zn i itt a börtönben az elítéltek nagy része visszaeső, többségük m ind az alkohol m iatt. C sak nézzük ezt az em bert. Egy fizikai és szellem i tökélete s s é g n ^ látszik! Sajnos, csak lá ts z ik.. ; A m íg hallgat, nem is hinné az em ber róla. hogy L. I. egy áluhatatlan, gyenge nádszál.egy pihe. a kit oda ha.it, oda fű a szél, ahová akar, m e rt nincs, benne szilárdsá.g. N em a k a rju k vele szem ben az t az erős kifejezést használn i. hogy a társadalom nak n incs sok haszna belőle. De a többszöri börtönbüntetés ezt Igazolja. G ondolja csak el; 26 éves ko ráb an kezdte a bűnözést. Első bűntényéért 14 n a pot kapott. Az első büntetést NEM GÁZOLT mégsem robogott tovább... Ez a kék autóbusz, am elynek G F 106 a rendszám a, majdnem balesetet okozott. Szabálytalanul fordult be a Thököly útról a Szabó József utcába. A m ögötte haladó villam os vezetője fékez, s az utolsó pillanatban sikerül miegállnia. Szitkozódik, átkozza az autóbusz-vezetőt és áld ja a szeren- Kéjét. A busz vezetője pedig körülnéz. V ajon áll-e rendőr a közelben? Ha igen, bizonyosan egy' b etétlapjába k erü l az ügy. De rendőr nincs, bizonyára m ásu tt ak ad t dolga, nincs, veszélyben a betétlap. A b a jt a villam os vezetőjének gyors fékezésével elkerülték, m eh et a forgalom tovább. A gépkocsivezető is, a m egm aradt b etétlappal zsebében. ;. Mindenütt és m inden gépikocsivezetővel m egesett m ár, vagy m egeshet. hasonló eset. A folytatás azonban m ár nem mindennaposi M ert a G F 106-os autóbusz vezetője leült, s levelet írt a közlekedés rendészeti osztálynak. M egírta benne, hogy ekkor és ekkor, itt és itt, így és így v étett a közlekedési szabályok ellen.' Nagyon szégyelli a dolgot, m ert m á r több mint harminc éve v a n a Szakm ában, de ném'*'' ío rtén t vele ilyesmi, még ' sohá' 'sem ' 'b ü n te tté k msg.,^ D e^m öst ímegérde'tnll a felélősáégrevonást, szabják k i 'a bírsiágot. C sak a z t' kéri, hogy június 5-ig büntessék meg, m ert 6-ra a hévízi üdülőbe utalták be. s, addigra szeretné letudni a dolgot. Leveléhez betétlapot is m ellékelt: úgyis elvette volna a rendőr, ha történetesen a közelben.tartózkodik. A GF 106-os autóbusz vezetőiét ezúton értesítjük: pihenjen, nyaraljon csak nyugodtan Hévízen. Ü gyét a rendőrség lezárta. A betétlapot visszaküldi, nem szab k i büntetést. A pénzbünteté.s eszköz a fegyelm ezetlenkedők' rendreszoktatására. A GF 106-os autóbusz vezetője pedig, h a több mini harminc évi gépkocsivezetés u tán egyszer m egszegte is a közlekedési szabályokat, a közlekedésrendészetnek íro tt levelével olyan fegyelmezettségről te tt tanúbizonyságot, hogy b á r m inden budapesti gépkocsivezető ilyen volna. Búcsúzóul m ég egyszer kellem es pihenést kívá.nunk a GF 106-os autóbusz vezetője. Orosz Jenőnek, a rendészetnek pedig sok ilyen g épkocsivezetőt;..! P. L. Megjelent a N épszabadság jú n iu s 1-i szám ában. közlekedés ELVONÓKÚRA UTÁ N Beszélgetés volt alkoholistákkal és az orvossal csalásért. lopásért stb., és a legutóbbi büntetést is hasonló bűntényért kanta. De ez m ár négy év! Előző büntetését letöltve, nagy szavakkal távozott a b ö r tönből. A zt m ondta: Ide a kötelet m utatja a nyakát, ha én m ég egyszer börtönbe kerülök! És kint. h am ar elfeledkezett az ígéretéről. N agyon puha em ber, gyenge az akarata. Szégyen egy ilyen életerős em bernek hogy könnyen' h ajlik a rosszra, csábító szóra. De hát m iért iszik? kérdezzülc. Pökhendi a válasza: Én kérem? H át m egm ondom őszintén: A z én kévzele- tem b en a negyvenedik fröccs után tám ad a legszebb szim m etria-m unka! A negyvenedik fröccs után találom k i színben és m intában azt a fantáziát a m it m egfestek! Ez jó és szép v éd ek ezés.:.- n ek látszik! M ert ugyan ki sajn áln á a neg,yven fröccsöt a legszebb m in tafan táziáért am ihez hasonló m ég nincs a világon? Egy ilyen ö tlet tö'bbet. sokkal többet é r negyven fröccsnél! N em ezt vitatjuk. T udunk nagy m űvészekről, akik az ital m ám orában k a p ta k ih letet nagy m űvek alkotásához... Ilyen L. I. elítélt is? L. I. elítélt n em ilyen! 0 a negyvenedik fröccs u tán a k i ta lá lt m intafantáziával nem hazarohant, hogy rögzítse, hogy m egfesse az ötletét, hanem o tt a kocsm ában nyom ban ököllel akarta a társai arcára m ázolni. M ár pedig ha a negyven fröccs á rá n k ita lá lt m in tafan tázia ilven m egvalósításra vezet. akkor k á r érte! A kkor inkább soha ne szülessen m intafantázia! Hogy szakm ai betegség? Ez a védekezés nem m ás, mdint a szakm abeliek kicsúfolása. lenézcjje. Sem m i esetre sem virtus! N em dicsőség! Mi me.g vagyunk győződye, róla. hogy a.szobafestők. k ö z ö l t i s rendes, tisztességes em ber a többség! E z a többség becsületesen, ésszerűen él családjának, önm agának, a társadalom nak. L. I. elítéltnek, is v a n egy 14 éves kislán,yta. Eladó lány lesz m ire az apja szabadul. Egy ap án ak ez büszkeség. L. I. elítéltn ek is fái a szíve, bizonyosan fái, hogy serdülő gyerm e kének nem n y ú jto tta eddig sa já t hibájából, könnyelm űsége m iatt m ost sem n y ú ith a tia a jó példát. N em igaz az. hogy a szobafestő m u n k a közben, a létrán fütyörészve, csak a koc.smaasztalról ábrándozhat! S leszállva a létráról, a kocsm a Gyere, apafej, igyál az elyonókúra végén tart. Né- h ét b a rá ti unszolásra, de a rá - tgészségünkre... b iz ta ttá k hány nap m úlva v isszatérhet szokást, a szenvedélyt ennél annak ideién az idősebb cim - családjához egy életre ki- m élyebb okok v á ltiá k ki. A bórák a 16 éves K. A. vasipari józanított állap o tb an többi közt különböző ideges és tanulót. Azóta sokszor és so k at ahogy jóm aga jellem zi gyógy-, depressziós lelki állapotok, ivott mások egészségére, s kezelé.sének hatá.sát és ebből.szoi-ongás. félelem érzés, továhez aláásta sa já t egészségét'..; sa rja d t erős fogadkozását: bá az ital és az általa okozott K. A. gépész m ost 26 éves M ég eg.vszer nem hagyom kö vetkezm én yekkel kapcsolaés a János-kórház elm e- és m agam lezülleszteni. elveszel- tos gyengébb ítélőképesség, krl- idesosztályán m á r az alkohol- t e n l... tlk&tlanság stb. Ezek m ellett a családi é.i m ás kellem etlenségek másodlagos indokok. Nos, Aki a szesz miatt lecsúszott az olimpiáról először az alkoholizm us e m é Otthon napirenden vo lta k kezelés lén.yegét m in d járt lyebb pszichikai okait kezeljük 0 családi botrányok m eséli eloszlana félelm ük, gyógyszeres és sajátos r*' fele^gem m ár el a k a rt j/jj jg az elvonókúra? lelki gyógymóddal. hagyni kislányunkkal együtt. pj,t m ondja el kérésünkre dr.» aa». Csak ciutctn ezután kezdődhet ivc.cuuuiíc;i. a k e íe S r ^ A ^ tulajdonképpeni alkoholelvoszakérettségis tanfolyam ot fél elm e- és idegosztályának fő- nókúra. Ennek lényege olyan úton abbahagytam. De az a t- orvosa. injekciók vagy tab letták alkallétizálást is. pedig az edzőm ~ A három -négyhetes ke- m azása. am elyek az ideg- valóságeal könyörgött '^'hogy kétirányú: pszíchoterá- rendszerben undorérzést váltafolytassam a sportolást méi-t gyógyszeres. Az e lő b b i' nak ki m indenféle alkohollal 1952-ben az olim piai csapat során lélekelem zö vizsgálatot szem ben. Aki ilyen gyögyszetagja lehettem v o ln a... M ost folytatunk az alkoholizm us rek alkalm azása m ellett iszik ürülök, hogy elvonókúrára ke- kiderítésére.. A ta- - az nagy fejfájást kap. arca rültem, s új életet kezdhetek... pasztalatok ugyanis azt m u tatták, hogy b a r az ivás kezdőd- szívdobogása lesz. elájul. kipirul, nehezen lélegzik, erős Sok aiko:holista. aki m ár szabadulni szeretne káros szenvedélyétől nem tudja, m it Amikor már a próbaivásért is könyörögni kell.. tegyen. Az önkéntes leszokáshoz gyenge az ak aratereje - megfigyel- A kezelés közben próba- külözött italnak. A m ásodik próba elől m ár szinte m enekülaz elvonókúrától pedig fel. Am ^ pácienseknél keletkező nének. s könyörögnek, hogy ha beszélnének az elvonókú- reakciót. Az első próbaivás ne kelljen in n i... Ez az el- rán már tú lju to tt em berekkel, előtt bizony m ég m inden be- vonókúra olvan lelki rá h a tá s illetve m egism ernék e gyógy- teg ö rü l a m á r egy hete nél- sál, is párosul, hogy m élyre- úgy szippantja m agához, m in t a m ágnes a vasreszeléket. Mié rt nem lehetne a lé trá n m ásról ábrándozni? P éld áu l arról, hogy K olum busz h ajó ján ak keresztárbocán ül és új partokat, úi tájak at, újabb és újabb k i kötőiket láth at?.. ; Ez csupán á b rán d lenne, de m égsem a kocsm ába vinné, hanem haza egy könyvhöz, egy jó kö n yvhöz, a m ely elvinné szép tá ja k ra és igaz példákkal, tanulságokkal gyarapítaná élettapasztalatait. Ez elvonná figyelm ét a kocsm ától, vágyat ébreszten e benne, hogy m inél többet láthasson. M ennyivel m ás lenne, ha a pénzt, am it a kocsm á ban elkölt házra, m otorkerékpárra, kocsira gyűjtené, s családjával, a nagy kislányával h ét végén nekivághatna világot látni, a haza tájaira, fürdőire, vá ro sa ib a... Ez volna aztán az igazi mintafantázia. Ez persze nem jelen ti azt, hogv.soha többé egy fröccsöt se igyék. Mi ezt nem kívánjuk. Egy idősebb, m érték letes koc.s- m ázótól hallottam am in t o k ta tta a legényeket: F iúk, m in d en ki csak anvnyif, igyék, am ennyi az egészségére válik! A k in e k három fröccs m egárt, az csak kettővel igyék. A k in e k néggyel sem árt m eg. az ihat öttel is: De az. ak i nem b ír önm aga felett uralkodni, k e rü lje el a kocsm át, s 'n e igyon egy csepp et sem! UZ N T K. K. J. elítélt Szeged. K érelmével, javaslatával forduljon a börtön parancsnokságához, m ivel a helyi lehetőségeket ők ism erik legjobban. Az őszinteségéhez m eg csak annyit fűzünk: olyassá e l a H eti H íradó június. 13-iJ^j,^f..szé^t^ban m egj'éléhi " K.. I.. 'élűéit,. levele Sátoraljaújhelyről cím ű elem ző írá st és okuljon K. I, példáján! M árianosztrára: M. T. elítélt, rendszeresen beküldött versei nem közölhetők. M. B. elítélt írásait köszönjük. K érése a börtönparancsnokság hatáskörébe tartozik, forduljun bizalom m al a nev'előtiszthez. Ezt üzenjük O. L. elítéltnek is. Cs. J. és R. F. elítéltelí levelét is m egkaptuk. ígéreteik szépek, de csak an n y it érnek, am ennyit m egvalósítanak belőle. K öszönjük V. J. elítélt tájékoztatását is. Sz. E. elítélt versei nem sikerültek. A pályázata m ár m egjelent. hatóan fe ltá rju k a páciensek e lő tt az alkoholizmu,s súlyos egészségügyi, családi, társad alm i következm ényeit, és ennek ellen tétek én t pedig a gyógyulással. az egészséges életm óddal já ró öröm öket, nagyszerű lehetőségeket. a becsületes m unka eredm ényeit. M egtudjuk m ég a főorvostól, hogy a kórházi kezelés u tán a Családi botrány ellen: A János-kórházi elvonóosztá ly ra például m ásodszor kerü lt' be S. J. 30 éves fatelepi fűrészm unkás. Először az elm ú lt télen kezelték itt. s ú j bóli ideiutásáról m ost azt m ondja : A kórház u tán is szedtem a tablettákat, m ert le ak artam szokni az italról. De rossz a házasságom, s legutóbb úgy összevesztem az asszonnyal, hogy elkeseredésem ben alobahagytam a tab letták szedéáét és ijesztésül m egm ondtam n e ki; újból inni kezdek. Meg is ittam egy korsó sört. Este azonban a feleségem rá ntottét készített vacsorára, és hogy m egakadályozza a visszaesésem. belekevert azokból a tablettákból is. Ettől olyan rosszul lettem, hogy a m entők hoztak b e... S. J. néhány nap m úlva ism ét elhagyja a kórházat és most fogadlíozik: komoly elhatározása. hog.v rossz házassága problém áját többé nem az itallal pró b ália m egoldani... Megérett a vetés cím m el lapunk m ú lt heti szám ában riportot közöltünk a B a racskai Célgazdaság aratási m unkáiról. M int ahogyan a zt m egírtuk, az itt dolgozó elítéltek nagy szorgalom m al veszik k i részüket e fontos m ezőgazdasági m unkából. E zt k ív á n ju k -bem u ta tn i az aratásról készített felvételein kkel ; Amikor a.z idő egy kicsit is engedi, a kaszások csakúgy, mint a gépek nagy szorgalommal vágják a ren d et Közben a többi munkahelyeken dolgozó elítéltek sem tétlenkednek. A cséplőgépeknél a mázsálók szinte szünet nélkül mérik az aranysárga gabonaszemekkel telített zsákokat... J ' A < új' h í^ y 'é muuikááuk.m^ emart oify ideig, hu szén a cséplők napm i^ több száz mázsa gabonát csépelnek^ T ovál^ ; jó munkát, gazdag aratást! Sopronkőhidára; K. M. e l ítélt V égállom ás cím ű ' írásá t m egkaptuk. T ájékoztatás á t köszönjük. S. M. elítélt a levélben k é rt egyéni kedvteléssel nem foglalkozhatunik. Sátoraljaújhelyre: B. N. F. elítélit, kérjük, írja m eg őszintén, Iionnan v ette a Bosszú cím ű verset, am elyet a szerkesztőséghez iküldött? É s írjon néh án y so rt önm agáról, előző' életéről, terveiról. M. I. elítélt kérésével forduljon a nevelő-, tiszthez. Tjáciénseknek fél vagy egy énip tablettákat, s havonta ellen-' őrző vizsgálatorí' kell m eg jeleni niük. A kik e z t ' 'betartják, azoknak több m int ötven százaléka p ár évig alosztinens m arad. Jelentékeny részük tartósan vagy végleg is leszok ik az italról. A tartósság nagy m értékben függ a körü lm én yek és a környezet hatásától. tabletta a rántottában S. J. és sokan m ások példát vehetnének H. J.-ről, a Gottw ald-gyár 56 éves vésőséről. aki három évvel ezelőtt elvonókúrán volt. és azóta rá sem néz sem m ilyen szeszre. Büszke az akaraterejére, és arra, hogy az elvonókúra hozzásegítette az önm aga feletti győzelemhez. U ra embernek érzem magam.. Ma m ár ú jra em bernek érzem m agam m ondja és csak m ost tudom igazán, m i lyen nagyszerű érzés ez tól 1955-ig rabja vo lta m az italnak. Pokol is volt a családi életem. Részegen jártam m unkába. kisebb volt a keresetem, nyakig úsztam az adósságban, többször fegyelm it kaptam. A m ióta nem iszom, harm onikus családi békében élek. A vöm is úgy tisztel, m intha fiam lenne. A gyárban pedig azóta becsülnek a szaktársak és a vezetők. Üzemi felette,sei és ism erősei & Baracskára; B. L. elitéit Z úgnak a gépek cím ű írá sát: m egkaptuk. A m u n k a efed - m enyéről ígért tá jé k o z ta tá s t előre köszönjük és várjü k. K érjük, hogy legközelebb a nevét teljesen írja ki, és a törzsszám át is közölje, az írás csak így taríihat szám ot m egjelenésre. T. Z. elítélt verseny, felhívása elkésett. M áslíor ilyen időszald. m unkáról ham a ra b b készítsenek, s küldjenek versenytervet, akkor öröm m el közöljük. is azt m ondják: kiváló sza'km unkás. em elk ed ett a k eresete.s azóta többször ju talm at is kapott. És am i m ég érd ek e sebb: egy-egy fröccsre betérő rendesebb b a rá ta iv a l m.ost is bem egy az italboltba, de jóm aga c.sak m álnát iszik m e rt m eggyőződéses antialkoholista lett. E leinte u g ratták em iatt, m ost azonban m á r tisztelik következetességéért és vigyáznak rá. H. J. p ed ig ' az alkoholm entes három év a la tt nem csak erkölcsi újjászületésen m en t át. P esthldegkúti örökölt családi háza fejlesztésére fo rin to t tu d o tt ford ítan i: bevezette a vízvezetéket. fürdőszobát és v eran d át é p íte tt.. 1 Á llam unknak az elvonó k e zelés szem élyen kén t forintjába kerül, 1957-ben péld áu l 3680 alkoholizm us m ia tt kezelt szem ély hagyta el az ország kórházait. Sajnos, ennél jóval több alkoholista szó* ru ln a rá alapo.s elvonókúrára, d e sokan, m ég nem ak arn ak m egszabadulni em beri m ivoltu k at. m egcsúfoló, elzüllesztő szenvedélvüktől. Igaza van dr. Sim on T ibor főorvosnak, hogy az elvonókúrára vonható alkoholisták szám a attól is növekedne. ha jelentősen csö kken ne az italboltok szám a, ha a családok m in d en t elkö vetn é nek, hogy alkoholizm usban szenvedő hozzátartozójuk elvonókúrára kerüljön. II

8 BELÜGYMINISZTÉRIUM BV ORSZÁGOS PARANCSNOKSÁG KIADVÁNYA Hanta Péter esete a cikkírással M o ttó : H an ta P é te r k ö ltö tt a la k. Ily e n n e v ű e m b e r n in cs. De ily e n fa jta e m b e r v an. M in d en b ö rtö n b e n a k a d egy-k ettö. V an-e rem ény a rra, hogy m egváltozzan a k? D öntse el k i-k i m agában«t ja n ta Péter elgondolkozva t i ü lt a lócán, benn a zárkában. Kezében az éppen most olvasott Heti Híradó - t ta r totta. Igém, írni fog ő is a lapba. Jó dolog az, h a az em ber ír. M indjárt, m ásképp néznek rá, nagyobb lesz a tekintélye elítélt társai között, s biztosan kap valam i kedvezm ényt is. H iába, nem megy itt m ásképp, be kelx vágódni. K ü lönben is, neki különösen nagy szüksége van a nagyobb tekintélyre (valahogy senki sem veszi komolyan, lám a nevét is H antosról H antá -ra változtatták a társai és m indig kinevetik, ha valam it előad), de szülcsége van a kedvezm ényre is, m e r t... hm... szóval... épp m ost a m últ héten vonták meg egyhavi levélírás kedvezm ényét. (Pedig nem is igaz, hogy ő nappal az ágyon hem pergett, éppencsak ledőlt rá ebéd után, s ez még csak a harm adik eset volt. De hogy m iért is kell m indjárt így elbánni az em berrel, a jó isten tudja!) T ehát cikket fog írni. De m irő l?... Ez az, hogy miről. Talán ö n -. m agáról? A jaj, akkor régen Tisztelt Szerkesztőség! rossz! Megírni, hogy ö m ár nem is visszaesiő, hanem egyenesen össze-vissgaeső! (Hatodik büntetését tölti.) K ü lönben is ennek nincs értelm e, sem m i jó se sülne ki belőle. V alam i m ás k e ll... Hopp, megvan! írn i fog a házirendről... ezt ő m ár jól ism eri töviről hegyire m indent, a szabályokat, napirendet, fegyelm et, stb., stb. Felvillanyozva nyúlt a cigarettás dobozért, 'rágyújtott, s m ohón szívta a füstö^... No, hol is kellene kezdeni? T alán a zárkarendnél. Valahogy így: Az elítélt m indig tartsa be a zárkarendet. "Ügyeljen a tisztaságra, m ert tiszta zárkában kellem esebb az é l e t!... Pompás! Micsoda szép, komoly m ondat, gyerünk tovább! D e m ost hirtelen rám ordult a szobagazda. Péter, ne ham uzz a padlóra, micsoda dolog ez? N em azért takarítunk! H anta P éter vérig sértve kapta fel a fejét: Mit zavarod folyton az em bert ilyen marhaságokkal!? Éppen a cikken gondolkozom, ö m eg ideáll prédikálni. Lehet is így dolgozni!.. Szóval hol is m aradt abba? Igen zárkarend... No, és a testi tisztaságról is lehet egyk ét mondat.^ Meg aztán: Az elitéit tartsa tisztán a használatban levő holm it, különösen az evőeszközöket, edényeket és a.. Nem hallod, hogy ne ham uzz a padlóra? Hagyjál békét! M ondtam már, hogy cikket akarok írni, azon gondolkozdk, na! N em lehet ezt megérteni?" Cikket, c ik k e t... K épzelem azt a cikket. A padlót azonnal seperd fel, m ert m indjá rt séta, közben biztos m egnézik a zárkarendet. Ja, és m i van a csajkáddal? Elm ostad már? A k k o r m eg m iért nem teszed a helyére? Kell is azt mosni, feke tekávé után. M it nyaggatsz folyton? Értsd m eg már, hogy cikket akarok írni! F előlem... dörmögte a szobagazdg csak valahogy úgy képzelem, hogy aki ilyesm ibe fog, az előbb nézzen körül a maga portáján. M ert így aztán nem nagyon dicsekedhetsz magaddal! A m indig tréfás Kovács Jóska közbeszólt: H agyjátok. Péter tapasztalatcserét indít: Hogyan nem szabad visel É n m á r a helyes ú to n h a la d o k... <6 ön ö k m egjegyzést közöltek a H eti H íradóban m egjelent cikkem m el kapcsolatban, s azt írták, hogy sokat foglalkoztak" a nevelők velem az intézetben és a börtönben. Igen! sokat foglalkoztak, de én akkor úgy gondoltam, hogy; m iért ez az igyekezet, m iért foglalkoznak annyit velem? A szabadidőm et is elveszik s ugyanakkor igyekeznek meggj'őzni arról, hogy m i a helyes élet és m i a helyes gondolkozás. Gyerek ésszel persze m éltatlankodva fogadtam m inden ilyen közeledést és beszélgetéseket, úgy nevezett fejmosásolcat. Sokszor kérdeztem magam tól, hogy Ibiért van ez, hiszen nem vagyok egyik nevelőnek sem rokona, sem fia. Persze m akacs természetem-, nél fogva nem láttam tovább az orrom nál és így nem vettem észre, hbgy "a többi tá r sam is részesül a fejmosásból és ők szívesen m eghallgatják, m ert szükségük van rá, m ert még tapasztalatlanok velem együtt, és nem ism erik még az élet igazi arcát. A m á sik dolog pedig az: hogy lehet az, hogy nem tudtam megállni a talpam on, m ikor abban még az elitéit társaim is segítettek? Igen, segítettek, de am it ők felépítettek, azt lerom bolták a csendőrök é s a hasonszőrű em berek. M iért történhetett ez meg? M int m ár em lítettem, gyerek voltam és makacs, a m á sik ok pedig az volt, hogy a jóakaróim szerinti élet nehezebbnek bizonyult és, küzdelmesebbnek. Persze én inkább a dzsentrik szerinti jobb életform át választottam, m ert azt könnyebbnek láttam. S ajnos, később rájöttem, hogy valóban kinek van igaza. Azoknak, akik jót akartak, vagy azoknak, akik az előbbiek által m egm agyarázott életform ának ellentm ondtak. Term észetes, hogy nem az uraknak lett igazuk. Erről az előző cikkem ben írtam. Sajnos, Nyugaton sem találtam meg azt, am it kerestem. A fény és a pom pa megvan, de ahova m ár a fényből nem ju t az árnyékba, ott van valami, am i a fénytől és pom pától nem látszik. Az a nyomor és a nélkülözés, a k ét elm aradhatatlan társ, A paradicsom ban nagy a m unkanélküliség és a segély, am it kapnak, az épphogy elég a m indennapi kenyérre: ' 'Persze ezekről a dolgokról a Szabad Európa, és az Amefrijta Hangja nem beszélt., C sak a népet szédítette m indenféle zagyvalékkal és Eok em ber azt hiszi, hogy m i lyen jó lehet azoknak, akik Nyugaton, élnek. A kik elhagyták hazájukat, otthonukat az ellenforradálom után, tapasztalhatták, hogy m ilyen jó a nyugati élet. Egymó.sután jönnek, vagy jönnének haza, m ert nem tudnak megélni, a süli galamb nem repül az ember szájába. Hiába, ott sem kolbászból fonják a kerítést, hanem veszszőbül, am i bizony le is csap az elégedetlenek hátára. M ert o tt a szocializmust, a kom m u nizm ust üldözik, m ert az a nagytőkének nem tetszik, azért, m ert abban nincs üzlet. De az átlagemberek^ a m unkások szeretnék, sőt ak arják, m ert az ő javukra volna. De erről nem írok, m ert ezt Önök is tudják. M ásik dolog az idegenlégió és annak szépségei. E rre is tudok választ adni önöknek. Persze előrebocsátom, én nem voltam ott. De sok m agyar fiatallal beszélgettem, akik Becsben élnek és letöltötték az öt év légiószolgálatot, vagy m int szökevények tartózkodtak A usztriában, m int sem leges területen. (A sem legességről bizony beszéilietnénk. A szerk.) Azzal tisztában voltam, hogy m i v ár rám, ha jelentkezem, vagy az ügynöknek sikerül rá v e n n i... B arbarizm us! Ez az egy szó van rá. Állandó részegség, oktalan vérontás, büntető expedíció, a békés lakosság gyerm ekek, asszonyok és öreg, tehetetlen, em berek kannibál módon való lem észárlása. Ezután ital, könnyű nők, dutoajkodás, verekedés és a vég micsoda? Nemibetegség, halál vagy szökés és annak a következm énye állati kínzás, vagy egy golyó. Ez az idegenlégió élete és szépsége. Ezt sajnos sokan nem tudják és ezért vállalkoznak rá. M ajdnem beleestem én is, de győzött az önérzetem és undorodva fordítottam h átat ennek az életnek. M egjegyezték önök m ég azt is, hogy nem vagyok szilárd. De igen! lom?! De igen, van! Hisz ott vár az édesanyám és a m enyasszonyom, akiket nekem kell m ajd eltartanom becsületes m unkával, am ire én büszke leszek, m ert bebizonyítom rosszakaróim nak, hogy íme, nem ti győztetek a h a m iskodással, hanem a dolgozó, becsületes em berek. H anem erről többet nem írok,, m ert nem szeretek ígérgetni, hanem cselekedni fogok, hogy bebizonyítsam azt, hogy én is tagja alkarok lenni a társadalomnak, és pedig hasznos tagja. H. B. feltételesen szabadult a m ondatok egytől egyig. Főleg a végén, ahol a fegyelemről van szó. Az elítélt pontosan tartsa be a fegyelem szabályait és erre nevelje társait is." Ilyen és még szebb, katonásabb m ondatok. Hű, ha ezt leírja! Séta után rögtön jelentkezik a körletparncsnoknál, kéri m agát nevelőtiszti kihallgatásra,.. Büszkén nézett körü l az udvaron, am int leértek, s elkezdték a sétát. H a a többiek tudnák! Szilágyi, meg Fekete, meg az öreg Sós a m ásik szobából. Igen-igen, az öreg Sós, az a híres, aki m indig szereti oktatni az e m b e rt... Oda kellene súgni neki! Itt megy nem messze, három em berrel előtte. S m ár kezdte is... Pszt-psztü! Sós bácsi! P szt!.... K i beszélget ott? kiálto tta a felügyelő. Pétér ijedten húzta be a nyakát: ez m ajdnem rosszul sült el. De a m ásodik körnél a dicsekedhetnék csak erőt vett ra jta és újra kezdte: Hét! híradó lon világos ablaksor. Ez a börtön üve.gfonó, dem ijonkészítő m okratikus rendszernek, ha az elítéltek érezzék a néni de üzeme. A dolgozó.k alacsony, nem is feltétel nélküli rneghohosszúkás asztalkák körül, kis csátását. de a becsületes életre székekén ülve. több csoportban dolgoznak. Első látásra m unka hatását. való felkészülést elősegítő Pszt! Sós b á c si!... Szóljatok az öregnek!... ható. s ké.sőbb tű n ik 'f e l az csak a mozgás, a m unka lá t De nézzük, kik is dolgoznak kedni a büntetés alatt. Igaz itt? Hantos! M iért beszél m e üveghez súrlódó vessző, zizegő cserebogár-hangja, és a Péter? gint? Séta után jelentkezik a Itt van m in d jártaz első brigádban V. M. elítélt. Foglalko Eh, m aflák. M it értetek ti körletparancsnok úrnál! gyorsan pergő u jjak ritm ikus ehhez? s dühösen elfordult. A zért is m egírja. Hadd Hantos-Hanta Péterben egy szólt rá a felügyelő. zása cipész. Nehéz életkörülm ények között nőtt. nevelődött mozgása. A bejárat, m ellett jobbról pukkadjanak. M ajd akkor felakad a szem e ennek a nagyki nem érdem es belekezdeni va, bérelszám olói, irodei mun világ om lott össze. Nem, őne em berré. M esterségét elhagy és balról e.g.y-egv falitáb la; az egjdk faliújság, a m ásik teljeokos szobagazdának is! sem mibe. O világéletében ilyen k át v állalt.m ajd belekevered e tt egy boros társaságba. Fe sítm énytábla. A faliújságon egy eljött a séta ideje, M íre peches volt! Tessék, az em ber cikk arról beszélt örülnpk az gondolatban teljesen tele van szép, nem es gondolatokkal és: Jelentkezzek a körleségével összekülönbözve, családi háborúságok között, jó elítéltek, hogy büntetésük a la tt kész volt a cikk. Gyönyörű dolgozhatnák, és nem esnek ki barátok társaságában elveszte tte fejét, hozzányúlt a vállaletparancsnoknál!... Hol van a m unkából, nem szakadnak az az em ber, aki m eg tudná őt el a m unkás, dolgos élettől. la t pénzéhez. M ire észbe kaő" érteni? Most éppen elég dolga lesz azzal, hogy m egértesse: foglalkozik az anyagtakarékos- H um oros rajz és külön cikk pott. m á r késő voit. Börtönbe k erü lt s m ost jogos büntetését tölti. Felbom lott a csa ő nem rosszat akar, ő cikket sággal. ak ar írni. hát, hogy lehet A teljesítm énytáblán naponta váltakoznak a számok, és a nek érzése m iatt nagyon elládi élete, megbélyegzettségé- Nagyon is szilárd az a m eggyőződésem, hogy én m ár a rencse, hogy a körletparancs bedolgozó brigádok" versengé keseredíiít. A zt hitte, minden- ezért bántani valakit? Szehelyes útorf. haladok, m iután nok eléggé m egértő, jó em ber, se az 1 4. helyekért naponta elveszett.de a munka, a nevelőtiszttel tö rtént beszélgetés elvetettérrl.maiamtól: a ' ko rá talán m eg lehet neki m agyarázni. Az üvegfonók u jjal serényen, visszatérítette az egyenes útra. kiértékelésre kerül. ny elm ű-gondolkodást és a nehezebb, küzdelm esebb, azaz a De h a jh!... Itt sem volt szerencséje, m ég m ielőtt b árm it is Ma m á r öröm m el dolgozik. becsületes utat választottam Nagyon örülök, ho2v itt az élet felé. Önök azt gondolják, hogy nincs az életben céparancsnoka így szólt hozzá: jelen th etett volna, a körlet dolgozhatok mondja V. M. Hantos, m agát m ár többször figyelm eztettem, hogy étkezés után mossa el rendesen az edé. nyeit, rriégis piszkosan hagyta m ost is. H olnap reggel je lentkezik börtönparancsnoki kihallgatáson. T úl sok a p a nasz m agára rnostanában. A N T O S-H A N T A PÉTER ezután lem ondott a cikkírásról, gondolván m agában, hogy nem érdem es, ezeknek". Ám este, lefekvés után még m ostanában is sokat töpreng, hogyan van az, hogy neki sem m iben sincs szerencséje? S valószínű, hogy m agától nem találja m eg áz okát sohasem. Sz. J. előzetes Folyik az aratás a nagy fa i gazdaságban A m eleg napsugár sárgára Délben, hogy megérkezett érlelte a nem rég m ég zöldellö kalászokat, itt az aratás! Táborunk az ebéd, az emberek a kaszákat a fára akasztották, sotekkel területén is, m ár herakoztak a frissen párolgó ezelőtt felkészü ltü n k kondér köré. Nem könnyű erre a nagy m unkára. A m ű m unka az aratás. Meghozta helyek előtt próbára járatták a gépeket... az étvágyat. Jólesett a bőséges, fin o m étel. R eggelenként az aratóbrigád A brigádban jó a munka kaszákkal, sarlóval fe l ked v és a hangulat. Mindenki szerelve vonul az utakon az ig yekszik egymás segítségére érett táblák felé, hogy utat lenni. készítsen az aratógépeknek. Csak íg y tovább, az aratás befejezéséig! szokta P engett a kasza, dőltek a rendek az érett táblákon s a m ondani a munkáltató őr. Ss m arokszedők kévéket göm ebben nem lesz hiba.. bölyítettek a vastag rendekből. Az aratóbrigád válalta, hogy Délfelé m egjöttek a gépek, az aratásban megállja a helyét, hogy a lehető legkéie- hogy átvegyék a m unka nehezét. sebb szemveszteséggel és határidőre elvégzi a rábízott Traktorok, zetorok hangja verte fel a határ csendjét, alig nagy feladatot. A szavunkat pár óra alatt holdak d őltek le betartjuk: a gépek nyo-mán, s a rengeteg kéve hosszú sora fe k ü d t a táblákon. NAGYFAI elítélt ARATÖBRIGAD Üvegfonók között... HOSSZÚ, FOLYOSÖSZERŰ HELYISÉGBEN, tiszta, fehérre m eszelt falak. Egyik olda ügyesen mozognak, s a z t"hihetné az em ber: az itt dolgozóknak m e.stersége."tanult fo.glalkozása az üvegfonás. Pedig ha m egnézzük, egv-két em beren kívül ezt a m unkát a szabad életben senki nem végezte. A többség itt tan u lta a börtönben. 'és m ost arról ábrándozik. hogy odahaza is hasznosítan i fogja az itt elsajátíto tt m esterséget. M inden elítélt igyekszik a m unkát m inéi jobban. szebben csinálni a m esterség m inden fortélyát elsajátítan i, tudja, hog.y az adott m unkalehetőség am ely sok A z italnak köszönhetem sorsomat! Mivel nem vagyok iro, így egyszerű szavakkal írom le az alábbi történetet, am ely sajnos, velem történt meg. Én igen könnyelm ű életet éltem, am i azt eredm é nyezte, hogy lejtőre kerültem. Ifjúságom ról nem sokat kívánok írni, csupán o tt kezdem el, ahol m ások m ár a jö vő jü ket alapozzák meg. Felszabadulás előtt m in t tehetséges labdarúgó fél profiként sportoltam, vagyis a dologtalan élethez szoktam hozzá. M egszoktam az italozást és m egtaláltam a könnyelm ű társaságot is. Még ekkor is meg tudtam volna állni a lejtőn, m ert m egnősültem és m agamban elhatároztam, hogy szakítok régi társaságommal, az itallal, a könnyelm ű élettel. Elterveztem magamban, hogy szép családi életet fogok élni, és tisztességes m unkával keresem m eg a m indennapi kenyerünket. A zonban ez csak terv volt, m inden maradt a régiben. r Újra elkezdődött -f^gí ivócim borákkal a kapcsolat és a szépen elgondolt tervből nem lett sem m i. K önnyelm ű életem a zt eredm é nyezte, hogy előbb az állásomból küldtek el, m ajd több nézeteltérés után feleségem től is különváltam. Ez a körülm ény kissé felrázott és újból fogadkozv.i kezdtem, hogy m egjavulok és új életet kezdek. Ez bizonyos ideig m ent is. Űj állásba kerültem és azzal a gondolattal foglalkoztam, hogy ism ét megnősülök. Életem azonban már el volt rontva és nem volt a lejtőn megállás... Újból elkezdtem inni és az ú j állásból is kikerültem. M unka nélkül szüleim nyakán éltem. Olylíor-olykor, ha allm lm i m unkával pénzt kerestem-, a zt italra költöttem. Sokáig éltem. így, am ikor ism ét elhatároztam ; újra megnősülök. Ettől vártam életem új fordulatát. De gyenge akaratom kö vetkezm ényeként továbbra is rendszertelenül dolgoztam és az italozás m iatt ettől a feleségem től is különváltam. Erre az időre esik édesanyám halála. E kkor kétségbeesetten gondoltam arra, hogy m i tesz velem? Édesanyám m eghalt, feleségem től külön. vagyok, édesapám m al hadilábon állok az ital m iatt. Ezután kissé m egem bereltem m agam és abbahagytam az ivást. Ez azt eredm ényezte, hogy feleségem m el újból összekerültünk és édesapám m al is kibéküu ünk. Eletfím legszebb időszaka következett ezután. Boldog családi életet- éltem, tisztességes jó m unkát végeztem m unkahelyem en, Ez azonban csák rövid ideig tartott, m ert feleségem kicsapongóvá vált és ez betetőzte addigi életem. A z ivás újra elkezdődött, feleségem elhagyott, m unkahely em en sem végeztem jó m unkát, keresetem lassan nem fedezte az iváshoz szükséges pénzt, és ezért hozzányúltam vállalati dolgokhoz. E lérkeztem kálváriám utolsó stációjához, itt vagyok a börtönben, és töltöm m egérdem elt büntetésem et. A börtöntől azt rem élem, hogy teljesen leszoktat az alkoholról és a büntetésem kitöltése után új életet tudok m ajd kezdeni. A, l. elítélt. Szeged unalm as zárkaórától szabadította m eg olyan valam it ad. am inek m ég hasznát veheti. A NEVELŰTISZT N APON TA M EGLÁTOGATJA A FO NÓT. m eghallgatja a panaszokat, kéréseket, és a lehetőséghez m érten igyekszik mindent elintézni, s olyan nevelő munkalehetőséget teremteni, hosy. ez a m unka, az újonnan ta n u lt m esterség adta vissza' kedvem et az élethez. Tudom, hogy a börtönparancsnoksás c.s.ak segíteni ak ar rajtam. Igyekszem jól dolgozni, hogy ezt meg is háláljam, és bizakodva várom szabadulásomat M ellette, egy brigádban dolgozik S. Gy. elítélt. Foglalkozása pincér. M ár nem.első bűn; tényes. M ost 28 éves. Belekerü lt egy vendéglői veszekedésbe. és börtön lett a vége. Szabadulása u tán egy ideig becsületesen dolgozott. Megnősült. kislányuk született nem volt. nála boldogabb ember. Á m egy boros éjszaka után összeszólalkozott a zenészekkel, m e rt nem ad ta á t nekik jogos pénzüket F eljelentették és újból börtönbe került. Elkeseredetten bánkódik.szép és szerete tt családia m iatt. Megígérte, hogy tö b b i nem iszik. Most i"en jó m unkás az üvegíohóban. Egv m ásik brigádban dolgozik. Cs. L. elítélt. Foglalkozása vasutas. "Vónatkezelő. 1.1 éve dolgozik a MÁ"V-nál. Mindenki becsületes, jó m unkásnak ism erte. Szép családja van. nyugodt. m unkás életet élt. Egyszer egy vasúti 'teherkocsiból annyi á ru t v itt el. amennyi ita lra kellett. Illetékesek nem, vették észre. E zután iött a másik. a harm adik és sok-sok eset. Es.yszer m inden kiderült. L etartó ztatták és sorozatos dézsrnálásért súlyos büntetést kapott. M indig szerettem dolgozni, m ondja, d e most úgy érzem, hogy ezzel a munkával valam it ióvátehetek. SOROLHATNÁM MÉG TO VÁBB. Egyik em ber ezért, a m ásik azért k erü lt börtönbe. Egyiknek könn.yebb. a másikn ak nehezebb, de mindannyian nagy igyekezettel dolgoznak, m intha saját m aguknak csinálnák. Hiszen m aguknak is csinálják, m ert bennünket a m unkánkon keresztül is értékelnek felügyelőink. B. J. elitéit, Debrecen

9 Heti H ÍRAPÍS BELlCVMINtSnfRIUM BV. ORSZiCOS PtRRNCSNOKSiS KIRDVINYI Wen&anúö kezdődött, jiás munkásgyereké': A város szélén, egy telepen laktak. A nyomor, az ínség közepette születtek a gyerekek. így gyarapodott létszámbelilej a család. Már négy testvére volt B élának, (nevezzük így), mikor ő, a legkisebb megszületett Anyja, apja dolgozott, hogy a család úgyalipgy megéljen. Nagyon szűkös volt ez a ke* leset a héttagú családnak. Agyerekek ahogyan nőttek, úgy nőtt az é t vágy, úgy növekedett a ruhaigény. Az öt gyerekből négy fiú volt. Élénk, csintalan négy fiú, akiket a grund, az utca nevelgetett, hiszen a sülök dolgoztak. Béla négyéves volt, m ikor ar apa bevonult katonának. Kivitték a frontra. Eleinte rendesen Írogatott, m ajd'«lm aradtak a levelek. És egy szép napon m egjött a Vörösketeszttől a gyászos hír. Apa nincs többé ' tósi halált halt. Béla akkor ezt még nem értette meg, nem is tudta, m it jelent az, hogy az apa nincs többé. Sírt, m ert látta, hogy anyja és testvérei is sírnak. Nem értette meg, hogy íjost már nincs más kereső, csak. a mama; Nemtudta felfogni még, hogy m it is jelent a pénz a mindennapi életben; Testvérei közben inasok lettek, Béla, látta, logy nagyon keserves az inasélet. Sokszor jöttek haza kisírt szemekkel, m ert a főnökök jélia-néha alaposan megdorgálták, megverték őket. Egy-egy pofont fel sem vettek. Küzdelmes volt a család élete. Béla egyedül m aradt ítsijn. Ha akart, járt iskolába, ha akart, nem. Ngyan Id törődött vele? Nevelői nem voltak; ídesanyja, ha mimkából hazajött, fáradt volt és várt rá az otthoni m.unka is. De azért foglalkozott Bélával, a legkisebbel s m indig intette a jóra. Kérte, hogy iparkodjon, legyen szorgalmas, jó gyerek. Bélának ezek az intelmek egyik fülén bementek, a másikon ki. Hogyne! Hiszen a barátok, haverok m ást mondtak, ö k már elhatározták, 'hogy nem fognak dolgozni, ta felnőnek. Minek a munka? Hiszen elmenjek a légióba és m ajd o tt meggazdagodnak! Semígy van ezekben a kis könyvekben leírva? Hiszen az az élet! Az igazi é le ti.i Vagy A HETI h ír a d ó PALYAZATARA ERKEZETT MUVEKBOD I """..... ' ' I... A s a w b a - k i r á l v... h a m ár dolgozni is fognak, ott van az aranyásás. Elmennek aranyásónak. Kalandok és gyors meggazdagodás. Ez igen! Vagy ott van Texas. Mesés hely. A cowboyoknak igazán jó dolguk varr. Az évek teltek, múltak Béla környezete részben megváltozott. Sok b arát felhagyott a regényélettel és komoly munkáihoz látott. Elmentek ipart tanulni. Azonban m aradt egy olyan galéria, aki a m unkát csak ideigle- immttmrtttttttttttttttrrttrrvtttttftttrfttrít'rmtrrttvtttttttttttttttttttttttttttttmv ^j ALEGTÖBB TEJET a v ilág o n a lorvégek fogyasztják. Á tlagosan 2dI) litert iszmiaíc évente. A roásolik liely.en «svájciak szerep ellek. fejenként évi 2,30 literrel. Amerikában 175, A ngliában 150, (ranclaországhan p edig csu p án (0 liter tej kerül évente egy lakos asztalára. A fra n c iá k viszont ilegnagyobb hüeevsk E u ró p áb an, taté fejenklnt.70 kilogtram m kost esznek. * AVILÁG LEGJOBB FÉR- U Finnorszá{fban élnek. A Misztika szerint a fé rje k 75 iiizaléka segít feleségének a kitartásban. A statisztika ki- Kitolja, ugyanekkor, hogy a mm férjek a legkényelm e- tthbek, mert csak 8 százalék kjlanáó a háztartási m u n káim való részvételre. A MÉHEK F U T Á SR A KENYSZERITETTÉR egy vont utasait. A z eset az Egye- tült Államokban történt. Egy New Yerseybe tartó vonaton, a teherkocsiiban egy aligátor kitört ketrecéből és feldöntött így méhkast. A z elszabadult m éh ek elárasztották a vonato t és arra kényszerítették az utasokat, hogy szégyen a futás, de hasznos ^ futással m en tsék bőrülcet. E G Y S Z E R E L M E S L Á N Y N A K a z a z ötjeibe tá m a d t a te x a si H o u s to n b a n, h o g y a f o g o r v o s n á l f r i s se n k é s z ü lt k é t a r a n y k o ro rrá já - r a b e le v é sse v ő le g é n y e n e v é n e k k e zd ő b e tű it. A n a g y s z e r ű p é ld á t re n g e t e g e n k ö v e t ik. A z a m e r ik a i fo g á s z o k s z á m á r a e z a d iv a t n a g y üzletet Jelent. E ls ő s o r b a n a b b a n lá tn a k fantáziát, h o g y a b e v é se tt m o n o g r a m m o k a t id ő n k é n t m a jd el k e ll tü n te tn i é s váiltxmonak a z id ő k, v á lto z n a k a s z e r e lm e k ú ja b b a k k a l h e lyettesíteni. * A T E X A S I D A L L A S B A N az üzletem hereu az ü zleti patigás leküzdése céljából díszzsebken^^ dót viselnek za kóju k felső zse-^ bében. A zsebkendőkön ez a felírás olvasható: Az ü zlet nagyszerűen m egy. ALEGTÖBB HÁZASSÁGOT Ju- oszlávlában a hid eg őszi és téli hónapokban kötik. N ovem herbon hiromskor annyian m ondják k i a boldogító igent, m int m áju sb a n. Sierblában és Crmagiorában a h á. tasittoclók a novem b ert kedvelik leslobban, H o.rvátor9zá.gban, Boszniában] és, H ercegovinábian a lannárt, Szlovéniában é s Maoeiónlában pedig a fe b ru á rt. A kizasságkötések romdöesz] egyótöde történik m ájustól auguezi- m e g n ő. K é rg é b ő l s ű r ű, ' ^ D L - A M E R I K A B A N. p o n to sa b b a n G u a y a n a é s V e n e z u e la t«m* q e r p a rt i vid é ike in n a ^ y tej-er>dőí< h ú z é d n a k. A z ú gyn eveze itt te h é n fa z a m a to s tejeit a d a la k o s s á g n a k. A tejfa 3 0 m é te r m a g a s r a is r a g a d ó s fe h é r fo ly a d é k o t n y e r n e k, a m e ly e g y hétig is eláll. Enne«!< a tejnek** m é g a z a z előrhye is m e g v a n, h o g y m -e galv a d á s u tá n g y e r tyát lehet b e lő le k é sz íte n i. A z otta n i a s s z o n y o k b iz o n y á r a n e m azt m o n d já k : M e g y e k a z istá llő b a nes dolognak tekintette, míg nem lehet jobbat csinálni Béla is ezekhez húzott. Dolgozott, m ert muszáj volt. M esterének nem sok öröme tellett benne. Mindig jobban és jobban kinyílt Béla szeme. Ö m ár másképpen inaskodott, m m t testvérei. És ezzel vissza is élt. Szemtelen volt oktatóival, nem tisztelte, nem becsülte őket, pedig nem egy az apjának régi m unkatársa volt. Nem becsülte meg őket, pedig a tudásukat igyekeznek átadni azért, hogy ő is tudjon dolgozni és a szakm a elismert, jó dolgozója legyen. Inkább csúfolta Géza bácsit, az idős m estert, aki mindig pislogott. Pislogott? Nemcsak olyan pislogás volt ez, hanem olyan ideges rángatózás, am it az öreg még Horthyék börtönében szerzett a kihallgatások alkalm á val; Bélából, az ipari tanulóból segéd lett. Felszabadult, igaz. csak nagy keservesen, de m ár önálló keresettel rendelkezett. Eleinte örült és vitte haza első kereseteit édesanyjának. Azonban ez a fellobbanás nem tarto tt sokáig. Jöttek a barátok, hívták magukkal. Kezdtek táncolni járni. A szórakozáshoz pénz is kell; Igen. Béla is igényt tartott fizetésének egy részére. A jó barátok meg csalogatták; gyere ide, gyere oda és Béla rendszeresen kezdett kim aradni. Édesanyját h a ez jó szőv-al intette őt, letorkolta, szembehelyezkedett vele. És Béla nem is vette észre, hogy megindult a lejtőn. Barátai m odemül öltöztek, legalább is ők azt ámítottálí. Ö sem akart lemaradni, de SAMUEh LIG N O N -T, egy BECSBEN MEGNYÍLT a Le-3 Les Angeles-i (Egyesült A lla- endö apák teltolája. Az isk-ola3 swk) elektronikus berendezé- igaagatója V olkm ann doktornő,^ az ie-niert bécsi orvosnő. Az lakó- iiket gyártó üzem m űszerészét Iában háromhavi tanfolyamon.ls-3 «napokban ájultan találták a morkednok meg a leenáö apáit a - nnkahelyén. M ikor m agához M iíanjaghegesztési csacsomöápolás minden osinjá-3 lért, elmondotta: v.al-bin-jával; megtanulják, hogyanin frasu garakkal kell szárazba tenni a ceecsemsl.3 lehet mondani, hogy elküldte a m elegebb éghajlatra". A divatos" öltözködésihez egyre Egy robotember javításán hogyan kell pelenkát mosni a j iolgozott, s miközben annak hogyan kell szoptatni persze^ A K isipari E xportra Termeltető Irodánál a különböző íjomróban vájkált, a robot- üvegből... 2 több pénz kellett. Nem beszélve arról, hogy mber aki úgy látszik, ideles természetű kezével úgy * 3 szórakozni is szeretett. Eleinte csendesen, szolidan, nem nagylóbon. És jöttek a nők! A léha, szakmabeli mesterek, mérnökök jelentkeznék új ötleteik M A D Á R IJE SZ T Ö N E K uásá-^ íejbevágta, hogy elájult. Tolják az Egyesült Á llam okban'^ kel. Egyik legújabb exportcik- m ost forgalomlba hozott m e s-^ könnyelmű nők! És azok tovább vitték lefelé a Icük a műanyaghegesztő gép, terséges baglyokat. Szem ei v i-^ lejtőn, ö meg kábultan élte a maga életét. A NEHÉZSOLYOAK KIHALVA H erszenyi Ferenc m érnök ta lágítanak, huhogó hangot o d j Ital, nők! M értéktelen lett és könnyehnű, ha tagi Favero lett a z o laszországi lálmánya. Az alacsony frekvenciájú gép infrasugarakkal elektrom os elem m el m űködő ^ még lehetett. Haverjai és női dicsérték: Te és szárnyait m ozgatja o z j Cávurban renidezett k ö v é re k v e r senyén A 168 kilós fé rfi a gystelml toron h a t sü lt csirk ét, fél működik, és az összes mű- vagy a sam bakirály. A környéken csak így kilő kolbászt, h áro m n eg y ed kiló an.yagfajta hegesztésére alkal-»akaráiit és h áro m é s fél liter naas. Lengyel megrendelésre 5t bort fogyasztott el üröm ében. gépet készít a feltaláló, az elsőt a héten küldték el. Másik érdekes gyártm á nyuk a nagyothalló készülék akkum ulátorainak feltöltésére alkalm as ^ re n d e z é s m ár szerepelt a tavaszi m ilánói és lyoni vásáron. N em es István mérnök szerkesztette és a készülékkel töroerádiók akkum ulátorai is feltölthetők. m e-gfejni a tehenot, h o n «m : M o - j g y e k a z e r d ő P e m e ^ e j n í a hén fát. ^ í A RÉSZB5G EMBEREK ezónok-j maiginetofoinira v sz.i f-el pretói^aí rendőrség. A szalagot,3 ir.iílsnap, kijózanodás után hároín*^ szór lejátsszák, hadd hallják, ml-3 lyen szépen szólt ajloaikról bor, sör, a pálinka igaz'* szava. HÁZASSÁGKÖTÉS nyílt ten-3 geren. Ig en sokan kötnek házas-j Ságot hajón.^a, keresücedel-nii ha--^ jók kapitányainak jelentése 62>e-3 rint a nyílt temg-eri házasságköté-^^ e(k zárna olyan mértékben meg-^ növekedett, ho>gy egyes angol ha.3 józüisii társaságoilc óceánjáróikatí ezjentúl blzjonyos mennyiségű j jögygyürűkészlettel is ellátják. < K Ü LÖ N Ö S F O G A D Á ST ícö-^ tö t barátjával A ntónia P rivite-y ra róm ai festő. Ha a Róm a 3 Lazio labdarúgó-m érkőzésen R óm a vereséget szenved, a 3 festőm űvész fényes nappal pi- 5 zsam ában négy bikát vég ig h a jt^ a belvárosban. A Lazio vere-< sége esetén viszont barátja,^ V incenzo tíz ruhát, vesz Pri-yi-3 tera feleségének. A m érkőzés < a R óm a vereségével végződött,^ de a bikákat alig 200 m é te re n ^ keresztül tudta R óm a belváro--* Sábán végighajtani, m ert rendőrség botrányokozás cí-< m én letartóztatta. villam os-bagoly. 3 * - S E R M ID E V Á R O S K Á B A N, a f e l- J s ő o la s z o r s z á g i M a n tu a t a r t ó - - m á n y b a n él a G a llie ra -c sa lá d. A 2 k é t fiú, T e d d o é s L u ig i s z á m á r a j m o st m e n y a s s z o n y t k e r e s n e k. 3 Feltétel le g a lá b b 1,90 m é te r m a - 2 g a s a k le g y e n e k. T e d d o u g y a n is m é te r d e m é g n ö v é sb e n 2 va n. A k é t te stv é r ú g y véli, h o g y - h a s ik e rü l ily e n m a g a s lá n y o k a t 2 ta lá ln iu k, g y e rm e -k e lk m e g in -tn o r m á lis n ö v é s ű e k le szn e k. A - csa Iá d b a n u g y a n is n e m z e d é k rő l 3 n e m z e d é k re v á lt a k o z ik a z ó r i á s - te rm e t a n o r m á lis m a g a s s á g g a l.3 az öltözködéshez pénz kell. Még többet vont meg anyjától. M ár alig-ali-g adott haza egypár forintot. Az öltözéke viszont remek! Széleskarim ájú kalap, am it frankó brének és m ajdnem térdig érő pepita zakó. am it 6 és társai jaitónak" neveznek. Bokáig érő csőnadrág, rövid náci. És a cipők! Valódi gumitalpú cipők, am it ők közismerten topogónak becéznek. Az ingének nyaka egyenesre vágott; Nyakkendőjén a tájképek tömkelegét Jeled fel. Béla meg van arról győződve, hogy elegáns, pedig.:, Az öltözékhez illően a modora is megváltozott. Talán a leghelyesebb kifejezés az, hogy m odortalan lett. ö reg tanítóit, idősebb mestereit finoman kioktatta: Nézze T atukám, m it okoskodik m aga? Törődjön a saját m u nkájával, oktassa azt. a kin ek kenyeret ad! A jó szóra nem hajlott. Teljesítményével mindig hátul kullogott. Segítették volna, de m indenkit gorombán elutasított, illetve azt is ismerték, m ert ki tudott nála jobban keverni a sublizás közben. Senki. Ö volt a samba, rumba, conga, Rock and Roll koronázatlan királya. Ha ő kevert a fekete Icával, mindenki őket csodálta. De ezt nem lehetett mindenhol cáínální. A gyári rendezvényekre be sem engedték öltözéke és táncolása miatt. Ö ezt úgy fogta fel, hogy irigységből teszik. M iért irigyek? Biztos azért, m ert ők nem tudnak olyan ízlésesen öltözködni, m int ő, és nem tudnak azok a vén ma.imok olyan jól csörögni, m int ő. Ezért nem engedik őt oda. Node sebaj! Volt még hová menni. Ott 5 volt a király, a sam bakirály. Á tzüllött éjszakák, dorbézolások után, nehéz a m unka. Béla a norm áját nem tudta te l jesíteni, pgdig neki ehhez az élethez sok pénz kellett. A rra egy percig sem gondolt,, hogy rendesen, dolgozzon és így többet keresne. Nem. ö m ár régen elm ent volna a m unka temetésére. Hacsak egy kis esélye is volt, kiíratta m agát betegnek. Az életet nem a komolyabbik oldaláról nézte. Na, igen! Pénz kellett tehát neki. De honnan is vegyen? A m unka tehát nem megoldás, van viszont a gyárban olyan anyag, am it kin t el lehet passzolni - t így gondolta el Béla és gondolatát tett kö-.- vette. Ezután rendszeresen el-eltűnt ilyen, vagy olyan szerszáma ennek, vagy annak a szakinak. A nyersanyagból is gyakran hiány m utatkozott. Hová lett? Ki vihette el? vetődött fel a kérdés. A gyanú Bélára terelődött, de ügyes volt és nem kapták rajta. A lejtőn tehát m ár addig eljutott, hogy m-unkatársait, dolgozótársait meglopja., csak azért, hogy dorbézolhasbom. Törődött is ő azzal, hogy am it a m ásik társától ellopott, azt annak kell megfizetni? s a pénzt egy családtól vonta el? Nem. Nem is gondolt erre. Általában, ha mégis egy kis lelküsm eretfurdalást érzett, azzal nyugtatta meg m agát; M iért olyan ügyetlenek a szakik, hogy engedik m agukat meglopni". Ha szóltak, még rá is kontrázott, hogy úgy kell neki. m iért olyan mulya. Azonban az igény úgy nőtt, m int a lavina. Még több pénz kellett. És megkezdte a',bércsalást. M ár nemcsali közvetlen társait lopta meg, hanem az egész közösséget, a nép állam át. Csinálta jó darabig, míg eg y szer;.: igen átkozza azt a percet! A fekete Icát megunta. Jobb nőt talált m agának a sam bakirály. Icát dobta és az a besteféreg persze tudta az ő dolgait hiszen ittasan kifecsegte neki és bosszúból feljelentette. Összedőlt minden! Az esem ények rázúdultak. Vizsgálat, letartóztatás, bíróság! Rossz rágondolni az egészre. A sambakirály lebukott. A bíróság figyelembe vette, hogy nehéz körülm ények között, szinte szülők nélkül nőtt fel. Ezt figyelembevéve méltányos, nevelő ítéletet hozott. Most itt ül a börtönben, *, o, az ],,exsam bakirály. Fiatal, de megtört. M egtörte az igazság, am ire itt a börtönben, döbbent rá. Apránként mesélte e l'e z t a történetet és úgy álh'töttám össze. Nagyon szégyelli magát.' Sokszor 'Könnybelábad a szeme, és h a megkérdezem, mi baja, csak legyint. Nem mondja, de tudom, siratja eddigi elhibázott életét. A beszélőre pedig egy összetört kis anyóka jön hozziá.. Vigasztalja, babusgatja a nagy fiát, aki a bajban találta meg a hozzá visszave-' zető utat. A beszélő után napokig nem lehetett vele szóbaállní. Ideges. Bántja, hogy anyját eldobta akkor a léhaságért. Ahelyett, hogy ennek a dolgos kis asszonynak az utolsó napjait megaranyozná tönkreteszi. Ilyenkor mindig könnytől fátyolos a szeme és mikor eljö a levélírás, mindig így kezdi a levelét: Drága Édesanyám! Remélem, levelem jé egészségben talál. Vigyázz is nagyon magadra, hogy életben találjalak, m ire kimegyek, m ert napjaidat szabadulásomtól kezdve csak széppé és boldoggá akarom tenni! Ne félj Édesanyáin, a sam bakirály meghalt és egy dolgos, becsületes gondolkozású fiad le tt.. Anyám jeligére, Budapest.

10 lo b elü g ym in is z ti rium b v. o r szá g o s pa ra n c sn o k sá g k ia d v á n y a Nemzetközi ökölvivómérkőzé M T K W ü r t t e m b e r g 17:3 Hiába volt július 20-án, vasárnap strandidö, a labdarúgóbajnokság nyíltsága kilencvenezer nézőt vonzott a Népstadionba. Az első mérkőzés, a Bp. Honvéd Vasas találkozó volt. A bajnokjelölt Honvéd Tichy nélkül is sok szép tám adást vezetett, s a Vasas védelm e nemegyszer csak az utolsó' pillanatban tu dott m enteni. Ez volt a játék elején. A ztán kiderült, hogy m indkét együttes csatársora csak meddő tám adásokat tud összehozni, s ezekből nem született gól. K ár, hogy a m á sodik félidőben sok volt a sportszerűtlen jelenet. A z M TK Ferencváros A döntetlen igazságos eredmény, a mutatott játék alapján egyik, csapat sem érdemelt volna győzelmet. első m eglepetése a kék-fehérek összeállítása volt. Sándor nem játszott, és a m áskor fedezetként szereplő Gál húzta fel a jobbszélső 7-es számú mezét. Nos, csak a mez volt a szélsőé, m ert Gál ezen a találkozón is a régi helyén já t szott. A kapuban Gellér állt, aki utoljára novem berben szerepelt az első csapatban. Az MTK tartalékos együttese kissé 'elhizakodottá tette a Ferencvárost. Pedig az M TK a m érkőzésre ragyogó taktikát dol- VÉRBELI RANGADÓ ETÁN még mindig nyílt a bajnokság! gozott ki. Kovács Im re középfedezetet játszott. Gál és Kovács UI. volit a két s.zélsőfedez»t, és a négy gyors MTK-csatár püilanatonként változtatta helyét A labdarúgó-bajnokság sorsa csak az utolsó fordulóban dől el. A z M T K két ponttal vezet a H onvéd és a Ferencváros előtt. V asárnap a Dózsa ellen tehát elég neki m ár a döntetlen eredm ény is. A labdarúgó-szövetség egyébként M ár a tizedik percben a zöld- úgy intézkedett, hogy fehérek, hálójában táncolt a labda. M olnárt nagy gólhelyzetben Thom ann és Mátrai buktatta meg, s a m egítélt büntetőt Lantos értékesítette. A zöld-fehérek elkeseredetten tám adtak, de az ellentám adások készületlenül találták őket. E gy védelm i hiba után M olnár'góljával m ár 2:0-ra vezettek a kék-fehérek. A m ásodik félidő a Ferencvárosé volt, G ellérnek azonban szinte nem lehetett gólt lőni. Az utolsó negyedóra igazi rangadó küzdelmet hozott. A huszonkét játékos úgy harcolt és küzdött, mintha akkor kezdődött volna a mérkőzés. K ertész 2:l-re javított, m ajd Orosz fejesét Lantos a gólvonalról küldte vissza, és még ugyanebben a percben Sípos szabadrúgása nyom án a fe rencvárosiak kapufáján pattant a labda... Jó küzdelem volt a rangadó. M indkét csapat dicséretet érdem el egy-egy esetet kivéve sportszerűtlen játékáért. A z M TK m egérdem elten nyerte a m érkőzést. Taktikailag felü l m últa ellenfelét, s védelm e szilárdan állta a ferencvárosi roham okat. A magyar férfiak á t eütöjpäi asztalitenisz-ranglista élén A Nemzetközi Asztalitenisz Szövetség európai bizottsága az Európa-bajnokság,, a nem zetközi találkozók és a különböző európai nemzetközi versenyek alapján elkészítette az európai erőlistát. Eszerint férfi csapatban: 1. M agyarország, 2 3. Csehszlovákia és Románia. Női csapatban: 1. Anglia, 2. Románia, 3. M agyarország. Férfi egyéniben: 1. Bérezik (magyar), 2 3. Gyetvai, Sidó (magyar) Harangozó (jugoszláv), Vychnanovszki (csehszlovák). Női egyéniben: 1. Kóczián (magyar), 2. Haydon (angol), 3. Roseanu (román), 4. Simon (holland), 5. Mossóczy (m a gyar), 6. Zeller (román). 7. Lantosné (magyar), 8. Collins (angol). Kóczián Éva és Bérezik a magyar asztalitenisz-rangiista éién A MOATSZ elkétszítette az évi n-öi é s férfi r a n g é r t. A z é r tékelésnél a nem zetközi és a hazai csapat-, v alam int egyéni versenyeken elért eredm ényeket vették figyelem be. N ők. 1. Kóczián', 2. Mossóczy, 3. L antosné, 4.. K orekesné, 5. M áthé, 6. H eirits, 7. K árpáti, 8. U jlakiné, 9. M arosvölgyi, 10. Sági II. F é rfiak. 1. B érezik, 2. Gyetvai, 3. Sidó, 4. Földi, 5. Bubonyi, 6. Péterfi,- 7. V árkonyí, 8. Pigniczky, 9. H alász. 10. Csendér, vasárnap a bajnokság szempontjából hárem döntö mérkőzést Csepel Honvéd, Ferencváros Vasas, MTK Újpesti Dózsa más-más pályán, egy időben kell lejátszani. A szabályok és a sportszerűség ezt kívánja még akkor is, ha ezáltal a közönség elesik attól a labdarúgó-csem egétől, hogy ism ét két rangadót lá t hasson egy pályán. A vasárnapi bajnoki forduló eredményei Bp. H onvéd Vasas 0:0, N épstadion. M TK Ferencváros 2:1 (2:0), N épstadion. Góllövők: Lantos, (11-esből), M olnár, illetve K ertész. Szeged ^Szombathely 3:0 (1:0), Szeged. Góllövő: Nemes (3) Ċsepel Diósgyőr 1:0 (2:0), Góllövő: Halász. T atabánya Komló 2:0 (2:0), Komló, Góllövők: Szovják és Biró. Ú jpesti Dózsa Dorog 3:2 (2:1), Fáy-u. G ó llö v ^ : Göröcs, ELM ARADT M ÉR KŐ ZÉSEK Szusza, H alápi, illetve Fürtös és Varga. Salgótarján Pécs 3:1 (1?1), Salgótarján. Góllövők: Csáki (2), Bodon, illetve Kamondi. Az NB. I. utolsó, vasárnapi fordulójában végleges m űsor a következő: MTK- U. Dózsa, H ungária út, Csepel Bp^ H onvéd, Csepel, Vasas Ferencváros, Népstadion, Szom bathely Diósgyőr, Szom bathely, Pécs Szeged, Pécs, Dorog Komló, Dorog, T atabánya Salgótar-' ján; Tatabánya. Július 16-án szerdán a következő két m ékőzést játszották le: Pécs: Pécsi Dózsa Ú jpesti Dózsa 2:1 (2:0), Pécs. Góllövő: Kovács (2), illetve Göröcs. Diósgyőr T atabánya 3:1 (1:0), Diósgyőr. Góllövő: Pál II., Török (ll-esből), Papp, illetve Szovják (11-esbőI). Július 23-án, szerdán játszották le az NB I. utolsó elmaradt mérkőzéseit. A Népligetben a Vasas nagy küzdelem után győzött a Csepel ellen, míg Salgótarjánban a hazaiak diadalmaskoltak az Újpesti Dézsával szemben. Eredmények: Vasas Csepel 1:0 (1:0). GóUövő: Ihász. Salgótarján Újpesti Dózsa 1:0 (1:0). Góllövő: Csáki (ll-esből). Megkezdődött a birkozó-világbajagkság Csütörtökön ' hivatalosan m egkezdődtek a IV. kötöttfogású birkózó-világbajnokság küzdelm ei a M argitszigeti Dózsa-stadionban. A nagyszabású világversenyen 22 nem zet legjobb birkózói állnak rajthoz. O lim piai és világbajnokversenyz.c, nem zeti bajnokok, fiatal tehetségek adnak egym ásnak találkozót a mag.yar főváros festőién szép szigetén. A má.sodik világh.áború óta a kötöttfogású birkózásban (három olim piai és három világbajnokságot rendeztek. A 48 első helyen 7 ország sportolói osztoztak. A Szovjetunió 20, Svédország 13, Finnország, M agyarország és Törökország 4 4, Olaszország 2, $ Fgyiptom 1 elsőséget szerzett az eddigiek során. ^ A döntőkre vasarnap kerül sor. A magyar atlétika nagy eseménye: Magyarorsfság^Egyesült Államok atlétikai viadal Budapesten I Az utóbbi évek egyik legnagyobb hazai atlétikai esem é nyére kerül so r augusztus 5-én A z eddigi legnagyobbszabású úszó Európa^baínokság lesz Budapesten A budapesti úszó, m űugró és vízilabda Európa bajnokság közeledtével egyre fokozódnak az előkészületek. A szervező bizottsághoz szinte naponként érkeznek az újabb és újabb jelentések a külföldi csapatok létsasimáról, a vei'senyzők érkezéséről, s m ind több és több újságíró, rádió és televíziós riporter jelenti be, hogy tudósítani ak ar Budapestről. Véglegesnek látszik m ár, hogy 23 ország legjobbjai mérik össze tudásukat a kétnapos küzdelemsorozatban. A dánokat, törököket és görögöket kivéve m ár a szám szerinti n e vezések is m egérkeztek, s ezekből kitűnik, h o g y, az úszók, nüugrók és vízilabdázók száma meghaladja az 500-at is. A névszerinti nevezési határ- Két országos csúcs és egy győzelem A m agyar férfi atléta-válogatott K ijevben 104:99 arányú nagyszerű győzelmet aratott az ukrán válogatott ellen. Diszkoszvetésiben Szécsényi Heti h í r a d ó (SAJTÓSZEM LE) Szerkeszt]} a bizo ttság K ia d ia : a B e lű ^ v m in is z té iiu m BV O rsz á g o s P a ra n u s Q o k ^ á g a B p., V.. Tózsef 4 e tiia a. 2 4 S z ik ra L a o n v o m d a F elelő s v ezető : K ulr.sár M ihály nagyszerű sorozatban 53,65 és 54,50 m-es dobások után, világviszonylatban is szám ottevő 56,34 m -es új: m agyar csúccsal győzött. Értékes még Zsivotzky és Cserm ák sikere a szovjet kalapácsvetökkel szem ben és Horváth 430 cm-es rúdugrása. A m agyar és ukrán atlétanők küzdelm ében a vendéglátók 74:48 arányban győztek. A vigaszt N ém eth Ida kitűnő 55,5 mp-es, 400 m-es sfkfutá.sban elért országos csúcsa jelenti.- Ellenfelét ragyogó versenyben győzte le. idő augusztus 10-e, s ezután lesz ismeretes,, hogy az egyes saáimokban kik indulnak. A vízilabda Európa-bajnokságon eddig a következő 14 ország küldte el nevezését: A nglia, Hollandia., Spanyolország, Franciaország, Belgium, N ém et Szövetségi Köztársaság, N ém et D em okratikus K öztársaság, Svédország, Olaszország, Szovjetunió, Jugoszlávia, Rom,ánia, Lengyelország és Magyárország. Lehetséges azonban,' hogy még további csapatok is részt vesznek a tornán, A vízilabda Európa-bajnokságot olim piai rendszerben, négy csoportban bonyolítják le. A legutóbbi olim pia és Európa-bajnokság eredm ényei alapján négy országot kiem eltek. Ezek az alábbiak: Magyarország, Jugoszlávia, Szovjetunió és Olaszország. A budapesti vízilabda EB-n több c.sapat indul, m int a m últban bánnikor. Eddig ugyanis a legtöbb együttes, szám szerint 12, az 1954-es torinói és az 1927-es bolognai EB-n szerepelt, és 6-án (kedden és szerdán) B udapesten. A z Egyesült Á l lam ok férfi és női válogatottja látogat el fővárosunkba, s a m agyar fé rfi és női válogatottal m éri össze tudását. A M agyar A tlétikai Szövetség végleges m egállapodást kötött az am erikaiakkal, akik 76 főből álló küldöttséggel jönnek Budapestre. A nagyié tszámú együttesben versenyzők, vezetők. edzők és újságírók vannak. Az am erikai atléták a budapesti verseny előtt Moszkvában a Szovjetunió Egyesült Állam ok viadalon vesznek részt, m ajd V arsóban versenyeznek és 3 budapesti válogatott viadal után A thénben fejezik be európai kőrútjukat. v í z i l a b d á b a n Magyarország NDK 12:1 (7:0).Túlius 16-án, szerda este Szolnokon 2000 néző volt kíváncsi a nemzetközi vízilabda mérkőzésre. A magyar válogatott ötletesen, jól.játszott, kitűnően adogattak a csatárok, kapu előtt pedig határozottal: voltak. Technikailag, taktikailag és gyorsaságban egyaránt fölényben volt a magyar c.sapat. A gólokat Kárpáti (4). Dömötör (.3) és Csillag II (3). Markovics. Pintér, illetve Schreek dobták. Vasárnap este a Sportcsarnokban 1300 néző előtt bonyolították le az MTK Württemberg (nyugatnémet) ökölvívó-találkozót. Az MTK Kisfalvival és Törökkel volt niegerősitvt. Képünkön: Török győzött Weinrcich eu«n ' A P É N Z Ü G Y Ő R Ö K la b d a r ú g ó c sap ata P e k in q b e n 5:1 (3:1) a r á n y ú v e re sé g e t sze n ve d e tt a k ín a i b a jn o k c sa p a ttó l. A R O M Á N E N A C H E G Y Ő Z Ö T T a m a g y a r r o m á n k o r o n g lö v ő verse nyen,, AZ ÉVI kajak-kenu világbajnokságot augusztus 15-től 17-ig P rágában, a V itává folyón bonyolítják le 21 ország m integy 500 sportolójának részvételével. K a nada és A usztrália az idén első ízben vesz részt a világbajnoki versenyen. 15 szám ban (13 férfi és 2 női) k ü z denek meg a részvevők az elsőségért. A VB-vel egyidőben kerül sor Prágában a N em zetközi K ajak és K enu Szövetség kongresszusára is. A M IL Á N LABD A R U G Ó C SA P A T A Buenos A iresben 3:2 arányú vereséget szenvedett a Boca Juniors argentin labdarúgó-csapattól. M A G Y A R R O M Á N B O L G Á R fé rfi é s n ői atlé tik a i v e r se n y t rendeztek Kolozsvárott. A fét fiá k nál a m a g y a r r o m á n 110:110 a r á n y b a n d ö n te tle n ü l v é gző d ö tt, a n ő k n é l a m a g y a r c sa p a t 78,5:45,5 a r á n y b a n n yert. A m a g y a r b o l g á r találkozó t, m in d a férfit, m in d a nőit m e g n y e rtü k. A FIN N A TLÉTIKA TÖR TÉNETÉBEN, R auno Luom a aki legutóbbi versenyén 71,58 m -es ' eredm ényt ért el sorrendben a 35. finn v e r senyző, aki túldobta a 70 m é tert. A S Z O V J E T U N IÓ N Y E R T E a fő isk o la í sa k k -c sa p a tví lá g b a In o k sá - got. A fő isk o la i s a k k -c s a p a tv ilá g - b a jn o k s á g k ü z d e lm e i v a s á r n a p V á rn á b a n befeje ződ te k. A z u to lsó fü g g ő já ts z m á k befejezése u tá n a k ö v e tk e z ő s o r r e n d a la k u lt k i; 1. Szovjetunió 19,5, 2. B u lg á ria 17, 3 5. M a g y a r o r s z á g, C se h s z lo v á k ia és B u lg á r ia 14 14, 6. E g y e. sü lt Á lla m o k 12,5, 7. A rg e n tín a 11,5, 8. N D K 9,5 ponttal. A P R O L E T Á R ZRENYANIN jug o s z lá v labdarúgó-csapat vasár, n ap délután 2:1 arányban győzött S zé k e sfe h é rv á ro tt a helyi V a sa s együttese ellen, A NAGYBECSKEREKI P ro letár labdarúgó-csapata péntek (július 18) délután B udapesten' 2:1 (2:0) arányban győzött a Bp. Előre ellen. AZ NDK-BAN VENDÉG- SZEREPLŐ kassai Jednota labdarúgó-csapata K ari M arx- Stadtban 2:0 arányban legyőzte a helyi M otor együttesét. C A R D IF F B A N megkezdődtek a TIT K O S P Á L, az egykori b rit b ir o d a lm i Játékok és máraz első ere d m én ye k között akadt vilá g re k o rd. A 4 x1 1 0 yardos auszt sokszoros labdarúgó-válogatott, aki az elm últ években a r á l n ő i ú sz ó gyorsváltó 4:17,4 m agyar szövetség főtitkára p e rc e s új v ilá g re ko rd o t állitoti volt, m ost az egyiptom i N a fel. N a g y o n Jó a 4x220 yardos a u s z t rá l fé rfi gyo rsváltó ideje is; tional Sporting Club trénere, 8 :3 3,4. július 19-én repülőgépen egyhónapi szabadságra B udapestre.érkezett. A BÉCSI VIENNA labdarúgó-csapata 3:0 (1:0) aráayú vereséget szenvedett Dél- G hana együttesétől. R IG A K O S A R A S A I n y e rté k az EK-t. A r ig a ia k a v is s z a v á g ó m érkőzésen is legyőzték a szó fiai Akadem ik -ot. A N YM VEG ENBEN rendezett versenyen a 15 éves Ria van Velzen holland úszónő a 100 m-es hátúszásban ú j v i lágcsúcseredm ényt ért el 1:12.3 p-cel. A régi világcsúcsot az angol Margaret Edivards tartotta 1:12.4 p-cel. V A S Á R N A P DÉLUTÁN t női egyes döntőjével folytattá k a budapesti nemzetközi teniszbajnokság küzdelmeit o Vasas Pasaréti úti tenisistadionjában. Körmöczi ű, B loom er elleni győztes Puze- jo vát szép játékkal biztasív győzte le. Lejátszották még t fé r fi páros döntőjét is, ahol a G ulyás Katona-kettős kom oly ellenfele volt Fraseréknak. A női páros döntőben «várakozásnak megfelelően a B loom er Puzejova-kettős szerezte m eg az elsőséget. A m integy 4000 főnyi közönséj lelkesen ünnepelte Körmöczit, am ikor átvette a Népsport gyönyörű tiszteletdíját E G Y E L K É S E T T ST A T ISZ T IK A a b ra z il s v é d labdarúqó-viláf b a jno ki döntőről: az első félidőb e n 29 p e rc 51 másodperclq, a m á s o d ik b a n 2 8 perc 35 másod, p e r c ig v o lt a labda játékban, Fél, ó ra tehát b e d o b á so k ka l, szabadr ú g á s o k k a l, b író i közbelépésekk e l telt el. A M A G Y A R UTÁNPÓT L Á S vízilabda-válog.atott 6;S (3:4) arányban nyert az NDK utánpótlása ellen. A F R A N C IA KERÉKPÁROS K Ö R V E R S E N Y utolsó, 24. szakasz á t a D íjo n P á r iz s közötti 320 k ilo m é te re s ú tv o n a lo n futották le a v e r se n y z ő k. A z egyéni őszszetett v e r s e n y t v é g ü l Is a luxemb o u r g i G a u l n y e rte az olasz Fa. v e o és a fra n c ia Gem iniani előtt. A z össze tett csapátversenyisen B e lg iu m k e r ü lt az első helyre, m e g e lő zve O la szországot és s h o lla n d -lu x e m b o u r g i együttest, A N ÉPI K ÍN A egyre fejlődő sportélete élénken foglalkoztatja a nyugati sportsajtói is. Legutóbb a belga Ul Sports c. lap majdnem egyoldalas cikkben ismertette o K ínai Népköztársaság sportéletét és eddigi eredményeit Elism eréssel ir arról, hagy m ost m ár a kínai sportolók a világcsúcsok elérésében' is kom oly szerepet játszanak, m ajd m egállavítja a lap: Az egyre nagyobb arányokban kibontakozó fejlődés o lehetőségek biztosítása mellett két tényezőnek köszönhető, A z egyik az,, hogy a kínai sportéletben az emberanyag igen értékesnek bizonyult, a m ásik pedig,az, hogy kiváló fizika i tulajdonságokkal rendelkezik. A cikk végén ei áll:..kína néhány éven belül a világ sportéletében az első helyre küzdheti fel magát."

KÖZÖS UTASÍTÁSA. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú. Budapest, 1965. évi március hó 1-én BELÜGYMINISZTÉRIUM

KÖZÖS UTASÍTÁSA. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú. Budapest, 1965. évi március hó 1-én BELÜGYMINISZTÉRIUM BELÜGYMINISZTÉRIUM SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! 10-26/4/1965. Hatályon kívül helyezve: 17/73. min. par. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú KÖZÖS UTASÍTÁSA Budapest, 1965. évi március

Részletesebben

SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA

SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA BELÜGYMINISZTÉRIUM TITKÁRSÁGA 10 2 4 9 2 / 1 9 74. BELSŐ HASZNÁLATRA! 19 Sorszám: SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA 1975 ÁBTL - 4.2-10 - 2492/1974 /1 BELÜGYMINISZTÉRIUM TITKÁRSÁGA 10-2492/

Részletesebben

atályonkívülhelyezve:14/1970.m

atályonkívülhelyezve:14/1970.m SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! B E L Ü G Y M IN ISZ T É R IU M 10-24/8/ 1965. H atályonkívülhelyezve:14/1970.m in.ut. A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERHELYETTESÉNEK 008. számú UTASÍTÁSA Budapest, 1965.

Részletesebben

P ÁRAD IFFÚ ZIÓ ÉP Ü LETFIZIKA

P ÁRAD IFFÚ ZIÓ ÉP Ü LETFIZIKA P ÁRAD IFFÚ ZIÓ ÉP Ü LETFIZIKA A DIFFÚZIÓ JELENSÉGE LEVEGŐBEN Cs in á lju n k e g y k ís é rle t e t P A = P AL +P= P BL + P = P B Leveg ő(p AL ) Leveg ő(p BL ) A B Fe k e t e g á z Fe h é r g á z A DIFFÚZIÓ

Részletesebben

A berendezkedés programja

A berendezkedés programja DÉLVIDÉK VISSZATÉRT A berendezkedés programja 1 9 4 1 k o r a t a v a s z á n H it le r t e r v e a S z o v j e t u n ió le r o h a - n á s á r a, a z is m e r t F a li B a r b a r o s s a e lő k é s z

Részletesebben

CYEB Energiakereskedő Kft. H-2000 Szentendre, Szmolnyica sétány 6/5. Tel: +36 (26) Fax: +36 (26)

CYEB Energiakereskedő Kft. H-2000 Szentendre, Szmolnyica sétány 6/5. Tel: +36 (26) Fax: +36 (26) CYEB Energiakereskedő Kft. H-2000 Szentendre, Szmolnyica sétány 6/5. Tel: +36 (26) 300 994 Fax: +36 (26) 303 755 C YE B E N E R G I A K E R E S K E D Ő K FT. F Ö L D G Á Z K ERESKEDELMI Ü ZLETSZABÁLYZATA

Részletesebben

CYEB Energiakereskedő Kft. H-2000 Szentendre, Szmolnyica sétány 6/5. Tel: +36 (26) Fax: +36 (26)

CYEB Energiakereskedő Kft. H-2000 Szentendre, Szmolnyica sétány 6/5. Tel: +36 (26) Fax: +36 (26) CYEB Energiakereskedő Kft. H-2000 Szentendre, Szmolnyica sétány 6/5. Tel: +36 (26) 300 994 Fax: +36 (26) 303 755 C YE B E N E R G I A K E R E S K E D Ő KFT. F Ö L D G Á Z K ERESKEDELMI Ü ZLETSZABÁLYZATA

Részletesebben

Hatályonkívülhelyezve:08/1970

Hatályonkívülhelyezve:08/1970 M ó d o s í t v a BELÜGYMINISZTÉRIUM 10- : 0 1 6 / 6 6. m i n h. u t. SZ IG O R Ú A N TITKOS! 2 4 /2 3 /1 9 6 5. Hatályonkívülhelyezve:08/1970 A M A G Y A R N ÉP K Ö Z T Á R S A S Á G BELÜGYMINISZTERHELYETTESÉNEK

Részletesebben

Didíer«E s' v a s ú t i k o c s i k t ó l. A k ö v e tk e z ő f e l t é t e l e k n e k k e l l u i. m e g fe l e l n i e s

Didíer«E s' v a s ú t i k o c s i k t ó l. A k ö v e tk e z ő f e l t é t e l e k n e k k e l l u i. m e g fe l e l n i e s -.59 - Didíer«E s' K Ö N Y V - V O N A T Annak é rd e k é b e n, h ogy az o l v a s á s á ld á s a ib a n azo k n ak a k ö z é p n a g y sá g ú á llo m á s h e ly e k n e k v a s u t a s a i i s r é s

Részletesebben

D r.u J J A n d r i s ő r n a g y, f ő i s k o l a i a d ju n k t u s A G O N D O L A T T O L A M E G V A L Ó S U L A S IG, A V A G Y. I I I.

D r.u J J A n d r i s ő r n a g y, f ő i s k o l a i a d ju n k t u s A G O N D O L A T T O L A M E G V A L Ó S U L A S IG, A V A G Y. I I I. D r.u J J A n d r i s ő r n a g y, f ő i s k o l a i a d ju n k u s A G O N D O L A T T O L A M E G V A L Ó S U L A S IG, A V A G Y A S E M L E G E S S É G > d A L A K U L Á S Á N A K F O L Y A M A T A

Részletesebben

NÖVÉNYTERMESZTÉSTAN. Az egyes növények termesztésének a részleteivel foglalkozik

NÖVÉNYTERMESZTÉSTAN. Az egyes növények termesztésének a részleteivel foglalkozik NÖVÉNYTERMESZTÉSTAN Az egyes növények termesztésének a részleteivel foglalkozik Növénytermesztés irányzatai: Hagyományos vagy konvencionális Integrált (fenntartható, környezetbarát) Ökológiai, biotermesztés

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 16., péntek TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról... 10754 Oldal 2007: CXXVII. tv. Az ál ta lá nos for gal

Részletesebben

Budape s t, ja n u á r h ó 3 1 -é n. Tárgy: A s z a b á ly s é rté s i jogszabályok egyes re n d e lk ezésein ek é rte lm e zése

Budape s t, ja n u á r h ó 3 1 -é n. Tárgy: A s z a b á ly s é rté s i jogszabályok egyes re n d e lk ezésein ek é rte lm e zése ÁBTL - 4.2-28 -80/1975 /1 BM II/II. CSOPORTFŐNÖKSÉG S z á m : 2 8-8 0 /1 9 7 5. BM IGAZGATÁSRENDÉSZETI CSOPORTFŐNÖKSÉG B e ls ő h a s z n á la tra! KÖRLEVÉL Budape s t, 1975. ja n u á r h ó 3 1 -é n. Tárgy:

Részletesebben

В А Л Е Н Т Е Й, Д. И. : П р обл ет ы н а р одон а сел ен и я. (A n ép esed és k érd ései) В ы сш а я Ш кола. М о с к в а, 1961. 159 р.

В А Л Е Н Т Е Й, Д. И. : П р обл ет ы н а р одон а сел ен и я. (A n ép esed és k érd ései) В ы сш а я Ш кола. М о с к в а, 1961. 159 р. IR O D A LO M В А Л Е Н Т Е Й, Д. И. : П р обл ет ы н а р одон а сел ен и я. (A n ép esed és k érd ései) В ы сш а я Ш кола. М о с к в а, 1961. 159 р. A k ö n y v n ép szerű fo rm á b a n á tfo g ó a n

Részletesebben

a z 1995. év i L X V. 2 8. -á ra fig y e le m m e l A BELÜGYMINISZTÉRIUM 2. s z á m ú UTASÍTÁSA Budapest, 1967. évi február hó 6-án.

a z 1995. év i L X V. 2 8. -á ra fig y e le m m e l A BELÜGYMINISZTÉRIUM 2. s z á m ú UTASÍTÁSA Budapest, 1967. évi február hó 6-án. BELÜG Y M IN ISZ TÉ R IU M SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! 1 0-2 6 / 2 / 1967. a z 1995. év i L X V. 2 8. -á ra fig y e le m m e l A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. F Ő C S O P O R T F Ő N Ö K É N E K 2. s z á m ú UTASÍTÁSA

Részletesebben

SZIGORÚAN TITKOS! Hatályon kívül helyezve: 001/65 min. 0017. számú. B u d a p e s t, 1964. j ún i u s 1 - é n.

SZIGORÚAN TITKOS! Hatályon kívül helyezve: 001/65 min. 0017. számú. B u d a p e s t, 1964. j ún i u s 1 - é n. BELÜGYMINISZTÉRI UM 1024/17/1964 A SZIGORÚAN TITKOS! Hatályon kívül helyezve: 001/65 min. u t. MAGYAR N É P K Ö Z T Á R S A S Á G b e l ü g y m i n i s z t e r h e l y e t t e s é n e k 0017. számú U T

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. szeptember 30. TARTALOM UTASÍTÁSOK 20/2006. (ÜK. 9.) LÜ utasítás a vádelõkészítéssel, a nyomozás törvényessége feletti

Részletesebben

VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSA. Tárgy: Üzemanyag ellátás és gazdálkodás rendszerének

VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSA. Tárgy: Üzemanyag ellátás és gazdálkodás rendszerének BELÜGYMINISZTÉRIUM I/II. CSOPORTFŐNÖKSÉG SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! 10-26/5/A/1969. Az 5/1969. számúfőcsoportfőnöki UTASÍTÁS VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSA Budapest, 1969. évi június hó 16-án. Tárgy: Üzemanyag ellátás

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2004. no vem ber 15., hétfõ 169. szám TARTALOMJEGYZÉK 2004: CI. tv. Az adókról, járulékokról és egyéb költségvetési befizetésekrõl szóló tör vé nyek mó do

Részletesebben

VARÁZSLÓ TULAJ- DONSÁG- ÉRTÉK ERŐ ÜGY ÜGYESSÉG ÁLL INT INTELLIGENCIA BÖL KAR KARIZMA. Egyéb módosító ALAPTÁMADÁS

VARÁZSLÓ TULAJ- DONSÁG- ÉRTÉK ERŐ ÜGY ÜGYESSÉG ÁLL INT INTELLIGENCIA BÖL KAR KARIZMA. Egyéb módosító ALAPTÁMADÁS KASZTFÜGGÉS VARÁZSLÓ A KARAKTER NEVE: FAJ: _ SZINT: NEM: _ JELLEM: TULAJ- DONSÁG- TULAJ- DONSÁG- IDŐLEGES IDŐLEGES TERMET: KOR: _ SÚLY: MAGASSÁG: HAJ: _ SZEM: VALLÁS: SZAKÉRTELMEK MAX. SZINT / ERŐ ERŐ

Részletesebben

150. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, no vem ber 15., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1633, Ft. Oldal

150. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, no vem ber 15., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1633, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. no vem ber 15., kedd 150. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: CXIX. tv. Az adókról, járulékokról és egyéb költségvetési befizetésekrõl szóló tör vények mó do

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

A M agyar Népköztársaság Belügym iniszterének

A M agyar Népköztársaság Belügym iniszterének BELÜGYMINISZTÉRIUM Szigorúan titkos! K ülönösen fon tos! Szám: 10-21/32/1965. Hatályon kívül helyezve: 011/1973. min. ut. A M agyar Népköztársaság Belügym iniszterének 32 0032. számú _ PARANCSA Budapest,

Részletesebben

BELÜGYMINISZTÉRIUM I. FŐCSOPORTFŐNÖKSÉG I/III. (MŰSZAKI FEJLESZTÉSI) CSOPORTFŐNÖKSÉG ÜGYRENDJE

BELÜGYMINISZTÉRIUM I. FŐCSOPORTFŐNÖKSÉG I/III. (MŰSZAKI FEJLESZTÉSI) CSOPORTFŐNÖKSÉG ÜGYRENDJE BM I. FŐ CSO PO RTFŐ N Ö KSÉG M űszaki F ejlesztési C soportfőnökség S Z IG O R Ú A N T IT K O S! 99-48/ 5-13/ 1972. BELÜGYMINISZTÉRIUM I. FŐCSOPORTFŐNÖKSÉG I/III. (MŰSZAKI FEJLESZTÉSI) CSOPORTFŐNÖKSÉG

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

Erzsébet-akna. Munkások a készülõ aknánál 1898-ban. A jobb alsó kép nagyított részlete. Az aknatorony egy régi képeslapon. Rajz a mûködõ aknáról

Erzsébet-akna. Munkások a készülõ aknánál 1898-ban. A jobb alsó kép nagyított részlete. Az aknatorony egy régi képeslapon. Rajz a mûködõ aknáról Bányák Mi még úgy kö szön tünk az is ko lá ban, hogy: Jó sze ren csét! Most, 40 év vel az utol só bá nya be zá rá sa után, már szin te nyo ma sem ma radt an nak, hogy Pilisszentiván bá nyász fa lu volt

Részletesebben

85. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú li us 1., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 210, Ft. Oldal

85. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú li us 1., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 210, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 1., vasárnap 85. szám TARTALOMJEGYZÉK 176/2007. (VII. 1.) Korm. r. A Mi nisz ter el nö ki Hi va tal ról, valamint a Mi nisz ter el nö ki Hi

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. má jus 21., hétfõ 63. szám I. kö tet Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XXXIX. tv. Egyes adótör vények mó do sí tá sá ról... 4132 18/2007. (V. 21.)

Részletesebben

PARANCSA. Budapest, 1 9 6 2. évi novem ber hó 29-én

PARANCSA. Budapest, 1 9 6 2. évi novem ber hó 29-én BELÜGYMIN IS ZT É R IU M SZIGORÚAN T I T K O S! 10 2 3 /2 2 /1 9 6 2. Sorszám : 10 A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁ G B E L Ü G Y M I N I S Z T E R H E L Y E T T E S É N E K ltin e ü g k rb y s -m é zh 0022. számú

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása l.a Ö n korm ányzati h iva ta l m ű kö d ésén ek tám o g a tá sa

I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása l.a Ö n korm ányzati h iva ta l m ű kö d ésén ek tám o g a tá sa 2. melléklet a 2014. évi költségvetésről szóló 8/2014.(IX.12.) önkormányzati rendelethez A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak a I. Helyi önkormányzatok működésének általános

Részletesebben

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)...

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2011. áp ri lis 30. TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... Oldal Melléklet

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

MESEBÁL 3.A hõs kisegér Huszti Zoltán

MESEBÁL 3.A hõs kisegér Huszti Zoltán MSBÁL. hõs kisegér Huszti Zoltán nek 12 Marsch lt egy - szerélt a kam - ra sar - ka mé - lyén, Laczó Zoltán Vince lt egy - szerélt egy órus ora hõs kis - e-gér. Hosz - szú far - ka volt és büsz - ke nagy

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal 2006/6. HATÁROZATOK TÁRA 51 Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ 6. TARTALOMJEGYZÉK 2019/2006. (II. 13.) Korm. h. Az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok 2006. évi több - lettámogatához

Részletesebben

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete 2009/96. sz m M A G Y A R K Z L N Y 24407 A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete a k lcs n s megfeleltet s k r be tartoz ellenдrz sek lefolytat s val, valamint

Részletesebben

84. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú ni us 30., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 399, Ft. Oldal

84. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú ni us 30., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 399, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 30., szombat TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXXXIII. tv. A köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXIII. tör vény mó do - sí tá sá ról...

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek 145. szám Ára: 1344, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXVII. tv. A fog lal koz ta tói nyug díj ról és in téz mé nye i rõl... 10192 282/2007.

Részletesebben

A Kormány rendeletei

A Kormány rendeletei 2007/39. M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2547 A Kormány rendeletei A Kormány 57/2007. (III. 31.) Korm. rendelete a közúti árufuvarozáshoz és személyszállításhoz kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén

Részletesebben

M o lo k finn hulla dék g yűjtő rends zer a vilá g ba n

M o lo k finn hulla dék g yűjtő rends zer a vilá g ba n M o lo k finn hulla dék g yűjtő rends zer a vilá g ba n S zirá k y K lá ra ü g y ve ze tő 2 0 1 5.á p rilis 22. w w w.in n o p ro je c t.h u w w w.m o lo k.c o m k la ra @s zira k y.e u +36 20 470 4615

Részletesebben

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök 166. szám Ára: 2921, Ft TARTALOMJEGYZÉK 289/2005. (XII. 22.) Korm. r. A felsõoktatási alap- és mesterképzésrõl, valamint a

Részletesebben

21. szám. Budapest, má jus 14., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 525, Ft. Oldal

21. szám. Budapest, má jus 14., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 525, Ft. Oldal Budapest, 2008. má jus 14., szerda TARTALOMJEGYZÉK Oldal 2057/2008. (V. 14.) Kor m. h. A Miniszterelnöki Hivatalban, a minisztériumokban, az igazgatási és az igazgatás jellegû tevékenységet ellátó központi

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2004. no vem ber 16., kedd 170. szám TARTALOMJEGYZÉK 2004: CIV. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság Al kot má nyá ról szóló 1949. évi XX. tör - vény mó do sí tá

Részletesebben

10-2147/1962. BELÜGYMINISZTÉRIUM E G É S Z S É G Ü G Y I ÜGYRENDJE ÁBTL-4.2.-10-2147/1962

10-2147/1962. BELÜGYMINISZTÉRIUM E G É S Z S É G Ü G Y I ÜGYRENDJE ÁBTL-4.2.-10-2147/1962 BELÜGYMINISZTÉRIUM 10-2147/1962. SZIGORÚAN TITKOS! B E LÜG Y M I N IS ZTÉR I U M E G É S Z S É G Ü G Y I O SZ T Á L Y ÜGYRENDJE BELÜGYM INISZTÉRIUM 10-2147/1962. SZIGORÚAN TITKOS! Jóváhagyom! Budapest,

Részletesebben

A BELÜGYMINISZTÉRIUM HATÁRŐRSÉG ORSZÁGOS PARANCSNOKÁNAK PARANCSA. 1. számú. BELÜGYMINISZTÉRIUM Határőrség Országos Parancsnokság Budapest

A BELÜGYMINISZTÉRIUM HATÁRŐRSÉG ORSZÁGOS PARANCSNOKÁNAK PARANCSA. 1. számú. BELÜGYMINISZTÉRIUM Határőrség Országos Parancsnokság Budapest BELÜGYMINISZTÉRIUM Határőrség Országos Parancsnokság Budapest Szolgálati használatra! 018... sz. példány A BELÜGYMINISZTÉRIUM HATÁRŐRSÉG ORSZÁGOS PARANCSNOKÁNAK 1. számú PARANCSA Budapest, 1974. évi október

Részletesebben

XII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 598 Ft febru ár 1. TARTALOM. II. rész

XII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 598 Ft febru ár 1. TARTALOM. II. rész XII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 598 Ft 2006. febru ár 1. TARTALOM II. rész 2005: CXXXII. tv. A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII.

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete 2007/181. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 13569 A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete a vasúti pályahálózathoz történõ nyílt hozzáférés részletes szabályairól A vas úti

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv.

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2005. évi CLXIII. tv. 2005. évi CLXXIV. tv. Az adózás rendjérõl szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról

Részletesebben

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány 006/9. HATÁROZATOK TÁRA 59 Budapest, 006. június 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK /006. (VI. 8.) Korm. h. A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 006. évi LV. tör vény. -ából ere dõ egyes

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY A ma gyar la kos ság bel föl di uta zá sai PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY Ké szí tet te: a Ma gyar Tu riz mus Rt. Ku ta tá si Igaz ga tó sá gá nak meg bí zá sá ból a M.Á.S.T. Pi ac- és Köz vé le mény ku ta tó

Részletesebben

Varga Bal a mk. század os A TV2-117A TÍPUSÚ HELIKOPTERHAJTÖNO KOMPRESSZORÁNAK VIZSGÁLATA

Varga Bal a mk. század os A TV2-117A TÍPUSÚ HELIKOPTERHAJTÖNO KOMPRESSZORÁNAK VIZSGÁLATA Varga Bal a mk. zázad o TV2-117 TÍPUSÚ HELIKOPTERHJTÖNO KOMPRESSZORÁNK VIZSGÁLT Eb bon a cikkben zeretném f o l y t a t n i az 1001/1. zámban m e g je le n t, a h a jtó m ű -v iz g á la tr ó l z ó ld tanulmányom,

Részletesebben

KOCSÁR MIKLÓS. Dalok magyar költ k verseire

KOCSÁR MIKLÓS. Dalok magyar költ k verseire KOCSÁR MIKLÓS Dalok magyar költk verseire Énekhangra és zongorára 2. Gyurkovics Tibor versei ÖLELJ MEG ENGEM, ISTEN 1. Fönn 2. Antifóna 3. Figura 4. Istenem LÁTJÁTOK FELEIM KÉRÉS EGYHELYBEN POR-DAL Kontrapunkt

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK Oldal 95. szám 2009. évi LXXVII. tör vény A köz te her vi se lés rend sze ré nek át ala kí tá sát cél zó tör - vénymódosításokról...

Részletesebben

93. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú li us 6., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 667, Ft. Oldal

93. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú li us 6., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 667, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 6., szerda 93. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: LXXIX. tv. A vil la mos ener gi á ról szóló 2001. évi CX. tör vény mó do sí tá sá ról 4904 64/2005.

Részletesebben

021. sz á m ú PARANCSA

021. sz á m ú PARANCSA f BELÜGYM INISZTÉRIUM S z ig o r ú a n titk o s! Szám: 10-21/21/1967. é A M a g y a r N é p k ö z tá r sa s á g B e lü g y m in i s z t e r é n e k 021. sz á m ú PARANCSA Hatályonkívülhelyezve:10-21/26/72

Részletesebben

121. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, szep tem ber 17., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2100, Ft. Oldal

121. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, szep tem ber 17., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2100, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 17., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK 2007: CVI. tv. Az ál la mi va gyon ról... 9082 2007: CVII. tv. A te le pü lé si ön kor mány za tok több cé lú

Részletesebben

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete 2556 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/39. szám A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM BM együttes rendelet módosításáról A köz úti köz le

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

Befogadás és munkába állítás Pálhalmán

Befogadás és munkába állítás Pálhalmán Befogadás és munkába állítás Pálhalmán 1985 ja n u árjáb an befogad ó cso p o rto t létesítettünk a Pálhalm ai B örtön és F ogházban. A zóta m ódunk nyílott tapasztalatain k at összegezni, bizonyos következtetéseket

Részletesebben

P in té r Is tv á n őrn agy, f ő is k o l a i docens PREKONCEPCIÓ VEZETŐI EMBERKEP VIZSGALATAHOZ

P in té r Is tv á n őrn agy, f ő is k o l a i docens PREKONCEPCIÓ VEZETŐI EMBERKEP VIZSGALATAHOZ P in té r Is tv á n őrn agy, f ő is k o l a i docens PREKONCEPCIÓ VEZETŐI EMBERKEP VIZSGALATAHOZ El őf el vetés: A vezetési s tílu s lényeges összetevője a sze rv e ze tb e n k i a la k u lt "em berkép",

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek 115. szám 1. kö tet* 1 2. kö tet ára: 5124, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet: 224/2007. (VIII. 31.) Korm. r. A köz al kal ma zot

Részletesebben

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 29., csütörtök 172. szám II. kö tet TARTALOMJEGYZÉK 125/2005. (XII. 29.) GKM r. A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról szóló

Részletesebben

95. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú li us 31., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal

95. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú li us 31., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. jú li us 31., hétfõ 95. szám Ára: 693, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: LXIX. tv. Az európai szövetkezetrõl... 7792 2006: LXX. tv. Az éle tük tõl és a sza bad

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal. Jog sza bá lyok. 2006: LIV. tv. A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló évi XX. törvény

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal. Jog sza bá lyok. 2006: LIV. tv. A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló évi XX. törvény CXXXIII. ÉVFOLYAM 13. SZÁM 2006. jú ni us 15. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 943 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 2006: LIV. tv. A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949.

Részletesebben

2008. évi CVIII. tör vény. 2008/187. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 24697

2008. évi CVIII. tör vény. 2008/187. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 24697 2008/187. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 24697 III. Tár sa dal mi szem pon tok: 1. Az épí tett 3-x szo bás la ká sok ará nya az idõ szak végi la kás ál lo mány ból, % 2. A személygépkocsik kor szerint

Részletesebben

FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét az értesítõ utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a évi elõfizetési árainkra

FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét az értesítõ utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a évi elõfizetési árainkra LVII. ÉVFOLYAM 25. SZÁM ÁRA: 798 Ft 2006. december 28. FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét az értesítõ utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a 2007. évi elõfizetési árainkra T A R T

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap 128. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK 24/2008.

Részletesebben

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 10., péntek 28. szám TARTALOMJEGYZÉK 49/2006. (III. 10.) Korm. r. A föld gáz el lá tás ról szóló 2003. évi XLII. tör vény egyes ren del ke

Részletesebben

Intelligens Ágensek Evolúciója (Evolution of Intelligent Agents) Készítette: Kovács Dániel László Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem V il l

Intelligens Ágensek Evolúciója (Evolution of Intelligent Agents) Készítette: Kovács Dániel László Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem V il l DIPLOMATERV K o v á c s D á n i e l L á s z l ó 2 0 0 3. Intelligens Ágensek Evolúciója (Evolution of Intelligent Agents) Készítette: Kovács Dániel László Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 11., szerda 93. szám Ára: 588, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CIII. tv. A pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról szó ló 2003.

Részletesebben

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102.

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete a felszín alatti vizek védelmérõl A Kor mány a kör nye zet vé del

Részletesebben

56. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, áp ri lis 28., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 828, Ft. Oldal

56. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, áp ri lis 28., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 828, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. áp ri lis 28., csütörtök 56. szám Ára: 828, Ft TARTALOMJEGYZÉK 76/2005. (IV. 28.) Korm. r. A Ha tá ron Túli Ma gya rok Hi va ta lá ról szóló 90/1992.

Részletesebben

122. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ok tó ber 5., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1533, Ft. Oldal

122. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ok tó ber 5., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1533, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. ok tó ber 5., csütörtök 122. szám Ára: 1533, Ft TARTALOMJEGYZÉK 202/2006. (X. 5.) Korm. r. A Nemzeti Fejlesztési Terv operatív programjai, az EQUAL

Részletesebben

2008. évi LXIX. tör vény M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/161. szám

2008. évi LXIX. tör vény M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/161. szám 19424 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/161. szám zott ter mék ese té ben az elsõ bel föl di for ga lom ba hozó elsõ ve võ je vagy sa ját célú fel hasz ná ló ja, 2008. évi LXIX. tör vény a környezetvédelmi

Részletesebben

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek 155. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXI. tv. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör -

Részletesebben

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése 31/2006. (VII. 5.) AB végzés 1021 31/2006. (VII. 5.) AB végzés Az Al kot mány bí ró ság al kot mány jo gi pa nasz és utó

Részletesebben

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 182 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Dr. Kár olyi Géza 1 GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL Cselekvési változatok A szö vet ke zet a ha tá lyos meg fo gal ma zás 2 sze rint:

Részletesebben

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA V. ÉVFOLYAM 12. SZÁM 2006. JÚNIUS 26. A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1081 FORINT ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny bolt új hely re, a Ma gyar Hi vatalos

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal.

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 943 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 95/2006. (IV. 18.) Korm. ren de let 11/2006. (IV. 10.) HM ren

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól Feltétel Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás Érvényes: 2007. januártól Perfekt Vagyon- és üzemszünet biztosítás feltételei TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 3 1.1 A BIZTOSÍTÁSI SZERZÔDÉS HATÁLYA

Részletesebben

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2006. évi LIX. tv. Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról... 224 2006. évi LX. tv.

Részletesebben

III. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM Ára: 715 Ft JANUÁR 17.

III. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM Ára: 715 Ft JANUÁR 17. III. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM Ára: 715 Ft 2011. JANUÁR 17. F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé tett tá jé koz ta tó ra és a 2011. évi elõ fi

Részletesebben

73. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 28., TARTALOMJEGYZÉK. csütörtök. Ára: 1395, Ft. Oldal

73. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 28., TARTALOMJEGYZÉK. csütörtök. Ára: 1395, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. má jus 28., TARTALOMJEGYZÉK Oldal csütörtök 73. szám 2009. évi XXXVIII. tör vény A ren de zett mun ka ügyi kap cso la tok kö ve tel mé nyét érin - tõ

Részletesebben

TARTALOM. III. ÉVFOLYAM, 14. SZÁM Ára: 1700 Ft JÚLIUS 15. oldal oldal. A köz tár sa sá gi el nök 101/2011. (V. 20.) KE ha tá ro za ta

TARTALOM. III. ÉVFOLYAM, 14. SZÁM Ára: 1700 Ft JÚLIUS 15. oldal oldal. A köz tár sa sá gi el nök 101/2011. (V. 20.) KE ha tá ro za ta III. ÉVFOLYAM, 14. SZÁM Ára: 1700 Ft 2011. JÚLIUS 15. TARTALOM oldal oldal JOGSZABÁLYOK A nem ze ti erõ for rás mi nisz ter 24/2011. (V. 18.) NEFMI ren de le te az egyes sa já tos köz ok ta tá si fel ada

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 3657-3768. OLDAL 2008. július 7. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

(Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto)

(Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto) A borítóillusztráció Gruber Ferenc fotójának felhasználásával készült (Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) A borító Kiss László munkája. Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto) Kiadja

Részletesebben