A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Tóth. Pál Általános Iskolájának Pedagógiai programja

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Tóth. Pál Általános Iskolájának Pedagógiai programja 2004-2012"

Átírás

1 A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Tóth Pál Általános Iskolájának Pedagógiai programja Iskolánk hitvallása Iskolánk - az egykori községi iskola hagyományainak folytatója - a pedagógiai igényesség, a szakmai felkészültség, a hivatástudat szellemében neveli és oktatja tanulóit. Őrizzük hagyományainkat, különös figyelmet fordítva a környezeti nevelésre és a testnevelés-sport szerepére. Iskolai pedagógiai munkánkat az erkölcsi értékek, a nemzeti tudat, a demokratikus célok, a tanulók személyiségének sokoldalú fejlesztése, a korszerű technikai-technológiai szemlélet alapján határozzuk meg. Hisszük, hogy tanítványainkat, a hazát tisztelő és szolgáló, a családot becsülő és szerető, a nemzetért tenni akaró polgárokká neveljük. Társadalmi elvárások tekintetében az iskolát használók igényeinek kell megfelelnünk. Nevelő és oktató munkánkon keresztül olyan erőfeszítésekre késztetjük tanulóinkat, amely megalapozhatja a további tanulmányi munkájukat. Iskolánk gyermekbarát, ugyanakkor rendre törekvő, közösségi rendszert kínál, amelyben - reményeink szerint - minden gyerek a legmagasabb szinten bontakoztathatja ki képességeit, megtanulhatja a testileg, szellemileg, érzelmileg és erkölcsileg egészséges életvitelt.

2 Tartalom Iskolánk hitvallása Bevezető Iskola elnevezése, fenntartója, alapító okirata Az iskola rövid bemutatása Az iskola alapító okirata Az iskola nevelési programja Az iskolában folyó nevelő - oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai AZ ISKOLAI NEVELÉS ÉS OKTATÁS CÉLJA, ALAPELVEI A SZAKRENDSZERŰ ÉS NEM SZAKRENDSZERŰ OKTATÁS KULCSKOMPETENCIÁK FEJLESZTÉSE: A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű, integrált általános iskolai nevelése oktatása A tanulási zavarnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő program Beilleszkedési és magatartási zavarral küzdő tanulókat segítő program A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenységek A Gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő feladatok A szociális hátrányok enyhítését segítő program A szülő, tanuló és nevelő együttműködésének formái Tanórán kívüli foglalkozások, szabadidős tevékenység Környezeti nevelési program Egészségnevelési program A pedagógiai program végrehajtásához szükséges nevelő-oktató munkát segítő felszerelések jegyzéke Az iskola helyi tanterve A közoktatási törvény alapján rendelkezésre álló órakeret Az iskolában folyó nevelő-oktató munka ellenőrzése, mérési, értékelési rendszere MÉRÉSI, ÉRTÉKELÉSI RENDSZERÜNK ALAPELVEI: MÉRÉSI, ÉRTÉKELÉSI RENDSZERÜNK SZEMPONTJAI: AZ ÉRTÉKELÉS FAJTÁI: ÉRTÉKELÉS PEDAGÓGIAI SZAKASZOKHOZ RENDELTEN AZ ÉRTÉKELÉS RENDSZERESSÉGE ÉS FORMÁI

3 A TANTÁRGYI ÉRDEMJEGYEK PÓTLÁSÁNAK, JAVÍTÁSÁNAK MÓDJAI ÉS LEHETŐSÉGEI AZ ÉRDEMJEGYEK, OSZTÁLYZATOK DOKUMENTÁLÁSÁNAK MÓDOZATAI: A TANULÓK MAGATARTÁSÁNAK ÉS SZORGALMÁNAK ÉRTÉKELÉSI RENDSZERE: A. AZ ISKOLAI ÍRÁSBELI BESZÁMOLTATÁSOK FORMÁI RENDJE, KORLÁTAI, A TANULÓK TUDÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSÉBEN BETÖLTÖTT SZEREPE, SÚLYA B. AZ OTTHONI (NAPKÖZIS, TANULÓSZOBAI) FELKÉSZÜLÉSHEZ ELŐÍRT ÍRÁSBELI ÉS SZÓBELI FELADATOK MEGHATÁROZÁSÁNAK ELVEI ÉS KORLÁTAI A TANULÓK JUTALMAZÁSÁNAK ÉS FEGYELMEZÉSÉNEK FOKOZATAI: A PEDAGÓGIAI MUNKA BELSŐ ELLENŐRZÉSE A PEDAGÓGIAI MUNKA KÜLSŐ ELLENŐRZÉSE ALKALMAZHATÓ KERETTANTERVEK, TANKÖNYVEK, TANESZKÖZÖK KIVÁLASZTÁSÁNAK SZEMPONTJAI Az iskola képzési rendje A képzés szakaszai Az iskolában folyó képzési irányok Az alapképzést kiegészítő, nem kötelező tanórai foglalkozások Az osztályba sorolás elvei és rendjei AZ OSZTÁLYBA SOROLÁS RENDJE, OSZTÁLYLÉTSZÁMOK MEGÁLLAPÍTÁSA A CSOPORTBONTÁS ELVEI AZ ALAPKÉPZÉST KIEGÉSZÍTŐ, NEM KÖTELEZŐ TANÓRAI FOGLALKOZÁSOK BESOROLÁSÁNAK SZEMPONTJAI Tanulói jogviszony, átjárhatóság AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA ELSŐ ÉVFOLYAMÁRA VONATKOZÓ FELVÉTEL ELVEI TOVÁBBHALADÁS, MAGASABB ÉVFOLYAMBA LÉPÉS FELTÉTELEI EGY ÉVFOLYAMON BELÜL MÁSIK OSZTÁLYBA VALÓ ÁTLÉPÉS FELTÉTELEI KILÉPÉS, TANULÓI JOGVISZONY MEGSZŰNÉSE, MEGSZÜNTETÉSE A pedagógiai program teljesítésének feltételrendszere A nevelőtestület Technikai dolgozók A pedagógiai program teljesítésének tárgyi-dologi feltételei Záradékok Érvényességi rendelkezések Véleményezés, elfogadás, jóváhagyás Záró rendelkezés Véleményezés, elfogadás, jóváhagyás Mellékletek

4 1. Bevezető 1.1. Iskola elnevezése, fenntartója, alapító okirata Az iskola hivatalos elnevezése: Tóth Pál Általános Iskola, Kunszállás Fenntartója: Községi Önkormányzat, Kunszállás Az iskola alapító okiratának száma és kelte: 65/2003. ( ) 1.2. Az iskola rövid bemutatása Iskolánk az egykori Majsajakabszállás-pusztán 1853-ban kezdte meg működését. Ekkor egyházi jellegű intézmény volt, Kiskunmajsa és a római katolikus egyház közösen tartották fenn. Első egy tantermes épületét 1859-ben építették. Az elemi iskolai képzés ekkor három évfolyam volt 1939-ben épült egy új, 2 tantermes épület tanítói lakással. A II. világháború után államosították, 1959-ben, 1969-ben, 1984-ben és 1999-ben bővítették. Az iskola teljes körű felújítására 2006-ban került sor. Jelenleg 8 tanteremmel, számítástechnika teremmel, technika kisteremmel, fejlesztő pedagógiai csoportszobával, csoportszobával, tornateremmel rendelkezünk. Az iskola bővítése reményeink szerint - a jövőben is folytatódik. 2007/08-as tanévet 146 tanulóval, és 14 pedagógussal kezdjük. Az általános iskolai oktatáson kívül egy fejlesztőpedagógiai, két napközis csoportunk is van. A tanórán kívüli ismeretszerzési és szabadidős tevékenységre szakkörök, a művészeti alapiskola, az iskolai sportkör nyújt lehetőséget. Iskolánkra a demokratikus, humánus, gyermekközpontú légkör jellemző, amely a tanulók, a nevelők, a szülők együttműködésére épül. Nevelőtestületünk tagjai valamennyien szakmai, pedagógiai képzettségekkel rendelkeznek, és nagy elhivatottsággal dolgoznak Az iskola alapító okirata 1. A KÖLTSÉGVETÉSI SZERV NEVE: Tóth Pál Általános Iskola 2. KÖLTSÉGVETÉSI SZERV SZÉKHELYE: 6115 Kunszállás, Kossuth u AZ INTÉZMÉNY TÍPUSA: 8 évfolyammal működő általános iskola 4. AZ ALAPÍTÓ SZERV NEVE: Kunszállás Községi Önkormányzat 5. AZ ALAPÍTÁS IDŐPONTJA: augusztus FELÜGYELETI SZERVE: Kunszállás Községi Önkormányzat 7. ELLÁTANDÓ ALAPTEVÉKENYSÉGEK: Nappali rendszerű általános műveltséget megalapozó iskolai oktatás Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű, integrált általános iskolai nevelése, oktatása. 4

5 Szociokulturálisan hátrányos helyzetű gyermekek integrált nevelése A) A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésnek organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő gyermekek közül az integráltan nevelhető: - tanulásban akadályozott/enyhe értelmi fogyatékos, - beszédfogyatékos, - integráltan nevelhető autisztikus gyermek. B) Megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésnek organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő gyermekek közül: a) Általános és specifikus tanulás zavarok (részképesség-zavarok): - olvasás-, írászavarok (felszíni, fonológiai, kevert diszlexia) - aritmetikai készségek zavara (grafikus, olvasási, emlékezeti, gondolkodási diszkalkulia) - az iskolai készségek kevert zavara (aritmetikai, olvasási, íráskészség-zavar együttes előfordulása) - nem meghatározott zavar (tanulási ismeretek elsajátítási nehézsége) - kevert specifikus fejlődési zavarok (a beszéd, a nyelv, az iskolai készségek és a motoros funkciók - kombinált fejlődési zavara beszédészlelési és beszédmegértési folyamat elmaradása - motoros diszfázia b) Az aktivitásszabályozás és a figyelem zavarai: - szociális készségek értetlensége, zavart viselkedés, - impulzivitás (2) Napközi otthoni és tanulószobai ellátás Iskolai intézményi étkeztetés Munkahelyi vendéglátás Diáksport 8. AZ INTÉZMÉNYBE FELVEHETŐ MAXIMÁLIS GYERMEKLÉTSZÁM: 1-4. évfolyamon: 104 fő, 5-8. évfolyamon: 120 fő. (1) 9. GAZDÁLKODÁSI JOGKÖR: A szerv a gazdálkodása megszervezésének módjára tekintettel részben önállóan gazdálkodó. 10. AZ INTÉZMÉNY KÜLÖN MEGÁLLAPODÁSBAN RÖGZÍTETT PÉNZÜGYI-GAZDÁLKODÁSI FELADATAINAK ELLÁTÁSÁRA KÖTELES ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERV NEVE, SZÉKHELYE: Neve: Polgármesteri Hivatal Székhelye: 6115 Kunszállás, Dózsa György u

6 11. AZ ÖNÁLLÓAN, ILLETVE A RÉSZBEN ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERV KÖZÖTTI MUNKAMEGOSZTÁS ÉS A FELELŐSSÉGVÁLLALÁS RENDJE: A Polgármesteri Hivatal nevű önállóan gazdálkodó költségvetési szerv közötti munkamegosztás és a felelősségvállalás rendje az 1. számú, mellékelt megállapodás szerint kerül jóváhagyásra. 12. A KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATOK FELETTI RENDELKEZÉSI JOGOSULTSÁGA: A szerv az előirányzatok feletti jogosultság szerint részjogkörű. 13. A KÖLTSÉGVETÉSI SZERV VEZETŐJÉNEK KINEVEZÉSI RENDJE: Az állás pályázati úton tölthető be. A megbízás időtartama 5 év. A vezetői megbízás adója: a Képviselőtestület 14. AZ ELLÁTANDÓ VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG KÖRE, MÉRTÉKE: Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat. 15. AZ INTÉZMÉNY VAGYONA: - Kunszállás, Kossuth u. 12. iskolaépület - Kunszállás, Arany János u. 4. sz. konyha és kiszolgáló helyiségei. (A vagyon feletti rendelkezési jogról a Kunszállás Község Önkormányzata által alkotott 5/1994. sz. rendelet rendelkezik.) 16. AZ INTÉZMÉNY MEGSZÜNTETÉSE: Az intézményt a 4. pontban megjelölt alapító jogosult megszüntetni. A megszüntetésről az alapító határozattal dönt. Kunszállás, március 05. (1) 142/2005. ( ) Kt. sz. hat. (2) 106/2007. ( ) Kt. sz. hat. 2. Az iskola nevelési programja 2.1. Az iskolában folyó nevelő - oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai AZ ISKOLAI NEVELÉS ÉS OKTATÁS CÉLJA, ALAPELVEI PEDAGÓGIAI MUNKÁNK ALAPELVEI Oktató-nevelő munkánk alapelve, hogy tanulóink olyan képzést és nevelést kapjanak a nálunk töltött 8 év alatt, amely megfelel a kor és a környezet elvárásainak. azaz: az alapfokú oktatás valamennyi szakaszán fejlesztjük az egész életen át tartó tanulás képességét, valamint felkészítjük tanulóinkat a továbbtanulásra. A sikeres váltáshoz biztosítjuk: a megfelelő anyanyelvi és matematikai alapozást az idegen nyelven történő kommunikációt az informatikai alapismeretek elsajátítását 6

7 az egyéni képességek kibontakoztatását A tanulókkal való közös munkában a következetesség, a kölcsönös bizalom és tisztelet érvényesítésére törekszünk. Ezért reális követelményeket támasztunk velünk szemben, amely figyelembe veszi az egyéni képességek különbözőségét, megadjuk és elvárjuk kapcsolatainkban a kölcsönös megértést, odafigyelést és tiszteletet. CÉLJAINK Iskolánk az egykori községi iskola haladó hagyományaira építve, korszerű ismeretekkel felruházott, nyitott, őszinte személyiségű, környezetével harmonikus kapcsolatban élő, hazáját szerető ifjúság felnevelését tartja elsődleges céljának Az iskolai nevelés társadalmi meghatározottságú. Napjaink társadalmi rendszerváltása idején a gazdasági változások kedvezőtlenül hathatnak a családok szociális helyzetére, az iskola működési feltételeire, a nevelők munkakörülményeire. Ebben a helyzetben az iskola pedagógiai programjában kiemelt helyet kap a hagyományok ápolása, az értékek megőrzése és teremtése, a sport és a környezeti nevelés. Nevelésünk meghatározó elemei azok az értékek, melyeket a tanulók, a nevelők, a szülők, a fenntartó és a társadalom elvár az iskolától. Ezen értékek közvetítői a pedagógusok, szülők, hitoktatók, fenntartó, akik személyes példájukkal, tapasztalataikkal, szakértelmükkel megfelelő hatásfokkal képesek befolyásolni az iskolára bízott fiatalok magatartását, viselkedését. Pedagógiai programunk előtérbe helyezi a közösségi nevelést. A gyermeki személyiségfejlesztésben a kötelességek és jogok egyensúlyát, az egyén és a közösség egymásra utaltságát hangsúlyozza. Törekszünk olyan egészséges lelkületű, kellő önbizalommal rendelkező fiatalok nevelésére, akik egyéni életükben sikerorientáltak, a közösségben hasznos emberek lesznek. A gyermekek terhelésében bekövetkező tananyag- és tanóraszám-csökkenés lehetővé teszi a tananyag-feldolgozás élményszerűbbé tételét, a gyermeki ötletek megvalósítását, a hibák korrigálását. Programunk új szerepet szán az ismeretszerzésnek is. Az önálló ismeretszerzés igényének kialakításával, hatékony, egyéni tanulási módszerek elsajátíttatásával. Olyan teljesítményképes tudás megszerzését tűzzük ki célul, melyben az egyéni képességek, a kreativitás sokoldalúan kibontakoznak. A személyiségfejlesztésben az értelmi nevelés mellett az érzelmi nevelést is erősíteni kívánjuk. Az iskolai közösségek fejlesztésével a közösségi elkötelezettség, önkormányzatiság, a demokratizmus kiszélesítése a célunk A SZAKRENDSZERŰ ÉS NEM SZAKRENDSZERŰ OKTATÁS Az évi LXXIX. tv (1) bekezdésében megfogalmazott szakrendszerű és nem szakrendszerű oktatás aránya a 2008/2009. tanévtől kezdve az évfolyamon a kötelező órák 25 %-a nem szakrendszerű oktatás keretében valósul meg. Szakrendszerűnek minősül az oktatás, ha az egyes tantárgyakat, műveltségi területeket, tantárgyi modulokat (a továbbiakban együtt tantárgy) több, az egyes tantárgyak oktatására jogosító megfelelő végzettséggel és szakképzettséggel rendelkező pedagógus tanítja. 7

8 Nem szakrendszerűnek minősül az oktatás, ha a tanulók részére a tantárgyakat, illetve a tantárgyak nagyobb körét egy, tanítói végzettséggel és szakképzettséggel rendelkező pedagógus tanítja (Kt (1) bek. 34. pontja alapján). A NEM SZAKRENDSZERŰ OKTATÁS KITERJESZTÉSÉNEK FUNKCIÓJA, CÉLJA Funkciója: A nem szakrendszerű oktatás kiterjesztésének funkciója elsősorban az iskolai tanuláshoz, az erőteljesen tagolt iskolai tudás elsajátításához szükséges kulcskompetenciák, képesség-együttesek célzott megalapozása. Célja: A nem szakrendszerű oktatás célja, hogy kialakuljon: a kritikus gondolkodás a kreativitás, a kezdeményezőképesség, a problémamegoldó képesség, a kockázatértékelés, a döntéshozatal. A nem szakrendszerű oktatásban való részvétel lehetőségét az egyes tanulócsoportokhoz igazodva azokon a területeken biztosítjuk, ahol a kulcskompetencia, képesség-együttes megalapozása miatt ez szükséges. Az alapfokú nevelés-oktatás alapozó szakaszának (6. évfolyam) befejezésekor tanulóink rendelkezzenek azokkal az alapképességekkel, amelyek megalapozzák hatékony tanulásukat, személyes boldogulásukat, eligazodásukat különböző élethelyzetekben, és eredményes érvényesülésüket. Ezért az 1-6. évfolyamon az olyan kulcskompetenciák fejlesztése az elsődleges cél. A tudás megszerzéséhez és megújításához, valamint a személyes önmegvalósításhoz szükséges kompetenciák: - kommunikáció anyanyelven, - kommunikáció idegen nyelven, - matematikai és természettudományos, - digitális, - szociális, - vállalkozói, - esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőkészség. Fejlesztési területek: számos olyan fejlesztési terület van, amely mindegyik kompetencia esetében megtalálható, például a - kritikus gondolkodás, - kreativitás, - kezdeményező képesség, - problémamegoldás, - kockázat értékelés, - döntéshozatal, - érzelmek kezelése. 8

9 KULCSKOMPETENCIÁK FEJLESZTÉSE: 1 A céljaink között megnevezett kulcskompetenciák fejlesztését a NAT (Nemzeti Alaptanterv) erre vonatkozó előírásai és tartalmai szerint végezzük. Fontosnak tartjuk, hogy mindazok az eszközök, és eljárások, amelyeket alkalmazunk, megfeleljenek a gyerekek életkori sajátosságainak, érzelmi, értelmi, közösségi, gondolkodásbeli érettségüknek, biztosítsák a tanulók számára a tapasztalatszerzés örömét. Figyelembe véve, hogy a éves tanulók gondolkodása erősen kötődik az érzékelés, cselekvés útján szerzett tapasztalatokhoz, az alapozó funkciók fejlesztését a lehető legtöbb esetben tevékenységre alapozottan, tevékenységbe ágyazottan lehet és kell megvalósítani. Az eredményesség érdekében az alapozó pedagógiai szakaszban (5.-6. évfolyam) is jelentős teret kap a korábbi időszakban (1.-4. évfolyam) alkalmazott nem szakrendszerű oktatás. A nem szakrendszerű oktatás keretében kiemelten képességfejlesztés, a lemaradók hátrányainak csökkentése, a tehetségesek további fejlesztése, gondozása folyik. Az anyanyelvi kommunikáció fejlesztése Valamennyi tantárgy és a szabadidős tevékenység idősávjának bevonásával változatos tevékenységformákat biztosítunk az olvasási, szövegértési és szövegalkotási képességek, a kommunikáció, a gondolatok kifejezésének fejlesztéséhez. Ennek részét képezik az értő olvasás fejlesztésének tanórai feladatai és az alkalmazást biztosító tanórán kívüli feladatok, tevékenységek. A matematikai kompetencia fejlesztése A matematikai ismeretek felhasználását, a gondolkodási képességek fejlesztését megfelelő gyakorlatok alkalmazásával a tantárgyak széles körébe bevonjuk. A matematikai kompetencia fejlesztése felkészíti tanulóinkat a mindennapok problémáinak megoldására is. A természettudományos kompetencia fejlesztése A tanult természettudományos ismeretek és módszerek felhasználásával lehetőséget biztosítunk tanulóinknak, hogy magyarázatokat tegyenek, és előrejelzéseket készítsenek a természetben. Tevékenységeken keresztül megértik az emberi beavatkozás okozta változásokat és az ezzel kapcsolatos, a fenntartható fejlődés formálásáért viselt egyéni és közösségi felelősséget. Az idegen nyelvi kompetencia fejlesztése Az idegen nyelvi kommunikációra jellemző a fogalmak, gondolatok, érzések, tények, vélemények megértése, kifejezése és értelmezése szóban és írásban (hallott, olvasott szöveg értése, szövegalkotás) a társadalmi és kulturális tevékenységek keretein belül, az egyén szükségleteinek megfelelően. A digitális kompetencia fejlesztése A digitális kompetencia kialakulása azt jelenti, hogy tanulóink magabiztos és kritikus módon használják az információs technológia eszközeit a tanulás, a szabadidő és a kommunikáció területén. A digitális kompetenciák fejlesztését szolgálja, hogy az egyes tantárgyak házi dolgozataiban, gyűjtő munkákban, kutatásokban a tanulóknak alkalmazni kell ismereteiket. Ehhez 1 A 202/2007. (VII. 31.) Kormányrendelet alapján 9

10 a könyvtár számítógépei, az iskola gépállománya használható, ahol rendelkezésükre áll az internet is. A hatékony, önálló tanulás A hatékony önálló tanulás azt jelenti, hogy diákjaink képesek kitartóan tanulni, saját tanulásukat megszervezni egyénileg és csoportban egyaránt. Képesek az idővel és az információval való hatékony gazdálkodásra. Építenek előzetes tanulási és élettapasztalataikra, tudásukat felhasználják a tanulásban és a mindennapi életben. Ehhez megfelelő helyzeteket és feladatokat biztosítunk számukra. Szociális és állampolgári kompetencia Ez a kompetencia a harmónikus életvitel és a közösségi beilleszkedés feltétele. A közösségi életben, a szabadidős és tanórai tevékenységekben, a diákönkormányzati életben megteremtjük a feltételeket olyan a magatartási formák fejlesztésére, amelynek révén hatékony és építő módon tud részt venni a tanuló a szűkebb és tágabb közösség életében, az iskolai közügyekben, és szükség esetén konfliktusokat is meg tud oldani. Kezdeményezőkészség és vállalkozói kompetencia Ez a kompetencia a tudást, a kreativitást, az újításra való beállítódást és kockázatvállalást jelenti. Szükséges ehhez a környezet ismerete, a lehetőségek felismerése és megragadása, a tervkészítés és végrehajtás képessége. Tanulási projektekben, csoportmunkákban, az osztályközösség és az iskola programjaiban biztosítjuk e kompetencia fejlesztését. Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség A tanulóknak lehetősége van a tanulás és ismeretszerzés folyamatában, a közösségi tér alakítása során, vagy iskolai rendezvényeken a gyakorlatban is kipróbálni elképzeléseiket, formába önteni élményeiket, érzéseiket. Megismerkednek a művészet különböző kifejezőeszközeivel, és hangot adhatnak véleményüknek. A tanulásszervezés módszerei A nem szakrendszerű oktatást az érintett tanulói kör igényeihez és az egyes feladatokhoz igazodva szervezzük meg. A tanulásszervezés sikerének alapelve a differenciálás (egyéni különbségek figyelembevétele, tanítási tartalom, tanítási idő rugalmas kezelése). További motiváló módszereink: csoportmunka, játék, szerepjáték (drámapedagógia), kooperatív-tanulás, projekt módszer. Az iskolában folyó nevelő-oktató munkaeszköz-, és eljárásrendszere: A nevelőmunka eszközei, eljárásai többértelmű pedagógiai fogalmak, teljes rendszerük kidolgozásával még napjainkban is foglalkozik a neveléselmélet. 10

11 Ha betekintünk a neveléselmélettel kapcsolatos szakirodalmakba, azt állapíthatjuk meg, hogy a nevelés eszközei, eljárásai mindig kapcsolatban vannak a nevelés módszerével. Általánosságban megállapítható, hogy a nevelési eszközt a köznyelvben gyakran a módszer fogalmával azonos értelemben használjuk. Leggyakrabban a gyermekek fő tevékenységformáit jelenti, amelyekben a nevelési folyamat realizálódik. A nevelési módszer pedig nem más, mint a kitűzött nevelési cél elérése érdekében alkalmazott eljárás. Célja, hogy a tanulókat pozitív tevékenységre késztessük, valamint kiküszöböljük a negatív hatásokat. Az eljárás a módszer konkretizációját jelenti. Függ a pedagógiai intuíciótól, a találékonyságtól, a nevelő aktivitásától. Eljárás egymagában nem létezik, mindig eljárások rendszerében gondolkodunk. A leírtakból tehát levonhatjuk azt a következtetést, hogy: - a nevelés eszközei, eljárásai, valamint a nevelés módszerei a nevelési folyamat egymással összefüggő, egymást feltételező, nagyon fontos elemei, tényezői. - a nevelési módszerek elválaszthatatlanok a nevelés céljából, vagyis a nevelési módszereinket hozzá kell igazítani az előzőekben már leírt célokhoz. Mivel a nevelés céljai között szerepeltek általános, konkrét fejlesztési szakaszokra lebontott célok így az alábbiakban felsorolt (csoportosított) nevelési módszerek közül azokat kell kiválasztani, egyrészt amelyek a nevelési célokon és feladatokon túl: - igazodnak a tanulók - életkori sajátosságaihoz, - értelmi fejlettségéhez, - képességeihez; - igazodnak a nevelők - személyiségéhez, - pedagógiai kulturáltságához, - felkészültségéhez, - vezetői stílusához; - igazodnak a mindenkori szituációhoz és annak tartalmához, másrészt mivel nincs teljesen egyforma két szituáció, két egyforma gyerek, két egyforma pedagógus a nevelési módszereket úgy kell megválasztani, hogy azok a leghatékonyabb alkalmazást tegyék lehetővé. Az eddigiekből következik, hogy szinte minden nevelési szituációt más-más módszer, illetve módszerkombináció alkalmazásával oldunk meg. A módszerek alkalmazásának egyetlen törvénye van: a módszerek, eljárások kombinációja. Ezt szem előtt tartva választhatunk az alábbi módszerek közül. A nevelés módszereit különféle módon csoportosították (csoportosítják) a neveléselmélettel foglalkozó kutatók. A hagyományos osztályozás (Ágoston György) a nevelés valamennyi feladatára alkalmazható módszereket sorol fel. Ezek a követelés, meggyőzés, gyakorlás, ellenőrzés, értékelés, elismerés és a büntetés. Napjaink pedagógiai gyakorlata, tapasztalata, valamint a nevelés kiemelt szerepe a nevelőoktató munka során megkívánja, hogy a módszereket a nevelés folyamatában betöltött szerepük alapján csoportosítsuk. Ennek megfelelően az alábbi csoportosítás végezhető el. Eljárások, módszerek: A) A meggyőzés, a felvilágosítás, a tudatosítás módszerei: a) az oktatás valamennyi módszere b) meggyőzés c) minta d) példa 11

12 e) példakép f) példakövetés g) eszménykép h) bírálat i) önbírálat j) beszélgetés B) A tevékenység megszervezésének módszerei: a) követelés b) megbízás c) ellenőrzés k) felvilágosítás l) tudatosítás m) előadás n) vita o) beszámoló d) értékelés e) játékos módszerek f) gyakorlás C) A magatartásra ható módszerek: a) ösztönző módszerek a/1) ígéret a/2) helyeslés a/3) bíztatás a/4) elismerés a/5) dicséret a dicséret iskolában használatos módjai: SZÓBELI dicséret nyilvános formái: - osztályfőnöki órán, osztályközösség előtt, - iskolai összejöveteleken (tanévzáró ünnepély, ballagás); ÍRÁSBELI dicséret formái: - osztályfőnöki dicséret (ellenőrzőbe, osztálynaplóba), - igazgatói dicséret (ellenőrzőbe, osztálynaplóba), - oklevél, - kitüntetés, - fenntartói, országos szintű elismerések; a/6) osztályozás a/7) jutalmazás jutalmazzuk: - hosszabb ideig tansított jó (példamutató) magatartást, - szorgalmas, folyamatos, odaadó, közösségi munkát, - rendkívüli teljesítményeket (körzeti, megyei, országos helyezések) a jutalmazás formái lehetnek: - szóbeli dicséret - írásbeli dicséret - oklevél, kitüntetés - jutalom ( könyv, tárgyjutalom, vásárlási utalvány stb ) - számítástechnikai eszközök, kirándulás, táborozás, ösztöndíj - tandíjmentesség b) kényszerítő módszerek b/1) felszólítás b/2) követelés b/3) parancs b/4) büntetés, fegyelmi eljárás - szóbeli figyelmeztetés (észrevétel, kioktatás, dorgálás, feddés, 12

13 - határozott rendreutasítás, tiltakozás, fenyegetés) - osztályfőnöki figyelmeztetés, intés - igazgatói figyelmeztetés, intés - nevelőtestülete elé idézés - szigorú megrovás - párhuzamos osztályba való áthelyezés - áthelyezés másik iskolába (kivételes esetben!) - kizárás az iskolából (csak a tankötelezettség korhatárán túl!) c) gátlást kiváltó módszerek: ezek a módszerek a nevelés sikerét veszélyeztető körülmények kizárását célozzák, a negatív viselkedés kialakulását próbálják megakadályozni. c/1) felügyelet c/2) ellenőrzés c/3) figyelmeztetés c/4) intés c/5) fenyegetés c/6) tilalom c/7) átterelés c/8) elmarasztalás Eszközök, módszerek: 1. NYELVI (VERBÁLIS) ESZKÖZÖK: Az információközlés azon módja, amikor közléseinket a nyelv segítségével továbbítjuk a) beszéd b) beszélgetés: (a nevelés egyik nagyon fontos eszköze, amelyben mindkét fél aktívan részt vesz; tartalmát tekintve lehet: szabad beszélgetés vagy irányított beszélgetés, szervezettség alapján lehet: spontán vagy tervezett, formája alapján: egyéni vagy csoportos) c) interjú 2. NEM NYELVI (NON VERBÁLIS) ESZKÖZÖK: Az információközlés azon módja, amikor közléseinket nyelven kívüli eszközökkel fejezzük ki. A nem nyelvi eszközök kísérhetik (beszélgetést kísérő gesztikulálás), nyomatékosíthatják (dicsérő szavakat kísérő mosoly) vagy helyettesíthetik (fenyegető mutatóujj - korholást) közléseinket: a) arckifejezés (mimika), b) szemmozgás, c) tekintet, d) testközelség, e) térközszabályozás, f) testhelyzet, testtartás, g) mozdulatok (gesztusok), h) kulturális jelzések A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok Iskolánk pedagógiai programja a NAT-ban és a kerettantervben leírt és képviselt értékekre, valamint a helyi sajátosságokból adódó hagyományokra és szükségletekre épül. Ezért pedagógiai feladatainkat az alábbiakban határoztuk meg: - a NAT-ban és a kerettantervben leírt egységes, alapvető tartalmak átadása, elsajátíttatása, valamint az ezekre épülő differenciálás. E két feladatunk azt a célt szolgálja, hogy tanulóink: - a különböző szintű adottságaikkal, 13

14 - az eltérő mértékű fejlődésükkel, - az iskolai és iskolán kívüli tanulásukkal, - egyéb (érdeklődési körüket érintő) tevékenységükkel, - szervezett ismeretközvetítéssel, - spontán tapasztalataikkal összhangban minél teljesebben bontakoztathassák ki személyiségüket. A különböző ismertek elsajátítása során törekszünk a tanulók értelmi, önálló ismeretszerzési, kommunikációs, egészséges és kulturált életmód iránti, cselekvési motívumainak, képességeinek a kialakításához, fejlesztéséhez. Képzésünk tartalma az emberre, a társadalomra, a művészetekre, a természetre, a tudományokra, a technikára vonatkozó kultúra alapvető eredményeit foglalja magában, a tanulók életkori fejlettségi szintjéhez méretezett- kiválasztással, elrendezéssel. A tananyag feldolgozása, összefüggéseinek feltárása megalapozza a tanulók: - műveltségét, - világszemléletük, világképük formálódását, - társas kapcsolatát, - eligazodásukat saját testükön, lelki világukban, - tájékozódásukat szűkebb és tágabb környezetükben. A helyi tanterveket is magába foglaló pedagógiai programunk összeállításánál elsődleges szempont volt a tanulók képességeinek fejlődéséhez szükséges olyan követelmények meghatározása, amely ösztönzi a személyiségfejlesztő oktatást. Éppen ezért nevelési programunk összeállításánál az alábbi feladatoknak adtunk prioritást: Az iskola pedagógiai programja, nevelési, tanítási-tanulási folyamata adjon teret: - a színes, sokoldalú - iskolai életnek, - tanulásnak, - játéknak, - munkának; - fejlessze - a tanulók önismeretét, - együttműködési készségüket, - eddze akaratukat; - járuljon hozzá - életmódjuk, - motívumaik, - szokásaik, - az értékekkel történő azonosulásuk fokozatos kialakításához, meggyökereztetéséhez. A helyi tanterveket is magába foglaló pedagógiai programunk alapja egy olyan közös gondolkodást kíván az iskolafenntartó és iskolahasználó részéről, amelyben: a tanulók tudásának, képességeinek, fejlődése, egész személyiségének fejlesztése áll a középpontban, figyelembe véve, hogy az oktatás nevelés színtere nemcsak az iskola, hanem a társadalmi élet és tevékenység számos egyéb fóruma is. Ezen célkitűzések alapján az alábbi konkrét pedagógiai feladatok köré csoportosíthatjuk a személyiségfejlesztéssel kapcsolatos teendőinket: az értelem kiművelése területén elvégzendő feladatok: 14

15 - a megismerési vágy fejlesztése, - tapasztalati és értelmező tanulás elsajátíttatása; a segítő életmódra nevelés területén elvégzendő feladatok: - a pozitív szociális szokások kialakulásának, gyarapodásának segítése, - a pedagógusok rendszeresen éljenek a segítő együttműködés változatos formáival; az egészséges és kulturált életmódra nevelés területén elvégzendő feladatok: - a mintaszerűen egészséges életmód ismérveinek megismertetése a tanulókkal, - a tanulói önértékelés rendszeressé válása a nevelőmunka során is; Cél: A személyiségfejlesztésben 8. évfolyam végére tanulóink a következő személyiségjegyekkel rendelkezzenek: önállóság, kulturált magatartás felnőttekkel és alkalmazkodás, társakkal szemben, kreativitás, segítségnyújtás, képesség az érzelmi harmóniára, humanizmus, türelem, céltudatosság, tolerancia, küzdőképesség, nyitottság figyelem- és gondolkodásösszpontosítás, konfliktusmegoldó képesség. Tevékenységi formák: Játékok: szituációs, szimulációs, közösségi. Vita, érvelés: irodalmi művek élethelyzetei (magyartanár), napi életünkből vett példák (osztályfőnök), osztályban történt események (osztályfőnök). Közösségi szabályok megfogalmazása. Közösség környezetének alakítása. Egy cél érdekében végzett közös tevékenység. Versenyek. Közös szórakozás (kulturális, sport). A személyiség fejlődésének vizsgálati módszerei: adatgyűjtés tesztlapos vizsgálatok, elemzések kérdőíves vizsgálatok A nem szakrendszerű oktatásban nagy hangsúlyt helyezünk a személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatokra: a tehetség, képesség kibontakoztatást segítő tevékenységekre, a felzárkózást segítő programokra, a szociális hátrányok enyhítését segítő feladatokra A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok A közösségfejlesztés az a folyamat, amely az egyén és a társadalom közötti kapcsolatot kialakítja, megteremti. Az iskolánkban a közösségfejlesztés fő területei a: - tanórák 15

ORSZÁGH KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA SIROK

ORSZÁGH KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA SIROK PEDAGÓGIAI PROGRAM ORSZÁGH KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA SIROK Fenntartó jóváhagyása:... Érvényes:..... napjától PEDAGÓGIAI PROGRAM TARTALOMJEGYZÉKE NEVELÉSI PROGRAM I. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka

Részletesebben

AZ ÚJLAKI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

AZ ÚJLAKI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 1023 Budapest, Ürömi u 64 Telig: 335-0792 Tel/ Fax: 335-0720 AZ ÚJLAKI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 1 1023 Budapest, Ürömi u 64 Telig: 335-0792 Tel/ Fax: 335-0720 TARTALOMJEGYZÉK ISKOLÁNKRÓL 5

Részletesebben

Iskolánkról. Az iskola rövid története

Iskolánkról. Az iskola rövid története 1 Csak boldog gyermekből lehet boldog felnőtt, s csak ezekből lehet boldog ország, boldog nemzet /Kodály Zoltán/ Iskolánkról Az iskola rövid története A Pedagógiai Program megalkotásával iskolánk - a többi

Részletesebben

A JÁSZÁROKSZÁLLÁSI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

A JÁSZÁROKSZÁLLÁSI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA -0- Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére és az alkotás izgalmára, hogy megtanítson

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Révay György Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Révay György Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Révay György Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon 5461 Tiszaföldvár-Homok, Beniczky Géza utca 5. OM: 038406 PEDAGÓGIAI PROGRAM Példány használója:

Részletesebben

A SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

A SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére és az alkotás izgalmára, hogy megtanítson

Részletesebben

Nebuló Általános Iskola Cím: Miskolc, Győri kapu 27.; Telefon/Fax: 46/508-965; 508-966; e-mail: info@nebuloiskola..hu; www.nebuloiskola.

Nebuló Általános Iskola Cím: Miskolc, Győri kapu 27.; Telefon/Fax: 46/508-965; 508-966; e-mail: info@nebuloiskola..hu; www.nebuloiskola. Helyzetelemzés Miskolc város oktatására jellemző, hogy hatalmas intézményhálózattal rendelkezik. Intézményeinek kihasználtsága változatos, ezt az intézmények elhelyezkedése, funkciója erőteljesen meghatározza.

Részletesebben

FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2 TARTALOMJEGYZÉK I. A FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 6 I.1. MUNKÁNK ALAPELVE: A GYERMEKSZERETETEN ALAPULÓ, A GYERMEKI JOGOKAT TISZTELETBEN

Részletesebben

Szent József Katolikus Általános Iskola

Szent József Katolikus Általános Iskola Szent József Katolikus Általános Iskola Kiskunhalas OM:027803 Pedagógiai Program Nevelési Program 2010. október Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 2 1.1 Az iskola küldetésnyilatkozata... 2 1.2 Az iskola létrehozásának

Részletesebben

1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA

1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA 1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA 1.1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai Iskolánk nevelő-oktató munkáját a demokrácia értékei, a nemzeti

Részletesebben

EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYEGYSÉG

EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYEGYSÉG Reményhír Középiskola, Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYEGYSÉG PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 1 Tartalom 1. Iskolánk jövőképe- Az iskola küldetése...

Részletesebben

Pedagógiai program. Mosonmagyaróvári Bolyai János Általános Iskola, Informatikai és Közgazdasági Szakközépiskola

Pedagógiai program. Mosonmagyaróvári Bolyai János Általános Iskola, Informatikai és Közgazdasági Szakközépiskola Pedagógiai program 2014 Mosonmagyaróvári Bolyai János Általános Iskola, Informatikai és Közgazdasági Szakközépiskola 9200 Mosonmagyaróvár Régi Vámház tér 6. 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja...

Részletesebben

2015. Krúdy Gyula Angol - Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola. Pedagógiai program

2015. Krúdy Gyula Angol - Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola. Pedagógiai program 2015 Krúdy Gyula Angol - Magyar Két Pedagógiai program 2015. TARTALOM 1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 1.2. A személyiségfejlesztéssel

Részletesebben

A Nagykőrösi Kolping. Katolikus. Általános Iskola

A Nagykőrösi Kolping. Katolikus. Általános Iskola A Nagykőrösi Kolping Katolikus Általános Iskola OM azonosító: 037722 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Tevékenységünk minden percében látnunk kell a jövőt és a célt is, különben minden igyekezetünk értelmetlen és hiábavaló

Részletesebben

Szeghalom, 2004-05-10 Fekete László ig. 2. oldal

Szeghalom, 2004-05-10 Fekete László ig. 2. oldal BEVEZETŐ A fennmaradt írásos emlékek arra utalnak, hogy településünkön három évszázados múltra tekint vissza az iskolai oktatás. A legutóbbi fél évszázadban két általános iskola működött, melyet Szeghalom

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA ZSADÁNYI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 5537 Zsadány, Béke út 112. : 66/497-029 Fax: 66/536-600 A ZSADÁNYI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2012 Tartalomjegyzék BEVEZETŐ... 4 NEVELÉSI PROGRAM...

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM OM:029142

PEDAGÓGIAI PROGRAM OM:029142 Szirmabesenyői Szinyei Merse Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM: 029142 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 T A RT ALOM BEVEZETÉS 3 KÜLDETÉSNYILATKOZAT 4 AZ ISKOLA JELLEMZŐI 5 1. NEVELÉSI PROGRAM

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2 TARTALOM BEVEZETŐ 1. Jogszabályi háttér 5.o. 2. Az intézmény alaptevékenységéről 6.o. AZ ISKOLA KÜLDETÉSNYILATKOZATA A) NEVELÉSI PROGRAM I. Pedagógiai

Részletesebben

Pedagógiai Program 1

Pedagógiai Program 1 Pedagógiai Program 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM Berettyóújfalui József Attila Általános Iskola 2013. 2 TARTALOM I. Bevezető... 7 1. Helyzetelemzés... 7 1.1. A környezet... 7 1.2. Az intézmény múltjáról... 7 1.2.1.

Részletesebben

A Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2008 Első rész... 3 1. fejezet: Az iskola adatai...3 2. fejezet: Az iskolában ellátott oktatási-nevelési alapfeladatok...5 Második

Részletesebben

A Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és Kollégium

A Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és Kollégium BéKSZI Pedagógiai Program 2008. Hatályos 2010. június 15 Ikt. szám: D-41/2010 A Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2008 Jóváhagyásra került Békéscsaba Megyei Jogú Város

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A TAPOLCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: Bajner Imre Elfogadás dátuma: 2010. december 15. Jóváhagyó: Tapolca Város Önkormányzata Jóváhagyás dátuma: 2010. december 31. Érvényessége:

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2012.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2012. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2012. Tartalomjegyzék I. Bevezető 1 II. Az intézmény önmeghatározása, koncepciója 3 III. A tanulóifjúság összetétele, szociológiai helyzetképe 5 IV. Személyi és tárgyi feltételek 6 V.

Részletesebben

Pedagógiai Programja

Pedagógiai Programja Ikt.sz:.Békés Megyei Harruckern János Gimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium /5700 Gyula Szent István út 38./ Pedagógiai

Részletesebben

DIÓSGYŐRI SZENT FERENC RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA

DIÓSGYŐRI SZENT FERENC RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÓSGYŐRI SZENT FERENC RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 Tartalomjegyzék Bevezető gondolatok 3. oldal 1 Az intézmény nevelési programja 6. oldal 1.1. Az iskolai nevelés-oktatás alapvető

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM CONSTANTINUM. Katolikus Napközi Otthonos Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium

PEDAGÓGIAI PROGRAM CONSTANTINUM. Katolikus Napközi Otthonos Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium CONSTANTINUM Katolikus Napközi Otthonos Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Tel.: 76/431-786 Fax: 76/431-786 OM azonosító: 063879 PEDAGÓGIAI PROGRAM Kiskunfélegyháza 2013 1

Részletesebben

Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. TARTALOMJEGYZÉK NEVELÉSI PROGRAM... 8 BEVEZETÉS... 8 1.

Részletesebben

Tartalom 1 Az iskola nevelési programja 3

Tartalom 1 Az iskola nevelési programja 3 0 2013 Tartalom 1 Az iskola nevelési programja 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 3 1.1.1 Az iskolánkban folyó nevelő oktató munka pedagógiai alapelvei

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. István Király Baptista Általános Iskola Kótaj 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. István Király Baptista Általános Iskola Kótaj 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM István Király Baptista Általános Iskola Kótaj 2013. TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM... 6 KÜLDETÉSNYILATKOZAT... 7 1. BEVEZETÉS... 8 1.1. A pedagógiai program jogszabályi alapjai... 8 1.2.

Részletesebben

A Kisgyőri Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda módosított nevelési programja

A Kisgyőri Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda módosított nevelési programja Tartalomjegyzék 1. NEVELÉSI PROGRAM 3 1.1 Helyzetelemzés 3 1.1.1 Tartalmi szabályozás új dokumentumai 5 1.2 Pedagógiai alapelvek és értékek - iskolánk pedagógiai hitvallása 5 1.3 Az iskolában folyó nevelő

Részletesebben