20 fillér. Felelős szerkesztő:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "20 fillér. Felelős szerkesztő:"

Átírás

1 . é v f l y m 9. s z á m. r fllér. Kmárm, L Ő F Z T É ÁR gz évre P. Félévre 5 P. ****** ZRKZTŐÉ egyedévre gyes szám ár egjelenk mnden 5 P. f l. Telefn 6. H r d e t é s e k ár d í j s z b á s YUL szmbtn. szernt. Kézkt nem dnk vssz. tt felébredre, mnkálk dásnk tt z deje. tím ár rón áhtts s e n d j é t ígtöe ksz p e n g é s e, m r k s z e d ő leányk dl s m e g n d l t z z m t feszítő, rejteket hlltó, de szvet g y ö n y ö r k ö d t e t ő meze m n k m g y r földeken. n s phen gyárkbn, n e m lehet szó tétlenségről k ö z é l e tünk egy vnlán sem k kr, m k r vlág l e g t ö b bet szenvedett, l e g t ö b b vé hllttt népeként t t állnk s n k á n, bénán, kfsztttn, tt v g y n k z mldék f e lett b z v fjnk évezredek kel d l ó erejében, egy j ezerev reményével ngy s á g á b vetett fntks httel. zálpltk p r g r m mk rengetk m e g n p j n k bn közéletet. z dő k e reke n g y t f r d l t s m már z egz m g y r k ö z lemény, t ö r v é n y h z á s é s állm vlóbn gz n e m zetépítő, száls érztől á t httt mnkát kr végezn. zt élt z n b n sk g y lehet elérn, h m n d e n e m ber támgtj, e l ő b b r e segt vnn jószándék mnkát, h b é k é s hrmónát n e m zvrj egyén k ó, félreezet, p á r t s k d á s. n d nnyn t d j k é s érezzük, hgy n e m b e s z é d r e, hnem selekedetre v n szükség, kétségtelelen m n d e n k előtt, st h g y srsnk j b b r f r d lásánk zálg sk f e g y e l e m, z önmérséklet, j ó znság, z összetás m n k lehet. s t tehát, m k r mnkálkdás dejéről s z ó l n k, e l s ő s r b n s k e resztény m g y r társdlm megszervezét hngsúlyz zk k. Álljn egy m n d e n mnkát vállló áldztkz t á b r közérdekek szlgál tábn. l y n tábr, m e l y nek m n d e n tgj rendület len httel, tántríthttln b - llmml mnden dőben frnt egy ember tettre kz keresztény nemzet g n dlt, nép fj p l t k mellett. L b b n t s k lángr népünk nemzet öntdtát, tnítsk mgyr testvéren ket száls g n d l k d á s r, szervezzük, tömörítsük társ d l m n k m n d e n rétegét egy ngy e g y s é g b e, egy k ö z ö s frntb. Töénelm dőket élünk, ngy események előtt á l lnk! k dőnk nns, mnkálkdásnk tt z deje! é n főzelék hs hlknzervek júls hv üle. Kettős vármegyénk köz gzgtás b z t t s á g d r. Rdsy L á s z l ó f ő s p á n e l n ö k l é s é v e l flyó h ó - é n, k e d d e n t r t t t r e n d e s h v ülét. prend előtt z e l n ö k l ő főspán kegyelettel emlékezett meg bzttság llsztrs tg j á n k é s e l ő d ó j á n k : d r. ársptky J ó z s e f krály f ő ü g y é s z nek váln e l h l á l z á s á r ó l. b d p e s t v d é k krály f ő ü g y é s z ség vezetőjének elhnyt n e m sk m g y r j g é l e t n e k, de közgzgtás bzttságnk s érzékeny é s nehezen pótlhtó vesztesége. főspán jvsl tár b z t t s á g j e g y z ő k ö n y v l e g örökítette m e g z e l h n y t n k emlékét, ö r ö m m e l emlékezett meg f ő s p á n n k vtéz zbó s t ván m. k r. t n f e l ü g y e l ő n e k t n ügy t n á s s s á töént k n e v e zéről bzttság tgjnk élénk h e l y e s l é s e m e l l e t t g r t lált j ó l m e g é r d e m e l t k t ü n t e thez. g y m e g e l é g e d é s s e l vette t d m á s l z ül z l spánnk mlt hónp esemé VÁÁRLÁ V Z T É R Í T É T D U K! F L Ő D U Á LY TUK! T U L zerszky hály m. kr. gzd ság felügyelő v á r m e g y e t e r m é s e r e d m é n y é t, mely áltlábn közepes jónk mndhtó. rek kenő hőség számttevő ká nem k z t t, j e l e n t ő s e b b mérvű j é g vgy vhrkár n e m v l t. repe z ősz árp r tását j ó k ö z e p e s eredménnyel befejezték. rzs ás n g y á l t l á n s s á g b n megtöént ktsztrá ls hldnként 7 q közepes e r e d m é n n y e l, így v l m v e l f e lette állnk z r s z á g s á t l g nk. Rzsvetünket megvselték kő fgyk, kssé rtk. bz r t á s f l y m t bn v n, z tlsó, gen m e l e g n p k g y r s í t t t á k z ért. szemfejlőd kfgástln, szlm mgs, m e g y e á t l g b n jó termre tesz klátás, k t s z t ráls h l d n k é n t 9 5 q - á r, g y z r s z á g s átlgt q - v l h ldjk meg. árp g y e n g e közepes t e r m é s t g é r, z r s z á g s á t l g nk m e g f e l e l ő e n k t s z t r á l s h l dnként 6* q - á t. Z b b ó l z r s z á g s átlgnál fél q-ávl t ö b b, v g y s 7*5 q - r b e s ü l h e t ő t e r m é s, m j d n e m fél q - v l f g j m e g h l d n z r s z á g s á t l g t. ás mnkák z v r tlnl flynk. közgzgtás tenger, brgny f e j l ő d é s e e r ő t e l j e s, v l m n t kr rép t e r m é s k l á t á s s j ó. k e r t vetemények terme kő h d e g e k flytán v l m v e l k é s ő b b jelent meg pn közepes. szálstkrmány átlgbn j ó, mlt term évhez v - zkszerűen kezelt f e h é r - é s vörös gyümöls, lsóbbk! nyeről é s k ö z g z g t á s á l t l á n s menetéről b e s z á m l ó t r tlms jelentét, mely m e g e m lékezett v á r m e g y e területén megttt több rendbel nem zet- vlláss, vlmnt k l tráls é s közgzgtás ü n n e p s é gerő é s k n g r e s s z s r ó l, m e lyeken v á r m e g y e v e z e t ő s é g e f ő s p á n, lletőleg z lspán veze tével küldöttségleg vett rzt ülen s m e r t e t t e Je- Vármegyénkbenközepes,jótermvárhtó. üzletenkben É KDÓHVTL: K m á r m, gmánd-t. Felelős szerkesztő: PTHÓ 98. j ú l s 6. r d l m F Y Z T Á K T K T ZÖVTKZT nden üzletünkben egységesek árnk! ját üzletében vsáról, h tgnk, me szövetkezet tgké. fjbrnk kválók! bzttsá

2 WY JŐ BÚTR ÜZLT már s ö k k e n t e b b füszlgálttást n y ú j t n k, sk m é l y e b b fekvüek érnek v lmt. yümölstermünk f gyk következtében l g lesz, l m á b ó l é s k ö r t é b ő l g y e n g e ter mre számthtnk. terményárk elég j ó l t r t t t k. z álltárk némleg estek. z á l l t á l l m á n y k n d í ó j j ó, z e r ő s e n terjedő rg dós száj- körömfájás beteg s é g b e n s z e n v e d ő k kvételével. betegség érzékeny kársdást kz gzdáknk, szbd m z g á s, z á l l t f r g l m k r l á tzás é s z e l h l l á s k révén. ezőgzdság mnkás n k kvétel nélkül m n k l k l m h z j t t t k, sőt g b n h r telen é r é s e flytán kéz m n k erő hány v n. Vtéz zbó stván k r. t n f e l ügyelő j ú n s h v j e l e n t é s e sze r n t z elmúlt tnév á l t l á b n z v r t l n l f t y t le, sk kev sklábn é s rövd d e g tó járványszünet vlt. z sklák tntó-nevelő tevékenységüket szrglms lelksmeretességgel látták e l. körzet sklfel ügyelők h z z á j k fűzött r e m é nyeket b e s ü l e t e s e n beválttták, vlmenny ngy bzglmml, önzetlenül é s á l d z t s n telje sítette kötelességét, gy hgy ennek f l y m á n y k é n t m é g t t s emelkedett tnítás é s neve l e r e d m é n y, hl tnítók e d d g k ö n n y e b b e n vették köte l e s s é g e k e t. z sklánkvül n é p müvel jóváhgytt mnk terv szernt megfelelő b e f e j e z é s t nye megnygvássl teknt h e t ü n k vssz z elmúlt év n e m zetnevelő mnkájár. véesszöllős bánymn k á s k k é r e l m é r e közgzgtás bzttság megkereste s z m b t h e l y á v. üzletvezetőséget, hgy Ttbány Felsőgll k ö z s é g e k között m t r s v n t j á r t t állítsn be, m n e k f l y tán, k ü l ö n ö s e n rssz d ő b e n nem lesznek kénytelenek bány m n k á s k l k ó h e l y ü k t ő l z k nág t e r j e d ő ngy tt g y l g v g y kerékpárn m e g t e n n. k. f. b í r ó s á g j e g y z ő é s sngár J á n s telekkönyvvezető, K márm várs betétszerkeszté vel m e g b í z t t mnszteráls k küldöttek. lpy á s p á r m. k r. k r mányfőtnáss plgármester e l nök m e g n y t ó j á b n m e l e g e n k ö szöntötte közgyűlen meg jelent betétszerkesztő bíróság m e g b í z t t k t, jelentette, h g y vársnk ngtlnról szóló nykönyv lpk elkzültek. Dr. Tóth P á l b í r ó s á g jegyző, mnt önálló működre feljgsíttt betétszerkesztő bró r é s z l e t e s j e l e n t é s b e n s z á m l t be k ö z g y ű l é s n e k végzett b e t é t szerkeszt mnkáltkról, me szbás lehetőleg k n f r t s lkást lyek b e f e j e z é s t n y e r t e k. n d e n tételt g n d s é s l p s t n l m á n y l p j á n állíttt össze m n d t t. D e h m é g s töént v l n e l í r á s, téves b e j e g y z é s, z érdekeltek 6 hónp htárdő állt e l l e n t m n d á s s l élhetnek j á r á s b í r ó s á g n á l, k ü l ö n b e n sk peres t n, bíró e l j á r á s s l l e het h á n y k t p ó t l n. jnálttl állpítj m e g betétszerkesztő bró, hgy várs knstár vtás k é r de n e m n y e r h e t t e k elntézt, így ref. é s evng. egyházk, Jók-lget, vágóhíd, tszt vselőtelep, ás vámház, temető ke s t b. t e l k e k t l j d n j g á t knstárrl szemben rendezn nem lehetett. betétszerkesztről s z ó l ó kmerítő jelentt közgyűl e g y h n g ú l g vette t n d m á s l, végzett lelksmeretes, ddó m n k á é r t z e l n ö k l ő p l g á r m e s ter h á l á s k ö s z ö n e t e t m n d t t. z e g y e t l e n tárgypnt l e tárgylás tán hármnegyed ó r k r é véget k ö z g y ű l é s. m e l ő b b r e keresek. í m k d ó hvtlbn. z árvszékek állmsítás. á r évek ó t húzódk g y á m htóság törvény revízójánk keresztülvtele é s ezzel p á r h z m s n v á r m e g y e é s várs árvszékek állmsítás kérdé sének megldás. vármegyék lspánj árvszék elnöke ngyrzének z z á l l á s p n t j, h g y g y á m htóság törvény szükségszerű refrmj gyámügy gzgtást t v á b b r s h g y j m e g z ö n krmányztk htáskörében, n e m sk zé, m e r t ez mgyr jgéletnek évszázds frmáj, h n e m zé s, m e r t g y á m ü g y g z g t á s n k ez m ó d j g y k r l t l g ktűnően bevált. zzel szemben z e g y m á s t e d d g felváltó k r m á n y k á l l á s p n t j z á l l m s í t á s felé h j l t t. z n b n mndezdeg semmféle l y n n t é z k e d é s n e m töént, mely p r v g y k n t r ezt f n t s kétrányú kérdt tsztázt vln. n p k b n znbn fr d l t álltt be z évtzedes k é r dben. z mrédy- krmány úgy látszk g y á m h t ó s á g törvény revízóját s n p r e n d r e s z á n d é k z k tűzn s ezzel együtt dönt m j d b b n k é r d é s b e n s, h g y á l l m s t j - e, v g y t v á b b r s m e g y h g y j z á r v széket z Önkrmányzt k e z é b e n. U g y n s le érkezett z lletékes mnszteől z l s p á nkhz plgármesterekhez, melyben sttsztk dtk s ü r g ő s m e g k ü l d é s e ránt n t é z k e d k rr v n t k z ó l g s, h g y z árvszék ügyenek ellátás m e n n y költséget g é n y t!. Áltlábn ezen t á j é k z ó d á s r r enged k ö v e t k e z t e t n, hgy közelebb vgynk lyn megl dáshz, mely vármegye várs árvszékek állmsításá h z vezet. tejfrglmbhztláról Tekntettel vármegyében ál Rgdós száj- körömfá t l á n s jellegűvé vált r g d ó s s z á j - j á s s l feőzött k ö z s é g h e l y z á r körömfájás lt ltt lévő területen állt betegségre ngyfntsságú ségügy kérdsé közegz vált tejtermékek f r g l m b lánk szbályzás, gykrlt tej- hzt melynek száj- k ö r ö m f á j á s b n beteg állt b b n z esetben, h beteg, sk tejét, tőgy s frrltln sk egy lezá terület álltvl lehet megldás nemsk f e l e t e t n. H z állt beteg, de z állttó gzdákt, hnem t ő g y ö n elváltzás nnsen, v l n g y k ö z ö n s é g e t s érdekl. Teljesen szbd é s m n t beteg állttl együtt vz mentes k ö z s é g e k b ő l tej n y e s állptbn ( l ó f g t n ) l ő k e l ő m g y r bztsító t á r s s á g tejmennység znbn hely elszállít htóság tzk tejszállítás gzlványt kállítn, hgy tej r g d ó s száj- körömfájástól mentes községből teljesen vló. H szállítás vzes k ö z s é g e k e n át t ö r t é n k, g y z tállóztt egzséges sk frrlv állt Htóság stejét rende letre f r r l t t e j " felírású knná bn lehet frglmb hzn. tejszálltó s z e m é l y z n s s á g s gzlndó. tt, hl tej- müek feőtlente tejne- srátlntás község elöljáróság község képvselőt. teln s gy szállítn. tejszál- függesztett g z l ó l p t j á n l t k t F ő ü g y n ö k " jelgere ltó s g d n t r t z k k d n. tejszálltó kell személyznsság zlndó. pesé hevek e l ő n y ö s fzet feltételek mellett p s z t ö r z á l á s áltl töénk, ö s s z e s k n n á k t le kérünk. hmlggl, megszárítn. rgdós s z á j - k ö r ö m f á j á s mtt htó, kdób hsznált tánn köblíten tszt vzzel Óvntézkedek k ö z g z g t á s bzttság ülének p l é n m tán z egyes l b z t t s á g k üleztek, m e l y e k nek üle déltán órkr é véget. keres zel, s z ó d á v l, v g y Rendkívül várs közgyűl. Kmárm szb. k r. m e gye várs képvselőtestülete 98. év júls h ó -án, szer dán d. e. ó r k r rendkívül közgyűlt t r t t t lpy á s p á r m. k r. krmányfőtnsös, pl gármester elnöklével. ér d e k l ő d é s ez l k l m m l m n t nyár d é n y b e n áltlábn gen gyér v l t. közgyűlen megjelentek : d r. Tóth P á l ö. m. knnákt előtt feőtleníten k e l l f r r ó g ő z betétszerkeszte. K JÓT D. legelők Kmárm várs ÓT D sznytv mnőségleg j b b s b e t k r í t á s s j b b n skerült. lndó. lkzült yőr, r. Tsz stván-tér 5. sz júls 6. Kmármmegye Hírlp.. ldl. peséttel elláttt tejes knnákr s z e m é l y z n s s á g t t s ly mó gz (. Kmármmegye Htelbnk.

3 98. Jls 6. kmármmegye Hrlp nemzet repülő-lpr d m á n y z t t vármegye k ö z ö n sége tsztkr. Vármegye ksgyűl. Kmárm-sztergm e. vármegyék törvényhtóságá nk k s g y ü l é s e flyó év hó - é n, kedden des ülét hv k. e. júls ttt dr. p e n g ő t szvztt m e g e vül f n t s n g y j e l e n t ő s é g ű zfs ren Rdsy k s g y ű l é s sját k é r e l m é r e nygdíjzt zbó Dénes szály k ö z s é g j e g y z ő t 6 p n t b ó l József ás dr. Závdy tárgysrztt l b n vármegye jegyző é s vtéz Zsg v.. főjegyző, Jáns dr. flvy J á n s gykrnk vm. ság bzttságnk, hgy sé- ö r ö m m e l vette hgy tsztvselő, segéd- vármegye álltrvst, dr. közgzgtás tdmásl, kezelő, megye község tk n y g e l l á t á s á r ó l megye szóló mely szernt nygdíjjárlék százlékát LV. t. zmód, H é r e g, B j n p ö l lós nemzet repülőlpr. vár rzére megye k s g y ü l é s e p e d g v á r m e vló h z z á j á r l á s í m é n gye knt nevében 5.. z. - á n k f g y e l e m b e vételével m á s hv fzetüknek százlékát ön ként f e l j á n l t t H r t h y k közönsége zn rendelkezét, 9 : év év vár vár szbályrendelet fél s z á z l é k r szlgszemélyzete lklmzt egy vlmnt Hjós v l m n t jvslj t ö r v é n y h t ó smeették. ksgyűl község n- fő Jánskt József v m. ljegyző d r. h élr. László f ő s p á n e l n ö k l e t e l t t. álló rendkí sökkentse. Dnszentmklós, dögktk 5 községek létesítéhez egyen p e n g ő t szvztk meg. nkásjtlmzásk győr K e r e s k e d e l m p r k m r területén. prügy m. k r. m n s z ter győr K e r e s k e d e l m é s p r k m r területén lévő p e k e n h s s z b b dő szkítás nélkül pele ót meg lklmzásbn álló é s m n d e n t e k n t e t b e n é r d e mes, dősebb rzére egyenként szándékzk pr flyó mnkásk évben pengő s 7, jtlmt dmányzn.. j t l m k r sk l y n mnkásk pályázhtnk, sk l y n m n k á s k t nk m n k d ó k jvsltb, lletve hzht kmr kk ) kfejezetten p r ( k s p r vgy g y á r p r ) mnkásk, v g y s z pörvény r e n d e l k e ze lá t r t z ó pelepeken szkbvágó mnkát végeznek, b) jelenleg mnkdó j k n á l m e g s z k t á s nélkül l e g l á b b s b e t ö l t ö t t 5 év ót v n nk l k l m z v, ) ö t v e n e d k életévüket be töltötték é s d ) k k sem j t l m t, sem e l s m e r ő k l e v e l e t m é g nem k p t k, sem p e d g szlgált é r d e mek elsmeréül legfelsőbb k tüntetben nem rzesültek.. n d e n pályázó m n k á s köteles pályáztáhz stln : ) mnkkönyvét nnk teljes hteles g z l á s á r, hjy m e n n y dő ót v n jelenleg mnkdójánál megszktás nél kül l k l m z v, b) mnkdój nyltkz tát rról, h g y lklmzttásá nk e g é s z deje ltt, k ü l ö n ö s e n f r r d l m dők ltt, k f g á s tln é s n e m z e t h ü mgtást tnúsíttt, ) r e n d ö. htóság er köls b z n y í t v á n y rról, hgy z álln ránt h ű s é g é s egyén megbízhtóság szempntjából nns ellene k f g á s. nem m g y r r s z á g letű pályázók gyr rzéről hnsság szü m megszerzét, vgy h n s í t á s ránt f l y m dás megtöéntét s g z l n k e l l. pályáztkt Kereske d e l m é s p r k m r á h z kell be nyújtn. zek benyújtásánk h tárdeje : 98. szeptember 5. Kmárm -esztes járásbn ügyes vdszálltót felvesz (lőtt-vd) Vdkvtel Válllt. j á n l t k y ő r, z z r ergely. 9. sz. k ü l d e n d ő k. 75. Ppírszlvéták kphtók : H K R DZŐ könyv- pplrkereskedében. Vtéz sánk Jenő e g n t gyászlnk. Fájdlms megrendülsel vettük szmrú tdósítást, mely vtéz sánk J e n ő k. ve g y é s z m é r n ö k, e m l é k l p s tüzér főhdngy, kmárm frnt hrs fősp vlt elnöke éle tének 9 - k é v é b e n Bdpesten 98. év j ú l s hó 9 én töént e l h l á l z á s á t jelentette. l m e n t közülünk j ó e m ber, kedves b j t á r s, sendes, sknem zárkóztt termzetű, de nnál e r ő s e b b k r t ú, lelkes h z f, k vlághábrú ltt k tn erényevel, mjd kőbb plgár életben l e l k s m e r e t e s, ddó mnkávl nnyt d l g z t t közé, ngy m g y r ügyé. é g e g é s z fjú vlt, m k r n z f e g y v e r b e szólíttt. V é gg hrlt vlághábrú sk sk véres ütközetét. Vtéz hőses mgtásávl krály l e g f e l s ő b b e l s m e r é s t, ngyezüst é s b r n z vtézség érmet, Kárly sptkeresztet még több h á b r ú s ktüntett é r d e m e l t k. vlághábrú szerensétlen be f e j e z é s e tán legelső l k l m ml újból fenyegetett h z á j l t l m á r setett h ő s e s e l s z á n t sággl vett rzt n y g t m g y r r s z á g felkel hrbn. f e g y v e r e k zjánk v é g leges e l s e n d e s ü l é s e tán h bm áltl félbeszkíttt t n l mányhz té vssz ve g y é s z m é r n ö k klevelet szerzett. n t jeles képzettségű v e g y é s z mérnök h e l y b e l Fíedler- féle lenínógyárbn tlált l k l m zásr tt h m r s n g y á r rl kpslts v e g y üzemek vezetője lett. Plgár mnkkörében z n k v ü l, s áltláns f g y e l m e t keltett szervező vezető ké pessége, mé s f r n t h r s bjtársk kmárm f r n t h r sk elnökévé válszttták. rszág k r m á n y z ó j á l tl vtézzé v t t t vtéz sánk Jenő elnök tsztségében ngy gltássl láttt válllt feldt t e l j e s í t é s é h e z. Fárdhttln m n kávl gyűjtötte mg mellé várs m e g k ö r n y e z ő flvk ö s s z e s h d v s e l t j e t z e l n ö k s é g e előtt l g vegetáló k m á rm s p r t t 5 főt s z á m láló, skeresen m ű k ö d ő f ő s ptá szervezte át. Ö rendezte m e g frnt h r s zászlóvtás ü n n e p s é g e t é s m é g m n d g élénk e m l é k e z e t ü n k b e n él z ezen l k l m m l mndtt pmpásn felépített, zzó hzfsság, szárnyló e m e l k e d e t t s é g ü ünnnep b e s z é d e. Évekkel ezelőtt erőtől d z zdó htlms szervezetét gnsz, l t t m s kór támdt m e g. kág ngy f á j d l m k k l k ü z k ö dött b e t e g s é g é v e l, v é g r e s s z e n v e d é s e k b e n l e g y ö n g ü l t szer vezet h l á l s h r t feldn kényszerült. Hlálát s z e r e t ő fjú htvesén szül. rntz lnán é s kslányán : Jlkán kívül k terjedt é s előkelő rknság gyászlj. Temete Bdpesten,. ldl. Kerepes-t temető hlttshá zából töént júls -én dél tán fél 5 ó r k r. t e m e t é s e n kmárm frnthrs fősp zászljávl dszküldöttséggel képvseltette mgát, rvtlár k s z r ú t helyezett d s z ő r s é geket állíttt. r k. e g y h á z s z e r tás szernt gen ngyszámú előkelő közönség rzvételé vel helyezték ö r ö k nyglmr smá kmárm bjtár sk n e v é b e n d r. n e g y e d zbó n d r ügyvéd vezetőtszt bú súzttt el k m á r m frnt hrsk örökre elphent elnö két. Légltlm. már több zben fgllkztt légltlm nnyszr Kmármmegye kérdével s mnd legngybb ny mtékkl hngsúlyzt, plgár légltlm hgy megszerve ze e l s ő r e n d ű k ö t e l e s s é g, lég ltlm mnkábn gárnk mnden pl k kell venne rzét. emzetünk, községünk, háznk, sládnk megvéde szempnt jából hzfs k ö t e l e s s é g szer vezetten k é s z e n álln é s z eset leges ellenséges repülők tüz-, b m b - é s g á z t á m d á s e l l e n test épségünket, vgynnkt véden. L e g t ó b b lpszámnk bn ö r ö m m e l d t n k Kmármbn tlm Lg, meg s hí, hgy lkl Légl megndlt társ dlm mnk plgárságnk Légltlm L g á b vló beszer vezére. Kmármbn sürgős különösen Légltlm spjánk L g hely meglkítás. Vá r s n k j e l e n l e g htárszélen f e k szk, fkzttbb vn téve méékben k légtámdásknk. ellenség, h fegyveres v t k z á s r kerül ször be sr, l e g e l ő s b e n n ü n k e t támd, rm b l ó b m b á k k l m háznkt, erőmüvenket k r j síten, gyújtóbmbákkl háznkt megsemm gázzl prkdk m m felgyújtn vársnkbn g y e k s z k m n d e n életet k tehát z kltn. életet km lyn vesz é s m n d e n e s h e t ő s é g g e l, tehát h á b r ú s száml, z nem veszélyevel fg hbzn, hnem leglelkesebb hve lesz Légltlm Lgánk, belép, hí veket t b r z hely sp meglkításár. nem kételkedünk, legközelebb hgy lpszámnkbn már rról s z á m l h t n k be l v s ó k ö z ö n s é g ü n k n e k, hgy K mármbn mnden plgár, 4 életévét betöltötte, Légltlm Lgáb. k belépett Hrlp

4 4. ldl. Kmármmegye Hrlp. 98. júls 6. Tál szekere rgtszgeten. Tervek tervezgetek, próbálkzásk kísérletezek tán, végre vlóság lett z, mben ly skn nem httek : z első szbdtér színház Bdpest rgtszgetén. szget sznpd eseménye Bdpestnek. Tehnk brvúr, melyben mérnök fntáz khsznált mndent, mt sk lehetett, hely dttságt, termzet szépségeket z nyg, vs betn, meg z j megldáskmnden lehetőségét. Képzeljünk sk el egy, görög sznházk nézőterére emlékeztető, lépsőzetes nézőteret, hl nem kevesebb, mnt hármezerötszáz ember fér el! nézőtér előtt pedg tt vn fákkl övezett órás sznpd, smrgdzöld pázsttl, sten-éptette hátérrel. víztrny tetején fáklyák lbgnk, z erkély lól reflektrk szórják szét szvárvány mnden színében tündöklő fényeket, hgy zk, kk sllgs estében tt keresk szórkzást : megelevenedett mese vlóságánklássák Pk-kt, hkespere különös kbldját, Ttánát tündérkrlynőt Vörösmhy kedves lkjt: sngr Tündét, Blgát lmát, s z ördögfkt. Hrsnák zenge vezet be z elődást! Rózsszínben, llábn, kékben, vgy zöldben úsznk fák, Pk rhn fel-lá fák ltt, ndákn kúszk lendül le mgsból... Vörösmhy ördögfóká hjszlják egymást, tündérek tánkr bntkzk k z est párákból, Theses krály jön lóhátn órás kíséretével zentvánéj álm Rvels kézművesek, Zbly társ szórják hmr sllgó szkrát sllgk ltt, hgy z elődásk tán zengjen tps frrón sóhjtsn fel z elrgdttás! ns phen nns szünet. éhány np múlv Plló mre gy zbell rendeznek nótszüretet, melyhez Bby József tette termővé mgyr dlk tőkét. jd elkövetkezk szbdtér játék egyk legngybb élménye : Ksóh Pngrá Jáns vtéze. legktűnőbb együttessel. De letesz hódltát színház z Árpádház králylány előtt s zzl, hgy elődj, vlószínűleg még e nyárn, Ujházy yörgy : Árpádház zent rgt" mű mstermát, legngybb mgyr színznő : Bjr z lkításávl. mgyr Tál dsőséges szekere szárnyékt tlált ylk szgetén! Főn llérgyár gőzmsdánk gyűjtőhelye. Ur, nő dvt-árk, HÜ ktn kkek leglsóbb H! beszerz frrás ÜBH HJL ZKÁR. Kérje mndenütt Kmármmegye Hírlpt HÍRK. Önmgnk revízójáé. jó f" elnevezt megnyern, megőrzn nem nehéz dlg, gz, hgy nem s vlm ngy dsőség. nem bántk senkt, engem se bántsn senk" elv jelenthet kényelmes életet, de nem nygtthtj meg lelksmeretet, tt, hl kötelesség z elferdülek, knövek, vszszélek zreveve, feltárás. tt nem lehet z elv z, hgy : ne szólj szám, nem lát szemem!". m néző, látó szemünk nem rgs-szem", rgyen, kárörvendezsel mely néz dlgkt, hnem z rvs szeme, mely keres bjt, kár röntgen-szemekkel s, de sk zé, hgy gyógyítsn, hgy tsztlást végül tsztságt vgyen közéletbe, nnk mnden ágztáb. resszük tehát sk le kezünkből zkt köveket, melyekkel krtk jókú gykrlót krjk jtlmképpen meghjgáln, nkább melpázznk kezünkkel, mjd pedg krtks megkrtzált kéz kézben vállvetve kezdje-nek mnkájáhz. z lktás, z épt e zn törjük fejünket, hgy krtks szemében s vn kvetn vló, me szemrehányásk pergőtüzében vgn tenyznek hbák. e z örökös hbemleget megszüntethet jó brátságkt, de egy jttányvl sem vsz előbbre közügyeket! H egyszer őszntén önmgnkb tekntünk, meggyújtjk belülvlónk mesét" gz jószándékkl, kkr bztsn jön köz szempntjából éékes selekvek srzt! Önmgnk revízójáé h jól selekszünk, kkr örül krtks, me mnkáját helyesen fgták fel! Zsndely Feren dr. álttkár házsság. Kmárm szb. kr. megye várs közszeretetben álló népszerű rszággyűl képvselője: dr. Zsndely Feren m. kr. knstár főtnáss, kltszállmttkár, szmbtn esküdött örök hűséget Tüdős Kláránk, z perház kváló jelmeztervezőjének. jeles művzsszny nemsk színpd ksztümjevel, hnem mgyrs rhdvt népszerűsíte terén s rendkvül érdemeket szerzett z rszág kereten belül külföldön egyránt. Legtóbb z perházbn rendezett mgyrs rhkálltásn tt vlágske. j pár esküvő tán két npg Bltnn tózkdtt. bdpest vármegyénk előkelő társdlm, vlmnt pltk körök művzvlág szerensekívántkkl hlmzták el z j pá. bldg házssághz m s szívből glálnk. Tnügy előléptetek. krmányzó vllás közkttásügy mnszter előterjesztére vtéz zbó stván, Kmárm- sztergmk. e. e. vármegyék kr. tnfelügyelőjének tnügy tnáss met dmányzt. vllás közkttásügy mnszter Wesenbher József áll. sk. felügyelőt, vmegye népm. ttká szék József ks tnítót V. fzet sztályb knevezte, lletve előléptette. kmárm róm. kt. fúskl építére, örömmel djk lvsónk tdmásár, hgy kmárm róm. kt. f.skl építének ügye fkztsn hld előre. zerdán, f. hó -án építzet szempntból szemlélte meg kltszmnsztérm kküldötte z skl épületét. kküldött z épít tervek szempntjából fg mnszternek jvsltt tenn. sklépít z eddgek szernt jövő év tvszán ndl meg. Hlálzás. Béké Kós ttó tábrnk, székesfehérvár. hnvédgylgezred vlt prnsnk, rövd szenved tán, 55 éves krábn zékesfehérvát meghlt. elhnyt mnd ktn, mnd plgár körökben ngy népszerűségnek örvendett. Júls 4 én, sütöökön ngv ktn pmpávl temették zékesfehérvát. Ref. püspök válsztás. dnánnnen refrmáts egyházkerület Blgh lemér elhlálzás flytán megüresedett püspök székének betöltére szvzást rendelt el z egyházkerület közgyűle. kerület egyház, mtán z első zben megejtett szvzásn jelöltek közül senk sem nyee el szvztk bszlút többségét, z újr elrendelt szvzást örös Bél lsn ref. lelkz, tel. gzgtó zeglédy Pál brs esperes között júns -án ttták meg s zlssy Bél kerület főgndnk elnöklete mellett működő szvztbntó bzttság júls 4-én Érsekújvá számlálták össze szvztkt, mely szernt örös Bélár 5, zeglédy Pálr pedg 8 szvzt esett gy dnánnnen refrmáts egyházkerület püspökévé örös Bél telóg gzgtót válszttták meg. j püspökben z egyházkerület kváló képzettségű, ngy tdású s külföldön s elsme főpászt nye, k eddg ngyvnlú működével nemsk egyházánk, de z tten mgyrságnk s éékes szlgáltkt tett. közpnt szemnárm j rektr. Dr. eréd Jsztnán bíbrs heregprímás dr. Tóth Thmér egyetem tnár. püspökké veszprém püspök kdjtrává töént knevezével megüresedett bdpest közpnt szemnárm rektrságt dr. rzell hály tb. knnk, Pázmány Péter Tdmányegyetem nylváns rendes tnárrl, kváló földnkkel töltötte be. lőfzet felhívás. lpszámnk hrmdk ez évnegyedben, mé s felkérjük t. lvsónkt, hgy stlt psttlvány felhsználásávl z előfzet djt (z elmúlt negyedévre s, kk eddg nem küldték vln be) kár pstán, kár pedg személyesen kdóhvtlnkhz (Hker Dezső könyvnymdáj Kmárm, gmánd-út.) jttssák el. lőfzet árk : gz évre P. Fél 5 P. egyed.5' P. Hzfs tsztelettel: Kmármmegye kdóhvtl Hrlp Hlálzás. ély rzvéttel vettük gyászhí, hgy p pvárd Pvárdy rnő ksgmánd földbks hsszú szenved tán f. hó -án, életének 57-k évében Ksgmándn elhnyt. Hlál mély gyászb bríttt szerető htvesét: Pvárdy rnőné sz. Tóth Blnkát, gyermeket Jlánt ylát, testvéret, vlmnt kterjedt előkelő rknságát. Temete f. hó 4-én ment végbe ksgmánd ref. temetőben ngy rzvét mellett. Knevezek z állméptzet hvtlnál. kereskedelemügy mnszter Fzeks Pál Lőrnz yörgy hvdíjs mérnököket mérnökgykrnkkká knevezte. dófrglmnk. Jánssy Kárly mnszter tnáss, m. kr. pénzügygzgtó rzletes jelentben számlt be közgzgtás bzttságnk kmárm m. kr. pénzügygzgtóság júns hv tevékenységéről. jelentős szernt mlt év júnsáhz vsznyítv állm egyenes dóknál bevétel. pengővel kevesebb, flyó egz év eredmény mlt évnél 4. pengőnél több. Bélyeges jglletékeknél 5. pengő sökken, lletékegyenééknél.4 pengő többlet, közút gépjármüvek közút dójánál 8 pengő, z áltláns frglm dónál. pengővel kevesebb, fényűz frglm dónál pengővel több. h dlf pátknnk gyémántmséje. Htvn esztendővel ezelőtt, 878-bn szentelték föl pppá gynz év júls 4-én mttt be első szentmséjét hl dlf pátknnk győr székeskáptln egyk legrégbb, gen érdemes kváló tgj, k vármegyénkben Ttán, mnt pátplébáns z 9-s években hsszbb dőt töltött tt plébán élén, z egz várs szeretetét b. rnymséjét legngybb sendben árelben mttt be 98-bn. Teljesen frss, jó egzségben mst, júls 4-én mttt be z őt hsszs éékes élettel megáldtt gek

5 98. júls 6. Uránk g y é m á n t m s é j é t d e n k áltl tsztelt é s főpp. mn szeretett v á r m e g y e egzségü gy vszny. v á r m e g y e m. kr. tszt főrvs h v jelente szernt j ú n s h ó b n vármegye egzségügy vszny áltlábn kedvezőek v l t k. h s t í f s z esetek s z á m z é v s z k n k meg felelő k s e b b e m e l k e d é s t m t t, z ellene v l ó v é d e k e z é s htá lysbb v é g r e h j t á s á r, h t ó rvsk tsítást kptk..szpttó n y á k - é s sesemők rzére 8 5 k g, terhes n y á k /ére p e d g.9 kg n g y e n k r t dtk k. Knevezek győr pr felügyelőségnél. prügy mnszter Zwkl y l k. g é pzmérnök, prfelügyelőt p r főfelügyelővé V l - k é s Hnzély Vlms k. g é p é s z m é r n ö k, p r segédfelügyelöt p r f e l ü g y e l ő v é - k fzet s z t á l y b kne vezte. H l á l z á s. ély rzvét tel vettük g y á s z h í r t t l s ó - K mármból, hgy láth-skl egykr ngynevű tnítójánk, néh Brbás J á n s n k ö z v e g y e r á r j ú n s hó 8 - á n hsszs s z e n v e d é s tán m e g h l t. r ó m. kt. e g y h á z é s k t l ks ntézmények nemeslelkü j ó tevőjüket g y á s z l j á k z e l h y t bn, k szeretetteljes bőkezű séggel e g é s z v g y n á t j ó t é k n y élr h g y t. g y, gz r é s z v é t mellett j ú n s án temették e l. Krngy jblem. m g y r e g y h á z z e n e élet kváló, köztszteletben álló s z e m é l y s é g e ünnepelte júls - á n e g y h á z z e ne krngy működének -k é v f r d l ó j á t. Bánát-Bhner n tl, z e s z t e r g m b z l k n g y t e h e t s é g ű k r n g y, kváló ze n e k ö l t ő é s egyház z e n e m ű v é s z, s ö n d e s v s s z v n l t s á g b n tölt be fárdhttln működének ezt nevezetes évfrdlóját. rtk j b l e m lklmából r s z á g s z e r t e gz szeretettel, h á l á s elsmersel frdlnk BánátBhner n t l felé jóbrát, tsztelő é s tnítvány. Hvtls pesétek hm sításánk meggátlás. g kt rszágjáróknk mndó t s k n k t ö b b z b e n skerült lel kzeket é s t n í t ó k t rávenn, hgy kr s különösen t nplókr ráüssék hvtls p e s é t e t. v e l z g y ö s s z e g y ű j tött p e s é t - l e n y m t k könnyen kvághtk é s p e s é t m á s l tánk e l k é s z í t é s é r e f e l h s z n á l h tók, z egyház f ő h t ó s á g k hmsítás l e h e t ő s é g é n e k m e g k dályzás érdekében tsíttt lelkzeket é s tnítókt, h g y h v t l s p e s é t e k e t sk hv tls r t k n l k l m z z n k. RHU, köszvény, súz, shs, zület fájdlmt YÓYÍTT Bdpesten H[!í]QfÍ8 FÜrd 5. ldl. Kmármmegye Hírlp. khls TÖRKÖLYFÜRDÖJÉB V. Dhány r v s felügyelet, lsó psál-árk. llátás é s sz bákról gndskdnk z épületben levő T T L ZÁLLÓB. smeetőt küldünk. zínelődás. dnlmás r műkedvelők társság f. FLZÍHÁZ hó 6 - á n 7 - é n, este fél 9 ór kezdettel, dnlmás épház" színháztermében jótéknyél színelődást rendez nek. z í n r e kerül fehér l ó " vígjáték f e l v n á s b n, Kdelb r g t ó l. d r b szereplő m n d z r t á r s d l m b ó l kerülnek k, k k m á r e d d g s t ö b b zben ngy skerrel szerepeltek jótéknyság jegyében műked velő elődáskn. sze replők közül kemelünk egy néhány nevet: Pekáry ór, gyed B l á z s, Brz k l ó s, gy Któ, Brz k l ó s n é, László Árpád, mgy 6-án, szmbtn l 4 7 é s 9 ó r k r Két s l á g e r egy m ű s r b n, 4, 5 é s 6 fül. helyárrl g y vsút Évke, ktsztróf töénete. zglms rjserf s t b. m n d e g y t ő l - e g y k kpróbált s z e r e p l ő. z e l ő d á s tszt j ö v e delmét felerzben dnlmás épház felszerelére, felerz ben pedg dnlmás-neszmély f r n t h r s k z á s z l ó l p j j v á r frdítják. s z é p n e k í g é r kező j ó t é k n y é l e l ő d á s r s kn átrándlnk vársnkból, s z m s z é d k ö z s é g e k b ő l s D n lmásr. Hltszezn nnsen, sk lvó üzletek vnnk... de klós-.. Júls ( frm hőse) w - b y f l m 6 felvnásbn. Júls 7 - é n vsárnp 4 7 é s L 9 ó r k r f e z e k b e z lvó üzletekbe s j életet h z z s k, z n n l megvlósíthtó, g y k r l t r e k lámtpp, mt Reklámélet leg ú j b b s z á m k ö z ö l. z j szám éékes kkeket, dúsn llsz trált, n é g y l d l s k r k t r v t t s h z. zerkeszt : B l g h á n dr. Kdóhvtl: Bdpest, V. zt. stván kőrút 9. Áthelyez. kereskede lemügy m n s z t e r Knsker Ármn kr. műszk t n á s s t z esz tergm állméptzet hvtl tól D e b r e e n b e h e l y e z t - át s z l gálttételre. z é r d e m e s műszk főtsztvselő távzását várme gyénk k ö z ö n s é g e sjnálttl látj. Hlálzás. Rzvéttel v e t tük egy k m á r m öreg nyg d í j s p l g á r t á r s n k, Ppp Z s g m n d 85 é v e s k r á b n b e k ö v e t kezett hlálát. s ö n d e s j ó öreg Ppp bást gyászlják gyermeke, testvére Kmlós K á r y n é, s ó g r n ő j e ö z v. Ppp á n d r n é é s r k n s á g. T e m e t é s e f. h ó - á n m e n t v é g b e ref. e g y h á z szer t r t á s szernt ngy rzvét m e l lett. vármegye köztk. m. k r. állméptzet hvtl j ú n s h v j e l e n t é s e szernt z állm, t ö r v é n y h t ó s á g k e z e l é s b e n lévő köztk trglmképes á l l p t b n v l t k. z állm m n k á k közül z e s z t e r g m é s k m á r m közút D n - h d k s z ö g e s v z s g á l á s é s kserél mnká vltk flymtbn, m e g y e m n k á k közül z eszterg m - d b g ó k ő, felsőgll-trján é s m s - n s z á l y t é p í te, v l m n t fenntás f e d nygszálltás. egkezdték győr-székesfehérvár főközleke d közút v á r m e g y é n k területére eső szkszánk tervezéhez s z ü k s é g e s felvételeket. Álltegzségügyünk. K e t tős v á r m e g y é n k b e n z elmúlt h ó sttsztkáj szernt lépfenével feőzve vlt község, rgdós száj- körömfájássl í 4 köz ség, vrszerv hólygs küt sel község, rühösséggel k ö z s é g, s e r t é s r b á n l k ö z ség sepestssel 7 község Jók ór örökbesű regénye, új földesúr Rendes helyárkkl g y r vlághrdó. tlsó e l ő d á s v é g e -kr. Utánn egy h ó n p s nyár s z ü n e t. Hlálzás. smét egy rég m g y r, túlsó k m á r m l k s, h j ó á s p r s á.lgózy J ó z s e f h l á lát vettük. F. h ó -én, életének k é v é b e n j b b l é t r e szende rült. m e g b l d g l t v l m kr vrágzó é s h r e s kmárm hjóásprnk v l t egy ngy s z k t d á s s l rendelkező képv selője. Temete f. h ó - á n m e n t v é g b e túlsó K m á r m b n. vsárnp mnkszü net rendeze. z prügy m nsztérmbn m á r b e f e j e z é s h e z közeledk z rendelettervezet, mely véglegesen szbályzz vsárnp s ü n n e p n p m n k szünet kérdét. tervezet sze rnt vlmenny szkmár köte lező lesz* vsárnp s ü n n e p n p m n k s z ü n e t s ez k t e r j e d p ársításr s. g y e t l e n kvételt k é p e z szerelőpr, h g y vllnyüzemzvr, g á z ö m l é s, vgy vzsőreped esetén znnl s e g í t s é g álljn k ö z ö n s é g r e n delkezére. kmárm Rég tsztes slád srj hnyt el j ú l s hó 6-án e l s z k í Kmárm Kn túlsó Hlálzás. Uj dők l e g ú j b b s z á m g z d g t r t l m m l jelent m e g. Hrsány Z s l t é s vtéz m g y váry y l regénye tárgybn, hngbn különböznek egymástól, de m n d kettő z g l m s é r d e kes, z r d l m t e r m é s b ő l meszsze k m g s l ó, költő m ü. H e ves á n d r e l m é s k k é b e n s meretlen l d l á r ó l mttj be pólent, mnt drám tehet s é g e t. erzjegyzetek, népszerű é s h s z n s r v t k, dőszerű é s művz képek teszk t e l j e s s é z Uj dők j s z á m á t. Díjtln m t t v á n y s z á m t b á r k n e k küld kdóhvtl, B d p e s t, V., n d r á s s y t 6. ttt v á r s r é s z ü n k b e n. nt mély rzvéttel éesülünk, özv. d. L j s n é, szül. Rssy Teréz, életének 79-k évében rövd s z e n v e d é s tán v s s z d t nemes lelkét T e r e m t ő j é n e k. gy rzvét mellett j ú l s h ó 8-án, p é n t e k e n temették e l. Lngsádl Dn hlttj. e s z mély k ö z s é g htárábn egy 8 év körül férf hlláját fg ták k D n á b ó l. h l t t e s t e n kékszínű í ü r d ő n d r á g v l t. s m e r e t l e n férf m n d e n v l ó s z í n ű s é g szernt fürd közben f l ldthttt D n á b. zemély znsságánk megállpításár k m á r m r e n d ő r s é g s m e g ndttt nymzást. PRT. Fedler R. T.Vstsk l-l (l-l). ősz s p t j á t é k s n k kválgtását játéktdásánk megvzsgálását élzó brátságs mérkőz n e m válttt k k ö zönség érdeklődét. Reméljük, hgy mjd bjnk mérkőze ken smét együtt látjk k m á r m f t b l l r j n g ó k ngy t á b rát. V á l t z t s játék tán, m e l y nek s z é p s é g é t L v á s z n d l e n s vselkede erősen rnttt, 8. perben n d e l szépen h e lyezett lövsel v s t s k n k szerz m e g vezett, de L e n gyel. vsts k p s : H j n l kváló f r m á j e l l e n é r e k e gyenlít. F é l d ő b e n sk pnsz j á t é k v e z e t ő r e. Lvászt g y j á t é k s t á r s, m n t vezetők gye keznek, éhetetlen j á t é k m d r m t t j b b b e l á t á s r bírn. másdk féldőben lengyárk v n n k f ö l é n y b e n s vstsk sk leftáskkl kísérleteznek. á b r s v l ó s á g g l hátvédet játszk. L v á s z spsze rűtlen, felhábrító vselkedsel trkítj z e g y h n g ú játékt, d e j á t é k v e z e t ő ábrst küld le pályáról e r é l y e s s z e r e l é s é r t. ntő péld sem h s z n á l. L v á s z n n y r elrgdttj m gát, h g y lengyár spt j á t é k s t tettleg b á n t l m z z. vkmerő súny támdás k ö zönséget teljesen f e l n g e r e l é s melőtt j á t é k v e z e t ő Lvászt k állítná, k ö z ö n s é g betódl pályár s vége m é r k ő z é s n e k. súny eseményt mgnk rzéről nem k m m e n t á l j k, de r e m é l j ü k, h g y z érdekeltek m e g fgják tláln helyes tt, m e lyen k m á r m l b d r g ó s p r t fejlőde s kdálytln m ű k ö d é s e bztsítv lesz. T - R T 4 (-). z r s z á g s vdék d ö n t ő k srán ygt bjnk, T vsár np R á k s k e r e s z t ú r T-vel játsztt. ttbányk megér demelten győztek. ó l l ö v ő : é m e t h ( ), J n s á k, effeln ( ö n gól). revns mérkőzt T - R T között v s á r n p R á kskeresztúrn játszák. Remél j ü k n é g y g ó l s előny e l e g e n d ő lesz h h z, h g y n y g t b j nk jssn tvább.

6 r Û m j BQUÖJZ H K R D Z Ő könyvkereskedében Kmárm, mánd-út. szám. 98. júns hó 9-én. B r s t z k y László kr. br. végrehjtó. Fővárs nplpk Pest Hrlp regények Töltőtllk, Hegedűhrk, K é p e s l pk, Dvtlpk kphtók: HKR DZŐ könyvnymd, könyv- p p r kerekedében K Á R, g y g m á n d - t. Hrdetek 9J. n è Ï -. yv. e D D L L - ( : -y QJ, 'U f Q - Û J=. t» Q Q - " Û r L r t r t j l r t r D -e.ü w JB r- r +» <D J U w Jì l* r- r f «r t r t l L /5 l. Tt -fì JJ "T T}* L r ( -' ss rr* T~ T f D r f r t «t Û TJ t r t l L m l r t B ' f t* ) h ' ' * ' ej bfl D. T - T r-* W ' (f _: 5 t * r- r r t l 5 ì? - 8 ' r t r t r t» h-. t ' - t- L JL r Í rl t r t- r t t " Jtí '. - T h«/j ", VD L ' D s:, * J r h-. T Q 'JD., r t - g h- r - -e 8 Ç» Q, rr K m á r m, gygmánd-... ( fj ù, 5 ö 8 $ g ì g fì Ű «dì rf r Prág felé m ~ t PPÜJZ] tp - < U ; ' 'U '? U ù ÛÛ, H < * L LQ ev á l l g '' r f l *D Ö ts 7 r f! = r- * ts H = -- +» -zj - j f j D T * y 4 r*- y}, 5; V h* K D L rí" r t r t T t r - ymttt Hker Dezső könyvnymdájábn ' ' m "4? K m á r m v á r m e g y e n y. fölevél t á r s áltl r t l á b b művet á r sításr megszereztük: K m á r m m e g y e levéltáránk középkr k l e v e l.5 Jók emlékkönyv ( e n t e n á r m kdás). gyr dsőség.5 K m á r m v á r m e g y e nemes slád. K m á r m v á r m e g y e é s z. t l s ó nemes felkel.6 Bűbájsk bszrkányk hzjáró lélek Kphtó é s p s t á n tánvéttel megrendelhető : V- * rò t - l r t r t» r- - t r r*- r t ' n ") r r t r t L L L t- LU h * t h- -. = '. -! ~ e r t f n 'g fj é Kenyérmezőmájr yl " 8 - á n d. e. óráját tűzöm k, mkr bírólg le fgllt bútrk, hrdók, kádk, szőlő krók egyéb ngóságkt el fgm árverezn. Kmárm. lpy m m n lmásfüztő Dnlmás eszmély év júls Kmárm, é vskeresked. / ' Kmárm y ó k y LQ hrdetmény. zen árver ktűzének lp ját képező végrehjtás hvtlból lett fgntsítv. Közhírré teszem, hgy kmá rm kr. járásbíróság Pk. 476J96. sz. végze flytán dr. ztmár ándr bdpest ügyvéd áltl képvselt Rhknfektó Kereskedelm pr. végrehjttó jvár egy végrehjtást szenvedett ellen P. töke jár. erejég elrendelt kelégít végrehjtás flymán lefgllt 88 P 45 f.-re besült ngóságkr z árver elren deltetvén, nnk végrehjtást szenve dőnél eszmélyen leendő megtásár htárdőül 98. kdóbn. 98. vh. szám. Árver m lévő eldó. mtrkerékpár m L jégszekrénnyel. ldlkss jókrbn hűt npnt K F 5-s pel r L r t r - j! ' t r n «Állmásk r t r t r t. " f.-be kerül ; : es m m - ÇÇ Tt ; /) ( ) ) l ( "-t Q h- D - h- r *, '!Ì - «Kmárm é Kmrnó Kmrnó é Érsekújvár Fnère Áltláns Bztsító ntézet Kmármmegye fögynöksége. l é é T - t r - t r - Állmásk Q D T Ö r - «yv. p. ( e 8 b -F- ' f jszv. bnk működe kterjed bnkszkm mnden ágztár : betétek ; b e t é t k ö n y v e s k é k r e é s f l y ó számlákr. É r t é k p p r k vétele é s e l d á s. T ő z s d e m e g b í z á s k l e b n y l í t á s b d p e s t é s külföld tőzsdéken. K ü l - é s belföld sekkek é s kereske d e l m tlványk b e h j t á s. Áttlásk é s m e g htelezek b e l - é s k ü l f ö l d r e. Külföld pénzek beváltás mndenkr hvtls np árflymn. * B Állmásk 6. s z á m,.» gmánd-út Kmárm, lptőke tléklp : ezer P Dr. júls 6. Kmármmegye Htelbnk R. T. Kmárm-Újvárs. sk 98. Kmármmegye Hrlp. 6. ldl. * /.. *ç * L? ' D vl Felelős kdó : Hker Dezső

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

n e k ü n n e p é l y e s leleplezése

n e k ü n n e p é l y e s leleplezése IV. é v f l y m f""* 23. szám r 20 1, s fllér. Kmárm, 1932. júns 4. - WLWLmm LŐFIZTÉSI gés2 évre Félévre 10 P. 5 í. } SZRKSZTŐSÉG K : egyedévre 2*50 P. gyes sz r Megjelenk mnden K m á r m. I g m á n d

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

108. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. jú li us 30., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1125 Ft. Oldal

108. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. jú li us 30., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1125 Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapst, 2009. jú l us 30., csütörtök 108. szám Ára: 1125 Ft TARTALOMJEGYZÉK 158/2009. (VII. 30.) Korm. rn d lt A mzõgazdaság trmékk és az éllmszrk, valamnt a szszs

Részletesebben

Boldog, szomorú dal. 134 Tempo giusto. van gyer - me- kem és. már, Van. Van. már, fe - le - sé - gem. szo-mo - rít - sam? van.

Boldog, szomorú dal. 134 Tempo giusto. van gyer - me- kem és. már, Van. Van. már, fe - le - sé - gem. szo-mo - rít - sam? van. Boldog, szomorú dl Kosztolányi Dezsõ Soprn 13 Tempo giusto Lczó Zoltán Vince Alt Tenor Briton Vn már ke - nye-rem, bo- rom is vn, vn gyer - me- kem és Bss Vn Vn fe - le - sé - gem. Szí - vem mi-nek is

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 16., péntek TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról... 10754 Oldal 2007: CXXVII. tv. Az ál ta lá nos for gal

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

A községi törvény revízióját sürget ték a községi és körjegyzők a vármegyei közgyűlésükön.

A községi törvény revízióját sürget ték a községi és körjegyzők a vármegyei közgyűlésükön. IV. évflym 9. s/ám. Lt - F I Z T É S I tgesz e\te Félévre 0 P. 5 P. egjelenk Ár 20 fllér. SZRKSZTŐSÉG ÁR : egyedévre gyes mnden Kmárm. 92. s z e p t e m b e r 24. 2*)0 szám ár 20 P. íl. Pétels szeruesz:

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY A ma gyar la kos ság bel föl di uta zá sai PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY Ké szí tet te: a Ma gyar Tu riz mus Rt. Ku ta tá si Igaz ga tó sá gá nak meg bí zá sá ból a M.Á.S.T. Pi ac- és Köz vé le mény ku ta tó

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

Felelős szerkesztő: évig v o l t állandó tagja é s osz. T e m e t é s e pénteken délután. Serédi h e r c e g p r í m á s végezte é s utolsó

Felelős szerkesztő: évig v o l t állandó tagja é s osz. T e m e t é s e pénteken délután. Serédi h e r c e g p r í m á s végezte é s utolsó 11. é v f > y m 7- s z á m. Á r 20 fllér. K m á r m, s z e p t e m b e r 1. ELŐFIZETÉSI E g é s z évre Félévre 10 P. 5 P. Negyedévre E g y e s s z á m ár Megjelenk mnden A krmány legerősebb szlp dőlt k

Részletesebben

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete 2009/96. sz m M A G Y A R K Z L N Y 24407 A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete a k lcs n s megfeleltet s k r be tartoz ellenдrz sek lefolytat s val, valamint

Részletesebben

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102.

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete a felszín alatti vizek védelmérõl A Kor mány a kör nye zet vé del

Részletesebben

10288 M A G Y A R K Z L N Y 2004/120. sz $)A (" m II. r $)A (& sz JOGSZABLYOK A Korm $)A (" ny tagjainak rendeletei Az igazs $)A (" g (9 gy-miniszter

10288 M A G Y A R K Z L N Y 2004/120. sz $)A ( m II. r $)A (& sz JOGSZABLYOK A Korm $)A ( ny tagjainak rendeletei Az igazs $)A ( g (9 gy-miniszter A MAGYAR KZTRSASG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2004. au gusz tus 26., cs $)A (9 trtk 120. sz $)A (" m TARTALOMJEGYZK 27/2004. (VIII. 26.) IM r. A b $)A (* r (. s (" gi v (& grehajt (" ssal kapcsolatos egyes

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete 26734 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/193. szám A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök 166. szám Ára: 2921, Ft TARTALOMJEGYZÉK 289/2005. (XII. 22.) Korm. r. A felsõoktatási alap- és mesterképzésrõl, valamint a

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től Ajánlat Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Károly krt. 70 74. Tel.: +36 1 5445-555 Fax: +36 1 2386-060 Gyertyaláng III. Temetési biztosítás Ajánlatszám: Ajánlat

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. szeptember 20. Megjelenik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/38. szám Ára: 315 Ft TARTALOM Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek A Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

(Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto)

(Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto) A borítóillusztráció Gruber Ferenc fotójának felhasználásával készült (Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) A borító Kiss László munkája. Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto) Kiadja

Részletesebben

KÖZÖS UTASÍTÁSA. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú. Budapest, 1965. évi március hó 1-én BELÜGYMINISZTÉRIUM

KÖZÖS UTASÍTÁSA. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú. Budapest, 1965. évi március hó 1-én BELÜGYMINISZTÉRIUM BELÜGYMINISZTÉRIUM SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! 10-26/4/1965. Hatályon kívül helyezve: 17/73. min. par. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú KÖZÖS UTASÍTÁSA Budapest, 1965. évi március

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

Írásbeli szorzás kétjegyû szorzóval

Írásbeli szorzás kétjegyû szorzóval Írásli szorzás kétjgyû szorzóvl Kiolgozott mintpél Egy krtész 36 plántát ültttt gy sor. Hány plántát ül - t ttt 24 sor? Atok: sor 36 plánt 24 sor x Trv: x = 24 36 vgy x = 36 24 Bslés: x 20 40 = 800 Számolás:

Részletesebben

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete 2556 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/39. szám A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM BM együttes rendelet módosításáról A köz úti köz le

Részletesebben

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök 147. szám Ára: 2116, Ft TARTALOMJEGYZÉK 246/2005. (XI. 10.) Korm. r. A vil la mos ener gi á ról szóló 2001. évi CX. tör vény

Részletesebben

Készült a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központjának támogatásával. 2010. november

Készült a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központjának támogatásával. 2010. november A 2 -e g y b e n, 3-e g y b e n c s o m a g a j á n l a t o k f o g y a s z t ó i m e g í t é l é s e é s h a t áv se a r s a e n y r e a h í r k ö z l é s i p i a c o n Készült a Gazdasági Versenyhivatal

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM V. ÉVFOLYAM 1. szám 2007. ja nu ár 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. szeptember 30. TARTALOM UTASÍTÁSOK 20/2006. (ÜK. 9.) LÜ utasítás a vádelõkészítéssel, a nyomozás törvényessége feletti

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek 155. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXI. tv. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör -

Részletesebben

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal 2006/6. HATÁROZATOK TÁRA 51 Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ 6. TARTALOMJEGYZÉK 2019/2006. (II. 13.) Korm. h. Az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok 2006. évi több - lettámogatához

Részletesebben

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 338 A fény ké pe ket a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um Tör té ne ti Fény kép tárából (Nép sza bad ságar chí vu m, Ká dár

Részletesebben

Nyolcvannégy hősi halottja elmlékét ünnepelte B a n a község.

Nyolcvannégy hősi halottja elmlékét ünnepelte B a n a község. IV. é v f l y m 45. szám. Kmárm, 1932. nvember 5. LŐFIZTÉSI ÁR : g é s z évre Fel évre 10 P. 5 P. SZRKSZTŐSÉG egyedévre g y e s Szám ár Megjelenk m n d e n 2*50 P Felelős szerkesztő: 20 íll PATHÓ ág, n

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 7., szerda TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXI. tv. Egyes szo ciá lis tár gyú tör vé nyek mó do sí tá sá ról... 10456 2007: CXXII. tv. A szol gá la

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 9. szám 2008. szep tem ber 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest,

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M 2006/4. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 137 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. január 25. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/4. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ:

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A tatai r e f o r m á t u s egyházmegye közgyűlése.

A tatai r e f o r m á t u s egyházmegye közgyűlése. IV. é v f l y m 0. s z á m Á r 20 fllér. LŐFIZTÉS! g-z é v r e rélévre 0 P. :» P. gyes szr r egjelenk mnden 2-S0 P. 2(J ftt. Felelős s/erues.' tő: PTKÓ nkét nem tdjk, hgy mly eredményt f g hzn z ín ségeseknek.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 11., szerda 93. szám Ára: 588, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CIII. tv. A pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról szó ló 2003.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK Oldal 95. szám 2009. évi LXXVII. tör vény A köz te her vi se lés rend sze ré nek át ala kí tá sát cél zó tör - vénymódosításokról...

Részletesebben

BlEHMÍHl RTESIT TÁRSADALMI ÉS VEGYES TARTALMÚ HETILAP.

BlEHMÍHl RTESIT TÁRSADALMI ÉS VEGYES TARTALMÚ HETILAP. 4S. évflym 884. 3. szám. Debreczen, vsárnp, ugusztus 3. Előfzetés Egész évre feltételek: Félévre 2 frt. Negyedévre 50 kr. Községeknek 60 kr. pstdíj beküldése mellett egész évre ngyen. Egyes szám ár 4 kr.

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 5., kedd 92. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: LXX. tv. A fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a mun ka nél kü li ek el lá tá sá ról szóló 1991.

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete 2007/181. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 13569 A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete a vasúti pályahálózathoz történõ nyílt hozzáférés részletes szabályairól A vas úti

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. áp ri lis 29., kedd. 68. szám. Ára: 5195, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. áp ri lis 29., kedd. 68. szám. Ára: 5195, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. áp ri lis 29., kedd 68. szám Ára: 5195, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. április 29., kedd 68. szám Ára: 5195, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek 115. szám 1. kö tet* 1 2. kö tet ára: 5124, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet: 224/2007. (VIII. 31.) Korm. r. A köz al kal ma zot

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. má jus 21., hétfõ 63. szám I. kö tet Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XXXIX. tv. Egyes adótör vények mó do sí tá sá ról... 4132 18/2007. (V. 21.)

Részletesebben

lások a vármegye kisgyülésén.

lások a vármegye kisgyülésén. VIL évflym 37. szám r 20 fllér. -7-' I te. 1. S ' ELŐFIZETÉSI ÁR MgrSZ 10 P. évre 5 P. Megjelenk Negyedévre szmbtn. 250 P. Pélels szerkesztő: PTHÓ GYUL 0000000000000^ dlgzó nnmum rr munkástömegek ltt keresete

Részletesebben

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. május 31., kedd 72. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2005: XXXVII. tv. Má jus 9-e Eu ró pa Nap já vá nyil vá ní tá sá ról... 3520 2005: XXXVIII. tv.

Részletesebben

SARTI. Alexandrion Apartman. Központ: 150 m Strand: 200 m Klíma: 5 /nap WIFI:

SARTI. Alexandrion Apartman. Központ: 150 m Strand: 200 m Klíma: 5 /nap WIFI: www.sithonia-sarti.hu www.sartimania.hu Sarti Sarti ófalu Sarti Beach Sarti a Halkidiki-félsziget kö zép sõ, Sithónia-nyúlványának ke le ti partján fek szik. Ne vét már az ókor ban is lé te zõ te le pü

Részletesebben

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2006. évi LIX. tv. Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról... 224 2006. évi LX. tv.

Részletesebben

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3555, Ft. Oldal

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3555, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. ja nu ár 30., péntek 13. szám TARTALOMJEGYZÉK 19/2009. (I. 30.) Korm. ren de let A föld gáz el lá tás ról szóló 2008. évi XL. tör vény ren del ke zé

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 21., kedd 31. szám I. kö tet Ára: 4807, Ft TARTALOMJEGYZÉK 57/2006. (III. 21.) Korm. r. A gyám ha tó sá gok ról, valamint a gyer mek vé del

Részletesebben

A SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK JELLEMZŐI ÉS TÉNYSZERŰ ADATAI 2

A SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK JELLEMZŐI ÉS TÉNYSZERŰ ADATAI 2 136 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Né meth Lász ló 1 A SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK JELLEMZŐI ÉS TÉNYSZERŰ ADATAI 2 Cselekvési változatok Ki in du lás ként fon tos meg fo gal maz ni azt, hogy

Részletesebben

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 182 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Dr. Kár olyi Géza 1 GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL Cselekvési változatok A szö vet ke zet a ha tá lyos meg fo gal ma zás 2 sze rint:

Részletesebben

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek 145. szám Ára: 1344, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXVII. tv. A fog lal koz ta tói nyug díj ról és in téz mé nye i rõl... 10192 282/2007.

Részletesebben

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 10., péntek 28. szám TARTALOMJEGYZÉK 49/2006. (III. 10.) Korm. r. A föld gáz el lá tás ról szóló 2003. évi XLII. tör vény egyes ren del ke

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. TARTALOM TÖRVÉNYEK Oldal Oldal SZEMÉLYI HÍREK 2006. évi LI. tör vény a bün te tõ el já rás ról szó ló

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. október 4. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/40. szám Ára: 315 Ft T A R T A L O M Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Apc

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVII. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 1113-1368. OLDAL 2007. március 22. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769

13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769 13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769 y szám: 16112 * * * A Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. (Cg.: [01 09 920128]; szék hely: 1055 Bu da pest, Baj csy-zsi

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv.

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2005. évi CLXIII. tv. 2005. évi CLXXIV. tv. Az adózás rendjérõl szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)...

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2011. áp ri lis 30. TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... Oldal Melléklet

Részletesebben

Erős megpróbáttsi májusi esőt a magunk ere jéből előteremteni nem t u d j u k, az egek csatornáit e m b e r i kézzel, mesterséges uton

Erős megpróbáttsi májusi esőt a magunk ere jéből előteremteni nem t u d j u k, az egek csatornáit e m b e r i kézzel, mesterséges uton VK évflym 9. zám Ár 20 fllér. LŐFIZTÉSI géz Félév evrt 0 P. 5 P. Mgjrlenk SZRKSZTŐSÉG ÁR : egyedév 2 5 0 P. gye zm á r 20 f). mnden Kmárm, Pélel zerkeztő: PTHÓ gzdág életünk krán beközöntött ká nkl h ő

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd. 31. szám I. kötet. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd. 31. szám I. kötet. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd 31. szám I. kötet Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd 31. szám I. kötet TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Az első magyar király

Az első magyar király \ V. é v f l y m 33. s z á m Á r 20 fllér. K m á r m, 1933. g s z t s 19. ragj L Ő F I Z T É S I ÁR : gész évre Félévre 10 P. 5 P. egyedévre SZRKSZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: 2*50 P. gyes szm á r 20 ft. Felelős

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 22., péntek TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 Oldal 2. kö tet

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 3657-3768. OLDAL 2008. július 7. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

Felelős szerkesztő: Alapy Gáspár m. kir. kormány. főtanácsos, polgármester nyilatkozata. A munkanélküliség. nyomó része a n y a g á r, a m u n k a

Felelős szerkesztő: Alapy Gáspár m. kir. kormány. főtanácsos, polgármester nyilatkozata. A munkanélküliség. nyomó része a n y a g á r, a m u n k a I L é v f 0 l y m 4 1 s z á r 20 fllér. m ELŐFIZETÉSI Eg évre 10 P. 5 P. Félévre Megjelenk ÁR : Egyes szám ár 2*50 P. 20 f). Felelős szerkesztő: PTHÓ Komárom, Igmánd-ut GYUL szombton.! Kézrtokt Munknélkül

Részletesebben

118. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

118. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök 118. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 170/2005. (IX. 1.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és az Olasz Köztársaság

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal.

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 943 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 95/2006. (IV. 18.) Korm. ren de let 11/2006. (IV. 10.) HM ren

Részletesebben

95. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú li us 31., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal

95. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú li us 31., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. jú li us 31., hétfõ 95. szám Ára: 693, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: LXIX. tv. Az európai szövetkezetrõl... 7792 2006: LXX. tv. Az éle tük tõl és a sza bad

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap 128. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK 24/2008.

Részletesebben

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 26., kedd 104. Ára: 1150, Ft TARTALOMJEGYZÉK 67/2005. (VII. 26.) FVM r. A 2004. évi nem ze ti ha tás kör ben nyúj tott ag rár- és vi dék fej

Részletesebben

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól Feltétel Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás Érvényes: 2007. januártól Perfekt Vagyon- és üzemszünet biztosítás feltételei TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 3 1.1 A BIZTOSÍTÁSI SZERZÔDÉS HATÁLYA

Részletesebben

64. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 30., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3703, Ft. Oldal

64. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 30., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3703, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. má jus 30., kedd 64. szám TARTALOMJEGYZÉK 127/2006. (V. 30.) Korm. r. A Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és a Hor vát Köz tár sa ság Kor - mánya között

Részletesebben

Felelős s/.erkcsztö: ülésén első izben e l n ö k ö l t ú j o n kinevezett főispánunk, d r. Radocsay László, a k i t ez a l k a Kolozsváry

Felelős s/.erkcsztö: ülésén első izben e l n ö k ö l t ú j o n kinevezett főispánunk, d r. Radocsay László, a k i t ez a l k a Kolozsváry VI. é v f l y m 28. szám r 2 fillér. tt K m á r m, 934. júlis 4. ^3.. SZRKSZTŐSÉG ÉS LŐFIZTÉSI ÁR : gz é v r e p. egyedévre 5 P. Félévre 2*5 P. g y e s szám r 2 íill. Felelős s/.erksztö: PTHÓ év. történelmi

Részletesebben

Automaták. Tartalom. Automaták. Automaták Bevezetés I.2 I.1. Vezetékdaraboló automaták I.3. Csupaszoló automaták I.4

Automaták. Tartalom. Automaták. Automaták Bevezetés I.2 I.1. Vezetékdaraboló automaták I.3. Csupaszoló automaták I.4 Tartalom Bevezetés.2 Vezetékdaraboló automaták.3 Csupaszoló automaták.4 Csupaszoló és krimpelő automaták.6.1 Bevezetés A krimpelési fo lya ma tok és sze rû sí té se meg kö ve te li az egyes mun ka lé pé

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. március 8. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/10. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Sze mély ügyi hírek...

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. F E B R U Á R 2 8. TARTALOM Oldal TÖRVÉNY 2003. évi CXXIX. tv. a köz be szer zé sek rõl (egy sé

Részletesebben

96. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 3825 Ft

96. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 3825 Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK Oldal péntek 96. szám Ára: 3825 Ft 2009. évi LXXX. tör vény A Bün te tõ Tör vény könyv rõl szóló 1978. évi IV. tör vény

Részletesebben

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése 31/2006. (VII. 5.) AB végzés 1021 31/2006. (VII. 5.) AB végzés Az Al kot mány bí ró ság al kot mány jo gi pa nasz és utó

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. júni us 21. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/25. szám Ára: 345 Ft ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny bolt új hely re, a

Részletesebben

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek 40. szám Ára: 207, Ft TARTALOMJEGYZÉK 83/2006. (IV. 7.) Korm. r. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és

Részletesebben

109. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, au gusz tus 15., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 777, Ft. Oldal

109. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, au gusz tus 15., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 777, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. au gusz tus 15., szerda 109. szám Ára: 777, Ft TARTALOMJEGYZÉK 216/2007. (VIII. 15.) Korm. r. A hosszú távú kötelezettségek vállalásának egyes szabályairól

Részletesebben

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány 006/9. HATÁROZATOK TÁRA 59 Budapest, 006. június 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK /006. (VI. 8.) Korm. h. A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 006. évi LV. tör vény. -ából ere dõ egyes

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal. Jog sza bá lyok. Ha tá ro za tok. Miniszteri utasítások

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal. Jog sza bá lyok. Ha tá ro za tok. Miniszteri utasítások CXXXIII. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2006. áp ri lis 26. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 943 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 71/2006. (IV. 3.) Korm. ren de let 80/2006. (IV. 6.) Korm.

Részletesebben

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955 fuzet 2011:SZOROLAP10.QXD 2011.10.13. 8:10 Page 1 MÓ RICZ ZSIG MOND Ál ta lá nos Is ko la, Gim ná zi um, Szak kép zõ Is ko la, Kollégium, Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény és Pe da gó gi ai Szak szol

Részletesebben

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004)

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004) 356 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2005. I. 5.) 1. szám Pos tai irá nyí tó szám: 1163 Te le fon: 401-1459 Telefax: E-ma il: B. MEL LÉK LET: A RÉ SZEK RE VO NAT KO ZÓ

Részletesebben

Bu da pest, január 28. Ára: 1890 Ft 1. szám FELHÍVÁS!

Bu da pest, január 28. Ára: 1890 Ft 1. szám FELHÍVÁS! Bu da pest, 2008. január 28. Ára: 1890 Ft 1. szám FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a 2008. évi elõfizetési árainkra! TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA VII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2008. FEBRUÁR 15. A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1260 FORINT TARTALOM Oldal I. RÉSZ SZEMÉLYI HÍREK 5/2008. (I. 31.) ME h. egyes két ol da lú gaz da sá

Részletesebben