20 fillér. Felelős szerkesztő:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "20 fillér. Felelős szerkesztő:"

Átírás

1 . é v f l y m 9. s z á m. r fllér. Kmárm, L Ő F Z T É ÁR gz évre P. Félévre 5 P. ****** ZRKZTŐÉ egyedévre gyes szám ár egjelenk mnden 5 P. f l. Telefn 6. H r d e t é s e k ár d í j s z b á s YUL szmbtn. szernt. Kézkt nem dnk vssz. tt felébredre, mnkálk dásnk tt z deje. tím ár rón áhtts s e n d j é t ígtöe ksz p e n g é s e, m r k s z e d ő leányk dl s m e g n d l t z z m t feszítő, rejteket hlltó, de szvet g y ö n y ö r k ö d t e t ő meze m n k m g y r földeken. n s phen gyárkbn, n e m lehet szó tétlenségről k ö z é l e tünk egy vnlán sem k kr, m k r vlág l e g t ö b bet szenvedett, l e g t ö b b vé hllttt népeként t t állnk s n k á n, bénán, kfsztttn, tt v g y n k z mldék f e lett b z v fjnk évezredek kel d l ó erejében, egy j ezerev reményével ngy s á g á b vetett fntks httel. zálpltk p r g r m mk rengetk m e g n p j n k bn közéletet. z dő k e reke n g y t f r d l t s m már z egz m g y r k ö z lemény, t ö r v é n y h z á s é s állm vlóbn gz n e m zetépítő, száls érztől á t httt mnkát kr végezn. zt élt z n b n sk g y lehet elérn, h m n d e n e m ber támgtj, e l ő b b r e segt vnn jószándék mnkát, h b é k é s hrmónát n e m zvrj egyén k ó, félreezet, p á r t s k d á s. n d nnyn t d j k é s érezzük, hgy n e m b e s z é d r e, hnem selekedetre v n szükség, kétségtelelen m n d e n k előtt, st h g y srsnk j b b r f r d lásánk zálg sk f e g y e l e m, z önmérséklet, j ó znság, z összetás m n k lehet. s t tehát, m k r mnkálkdás dejéről s z ó l n k, e l s ő s r b n s k e resztény m g y r társdlm megszervezét hngsúlyz zk k. Álljn egy m n d e n mnkát vállló áldztkz t á b r közérdekek szlgál tábn. l y n tábr, m e l y nek m n d e n tgj rendület len httel, tántríthttln b - llmml mnden dőben frnt egy ember tettre kz keresztény nemzet g n dlt, nép fj p l t k mellett. L b b n t s k lángr népünk nemzet öntdtát, tnítsk mgyr testvéren ket száls g n d l k d á s r, szervezzük, tömörítsük társ d l m n k m n d e n rétegét egy ngy e g y s é g b e, egy k ö z ö s frntb. Töénelm dőket élünk, ngy események előtt á l lnk! k dőnk nns, mnkálkdásnk tt z deje! é n főzelék hs hlknzervek júls hv üle. Kettős vármegyénk köz gzgtás b z t t s á g d r. Rdsy L á s z l ó f ő s p á n e l n ö k l é s é v e l flyó h ó - é n, k e d d e n t r t t t r e n d e s h v ülét. prend előtt z e l n ö k l ő főspán kegyelettel emlékezett meg bzttság llsztrs tg j á n k é s e l ő d ó j á n k : d r. ársptky J ó z s e f krály f ő ü g y é s z nek váln e l h l á l z á s á r ó l. b d p e s t v d é k krály f ő ü g y é s z ség vezetőjének elhnyt n e m sk m g y r j g é l e t n e k, de közgzgtás bzttságnk s érzékeny é s nehezen pótlhtó vesztesége. főspán jvsl tár b z t t s á g j e g y z ő k ö n y v l e g örökítette m e g z e l h n y t n k emlékét, ö r ö m m e l emlékezett meg f ő s p á n n k vtéz zbó s t ván m. k r. t n f e l ü g y e l ő n e k t n ügy t n á s s s á töént k n e v e zéről bzttság tgjnk élénk h e l y e s l é s e m e l l e t t g r t lált j ó l m e g é r d e m e l t k t ü n t e thez. g y m e g e l é g e d é s s e l vette t d m á s l z ül z l spánnk mlt hónp esemé VÁÁRLÁ V Z T É R Í T É T D U K! F L Ő D U Á LY TUK! T U L zerszky hály m. kr. gzd ság felügyelő v á r m e g y e t e r m é s e r e d m é n y é t, mely áltlábn közepes jónk mndhtó. rek kenő hőség számttevő ká nem k z t t, j e l e n t ő s e b b mérvű j é g vgy vhrkár n e m v l t. repe z ősz árp r tását j ó k ö z e p e s eredménnyel befejezték. rzs ás n g y á l t l á n s s á g b n megtöént ktsztrá ls hldnként 7 q közepes e r e d m é n n y e l, így v l m v e l f e lette állnk z r s z á g s á t l g nk. Rzsvetünket megvselték kő fgyk, kssé rtk. bz r t á s f l y m t bn v n, z tlsó, gen m e l e g n p k g y r s í t t t á k z ért. szemfejlőd kfgástln, szlm mgs, m e g y e á t l g b n jó termre tesz klátás, k t s z t ráls h l d n k é n t 9 5 q - á r, g y z r s z á g s átlgt q - v l h ldjk meg. árp g y e n g e közepes t e r m é s t g é r, z r s z á g s á t l g nk m e g f e l e l ő e n k t s z t r á l s h l dnként 6* q - á t. Z b b ó l z r s z á g s átlgnál fél q-ávl t ö b b, v g y s 7*5 q - r b e s ü l h e t ő t e r m é s, m j d n e m fél q - v l f g j m e g h l d n z r s z á g s á t l g t. ás mnkák z v r tlnl flynk. közgzgtás tenger, brgny f e j l ő d é s e e r ő t e l j e s, v l m n t kr rép t e r m é s k l á t á s s j ó. k e r t vetemények terme kő h d e g e k flytán v l m v e l k é s ő b b jelent meg pn közepes. szálstkrmány átlgbn j ó, mlt term évhez v - zkszerűen kezelt f e h é r - é s vörös gyümöls, lsóbbk! nyeről é s k ö z g z g t á s á l t l á n s menetéről b e s z á m l ó t r tlms jelentét, mely m e g e m lékezett v á r m e g y e területén megttt több rendbel nem zet- vlláss, vlmnt k l tráls é s közgzgtás ü n n e p s é gerő é s k n g r e s s z s r ó l, m e lyeken v á r m e g y e v e z e t ő s é g e f ő s p á n, lletőleg z lspán veze tével küldöttségleg vett rzt ülen s m e r t e t t e Je- Vármegyénkbenközepes,jótermvárhtó. üzletenkben É KDÓHVTL: K m á r m, gmánd-t. Felelős szerkesztő: PTHÓ 98. j ú l s 6. r d l m F Y Z T Á K T K T ZÖVTKZT nden üzletünkben egységesek árnk! ját üzletében vsáról, h tgnk, me szövetkezet tgké. fjbrnk kválók! bzttsá

2 WY JŐ BÚTR ÜZLT már s ö k k e n t e b b füszlgálttást n y ú j t n k, sk m é l y e b b fekvüek érnek v lmt. yümölstermünk f gyk következtében l g lesz, l m á b ó l é s k ö r t é b ő l g y e n g e ter mre számthtnk. terményárk elég j ó l t r t t t k. z álltárk némleg estek. z á l l t á l l m á n y k n d í ó j j ó, z e r ő s e n terjedő rg dós száj- körömfájás beteg s é g b e n s z e n v e d ő k kvételével. betegség érzékeny kársdást kz gzdáknk, szbd m z g á s, z á l l t f r g l m k r l á tzás é s z e l h l l á s k révén. ezőgzdság mnkás n k kvétel nélkül m n k l k l m h z j t t t k, sőt g b n h r telen é r é s e flytán kéz m n k erő hány v n. Vtéz zbó stván k r. t n f e l ügyelő j ú n s h v j e l e n t é s e sze r n t z elmúlt tnév á l t l á b n z v r t l n l f t y t le, sk kev sklábn é s rövd d e g tó járványszünet vlt. z sklák tntó-nevelő tevékenységüket szrglms lelksmeretességgel látták e l. körzet sklfel ügyelők h z z á j k fűzött r e m é nyeket b e s ü l e t e s e n beválttták, vlmenny ngy bzglmml, önzetlenül é s á l d z t s n telje sítette kötelességét, gy hgy ennek f l y m á n y k é n t m é g t t s emelkedett tnítás é s neve l e r e d m é n y, hl tnítók e d d g k ö n n y e b b e n vették köte l e s s é g e k e t. z sklánkvül n é p müvel jóváhgytt mnk terv szernt megfelelő b e f e j e z é s t nye megnygvássl teknt h e t ü n k vssz z elmúlt év n e m zetnevelő mnkájár. véesszöllős bánymn k á s k k é r e l m é r e közgzgtás bzttság megkereste s z m b t h e l y á v. üzletvezetőséget, hgy Ttbány Felsőgll k ö z s é g e k között m t r s v n t j á r t t állítsn be, m n e k f l y tán, k ü l ö n ö s e n rssz d ő b e n nem lesznek kénytelenek bány m n k á s k l k ó h e l y ü k t ő l z k nág t e r j e d ő ngy tt g y l g v g y kerékpárn m e g t e n n. k. f. b í r ó s á g j e g y z ő é s sngár J á n s telekkönyvvezető, K márm várs betétszerkeszté vel m e g b í z t t mnszteráls k küldöttek. lpy á s p á r m. k r. k r mányfőtnáss plgármester e l nök m e g n y t ó j á b n m e l e g e n k ö szöntötte közgyűlen meg jelent betétszerkesztő bíróság m e g b í z t t k t, jelentette, h g y vársnk ngtlnról szóló nykönyv lpk elkzültek. Dr. Tóth P á l b í r ó s á g jegyző, mnt önálló működre feljgsíttt betétszerkesztő bró r é s z l e t e s j e l e n t é s b e n s z á m l t be k ö z g y ű l é s n e k végzett b e t é t szerkeszt mnkáltkról, me szbás lehetőleg k n f r t s lkást lyek b e f e j e z é s t n y e r t e k. n d e n tételt g n d s é s l p s t n l m á n y l p j á n állíttt össze m n d t t. D e h m é g s töént v l n e l í r á s, téves b e j e g y z é s, z érdekeltek 6 hónp htárdő állt e l l e n t m n d á s s l élhetnek j á r á s b í r ó s á g n á l, k ü l ö n b e n sk peres t n, bíró e l j á r á s s l l e het h á n y k t p ó t l n. jnálttl állpítj m e g betétszerkesztő bró, hgy várs knstár vtás k é r de n e m n y e r h e t t e k elntézt, így ref. é s evng. egyházk, Jók-lget, vágóhíd, tszt vselőtelep, ás vámház, temető ke s t b. t e l k e k t l j d n j g á t knstárrl szemben rendezn nem lehetett. betétszerkesztről s z ó l ó kmerítő jelentt közgyűl e g y h n g ú l g vette t n d m á s l, végzett lelksmeretes, ddó m n k á é r t z e l n ö k l ő p l g á r m e s ter h á l á s k ö s z ö n e t e t m n d t t. z e g y e t l e n tárgypnt l e tárgylás tán hármnegyed ó r k r é véget k ö z g y ű l é s. m e l ő b b r e keresek. í m k d ó hvtlbn. z árvszékek állmsítás. á r évek ó t húzódk g y á m htóság törvény revízójánk keresztülvtele é s ezzel p á r h z m s n v á r m e g y e é s várs árvszékek állmsítás kérdé sének megldás. vármegyék lspánj árvszék elnöke ngyrzének z z á l l á s p n t j, h g y g y á m htóság törvény szükségszerű refrmj gyámügy gzgtást t v á b b r s h g y j m e g z ö n krmányztk htáskörében, n e m sk zé, m e r t ez mgyr jgéletnek évszázds frmáj, h n e m zé s, m e r t g y á m ü g y g z g t á s n k ez m ó d j g y k r l t l g ktűnően bevált. zzel szemben z e g y m á s t e d d g felváltó k r m á n y k á l l á s p n t j z á l l m s í t á s felé h j l t t. z n b n mndezdeg semmféle l y n n t é z k e d é s n e m töént, mely p r v g y k n t r ezt f n t s kétrányú kérdt tsztázt vln. n p k b n znbn fr d l t álltt be z évtzedes k é r dben. z mrédy- krmány úgy látszk g y á m h t ó s á g törvény revízóját s n p r e n d r e s z á n d é k z k tűzn s ezzel együtt dönt m j d b b n k é r d é s b e n s, h g y á l l m s t j - e, v g y t v á b b r s m e g y h g y j z á r v széket z Önkrmányzt k e z é b e n. U g y n s le érkezett z lletékes mnszteől z l s p á nkhz plgármesterekhez, melyben sttsztk dtk s ü r g ő s m e g k ü l d é s e ránt n t é z k e d k rr v n t k z ó l g s, h g y z árvszék ügyenek ellátás m e n n y költséget g é n y t!. Áltlábn ezen t á j é k z ó d á s r r enged k ö v e t k e z t e t n, hgy közelebb vgynk lyn megl dáshz, mely vármegye várs árvszékek állmsításá h z vezet. tejfrglmbhztláról Tekntettel vármegyében ál Rgdós száj- körömfá t l á n s jellegűvé vált r g d ó s s z á j - j á s s l feőzött k ö z s é g h e l y z á r körömfájás lt ltt lévő területen állt betegségre ngyfntsságú ségügy kérdsé közegz vált tejtermékek f r g l m b lánk szbályzás, gykrlt tej- hzt melynek száj- k ö r ö m f á j á s b n beteg állt b b n z esetben, h beteg, sk tejét, tőgy s frrltln sk egy lezá terület álltvl lehet megldás nemsk f e l e t e t n. H z állt beteg, de z állttó gzdákt, hnem t ő g y ö n elváltzás nnsen, v l n g y k ö z ö n s é g e t s érdekl. Teljesen szbd é s m n t beteg állttl együtt vz mentes k ö z s é g e k b ő l tej n y e s állptbn ( l ó f g t n ) l ő k e l ő m g y r bztsító t á r s s á g tejmennység znbn hely elszállít htóság tzk tejszállítás gzlványt kállítn, hgy tej r g d ó s száj- körömfájástól mentes községből teljesen vló. H szállítás vzes k ö z s é g e k e n át t ö r t é n k, g y z tállóztt egzséges sk frrlv állt Htóság stejét rende letre f r r l t t e j " felírású knná bn lehet frglmb hzn. tejszálltó s z e m é l y z n s s á g s gzlndó. tt, hl tej- müek feőtlente tejne- srátlntás község elöljáróság község képvselőt. teln s gy szállítn. tejszál- függesztett g z l ó l p t j á n l t k t F ő ü g y n ö k " jelgere ltó s g d n t r t z k k d n. tejszálltó kell személyznsság zlndó. pesé hevek e l ő n y ö s fzet feltételek mellett p s z t ö r z á l á s áltl töénk, ö s s z e s k n n á k t le kérünk. hmlggl, megszárítn. rgdós s z á j - k ö r ö m f á j á s mtt htó, kdób hsznált tánn köblíten tszt vzzel Óvntézkedek k ö z g z g t á s bzttság ülének p l é n m tán z egyes l b z t t s á g k üleztek, m e l y e k nek üle déltán órkr é véget. keres zel, s z ó d á v l, v g y Rendkívül várs közgyűl. Kmárm szb. k r. m e gye várs képvselőtestülete 98. év júls h ó -án, szer dán d. e. ó r k r rendkívül közgyűlt t r t t t lpy á s p á r m. k r. krmányfőtnsös, pl gármester elnöklével. ér d e k l ő d é s ez l k l m m l m n t nyár d é n y b e n áltlábn gen gyér v l t. közgyűlen megjelentek : d r. Tóth P á l ö. m. knnákt előtt feőtleníten k e l l f r r ó g ő z betétszerkeszte. K JÓT D. legelők Kmárm várs ÓT D sznytv mnőségleg j b b s b e t k r í t á s s j b b n skerült. lndó. lkzült yőr, r. Tsz stván-tér 5. sz júls 6. Kmármmegye Hírlp.. ldl. peséttel elláttt tejes knnákr s z e m é l y z n s s á g t t s ly mó gz (. Kmármmegye Htelbnk.

3 98. Jls 6. kmármmegye Hrlp nemzet repülő-lpr d m á n y z t t vármegye k ö z ö n sége tsztkr. Vármegye ksgyűl. Kmárm-sztergm e. vármegyék törvényhtóságá nk k s g y ü l é s e flyó év hó - é n, kedden des ülét hv k. e. júls ttt dr. p e n g ő t szvztt m e g e vül f n t s n g y j e l e n t ő s é g ű zfs ren Rdsy k s g y ű l é s sját k é r e l m é r e nygdíjzt zbó Dénes szály k ö z s é g j e g y z ő t 6 p n t b ó l József ás dr. Závdy tárgysrztt l b n vármegye jegyző é s vtéz Zsg v.. főjegyző, Jáns dr. flvy J á n s gykrnk vm. ság bzttságnk, hgy sé- ö r ö m m e l vette hgy tsztvselő, segéd- vármegye álltrvst, dr. közgzgtás tdmásl, kezelő, megye község tk n y g e l l á t á s á r ó l megye szóló mely szernt nygdíjjárlék százlékát LV. t. zmód, H é r e g, B j n p ö l lós nemzet repülőlpr. vár rzére megye k s g y ü l é s e p e d g v á r m e vló h z z á j á r l á s í m é n gye knt nevében 5.. z. - á n k f g y e l e m b e vételével m á s hv fzetüknek százlékát ön ként f e l j á n l t t H r t h y k közönsége zn rendelkezét, 9 : év év vár vár szbályrendelet fél s z á z l é k r szlgszemélyzete lklmzt egy vlmnt Hjós v l m n t jvslj t ö r v é n y h t ó smeették. ksgyűl község n- fő Jánskt József v m. ljegyző d r. h élr. László f ő s p á n e l n ö k l e t e l t t. álló rendkí sökkentse. Dnszentmklós, dögktk 5 községek létesítéhez egyen p e n g ő t szvztk meg. nkásjtlmzásk győr K e r e s k e d e l m p r k m r területén. prügy m. k r. m n s z ter győr K e r e s k e d e l m é s p r k m r területén lévő p e k e n h s s z b b dő szkítás nélkül pele ót meg lklmzásbn álló é s m n d e n t e k n t e t b e n é r d e mes, dősebb rzére egyenként szándékzk pr flyó mnkásk évben pengő s 7, jtlmt dmányzn.. j t l m k r sk l y n mnkásk pályázhtnk, sk l y n m n k á s k t nk m n k d ó k jvsltb, lletve hzht kmr kk ) kfejezetten p r ( k s p r vgy g y á r p r ) mnkásk, v g y s z pörvény r e n d e l k e ze lá t r t z ó pelepeken szkbvágó mnkát végeznek, b) jelenleg mnkdó j k n á l m e g s z k t á s nélkül l e g l á b b s b e t ö l t ö t t 5 év ót v n nk l k l m z v, ) ö t v e n e d k életévüket be töltötték é s d ) k k sem j t l m t, sem e l s m e r ő k l e v e l e t m é g nem k p t k, sem p e d g szlgált é r d e mek elsmeréül legfelsőbb k tüntetben nem rzesültek.. n d e n pályázó m n k á s köteles pályáztáhz stln : ) mnkkönyvét nnk teljes hteles g z l á s á r, hjy m e n n y dő ót v n jelenleg mnkdójánál megszktás nél kül l k l m z v, b) mnkdój nyltkz tát rról, h g y lklmzttásá nk e g é s z deje ltt, k ü l ö n ö s e n f r r d l m dők ltt, k f g á s tln é s n e m z e t h ü mgtást tnúsíttt, ) r e n d ö. htóság er köls b z n y í t v á n y rról, hgy z álln ránt h ű s é g é s egyén megbízhtóság szempntjából nns ellene k f g á s. nem m g y r r s z á g letű pályázók gyr rzéről hnsság szü m megszerzét, vgy h n s í t á s ránt f l y m dás megtöéntét s g z l n k e l l. pályáztkt Kereske d e l m é s p r k m r á h z kell be nyújtn. zek benyújtásánk h tárdeje : 98. szeptember 5. Kmárm -esztes járásbn ügyes vdszálltót felvesz (lőtt-vd) Vdkvtel Válllt. j á n l t k y ő r, z z r ergely. 9. sz. k ü l d e n d ő k. 75. Ppírszlvéták kphtók : H K R DZŐ könyv- pplrkereskedében. Vtéz sánk Jenő e g n t gyászlnk. Fájdlms megrendülsel vettük szmrú tdósítást, mely vtéz sánk J e n ő k. ve g y é s z m é r n ö k, e m l é k l p s tüzér főhdngy, kmárm frnt hrs fősp vlt elnöke éle tének 9 - k é v é b e n Bdpesten 98. év j ú l s hó 9 én töént e l h l á l z á s á t jelentette. l m e n t közülünk j ó e m ber, kedves b j t á r s, sendes, sknem zárkóztt termzetű, de nnál e r ő s e b b k r t ú, lelkes h z f, k vlághábrú ltt k tn erényevel, mjd kőbb plgár életben l e l k s m e r e t e s, ddó mnkávl nnyt d l g z t t közé, ngy m g y r ügyé. é g e g é s z fjú vlt, m k r n z f e g y v e r b e szólíttt. V é gg hrlt vlághábrú sk sk véres ütközetét. Vtéz hőses mgtásávl krály l e g f e l s ő b b e l s m e r é s t, ngyezüst é s b r n z vtézség érmet, Kárly sptkeresztet még több h á b r ú s ktüntett é r d e m e l t k. vlághábrú szerensétlen be f e j e z é s e tán legelső l k l m ml újból fenyegetett h z á j l t l m á r setett h ő s e s e l s z á n t sággl vett rzt n y g t m g y r r s z á g felkel hrbn. f e g y v e r e k zjánk v é g leges e l s e n d e s ü l é s e tán h bm áltl félbeszkíttt t n l mányhz té vssz ve g y é s z m é r n ö k klevelet szerzett. n t jeles képzettségű v e g y é s z mérnök h e l y b e l Fíedler- féle lenínógyárbn tlált l k l m zásr tt h m r s n g y á r rl kpslts v e g y üzemek vezetője lett. Plgár mnkkörében z n k v ü l, s áltláns f g y e l m e t keltett szervező vezető ké pessége, mé s f r n t h r s bjtársk kmárm f r n t h r sk elnökévé válszttták. rszág k r m á n y z ó j á l tl vtézzé v t t t vtéz sánk Jenő elnök tsztségében ngy gltássl láttt válllt feldt t e l j e s í t é s é h e z. Fárdhttln m n kávl gyűjtötte mg mellé várs m e g k ö r n y e z ő flvk ö s s z e s h d v s e l t j e t z e l n ö k s é g e előtt l g vegetáló k m á rm s p r t t 5 főt s z á m láló, skeresen m ű k ö d ő f ő s ptá szervezte át. Ö rendezte m e g frnt h r s zászlóvtás ü n n e p s é g e t é s m é g m n d g élénk e m l é k e z e t ü n k b e n él z ezen l k l m m l mndtt pmpásn felépített, zzó hzfsság, szárnyló e m e l k e d e t t s é g ü ünnnep b e s z é d e. Évekkel ezelőtt erőtől d z zdó htlms szervezetét gnsz, l t t m s kór támdt m e g. kág ngy f á j d l m k k l k ü z k ö dött b e t e g s é g é v e l, v é g r e s s z e n v e d é s e k b e n l e g y ö n g ü l t szer vezet h l á l s h r t feldn kényszerült. Hlálát s z e r e t ő fjú htvesén szül. rntz lnán é s kslányán : Jlkán kívül k terjedt é s előkelő rknság gyászlj. Temete Bdpesten,. ldl. Kerepes-t temető hlttshá zából töént júls -én dél tán fél 5 ó r k r. t e m e t é s e n kmárm frnthrs fősp zászljávl dszküldöttséggel képvseltette mgát, rvtlár k s z r ú t helyezett d s z ő r s é geket állíttt. r k. e g y h á z s z e r tás szernt gen ngyszámú előkelő közönség rzvételé vel helyezték ö r ö k nyglmr smá kmárm bjtár sk n e v é b e n d r. n e g y e d zbó n d r ügyvéd vezetőtszt bú súzttt el k m á r m frnt hrsk örökre elphent elnö két. Légltlm. már több zben fgllkztt légltlm nnyszr Kmármmegye kérdével s mnd legngybb ny mtékkl hngsúlyzt, plgár légltlm hgy megszerve ze e l s ő r e n d ű k ö t e l e s s é g, lég ltlm mnkábn gárnk mnden pl k kell venne rzét. emzetünk, községünk, háznk, sládnk megvéde szempnt jából hzfs k ö t e l e s s é g szer vezetten k é s z e n álln é s z eset leges ellenséges repülők tüz-, b m b - é s g á z t á m d á s e l l e n test épségünket, vgynnkt véden. L e g t ó b b lpszámnk bn ö r ö m m e l d t n k Kmármbn tlm Lg, meg s hí, hgy lkl Légl megndlt társ dlm mnk plgárságnk Légltlm L g á b vló beszer vezére. Kmármbn sürgős különösen Légltlm spjánk L g hely meglkítás. Vá r s n k j e l e n l e g htárszélen f e k szk, fkzttbb vn téve méékben k légtámdásknk. ellenség, h fegyveres v t k z á s r kerül ször be sr, l e g e l ő s b e n n ü n k e t támd, rm b l ó b m b á k k l m háznkt, erőmüvenket k r j síten, gyújtóbmbákkl háznkt megsemm gázzl prkdk m m felgyújtn vársnkbn g y e k s z k m n d e n életet k tehát z kltn. életet km lyn vesz é s m n d e n e s h e t ő s é g g e l, tehát h á b r ú s száml, z nem veszélyevel fg hbzn, hnem leglelkesebb hve lesz Légltlm Lgánk, belép, hí veket t b r z hely sp meglkításár. nem kételkedünk, legközelebb hgy lpszámnkbn már rról s z á m l h t n k be l v s ó k ö z ö n s é g ü n k n e k, hgy K mármbn mnden plgár, 4 életévét betöltötte, Légltlm Lgáb. k belépett Hrlp

4 4. ldl. Kmármmegye Hrlp. 98. júls 6. Tál szekere rgtszgeten. Tervek tervezgetek, próbálkzásk kísérletezek tán, végre vlóság lett z, mben ly skn nem httek : z első szbdtér színház Bdpest rgtszgetén. szget sznpd eseménye Bdpestnek. Tehnk brvúr, melyben mérnök fntáz khsznált mndent, mt sk lehetett, hely dttságt, termzet szépségeket z nyg, vs betn, meg z j megldáskmnden lehetőségét. Képzeljünk sk el egy, görög sznházk nézőterére emlékeztető, lépsőzetes nézőteret, hl nem kevesebb, mnt hármezerötszáz ember fér el! nézőtér előtt pedg tt vn fákkl övezett órás sznpd, smrgdzöld pázsttl, sten-éptette hátérrel. víztrny tetején fáklyák lbgnk, z erkély lól reflektrk szórják szét szvárvány mnden színében tündöklő fényeket, hgy zk, kk sllgs estében tt keresk szórkzást : megelevenedett mese vlóságánklássák Pk-kt, hkespere különös kbldját, Ttánát tündérkrlynőt Vörösmhy kedves lkjt: sngr Tündét, Blgát lmát, s z ördögfkt. Hrsnák zenge vezet be z elődást! Rózsszínben, llábn, kékben, vgy zöldben úsznk fák, Pk rhn fel-lá fák ltt, ndákn kúszk lendül le mgsból... Vörösmhy ördögfóká hjszlják egymást, tündérek tánkr bntkzk k z est párákból, Theses krály jön lóhátn órás kíséretével zentvánéj álm Rvels kézművesek, Zbly társ szórják hmr sllgó szkrát sllgk ltt, hgy z elődásk tán zengjen tps frrón sóhjtsn fel z elrgdttás! ns phen nns szünet. éhány np múlv Plló mre gy zbell rendeznek nótszüretet, melyhez Bby József tette termővé mgyr dlk tőkét. jd elkövetkezk szbdtér játék egyk legngybb élménye : Ksóh Pngrá Jáns vtéze. legktűnőbb együttessel. De letesz hódltát színház z Árpádház králylány előtt s zzl, hgy elődj, vlószínűleg még e nyárn, Ujházy yörgy : Árpádház zent rgt" mű mstermát, legngybb mgyr színznő : Bjr z lkításávl. mgyr Tál dsőséges szekere szárnyékt tlált ylk szgetén! Főn llérgyár gőzmsdánk gyűjtőhelye. Ur, nő dvt-árk, HÜ ktn kkek leglsóbb H! beszerz frrás ÜBH HJL ZKÁR. Kérje mndenütt Kmármmegye Hírlpt HÍRK. Önmgnk revízójáé. jó f" elnevezt megnyern, megőrzn nem nehéz dlg, gz, hgy nem s vlm ngy dsőség. nem bántk senkt, engem se bántsn senk" elv jelenthet kényelmes életet, de nem nygtthtj meg lelksmeretet, tt, hl kötelesség z elferdülek, knövek, vszszélek zreveve, feltárás. tt nem lehet z elv z, hgy : ne szólj szám, nem lát szemem!". m néző, látó szemünk nem rgs-szem", rgyen, kárörvendezsel mely néz dlgkt, hnem z rvs szeme, mely keres bjt, kár röntgen-szemekkel s, de sk zé, hgy gyógyítsn, hgy tsztlást végül tsztságt vgyen közéletbe, nnk mnden ágztáb. resszük tehát sk le kezünkből zkt köveket, melyekkel krtk jókú gykrlót krjk jtlmképpen meghjgáln, nkább melpázznk kezünkkel, mjd pedg krtks megkrtzált kéz kézben vállvetve kezdje-nek mnkájáhz. z lktás, z épt e zn törjük fejünket, hgy krtks szemében s vn kvetn vló, me szemrehányásk pergőtüzében vgn tenyznek hbák. e z örökös hbemleget megszüntethet jó brátságkt, de egy jttányvl sem vsz előbbre közügyeket! H egyszer őszntén önmgnkb tekntünk, meggyújtjk belülvlónk mesét" gz jószándékkl, kkr bztsn jön köz szempntjából éékes selekvek srzt! Önmgnk revízójáé h jól selekszünk, kkr örül krtks, me mnkáját helyesen fgták fel! Zsndely Feren dr. álttkár házsság. Kmárm szb. kr. megye várs közszeretetben álló népszerű rszággyűl képvselője: dr. Zsndely Feren m. kr. knstár főtnáss, kltszállmttkár, szmbtn esküdött örök hűséget Tüdős Kláránk, z perház kváló jelmeztervezőjének. jeles művzsszny nemsk színpd ksztümjevel, hnem mgyrs rhdvt népszerűsíte terén s rendkvül érdemeket szerzett z rszág kereten belül külföldön egyránt. Legtóbb z perházbn rendezett mgyrs rhkálltásn tt vlágske. j pár esküvő tán két npg Bltnn tózkdtt. bdpest vármegyénk előkelő társdlm, vlmnt pltk körök művzvlág szerensekívántkkl hlmzták el z j pá. bldg házssághz m s szívből glálnk. Tnügy előléptetek. krmányzó vllás közkttásügy mnszter előterjesztére vtéz zbó stván, Kmárm- sztergmk. e. e. vármegyék kr. tnfelügyelőjének tnügy tnáss met dmányzt. vllás közkttásügy mnszter Wesenbher József áll. sk. felügyelőt, vmegye népm. ttká szék József ks tnítót V. fzet sztályb knevezte, lletve előléptette. kmárm róm. kt. fúskl építére, örömmel djk lvsónk tdmásár, hgy kmárm róm. kt. f.skl építének ügye fkztsn hld előre. zerdán, f. hó -án építzet szempntból szemlélte meg kltszmnsztérm kküldötte z skl épületét. kküldött z épít tervek szempntjából fg mnszternek jvsltt tenn. sklépít z eddgek szernt jövő év tvszán ndl meg. Hlálzás. Béké Kós ttó tábrnk, székesfehérvár. hnvédgylgezred vlt prnsnk, rövd szenved tán, 55 éves krábn zékesfehérvát meghlt. elhnyt mnd ktn, mnd plgár körökben ngy népszerűségnek örvendett. Júls 4 én, sütöökön ngv ktn pmpávl temették zékesfehérvát. Ref. püspök válsztás. dnánnnen refrmáts egyházkerület Blgh lemér elhlálzás flytán megüresedett püspök székének betöltére szvzást rendelt el z egyházkerület közgyűle. kerület egyház, mtán z első zben megejtett szvzásn jelöltek közül senk sem nyee el szvztk bszlút többségét, z újr elrendelt szvzást örös Bél lsn ref. lelkz, tel. gzgtó zeglédy Pál brs esperes között júns -án ttták meg s zlssy Bél kerület főgndnk elnöklete mellett működő szvztbntó bzttság júls 4-én Érsekújvá számlálták össze szvztkt, mely szernt örös Bélár 5, zeglédy Pálr pedg 8 szvzt esett gy dnánnnen refrmáts egyházkerület püspökévé örös Bél telóg gzgtót válszttták meg. j püspökben z egyházkerület kváló képzettségű, ngy tdású s külföldön s elsme főpászt nye, k eddg ngyvnlú működével nemsk egyházánk, de z tten mgyrságnk s éékes szlgáltkt tett. közpnt szemnárm j rektr. Dr. eréd Jsztnán bíbrs heregprímás dr. Tóth Thmér egyetem tnár. püspökké veszprém püspök kdjtrává töént knevezével megüresedett bdpest közpnt szemnárm rektrságt dr. rzell hály tb. knnk, Pázmány Péter Tdmányegyetem nylváns rendes tnárrl, kváló földnkkel töltötte be. lőfzet felhívás. lpszámnk hrmdk ez évnegyedben, mé s felkérjük t. lvsónkt, hgy stlt psttlvány felhsználásávl z előfzet djt (z elmúlt negyedévre s, kk eddg nem küldték vln be) kár pstán, kár pedg személyesen kdóhvtlnkhz (Hker Dezső könyvnymdáj Kmárm, gmánd-út.) jttssák el. lőfzet árk : gz évre P. Fél 5 P. egyed.5' P. Hzfs tsztelettel: Kmármmegye kdóhvtl Hrlp Hlálzás. ély rzvéttel vettük gyászhí, hgy p pvárd Pvárdy rnő ksgmánd földbks hsszú szenved tán f. hó -án, életének 57-k évében Ksgmándn elhnyt. Hlál mély gyászb bríttt szerető htvesét: Pvárdy rnőné sz. Tóth Blnkát, gyermeket Jlánt ylát, testvéret, vlmnt kterjedt előkelő rknságát. Temete f. hó 4-én ment végbe ksgmánd ref. temetőben ngy rzvét mellett. Knevezek z állméptzet hvtlnál. kereskedelemügy mnszter Fzeks Pál Lőrnz yörgy hvdíjs mérnököket mérnökgykrnkkká knevezte. dófrglmnk. Jánssy Kárly mnszter tnáss, m. kr. pénzügygzgtó rzletes jelentben számlt be közgzgtás bzttságnk kmárm m. kr. pénzügygzgtóság júns hv tevékenységéről. jelentős szernt mlt év júnsáhz vsznyítv állm egyenes dóknál bevétel. pengővel kevesebb, flyó egz év eredmény mlt évnél 4. pengőnél több. Bélyeges jglletékeknél 5. pengő sökken, lletékegyenééknél.4 pengő többlet, közút gépjármüvek közút dójánál 8 pengő, z áltláns frglm dónál. pengővel kevesebb, fényűz frglm dónál pengővel több. h dlf pátknnk gyémántmséje. Htvn esztendővel ezelőtt, 878-bn szentelték föl pppá gynz év júls 4-én mttt be első szentmséjét hl dlf pátknnk győr székeskáptln egyk legrégbb, gen érdemes kváló tgj, k vármegyénkben Ttán, mnt pátplébáns z 9-s években hsszbb dőt töltött tt plébán élén, z egz várs szeretetét b. rnymséjét legngybb sendben árelben mttt be 98-bn. Teljesen frss, jó egzségben mst, júls 4-én mttt be z őt hsszs éékes élettel megáldtt gek

5 98. júls 6. Uránk g y é m á n t m s é j é t d e n k áltl tsztelt é s főpp. mn szeretett v á r m e g y e egzségü gy vszny. v á r m e g y e m. kr. tszt főrvs h v jelente szernt j ú n s h ó b n vármegye egzségügy vszny áltlábn kedvezőek v l t k. h s t í f s z esetek s z á m z é v s z k n k meg felelő k s e b b e m e l k e d é s t m t t, z ellene v l ó v é d e k e z é s htá lysbb v é g r e h j t á s á r, h t ó rvsk tsítást kptk..szpttó n y á k - é s sesemők rzére 8 5 k g, terhes n y á k /ére p e d g.9 kg n g y e n k r t dtk k. Knevezek győr pr felügyelőségnél. prügy mnszter Zwkl y l k. g é pzmérnök, prfelügyelőt p r főfelügyelővé V l - k é s Hnzély Vlms k. g é p é s z m é r n ö k, p r segédfelügyelöt p r f e l ü g y e l ő v é - k fzet s z t á l y b kne vezte. H l á l z á s. ély rzvét tel vettük g y á s z h í r t t l s ó - K mármból, hgy láth-skl egykr ngynevű tnítójánk, néh Brbás J á n s n k ö z v e g y e r á r j ú n s hó 8 - á n hsszs s z e n v e d é s tán m e g h l t. r ó m. kt. e g y h á z é s k t l ks ntézmények nemeslelkü j ó tevőjüket g y á s z l j á k z e l h y t bn, k szeretetteljes bőkezű séggel e g é s z v g y n á t j ó t é k n y élr h g y t. g y, gz r é s z v é t mellett j ú n s án temették e l. Krngy jblem. m g y r e g y h á z z e n e élet kváló, köztszteletben álló s z e m é l y s é g e ünnepelte júls - á n e g y h á z z e ne krngy működének -k é v f r d l ó j á t. Bánát-Bhner n tl, z e s z t e r g m b z l k n g y t e h e t s é g ű k r n g y, kváló ze n e k ö l t ő é s egyház z e n e m ű v é s z, s ö n d e s v s s z v n l t s á g b n tölt be fárdhttln működének ezt nevezetes évfrdlóját. rtk j b l e m lklmából r s z á g s z e r t e gz szeretettel, h á l á s elsmersel frdlnk BánátBhner n t l felé jóbrát, tsztelő é s tnítvány. Hvtls pesétek hm sításánk meggátlás. g kt rszágjáróknk mndó t s k n k t ö b b z b e n skerült lel kzeket é s t n í t ó k t rávenn, hgy kr s különösen t nplókr ráüssék hvtls p e s é t e t. v e l z g y ö s s z e g y ű j tött p e s é t - l e n y m t k könnyen kvághtk é s p e s é t m á s l tánk e l k é s z í t é s é r e f e l h s z n á l h tók, z egyház f ő h t ó s á g k hmsítás l e h e t ő s é g é n e k m e g k dályzás érdekében tsíttt lelkzeket é s tnítókt, h g y h v t l s p e s é t e k e t sk hv tls r t k n l k l m z z n k. RHU, köszvény, súz, shs, zület fájdlmt YÓYÍTT Bdpesten H[!í]QfÍ8 FÜrd 5. ldl. Kmármmegye Hírlp. khls TÖRKÖLYFÜRDÖJÉB V. Dhány r v s felügyelet, lsó psál-árk. llátás é s sz bákról gndskdnk z épületben levő T T L ZÁLLÓB. smeetőt küldünk. zínelődás. dnlmás r műkedvelők társság f. FLZÍHÁZ hó 6 - á n 7 - é n, este fél 9 ór kezdettel, dnlmás épház" színháztermében jótéknyél színelődást rendez nek. z í n r e kerül fehér l ó " vígjáték f e l v n á s b n, Kdelb r g t ó l. d r b szereplő m n d z r t á r s d l m b ó l kerülnek k, k k m á r e d d g s t ö b b zben ngy skerrel szerepeltek jótéknyság jegyében műked velő elődáskn. sze replők közül kemelünk egy néhány nevet: Pekáry ór, gyed B l á z s, Brz k l ó s, gy Któ, Brz k l ó s n é, László Árpád, mgy 6-án, szmbtn l 4 7 é s 9 ó r k r Két s l á g e r egy m ű s r b n, 4, 5 é s 6 fül. helyárrl g y vsút Évke, ktsztróf töénete. zglms rjserf s t b. m n d e g y t ő l - e g y k kpróbált s z e r e p l ő. z e l ő d á s tszt j ö v e delmét felerzben dnlmás épház felszerelére, felerz ben pedg dnlmás-neszmély f r n t h r s k z á s z l ó l p j j v á r frdítják. s z é p n e k í g é r kező j ó t é k n y é l e l ő d á s r s kn átrándlnk vársnkból, s z m s z é d k ö z s é g e k b ő l s D n lmásr. Hltszezn nnsen, sk lvó üzletek vnnk... de klós-.. Júls ( frm hőse) w - b y f l m 6 felvnásbn. Júls 7 - é n vsárnp 4 7 é s L 9 ó r k r f e z e k b e z lvó üzletekbe s j életet h z z s k, z n n l megvlósíthtó, g y k r l t r e k lámtpp, mt Reklámélet leg ú j b b s z á m k ö z ö l. z j szám éékes kkeket, dúsn llsz trált, n é g y l d l s k r k t r v t t s h z. zerkeszt : B l g h á n dr. Kdóhvtl: Bdpest, V. zt. stván kőrút 9. Áthelyez. kereskede lemügy m n s z t e r Knsker Ármn kr. műszk t n á s s t z esz tergm állméptzet hvtl tól D e b r e e n b e h e l y e z t - át s z l gálttételre. z é r d e m e s műszk főtsztvselő távzását várme gyénk k ö z ö n s é g e sjnálttl látj. Hlálzás. Rzvéttel v e t tük egy k m á r m öreg nyg d í j s p l g á r t á r s n k, Ppp Z s g m n d 85 é v e s k r á b n b e k ö v e t kezett hlálát. s ö n d e s j ó öreg Ppp bást gyászlják gyermeke, testvére Kmlós K á r y n é, s ó g r n ő j e ö z v. Ppp á n d r n é é s r k n s á g. T e m e t é s e f. h ó - á n m e n t v é g b e ref. e g y h á z szer t r t á s szernt ngy rzvét m e l lett. vármegye köztk. m. k r. állméptzet hvtl j ú n s h v j e l e n t é s e szernt z állm, t ö r v é n y h t ó s á g k e z e l é s b e n lévő köztk trglmképes á l l p t b n v l t k. z állm m n k á k közül z e s z t e r g m é s k m á r m közút D n - h d k s z ö g e s v z s g á l á s é s kserél mnká vltk flymtbn, m e g y e m n k á k közül z eszterg m - d b g ó k ő, felsőgll-trján é s m s - n s z á l y t é p í te, v l m n t fenntás f e d nygszálltás. egkezdték győr-székesfehérvár főközleke d közút v á r m e g y é n k területére eső szkszánk tervezéhez s z ü k s é g e s felvételeket. Álltegzségügyünk. K e t tős v á r m e g y é n k b e n z elmúlt h ó sttsztkáj szernt lépfenével feőzve vlt község, rgdós száj- körömfájássl í 4 köz ség, vrszerv hólygs küt sel község, rühösséggel k ö z s é g, s e r t é s r b á n l k ö z ség sepestssel 7 község Jók ór örökbesű regénye, új földesúr Rendes helyárkkl g y r vlághrdó. tlsó e l ő d á s v é g e -kr. Utánn egy h ó n p s nyár s z ü n e t. Hlálzás. smét egy rég m g y r, túlsó k m á r m l k s, h j ó á s p r s á.lgózy J ó z s e f h l á lát vettük. F. h ó -én, életének k é v é b e n j b b l é t r e szende rült. m e g b l d g l t v l m kr vrágzó é s h r e s kmárm hjóásprnk v l t egy ngy s z k t d á s s l rendelkező képv selője. Temete f. h ó - á n m e n t v é g b e túlsó K m á r m b n. vsárnp mnkszü net rendeze. z prügy m nsztérmbn m á r b e f e j e z é s h e z közeledk z rendelettervezet, mely véglegesen szbályzz vsárnp s ü n n e p n p m n k szünet kérdét. tervezet sze rnt vlmenny szkmár köte lező lesz* vsárnp s ü n n e p n p m n k s z ü n e t s ez k t e r j e d p ársításr s. g y e t l e n kvételt k é p e z szerelőpr, h g y vllnyüzemzvr, g á z ö m l é s, vgy vzsőreped esetén znnl s e g í t s é g álljn k ö z ö n s é g r e n delkezére. kmárm Rég tsztes slád srj hnyt el j ú l s hó 6-án e l s z k í Kmárm Kn túlsó Hlálzás. Uj dők l e g ú j b b s z á m g z d g t r t l m m l jelent m e g. Hrsány Z s l t é s vtéz m g y váry y l regénye tárgybn, hngbn különböznek egymástól, de m n d kettő z g l m s é r d e kes, z r d l m t e r m é s b ő l meszsze k m g s l ó, költő m ü. H e ves á n d r e l m é s k k é b e n s meretlen l d l á r ó l mttj be pólent, mnt drám tehet s é g e t. erzjegyzetek, népszerű é s h s z n s r v t k, dőszerű é s művz képek teszk t e l j e s s é z Uj dők j s z á m á t. Díjtln m t t v á n y s z á m t b á r k n e k küld kdóhvtl, B d p e s t, V., n d r á s s y t 6. ttt v á r s r é s z ü n k b e n. nt mély rzvéttel éesülünk, özv. d. L j s n é, szül. Rssy Teréz, életének 79-k évében rövd s z e n v e d é s tán v s s z d t nemes lelkét T e r e m t ő j é n e k. gy rzvét mellett j ú l s h ó 8-án, p é n t e k e n temették e l. Lngsádl Dn hlttj. e s z mély k ö z s é g htárábn egy 8 év körül férf hlláját fg ták k D n á b ó l. h l t t e s t e n kékszínű í ü r d ő n d r á g v l t. s m e r e t l e n férf m n d e n v l ó s z í n ű s é g szernt fürd közben f l ldthttt D n á b. zemély znsságánk megállpításár k m á r m r e n d ő r s é g s m e g ndttt nymzást. PRT. Fedler R. T.Vstsk l-l (l-l). ősz s p t j á t é k s n k kválgtását játéktdásánk megvzsgálását élzó brátságs mérkőz n e m válttt k k ö zönség érdeklődét. Reméljük, hgy mjd bjnk mérkőze ken smét együtt látjk k m á r m f t b l l r j n g ó k ngy t á b rát. V á l t z t s játék tán, m e l y nek s z é p s é g é t L v á s z n d l e n s vselkede erősen rnttt, 8. perben n d e l szépen h e lyezett lövsel v s t s k n k szerz m e g vezett, de L e n gyel. vsts k p s : H j n l kváló f r m á j e l l e n é r e k e gyenlít. F é l d ő b e n sk pnsz j á t é k v e z e t ő r e. Lvászt g y j á t é k s t á r s, m n t vezetők gye keznek, éhetetlen j á t é k m d r m t t j b b b e l á t á s r bírn. másdk féldőben lengyárk v n n k f ö l é n y b e n s vstsk sk leftáskkl kísérleteznek. á b r s v l ó s á g g l hátvédet játszk. L v á s z spsze rűtlen, felhábrító vselkedsel trkítj z e g y h n g ú játékt, d e j á t é k v e z e t ő ábrst küld le pályáról e r é l y e s s z e r e l é s é r t. ntő péld sem h s z n á l. L v á s z n n y r elrgdttj m gát, h g y lengyár spt j á t é k s t tettleg b á n t l m z z. vkmerő súny támdás k ö zönséget teljesen f e l n g e r e l é s melőtt j á t é k v e z e t ő Lvászt k állítná, k ö z ö n s é g betódl pályár s vége m é r k ő z é s n e k. súny eseményt mgnk rzéről nem k m m e n t á l j k, de r e m é l j ü k, h g y z érdekeltek m e g fgják tláln helyes tt, m e lyen k m á r m l b d r g ó s p r t fejlőde s kdálytln m ű k ö d é s e bztsítv lesz. T - R T 4 (-). z r s z á g s vdék d ö n t ő k srán ygt bjnk, T vsár np R á k s k e r e s z t ú r T-vel játsztt. ttbányk megér demelten győztek. ó l l ö v ő : é m e t h ( ), J n s á k, effeln ( ö n gól). revns mérkőzt T - R T között v s á r n p R á kskeresztúrn játszák. Remél j ü k n é g y g ó l s előny e l e g e n d ő lesz h h z, h g y n y g t b j nk jssn tvább.

Á r a 20 fillér. Felelős s z e r k e s z t ő : délben, amikor Krisztus földi helytartója, a római papa s z á z ezrek jelenlétében megnyitotta a

Á r a 20 fillér. Felelős s z e r k e s z t ő : délben, amikor Krisztus földi helytartója, a római papa s z á z ezrek jelenlétében megnyitotta a V. é v f l y m 4. s z á m. Á r 20 fllér. K m á r m, 9. á p r l s 8. * LŐFIZTÉSI gész évre Félévre 0 P. ÁH : egyedévre 5 P. 2-rA) P. Felelős s z e r k e s z t ő : 20 fl. PATHÓ gyn súlys felelőség hármlk

Részletesebben

A közszükségleti cikkek. sedésének leszállítását javasolja, a v á r m e g y e kisgyülése.

A közszükségleti cikkek. sedésének leszállítását javasolja, a v á r m e g y e kisgyülése. Vi. évflym 33. s z m. Á r 20 filler Kmrm, SZRKSZTŐSÉG S KIDÓHIVTL: LŐFIZTÉSI R : gesz Félévre évre 10 P. 5 P. Megjelenik egyedévre 2*50 P. Felelős szt-rkesztő ; gyes szm r 2 0 till minden Szent István

Részletesebben

A r a 20 fillér. Felelős szerkesztő:

A r a 20 fillér. Felelős szerkesztő: . é v f o l y m 6. s z á m. Wk ~m Félévre K o m á r o m, 1930- f e b r u á r 8. * ELŐFZETÉS Egz é v r e r 20 fllér. 10 P. 5 P. Negyedévre E g y e s szám á r Megjelenk mnden SZERKESZTŐSÉG ÁR : 2*50 F. 20

Részletesebben

Á r a 20 fillér. a főispánnak, az a l i s p á n n a k é s a vármegye: f ő j e g y z ő n e k t á m o g a

Á r a 20 fillér. a főispánnak, az a l i s p á n n a k é s a vármegye: f ő j e g y z ő n e k t á m o g a II. é v f o l y m 18. s z á m. Á r 20 fllér. Komárom, 1930. m á j u s 3. r ELŐFIZETÉSI Egz évre Félévre 10 P. 5 P. I ÁR : SZERKESZTŐSÉG Negyedévre 2 J 0 P. Egyes SzáU á r 20 íll. Megjelenk mnden Felelős

Részletesebben

Felelős szerkesztő: P A T H Ó GYULA. ság nem lealázottság, az en gedelmesség nem gyávaság. Józanul alázatosnak kell lennünk, hogy legyen tekin

Felelős szerkesztő: P A T H Ó GYULA. ság nem lealázottság, az en gedelmesség nem gyávaság. Józanul alázatosnak kell lennünk, hogy legyen tekin V. évflym 11. szám. Á r 20 fillér. Kmárm, 1933. m á r i s 18. S Z R K S Z T Ő S É G S K A D Ó V A T A L : gész é v r e Félévre 10 P. 5 P. egyedévre 2*50 P. Felelős szerkesztő: gyes s z á m á r 20 fill.

Részletesebben

Adózás. Három utca csatornázási. helybenhagyta a. rendkivüli közgyűlés. polgármestert. nyitotta meg a népkonyhát.

Adózás. Három utca csatornázási. helybenhagyta a. rendkivüli közgyűlés. polgármestert. nyitotta meg a népkonyhát. V. évflym 48. szám Ár 2 fillér. Kmárm, 932. nvember 26. mmmmmmmm LÖFI /.TÉS AR : SZRKSZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: gész évre P egyei; évre 2-5 P. Felelős szerkesztő: Kmárm, Igmándi-t 24. Telefn 6. Félévre '

Részletesebben

ROMI LAPOK T P. GAAL GiLLA Sxerkeszt< : BARANYAY JÓZSEF dr. FoszeiKes?.to: béke kijelölt, amely a mi kisebbségi jo*

ROMI LAPOK T P. GAAL GiLLA Sxerkeszt< : BARANYAY JÓZSEF dr. FoszeiKes?.to: béke kijelölt, amely a mi kisebbségi jo* Negyvenegye/lk évfolym 92. szám. S z o m b t, 9 2 0. d e c e m b e r II. ROI LPOK KO ROEGYEI Dfettt * r helyben C s e f c - e z l o v á k f rtélbt*s E f l t ó n - h. félévre ZH K, ftffjráévre lì F.-»-/

Részletesebben

szám KÖZLÖNY F ő s z e r k e s z t ő : GAÁL G Y U L A V Szerkeszl : E A R A N Y A Y J O Z S F F ár.

szám KÖZLÖNY F ő s z e r k e s z t ő : GAÁL G Y U L A V Szerkeszl : E A R A N Y A Y J O Z S F F ár. * e g y v e n e g y e d k évfolym. 73. Szombt, 920. október 2 szám KOM A R 0 M MEGYE btlatotj hrftftvfcffcseh-szlovák uulun... é%r«m K. félév rf 2 K. m^ul'uo \\ k. tjfjét»0 í m vdékre t ír K. félévre szm

Részletesebben

Meghatódott lélekkel, méltó fénnyel fogadta Komárom

Meghatódott lélekkel, méltó fénnyel fogadta Komárom ib X. évfolym 26. szám. r 20 fillér. Komárom, 1938. június 25. E L Ő F I Z E T É S I ÁR Egz évre 10 P. 5 P. SZERKESZTŐSÉG Negyedévre 2*50 P. Megjelenik m i n d e n Komárom, Igmándi-ut 23. Felelős szerkesztő:

Részletesebben

Szerkesztők és laptulajdonosok! A sz«rkesztá tért felelős: BARANYAY JOZS F dr. Küi'dasá-i munkásait, hogy az a r a t ; i s i munkákra

Szerkesztők és laptulajdonosok! A sz«rkesztá tért felelős: BARANYAY JOZS F dr. Küi'dasá-i munkásait, hogy az a r a t ; i s i munkákra rte Koro. 95 árcus 4 XV. Koárováregye város Egylet Koáro Megjelenk Vörös nden DC?rcszt szá r 20 FÜLÖP ZSIGMOND 5 K, ngy dők fllér. vhr tengerélyről elyek elrejtve felszínre h o z z á k z áldás elegét,

Részletesebben

Lapvezer: TUBA J Á N O S. Főszerkesztő: KISS GYULA dr Kéziratokai nem

Lapvezer: TUBA J Á N O S. Főszerkesztő: KISS GYULA dr Kéziratokai nem étff o y m. 32. szám K o m á r o m, 98. u g u s z t u s 0. KOM ROMMEGYEI P o l t k Eg^s/»v«EtMzetétl r helybon és vdékre : L6 K Félévre s K Kegyedém Egye lá&l á ; : 3 0 fllór. Megjelenk mnden s z o m b

Részletesebben

S^szA* 1$3 xxxv. évwa^ 6. SZÁM. 1888. BUDAPEST, FEBRUÁR 5. XXXV. ÉVFOLYAM.

S^szA* 1$3 xxxv. évwa^ 6. SZÁM. 1888. BUDAPEST, FEBRUÁR 5. XXXV. ÉVFOLYAM. 84 VASÁENAPJJJSÁG^ S^szA* $3 xxxv. évw^ TOROK SÁNDOR gyógyszertárát z Operához" Andrássy-ut 29., megnytott. Fényes berendezés, bel- és külföld 'különlegességek, kötszerek, sebészet segédeszközök, lltszerek,

Részletesebben

MÁROMI Ú J S Á G Komarom vármegyei és városi érdekű társadalmi, közgazdasági hetilap

MÁROMI Ú J S Á G Komarom vármegyei és városi érdekű társadalmi, közgazdasági hetilap Komárom, 94. február 2 7. szám XIV. évfolym MÁROMI Ú J S Á G Komrom vármegyei városi érdekű társdlmi, közgzdsági hetilp Megjelenik minden _....... ESofizutesi r!. nc.vc r évre 2 K 50, -.. *. csütörtökön,,.

Részletesebben

20 fillér. Ara. Felelős szerkesztő: vében kezdjük e l ". Szálljon tehát a j k u n k. ritus! végig a hazatérő. kormányzói p á r t.

20 fillér. Ara. Felelős szerkesztő: vében kezdjük e l . Szálljon tehát a j k u n k. ritus! végig a hazatérő. kormányzói p á r t. / 0 X. évfolym 36. szám. r 20 fillér. 1938. szeptember 3. E L Ő F I Z E T É S I ÁR Egész évre 10 P. Félévre 5 P. SZERKESZTŐSÉG Negyedévre 2*50 P. E g y e s s z á m á r 20 f i l l. Megjelenik minden Igmándi-ut

Részletesebben

Ára 4 tülér. VÁSÁRHELYI. Főszerkesztő é s laptulaldonos. ország sorsa iránt viseltetnek, s det a jogok, s a amellyel az első akadály. lehet.

Ára 4 tülér. VÁSÁRHELYI. Főszerkesztő é s laptulaldonos. ország sorsa iránt viseltetnek, s det a jogok, s a amellyel az első akadály. lehet. X. évfolym 7. szám. Ár 4 tülér. Hódmezővásárhely, 94 március 5. vásárnp. VÁSÁRHELY REGGEL UJSAG Független Szerkesztőség kidóhivuj Kossuth tér. Telefoni 87, Egyes szá oi ár t fillér, vsárnp pici npokon

Részletesebben

Hivatal vizsgálat a városházán

Hivatal vizsgálat a városházán VII. évfolym 17. s z á m A r 20 fillér. fi Komárom, 1 E L Ő F I Z E T É S I ÁR cgesz evwt Félévre 10 P, 5 P. Meiyelenik SZERKESZTŐSÉG Needévre 2*50 P. PATHÓ Ees szm r 2 0 Hit. minden. Az u j, forrongó

Részletesebben

vasúti forgalom budapest komáromi között.

vasúti forgalom budapest komáromi között. IV. évfolym 37. szám Ár 20 fillér. ELŐFIZETÉSI Egz Félt* v re évre 10 P. 5 P. Megjelenik SZERKESZTŐSÉG ÁR. Negyedévre 2*50 P. E g y e s s z á m ár minden Komárom, 1932. szeptember 10. 20 PTHÓ KIDÓHIVTL:

Részletesebben

PATHÓ GYULA. vármegye. Egyesitett v á r m e g y é n k k i s gyülése m á r c i u s h ó 8 - á n t a r t o t t a rendes h a v i ülését d r.

PATHÓ GYULA. vármegye. Egyesitett v á r m e g y é n k k i s gyülése m á r c i u s h ó 8 - á n t a r t o t t a rendes h a v i ülését d r. X é v o l y m szám Är 20 illér ELŐFIZETÉSI ÁR Egz évre 0 Félévre Negyedévit- 5 Megjelenik SZERKESZTŐSÉG Egyes mim'en S/,HII 2'$U \\ r 2 h ü élelos szerkesztő: THÓ Kézirtokt nem dunk LEGYEN TGUNK! lenő-ut

Részletesebben

A r a 2 fillér. VÁSÁRHELYI. Főszerkesztő é s laptulajdonos:

A r a 2 fillér. VÁSÁRHELYI. Főszerkesztő é s laptulajdonos: X. évfolym U szám. A r 2 fillér. Hódmezővásárhely, 94 Jnuár U csütörtök. VÁSÁRHELYI F ü g g e t l e n Szerkesztőség és kidóhivtl Kossuth-tér. Telefon: 87, Egyes síám ár 2 fillér, vsárnp és pici npokon

Részletesebben

VÁSÁRHELYI. Gyerünk csak! flz oláh. Hódmezővásárhely, 1914 jaöttát 13. kedd* Ara 4 fífiér. X. évfolyam JI. szám.

VÁSÁRHELYI. Gyerünk csak! flz oláh. Hódmezővásárhely, 1914 jaöttát 13. kedd* Ara 4 fífiér. X. évfolyam JI. szám. Hódmezővásárhely, 94 jöttát 3. kedd Ar 4 fífiér X. évfolym JI. szám. VÁSÁRHELYI Független Bíwkesítöség és kidóhivtl Kossuth-tér. Telefon : 87, Egyes szám ár 2 fillér, vsárnp és pici npokon 4 fillér Gyerünk

Részletesebben

közéleti lap xv/18. 2007. október 17. Zuschlag követői Keszthelyen is? Távfűtési értesítés Csak kérhet Szólt a harmonika partnerség Béla

közéleti lap xv/18. 2007. október 17. Zuschlag követői Keszthelyen is? Távfűtési értesítés Csak kérhet Szólt a harmonika partnerség Béla közélet lp xv/18. 2007. október 17.»»»»» Zuschlg követő Keszthelyen s? Távfűtés értesítés Csk kérhet Szólt hrmonk prtnerség Bél Öné pénz, ménk munk Bél szerk. Keszthely, Kossuth L. u. 44. Tel.: 06-83/510-357

Részletesebben

Főszerkesztő: KISS GYULA dr

Főszerkesztő: KISS GYULA dr Hrmncklencedk évfolym. r 33. zám Koom, KOMROMMEQYEI Poltk Előfzet r helyben vdékre : è>rc t K Félévre S K Negyedévre * K Kpye tám ár: 30 fllér. Megelenk mnden /ombton. küzdenek mgyr némel l e t v é r e

Részletesebben

A szerkesztésért felelőé: BARANYAY JŰZSlF dr. kemény l e c k é b ő l az egész v i l á g, h o g y

A szerkesztésért felelőé: BARANYAY JŰZSlF dr. kemény l e c k é b ő l az egész v i l á g, h o g y Komárom, 9. november 5. XIV. évfolym 5. szám. MÁROMI ÚJSÁG Komromvármegyei és városi Komáromvármegye Megjelenik m i n d e n csütörtökön. Előfizetési á r : Egész évre 0K., félévre 5 K, szám ár 20 Tüzoltószövetségének

Részletesebben

a széthúzást szitok aknamunkája

a széthúzást szitok aknamunkája V. évflyam 5. szám. Ara 20 fillér. Kmárm, 1933. febrár 4. LŐFIZTÉSI ÁR : gész évre 10 P. egyedévre 250 P. Félévre 5 P. gyes szám ára 20 fiit. egjelenik ntéefl szmbatn. Vdels szerkesztő: PATHÓ GYULA SZRKSZTŐSÉG

Részletesebben

VÁSÁRHELYI. Iskolás.fcöngvet adjatok! Segítsünk katonáink családtagjain. Hlínden iskolai könyvet elfogadónk és kioszíank.

VÁSÁRHELYI. Iskolás.fcöngvet adjatok! Segítsünk katonáink családtagjain. Hlínden iskolai könyvet elfogadónk és kioszíank. Hódmezővásárhely, S9H* szeptember 25 péntek X» évfolym Síé* szám. r 4 fihál VÁSÁRHELYI F S g g o l I e i Smkettöség és kidóhivtl KoM«th-tér. Telefon t 87. egyet tem it 2 fillér, vsárnp és pití npokon 4

Részletesebben

A szerkesztésért felelős : BARANYAY JOZS-F dr. mellünkkel I fedeztük e g y évezreden á t az. európai

A szerkesztésért felelős : BARANYAY JOZS-F dr. mellünkkel I fedeztük e g y évezreden á t az. európai 5. szám. Komáromvármegyei városi érdekű társdlmi, közgzdsági K o m á r o m i V ö r ö s K - r e s z t Egylet é s K o m á r o m v á r m e g y e Megjelenik minden csütörtökön, FÜLÖP ZSIGMOND negyed évre 8

Részletesebben

A r a 4 fillér. el ilyen gazságot. válnak. A pápa ejra Róma, besülteket. A pápa v i s s z a f o r d u l t és áldását a d t a a kórházban levőkre.

A r a 4 fillér. el ilyen gazságot. válnak. A pápa ejra Róma, besülteket. A pápa v i s s z a f o r d u l t és áldását a d t a a kórházban levőkre. lódniezővásfhdy, 1915. jnuár 19, kedd. A r 4 fillér. XI, évfolym 19. szám* V Á S Á R H E L Y I Független StetítUz éi kldóíihmtl [ Kun 880 1915, t ü. Hirdetmény. A városi tnács értesíti lkosságot, temesvári

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

Bevonulóknak s ingek, mellények harisnyák, kesztyűk stb, rend kívül olcsó árban kaphatók

Bevonulóknak s ingek, mellények harisnyák, kesztyűk stb, rend kívül olcsó árban kaphatók riomezovsfffteiy, m4, ugusztus 28. péntek. X* évfolym 267 szám Ar 4 ifllér. VÁSÁRHELYI rgtllti politikát npilp. Felelfl tzeiteucto é s lptljdonosi s. i n, 2 Üítói. TMimp és pici tupoío ti eddíol RVQZÍ

Részletesebben

Híröss Naptár. A rózsabarack névadója. 25 éve jelent meg a rendszerváltás Bács Kiskun megyei hetilapja

Híröss Naptár. A rózsabarack névadója. 25 éve jelent meg a rendszerváltás Bács Kiskun megyei hetilapja ALAPÍTÁSI ÉV: 2007 KIADJA: A H MÉDIA BT. SZERKESZTI: A SZERKESZTŐBIZOTTSÁG FELELŐS SZERKESZTŐ: VARGA GÉZA SZERKESZTŐSÉG: 6000 KECSKEMÉT, TÓPART U. 8/C TEL.: 76/476 115 E MAIL: INFO@HIROSNAPTAR.HU N Híröss

Részletesebben