Felelős szerkesztő: évig v o l t állandó tagja é s osz. T e m e t é s e pénteken délután. Serédi h e r c e g p r í m á s végezte é s utolsó

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Felelős szerkesztő: évig v o l t állandó tagja é s osz. T e m e t é s e pénteken délután. Serédi h e r c e g p r í m á s végezte é s utolsó"

Átírás

1 11. é v f > y m 7- s z á m. Á r 20 fllér. K m á r m, s z e p t e m b e r 1. ELŐFIZETÉSI E g é s z évre Félévre 10 P. 5 P. Negyedévre E g y e s s z á m ár Megjelenk mnden A krmány legerősebb szlp dőlt k hétfőn hj nlbn z élők srából. Vss József dr. népjólét m u n kügy mnszter, helyettes mnszterelnök szeme lecsu kódtt örökre, szve meg szűnt dbgn. Jjkáltás ver tel csendet, egy egz r szág ném fájdlmml kí sér utlsó útjár zt férft, k pltk pszks hul lám között s mndg em ber vlt, szó legszrsbb értelmében. M, mkr kmgsló egyénségek tekntetében lyn szegények vgyunk, m kettőzött fájdlmt ér zünk z ő elmúlásánál. Tlán sh senknek nem vlt nny megértő brátj ly kev ellensége, mnt nek. Különleges lelkvlág, támdásmentes mégs szí vós küzdentudás, elpusz títhttln ptmzmus, erős mgyr hte, leblncselő mdr egyedülálló ékes szólás elnémíttt ellensé get fntkus hveket szerzett nek. Brát s z l gáltkt nem felejtett el sh háláj elmrdh ttln vlt. Pályáj nem keltett sen kben csdáltt, mert mn denk tudt zt, hgy elh vtttság z élre vsz őt tt, mgs plcn s megmrd nemzet s z l bjánk, hz egyszerű, de ngytudású fánk. A legngybb pltk vhrk dején s szlárdn állt még pltk ellenfele s tsztelettel, szeretettel vették írül. Shsem cslt meg shsem áldztt fel senkl mégs mndg elérte Ténykedeben 2*50 P. 20 fll. Felelős szerkesztő: BECSKÖ JÓZSEF Kmárm, Igmánd-ut ÉS KIADÓHIVATAL: 12. Telefn 61. H r d e t é s e k ár d í j s z b á s Kézrtkt nem dunk szmbtn. Vss József célj SZERKESZTŐSÉG ÁR : dr törekveben nem smerte gyűlöletet, hrgt. A leg nehezebb dőkben sem veszt tette el fejét szkl szlárd hte shsem ngtt meg, bztt kedvező k bntkzásbn. Hlál fájdlms vesz teség m súlys gzd ság helyzetben. Mst lett vln legngybb szük ségünk éleslátásár, erős kezére, hgy kedvező k bntkzást megtlálhs suk. Hrtelen jött hlál ngy ürt támszttt vezérek s rábn nem csd, h z rszág mnden becsületes f megdöbbenve állj körül rvtlát nemzet ngy h lttjánk, k elsőnek vnul be mgyr Pnthenb. * Vss J ó z s e f d r ben született S á r v á r n. E g y s z e r ű p rscsládnk vlt gyermeke. K ö z é p s k l tnulmányt G y ő rött kezdte, m j d p e d g átkerült s z é k e s f e h é r v á r cszterctákhz é s t t vette fel k s p p k r e v e r e n d á j á t. Kváló t e h e t s é g e j u t l m z á s k é p e n R m á b került hírneves C l l e g u m G e r m n c u m H u g r c u m b hét évg t n u l t flzófát h l httudmányt. I t t szerezte kettős d k t r á t u s á t ben került hz f e h é r megye Adnybn lett káplán. Innen Székesfehérvárr került htkttónk tuljdnképen tt kezdődött közélet p á l y f u t á s. Kőbb b u d Szent I m r e kllégumnk g z g t ó j lett. B u dpesten zután élénk rzt vett keresztényszclst mzgl mkbn. A kmmün menekülre kényszertette öt, de után v s z sztérve, elfgllt Pázmány Peter-egyetem telóg fkultá sán ez egyház ékesszólástn ktedráját. A z első nemzetgyűl v á l s z t á s k r vsvár kerületnek lett k é p v s e l ő j e. A képvselő házbn rögtön feltűnt k ö z élelmez m n s z t e r lett. Tíz évg v l t állndó tgj é s sz lp krmánynk évek ót állndó m n s z t e r e l n ö k h e l y e t t e s. T e m e t é s e pénteken délután ment v é g b e. A g y á s z b e s z e n t e l é s t Seréd Jusztnán dr. bíbrs h e r c e g p r í m á s végezte é s utlsó útjár z r s z á g színe-jv, külföldről s s k e l ő k e l ő s é g k sérte el nemzet hlttját, k nek föld mrdványt P r hászk O t t k á r u t c egyetem templm kthlkus pnthenjábn helyezték el. (f) Várs közgyűl. M u l t számunkbn rzlete sen nfrmáltuk lvsóközön s é g ü n k e t várs képvselőtes tület szept. 5 - é n ( p é n t e k e n ) d. u. trttt közgyűlének m u n kprgrmmjáról. K ö z l e m é n y ü n k, mnt kőbb begzlódtt, tel jesen hü képet d t t lpzárt után közgyűl t á r g y s r z t á n k menetéről. Plkvcs László lspán nk elküldöttük köszönő leve lünket. Klpszky J á n s d ó v é g rehjtó 6 h v b e t e g s z b d s á g l á s á t engedélyezte helyettes lklmzás l s p á n engedélye zt t u d m á s u l vette, t e l e k könyv v é g z é s e k skszrsítás t á r g y á b n bejelentt elfgdt közgyűl. Az Iskl-utcábn végzendő btumenes új g y l g j á r ó e l k é szítét Z c h y - u t c járd jvítását znnl végrehjtn r e n d e l t e el közgyűl. A szöny gmánd v á m házk épít munkánk k d á sánál, m n t jeleztük, már v l t ném nézeteltér. A pénzügy b z t t s á g jvslt z vlt, h g y z egz m u n k á t l e g l c s ó b b v á l llkzóknk (Veszely Tmsek) d j á k k. E l ő d ó fémérnök z sztls munkát k v e n n j v s l t t ö b b m u n k á k b ó l é s zt Petőcz J á n s n k, m n t egyedül sztls pályázónk k d n kérte. Hrváth J ó z s e f m e g s z t n kívánt l e g l c s ó b b jánlt ár szernt két l e g l c s ó b b jánlttevő között munkát. Blltz nem j v s l t z sztls m u n k á k külön kdását, rjjert z d r á g á b b. Pthó m e g s z tás ndítványt elfgdt, h zt k ö z s z á l í h s s z b á l y z t >s lehe- szernt. vssz. tővő tesz. Hjd J e n ő f ő m é r n ö k felvlágsítás után k m n d t közgyűl, h g y 5147 P. á r b n z egyk vámház építét k d j Veszel Tmsek, m á s k v á m házt Gbrek é s Jád válllk zóknk. Csukás István d r. f ő jegyző m e g k ö s z ö n v e z é r d e k l ő dt közgyűlt b e z á r t. Vármegye jegyző gyűl Tóvársn. Kmármvármegye Jegy zők egyesülete f. h ó 6 - á n d. e. 10 ó r k r t r t t t év r e n d e s közgyűlét T ó v á r s n, k ö z s é g ház t n á c s t e r m é b e n. A z e g y e s ü let tgj gen ngy s z á m b n jöttek ö s s z e é s m n t vendégek j e l e n v l t k : Trykó Bél Revczky István főszlgbrák, Tóth Árpád testnevel j. v e z e t ő, Wesenbcher J ó z s e f vár megye népm. ttkár, Bélteky Gyul számtnácss, Tóvárs község képvselőtestületének 5 tgú k ü l d ö t t s é g e, T ó v á r s k ö z s é g e l ö l j á r ó s á g tsztkr, z áll. p l g. leány é s e l e m s k l tntestülete. f A gyűlt Szkáll Imre c s á s z á r f ő j e g y z ő, elnök n y t t t meg. Megnytó beszédében jegyző pály nehézséget, f n tsságát, skldlúságát fejte gette, üdvözölte megjelenteket, m j d z egyesület nevében m e leg s z v k k l búcsúztt n y u glmb vnult tóvárs főjegy zőtől, Lugss G y u l á t ó l. Trykó Bél tt j á r á s f ő s z l g b í r ó gen mély trtlmú beszédben búcsúztt kváló f ő j e g y z ő t ő l 4 0 év é r d e m e k ben dús m ű k ö d é s é n e k rövd t ö r ténetét s m e r t e t t e k ö z g y ű l é s előtt. M j d I V. sztályú p l gár é r d e m r e n d e t, k r m á n y z ó ktüntetét j e g y z ő e g y e s ü l e t értékes jándékát, tszteletük, szeretetük emlékéül egy s z é p dszes r n y ó r á t dt át L u g s Gyulánk. Tóvárs község nevében Hlms A n t l főjegyző b ú c s ú z k z ünnepelttől. Lendületes be s z é d é b e n hzfsság, v l l á s s ság, m u n k s z e r e t e t példájként állítj be k r t á r s előtt n g y nevű elődjét. Az ünnepelt meghtttn k ö s z ö n t e m e g zt m e g t s z t t l é s t.

2 Kmármmegye Hrlp. 2. ldl. Prcellánfestő égető Kmárm, Ország-ut 20. Tel. 49 műhely (Eldás kcsnyben ngybn.) jegy Véd Specáls, művz kvtelű étszervszek D ^ U X l w, vtrntárgyk legjbb leglcsóbb O U I MJ%Zy beszerz frrás. szeret nylvánítást, melyet k ö z g y ű l é s kfejezre j u t t t t t. A szép ü n n e p l é s után k ö z g y ű l é s letárgylt s z k á s s év t á r g y s r z t t, m j d után ngy bnkett v l t tóvárs Eszterházy-szállóbn. A Refrmátus Bblkör szeretetvendégsége. V s á r n p este 6 ó r k r t r ttt kmárm Refrmátus B b l k ö r szeretetvendégségét z e g y h á z t n á c s t e r m é b e n. A szere t e t v e n d é g s é g e t közének után m n y t t t m e g, melyet Sár Imre lelkz m n d t t. A z m után lelkz üdvözölte vendégeket, m j d Csmm J u l s k dt e l ő V á r d : A z Ú r t é l " c. k ö l t e ményét, tőle m e g s z k t t mély átérzsel é s t ü n e m é n y e s kfejező erővel. A v e g y e s k r éneke k ö vette szvltt. Sulcsk L j s számv. f ő t n á c s s szkvttt vezetével elődtt d l n g y s k e r t r t t t. Ezt követte Sár I m r e lelkz e l ő d á s szlgált l e l kéről, m e l y b e n mély e l g n d l á s sl fejtette k zt, h g y s z l g á l t lelke éppen m nehéz dőkben, m k r n n y sze gény, elhgyttt, segítségre szruló, ngyn fnts. M n t képül állíttt J é z u s K r s z t u s t, k legtökéletesebben ldtt m e g feldtát é s m k r k m n d t t zt szót, h g y e l v é g e z tetett*, ez tényleg egy tökéletes munk befejezét jelentette. A beszéd legktuálsbb vlt, m e r t éppen B b l k ö r feldt szlgált lelkének t e l j e s e d é s b e vve. Ezután Bks B é l sz vlt ügyesen Tmp Mhály J é z u s é s n é p " c. felséges költeményét. A vegyeskr egy hzsánn éneket dtt elő ktűnő felkzültséggel. Mjd r 4 Vllám Erzske, egy öt éves k s - leányk, szvlt következett b b l á r ó l. A szeretetvendégség k ö z énekkel végződött. A m e g j e l e n tek kvétel nélkül jól érezték mgukt megelégedsel t á vztk gzdgn tertett é s v r á g g l díszített s z e r e t e t v e n d é g ség sztltól. l. tevj, lágy keménysjt, é v t e r m é s ű b r fltégl, hrnylt gernc n l C 7 Í ^ V * J I U 9 ^ l * * V jutánys Szent Imre ünnepség. Szent Imre s z b r Az árv mgyr égbltt l y f e n s é g e s é s mgszts f é n y nyel b e r g y g ó b u d p e s t Szent I m r e ü n n e p s é g e k után* z rszág különböző h e l y e n e g y - e g y fény s u g á r vllnás j e l z d ő k ö z ö n ként, h g y v á r s k é s flvk lkó egy k ö z ö s szent é r z é s s e l h ó d l n k l l m s szent h e r cegnek. K s b é r k t h l k u s lkó k ö z e l m ú l t b n trttták m e g Szent Imre ünnepélyüket. A u g u s z t u s 24-én délelőtt r ó m. kth. t e m p l m b n Szhurek A n t l es szentel. ünnepségére. Szent I m r e hlálánk éves évfrdulóján vlt szbrszent e l é s. A szvgárd S z e n t I m r e c s p t ", t n u l ó fjúság é s szülők rcán t t r g y g t t z bldg tudt, h g y ez g y ö n y ö r ű, s z é p s z b r fgj d s z t e n z új s k l l é p c s ő h á z á t. A ksbér róm. kth. elem n é p s k l vdék e g y k legszebb, legngybb legmdernebbül felszerelt n é p s k l á j lett. A szép emeletes é p ü l e t b e n n y e r t e l h e lyezt 8 t n t e r e m, k. l t í t e. e m beépített színpddl é s tnító lkásk. Termzetes mndenhl vllnyvlágítás, vízvezeték s t b. K ö t e l e s s é g ü n k e t teljesítjük, m d ő n e helyütt s t u l m á c s l juk ksbérek sh el n e m muló háláját g r ó f Klebelsberg Kunó kultuszmnszter ránt p e n g ő s állmsegély megdásáért é s Myer Jáns földmvelügy mnszterrel szemben, k d r b. t é g l á nk d m á n y z á s á v l lehetővé tette, h g y ksbér e g y h á z k ö z ség m s k l s z e n t e l é s ünnep s é g r e kzül. p e r e s - p l é b á n s, ker. tnfelügyelő gyönyörű é s m g s szárnylású ünnep beszédet mndtt. A s z e n t m s é n z fjúság é n n e k k r s z e b b n é l szebb 2 szólmú Szent I m r e é n e k e k e t énekelt. Este g z d g müsrű e m l é k ü n n e p é l y v l t Kth. O l v s ó k ö r é b e n. Mn den m ű s r s z á m nvós, d e k ü l ö nösen A hárm I m r e " c. h á r m felv. l k l m s z n d r b v l t szív é s l é l e k e m e l ő, ngyskerű. A szép e r k ö l c s skerhez járult m é g z n y g sker s. A Szent I m r e emlékünne pély tszt bevételéből z ü n n e Az s k l s z e n t e l é s ü n n e p s é g pély vezetője, Szhurek Antl előkzítő ngy m u n k á j á b n esp. p l é b á n s egy 175 c m. m - ' k ö z s é g é r d e m e s, n g y l e l k p á s z gs Szent I m r e s z b r t vett t r Szhurek A n t l e s p. p l é b á felszentel előtt álló új elem n s j á r legelő, ó s z e r v e z ő j e, skl rzére. Szeptember 2. - á n, ránytój n n k htlms m z - Butr Lőwy-nél Trtós, szép mégs lcsó szállítj. árn kphtó Ksbér M. k r. M é n e s Kedvező fzet feltételek. brtk I g z g t ó s á g á n á l Ugyntt tsztvérü yrkshre berkshre mlck s k p h t ó k. Pst, v s ú t : Ksbér Telefn : Ksbér 1. Egy leány egy fu tnncnk Kthlkus mzglmk Ksbéren. Előkzületek z új skl felszentelének? (Hánys szervszek pótlás.) cserép, lgcső ngybn é s kcsnyben szeptember 1. felvétetk. g l m n k, melynek eredménye m egy m d e r n új s k l. A htélet fellendítén, f kzásán kívül tnügy téren s elévülhetetlen é r d e m e k e t szerzett kváló egyház férfú méltó k e retben, ünnep fénnyel, m e l e g s é g g e l krj átdn hvtásánk z új s k l á t. Az egyházért, m g y r fjúságért végzett m g s z t s m u n kát h r d e t k s z á z d k t át z új skl f l. Szüret multság Kmármbn. A z elmúlt vsárnpn kmárm önkéntes- Fedler-gyár tűzltó testületek k ö z ö s e n rendezték z é v e n t e s z k á s s szüret m u l t s á g u k t. A délután e s ő u g y n h á t r á b b t l t f e l v n u l á s kezdetét, de k é s ő b b m é g s csk ksütött n p é s e l n d u l t menet t ü z l t ó s z e r t á r elől, végg v á r s főbb utvnln. Pmpá sn festettek derék tűzl tónk s z e b b n é l - s z e b b cskós r u h á k b n, l b g ó s ujjú n g ü k b e n. Utánuk j ö t t e k kéknges b e t y á r k, kezükben f k s s l, szntén lóhátn. M j d legszebbek szedő leányk, festő mgyr ruhákbn, ökrös szekéren, vállu k n htlms szőlőfürttel. A z e g y k k c s n Németh G y u l b n dáj játsztt rpgós mgyr n ó t á k t. Azután jött c g á n y vjd felesége, rjkókkl megrktt kcsvl. E g y társze kéren tréfás p r munkásk szrgskdtk, vgn dlgztk. Láttuk m e n e t b e n d r ó t s t ó t t, b h ó c t, sőt t e c h n k s képvselve v l t egy fából é s p pírból g y á r t t t, f ö l d ö n v n t t t t repülőgéppel. C s u p mók k c g á s, j ó k e d v z egz útn, k í v á n c s nézők s e r e g é t ő l k s é r v e. E s t e f e l é járt z d ő, m r e menet Plgár Körbe é r kezett, h l m e g k e z d ő d ö t t v glm tánc. B á r z e s ő zvrt K ö r f é n y e sen kvlágíttt k e r t h e l y s é g é b e n multó k ö z ö n s é g e t, úgy, h g y t e r m e k b e kellett b e v n u l n, m é g s s z é p r e n d b e n é s v g h n g u ltbn r e g g e l ó r á k g t r t t t szüret m u l t s á g. N e m m u l s z t h t j u k e l, hgy m e g ne emlékezzünk t ű z l t ó k egyk lelkes v e z e t ő j é r ő l : Neuwrth G y u l várs pénztár ellenőrről é s tűzltó s z k s z p r n c s n k r ó l, k fárdságs munkájávl ngybn járult hzzá multság fényes skeréhez. A multságn szépségver seny s v l t, m e l y n e k e r e d m é nye k ö v e t k e z ő : e l s ő lett Pusz t Kérjen díjtln jánltt. Julsk, másdk Szpr Irén, h r m d k Lpk R ó z s. A multságn legtöbb munkát Szpr György szkszprncs nk végezte, k mndenütt t t vlt é s gyekezett rég t ű z l t ó s z k á s szernt e m e l n h n g u l t t.

3 szeptember 1.. ldl. É K S z E R É Az egyesített vármegyék ksgyűlének szeptember hv üle. Kedden d. e. 9 órkr trttt meg Esztergmbn vármegyeház kstermében z egyesített vármegyék ksgyüle rendes hv ülét. Az ülen Plkvcs László lspán elnökölt, mután Huszár Kárly dr. főspán hvtlsn Budpesten trtózkdtt. Az ül megnytás előtt z lspán kegyeletes szvkkl emlékezett meg Vss József dr. mnszterelnök-helyettes vártln elhunytáról, mélttv zkt ngy érdemeket, melyeket z elhunyt, hz önzetlen szlgáltábn szerzett. Indítványzt, hgy ksgyűl htlmzz fel rr, hgy krmánynk, népjólét mnsztérumnk klcs ngykáptlnnk mélységes rzvétét fejezze k. Az ndítványt ksgyűl egyhngúlg elfgdt. Ehhez tárgyhz elsőnek Szvós-Wldvgel Kárly nyugmztt tábrnk szóltt hzzá, k z ügy széleskörű smeretével gzdg sttsztkát mutttt be ksgyülnek vármegye német községeben végzett mgyrsítás szmrú eredményéről. Ennek kát z ős mgyr nemtörődömségben látj, mely z ügy fntsságát fel nem smerve, skszr tág teret enged lelksmeretlen, mgyrellenes pángermán gtácónk. Adtkt srlt fel ezen gtácó létezéről ndítványzt legenergkusbb rendszbályk fgntb tételét. Báthy László felsőház tg szóllt még hzzá tárgyhz Trján község példáját hzt fel, hl szmrú eredményt nnk tudj be, hgy z skl terme nem képesek befgdn tnköteleseket. A község ly szegény, hgy új sklát épten nem tud. A kultuszkrmány megígérte z skl felépítét, de telket vár községtől, mely ennek dásár s ÓRÁK, ÉKSZEREK, ALKALMI ÉS NÁSZAJÁNDÉKOK, ÉS VERSENYDIJAK, SPORT KÖZÖK ÁLLANDÓAN NAGY VÁLASZTÉKBAN. Szld árk. Pnts kszlgálás. Látszerek állndón rktárn! Vezetem ltt álló elsőrendű ór- ékszer vely. A leglklmsbb emléktárgy IMBUII z ékszer mert: Jólétben Szükségben ékest ksegít". musm K m á r m, lgmánd-út 12. Fók: Hjmáskér. EVŐESZ képtelen. Kér megye vezetőség ntézkedét, hgy ez fnts ügy mnél előbb befejezt nyerjen. A felszóllásk htás ltt ksgyűl elhtárzt, hgy krmányhz sürgős felrtt terjeszt fel, helyzetet őszntén feltárj erélyes állm bevtkzást kér pángermán gtácó megkdályzásár. A tárgysrzt több pntj referensek elődásábn vt nélkül fgdtttt el. Iskl szentel Ttán. Felépült tt róm. kth. elem fúskl. A róm. kth. egyházközség díszközgyűle. A mgyr kultúránk smét egy erős bástyát emeltek dtk át hvtásánk. A tt róm. kth. egyházközség épített egy htlms, emeletes épületet z elem fúskláj rzére. Ezt remek épületet szentelték fel szeptember hó 7.-én. A szentel ünnepségen rztvettek : kultuszmnszter képvseletében Ngy Árpád h. állmttkár, győr egyházmegye rzéről Mhl Adlf pátknnk, Tt egykr plébáns, Seedch Kárly páp prelátus vdék sk lelkze, htbzmány kegyúr képvseletében Neuensten Ferdnánd báró, htbzmány urdlm gzgtó, megyétől Trykó Bél főszlgbíró, járás megbízásából Mhály Géz dr. tb. főszlgbíró, kegyesrend reálgmnázum képvseletében Mgs Mhály gzgtó, tt Jótékny Nöegyesület, kth. htközség válsztmány, z urdlm tsztkr z skl tntestülete, vlmnt hvek ngy serege. A felszentel fényes ünnepsége 10 órkr vette kezdetét. A templmbn Kltz Ignácz esp. plébáns mgs szárnylású, lélekemelő szentbeszédet mndtt. A mély htású prédkácó után Mhl Adlf knnk ünnep főpp szentmsét trttt, mely után végtelen srkt trtlmzó mpzáns körmét z új skláhz vnult, hl felszentelt kvül belül Mhl Adlf pátknnk végezte ngy, pp segédlettel. A felszentel ájtts szertrtásánk végze után rendkívül díszközgyűlt trttt tt róm. kth. egyházközség. A közgyűl megnytás előtt z énekkr Mgyr Hszkegy-et énekelte el. Kltz Ignácz esperes-plébáns üdvözölte helyettes állmttkárt, kegyúr képvselőjét, z egyházmegye, megye járás kküldöttet, ngyszámbn megjelent vendégeket szeretett hveket, mnt z egyházközség elnöke díszgyült megnyttt Után Trykó Bél járás főszlgbíró vármegye nevében üdvözölte z llusztrs vendégeket elsmerő szvkbn mélttt kultuszmnszternek, kegyúrnk, kegyurság jelenlevő képvselőjének, z esperes-plébánsnk, htközség, egyház vlág elnökének, z egz válsztmánynk mnden közreműködőnek ngy ddását, áldztkzségét, fárdzását, melyet z sklépít körül kfejtett. Mjd ds. Pár Ljs egyházközség vlág elnök megkpó beszédében vázlt z sklépít történetét. Kemelte z áldzts lelkeket, kk közül Esterházy Ferenc gróf fenkölt lelkű grófné legngybb megértsel ddássl krlt fel z sklépít ngy ügyét, Neuensten Ferdnánd báró, htbzmány urdlm gzgtó nemes ügybuzglmml segít Ur- nő dvtckkek, psztó, szövet, vászn rövdáruk, vlmnt mnden e szkmáb vágó ckkek kphtók leglcsóbbn fennálló 25 éve Hjnl Oszkár cégnél Kmárm, Igmánd-ut 18. Az ETERNIT-cső nem rzsdásdk. könnyű, trtós es lcsó e/tő-, cstrn-, szellőző es kéménycső. Arkkl prspektussl szlg: ETERNIT MŰVEK Budpest, VI., Andrássy-út Elárusító hely: Schutzengel Ferenc Kmárm. Geber Jáns sklszék elnök hvtlsn átvette z sklát zt mgsszárnylású beszédben dt át rendeltetének. Indítványár z sklát Szent Imre róm. kth. elem fúsklánk nevezték el. Mhl Adlf knnk trttt még ngyhtású beszédet, öröménekdv kfejezt, hgy rég tervét, melyben hábrú kdályzt meg, utódj rendkívül krterejével, ngy tettrekzségével, meleg ügyszeretetével, hvek megértő segítségével, jó lelkek áldztkzségével megvlósíttt. Kltz Ignác esperes-plébáns ünneplek közepete zárt be lelkes hngultú díszgyült. Ezután díszes vendégsereg tszteletére fényes ebédet dtt Kltz Ignác esp. plébáns, hl több köszöntő beszéd hngztt el, ségére setett z egyházközségnek, Klebelsberg Kunó gróf közkttásügy mnszter hthtós támgtásbn rzesítette z s mndvégg élénk, jó hngult sklépít ügyét, z egyházközség tgk áldzts kz urlkdtt. séggel vlósíttták meg szándékukt. Így nyertek fejedelm jándékul htbzmánytól ngyen telket, összes tégl, fedő cserép kőnygt, P. Levente rszágs zenekrk versenye. építkez állmsegélyt, Kerekes Esztergm-Kmárm-Ksbér András urdlm építz mérnöktől szép szereple épülettervet, hívektől mn Szmbthelyen. den szükséges nyg erkölcs A leventék kultúrműködéről kptunk szép képet vsár hzzájárulást. Trykó Bél járás főszlgbíró ndítványár mélttj z egyház vlág elnönp hétfőn Szmbthelyen, mkr s nemes versenyben kök érdemet, jvslj, hgy számltk be z rszág mnden márványtábl helyeztessék z skl fláb, hgy ez m np rzéből egybesereglett leventezenekrk zene tudáskról, fegyelmezettségükről. A rendező emlékét hrdesse. szmbthely Levente Egyesületé Bczy nnk kváló elnökéé, Elemér várs műszk tnácssé z érdem, hgy verseny ly fényesen skerült, s nnk prgrmj keretében leventék cserkzek trn egyéb ügyes muttványkkl tették váltztssá műsrt, máltl Szmbthelyre rándult levente vezetők bő tpsztltkt szerezhettek levente működéről. Lélekemelő vlt zenébresztő, mely áltláns érdeklődt keltett z egz vársbn verseny ránt. 18 leventezenekr zászlókkl, különböző várskt, flukt jelző táblákkl szebbnél-szebben felszerelt levente csptk járták be várst mndkét reggel, ndulókt, mgyr nótákt játszv, vnultk püspök templmb szentmsére. Reggel 9 órkr kezdődött

4 verseny z Sz. S. E. sprt pályáján, Mgyr Hszekegye, melyet z összesített ngy zenekr dtt elő. Ksks István Szmbthely neves plgármestere mndtt trtlms üdvözlő beszédet. Kedves vlt díszes mgyrruhás leányk felvnulás, kk versenyző csptk zászlót kszrúzták meg. A kmármknk felejthetetlen gyönyörű jelenet, mkr kék pruszlks bájs ks Pp Llke prs szlggl zászlóhz köt bbérkszrút sk skert, győzelmet kvn zenekrnk. A ksbér zenekr zászlóját Schöck Mnck kszrúzt meg. A zászlók megkszrúzás után z összesített zenekrk csdás játékt prdukáltk, mndenkt meghttt, hgy Bldgszszny Anyánk" rég egyház énekét tújták. Mntegy 4000 ember kíváncsk seregében. A telt trbünön tt láttuk kultuszmnszter képvseletében Schwöder Ervn állmttkárt. Ksks István plgármestert, mnt gz házgzdát, levententézmények lelkes támgtóját, Hrváth Kálmán dr. lspánt, Bánó Kálmán vezértnácsnkt, Shvy István ltábrngyt, Plkó Jáns dr. egyházmegye tnfelügyelőt, Czermnn Antl mnszter szt. tn. Budpestről, dr. Knkly Thege Blázs kr. közjegyzőt Pápáról, dr. Szbó Kálmánt, Mksy Andrt, Pthó Gyulát Szbó Ivánt Kmármból, szmbthely közélet előkelőséget, ppságt, helyőrség tsztkrát. A verseny 4 csprtr szltt: kezdők, hldók, ngy öreg zenekrk rzére. Kezdők csprtjábn versenyeztek : budfk, z eszterház, esztergm, felsőszeleste, fnyód, ksbér, kmárm, pécel, pestújhely, vsvár, vesz Szeptember 17-én 18-án. prém levente egyesületek zenekr, kk közül djt nyertek: I. djt, Pestújhely-Esztergm. II. Budfk-Kmárm. III. Felsőszeleste-Eszterház. IV. Pécel-Vsvár. V. Ksbér. Elsmerő klevelet: Fnyód, Veszprém. Hldók csprtjábn rztvettek : z I. djt nyíregyház cserkzek, II. djt páp levente zenekr nyerte. Ngy zenekrk csprtjábn két rztvevő zenekr közül I. djt szmbthely leventék 55 tggl, II. djt szmbthely cserkzek zenekr nyerte. Az öregek csprtjábn z I. djt pécs 60 tgú zenekr, II. djt sprn, III. djt szeged leventék zenekr nyerte. A zeneszámkn kívül ngyn szépek vltk csptgykrltk, mntszerű trnmuttványk gen kedves látvány vlt páp zöld nges pró leventék Pcsrt" szkszánk játék. Hétfőn este tábrtűz mellett cserkzek szórkzttták közönséget, mjd szervezett rszágs regős" csprt muttkztt be ős mgyr dlk, kuruc nóták, hzfs költemények elődásávl. Tűzjáték fejezte be kétnps ünnepséget, mely eredményekben gzdg, skerben ngy vlt, s méltán remélhetjük, hgy levente fúvós zenekrívnk hngversenye állndósuln fg. A kmármk ksbér. k szép eredménye Bethlendy Sándr krngy kválóságát dcsérj, k fárdságt nem kmévé n.:;.y szktudássl tníttt be kt zenekrt. Gyógyul, üdül, Dunlmásn. szórkzk Csk egy kslány... legelső színtszt mgyr beszélő, éneklő zenélő hngs A vármegye közgzgtás bzttság üle. Kedden délelőtt 11 órkr trttt vármegye közgzgtás bzttság rendes hv ülét, melyen főspán távllété- - ben Plkvcs László lspán elnökölt. Az ülen megjelentek htóság vezetők, z lspán referensek, Kmármmegye rzéről : Esterházy Mórc gróf felsőház tg, Dégenfeld-Schmburg Ottó, Péntek Pál, Lőke Kárly, Esztergmmegye rzéről : Mátéffy Vktr, Fehér Gyul, Frey Vlms dr. Bleszl Ferenc. Az ül megnytás előtt Plkvcs László lspán emlékezett meg z elhunyt Vss József dr. népjólét munkügy mnszter érdemeről ndítványzt, hgy mként ksgyűl, úgy közgzgtás bzttság s küldjön rzvéttávrtt krmánynk, népjólét mnsztérumnk klcs ngykáptlnnk. A htóság vezetők jelentet közgzgtás bzttság egyhngúlg elfgdt. < O < > \> ÜL n </) CS Sf CQ C/D s CL X UJ -. Kerékpárt, írógépet, flm, ~ & s : W rí y N - S j. O Crt M <-<^ vrrógépet grmfnt szkszerűen, lcsón pntsn csks Sóflvy műhelyében jvítn. lehet Új kerékpárk, mndenféle lktrzek, gutnmk legngybb válsztékbn. Kerékpárk kölcsön mnden dőben kphtók. Sóflvy Kmárm, Kárly Erzsébet-tér 8. szám Meghlt Mórcz Emlán év tvszán vrágerdővel bríttt kcsn mgyr fájdlm áldzt Mórcz Emlán Pál, Szent Benedek Rend kmárm házfőnöke főgmnázumánk vlt gzgtój jött át, mert egy hlárncdensből kflyólg represszál áként kutsíttt cseh krmány Kmármból köztszteletben, szeretetben álló, szelíd, jóságs lelkű egyedül Istennek, mgszts tnár hvtásánk elő kváló férfút. M, hét év után gyászsn emlékezünk z gz mgyr emberről, jó ppról, jeles pedgógusról. Tsztelő, brát, ngszánu tnítvány Kmárm mnden lks mélyen megrendülve vették hírt, hgy nncs már köztünk, hgy Mórcz Emlán Pál, Szent Benedek Rend vlt kmárm házfőnöke főgmnázumánk gzgtój, utóbb celldömölk benc pátság perjele, hsszs szenved után, Isten krtábn vló teljes megnyugvássl fejezte be munkábn es eredményekben gzdg föld életét. PAX. A pnnnhlm Szentbenedekrend dömölk pátságnk pátj knventje Isten krtábn megnyugvó szívvel jelentk, hgy szeretett perjelöle rend társuk : Mórcz Emlán Pál szentbenedekrend áldzópp példás türelemmel vselt hsszs betegség után szent útrvlóvl s betegek szentségével smételten megerősítve 5.-én 10 órkr z Úrbn csendesen meghlt. Született Pápán jnuár 2. beöltözötl 18/S, ünnepélyes fgdlmt tett 1884, áldzó pppá szentelték Vlt htszónk Pnnnhlmán, gmnázum tnár Pápán, Kmármbn, Esztergmbn, nvcusmester s ppneveíőntézet felügyelője sprtuáls, lperjel, föpátság esperes Pnnnhlmán, gmnázum gzgtó házfőnök Kmármbn s kutsítás után I92L ót perjel Celldömölkön. A bldgult lelküdvéért 6.-án 8 órkr muttjuk be Istennek z engesztelő szentmseáldztt; föld mrdványát flyó hó 7.-én délután 4 órkr helyezzük phenre rend srkáplnábn. Celldömölk, év szeptember hó 5.-én. Ur Jézus dj nek örök nyugdlmt! A dunlmás kénes gyógyfürdő htás pártln. FILMSZÍNHÁZ Kmárm. Kun Mkós-u. Szeptember án, szertán csütörtökön mndkét np fél 7 fél 9 ór kezdettel legelső színtszt hngs Rendes helyárk. flm. Jegyelővétel pénztárnál szept. 15-én 10 án d. u. 5 órától 7 órág játszás npján 4 órától. HÍREK. Szbdságról. Skvrnszky József pstfönök szbdságát befejezte, s e hó 10-én vette át hvtl vezetét. Dr. Vdáts Jáns p. ü. tnácss, helyettes pénzügygzgtó szbdság letelt 15-én átvesz hvtlát. Skeres pp vzsg. Esztergm Antl kmárm róm. kh. káplán z egyházmegye törvények áltl előrt httudmány főskl II. smétlő vzsgáját szept..-án Győrött dcsérettel letette. Jegyzőválsztás Dunlmásn F. hó 9-én, d. e. 10 órkr vlt Dunlmásn, Trykó Bél, jár. főszlgbíró elnöklete ltt, község jegyzőválsztás. A beérkezett 5 pályázt smertete után főszlgbíró jelöltet knddált, kk közül község képvselőtestülete szótöbbséggel Kllár Imre, tóvárs segédjegyzőt válszttt meg. Ugy értesülünk znbn, #4g) megválszttt jegyző lltólg csk zzl feltétellel krj állását elfglln, h község uj jegyző lkást épít mután község ennek kívánságnk nem tehet eleget, megü.rüll jegyző áldásr vlószínűleg pályáztt fgnk kírn. Krendel. Szunygh István vámtszt felsőbb htóság 2 hónpr Nyerges-újflur rendelte, s megbízt, hgy helyettes mnőségben z ttn vámhvtlt vezesse. A krendel trtmár helyettesül Berde Zsgmnd vámtszt jött Kmármb. F. hó 9-én vette át Szunygh deglenes uj hvtlát. Ács búcsú. F. hó 14-én vn Ácsn búcsú. Nevezetes np ez megyeszerte. Kzülnek s rá községekben. A krkdó vásársk beszélk, hgy ez búcsú megye gz tlálkzóhelye. A népes ngy búcsúr Kmármból s skn elmennek. Jbbágy kályhák ngy válsztékbn Gylókynál. Egzségtelen rm. kth. fú skl Kmármbn. Tnévnytás lklmávl z összes sklákbn egzségügy szemlét trttt Vrg Mks dr. tsztfőrvs, melyről jelentét mst tette meg plgármesternek. Ezen jelentében súlys kfgást emel róm. kth. fú skl ellen. Egzségtelennek, tnulókr veszélyesnek, fertőző bclusk melegágyánk mnősítette z sklát, sürgős ntézkedt kér trthttln állpt meg szünteteé. Szmrú jelenség hgy z hely, hl jövő generácó np legngybb rzét tölt, gylks lehet nemzet fenntrtó elemenek. Az lletékesek, s z egz társdlm megmzdulásávl gyrs rdkáls ntézkedt kérünk. Tóvárs hőslszbr felvtás któber elejére vlt tervezve, közbejött kdályk mtt z ünnepélyes felvtás ez év őszén nem lesz megtrtv, előreláthtólg, május utlsó vsárnpján, vgys legközelebb hősök npján rendezk meg. Vlt már dunlmás kénesfürdőben? s hé 19; Sz< Köl üm gy; ge elő pél les; ács v< múl ml ft kezl lépj es f. hl köd váll; kelt Lj< kl; ber K Füle éve dél köz sze trz: nen utó sár rült np trtjj cs vr szü gn szl; ren Ver csőr szór Cser\ f. h«közel ms dt l meg) emb tn jese kő men: í

5 szeptember 1. Szent Imre ünnepély. A héreg r. k t h. egyházközség s z e p t e m b e r h ó é n t r t j Szent I m r e ü n n e p é l y é t. Tóvársn K e r e s z t é n y Plgár Kör vezetősége ngybbszbású ünnepélyt ó h j t r e n d e z n m g y r nemzet d c s ő s é g e s herce gének tszteletére, m e l y r e m á r z előkzületek flynk. Az ünne pély vlószínűleg k t ó b e r hó 5 - é n lesz m e g t r t v. T á n c m u l t s á g Ácsn. Az ács g z d f j u s á g szept é n, vsárnp, búcsú npján tánc m u l t s á g t t r t özv. T ó t h Z s g mndné vendéglőjében. A z ács ftlság k ö r é b e n k e d v e s n e k Í g é r kezk búcsú t á n c v g l m. Be lépődíj 1.50 fllér. A b ú c s ú á l d z t. A víg hngult, búcsú lklmávl s z k á s s e s z e m - s z m túlkpás néh áldztt s követelnek. M n t értesülünk végzetes szöllős b ú c s ú b n Zgó I m r e 75 éves n p s z á m s Összejárt krcs mákt, b e n é z e t t m n d e n házb, 6 n n y t v t t, h g y z utlsó phárnál hlv esett le s z é k r ő l. H á z s s á g. Hrsztnk V e r Ascher E m l b á n y l k l m z t t f. hó ö - á n T k d n h á z s s á g t kötöttek. Földmér munkákt válll k. m g á n m é r n ö k. É r d e kelteknek felvlágsítást d Ács Ljs v e n d é g l ő s K m á r m, I s k l - u t c 8. B c k l bleset. Szeptem ber 9 - é n sebes r m b n h j t t t K m á r m felé z O r s z á g - ú t n Fülöp J ó z s e f szőny l k s, 25 éves vsuts, k l g h g y t el dél vsút á t j á r ó t, g y r s h j t á s közben f e l b r u l t é s g y r á z k ó d á s t szenvedett. D r. Kss L j s n y. törzsrvs rzesítette helyszí nen e l s ő s e g é l y b e n, k m e n t ő utón S z ő n y b e, M c s - u t l k á sr szállíttt s ú l y s n sé rültet. Szüret multság. Vsár np délután ór kezdettel trtj mcs p r s k ö r - M cs I p r s D l e g y e s ü l e t s e r l e g vtó ünnepélyével egybekötött szüret m u l t s á g á t. A m u l t s á g n zenét I m r e T ó n zenekr szlgálttj. H l v c s r. S z m b t n este rendez s z k á s s hlvcsráját Verb István v e n d é g l ő s. A v csr ltt R g ó G y u l zenekr szórkzttj közönséget. Hláls szerencsétlenség. Cseresny G y u l tát kőműves f. hó 4 - é n követ f e j t e n m e n t közel h e g y e k b e. E g y htl ms követ krt h e l y é b ő l k m z dítn, m k r kő, m e l y b e c s l szernt 20 m á z s s m e g v l t, megndult szerencsétlen embert mg lá temette. A m e n tre s e t ő f l u b e l e k h l t n, t e l jesen ö s s z e r n c s l v s z e d t é k k kő lól. T e m e t é s e, hó ö - á n ment végbe n g y rzvét m e l e t t. nder csdkerékpárk Kmármmegye Szívbetegeknek érel meszesedben szenvedőknek termzetes F e r e n c József" keserűvíz h s z n á l t könyü é s p n t s b é l m ü k ö d é s t bztsít. K l n k vzsgáltk gzlják, h g y F e r e n c J ó z s e f vz különösen g y v é r z é s r e g u t ü t é s r e h j l ms d ő s e b b e m b e r e k n e k ktűnő szlgáltt tesz. A Ferenc J ó z s e f keserűvíz g y ó g y s z e r t á r k b n, d r g é r á k b n é s füszerüzletekben k p h t ó. 5. ldl. T l á l t t á r g y k. A kmá r m v á r s dóhvtlbn f. hó 9.-én egy b ő r férf pénztárc tláltttt. A h e l y b e l v s ú t állmásr vezető útn k s e b b p é n z ö s s z e g tláltttt. Az I g mánd útn egy pár férf kesztyű tláltttt. I g z l t t u l j d n s rendőrkptányságn hvtls órák ltt átvehet. Ránduljunk Dunlmásr. k vsárnp H l á l z á s. Ráks József bányhvtlnk életének 41 é v é ben D r g n e l h u n y t. T e m e te f. hó 7-én m e n t v é g b e ngy rzvét mellett. H l á l z á s. Egy rég b é k e d ő k b e n m n t k t n dőlt k s r n k közül: Grvetz Kálmán n y u g. áll. m. k r. tüz. főmümester, z ezüst k t n é r d e m k e r e s z t, szlgált e m l é k é r e m t u l j d n s vártlnul e l h u n y t. 40 éven felül s z l g á l t hdsereget, m n t k é pül m n d e n ktnánk. J ó l m e g érdemelt nyuglmbvnulását znbn nem ská élvezhette, m e r t életének 68 é v é b e n, szep t e m b e r hó 8 - á n Istenben m e g nyugdv csendesen elhunyt. T e m e t é s e s z e p t e m b e r hó 10-én d. u. 4 órkr vlt Szőnyben. A z e l h u n y t t felesége özv. Gr vetz K á l m á n n é, g y e r m e k e, k t e r j e d t r k n s á g, brát, tsztelő bjtárs gyászlják. Zmáncztt zett tűzhelyek fűt Gylókynál. nkeleckkek SPORT. K. F. C Csrn S. E. 1:1 (1:1) Bró : Szrvecz. C s r n á n játsztt v s á r n p b j n k m é r k ő z é s é t K. F. C cspt. A nehéz, s á r s pályán, mely m é g h z z á keskeny s vlt, K F C. játéksk sehgysem tlálták fel m g u k t, ú g y hgy z első percekben csk t p g t ó d z ó játék f l y k. Lssn znbn klkul K F C. fölé nye é s heves s t r m ltt áll csrnk k p u j. A hátvédek rmbló munkáj k p u s ügyes közbelépe znbn megkdályzzák támdásk eredményességét. Egy vártln lefutásból Cs. S. E. 0. p e r c ben Frnk révén g l t ér el. A gól védhetetlen, e r ő s l ö v é s b ő l szármztt. Újrkezdnél K. F. C. r á k p c s l é s 2 percen belül Kühnel révén kegyenlít. A féldő hátrlévő rze c s p k d ó me zőnyjátékkl t e l k e l. Hős s z b r l e l e p l e z é s. T á t k ö z s é g e l ö l j á r ó s á g k ö zönsége vsárnp leplezte le elesett h ő s e n e k emlékszbrát. Az ünnepélyen jelen v l t József f ő h e r c e g, t á b r n g y s, k t m e g y e j á r á s előkelőségek élén Huszár Aldár d r. főspán fgdtt. Pénzt tkrít m e g, h fűszer- csemege-árú szükség letét S p e l m n n I m r e f ű s z e r - c s e m e g e k e r e s k e d ö n é l szerz be. Kmárm, Igmánd-út. Ujjá szervezett egyház énekkr. K ö z m e g e l é g e d é s r e d c s é r e t r e m é l t ó n szerepelt tt róm. k t h. s k l f e l v t á s á n tt egyház é n n e k k r. M n t é r tesülünk, l g h á r m hetes é n e k kr nyújttt ktűnő együttest, mután Krjcsvcs J ó z s e f k á n t r m s t szervezte át énekkrát. M é l t ó e l s m e r é s l l e t úgy k r mestert, m n t jól f e g y e l m e z e t t krt kváló p r d u k c ó é r t, m r e m é n y t n y ú j t r r, h g y z énekkr jövő működétől legszebbet várhtjuk. Hl tlálkzunk v sárnp? Dunlmásn. r Hrlp. A I I. féldő e l s ő öt p e r c e csrnké, mjd következk egy húsz perces K F C. fölény, znbn cstárk gólképtelen sége, v l m n t sk lesállás m t t eredményt n e m t u d elérn cspt. A meddő támdás s r z t k után vsszesk K. F. C. Cs. S. E. e r ő s s t r m ltt t r t j f n k kpuját, znbn úgy hátvédek, m n t Fedler Jáns Kmárm, telefn 81. lenkkztő fnógyár. Brbcs, telep. Budpest, V., N á d r - u c c T e l e f n : Lpót A vármegye testnevel felügyelőváltzás m t t m g s b b fórumk rzéről s történt téves értelmez, mért s z ügy elntéződött cím megvál tzttásávl zzl k k ö tsel, h g y n e m levente e g y e sületek cspt csk k k r játszhtnk serlegért, h tes tületleg b e l é p n e k hely Le vente E g y e s ü l e t b e. A serleg m é r k ő z é s e k f l y nk márs érdekes e r e d m é nyek lkultk k. Bjnk m é r k ő z é s. Az ősz szezn első t t h n b j n k mérkőzét vsárnp fgj l e játszn K F C. cspt. Ellen fele győr cspt lesz, m é g p e d g z e r ő s n e k jelzett új c s p t : N á d r v á r s F. C. csprt : Bánhd L. E. Ttbány S. C. Levente 1 : 1 mndennemű nyers fehérített lenfnlk, lencérnák festve fehérítve. Mndennemű lenáruk, zsákk pnyvák. rd: L e g u t ó b b kfejtettük á l l á s p n t u n k t Leventék L b d rúgó S z ö v e t s é g é r ő l " é s két c k künkk lpján tsztázódtt s helyzet ebben k é r d é s b e n. A serlegmérkőzek ntézős é g e következő c í m e t k p t v á r m e g y e testnevel felügye lőtől : Kmárm Esztergm v á r m e g y e Levente Egyesületek é s hzzácstlkztt S p r t E g y e sületek l b d r ú g ó s e r l e g m é r k ő zének Intéző B z t t s á g. " A cím h s s z ú, de e b b ő l mnden kvláglk. T e h á t n e m bjnk ságról v n szó, hnem s e r l e g m é r k ő z é s e k r ő l ; t v á b b á cst l k z t t s p r t egyesületek s j á t s z n k serlegért, v g y s tes tületleg kötelesek belépn L e vente E g y e s ü l e t b e. így zután m n d e n g d l m u f f k elmúltt é s k é s z s é g g e l állpítjuk m e g, h g y Brcz M k l ó s elnök l e g k r r e k t e b b e n járt el e b b e n z ü g y b e n, m t különben sh k é t s é g b e nem v n t u n k, de egyesek esetleg érthetetlennek trttták c k k e k l p j á n kváló elnök ntézkedet. Ttbány Gyártmányk: Közpnt Nyugvópntr juttt leven ték lbdrúgó serlegmérkő zenek ügye. Tc. Levente Dunlmás Lev. 4 : 0 Lábtln Bőrösök, Tóvárs 1 : 5 N y e r g e s u j f l u V. O. C. F ü ztő S. C. 2 : 4 T k d A. C. Gróf Es terházy G ő z t é g l g y á r, T t 7 : 2. Smgycsurgó, lenkkztő mérkőzt. Tt csprt : Lenkkztő-, fnó-, szövő-, mpregnáló- cérngyár. Fóktelepek: Wlfnger, Buz, Ngy é s Rdcs /., m g c s r n k l e g j b b j Lőbl é s Frnkl v l t k. Sz rvecz bró mntszerün vezette A Kmárm-Esztergm Vár m e g y e Levente cst. S p r t egyesületek serlegmérkőzé n e k e r e n m é n y e f. h ó 7.-én : l e n p r r. í. Wlfnger k p u s fényes játék m n d e n t p r í r z. A féldő utlsó p e r c e b e n mndkét cspt e n g e d z rmból é s csk l é z e n g e n e k j á t é k s k pályáján. A KFC.-ből jók vltk : Ács 14. J í S. C. Ksbér L. E. 1 :1 A Kmármmegye lp plgárké! Hr Fzessen tehát elő m n d e n k l p u n k r.

6 6. ldl. Mz Hngsflmet, m é g p e d g m gyr h n g s f l m e t m u t t be j ö v ő hét s z e r d á j á n c s ü t ö r t ö k j é n mzgóképsznház. A tuljdns törekve d rányul, hgy z gz m z s z e z n m e g n d u láság f k z t s n emel f l mek nívóját é s ennek e g y k g e n fnts állmás csdáltsn szép : C s k egy kslány.. c. h n g s f l m. A f l m e t Gál Bél rendezte főszerepet: Eggert Márt, Zmbr M e r c e d e s, Jávr Pál, Vándry Gusztáv, Pethes S á n d r Gárdny L j s lkítják. A f l m e t m e s é j e, színtszt m g y r m u z s k á j d l r r p r e d e s z t n á l j á k, h g y tt K m á r m b n s l y n s k e r t érjen el bemuttó, mnt Budpesten z ö s s z e s ngy vdék v á r s k b n elért. R e m é l j ü k, h g y közönség legngybb megelégedsel f g beszéln z e l ő d á s után z első m g y r h n g s f l m kmá r m bemuttójáról. Nylttér KIADÓ LAKÁS. Gróf Gyürkynéféle lelepen újnnn épült két szbá ból álló lkás znnl kdó. Felvlá gsítást d Kmárm Kálmán. E G Y KERÉKPÁR lcsón eldó. Cím Turd Elek, Brk Kmárm. E G Y utc szb, knyh, mely üzletnek s megfelel znnl kdó. Bő vebbet Ország-ut 61. Brstzky László bír. végrehjtótól Kmármbn szám. Árver hrdetmény. év szept. K m á r m, szept Petőcz Üzlet 10. Jáns. áthelyez. Értestem m. t. közönséget, hgy Kmármbn, Igmándú t n levő háztrtás, bádg, z máncedény üzletemet vlmnt b á d g s szerelő üzememet O r s z á g - ú t 0. s z á m l á h e l y e z e m á t. Ezen áthelyez flytán áruckkemet jutánysán leszál líttt á r b n á r u s í t m. T e l j e s tsztelettel j E L L I N E K BÉLA b á d g s szerelő. ESZTERGOMBAN K s s u t h L j s utc 4. sz. ltt Hárm Szerecsen 4 6 vendéglő étterem, z egyestett vármegye l e g l k l msbb tlálkzóhelye. Mgyr knyh. Első GÉZA kmárm újnn temetkez felszerelte. keményf kprsókból, Győr-utc 4. sz Ngy újbb kvtelű szemfedelekből, vállltát válszték leg é r c -, puh- vlmnt srkszrúk szlgkból. Exhumálás hullszálltás beljutánys Pnts árk. külföldre. kszlgálás. Fele Szállít óráj ktüzetk zzl, hgy menyben tételenként eldásnál z á ver est 8 órág be nem fejeztetk, ugy z 29-én délelőtt 9 órkr, esetleg szükség ese tén 0-án délelőtt 9 órkr flyttttn fg, mkr leltárb fgllt 91 P. 21 fllérre becsült ngóságk legtöbbet Ígérőnek szükség esetén becsárn lul s elfgnk dtn. A csödleltárbn fgllt ngk vgy egy tételben vgy tételenként vgy hsnnemüek csprtnként csődtömegndnk belátás szernt, fgnk elárvereztetn. Kelt Kmárm, év szep tember hó 9. npján. Alptöke trtléklp: 200 ezer P. Kmárm, Igmánd-út 6. szám. 698 tk. sz. Az árvert év s z e p tember hó 29. n p j á n délelőtt 10 ó r k r Kcs községházánál fgják megtrtn. Az árver lá kerülő ngtlnk kkáltás ár kéthrmdánál lcs nybb árn nem dhtók el. Az árvereln szándékzók kötele sek bántpénzül kkáltásár 10 száz lékát kzpénzben, vgy z 1881 : L X. t.-c ábn meghtárztt árflym ml számíttt óvdékképes értékpp rsbn kküldöttnél letenn, bánt pénznek előleges bíró letétbe helye zéről kállíttt letét elsmervényt kküldöttnek átdn z árver fel tételeket láírn (18S1: L X. t.-c 147., 150., 17. ; 1908: t.-c. 21. ) Az k z ngtlnért kkáltás árnál mgsbb Ígéretet tett, h töb bet ígérn senk sem kr, köteles nym bn kkáltás ár százlék szernt megállpíttt bántpénzt z áltl ígért ár ugynnny százlékág kegzíten (1908 :XL1 25..), Kmárm, 100. év júnus hó 26. npján. Bd sk. jb. elnök, Fjbrk. S z l d plgár á r k. Nymttt Hcker Dezső könyvnymdájábn A kdmány hteléül : KISS telekkönyvvezetö l. Kmárm, Igmánd-ut Kmármmegye Htelbnk R. T. Kmárm-Újvárs. A kmárm kr. jbróság mnt telek könyv htóság. Böhm Gyul. végrehjttónk Kmlós Mártnné sz. Ánys Ld vég rehjtást szenvedő ellen ndíttt vég rehjtás ügyében telekkönyv htó ság végrehjtás árvert 7 P tőkekö vetel járulék behjtás végett kmárm kr. járásbíróság területén levő, Kcs községben fekvő, s kcs 156 sz. betétben A. II srsz hrsz. ltt fgllt szántó szőlő végrehjtást szenvedő nevén álló ngtlnr négyszáz pengő kkáltás árbn, ugynezen betétben A f 2. sr. sz hrsz. ltt fgllt szántór hármszáz pengő kkáltás árbn, kcs 1924 A I. 1. srsz. 404J1, hrsz.. fgllt szántó közös legelő lletőségre Egyezerötszáz pengő kkáltás árbn, ugynezen betétben A II srsz , 5560J2. hrsz.. fgllt szántór Egyezerkettőszáz pengő kkáltás árbn, végül z A f 1,, srsz hrsz.. fgllt szántór közös legelő lletőségre klencszáz pengő kkáltás árbn elrendelte. kcsnyben tűzfát bgnárfát. László hrdetmény-kvnt. ngybn mndennemű keményfát, tlpfát, kr. br. végrehjtó. Árver <e4\.gcs hó 27-én d. e. 9 Brstzky K j e l e n t e m, hgy u g u s z t u s hó 24.-én Társskörben Hjnl O s z k á r úr é s köztem l e f l y t v t á b n H j n l O s z k á r úrnk vlt gz. S é r t e n őt s z á n d é k m b n n e m v l t é s h v t hevében mégs hsználtm v l n l y e n k f e j e z é s e k e t, efelett s j n á l k z á s mt fejezem k. FEJEI Alulírtt kküldött br. végre hjtó ezennel közhrré tesz, hgy győr kr. törvényszéknek, C s. 1884!90. számú végze flytán dr. Ngy Antl csődtömeggndnk kérelmére vgyn buktt Letner József vlt ksbér keres kedő csődügyében csődleltárbn fg llt ngókr, nevezetesen üveg, prcel lán, festék, fűszeráruk lkörökre z árvert ktűz s nnk megtrtásául vgynbuktt üzletében Ksbéren leendő megtrtásánk htárdőül E rvt ltt közlőtekért nem válll felelősséget szerkesztőség. Nyltkzt. 1. K E G Y E L E T. Apróhrdet. Vsárnp, f. h ó 14.-én egy g e n kedves é s d e r ű s flmet m u tt be m z g ó k é p s z í n h á z. A p á r s dvtkrály* főszerepet Krd Már, Hrry Ledke, Székely I b l y é s Verebes E r n ő j á t s z á k. szeptember A bnk működe kterjed bnkszkm mnden á g z t á r : betétek; betétkönyvecskékre flyó számlákr. Értékppírk vétele eldás. Tőzsde megbízásk lebnylítás budpest külföld tőzsdéken. Kül- belföld csekkek kereske delm utlványk behjtás. Átutlásk meg htelezek bel- külföldre. Külföld pénzek beváltás mndenkr hvtls np árflymn. Mgyr-Frnc Bztsító Kmármmegye Rzvénytársság Vezérügynöksége. Menetjegyrd fókj. Fred Kálmán F Mgyr áltláns kösénbány r. t. vezérképvselete. Telefn 29. gróf E s z t e r h á z y, B u d p e s t - S z e n t l ő r n c, t t, Interurbán : n e s z m é l y j -, n y e r g e s u j f l u s -, István t é g l gyárk közpnt eldás rdáj. Ostrerrechsche Gpswerke képvselete. 6. Ajánljuk : Tüzelőnygnkt n e v e z e t e s e n : ktűnő m n ő s é g ű t t s z e n e t, t t b r kettet, prsz s á l n p r m szenet, c k s t, tűzfát egz príttt á l l p t b n, u g y w g g n t é t e l b e n, mnt kcsben. Építkez nygnkt: MAK n g y s z l á r d s á g ú p r t n d cementet, g y r s n kötő l e g k t ű n ő b b CITADUR* v é d j e g y ű b u x t cementet, p r m felsőgl í e h é r m e s z e t, betn- é s v s b e t n é p í t k e z é s h e z dunkvcst, fltéglát, teíőcserepet, S t u k k t u r gpszet. Prm gpsz t r á g y. Prm gpsz trágy. Hj ózást vállunk nykbn. 12. u g y ks tételekben mtr-, mnt uszályrkmá F e l e l ő s k d ó : Hckür D e z s ő. rd< bes; mej kt, gyá el Ngl nk, köz mg jelg vsz nem hj l: vn dg sze lekt; pn érdél kell Am< m vlt del mtí tzt; ltt gyk kvá már könr jólle egy mell vgy lm szép lyj krár ben. krrrl rend vándl pusz m drcl Cun

Felelős szerkesztő: Alapy Gáspár m. kir. kormány. főtanácsos, polgármester nyilatkozata. A munkanélküliség. nyomó része a n y a g á r, a m u n k a

Felelős szerkesztő: Alapy Gáspár m. kir. kormány. főtanácsos, polgármester nyilatkozata. A munkanélküliség. nyomó része a n y a g á r, a m u n k a I L é v f 0 l y m 4 1 s z á r 20 fllér. m ELŐFIZETÉSI Eg évre 10 P. 5 P. Félévre Megjelenk ÁR : Egyes szám ár 2*50 P. 20 f). Felelős szerkesztő: PTHÓ Komárom, Igmánd-ut GYUL szombton.! Kézrtokt Munknélkül

Részletesebben

lások a vármegye kisgyülésén.

lások a vármegye kisgyülésén. VIL évflym 37. szám r 20 fllér. -7-' I te. 1. S ' ELŐFIZETÉSI ÁR MgrSZ 10 P. évre 5 P. Megjelenk Negyedévre szmbtn. 250 P. Pélels szerkesztő: PTHÓ GYUL 0000000000000^ dlgzó nnmum rr munkástömegek ltt keresete

Részletesebben

20 fillér. Felelős szerkesztő:

20 fillér. Felelős szerkesztő: . é v f l y m 9. s z á m. r fllér. Kmárm, L Ő F Z T É ÁR gz évre P. Félévre 5 P. ****** ZRKZTŐÉ egyedévre gyes szám ár egjelenk mnden 5 P. f l. Telefn 6. H r d e t é s e k ár d í j s z b á s YUL szmbtn.

Részletesebben

Nyolcvannégy hősi halottja elmlékét ünnepelte B a n a község.

Nyolcvannégy hősi halottja elmlékét ünnepelte B a n a község. IV. é v f l y m 45. szám. Kmárm, 1932. nvember 5. LŐFIZTÉSI ÁR : g é s z évre Fel évre 10 P. 5 P. SZRKSZTŐSÉG egyedévre g y e s Szám ár Megjelenk m n d e n 2*50 P Felelős szerkesztő: 20 íll PATHÓ ág, n

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DBRC Megyei Jgú Várs Önkrmányztánk K Ö Z L Ö Y 2006. évi 20. szám 2006. nvember 22. T A R T A L M J G Y Z É K Szám Tárgy ldl A KÖZGYŰLÉS HATÁRZATAI 234/2006. (X. 26.) Ö.h. A Debreceni Vgynkezelő Zrt. részvényének

Részletesebben

n e k ü n n e p é l y e s leleplezése

n e k ü n n e p é l y e s leleplezése IV. é v f l y m f""* 23. szám r 20 1, s fllér. Kmárm, 1932. júns 4. - WLWLmm LŐFIZTÉSI gés2 évre Félévre 10 P. 5 í. } SZRKSZTŐSÉG K : egyedévre 2*50 P. gyes sz r Megjelenk mnden K m á r m. I g m á n d

Részletesebben

BlEHMÍHl RTESIT TÁRSADALMI ÉS VEGYES TARTALMÚ HETILAP.

BlEHMÍHl RTESIT TÁRSADALMI ÉS VEGYES TARTALMÚ HETILAP. 4S. évflym 884. 3. szám. Debreczen, vsárnp, ugusztus 3. Előfzetés Egész évre feltételek: Félévre 2 frt. Negyedévre 50 kr. Községeknek 60 kr. pstdíj beküldése mellett egész évre ngyen. Egyes szám ár 4 kr.

Részletesebben

Boldog, szomorú dal. 134 Tempo giusto. van gyer - me- kem és. már, Van. Van. már, fe - le - sé - gem. szo-mo - rít - sam? van.

Boldog, szomorú dal. 134 Tempo giusto. van gyer - me- kem és. már, Van. Van. már, fe - le - sé - gem. szo-mo - rít - sam? van. Boldog, szomorú dl Kosztolányi Dezsõ Soprn 13 Tempo giusto Lczó Zoltán Vince Alt Tenor Briton Vn már ke - nye-rem, bo- rom is vn, vn gyer - me- kem és Bss Vn Vn fe - le - sé - gem. Szí - vem mi-nek is

Részletesebben

Az első magyar király

Az első magyar király \ V. é v f l y m 33. s z á m Á r 20 fllér. K m á r m, 1933. g s z t s 19. ragj L Ő F I Z T É S I ÁR : gész évre Félévre 10 P. 5 P. egyedévre SZRKSZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: 2*50 P. gyes szm á r 20 ft. Felelős

Részletesebben

Á r a 20 fillér. Felelős s z e r k e s z t ő : délben, amikor Krisztus földi helytartója, a római papa s z á z ezrek jelenlétében megnyitotta a

Á r a 20 fillér. Felelős s z e r k e s z t ő : délben, amikor Krisztus földi helytartója, a római papa s z á z ezrek jelenlétében megnyitotta a V. é v f l y m 4. s z á m. Á r 20 fllér. K m á r m, 9. á p r l s 8. * LŐFIZTÉSI gész évre Félévre 0 P. ÁH : egyedévre 5 P. 2-rA) P. Felelős s z e r k e s z t ő : 20 fl. PATHÓ gyn súlys felelőség hármlk

Részletesebben

A tatai r e f o r m á t u s egyházmegye közgyűlése.

A tatai r e f o r m á t u s egyházmegye közgyűlése. IV. é v f l y m 0. s z á m Á r 20 fllér. LŐFIZTÉS! g-z é v r e rélévre 0 P. :» P. gyes szr r egjelenk mnden 2-S0 P. 2(J ftt. Felelős s/erues.' tő: PTKÓ nkét nem tdjk, hgy mly eredményt f g hzn z ín ségeseknek.

Részletesebben

Írásbeli szorzás kétjegyû szorzóval

Írásbeli szorzás kétjegyû szorzóval Írásli szorzás kétjgyû szorzóvl Kiolgozott mintpél Egy krtész 36 plántát ültttt gy sor. Hány plántát ül - t ttt 24 sor? Atok: sor 36 plánt 24 sor x Trv: x = 24 36 vgy x = 36 24 Bslés: x 20 40 = 800 Számolás:

Részletesebben

A községi törvény revízióját sürget ték a községi és körjegyzők a vármegyei közgyűlésükön.

A községi törvény revízióját sürget ték a községi és körjegyzők a vármegyei közgyűlésükön. IV. évflym 9. s/ám. Lt - F I Z T É S I tgesz e\te Félévre 0 P. 5 P. egjelenk Ár 20 fllér. SZRKSZTŐSÉG ÁR : egyedévre gyes mnden Kmárm. 92. s z e p t e m b e r 24. 2*)0 szám ár 20 P. íl. Pétels szeruesz:

Részletesebben

l. számú előterjesztés

l. számú előterjesztés Budpest Fővárs X. kerület Kőbányi Önkrmányzt Alplgármestere l. számú előterjesztés I. Trtlmi összefglló Előterjesztés Képviselő-testület részére Kőbányi Sprtegyesületek és Sprtszervezetek Szövetsége 2013.

Részletesebben

A r a 20 fillér. Felelős szerkesztő:

A r a 20 fillér. Felelős szerkesztő: . é v f o l y m 6. s z á m. Wk ~m Félévre K o m á r o m, 1930- f e b r u á r 8. * ELŐFZETÉS Egz é v r e r 20 fllér. 10 P. 5 P. Negyedévre E g y e s szám á r Megjelenk mnden SZERKESZTŐSÉG ÁR : 2*50 F. 20

Részletesebben

FelelŐS szerkesztő: ha üt az óra, ott leszünk újra mindannvian és visszaszerezzük

FelelŐS szerkesztő: ha üt az óra, ott leszünk újra mindannvian és visszaszerezzük «. évfolym 21. szám Ár 20 fllér. Komárom, 1930. május 24. ELŐFZETÉS ÁR : Egz évre 10 P. Negyedévre 2*50 P. 5 P. Egyes szm ár 20 fül. Megjelenk mnden szombton. FelelŐS szerkesztő: BECSKÖ JÓZSEF SZERKESZTŐSÉG

Részletesebben

V -. ' m m 1 - -1 * T

V -. ' m m 1 - -1 * T i VII. évflym 28. s z á m. r 20 f i l l é r. Kmárm, 1935. j ú l i u s 13. V -. ' m m ; 1 - -1 * T! - M M M M M M E L Ő F I Z E T É S I ÁR E g é s z évre Félévre 10 P. I Negyedévre 5 P. Egyes s z á m á

Részletesebben

Á r a 20 fillér. Felelős szerkesztő: vagy amely már ott is szü letik, abban a környezetben? fog vágyódni a haza után,

Á r a 20 fillér. Felelős szerkesztő: vagy amely már ott is szü letik, abban a környezetben? fog vágyódni a haza után, ..«1»- II. é v f o l y m 38. szám Á r 20 fllér. K o m á r o m, 1930. s z e p t e m b e r 20. o ELŐFIZETÉSI tgesz évre Félévre 10 P. 5 P. ÁR : Negyedévre 2'50 Egyes szám ár Megjelenk mnden 20 P. fll. Felelős

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK Oldal 95. szám 2009. évi LXXVII. tör vény A köz te her vi se lés rend sze ré nek át ala kí tá sát cél zó tör - vénymódosításokról...

Részletesebben

Pélelos szerkesztő: JÓZSEF

Pélelos szerkesztő: JÓZSEF K o m á r o m. 1930. j n u á r 4. ELŐFIZETÉSI. sz evrc Félévre lü P. : 5 P. AR : E g y e s sz m ár komárom P. 20 íll. Pélelos szerkesztő: BECSKÖ szombton. Újév elmélked. Surány 2-50 Negyedévre Megjelenk

Részletesebben

HANGY A KEGYELET. Felavatták. hősi emlékművét. Az önbizalom, mint őserő.. Vidéki ü z l e t e i n k : Győri üzleteink : talmim**************^

HANGY A KEGYELET. Felavatták. hősi emlékművét. Az önbizalom, mint őserő.. Vidéki ü z l e t e i n k : Győri üzleteink : talmim**************^ tlmm**************^ E L Ő F I Z E T É S I R sz évre Félévre 10 P. 5 P. Megjelenk SZERKESZTŐSÉG Negyedévre 2'5l> P. Felelős s z e r k e s z t ő : E g y e s szám r 20 f l, mnden 44 np keservek, r o b o t

Részletesebben

A hercegprímást, a főispánt é s a z alispánt ünnepelte törvényható ságunk a z őszi közgyű

A hercegprímást, a főispánt é s a z alispánt ünnepelte törvényható ságunk a z őszi közgyű VII. évflym 39. szám. Ar 20 fillér. Kmárm, 1935. szeptember 28. mm $ i E L Ő F I Z E T É S I ÁR 1U P. Egz évre Félévre 5 P. SZERKESZTŐSÉG Negyedévre 250 F. Egyes szru r 20 KII. Pélels szerkesztő: PATHÓ

Részletesebben

A BUX-index alakulása a 9. héten ( )

A BUX-index alakulása a 9. héten ( ) A BUX-index lkulás A BUX-index lkulás 20 március 06. Flg 0 Értékelés kiválsztás Még Givenincs A BUX-index értékelve lkulás Give A BUX-index lkulás Give A BUX-index lkulás Mérték Give A BUX-index lkulás

Részletesebben

PATHÓ G Y U L A 1 ^ szünet nem volt egyéb mint letekzetvétel a nagy felada tok további teljesítésére. Ná lunk ekepen a b a n k o k és a a

PATHÓ G Y U L A 1 ^ szünet nem volt egyéb mint letekzetvétel a nagy felada tok további teljesítésére. Ná lunk ekepen a b a n k o k és a a . vfolym 30. szám Ar 20 fller ELŐFZETÉS ÁR : SZERKESZTŐSÉG 10 P. Negyedévre b P. Egyes K á r Megjelenk m n d e n Komrom, ár 250 P. 20 fll. Felelős s z e r k e s z t ő ; Komárom, gmánd-ut ÉS 193!. Julus

Részletesebben

Kelj föl rab-ágyad kőpárnáiról, Beteg, megzsibbadt gondolat! Kiálts fel érzés! mely nyögél Elfojtott, vérző szív alatt.

Kelj föl rab-ágyad kőpárnáiról, Beteg, megzsibbadt gondolat! Kiálts fel érzés! mely nyögél Elfojtott, vérző szív alatt. SZIGLIGETI Szigliget 750 éve királyi HARSONA vár Szigliget község Önkormányztánk ingyenes kidvány XI. évf. 3. szám Vörösmrty Mihály: Szbd sjtó Kelj föl rb-ágyd kőpárnáiról, Beteg, megzsibbdt gondolt! Kiálts

Részletesebben

Á r a 20 fillér. Felelős szerkesztő:

Á r a 20 fillér. Felelős szerkesztő: IL é v f o l y m 4. s z á m Á r 20 fllér. ELŐFIZETÉSI gesz évre 10 P. 5 P. K o m á r o m, 1930. j n u á r 25, AR : Negyedévre SZERKESZTŐSÉG 250 P. Egyes szm ár 20 fül. \ M l KCne félg nytv, Éth meg nem

Részletesebben

SARTI. Alexandrion Apartman. Központ: 150 m Strand: 200 m Klíma: 5 /nap WIFI:

SARTI. Alexandrion Apartman. Központ: 150 m Strand: 200 m Klíma: 5 /nap WIFI: www.sithonia-sarti.hu www.sartimania.hu Sarti Sarti ófalu Sarti Beach Sarti a Halkidiki-félsziget kö zép sõ, Sithónia-nyúlványának ke le ti partján fek szik. Ne vét már az ókor ban is lé te zõ te le pü

Részletesebben

Rendkívüli v á r o s i közgyűlés.

Rendkívüli v á r o s i közgyűlés. . é v f o l y m 36. szám ELŐFZETÉS Egz évre Félévre 10 P. 5 P. Á r 20 fillér. ÁR : Negyedévre Egyes szám ár Megjelenik minden SZERKESZTŐSÉG 2'50 20 P. fill. Felelős szerkesztő: BECSKŐ szombton. véres szeptember

Részletesebben

V. évfolyam 6. szám. Ára 20 fillér. Komárom, 1933. február 11

V. évfolyam 6. szám. Ára 20 fillér. Komárom, 1933. február 11 V. évflym 6. szám. Ár 20 fillér. Kmárm, 1933. febrár 11 gész Félévre évre LŐFZTÉS ÁR : 10 1\ egyedévre 2*50 P, 5 \ gyes szár r 20 íill egjelenik minden szmbtn. Felelős szerkesztő: PATHÓ GYULA SZRKSZTŐSÉG

Részletesebben

Erős megpróbáttsi májusi esőt a magunk ere jéből előteremteni nem t u d j u k, az egek csatornáit e m b e r i kézzel, mesterséges uton

Erős megpróbáttsi májusi esőt a magunk ere jéből előteremteni nem t u d j u k, az egek csatornáit e m b e r i kézzel, mesterséges uton VK évflym 9. zám Ár 20 fllér. LŐFIZTÉSI géz Félév evrt 0 P. 5 P. Mgjrlenk SZRKSZTŐSÉG ÁR : egyedév 2 5 0 P. gye zm á r 20 f). mnden Kmárm, Pélel zerkeztő: PTHÓ gzdág életünk krán beközöntött ká nkl h ő

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 5., kedd 92. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: LXX. tv. A fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a mun ka nél kü li ek el lá tá sá ról szóló 1991.

Részletesebben

Felelős szerkesztő: iránt, hogy a tél b e á l t a előtt az. h o g y a szigorú idő b e á l t a k o r ne. meleg szoba é s kenyér

Felelős szerkesztő: iránt, hogy a tél b e á l t a előtt az. h o g y a szigorú idő b e á l t a k o r ne. meleg szoba é s kenyér !?. é v f o l y m 42. szám. K o m á r o m, 1930. o k t ó b e r 18. ELŐFIZETÉSI Egész évre 10 P. 5 P. Félévre Negyedévre E g y e s szám ár Megjelenk mnden SZERKESZTŐSÉG ÁR : 2*50 P. 20 fll. Felelős szerkesztő:

Részletesebben

rcleios szerkes/iö: efbberi b i z a l o m gyermekei é e/ek irányitiák eseiekedeíomker is. születését hirdető

rcleios szerkes/iö: efbberi b i z a l o m gyermekei é e/ek irányitiák eseiekedeíomker is. születését hirdető 1> O ÜL é v f o l y m 2. szám. Á r 20 füíér. SZERKESZTŐSÉG E S ELŐFZETÉS A R ; Egz évre Félévre 10 P. 5 P. NegyedévtEgyes szám ár 2*50 P 20 fll rcleos szerkes/ö: PATHÓ GYULA e s z t e n d ő. rt. A l p

Részletesebben

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 338 A fény ké pe ket a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um Tör té ne ti Fény kép tárából (Nép sza bad ságar chí vu m, Ká dár

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 7., szerda TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXI. tv. Egyes szo ciá lis tár gyú tör vé nyek mó do sí tá sá ról... 10456 2007: CXXII. tv. A szol gá la

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

haza f i a i t. k epetektől. A m i s / á m l á n k r a nem f o g vércseppjeinkkel b e f r ö c s k ö i t f a l a t! jogotok,

haza f i a i t. k epetektől. A m i s / á m l á n k r a nem f o g vércseppjeinkkel b e f r ö c s k ö i t f a l a t! jogotok, . é v f «- 3. s A r 20 fllér. ELŐFZETÉS ÁR : 10 P. Negyedévre E g é s z évre 5 P. Felévre sí összejöttek ngy urk é s függ smét 8 ff sunk. E d d g csk tűrtünk, csk szenvedtünk, m e g s z e n v e d t ü k

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

A vármegyei inségenyhitőakció

A vármegyei inségenyhitőakció H. évfolym 47. szám Ár 20 fllér. Komárom, 1930. november 22. ELŐFIZETÉSI ÁR í SZERKESZTŐSÉG ES KIAD HIVATAL: Egész évre 10 P. Negyedévre 2-50 P. Felelős szerkesztő: Komárom, ígmánd-u 12. Telefon 61. Félévre

Részletesebben

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 182 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Dr. Kár olyi Géza 1 GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL Cselekvési változatok A szö vet ke zet a ha tá lyos meg fo gal ma zás 2 sze rint:

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 16., péntek TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról... 10754 Oldal 2007: CXXVII. tv. Az ál ta lá nos for gal

Részletesebben

108. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. jú li us 30., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1125 Ft. Oldal

108. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. jú li us 30., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1125 Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapst, 2009. jú l us 30., csütörtök 108. szám Ára: 1125 Ft TARTALOMJEGYZÉK 158/2009. (VII. 30.) Korm. rn d lt A mzõgazdaság trmékk és az éllmszrk, valamnt a szszs

Részletesebben

S Z L A U K Ó L Á S Z L Ó C O M I X

S Z L A U K Ó L Á S Z L Ó C O M I X SZLAUKÓ LÁSZLÓ C O M I X A cím OL da LOn SZLAUKÓ LÁSZLÓ COMIX (RÉSZLET) 1996 SZLAUKÓ LÁSZLÓ 2006 KÉPÍRÁS MÛVÉSZETI ALAPÍTVÁNY 2006 SZLAUKÓ LÁSZLÓ COMIX KÉPÍRÁS MÛVÉSZETI ALAPÍTVÁNY, KAPOSVÁR SZIGETVÁRI

Részletesebben

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 10., péntek 28. szám TARTALOMJEGYZÉK 49/2006. (III. 10.) Korm. r. A föld gáz el lá tás ról szóló 2003. évi XLII. tör vény egyes ren del ke

Részletesebben

TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS

TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS A Község Képviselő testülete márciusi soros ülésén döntött, hogy 2010. június 4 én, Trinoni békediktátum láírásánk 90. évfordulóján emlékművet emeltet Lőkösház központjábn, Ktolikus

Részletesebben

Felelős s/.erkcsztö: ülésén első izben e l n ö k ö l t ú j o n kinevezett főispánunk, d r. Radocsay László, a k i t ez a l k a Kolozsváry

Felelős s/.erkcsztö: ülésén első izben e l n ö k ö l t ú j o n kinevezett főispánunk, d r. Radocsay László, a k i t ez a l k a Kolozsváry VI. é v f l y m 28. szám r 2 fillér. tt K m á r m, 934. júlis 4. ^3.. SZRKSZTŐSÉG ÉS LŐFIZTÉSI ÁR : gz é v r e p. egyedévre 5 P. Félévre 2*5 P. g y e s szám r 2 íill. Felelős s/.erksztö: PTHÓ év. történelmi

Részletesebben

% &'( Kedves Gyerekek! Nagyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom a leveleiteket!! " # $ %! & '

% &'( Kedves Gyerekek! Nagyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom a leveleiteket!!  # $ %! & ' !"#$ % &'( Kedves Gyerekek! Ngyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom leveleiteket!! " # $ %! & ' ())* + Az jándékosztó Mikulás eredetileg ktolikus vllású vidékeken Szent

Részletesebben

A BUX-index alakulása a 24. héten ( )

A BUX-index alakulása a 24. héten ( ) A BUX-index lkulás A BUX-index lkulás 2010 június 21. Flg 0 Értékelés kiválsztás Még Give nincs A BUX-index értékelve lkulás Give A BUX-index lkulás Give A BUX-index lkulás Give A BUX-index lkulás Mérték

Részletesebben

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek 145. szám Ára: 1344, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXVII. tv. A fog lal koz ta tói nyug díj ról és in téz mé nye i rõl... 10192 282/2007.

Részletesebben

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése 31/2006. (VII. 5.) AB végzés 1021 31/2006. (VII. 5.) AB végzés Az Al kot mány bí ró ság al kot mány jo gi pa nasz és utó

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

ᔗ勗 tér ᔗ厗k n ü 2011. c u 04- n k h ó ᔗ厗k n ü Község 2011. c u 04- n megt rtott közmegh llg tásáról Ü h : Község Műᔗ勗elᔗ勗ᔗ勗ésᔗ勗 házáᔗ勗 ᔗ勗 ᔗ勗 tér n nn k: ᔗ勗oᔗ勗ák ᔗ勗ál olgármester eᔗ勗th ᔗ勗stᔗ勗áᔗ勗 l olgármester

Részletesebben

BarátiHuszárAladárdr. föp

BarátiHuszárAladárdr. föp IV- évflym 46. szám Á r 20 f i l l é r. Kmárm, 932. n v e m b e r 2. LŐFIZTÉSI gz évre Félévre 0 5 egjelenik P. P. ÁR : SZRKSZTŐSÉG egyedévre g y e s szám minden 2*50 P á r 20 f i l i, Felelős szerkesztő:

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym Mt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod meg.

Részletesebben

ZAIil ROZIM. A nagykanizsai Ipar-Testület, * a nagykanizsai Takarékpénztár részvény társasig,' a.kotori takarékpénztár

ZAIil ROZIM. A nagykanizsai Ipar-Testület, * a nagykanizsai Takarékpénztár részvény társasig,' a.kotori takarékpénztár NAGYKANIZSA, 1903. szeptember hé 5-én. SB-c szám XLII. évfolym. EISfl.ztlét ír: Erft órrc 10 kor. 611 Kíl érre & ;!; Neípdívre 2 kor. fk> 611. Egye* utm 20 1111. HIROETÉSCK 6 hsatp pctttorbo 14,má*o!«*«r

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

S Z E R K E S Z T Ő S É G ÉS KIADÓHIVATAL: 2*50 P. Egyes szám ára 20 fül. M e g j e l e n i k minden szombaton.

S Z E R K E S Z T Ő S É G ÉS KIADÓHIVATAL: 2*50 P. Egyes szám ára 20 fül. M e g j e l e n i k minden szombaton. V III. é v f l y m 23. szám Ár 20 fillér. Kmárm, 93. június 6. IS L Ő F I Z T É S I ÁR : 0 P. 5 P. egyedévre S Z R K S Z T Ő S É G ÉS KIADÓHIVATAL: 2*50 P. gyes szám ár 20 fül. Felelős s z e r k e s z

Részletesebben

Bevezetés. Mi a koleszterin?

Bevezetés. Mi a koleszterin? Bevezet betegklub feldt tgji számár betegségükkel kpcsoltos szkszerű információkt megdni. Ebben füzetben koleszterin htásiról cukorbetegségről gyűjtöttünk össze hsznos információkt. Mi koleszterin? koleszterin

Részletesebben

Á r a 20 fillér. Felelős szerkesztő:

Á r a 20 fillér. Felelős szerkesztő: 04 Á r 20 fllér. ~.. ytép - K o m á r o m, 1929. n o v e m b e r 2. mvum v h, * u. v n u v f««m M m m m m n ELŐFZETÉS! ÁR : 10 P. Nnredévre 2-50 P. Egész tv re Egyes szár ár 20 fül. v/ 4 Féévre Megjelenk

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. szeptember 30. TARTALOM UTASÍTÁSOK 20/2006. (ÜK. 9.) LÜ utasítás a vádelõkészítéssel, a nyomozás törvényessége feletti

Részletesebben

A SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK JELLEMZŐI ÉS TÉNYSZERŰ ADATAI 2

A SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK JELLEMZŐI ÉS TÉNYSZERŰ ADATAI 2 136 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Né meth Lász ló 1 A SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK JELLEMZŐI ÉS TÉNYSZERŰ ADATAI 2 Cselekvési változatok Ki in du lás ként fon tos meg fo gal maz ni azt, hogy

Részletesebben

Ara 20 fillér. helclös szerkesztő:

Ara 20 fillér. helclös szerkesztő: VII. évflym 30. szám r 20 fillér. Kmárm, 1935. júlis 27. LŐFIZTÉSI teesz évre Félévre lö P. 5 I*. egjelenik ÁR egyedévit gyes szám i minden SZRKSZTŐSÉG 2'b P. 2 0 fül. hellös szerkesztő: PTHÓ GYUL szmbtn.

Részletesebben

A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról 1. rész

A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról 1. rész A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról. rész Bevezetés Az idő múlik, kívánlmk és lehetőségek változnk. Tegnp még logrléccel számoltunk, m már elektronikus számoló - és számítógéppel. Sok teendőnk

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 3657-3768. OLDAL 2008. július 7. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

FEDŐLAP. A Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium diáklapja (2008-2009-es tanév I. szám)

FEDŐLAP. A Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium diáklapja (2008-2009-es tanév I. szám) FEDŐLAP A Medgyszy István Szkképző Iskol, Gimnázium Kollégium diáklpj (2008-2009-es tnév I. szám) Ahogy z ország számos intézményébe, így iskolánkbn is z idei tnév kezdetén elérhetővé vált szelektív hulldékgyűjt,

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

Felelás szerkesztő: Lőke. res, felsőházi t a g és Thaly D e z s ő

Felelás szerkesztő: Lőke. res, felsőházi t a g és Thaly D e z s ő i \ :. é v f l y m 29. s z á m Ar 20 fülér. SZRKSZTŐSÉG LŐFIZTÉSI ÁR : gz Félévre évre 10 P. 5 P. Megjelenik egyedévre 2*50 P. g y e s szám ár 20 fili. Felelás szerkesztő: PATHÓ minden szmbtn. Sz wt sem

Részletesebben

Á r a 20 fillér. a főispánnak, az a l i s p á n n a k é s a vármegye: f ő j e g y z ő n e k t á m o g a

Á r a 20 fillér. a főispánnak, az a l i s p á n n a k é s a vármegye: f ő j e g y z ő n e k t á m o g a II. é v f o l y m 18. s z á m. Á r 20 fllér. Komárom, 1930. m á j u s 3. r ELŐFIZETÉSI Egz évre Félévre 10 P. 5 P. I ÁR : SZERKESZTŐSÉG Negyedévre 2 J 0 P. Egyes SzáU á r 20 íll. Megjelenk mnden Felelős

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete 26734 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/193. szám A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. TARTALOM TÖRVÉNYEK Oldal Oldal SZEMÉLYI HÍREK 2006. évi LI. tör vény a bün te tõ el já rás ról szó ló

Részletesebben

ISMERTETÉSEK. A teherszállítás költsége az amerikai vaspályákon.

ISMERTETÉSEK. A teherszállítás költsége az amerikai vaspályákon. ISMERTETÉSEK. A teherszállítás költsége z meriki vspályákn. Az Erié vspály főmérnöke Chnute, ew-yrk állm néhány vspá. yájánk teherszállítási költségeiről érdekes összeállítást közölt, z»americn sciety

Részletesebben

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató 1. A biz to sí tó tár sa ság ra vo nat ko zó ada tok UNION Vienna Insurance Group Biz to sí tó Zrt. 1082 Bu da pest, Ba ross u. 1. H-1461 Bu da

Részletesebben

lks~71 ~~ Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző ,~ LU:Lll ;rejl Faragón'é Széles Andrea Jegyzői kabinet vezetője q GAZDÁLKODÁSI FŐOSZTÁLY

lks~71 ~~ Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző ,~ LU:Lll ;rejl Faragón'é Széles Andrea Jegyzői kabinet vezetője q GAZDÁLKODÁSI FŐOSZTÁLY Ügyratszám7092-10/2011.v1l1. Ügyntéző: Ferenczné NYíREGYHÁZA MEGYE JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTER HVATALA GAZDÁLKODÁS FŐOSZTÁLY 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-524, (42) 524-540; Fax:

Részletesebben

Egyházak belügyeit még az ellenzék óhajára sem tárgyalhatja a városi közgyűlés.

Egyházak belügyeit még az ellenzék óhajára sem tárgyalhatja a városi közgyűlés. V. é v f l y m 8. s z á m LŐFIZTÉSI gész évre Félévre 0 P. 5 P. Á r 2 0 fillér. AR : egyedévre S Z R K S Z T Ő S É G S K I A D Ó H I V A T A L : 2*50 P. Felelős szerkesztő: gyes szm á r 20 fiit. P A T

Részletesebben

Gyakorló feladatsor 9. osztály

Gyakorló feladatsor 9. osztály Gykorló feldtsor 9. osztály Hlmzok. Sorold fel z lábbi hlmzok elemeit! ) A={ legfeljebb kétjegyű 9-cel oszthtó páros pozitív számok} b) B={:prímszám, hol < 7} c) C={b=n+, hol nϵz és- n

Részletesebben

21. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. feb ru ár 20., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1935, Ft. Oldal

21. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. feb ru ár 20., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1935, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. feb ru ár 20., péntek 21. szám Ára: 1935, Ft TARTALOMJEGYZÉK 33/2009. (II. 20.) Korm. ren de let A he lyi ön kor mány za tok vis ma i or tá mo ga tá

Részletesebben

Kerületi Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011.

Kerületi Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011. Kerületi Közokttási Esélyegyenlőségi Progrm Felülvizsgált Budpest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzt 2011. A felülvizsgált 2010-ben z OKM esélyegyenlőségi szkértője áltl ellenjegyzett és z önkormányzt

Részletesebben

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3555, Ft. Oldal

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3555, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. ja nu ár 30., péntek 13. szám TARTALOMJEGYZÉK 19/2009. (I. 30.) Korm. ren de let A föld gáz el lá tás ról szóló 2008. évi XL. tör vény ren del ke zé

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 9. SZÁM 2011. szeptember T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 458/D/2008. AB határozat A bün te tõ el já rás ról szó ló 1998. évi XIX. tör vény 74. (1) be kez dés c) pont - ja szö ve gé ben a

Részletesebben

Adózás. Három utca csatornázási. helybenhagyta a. rendkivüli közgyűlés. polgármestert. nyitotta meg a népkonyhát.

Adózás. Három utca csatornázási. helybenhagyta a. rendkivüli közgyűlés. polgármestert. nyitotta meg a népkonyhát. V. évflym 48. szám Ár 2 fillér. Kmárm, 932. nvember 26. mmmmmmmm LÖFI /.TÉS AR : SZRKSZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: gész évre P egyei; évre 2-5 P. Felelős szerkesztő: Kmárm, Igmándi-t 24. Telefn 6. Félévre '

Részletesebben

96. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 3825 Ft

96. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 3825 Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK Oldal péntek 96. szám Ára: 3825 Ft 2009. évi LXXX. tör vény A Bün te tõ Tör vény könyv rõl szóló 1978. évi IV. tör vény

Részletesebben

Nevezetes középértékek megjelenése különböző feladatokban Varga József, Kecskemét

Nevezetes középértékek megjelenése különböző feladatokban Varga József, Kecskemét Vrg József: Nevezetes középértékek megjeleése külöböző feldtokb Nevezetes középértékek megjeleése külöböző feldtokb Vrg József, Kecskemét Hrmic éves tári pályámo sokszor tpsztltm, hogy tehetséges tulók

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete 2007/181. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 13569 A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete a vasúti pályahálózathoz történõ nyílt hozzáférés részletes szabályairól A vas úti

Részletesebben

Bevezetés. Egészséges táplálkozás. Az egészségi állapotunkat számos tényező befolyásolja,

Bevezetés. Egészséges táplálkozás. Az egészségi állapotunkat számos tényező befolyásolja, Bevezet Az egzségi állpotunkt számos tényező befolyásolj, ezek között Egzséges z egyik legfontosbb életvitelünkkel z betegségeket életmódunk. előzhetünk meg, életminőségünk lehet jobb. Az egzségben töltött

Részletesebben

Kösd össze az összeillı szórészeket!

Kösd össze az összeillı szórészeket! há tor gyöngy tás mor kás fu ház ál rom á mos sá rus szo dály moz szít szom széd ol vad pond ró dí ves da dony ned rál süly lyed tom na ka bog ge gár bál dol lo bol bun bát bár da bo be kar pa e ca koc

Részletesebben

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök 166. szám Ára: 2921, Ft TARTALOMJEGYZÉK 289/2005. (XII. 22.) Korm. r. A felsõoktatási alap- és mesterképzésrõl, valamint a

Részletesebben

Bu da pest, január 28. Ára: 1890 Ft 1. szám FELHÍVÁS!

Bu da pest, január 28. Ára: 1890 Ft 1. szám FELHÍVÁS! Bu da pest, 2008. január 28. Ára: 1890 Ft 1. szám FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a 2008. évi elõfizetési árainkra! TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA

SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA BELÜGYMINISZTÉRIUM TITKÁRSÁGA 10 2 4 9 2 / 1 9 74. BELSŐ HASZNÁLATRA! 19 Sorszám: SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA 1975 ÁBTL - 4.2-10 - 2492/1974 /1 BELÜGYMINISZTÉRIUM TITKÁRSÁGA 10-2492/

Részletesebben

A temetők szociális tanítása.

A temetők szociális tanítása. 111«é v f l y m 45. szám Ár 20 fillér. ELŐFZETÉS AR : M évre Q P. Félévre ó P. Kmárm, SZERKESZTŐSÉG ES egyedévre 2*50 P F g y e s szátn ár 20 fül Fejelö szerkeszi: PATHÓ GYULA A temetők sziális tnítás.

Részletesebben

A közszükségleti cikkek. sedésének leszállítását javasolja, a v á r m e g y e kisgyülése.

A közszükségleti cikkek. sedésének leszállítását javasolja, a v á r m e g y e kisgyülése. Vi. évflym 33. s z m. Á r 20 filler Kmrm, SZRKSZTŐSÉG S KIDÓHIVTL: LŐFIZTÉSI R : gesz Félévre évre 10 P. 5 P. Megjelenik egyedévre 2*50 P. Felelős szt-rkesztő ; gyes szm r 2 0 till minden Szent István

Részletesebben

A BUX-index alakulása a 25. héten ( )

A BUX-index alakulása a 25. héten ( ) A BUX-index lkulás A BUX-index lkulás 2010 június 27. Flg 0 Értékelés kiválsztás Még Givenincs A BUX-index értékelve lkulás Give A BUX-index lkulás Give A BUX-index lkulás Mérték Give A BUX-index lkulás

Részletesebben

RAP-4 ELEKTROMECHANIKUS SOROMPÓ

RAP-4 ELEKTROMECHANIKUS SOROMPÓ RAP-4 ELEKTROMECHANIKUS SOROMPÓ JELLEMZO K A RAP 4 egy elektromechanikus sorompo ami beja ratokhoz (auto parkolo, gya rak, ko rha zak stb.) haszna lando. A fe m doboz egy motort e s egy veze rlo egyse

Részletesebben

A vasbeton vázszerkezet, mint a villámvédelmi rendszer része

A vasbeton vázszerkezet, mint a villámvédelmi rendszer része Vsbeton pillér vázs épületek villámvédelme I. Írt: Krupp Attil Az épületek jelentős rze vsbeton pillérvázs épület formájábn létesül, melyeknél vázszerkezetet rzben vgy egzben villámvédelmi célr is fel

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. áp ri lis 29., kedd. 68. szám. Ára: 5195, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. áp ri lis 29., kedd. 68. szám. Ára: 5195, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. áp ri lis 29., kedd 68. szám Ára: 5195, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. április 29., kedd 68. szám Ára: 5195, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök. 32. szám. Ára: 1970, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök. 32. szám. Ára: 1970, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök 32. szám Ára: 1970, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök 32. szám Ára: 1970, Ft

Részletesebben