Felelős szerkesztő: évig v o l t állandó tagja é s osz. T e m e t é s e pénteken délután. Serédi h e r c e g p r í m á s végezte é s utolsó

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Felelős szerkesztő: évig v o l t állandó tagja é s osz. T e m e t é s e pénteken délután. Serédi h e r c e g p r í m á s végezte é s utolsó"

Átírás

1 11. é v f > y m 7- s z á m. Á r 20 fllér. K m á r m, s z e p t e m b e r 1. ELŐFIZETÉSI E g é s z évre Félévre 10 P. 5 P. Negyedévre E g y e s s z á m ár Megjelenk mnden A krmány legerősebb szlp dőlt k hétfőn hj nlbn z élők srából. Vss József dr. népjólét m u n kügy mnszter, helyettes mnszterelnök szeme lecsu kódtt örökre, szve meg szűnt dbgn. Jjkáltás ver tel csendet, egy egz r szág ném fájdlmml kí sér utlsó útjár zt férft, k pltk pszks hul lám között s mndg em ber vlt, szó legszrsbb értelmében. M, mkr kmgsló egyénségek tekntetében lyn szegények vgyunk, m kettőzött fájdlmt ér zünk z ő elmúlásánál. Tlán sh senknek nem vlt nny megértő brátj ly kev ellensége, mnt nek. Különleges lelkvlág, támdásmentes mégs szí vós küzdentudás, elpusz títhttln ptmzmus, erős mgyr hte, leblncselő mdr egyedülálló ékes szólás elnémíttt ellensé get fntkus hveket szerzett nek. Brát s z l gáltkt nem felejtett el sh háláj elmrdh ttln vlt. Pályáj nem keltett sen kben csdáltt, mert mn denk tudt zt, hgy elh vtttság z élre vsz őt tt, mgs plcn s megmrd nemzet s z l bjánk, hz egyszerű, de ngytudású fánk. A legngybb pltk vhrk dején s szlárdn állt még pltk ellenfele s tsztelettel, szeretettel vették írül. Shsem cslt meg shsem áldztt fel senkl mégs mndg elérte Ténykedeben 2*50 P. 20 fll. Felelős szerkesztő: BECSKÖ JÓZSEF Kmárm, Igmánd-ut ÉS KIADÓHIVATAL: 12. Telefn 61. H r d e t é s e k ár d í j s z b á s Kézrtkt nem dunk szmbtn. Vss József célj SZERKESZTŐSÉG ÁR : dr törekveben nem smerte gyűlöletet, hrgt. A leg nehezebb dőkben sem veszt tette el fejét szkl szlárd hte shsem ngtt meg, bztt kedvező k bntkzásbn. Hlál fájdlms vesz teség m súlys gzd ság helyzetben. Mst lett vln legngybb szük ségünk éleslátásár, erős kezére, hgy kedvező k bntkzást megtlálhs suk. Hrtelen jött hlál ngy ürt támszttt vezérek s rábn nem csd, h z rszág mnden becsületes f megdöbbenve állj körül rvtlát nemzet ngy h lttjánk, k elsőnek vnul be mgyr Pnthenb. * Vss J ó z s e f d r ben született S á r v á r n. E g y s z e r ű p rscsládnk vlt gyermeke. K ö z é p s k l tnulmányt G y ő rött kezdte, m j d p e d g átkerült s z é k e s f e h é r v á r cszterctákhz é s t t vette fel k s p p k r e v e r e n d á j á t. Kváló t e h e t s é g e j u t l m z á s k é p e n R m á b került hírneves C l l e g u m G e r m n c u m H u g r c u m b hét évg t n u l t flzófát h l httudmányt. I t t szerezte kettős d k t r á t u s á t ben került hz f e h é r megye Adnybn lett káplán. Innen Székesfehérvárr került htkttónk tuljdnképen tt kezdődött közélet p á l y f u t á s. Kőbb b u d Szent I m r e kllégumnk g z g t ó j lett. B u dpesten zután élénk rzt vett keresztényszclst mzgl mkbn. A kmmün menekülre kényszertette öt, de után v s z sztérve, elfgllt Pázmány Peter-egyetem telóg fkultá sán ez egyház ékesszólástn ktedráját. A z első nemzetgyűl v á l s z t á s k r vsvár kerületnek lett k é p v s e l ő j e. A képvselő házbn rögtön feltűnt k ö z élelmez m n s z t e r lett. Tíz évg v l t állndó tgj é s sz lp krmánynk évek ót állndó m n s z t e r e l n ö k h e l y e t t e s. T e m e t é s e pénteken délután ment v é g b e. A g y á s z b e s z e n t e l é s t Seréd Jusztnán dr. bíbrs h e r c e g p r í m á s végezte é s utlsó útjár z r s z á g színe-jv, külföldről s s k e l ő k e l ő s é g k sérte el nemzet hlttját, k nek föld mrdványt P r hászk O t t k á r u t c egyetem templm kthlkus pnthenjábn helyezték el. (f) Várs közgyűl. M u l t számunkbn rzlete sen nfrmáltuk lvsóközön s é g ü n k e t várs képvselőtes tület szept. 5 - é n ( p é n t e k e n ) d. u. trttt közgyűlének m u n kprgrmmjáról. K ö z l e m é n y ü n k, mnt kőbb begzlódtt, tel jesen hü képet d t t lpzárt után közgyűl t á r g y s r z t á n k menetéről. Plkvcs László lspán nk elküldöttük köszönő leve lünket. Klpszky J á n s d ó v é g rehjtó 6 h v b e t e g s z b d s á g l á s á t engedélyezte helyettes lklmzás l s p á n engedélye zt t u d m á s u l vette, t e l e k könyv v é g z é s e k skszrsítás t á r g y á b n bejelentt elfgdt közgyűl. Az Iskl-utcábn végzendő btumenes új g y l g j á r ó e l k é szítét Z c h y - u t c járd jvítását znnl végrehjtn r e n d e l t e el közgyűl. A szöny gmánd v á m házk épít munkánk k d á sánál, m n t jeleztük, már v l t ném nézeteltér. A pénzügy b z t t s á g jvslt z vlt, h g y z egz m u n k á t l e g l c s ó b b v á l llkzóknk (Veszely Tmsek) d j á k k. E l ő d ó fémérnök z sztls munkát k v e n n j v s l t t ö b b m u n k á k b ó l é s zt Petőcz J á n s n k, m n t egyedül sztls pályázónk k d n kérte. Hrváth J ó z s e f m e g s z t n kívánt l e g l c s ó b b jánlt ár szernt két l e g l c s ó b b jánlttevő között munkát. Blltz nem j v s l t z sztls m u n k á k külön kdását, rjjert z d r á g á b b. Pthó m e g s z tás ndítványt elfgdt, h zt k ö z s z á l í h s s z b á l y z t >s lehe- szernt. vssz. tővő tesz. Hjd J e n ő f ő m é r n ö k felvlágsítás után k m n d t közgyűl, h g y 5147 P. á r b n z egyk vámház építét k d j Veszel Tmsek, m á s k v á m házt Gbrek é s Jád válllk zóknk. Csukás István d r. f ő jegyző m e g k ö s z ö n v e z é r d e k l ő dt közgyűlt b e z á r t. Vármegye jegyző gyűl Tóvársn. Kmármvármegye Jegy zők egyesülete f. h ó 6 - á n d. e. 10 ó r k r t r t t t év r e n d e s közgyűlét T ó v á r s n, k ö z s é g ház t n á c s t e r m é b e n. A z e g y e s ü let tgj gen ngy s z á m b n jöttek ö s s z e é s m n t vendégek j e l e n v l t k : Trykó Bél Revczky István főszlgbrák, Tóth Árpád testnevel j. v e z e t ő, Wesenbcher J ó z s e f vár megye népm. ttkár, Bélteky Gyul számtnácss, Tóvárs község képvselőtestületének 5 tgú k ü l d ö t t s é g e, T ó v á r s k ö z s é g e l ö l j á r ó s á g tsztkr, z áll. p l g. leány é s e l e m s k l tntestülete. f A gyűlt Szkáll Imre c s á s z á r f ő j e g y z ő, elnök n y t t t meg. Megnytó beszédében jegyző pály nehézséget, f n tsságát, skldlúságát fejte gette, üdvözölte megjelenteket, m j d z egyesület nevében m e leg s z v k k l búcsúztt n y u glmb vnult tóvárs főjegy zőtől, Lugss G y u l á t ó l. Trykó Bél tt j á r á s f ő s z l g b í r ó gen mély trtlmú beszédben búcsúztt kváló f ő j e g y z ő t ő l 4 0 év é r d e m e k ben dús m ű k ö d é s é n e k rövd t ö r ténetét s m e r t e t t e k ö z g y ű l é s előtt. M j d I V. sztályú p l gár é r d e m r e n d e t, k r m á n y z ó ktüntetét j e g y z ő e g y e s ü l e t értékes jándékát, tszteletük, szeretetük emlékéül egy s z é p dszes r n y ó r á t dt át L u g s Gyulánk. Tóvárs község nevében Hlms A n t l főjegyző b ú c s ú z k z ünnepelttől. Lendületes be s z é d é b e n hzfsság, v l l á s s ság, m u n k s z e r e t e t példájként állítj be k r t á r s előtt n g y nevű elődjét. Az ünnepelt meghtttn k ö s z ö n t e m e g zt m e g t s z t t l é s t.

2 Kmármmegye Hrlp. 2. ldl. Prcellánfestő égető Kmárm, Ország-ut 20. Tel. 49 műhely (Eldás kcsnyben ngybn.) jegy Véd Specáls, művz kvtelű étszervszek D ^ U X l w, vtrntárgyk legjbb leglcsóbb O U I MJ%Zy beszerz frrás. szeret nylvánítást, melyet k ö z g y ű l é s kfejezre j u t t t t t. A szép ü n n e p l é s után k ö z g y ű l é s letárgylt s z k á s s év t á r g y s r z t t, m j d után ngy bnkett v l t tóvárs Eszterházy-szállóbn. A Refrmátus Bblkör szeretetvendégsége. V s á r n p este 6 ó r k r t r ttt kmárm Refrmátus B b l k ö r szeretetvendégségét z e g y h á z t n á c s t e r m é b e n. A szere t e t v e n d é g s é g e t közének után m n y t t t m e g, melyet Sár Imre lelkz m n d t t. A z m után lelkz üdvözölte vendégeket, m j d Csmm J u l s k dt e l ő V á r d : A z Ú r t é l " c. k ö l t e ményét, tőle m e g s z k t t mély átérzsel é s t ü n e m é n y e s kfejező erővel. A v e g y e s k r éneke k ö vette szvltt. Sulcsk L j s számv. f ő t n á c s s szkvttt vezetével elődtt d l n g y s k e r t r t t t. Ezt követte Sár I m r e lelkz e l ő d á s szlgált l e l kéről, m e l y b e n mély e l g n d l á s sl fejtette k zt, h g y s z l g á l t lelke éppen m nehéz dőkben, m k r n n y sze gény, elhgyttt, segítségre szruló, ngyn fnts. M n t képül állíttt J é z u s K r s z t u s t, k legtökéletesebben ldtt m e g feldtát é s m k r k m n d t t zt szót, h g y e l v é g e z tetett*, ez tényleg egy tökéletes munk befejezét jelentette. A beszéd legktuálsbb vlt, m e r t éppen B b l k ö r feldt szlgált lelkének t e l j e s e d é s b e vve. Ezután Bks B é l sz vlt ügyesen Tmp Mhály J é z u s é s n é p " c. felséges költeményét. A vegyeskr egy hzsánn éneket dtt elő ktűnő felkzültséggel. Mjd r 4 Vllám Erzske, egy öt éves k s - leányk, szvlt következett b b l á r ó l. A szeretetvendégség k ö z énekkel végződött. A m e g j e l e n tek kvétel nélkül jól érezték mgukt megelégedsel t á vztk gzdgn tertett é s v r á g g l díszített s z e r e t e t v e n d é g ség sztltól. l. tevj, lágy keménysjt, é v t e r m é s ű b r fltégl, hrnylt gernc n l C 7 Í ^ V * J I U 9 ^ l * * V jutánys Szent Imre ünnepség. Szent Imre s z b r Az árv mgyr égbltt l y f e n s é g e s é s mgszts f é n y nyel b e r g y g ó b u d p e s t Szent I m r e ü n n e p s é g e k után* z rszág különböző h e l y e n e g y - e g y fény s u g á r vllnás j e l z d ő k ö z ö n ként, h g y v á r s k é s flvk lkó egy k ö z ö s szent é r z é s s e l h ó d l n k l l m s szent h e r cegnek. K s b é r k t h l k u s lkó k ö z e l m ú l t b n trttták m e g Szent Imre ünnepélyüket. A u g u s z t u s 24-én délelőtt r ó m. kth. t e m p l m b n Szhurek A n t l es szentel. ünnepségére. Szent I m r e hlálánk éves évfrdulóján vlt szbrszent e l é s. A szvgárd S z e n t I m r e c s p t ", t n u l ó fjúság é s szülők rcán t t r g y g t t z bldg tudt, h g y ez g y ö n y ö r ű, s z é p s z b r fgj d s z t e n z új s k l l é p c s ő h á z á t. A ksbér róm. kth. elem n é p s k l vdék e g y k legszebb, legngybb legmdernebbül felszerelt n é p s k l á j lett. A szép emeletes é p ü l e t b e n n y e r t e l h e lyezt 8 t n t e r e m, k. l t í t e. e m beépített színpddl é s tnító lkásk. Termzetes mndenhl vllnyvlágítás, vízvezeték s t b. K ö t e l e s s é g ü n k e t teljesítjük, m d ő n e helyütt s t u l m á c s l juk ksbérek sh el n e m muló háláját g r ó f Klebelsberg Kunó kultuszmnszter ránt p e n g ő s állmsegély megdásáért é s Myer Jáns földmvelügy mnszterrel szemben, k d r b. t é g l á nk d m á n y z á s á v l lehetővé tette, h g y ksbér e g y h á z k ö z ség m s k l s z e n t e l é s ünnep s é g r e kzül. p e r e s - p l é b á n s, ker. tnfelügyelő gyönyörű é s m g s szárnylású ünnep beszédet mndtt. A s z e n t m s é n z fjúság é n n e k k r s z e b b n é l szebb 2 szólmú Szent I m r e é n e k e k e t énekelt. Este g z d g müsrű e m l é k ü n n e p é l y v l t Kth. O l v s ó k ö r é b e n. Mn den m ű s r s z á m nvós, d e k ü l ö nösen A hárm I m r e " c. h á r m felv. l k l m s z n d r b v l t szív é s l é l e k e m e l ő, ngyskerű. A szép e r k ö l c s skerhez járult m é g z n y g sker s. A Szent I m r e emlékünne pély tszt bevételéből z ü n n e Az s k l s z e n t e l é s ü n n e p s é g pély vezetője, Szhurek Antl előkzítő ngy m u n k á j á b n esp. p l é b á n s egy 175 c m. m - ' k ö z s é g é r d e m e s, n g y l e l k p á s z gs Szent I m r e s z b r t vett t r Szhurek A n t l e s p. p l é b á felszentel előtt álló új elem n s j á r legelő, ó s z e r v e z ő j e, skl rzére. Szeptember 2. - á n, ránytój n n k htlms m z - Butr Lőwy-nél Trtós, szép mégs lcsó szállítj. árn kphtó Ksbér M. k r. M é n e s Kedvező fzet feltételek. brtk I g z g t ó s á g á n á l Ugyntt tsztvérü yrkshre berkshre mlck s k p h t ó k. Pst, v s ú t : Ksbér Telefn : Ksbér 1. Egy leány egy fu tnncnk Kthlkus mzglmk Ksbéren. Előkzületek z új skl felszentelének? (Hánys szervszek pótlás.) cserép, lgcső ngybn é s kcsnyben szeptember 1. felvétetk. g l m n k, melynek eredménye m egy m d e r n új s k l. A htélet fellendítén, f kzásán kívül tnügy téren s elévülhetetlen é r d e m e k e t szerzett kváló egyház férfú méltó k e retben, ünnep fénnyel, m e l e g s é g g e l krj átdn hvtásánk z új s k l á t. Az egyházért, m g y r fjúságért végzett m g s z t s m u n kát h r d e t k s z á z d k t át z új skl f l. Szüret multság Kmármbn. A z elmúlt vsárnpn kmárm önkéntes- Fedler-gyár tűzltó testületek k ö z ö s e n rendezték z é v e n t e s z k á s s szüret m u l t s á g u k t. A délután e s ő u g y n h á t r á b b t l t f e l v n u l á s kezdetét, de k é s ő b b m é g s csk ksütött n p é s e l n d u l t menet t ü z l t ó s z e r t á r elől, végg v á r s főbb utvnln. Pmpá sn festettek derék tűzl tónk s z e b b n é l - s z e b b cskós r u h á k b n, l b g ó s ujjú n g ü k b e n. Utánuk j ö t t e k kéknges b e t y á r k, kezükben f k s s l, szntén lóhátn. M j d legszebbek szedő leányk, festő mgyr ruhákbn, ökrös szekéren, vállu k n htlms szőlőfürttel. A z e g y k k c s n Németh G y u l b n dáj játsztt rpgós mgyr n ó t á k t. Azután jött c g á n y vjd felesége, rjkókkl megrktt kcsvl. E g y társze kéren tréfás p r munkásk szrgskdtk, vgn dlgztk. Láttuk m e n e t b e n d r ó t s t ó t t, b h ó c t, sőt t e c h n k s képvselve v l t egy fából é s p pírból g y á r t t t, f ö l d ö n v n t t t t repülőgéppel. C s u p mók k c g á s, j ó k e d v z egz útn, k í v á n c s nézők s e r e g é t ő l k s é r v e. E s t e f e l é járt z d ő, m r e menet Plgár Körbe é r kezett, h l m e g k e z d ő d ö t t v glm tánc. B á r z e s ő zvrt K ö r f é n y e sen kvlágíttt k e r t h e l y s é g é b e n multó k ö z ö n s é g e t, úgy, h g y t e r m e k b e kellett b e v n u l n, m é g s s z é p r e n d b e n é s v g h n g u ltbn r e g g e l ó r á k g t r t t t szüret m u l t s á g. N e m m u l s z t h t j u k e l, hgy m e g ne emlékezzünk t ű z l t ó k egyk lelkes v e z e t ő j é r ő l : Neuwrth G y u l várs pénztár ellenőrről é s tűzltó s z k s z p r n c s n k r ó l, k fárdságs munkájávl ngybn járult hzzá multság fényes skeréhez. A multságn szépségver seny s v l t, m e l y n e k e r e d m é nye k ö v e t k e z ő : e l s ő lett Pusz t Kérjen díjtln jánltt. Julsk, másdk Szpr Irén, h r m d k Lpk R ó z s. A multságn legtöbb munkát Szpr György szkszprncs nk végezte, k mndenütt t t vlt é s gyekezett rég t ű z l t ó s z k á s szernt e m e l n h n g u l t t.

3 szeptember 1.. ldl. É K S z E R É Az egyesített vármegyék ksgyűlének szeptember hv üle. Kedden d. e. 9 órkr trttt meg Esztergmbn vármegyeház kstermében z egyesített vármegyék ksgyüle rendes hv ülét. Az ülen Plkvcs László lspán elnökölt, mután Huszár Kárly dr. főspán hvtlsn Budpesten trtózkdtt. Az ül megnytás előtt z lspán kegyeletes szvkkl emlékezett meg Vss József dr. mnszterelnök-helyettes vártln elhunytáról, mélttv zkt ngy érdemeket, melyeket z elhunyt, hz önzetlen szlgáltábn szerzett. Indítványzt, hgy ksgyűl htlmzz fel rr, hgy krmánynk, népjólét mnsztérumnk klcs ngykáptlnnk mélységes rzvétét fejezze k. Az ndítványt ksgyűl egyhngúlg elfgdt. Ehhez tárgyhz elsőnek Szvós-Wldvgel Kárly nyugmztt tábrnk szóltt hzzá, k z ügy széleskörű smeretével gzdg sttsztkát mutttt be ksgyülnek vármegye német községeben végzett mgyrsítás szmrú eredményéről. Ennek kát z ős mgyr nemtörődömségben látj, mely z ügy fntsságát fel nem smerve, skszr tág teret enged lelksmeretlen, mgyrellenes pángermán gtácónk. Adtkt srlt fel ezen gtácó létezéről ndítványzt legenergkusbb rendszbályk fgntb tételét. Báthy László felsőház tg szóllt még hzzá tárgyhz Trján község példáját hzt fel, hl szmrú eredményt nnk tudj be, hgy z skl terme nem képesek befgdn tnköteleseket. A község ly szegény, hgy új sklát épten nem tud. A kultuszkrmány megígérte z skl felépítét, de telket vár községtől, mely ennek dásár s ÓRÁK, ÉKSZEREK, ALKALMI ÉS NÁSZAJÁNDÉKOK, ÉS VERSENYDIJAK, SPORT KÖZÖK ÁLLANDÓAN NAGY VÁLASZTÉKBAN. Szld árk. Pnts kszlgálás. Látszerek állndón rktárn! Vezetem ltt álló elsőrendű ór- ékszer vely. A leglklmsbb emléktárgy IMBUII z ékszer mert: Jólétben Szükségben ékest ksegít". musm K m á r m, lgmánd-út 12. Fók: Hjmáskér. EVŐESZ képtelen. Kér megye vezetőség ntézkedét, hgy ez fnts ügy mnél előbb befejezt nyerjen. A felszóllásk htás ltt ksgyűl elhtárzt, hgy krmányhz sürgős felrtt terjeszt fel, helyzetet őszntén feltárj erélyes állm bevtkzást kér pángermán gtácó megkdályzásár. A tárgysrzt több pntj referensek elődásábn vt nélkül fgdtttt el. Iskl szentel Ttán. Felépült tt róm. kth. elem fúskl. A róm. kth. egyházközség díszközgyűle. A mgyr kultúránk smét egy erős bástyát emeltek dtk át hvtásánk. A tt róm. kth. egyházközség épített egy htlms, emeletes épületet z elem fúskláj rzére. Ezt remek épületet szentelték fel szeptember hó 7.-én. A szentel ünnepségen rztvettek : kultuszmnszter képvseletében Ngy Árpád h. állmttkár, győr egyházmegye rzéről Mhl Adlf pátknnk, Tt egykr plébáns, Seedch Kárly páp prelátus vdék sk lelkze, htbzmány kegyúr képvseletében Neuensten Ferdnánd báró, htbzmány urdlm gzgtó, megyétől Trykó Bél főszlgbíró, járás megbízásából Mhály Géz dr. tb. főszlgbíró, kegyesrend reálgmnázum képvseletében Mgs Mhály gzgtó, tt Jótékny Nöegyesület, kth. htközség válsztmány, z urdlm tsztkr z skl tntestülete, vlmnt hvek ngy serege. A felszentel fényes ünnepsége 10 órkr vette kezdetét. A templmbn Kltz Ignácz esp. plébáns mgs szárnylású, lélekemelő szentbeszédet mndtt. A mély htású prédkácó után Mhl Adlf knnk ünnep főpp szentmsét trttt, mely után végtelen srkt trtlmzó mpzáns körmét z új skláhz vnult, hl felszentelt kvül belül Mhl Adlf pátknnk végezte ngy, pp segédlettel. A felszentel ájtts szertrtásánk végze után rendkívül díszközgyűlt trttt tt róm. kth. egyházközség. A közgyűl megnytás előtt z énekkr Mgyr Hszkegy-et énekelte el. Kltz Ignácz esperes-plébáns üdvözölte helyettes állmttkárt, kegyúr képvselőjét, z egyházmegye, megye járás kküldöttet, ngyszámbn megjelent vendégeket szeretett hveket, mnt z egyházközség elnöke díszgyült megnyttt Után Trykó Bél járás főszlgbíró vármegye nevében üdvözölte z llusztrs vendégeket elsmerő szvkbn mélttt kultuszmnszternek, kegyúrnk, kegyurság jelenlevő képvselőjének, z esperes-plébánsnk, htközség, egyház vlág elnökének, z egz válsztmánynk mnden közreműködőnek ngy ddását, áldztkzségét, fárdzását, melyet z sklépít körül kfejtett. Mjd ds. Pár Ljs egyházközség vlág elnök megkpó beszédében vázlt z sklépít történetét. Kemelte z áldzts lelkeket, kk közül Esterházy Ferenc gróf fenkölt lelkű grófné legngybb megértsel ddássl krlt fel z sklépít ngy ügyét, Neuensten Ferdnánd báró, htbzmány urdlm gzgtó nemes ügybuzglmml segít Ur- nő dvtckkek, psztó, szövet, vászn rövdáruk, vlmnt mnden e szkmáb vágó ckkek kphtók leglcsóbbn fennálló 25 éve Hjnl Oszkár cégnél Kmárm, Igmánd-ut 18. Az ETERNIT-cső nem rzsdásdk. könnyű, trtós es lcsó e/tő-, cstrn-, szellőző es kéménycső. Arkkl prspektussl szlg: ETERNIT MŰVEK Budpest, VI., Andrássy-út Elárusító hely: Schutzengel Ferenc Kmárm. Geber Jáns sklszék elnök hvtlsn átvette z sklát zt mgsszárnylású beszédben dt át rendeltetének. Indítványár z sklát Szent Imre róm. kth. elem fúsklánk nevezték el. Mhl Adlf knnk trttt még ngyhtású beszédet, öröménekdv kfejezt, hgy rég tervét, melyben hábrú kdályzt meg, utódj rendkívül krterejével, ngy tettrekzségével, meleg ügyszeretetével, hvek megértő segítségével, jó lelkek áldztkzségével megvlósíttt. Kltz Ignác esperes-plébáns ünneplek közepete zárt be lelkes hngultú díszgyült. Ezután díszes vendégsereg tszteletére fényes ebédet dtt Kltz Ignác esp. plébáns, hl több köszöntő beszéd hngztt el, ségére setett z egyházközségnek, Klebelsberg Kunó gróf közkttásügy mnszter hthtós támgtásbn rzesítette z s mndvégg élénk, jó hngult sklépít ügyét, z egyházközség tgk áldzts kz urlkdtt. séggel vlósíttták meg szándékukt. Így nyertek fejedelm jándékul htbzmánytól ngyen telket, összes tégl, fedő cserép kőnygt, P. Levente rszágs zenekrk versenye. építkez állmsegélyt, Kerekes Esztergm-Kmárm-Ksbér András urdlm építz mérnöktől szép szereple épülettervet, hívektől mn Szmbthelyen. den szükséges nyg erkölcs A leventék kultúrműködéről kptunk szép képet vsár hzzájárulást. Trykó Bél járás főszlgbíró ndítványár mélttj z egyház vlág elnönp hétfőn Szmbthelyen, mkr s nemes versenyben kök érdemet, jvslj, hgy számltk be z rszág mnden márványtábl helyeztessék z skl fláb, hgy ez m np rzéből egybesereglett leventezenekrk zene tudáskról, fegyelmezettségükről. A rendező emlékét hrdesse. szmbthely Levente Egyesületé Bczy nnk kváló elnökéé, Elemér várs műszk tnácssé z érdem, hgy verseny ly fényesen skerült, s nnk prgrmj keretében leventék cserkzek trn egyéb ügyes muttványkkl tették váltztssá műsrt, máltl Szmbthelyre rándult levente vezetők bő tpsztltkt szerezhettek levente működéről. Lélekemelő vlt zenébresztő, mely áltláns érdeklődt keltett z egz vársbn verseny ránt. 18 leventezenekr zászlókkl, különböző várskt, flukt jelző táblákkl szebbnél-szebben felszerelt levente csptk járták be várst mndkét reggel, ndulókt, mgyr nótákt játszv, vnultk püspök templmb szentmsére. Reggel 9 órkr kezdődött

4 verseny z Sz. S. E. sprt pályáján, Mgyr Hszekegye, melyet z összesített ngy zenekr dtt elő. Ksks István Szmbthely neves plgármestere mndtt trtlms üdvözlő beszédet. Kedves vlt díszes mgyrruhás leányk felvnulás, kk versenyző csptk zászlót kszrúzták meg. A kmármknk felejthetetlen gyönyörű jelenet, mkr kék pruszlks bájs ks Pp Llke prs szlggl zászlóhz köt bbérkszrút sk skert, győzelmet kvn zenekrnk. A ksbér zenekr zászlóját Schöck Mnck kszrúzt meg. A zászlók megkszrúzás után z összesített zenekrk csdás játékt prdukáltk, mndenkt meghttt, hgy Bldgszszny Anyánk" rég egyház énekét tújták. Mntegy 4000 ember kíváncsk seregében. A telt trbünön tt láttuk kultuszmnszter képvseletében Schwöder Ervn állmttkárt. Ksks István plgármestert, mnt gz házgzdát, levententézmények lelkes támgtóját, Hrváth Kálmán dr. lspánt, Bánó Kálmán vezértnácsnkt, Shvy István ltábrngyt, Plkó Jáns dr. egyházmegye tnfelügyelőt, Czermnn Antl mnszter szt. tn. Budpestről, dr. Knkly Thege Blázs kr. közjegyzőt Pápáról, dr. Szbó Kálmánt, Mksy Andrt, Pthó Gyulát Szbó Ivánt Kmármból, szmbthely közélet előkelőséget, ppságt, helyőrség tsztkrát. A verseny 4 csprtr szltt: kezdők, hldók, ngy öreg zenekrk rzére. Kezdők csprtjábn versenyeztek : budfk, z eszterház, esztergm, felsőszeleste, fnyód, ksbér, kmárm, pécel, pestújhely, vsvár, vesz Szeptember 17-én 18-án. prém levente egyesületek zenekr, kk közül djt nyertek: I. djt, Pestújhely-Esztergm. II. Budfk-Kmárm. III. Felsőszeleste-Eszterház. IV. Pécel-Vsvár. V. Ksbér. Elsmerő klevelet: Fnyód, Veszprém. Hldók csprtjábn rztvettek : z I. djt nyíregyház cserkzek, II. djt páp levente zenekr nyerte. Ngy zenekrk csprtjábn két rztvevő zenekr közül I. djt szmbthely leventék 55 tggl, II. djt szmbthely cserkzek zenekr nyerte. Az öregek csprtjábn z I. djt pécs 60 tgú zenekr, II. djt sprn, III. djt szeged leventék zenekr nyerte. A zeneszámkn kívül ngyn szépek vltk csptgykrltk, mntszerű trnmuttványk gen kedves látvány vlt páp zöld nges pró leventék Pcsrt" szkszánk játék. Hétfőn este tábrtűz mellett cserkzek szórkzttták közönséget, mjd szervezett rszágs regős" csprt muttkztt be ős mgyr dlk, kuruc nóták, hzfs költemények elődásávl. Tűzjáték fejezte be kétnps ünnepséget, mely eredményekben gzdg, skerben ngy vlt, s méltán remélhetjük, hgy levente fúvós zenekrívnk hngversenye állndósuln fg. A kmármk ksbér. k szép eredménye Bethlendy Sándr krngy kválóságát dcsérj, k fárdságt nem kmévé n.:;.y szktudássl tníttt be kt zenekrt. Gyógyul, üdül, Dunlmásn. szórkzk Csk egy kslány... legelső színtszt mgyr beszélő, éneklő zenélő hngs A vármegye közgzgtás bzttság üle. Kedden délelőtt 11 órkr trttt vármegye közgzgtás bzttság rendes hv ülét, melyen főspán távllété- - ben Plkvcs László lspán elnökölt. Az ülen megjelentek htóság vezetők, z lspán referensek, Kmármmegye rzéről : Esterházy Mórc gróf felsőház tg, Dégenfeld-Schmburg Ottó, Péntek Pál, Lőke Kárly, Esztergmmegye rzéről : Mátéffy Vktr, Fehér Gyul, Frey Vlms dr. Bleszl Ferenc. Az ül megnytás előtt Plkvcs László lspán emlékezett meg z elhunyt Vss József dr. népjólét munkügy mnszter érdemeről ndítványzt, hgy mként ksgyűl, úgy közgzgtás bzttság s küldjön rzvéttávrtt krmánynk, népjólét mnsztérumnk klcs ngykáptlnnk. A htóság vezetők jelentet közgzgtás bzttság egyhngúlg elfgdt. < O < > \> ÜL n </) CS Sf CQ C/D s CL X UJ -. Kerékpárt, írógépet, flm, ~ & s : W rí y N - S j. O Crt M <-<^ vrrógépet grmfnt szkszerűen, lcsón pntsn csks Sóflvy műhelyében jvítn. lehet Új kerékpárk, mndenféle lktrzek, gutnmk legngybb válsztékbn. Kerékpárk kölcsön mnden dőben kphtók. Sóflvy Kmárm, Kárly Erzsébet-tér 8. szám Meghlt Mórcz Emlán év tvszán vrágerdővel bríttt kcsn mgyr fájdlm áldzt Mórcz Emlán Pál, Szent Benedek Rend kmárm házfőnöke főgmnázumánk vlt gzgtój jött át, mert egy hlárncdensből kflyólg represszál áként kutsíttt cseh krmány Kmármból köztszteletben, szeretetben álló, szelíd, jóságs lelkű egyedül Istennek, mgszts tnár hvtásánk elő kváló férfút. M, hét év után gyászsn emlékezünk z gz mgyr emberről, jó ppról, jeles pedgógusról. Tsztelő, brát, ngszánu tnítvány Kmárm mnden lks mélyen megrendülve vették hírt, hgy nncs már köztünk, hgy Mórcz Emlán Pál, Szent Benedek Rend vlt kmárm házfőnöke főgmnázumánk gzgtój, utóbb celldömölk benc pátság perjele, hsszs szenved után, Isten krtábn vló teljes megnyugvássl fejezte be munkábn es eredményekben gzdg föld életét. PAX. A pnnnhlm Szentbenedekrend dömölk pátságnk pátj knventje Isten krtábn megnyugvó szívvel jelentk, hgy szeretett perjelöle rend társuk : Mórcz Emlán Pál szentbenedekrend áldzópp példás türelemmel vselt hsszs betegség után szent útrvlóvl s betegek szentségével smételten megerősítve 5.-én 10 órkr z Úrbn csendesen meghlt. Született Pápán jnuár 2. beöltözötl 18/S, ünnepélyes fgdlmt tett 1884, áldzó pppá szentelték Vlt htszónk Pnnnhlmán, gmnázum tnár Pápán, Kmármbn, Esztergmbn, nvcusmester s ppneveíőntézet felügyelője sprtuáls, lperjel, föpátság esperes Pnnnhlmán, gmnázum gzgtó házfőnök Kmármbn s kutsítás után I92L ót perjel Celldömölkön. A bldgult lelküdvéért 6.-án 8 órkr muttjuk be Istennek z engesztelő szentmseáldztt; föld mrdványát flyó hó 7.-én délután 4 órkr helyezzük phenre rend srkáplnábn. Celldömölk, év szeptember hó 5.-én. Ur Jézus dj nek örök nyugdlmt! A dunlmás kénes gyógyfürdő htás pártln. FILMSZÍNHÁZ Kmárm. Kun Mkós-u. Szeptember án, szertán csütörtökön mndkét np fél 7 fél 9 ór kezdettel legelső színtszt hngs Rendes helyárk. flm. Jegyelővétel pénztárnál szept. 15-én 10 án d. u. 5 órától 7 órág játszás npján 4 órától. HÍREK. Szbdságról. Skvrnszky József pstfönök szbdságát befejezte, s e hó 10-én vette át hvtl vezetét. Dr. Vdáts Jáns p. ü. tnácss, helyettes pénzügygzgtó szbdság letelt 15-én átvesz hvtlát. Skeres pp vzsg. Esztergm Antl kmárm róm. kh. káplán z egyházmegye törvények áltl előrt httudmány főskl II. smétlő vzsgáját szept..-án Győrött dcsérettel letette. Jegyzőválsztás Dunlmásn F. hó 9-én, d. e. 10 órkr vlt Dunlmásn, Trykó Bél, jár. főszlgbíró elnöklete ltt, község jegyzőválsztás. A beérkezett 5 pályázt smertete után főszlgbíró jelöltet knddált, kk közül község képvselőtestülete szótöbbséggel Kllár Imre, tóvárs segédjegyzőt válszttt meg. Ugy értesülünk znbn, #4g) megválszttt jegyző lltólg csk zzl feltétellel krj állását elfglln, h község uj jegyző lkást épít mután község ennek kívánságnk nem tehet eleget, megü.rüll jegyző áldásr vlószínűleg pályáztt fgnk kírn. Krendel. Szunygh István vámtszt felsőbb htóság 2 hónpr Nyerges-újflur rendelte, s megbízt, hgy helyettes mnőségben z ttn vámhvtlt vezesse. A krendel trtmár helyettesül Berde Zsgmnd vámtszt jött Kmármb. F. hó 9-én vette át Szunygh deglenes uj hvtlát. Ács búcsú. F. hó 14-én vn Ácsn búcsú. Nevezetes np ez megyeszerte. Kzülnek s rá községekben. A krkdó vásársk beszélk, hgy ez búcsú megye gz tlálkzóhelye. A népes ngy búcsúr Kmármból s skn elmennek. Jbbágy kályhák ngy válsztékbn Gylókynál. Egzségtelen rm. kth. fú skl Kmármbn. Tnévnytás lklmávl z összes sklákbn egzségügy szemlét trttt Vrg Mks dr. tsztfőrvs, melyről jelentét mst tette meg plgármesternek. Ezen jelentében súlys kfgást emel róm. kth. fú skl ellen. Egzségtelennek, tnulókr veszélyesnek, fertőző bclusk melegágyánk mnősítette z sklát, sürgős ntézkedt kér trthttln állpt meg szünteteé. Szmrú jelenség hgy z hely, hl jövő generácó np legngybb rzét tölt, gylks lehet nemzet fenntrtó elemenek. Az lletékesek, s z egz társdlm megmzdulásávl gyrs rdkáls ntézkedt kérünk. Tóvárs hőslszbr felvtás któber elejére vlt tervezve, közbejött kdályk mtt z ünnepélyes felvtás ez év őszén nem lesz megtrtv, előreláthtólg, május utlsó vsárnpján, vgys legközelebb hősök npján rendezk meg. Vlt már dunlmás kénesfürdőben? s hé 19; Sz< Köl üm gy; ge elő pél les; ács v< múl ml ft kezl lépj es f. hl köd váll; kelt Lj< kl; ber K Füle éve dél köz sze trz: nen utó sár rült np trtjj cs vr szü gn szl; ren Ver csőr szór Cser\ f. h«közel ms dt l meg) emb tn jese kő men: í

5 szeptember 1. Szent Imre ünnepély. A héreg r. k t h. egyházközség s z e p t e m b e r h ó é n t r t j Szent I m r e ü n n e p é l y é t. Tóvársn K e r e s z t é n y Plgár Kör vezetősége ngybbszbású ünnepélyt ó h j t r e n d e z n m g y r nemzet d c s ő s é g e s herce gének tszteletére, m e l y r e m á r z előkzületek flynk. Az ünne pély vlószínűleg k t ó b e r hó 5 - é n lesz m e g t r t v. T á n c m u l t s á g Ácsn. Az ács g z d f j u s á g szept é n, vsárnp, búcsú npján tánc m u l t s á g t t r t özv. T ó t h Z s g mndné vendéglőjében. A z ács ftlság k ö r é b e n k e d v e s n e k Í g é r kezk búcsú t á n c v g l m. Be lépődíj 1.50 fllér. A b ú c s ú á l d z t. A víg hngult, búcsú lklmávl s z k á s s e s z e m - s z m túlkpás néh áldztt s követelnek. M n t értesülünk végzetes szöllős b ú c s ú b n Zgó I m r e 75 éves n p s z á m s Összejárt krcs mákt, b e n é z e t t m n d e n házb, 6 n n y t v t t, h g y z utlsó phárnál hlv esett le s z é k r ő l. H á z s s á g. Hrsztnk V e r Ascher E m l b á n y l k l m z t t f. hó ö - á n T k d n h á z s s á g t kötöttek. Földmér munkákt válll k. m g á n m é r n ö k. É r d e kelteknek felvlágsítást d Ács Ljs v e n d é g l ő s K m á r m, I s k l - u t c 8. B c k l bleset. Szeptem ber 9 - é n sebes r m b n h j t t t K m á r m felé z O r s z á g - ú t n Fülöp J ó z s e f szőny l k s, 25 éves vsuts, k l g h g y t el dél vsút á t j á r ó t, g y r s h j t á s közben f e l b r u l t é s g y r á z k ó d á s t szenvedett. D r. Kss L j s n y. törzsrvs rzesítette helyszí nen e l s ő s e g é l y b e n, k m e n t ő utón S z ő n y b e, M c s - u t l k á sr szállíttt s ú l y s n sé rültet. Szüret multság. Vsár np délután ór kezdettel trtj mcs p r s k ö r - M cs I p r s D l e g y e s ü l e t s e r l e g vtó ünnepélyével egybekötött szüret m u l t s á g á t. A m u l t s á g n zenét I m r e T ó n zenekr szlgálttj. H l v c s r. S z m b t n este rendez s z k á s s hlvcsráját Verb István v e n d é g l ő s. A v csr ltt R g ó G y u l zenekr szórkzttj közönséget. Hláls szerencsétlenség. Cseresny G y u l tát kőműves f. hó 4 - é n követ f e j t e n m e n t közel h e g y e k b e. E g y htl ms követ krt h e l y é b ő l k m z dítn, m k r kő, m e l y b e c s l szernt 20 m á z s s m e g v l t, megndult szerencsétlen embert mg lá temette. A m e n tre s e t ő f l u b e l e k h l t n, t e l jesen ö s s z e r n c s l v s z e d t é k k kő lól. T e m e t é s e, hó ö - á n ment végbe n g y rzvét m e l e t t. nder csdkerékpárk Kmármmegye Szívbetegeknek érel meszesedben szenvedőknek termzetes F e r e n c József" keserűvíz h s z n á l t könyü é s p n t s b é l m ü k ö d é s t bztsít. K l n k vzsgáltk gzlják, h g y F e r e n c J ó z s e f vz különösen g y v é r z é s r e g u t ü t é s r e h j l ms d ő s e b b e m b e r e k n e k ktűnő szlgáltt tesz. A Ferenc J ó z s e f keserűvíz g y ó g y s z e r t á r k b n, d r g é r á k b n é s füszerüzletekben k p h t ó. 5. ldl. T l á l t t á r g y k. A kmá r m v á r s dóhvtlbn f. hó 9.-én egy b ő r férf pénztárc tláltttt. A h e l y b e l v s ú t állmásr vezető útn k s e b b p é n z ö s s z e g tláltttt. Az I g mánd útn egy pár férf kesztyű tláltttt. I g z l t t u l j d n s rendőrkptányságn hvtls órák ltt átvehet. Ránduljunk Dunlmásr. k vsárnp H l á l z á s. Ráks József bányhvtlnk életének 41 é v é ben D r g n e l h u n y t. T e m e te f. hó 7-én m e n t v é g b e ngy rzvét mellett. H l á l z á s. Egy rég b é k e d ő k b e n m n t k t n dőlt k s r n k közül: Grvetz Kálmán n y u g. áll. m. k r. tüz. főmümester, z ezüst k t n é r d e m k e r e s z t, szlgált e m l é k é r e m t u l j d n s vártlnul e l h u n y t. 40 éven felül s z l g á l t hdsereget, m n t k é pül m n d e n ktnánk. J ó l m e g érdemelt nyuglmbvnulását znbn nem ská élvezhette, m e r t életének 68 é v é b e n, szep t e m b e r hó 8 - á n Istenben m e g nyugdv csendesen elhunyt. T e m e t é s e s z e p t e m b e r hó 10-én d. u. 4 órkr vlt Szőnyben. A z e l h u n y t t felesége özv. Gr vetz K á l m á n n é, g y e r m e k e, k t e r j e d t r k n s á g, brát, tsztelő bjtárs gyászlják. Zmáncztt zett tűzhelyek fűt Gylókynál. nkeleckkek SPORT. K. F. C Csrn S. E. 1:1 (1:1) Bró : Szrvecz. C s r n á n játsztt v s á r n p b j n k m é r k ő z é s é t K. F. C cspt. A nehéz, s á r s pályán, mely m é g h z z á keskeny s vlt, K F C. játéksk sehgysem tlálták fel m g u k t, ú g y hgy z első percekben csk t p g t ó d z ó játék f l y k. Lssn znbn klkul K F C. fölé nye é s heves s t r m ltt áll csrnk k p u j. A hátvédek rmbló munkáj k p u s ügyes közbelépe znbn megkdályzzák támdásk eredményességét. Egy vártln lefutásból Cs. S. E. 0. p e r c ben Frnk révén g l t ér el. A gól védhetetlen, e r ő s l ö v é s b ő l szármztt. Újrkezdnél K. F. C. r á k p c s l é s 2 percen belül Kühnel révén kegyenlít. A féldő hátrlévő rze c s p k d ó me zőnyjátékkl t e l k e l. Hős s z b r l e l e p l e z é s. T á t k ö z s é g e l ö l j á r ó s á g k ö zönsége vsárnp leplezte le elesett h ő s e n e k emlékszbrát. Az ünnepélyen jelen v l t József f ő h e r c e g, t á b r n g y s, k t m e g y e j á r á s előkelőségek élén Huszár Aldár d r. főspán fgdtt. Pénzt tkrít m e g, h fűszer- csemege-árú szükség letét S p e l m n n I m r e f ű s z e r - c s e m e g e k e r e s k e d ö n é l szerz be. Kmárm, Igmánd-út. Ujjá szervezett egyház énekkr. K ö z m e g e l é g e d é s r e d c s é r e t r e m é l t ó n szerepelt tt róm. k t h. s k l f e l v t á s á n tt egyház é n n e k k r. M n t é r tesülünk, l g h á r m hetes é n e k kr nyújttt ktűnő együttest, mután Krjcsvcs J ó z s e f k á n t r m s t szervezte át énekkrát. M é l t ó e l s m e r é s l l e t úgy k r mestert, m n t jól f e g y e l m e z e t t krt kváló p r d u k c ó é r t, m r e m é n y t n y ú j t r r, h g y z énekkr jövő működétől legszebbet várhtjuk. Hl tlálkzunk v sárnp? Dunlmásn. r Hrlp. A I I. féldő e l s ő öt p e r c e csrnké, mjd következk egy húsz perces K F C. fölény, znbn cstárk gólképtelen sége, v l m n t sk lesállás m t t eredményt n e m t u d elérn cspt. A meddő támdás s r z t k után vsszesk K. F. C. Cs. S. E. e r ő s s t r m ltt t r t j f n k kpuját, znbn úgy hátvédek, m n t Fedler Jáns Kmárm, telefn 81. lenkkztő fnógyár. Brbcs, telep. Budpest, V., N á d r - u c c T e l e f n : Lpót A vármegye testnevel felügyelőváltzás m t t m g s b b fórumk rzéről s történt téves értelmez, mért s z ügy elntéződött cím megvál tzttásávl zzl k k ö tsel, h g y n e m levente e g y e sületek cspt csk k k r játszhtnk serlegért, h tes tületleg b e l é p n e k hely Le vente E g y e s ü l e t b e. A serleg m é r k ő z é s e k f l y nk márs érdekes e r e d m é nyek lkultk k. Bjnk m é r k ő z é s. Az ősz szezn első t t h n b j n k mérkőzét vsárnp fgj l e játszn K F C. cspt. Ellen fele győr cspt lesz, m é g p e d g z e r ő s n e k jelzett új c s p t : N á d r v á r s F. C. csprt : Bánhd L. E. Ttbány S. C. Levente 1 : 1 mndennemű nyers fehérített lenfnlk, lencérnák festve fehérítve. Mndennemű lenáruk, zsákk pnyvák. rd: L e g u t ó b b kfejtettük á l l á s p n t u n k t Leventék L b d rúgó S z ö v e t s é g é r ő l " é s két c k künkk lpján tsztázódtt s helyzet ebben k é r d é s b e n. A serlegmérkőzek ntézős é g e következő c í m e t k p t v á r m e g y e testnevel felügye lőtől : Kmárm Esztergm v á r m e g y e Levente Egyesületek é s hzzácstlkztt S p r t E g y e sületek l b d r ú g ó s e r l e g m é r k ő zének Intéző B z t t s á g. " A cím h s s z ú, de e b b ő l mnden kvláglk. T e h á t n e m bjnk ságról v n szó, hnem s e r l e g m é r k ő z é s e k r ő l ; t v á b b á cst l k z t t s p r t egyesületek s j á t s z n k serlegért, v g y s tes tületleg kötelesek belépn L e vente E g y e s ü l e t b e. így zután m n d e n g d l m u f f k elmúltt é s k é s z s é g g e l állpítjuk m e g, h g y Brcz M k l ó s elnök l e g k r r e k t e b b e n járt el e b b e n z ü g y b e n, m t különben sh k é t s é g b e nem v n t u n k, de egyesek esetleg érthetetlennek trttták c k k e k l p j á n kváló elnök ntézkedet. Ttbány Gyártmányk: Közpnt Nyugvópntr juttt leven ték lbdrúgó serlegmérkő zenek ügye. Tc. Levente Dunlmás Lev. 4 : 0 Lábtln Bőrösök, Tóvárs 1 : 5 N y e r g e s u j f l u V. O. C. F ü ztő S. C. 2 : 4 T k d A. C. Gróf Es terházy G ő z t é g l g y á r, T t 7 : 2. Smgycsurgó, lenkkztő mérkőzt. Tt csprt : Lenkkztő-, fnó-, szövő-, mpregnáló- cérngyár. Fóktelepek: Wlfnger, Buz, Ngy é s Rdcs /., m g c s r n k l e g j b b j Lőbl é s Frnkl v l t k. Sz rvecz bró mntszerün vezette A Kmárm-Esztergm Vár m e g y e Levente cst. S p r t egyesületek serlegmérkőzé n e k e r e n m é n y e f. h ó 7.-én : l e n p r r. í. Wlfnger k p u s fényes játék m n d e n t p r í r z. A féldő utlsó p e r c e b e n mndkét cspt e n g e d z rmból é s csk l é z e n g e n e k j á t é k s k pályáján. A KFC.-ből jók vltk : Ács 14. J í S. C. Ksbér L. E. 1 :1 A Kmármmegye lp plgárké! Hr Fzessen tehát elő m n d e n k l p u n k r.

n e k ü n n e p é l y e s leleplezése

n e k ü n n e p é l y e s leleplezése IV. é v f l y m f""* 23. szám r 20 1, s fllér. Kmárm, 1932. júns 4. - WLWLmm LŐFIZTÉSI gés2 évre Félévre 10 P. 5 í. } SZRKSZTŐSÉG K : egyedévre 2*50 P. gyes sz r Megjelenk mnden K m á r m. I g m á n d

Részletesebben

Á r a 20 fillér. Felelős s z e r k e s z t ő : délben, amikor Krisztus földi helytartója, a római papa s z á z ezrek jelenlétében megnyitotta a

Á r a 20 fillér. Felelős s z e r k e s z t ő : délben, amikor Krisztus földi helytartója, a római papa s z á z ezrek jelenlétében megnyitotta a V. é v f l y m 4. s z á m. Á r 20 fllér. K m á r m, 9. á p r l s 8. * LŐFIZTÉSI gész évre Félévre 0 P. ÁH : egyedévre 5 P. 2-rA) P. Felelős s z e r k e s z t ő : 20 fl. PATHÓ gyn súlys felelőség hármlk

Részletesebben

20 fillér. Felelős szerkesztő:

20 fillér. Felelős szerkesztő: . é v f l y m 9. s z á m. r fllér. Kmárm, L Ő F Z T É ÁR gz évre P. Félévre 5 P. ****** ZRKZTŐÉ egyedévre gyes szám ár egjelenk mnden 5 P. f l. Telefn 6. H r d e t é s e k ár d í j s z b á s YUL szmbtn.

Részletesebben

A r a 20 fillér. Felelős szerkesztő:

A r a 20 fillér. Felelős szerkesztő: . é v f o l y m 6. s z á m. Wk ~m Félévre K o m á r o m, 1930- f e b r u á r 8. * ELŐFZETÉS Egz é v r e r 20 fllér. 10 P. 5 P. Negyedévre E g y e s szám á r Megjelenk mnden SZERKESZTŐSÉG ÁR : 2*50 F. 20

Részletesebben

Á r a 20 fillér. a főispánnak, az a l i s p á n n a k é s a vármegye: f ő j e g y z ő n e k t á m o g a

Á r a 20 fillér. a főispánnak, az a l i s p á n n a k é s a vármegye: f ő j e g y z ő n e k t á m o g a II. é v f o l y m 18. s z á m. Á r 20 fllér. Komárom, 1930. m á j u s 3. r ELŐFIZETÉSI Egz évre Félévre 10 P. 5 P. I ÁR : SZERKESZTŐSÉG Negyedévre 2 J 0 P. Egyes SzáU á r 20 íll. Megjelenk mnden Felelős

Részletesebben

A közszükségleti cikkek. sedésének leszállítását javasolja, a v á r m e g y e kisgyülése.

A közszükségleti cikkek. sedésének leszállítását javasolja, a v á r m e g y e kisgyülése. Vi. évflym 33. s z m. Á r 20 filler Kmrm, SZRKSZTŐSÉG S KIDÓHIVTL: LŐFIZTÉSI R : gesz Félévre évre 10 P. 5 P. Megjelenik egyedévre 2*50 P. Felelős szt-rkesztő ; gyes szm r 2 0 till minden Szent István

Részletesebben

Adózás. Három utca csatornázási. helybenhagyta a. rendkivüli közgyűlés. polgármestert. nyitotta meg a népkonyhát.

Adózás. Három utca csatornázási. helybenhagyta a. rendkivüli közgyűlés. polgármestert. nyitotta meg a népkonyhát. V. évflym 48. szám Ár 2 fillér. Kmárm, 932. nvember 26. mmmmmmmm LÖFI /.TÉS AR : SZRKSZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: gész évre P egyei; évre 2-5 P. Felelős szerkesztő: Kmárm, Igmándi-t 24. Telefn 6. Félévre '

Részletesebben

Felelős szerkesztő: P A T H Ó GYULA. ság nem lealázottság, az en gedelmesség nem gyávaság. Józanul alázatosnak kell lennünk, hogy legyen tekin

Felelős szerkesztő: P A T H Ó GYULA. ság nem lealázottság, az en gedelmesség nem gyávaság. Józanul alázatosnak kell lennünk, hogy legyen tekin V. évflym 11. szám. Á r 20 fillér. Kmárm, 1933. m á r i s 18. S Z R K S Z T Ő S É G S K A D Ó V A T A L : gész é v r e Félévre 10 P. 5 P. egyedévre 2*50 P. Felelős szerkesztő: gyes s z á m á r 20 fill.

Részletesebben

Meghatódott lélekkel, méltó fénnyel fogadta Komárom

Meghatódott lélekkel, méltó fénnyel fogadta Komárom ib X. évfolym 26. szám. r 20 fillér. Komárom, 1938. június 25. E L Ő F I Z E T É S I ÁR Egz évre 10 P. 5 P. SZERKESZTŐSÉG Negyedévre 2*50 P. Megjelenik m i n d e n Komárom, Igmándi-ut 23. Felelős szerkesztő:

Részletesebben

Lapvezer: TUBA J Á N O S. Főszerkesztő: KISS GYULA dr Kéziratokai nem

Lapvezer: TUBA J Á N O S. Főszerkesztő: KISS GYULA dr Kéziratokai nem étff o y m. 32. szám K o m á r o m, 98. u g u s z t u s 0. KOM ROMMEGYEI P o l t k Eg^s/»v«EtMzetétl r helybon és vdékre : L6 K Félévre s K Kegyedém Egye lá&l á ; : 3 0 fllór. Megjelenk mnden s z o m b

Részletesebben

vasúti forgalom budapest komáromi között.

vasúti forgalom budapest komáromi között. IV. évfolym 37. szám Ár 20 fillér. ELŐFIZETÉSI Egz Félt* v re évre 10 P. 5 P. Megjelenik SZERKESZTŐSÉG ÁR. Negyedévre 2*50 P. E g y e s s z á m ár minden Komárom, 1932. szeptember 10. 20 PTHÓ KIDÓHIVTL:

Részletesebben

ROMI LAPOK T P. GAAL GiLLA Sxerkeszt< : BARANYAY JÓZSEF dr. FoszeiKes?.to: béke kijelölt, amely a mi kisebbségi jo*

ROMI LAPOK T P. GAAL GiLLA Sxerkeszt< : BARANYAY JÓZSEF dr. FoszeiKes?.to: béke kijelölt, amely a mi kisebbségi jo* Negyvenegye/lk évfolym 92. szám. S z o m b t, 9 2 0. d e c e m b e r II. ROI LPOK KO ROEGYEI Dfettt * r helyben C s e f c - e z l o v á k f rtélbt*s E f l t ó n - h. félévre ZH K, ftffjráévre lì F.-»-/

Részletesebben

Hivatal vizsgálat a városházán

Hivatal vizsgálat a városházán VII. évfolym 17. s z á m A r 20 fillér. fi Komárom, 1 E L Ő F I Z E T É S I ÁR cgesz evwt Félévre 10 P, 5 P. Meiyelenik SZERKESZTŐSÉG Needévre 2*50 P. PATHÓ Ees szm r 2 0 Hit. minden. Az u j, forrongó

Részletesebben

20 fillér. Ara. Felelős szerkesztő: vében kezdjük e l ". Szálljon tehát a j k u n k. ritus! végig a hazatérő. kormányzói p á r t.

20 fillér. Ara. Felelős szerkesztő: vében kezdjük e l . Szálljon tehát a j k u n k. ritus! végig a hazatérő. kormányzói p á r t. / 0 X. évfolym 36. szám. r 20 fillér. 1938. szeptember 3. E L Ő F I Z E T É S I ÁR Egész évre 10 P. Félévre 5 P. SZERKESZTŐSÉG Negyedévre 2*50 P. E g y e s s z á m á r 20 f i l l. Megjelenik minden Igmándi-ut

Részletesebben

szám KÖZLÖNY F ő s z e r k e s z t ő : GAÁL G Y U L A V Szerkeszl : E A R A N Y A Y J O Z S F F ár.

szám KÖZLÖNY F ő s z e r k e s z t ő : GAÁL G Y U L A V Szerkeszl : E A R A N Y A Y J O Z S F F ár. * e g y v e n e g y e d k évfolym. 73. Szombt, 920. október 2 szám KOM A R 0 M MEGYE btlatotj hrftftvfcffcseh-szlovák uulun... é%r«m K. félév rf 2 K. m^ul'uo \\ k. tjfjét»0 í m vdékre t ír K. félévre szm

Részletesebben

S^szA* 1$3 xxxv. évwa^ 6. SZÁM. 1888. BUDAPEST, FEBRUÁR 5. XXXV. ÉVFOLYAM.

S^szA* 1$3 xxxv. évwa^ 6. SZÁM. 1888. BUDAPEST, FEBRUÁR 5. XXXV. ÉVFOLYAM. 84 VASÁENAPJJJSÁG^ S^szA* $3 xxxv. évw^ TOROK SÁNDOR gyógyszertárát z Operához" Andrássy-ut 29., megnytott. Fényes berendezés, bel- és külföld 'különlegességek, kötszerek, sebészet segédeszközök, lltszerek,

Részletesebben

Szerkesztők és laptulajdonosok! A sz«rkesztá tért felelős: BARANYAY JOZS F dr. Küi'dasá-i munkásait, hogy az a r a t ; i s i munkákra

Szerkesztők és laptulajdonosok! A sz«rkesztá tért felelős: BARANYAY JOZS F dr. Küi'dasá-i munkásait, hogy az a r a t ; i s i munkákra rte Koro. 95 árcus 4 XV. Koárováregye város Egylet Koáro Megjelenk Vörös nden DC?rcszt szá r 20 FÜLÖP ZSIGMOND 5 K, ngy dők fllér. vhr tengerélyről elyek elrejtve felszínre h o z z á k z áldás elegét,

Részletesebben

MÁROMI Ú J S Á G Komarom vármegyei és városi érdekű társadalmi, közgazdasági hetilap

MÁROMI Ú J S Á G Komarom vármegyei és városi érdekű társadalmi, közgazdasági hetilap Komárom, 94. február 2 7. szám XIV. évfolym MÁROMI Ú J S Á G Komrom vármegyei városi érdekű társdlmi, közgzdsági hetilp Megjelenik minden _....... ESofizutesi r!. nc.vc r évre 2 K 50, -.. *. csütörtökön,,.

Részletesebben

PATHÓ GYULA. vármegye. Egyesitett v á r m e g y é n k k i s gyülése m á r c i u s h ó 8 - á n t a r t o t t a rendes h a v i ülését d r.

PATHÓ GYULA. vármegye. Egyesitett v á r m e g y é n k k i s gyülése m á r c i u s h ó 8 - á n t a r t o t t a rendes h a v i ülését d r. X é v o l y m szám Är 20 illér ELŐFIZETÉSI ÁR Egz évre 0 Félévre Negyedévit- 5 Megjelenik SZERKESZTŐSÉG Egyes mim'en S/,HII 2'$U \\ r 2 h ü élelos szerkesztő: THÓ Kézirtokt nem dunk LEGYEN TGUNK! lenő-ut

Részletesebben

i IV. évfolyam 36. szám Ara 20 fillér Komárom, 1932. szeptember 3.

i IV. évfolyam 36. szám Ara 20 fillér Komárom, 1932. szeptember 3. i IV. évfolym 36. szám Ar 20 fillér Komárom, 1932. szeptember 3. o vr.---- ELŐFIZETÉSI ÁR : SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: 52 évre 10 P. Negyedévre 2-30 P. } Feíeiós szerkeszti"': Komárom, Igmándi-ut 24.

Részletesebben

Ára 4 tülér. VÁSÁRHELYI. Főszerkesztő é s laptulaldonos. ország sorsa iránt viseltetnek, s det a jogok, s a amellyel az első akadály. lehet.

Ára 4 tülér. VÁSÁRHELYI. Főszerkesztő é s laptulaldonos. ország sorsa iránt viseltetnek, s det a jogok, s a amellyel az első akadály. lehet. X. évfolym 7. szám. Ár 4 tülér. Hódmezővásárhely, 94 március 5. vásárnp. VÁSÁRHELY REGGEL UJSAG Független Szerkesztőség kidóhivuj Kossuth tér. Telefoni 87, Egyes szá oi ár t fillér, vsárnp pici npokon

Részletesebben

VÁSÁRHELYI. Gyerünk csak! flz oláh. Hódmezővásárhely, 1914 jaöttát 13. kedd* Ara 4 fífiér. X. évfolyam JI. szám.

VÁSÁRHELYI. Gyerünk csak! flz oláh. Hódmezővásárhely, 1914 jaöttát 13. kedd* Ara 4 fífiér. X. évfolyam JI. szám. Hódmezővásárhely, 94 jöttát 3. kedd Ar 4 fífiér X. évfolym JI. szám. VÁSÁRHELYI Független Bíwkesítöség és kidóhivtl Kossuth-tér. Telefon : 87, Egyes szám ár 2 fillér, vsárnp és pici npokon 4 fillér Gyerünk

Részletesebben

közéleti lap xv/18. 2007. október 17. Zuschlag követői Keszthelyen is? Távfűtési értesítés Csak kérhet Szólt a harmonika partnerség Béla

közéleti lap xv/18. 2007. október 17. Zuschlag követői Keszthelyen is? Távfűtési értesítés Csak kérhet Szólt a harmonika partnerség Béla közélet lp xv/18. 2007. október 17.»»»»» Zuschlg követő Keszthelyen s? Távfűtés értesítés Csk kérhet Szólt hrmonk prtnerség Bél Öné pénz, ménk munk Bél szerk. Keszthely, Kossuth L. u. 44. Tel.: 06-83/510-357

Részletesebben

A r a 2 fillér. VÁSÁRHELYI. Főszerkesztő é s laptulajdonos:

A r a 2 fillér. VÁSÁRHELYI. Főszerkesztő é s laptulajdonos: X. évfolym U szám. A r 2 fillér. Hódmezővásárhely, 94 Jnuár U csütörtök. VÁSÁRHELYI F ü g g e t l e n Szerkesztőség és kidóhivtl Kossuth-tér. Telefon: 87, Egyes síám ár 2 fillér, vsárnp és pici npokon

Részletesebben

A szerkesztésért felelőé: BARANYAY JŰZSlF dr. kemény l e c k é b ő l az egész v i l á g, h o g y

A szerkesztésért felelőé: BARANYAY JŰZSlF dr. kemény l e c k é b ő l az egész v i l á g, h o g y Komárom, 9. november 5. XIV. évfolym 5. szám. MÁROMI ÚJSÁG Komromvármegyei és városi Komáromvármegye Megjelenik m i n d e n csütörtökön. Előfizetési á r : Egész évre 0K., félévre 5 K, szám ár 20 Tüzoltószövetségének

Részletesebben

A r a 4 fillér. el ilyen gazságot. válnak. A pápa ejra Róma, besülteket. A pápa v i s s z a f o r d u l t és áldását a d t a a kórházban levőkre.

A r a 4 fillér. el ilyen gazságot. válnak. A pápa ejra Róma, besülteket. A pápa v i s s z a f o r d u l t és áldását a d t a a kórházban levőkre. lódniezővásfhdy, 1915. jnuár 19, kedd. A r 4 fillér. XI, évfolym 19. szám* V Á S Á R H E L Y I Független StetítUz éi kldóíihmtl [ Kun 880 1915, t ü. Hirdetmény. A városi tnács értesíti lkosságot, temesvári

Részletesebben

A szerkesztésért felelős : BARANYAY JOZS-F dr. mellünkkel I fedeztük e g y évezreden á t az. európai

A szerkesztésért felelős : BARANYAY JOZS-F dr. mellünkkel I fedeztük e g y évezreden á t az. európai 5. szám. Komáromvármegyei városi érdekű társdlmi, közgzdsági K o m á r o m i V ö r ö s K - r e s z t Egylet é s K o m á r o m v á r m e g y e Megjelenik minden csütörtökön, FÜLÖP ZSIGMOND negyed évre 8

Részletesebben

VÁSÁRHELYI. Iskolás.fcöngvet adjatok! Segítsünk katonáink családtagjain. Hlínden iskolai könyvet elfogadónk és kioszíank.

VÁSÁRHELYI. Iskolás.fcöngvet adjatok! Segítsünk katonáink családtagjain. Hlínden iskolai könyvet elfogadónk és kioszíank. Hódmezővásárhely, S9H* szeptember 25 péntek X» évfolym Síé* szám. r 4 fihál VÁSÁRHELYI F S g g o l I e i Smkettöség és kidóhivtl KoM«th-tér. Telefon t 87. egyet tem it 2 fillér, vsárnp és pití npokon 4

Részletesebben

Bevonulóknak s ingek, mellények harisnyák, kesztyűk stb, rend kívül olcsó árban kaphatók

Bevonulóknak s ingek, mellények harisnyák, kesztyűk stb, rend kívül olcsó árban kaphatók riomezovsfffteiy, m4, ugusztus 28. péntek. X* évfolym 267 szám Ar 4 ifllér. VÁSÁRHELYI rgtllti politikát npilp. Felelfl tzeiteucto é s lptljdonosi s. i n, 2 Üítói. TMimp és pici tupoío ti eddíol RVQZÍ

Részletesebben

Főszerkesztő: KISS GYULA dr

Főszerkesztő: KISS GYULA dr Hrmncklencedk évfolym. r 33. zám Koom, KOMROMMEQYEI Poltk Előfzet r helyben vdékre : è>rc t K Félévre S K Negyedévre * K Kpye tám ár: 30 fllér. Megelenk mnden /ombton. küzdenek mgyr némel l e t v é r e

Részletesebben