Á r a 20 fillér. Felelős s z e r k e s z t ő : délben, amikor Krisztus földi helytartója, a római papa s z á z ezrek jelenlétében megnyitotta a

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Á r a 20 fillér. Felelős s z e r k e s z t ő : délben, amikor Krisztus földi helytartója, a római papa s z á z ezrek jelenlétében megnyitotta a"

Átírás

1 V. é v f l y m 4. s z á m. Á r 20 fllér. K m á r m, 9. á p r l s 8. * LŐFIZTÉSI gész évre Félévre 0 P. ÁH : egyedévre 5 P. 2-rA) P. Felelős s z e r k e s z t ő : 20 fl. PATHÓ gyn súlys felelőség hármlk zkr, kk erő szks fellépésükkel, mguk érvényesülésének kerő szklásávl ellentéteket szí tnk egyes társdlm sz tályk között, válszflt emelnek plgár é s plgár, munkás é s munkás közé, gyűlölet bűnös s z e n v e d é l y é től űzve közjvát szlgá lókt elgánsln prkdnk. S felelőségben sztszkdn kell sjtórgánum nk s és vele együtt lp fenntrtójánk, pártfgó és támgtójánk s, mert le hetőséget nyújtnk hhz, hgy tények ferde beállí tásávl érzelm kpsltt teremtsenek, hngultt kelt senek szervezett terrrhdjárt ránt. Felelőséggel trtznk vlmennyen mn den történendőkért, mert nem tudn m, hgy < K m á r m, I g m á n d - u t 24. Hrdetések ár d í j s z b á s Telefn 6. szernt. Kézrtkt nem dunk vssz. Megjelenk mnden szmbtn, jellegét vsel plgárság s ú lys megsértésére és legyázsár rányuló mnden lyn törekvés, mely egyesek érdeket szlgává vrsgzgtás nyugdt menete elé, rend és józnság útjáb kdálykt gördt, megvlósíthttln gények támsztásávl lelkek b é kéjét zvrj, erőszks mgtrtássl egy többség krt érvényesülését g á tlj Sjns rssz ügy szlgáltábn sjtómunkás ságt s látunk, mely mnden tárgylgsság kzá rásávl d dt mgát szélsőséges rányztnk s rendszeres sjtóhdjárttl épen zn többség társ dlm sztály ellen frdul, mely elté mnden frr dlm jelenséget s békés, hggdt, szenvedélytelen lkló munkát krj bzt sítn. GYULA S Z R K S Z T Ő S É G ÉS K I A D Ó H I V A T A L : fékezhetetlen sjtóhdjárt esetleg hv vezethet. A plgárság látj z eseményeket. éz, mnt színpd játékkt s mg részéről np rendre tér fö lötte. A plgárság - s j n s nem kr behtón fgllkzn e közélet jelen ségekkel. Küzködk mg é s másk szegénységéve, nymrrl, munknélkül séggel, betegséggel, mnden féle bjjl ugy, hgy tud. nnek köszönhető ztán, bgy terrrhdárt krlá tt nem smer s zt hsz, hgy nek mndent szbd, de másnk semm jg sn sen. A szervezett terrrhd jártnk mnden megmzdu lás felhívás plgárság hz, hgy vegyék elő mn den erköls és gzdság képességeket, önfegyelmezettségüket, erőfeszítésüket és prkdjnk szervezetten ellenszegüln s z é l s ő s é g e s gényeknek. Ak ezt meg nem ért, nnk plgár mentltás közel vn meg rmláshz. Zrándkásk, ünnepségek Szent Évben. Az 926. év j n u á r j á b n beflztt Szentkpu m e g n y t á sár tlán sh sem vlt n gybb s z ü k s é g, mnt m dők ben, mkr m g á n é l e t b e n, társdlm é s nemzetköz életben nnyt n é l k ü l ö z z ü k z g z s á g t. Az embereket b l d g í t ó, vlágt m e g v á l t ó g z s á g t, melyé 900 évvel ezelőtt J é z u s Krsztus vlágr jött, szenvedett, keresztre feszítetett és meghlt. Azt z gzságt, melyért 900 év ót szkdtlnul küzd z nyszent egyház. y s s á t k meg nekem z g z s á g kput*.... vsszhn gzt mllók jk szmbtn délben, mkr Krsztus föld helytrtój, róm pp s z á z ezrek jelenlétében megnyttt Szent Év kpuját. A Szentk put, hgy zn átlépve erőt ve gyünk b ű n e n k e n és föld g y r l ó s á g k kísértésen s meg tsztult lélekkel kezdjünk egy uj életet. rt Szent Év megnytásávl z r á n d k á s k ngy t ö m e g e n dul meg vlág mnden r é s z é ből Róm felé. A mgyr kthkusk és k é s z ü l n e k z ö r ö k vrsb. Az At Kthl r s z á g s elnöksége z rsz. Kth. S z ö v e t s é g elnökségével kröltve rendez mgyr z r á n d k l t kt. F e l h í v á s u k b ó l megtudjuk, hgy május 7 - t ö l 26-g terjedő d ő b e n r s z á g s nemzet z r á n d k l á s ndul B u d p e s t r ő l R ó m á b. A mgyr zrándkk meglátgtját Velene, P á l u, Frenze kegyelm helyet és négy npt töltenek R ó m á b n. K é t s z e r e s jelentősége vn ez é v ben z r á n d k á s n k, mert páp bull szernt Szent Év ben teljes b ú s ú kzárón R ó m á b n n y e r h e t ő el. A z r á n d k lás részvétel dj. sztályn 80 p e n g ő, I I. s z t á l y n 28 p e n g ő. Jelentkezn lehet ren d e z ő szövetségek k ö z p n t r d á j á b n : IV. Ferenek-tere 7. I I I. lépső,. 8., hl devnt kzókg m n d e n n e m ű felvlág sítást és prgrmtervezetet kp htnk z é r d e k l ő d ő k. Szent Évben z r á n d k ltkn kívül kthlkus t á r sdlm m p z á n s ü n n e p s é g e ket rendez szerte z r s z á g b n, hgy h ó d l ó kegyelettel buzgól kdjn z ö r ö k gzság eljöve teleért és z g z s á g urlmáért. A tervezet szernt m á j u s 4-én gzdg prgrmml kt hlkus npt fgnk K m á r m bn s rendezn melyen tt ksbér e s p e r e s k e r ü l e t vlmenny kthlkus szervezete képvselve lesznek. Lkvdálj várs htó ságunk Hungár R. T. szerződésszegés ügyet Hírdásunk nymán z ármfgysztók t ö m e g e keres fel s z e r k e s z t ő s é g ü n k e t, hgy p nszt emeljenek H u n g á r Rt. ár mfgy s z tás szerz 6 déssz e gése és z d e v n t k z ó várs szbályrendelet be nem trtás mtt, mnek flytán sk á r m fgysztó nyg k á r s d á s s érte. Skn zt kfgáslják ( gyn helyesen! Szerk.), hgy szerelés dj hátrlék mtt t á r s s á g kkpslj z á r m s z l gálttást, sőt vezetéket s le szed, hltt s z e r z ő d é s e érte m é b e n sk ármdíj nem fzetés esetében smételt felszólítás után szüntethető be z ármszl gálttás. És semm esetre sem szerelés dj hátrlékért, vgys lyn m u n k v é g z é s é r t, melyet végezn nem s vlt jgsult, mert sk llegtm m ó d n versenyt t á m s z t h t vele tsztességes ks prnk, mnt zt kereskedelm mnsztérum elv jelentőségű d ö n t é s é b e n meg s állpíttt,, mt znbn válllt 6,922. sz. körlevél t n ú s á g szernt k játszn prkdk. Sérelmezk z á r m f g y s z tók z utmt k p s l ó é s gnmn órtábl felszerelés e l járást, z á r m m é r ő n e k mgs á r n vló e g y e d á r u s t s á t, vl mnt nnk tulmgs felszerelésdíjmegállpítását és ezzel egy dejűleg z á r m m é r ő t e r m é s z e tes k p á s flytán beálltt j v í tásért vló díjszámítást, mely s z á m l á z á s k t legtöbb esetben s z e r z ő d é s mellőzésével e s z k ö zölt válllt z á r m f g y s z t ó k rvásár. Érthetetlen fgysztók előtt, hgy mly jgn vetett k válllt s e n g ő ármdíj hsz nált fejében e l ő b b hvnt 50 fllért, mjd k é s ő b b 25 fllért s ez összegeket m men trtj meg, vlmnt s z e r z ő d é s egye nes felrúgásár vll zn tény k ö r ü l m é n y s, hgy z z ó l á m p á k hv átlány ö s s z e g é t z előrt egységárnál jóvl mgsbbn számlázz k. Mután pnszkból két ségen kvül megállpíthtó, hgy v á r s s l s z e r z ő d é s e s vszny bn álló válllt v á r s p l g á r t nyglg srztsn m e g k á r s í ttt, erköls k ö t e l e s s é g e várs nk, hgy p l g á r k t ó l szedett mnden jgtln túlfzetés hv tlst megállpttssék és ezen túlfzetés z egyeseknek vssztéríttessék. Az á r m s z l g á l t t á s s z e r z ő d é s s z e d é s tlán feljgsítj várst, hgy válllt t e r h é r e felülvzsgáltt rendeljen el, hgy így mnden s z b á l y t l n s á g r vsltssék.

2 2. ldl. Kmrmmegye rln. 9. áprls 8. Kénesszgu meleg gyógyfrrást fedeztek fel túlsó Kmármbn. éhány np ót ngy érdeklődéssel tárgylják túlsó Kmármbn ngyjelentőségű felfedezést, mely vársunk jövő fejlődésére s mélyen khtht. A múlt hetekben történt, hgy vztelep szvttyúnk rendbehzásánál meleg víz került vízvezetékbe s ugynkkr z rzsébet szget felső végén tt, hl ktn pntnk állnk, vlmnt szget jégtörő súsán, gt fellett, két helyen s feltört tljvíz, mely ly mgs hőfk vlt, hgy meleg víz tetejéről gőzök szálltk fel. Kezdetben nem vetettek rá ügyet közelben dlgzó munkásk, később znbn, mkr VJZ tetejének meleg gözölgése nem krt elmúln s közelben kénesszgu légármlt szálltt szét, jelentést tettek furs esetről. Hvtls helyszín szemlén állpíttták meg zután, hgy hárm lyen frrás jknál fel tljból, egy vízmüvek előtt, kettő pedg tötés mögött, fák között. A hőfrráskt ks kutkká mélyítették és deszkávl tkrták íe. A frrás lyn bő, hgy vékny ptk lkjábn fut be Dunáb, kénes lltát pedg mr messzről lehet érezn. A hőfrrás vzéből prág vegyvzsgáló állmásnk s félküldöttek, mely márs megállpíttt, hgy egy gen kmly felfedezésről vn szó, mert hőfrrás vze mélyebb fúrás esetén gen ngs hőfkr enged következtetn, erős kén- és elsőrendű gyógy trtlmú. Természetes, hgy gyógyfrrássl kpsltbn tervezgetések s megndultk, vnnk, kk más vlágfürdő! jóslnk. Állítólg egy prág pénzseprt s érdeklődött hőfrrásk ránt. Kséretképen egydejűleg Vág-Dun szpját s vzsgált tárgyává tették, melyről vsznt megállpíttták, hgy eléggé rádumt rtlmu. gyenlőre sk egy kezdetleges medenét építenek néhány kbnnl, mjd később győr mntár szándékznk beépíten egy htlms úszómedenét, strndt és fürdőházt. A flytns fejlődéssel ezútn Kmárm fürdővárssá vnzsálht. gyelőre egy deszk lp rejt el ttkt, mely tlán Kmárm jbb srsát hzz mgávl. BUTR LÖWY-nél Megnt lsóbb lett! GYR, Gr. Tsz. tér 5. Az pr munk megbesülése és elsmerése Petőz Jáns műbútrsztls mestert z rszágs Kézműves Testület díszklevéllel tüntette k. Kétszeres z értéke m nnk leekemelő ünnepségnek, melyben egyk legtekntélyesebb, köztsztelet és közbesülésben álló derék prstársunk részesült prs plgártárs részéről kkr, mkr m küzdelme, sk slódás z emberek legtöbbjéből költe bzlmt, z összetrtás nemes érzését, z egymás megbesülésének erköls erejét, mkr lelküresség, zvrs életfelfgás lermlás légkörét hzt ránk, melyben felbmlk z ember éls vlág és megrendülnek erköls erő. A Kmárm Iprtestület flyó hó 4-én, kedden este trttt eöljáróság ülésén ünnepélyes keretek között dt át Petőz Jáns műbútrsztlsmesternek díszklevelet, melylyel z prterén elért kváló ngy erdeme elsmeréséül z rszágs Kézműves Testület tüntette n. Mrkó Feren prtestület elnök mélttt Petőz Jáns sztlsmester évtzedes pr pályájánk ngy eredményét, hervdhttln érdemet, ktrtó szrglmt és zt z állndó törekvést, mellyel pránk tökéletesítéseé törekedett, mellyel feltudtt emelkedn rr megtsztelő mgsltr, hnnn kérdemelte z rszágs Kézműves Testület ktüntető dszklevelét. A legngybb örömmel köszönt ktüntetett prstárst kmrm prsság nevében, mert büszkén ekntenek rá, mn! kt üy mgs ktüntetése lklmávl s mgukénk vlhátnk. sten áldását ken tvább munkásságr. Az ünnepet Petőz Jáns épület és műbútrsztls mester szerenyen hárítj el mgától z ünneplést, hálásn köszön z prsság nevében z elnök részéről elhngztt üdvözlést. Felszóllásáébn hsszsn vázlt zt közel ötvenesztendőt, meyet prábn eltöltött, mely dő ltt mndenkr tsztesség, besület, z összetrtás, megbesülés, felebrát szeretet rányíttt mnden lépését. A díszklevél átdás után még hszbb deg mrdtk együtt derék prsnk és ünnepetek ktüntetettet. Az prs kllegltás e szép megnylvánulás rny betűkkel lesz bevésve Kmárm Iprtestület történetébe. Kérje mndenütt Kmármmegye Hírlpt Adkzzunk népknyh gndzttjnk húsvét ellátásáhz. A nnstelenek meleg étellel vló ellátását z lletékesek sk áprls hó 5-g kívánták fenntrtn, de Száls Mszszótársult Kmárm Szervezetének nemes lekü úrsszny társdlm támgtásávl mndent elkövettek, hgy z utlsó ebédsztás dejét ktlják, rászrultkt tvábbr s gyámltsák. A társdlm jótéknyság egyesülete, nevezetesen z rányító egyesületen kvül refrmátus, z evngélkus és z zrelt jótékny őegyesüleíek példás összefgás, ddó együttműködése tette ztán lehetővé, hgy épknyh tvább működhetett, zt áprls elsején nem kellett bezárn, hnem esetleg húsvétg fenntrthtj működését. A népknyh fenntrtás különösen húsvét ünnepekre tekntettel, smét áldztt követel társdlmtól. *A népknyh éléstr tejesen üres, np 420 dg ebéd bzny sk zsrt, lsztet, bbt, burgnyát stb. gényel. S mst, ngy ünnepekre tekntettel, bzny jól esne szegényeknek s egy ks máks kás, mnt kptk krásnykr. Utlsó dmánykt ezen élr, bármly esekev mennységben szeretettel fgd népknyh vezetősége. Ak máks klást nem tudj elkülden, z sk jelentse be szándékát, népknyh gndskdk elszállításukról. Admányk ngyszmbt d. u. 2 órág várshzár (l. e. 2. jtó) küldendők. Mnden mennységben rján kphtó Testvérek szkvzgyár telepén Kssuth Ljs-u 20. Telefn 0. Tudnvlók legújbb dórendeletből. Súlys dóterhet jelent mst kdtt pénzügy rendelet, mely z egyenes dók után fzetendő rendkívül pótlékkról és dótételek felemeléséről ntézkedk. Főbb része következők. A házdó után kétféle pótlékt kell fzetn tuljdnsknk : nyers házbérjövedelem 5 százlékát és kvetett házdó 20 százlékát. kétféle dó együttes kuls fővársbn házdólp 84, vdék várskbn 8'2, ks- és ngyközségekben pedg 7.8 százlék. Azk után z épületek utn, melyeket tuljdnsk mguk hsználnk, községekben 5 százléks renkvül pótlékt kell kvetn. A jövedelemdó pótlékát kétszeresét emeltek fel zknál, kknél mult év jövedelemdój 60 pengőt meghldt. Az dóhtóságk áprls 5-ég kötelesek kvetn többletet, de ezt flyó év első felére kkr s be kell fzetn, h rendkívül pótlék kvetése még nem förtént meg. A jövedelemdó lny júlus -étől meálpttt dó 00 százlékát kötelesek rendkívül pótlék mén megfzetn kkr s, h nns megfelelő jövedelmük. A vgyndó pótlékt, mely 00 százléks, vgyndóvl kell kvetn. A rkkntellátás dót kétszeresére emelték fel. M un k bér, m gánszlgálttást és tndemekből szármzó jövedelmek után megállpíttt dótételek 25 százlékkl felemelt összegét kell külön dó mén fzetn pengő hv jövedelem után különdó 2 P, pengő után 2.50 P, 20t.» 220 -g 5^ P, 280 0ü-g 9 P,4ü0-420-í- 6P, g 2.5U P, g 2.50 P g 55 P, pengö után küöndó ü P, pengőn felül z dó z z lletmény 25 százlék. Az utódó teherksk nál áprls elsejétől kétszeresére emelték fel. Külön értesítés nélkül kell befzetn z dópétékkt, mert mnszter rendelete szernt ezeknek összegét mnden dózó már kkézbesteít fzetés meghgyás lpján mnden nehézség nékü kszámíthtj. Súlysn fgj érnten z dókt részetekben fzető, embereket z rendelkezés, hgy z egyéb közszlgálttásk befzetésére kptt részletfzetések és fzetés hlsztásk rendkívül póékn nem íered k. A végrehjtás uísts még külön fgyelmeztetést ntéz község és várs közegekhez, hgy z 9. év első felére ján pótlékkt, lletőleg felemelt dókt pntsn szedjék be. A Kmármmegye Hírlp plgárké! Fzessen tehát elő mndenk lpunkr. lőfzetés felhívás. M számunk másdk ez évnegyedben, mért s felkérjük t. lvsónkt, hgy stk pstutlvány felhsználásávl z előfzetés djt (z elmúlt negyedévre s, kk eddg nem küldték vln be) kár pstán, kár pedg személyesen kdóhvtlunkhz (Hker Dezső könyvnymdáj Kmárm, Igmánd-út 24.) juttssák el. lőfzetés árk : gész évre 0 P. Fél 5 P. egyed 2.50 P. Hzfs tsztelettel: Kmármmegye Hrlp kdóhvtl

3 mm 9. áprls 8. A Kmármmegye Hírlp. gyónás ttk áldzt" Szent Imre Dlkör ktűnő m ű k e d v e l ő g á r d á j fg s z í n p d r hzn. A Szent Imre Dlkör-ben m á r hetek ót lázs munk f lyk, hgy A g y ó n á s ttk á l m ű k e d v e l ő s z í n p d n dzt" ímű vlláss tárgyú d r á m á t mnél t ö k é l e t e s e b b e n é s n í v ó s b b n mutss be s z n p á r A Szent Imre Dlkör húsvét tló k ö z ö n s é g ü n k n e k. Surány elődás. Feren pátplébáns körülte kntő, vttt r e n d e z é s é b e n sk F r n r s z á g b n, Snt V szr k é s ő éjszkág trtnk tr k ö r n y é k é n m é g m s s p r ó b á k, hgy z egyes jelene kn e m l é k e z n e k múlt s z á z d teket l e g p r ó l é k s b b n k végén történt e s e m é n y e k r e, m d l g z z á k, hgy d r á m érté kr templm s e k r e s t y é s e kes s e l e k m é n y e élethűen t á r u l plébáns lkásán meggylklt jn néző k ö z ö n s é g elé. egy Blnhrd nevü ssznyt s A drb b ő v e l k e d k mély jótékny egyesület p é n z t á r á t d r á m jelenetekben, melyeket elrblt. A gylks véres m ű v é s z e n megjátszn gen ne d r á m után m e g g y ó n t b ű n é t héz m u n k á t d s z e r e p l ő k plébánsnk s zután elmene nek. A skt s z e n v e d ő plé kült. A p l é b á n s mst má- b á n s s z e r e p é t mg Bshff nem fedezhette fel vlót, mert G é z krngy játsz művész g y l k s s á g tettesének felfede tökéllyel, gylks s e k r e s t y é s t zését g y ó n á s ttk s z e n t s é g e Gróf Ljs, lberáls és pp védte. A h t ó s á g megtlált ságt gyűlölő p l g á r m e s t e r t fj. hlttestet s gylkssággl Kss Feren lkítják mesteren, plébánst gynúsíttt. A plé ügy főszereplők, mnt 22 b á n s b ö r t ö n b e került, h l á l r k ö z r e m ű k ö d ő kfgástln pre Ítélték, mjd kegyelemmel élet ztássl ldják meg kétség fgytgln k é n y s z e r m u n k á r v t kvül n e h é z feldtukt. ték fegyenek szgetére. Itt Az é r t é k e s é s m g s n v ó j u szenvedett hét esztendeg, mert d r á m á t Szent Imre D l k ö r ü n k nem vlt szbd g y ó n á s tt h ú s v é t v s á r n p é s húsvéthétfőn, kt eláru ln. A s e k r e s t y é s t ez vlmnt z u t á n n következő ltt lelkísmeretfurdlás k í v s á r n p dják elő. Jegyek m é r nzt, egy perre sem vlt sékelt á r n elővételben m á r kp nyugt, míg végre h s s z ú évek htók k d ó h v t l u n k b, Hker után m e g t ö r v e jelentkezett b r á Dezső pprkereskedésében. nál s bevlltt s z ö r n y ű tettét. A t ö r v é n y s z é k természetesen fel mentette s z ö r n y ű vád lól gyónás ttk skt szenvedett áldztát. és jól kr venn, ugy Spllmnn József jezsut ty z életből mertett e v l l á s s tárgyú e l b e s z é l é s é t Fr. Fkert G y á r - u t á b kell menn. Uj r e m e k ü l dlgzt fel s z í n p d r, mgyrr Blázsk Kárly bl9 6 f l l é r e s sgyrmt h t t n t n á r frdíttt német e r e d e t ű b ő l, melyet mst sztály. M e g l e p ő l s ó árk. mű vlláss drám H lsón Wldhuserhz F I L M S Z Í H Á Z Bánhd közelében Kmárm Kun M k l ó s - u.. Telefn 8. Áprls 8-án, szmbtn 65 é s 9 ór kezdettel 4 felbrult egy teher utó é s mg lá A ég szerelmes temette utst. sztrkus vígjáték. Lusztg G y ö r g y k v á s m e s t e r meghlt. Öten súlysn megsebesültek. A teherutó teljesen ö s s z e t ö r ö t t. A sffört, knek h j t á s engedése sem v l t, l e t r t ó z t t t á k. Z ö l d p k l, e x p e d í ó s állt flm. Áprls 9 - é n, v s á r n p 4, 65 é s fél 9 ór kezdettel 4 Wlly Frst n ő k k e d v e n é n e k p m p á s új szerepe Árkád herege vdám t ö r t é n e t r n g r ó l é s sze relemről. Mgyr vlághrdó! Áprls -án, s ü t ö r t ö k ö n 65 é s fél 9 ó r Kezdettel Zsuzsnn MM Flmperett é d e s m e l ó d á k k. Fx h n g s vlághrdó. Végzetes kmenetelű u t ó s z e r e n s é t l e n s é g történt kedden délelőtt budpest-tt r s z á g útn Bánhd k ö z s é g h t á r á b n. gy t e h e r u t ó, melyen sffó rn kvül öt uts ült, menel k ö z b e n á t k b frdult é s mg lá te mette utst, kk közül Lusztg ánrek szöföresszők eperplá nt, dnnyetg, fj tísztán leglsóbbn Pénztár nytás e l ő d á s lklmávl d.e. szály Szőlőbérgzdságnál, s z á l y, Kmármmegye tél 2 fél l-g és k e z d é s előtt urávl. KAPHATÓK.. ldl G y ö r g y 66 éves t t b á n y nyug díjs k v á s m e s t e r lyn súlys s é r ü l é s e k e t szenvedett, hgy t t b á n y k ó r h á z b á n, hv be szállíttták, meghlt. Bútrt szállítttk egy h tlms, rég r e n d s z e r ű, rzg teherutón, melyet Kss Benedek László sííőr vezetett és kívüle m é g öt uts ült rjt. B á n h d k ö z e l é b e n z esőtől sks u t ó n egy teherkst krt kkerüln Kss Benedek, m k ö z b e n z utó kereke m e g s ú s z t k é s z utó vlmnt uts z árkb zuhn tk. Az utó pzdrjává tört, ut s pedg vlmennyen súlys külső és belső sérüléseket szen vedtek. L e g s ú l y s b b n Lusztg György 66 éves kvásmester sérült meg, kt znnl tt bány k ó r h á z b szállítttk, hl znbn m á s n p meghlt. A h l á l s végű utószes z e r e n s é t l e n s é g r ő l znnl é r tesítették b á n h d s e n d ő r s é get, vlmnt győr ügyészséget és vzsgálóbírót, kk u t ó k n settek s z e r e n s é t l e n s é g szín helyére. A nymbn megejtett s e n d ő r s é g vzsgált m e g á l l p í ttt, hgy súlys u t ó ble setet sfför gndtlnság kzt, knek m é g t e h e r u t ó vezetésére j g s í t ó gzlvány sem vlt. A t e h e r u t ó, mely különben teljesen rzg, frg l m b ó l kvnt l k t m á n y vlt, vlód r e n d s z á m m l sem rendel kezett, hnem p p í r b ó l hmsíttt ktlált r e n d s z á m - t á b l á t mg sffőr festett s tett ksjár. Kss Benedek Lászlót k teherutóvl meg nem engedett fuvrzást végzett s knek g n d t l n s á g é s hzzá nem értése kzt h l á l s s z e r e n s é t l e n séget, znnl letrtózttták s m e g n d í t t t á k ellene bűnvád eljárást. Ur, nő dvt-áruk, ktn kkek leglsób!) beszerzés frrás H A J A L fí^g SZKÁR. Drgérák é s lltszertá rk h ú s v é t n y t v t r t á s. A kereskedelm mnszter rende lete szernt húsvét v s á r n p j á n d r g é r é s llíszerüzletetek u t ó b b k h z számítv z l ltszeret kvül u. n. háztrtás kkek á r u s í t á s á r berendezett üzleteket s reggel hét órától délután egy ó r á g nytv (árth tk. Megengedte t v á b b á m nszter, hgy z emtett üzletek k ö r é b e trtzó kkek közül zk, melyeket húsvét mnepek lklmávl u t á k n s szk tk árusítn, húsvét vsárnp ján z említet íteletek nyvtrtásánk deje ltt utákn, tereken árusíthtók legyenek. P é n z t t k r í t n : e g, h fűszer- és s e m e g e - á r u s z ü k s é g leté Spíelmnn Imre fűszer- é s se m ege k ere s ked Ö n é szer z be, K m á r m, fgmánd-tft. gyhét. A vlágtörténelem legn gybb e s e m é n y e tette nggyá vlmkr e hétnek npjt. A Megvátó kns szenve d é s é n e k és h l á l á n k drámáj elevenedk fel e hét s z e r t r t á s bn v r á g v s á r n p b e v n u l á s k ö r m e n e t b r k á s, h z s n á s hn gultától kezdve Glgt v é res keresztjég és Krsztus lezárt sírjág; öröm é s fájdlm, lelke s e d é s é s levertség, keserűség és vgsztlás hullám spkdnk érzelemvlágunk tengerén, g y á s z hábrítnk P s s ó n k feljj d u l ó gyászs tónusú hngj ; gyászt jelentenek z elnémut hrngk, slngelő sengek helyett szóló tmphngu kere pelők, gyászt hrdet Krsztus kprsój. És mégs... ez hét m legngybb örömünket hzt meg, t e r e m t é s htdk npj ót nem mélttt ngybb dlgr z embert z Isten, mnt m g y h é t péntekjén, mkr megválttt. A g y h é t e g y h á z ze neje r k. p l é b á n t e m p l m b n. A vrágvsárnp ünnep ngymsén Szent Imre D l k ö r elénekl M í é - p ^ s ó t ". z l klmml lesz elődv Kudel Géz dr. g y ö n y ö r ű e n megkm pnált, fenséges turbá. ( t ö m e gé ne ke k p s s ó b n. ) Szent mse ltt népénekeket énekelnek hívek. A gysütörtök és g y p é n t e k stentszteletek ltt népénekek. gypénteken snkmse ltt Szent Imre Dlkör J á n s - p s s ó t " énekl, ugynsk dr. Kudel G é z UJ tömegénekevel. gypénteken délután z Árpádház Bldg Mrgt egyh. vegyeskr tgj Jeremás srlmt és ngyböjt urtettákt dják elő. gyszm btn n é p é n e k e k e t énekenek hvek, úgyszntén feltám dás körmenet ltt s. íműkedvelők elődás. Még egy hét és már s élvezhet jük k m á r m r e f r m á t u s m ű k e d v e l ő g á r d áltl h ú s v é t k r

4 p '9^. áprls ldl. z prtestület színháztermében e l ő d n d ó gy ks senk" víg játékt. Mnthgy próbák Sulsk Ljs számv. főnök, fő tnáss prez vezetése ltt s z é p skerrel flynk, u g y n ú g y v á r s k ö z ö n s é g e s ngybn készülődk kedves és trtl ms drb megtekntésére. em s sd ez, hszen színészeket s felülmúló fegyelmezett m ű k e d velőnk áltl elődtt drbk mndg telt házkt vnzttk, természetes, hgy ez p á r t l á s tökéletesen betníttt játékukért vlt. L e l k g y k r l t. F. hó 9-én v r á g v s á r n p este 6 ó r kr kezdődk P. Müller Ljs jézustársság ty vezetésével lelkgykrlt. Kthlkus testvé rek, jöjjetek lelkgykrltr, hgy lelkleg megújuljtk! y l v á n s k ö s z ö n e t A K m á m Ág. v. Gyámntézet őegylet" nemeslelkü elnöksége z egyesület közgyűlésének h tárzt lpján Stefán S z ö vetség Kmárm Fókjánk el n ö k s é g é h e z z nyák és sese mők védelmére tz pengőt utl ványztt. zen j ó s á g s gnds kdásért és z á l d á s s á n m ű k ö d ő egyesület nemesszvü l n ö k s é g é n e k állndó, hthtós t á m g t á s á é r t ezútn s leg hálásbb köszönetét fejez k Stefán Szövetség Igzgtóság. K ö z g y ű l é s. V s á r n p f. hó 2-án trttt kmrm Izr. jótékny őegyesület tsztújító közgyűlését úr. Bkny Adlfné elnöklete ltt. A flyó ügyek letárgylás után tsztkrt egé szítették k, lelnöknek Jelnek Arnkát, vglm b z t t s á g el nökévé Kellner Lászlónét, ttkárrá Fsher Lászlót válszttták meg. Köszönetnylvánítás. A K m á r m Ág. v. Gyámntézet őegylet 20 pengőt, K m á r m megye Htelbnk 0 p e n g ő t vlt szves Vetsey déné n é p k n y h jvár d m á n y z n. Az d mányk átvételét ez utón nyug tázz s zkért hálás köszönetet mnd Kelet Józsefné Sz. Mssz. T á r s. elnöke. lmrdt meghrdetett Kmr sznház elődás. Szmbtr, áprls elsejére z rszágs Kmrszínház elő dást hrdetett K m á r m b n, m s z n p á r t l ó k ö z ö n s é g körében szttln ngy é r d e k l ő d é s t vál ttt k. Sjns z e l ő d á s elm rdt, mvel színtársultnk szmbt este s G y ő r b e n kellett játszn, hl Gyenge Ann (Ann Rselle) dlestje mrdt el. Az előre nem láttt ly n e m ű körülmények tlán ndklttá te hetk z elődás elmrdását, znbn nem menthet zt fgyelmetlenséget, hgy K m á r m k ö z ö n s é g é t m npg senk sem értesítette váltztt k ö r ü l ményekről. S z í n h á z l á t g t ó k ö zönségünk jggl követelhet, hgy lyen elmrdt elődás kát kellő d ő b e n dják t n d m á s á r. Dél gyümöls, semege, fűszeráru l e g l s ó b b f r r á s Krmer Sándr K m á r m, Igmánd-ut 24. A kthlkus Kör ötödk Admányk Vetsey déné" épknyh jvár : teljes sker jegyében flyt le v s á r n p délután z á r d skl ngytermében szép számú k ö zönség részvételével. Krd K tn J á n s rszággyűlés kép vselő élénk lendülettel, meg kpó közvetlenséggel tárt hllgtóság elé zkt z élet jelenségeket, melyeket mnden nps létküzdelmünk között sem szbd fgyelmen kvül hgy nunk. Az e l ő d á s n k méltó ke retet dtt Rebrus Ilnk és Pók rzsébet mélyen átérzett szv lt és Szent Imre D l k ö r n e k preízen kdlgztt művész é n e k s z á m. A ngyböjt utlsó elődás lklmávl h t á s s, l é lekemelő z á r ó b e s z é d e t mndtt Surány Feren p á t p l é b á n s. Kálmán Andrné, Hjnl s z k á r né, H u n g á r Vllmsság Rt. 5 P, Gylóky Kálmán, rwert és T á r s ég, K m á r m Hen germlm P, Dr. Bkny Adlfné, Lupták Bél 2 P, Legáth j á n s.50 P, Lukesh D e z s ő n é, Ulrh K á l m á n n é, ser J á n s n é, ("rzv. rtl J á n s n é, Weler József, özv. Rener J á n s n é, Kffk M P, Fehér Feren 40 f, s ö r n y e S á n d r n é 0 f, S z b ó László 0 í. Arány A l d á r q, f, q. szén, Frnkl József 0 kg, Spemnn Imre 0 kg, R ü d d e r Vlms 2 kg, ö z v. Ppp S á n d r n é 27 kg, özv. Hendl R ó b e r t n é 5 kg, Tóth F e r e n n é 5 kg, Vrg László 5 kg, Dr. Lengyel Kálmánné 5 kg, Stmmer Józsefné kg, sesznák Ferenné kg, Hts Antlné kg, Rón J á n s n é 2 kg, Bukvszky G y ő z ő n é kg, Kuthy J á n s n é kg. bb, Kssq Fe renné ü, Szkás I s t v á n n é ü, Kuthy J á n s n é 2 ü, Sóflvy Kárlyné 2 ü, Bukvszky G y ő zőné ü, Kss G y u l á n é 4 ü, T ó t h F e r e n n é 5 ü, Zsvnetz Istvánné 5 ü, Ppp G á b r n é 0 üveg prdsm, Szpr Bél 0 kg, Wldhuser Feren 0 kg, Turd Márt 5 kg. v ö r ö s hgym, Ppp rnő 60 kg. ke nyér, Fsher T e s t v é r e k 20 kg. burgny, Bzsánt Kárly 5 kg. klbász, Gróf Zyhy rnő 0 q. f, ö z v. Kálly T v d r n é 2.5 kg. zöldség, 6 kg. burgny, Özv. Ppp S á n d r n é 5 kg. k l bász, ö z v. Hrváth F e r e n n é 2. tej, Kss F e r e n n é kg. ukr, Szkás í s t v á n n é 0 kg, gy Imréné kg. burgny, Gábr József 9 kg. lense, dbz szppn Kherndrfer Kárly Bn 52 kg. kápszt, 00 kg. fekete retek, 400 kg. burgny. zekért z d m á n y k é r t ez utn mnd hálás köszönetet Száls Msszótársult vezetősége. Ujbb d m á n y k t lehetőleg s r n k v ü l kérünk Vársház. 22 sz. jtó külden. ngyböjt kulturelődás H l á l z á s. Strusz Jkb tt k e r e s k e d ő életének 77-k évében f. hó 2-án rövd szenve d é s után elhunyt. G y á s z b b rtván szerető htvesét, Hker Hnnát, gyermeket és ngy s z á m ú r k n s á g á t. T e m e t é s e f. hó -án ngy részvét mellett ment végbe T t á n. Mndl Izsó, tt Sngerv r r ó g é p f ő b z m á n y s á n k ks f urt tt Prst gmnázm tnulój f. hó 4-én reggel hsszs s z e n v e d é s után éves k r á b n elhunyt. T e m e t é s e f. hó 5-én d. u. 4 órkr ment végbe, melyre skltárs tnárk ve zetésével vnultk k. Betörés bánytelepen. Hétfőn éjjel smeretlen tettesek behtltk M A K felsögll b á n y t e l e p egyk g é p h á z á b s nnn ngyértékü géphjtó szí jkt lptk el. A b e t ö r ő k kézrekertésére s e n d ő r s é g széles körű n y m z á s t ndíttt. A sárköz menyeskék fejkötőjének rég, művész h m zésmtvumt hzz z tth nunk, mgyr leányfjuság n é p szerű hetlpjánk, Mgyr Lányknk het melléklete. A fő lp, Mgyr Lányk, szktt előkelő, tszthngu rdlmávl b z n y á r megtlálják z utt ftl leányk lelkéhez. A kdó hvtl bárknek szvesen küld díjtln m u t t v á n y s z á m t Bud pest, V I. A n d r á s s y ut 6. lőf zetés dj n e g y e d é v r e 4 p e n g ő. Gyermekjátékból tüz. F. hó 4-én Szőny k ö z s é g b e n gy József s z é r ű s k e r t j é b e n gyerme kek játszdztk, hl z egyk szlmkzl ldláb lyukt váj tk és bbn tüzet krtk gyujtékból, mnek következtében kzl lángr lbbnt. A vesze delmet közelben trtózkdók skhmr észrevették és tüz tvábbterjedését skerült m e g g á tln és elltn. A kár jelenték telen. Hlálzás. gy szrgl ms m u n k á s emberrel lett ke vesebb. Puszt J á n s ny. ren d ő r főtörzsőrmester életének 52. évében f. év m á r u s - é n el hunyt. Rendőr szlgáltát még túlsó K m á r m b n, várs r e n d ő r s é g n é l kezdte. L e g u t ó b b Flmszínházunknál vlt lkl mzv és á l l á s á b n lelksmere tes m u n k á t végzett. Hlálát fe lesége és gyermeke gyászlják. T e m e t é s e áprls 2 - á n ngy rész vét mellett ment végbe. xhumálják vdék te metőkben nyugvó lsz hős hlttkt. M g y r r s z á g k ü l ö n b ö z ő v á r s n k és k ö z s é g e nek temetőjében mntegy 200 lsz hős hltt hmv phen nek. Az lsz k r m á n y elhtá rzt, hgy lós hlttt ö s s z e gyűjt és vlmennyt együtt Budpesten temettet el. Az exh u m á l á s k és z uj temetések költséget z lsz k r m á n y vsel. Vegyen húsvét jándékul Hker Dezső könyvkereskedésében Kmárm, Igmánd-ut 24. sz. A Vlágvárs Regények e het s z á m érdekfeszítő, meg lepő frdultkbn gzdg b ű n ügy regény, melynek me Az rny d r á z s ". A r e g é n y t T m á s István rt, ötletesen, s z í n e s e n, leblnselően. B e t ö r é s. Vkmerő módn törtek be Lázár I m r é n é ás élel mszer üzletébe. A k é s ő éjszk ó r á k b n járókelők s z e m e l á t t á r z üzletjló hrtelen felspódtt s két h á t z s á k s ftlember z üzletfláhz t á m s z t t t k e r é k p á r jukr felkpv skhmr eltűn tek sötét r s z á g ú t n. A send ő r s é g m e g á l l p í t t t, hgy zár lefesztésévl htltk b e t ö r ő k z üzletbe s nnn élelmszert lptk el. A betörök Győr-felé menekültek, k é z r e k e r t é s ü k r e z eljárást m e g n d í t t t á k. G y l k s s á g D d n. Ke gyetlen g y l k s s á g történt Dd k ö z s é g b e n. Juhász J á n s é s f j. Beke Pál egy zsk burgny eltűnése mtt összeszóllkztk. A szóváltást v e r e k e d é s követte, melynek s r á n J u h á s z J á n s hrtelen e l ő r á n t t t bskáját é s ö s s z e s z u r k á l t ellenfelét. Amkr Beke vértől b r í t v elájult, késelő legény e l m e n e k ü l t. Beke Pál s é r ü l é s e k ö n n y e b b n e k b znyultk, ks d ő múlv m g á hz tért és egy k r ó v l felfegy verkezve, merénylője után ment. llenfelét utlérve Beke k r ó vl ddg ütlegelte mg J u h á s z J á n s hldklv mrdt vere k e d é s színhelyén. Beszállíttták ttbány k ó r h á z b, hl meg hlt. Beke P á l t letrtózttták. gy s e l é d l á n y r e v l v e res b t r á n y t ó v á r s t s z t é t k e z d é b e n. Pénteken reggel ngy rdlm t á m d t tóvárs tsztétkezdében... 7 éves selédleány revlverrel belőtt z egyk terem jtján. A g l y ó süvítve vágt át d e s z k á t s szemközt teremflb fúródtt. Az e l ő r h n ó tsztek é s s z e m é l y zet z jtó előtt revlverrel k e z é b e n h d n á s z v tlált selédlányt. A leányt á t d t á k s e n d ö r s é g n e k, hl elmndtt, hgy m á r hsszbb d ő ót tr ttt b r á t s á g t Hml István őrvezetővel, mnek következ m é n y e s lett. Hml ennek d á r nemsk hgy vnk dtt őt elvenn, hnem meg s slt. A h t ó s á g k ezután lány r e v r v e r é n e k eredete után kezdtek nymzn s m e g á l l p í ttták, hgy zt egy tszt lká sáról lpt el, m g tszt távl vlt. ő r z e t b e vették. Éptő pr munkásk kedvezményes vsút utzás. A kereskedelemügy mnszter j

5 9. áprls 8. megengedte, hgy m u n k v á l llás, vgy m u n k k e r e s é s éljá ból l e g l á b b öt tgból álló s prtb utzó építő pr m u n k á sk t á r s u t z á s k n á l s z k á s s menetdjkedvézményben része süljenek. A s z ü k s é g e s g z l v á nykt vrs elsörkű k ö z g z gtás h t ő s á g d í j m e n t e s e n dj k. L á b t ö r é s s e l v é g z ő d ő futbllmérközés T ó v á r s n. F. hó 2 - á n v s á r n p d. u. tt gmnázum spt vendégül látt z esztergm t n í t ó k é p z ő váltgttt s p t á t. A m é r k ő z é s Lndenberg bró sípjelére meg ndult. S z e b b n é l szebb játék be m u t t á s u t á n z első féldő 6. p e r é b e n znbn z eszter gm spt egyk hátvédje, Hr váth l e m é r, Hrváth József gstyn tnító f elesk. öször nem s gndltk rr, hgy tlán kmlybb bj történt, de z tt t r t ó z k d ó Mke J ó zsef tóvárs s z n t ó r u m főr vs znnl megállpíttt, hgy spsnt t ö r é s történt. Azn nl ntézkedés történt é s Hrvátht tt mentőutó Mke-szntórumb száll.ítt, hl lábát gpszbe tették. Fe lelősség nem terhel senkt sem, mert H r v á t h l e m é r n e k láb megfeszül! hmks tljn és ez kzt s z e r e n s é t l e n s é g e t. A m é r k ő z é s t v á b b flyt, mely 2 : 0 e r e d m é n n y e l v é g z ő d ö t t t tk jvár. A l b s é s Ks p á pszemes vrjú brátjukkl mr v r á g z ó rétre r á n d u k k frssen nylt v r á g k t szedn. rről bjs jeleneről közöl vdám, színes képet z Én U j sá legujbfe szám, mely gzlg váltzts, vdám trt lm má jelen meg. Muttvány számt "szívesen küd z Én Új ságm k«dóhvtl : Budpest, VI. Aüdrássy át 6. lőfzetés dj n e g y e d é v r e 2 p e n g ő. gyes szám á r 20 fllér. Közsmert z AsprínT b l t t t á k íjdmslípíó h tás mnden m e g h ű l é s e s megbe tegedésnél. De nem mndenk tudj, hgy h m s í t v á n y k s vn. frglmbn és gykrn pótszereket s kínálnk m e g v é telre. Hgy mgunkt k á r s u t ó htásktól megóvjuk, ügyeljünk Asprn-tblettk vásárlásánál mndg z eredet B y e r " s mglásr ( zöld szlggl), mert sk ebben k e r ü l n e k fr glmb z eredet tbletták. é p m z g l m sttsztk. Márus hóbn Kmármbn következő n é p m z g l m sttsz tk v l t : Születések: Lense Kálmán J e n ő r. k., Mészárs Mhály József rk., Ágstn Ist ván rk., Mksk M á r Judt rk., Krzs Arnk rk., D n d, B l n k Hld á g. h. ev. T r u p k Év r z s é b e t ref., Bedes József ref., H r t y á n Kárly á g. h. ev., F ó d Mrgt rk., Hegy István rk. Házsságkötések: B e n k ő Feren es B ó d g Krln rk., Bkny József ref. é s Ks r z s é b e t rk., -Gulyás P á l é s G á s p á r T e r é z ref., Hjnl A n d r á s é s Gálf Ann ref., Kzm B e n ő á g. h. ev. é s Rsnyvszky Ann rk. Hlálzásk: Mgyrs Mg dln év rk., K u r d u l á k J ó zsefné 5 év r k., P é n t e k Józsefné 67 év rk., Brt J á n s n é 66 év rk., Puszt J á n s 52 év rk., Krzs Arnk np rk. t A földmvelésügy m nszter s e m e g e s z ő l ő terje déséért. A földmvelésügy m nszter semegeszőőtermelés e l ő m z d í t á s éljából e l h t á r z t, hgy mndzknk s z ő l ő s g z d á k n k, kk z állm s z ő l ő telepekről ez évben eldásr ke rülő sm merk s z ő l ő v e s s z ő t vesznek, e s z ő l ö v e s s z ö n e k se m e g e s z ő l ő r e vló l t á s á h z s z ü k séges legjbb semegeszőlőltónygt djmentesen bsátj r e n d e l k e z é s r e, s u p á n z ltó nyg s m g l á s és szállítás költségét kell megtéríten. Azk nk s z ő l ő b r t k s k n k, kk drekt t e r m ő (v) szőlőket s e m e g e s z ő l ő r e kívánjk átltn, földmvelésügy mnszter z e l ő b b jelzett feltetelek mellett ugynsk djmentesen utl k semegeszőlő-ltónygt. Két g y e r e k é s egy k u t y története ez fnmn, kedves humrrl megrt regény, mely mst jelent meg Mllók Könyve s r z t á b n. A ks Bub és bájs Drrt.lkjt s Bbt frkskutyát, jó pjtásukt elejé től fgv szvébe zárj z l vsó. K p h t ó m n d e n ü t t, r 20 fllér. emsk fuvrdjt, de vsút melléklletéket s le kell szállítn. gyre hngsbbn követel közvélemény szállítás djk ö s s z h n g b h z tlát s ö k k e n t á r k k l. Bz nys trftételek, melyek n é hány évvel ezelőtt el vselhetők vltk, m, n y e r s n y g á r k s ö k k e n é s e flytán gen t e k n t é lyes részét teszk z eldás á r nk, megbénítv skszr z ex p r t t e v é k e n y s é g e t. Kívánts len ne znbn, hgy egydejűleg m é r s é k e l e k fuvrzássl j á r ó meléklletékeket s, például z bnnnsn mgs mérlegdjt, fekbérekft stb., szóvl zkt k d á s k t, melyek r é s / n t elkerülhetetlenek és szntén s ú lysn beflyásljk k l k u l á ót, kereskedelem tevékeny ségét. H á z k e z e l é s b e vesz l/. prtestület székház vendég l ő j é t. M n t é r t e s ü l ü n k, z Ipr testület é s Ry Imre v e n d é g l ő s között kötött vendégöpf bér let s z e r z ő d é s május hó elsejével lejár s zt egyk fél sem kívánt megújítn. Az prtestület elnök s é g e váltztt vsznykr te kntettel s z é k h z á n közel j ö v ő b e n ngy átlktást óhjt vé gezn ( n g y t e r m é t prkettázn stb.), ehez t e r m é s z e t e s nyg ál dzt kell, gy fedezetről kell gndskdn. J ö v e d e l m é t mst ugy krj emeln, hgy ven déglőjét házkezelésbe vesz. Május hó elsejétől kezdve t e h á t z prsk v e n d é g l ő j é b e s el l á t g t h t u n k K m á r m b, fel téve, h fgysztó közönség b ü d z s é j e zt megenged. F e l v á g t z ü t ő e r é t. F. h ó 6 - á n este 7 ó r k r Vál Lj s n é tt prs felesége fetvágt kezén z eret. A mentő u t ó znnl t t b á n y kór h á z b szállíttt. T e t t é n e k k r é g e b b b e t e g s é g e vlt. Ppírszlvéták kphtók : H A K R DZSŐ könyv- és pprkereskedésében. Uj t á n t n f l y m. M n t mnden e s z t e n d ő b e n, ugy ezdén s Kvás Tvdr z e l ő n y ö s e n smert budpest t á n t n á r j ö n húsvét után, hgy s z k á s s t á n művészet skláját megnyss v á r s u n k b n é s legújbb tán kr tánln tnulókt be tníts. 00 p e n g ő s v e l l - p á lyázt. A Mgyr Szépmüves é h " k d á s á b n megjelenő Sz várvány rdlm és krtk f lyórt áprls s z á m á b n közl 00 p e n g ő s n v e l l - p á l y á z t á n k feltételet. A hrmdk évfly mát t p s ó flyórt ezzel smét tnújelét dt, hgy élját, f tlk szóhzjutttását nem t é veszt szem elől. A Szvárvány előfzetés á r egy évre 4 p e n g ő, negyedévre 2 p e n g ő. Meg rendé l hetö Mgyr S z é p m v e s é h nél Újpest,, gróf Appny u M u t t v á n y s z á m 40 fllér. A l b s meg ks. Az Én Újságm ks lvsónk kedves meselkj, ezúttl T ö rökrszágbn klndznk. A népszerű gyermeklp uj s z á m á t ttks rás, húsvét nyulsk meg prs tjás íésztése, köszöntőversek stb. trkítják. Budpest, V!. A n d r á s s y ut 6. lőfzetés dj n e g y e d é v r e 2 p e n g ő. gyes szám ár 20 fllér. J b b á r lesz b ú z á n k? gy ngl k ö z g z d s á g s z k é r t ő rdekes kke közöl, melyben zt állítj, hgy b ú z á n k z dén skk jbb ár lesz, mert Knd és r s z r s z á g eltűnk pról. K n d á b n eddg már 25.mlló bushel g b n á t hsz náltk fel t k r m á n y n k. rsz r s z á g pedg ebben z évben nnyr mérsékelte b ú z t e r m e l é sét, hgy z dén m á r bevtelre szrul. z hr reménységgel tölt el mgyr búztermelő gzdákt. F r d í t ó r d létesül: M F H S Z k e b e l é b e n. A M gyr gyetem és Főskl Hll gtk r s z á g s Szövetsége hu zmsbb deg külföldön járt és vlt ö s z t ö n d í j s tgj köz r e m ű k ö d é s é v e l egy írdtó r d á t állíttt fel szövetség k e b e l é ben. A írdtó rd mnden nemű s z ö v e g n e k z ö s s z e s e u r ó p nyelvről és nyelvre vló s z k s z e r ű é s gyrs frdítását válllj, htelesítést génylő frdításknk lletékes helyen vló htelesítését közvettés dj felszámítás nélkül közvetít. Fel vlágsítást k é s z s é g g e l nyújt ( v dékre válszbélyeges levelekre) MFHSZ F r d í t ó Irdáj. Budpest, IX. R á d y - u t. Telefn: F k e r í t é s t sk á s p r s v é g e z h e t. A fkerítés elké szítése körül vt t á m d t z á s és z sztlspr között. bben z ü g y b e n kereskedelemügy mnszter elv jelentőségű d ö n tést hztt, melyben m e g á l l pítj, hgy fkerítés készítése z á s p r m u n k k ö r é b e t r t z ó fgllkzás é s gy z sztls prrl elnyert prgzlvány lpján fkerítés felállítás nem végezhető. PRHÁSZKA ttkár 6 kötetből álló m ü v e srztbn vgy pedg köte tenként e l d ó. m kdóbn. SPRT KF.-GyT. 2:0 (0.0) Kmárm. B r ó : Spegel. KF : Sáry, émeth, Buz, G á b r s, Kzenkó, Rds I I I., Kühnel, Mndel, Lengyel, K vás I I I. Lvás I I. A válsztás ü y T - n k ked vez, ő ndítj el lbdát. A pályán lyn rkán s ö p ö r végg, hgy sznte lehetetlen megálln. Annk dr, hgy Kmrm játszk szél ellen, állndó K F. fölény lkult k, e r e d m é n y t m é g sem lehet elérn. A s t á r sr szépen kmbnál, t á m d á sukt znbn ly blszerense üldöz, hgy befejezés kpu fánál ^ ér véget. A. perben ü y T elen bró l-est ítélt, K ü h n e l zt s kpufánk löv. KF mrd végen s t á m d á s b n, de e r e d m é n y t nem tud elérn. A m á s d k féldőben KF. órás fölénybe kerül. A kedvező szél s még n k á b b fedezetsr s z é p játék teljesen dszege/ z ellenfelét k p u í á h z. A peh znn tvább üldöz hz sptt. \v eredmény mst mr evegöben lóg s m é g sem kr megszületn, míg végre ü. perben Lvász. egy g y ö n y ö r ű lövése G y T. hlójáb köt k, -ü. Az első gólt rövdesért követ másdk. A 5 perben Buz büntető rú gásánál kpus lbdát sk K ütn tudj, melyet zután ré sen ó Kühnel rendeltetés he lyére juttt, 2 0. A 40. perben br smét büntető rúgást ítélt G y T. ellen A l b d á n k Mndel áí nek s egy vedreén, réguem láttt r ú g á s s l hlób jutttj, de bró Lvász ; lesállás mtt gólt nem dj meg. Az-ítélet tul szgrú vlt, mert lbd már hálób vlt mkr esls törten:. hznn s KF t á m d á s következk, de z ered ményt szépíten nem tudták. KF spt teljesen megfele lően játsztt, gy egyénleg k emeln senkt sem lehet. Spegel bró ktűnően fe lelt meg feldtánk. Bjnk m é r k ő z é s K m á r m b n. Vsárnp srn S. látgt el KF-hz. Igen s z é p mérkőzésnek Ígérkezk két spt d. u. 4 ór tlálk zás. H KF spt kjátsz v s á r n p frmáját, kkr k ö z ö n s é g n e k feltétlen sk gólb lesz ö r ö m e. T A. M T. : 0 ( :0) F. hó 2-án T A ftbll spt M g y r ó v á r n játsztt le bj nk mérkőzését z M T. s ptávl. A T A. ndítj útnk l b d á t szél ellen. A. perben gy lefut, de z óvár bekk bukttj, mért bró tzenegyest ítélt, mt Slyms kpub rug, -0. Jó M T támdást k ö vetkezett, melyet Máté kszt meg. A m á s d k féldőben T A urlj mezőnyt és 2. per ben Gregr IV. messzről lőtt lbdáj kfutó kpust á t u g r t és begurul hálób, 2-0. z u t á n z M T hgy k egy jó helyzetet, mjd 6. perben gy lefut é s vetődő kpus mellett gólt lő, -0. A T A m e g é r d e m e l t e győzelmét.

6 r! 9. áprls 8. D JD í ' M.M 5 l 0 t m -r m rt- M n m n M t** l l t TP m * X 02 u (A d űű e _ ^ /5 WÍ -w ^ r. ts B JZ Q0- y M M M!M 5", S S s s g M M, S kphtók Hker D e z s ő pprkereskedésében, Kmárm. Hrdetések f e l v é t e t n e k. K m á r m, I g m á n u - u t 24. r l [ ISL4L - M^t^M^ g ^2 ^ S 2 l l Ó 5 M n -f l T J M g. g l M m 6 f SS? ^ 00 Í A I I I t<* 00 I s M ^ l! ' M. Sf 95 ß 2 m M u D. - J 5 g '» M ííí T ^t" r^- m n I r-j M K T. 05 n '»n Q u b/) d TT M M M X "d x Q. t5 D XI D D v D - m l - h* X IR S T é g v ß IA k S Tf.- ~X K f ~ - TÍ- ~ ~ ~~ ' L» d /5 ~ J d 5, L» G m»n, ml t V: l en -D r t 2 - f L t~- JG l n.! r( : h«áll -4 *- % S ^ tflw m ^ 22 M S k x x er II é; d ' M Zl bl efe n Í M R X J VJI4 ^ p ^ ^ n ^ f 2 ll 0 n é u VD D t*-** t*- t*««* «. t ~ l \. X X X J M k J2! M» m / :;^ TJ» n m 2 Sn- 0 S 2 g < x M * ^ *JJ2 {í f P- m M S n r}< ' M I M, t L Q r. Prág M felé L ; 2 s ' m M M +-! n r m ehérvár L H Álllmásk s Állmásk MM s 5/5-4 Mt. I pótló D utó Fővárs nplpk, Pest Hrlp regények, Levélppírk, Dvtlpk Hegedűhurk, Képeslpk, lm Gyv. lehwese us? Gute Rmne u. s. w. W, sgt de Redktn d. B l. v deutshen Lesestff A Gyv. mt m r s h ö n e n ymttt Hker Dezső k ö n y v n y m d á j á b n ÉL tusht 0) J ím k d ó h v t l b n. t» e J IM h n J. T mellékhelységgel, 2 szb előszbás l k á s s kphtó. Wer V A) 00 T! ugyntt Mt. pótló H A K R D Z S Ő könyv- é s p p r k e r e s k e d é s é b e n K m á r 0 m, Igmánd-út 24. lkás mdern előszbás M legújbb mgyr nótá k p h t ó k : szb 5 / Gyv. M h G yu s z Kényelmes Rendelet k ö z s é g e k egye sítéséről. A belügymnszter u j jbbn k h t á s á b n sznte példát lnul ngyjelentőségű rendeletet dtt k községek közgzg tás egyszerűsítéséről. Kmndj rendelet, hgy z egész r s z á g területén mnden községet egyesíten kell, mely e g y m á s s l teljesen összeépült, vgy ngyn közel fekszk, hgy z dmnszt ráós kdáskt sökkenthessék és háztrtásukt mentesítsék felesleges terhektől. zt z egye sítést m é g bbn z esetben s keresztül kel! vnn, h ellene községek tltkznánk. A ren delet végrehjtás utsítás m é g nem jelent meg é s így z ált l á n s rányelveken kívül semmt sem tud közvélemény terve zet részleteről, melyek hzánk gen sk községét fgják érnten. Kdó május l-re., D «t 5. M M M «M M.$ U +-» x X X A teherutókn s lehet már bznys feltételek mel lett s z e m é l y e k e t szállítn. A belügymnszter rendeletet dtt k. mely szernt t e h e r u t ó k n közút frglmbn s z e m é l y e ket sk bznys r e n d s z b á lyk b e t r t á s mellett szbd szállítn. így teherutót sz lárd háttáblávl elláttt, ks dlfltól teljesen független pdkkl kell fölszereln é s pdkt z lvázhz szlárdn le kell rögzíten. zen kívül teherutót pdk m g s s á g á nál leglább 0 entméterrel mgsbb ldlflkkl, vl mnt le- é s fölszállásr lkl ms lépsőkkel kell ellátn. Álló személyt szállítn tls. Krlá tzz rendelet teherutón szállíthtó személyek számát s. M ^ L M l SS SS l M» -l P p v n könyv é s pprkereskedőné U ^ L ^ U Kmárm, Igmdán-út. í ^ ^ ^ x r W M M"" r M Ö M I I - ss! SS 6 D 5 -, D r- M -r J M "í ^ x: M 2 m T n r - 4-» ' m n n «Q Q rr ÍJ IT, -? ' ' n Tf rm ^ X) A legújbb, lemshtó, ppr futószőnyegről, mely trtós és l s ó árbn, többféle mntávl kphtó : H fx l f A r *ltl,r\l ^ - GYŐZŐDJÉK M G! v er, x x r r - ö S 25 ^ M M M?5n T X 'r- h h Mgyr-Frn B z t s í t ó R é s z v é n y t á r s s á g Kmármmegye Vezérügynöksége. Alptöke és trtléklp: 200 ezer P. K m á r m, Igmánd-út 6. s z á m. A bnk működése kterjed bnkszkm mnden ágztár: betétek; betétkönyveskékre é s flyó számlákr. Értékppírk vétele é s eldás. T ő z s d e megbízásk lebnylítás budpest é s külföld tőzsdéken. Kül- é s belföld sekkek é s kereske delm utlványk behjtás. Átutlásk é s meg htelezések bel- é s külföldre. Külföld pénzek beváltás mndenkr hvtls np árflymn. /D <ü Kmárm Almásfüztő Dunlmás eszmély é sztergm Kármmegye Htelbnk R. T. Ktnárm-Ujvárs. n Felelős k d ó : Hker Dezső tej s n< b n té kel ne lm k s, ke k fel k vél eg. be r h; R US/.k \-(

BlEHMÍHl RTESIT TÁRSADALMI ÉS VEGYES TARTALMÚ HETILAP.

BlEHMÍHl RTESIT TÁRSADALMI ÉS VEGYES TARTALMÚ HETILAP. 4S. évflym 884. 3. szám. Debreczen, vsárnp, ugusztus 3. Előfzetés Egész évre feltételek: Félévre 2 frt. Negyedévre 50 kr. Községeknek 60 kr. pstdíj beküldése mellett egész évre ngyen. Egyes szám ár 4 kr.

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DBRC Megyei Jgú Várs Önkrmányztánk K Ö Z L Ö Y 2006. évi 20. szám 2006. nvember 22. T A R T A L M J G Y Z É K Szám Tárgy ldl A KÖZGYŰLÉS HATÁRZATAI 234/2006. (X. 26.) Ö.h. A Debreceni Vgynkezelő Zrt. részvényének

Részletesebben

Boldog, szomorú dal. 134 Tempo giusto. van gyer - me- kem és. már, Van. Van. már, fe - le - sé - gem. szo-mo - rít - sam? van.

Boldog, szomorú dal. 134 Tempo giusto. van gyer - me- kem és. már, Van. Van. már, fe - le - sé - gem. szo-mo - rít - sam? van. Boldog, szomorú dl Kosztolányi Dezsõ Soprn 13 Tempo giusto Lczó Zoltán Vince Alt Tenor Briton Vn már ke - nye-rem, bo- rom is vn, vn gyer - me- kem és Bss Vn Vn fe - le - sé - gem. Szí - vem mi-nek is

Részletesebben

Nyolcvannégy hősi halottja elmlékét ünnepelte B a n a község.

Nyolcvannégy hősi halottja elmlékét ünnepelte B a n a község. IV. é v f l y m 45. szám. Kmárm, 1932. nvember 5. LŐFIZTÉSI ÁR : g é s z évre Fel évre 10 P. 5 P. SZRKSZTŐSÉG egyedévre g y e s Szám ár Megjelenk m n d e n 2*50 P Felelős szerkesztő: 20 íll PATHÓ ág, n

Részletesebben

Írásbeli szorzás kétjegyû szorzóval

Írásbeli szorzás kétjegyû szorzóval Írásli szorzás kétjgyû szorzóvl Kiolgozott mintpél Egy krtész 36 plántát ültttt gy sor. Hány plántát ül - t ttt 24 sor? Atok: sor 36 plánt 24 sor x Trv: x = 24 36 vgy x = 36 24 Bslés: x 20 40 = 800 Számolás:

Részletesebben

Készült a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központjának támogatásával. 2010. november

Készült a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központjának támogatásával. 2010. november A 2 -e g y b e n, 3-e g y b e n c s o m a g a j á n l a t o k f o g y a s z t ó i m e g í t é l é s e é s h a t áv se a r s a e n y r e a h í r k ö z l é s i p i a c o n Készült a Gazdasági Versenyhivatal

Részletesebben

SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA

SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA BELÜGYMINISZTÉRIUM TITKÁRSÁGA 10 2 4 9 2 / 1 9 74. BELSŐ HASZNÁLATRA! 19 Sorszám: SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA 1975 ÁBTL - 4.2-10 - 2492/1974 /1 BELÜGYMINISZTÉRIUM TITKÁRSÁGA 10-2492/

Részletesebben

Az első magyar király

Az első magyar király \ V. é v f l y m 33. s z á m Á r 20 fllér. K m á r m, 1933. g s z t s 19. ragj L Ő F I Z T É S I ÁR : gész évre Félévre 10 P. 5 P. egyedévre SZRKSZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: 2*50 P. gyes szm á r 20 ft. Felelős

Részletesebben

A községi törvény revízióját sürget ték a községi és körjegyzők a vármegyei közgyűlésükön.

A községi törvény revízióját sürget ték a községi és körjegyzők a vármegyei közgyűlésükön. IV. évflym 9. s/ám. Lt - F I Z T É S I tgesz e\te Félévre 0 P. 5 P. egjelenk Ár 20 fllér. SZRKSZTŐSÉG ÁR : egyedévre gyes mnden Kmárm. 92. s z e p t e m b e r 24. 2*)0 szám ár 20 P. íl. Pétels szeruesz:

Részletesebben

108. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. jú li us 30., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1125 Ft. Oldal

108. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. jú li us 30., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1125 Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapst, 2009. jú l us 30., csütörtök 108. szám Ára: 1125 Ft TARTALOMJEGYZÉK 158/2009. (VII. 30.) Korm. rn d lt A mzõgazdaság trmékk és az éllmszrk, valamnt a szszs

Részletesebben

KÖZÖS UTASÍTÁSA. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú. Budapest, 1965. évi március hó 1-én BELÜGYMINISZTÉRIUM

KÖZÖS UTASÍTÁSA. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú. Budapest, 1965. évi március hó 1-én BELÜGYMINISZTÉRIUM BELÜGYMINISZTÉRIUM SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! 10-26/4/1965. Hatályon kívül helyezve: 17/73. min. par. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú KÖZÖS UTASÍTÁSA Budapest, 1965. évi március

Részletesebben

lások a vármegye kisgyülésén.

lások a vármegye kisgyülésén. VIL évflym 37. szám r 20 fllér. -7-' I te. 1. S ' ELŐFIZETÉSI ÁR MgrSZ 10 P. évre 5 P. Megjelenk Negyedévre szmbtn. 250 P. Pélels szerkesztő: PTHÓ GYUL 0000000000000^ dlgzó nnmum rr munkástömegek ltt keresete

Részletesebben

l. számú előterjesztés

l. számú előterjesztés Budpest Fővárs X. kerület Kőbányi Önkrmányzt Alplgármestere l. számú előterjesztés I. Trtlmi összefglló Előterjesztés Képviselő-testület részére Kőbányi Sprtegyesületek és Sprtszervezetek Szövetsége 2013.

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP

MAGYAR NYELVI FELADATLAP MAGYAR NYELVI FELADATLAP 8. évfolymosok számár tehetséggondozó változt 10:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Ügyelj küllkr! A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod meg. A megoldásr

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK Oldal 95. szám 2009. évi LXXVII. tör vény A köz te her vi se lés rend sze ré nek át ala kí tá sát cél zó tör - vénymódosításokról...

Részletesebben

n e k ü n n e p é l y e s leleplezése

n e k ü n n e p é l y e s leleplezése IV. é v f l y m f""* 23. szám r 20 1, s fllér. Kmárm, 1932. júns 4. - WLWLmm LŐFIZTÉSI gés2 évre Félévre 10 P. 5 í. } SZRKSZTŐSÉG K : egyedévre 2*50 P. gyes sz r Megjelenk mnden K m á r m. I g m á n d

Részletesebben

Felelős szerkesztő: évig v o l t állandó tagja é s osz. T e m e t é s e pénteken délután. Serédi h e r c e g p r í m á s végezte é s utolsó

Felelős szerkesztő: évig v o l t állandó tagja é s osz. T e m e t é s e pénteken délután. Serédi h e r c e g p r í m á s végezte é s utolsó 11. é v f > y m 7- s z á m. Á r 20 fllér. K m á r m, s z e p t e m b e r 1. ELŐFIZETÉSI E g é s z évre Félévre 10 P. 5 P. Negyedévre E g y e s s z á m ár Megjelenk mnden A krmány legerősebb szlp dőlt k

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 16., péntek TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról... 10754 Oldal 2007: CXXVII. tv. Az ál ta lá nos for gal

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

lks~71 ~~ Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző ,~ LU:Lll ;rejl Faragón'é Széles Andrea Jegyzői kabinet vezetője q GAZDÁLKODÁSI FŐOSZTÁLY

lks~71 ~~ Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző ,~ LU:Lll ;rejl Faragón'é Széles Andrea Jegyzői kabinet vezetője q GAZDÁLKODÁSI FŐOSZTÁLY Ügyratszám7092-10/2011.v1l1. Ügyntéző: Ferenczné NYíREGYHÁZA MEGYE JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTER HVATALA GAZDÁLKODÁS FŐOSZTÁLY 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-524, (42) 524-540; Fax:

Részletesebben

Heart ra te correc ti on of t he QT interva l d ur i ng e xercise

Heart ra te correc ti on of t he QT interva l d ur i ng e xercise Heart ra te correc ti on of t he QT interva l d ur i ng e xercise Gáb or Andrássy, Attila S zab o, 1 Andrea Duna i, Es zter Sim on, Ádá m T a hy B u d a p e s t i S z e nt Ferenc Kó r há z, K a r d io

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

E F O P

E F O P E g y ü t t m z k ö d é s i a j á n l a t K ö z ö s é r t é k e i n k s o k s z í n z t á r s a d a l o m E F O P - 1.3.4-1 6 P á l y á z a t i t e r v e z e t 2. 0 ( F o r r á s : w w w. p a l y a z a

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap 128. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK 24/2008.

Részletesebben

4 205 044-2012/11 Változtatások joga fenntartva. Kezelési útmutató. UltraGas kondenzációs gázkazán. Az energia megőrzése környezetünk védelme

4 205 044-2012/11 Változtatások joga fenntartva. Kezelési útmutató. UltraGas kondenzációs gázkazán. Az energia megőrzése környezetünk védelme HU 4 205 044-2012/11 Változtatások joga fenntartva Kezelés útmutató UltraGas kondenzácós gázkazán Az energa megőrzése környezetünk védelme Tartalomjegyzék UltraGas 15-1000 4 205 044 1. Kezelés útmutató

Részletesebben

20 fillér. Felelős szerkesztő:

20 fillér. Felelős szerkesztő: . é v f l y m 9. s z á m. r fllér. Kmárm, L Ő F Z T É ÁR gz évre P. Félévre 5 P. ****** ZRKZTŐÉ egyedévre gyes szám ár egjelenk mnden 5 P. f l. Telefn 6. H r d e t é s e k ár d í j s z b á s YUL szmbtn.

Részletesebben

Didíer«E s' v a s ú t i k o c s i k t ó l. A k ö v e tk e z ő f e l t é t e l e k n e k k e l l u i. m e g fe l e l n i e s

Didíer«E s' v a s ú t i k o c s i k t ó l. A k ö v e tk e z ő f e l t é t e l e k n e k k e l l u i. m e g fe l e l n i e s -.59 - Didíer«E s' K Ö N Y V - V O N A T Annak é rd e k é b e n, h ogy az o l v a s á s á ld á s a ib a n azo k n ak a k ö z é p n a g y sá g ú á llo m á s h e ly e k n e k v a s u t a s a i i s r é s

Részletesebben

Erős megpróbáttsi májusi esőt a magunk ere jéből előteremteni nem t u d j u k, az egek csatornáit e m b e r i kézzel, mesterséges uton

Erős megpróbáttsi májusi esőt a magunk ere jéből előteremteni nem t u d j u k, az egek csatornáit e m b e r i kézzel, mesterséges uton VK évflym 9. zám Ár 20 fllér. LŐFIZTÉSI géz Félév evrt 0 P. 5 P. Mgjrlenk SZRKSZTŐSÉG ÁR : egyedév 2 5 0 P. gye zm á r 20 f). mnden Kmárm, Pélel zerkeztő: PTHÓ gzdág életünk krán beközöntött ká nkl h ő

Részletesebben

VARÁZSLÓ TULAJ- DONSÁG- ÉRTÉK ERŐ ÜGY ÜGYESSÉG ÁLL INT INTELLIGENCIA BÖL KAR KARIZMA. Egyéb módosító ALAPTÁMADÁS

VARÁZSLÓ TULAJ- DONSÁG- ÉRTÉK ERŐ ÜGY ÜGYESSÉG ÁLL INT INTELLIGENCIA BÖL KAR KARIZMA. Egyéb módosító ALAPTÁMADÁS KASZTFÜGGÉS VARÁZSLÓ A KARAKTER NEVE: FAJ: _ SZINT: NEM: _ JELLEM: TULAJ- DONSÁG- TULAJ- DONSÁG- IDŐLEGES IDŐLEGES TERMET: KOR: _ SÚLY: MAGASSÁG: HAJ: _ SZEM: VALLÁS: SZAKÉRTELMEK MAX. SZINT / ERŐ ERŐ

Részletesebben

ISMERTETÉSEK. A teherszállítás költsége az amerikai vaspályákon.

ISMERTETÉSEK. A teherszállítás költsége az amerikai vaspályákon. ISMERTETÉSEK. A teherszállítás költsége z meriki vspályákn. Az Erié vspály főmérnöke Chnute, ew-yrk állm néhány vspá. yájánk teherszállítási költségeiről érdekes összeállítást közölt, z»americn sciety

Részletesebben

Adózás. Három utca csatornázási. helybenhagyta a. rendkivüli közgyűlés. polgármestert. nyitotta meg a népkonyhát.

Adózás. Három utca csatornázási. helybenhagyta a. rendkivüli közgyűlés. polgármestert. nyitotta meg a népkonyhát. V. évflym 48. szám Ár 2 fillér. Kmárm, 932. nvember 26. mmmmmmmm LÖFI /.TÉS AR : SZRKSZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: gész évre P egyei; évre 2-5 P. Felelős szerkesztő: Kmárm, Igmándi-t 24. Telefn 6. Félévre '

Részletesebben

1. sz. melléklet: Ügyféllel kötendő szerződésekre vonatkozó formanyomtatványok

1. sz. melléklet: Ügyféllel kötendő szerződésekre vonatkozó formanyomtatványok 99 AZ ÜZLETSZABÁLYZATA 1. sz. melléklet: Ügyféllel kötendő szerződésekre vonatkozó formanyomtatványok 100 AZ ÜZLETSZABÁLYZATA Adásvételi szerződés Vevő: SPB Befektetési Részvénytársaság Adószám: Fiók:

Részletesebben

2013/2. Konyhak tündére. Walt Disney csodabirodalma. Legyél ügyesebb! legyőzi az ó. Szuperhősö egy csapatb JÁTÉK HIT NEVETÉS TUDÁS

2013/2. Konyhak tündére. Walt Disney csodabirodalma. Legyél ügyesebb! legyőzi az ó. Szuperhősö egy csapatb JÁTÉK HIT NEVETÉS TUDÁS Egy r 625 Ft, őftő 499 Ft. JÁTÉK HIT NEVETÉS TUDÁS ú h! 2013/2 Kyh tüdér Suprhőö gy cpt Wt Dy cdrd Sgud ( c) u t Lgyé ügy! ptrf ú, győ ó rt v ü ét c hvt! Gyrü! Hú! Új d dőd! Köv t t! D jó vgy, vétd utt!

Részletesebben

D r.u J J A n d r i s ő r n a g y, f ő i s k o l a i a d ju n k t u s A G O N D O L A T T O L A M E G V A L Ó S U L A S IG, A V A G Y. I I I.

D r.u J J A n d r i s ő r n a g y, f ő i s k o l a i a d ju n k t u s A G O N D O L A T T O L A M E G V A L Ó S U L A S IG, A V A G Y. I I I. D r.u J J A n d r i s ő r n a g y, f ő i s k o l a i a d ju n k u s A G O N D O L A T T O L A M E G V A L Ó S U L A S IG, A V A G Y A S E M L E G E S S É G > d A L A K U L Á S Á N A K F O L Y A M A T A

Részletesebben

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete 2009/96. sz m M A G Y A R K Z L N Y 24407 A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete a k lcs n s megfeleltet s k r be tartoz ellenдrz sek lefolytat s val, valamint

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 5., kedd 92. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: LXX. tv. A fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a mun ka nél kü li ek el lá tá sá ról szóló 1991.

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. TARTALOM TÖRVÉNYEK Oldal Oldal SZEMÉLYI HÍREK 2006. évi LI. tör vény a bün te tõ el já rás ról szó ló

Részletesebben

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 182 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Dr. Kár olyi Géza 1 GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL Cselekvési változatok A szö vet ke zet a ha tá lyos meg fo gal ma zás 2 sze rint:

Részletesebben

A tatai r e f o r m á t u s egyházmegye közgyűlése.

A tatai r e f o r m á t u s egyházmegye közgyűlése. IV. é v f l y m 0. s z á m Á r 20 fllér. LŐFIZTÉS! g-z é v r e rélévre 0 P. :» P. gyes szr r egjelenk mnden 2-S0 P. 2(J ftt. Felelős s/erues.' tő: PTKÓ nkét nem tdjk, hgy mly eredményt f g hzn z ín ségeseknek.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ 86. szám Ára: 2289, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXXXIV. tv. A re ha bi li tá ci ós já ra dék ról... 6340 2007: LXXXV. tv. A Ma gyar

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

96. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 3825 Ft

96. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 3825 Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK Oldal péntek 96. szám Ára: 3825 Ft 2009. évi LXXX. tör vény A Bün te tõ Tör vény könyv rõl szóló 1978. évi IV. tör vény

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 7., szerda TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXI. tv. Egyes szo ciá lis tár gyú tör vé nyek mó do sí tá sá ról... 10456 2007: CXXII. tv. A szol gá la

Részletesebben

Devizahitelek - Kúria: tisztességtelen az árfolyamrés, szigorú feltételekhez kötött az egyoldalú szerződésmódosítás (1. rész)

Devizahitelek - Kúria: tisztességtelen az árfolyamrés, szigorú feltételekhez kötött az egyoldalú szerződésmódosítás (1. rész) Dvihik - Kúri: issségn árfymrés, sigrú fékh köö gydú srődésmódsíás (1. rés) Budps, 2014. június 16., héfő (MTI) - A dvihikné km árfymrés issségn, árfymkcká issségsség nbn csk kkr visgáhó, h péniné nm mgfő

Részletesebben

A BELÜGYMINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A BELÜGYMINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA XVII. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2006. ÁPRILIS 18. ÁRA: 1127 Ft A BELÜGYMINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM JOGSZABÁLYOK Oldal 50/2006. (III. 14.) Korm. r. A he lyi ön kor mány za tok ál tal 2004. év ben jog ta

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete 26734 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/193. szám A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. áp ri lis 29., kedd. 68. szám. Ára: 5195, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. áp ri lis 29., kedd. 68. szám. Ára: 5195, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. áp ri lis 29., kedd 68. szám Ára: 5195, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. április 29., kedd 68. szám Ára: 5195, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Méhészeti Közlöny ERDÉLYRÉSZI MÉHÉSZ-EGYLET SZAKLAPJA, MINT. AZ EBDÉLYIGAZDA" ÖNÁLLÓ MELLÉKLETE. Megjelenik minden hó 1-én és 15-én.

Méhészeti Közlöny ERDÉLYRÉSZI MÉHÉSZ-EGYLET SZAKLAPJA, MINT. AZ EBDÉLYIGAZDA ÖNÁLLÓ MELLÉKLETE. Megjelenik minden hó 1-én és 15-én. V-ft évflyam. 1890. angusztus 1. 15. szám. Méhészet Közlöny AZ ERDÉLYRÉSZI MÉHÉSZ-EGYLET SZAKLAPJA, MINT AZ EBDÉLYIGAZDA" ÖNÁLLÓ MELLÉKLETE. Megjelenk mnden hó 1-én és 15-én. A méhészetre vnatkzó közlemények

Részletesebben

A~ oldatok összetétele

A~ oldatok összetétele A ldtk összetétele Az ldtk összetételét (töméységét) többféleképpe fejezhetjük k ) Tömegrzázlék (jej tömeg (,) Azt fejez k, hgy 1 g ldtb háy gldtt )'g v PL: 2 g Cl + g víz 1 g ldt, z ldt 1 gjáb 2 g ldtt

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

1 2 A Z E G O V I S S Z A V Á G A s o r s f o r d í t ó m e g b o c s á t á s e s z ü n k b e i d é z i, h o g y e m b e r i m e g t a p a s z t a l á s t á t é l, s p i r i t u á v a g y u n k, s á el

Részletesebben

Együttműködési ajánlat Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért EFOP Véglegesített pályázat 3.0 (Forrás:

Együttműködési ajánlat Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért EFOP Véglegesített pályázat 3.0 (Forrás: E g y ü t t m z k ö d é s i a j á n l a t K u l t u r á l i s i n t é z m é n y e k a k ö z n e v e l é s e r e d m é n y e s s é g é é r t E F O P - 3. 3. 2-1 6 V é g l e g e s í t e t t p á l y á z a

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

11 - Szaniter:08 Szaniter.qxd 2008.12.16. 14:43 Page 217. Szaniter rögzítések

11 - Szaniter:08 Szaniter.qxd 2008.12.16. 14:43 Page 217. Szaniter rögzítések - :08.qxd 2008.2.6. 4:43 Page 27 Mosdótál és porceláncsésze rögzítés WD 28 Mos dó tál rög zí tés WST 28 Mos dó tál rög zí tés WST FIP 28 Por ce lán csé sze rög zí tés UST 28 Boj ler rög zí tés BO 28 Fém

Részletesebben

A berendezkedés programja

A berendezkedés programja DÉLVIDÉK VISSZATÉRT A berendezkedés programja 1 9 4 1 k o r a t a v a s z á n H it le r t e r v e a S z o v j e t u n ió le r o h a - n á s á r a, a z is m e r t F a li B a r b a r o s s a e lő k é s z

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 3657-3768. OLDAL 2008. július 7. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. szeptember 30. TARTALOM UTASÍTÁSOK 20/2006. (ÜK. 9.) LÜ utasítás a vádelõkészítéssel, a nyomozás törvényessége feletti

Részletesebben

ZAIil ROZIM. A nagykanizsai Ipar-Testület, * a nagykanizsai Takarékpénztár részvény társasig,' a.kotori takarékpénztár

ZAIil ROZIM. A nagykanizsai Ipar-Testület, * a nagykanizsai Takarékpénztár részvény társasig,' a.kotori takarékpénztár NAGYKANIZSA, 1903. szeptember hé 5-én. SB-c szám XLII. évfolym. EISfl.ztlét ír: Erft órrc 10 kor. 611 Kíl érre & ;!; Neípdívre 2 kor. fk> 611. Egye* utm 20 1111. HIROETÉSCK 6 hsatp pctttorbo 14,má*o!«*«r

Részletesebben

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3555, Ft. Oldal

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3555, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. ja nu ár 30., péntek 13. szám TARTALOMJEGYZÉK 19/2009. (I. 30.) Korm. ren de let A föld gáz el lá tás ról szóló 2008. évi XL. tör vény ren del ke zé

Részletesebben

Együttműködési ajánlat A társadalmi kohézió erősítése az egyházak közösségfejlesztő tevékenységének bővítésével EFOP Pályázati tervezet 2.

Együttműködési ajánlat A társadalmi kohézió erősítése az egyházak közösségfejlesztő tevékenységének bővítésével EFOP Pályázati tervezet 2. E g y ü t t m z k ö d é s i a j á n l a t A t á r s a d a l m i k o h é z i ó e r p s í t é s e a z e g y h á z a k k ö z ö s s é g f e j l e s z t p t e v é k e n y s é g é n e k b p v í t é s é v e l

Részletesebben

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete 23584 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/90. szám A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete a szélerõmû kapacitás létesítésére irányuló pályázati kiírás feltételeirõl,

Részletesebben

Ikonok Világa Magazin

Ikonok Világa Magazin Ikonok Világ Mgzin IkoNo k V i l á g elektronikus képesképes kidvány elektronikus m gzin A március - áprilisi szám trtlmából: Március és április ngyböjtnek és húsvét ünnepének is z ideje. Ikonokbn gzdg

Részletesebben

olt ^3 Ami a legsürgősebb. dunántúli való intézkedések e téren és a k k o r n e m félünk attól, hogy a konkolyhintöknek úgy legyőzhetetlen nehézségek

olt ^3 Ami a legsürgősebb. dunántúli való intézkedések e téren és a k k o r n e m félünk attól, hogy a konkolyhintöknek úgy legyőzhetetlen nehézségek IV. évflym 32. szám. Á r 20 fillér. Kmárm, 1932. gszts 6. lt 3 i 3 -sz Félévre SZRKSZTÓSÉ É S LŐFIZTÉSI ÁR : M ' évre 10 P. egyedévre 2-50 5 P. gyes szám á r 20 f i l l. Megjelenik minden P. Feleles PTKÓ

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. feb ru ár 14., szombat 18. szám TARTALOMJEGYZÉK 4/2009. (II. 14.) MNB ren de let Új biz ton sá gi elem mel el lá tott 500 fo rin tos cím le tû bank

Részletesebben

39. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, áp ri lis 6., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 759, Ft. Oldal

39. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, áp ri lis 6., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 759, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 6., csütörtök 39. szám Ára: 759, Ft TARTALOMJEGYZÉK 80/2006. (IV. 6.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és Ukrajna Miniszteri Kabinetje

Részletesebben

131. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. ok tó ber 27., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal

131. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. ok tó ber 27., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. ok tó ber 27., péntek 131. szám Ára: 693, Ft TARTALOMJEGYZÉK 212/2006. (X. 27.) Korm. r. A Pá lya mó do sí tó hi tel prog ram ke re té ben nyúj tott

Részletesebben

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök 147. szám Ára: 2116, Ft TARTALOMJEGYZÉK 246/2005. (XI. 10.) Korm. r. A vil la mos ener gi á ról szóló 2001. évi CX. tör vény

Részletesebben

Automaták. Tartalom. Automaták. Automaták Bevezetés I.2 I.1. Vezetékdaraboló automaták I.3. Csupaszoló automaták I.4

Automaták. Tartalom. Automaták. Automaták Bevezetés I.2 I.1. Vezetékdaraboló automaták I.3. Csupaszoló automaták I.4 Tartalom Bevezetés.2 Vezetékdaraboló automaták.3 Csupaszoló automaták.4 Csupaszoló és krimpelő automaták.6.1 Bevezetés A krimpelési fo lya ma tok és sze rû sí té se meg kö ve te li az egyes mun ka lé pé

Részletesebben

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete 2556 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/39. szám A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM BM együttes rendelet módosításáról A köz úti köz le

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott Me se ku tyá val és bi cik li vel Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott egy gyö nyö rû bi cik lit. volt két nagy ke re ke, két kis ke re ke, egy szél vé dõ je, ben zin tar tá lya, szi ré ná ja,

Részletesebben

HÜBNER Tervező KFT Munkaszám:/00. * Pécs, Mogyorós köz. ( /- HÜBNER Tervező KFT Munkaszám: /00. * Pécs, Mogyorós köz. ( /- S Z É K E S F E H É R V Á R R Á C H E G Y HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI

Részletesebben

Statisztikai. Statisztika Sportszervező BSc képzés (levelező tagozat) Témakörök. Statisztikai alapfogalmak. Statisztika fogalma. Statisztika fogalma

Statisztikai. Statisztika Sportszervező BSc képzés (levelező tagozat) Témakörök. Statisztikai alapfogalmak. Statisztika fogalma. Statisztika fogalma Témakörök Statsztka Sortszerező BSc kézés (leelező tagozat) 2-2-es tané félé Oktató: Dr Csáfor Hajnalka főskola docens Vállalkozás-gazdaságtan Tsz E-mal: hcsafor@ektfhu Statsztka fogalmak Statsztka elemzések

Részletesebben

Intelligens Ágensek Evolúciója (Evolution of Intelligent Agents) Készítette: Kovács Dániel László Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem V il l

Intelligens Ágensek Evolúciója (Evolution of Intelligent Agents) Készítette: Kovács Dániel László Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem V il l DIPLOMATERV K o v á c s D á n i e l L á s z l ó 2 0 0 3. Intelligens Ágensek Evolúciója (Evolution of Intelligent Agents) Készítette: Kovács Dániel László Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Részletesebben

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták I. A Szolgálttó neve, címe DITEL 2000 Kereskedelmi és Szolgálttó Korlátolt Felelősségű Társság 1051. Budpest, Nádor u 26. Adószám:11905648-2- 41cégjegyzékszám: 01-09-682492 Ügyfélszolgált: Cím: 1163 Budpest,

Részletesebben

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek 40. szám Ára: 207, Ft TARTALOMJEGYZÉK 83/2006. (IV. 7.) Korm. r. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 11., szerda 93. szám Ára: 588, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CIII. tv. A pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról szó ló 2003.

Részletesebben

Felelős szerkesztő: Alapy Gáspár m. kir. kormány. főtanácsos, polgármester nyilatkozata. A munkanélküliség. nyomó része a n y a g á r, a m u n k a

Felelős szerkesztő: Alapy Gáspár m. kir. kormány. főtanácsos, polgármester nyilatkozata. A munkanélküliség. nyomó része a n y a g á r, a m u n k a I L é v f 0 l y m 4 1 s z á r 20 fllér. m ELŐFIZETÉSI Eg évre 10 P. 5 P. Félévre Megjelenk ÁR : Egyes szám ár 2*50 P. 20 f). Felelős szerkesztő: PTHÓ Komárom, Igmánd-ut GYUL szombton.! Kézrtokt Munknélkül

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára 4. évfolym MNy2 feltlp MAGYAR NYELVI FELADATLAP 4. évfolymosok számár 14:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll olgozz! Ügyelj küllkr és helyesírásr! A feltokt tetszés szerinti sorrenen olhto meg. A megolásr

Részletesebben

10288 M A G Y A R K Z L N Y 2004/120. sz $)A (" m II. r $)A (& sz JOGSZABLYOK A Korm $)A (" ny tagjainak rendeletei Az igazs $)A (" g (9 gy-miniszter

10288 M A G Y A R K Z L N Y 2004/120. sz $)A ( m II. r $)A (& sz JOGSZABLYOK A Korm $)A ( ny tagjainak rendeletei Az igazs $)A ( g (9 gy-miniszter A MAGYAR KZTRSASG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2004. au gusz tus 26., cs $)A (9 trtk 120. sz $)A (" m TARTALOMJEGYZK 27/2004. (VIII. 26.) IM r. A b $)A (* r (. s (" gi v (& grehajt (" ssal kapcsolatos egyes

Részletesebben

VALLALKQZÁSf SZERZ Ő DES ESPAN Nyugat-dunántúli Regionális Energia Stratégia és a három kistérség i energetikai koncepció kidolgozása tárgyban "

VALLALKQZÁSf SZERZ Ő DES ESPAN Nyugat-dunántúli Regionális Energia Stratégia és a három kistérség i energetikai koncepció kidolgozása tárgyban VALLALKQZÁSf SZERZ Ő DES ESPAN Nyugat-dunántúl Regonáls Energa Stratéga és a három kstérség energetka koncepcó kdolgozása tárgyban " Amely létrejött egyrészrő l a Nyugat-dunántúl Regonáls Fejlesztés Ügynökség

Részletesebben

haza f i a i t. k epetektől. A m i s / á m l á n k r a nem f o g vércseppjeinkkel b e f r ö c s k ö i t f a l a t! jogotok,

haza f i a i t. k epetektől. A m i s / á m l á n k r a nem f o g vércseppjeinkkel b e f r ö c s k ö i t f a l a t! jogotok, . é v f «- 3. s A r 20 fllér. ELŐFZETÉS ÁR : 10 P. Negyedévre E g é s z évre 5 P. Felévre sí összejöttek ngy urk é s függ smét 8 ff sunk. E d d g csk tűrtünk, csk szenvedtünk, m e g s z e n v e d t ü k

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. má jus 21., hétfõ 63. szám I. kö tet Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XXXIX. tv. Egyes adótör vények mó do sí tá sá ról... 4132 18/2007. (V. 21.)

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

Cse resz nyés le pény

Cse resz nyés le pény HOZ ZÁ VA LÓK 6 FÔRE Elôkészítési idô: 15 perc Sütési idô: 35 perc Cse resz nyés le pény 75 dkg fe ke te cse resz nye 6 to jás 12 dkg cu kor 2,5 dl tej 10 dkg liszt 2 dkg vaj 1 kés hegy nyi só Mos suk

Részletesebben

165. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. no vem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 680, Ft. Oldal

165. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. no vem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 680, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. no vem ber 21., péntek 165. szám Ára: 680, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXXIV. tv. A Ma gyar Fej lesz té si Bank Rész vény tár sa ság ról szó ló 2001. évi

Részletesebben

Együttdolgozó acél-beton lemezek

Együttdolgozó acél-beton lemezek Egüttdolgozó cél-eton lemezek számítógées tevezése D. Köllő Gáo 1, Oán Zsolt, Godj Teodo 3, Muesn Olmu 4 1 Kolozsvá Műszk Egetem, PFT. Kolozsvá, 3 ALMAA Kft. Kolozsvá, 4 DUME Kft. Kolozsvá 1. Bevezetés

Részletesebben

ő öí ő ę ť ó ľ ľ ľ ú ľ ŕ ľ ő ú ľ ő ü ľ ő ľó ľ ľ ľ ö ő ľ ó ľ ľ ó ő ü ő ö ö ö ő ľ ľő öľ őľ ľ ü ő ľ ő ü ö ü Ĺ ű ö ő ü ö ü ó ľ ö ü ö ö Ĺ ó Ą ö ö ä ź ö ő ľ ó ü ü ľ ö ö ü Ĺ ö ę ö Ĺ ľ ó ó ö ľ ú ö ö ü ö ľ ú ó

Részletesebben

SARTI. Alexandrion Apartman. Központ: 150 m Strand: 200 m Klíma: 5 /nap WIFI:

SARTI. Alexandrion Apartman. Központ: 150 m Strand: 200 m Klíma: 5 /nap WIFI: www.sithonia-sarti.hu www.sartimania.hu Sarti Sarti ófalu Sarti Beach Sarti a Halkidiki-félsziget kö zép sõ, Sithónia-nyúlványának ke le ti partján fek szik. Ne vét már az ókor ban is lé te zõ te le pü

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR I S Z K A I É S K

SZÉKESFEHÉRVÁR I S Z K A I É S K HÜBNE Tervező FT Munkszám: / Pés, Mogyorós köz. /- SZÉESFEHÉVÁ I S Z A I É S Ő Ö S I U T C A I I S E T E T E L E P Ü L É S E N D E Z É S I T E V E (ZÁÓVÉLEMÉNYEZÉSI DOUMENTÁCIÓ) HÜBNE Tervező FT Munkszám:

Részletesebben

Helyszükséglet összehasonlítás

Helyszükséglet összehasonlítás Hlyszükséglt összhsonlítás Hgyományos riálvntilátor A VAR rnszr összhsonlítás Hlios RADAX VAR Systm A VAR rnszr z lsony nyomás növkésű xiálvntilátorok és riál vntilátorok közötti szükségltkt légíti ki.

Részletesebben

136. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 12., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 777, Ft. Oldal

136. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 12., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 777, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 12., péntek 136. szám Ára: 777, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXIV. tv. Az ag rár gaz da ság fej lesz té sé rõl szóló 1997. évi CXIV. tör vé ny

Részletesebben

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány 006/9. HATÁROZATOK TÁRA 59 Budapest, 006. június 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK /006. (VI. 8.) Korm. h. A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 006. évi LV. tör vény. -ából ere dõ egyes

Részletesebben