Á r a 20 fillér. Felelős s z e r k e s z t ő : délben, amikor Krisztus földi helytartója, a római papa s z á z ezrek jelenlétében megnyitotta a

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Á r a 20 fillér. Felelős s z e r k e s z t ő : délben, amikor Krisztus földi helytartója, a római papa s z á z ezrek jelenlétében megnyitotta a"

Átírás

1 V. é v f l y m 4. s z á m. Á r 20 fllér. K m á r m, 9. á p r l s 8. * LŐFIZTÉSI gész évre Félévre 0 P. ÁH : egyedévre 5 P. 2-rA) P. Felelős s z e r k e s z t ő : 20 fl. PATHÓ gyn súlys felelőség hármlk zkr, kk erő szks fellépésükkel, mguk érvényesülésének kerő szklásávl ellentéteket szí tnk egyes társdlm sz tályk között, válszflt emelnek plgár é s plgár, munkás é s munkás közé, gyűlölet bűnös s z e n v e d é l y é től űzve közjvát szlgá lókt elgánsln prkdnk. S felelőségben sztszkdn kell sjtórgánum nk s és vele együtt lp fenntrtójánk, pártfgó és támgtójánk s, mert le hetőséget nyújtnk hhz, hgy tények ferde beállí tásávl érzelm kpsltt teremtsenek, hngultt kelt senek szervezett terrrhdjárt ránt. Felelőséggel trtznk vlmennyen mn den történendőkért, mert nem tudn m, hgy < K m á r m, I g m á n d - u t 24. Hrdetések ár d í j s z b á s Telefn 6. szernt. Kézrtkt nem dunk vssz. Megjelenk mnden szmbtn, jellegét vsel plgárság s ú lys megsértésére és legyázsár rányuló mnden lyn törekvés, mely egyesek érdeket szlgává vrsgzgtás nyugdt menete elé, rend és józnság útjáb kdálykt gördt, megvlósíthttln gények támsztásávl lelkek b é kéjét zvrj, erőszks mgtrtássl egy többség krt érvényesülését g á tlj Sjns rssz ügy szlgáltábn sjtómunkás ságt s látunk, mely mnden tárgylgsság kzá rásávl d dt mgát szélsőséges rányztnk s rendszeres sjtóhdjárttl épen zn többség társ dlm sztály ellen frdul, mely elté mnden frr dlm jelenséget s békés, hggdt, szenvedélytelen lkló munkát krj bzt sítn. GYULA S Z R K S Z T Ő S É G ÉS K I A D Ó H I V A T A L : fékezhetetlen sjtóhdjárt esetleg hv vezethet. A plgárság látj z eseményeket. éz, mnt színpd játékkt s mg részéről np rendre tér fö lötte. A plgárság - s j n s nem kr behtón fgllkzn e közélet jelen ségekkel. Küzködk mg é s másk szegénységéve, nymrrl, munknélkül séggel, betegséggel, mnden féle bjjl ugy, hgy tud. nnek köszönhető ztán, bgy terrrhdárt krlá tt nem smer s zt hsz, hgy nek mndent szbd, de másnk semm jg sn sen. A szervezett terrrhd jártnk mnden megmzdu lás felhívás plgárság hz, hgy vegyék elő mn den erköls és gzdság képességeket, önfegyelmezettségüket, erőfeszítésüket és prkdjnk szervezetten ellenszegüln s z é l s ő s é g e s gényeknek. Ak ezt meg nem ért, nnk plgár mentltás közel vn meg rmláshz. Zrándkásk, ünnepségek Szent Évben. Az 926. év j n u á r j á b n beflztt Szentkpu m e g n y t á sár tlán sh sem vlt n gybb s z ü k s é g, mnt m dők ben, mkr m g á n é l e t b e n, társdlm é s nemzetköz életben nnyt n é l k ü l ö z z ü k z g z s á g t. Az embereket b l d g í t ó, vlágt m e g v á l t ó g z s á g t, melyé 900 évvel ezelőtt J é z u s Krsztus vlágr jött, szenvedett, keresztre feszítetett és meghlt. Azt z gzságt, melyért 900 év ót szkdtlnul küzd z nyszent egyház. y s s á t k meg nekem z g z s á g kput*.... vsszhn gzt mllók jk szmbtn délben, mkr Krsztus föld helytrtój, róm pp s z á z ezrek jelenlétében megnyttt Szent Év kpuját. A Szentk put, hgy zn átlépve erőt ve gyünk b ű n e n k e n és föld g y r l ó s á g k kísértésen s meg tsztult lélekkel kezdjünk egy uj életet. rt Szent Év megnytásávl z r á n d k á s k ngy t ö m e g e n dul meg vlág mnden r é s z é ből Róm felé. A mgyr kthkusk és k é s z ü l n e k z ö r ö k vrsb. Az At Kthl r s z á g s elnöksége z rsz. Kth. S z ö v e t s é g elnökségével kröltve rendez mgyr z r á n d k l t kt. F e l h í v á s u k b ó l megtudjuk, hgy május 7 - t ö l 26-g terjedő d ő b e n r s z á g s nemzet z r á n d k l á s ndul B u d p e s t r ő l R ó m á b. A mgyr zrándkk meglátgtját Velene, P á l u, Frenze kegyelm helyet és négy npt töltenek R ó m á b n. K é t s z e r e s jelentősége vn ez é v ben z r á n d k á s n k, mert páp bull szernt Szent Év ben teljes b ú s ú kzárón R ó m á b n n y e r h e t ő el. A z r á n d k lás részvétel dj. sztályn 80 p e n g ő, I I. s z t á l y n 28 p e n g ő. Jelentkezn lehet ren d e z ő szövetségek k ö z p n t r d á j á b n : IV. Ferenek-tere 7. I I I. lépső,. 8., hl devnt kzókg m n d e n n e m ű felvlág sítást és prgrmtervezetet kp htnk z é r d e k l ő d ő k. Szent Évben z r á n d k ltkn kívül kthlkus t á r sdlm m p z á n s ü n n e p s é g e ket rendez szerte z r s z á g b n, hgy h ó d l ó kegyelettel buzgól kdjn z ö r ö k gzság eljöve teleért és z g z s á g urlmáért. A tervezet szernt m á j u s 4-én gzdg prgrmml kt hlkus npt fgnk K m á r m bn s rendezn melyen tt ksbér e s p e r e s k e r ü l e t vlmenny kthlkus szervezete képvselve lesznek. Lkvdálj várs htó ságunk Hungár R. T. szerződésszegés ügyet Hírdásunk nymán z ármfgysztók t ö m e g e keres fel s z e r k e s z t ő s é g ü n k e t, hgy p nszt emeljenek H u n g á r Rt. ár mfgy s z tás szerz 6 déssz e gése és z d e v n t k z ó várs szbályrendelet be nem trtás mtt, mnek flytán sk á r m fgysztó nyg k á r s d á s s érte. Skn zt kfgáslják ( gyn helyesen! Szerk.), hgy szerelés dj hátrlék mtt t á r s s á g kkpslj z á r m s z l gálttást, sőt vezetéket s le szed, hltt s z e r z ő d é s e érte m é b e n sk ármdíj nem fzetés esetében smételt felszólítás után szüntethető be z ármszl gálttás. És semm esetre sem szerelés dj hátrlékért, vgys lyn m u n k v é g z é s é r t, melyet végezn nem s vlt jgsult, mert sk llegtm m ó d n versenyt t á m s z t h t vele tsztességes ks prnk, mnt zt kereskedelm mnsztérum elv jelentőségű d ö n t é s é b e n meg s állpíttt,, mt znbn válllt 6,922. sz. körlevél t n ú s á g szernt k játszn prkdk. Sérelmezk z á r m f g y s z tók z utmt k p s l ó é s gnmn órtábl felszerelés e l járást, z á r m m é r ő n e k mgs á r n vló e g y e d á r u s t s á t, vl mnt nnk tulmgs felszerelésdíjmegállpítását és ezzel egy dejűleg z á r m m é r ő t e r m é s z e tes k p á s flytán beálltt j v í tásért vló díjszámítást, mely s z á m l á z á s k t legtöbb esetben s z e r z ő d é s mellőzésével e s z k ö zölt válllt z á r m f g y s z t ó k rvásár. Érthetetlen fgysztók előtt, hgy mly jgn vetett k válllt s e n g ő ármdíj hsz nált fejében e l ő b b hvnt 50 fllért, mjd k é s ő b b 25 fllért s ez összegeket m men trtj meg, vlmnt s z e r z ő d é s egye nes felrúgásár vll zn tény k ö r ü l m é n y s, hgy z z ó l á m p á k hv átlány ö s s z e g é t z előrt egységárnál jóvl mgsbbn számlázz k. Mután pnszkból két ségen kvül megállpíthtó, hgy v á r s s l s z e r z ő d é s e s vszny bn álló válllt v á r s p l g á r t nyglg srztsn m e g k á r s í ttt, erköls k ö t e l e s s é g e várs nk, hgy p l g á r k t ó l szedett mnden jgtln túlfzetés hv tlst megállpttssék és ezen túlfzetés z egyeseknek vssztéríttessék. Az á r m s z l g á l t t á s s z e r z ő d é s s z e d é s tlán feljgsítj várst, hgy válllt t e r h é r e felülvzsgáltt rendeljen el, hgy így mnden s z b á l y t l n s á g r vsltssék.

2 2. ldl. Kmrmmegye rln. 9. áprls 8. Kénesszgu meleg gyógyfrrást fedeztek fel túlsó Kmármbn. éhány np ót ngy érdeklődéssel tárgylják túlsó Kmármbn ngyjelentőségű felfedezést, mely vársunk jövő fejlődésére s mélyen khtht. A múlt hetekben történt, hgy vztelep szvttyúnk rendbehzásánál meleg víz került vízvezetékbe s ugynkkr z rzsébet szget felső végén tt, hl ktn pntnk állnk, vlmnt szget jégtörő súsán, gt fellett, két helyen s feltört tljvíz, mely ly mgs hőfk vlt, hgy meleg víz tetejéről gőzök szálltk fel. Kezdetben nem vetettek rá ügyet közelben dlgzó munkásk, később znbn, mkr VJZ tetejének meleg gözölgése nem krt elmúln s közelben kénesszgu légármlt szálltt szét, jelentést tettek furs esetről. Hvtls helyszín szemlén állpíttták meg zután, hgy hárm lyen frrás jknál fel tljból, egy vízmüvek előtt, kettő pedg tötés mögött, fák között. A hőfrráskt ks kutkká mélyítették és deszkávl tkrták íe. A frrás lyn bő, hgy vékny ptk lkjábn fut be Dunáb, kénes lltát pedg mr messzről lehet érezn. A hőfrrás vzéből prág vegyvzsgáló állmásnk s félküldöttek, mely márs megállpíttt, hgy egy gen kmly felfedezésről vn szó, mert hőfrrás vze mélyebb fúrás esetén gen ngs hőfkr enged következtetn, erős kén- és elsőrendű gyógy trtlmú. Természetes, hgy gyógyfrrássl kpsltbn tervezgetések s megndultk, vnnk, kk más vlágfürdő! jóslnk. Állítólg egy prág pénzseprt s érdeklődött hőfrrásk ránt. Kséretképen egydejűleg Vág-Dun szpját s vzsgált tárgyává tették, melyről vsznt megállpíttták, hgy eléggé rádumt rtlmu. gyenlőre sk egy kezdetleges medenét építenek néhány kbnnl, mjd később győr mntár szándékznk beépíten egy htlms úszómedenét, strndt és fürdőházt. A flytns fejlődéssel ezútn Kmárm fürdővárssá vnzsálht. gyelőre egy deszk lp rejt el ttkt, mely tlán Kmárm jbb srsát hzz mgávl. BUTR LÖWY-nél Megnt lsóbb lett! GYR, Gr. Tsz. tér 5. Az pr munk megbesülése és elsmerése Petőz Jáns műbútrsztls mestert z rszágs Kézműves Testület díszklevéllel tüntette k. Kétszeres z értéke m nnk leekemelő ünnepségnek, melyben egyk legtekntélyesebb, köztsztelet és közbesülésben álló derék prstársunk részesült prs plgártárs részéről kkr, mkr m küzdelme, sk slódás z emberek legtöbbjéből költe bzlmt, z összetrtás nemes érzését, z egymás megbesülésének erköls erejét, mkr lelküresség, zvrs életfelfgás lermlás légkörét hzt ránk, melyben felbmlk z ember éls vlág és megrendülnek erköls erő. A Kmárm Iprtestület flyó hó 4-én, kedden este trttt eöljáróság ülésén ünnepélyes keretek között dt át Petőz Jáns műbútrsztlsmesternek díszklevelet, melylyel z prterén elért kváló ngy erdeme elsmeréséül z rszágs Kézműves Testület tüntette n. Mrkó Feren prtestület elnök mélttt Petőz Jáns sztlsmester évtzedes pr pályájánk ngy eredményét, hervdhttln érdemet, ktrtó szrglmt és zt z állndó törekvést, mellyel pránk tökéletesítéseé törekedett, mellyel feltudtt emelkedn rr megtsztelő mgsltr, hnnn kérdemelte z rszágs Kézműves Testület ktüntető dszklevelét. A legngybb örömmel köszönt ktüntetett prstárst kmrm prsság nevében, mert büszkén ekntenek rá, mn! kt üy mgs ktüntetése lklmávl s mgukénk vlhátnk. sten áldását ken tvább munkásságr. Az ünnepet Petőz Jáns épület és műbútrsztls mester szerenyen hárítj el mgától z ünneplést, hálásn köszön z prsság nevében z elnök részéről elhngztt üdvözlést. Felszóllásáébn hsszsn vázlt zt közel ötvenesztendőt, meyet prábn eltöltött, mely dő ltt mndenkr tsztesség, besület, z összetrtás, megbesülés, felebrát szeretet rányíttt mnden lépését. A díszklevél átdás után még hszbb deg mrdtk együtt derék prsnk és ünnepetek ktüntetettet. Az prs kllegltás e szép megnylvánulás rny betűkkel lesz bevésve Kmárm Iprtestület történetébe. Kérje mndenütt Kmármmegye Hírlpt Adkzzunk népknyh gndzttjnk húsvét ellátásáhz. A nnstelenek meleg étellel vló ellátását z lletékesek sk áprls hó 5-g kívánták fenntrtn, de Száls Mszszótársult Kmárm Szervezetének nemes lekü úrsszny társdlm támgtásávl mndent elkövettek, hgy z utlsó ebédsztás dejét ktlják, rászrultkt tvábbr s gyámltsák. A társdlm jótéknyság egyesülete, nevezetesen z rányító egyesületen kvül refrmátus, z evngélkus és z zrelt jótékny őegyesüleíek példás összefgás, ddó együttműködése tette ztán lehetővé, hgy épknyh tvább működhetett, zt áprls elsején nem kellett bezárn, hnem esetleg húsvétg fenntrthtj működését. A népknyh fenntrtás különösen húsvét ünnepekre tekntettel, smét áldztt követel társdlmtól. *A népknyh éléstr tejesen üres, np 420 dg ebéd bzny sk zsrt, lsztet, bbt, burgnyát stb. gényel. S mst, ngy ünnepekre tekntettel, bzny jól esne szegényeknek s egy ks máks kás, mnt kptk krásnykr. Utlsó dmánykt ezen élr, bármly esekev mennységben szeretettel fgd népknyh vezetősége. Ak máks klást nem tudj elkülden, z sk jelentse be szándékát, népknyh gndskdk elszállításukról. Admányk ngyszmbt d. u. 2 órág várshzár (l. e. 2. jtó) küldendők. Mnden mennységben rján kphtó Testvérek szkvzgyár telepén Kssuth Ljs-u 20. Telefn 0. Tudnvlók legújbb dórendeletből. Súlys dóterhet jelent mst kdtt pénzügy rendelet, mely z egyenes dók után fzetendő rendkívül pótlékkról és dótételek felemeléséről ntézkedk. Főbb része következők. A házdó után kétféle pótlékt kell fzetn tuljdnsknk : nyers házbérjövedelem 5 százlékát és kvetett házdó 20 százlékát. kétféle dó együttes kuls fővársbn házdólp 84, vdék várskbn 8'2, ks- és ngyközségekben pedg 7.8 százlék. Azk után z épületek utn, melyeket tuljdnsk mguk hsználnk, községekben 5 százléks renkvül pótlékt kell kvetn. A jövedelemdó pótlékát kétszeresét emeltek fel zknál, kknél mult év jövedelemdój 60 pengőt meghldt. Az dóhtóságk áprls 5-ég kötelesek kvetn többletet, de ezt flyó év első felére kkr s be kell fzetn, h rendkívül pótlék kvetése még nem förtént meg. A jövedelemdó lny júlus -étől meálpttt dó 00 százlékát kötelesek rendkívül pótlék mén megfzetn kkr s, h nns megfelelő jövedelmük. A vgyndó pótlékt, mely 00 százléks, vgyndóvl kell kvetn. A rkkntellátás dót kétszeresére emelték fel. M un k bér, m gánszlgálttást és tndemekből szármzó jövedelmek után megállpíttt dótételek 25 százlékkl felemelt összegét kell külön dó mén fzetn pengő hv jövedelem után különdó 2 P, pengő után 2.50 P, 20t.» 220 -g 5^ P, 280 0ü-g 9 P,4ü0-420-í- 6P, g 2.5U P, g 2.50 P g 55 P, pengö után küöndó ü P, pengőn felül z dó z z lletmény 25 százlék. Az utódó teherksk nál áprls elsejétől kétszeresére emelték fel. Külön értesítés nélkül kell befzetn z dópétékkt, mert mnszter rendelete szernt ezeknek összegét mnden dózó már kkézbesteít fzetés meghgyás lpján mnden nehézség nékü kszámíthtj. Súlysn fgj érnten z dókt részetekben fzető, embereket z rendelkezés, hgy z egyéb közszlgálttásk befzetésére kptt részletfzetések és fzetés hlsztásk rendkívül póékn nem íered k. A végrehjtás uísts még külön fgyelmeztetést ntéz község és várs közegekhez, hgy z 9. év első felére ján pótlékkt, lletőleg felemelt dókt pntsn szedjék be. A Kmármmegye Hírlp plgárké! Fzessen tehát elő mndenk lpunkr. lőfzetés felhívás. M számunk másdk ez évnegyedben, mért s felkérjük t. lvsónkt, hgy stk pstutlvány felhsználásávl z előfzetés djt (z elmúlt negyedévre s, kk eddg nem küldték vln be) kár pstán, kár pedg személyesen kdóhvtlunkhz (Hker Dezső könyvnymdáj Kmárm, Igmánd-út 24.) juttssák el. lőfzetés árk : gész évre 0 P. Fél 5 P. egyed 2.50 P. Hzfs tsztelettel: Kmármmegye Hrlp kdóhvtl

3 mm 9. áprls 8. A Kmármmegye Hírlp. gyónás ttk áldzt" Szent Imre Dlkör ktűnő m ű k e d v e l ő g á r d á j fg s z í n p d r hzn. A Szent Imre Dlkör-ben m á r hetek ót lázs munk f lyk, hgy A g y ó n á s ttk á l m ű k e d v e l ő s z í n p d n dzt" ímű vlláss tárgyú d r á m á t mnél t ö k é l e t e s e b b e n é s n í v ó s b b n mutss be s z n p á r A Szent Imre Dlkör húsvét tló k ö z ö n s é g ü n k n e k. Surány elődás. Feren pátplébáns körülte kntő, vttt r e n d e z é s é b e n sk F r n r s z á g b n, Snt V szr k é s ő éjszkág trtnk tr k ö r n y é k é n m é g m s s p r ó b á k, hgy z egyes jelene kn e m l é k e z n e k múlt s z á z d teket l e g p r ó l é k s b b n k végén történt e s e m é n y e k r e, m d l g z z á k, hgy d r á m érté kr templm s e k r e s t y é s e kes s e l e k m é n y e élethűen t á r u l plébáns lkásán meggylklt jn néző k ö z ö n s é g elé. egy Blnhrd nevü ssznyt s A drb b ő v e l k e d k mély jótékny egyesület p é n z t á r á t d r á m jelenetekben, melyeket elrblt. A gylks véres m ű v é s z e n megjátszn gen ne d r á m után m e g g y ó n t b ű n é t héz m u n k á t d s z e r e p l ő k plébánsnk s zután elmene nek. A skt s z e n v e d ő plé kült. A p l é b á n s mst má- b á n s s z e r e p é t mg Bshff nem fedezhette fel vlót, mert G é z krngy játsz művész g y l k s s á g tettesének felfede tökéllyel, gylks s e k r e s t y é s t zését g y ó n á s ttk s z e n t s é g e Gróf Ljs, lberáls és pp védte. A h t ó s á g megtlált ságt gyűlölő p l g á r m e s t e r t fj. hlttestet s gylkssággl Kss Feren lkítják mesteren, plébánst gynúsíttt. A plé ügy főszereplők, mnt 22 b á n s b ö r t ö n b e került, h l á l r k ö z r e m ű k ö d ő kfgástln pre Ítélték, mjd kegyelemmel élet ztássl ldják meg kétség fgytgln k é n y s z e r m u n k á r v t kvül n e h é z feldtukt. ték fegyenek szgetére. Itt Az é r t é k e s é s m g s n v ó j u szenvedett hét esztendeg, mert d r á m á t Szent Imre D l k ö r ü n k nem vlt szbd g y ó n á s tt h ú s v é t v s á r n p é s húsvéthétfőn, kt eláru ln. A s e k r e s t y é s t ez vlmnt z u t á n n következő ltt lelkísmeretfurdlás k í v s á r n p dják elő. Jegyek m é r nzt, egy perre sem vlt sékelt á r n elővételben m á r kp nyugt, míg végre h s s z ú évek htók k d ó h v t l u n k b, Hker után m e g t ö r v e jelentkezett b r á Dezső pprkereskedésében. nál s bevlltt s z ö r n y ű tettét. A t ö r v é n y s z é k természetesen fel mentette s z ö r n y ű vád lól gyónás ttk skt szenvedett áldztát. és jól kr venn, ugy Spllmnn József jezsut ty z életből mertett e v l l á s s tárgyú e l b e s z é l é s é t Fr. Fkert G y á r - u t á b kell menn. Uj r e m e k ü l dlgzt fel s z í n p d r, mgyrr Blázsk Kárly bl9 6 f l l é r e s sgyrmt h t t n t n á r frdíttt német e r e d e t ű b ő l, melyet mst sztály. M e g l e p ő l s ó árk. mű vlláss drám H lsón Wldhuserhz F I L M S Z Í H Á Z Bánhd közelében Kmárm Kun M k l ó s - u.. Telefn 8. Áprls 8-án, szmbtn 65 é s 9 ór kezdettel 4 felbrult egy teher utó é s mg lá A ég szerelmes temette utst. sztrkus vígjáték. Lusztg G y ö r g y k v á s m e s t e r meghlt. Öten súlysn megsebesültek. A teherutó teljesen ö s s z e t ö r ö t t. A sffört, knek h j t á s engedése sem v l t, l e t r t ó z t t t á k. Z ö l d p k l, e x p e d í ó s állt flm. Áprls 9 - é n, v s á r n p 4, 65 é s fél 9 ór kezdettel 4 Wlly Frst n ő k k e d v e n é n e k p m p á s új szerepe Árkád herege vdám t ö r t é n e t r n g r ó l é s sze relemről. Mgyr vlághrdó! Áprls -án, s ü t ö r t ö k ö n 65 é s fél 9 ó r Kezdettel Zsuzsnn MM Flmperett é d e s m e l ó d á k k. Fx h n g s vlághrdó. Végzetes kmenetelű u t ó s z e r e n s é t l e n s é g történt kedden délelőtt budpest-tt r s z á g útn Bánhd k ö z s é g h t á r á b n. gy t e h e r u t ó, melyen sffó rn kvül öt uts ült, menel k ö z b e n á t k b frdult é s mg lá te mette utst, kk közül Lusztg ánrek szöföresszők eperplá nt, dnnyetg, fj tísztán leglsóbbn Pénztár nytás e l ő d á s lklmávl d.e. szály Szőlőbérgzdságnál, s z á l y, Kmármmegye tél 2 fél l-g és k e z d é s előtt urávl. KAPHATÓK.. ldl G y ö r g y 66 éves t t b á n y nyug díjs k v á s m e s t e r lyn súlys s é r ü l é s e k e t szenvedett, hgy t t b á n y k ó r h á z b á n, hv be szállíttták, meghlt. Bútrt szállítttk egy h tlms, rég r e n d s z e r ű, rzg teherutón, melyet Kss Benedek László sííőr vezetett és kívüle m é g öt uts ült rjt. B á n h d k ö z e l é b e n z esőtől sks u t ó n egy teherkst krt kkerüln Kss Benedek, m k ö z b e n z utó kereke m e g s ú s z t k é s z utó vlmnt uts z árkb zuhn tk. Az utó pzdrjává tört, ut s pedg vlmennyen súlys külső és belső sérüléseket szen vedtek. L e g s ú l y s b b n Lusztg György 66 éves kvásmester sérült meg, kt znnl tt bány k ó r h á z b szállítttk, hl znbn m á s n p meghlt. A h l á l s végű utószes z e r e n s é t l e n s é g r ő l znnl é r tesítették b á n h d s e n d ő r s é get, vlmnt győr ügyészséget és vzsgálóbírót, kk u t ó k n settek s z e r e n s é t l e n s é g szín helyére. A nymbn megejtett s e n d ő r s é g vzsgált m e g á l l p í ttt, hgy súlys u t ó ble setet sfför gndtlnság kzt, knek m é g t e h e r u t ó vezetésére j g s í t ó gzlvány sem vlt. A t e h e r u t ó, mely különben teljesen rzg, frg l m b ó l kvnt l k t m á n y vlt, vlód r e n d s z á m m l sem rendel kezett, hnem p p í r b ó l hmsíttt ktlált r e n d s z á m - t á b l á t mg sffőr festett s tett ksjár. Kss Benedek Lászlót k teherutóvl meg nem engedett fuvrzást végzett s knek g n d t l n s á g é s hzzá nem értése kzt h l á l s s z e r e n s é t l e n séget, znnl letrtózttták s m e g n d í t t t á k ellene bűnvád eljárást. Ur, nő dvt-áruk, ktn kkek leglsób!) beszerzés frrás H A J A L fí^g SZKÁR. Drgérák é s lltszertá rk h ú s v é t n y t v t r t á s. A kereskedelm mnszter rende lete szernt húsvét v s á r n p j á n d r g é r é s llíszerüzletetek u t ó b b k h z számítv z l ltszeret kvül u. n. háztrtás kkek á r u s í t á s á r berendezett üzleteket s reggel hét órától délután egy ó r á g nytv (árth tk. Megengedte t v á b b á m nszter, hgy z emtett üzletek k ö r é b e trtzó kkek közül zk, melyeket húsvét mnepek lklmávl u t á k n s szk tk árusítn, húsvét vsárnp ján z említet íteletek nyvtrtásánk deje ltt utákn, tereken árusíthtók legyenek. P é n z t t k r í t n : e g, h fűszer- és s e m e g e - á r u s z ü k s é g leté Spíelmnn Imre fűszer- é s se m ege k ere s ked Ö n é szer z be, K m á r m, fgmánd-tft. gyhét. A vlágtörténelem legn gybb e s e m é n y e tette nggyá vlmkr e hétnek npjt. A Megvátó kns szenve d é s é n e k és h l á l á n k drámáj elevenedk fel e hét s z e r t r t á s bn v r á g v s á r n p b e v n u l á s k ö r m e n e t b r k á s, h z s n á s hn gultától kezdve Glgt v é res keresztjég és Krsztus lezárt sírjág; öröm é s fájdlm, lelke s e d é s é s levertség, keserűség és vgsztlás hullám spkdnk érzelemvlágunk tengerén, g y á s z hábrítnk P s s ó n k feljj d u l ó gyászs tónusú hngj ; gyászt jelentenek z elnémut hrngk, slngelő sengek helyett szóló tmphngu kere pelők, gyászt hrdet Krsztus kprsój. És mégs... ez hét m legngybb örömünket hzt meg, t e r e m t é s htdk npj ót nem mélttt ngybb dlgr z embert z Isten, mnt m g y h é t péntekjén, mkr megválttt. A g y h é t e g y h á z ze neje r k. p l é b á n t e m p l m b n. A vrágvsárnp ünnep ngymsén Szent Imre D l k ö r elénekl M í é - p ^ s ó t ". z l klmml lesz elődv Kudel Géz dr. g y ö n y ö r ű e n megkm pnált, fenséges turbá. ( t ö m e gé ne ke k p s s ó b n. ) Szent mse ltt népénekeket énekelnek hívek. A gysütörtök és g y p é n t e k stentszteletek ltt népénekek. gypénteken snkmse ltt Szent Imre Dlkör J á n s - p s s ó t " énekl, ugynsk dr. Kudel G é z UJ tömegénekevel. gypénteken délután z Árpádház Bldg Mrgt egyh. vegyeskr tgj Jeremás srlmt és ngyböjt urtettákt dják elő. gyszm btn n é p é n e k e k e t énekenek hvek, úgyszntén feltám dás körmenet ltt s. íműkedvelők elődás. Még egy hét és már s élvezhet jük k m á r m r e f r m á t u s m ű k e d v e l ő g á r d áltl h ú s v é t k r

4 p '9^. áprls ldl. z prtestület színháztermében e l ő d n d ó gy ks senk" víg játékt. Mnthgy próbák Sulsk Ljs számv. főnök, fő tnáss prez vezetése ltt s z é p skerrel flynk, u g y n ú g y v á r s k ö z ö n s é g e s ngybn készülődk kedves és trtl ms drb megtekntésére. em s sd ez, hszen színészeket s felülmúló fegyelmezett m ű k e d velőnk áltl elődtt drbk mndg telt házkt vnzttk, természetes, hgy ez p á r t l á s tökéletesen betníttt játékukért vlt. L e l k g y k r l t. F. hó 9-én v r á g v s á r n p este 6 ó r kr kezdődk P. Müller Ljs jézustársság ty vezetésével lelkgykrlt. Kthlkus testvé rek, jöjjetek lelkgykrltr, hgy lelkleg megújuljtk! y l v á n s k ö s z ö n e t A K m á m Ág. v. Gyámntézet őegylet" nemeslelkü elnöksége z egyesület közgyűlésének h tárzt lpján Stefán S z ö vetség Kmárm Fókjánk el n ö k s é g é h e z z nyák és sese mők védelmére tz pengőt utl ványztt. zen j ó s á g s gnds kdásért és z á l d á s s á n m ű k ö d ő egyesület nemesszvü l n ö k s é g é n e k állndó, hthtós t á m g t á s á é r t ezútn s leg hálásbb köszönetét fejez k Stefán Szövetség Igzgtóság. K ö z g y ű l é s. V s á r n p f. hó 2-án trttt kmrm Izr. jótékny őegyesület tsztújító közgyűlését úr. Bkny Adlfné elnöklete ltt. A flyó ügyek letárgylás után tsztkrt egé szítették k, lelnöknek Jelnek Arnkát, vglm b z t t s á g el nökévé Kellner Lászlónét, ttkárrá Fsher Lászlót válszttták meg. Köszönetnylvánítás. A K m á r m Ág. v. Gyámntézet őegylet 20 pengőt, K m á r m megye Htelbnk 0 p e n g ő t vlt szves Vetsey déné n é p k n y h jvár d m á n y z n. Az d mányk átvételét ez utón nyug tázz s zkért hálás köszönetet mnd Kelet Józsefné Sz. Mssz. T á r s. elnöke. lmrdt meghrdetett Kmr sznház elődás. Szmbtr, áprls elsejére z rszágs Kmrszínház elő dást hrdetett K m á r m b n, m s z n p á r t l ó k ö z ö n s é g körében szttln ngy é r d e k l ő d é s t vál ttt k. Sjns z e l ő d á s elm rdt, mvel színtársultnk szmbt este s G y ő r b e n kellett játszn, hl Gyenge Ann (Ann Rselle) dlestje mrdt el. Az előre nem láttt ly n e m ű körülmények tlán ndklttá te hetk z elődás elmrdását, znbn nem menthet zt fgyelmetlenséget, hgy K m á r m k ö z ö n s é g é t m npg senk sem értesítette váltztt k ö r ü l ményekről. S z í n h á z l á t g t ó k ö zönségünk jggl követelhet, hgy lyen elmrdt elődás kát kellő d ő b e n dják t n d m á s á r. Dél gyümöls, semege, fűszeráru l e g l s ó b b f r r á s Krmer Sándr K m á r m, Igmánd-ut 24. A kthlkus Kör ötödk Admányk Vetsey déné" épknyh jvár : teljes sker jegyében flyt le v s á r n p délután z á r d skl ngytermében szép számú k ö zönség részvételével. Krd K tn J á n s rszággyűlés kép vselő élénk lendülettel, meg kpó közvetlenséggel tárt hllgtóság elé zkt z élet jelenségeket, melyeket mnden nps létküzdelmünk között sem szbd fgyelmen kvül hgy nunk. Az e l ő d á s n k méltó ke retet dtt Rebrus Ilnk és Pók rzsébet mélyen átérzett szv lt és Szent Imre D l k ö r n e k preízen kdlgztt művész é n e k s z á m. A ngyböjt utlsó elődás lklmávl h t á s s, l é lekemelő z á r ó b e s z é d e t mndtt Surány Feren p á t p l é b á n s. Kálmán Andrné, Hjnl s z k á r né, H u n g á r Vllmsság Rt. 5 P, Gylóky Kálmán, rwert és T á r s ég, K m á r m Hen germlm P, Dr. Bkny Adlfné, Lupták Bél 2 P, Legáth j á n s.50 P, Lukesh D e z s ő n é, Ulrh K á l m á n n é, ser J á n s n é, ("rzv. rtl J á n s n é, Weler József, özv. Rener J á n s n é, Kffk M P, Fehér Feren 40 f, s ö r n y e S á n d r n é 0 f, S z b ó László 0 í. Arány A l d á r q, f, q. szén, Frnkl József 0 kg, Spemnn Imre 0 kg, R ü d d e r Vlms 2 kg, ö z v. Ppp S á n d r n é 27 kg, özv. Hendl R ó b e r t n é 5 kg, Tóth F e r e n n é 5 kg, Vrg László 5 kg, Dr. Lengyel Kálmánné 5 kg, Stmmer Józsefné kg, sesznák Ferenné kg, Hts Antlné kg, Rón J á n s n é 2 kg, Bukvszky G y ő z ő n é kg, Kuthy J á n s n é kg. bb, Kssq Fe renné ü, Szkás I s t v á n n é ü, Kuthy J á n s n é 2 ü, Sóflvy Kárlyné 2 ü, Bukvszky G y ő zőné ü, Kss G y u l á n é 4 ü, T ó t h F e r e n n é 5 ü, Zsvnetz Istvánné 5 ü, Ppp G á b r n é 0 üveg prdsm, Szpr Bél 0 kg, Wldhuser Feren 0 kg, Turd Márt 5 kg. v ö r ö s hgym, Ppp rnő 60 kg. ke nyér, Fsher T e s t v é r e k 20 kg. burgny, Bzsánt Kárly 5 kg. klbász, Gróf Zyhy rnő 0 q. f, ö z v. Kálly T v d r n é 2.5 kg. zöldség, 6 kg. burgny, Özv. Ppp S á n d r n é 5 kg. k l bász, ö z v. Hrváth F e r e n n é 2. tej, Kss F e r e n n é kg. ukr, Szkás í s t v á n n é 0 kg, gy Imréné kg. burgny, Gábr József 9 kg. lense, dbz szppn Kherndrfer Kárly Bn 52 kg. kápszt, 00 kg. fekete retek, 400 kg. burgny. zekért z d m á n y k é r t ez utn mnd hálás köszönetet Száls Msszótársult vezetősége. Ujbb d m á n y k t lehetőleg s r n k v ü l kérünk Vársház. 22 sz. jtó külden. ngyböjt kulturelődás H l á l z á s. Strusz Jkb tt k e r e s k e d ő életének 77-k évében f. hó 2-án rövd szenve d é s után elhunyt. G y á s z b b rtván szerető htvesét, Hker Hnnát, gyermeket és ngy s z á m ú r k n s á g á t. T e m e t é s e f. hó -án ngy részvét mellett ment végbe T t á n. Mndl Izsó, tt Sngerv r r ó g é p f ő b z m á n y s á n k ks f urt tt Prst gmnázm tnulój f. hó 4-én reggel hsszs s z e n v e d é s után éves k r á b n elhunyt. T e m e t é s e f. hó 5-én d. u. 4 órkr ment végbe, melyre skltárs tnárk ve zetésével vnultk k. Betörés bánytelepen. Hétfőn éjjel smeretlen tettesek behtltk M A K felsögll b á n y t e l e p egyk g é p h á z á b s nnn ngyértékü géphjtó szí jkt lptk el. A b e t ö r ő k kézrekertésére s e n d ő r s é g széles körű n y m z á s t ndíttt. A sárköz menyeskék fejkötőjének rég, művész h m zésmtvumt hzz z tth nunk, mgyr leányfjuság n é p szerű hetlpjánk, Mgyr Lányknk het melléklete. A fő lp, Mgyr Lányk, szktt előkelő, tszthngu rdlmávl b z n y á r megtlálják z utt ftl leányk lelkéhez. A kdó hvtl bárknek szvesen küld díjtln m u t t v á n y s z á m t Bud pest, V I. A n d r á s s y ut 6. lőf zetés dj n e g y e d é v r e 4 p e n g ő. Gyermekjátékból tüz. F. hó 4-én Szőny k ö z s é g b e n gy József s z é r ű s k e r t j é b e n gyerme kek játszdztk, hl z egyk szlmkzl ldláb lyukt váj tk és bbn tüzet krtk gyujtékból, mnek következtében kzl lángr lbbnt. A vesze delmet közelben trtózkdók skhmr észrevették és tüz tvábbterjedését skerült m e g g á tln és elltn. A kár jelenték telen. Hlálzás. gy szrgl ms m u n k á s emberrel lett ke vesebb. Puszt J á n s ny. ren d ő r főtörzsőrmester életének 52. évében f. év m á r u s - é n el hunyt. Rendőr szlgáltát még túlsó K m á r m b n, várs r e n d ő r s é g n é l kezdte. L e g u t ó b b Flmszínházunknál vlt lkl mzv és á l l á s á b n lelksmere tes m u n k á t végzett. Hlálát fe lesége és gyermeke gyászlják. T e m e t é s e áprls 2 - á n ngy rész vét mellett ment végbe. xhumálják vdék te metőkben nyugvó lsz hős hlttkt. M g y r r s z á g k ü l ö n b ö z ő v á r s n k és k ö z s é g e nek temetőjében mntegy 200 lsz hős hltt hmv phen nek. Az lsz k r m á n y elhtá rzt, hgy lós hlttt ö s s z e gyűjt és vlmennyt együtt Budpesten temettet el. Az exh u m á l á s k és z uj temetések költséget z lsz k r m á n y vsel. Vegyen húsvét jándékul Hker Dezső könyvkereskedésében Kmárm, Igmánd-ut 24. sz. A Vlágvárs Regények e het s z á m érdekfeszítő, meg lepő frdultkbn gzdg b ű n ügy regény, melynek me Az rny d r á z s ". A r e g é n y t T m á s István rt, ötletesen, s z í n e s e n, leblnselően. B e t ö r é s. Vkmerő módn törtek be Lázár I m r é n é ás élel mszer üzletébe. A k é s ő éjszk ó r á k b n járókelők s z e m e l á t t á r z üzletjló hrtelen felspódtt s két h á t z s á k s ftlember z üzletfláhz t á m s z t t t k e r é k p á r jukr felkpv skhmr eltűn tek sötét r s z á g ú t n. A send ő r s é g m e g á l l p í t t t, hgy zár lefesztésévl htltk b e t ö r ő k z üzletbe s nnn élelmszert lptk el. A betörök Győr-felé menekültek, k é z r e k e r t é s ü k r e z eljárást m e g n d í t t t á k. G y l k s s á g D d n. Ke gyetlen g y l k s s á g történt Dd k ö z s é g b e n. Juhász J á n s é s f j. Beke Pál egy zsk burgny eltűnése mtt összeszóllkztk. A szóváltást v e r e k e d é s követte, melynek s r á n J u h á s z J á n s hrtelen e l ő r á n t t t bskáját é s ö s s z e s z u r k á l t ellenfelét. Amkr Beke vértől b r í t v elájult, késelő legény e l m e n e k ü l t. Beke Pál s é r ü l é s e k ö n n y e b b n e k b znyultk, ks d ő múlv m g á hz tért és egy k r ó v l felfegy verkezve, merénylője után ment. llenfelét utlérve Beke k r ó vl ddg ütlegelte mg J u h á s z J á n s hldklv mrdt vere k e d é s színhelyén. Beszállíttták ttbány k ó r h á z b, hl meg hlt. Beke P á l t letrtózttták. gy s e l é d l á n y r e v l v e res b t r á n y t ó v á r s t s z t é t k e z d é b e n. Pénteken reggel ngy rdlm t á m d t tóvárs tsztétkezdében... 7 éves selédleány revlverrel belőtt z egyk terem jtján. A g l y ó süvítve vágt át d e s z k á t s szemközt teremflb fúródtt. Az e l ő r h n ó tsztek é s s z e m é l y zet z jtó előtt revlverrel k e z é b e n h d n á s z v tlált selédlányt. A leányt á t d t á k s e n d ö r s é g n e k, hl elmndtt, hgy m á r hsszbb d ő ót tr ttt b r á t s á g t Hml István őrvezetővel, mnek következ m é n y e s lett. Hml ennek d á r nemsk hgy vnk dtt őt elvenn, hnem meg s slt. A h t ó s á g k ezután lány r e v r v e r é n e k eredete után kezdtek nymzn s m e g á l l p í ttták, hgy zt egy tszt lká sáról lpt el, m g tszt távl vlt. ő r z e t b e vették. Éptő pr munkásk kedvezményes vsút utzás. A kereskedelemügy mnszter j

5 9. áprls 8. megengedte, hgy m u n k v á l llás, vgy m u n k k e r e s é s éljá ból l e g l á b b öt tgból álló s prtb utzó építő pr m u n k á sk t á r s u t z á s k n á l s z k á s s menetdjkedvézményben része süljenek. A s z ü k s é g e s g z l v á nykt vrs elsörkű k ö z g z gtás h t ő s á g d í j m e n t e s e n dj k. L á b t ö r é s s e l v é g z ő d ő futbllmérközés T ó v á r s n. F. hó 2 - á n v s á r n p d. u. tt gmnázum spt vendégül látt z esztergm t n í t ó k é p z ő váltgttt s p t á t. A m é r k ő z é s Lndenberg bró sípjelére meg ndult. S z e b b n é l szebb játék be m u t t á s u t á n z első féldő 6. p e r é b e n znbn z eszter gm spt egyk hátvédje, Hr váth l e m é r, Hrváth József gstyn tnító f elesk. öször nem s gndltk rr, hgy tlán kmlybb bj történt, de z tt t r t ó z k d ó Mke J ó zsef tóvárs s z n t ó r u m főr vs znnl megállpíttt, hgy spsnt t ö r é s történt. Azn nl ntézkedés történt é s Hrvátht tt mentőutó Mke-szntórumb száll.ítt, hl lábát gpszbe tették. Fe lelősség nem terhel senkt sem, mert H r v á t h l e m é r n e k láb megfeszül! hmks tljn és ez kzt s z e r e n s é t l e n s é g e t. A m é r k ő z é s t v á b b flyt, mely 2 : 0 e r e d m é n n y e l v é g z ő d ö t t t tk jvár. A l b s é s Ks p á pszemes vrjú brátjukkl mr v r á g z ó rétre r á n d u k k frssen nylt v r á g k t szedn. rről bjs jeleneről közöl vdám, színes képet z Én U j sá legujbfe szám, mely gzlg váltzts, vdám trt lm má jelen meg. Muttvány számt "szívesen küd z Én Új ságm k«dóhvtl : Budpest, VI. Aüdrássy át 6. lőfzetés dj n e g y e d é v r e 2 p e n g ő. gyes szám á r 20 fllér. Közsmert z AsprínT b l t t t á k íjdmslípíó h tás mnden m e g h ű l é s e s megbe tegedésnél. De nem mndenk tudj, hgy h m s í t v á n y k s vn. frglmbn és gykrn pótszereket s kínálnk m e g v é telre. Hgy mgunkt k á r s u t ó htásktól megóvjuk, ügyeljünk Asprn-tblettk vásárlásánál mndg z eredet B y e r " s mglásr ( zöld szlggl), mert sk ebben k e r ü l n e k fr glmb z eredet tbletták. é p m z g l m sttsztk. Márus hóbn Kmármbn következő n é p m z g l m sttsz tk v l t : Születések: Lense Kálmán J e n ő r. k., Mészárs Mhály József rk., Ágstn Ist ván rk., Mksk M á r Judt rk., Krzs Arnk rk., D n d, B l n k Hld á g. h. ev. T r u p k Év r z s é b e t ref., Bedes József ref., H r t y á n Kárly á g. h. ev., F ó d Mrgt rk., Hegy István rk. Házsságkötések: B e n k ő Feren es B ó d g Krln rk., Bkny József ref. é s Ks r z s é b e t rk., -Gulyás P á l é s G á s p á r T e r é z ref., Hjnl A n d r á s é s Gálf Ann ref., Kzm B e n ő á g. h. ev. é s Rsnyvszky Ann rk. Hlálzásk: Mgyrs Mg dln év rk., K u r d u l á k J ó zsefné 5 év r k., P é n t e k Józsefné 67 év rk., Brt J á n s n é 66 év rk., Puszt J á n s 52 év rk., Krzs Arnk np rk. t A földmvelésügy m nszter s e m e g e s z ő l ő terje déséért. A földmvelésügy m nszter semegeszőőtermelés e l ő m z d í t á s éljából e l h t á r z t, hgy mndzknk s z ő l ő s g z d á k n k, kk z állm s z ő l ő telepekről ez évben eldásr ke rülő sm merk s z ő l ő v e s s z ő t vesznek, e s z ő l ö v e s s z ö n e k se m e g e s z ő l ő r e vló l t á s á h z s z ü k séges legjbb semegeszőlőltónygt djmentesen bsátj r e n d e l k e z é s r e, s u p á n z ltó nyg s m g l á s és szállítás költségét kell megtéríten. Azk nk s z ő l ő b r t k s k n k, kk drekt t e r m ő (v) szőlőket s e m e g e s z ő l ő r e kívánjk átltn, földmvelésügy mnszter z e l ő b b jelzett feltetelek mellett ugynsk djmentesen utl k semegeszőlő-ltónygt. Két g y e r e k é s egy k u t y története ez fnmn, kedves humrrl megrt regény, mely mst jelent meg Mllók Könyve s r z t á b n. A ks Bub és bájs Drrt.lkjt s Bbt frkskutyát, jó pjtásukt elejé től fgv szvébe zárj z l vsó. K p h t ó m n d e n ü t t, r 20 fllér. emsk fuvrdjt, de vsút melléklletéket s le kell szállítn. gyre hngsbbn követel közvélemény szállítás djk ö s s z h n g b h z tlát s ö k k e n t á r k k l. Bz nys trftételek, melyek n é hány évvel ezelőtt el vselhetők vltk, m, n y e r s n y g á r k s ö k k e n é s e flytán gen t e k n t é lyes részét teszk z eldás á r nk, megbénítv skszr z ex p r t t e v é k e n y s é g e t. Kívánts len ne znbn, hgy egydejűleg m é r s é k e l e k fuvrzássl j á r ó meléklletékeket s, például z bnnnsn mgs mérlegdjt, fekbérekft stb., szóvl zkt k d á s k t, melyek r é s / n t elkerülhetetlenek és szntén s ú lysn beflyásljk k l k u l á ót, kereskedelem tevékeny ségét. H á z k e z e l é s b e vesz l/. prtestület székház vendég l ő j é t. M n t é r t e s ü l ü n k, z Ipr testület é s Ry Imre v e n d é g l ő s között kötött vendégöpf bér let s z e r z ő d é s május hó elsejével lejár s zt egyk fél sem kívánt megújítn. Az prtestület elnök s é g e váltztt vsznykr te kntettel s z é k h z á n közel j ö v ő b e n ngy átlktást óhjt vé gezn ( n g y t e r m é t prkettázn stb.), ehez t e r m é s z e t e s nyg ál dzt kell, gy fedezetről kell gndskdn. J ö v e d e l m é t mst ugy krj emeln, hgy ven déglőjét házkezelésbe vesz. Május hó elsejétől kezdve t e h á t z prsk v e n d é g l ő j é b e s el l á t g t h t u n k K m á r m b, fel téve, h fgysztó közönség b ü d z s é j e zt megenged. F e l v á g t z ü t ő e r é t. F. h ó 6 - á n este 7 ó r k r Vál Lj s n é tt prs felesége fetvágt kezén z eret. A mentő u t ó znnl t t b á n y kór h á z b szállíttt. T e t t é n e k k r é g e b b b e t e g s é g e vlt. Ppírszlvéták kphtók : H A K R DZSŐ könyv- és pprkereskedésében. Uj t á n t n f l y m. M n t mnden e s z t e n d ő b e n, ugy ezdén s Kvás Tvdr z e l ő n y ö s e n smert budpest t á n t n á r j ö n húsvét után, hgy s z k á s s t á n művészet skláját megnyss v á r s u n k b n é s legújbb tán kr tánln tnulókt be tníts. 00 p e n g ő s v e l l - p á lyázt. A Mgyr Szépmüves é h " k d á s á b n megjelenő Sz várvány rdlm és krtk f lyórt áprls s z á m á b n közl 00 p e n g ő s n v e l l - p á l y á z t á n k feltételet. A hrmdk évfly mát t p s ó flyórt ezzel smét tnújelét dt, hgy élját, f tlk szóhzjutttását nem t é veszt szem elől. A Szvárvány előfzetés á r egy évre 4 p e n g ő, negyedévre 2 p e n g ő. Meg rendé l hetö Mgyr S z é p m v e s é h nél Újpest,, gróf Appny u M u t t v á n y s z á m 40 fllér. A l b s meg ks. Az Én Újságm ks lvsónk kedves meselkj, ezúttl T ö rökrszágbn klndznk. A népszerű gyermeklp uj s z á m á t ttks rás, húsvét nyulsk meg prs tjás íésztése, köszöntőversek stb. trkítják. Budpest, V!. A n d r á s s y ut 6. lőfzetés dj n e g y e d é v r e 2 p e n g ő. gyes szám ár 20 fllér. J b b á r lesz b ú z á n k? gy ngl k ö z g z d s á g s z k é r t ő rdekes kke közöl, melyben zt állítj, hgy b ú z á n k z dén skk jbb ár lesz, mert Knd és r s z r s z á g eltűnk pról. K n d á b n eddg már 25.mlló bushel g b n á t hsz náltk fel t k r m á n y n k. rsz r s z á g pedg ebben z évben nnyr mérsékelte b ú z t e r m e l é sét, hgy z dén m á r bevtelre szrul. z hr reménységgel tölt el mgyr búztermelő gzdákt. F r d í t ó r d létesül: M F H S Z k e b e l é b e n. A M gyr gyetem és Főskl Hll gtk r s z á g s Szövetsége hu zmsbb deg külföldön járt és vlt ö s z t ö n d í j s tgj köz r e m ű k ö d é s é v e l egy írdtó r d á t állíttt fel szövetség k e b e l é ben. A írdtó rd mnden nemű s z ö v e g n e k z ö s s z e s e u r ó p nyelvről és nyelvre vló s z k s z e r ű é s gyrs frdítását válllj, htelesítést génylő frdításknk lletékes helyen vló htelesítését közvettés dj felszámítás nélkül közvetít. Fel vlágsítást k é s z s é g g e l nyújt ( v dékre válszbélyeges levelekre) MFHSZ F r d í t ó Irdáj. Budpest, IX. R á d y - u t. Telefn: F k e r í t é s t sk á s p r s v é g e z h e t. A fkerítés elké szítése körül vt t á m d t z á s és z sztlspr között. bben z ü g y b e n kereskedelemügy mnszter elv jelentőségű d ö n tést hztt, melyben m e g á l l pítj, hgy fkerítés készítése z á s p r m u n k k ö r é b e t r t z ó fgllkzás é s gy z sztls prrl elnyert prgzlvány lpján fkerítés felállítás nem végezhető. PRHÁSZKA ttkár 6 kötetből álló m ü v e srztbn vgy pedg köte tenként e l d ó. m kdóbn. SPRT KF.-GyT. 2:0 (0.0) Kmárm. B r ó : Spegel. KF : Sáry, émeth, Buz, G á b r s, Kzenkó, Rds I I I., Kühnel, Mndel, Lengyel, K vás I I I. Lvás I I. A válsztás ü y T - n k ked vez, ő ndítj el lbdát. A pályán lyn rkán s ö p ö r végg, hgy sznte lehetetlen megálln. Annk dr, hgy Kmrm játszk szél ellen, állndó K F. fölény lkult k, e r e d m é n y t m é g sem lehet elérn. A s t á r sr szépen kmbnál, t á m d á sukt znbn ly blszerense üldöz, hgy befejezés kpu fánál ^ ér véget. A. perben ü y T elen bró l-est ítélt, K ü h n e l zt s kpufánk löv. KF mrd végen s t á m d á s b n, de e r e d m é n y t nem tud elérn. A m á s d k féldőben KF. órás fölénybe kerül. A kedvező szél s még n k á b b fedezetsr s z é p játék teljesen dszege/ z ellenfelét k p u í á h z. A peh znn tvább üldöz hz sptt. \v eredmény mst mr evegöben lóg s m é g sem kr megszületn, míg végre ü. perben Lvász. egy g y ö n y ö r ű lövése G y T. hlójáb köt k, -ü. Az első gólt rövdesért követ másdk. A 5 perben Buz büntető rú gásánál kpus lbdát sk K ütn tudj, melyet zután ré sen ó Kühnel rendeltetés he lyére juttt, 2 0. A 40. perben br smét büntető rúgást ítélt G y T. ellen A l b d á n k Mndel áí nek s egy vedreén, réguem láttt r ú g á s s l hlób jutttj, de bró Lvász ; lesállás mtt gólt nem dj meg. Az-ítélet tul szgrú vlt, mert lbd már hálób vlt mkr esls törten:. hznn s KF t á m d á s következk, de z ered ményt szépíten nem tudták. KF spt teljesen megfele lően játsztt, gy egyénleg k emeln senkt sem lehet. Spegel bró ktűnően fe lelt meg feldtánk. Bjnk m é r k ő z é s K m á r m b n. Vsárnp srn S. látgt el KF-hz. Igen s z é p mérkőzésnek Ígérkezk két spt d. u. 4 ór tlálk zás. H KF spt kjátsz v s á r n p frmáját, kkr k ö z ö n s é g n e k feltétlen sk gólb lesz ö r ö m e. T A. M T. : 0 ( :0) F. hó 2-án T A ftbll spt M g y r ó v á r n játsztt le bj nk mérkőzését z M T. s ptávl. A T A. ndítj útnk l b d á t szél ellen. A. perben gy lefut, de z óvár bekk bukttj, mért bró tzenegyest ítélt, mt Slyms kpub rug, -0. Jó M T támdást k ö vetkezett, melyet Máté kszt meg. A m á s d k féldőben T A urlj mezőnyt és 2. per ben Gregr IV. messzről lőtt lbdáj kfutó kpust á t u g r t és begurul hálób, 2-0. z u t á n z M T hgy k egy jó helyzetet, mjd 6. perben gy lefut é s vetődő kpus mellett gólt lő, -0. A T A m e g é r d e m e l t e győzelmét.

6 r! 9. áprls 8. D JD í ' M.M 5 l 0 t m -r m rt- M n m n M t** l l t TP m * X 02 u (A d űű e _ ^ /5 WÍ -w ^ r. ts B JZ Q0- y M M M!M 5", S S s s g M M, S kphtók Hker D e z s ő pprkereskedésében, Kmárm. Hrdetések f e l v é t e t n e k. K m á r m, I g m á n u - u t 24. r l [ ISL4L - M^t^M^ g ^2 ^ S 2 l l Ó 5 M n -f l T J M g. g l M m 6 f SS? ^ 00 Í A I I I t<* 00 I s M ^ l! ' M. Sf 95 ß 2 m M u D. - J 5 g '» M ííí T ^t" r^- m n I r-j M K T. 05 n '»n Q u b/) d TT M M M X "d x Q. t5 D XI D D v D - m l - h* X IR S T é g v ß IA k S Tf.- ~X K f ~ - TÍ- ~ ~ ~~ ' L» d /5 ~ J d 5, L» G m»n, ml t V: l en -D r t 2 - f L t~- JG l n.! r( : h«áll -4 *- % S ^ tflw m ^ 22 M S k x x er II é; d ' M Zl bl efe n Í M R X J VJI4 ^ p ^ ^ n ^ f 2 ll 0 n é u VD D t*-** t*- t*««* «. t ~ l \. X X X J M k J2! M» m / :;^ TJ» n m 2 Sn- 0 S 2 g < x M * ^ *JJ2 {í f P- m M S n r}< ' M I M, t L Q r. Prág M felé L ; 2 s ' m M M +-! n r m ehérvár L H Álllmásk s Állmásk MM s 5/5-4 Mt. I pótló D utó Fővárs nplpk, Pest Hrlp regények, Levélppírk, Dvtlpk Hegedűhurk, Képeslpk, lm Gyv. lehwese us? Gute Rmne u. s. w. W, sgt de Redktn d. B l. v deutshen Lesestff A Gyv. mt m r s h ö n e n ymttt Hker Dezső k ö n y v n y m d á j á b n ÉL tusht 0) J ím k d ó h v t l b n. t» e J IM h n J. T mellékhelységgel, 2 szb előszbás l k á s s kphtó. Wer V A) 00 T! ugyntt Mt. pótló H A K R D Z S Ő könyv- é s p p r k e r e s k e d é s é b e n K m á r 0 m, Igmánd-út 24. lkás mdern előszbás M legújbb mgyr nótá k p h t ó k : szb 5 / Gyv. M h G yu s z Kényelmes Rendelet k ö z s é g e k egye sítéséről. A belügymnszter u j jbbn k h t á s á b n sznte példát lnul ngyjelentőségű rendeletet dtt k községek közgzg tás egyszerűsítéséről. Kmndj rendelet, hgy z egész r s z á g területén mnden községet egyesíten kell, mely e g y m á s s l teljesen összeépült, vgy ngyn közel fekszk, hgy z dmnszt ráós kdáskt sökkenthessék és háztrtásukt mentesítsék felesleges terhektől. zt z egye sítést m é g bbn z esetben s keresztül kel! vnn, h ellene községek tltkznánk. A ren delet végrehjtás utsítás m é g nem jelent meg é s így z ált l á n s rányelveken kívül semmt sem tud közvélemény terve zet részleteről, melyek hzánk gen sk községét fgják érnten. Kdó május l-re., D «t 5. M M M «M M.$ U +-» x X X A teherutókn s lehet már bznys feltételek mel lett s z e m é l y e k e t szállítn. A belügymnszter rendeletet dtt k. mely szernt t e h e r u t ó k n közút frglmbn s z e m é l y e ket sk bznys r e n d s z b á lyk b e t r t á s mellett szbd szállítn. így teherutót sz lárd háttáblávl elláttt, ks dlfltól teljesen független pdkkl kell fölszereln é s pdkt z lvázhz szlárdn le kell rögzíten. zen kívül teherutót pdk m g s s á g á nál leglább 0 entméterrel mgsbb ldlflkkl, vl mnt le- é s fölszállásr lkl ms lépsőkkel kell ellátn. Álló személyt szállítn tls. Krlá tzz rendelet teherutón szállíthtó személyek számát s. M ^ L M l SS SS l M» -l P p v n könyv é s pprkereskedőné U ^ L ^ U Kmárm, Igmdán-út. í ^ ^ ^ x r W M M"" r M Ö M I I - ss! SS 6 D 5 -, D r- M -r J M "í ^ x: M 2 m T n r - 4-» ' m n n «Q Q rr ÍJ IT, -? ' ' n Tf rm ^ X) A legújbb, lemshtó, ppr futószőnyegről, mely trtós és l s ó árbn, többféle mntávl kphtó : H fx l f A r *ltl,r\l ^ - GYŐZŐDJÉK M G! v er, x x r r - ö S 25 ^ M M M?5n T X 'r- h h Mgyr-Frn B z t s í t ó R é s z v é n y t á r s s á g Kmármmegye Vezérügynöksége. Alptöke és trtléklp: 200 ezer P. K m á r m, Igmánd-út 6. s z á m. A bnk működése kterjed bnkszkm mnden ágztár: betétek; betétkönyveskékre é s flyó számlákr. Értékppírk vétele é s eldás. T ő z s d e megbízásk lebnylítás budpest é s külföld tőzsdéken. Kül- é s belföld sekkek é s kereske delm utlványk behjtás. Átutlásk é s meg htelezések bel- é s külföldre. Külföld pénzek beváltás mndenkr hvtls np árflymn. /D <ü Kmárm Almásfüztő Dunlmás eszmély é sztergm Kármmegye Htelbnk R. T. Ktnárm-Ujvárs. n Felelős k d ó : Hker Dezső tej s n< b n té kel ne lm k s, ke k fel k vél eg. be r h; R US/.k \-(

A r a 20 fillér. Felelős szerkesztő:

A r a 20 fillér. Felelős szerkesztő: . é v f o l y m 6. s z á m. Wk ~m Félévre K o m á r o m, 1930- f e b r u á r 8. * ELŐFZETÉS Egz é v r e r 20 fllér. 10 P. 5 P. Negyedévre E g y e s szám á r Megjelenk mnden SZERKESZTŐSÉG ÁR : 2*50 F. 20

Részletesebben

Á r a 20 fillér. a főispánnak, az a l i s p á n n a k é s a vármegye: f ő j e g y z ő n e k t á m o g a

Á r a 20 fillér. a főispánnak, az a l i s p á n n a k é s a vármegye: f ő j e g y z ő n e k t á m o g a II. é v f o l y m 18. s z á m. Á r 20 fllér. Komárom, 1930. m á j u s 3. r ELŐFIZETÉSI Egz évre Félévre 10 P. 5 P. I ÁR : SZERKESZTŐSÉG Negyedévre 2 J 0 P. Egyes SzáU á r 20 íll. Megjelenk mnden Felelős

Részletesebben

szám KÖZLÖNY F ő s z e r k e s z t ő : GAÁL G Y U L A V Szerkeszl : E A R A N Y A Y J O Z S F F ár.

szám KÖZLÖNY F ő s z e r k e s z t ő : GAÁL G Y U L A V Szerkeszl : E A R A N Y A Y J O Z S F F ár. * e g y v e n e g y e d k évfolym. 73. Szombt, 920. október 2 szám KOM A R 0 M MEGYE btlatotj hrftftvfcffcseh-szlovák uulun... é%r«m K. félév rf 2 K. m^ul'uo \\ k. tjfjét»0 í m vdékre t ír K. félévre szm

Részletesebben

ROMI LAPOK T P. GAAL GiLLA Sxerkeszt< : BARANYAY JÓZSEF dr. FoszeiKes?.to: béke kijelölt, amely a mi kisebbségi jo*

ROMI LAPOK T P. GAAL GiLLA Sxerkeszt< : BARANYAY JÓZSEF dr. FoszeiKes?.to: béke kijelölt, amely a mi kisebbségi jo* Negyvenegye/lk évfolym 92. szám. S z o m b t, 9 2 0. d e c e m b e r II. ROI LPOK KO ROEGYEI Dfettt * r helyben C s e f c - e z l o v á k f rtélbt*s E f l t ó n - h. félévre ZH K, ftffjráévre lì F.-»-/

Részletesebben

Szerkesztők és laptulajdonosok! A sz«rkesztá tért felelős: BARANYAY JOZS F dr. Küi'dasá-i munkásait, hogy az a r a t ; i s i munkákra

Szerkesztők és laptulajdonosok! A sz«rkesztá tért felelős: BARANYAY JOZS F dr. Küi'dasá-i munkásait, hogy az a r a t ; i s i munkákra rte Koro. 95 árcus 4 XV. Koárováregye város Egylet Koáro Megjelenk Vörös nden DC?rcszt szá r 20 FÜLÖP ZSIGMOND 5 K, ngy dők fllér. vhr tengerélyről elyek elrejtve felszínre h o z z á k z áldás elegét,

Részletesebben

20 fillér. Ara. Felelős szerkesztő: vében kezdjük e l ". Szálljon tehát a j k u n k. ritus! végig a hazatérő. kormányzói p á r t.

20 fillér. Ara. Felelős szerkesztő: vében kezdjük e l . Szálljon tehát a j k u n k. ritus! végig a hazatérő. kormányzói p á r t. / 0 X. évfolym 36. szám. r 20 fillér. 1938. szeptember 3. E L Ő F I Z E T É S I ÁR Egész évre 10 P. Félévre 5 P. SZERKESZTŐSÉG Negyedévre 2*50 P. E g y e s s z á m á r 20 f i l l. Megjelenik minden Igmándi-ut

Részletesebben

közéleti lap xv/18. 2007. október 17. Zuschlag követői Keszthelyen is? Távfűtési értesítés Csak kérhet Szólt a harmonika partnerség Béla

közéleti lap xv/18. 2007. október 17. Zuschlag követői Keszthelyen is? Távfűtési értesítés Csak kérhet Szólt a harmonika partnerség Béla közélet lp xv/18. 2007. október 17.»»»»» Zuschlg követő Keszthelyen s? Távfűtés értesítés Csk kérhet Szólt hrmonk prtnerség Bél Öné pénz, ménk munk Bél szerk. Keszthely, Kossuth L. u. 44. Tel.: 06-83/510-357

Részletesebben

vasúti forgalom budapest komáromi között.

vasúti forgalom budapest komáromi között. IV. évfolym 37. szám Ár 20 fillér. ELŐFIZETÉSI Egz Félt* v re évre 10 P. 5 P. Megjelenik SZERKESZTŐSÉG ÁR. Negyedévre 2*50 P. E g y e s s z á m ár minden Komárom, 1932. szeptember 10. 20 PTHÓ KIDÓHIVTL:

Részletesebben

Hivatal vizsgálat a városházán

Hivatal vizsgálat a városházán VII. évfolym 17. s z á m A r 20 fillér. fi Komárom, 1 E L Ő F I Z E T É S I ÁR cgesz evwt Félévre 10 P, 5 P. Meiyelenik SZERKESZTŐSÉG Needévre 2*50 P. PATHÓ Ees szm r 2 0 Hit. minden. Az u j, forrongó

Részletesebben

PATHÓ GYULA. vármegye. Egyesitett v á r m e g y é n k k i s gyülése m á r c i u s h ó 8 - á n t a r t o t t a rendes h a v i ülését d r.

PATHÓ GYULA. vármegye. Egyesitett v á r m e g y é n k k i s gyülése m á r c i u s h ó 8 - á n t a r t o t t a rendes h a v i ülését d r. X é v o l y m szám Är 20 illér ELŐFIZETÉSI ÁR Egz évre 0 Félévre Negyedévit- 5 Megjelenik SZERKESZTŐSÉG Egyes mim'en S/,HII 2'$U \\ r 2 h ü élelos szerkesztő: THÓ Kézirtokt nem dunk LEGYEN TGUNK! lenő-ut

Részletesebben

MÁROMI Ú J S Á G Komarom vármegyei és városi érdekű társadalmi, közgazdasági hetilap

MÁROMI Ú J S Á G Komarom vármegyei és városi érdekű társadalmi, közgazdasági hetilap Komárom, 94. február 2 7. szám XIV. évfolym MÁROMI Ú J S Á G Komrom vármegyei városi érdekű társdlmi, közgzdsági hetilp Megjelenik minden _....... ESofizutesi r!. nc.vc r évre 2 K 50, -.. *. csütörtökön,,.

Részletesebben

Bevonulóknak s ingek, mellények harisnyák, kesztyűk stb, rend kívül olcsó árban kaphatók

Bevonulóknak s ingek, mellények harisnyák, kesztyűk stb, rend kívül olcsó árban kaphatók riomezovsfffteiy, m4, ugusztus 28. péntek. X* évfolym 267 szám Ar 4 ifllér. VÁSÁRHELYI rgtllti politikát npilp. Felelfl tzeiteucto é s lptljdonosi s. i n, 2 Üítói. TMimp és pici tupoío ti eddíol RVQZÍ

Részletesebben

Felelős szerkesztő: BARANYAY JÓZSEF. Főmunkatárs: ZILAHY LAJOS.

Felelős szerkesztő: BARANYAY JÓZSEF. Főmunkatárs: ZILAHY LAJOS. I li I Ká 98 ácius 2. XVIII. évfly t2 Si KOMÁRO Káváegyei és vási édekű tásdli, közgzdsági hetilp A Kái Vöös Keszt Egylet és Káváegye Tüzltószöweiségének hivtls lpj. Megjelenik inden csütötökön. Etftzstésl

Részletesebben

Ára 4 tülér. VÁSÁRHELYI. Főszerkesztő é s laptulaldonos. ország sorsa iránt viseltetnek, s det a jogok, s a amellyel az első akadály. lehet.

Ára 4 tülér. VÁSÁRHELYI. Főszerkesztő é s laptulaldonos. ország sorsa iránt viseltetnek, s det a jogok, s a amellyel az első akadály. lehet. X. évfolym 7. szám. Ár 4 tülér. Hódmezővásárhely, 94 március 5. vásárnp. VÁSÁRHELY REGGEL UJSAG Független Szerkesztőség kidóhivuj Kossuth tér. Telefoni 87, Egyes szá oi ár t fillér, vsárnp pici npokon

Részletesebben

a széthúzást szitok aknamunkája

a széthúzást szitok aknamunkája V. évflyam 5. szám. Ara 20 fillér. Kmárm, 1933. febrár 4. LŐFIZTÉSI ÁR : gész évre 10 P. egyedévre 250 P. Félévre 5 P. gyes szám ára 20 fiit. egjelenik ntéefl szmbatn. Vdels szerkesztő: PATHÓ GYULA SZRKSZTŐSÉG

Részletesebben

&*&*,. «^9HFS ViíCZi-lltlZil 27. szám, BUDAPEST. valamint legjobbnak bizonyult, könnyű sorvetőgépeit és mindennemű ekéit,

&*&*,. «^9HFS ViíCZi-lltlZil 27. szám, BUDAPEST. valamint legjobbnak bizonyult, könnyű sorvetőgépeit és mindennemű ekéit, VSÁRNPI 648 39. UJSÁG. SZÁM. 1888^mY, fon,^ &*&*,. «^9HFS WDLSTINH F. és Ts FHÉR MIKLÓS ViíCZi-lltlZil 27. szám, BUDPST. m. kir. állmvsutk gépgyáránk vezérügy. nöke és több más elsőrngú gépgyár 7cépviselöje

Részletesebben

Steinschneider Jakab

Steinschneider Jakab SZÁM. 890. xxxvn. ÉVFOLYM VSÁRNPI UJSÁG. 80 legjobb rczporok Leichner lpítttott 405 ' KI NEM TUDJ, Ihogy sok hirdetett gyógyszer kbzfll 'melyik felelne meg leginkább betegsége Tnek z kérje zonnl levelező-lpon

Részletesebben

.. Hirdette! Megjelenik minden izembaiorí. ként 1 kor. HZÚÍH. patittoroi k. 11 2 kor.

.. Hirdette! Megjelenik minden izembaiorí. ként 1 kor. HZÚÍH. patittoroi k. 11 2 kor. Sftrin^kilencedik é*folt/r. 5-5" **ttw_ ; «n w à r o, 9 i 8. á p r i l i s 3. K O M R O M M E C ; V E K Ö Zí -Ö N Y Politllrl és t á r s d U i i r s BZMOK fok Bpltztr sundor könyvkerő v'dlkrc b*i, boi

Részletesebben

Főszerkesztő: KISS GYULA dr

Főszerkesztő: KISS GYULA dr Hrmncklencedk évfolym. r 33. zám Koom, KOMROMMEQYEI Poltk Előfzet r helyben vdékre : è>rc t K Félévre S K Negyedévre * K Kpye tám ár: 30 fllér. Megelenk mnden /ombton. küzdenek mgyr némel l e t v é r e

Részletesebben

Bud.pe.t, 1.'5. CSEnDőRSÉGI LAPOK. al'a: Eloftzenos, Egén. évre 12 pengó. félévre 6 DOr1QÓ. ..!lmnt.

Bud.pe.t, 1.'5. CSEnDőRSÉGI LAPOK. al'a: Eloftzenos, Egén. évre 12 pengó. félévre 6 DOr1QÓ. ..!lmnt. XXV évfolvm Budpet 1'5 mclu 1 CSEnDőRSÉGI LAPOK SZERKESZTI' M O H Á c: S y SlcllesuOIeg es 1110001(11'1 BUDAPEST t KER BÖSZÖRMÉNYI-UT 2' Megjelenik minden ho ' en es 15 on Eloftzenos egy h:bn Hisek egy

Részletesebben

Paál János. egyházi és

Paál János. egyházi és 536 Nyilt köszönet Kölni székesegyház épitési sorsjáték 50-ik szám Tizenegyedik évfolym Porosz király ő felsége legmgsb engedélye folytán kölni székesegyház épitési A fönemesség és ngyérdemű közönségnek,

Részletesebben

(J mezőgazdasági fyitel az agrárprogrammban.

(J mezőgazdasági fyitel az agrárprogrammban. J? XXI, évfolyam, «mm'-'t Szarva», 19X0, árls hó 24. s.yvtaatow.aua 1 K^u^ttfaíaü^ c^'j^oteaaaramawffjw wgaa aeskess 17. szám. TÁRSADALMI ÉS SZÉFIRODALMI HETILAP. ISní'/ey-ít SZKMKKSZTÖSKür hova a lap

Részletesebben

LEGÚJABB HÁZI TITKÁR MAGYAR LEVELEZŐ ÉS ÖNÜGYVÉD

LEGÚJABB HÁZI TITKÁR MAGYAR LEVELEZŐ ÉS ÖNÜGYVÉD 616 37. VSÁENPLUJSÁG^ SZÍ. 1888._XXST. fon,. FR2STKLIN-TESUL.T kidásábn Budpesten épen o s t jelent eg és i n d e n k ö n y v á r u s n á l k p h t ó : LEGÚJBB HÁZI TITKÁR GYR LEVELEZŐ ÉS ÖNÜGYVÉD $ é

Részletesebben

EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL

EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL 1 EMLÉKKÉPEK AZ ÖTVENÉVES SZOMBATHELYI GYAKORLÓISKOLÁRÓL Írta és szerkesztette: Szauer Ágoston Lektorálta: Dr. Vigh Kálmán PhD, fõiskolai

Részletesebben

1917 deczember 10. 35. szám. Megjelen minden hó i én, io én és 20 án. lett volna neki a fővárosba hazajönni. Hozzátartozóínak

1917 deczember 10. 35. szám. Megjelen minden hó i én, io én és 20 án. lett volna neki a fővárosba hazajönni. Hozzátartozóínak XI évfo lym 1917 deczember 10 35 szám esendö lségilapok Szerkeszti kidj M kir Csendőrségi Zsebkönyv szerkesztőbizottság ELŐFIZETÉSI ÁRA Félévre 6 koron RlgéBz évre 12 koron Negyedévre 3 koron Megjelen

Részletesebben

Komárom vármegyei és városi érdekű társadalmi, közgazdasági hetilap. Felelős szerkesztő : FÜLÖP ZSIGMOND. Társszerkesztő : GARANYAY JÓZSEF DR

Komárom vármegyei és városi érdekű társadalmi, közgazdasági hetilap. Felelős szerkesztő : FÜLÖP ZSIGMOND. Társszerkesztő : GARANYAY JÓZSEF DR Komrom. 1914. június II. XIV. évfolym?4. szm Komrom vrmegyei és vrosi érdekű trsdlmi, közgzdsgi hetilp Megjelenik minden csütörtökön. Előfizetési r: Egész évre 10 K., félévre 5 JC, negyed évre 2 K 50 fillér.

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

85. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 345, Ft. Oldal

85. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 345, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek 85. szám TARTALOMJEGYZÉK 22/2005. (VI. 24.) EüM r. A rez gésex po zí ci ó nak ki tett mun ka vál la lók ra vo nat ko zó mi ni má

Részletesebben

BUDAPEST, 1929 MÁRCIUS 10.

BUDAPEST, 1929 MÁRCIUS 10. XIX ÉVFOLYAM /szám BUDAPEST 1929 MÁRCIUS 10 PINCZÉS FŐSZERKESZTŐ: ZOLTÁN SZÁZADOS SEGEOSZERKESZTŰ: MAHÁCS LAJOS SZÁZADOS MEGJELENIK HAVONTA HÁROMSZOR SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: BUDAPEST 1 ORSZÁGHÁZ

Részletesebben