STÚDIUM KERESKEDELMI, IGAZGATÁSI, ÜZLETI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA. PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (a évi program átdolgozott változata) 2012.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "STÚDIUM KERESKEDELMI, IGAZGATÁSI, ÜZLETI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA. PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (a 2003. évi program átdolgozott változata) 2012."

Átírás

1 STÚDIUM KERESKEDELMI, IGAZGATÁSI, ÜZLETI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (a évi program átdolgozott változata) Ahhoz hogy jobb teljesítményt lehessen elérni egy elérendı jövıképet kell adni, majd ezt az elképzelést valóra váltani. /W.D. Hitt/

2 BEVEZETİ AZ ISKOLA BEMUTATÁSA, CÉLJAI, SZEREPE Az iskola alapadatai Az intézmény létrejötte: Az iskola arculata Az iskola irányítási-szervezeti struktúrája, sémája az SzMSz-ben meghatározottak szerint: Az iskola nevelési, oktatási, képzési céljai: Tanulói tevékenység formák: Az iskola hagyományrendszere: Az iskolai közösségi élet megszervezése: Az iskola szolgáltatása a tanulók felé: Az iskola kultúraközvetítı szerepe: Együttmőködés, partnerkapcsolatok a szakképzés színvonalának folyamatos szinten tartása érdekében13 2. AZ INTÉZMÉNY NEVELÉSI PROGRAMJA Az iskolában folyó nevelı-oktató munka pedagógiai alapelvei, célok, feladatok, eljárások, eszközök Pedagógiai alapelvek Nevelési célok Nevelési feladatok Nevelési eljárások Nevelési eszközök Konkrét alapelvek, célok, eljárások az iskola életében Az iskola nevelési-oktatási eszközrendszere A személyiségfejlesztés és feladatai A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok Beilleszkedési, magatartási nehézségek kezelésével összefüggı pedagógiai tevékenységek A tehetség, képesség kibontakoztatása Ifjúságvédelemmel összefüggı pedagógiai tevékenység Tanulási kudarcoknak kitett tanulók felzárkóztatása A szociális hátrányok enyhítését segítı tevékenységek Az iskolai nevelı oktató munka ellenırzési, mérési, értékelési és minıségbiztosítási rendszere A nevelı, oktató munkát segítı eszközök, felszerelések Szülı - tanuló - pedagógus - intézmény együttmőködésének formái Az iskola egészségnevelési programja Az iskola környezeti nevelési programja. A fenntartható fejlıdés Bőnmegelızés, áldozattá válás elkerülése Az iskola közoktatási esélyegyenlıségi terve AZ ISKOLA HELYI TANTERVE A helyi tantervek kialakítása a következıkön alapul: A 2012/2013-as tanévben folytatott képzések óraterveit az 1. számú melléklet tartalmazza Magasabb évfolyamba lépés feltételeinek szabályozása Felmentési szabályok Az iskolai beszámoltatás rendje, formái, korlátai, a tanulók tudásának értékelésében betöltött szerepe, súlya A tanulók neveltségi szintjének értékelése ( magatartás, szorgalom ) Kiegészítı tanulási formák Az oktatásban alkalmazott tankönyvek kiválasztása AZ ISKOLA SZAKMAI PROGRAMJA, KÉPZÉSI RENDJE Szakmai program alapelvei Az iskolában folyó képzések jogi háttere Az iskolában oktatott szakképesítések A szakmai program melléklete az illetékes szaktárcák által jóváhagyott központi program alapján készített helyi program Beiskolázás, a tanulók felvétele

3 4.6. Elızetesen megszerzett tudás beszámíthatósága Gyakorlati képzés szervezése értékelése A tanulók gyakorlati képzésének értékelése NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL ÉS ZÁRÓ DOKUMENTUMOK Nyilvánosságra hozatal A pedagógiai program érvényessége A pedagógiai program módosítása ZÁRADÉK

4 BEVEZETİ Mint a Stúdium Kereskedelmi, Igazgatási, Üzleti Szakközépiskola és Szakiskola vezetıje köszöntöm a program olvasóját az iskola valamennyi oktatója és tanulója nevében. Átdolgozott pedagógiai programunk fejezeteiben, melyet a fenntartó által jóváhagyva, az iskola típusának változása, a névváltozás, új szakok bevezetése és a kompetencia alapú moduláris szakképesítés teljes körő kiterjesztése miatt dolgoztunk át bemutatjuk iskolánkat, az iskola személyi és tárgyi feltételeit, amely programunk megvalósításához rendelkezésre áll, nevelési, oktatási és képzési céljait, a képzés követelményrendszerét, oktatási, képzési, nevelési programunkat. Iskolánk olyan szakmákra kívánja felkészíteni tanulóit, mely megítélésünk szerint jó lehetıséget ad a fiataloknak a munkaerıpiacon való elhelyezkedésben, továbbtanulásban, vagy munkahely-változtatáshoz. Oktatott szakmáink több ágazatba tartoznak. A képzések során a szakmai követelményekben megfogalmazott kompetenciák mellett nagy hangsúlyt fektetünk az úgynevezett alapkompetenciák (kommunikáció, együttmőködés, problémamegoldás, empátia, alkalmazkodóképesség, minıségre törekvés, önállóság, teljesítményorientáció) fejlesztésére, melyek különbözı szinteken, de valamennyi munkakör betöltéséhez szükségesek. Iskolánkban a képzés magas szintjét egyrészt a szakmailag elismert, több éves gyakorlattal rendelkezı oktatók, másrészt a velünk együttmőködı, tanulóink oktatását biztosító szervezetek/munkahelyek garantálják. A fenti gondolatok mellett ajánlom és nyújtom át a Stúdium Kereskedelmi, Igazgatási, Üzleti Szakközépiskola Pedagógiai/Nevelési Programját. Lovrity Ernı iskola igazgató 4

5 1. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA, CÉLJAI, SZEREPE 1.1 Az iskola alapadatai Az iskola neve: Stúdium Kereskedelmi, Igazgatási, Üzleti Szakközépiskola és Szakiskola Székhelye: 3529 Miskolc, Csabai kapu 25. Telephelye: 3527 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 95. Telefon: Fax: Internet: OM azonosító: TEÁOR: Szakmai középfokú oktatás Felsıfokú oktatás, Általános középfokú oktatás Fenntartója: Oktatási Stúdió Szakképzési Alapítvány 3528 Miskolc, Stromfeld Aurél u. 3. Az alapítvány önálló jogi személyként hozta létre mőködteti és fenntartja a Stúdium Kereskedelmi, Igazgatási, Üzleti Szakközépiskolát és Szakiskolát. A szakiskola terv szerint tagintézményként mőködik. Az intézmény vezetıjét a nevelıtestület javaslatát is figyelembe véve az alapítvány kuratóriuma nevezi ki, hívja vissza és gyakorolja felette a munkáltatói jogokat az alapító okiratban foglaltak szerint. Az intézmény minden más alkalmazottja felett az intézmény igazgatója gyakorolja a munkáltatói jogokat, beleértve a tagiskola vezetıjét a Szervezeti és Mőködési Szabályzatban meghatározottak szerint. Az alapítvány kuratóriuma által évente megállapított költségvetés keretei között az intézmény vezetıje önállóan gazdálkodik. A költségvetés forrásai: - állami normatíva - alapítvány/fenntartói támogatás - egyéb befizetések Az intézmény típusa: szakközépiskola és szakiskola mely szakképzést és szakmai alapozó képzést folytat. 5

6 Az intézmény alaptevékenysége: szakmai középfokú oktatás, felsıfokú oktatás, általános középfokú oktatás. Az intézmény kiegészítı tevékenysége: - Máshova nem sorolt felnıtt és egyéb oktatás - Kulturális képzés - Egyéb spottevékenység - Munkahelyi étkeztetés, diákétkeztetés ellátása, saját konyha, büfé üzemeltetése - M. n. s. egyéb szórakoztatás, szabadidıs tevékenység - Oktatást kiegészítı egyéb tevékenység - Pedagógusok szakirodalom vásárlásának biztosítása. - Pedagógus szakvizsga és továbbképzés biztosítása. - Tanulói tankönyv ellátás, és kiegészítı tankönyv ellátás biztosítása. - Tanulói sport tevékenységek biztosítása. - Tanulók szabadidıs, kulturális és egészségfejlesztési tevékenységének biztosítása. - Iskolai tanmőhely mőködtetése. - Felnıttképzési szolgáltatások nyújtása Tagozatai: - nappali tagozat - esti tagozat 1.2 Az intézmény létrejötte: Az intézmény a 2003/2004 tanévben kezdte meg mőködését a többször módosított a közoktatásról szóló évi LXXIX törvény 3. (l) bekezdése alapján figyelembe véve az azóta e törvényben bekövetkezett változásokat. Az iskola azért jött létre: hogy az érettségizett fiatalokat a képzési szinteknek megfelelıen olyan oktatási-képzési kínálathoz juttassa, amely korszerő, az Európai Uniós igényeknek is megfelelı, magas szintő szakmai elméleti és gyakorlati ismereteket ad, így azok konvertálhatóak és továbbfejleszthetıek. Javítsa a tehetséges fiatalok szakirányú felsıfokú továbbtanulási esélyeit. 6

7 A továbbtanulni vágyó fiatalokat az iskola esti tagozatain felkészítse a szakmai vizsga sikeres letételére, ezzel is megteremtse a jobb és differenciáltabb állásszerzés vagy a szakmában való elırelépés, illetve a szakmaváltás lehetıségét. Mindenki számára, aki az iskolában tanul, és szakmát kíván szerezni kompetencia alapú (alap- és szakmai kompetenciák), gyakorlatorientált, készségeket, képességeket fejlesztı ismeretanyagot közvetítsen. A megszerzett személyes, társas és módszerkompetenciák alapján, végzett szakemberek eleget tudjanak tenni a szakma feladatprofiljának, ill. a megszerzett ismereteik más szakmába beszámíthatóak legyenek a moduláris szerkezető vizsgák eredményképpen. A szakközépiskola fı tevékenységi köre a kereskedelem, gazdaság, szolgáltatás, igazgatás és ügyvitel, illetve a hozzá kapcsolódó témakörök. E területek feltehetıen az elkövetkezı években is prioritást kapnak az oktatásban, hiszen mindegyik területnek meghatározó szerepe van a gazdaság megerısítésében, a fiatalok elhelyezkedési lehetıségeinek növelésében, és az Európai Unió országaiban való munkavállalásnak. Az oktatni kívánt szakmák az iskola célkitőzéseit reprezentálják, oktatásukkal gazdag kínálatot ajánlunk az érettségizett diákoknak, ugyanakkor az oktatáspolitika átjárhatóságot igénylı elképzelései is teljesülnek azzal, hogy az azonos tantárgyak/modulok/ tananyagegységek/tananyagelemek tanulása lehetıvé teszi a szakmaváltást a rokon területeken belül, megalapozza az élethosszig tartó tanulás iránti igényét. A szakközépiskolában a kezdettıl fogva a középfokú szakképzésen kívül jelen van a felsıfokú szakképzés, amelyet az évek során bıvítettük, a Pécsi Egyetemmel és a Miskolci Egyetemmel való együttmőködésben. 2009/2010-es tanévben bıvítettük az iskola kínálatát tagintézmény létrehozásával, mely tagintézményben, szakiskolai képzést terveztünk osztályos évfolyamokat indításával valamint erre épülve olyan szakképzı évfolyamokat, melyek hiányszakmának számítanak.( Pl. Élelmiszer-és vegyi áru eladó, ruházati eladó ) A tagintézmény a 2012/2013. tanévben nem indít osztályokat. - A jóváhagyott pedagógiai és szakmai program alapján ellátja a szakközépiskola (13-14 évfolyamának) nevelési és oktatási feladatait, a szakiskola 11. évfolyamától a szakképesítés megszerzésére irányuló oktatást, valamint ellátja a szakiskola (9-10. évfolyamának) általános és szakmai orientációs nevelési és 7

8 oktatási feladatait. ( Ez utóbbi tevékenységet a 2012/2013. tanévben nem végzi az iskola.) - Az évfolyamok szeptember 1-i és február 1-i (keresztfélévben) történı indítása lehetséges az intézmény valamennyi tagozatán. - A szakképzés megszerzése az iskola profiljának megfelelıen az érvényes Országos Képzési Jegyzékbe tartozó szakképesítések megszerzésére irányul. - A szakközépiskolában szakképzési évfolyamok mőködnek, ahol a középiskola 10. évfolyamát elvégzett illetve érettségi bizonyítvánnyal rendelkezı tanulókat készítenek fel szakmai vizsgára. - A tanulmányok befejezése után szakmai vizsgát szervez, ellátja a vizsgáztatással kapcsolatos feladatokat. - A tanulók érdeklıdése, igénye szerint nem kötelezı tanórai foglalkozásokat szervez (felzárkóztatás, tehetséggondozás, speciális kiegészítı ismeretek átadása, pedagógiai célú fejlesztés, kommunikáció fejlesztése, álláskeresés elsajátítása, csapatépítı tréning). A szakképzı évfolyamokon a tanulók gyakorlati oktatása tanirodában, kozmetikus és fodrász tanulók esetén tanmőhelyben, és gazdálkodó szervezeteknél tanulószerzıdés és polgárjogi megállapodás alapján történik. ( Részletesen a szakmai programnál) Az intézmény jogállása: önállóan gazdálkodó intézmény Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem végez. Az intézmény kiegészítı tevékenysége az alapfeladatok ellátását nem veszélyeztetheti. 1.3 Az iskola arculata Az iskola küldetése: az iskola a szakképzés keretében OKJ vizsgára készít fel valamint évfolyamos alapképzést végez. Tevékenységével egyformán elı kívánja segíteni a szakképzés keretében elıírt kötelezı tantárgyak/modulok/tananyagegységek követelményrendszerének elsajátítását a szakmai, személyes, társas és módszer kompetenciák, valamint az önismeret fejlesztését, az idegen nyelv és az informatikai ismeretek alkalmazását. A fı cél a magas szintő szakmai ismeretek elsajátítása mellett az önálló, a kreatív, az együttmőködı, a 8

9 szabadon gondolkodó személyiség alapvetı jegyeinek kialakítása. Ez az iskola továbbá abból a célból jött létre, hogy segítse a fiatalokat olyan szakmák elsajátításában, amely: - EU konform és konvertálható tudást ad. - Elısegítse mind a végzés utáni elhelyezkedésüket, mind a felsıfokú szakirányú továbbtanulásukat. - Segíti ıket a mindennapokban való eligazodásban, önmaguk helyes megismerésében. - Készségeik képességeik kibontakoztatásában. - Hozzájárul a munkaerı piaci integrációhoz a szükséges ismeretek (önismeret, kommunikáció, konfliktuskezelés) elsajátításával. Ezen célok elérését a bizalomra épülı, tevékenységre ösztönzı légkör megteremtésével kívánja elérni. Az iskola alapértékei, amelyeket közvetíteni kíván a nevelı, oktató, képzı tevékenysége során: bizalom, együttmőködés, hatékonyság és hitelesség mellett az alapvetı pedagógiai alapértékek (tisztesség, becsületesség, ıszinteség). Szakmai alapelvünk: hogy a fiatalok a magas szintő szakmai ismeretek elsajátítása és gyakorlatban való alkalmazása mellett ismerjék fel saját lehetıségeiket és találjanak rá saját útjaikra. Az iskola csak magas szintő szakmai ismereteket, hiteles, objektíve is színvonalas és érvényes ismereteket, tudnivalókat tár a fiatalok elé. A világnézeti semlegesség az iskola alapvetı igénye, tájékoztatást megadja e témában, de nem befolyásol. A tanítási, nevelési munka során a pedagógusok összehangolják az államilag elfogadott tantervi szakmai követelményeket (teljesítése elengedhetetlen) az iskola kiemelt céljaival. A szakképesítések elsajátítására az iskola központi, akkreditált szakmai programokat használ valamint szakmai alapképzésben helyi kerettantervet. 9

10 1.4 Az iskola irányítási-szervezeti struktúrája, sémája az SzMSz-ben meghatározottak szerint: fenntartó igazgató Gyakorlati oktatásvezetı gazdasági vezetı tagintézmény vezetı ( jelen tanévben nem mőködik) iskolatitkár szakmai csoportvezetık pedagógusok 10

11 1.5. Az iskola nevelési, oktatási, képzési céljai: Nevelési célok: Tanulóink az iskola elvégzése után rendelkezzenek azokkal az alap és szakmai kompetenciákkal, személyiségjegyekkel, melyet a munkaerıpiac elvár a munkába álló fiataloktól. Oktatási célok, melyeket tanítás, tanulás folyamatában kívánunk megvalósítani a korszerő mőveltség és szakmai tartalom átszármaztatásával. Az oktatássorán megteremtjük azokat a feltételeket, amelyek mind az értelmi, mind az érzelmi területek fejlesztését lehetıvé teszik. 1.6.Tanulói tevékenység formák: Tevékenységek alatt értjük a fiataljainknak a valósághoz való viszonyát, mellyel befolyást gyakorolunk másokra és közérzetünkre. Formái: - tanítás tanulás - munka gyakorlati képzés - szabadidıs tevékenységek, melyeket személyiséget fejlesztı képességeket kibontakoztató tevékenységként fogunk fel, biztosítva annak tartalmas eltöltését - közéletiség - tanórán kívüli tevékenységek rendszere Szakkörök, önképzı körök Remek lehetıséget biztosítnak arra, hogy a tanárok és diákok jobban megismerjék egymás értékeit, gondolatait, hiszen itt azonos érdeklıdési körrel rendelkezı kevesebb ember munkálkodik. Egy-egy pályázat közös elkészítése megalapozza az elmélyült és alapos tudást, az érdeklıdés elmélyülését, s a közös siker eredményesebb együttmőködést eredményez hosszútávon is. A különféle szakkörök, önképzı körök mőködése a tanulók egyéni képességeinek fejlesztését szolgálja. A szakkörök indításáról az igények mérlegelését követıen az iskola nevelı testülete dönt. Vezetését olyan felnıtt is elláthatja, aki nem pedagógus illetve nem az iskola dolgozója. A kollégium Iskolánk tanulói kollégiumi elhelyezés esetén, más elvárásokkal találják szemben magunkat. Intézményi szintő programjaikról a kollégium igazgatóját tájékoztatja az iskolánk. Törekszünk arra is, hogy a kollégiumban megismerjék a mi programjainkat. 11

12 Szabadidıs foglalkozások A szabadidı hasznos és kulturált eltöltésére kívánja a nevelıtestület felkészíteni a tanulókat azzal, hogy a felmerülı igényekhez és a szülık anyagi helyzetéhez igazodva különféle szabadidıs programokat szervez (túrák, kirándulások, klub délutánok, színház- mozi- múzeumlátogatás, táncos rendezvények). Ezeken a rendezvényeken való részvétel önkéntes, a felmerülı költségeket a szülıknek kell biztosítaniuk. Iskolai könyvtár A tanulók egyéni tanulását, önképzését a tanítási napokon meghatározott idıben nyitva lévı könyvtár segíti fénymásolási lehetıséggel. Az iskola létesítményeinek, szolgáltatásainak egyéb lehetıségeinek egyéni vagy csoportos használata A tanulók igényei alapján, elızetes megbeszélés után lehetıség nyílik arra, hogy az iskola létesítményét, eszközeit (számítógép terem, Internet hozzáférés, nyelvi labor, tornaterem) a tanulók használhassák óráig rendelkezésre áll az iskolai klub helységben négy Internet hely, amely bıvíthetı. Az iskolai sport céljára az iskola fittness teremmel köt szerzıdést, melyben a testedzést igény szerint biztosítjuk Az iskola hagyományrendszere: Hagyományırzı tevékenység. Olyan hagyományok rendszerének mőködtetése, olyan egyéni arculat formálása, amely jól megkülönbözteti más iskoláktól a miénket. Mivel iskolánk Kaffka Margit egykori lakóhelyén mőködik, ezért célul tőzzük ki, hogy az írónı munkásságát a tanulóink megismerjék, emlékét ápolják Az iskolai közösségi élet megszervezése: A Diákönkormányzat (DÖK) A Diákönkormányzat a diákok hivatalos fóruma az iskolában. A patronáló tanárnak nagyon fontos feladata, hogy a diákok kezdeményezéseit támogassa, sikeres megvalósítását elısegítse. 12

13 A DÖK kiemelkedı rendezvénysorozata a Március13-án megtartandó Iskolanap, melynek koordinálása nem könnyő feladat, s a tanulóknak szüksége van az osztályfınökök és szaktanárok segítségére is. Ez jó lehetıséget biztosít a társas kapcsolatok fejlesztéséhez, felvillantja az "együtt dolgozás" örömét, javítja az osztályközösséget. A szabadidı kellemes eltöltése mindig hatással van a közösségi kapcsolatokra, ezért szükséges minél több ilyen alkalom. A hatékony nevelésnek nagyon fontos eszközei a közös rendezvények Az iskola szolgáltatása a tanulók felé: - ösztöndíj - tankönyvhasználat / ingyenes tankönyv - bérletek - utazási támogatás - könyvtár és internet használat - diákigazolvány - nyelvvizsga megszerzésének anyagi támogatása - ECDL hét modulos vizsga anyagi támogatása Az iskola kultúraközvetítı szerepe: Az iskola kultúraközvetítı szerepében értékek, viselkedési szabályok összességének elsajátítását célozzuk meg, amelyek az emberek viselkedését irányítják a mindennapi életben. A mővelıdést a szellemi kultúra értékeinek befogadásaként értelmezz 1.11 Együttmőködés, partnerkapcsolatok a szakképzés színvonalának folyamatos szinten tartása érdekében Az iskolának állandó kapcsolatot kell tartania a környezetében lévı intézményekkel, szakmai szervezetekkel, vállalatokkal, gazdasági társaságokkal, vállalkozókkal. A kapcsolatnak a kölcsönösségen kell alapulnia. A folyamatos, rendszeres információ, a vállalati és vállalkozói szféra bevonása a képzésbe, véleményük, elvárásaik megismerése az iskola szakmai oktatásának naprakészségét segíti. Fontosnak tartjuk, hogy az iskola fenntartójával (alapítvány) korrekt munkakapcsolatot, állandó információcserét tartsunk fenn. Úgy ítéljük meg, hogy állandó, folyamatos tájékoztatással pontos képet tudunk adni iskolánk életérıl, eredményeirıl, gondjainkról. 13

14 Partnerkapcsolatok Kapcsolat más iskolákkal: konzorciumi tagként, taniroda igénybe vétele, szakmai tapasztalatok átadása, közös pályázat tananyagfejlesztésre és próbaprogramokra, tanárok továbbképzésére, diákvállalkozás létrehozására, a felnıttoktatásban való részvétel. Génius TISZK ( Budapest, Thököly u ) tagiskolái Pécsi Tudomány Egyetem Állam és Jogtudományi Kar Miskolci Egyetem ( Gazdaságtudományi és Gépészeti Kar) Sajó-Menti TISZK Berzeviczy Gergely Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola Miskolc Gábor Áron Szakközépiskola Miskolc Tokaji Mezıgazdasági Szakiskola Tokaj Kereskedelmi és Idegenforgalmi Középiskola Tokaj Kapcsolatok szakmai szervezetekkel B-A-Z Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Alapítványi Iskolák Egyesülete Magyar Szakképzési Társaság Felnıttképzési Vállalkozások Szövetsége Az iskola törekszik a megyében lévı gazdálkodó szervezetekkel és közintézményekkel szoros kapcsolatot kialakítani szakember utánpótlásuk biztosítása érdekében. Az iskola vezetése éves rendszerességgel konzultál az elıbbiekben említett gazdálkodókkal annak feltárása érdekében, hogy az általa oktatott szakmastruktúrát milyen irányban alakítsa át. Meglévı kapcsolatok: BorsodChem ZRt. Kazincbarcika Tiszai Vegyi Kombinát ZRt. Tiszaújváros Borsod Volán ZRt. Miskolc Miskolci Hıszolgáltató Kft. Miskolc Lidl Magyarország Kft Hervis Sport- és Divatkereskedelmi Kft. Jabil Circuit Kft 14

15 2. AZ INTÉZMÉNY NEVELÉSI PROGRAMJA Az iskolában folyó nevelés célja A intézmény célja, hogy évfolyamon megalapozza az általános mőveltséget és szakmai orientációt valamint a fiatalokat képessé tegye arra, hogy az OKJ-szerinti szakképesítések szakmai elméleti és gyakorlati ismereteit magas fokon elsajátítsák, hogy felkészüljenek a munka világába való bekapcsolódásra, valamint a szakirányú felsıfokú továbbtanulásra. Követelményrendszerében közelít a munka világában kialakult normákhoz és formákhoz ugyanakkor figyelembe veszi az életkori sajátosságokat. Lehetıvé teszi, hogy az iskolából kikerült fiatalok önbizalommal, igényes alkalmazkodóképességgel, a munkaerıpiac, a gazdasági, az üzleti élet igényeihez rugalmasan alkalmazkodjanak, a társadalmi-, gazdasági életben eligazodjanak. Az iskola nagy hangsúlyt kíván fordítani az autonóm, a kreatív, a problémamegoldásra érzékeny, az egészségét és a környezetét megóvó személyiség kialakítására, a felelıs döntési és a fejlett kommunikációs készség alapjainak megteremtésére, embertársaik értékeinek megbecsülésére, a másság elfogadására és tiszteletére, a nemzeti hagyományok ápolására. Az iskola célja továbbá, hogy elısegítse a tanulók kulturális igényeinek fejlıdését, a kultúra iránti érzékenységüket, nyitottságukat, önmővelés iránti igényüket, a kultúra értékeinek átszármaztatását. Az egészséges életvitel kialakítása és megırzése is kiemelt célja az iskolának. Erısíti a környezet iránti felelısséget azzal is, hogy a mindennapok esztétikai értékeit mindenkor betartatja. Alakítani kívánja önismeretüket, önállóságukat, a társadalmi és a globális problémák iránti érzékenységüket. Az iskola nagy gondot fordít a demokratikus szellemiség, valamint a harmonikus légkör kialakítására. Tevékeny, magas fokú viselkedéskultúra, kommunikációs- és tárgyalástechnika birtokában idegen nyelven is magabiztosan kommunikáljanak, a szakképesítések jellege szerint. A hivatalos és a mindennapi életben jártas, az egyetemes és nemzeti kultúra értékeit megırzı, az ország hagyományait ápoló kompetens személyekké váljanak. 15

16 Ezeknek a céloknak elérése érdekében változatos, a fiatalok egyéni képességeihez igazodó hatékony és motiváló tanulási módszert alkalmaz, amelyek elsajátítása révén növekszik képességük a szakmai és más munkatevékenységek értı és alkotó megtanulására, a továbbtanulásra, továbbképzésre. Tudatosan készít fel tanulóit a munkavállalásra és a szakmaváltásra azáltal, hogy felelısségteljes fiatalokat és fiatal felnıtteket akar kibocsátani a munkaerı piacra, akik ismerik saját értéküket, tisztában vannak erényeikkel és hibáikkal és képesek a munka világában tájékozódni. Ehhez nyújt segítséget a moduláris rendszerő oktatás és vizsgáztatás, az elızetes és a megszerzett tudás beszámításával. A intézmény oktatási feladatai A szakközépiskola elsıdleges feladata, hogy az érettségizett fiatalokat és felnıtteket a munkaerı-piaci igények figyelembevételével olyan korszerő, magas szintő, speciális szakmai ismeretek birtokába juttassa, amelyek a hazai gazdasági és a társadalmi igényeknek megfelelnek, konvertálhatóak, továbbfejleszthetık. A szakközépiskola feladata továbbá, hogy az oktatás-nevelés folyamatában az ismeretek átadásával, meglévı kompetenciák fejlesztésével, olyan képességek birtokába juttassa el tanulóit, hogy sikeresen tegyék le a szakmai vizsgát. A tantárgyak tartalmai segítségével fejleszti és továbbfejleszti kommunikációs és tanulási képességüket, kialakítja az élethosszig tartó tanulás iránti igényét. További feladata, hogy a tanulók életvitelében a pozitív dolgokat erısítse, a világban, a szőkebb társadalomban való tájékozottságukat továbbszélesítse, ezáltal személyiségük kiteljesítésére is alkalmat teremtsen. Azt az igényt igyekszik kielégíteni, hogy az iskolából kikerülve valamennyi tanuló járatos legyen a kommunikáció, a marketing, a jog, a gazdasági statisztika terén felhasználható számítástechnikai ismeretekkel rendelkezzen, valamint magas szintő idegen nyelvi tudást birtokoljon mind a szakma, mind a társalgás területén. Az iskola további feladatául tőzte ki, hogy fokozatosan kapcsolódjon be a felsıfokú akkreditált szakképzésbe, hogy az itt tanulók felsıfokú tanulását megkönnyítse, illetve biztosítsa. Ennek elsı lépése a Jogi asszisztens képzés megkezdése Miskolcon a Pécsi 16

17 Tudományegyetem Állam és Jogtudományi karával kötött együttmőködési megállapodás alapján. Az akkreditált felsıfokú képzések listáját 2007-tıl bıvítettük a Gazdálkodási menedzserasszisztens, Kis- és középvállalkozási menedzser, Vállalkozási szakügyintézı, Projektmenedzser asszisztens, Kereskedelmi szakmenedzser képzésekkel a Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Karával kötött megállapodás alapján. Ez lehetıvé teszi, hogy a tanulók lakóhelyükön, a Miskolci Egyetemen történı továbbtanulásnál tanulmányaikat kreditpontok beszámítása mellett folytatassák. Az iskola további feladataként jelölte meg az egyéb szolgáltatások szakmacsoporton belül az érettségire épülı szakmák kínálatának felvételét a képzési listára. Az intézmény feladatául tőzi ki azt is, hogy az oktatáspolitika alapvetı céljait szolgáló minıségbiztosítási rendszer folyamatos fejlesztésével láthatóvá tegye az iskolában zajló munkát, illetve biztosítani tudja a fenntartói feladatok ellátásához és a pedagógus munkakörhöz szükséges kompetenciát, az iskola hatékony mőködését. A szakiskolai képzés azzal a céllal jött létre, hogy hátrányos helyzető réteg számára is képzési kínálatot nyújtson. Gyakorlatorientált képzésekbe való bekapcsolódáshoz is fontosnak tartjuk, hogy megfelelı alapmőveltséggel rendelkezzen a tanuló. Ezért lényeges, hogy a 8. osztály elvégzése után nálunk nevelıdjenek a fiatalok, fokozatosan hozzászoktatva, orientálva a majdani szakmához. Számukra az elméleti képzésen kívül, helyben teremtjük meg a szakma elsajátításának alapjait. Késıbb ezen fiatalok választhatnak olyan szakmákat, amelyek a munkaerıpiacon hiány szakmaként jelentkeznek. A siker kritériumai Az iskola fontosnak tartja tanulóinak sikeres tanulmányi elımenetelét, fiataljainak sikerekhez való juttatását. Mikor beszélhetünk sikerrıl? Akkor, ha: - a fiatal képességeinek megfelelıen tanul, melynek érdekében a tanév elején általános személyiség megismerésre/vizsgálatra és ismeret felmérésre kerül sor. A felmérések tapasztalatai alapján készítjük el a tanuló szükség szerinti fejlesztésére, vagy felzárkóztatásra vonatkozó egyéni tervet. A cél a beiratkozott/felvett hallgatók megtartása a lemorzsolódás lehetıség szerinti elkerülése. - Ha sikeresen teljesíti az egyes szakok, tantárgyak követelményrendszerét, a feladatprofil és a hozzárendelt tulajdonságprofil ismeretében megfelelı 17

18 kompetenciái alakulnak ki a szakma gyakorlására. Ennek érdekében folyamatos számonkérést kell megvalósítani. Félévenként két záró dolgozatot íratni, és megszervezni a hallgatók legalább félévenként egy alkalommal történı szóbeli beszámoltatását, ami esettanulmányok megoldásából kell, hogy álljon. - Ha sikeresen felkészül a minden alapozó tantárgyból és a szakmai vizsgára, eleget tesz az OKJ követelményeinek és OKJ szakképesítés, ill. a megszerzett modulok birtokában sikeres lesz munkaerı piaci integrációja, vagy sikeres felsıoktatási felvételi birtokában kezdi meg tanulmányait a felsıoktatásában. (A tanuló az SZVK-ban meghatározott kredit pontokat visz a felsıoktatásba.) A folyamatos javítás, ill. a változások tapasztalatának leszőrése érdekében végzés után évente kérdıíves felméréssel kívánunk tájékozódni végzett növendékeink életútjának alakulásáról. 18

19 Az iskolában folyó nevelı-oktató munka pedagógiai alapelvei, célok, feladatok, eljárások, eszközök 2.1.Pedagógiai alapelvek Petrikás Árpád szerint Olyan általános lényeges normatív irányelvek, amelyek a nevelés minden területére és formájára érvényes törvényszerőségekre és nevelési tapasztalatra alapozva biztosítják a nevelés hatékonyságát. Jellemzıje: - komplexitás - célratörıség - az életkori sajátosságok figyelembe vétele - az általános és szakmai mőveltség megalapozása - alapvetı tudományos irányú ismeretek közvetítése - a tanulókat eljuttatni teljesítıképességük határához 2.2 Nevelési célok A nevelés céljaként azt a végsı állapotot értjük, amelyet neveléssel, mint tevékenységgel kívánunk elérni. A nevelést folyamatnak fogjuk fel, mely idıben egymás után végbemenı történések, változások egységes, összefüggı sora, egymással kapcsolatban lévı láncolata. Azt akarjuk elérni, hogy jól felkészült, a munkaerıpiac igényeinek megfelelı képességekkel rendelkezı fiatalokat bocsássunk ki. A személyiségbe beágyazott értékek szilárdságot, biztonságot, következetességet adjon a fiataloknak. 2.3 Nevelési feladatok - személyre szóló fejlesztés - ismeretszerzés segítése - problémamegoldó képességek fejlesztése - érdeklıdés felkeltése (motiváció) - a tanulók sikerélményhez juttatása - önálló ismeretszerzési technikák megismertetése - önmővelıdési igény felkeltése 19

20 2.4 Nevelési eljárások Azok a tevékenységek, amelyek elısegítik a nevelési cél sikeres megvalósítását. A szakmához szükséges - szokások, viselkedési formák kialakítása - magatartási, viselkedési modellek bemutatása - tudatosítás (meggyızıdés kialakítása) során egyaránt alkalmazni kívánjuk mind a közvetlen, mind a közvetett módszereket. 2.5.Nevelési eszközök A nevelési célok megvalósítását elısegítı tevékenységek. - az iskolai közösségi élet megszervezése - személyes példamutatás - internet-hozzáférés - csoportmunka - differenciált foglalkozások szervezése 2.6.Konkrét alapelvek, célok, eljárások az iskola életében - Színvonalas, következetes általános és szakképzés Felkészítés a szakmai vizsgára Az idegen nyelvi tudás biztosítása, szakmai idegen nyelv alkalmazni képes ismerete Felkészítés a munkába állásra vagy a továbbtanulásra, illetve a szakma specifikus továbbtanulásra - Alkotó gondolkodásra nevelés A tanítási-tanulási folyamatban aktív szerepet kap a tanuló, hogy önálló feladatokban hasznosítsa a megszerzett tudást Problémamegoldás folyamatának megismertetése, alkalmazása - Korszerő, sokoldalú általános és szakmai tudás-mőveltség biztosítása Magas színvonalú általános és szakmai kultúra elsajátítása Jó kommunikációs készség kialakítása Korszerő számítástechnikai-informatikai ismeret átadása, használata a különbözı területeken Konfliktuskezelési technikák megismerése és elsajátíttatása. 20

SZAKÉRTİI VÉLEMÉNY. Pedagógiai programjáról

SZAKÉRTİI VÉLEMÉNY. Pedagógiai programjáról HAJDÚ-BIHAR MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE RÉSZÉRE SZAKÉRTİI VÉLEMÉNY A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai programjáról Készítette: Balázs Tünde Lakcím: 4031 Debrecen, Kishegyesi

Részletesebben

A nevelés-oktatás tervezése I.

A nevelés-oktatás tervezése I. A nevelés-oktatás tervezése I. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária (2004): Pedagógiai tervezés. Pécs, Comenius Bt. Kotschy Beáta (2003): Az iskolai

Részletesebben

ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS

ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS Az együttnevelés eredményei a többségi intézmények szemszögébıl, avagy miért van szükségünk az Egységes Módszertani Intézményekre? Készítette: Lırincsikné Kovács Olga

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN Táskai Erzsébet 2010 KISKÖRÖS A Bárczi Gusztáv Módszertani Központ szervezeti felépítése Önálló intézményegységek Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei Nagy Gyöngyi Mária szakmai tanácsadó Közoktatási Fıosztály Nagy Gyöngyi OKM 1 Alapok I. Az EU közösségi

Részletesebben

Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat

Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése és Szedres Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 9.

Részletesebben

A KÉPZÉS VÉGÉN, A PÁLYA KEZDETÉN REGIONÁLIS SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK, FEJLESZTÉSEK A KÖZOKTATÁSBAN ÉS A PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN. Dr.

A KÉPZÉS VÉGÉN, A PÁLYA KEZDETÉN REGIONÁLIS SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK, FEJLESZTÉSEK A KÖZOKTATÁSBAN ÉS A PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN. Dr. A KÉPZÉS VÉGÉN, A PÁLYA KEZDETÉN REGIONÁLIS SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK, FEJLESZTÉSEK A KÖZOKTATÁSBAN ÉS A PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN Dr. Iker János A pedagógusképzés alapvetı problémái közül kettı Hiányzik: kutatásra,

Részletesebben

A kamara szerepvállalása a szakképzésben. Munkaadói gyakorlati tapasztalatok a friss munkavállalók helyzete, felkészültsége kapcsán

A kamara szerepvállalása a szakképzésben. Munkaadói gyakorlati tapasztalatok a friss munkavállalók helyzete, felkészültsége kapcsán A kamara szerepvállalása a szakképzésben. Munkaadói gyakorlati tapasztalatok a friss munkavállalók helyzete, felkészültsége kapcsán Piacsek László Zoltán szakképzési tanácsadó Iparkamara A kamara feladatai,

Részletesebben

Az iskola Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Tagintézménye a két szakközépiskolai osztály mellett egy szakiskolai osztály indítását kérelmezte.

Az iskola Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Tagintézménye a két szakközépiskolai osztály mellett egy szakiskolai osztály indítását kérelmezte. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda Szám: 4/008. Tisztelt Közgyőlés! J a v a s l a t a 009/00. tanévi középiskolai, szakiskolai és szakképzı osztályok

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció

Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció Hol történik? Ki végzi? Mennyi idıt vesz igénybe? Meddig tart???? Biztos, hogy szükséges, hogy kell? Miért szükséges? Egyéni fejlesztés A gyermekek, tanulók

Részletesebben

MUNKAKÖRI LEÍRÁS. részére OM:.. 1. A munkahely pontos megnevezése: Élı Forrás Alapfokú Mővészeti Iskola

MUNKAKÖRI LEÍRÁS. részére OM:.. 1. A munkahely pontos megnevezése: Élı Forrás Alapfokú Mővészeti Iskola 1. számú melléklet OM: 202920 MUNKAKÖRI LEÍRÁS részére OM:.. 1. A munkahely pontos megnevezése: Élı Forrás Alapfokú Mővészeti Iskola 2. A kinevezı szerv neve: Élı Forrás Alapfokú Mővészeti Iskola 3. A

Részletesebben

Nyíregyházi Fıiskola KTI Európai Üzleti és Kommunikációs Szakközépiskolájának. 2010/2011. tanévi MUNKATERVE

Nyíregyházi Fıiskola KTI Európai Üzleti és Kommunikációs Szakközépiskolájának. 2010/2011. tanévi MUNKATERVE Nyíregyházi Fıiskola KTI Európai Üzleti és Kommunikációs Szakközépiskolájának 2010/2011. tanévi MUNKATERVE A munkaterv fı részei: I. Kiemelt célkitőzések, II. Meghatározó, kiemelt feladatok, III. A kiemelt

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

A Szent István Egyházi Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium 6900 Makó, Szent István tér

A Szent István Egyházi Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium 6900 Makó, Szent István tér A Szent István Egyházi Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium 6900 Makó, Szent István tér 14-16. A L A P Í T Ó O K I R A T Á N A K M Ó D O S Í T Á S A (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) A

Részletesebben

9/1999. (XI. 29.) Ör. számú rendelete

9/1999. (XI. 29.) Ör. számú rendelete Nyirád Község Önkormányzati Képviselı-testületének 9/1999. (XI. 29.) Ör. számú rendelete A HELYI KÖZMŐVELİDÉSRİL Nyirád 1999. 1 Nyirád Község Önkormányzati Képviselı-testületének 9/1999. (XI. 29.) Ör.

Részletesebben

Adatlap. 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem (Kérem aláhúzni a megfelelı választ!)

Adatlap. 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem (Kérem aláhúzni a megfelelı választ!) Adatlap 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem Ha igen, akkor: Központi írásbeli vizsgát tartanak: - 8 évfolyamos képzésre jelentkezıknek igen nem - 4 (5) évfolyamos képzésre

Részletesebben

Az értékelés rendszere

Az értékelés rendszere Az értékelés rendszere Terület, szempont Információforrás Indikátorok Súlyozás. Adminisztráció Elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet. Haladási és értékelő napló vezetése;

Részletesebben

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Arany János Programokról 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Az Arany János Programokról Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Nemzeti Tehetségfejlesztési

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA Lévay József Tagiskola Az Oktatási Hivatal 2010. április 14-én kelt értesítése alapján a 2009. évi országos kompetenciamérés eredményeihez viszonyítva a Lévay

Részletesebben

Magyarpolány Községi Önkormányzat 6./2000./IV.27./ Önk. sz. rendelete a helyi közmővelıdésrıl és kultúráról.

Magyarpolány Községi Önkormányzat 6./2000./IV.27./ Önk. sz. rendelete a helyi közmővelıdésrıl és kultúráról. Magyarpolány Községi Önkormányzat 6./2000./IV.27./ Önk. sz. rendelete a helyi közmővelıdésrıl és kultúráról. Magyarpolány Községi Önkormányzat Képviselıtestülete a kulturális javak védelmérıl és a muzeális

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNYE ÉS DIÁKOTTHON

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNYE ÉS DIÁKOTTHON KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNYE ÉS DIÁKOTTHON 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a

Részletesebben

képzési és kimeneti követelményei

képzési és kimeneti követelményei Közoktatási vezetı és pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei 1. A szak megnevezése: Közoktatási vezetı és pedagógus-szakvizsga szakirányú továbbképzési szak

Részletesebben

Elızmények. Csengey Gusztáv Általános Iskola 2170 Aszód, Csengey u. 30. Ü.szám: 222/2009.

Elızmények. Csengey Gusztáv Általános Iskola 2170 Aszód, Csengey u. 30. Ü.szám: 222/2009. Csengey Gusztáv Általános Iskola 2170 Aszód, Csengey u. 30. Ü.szám: 222/2009. Aszód Város Önkormányzatai Képviselı Testülete részére 2170 Aszód, Szabadság tér 9. Tárgy: Beszámoló az iskola Minıségirányítási

Részletesebben

RÉSZISMERETI KÉPZÉSEK. Felsıoktatás-pedagógia és felsıoktatás-menedzsment témájú

RÉSZISMERETI KÉPZÉSEK. Felsıoktatás-pedagógia és felsıoktatás-menedzsment témájú Felsıoktatás-pedagógia és felsıoktatás-menedzsment témájú RÉSZISMERETI KÉPZÉSEK Tájékoztató a ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar neveléstudományi MA szak felsıoktatás-pedagógia szakirányán induló Felsıoktatás-pedagógia,

Részletesebben

Vezetői ellenőrzési terv

Vezetői ellenőrzési terv Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu Kossuth Lajos

Részletesebben

Minıségirányítási Programja

Minıségirányítási Programja Szegedi Kereskedelmi, Közgazdasági és Vendéglátóipari Szakképzı Iskola Minıségirányítási Programja A tantestület elfogadta: 2011. március 24. Fenntartói jóváhagyás dátuma: Hatályba lépés dátuma: 2011.

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA és a Pálmajori és Jákói Tagiskola

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA és a Pálmajori és Jákói Tagiskola KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA és a Pálmajori és Jákói Tagiskola 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM TELEKI-WATTAY MŐVÉSZETI ISKOLA Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény OM:

PEDAGÓGIAI PROGRAM TELEKI-WATTAY MŐVÉSZETI ISKOLA Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény OM: PEDAGÓGIAI PROGRAM 2004-2016 TELEKI-WATTAY MŐVÉSZETI ISKOLA Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény OM: 040046 2013 Pomáz, Templom tér 3. TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS I.1. Alapvetés I.2. Célkitőzés, tanári

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

Beszámíthatósági szabályzat Beszámíthatósági óratervek

Beszámíthatósági szabályzat Beszámíthatósági óratervek Beszámíthatósági szabályzat Beszámíthatósági óratervek 6-. sz. melléklet Bevezetve a 2008/2009-es tanévtıl szakiskolai évfolyamokon A szakképzésbıl lehozott elméleti és gyakorlati ismeretszerzés elfogadásának

Részletesebben

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben IKT kompetenciák Farkas András f_andras@bdf.hu A tanítás holisztikus folyamat, összekapcsolja a nézeteket, a tantárgyakat egymással és a tanulók személyes

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FİISKOLA EÖTVÖS JÓZSEF GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRAT

NYÍREGYHÁZI FİISKOLA EÖTVÖS JÓZSEF GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRAT NYÍREGYHÁZI FİISKOLA EÖTVÖS JÓZSEF GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRAT 1. Az intézmény neve: Nyíregyházi Fıiskola Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium. Az intézmény rövidített

Részletesebben

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Alapelveink Legfontosabb értékünk a GYERMEK A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Gyermekeink egyéni készségeinek és képességeinek figyelembevételével

Részletesebben

A l a p í t ó O k i r a t

A l a p í t ó O k i r a t A Kartal Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Könyves Kálmán Általános Iskola 2173. Kartal, Iskola tér 1. számára a 1992. december 4-én kiadott, a 17/2000.(IV.6.), a 38/2004.(III.11.), a 82/2007.(VIII.30.),

Részletesebben

D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M

D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M 1. A fogyasztóvédelmi oktatás feladatrendszere 61 2. A fogyasztóvédelmi oktatás tartalmi elemei 61 3. A fogyasztóvédelmi oktatás célja 62 4. A fogyasztóvédelmi

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Mozgásjavító Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógia Mozgásjavító Módszertani Általános Intézmény Iskola, és Diákotthon Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézmény A 2010-2011-es

Részletesebben

Javaslat. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott Általános Mővelıdési Központ átszervezésére és alapító okiratának módosítására

Javaslat. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott Általános Mővelıdési Központ átszervezésére és alapító okiratának módosítására Szám: 45951/2006. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel.: (32) 312-570; (32) 417-255 Javaslat Salgótarján Megyei Jogú

Részletesebben

Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/

Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/ Kiskırös 2010 Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/ óvoda, általános iskola, fejlesztı iskola speciális és készségfejlesztı

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA Lévay József Tagiskola Az Oktatási Hivatal 2009. május 8-án kelt értesítése alapján - melyet a Fenntartói Társulás az intézményfenntartó részére küldött - a 2008.

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2015 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

TANULMÁNYI TERÜLETEK és FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

TANULMÁNYI TERÜLETEK és FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ SZENT BENEDEK ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉPISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Budapesti Tagintézménye OM száma: 201410 TANULMÁNYI TERÜLETEK és FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A Magyar

Részletesebben

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 24-i ülésére

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 24-i ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Elnöke Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 24-i ülésére Tárgy: Egyetértés az oroszlányi Benedek Elek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani

Részletesebben

Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)

Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben) 56/2010.(II. 12.) csornai kt.h. 2. számú melléklete Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben) Csorna Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Irányelvek a kiemelt célcsoportok (hátrányos helyzető munkavállalók) számára biztosítható támogatásokra A Dél-dunántúli régió a hátrányos helyzető munkavállalók

Részletesebben

Címe: 3525 Miskolc, Városház tér 8. Az intézmény közfeladata: közoktatási feladat ellátása 4 és 5 évfolyamos szakközépiskola 1 és 2 éves

Címe: 3525 Miskolc, Városház tér 8. Az intézmény közfeladata: közoktatási feladat ellátása 4 és 5 évfolyamos szakközépiskola 1 és 2 éves VI-178/3026/2012. sz. határozat melléklete 15. sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetben) Jelen alapító okiratot Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

Páty Község Önkormányzatának 37/2008. (XII. 08.) rendelete a közmővelıdés helyi feladatairól

Páty Község Önkormányzatának 37/2008. (XII. 08.) rendelete a közmővelıdés helyi feladatairól Páty Község Önkormányzatának 37/2008. (XII. 08.) rendelete a közmővelıdés helyi feladatairól Páty Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. törvény 16. (1)

Részletesebben

Bernáth Kálmán Református Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola. felvételi tájékoztató

Bernáth Kálmán Református Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola. felvételi tájékoztató Bernáth Kálmán Református Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola felvételi tájékoztató 2016/2017 BEMUTATKOZÁS Iskolánkban 60 év óta folyik kereskedelmi és vendéglátóipari szakemberek képzése.

Részletesebben

2 éves szakképzési évfolyammal. esti-levelező tagozat Felvehető maximális tanulói létszám: nappali tagozaton: 650 fő

2 éves szakképzési évfolyammal. esti-levelező tagozat Felvehető maximális tanulói létszám: nappali tagozaton: 650 fő VI-169/3026/2012. sz. határozat melléklete 6. sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetben) Jelen alapító okiratot Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

A 2016/2017. tanévben induló osztályok:

A 2016/2017. tanévben induló osztályok: Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum BÉKÉSY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLÁJA 1174 Budapest, Széchenyi u. 9-11. Telefon: +36-1-256-16-73 +36-1-257-00-32 OM azonosító: 203061 Telephely kód: 002 Nyitott kapuk

Részletesebben

Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e. a sportról

Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e. a sportról Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e a sportról Fejér megye Közgyőlése a magyar és az egyetemes kultúra részeként, elismerve a sport, mint önszervezıdésre épülı civil tevékenység

Részletesebben

QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból

QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból Piacsek László Zoltán szakképzési tanácsadó Iparkamara A kamara feladatai, szerepe a szakképzésben 1. Gyakorlati képzőhelyek

Részletesebben

Javaslat az Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítására

Javaslat az Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítására Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel.: (32) 312-570; (32) 417-255 Szám: 27983/2007. Javaslat az Illyés Gyuláné Óvoda,

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA 51. sz. melléklet a 86/2011. (V.31..) számú határozathoz INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az

Részletesebben

Tárgy : Alapító Okirat módosítása elfogadása

Tárgy : Alapító Okirat módosítása elfogadása Sz: 33/2013.(V.28.) Tárgy : Alapító Okirat módosítása elfogadása HATÁROZAT Karancsalja község Önkormányzat Képviselı testülete dönt arról, hogy a Karancskeszi község Önkormányzat Képviselı testületével

Részletesebben

A kompetencia alapú képzés bevezetésének elméleti és gyakorlati kérdései

A kompetencia alapú képzés bevezetésének elméleti és gyakorlati kérdései PANNON EGYETEM MÉRNÖKI KAR A kompetencia alapú képzés bevezetésének elméleti és gyakorlati kérdései Dr. Kelemen Gyula 2009. február 09. Az oktatás-képzés és a gazdasági teljesítmény közötti kapcsolat megköveteli

Részletesebben

Az 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról. Az intézmény minőségirányítási program elkészítését a törvény 40. -a írja elő:

Az 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról. Az intézmény minőségirányítási program elkészítését a törvény 40. -a írja elő: MINÔSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA DÉLEGYHÁZA 2007. SZEPTEMBER 25. BEVEZETÉS JOGI HÁTTÉR: Az 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról Az intézmény minőségirányítási program elkészítését

Részletesebben

KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Kommunikáció és viselkedéskultúra. Készítette: Dr.

KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Kommunikáció és viselkedéskultúra. Készítette: Dr. Leonardo da Vinci Kísérleti projekt által továbbfejlesztett Szakmai program KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Kommunikáció és viselkedéskultúra Készítette: Dr.

Részletesebben

A VÖRÖSBERÉNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA. 2009. november

A VÖRÖSBERÉNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA. 2009. november A VÖRÖSBERÉNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2009. november TARTALOMJEGYZÉK 1. INTÉZMÉNYÜNK BEMUTATÁSA... 1 2. MINİSÉGPOLITIKÁNK... 4 2.1. Minıségpolitikai nyilatkozat... 4 2.2 A fenntartói

Részletesebben

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a rendelkezésére álló dokumentumok alapján az 1891. évben nem megállapítható

Részletesebben

A Makó-Belvárosi Református Egyházközség (6900 Makó, Kálvin tér 3.) református középiskola alapítását határozta el. A határozat száma: 12/a-2003.

A Makó-Belvárosi Református Egyházközség (6900 Makó, Kálvin tér 3.) református középiskola alapítását határozta el. A határozat száma: 12/a-2003. A Juhász Gyula Református Gimnázium és Szakképző Iskola ALAPÍTÓ OKIRATA A Makó-Belvárosi Református Egyházközség (6900 Makó, Kálvin tér 3.) református középiskola alapítását határozta el. A határozat száma:

Részletesebben

A SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL

A SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL SZAKÉRTİI VÉLEMÉNY A SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL Készítette: Székelyné Varga Mária Ágnes közoktatási szakértı SZ021638 Elızmények: Sajószentpéter közoktatásának történetében

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet)

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet) ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. (5) bekezdésében és az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. (1), (3) bekezdéseiben

Részletesebben

Nonprofit szervezeti menedzsment területek

Nonprofit szervezeti menedzsment területek XX/a. Nonprofit szervezeti menedzsment területek a Társadalmi Megújulás Operatív Program Civil szervezeteknek szolgáltató, azokat fejlesztı szervezetek támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.5.3/08/2

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. A pedagógusok végzettsége, szakképzettsége, feladatköre 2011/12-es tantárgyfelosztás szerint:

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. A pedagógusok végzettsége, szakképzettsége, feladatköre 2011/12-es tantárgyfelosztás szerint: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 32/2008.(XI.24.) a nevelési oktatási intézményekrıl szóló OKM rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Móra Ferenc Általános Iskola és Óvoda Igazgató:

Részletesebben

PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA

PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA Perbál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok és a Magyar Köztársaság 2008. évi CV. törvény 2..(2) bekezdése és a 4.

Részletesebben

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás 2. Tantervtípusok; NAT-ok TANTERV: Az iskolai műveltség foglalata, közvetítő eszköz a kultúra és az iskola, a kultúra képviselői és a tanárok között (. o (Báthory

Részletesebben

Szervezeti kultúra felmérés a fenntarthatóság (pedagógiájának) szempontrendszere alapján. Életharmónia Alapítvány, 2009.

Szervezeti kultúra felmérés a fenntarthatóság (pedagógiájának) szempontrendszere alapján. Életharmónia Alapítvány, 2009. Szervezeti kultúra felmérés a fenntarthatóság (pedagógiájának) szempontrendszere alapján. Életharmónia Alapítvány, 2009. Célja megállapítani az iskola fenntarthatóságának és környezetpedagógiai tevékenységének

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015

Közzétételi lista 2014/2015 Közzétételi lista 2014/2015 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához VÉGZETTSÉG

Részletesebben

F.M.ÖK. 6/2011. (I.18.) önkormányzati határozata

F.M.ÖK. 6/2011. (I.18.) önkormányzati határozata F.M.ÖK. 6/2011. (I.18.) önkormányzati határozata a Fejér Megyei Mővelıdési Központ alapító okiratának módosításáról Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlése megtárgyalta a Fejér Megyei Mővelıdési Központ alapító

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY. Az enyingi. Tinódi Lantos Sebestyén Református Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY. Az enyingi. Tinódi Lantos Sebestyén Református Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Az enyingi Tinódi Lantos Sebestyén Református Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 8130 Enying, Kossuth u. 65-67. Pedagógia Programjáról Készítette: Szegedi György

Részletesebben

A Talentum Nemzeti Kisebbségi Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény, Táncmővészeti és Zenemővészeti Szakképzı Iskola

A Talentum Nemzeti Kisebbségi Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény, Táncmővészeti és Zenemővészeti Szakképzı Iskola A Talentum Nemzeti Kisebbségi Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény, Táncmővészeti és Zenemővészeti Szakképzı Iskola Pénzügyi beszámolója 1. Az intézmény neve: Talentum Nemzeti Kisebbségi, Alapfokú Mővészetoktatási

Részletesebben

Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére

Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére 1 Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére Tárgy: A Wunderland Óvoda Esélyegyenlıségi programjának módosítása Elıterjesztı: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök Elıterjesztést

Részletesebben

Móra Ferenc Tagiskola INTÉZKEDÉSI TERV AZ INTÉZMÉNY 2009/2010-ES TANÉV 6. OSZTÁLY EREDMÉNYESSÉGÉNEK NÖVELÉSÉRE

Móra Ferenc Tagiskola INTÉZKEDÉSI TERV AZ INTÉZMÉNY 2009/2010-ES TANÉV 6. OSZTÁLY EREDMÉNYESSÉGÉNEK NÖVELÉSÉRE Móra Ferenc Tagiskola INTÉZKEDÉSI TERV AZ INTÉZMÉNY 2009/2010-ES TANÉV 6. OSZTÁLY EREDMÉNYESSÉGÉNEK NÖVELÉSÉRE Iskolánk 6. osztálya a 2008. évi országos kompetencia mérés során az országos átlagos képességpont

Részletesebben

12. Az iskola évfolyamainak száma: 1 és 2 évfolyamos, iskolai rendszerű képzés keretében

12. Az iskola évfolyamainak száma: 1 és 2 évfolyamos, iskolai rendszerű képzés keretében ALAPÍTÓ OKIRAT /A többször módosított alapító okirat a 2014. május 26-i kuratóriumi döntés alapján született módosításokkal, egységes szerkezetben, melynek hatályba lépése: 2014.09.01. napjától/ 1. Az

Részletesebben

A l a p í t ó O k i r a t

A l a p í t ó O k i r a t 1 A Kartal Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Játéksziget Napköziotthonos Óvoda 2173. Kartal, Ady Endre út 60-62. számára a 1992. december 4-én kiadott, a 65/2005. /VII.21./, a 82/2007/VIII.

Részletesebben

11. Az iskola évfolyamainak száma: 1 és 2 évfolyamos, iskolai rendszerű képzés keretében

11. Az iskola évfolyamainak száma: 1 és 2 évfolyamos, iskolai rendszerű képzés keretében ALAPÍTÓ OKIRAT /A többször módosított alapító okirat a 2013. május 23-i kuratóriumi döntés alapján született módosításokkal, egységes szerkezetben, melynek hatályba lépése: 2013.09.01. napjától/ 1. Az

Részletesebben

K I V O N A T. A Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 11-én tartott ülése jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. A Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 11-én tartott ülése jegyzőkönyvéből. elektronikus példány K I V O N A T A Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 11-én tartott ülése jegyzőkönyvéből. TIS ZALÖK VÁROS ÖNKORMÁN YZAT KÉPVIS ELŐ-TES TÜLETÉN EK 10/2010.(II.11.)

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2016 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

2011/2012-es tanév rendje

2011/2012-es tanév rendje 2011/2012-es tanév rendje A tanév 2011. szeptember 1-jétől (csütörtök) 2012. június 15-ig (péntek) tart. Az első félév: 2012. január 13-ig (péntek) tart. 2012. január 20-ig (péntek) értesítés az I. félévben

Részletesebben

NYITNIKÉK ÓVODA 2012-2013. ÉVI MUNKATERVE

NYITNIKÉK ÓVODA 2012-2013. ÉVI MUNKATERVE Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net OM azonosító: 034710 NYITNIKÉK ÓVODA 2012-2013. ÉVI MUNKATERVE Gyırné Varga Kornélia Nyitnikék Óvoda vezetıje Elfogadva:

Részletesebben

Iskolafenntartó. Szülői munkaközösség Szakiskola Gazdálkodó szervezetek. Tanárok, oktatók Diák önkormányzat Tanulók

Iskolafenntartó. Szülői munkaközösség Szakiskola Gazdálkodó szervezetek. Tanárok, oktatók Diák önkormányzat Tanulók SZAKMAI PROGRAM A szakiskola környezete: A szakiskolák így a Montenuovo Nándor Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium működését, alapvető céljait és feladatait az őket körülvevő gazdasági, társadalmi

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Székesfehérvár 8000. Munkácsy Mihály utca 10. 1 oldal, összesen: 124

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Székesfehérvár 8000. Munkácsy Mihály utca 10. 1 oldal, összesen: 124 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Székesfehérvár 8000. Munkácsy Mihály utca 10. 1 oldal, összesen: 124 I. rész: 2 NEVELÉSI PROGRAM II. rész: HELYI TANTERV 2 oldal, összesen: 124 3 MOTTÓNK: Félig sem olyan fontos

Részletesebben

BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola. Szervezeti és Működési Szabályzata

BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola. Szervezeti és Működési Szabályzata A BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata - 1 - I. Általános rendelkezések 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban SZMSZ) célja és jogszabályi alapja:

Részletesebben

Derkovits Gyula Általános Iskola

Derkovits Gyula Általános Iskola B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Derkovits Gyula Általános Iskola Egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott

Részletesebben

MŐSZAKI INFORMATIKAI MÉRNÖKASSZISZTENS. OKJ száma: 55 810 01 0010 55 010

MŐSZAKI INFORMATIKAI MÉRNÖKASSZISZTENS. OKJ száma: 55 810 01 0010 55 010 MŐSZAKI INFORMATIKAI MÉRNÖKASSZISZTENS felsıfokú szakképzés OKJ száma: 55 810 01 0010 55 010 Érvényes: A 2009/10-es tanévtıl kezdve felmenı rendszerben. Dr. Skrop Adrienn szakvezetı Dr. Friedler Ferenc

Részletesebben

Javaslat az MKIK stratégiájára a felnıttképzés területén 2010 2020

Javaslat az MKIK stratégiájára a felnıttképzés területén 2010 2020 Budapest, 2010.05.05. 6/4/2010. sz. elıterjesztés az MKIK Elnöksége részére Tárgy: A kamarai rendszer felnıttképzési stratégiája Elıterjesztı: Bihall Tamás alelnök, az Oktatási és Szakképzési Kollégium

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

FARKAS EDIT RÓMAI KATOLIKUS

FARKAS EDIT RÓMAI KATOLIKUS FARKAS EDIT RÓMAI KATOLIKUS SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM KESZTHELY Módosításokkal egységes szerkezeíbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT Eredeti alapító okirat kelte: 1991.07.11. 1992.06.18. 1994.06.03. 1997.09.01.

Részletesebben

Pedagógiai Programja

Pedagógiai Programja A Györffy István Általános Iskola ja Összeállította: Szecskó Alfréd igazgató 2009. Tartalomjegyzék BEVEZETİ.....5 1. ISKOLÁNKRÓL... 7 2. NEVELÉSI PROGRAM... 12 2.1. Az iskolában folyó nevelı oktató munka

Részletesebben

PTKT Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pannonhalma

PTKT Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pannonhalma PTKT Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pannonhalma Tisztelt Szülık! A pannonhalmi Radnóti Miklós Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény vezetése

Részletesebben

PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM

PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM szeptember 01 2014. augusztus 31. Készítette: igazgató Szakközépiskolánk 2007. szeptember 01. napjával kezdte mőködését. Jelen tanévben 10 pedagógus álláshelyünk van, amibıl

Részletesebben

Módosító Okirat. Marcali, Barcs, Kadarkút, Nagyatád Szakképzés-szervezési Társulás. Az intézmény alapítóinak/fenntartóinak neve és címe:

Módosító Okirat. Marcali, Barcs, Kadarkút, Nagyatád Szakképzés-szervezési Társulás. Az intézmény alapítóinak/fenntartóinak neve és címe: 1 3. számú melléklet Módosító Okirat Marcali Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Polgármesteri Hivatal által végzett felülvizsgálat alapján indokoltnak tartja, hogy a Marcali, Barcs, Kadarkút,

Részletesebben

A 2011. MÁRCIUS 9-I SZENÁTUSI ÜLÉSEN HOZOTT

A 2011. MÁRCIUS 9-I SZENÁTUSI ÜLÉSEN HOZOTT A 2011. MÁRCIUS 9-I SZENÁTUSI ÜLÉSEN HOZOTT HATÁROZATOK SZE 1014/3.2/2011.(III.09.) határozat: A Kodolányi János Fıiskola Hallgatói Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzat módosításának elfogadása

Részletesebben

Elkötelezettség a Kiválóságért. Közoktatási Kiválóság Mintaprojekt

Elkötelezettség a Kiválóságért. Közoktatási Kiválóság Mintaprojekt Elkötelezettség a Kiválóságért Közoktatási Kiválóság Mintaprojekt Élet a Tóvárosi suliban Élet a Tóvárosi suliban Élet a Tóvárosi suliban Élet a Tóvárosi suliban Élet a Tóvárosi suliban Élet a Tóvárosi

Részletesebben

Az iskola a 2014/2015. tanévre a következő osztályokba hirdet felvételt: Az általános iskola 8. osztályát befejezettek számára

Az iskola a 2014/2015. tanévre a következő osztályokba hirdet felvételt: Az általános iskola 8. osztályát befejezettek számára Intézmény neve: Egri Kossuth Zsuzsanna Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Címe: 3300 Eger, Bem tábornok utca 3. Telefon/fax: (36) 515-020, 313-765 E-mail: egrikossuthtitkarsag@gmail.com Honlap: www.kossuthzsuzsa.hu

Részletesebben

Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei

Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei 1. A szakirányú továbbképzési szak megnevezése: Kompetencia alapú angol nyelvi tanító 2. A szakképzettség

Részletesebben