PEDAGÓGIAI PROGRAM 2012.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PEDAGÓGIAI PROGRAM 2012."

Átírás

1 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2012.

2 Tartalomjegyzék I. Bevezető 1 II. Az intézmény önmeghatározása, koncepciója 3 III. A tanulóifjúság összetétele, szociológiai helyzetképe 5 IV. Személyi és tárgyi feltételek 6 V. Nevelési program 8 VI. Az iskola feladatai 16 VII. Az iskola eszközei, nevelési-oktatási eljárásai 20 VIII. A pedagógiai szakszolgálat cél- és feladatrendszere 22 IX. A tanulási esélyegyenlőség segítésének elvei 24 X. Az iskolában folyó pedagógiai munka eljárásrendje 25 XI. Egészségnevelési program 26 XII. Környezetnevelési program 47 XIII. A személyiségfejlesztés feladatai, területei 54 XIV. A differenciált nevelés oktatás színterei 67 XV. A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok 68 XVI. A beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő 73 pedagógiai tevékenységek XVII. A tehetség, képesség kibontakoztató tevékenységek 74 XVIII. A gyermek-, ifjúság és családvédelemmel kapcsolatos feladatok 75 XIX. A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenységek 77 XX. A tanulási kudarc 78 XXI. Az intézményhasználók együttműködésének formái 80 XXII. Az iskola mérés - értékelési rendszere 82 XXIII. A tanulók továbbhaladásának feltételi 97 XXIV. A tankönyvek, segédletek kiválasztásának elvei 99 XXV. Szakiskolai szakmai program 101 XXVI. A pedagógiai program végrehajtásához szükséges eszközök és 108 felszerelések jegyzéke XXVII. Az iskola helyi tantervei 109 XXVIII. A szakmai programok óratervei 125 XXIX. Záró rendelkezés 140

3 I. BEVEZETŐ Ajánlás Az intézmény összetett feladatellátására való tekintettel a elkészítésénél nevelőtestületünket az a meggyőződés motiválta, hogy ez a program: megfelelő információt ad az iskolahasználók részére, biztos kiindulópontot jelent a pedagógiai munka tervezhetősége szempontjából, lehetőséget nyújt a közös, egységes szabályzók mellett a specialitások megmutatására, garanciát ad a kitűzött célok és feladatok megvalósítására. Preambulum Az iskola hivatalos elnevezése: Budapest Főváros XV. kerületi Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Száraznád Nevelési Oktatási Központ Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola, Pedagógiai Szakszolgálat és Gyógypedagógiai Szakmai Szolgáltató Rövidített neve: Száraznád NOK Székhelye: 1156 Budapest, Pattogós u Telephelyei: 1158 Budapest, Neptun u Budapest, Pattogós 4/a. Fenntartója: Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Képviselő testülete 1153 Budapest, Bocskai u 1-3. Alapítása: Beiskolázási körzete: Budapest és agglomerációs körzete Az intézmény szakfeladatai: Az Alapító Okirat tartalmazza. 1

4 A pedagógiai program nyilvánosságra hozatala: az iskola igazgatói irodájában, az iskolai könyvtárban, az intézményi honlapon. A pedagógiai program elkészítése, elfogadása, jóváhagyása és módosítása: A ot az intézmény vezetője készíti el. A program elfogadásakor, szükség szerinti módosításakor egyetértési jogot gyakorol a nevelőtestület, véleményezési jogával él az iskolai Szülői Szervezet és Diákönkormányzat. A a fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé. A pedagógiai program alapvető jogi háttere: Törvények A többször módosított évi LXXIX. törvény a közoktatásról A évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről A többször módosított évi LXXVI. törvény a szakképzésről A többször módosított évi CI. törvény a felnőttképzésről Rendeletek 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről 20/1997. (II. 13.) Kormányrendelet a Közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. 130/1995. (X. 26.) Kormányrendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról 28/2000. (IX. 21.) OM rendelet a Kerettantervek kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról 2/2005. (III. 1.) OM rendelet a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról A többször módosított 14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet a Képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról 133/2010. (IV.22.) Kormányrendelet rendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről 2

5 A szakképzésekért felelős miniszterek rendeletei a szakmai és vizsgakövetelményekről a többször módosított 8/2008. (I. 23.) FVM rendeletben a többször módosított 15/2008. (VIII. 13.) SZMM rendeletben és a rendeletben kiadott szakmai és vizsgakövetelmények 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről 24/2004 (VI. 22.) FMM rendelet az akkreditációs eljárás és követelményrendszer részletes szabályairól 2/2010. (II. 16.) SZMM rendelet a felnőttképzési tevékenység megkezdésének és folytatásának részletes szabályairól II. Az intézmény önmeghatározása, koncepciója Intézményünk a Száraznád Nevelési - Oktatási Központ Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Pedagógiai Szakszolgálat és Gyógypedagógiai Szakmai Szolgáltató jogutódjaként jött létre augusztus 1-én kerületi átszervezések következtében. Az átszervezés ellenére az intézmény besorolása (többcélú, közös igazgatású közoktatási intézmény), valamint a működési területe (XV. kerület - újpalotai lakótelep) megmaradt. Szerteágazó tevékenységével kerületi, illetve Budapesten is túlterjedő feladatokat lát el. Az intézmény feladat ellátási rendszere 1. Alapfokú oktatás: általános iskolai nevelés-oktatás - tanulásban akadályozott tanulók - értelmileg akadályozott tanulók 2. Középfokú oktatás: szakiskolai nevelés - oktatás - alapműveltséget megalapozó oktatás (9-10. évfolyamok) - szakmai képzés (szakképző évfolyamok) o ép intellektusú tanulók o tanulásban akadályozott tanulók o értelmileg akadályozott tanulók 3. Pedagógiai szakszolgálat: kerületi feladatellátás - gyógytestnevelés - logopédiai ellátás 3

6 - konduktív ellátás - pszichológiai ellátás - utazó gyógypedagógiai ellátás 4. Gyógypedagógiai szakmai szolgáltatás: - gyógypedagógiai tanácsadás - gyógypedagógiai szakmai továbbképzés Az intézmény a fent leírt feladatait két intézményegység keretében látja el 2 fő magasabb vezetői beosztású és 2 fő vezető beosztású vezető irányítása mellett. Munkájukat 8 fő munkaközösség vezető segíti. A nevelési-oktatási komplexumon belül a Mindenki Iskoláját kínáljuk, az intézménybe lépő tanulók sokoldalú és egyéni szükségleteihez igazodó ellátását biztosítva. A Mindenki Iskolája lehetőséget ad a problémamentes és kiemelkedő képességű tanulók kibontakoztatására, tehetséggondozására, ugyanakkor a felzárkóztatásra, egyéni törődésre szoruló, sajátos nevelési igényű tanulók nevelésére, oktatására, a részképesség-zavarral élők speciális megsegítésére. Nevelőtestületünk legfőbb céljának tekintette és tekinti ma is a magas szakmai színvonalú és a legmagasabb pedagógiai, pszichológiai hozzáértéssel történő nevelést, oktatást, melyet a szeretetteljes, otthonos légkör megteremtésével igyekszik elérni. Küldetésnyilatkozatunk: Célunk, hogy szakmai és emberi erőforrásainkkal, valamint humanisztikus nevelési módszereinkkel egyaránt lehetőséget adjunk az ép intellektusú és a sajátos nevelési igényű tanulók szellemi és fizikai fejlődésre, az érzelmi alkalmazkodásuk és kapcsolati készségeik fejlődésére, fejlesztésére. Hiszünk a maradandó emberi értékek sikerében, ezért minden tevékenységünket egymás értékeinek tiszteletére és az őszinte kommunikációra alapozzuk. Meghatározó törekvésünk, hogy az intézményi minőségirányítási program működtetésével a közvetlen személyes partnereink (diákok, szülők, tanárok, nevelő-oktató munkát segítők), és a közvetett partnereink (fenntartó, segítő szolgálatok, gyakorlóhelyek, egészségügyi intézmények, rendőrség, stb.) munkáját segítsük. Bizakodunk, hogy pedagógiai munkánk eredményeképpen az országos kompetenciamérésekben a tanulóink által felmutatott értékek az országos átlag feletti értékeket mutassanak. 4

7 Alapcélunk egy olyan gyermekközpontú iskola megteremtése, ahol a legfőbb érték: a korszerű, megalapozott, kompetens tudással rendelkező tanulók nevelése-oktatása, a megújult igényekhez való alkalmazkodás a nyelvoktatás területén, nyitott személyiségű, kreatív tanulók nevelése, akik testileg, lelkileg edzettek, s rendelkeznek a megfelelő önismerettel és általános erkölcsi, közösségi normákkal, a környezetünk megóvásáért, esztétikusabbá tételéért vállalt felelősségű tanulók kerüljenek ki iskolánkból, szűkebb és tágabb környezetünk hagyományainak tisztelete, ápolása fontos érték legyen számukra, segítségünkkel tanulóink megalapozott, biztos tudással - a későbbi életük során a legkülönbözőbb helyzetekben - önmagukat boldog, kiegyensúlyozott, önbizalommal rendelkező, magabiztos személyiséggé tudják fejleszteni. Értékrendszerünk alapvető elemei: humanizmus, hazafiság, nemzetiségi identitás kialakítása, megtartása, nyitottság és tolerancia mások iránt, a másság elfogadása, egymás segítése, együttérzés képessége, önállóság, felelősség önmagunkért és másokért, testi-lelki egészség, természet és környezet szeretete és védelme, munka iránti pozitív viszony, udvarias, illemtudó viselkedés. III. A tanulóifjúság összetétele, szociológiai helyzetképe Intézményünk széles tevékenységi köréből, valamint beiskolázási körzetéből fakadóan tanulóink lakóhely szerinti megoszlása igen színes képet mutat. A tanulók elég nagy hányada kerületen, illetve Budapest határán kívüli lakos. A tanulók összetételére alapvetően a sajátos nevelési igényű státusz a jellemző. Jelentős a cigány etnikumhoz tartozó tanulók száma is. 5

8 Sajnálatos tapasztalatunk, hogy tanulóink szomatikus, és mentális állapota bekerüléskor egyre rosszabb képet mutat, mivel zömében hátrányos- és halmozottan hátrányos helyzetűek, tanulási nehézségeik mellett egészségügyi és szociális hátrányokkal és problémákkal terheltek. Megjelent és terjed - különösen a szakiskolai tanulók körében - az antiszociális magatartás, a káros szenvedélyekkel való életvitel (dohányzás, alkohol, drog). Családjaink között jelentős a hátrányos helyzetben, sőt a veszélyeztetett környezetben élők száma. Sok az önhibájukon kívül nehéz helyzetben élők száma; egészségileg károsodottak, munkanélküliek, létminimumon élők és csonka családok. Sajnos vannak a társadalom perifériájára önmaguk hibájából kerülő és ebből kiemelkedni nem is kívánó, antiszociális családok is. Kisebb mértékben, de vannak olyan családok is, akik a problémás gyermek nevelésével összefüggő többletterheket felvállalva kiegyensúlyozott körülmények között élnek. Nagy számban tanulnak a szakiskolai évfolyamokon állami gondoskodásban (nevelőotthon, utógondozó, nevelőszülő) élő fiatalok. A kollégista tanulóink a szorgalmi időben családjaiktól elszakítva élnek. Rendkívül magas a veszélyeztetett tanulók száma. IV. Személyi és tárgyi feltételek A nevelő - oktató munkát végzők és segítők Intézményünk álláshelyeinek számát a fenntartó határozza meg a mindenkori engedélyezett osztályok, csoportok számához, valamint a kerületi feladatellátáshoz (szakszolgálat) igazítva. Az álláshelyeken pedagógusok, szakoktatók, pedagógiai munkát segítők és egyéb technikai dolgozók tevékenykednek. Alapelvünk, hogy nevelési - oktatási munkánk aktív részese valamennyi dolgozó, ki - ki beosztása, munkaköre szerint. Mindamellett a kulcsszerep a nevelőtestületé, hiszen a mindennapi tevékenysége során a legközvetlenebbül képviseli és adja át azokat az értékeket, amelyek a pedagógiai programunkban megfogalmazódnak. Nevelőtestületünk képzettsége széles alapú, amit tudatos, tervszerűen irányított és önképző módon igyekszünk személyre lebontva folyamatosan fejleszteni. Pedagógusaink túlnyomó többsége elkötelezett, nagyfokú empátiával rendelkező innovatív magatartású munkatárs. A nevelőtestület munkaközösségekbe szerveződve végzi az egyes pedagógiai munkaterületre vonatkozó feladatokat. 6

9 Tárgyi feltételek Intézményünk egymástól elérhető távolságban lévő, tágas udvarokkal rendelkező, 4 külön épületben (Neptun u., Pattogós u., C épület,), kellemes pihenőparkkal övezetten helyezkedik el. Ezen épületeket fokozatosan kaptuk használatunkba hosszas vándorlás, átszervezés után, és folyamatos felújítási és karbantartási munkálatokkal igyekszünk javítani állagukon. Különösen nagy gondot jelent a tanműhelyként funkcionáló C épület rendkívül rossz, egészségtelen állapota. További gondot jelent a vezetékrendszerek elérése, a lapos tetők állandó beázása. Oktatási célú termeink, helyiségeink: o tantermek, o szaktantermek, o fejlesztő szobák, o tankonyhák, oktató kabinetek, tankert, o multicenter, o könyvtár. Az egyes helyiségek berendezési tárgyai az életkori sajátosságoknak megfelelnek, a speciális feladatok ellátását biztosítják. Az eszköz- és felszerelés ellátottság jónak mondható, pótlásuk, cseréjük a költségvetés függvényében, valamint a pályázati lehetőségek, fejlesztési támogatások alapján folyamatos. - A tantermek alapvetően a tanórai foglakozásokat, illetve a napközi működését szolgálják. - A szaktantermek, tanműhelyek nagymértékben hozzájárulnak az elméleti ismeretanyag gyakorlatba ágyazott sikeresebb elsajátításához, valamint a szakmai vizsgák eredményesebb megszerzéséhez. - A fejlesztő szobák, a multicenter a differenciált oktatásra, a különböző terápiák alkalmazására ad lehetőséget. Az intézményhasználók valamennyi tagja elkötelezett abban, hogy szűkebb környezetét esztétikus és az oktatást segítő dekorációkkal lássa el. Egyéb helyiségeink a) Ebédlő Az étkeztetés lebonyolítását szolgáló helyiség kulturált berendezésével a helyes étkezési szokások kialakítása mellett lehetőséget nyújt a társas érintkezés kívánt módjának begyakorlásához. 7

10 b) Aula ( B épület) Iskolai rendezvények, ünnepélyek megtartását teszi lehetővé, nevelőtestületi értekezleteknek ad helyszínt, bérleti szerződések szerinti programoknak nyújt lehetőséget. c) Orvosi szoba Az iskola-egészségügyi szolgálat tevékenységének színtere. Felszereltségük megfelelő. d) Tanári szoba A helyiségben munkaközösségi értekezletek, kisebb nevelőtestületi értekezletek valósulnak meg. Itt van lehetőségük az alkalmazottaknak számítógép használatra, internetezésre. Sajnálatos módon a tanári szoba nem tölti be eredeti funkcióját (nevelőtestület összekovácsolódása, rendszeres kommunikációja), miután a sérült tanulók állandó felügyelete nem teszi lehetővé a helyiségben való hosszabb tartózkodást. e) Kiszolgáló helyiségek Igazgatói iroda, iskolatitkárság, gazdasági iroda, gyermekvédelmi-, pszichológusi szoba, oktatástechnikusi helyiség, raktárak, karbantartó műhely. Az épületek udvarai Az udvarok funkciója rendkívül sokrétű. Tanórai szünetek eltöltésére, napközik szabadidős tevékenységére, testnevelési órák, szakkörök megtartására, nyitott iskolai programok szervezésére, gyakorlati oktatás (mezőgazdaság) helyszínének, nagyobb iskolai rendezvények lebonyolítására alkalmasak. Az udvarok állapota vegyes képet mutat. Talajuk egyenetlen, felszereltségük minimális az illegálisan bejövő személyek rongálása következtében. Ugyancsak probléma a behatolók általi szemetelés. Az udvart övező kerítés egy szakaszon teljesen alkalmatlan a biztonságos működtetéshez. V. NEVELÉSI PROGRAM A nevelési program az intézmény valamennyi terültére érvényes. Tartalmát a korábbi pedagógiai programok megvalósítása során szerzett tapasztalatainkra, az új jogszabályokra, a NAT-ra, az iskola alapvető dokumentumaira, szabályzataira, az iskolavezetés éves munka- és ellenőrzési terveire építettük, de figyelembe vettük hagyományainkat is. Az iskolában folyó nevelő oktató munka alapelvei Gyermekszereteten alapuló, gyermeki jogokat tiszteletben tartó, értékközpontú pedagógia érvényre juttatása, ahol a legfőbb érték: 8

11 a korszerű tudással rendelkező, nyitott személyiségű, kreatív tanulók nevelése, magas szintű nyelvtudás és számítástechnikai ismeretek elsajátításával a továbbtanulási esélyek növelése, a testileg, lelkileg edzett tanulók munkaerő piacra történő útra bocsátása, a megfelelő önismeret és az általános erkölcsi, közösségi normák kialakítása, a környezet megóvásáért, esztétikusabbá tételéért vállalt felelősség, a szűkebb és tágabb környezet hagyományainak tisztelete, ápolása, a biztos tudású, boldog, kiegyensúlyozott, önbizalommal rendelkező, magabiztos személyiségek fejlesztése. A Nemzeti Alaptanterv kiemelt fejlesztési feladatai a kulcskompetenciákra épülnek. Összekötik a műveltségterületek bevezetőit és fejlesztési feladatait. A sajátos nevelési igényű tanulók nevelésének, oktatásnak pedagógiai alapelvei A tanulókat egyéni sajátosságaikhoz, lehetőségeikhez és speciális szükségleteikhez alkalmazkodva kell tanítani és nevelni. A követelmények teljesítéséhez - ahol szükséges - hosszabb idősávokat, időkereteket kell biztosítani, alternatív megoldásokat kell alkalmazni. Az előírt minimális teljesítményekhez szükség esetén a sérülésnek megfelelő tartalmakat kell kialakítani. A rászoruló tanulóknak differenciált egyéni segítséget kell adni és elsősorban az önmagukhoz mért fejlődésüket kell értékelni. Tanulásukat, kommunikációjukat a törvény adta lehetőségeken belül segíteni kell. A személyiségfejlesztés során a sajátos nevelési igényt figyelembe kell venni, s a fejlesztő, korrekciós, habilitációs, rehabilitációs terápiás célú egyéni ellátást biztosítani kell. Az oktatást - NAT-on, szakmai központi programokon alapuló a speciális igényekhez adaptált helyi tantervek szerint kell szervezni. A szakképzésben, a speciális szakiskolai évfolyamokon az OKJ-ban leírt képzési időt kell alkalmazni. A szakmai vizsgákon - szükség esetén - a speciális vizsgafeltételeket biztosítani kell. Az iskolában folyó nevelő oktató munka céljai A nevelés oktatás általános céljai valamennyi intézményegységre érvényesek. 9

12 A nevelés oktatás alapvető célja, hogy a nevelt gyermeket képessé tegye a társadalmi beilleszkedésre, készítse fel a teljes és boldog állampolgári életre. Célunk a társadalomban eligazodó, saját fejlődési lehetőségeit elérő felnőtté nevelés. Mindehhez a nevelés - oktatás folyamatában olyan kulcskompetenciákat kell kialakítani, amelyek alkalmassá teszik tanulóinkat a fenti célok elérésére. A kulcskompetenciák azok a kompetenciák, amelyekre minden egyénnek szüksége van a személyes boldogulásához és fejlődéséhez, az aktív állampolgári léthez, a társadalmi beilleszkedéshez és a munkához. Az oktatásnak alapvető szerepe van abban, hogy kialakítsa azokat a kulcskompetenciákat, amelyek elengedhetetlenek a változásokhoz való rugalmas alkalmazkodáshoz, a változások befolyásolásához, és főképpen saját sorsuk alakításához. Kulcskompetenciák 1. Anyanyelvi kommunikáció Magában foglalja a fogalmak, gondolatok, érzések, tények és vélemények kifejezését és értelmezését szóban és írásban egyaránt (hallott és olvasott szöveg értése, szövegalkotás), valamint a helyes és kreatív nyelvhasználatot. Meg kell tanulni a nyelvnek, mint kifejezési eszköznek a másokra gyakorolt hatását, ki kell alakítani az úgynevezett felelős nyelvhasználatot. 2. Idegen nyelvi kommunikáció Az idegen nyelvi kommunikáció az anyanyelvi kommunikáció elemeivel jellemezhető: fogalmak, gondolatok, érzések, tények és vélemények megértése, kifejezése és értelmezése szóban és írásban (hallott és olvasott szöveg értése, szövegalkotás), a társadalmi és kulturális tevékenységek megfelelő keretein belül oktatás és képzés, munka, családi élet és szabadidős tevékenységek az egyén szükségleteinek megfelelően. Az idegen nyelvi kommunikáció olyan képességeket is igényel, mint például a közvetítés, más kultúrák megértése. A tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása és folyamatos fejlesztése során három szempontot kell feltétlenül figyelembe venni: egyrészt a tanulók és a társadalom szükségleteit; másrészt azokat a tanulók által elvégzendő feladatokat, amelyek e szükségletek kielégítéséhez elengedhetetlenek; harmadrészt pedig a feladatok elvégzéséhez szükséges, kialakítandó, fejlesztendő kompetenciákat. 3. Matematikai kompetencia A matematikai kompetencia a matematikai gondolkodás fejlesztésének és alkalmazásának képessége, felkészítve ezzel az egyént a mindennapok problémáinak megoldására is. 10

13 A kompetenciában és annak alakulásában a folyamatok és a tevékenységek éppúgy fontosak, mint az ismeretek. A matematikai kompetencia eltérő mértékben felöleli a matematikai gondolkodásmódhoz kapcsolódó képességek alakulását, használatát, a matematikai modellek alkalmazását (képletek, modellek, struktúrák, grafikonok/táblázatok), valamint a törekvést ezek alkalmazására. 4. Természettudományos kompetencia A természettudományos kompetencia készséget és képességet jelent arra, hogy ismeretek és módszerek sokaságának felhasználásával magyarázatokat és előrejelzéseket tegyünk a természetben, valamint az ember és a rajta kívüli természeti világ közt lezajló kölcsönhatásban lejátszódó folyamatokkal kapcsolatban magyarázatokat adjunk, előrejelzéseket tegyünk, s irányítsuk cselekvéseinket. Ennek a tudásnak az emberi vágyak és szükségletek kielégítése érdekében való alkalmazását nevezzük műszaki kompetenciának. E kompetencia magában foglalja az emberi tevékenység okozta változások megértését és az ezzel kapcsolatos, a fenntartható fejlődés formálásáért viselt egyéni és közösségi felelősséget. A kompetencia magában foglalja a kritikus értékelést és kíváncsiságot, az etikai kérdések iránti érdeklődést és a biztonság és fenntarthatóság iránti tiszteletet önmagunkkal, családunkkal, közösségünkkel és a globális problémákkal kapcsolatban, különösen a tudományos és technológiai fejlődés terén. 5. Digitális kompetencia A digitális kompetencia felöleli az információs társadalom technológiáinak magabiztos és kritikus használatát a munka, a kommunikáció és a szabadidő terén. Ez a következő készségeken, tevékenységeken alapul: információ felismerése, visszakeresése, értékelése, tárolása, előállítása, bemutatása és cseréje; továbbá kommunikáció és hálózati együttműködés az interneten keresztül. Képessé kell válni arra, hogy az egyént érő információkból a hitelest és megbízhatót ki tudja választani. Kritikus és megfontolt döntéseket tudjon hozni az egyéni, közösségi és szakmai célok érdekében. 6. A hatékony, önálló tanulás A hatékony tanulás első lépése a tanulási folyamat megismerése. Az ismeret először a rövidtávú memóriába kerül. A rövidtávú memóriából a hosszú távú memóriába ismételgetéssel, többszöri átolvasással, a régebbi ismeretek közé illesztéssel építhetjük be. 11

14 A tudás új helyzetekben csak akkor működik, ha megfelelően transzferálható, a régebbi és az új tudás közt kapcsolat jön létre. A hatékony tanulás egyik alapvető titka, hogy a lényeget kell megtalálni és mélyen bevésni. Ezek a kulcsszavak segítik az ismeretek összekapcsolását. 7. Szociális és állampolgári kompetencia Szociális kompetencia: szociális ismeretek, motívumok, képességek és készségek rendszere, amely elősegíti a társadalomba való beilleszkedést (közösségi beilleszkedést), a harmonikus életvitelt. Fő területei: Kommunikatív képességek: érzelmi és verbális kommunikáció (a gyermek társas helyzetben nyilvánul meg), véleményalkotás,- nyilvánítás. Együttélési képességek: értékek képviselete, empátia, csoportkezelő képesség (alkalmazkodás, elfogadás), kapcsolatkezelési és empatikus képesség, kötődési képesség, eszmények, ideálok befogadására való képesség, nevelő képesség (türelem, empátia), tolerancia, utódgondozó, gondoskodás képessége. Együttműködési képességek: felelősségvállalás, segítségnyújtás, szabálykövetés, szabályalkotás. Érdekérvényesítő képességek: versengési képesség (a siker és a kudarc elfogadásának képessége), vezetési képesség, alá- és fölérendeltség elfogadása, bizonytalanságtűrés. 12

15 8. Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia A tudásalapú társadalomban való személyes önmegvalósításhoz javasolt kulcskompetencia a kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia. A kompetencia alapú oktatás célja, hogy olyan diákokat képezzen, akiknek a tudása a jövőben is hasznosítható, és olyan készségek és képességek birtokába jussanak, amelyek segítségével rugalmasan alkalmazkodni tudnak a változó munkaerő-piaci igényekhez, fel tudják készíteni magukat az élethosszig tartó tanulásra, hogy a mindennapi életben is felhasználható, praktikus tudással rendelkezzenek. A kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia a NAT mindegyik műveltségi területének az oktatása során megvalósítható, nagyszerű lehetőséget ad a tantárgyak közötti integrációra, a tanári együttműködésre. Ez a kompetencia azon a természetes emberi tulajdonságon alapul, amely már az óvodai nevelésben és az általános iskolai nevelés bevezető, kezdő szakasza során is megvalósul: ez a kreativitás, önmegvalósítás, céljaink egyre tudatosabb megvalósításának az igénye. Az 5-8. évfolyamokban az analizáló-szintetizáló, fogalomalkotó képességek fejlődésével ez a tudás is szélesedik, megalapozza azokat a vállalkozói ismereteket, amelyeket már egyre több középiskolában oktatnak menedzsment, vállalkozásirányítás, marketing, innováció témakörökben. 9. Esztétikai - művészeti tudatosság és kifejezőképesség Az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség magában foglalja az esztétikai megismerés, illetve elképzelések, élmények és érzések kreatív kifejezése fontosságának elismerését mind a tradicionális művészetek nyelvein, illetve a média segítségével, ideértve különösen az irodalmat, a zenét, a táncot, a drámát, a bábjátékot, a vizuális művészeteket, a tárgyak, épületek, terek kultúráját, a modern művészeti kifejezőeszközöket, a fotót s a mozgóképet. A 'kulturális kompetencia' a gondolatok, élmények és érzések különféle módon többek között zene, tánc, irodalom, szobrászat és festészet történő kreatív kifejezésének fontosságát foglalja magában. Kiemelt fejlesztési feladatok 1. A helyes énkép és önismeret kialakítása Fontos szerepet kap az iskolában az önismeret fejlesztése. A tanulás tágabb értelemben vett célja, hogy a tanuló világszemlélete formálódjon, pozitív önértékelése, valamint környezetével is pozitív attitűdje legyen. Képesek legyenek integrálni a megszerzett tudást, amelynek segítségével egyre inkább képessé válnak saját életük irányítására. Alakuljon ki az önfejlesztés és önképzés folyamatos igénye. 13

16 2. Hon- és népismeret A nemzettudat és a nemzeti önismert elmélyítése, népeink értékeinek és eredményeinek megismerése során a tanuló szociális képességei fejlődnek, szűkebb és tágabb környezetével harmonikus kapcsolatot alakíthat ki, ami támogatja őt abban, hogy szociális kompetenciái is bővüljenek. Az otthon, lakóhely, haza, szülőföld szavak pozitív tartalommal töltődjenek meg, amelyek befolyásolják a tanuló ezekhez való viszonyát. Fontos feladat a természet társadalom - egyén szoros kapcsolatának, harmonikus együttélésének tudatosítása. 3. Európai azonosságtudat egyetemes kultúra Rendkívül fontos, hogy értsék meg a tanulók, hogy hazánk az egyetemes európai kultúra szerves része, s az integrációs folyamatok nem ellentétesek a nemzeti identitással, sőt ezt erősítő folyamat. Az iskola igyekszik a tanulókat képessé tenni arra, hogy észleljék mások érdeklődését, hogy felismerjék mások érdekeit. A felnövő nemzedék számára fontos, hogy ismerje az Unió történetét, rendelkezzék nemzetközi kapcsolatokkal, és elfogadjon más kultúrákat, nézeteket, ismerje fel a problémákat, az ok-okozati kapcsolatokat, és legyen képes azok megoldásra, a nemzetközi összefogásra. Folyamatosan törekszünk arra, hogy iskolánk széleskörű nemzetközi kapcsolatokkal rendelkezzen, amely hatékony segítője a fentieknek. 4. Aktív állampolgárságra nevelés Az egyén mindenkori életminőségét erőteljesen befolyásolja, hogy mennyire képes szűkebb és tágabb környezetében harmonikus együttélésre, betartva a közösségi és jogi normákat. Olyan közélet iránt fogékony egyénekké kell nevelni a tanulókat, akik érdeklődnek mások és saját sorsuk iránt, képesek részt venni mindazon folyamatok, amelyek lakóhelyük és a társadalom kulturális, politikai stb. közösségi életéhez tartoznak. 5. Gazdasági nevelés A gazdálkodással, a pénz világával való megismerkedés és alkalmazható tudás megszerzése egyre fontosabb az ember életében, lényegében az általános műveltség részévé vált. A globalizálódó világban nélkülözhetetlen, hogy pozitív attitűd alakuljon ki az értékteremtő munka, a felelősségteljes fogyasztóvá válás iránt. Különösen fontos, hogy alakuljon azon döntési és mérlegelési képesség, amely a kockázatokat, a hasznot és ráfordításokat együttesen képesek értelmezni. A gazdasági nevelésnek a személyiségfejlesztés részévé kell válnia. 14

17 6. Környezettudatosságra nevelés Az iskola célja olyan állampolgárok nevelése, akiknek a magatartása tudatosan követi a környezeti változásokat, felelősségteljesen alakítja életvitelét, elősegíti a természet fennmaradását és a társadalmak fejlődését. A fenntartható fejlődés tartalmának be kell épülni a nevelés - oktatás egész folyamatába, s olyan kreatívan gondolkodó, környezetében eligazodó, jogait és kötelességeit ismerő és alkalmazó állampolgárt kell nevelni, aki mindenkor felelősséget vállal az egyén, s a közösség tetteiért. 7. A tanulás tanítása Mai iskola feladata már nem egyszerűen az ismeretátadás, sokkal inkább az ismeretszerzési és feldolgozási képesség kialakítása, ezért fontos a kulcskompetenciák kialakítása: többek között az intellektuális kompetencia (információhasználat, problémamegoldás, kritikai gondolkodás, kreativitás), személyi, szociális kompetencia (identitás, másokkal való kooperálás), kommunikációs kompetencia (kommunikációs módok, normák). Különösen fontos a hatékony tanulási formák, módok megismertetése, elsajátíttatása. A tanulás színterei lényegesen kibővültek, fontos a könyvtár és az informatikai bázisok rendszeres felhasználása a tanulási folyamatokban, de rendkívül hasznosak lehetnek az iskolán kívüli színterek is. 7. Testi és lelki egészség Az iskola biztosítja a tanulók egészséges testi, lelki és szociális fejlődéséhez szükséges környezetet. A maga tárgyi és személyi feltételeivel segíti a pozitív beállítódásoknak, magatartásoknak és szokásoknak a kialakítását. Az egészséges életmódra nevelés céljának nem a betegség megelőzését jelöljük meg, hanem az egészséges állapot örömteli megélését és az egyén önmagával és környezetével való harmonikus együttlétét. Fel kell készíteni a tanulókat azonban arra is, hogy az ember bizonyos életszakaszaiban hosszabb, rövidebb ideig beteg lehet, vagy olyan állapotba kerülhet, amelyben másokra szorul, ezért az együttérzés és a segítő empátia rendkívül fontos. 8. Felkészülés a felnőtt lét szerepeire Nagy hangsúlyt helyez az iskola a pályaorientációra, melynek célja, hogy a tanuló ismerje fel egyéni adottságait, legyen tisztában képességeivel, rendelkezzen helyes önismerttel, ismerje a legfontosabb foglalkozási területeket, az ott szükséges követelményeket, lehetőségeket, legyen képes ezeket összehangolni, és tényekre alapozott döntést hozni. Kiemelt figyelmet kell fordítani a rugalmasság, az együttműködési készség fejlesztésére, mivel a társadalmi kompetencia fejlesztése szorosan összefügg a gazdasággal, az általános társadalmi fejlődéssel. 15

18 Speciális céljaink o Az értelmileg sérült tanulók képességfejlesztése, egészségügyi és pedagógiai célú habilitációja, rehabilitációja. o Az ép intellektusú, de sajátos nevelési igényű tanulók preventív, korrektív fejlesztése. o A tehetséges tanulók fejlesztése valamennyi színtéren. VI. Az iskola feladatai Iskolánknak fő feladata a sajátos nevelési igényű tanulók alapfokú nevelése, oktatása, az ép értelmű és a sajátos nevelési igényű tanulók középfokú szakképzése. Ennek megvalósítása érdekében a következő feladatokat kell megoldanunk: az összetett iskola részeinek harmonikus együttműködtetése, a minőségbiztosítási rendszer megvalósítása, a szülőkkel való folyamatos együttműködés, az alapismeretek eredményes elsajátíttatása, a tanuló teljes személyiségének maximális fejlesztése, különös tekintettel a sérülés milyenségére és annak súlyosságára, alapozó és továbblépést biztosító jelleggel szilárd alapműveltség nyújtása, valamint a meglévő képességek minél teljesebb kibontakoztatása, tanulóink közösségi magatartásának optimális kialakítása, a későbbi konfliktusmentes társadalmi beilleszkedésének megalapozása, tanulóinkban megfelelő erkölcsi alap kifejlesztése, melyre, egy korunkra jellemző és megbecsült, tisztességes életvitel építhető, gyakorlati irányultsággal a tanulók praktikus képességeinek megalapozása, különös tekintettel a mindennapi életben szükséges egyszerűbb, de elengedhetetlen tevékenységekre, az esztétikai értékek befogadására, a szépre, annak szeretetére és megóvására való igény kifejlesztése, edzett, egészséges fiatalok nevelése, a rendszeres sport, a mozgás, az egészséges életmód belső szükségletének kialakítása, önmaguk és a társak irányában tolerancia kialakítása, a másság elfogadása, tiszteletben tartása, igény a saját és mások kulturális értékeinek befogadására, és az önképzésre, 16

19 reális pályaorientáció nyújtása, valós elképzelés a leendő munkáról és a további életük alakulásáról, az életlehetőségekről, a környezet iránti felelősség, minden élő iránti tisztelet, a mindennapi életvitel értékrendjében az ökológiai szemlélet megalapozása és fokozatos kialakítása, a hazafias nevelés feladatainak megvalósítása, a magyarságtudat elmélyítése, szülőföldünk, népünk értékeinek megbecsülése. Nemzeti kultúránk, hagyományaink tisztelete, ápolása, idegen nyelv tanítása, a környezet iránti érdeklődés felkeltése, a közéleti tájékozottság igényének kialakítása, tanulóink képességeikhez mért tájékozottságának fejlesztése korunk technikai, informatikai fejlődésében, alkalmazható ismeretek birtoklásában, pedagógiai céllal és feladattal jó kapcsolattartás a szülői házzal, az otthonnal, és más népcsoportokkal, ezzel segítve az európai integrációt, a kiemelkedő képességek pedagógiai támogatása, az értelmi fejlődés rendellenességének korrigálása, megfelelő tanulási - és munkakultúra kialakítása; az erőfeszítések, a kitartó munka vállalása nehezebb helyzetekben is, a tanulók számára lehetőség nyújtása tanulmányaik eredményes befejezéséhez vagy fejlettségüknek megfelelő, a munkába álláshoz szükséges végzettség megszerzésének biztosítása, esélyegyenlőség megteremtése és a hátrányos helyzet csökkentése. Az általános célok és feladatok teljesülésének kritériumai alkotóképes tudás, önművelés, önfejlesztés igényének fejlesztése, az ismeretek gyakorlati alkalmazásához szükséges ismeret elsajátítás, a tanuláshoz való pozitív beállítódás kialakítása, a társadalmi szocializációhoz szükséges készségek és technikák, a társas érintkezés szabályainak betartása, tanulása, bensővé válása, reális önismeret, önértékelés, egészséges önbizalom, bizalom, empátia, felelős emberi kapcsolatok kialakításának igénye, az akarat, jellem fejlesztése, erőfeszítés, kitartás, monotónia tűrése, a másság ismerete, elfogadása önmaga és mások irányában, megértés, türelem, segítőkészség elfogadása, másoknak való segítségnyújtás készsége, a környezet értékeinek tisztelete, ápolása, környezetvédő technikák elsajátítása, saját kultúra és hagyomány őrzése, más népek, népcsoportok kultúrájának, hagyományának ismerete és tisztelete, 17

20 az erkölcsös viselkedés szabályainak tanítása, az önzetlenség, szeretet, segítőkészség fejlesztése, közösségi magatartás fejlesztése, a társakhoz, az iskolához való tartozás vállalása és kifejezése. A nevelési oktatási célok életkori szakaszokhoz rendelten Iskoláskor Az óvodás létből az iskolai életformára történő zökkenőmentes átvezetés. Az iskolai élet, a társas kapcsolatok szokásrendjének pontos elsajátítása. A feladat és szabálytudat erősítése. Az érdeklődés, az aktivitás, a tevékenység iránti igény felkeltése, ébrentartása. A saját fejlődési ütem és a fejlesztési korlát elfogadása, önismeret alapozása. A közösségi tudat erősítése, az érzelmi élet gazdagítása. Az alapvető kultúrtechnikák elsajátítása, a kommunikáció fejlesztése. A játék megszerettetése, a szabályjátékok, didaktikai játékok örömének megélése, a kortárscsoport felfedezése. Gazdag élményanyag biztosítása az ismeretszerzéshez. A személyiség értelmi, érzelmi, akarati oldalának erősítése. A kulturális, szociális háttérből adódó hátrányok csökkentése, felzárkóztatás, törekvés a nem fogyatékos gyermekek iskolai csoportjaiba való visszavezetésre. Társas kapcsolatok erősítése az iskolán kívül is. Törekvés a pozitív tulajdonságok felfedezésére, tudatosításukra, a megerősítésre és fejlesztésre - önmaga és a csoporttársak felé is. Serdülőkor Az általános műveltség elemeinek gazdagítása, ismeretek szélesítése, strukturálódása, megerősítése. Az identitástudat és a reális én-kép kialakítása, lehetőségei, korlátai. A kulturált véleménynyilvánítás elsajátítása, fejlesztése. Az állampolgári jogok, kisebbségi jogok megismertetése. Ismeretszerzés a továbbtanulás lehetőségeiről, a pályaválasztásról és igény szerint a nyelvvizsga lehetőségéről. 18

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Pedagógiai Program 1

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Pedagógiai Program 1 Pedagógiai Program 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM A program benyújtója: Rónáné Helle Mária intézményvezető Az iskola székhelye: Budapest Postacíme: 1158 Budapest, Neptun u. 57. Telefon/Fax: (06 1) 417-4687 Pedagógiai

Részletesebben

Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Kollégium és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat PEDAGÓGIAI PROGRAM

Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Kollégium és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat PEDAGÓGIAI PROGRAM 650 Mezőberény, Petőfi út 17-19. Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Kollégium és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat TARTALOM Bevezetés 5. oldal I. AZ ÁLTALÁNOS

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 1. RÉSZ

PEDAGÓGIAI PROGRAM 1. RÉSZ PEDAGÓGIAI PROGRAM 1. RÉSZ 1 Előszó A Kerek Világ Alapítvány 1990-ben jött létre azzal a céllal, hogy segítse a fogyatékos embereket életminőségük javításában, és a társadalomba való beilleszkedésükben.

Részletesebben

Pedagógiai program. Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Tiszaújváros 2014. Készült: 2014. október

Pedagógiai program. Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Tiszaújváros 2014. Készült: 2014. október Pedagógiai program Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Tiszaújváros 2014 Készült: 2014. október TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 5 I. NEVELÉSI PROGRAM... 9 1. Az iskolában folyó

Részletesebben

FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2 TARTALOMJEGYZÉK I. A FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 6 I.1. MUNKÁNK ALAPELVE: A GYERMEKSZERETETEN ALAPULÓ, A GYERMEKI JOGOKAT TISZTELETBEN

Részletesebben

EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYEGYSÉG

EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYEGYSÉG Reményhír Középiskola, Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYEGYSÉG PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 1 Tartalom 1. Iskolánk jövőképe- Az iskola küldetése...

Részletesebben

Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. TARTALOMJEGYZÉK NEVELÉSI PROGRAM... 8 BEVEZETÉS... 8 1.

Részletesebben

Pedagógiai Programja

Pedagógiai Programja Ikt.sz:.Békés Megyei Harruckern János Gimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium /5700 Gyula Szent István út 38./ Pedagógiai

Részletesebben

Kölcsey Ferenc Általános Iskola -1- Pedagógiai Program

Kölcsey Ferenc Általános Iskola -1- Pedagógiai Program BEVEZETŐ... 2 ISKOLÁNK BEMUTATÁSA... 3 Küldetésnyilatkozatunk:... 3 Iskolánk adottságai, legfontosabb jellemzői:... 4 A.) NEVELÉSI PROGRAM... 9 I. Pedagógiai alapelveink... 9 II. Az iskolában folyó nevelő-oktató

Részletesebben

A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM

A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM (5500. Gyomaendrőd, Selyem út 109/2.) OM: 028300 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető 1.1. A pedagógiai program célja,

Részletesebben

Pedagógiai Program 1

Pedagógiai Program 1 Pedagógiai Program 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM Berettyóújfalui József Attila Általános Iskola 2013. 2 TARTALOM I. Bevezető... 7 1. Helyzetelemzés... 7 1.1. A környezet... 7 1.2. Az intézmény múltjáról... 7 1.2.1.

Részletesebben

Szent József Katolikus Általános Iskola

Szent József Katolikus Általános Iskola Szent József Katolikus Általános Iskola Kiskunhalas OM:027803 Pedagógiai Program Nevelési Program 2010. október Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 2 1.1 Az iskola küldetésnyilatkozata... 2 1.2 Az iskola létrehozásának

Részletesebben

Záhonyi Kandó Kálmán Közlekedési Szakközépiskola, Gimnázium és Dr. Béres József Kollégium 2013 OM azonosító: 033664

Záhonyi Kandó Kálmán Közlekedési Szakközépiskola, Gimnázium és Dr. Béres József Kollégium 2013 OM azonosító: 033664 Záhonyi Kandó Kálmán Közlekedési Szakközépiskola, Gimnázium és Dr. Béres József Kollégium 2013 OM azonosító: 033664 Pedagógiai program Tartalomjegyzék 1. HELYZETELEMZÉS... 6 1.1 Az intézmény adatai...

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT NEVELÉSI, PEDAGÓGIAI és SZAKMAI PROGRAMJA

MÓDOSÍTOTT NEVELÉSI, PEDAGÓGIAI és SZAKMAI PROGRAMJA SZIVÁRVÁNY BAPTISTA GIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA (SZIVÁRVÁNY GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA) MÓDOSÍTOTT NEVELÉSI, PEDAGÓGIAI és SZAKMAI PROGRAMJA 2014 Szivárvány Baptista Gimnázium,

Részletesebben

Dátum: Kiegészítés Aláírás

Dátum: Kiegészítés Aláírás Bucsai II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 5527 Bucsa, Kossuth u. 61. Tel./fax: 66-493-038 E-mail: iskola.bucsa@bucsa.hu OM: 028343 BUCSAI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA

Részletesebben

DR. HEPP FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA

DR. HEPP FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA DR. HEPP FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. Jóváhagyta: Deákné Domonkos Julianna igazgató Békés, 2014. 1 CÍMJEGYZÉK Bevezető 1. Az iskola adatai 2. Iskolánk jövőképe

Részletesebben

MAGISZTER ALAPÍTVÁNYI ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. 2015. március

MAGISZTER ALAPÍTVÁNYI ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. 2015. március MAGISZTER ALAPÍTVÁNYI ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. március 1 Tartalomjegyzék I. Bevezetés 4 I.1 Az intézmény jogi státusza 4 I.2 Jogszabályi háttér 11 I.3.

Részletesebben

Tartalom NEVELÉSI PROGRAM

Tartalom NEVELÉSI PROGRAM Tartalom NEVELÉSI PROGRAM TARTALOM... 1 NEVELÉSI PROGRAM... 1 PREAMBULUM... 3 I. BEVEZETÉS... 4 I.1 AZ ISKOLA JOGI STÁTUSZA, NÉV, ALAPÍTÓ OKIRAT SZÁMA, ÚJ HATÁROZAT KELTE, JOGÁLLÁS, GAZDÁLKODÁSI MÓD, FENNTARTÓ

Részletesebben

A Dobozi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A Dobozi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A Dobozi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014 Tartalomjegyzék Nevelési program 3 Pedagógiai alapelveink 4 Az iskolában folyó nevelő- és oktató munka céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 8 Kulcskompetenciák

Részletesebben

A vasvári Béri Balogh Ádám Gimnázium, Posta- és Bankforgalmi Szakközépiskola Pedagógiai Programja. (a módosításokkal egységes szerkezetben)

A vasvári Béri Balogh Ádám Gimnázium, Posta- és Bankforgalmi Szakközépiskola Pedagógiai Programja. (a módosításokkal egységes szerkezetben) A vasvári Béri Balogh Ádám Gimnázium, Posta- és Bankforgalmi Szakközépiskola Pedagógiai Programja (a módosításokkal egységes szerkezetben) 2 Tartalomjegyzék a pedagógiai programhoz Tartalomjegyzék a pedagógiai

Részletesebben

NEMZETI ALAPTANTERV 2012. Nyilvános vitaanyag

NEMZETI ALAPTANTERV 2012. Nyilvános vitaanyag NEMZETI ALAPTANTERV 2012 Nyilvános vitaanyag 2 Tartalom I. RÉSZ AZ ISKOLAI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA TARTALMI SZABÁLYOZÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI SZINTJEI... 5 1. A köznevelés feladata és értékei... 5 1.1. Fejlesztési

Részletesebben

Az intézmény nevelési terve és pedagógiai programja

Az intézmény nevelési terve és pedagógiai programja Abony Város Önkormányzata Montágh Imre Általános Iskola, Óvoda és Abony, Bicskei u. 2. Tel.: 06-53/360-133 06-53/562-132 E-mail: suli@montagh-abony.sulinet.hu Weboldal: montagh.abony.hu Az intézmény nevelési

Részletesebben

Szigetvári Zrínyi Miklós Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014.

Szigetvári Zrínyi Miklós Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. Szigetvári Zrínyi Miklós Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. TARTALOMJEGYZÉK FÜGGELÉKEK MEGNEVEZÉSE... 5 AZ INTÉZMÉNY NEVE... 6 KÜLDETÉSNYILATKOZAT... 7

Részletesebben

Petőfi Sándor Római Katolikus Német Nemzetiségi Általános Iskola és Gimnázium. Fabriczius József Esti Gimnáziuma PEDAGÓGIA PROGRAM

Petőfi Sándor Római Katolikus Német Nemzetiségi Általános Iskola és Gimnázium. Fabriczius József Esti Gimnáziuma PEDAGÓGIA PROGRAM Petőfi Sándor Római Katolikus Német Nemzetiségi Általános Iskola és Gimnázium Fabriczius József Esti Gimnáziuma PEDAGÓGIA PROGRAM Készült a 2013/14-2016/17 közötti tanévekre. Módosítva a 2013/2014. tanévben.

Részletesebben

Pedagógiai program. Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 7200 Dombóvár

Pedagógiai program. Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 7200 Dombóvár 2013 6 Pedagógiai program Ha hajót akarsz építeni, ne azért hívd össze az embereket, hogy fát vágjanak, szerszámokat készítsenek, hanem előbb keltsd fel bennük az olthatatlan vágyat a végtelen tenger iránt

Részletesebben

Iskolánkról. Az iskola rövid története

Iskolánkról. Az iskola rövid története 1 Csak boldog gyermekből lehet boldog felnőtt, s csak ezekből lehet boldog ország, boldog nemzet /Kodály Zoltán/ Iskolánkról Az iskola rövid története A Pedagógiai Program megalkotásával iskolánk - a többi

Részletesebben

Szeged és Térsége Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Szeged és Térsége Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Szeged és Térsége Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.október 01. 1 1.1 A nevelő- oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai...

Részletesebben

Kunszentmártoni Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Kunszentmártoni Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Kunszentmártoni Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉS HELYI TANTERV 2013. KUNSZENTMÁRTON S Z E R K E Z E T A. 1. A z á l t a l á n o s i s k o l a n e v e l é s i t e r v

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT NEVELÉSI, PEDAGÓGIAI és SZAKMAI PROGRAMJA

MÓDOSÍTOTT NEVELÉSI, PEDAGÓGIAI és SZAKMAI PROGRAMJA SZIVÁRVÁNY BAPTISTA GIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA (SZIVÁRVÁNY GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA) MÓDOSÍTOTT NEVELÉSI, PEDAGÓGIAI és SZAKMAI PROGRAMJA 2013 Szivárvány Baptista Gimnázium,

Részletesebben

Újpesti Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Pedagógiai Program NEVELÉSI PROGRAM

Újpesti Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Pedagógiai Program NEVELÉSI PROGRAM NEVELÉSI PROGRAM I. PREAMBULUM Az iskola hivatalos neve: Újpesti Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Az iskola fenntartója: KLIK Budapesti IV. kerületi Tankerülete Működési

Részletesebben