Tisztelt Hölgyeim és Uraim, Királyhelmec Polgárai! Milé dámy, vážení páni, ctení občania Kráľovského Chlmca!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tisztelt Hölgyeim és Uraim, Királyhelmec Polgárai! Milé dámy, vážení páni, ctení občania Kráľovského Chlmca!"

Átírás

1 z Tisztelt Hölgyeim és Uraim, Királyhelmec Polgárai! Milé dámy, vážení páni, ctení občania Kráľovského Chlmca! A napsugarak ereje mostanra simogató meleggé szelídült, s az egyre hûvösödõ reggelek jelzik a visszavonhatatlan változást. Õsz van, a számadás idõszaka. A természettel együtt élõ ember ilyenkor kicsit szusszan, visszatekint, mérleget von. Termése betakarítva, állatai fedél alatt, évi munkájának gyümölcse most már biztonságban. Felkészül az elkövetkezendõ zord hónapokra, de gondolataiban már az újabb tavasz tervei érlelõdnek. A mai ember általában már nem él ilyen közelségben a természettel, munkája egész éven át tart, melynek gyümölcseit jó esetben folyamatosan élvezheti. Van azonban, ami nem változott. Az õszhöz továbbra is ugyanúgy viszonyul: megpróbál tenni valamit az élet elcsöndesedése, az elmúlás ellen. Ilyenkor megkísérli a nyári napfényt magába szívni és megõrizni, majd a legzordabb téli hónapokban lelki fénnyé változtatni. A mérlegelés, a magunkba fordulás melankolikussá tehet minket, ám a szüreti jókedv jó gyógyír lehet erre. A szürethez ugyanis elengedhetetlen egy összetartó társaság, a munkához tréfálkodás, éneklés, hangoskodás párosul. A város önkormányzata mindenkori feladatának tesz eleget azzal, hogy idõközönként megidézi a szüret hangulatát, újra és újra megtöltve élettel a város utcáit, tereit. Kitûnõ alkalom erre az évente megszervezett szeptemberi ünnep, a Bodrogközi Kulturális Fesztivál, melyre idén is nagy szeretettel, odaadással, bõ választékkal várjuk Önöket. A rendezvényre látogatók ízelítõt kapnak a vidék legjobb boraiból, ételeibõl és megtapasztalhatják a Bodrogköz borászainak vendégszeretetét. A hagyomány szerint a Millennium tér vendégseregét idén is borkóstoló és színvonalas kulturális programok kényeztetik. A népzenészek, mazsorett- és néptánccsoportok mellett több ismert magyarországi elõadó is Királyhelmecre látogat. Egyebek mellett képzõ- és iparmûvészeti kiállításokkal, kézi készítésû portékákkal, hagyományõrzõ mûsorokkal, néptánc és népzenei produkciókkal, gyermek- és sportprogramokkal, könnyûzenei koncertekkel szórakoztatjuk vendégeinket. A fesztivál rangját a helyi gasztronómia elsõrangú kínálatai is gyarapítják. Leto je už nenávratne za nami a po dlhých, teplých a slnečných dňoch sa k slovu hlási jeseň. Prichádza k nám vždy v rovnakom čase, ako švihnutím čarovného prútika. Z krásneho a teplého leta plynulo príde chladnejšie, ale zato pestrejšie obdobie. Obdobie, ktoré je časom bilancovania. Je to čas, keď si človek zžitý s prírodou trocha vydýchne a bilancuje. Ovocie jeho celoročnej práce je v bezpečí - úroda v osýpkach, zvieratá pod strechou. Začal prípravy na nastávajúce depresívne a mrazivé obdobie, ale v myšlienkach už spriada plány na nadchádzajúcu jar. Dnešný človek už nie je tak zžitý s prírodou, práca ho pohlcuje celý rok a jej plody si užíva celoročne. Ale nie všetko sa mení s dobou. Sú chvíle, ktoré sa vždy opakujú, jeseň stále vonia ako suchá pokosená tráva, príjemne staro, upokojujúco. Úplne inak ako leto, leto ktoré je prehriate slnečnými lúčmi ktoré hladia tvár a dušu, napĺňajú radosťou a pozitívnou energiou. A práve tieto chvíle sa človek snaží uchovať v pamäti, aby hladili ako balzam na duši v pochmúrnom a mrazivom zimnom období. A práve bujará nálada vinobraneckých osláv môže byť liekom na melanchóliu a uzavretie sa do seba, čo prichádzajúca pochmúrna jeseň prináša. Neodmysliteľnou súčasťou vinobrania sú ľudia, k práci ktorých patrí aj dobrá nálada, spev a humor.mestské zastupiteľstvo sa rok čo rok pokúša túto náladu vniesť do každodenných povinností tým, že uchováva a nesie ďalej tradíciu vinobraneckých osláv ich každoročnou organizáciou, čím napĺňa ulice nášho malého mesta. Aj tento rok s veľkým potešením a vervou v septembri usporiadame Medzibodrožský kultúrny festival na námestí Milénia. Očakávame Vás s pestrou programovou kavalkádou v ktorej pevne dúfame, že každý z Vás nájde svojmu vkusu príťažlivé predstavenie. Vaše chuťové kanáliky pošteklíme výberom najlepších vín a gastronomických lahôdok. Popri domácich účinkujúcich a mažoretkách, privítame v našom meste aj zahraničných účinkujúcich. Čakajú Vás výstavy, programy uchovávajúce ľudovú tradíciu, detské a športové hry, ľudová hudba a tanec, koncerty populárnej hudby. Tisztelt Királyhelmeciek, Kedves Vendégeink! Arra kérem hát Önöket, egy teljes hétvégén át köszöntsük együtt a természet és az ember közös munkájának gyümölcsét! Kívánom, hogy mindenki érezze jól magát, hogy a jó bor és a jó muzsika mellett kellemesen, vidáman töltsék el a fesztivál napjait! Vážení spoluobčania, milí hostia! Pozývam Vás, aby sme počas nasledujúcich víkendových dní spoločne oslavovali plody prírody násobené poctivou prácou človeka. Je mojim úprimným prianím, aby ste tóny príjemnej hudby spojili s chuťou lahodného vína a Medzibodrožský kultúrny festival prežili v dobrej nálade a v spoločnosti príjemných ľudí. Pataky Károly, polgármester Karol Pataky Primátor mesta 1

2 A KIRÁLYHELMECI VÁROSI HIVATAL HÍREI ELSÕSORBAN A LAKOSOK IGÉNYEIT TARTJUK SZEM ELÕTT SIKERESEN MÛKÖDIK A KIRÁLYHELMECI KÖZÖSSÉGI KÖZPONT A Mécs László utcán idén július 10-én befejezõdött az évekkel ezelõtt elkezdett csatornaépítés utolsó szakasza, aminek köszönhetõen 34 családi házat köthettek a hálózatra. Pápay Kornélia, a Királyhelmeci Városi Hivatal területfejlesztési részlegének vezetõje szerint sikernek számít, hogy az évek óta tartó munka végre befejezõdött. A csatornahálózat kiépítése a Mécs László utcán 2006-ban indult, az utcát akkor a munkálatok miatt felbontották, de a rekonstrukció elmaradt. A munkálatokhoz szükséges dotációt a város az elmúlt évek során kisebb részletekben kapta meg, más forrás pedig nem állt rendelkezésre, így a munkálatok hosszú éveken át szüneteltek. Elsõrendû szempont számunkra most az volt, hogy a csatornahálózat végre kiépüljön, s ezzel eleget tegyünk a lakosok legfontosabb igényeinek. A város megtesz mindent annak érdekében, hogy a csatornahálózat kiépítését követõen az utcák helyreállítása is megtörténjen nyilatkozta Pápay Kornélia. A Mécs László és a Lorántffy utca, valamint a Hõsök tere környékének komplex rekonstrukciójához szükséges tervdokumentáció már régebben elkészült, sõt, az építési engedélyt is kiadták már, de a fejlesztés megvalósítására eddig nem sikerült pénzt szerezni. A részleg vezetõje szerint egyébként sem lenne ésszerû azelõtt hozzáfogni a javításhoz, hogy a csatornahálózat kiépítése a város egyéb területein befejezõdne. A Kossuth utcai alapiskola épületében mûködõ közösségi központ öt alkalmazottat foglalkoztat, akik fõként a szociálisan hátrányos helyzetû polgároknak segítenek. és Mezõkövesden is. Balog Róbert hetente kétszer egy tíztagú futballcsapatot is edz a mûfüves pályán. REKONŠTRUKCIA PLYNOVODOV Firma SPP Bratislava podala dňa 2. júna 2014 žiadosť o vydanie povolenia na zvláštne užívanie verejného priestranstva (rozkopávkové povolenie) na líniovú stavbu: rekonštrukcia plynovodov na ulici Mierovej, L. Kossutha, Štefánikovej, Pri štadióne, Záhradnej a Hlbokej, na zastavaných pozemkoch intravilánu mesta, za účelom riešenia nevyhovujúceho technického stavu plynárenských zariadení v meste. Dňa 5. júna 2014 Mesto Kráľovský Chlmec, špeciálny stavebný úrad, vydalo rozhodnutie o zvláštnom užívaní miestnej komunikácie. Povolenie bolo udelené podľa predloženej projektovej dokumentácie a súhlasného stanoviska OR PZ Trebišov ODI zo dňa 31. decembra 2013 na uloženie podzemného plynového vedenia. Stavba sa mala realizovať do 22. novembra Firma SPP podala dňa žiadosť 2 vody budú vedené v súbehu s existujúcimi, a to v zeleni, chodníku a miestnej komunikácii podľa miestnych podmienok, v závislosti od existujúcich podzemných vedení. Stavba sa má realizovať v termíne do 3. novembra KANALIZÁCIA, ROZŠÍRENIE Stavebné práce boli zrealizované podľa zmluvy o dielo, schválenej PD, dohodnutých zmien, platných STN, zákonov a vyhlášok. Predmetná stoka je zaústená do jestvujúcej šachty verejnej kanalizácie na ulici Štefánikovej, v km 0,079 križuje Hlavnú ul. pretlačaním oceľovej chráničky DN 600, v dlžke 20 m, ďalej pokračuje po ul. Lorantffyovej a smeruje na ul. L. Mécsa, z ktorej rieši odvádzanie splaškových odpadových vôd do verejnej kanalizácie. Na trase vedenej po miestnych komunikáciách boli zrealizované podkladné vrstvy o vydanie povolenia na zvláštne užívanie verejného priestranstva (rozkopávkové povolenie) na líniovú stavbu za účelom riešenia havarijného stavu plynárenských zariadení v katastrálnom území Kráľovský Chlmec. Dňa 30. júna 2015 Mesto Kráľovský Chlmec preskúmalo túto žiadosť a udelilo dodatočné povolenie na zásah do verejného priestranstva podľa predloženej projektovej dokumentácie a súhlasného stanoviska OR PZ Trebišov ODI zo dňa 25. mája 2015 na uloženie podzemného plynového vedenia. Účelom stavby, ktorá je súčasťou rekonštrukčného programu obnovy plynovodov, bolo riešenie nevyhovujúceho technického stavu plynárenských zariadení v meste Kráľovský Chlmec. Nové plynoz drveného kameniva so zhutnením po vrstvách s následnou realizáciou podkladných betónových vrstiev, alebo cementobetónových krytov miestnych komunikácií, ako aj asfaltových krytov miestnych komunikácií na ul. Štefánikovej a na ul. Lorantffyovej. Na ul. L. Mecsa bola v určených úsekoch zrealizovaná pôvodná kamenná dlažba. Miestne komunikácie a chodníky, ktoré boli narušené prekopávkami pre domové kanalizačné prípojky boli uvedené do pôvodného stvu pokládkou kamennej dlažby alebo cementobetónovým krytom. Dátum začatia prác: Dátum ukončenia prác: JUDr.Kornélia Pápayová PhD., vedúca oddelenia Feladataik közé tartozik a hivatalos ügyek intézése, a tanácsadás, az iskolalátogatással kapcsolatos ügyek rendezése, de egyéb szociális szolgáltatásokat is nyújtanak. Július végéig több mint kétszázan fordultak hozzánk különbözõ kérésekkel, s a látogatók száma egyre nõ mondta Rudik Mária, a központ vezetõje. Az ide érkezõk többsége kérvények megírásában és végrehajtási ügyek intézésében kér segítséget, de Rudik Mária és Pándy Norbert egyéb szakmai tanácsokkal is ellátják az ügyfeleket. A központban dolgozó Kása Melinda heti két alkalommal 3-6 éves gyerekek számára tart iskolai elõkészítõ foglalkozásokat, ahol a gyerekek számára a rajzolás, a meseolvasás, a bibliai témák megvitatása, valamint a kézügyesség- és a kreativitásfejlesztõ gyakorlatok adnak lehetõséget a szórakozásra, a fejlõdésre. A központ munkatársa hittanórákat tart a fejszési óvodások számára, heti két alkalommal a gyengébben teljesítõ gyerekeket korrepetálja, és naponta ellátogat a nyugdíjasotthonokba, hogy elbeszélgessen az ott élõ idõsekkel. A központ mellett alakult roma tánccsoport tagjai heti három alkalommal vesznek részt foglalkozáson. A Balog Róbert és Horváth Valéria vezette csoport 25 tagú; négy zenész, két énekes és tizenkilenc táncos alkotja. Fõként roma és hagyományos magyar népi táncokat adnak elõ, de akad néhány modern magánszám is a repertoárjukban. A tánccsoport tagjai részt vettek a Királyhelmeci Ifjúsági Tanács által szervezett tehetségkutató versenyen, ahol második helyezést értek el, s néhány táncos fellépett már Budapesten VÁLASZ A KÖRKÉRDÉSRE A központ munkatársai havonta egyszer különbözõ célcsoportoknak szerveznek közösségi összejöveteleket, ahol a résztvevõk igényeinek megfelelõ témájú elõadásokat tartanak. Az elsõ két ilyen összejövetel a bemutatkozásról szólt, a következõ a nyári napközis tábor zárórendezvénye volt, melyen a gyerekek közös versenyekkel búcsúztak a vakációtól. A központ tagjai kapcsolatot teremtettek a Jó Angyal segélyszervezettel, hogy gyerekeknek és kisgyermekes szülõknek segítsenek, valamint olyan, hátrányos helyzetben élõket támogassanak, akik betegségük miatt nem tudnak munkát vállalni. Néhány héttel ezelõtt a központ munkatársai gyûjtést szerveztek egy helyi család számára, melynek egy rövidzárlat miatt kiégett a lakása. A beérkezett adományoknak köszönhetõen a család újra berendezhette otthonát. Sikeres volt a második gyûjtés is, amelyet hátrányos helyzetû családok megsegítésére szerveztek. A júniusi hónap legfontosabb eseménye a gyereknapi rendezvény volt, ahol a központ dolgozói játékos vetélkedõkkel szórakoztatták a gyerekeket és a helyszínen készült gulyással vendégelték meg õket. Ugyanebben a hónapban egy egész délutánt betöltõ zenés-táncos mûsort szerveztek a kultúrházban, júliusban pedig találkozóra hívták több korosztály képviselõit. Júliusban zajlottak a tematikus napközis táborok is, amelyeket átlagosan gyerek látogatott. A központban készülnek a Bodrogközi Kulturális Fesztiválra is, melyen zenés, táncos elõadásukat szeptemberben a Millennium téren tekintheti majd meg a közönség. Ön szerint szükség van továbbra is a posta szombati nyitva tartására? Az elmúlt években Királyhelmecen a posta szombatonként is nyitva volt, de csak minimális szolgáltatásokat biztosított. Az intézmény igazgatója nemrégiben arról tájékoztatt, hogy szombatonként minimális az érdeklõdés a posta szolgáltatásai iránt, ezért úgy vélte, a szombati nyitva tartás fölösleges. A témával kapcsolatban a lakosoknak megoszlott a véleménye. Akadtak olyanok, akik jónak látták volna, ha nem történik változás, és az intézmény szombatonként továbbra is nyitva tart, ám a véleménynyilvánítók többsége egyetértett a posta vezetõjének felvetésével. A Szlovák Posta vezetõsége úgy döntött, hogy Királyhelmecen a posta szombati nyitva tartását egyelõre nem szüntetik meg. Pataky Károly polgármester

3 INTERJÚ GÁSPÁR SÁNDORRAL, A KÖZTERÜLET- FENNTARTÓ OSZTÁLY VEZETÕJÉVEL Gáspár Sándor megbízott vezetõként kezdte munkáját idén április 1-jén a királyhelmeci közterület-fenntartó osztály élén, miután az intézmény korábbi irányítója távozott posztjáról. Az állás betöltésére kiírt pályázatot megnyerte, így április 16- tól hivatalosan is õ irányítja a részleget. Melyek a közterület-fenntartó osztály kiemelt feladatai? Fõbb feladataink közé tartozik többek között az elektronikus hulladék számára fenntartott gyûjtõudvar és a fejszési városrészben kialakított komposztáló telephely üzemeltetése, a játszóterek, a homokozók és a közterületek zöldövezetének karbantartása. Mi végezzük a helyi utak, járdák és a közterek tisztán tartását, mi tartjuk azokat karban, valamint feladataink közé tartozik a közvilágítás és a géppark karbantartás, és a vízelvezetõ csatornák tisztítás is. Gondoskodunk a nyilvános WC és a temetõk üzemeltetésérõl, az utak, a járdák és lépcsõk csúszásmentesítésérõl és a hóeltakarításról is. Minden éven összegyûjtjük a lakóházak környékérõl a tavaszi munkálatok elvégzése során keletkezett zöldhulladékot, amelyet aztán a komposztálóba szállítunk. A Dobrai úton lévõ telephelyen a lakosok ingyen leadhatják a veszélyes anyagokat tartalmazó és az építési hulladékot, az elektromos berendezéseket és bútorokat mindezt azonban csak a megadott idõpontokban. Mit tapasztalt áprilisban, a munka megkezdésekor? Elsõsorban az döbbentett meg, hogy a vezetõi poszt átvételénél elõdömtõl csupán egy kulcscsomót kaptam. Információk és egyéb dokumentumok híján magam mértem fel a helyzetet, ami fölöttébb lehangoló volt. Az irodai helyiségek inkább raktárként szolgáltak, adminisztratív munkára teljesen alkalmatlanok voltak, és a szociális helyiségek is használhatatlanok voltak. Elsõsorban a megfelelõ munkakörülmények kialakítása volt a legsürgetõbb feladatunk. Nem terheltük ezzel a városi költségvetést, önerõbõl, munkaidõ után oldottuk meg ezt a gondot, de a Febra és a Top Step cégek támogatása is nagy segítséget jelentett. Szinte azonnal kiderült az is, hogy a munkagépek nagy része teljesen elavult. A gépparkot jelenleg két traktor, egy mikrobusz, egy Avia típusú teherautó és egy furgon alkotja. Lehetõségeinkhez mérten igyekeztük elvégezni mielõbb a legfontosabb javításokat, de ezzel a munkálatok nem értek véget. Folyamatosan dolgozunk, javítjuk a gépeket, de erre a célra a város pénzügyi helyzete miatt egyelõre több pénzt nem fordíthatunk. Ahhoz azonban az elvégzett javítási munkálatok mindenképp elegendõek voltak, hogy napi feladatainkat elláthassuk. Szeretnénk azonban, ha idõvel sikerülne a gépparkot annyira korszerûsíteni, hogy a bérbeadása révén bevételekre is szert tehessünk. Milyen további problémákat sikerült megoldaniuk az elmúlt hónapokban? A kapuk rossz állapota miatt az elmúlt idõszakban több alkalommal is betörtek az telephelyre. Az oldalsó kaput már felújítottuk, a fõkaput jelenleg is javítják munkatársaink. A közmunkaprogramban alkalmazottak közül mindazok, akik nem a helyi intézményekben kaptak munkát, a részlegünk dolgozóival együtt látják el a feladataikat. A jobb kommunikáció és e- gyüttmûködés érdekében fontosnak tartottam, hogy a vezetõjük a továbbiakban a mi irodánkban lássa el teendõit. A Fejszésen lévõ komposztálót szintén elhanyagolt állapotban találtuk. Kiderült, hogy korábban nem szakszerûen jártak el a használatánál, így a komposzt 90 %-a kárba veszett. A hibát elhárítottuk, most már ügyelünk arra, hogy a zöldhulladék komposztálása rendben történjen. A homokzókban lévõ homokot már kicseréltük, tervezzük a játszóterek felújítását. Jelenleg milyen munkálatok zajlanak a városban? A nyár folyamán szünet nélkül zajlik a nyilvános területek zöldövezetének karbantartása (gépi fûnyírás, a fák metszése és a bokrok nyírása), a viharok okozta károk elhárítása. Kezdetben a kaszák rossz állapota megnehezítette a munkát, ezért ezeket sürgõsen javítanunk kellett, de most már folyamatosan haladunk az elbokrosodott területek tisztításával. Megtörtént a járdák és közutak szegélyeinek takarítása és a csatornarendszer tisztítása, amirõl úgy tûnik elõdeink sajnos megfeledkeztek. Folyamatosan dolgozunk az illegális szemétlerakatok felszámolásán is. A szemetelõket a városi rendõrséggel közösen próbáljuk megfékezni. A közelmúltban a lakosok segítségével már tetten is értünk néhány elkövetõt. Milyen célokat tûztek ki az õszi és a téli hónapokra? A múltban megoldatlan problémákkal igyekszünk napi szinten foglalkozni a továbbiakban is. Fontosnak tartjuk a lakossági bejelentéseket, melyeknek szintén igyekszünk eleget tenni. Szeretnénk a polgárok elvárásainak megfelelve és az õ érdekeiket figyelembe véve minél magasabb szintû szolgáltatást nyújtani. Az a célunk, hogy rugalmasak, hatékonyak legyünk, s hogy a munkánkkal hozzájáruljunk egy tisztább, élhetõbb város megteremtéséhez. Fogadónap a dobrai úti telephelyen: szerdánként között (A hulladékot a megadott idõpontokban adhatják le ingyenesen a telephelyen.) Cím: Dobrai út 4. Telefonszám: , MEGHÍVÓ A LAKOSSÁGI FÓRUMRA Királyhelmec Város Önkormányzata lakossági fórumot szervez október 23-án 18 órakor a városi mûvelõdési központban. A találkozó célja, hogy lehetõséget biztosítson a véleménynyilvánításra és -cserére. A szervezõk minden érdeklõdõt tisztelettel várnak! POZVÁNKA NA OBČIANSKE FÓRUM Mestské zastupiteľstvo v Kráľovskom Chlmci Vás srdečne pozýva na občianske fórum na tému, ktoré sa uskutoční dňa o 18,00 hod. v budove Mestského kultúrneho strediska v Kráľovskom Chlmci. HASZNOS TUDNIVALÓK ÜGYINTÉZÉSHEZ A SÍRHELYEK NYILVÁNTARTÁSA A képviselõ-testület 2012/2-es számú határozatának 4. bekezdése alapján, valamint a Tt. 2010/131-es számú (a temetkezésrõl szóló) törvény 21 -a alapján Királyhelmec város, a helyi köztemetõk fenntartója határozatlan idõre bérbe adja a sírhelyeket az elhunytak hozzátartozói számára. A sírhelyilleték a Bolyi és Szentesi úti temetõben elhelyezett sírokra vonatkozik. A jogosultság a sírhely használatára a bérleti szerzõdés megkötésével jön létre. Sírhelyilletéket minden 10 évre elõre kell befizetni, amennyiben a hozzátartozó fenn kívánja tartani a sírhelyet. A bérlõ köteles minden év február végéig befizetni további 3,30 eurót a sír bérbeadásával összefüggõ szolgáltatásokért (a sírhelyek nyilvántartásával összefüggõ adminisztrációs munkák, víz használata, kaszálat, szemét eltakarítás stb.). Ha a bérleti díjat nem fizetik be, legkésõbb a bérleti szerzõdés lejárta után 1 évig, akkor a sírhelyet felszámolhatják. A sírhely bérlõjének halála esetén annak közeli hozzátartozója elõnyt élvez a sírbérleti szerzõdés megkötésére; ha több közeli hozzátartozó is van, az a kedvezményezett közülük, aki elsõként jelentkezik. Az elõnyjog legkésõbb a bérlõ halálát követõ egy évig érvényesítõ. A városi nyilvántartásban több olyan sír szerepel, amelyekért a hozzátartozók az elmúlt idõszakban nem fizették a bérleti díjat. Felszólítjuk azokat a lakosokat, akik elmulasztották a befizetést, hogy a lehetõ legrövidebb idõn belül jelentkezzenek a városi hivatalban (földszint, 39. sz. iroda) a nyilvántartás pontosítása, illetve a bérleti szerzõdés megkötése miatt! Ellenkezõ esetben ezek a sírhelyeket felszámolhatják. Kérjük a lakosokat, hogy az ügyintézés idõpontját elõre egyeztessék velünk a 056/ as telefonszámon! CINTORÍNSKE POPLATKY Vážení užívatelia a nájomcovia hrobových miest, v zmysle 21 ods. 1 Zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve a článku 4 Všeobecne záväzného nariadenia mesta Kráľovský Chlmec č. 2/2012 právo užívať hrobové miesto vzniká uzavretím nájomnej zmluvy na dobu neurčitú. Nájomca je povinný uhradiť nájomné za hrobové miesto na 10 rokov. Nájomca sa okrem nájomného zaväzuje uhradiť aj poplatok za služby spojené s nájmom hrobového miesta, ktorý v sebe zahŕňa administratívne úkony súvisiace s evidenciou hrobových miest, poplatok za používanie vody na polievanie kvetov, kosenie trávy, za likvidáciu odpadov v sume 3,30 eur za jeden kalendárny rok. Nájomné a udržiavací poplatok sú splatné v deň podpísania nájomnej zmluvy oboma zmluvnými stranami. Po uplynutí kalendárneho roka nájomca sa zaväzuje uhradiť udržiavací poplatok vo výške 3,30 do konca februára príslušného kalendárneho roka, poštovou poukážkou alebo v hotovosti do pokladne prenajímateľa. Výška nájomného a služby spojené s nájmom hrobového miesta sa riadia cenníkom prenajímateľa platným ku dňu uzatvorenia zmluvy. Pri úmrtí nájomcu prednostné právo na uzavretie nájomnej zmluvy má osoba blízka; ak je blízkych osôb viac, tá blízka osoba, ktorá sa prihlási ako prvá. Napriek tejto skutočnosti evidujeme hrobové miesta, u ktorých nie sú splnené podmienky užívania hrobového miesta a počet neplatičov za hrobové miesta, ktorí ich nemajú zaplatené. Mesto Kráľovský Chlmec ako správca cintorínov však musí neplatičov upozorňovať v zmysle zákona o pohrebníctve, čo je podmienkou pre prípadné zrušenie hrobového miesta z dôvodu neplatenia. Vyzývame touto cestou všetkých neplatičov a osoby, u ktorých nie sú splnené podmienky užívania hrobového miesta, aby sa čo najskôr dostavili na Mestský úrad Kráľovský Chlmec, prízemie, číslo dverí 39. z dôvodu spresnenia evidencie resp. uzatvorenia nájomnej zmluvy. Len tak sa vyhnú, v prípade nedoručenia písomného upozornenia, napríklad z dôvodu zmeny adresy, zrušeniu hrobového miesta. Termín návštevy prosíme dohodnúť pred príchodom na tel. čísle 056/ Kontakt na spolupracovníka správcu cintorína: Cenník pohrebných služieb Výkop zemného hrobu s jedným úložným miestom 45,-, výkop hrobky s jedným úložným miestom 45,-, výkop hrobky s dvoma úložnými miestami 55,-, výkop zemného hrobu pre dieťa 15,-, výkop hrobky pre dieťa 20,-, použitie chladiaceho zariadenia za každý začatý deň 8,- Nájom hrobového miesta na 10 rokov podľa typu hrobu v eurách: detský hrob 10,- (1,00 /rok), jednohrob 17,- (1,70 /rok), dvoj hrob 34,- (3,40 /rok), troj hrob 51,- (5,10 / rok), miesto pre urnu 17,- (1,70 /rok), krypta 34,- (3,40 /rok) Obnovenie - nájom hrobového miesta na 10 rokov: detský hrob 10,- (1,00 /rok), jedno hrob 17,- (1,70 /rok), dvoj hrob 34,- (3,40 /rok) troj hrob 51,- (5,10 /rok), miesto pre urnu 17,- (1,70 /rok), krypta 34,- (3,40/rok) Prenájom obradnej siene: rozlúčka 5,- pohrebný akt 7,-, Katafalk 4,- Reprodukovaná hudba v priebehu pietneho aktu: 3,-, Dezinfekčné prostriedky a dezinfekcia obradnej miestnosti pred a po pohrebe 7,- Jednorazový komerčný vstup motorového vozidla na pohrebisko za účelom zhotovenia nového hrobu resp. opravy už existujúceho hrobu 7,- / 1 deň 3

4 MÚZEUMOK PÁRBESZÉDE A királyhelmeci székhelyû Bodrogközi és Ung-vidéki Közmûvelõdési Intézet, Kassa Megyei Önkormányzat Kulturális Intézménye, 2006-ban jött létre, mint multikulturális közintézmény. A Felsõ-Bodrogköz és Ung-vidék területén 47 községben fejti ki tevékenységét a kultúra fejlesztésének terén. Az intézmény mûködteti a térségi könyvtárat Királyhelmecen, valamint a Mailáth József Regionális Múzeumot is. A Mailáth József Térségi Múzeumi Tárlat küldetése a múzeumi értékû mûtárgyak gyûjtésén és rendszerezésén túl, a kulturális hagyaték szerves részeként a Felsõ-Bodrogköz és Ung-vidék értékeinek megismertetése, bemutatása. A gyûjtemény 2006-tól a gróf Mailáth József által, 1895-ben építetett mûemléki épületben kapott helyet. Az eklektikus stílusú épület eredetileg az 1846-ban megalakított Bodrogközi Tiszaszabályozó Társulat igazgatósági székházaként szolgált. A térség viharos történelmi és társadalmi fejlõdése rányomta bélyegét a város eme ódon gyöngyszemére is ig sokféle hasznosítása volt az épületnek, többek között, mint járási kereskedelmi vállalat, rendõrõrs, óvoda, motortekercselõ részleg, varroda, városi egyetem és könyvtár is mûködött. A múzeum létrejöttét követõen került sor az épület eredeti formájának visszaállítására, karbantartási munkálatok elvégzésére, valamint a tetõfödém cseréjére, amelyet a Bodrogközi és Ung-vidéki Közmûvelõdési Intézet saját forrásból valósított meg. A város tulajdonában lévõ épületet a Megyei Közmûvelõdési Intézet a múzeum létrehozásának és mûködtetésének céljából 30 évre kapta bérbe. A térségi múzeumi tárlat az antropogén tényezõ természeti környezetre, illetve a felszíni borítottságra gyakorolt hatásának koncepciószerû bemutatását tûzte ki célul, a célterület történelmi, társadalmi és gazdasági fejlõdésének tükrében, elõtérbe helyezve a 19-ik század felétõl fellendülõ vízszabályozási folyamatokat. E cél megvalósításának érdekében került sor a Múzeumok Párbeszéde címû pályázat kidolgozására, amelyet a Megyei Közmûvelõdési Intézet, Cigánd várossal közösen nyújtott be, s amely támogatást nyert a Magyarország Szlovákia Határon Átnyúló Programból. A projekt kivitelezésére elõször kéttagú konzorcium alakult Cigánd járási székhelyû város vezetésével, továbbá a szlovákiai oldal vezetõ partnere a Bodrogközi és Ung-vidéki Közmûvelõdési Intézet formájában, de mivel az ingatlan tulajdonosa, Királyhelmec Város Önkormányzata, így ki lett bõvítve háromtagú partnerséggé, Királyhelmec Város Önkormányzata mint projekt partner került bevonásra. Kiemelendõ, hogy a partnerség fejlesztésének köszönhetõen egy versenyképes idegenforgalmi szolgáltatás jön létre, amely komplex módon járul hozzá a kulturális turizmus címén a Bodrogközbe és Ung-vidékre látogatók számának, illetve az itt eltöltött vendégéjszakák mennyiségének növeléséhez. A stratégiai célok egyike a koherencia közös marketing eszközök általi erõsítése, valamint a kulturális turizmus kínálatának bõvítése a határ menti térségben. A A projekt kódja HUSK/1101/1.3.1./0244 pályázat összköltségvetése ,00 euró, amelybõl ,50 eurót folyósít az Európai Regionális Fejlesztési Alap, a szlovák, illetve magyar kincstár hozzájárulása eléri a ,00 eurót, valamint a partnerek önrésze az ,50 eurót. A Bodrogközi és Ung-vidéki Közmûvelõdési Intézet, mint határon túli partner költségvetése ,00 euró, ebbõl az Európai Regionális Fejlesztési Alap ,00 eurót, míg a szlovák államkincstár ,00 eurót folyósít. A megyei intézmény önrész hozzájárulása ,00 euró. Királyhelmec önkormányzatának költségvetése ,00 euró, melybõl az ERFA által finanszírozott részarány ,00 EUR, illetve a Szlovák Köztársaság államkincstára általi rész ,00 euró. A város ,00 euró önrésszel járul hozzá a projekt kivitelezéséhez. A projekt kezdete július 01., tervezett befejezése június 30 volt, kivitelezési határideje október végére lett módosítva. A projekt eredményeként teljes körû felújításon esik át a múzeum épülete. Korszerû belsõ térelosztás valósul meg, valamint fejlesztésre kerülnek a házgépészeti és kiállítástechnikai eszközök is. A tetõtérben múzeumandragógiai termek, iroda- és kiszolgáló helyiségek lesznek kialakítva. A földszint keleti szárnyában a Mailáthok, a térségi vízszabályozás folyamata, illetve a felszíni borítottság és vízrajz fejlõdése kerül bemutatásra. A földszinti nagyteremben az idõközi kiállítások kapnak helyet. A nyugati szárny kistermében múzeumi olvasó és emlékszoba lesz. A földszinti folyosón a képzõmûvészeti galéria szolgálja majd a mûvészet múzsáit. Az alagsori helyiségben és pincében a Királyi Borpatika biztosít helyet a Királyhelmeci Borászati Táj állandó kiállításának. A projekt nem kevésbé fontos része volt a múzeum mögötti udvar megvásárlása is. A felújítást követõen itt egy komplex rendezvénytér alakul ki, kis színpaddal, a kerítésen túl, rendezett parkolóhelyekkel és dísznövényzettel. A mûemléki épület felújításával jelentõsen növekszik az intézmény infrastrukturális felszereltsége, s az épület befogadóképessége. Egyidejûleg színvonalas turisztikai termék jön létre a Kassai Megyei Önkormányzat által irányított borúton, azaz a Via Vinaria turisztikai tematikus úton, melynek Királyhelmec városa az egyik belépési pontja. És nem utolsó sorban Cigánd, Királyhelmec és a Megyei Közmûvelõdési Intézet közötti együttmûködésnek köszönhetõen egy a jövõre nézve fontos jelentõségû, határon átnyúló Bodrogközi kulturális tematikus út alapjai kerülnek kialakításra. A felújítási munkák folyamatosan zajlanak. A partnerek és a kivitelezõk megfeszített erõvel dolgoznak az épület felújításán és a múzeumi tartalmak színvonalas kidolgozásán. Nagyon bízunk abban, hogy ez a jelentõs felújítás és korszerûsítés, valamint az élõ kultúra beiktatása a Regionális Múzeumot sokkal vonzóbbá teszi a régió lakosai és az idelátogató turisták számára. A múzeum mûködése középtávon meghatározza a térség értékeinek kutatását egyben megalapozza egy tudományos mûhely létrejöttét is. ( Szemán Tibor Projekt DIALÓG MÚZEÍ kód projektu HUSK/1101/1.3.1./0244 Kultúrne centrum Medzibodrožia a Použia (ďalej len KCMaP) je trojzložkovou kultúrnovzdelávacou inštitúciou Košického samosprávneho kraja. Bolo založené v roku V záujmovom území Medzibodrožia a Použia sa venuje rozvoju kultúry a osvety v 47 obciach a 3 mestách. Inštitúcia spravuje aj regionálne múzeum a knižnicu. Poslaním Regionálnej muzeálnej expozície Jozefa Mailátha je zhromažďovanie predmetov múzejnej a galerijnej hodnoty ako súčasti kultúrneho dedičstva, vytvorenie podmienok na ich ochranu, ich využívanie a sprístupňovanie tak, aby prispievali k šíreniu poznatkov, vedeckému bádaniu a poznávaniu histórie, kultúry a prírody regiónov Medzibodrožia a Použia. Od roku 2006 múzeum sídli v pamiatkovej budove, postavenej v eklektickom štýle, ktorú v roku 1895 dal postaviť gróf Jozef V. Mailáth (Mailáth V. József). Pôvodne slúžila, ako riaditeľské sídlo Vodného družstva pre reguláciu Tisy v Medzibodroží, založenej v roku Spoločenský a politický vývoj mikroregiónu poznačil aj osud tohto klenotu mesta. Do roku 2006 v budove sídlila policajná stanica, škôlka, OPP, navijáreň elektromotorov, krajčírska výroba, mestská univerzita, či knižnica. Po založení múzea bolo možné začať s opravou budovy a s výmenou strešnej krytiny. Zároveň interiér bol upravený v súlade s pôvodným priestorovým členením budovy. Tieto práce financovalo Kultúrne centrum Medzibodrožia a Použia z vlastneho rozpočtu. Mesto Kráľovský Chlmec prenajalo budovu krajskému kultúrnemu centru pre účely prevádzky regionálneho múzea na obdobie 30 rokov. Koncepcia regionálnej muzeálnej zbierky je založená na predstavení prírodných, historických a spoločensko-ekonomických vplyvov antropogénneho faktora na pokryvnosť krajiny s dôrazom na vodohospodárske úpravy, počnúc prvou polovicou 19. storočia. V záujme naplnenia tejto vízie došlo k vypracovaniu projektu Dialóg múzeí v spolupráci mesta Cigánd v Maďarsku a Kultúrneho centra Medzibodrožia a Použia, ktorý bol predložený do výzvy Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika Slovenská republika Pre implementáciu projektu pôvodne bolo založené dvojčlenné partnerstvo za účasti okresného mesta Cigánd a Kultúrneho centra Medzibodrožia a Použia, ku ktorému sa ako projektový partner pridalo aj mesto Kráľovský Chlmec, keďže budova múzea je majetkom samosprávy mesta. Je dôležité vyzdvihnúť, že vďaka partnerskej spolupráci vznikne konkurencieschopný produkt cestovného ruchu, ktorý komplexným spôsobom prispeje k nárastu počtu turistov prichádzajúcich do regiónu za kultúrnou turistikou, zároveň aj k nárastu počtu lôžkonocí v ubytovacích zariadeniach. Medzi strategické ciele projektu patrí aj posilnenie koherencie, ďalej aplikácia spoločných marketingových nástrojov, ako aj rozšírenie ponuky kultúrneho turizmu v prihraničnej oblasti. Celkový rozpočet projektu dosahuje výšku ,00 EUR, z príspevok z ERDF je ,50 EUR, štátne kofinancovanie ,00 EUR a vlastné zdroje partnerov ,50 EUR. Rozpočtová položka cezhraničného partnera, teda Kultúrneho centra Medzibodrožia a Použia dosahuje výšku ,00 EUR, z toho príspevok z ERDF ,00 EUR, štátne kofinancovanie ,00 EUR a vlastné zdroje ,00 EUR. Rozpočet mesta Kráľovský Chlmec dosahuje výšku ,00 EUR, z toho príspevok z ERDF ,00 EUR, štátne kofinancovanie ,00 EUR a z vlastných zdrojov prispeje mesto čiastkou ,00 EUR. Začiatok projektu je 01. júl 2013, predpokladané ukončenie sa plánovalo na 30. júna Termín ukončenia sa posunul do konca októbra Výstupom projektu bude komplexne zrekonštruovaná budova s modernizovaným priestorovým členením interiéru, inovatívnou technickou vybavenosťou a muzeálnymi obsahmi. V rámci prác sa v podkroví vytvoria priestory pre múzejnú pedagogiku a administratívu kultúrneho centra. Na prízemí východného krídla bude umiestnená stála výstava Mailáthovcov a regulácie Bodrogu, Latorice a Tisy. V hlavnej prízemnej časti, tzv. veľkej sále budú vytvorené priestory pre dočasné výstavy. V západnom krídle bude zariadená vedecká študovňa s múzejnou knižnicou. Na prízemí dostala priestor výtvarná galéria. V suterénnych a pivničných miestnostiach sa nachádza Kráľovská vínna apotéka so stálou výstavou Kráľovskochlmeckého vinohradníckeho rajónu. Nie menej dôležitou kapitolou projektu bolo aj odkúpenie nádvoria mestom. Po rekonštrukcii sa rozšíri vybavenosť múzejného areálu o festivalový priestor s malým javiskom, za plotom s upraveným parkoviskom a zeleňou. Rekonštrukciou pamiatkovej budovy sa výrazne zvýši vybavenosť inštitúcie v oblasti infraštruktúry. Zároveň sa skvalitní produkt kultúrnej turistiky na tematickej ceste Košického samosprávneho kraja Via Vinaria, ktorej jednou zo vstupných brán je aj mesto Kráľovský Chlmec. V neposlednom rade vďaka spolupráci miest Cigán, Kráľovský Chlmec a Kultúrneho centra Medzibodrožia a Použia vytvoria základy cezhraničnej náučnej cesty na múzejnú tematiku. Práce na múzeu postupne finišujú. Zapojené organizácie a firmy intenzívne pracujú na obnove budovy múzea a na vytvorení moderných a kvalitných múzejných obsahov. Sme presvedčení, že vďaka rozsiahlej rekonštrukcii, modernizácii a zapojení živej kultúry múzeum bude atraktívnejším pre návštevníkom a turistov. V strednodobom výhľade činnosť múzea podporí výskum hodnôt mikroregiónu a zároveň vytvorí aj základy pre fungovanie vedeckého pracoviska. Viac tu: Ing. Tibor Szemán referent, koordinátor projektu 4

5 Srdečne Vás pozývame na XIII. MEDZIBODROŽSKÝ KULTÚRNY FESTIVAL a VINOBRANECKÉ OSLAVY, ktoré sa uskutočnia v dňoch septembra 2015 v Kráľovskom Chlmci Tisztelettel meghívjuk Önt a XIII. BODROGKÖZI KULTURÁLIS FESZTIVÁL és SZÜRETI ÜNNEPSÉG rendezvényeire, Helyszín és időpont: Királyhelmec, szeptember Generálni sponzori: Fő támogatóink: 5

6 6

7 7

8 A 2015/2016-os TANÉV KIRÁLYHELMECI ELSŐSEI ZÁKLADNÁ ŠKOLA, L. KOSSUTHA 56. I. A Pásztorová Vivien, Kondášová Boglárka, Baloghová Penelope, Kandaová Dominika, Köteles Kincső, Horňáková Klaudia, Makó Levente, Szilágyiová Fruzsina, Tóth Romeo Norbert, Szilágyi Ádám, Csordásová Kitti, Balog Christofer, Šetétová Fanny, Matyiová Vivien, Kuliová Miriam, Babiák Máté, Ballová Monika, Hajdók Dávid, Šimková Barbara, Fényesová Viktória, Battyányi Nikolas, Adiová Daniela, Vojtková Lea, Lukáč Christopher Peter, Hanis Simon Dezső, Ádi Jozef, Pištová Veronika I. B Balog Mark, Kántor Štefan, Kecskésová Laura, Kecskésová Michaela, Bino Adam, Lakatošová Lucy, Brezina Sarah, Molnárová Letícia, Stanko Richard, Fényesová Kitti, Balla Roland, Sajko Marcel, Duna Lukas, Mihók Tobias, Papp Rafaella, Rontová Jázmin, Dakoš Franciska, Németh Viktor, Bodnárová Žaneta, Lukácsová Vanesa, Tóth Kevin, Karasová Orsolya, Kállaiová Annamária, Balog Kristián, Fek Milan, Gaži Leonard KIRÁLYHELMECI MAGYAR TANÍTÁSI NYELVŰ ALAPISKOLA Fotó: Dobos András I.A - Ádi Hajnalka, Balogh Christofer, Čík Valéria, Demeter Erika, Fényes Emese, Fényes Erika, Lakatoš Anastázia, Markovics Sebastian, Sándor Sára, Šivák Lucia I.B - Balla Csongor, Barna Jázmin, Dobos Emma, Fedor Leila, Fetyko Emma, Furik Anna, Gerenyi Máté, Györky Szabolcs Máté, Juhászová Miriam, Kállai Ján, Kis Tóthová Boglárka, Kiss Péter, Körmöndi Kristóf, Košláb Lea, Lengyel Tíria, Majoroš Dominika, Molnár Bence László, Pogány Žofia, Pósa Bence, Török Eszter Vilhelmina, Veres Zsófia, Vigh Július 8

9 KIRÁLYHELMECIEK SZILÁNKOK EGY FOTÓMÛVÉSZ ÉLETÉBÕL Beszélgetés a Prágában élõ, külföldön is egyre ismertebb és elismertebb királyhelmeci származású fotómûvésszel, Kopasz Viktorral. Legutolsó beszélgetésünk óta öt év telt el. Akkoriban a honvágy, az identitás kérdése foglalkoztatott leginkább. Mi történt veled azóta? Néhány évvel ezelõtt változás állt be az életemben. Egy idõre tudatosan elzártam magam azoktól a témáktól, amelyekkel addig elõszeretettel dolgoztam, mert rájöttem, hogy ezeket már kimerítettem és ha tovább foglalkozom velük, ezután már csak zsákutcába vihetnek. Új inspirációra volt szükségem. Úgy éreztem, eljött az ideje, hogy végre arra a közegre, környezetre reflektáljak, amiben élek. Akkoriban költöztünk el egy prágai lakónegyedbe, amely távol esett a természettõl, s ez segített abban, hogy elszakadjak a természeti motívumoktól is. Kíváncsi voltam, sikerül-e megszabadulnom a kötõdéseimtõl. Egy idõ után az erõs kötõdés megszûnt, s én kicsit befelé fordulóbb, melankolikusabb lettem. Folytattam a munkámat, ám elfordulva a régitõl, teljesen új dolgok befogadására váltam nyitottá. Hogyan nyilvánult meg ez a mindennapokban? Új otthonunkban, egy panelház 7. emeletén élve kerestem az új motívumokat, ötletszilánkokat, és izgalmas dolgokat, kontrasztokat fedeztem fel. Új gondolataim születtek a monoton, ismétlõdõ jelenségek, formák láttán (pl. ahogy a felkelõ nap többszörösen tükrözõdött az ablaküvegen). Azzal, hogy a munkám részévé tettem az addig nem kedvelt környezetet, sikerült meg is kedvelnem azt. Egyre jobban fókuszáltam az új életkörnyezetemre. Igazi kihívás volt ez, mert hosszú idõ után nem a természetben fellelt elemekkel, hanem absztraktabb, redukáltabb fragmentumokkal dolgoztam. Ebbõl a munkából állt össze a City.zen címû egységes anyag, mely egyfajta permanens meditáció a városi létben, kísérlet arra, hogy a részletek, a töredékek mennyire redukálhatók és milyen irányba terelhetõk. Hogy folytatódott ez a lelki- és munkafolyamat? Egy újabb elemmel dolgoztam tovább, a végeredmény a Helmetia c. fotósorozat lett. Ez a fiktív megnevezés a szülõvárosomhoz való kötõdésemet jelenti számomra. A munka alapját egy természeti jelenségbõl kinyert pontok (konkrétan a lenyesett bokor ágainak a végei) képezik, amelyek más-más aspektusban, de leginkább a kozmosz témájában jelennek meg. A sorozat azt sugallja, hogy a pontok lehetõsége végtelen, mégis összekapcsolható, összefüggésbe hozható a világunk aktualitásaival. Ezt követõen egy nagyobb alkotás született Absenció néven. Az alapötletet egy felöltöztetett, arctalan próbababa látványa adta egy üres, csendes, különlegesen megvilágított szobában. Az arc nélküli fej látványa erõteljes érzést váltott ki bennem: számomra ez az üresség prototípusa, az identitás teljes hiánya, a karakter abszenciája volt Meglepett az üresség, amit még sosem láttam ilyen erõteljesen megnyilvánulni. Olyan érzésem támadt, mintha az emberi identitást rámásolhatnánk egy báb fejére. A portrékon az identitás hiányát próbáltam megragadni. Megemlíteném a Sztereotip címû munkát is, amely az egyéniség elvesztésének veszélyét boncolgatja. Az állandó ismétlõdés, az elvárások, az élet nehézségei az asszimilálódás lehetõségét hordozzák magukban. Egyediségre törekvõ mûvész vagy, aki nem hajlik kompromisszumokra. Félsz attól, hogy egy idõ után a mûveidben mégis ismételni kezded önmagadat? Nem tagadom, van bennem egy félsz azzal kapcsolatban, hogy a mindennapos rutin magába szív, ugyanakkor azt is tudom, Foto: Fotograf magazin, Dita Havránková Kopasz Viktor hogy kellõ odafigyeléssel ez elkerülhetõ. Nehéz egyedinek maradni, de akinek ez sikerül, azt elismerik. Mindehhez az kell, hogy a mûvész ismerje önmagát, és a mûvészeti ágat, amelyben dolgozik, ugyanakkor az sem árt, ha az életszerû dolgok nekem ezt a tanári állásom jelenti a földön tartják az embert. A tanári munka visszafog a kreativitásban? Egyáltalán nem! Sõt, mindenki díjazza az alkotásvágyamat. A diákok számára motiváló egy aktív, alkotó tanár. Szerencsés vagyok, mert a munkám teret ad számomra a kibontakozáshoz. Naponta érzékelem a diákok tudásvágyát, -éhségét, s ez pozitívan hat a mûvészetemre mindez elõre visz engem. Hogyan viszonyulsz ezek után a természethez, a szülõvárosodhoz, önmagadhoz? Még mindig nagyon sokszor gondolok Királyhelmecre, s valószínûleg a természeti témákkal is foglalkozni fogok még. Néhány évvel ezelõtt készült egy fotósorozat (Késõ begyûjtés), amely az identitás kérdését boncolgatja. Ennek egyik részében (Post history a címe) található fotókon homokból készített térképek vannak, melyeken a természeti környezet (a Latorca folyó) romantikus szépsége konfrontálódik a táj fölött végigsöprõ keleteurópai történelem emléknyomaival. Bonyolult történelmi események vannak mögöttünk, különbözõ államformákban éltünk, és ez determinál minket. Az identitászavar felmorzsol A fotósorozatnak egyébként meglepõen pozitív fogadtatása volt Prágában. Az elmondottak alapján úgy érzem, az utóbbi idõben valóban nagy változáson mentél keresztül. Sok minden megváltozott a körülöttem és a belsõ világomban is. Nem ábrándozom, szeretném reálisan látni magamat és a világ történéseit, mert hiszem, hogy ha megértem a világot, nem kell veszélyeztetve éreznem magam. Gyakran tûnik úgy, hogy a világban szétesõben vannak a dolgok, de valójában csak új formába áll össze minden. Személy szerint örülök annak, hogy az életem úgy alakult, ahogyan alakult. Látom az elõnyét annak is, hogy nem Magyarországon születettem. Most képes vagyok négy nyelven kifejezni az érzéseimet, és otthon érezhetem magam három országban is. Mindeközben persze tovább kutatom az identitásom alkotóelemeit Mátyás Hudák Katalin Kopasz Viktor Királyhelmecen született 1973-ban. Ott is élt tizenhat éves koráig és 1992 között a kassai Iparmûvészeti Szakközépiskola növendéke volt, majd 1997-ben a prágai FAMU fotószakán szerzett diplomát. Ugyanebben az évben három hónapig a londoni Middlesex University ösztöndíjasa volt. Csehországi kiállításai mellett egyebek között Pozsonyban, Ljubljanában, Helsinkiben, Krakkóban és Weimarban kerültek közönség elé alkotásai. Idén Budapesten tekinthette meg a közönség az alkotásait. A fõiskola elvégzése óta Prágában él, a Filmmûvészeti Fõiskolán és egy képzõmûvészeti középiskolában is tanít, mindemellett folyamatosan alkot. A fotós munkái megtekinthetõk a honlapon. KULTÚRA, KÖZÉLET MOZGALMAS NYARAT TUDNAK MAGUK MÖGÖTT A BODROGKÖZI SZÍNJÁTSZÓK A Bodrogközi Színjátszók számára a tavaszinyári idõszak a legmozgalmasabb. Ilyenkor zajlanak a falunapok, a kulturális fesztiválok, melyeken gyakran mi is fellépünk. Idén más izgalmakban is részünk volt: újra elutazhattunk Mátészalkára, a XIV. Amatõr Színjátszó Találkozóra. A fesztivál két évig szünetelt a ELHUNYT TÓTHPÁL GYULA FOTÓMÛVÉSZ Tóthpál Gyula október 2-án született Perbenyikben. Az elsõ képeit ben készítette, abban az évben, amikor leérettségizett. Gimnazistaként már írogatott kisebb-nagyobb cikkeket, tudósításokat különbözõ újságokba, melyeket gyakran saját fotóival illusztrált. A pozsonyi mûszaki fõiskolán folytatott tanulmányait a negyedik szemeszter után abbahagyta, majd 1961-tõl a Hét címû képes napilap külsõ munkatársaként dolgozott. Elsõ önálló kiállítását Pozsonyban rendezték 1966-ban, 1968-ban pedig õ lett az Új Szó elsõ, státuszban lévõ, hivatásos fotóriportere. Prágában 1970 decemberében 70 képét láthatta az ottani közönség, egy évvel késõbb pedig a Berlini Fotómûvészeti Világkiállításon melyen 123 ország 545 fotósának 1095 alkotását értékelték ezüstérmet nyert tól szabadfoglalkozású fotómûvészként dolgozott. Tóthpál Gyula elsõ magyarországi tárlatát 1983-ban rendezték Gödöllõn, még ebben az évben egy tokiói folyóirat tíz egészoldalas fotóját közölte. A mûvész Elementáris szimmetria címû sorozatait aztán rengeteg hazai és külföldi helyszínen bemutatták ban tevékenységét a Szlovák Köztársaság Ezüstplakettjével ismerték el, majd 2006-ban elnyerte a Mátyásfalvi György és Lauer Edit által alapított Posonium Irodalmi és Mûvészeti Díjat az életmû kategóriában. A kassai magyar fõkonzulátuson Tóthpál Gyula fotómûvész 2013-ban átvehette a Magyar Érdemrend Lovagkeresztjét, 2014-ben pedig Királyhelmec polgármesterének díját is megkapta. méltatták, kiemelték, és hasznos szakmai tanácsokkal láttak el minket a további munkához. Az idei fesztiválon az elmúlt évekkel ellentétben nem voltak helyezések, különdíjak. Minden csoport egy tortát kapott elismerésül, a feszültségek levezetésére pedig hatalmas bulit rendeztek a kulturális központ csomûvelõdési ház felújítási munkálatai miatt, most a gyönyörûen modernizált Szentpétery Zsigmond Kulturális Központ és Színház adott otthont a rendezvénynek. Régi barátokként üdvözöltük a fellépõ csoportok tagjait, hiszen az elmúlt években együtt izgultuk végig a versenyeket. Versenydarabunk Jean Cocteau Rettenetes szülõk címû drámája volt. Elõadásunkat szakmai zsûri értékelte. A zsûritagok minden szereplõ teljesítményét daszépen megújult belsõ udvarán. Jó volt újra versenylázban égni, de még jobb volt régi barátokkal találkozni. Mátészalkán évek óta rendszeresen vendégül látnak minket. Örülnénk, ha városunkba egyszer mi is elhívhatnánk õket egy vendégszereplésre, hiszen nagyon színvonalasan mûvelik az amatõr színjátszást, remek darabokat láttunk tõlük minden alkalommal. Illésné Popália Irén MEGALAKULT A BODROGKÖZÉRT TÁRSULÁS Megtartotta alakuló ülését a régió településeinek többségét tömörítõ új érdekvédelmi és érdekérvényesítõ szervezet, a Bodrogközért Társulás. A júliusi alakuló ülésen 18 település vezetõje vett részt, Bély polgármestere jelezte, egyelõre nem szeretnének csatlakozni a tömörüléshez, ugyanígy nyilatkozott Bodrogszerdahely vezetése is. Pataky Károlyt választották a társulás elnökévé, az alelnök Márta Vozáriková, Tiszacsernõ polgármestere lett. Õk ketten és Petrik Árpád, Kistárkány polgármestere alkotják az egyesület tanácsát, a felügyelõbizottság tagja pedig Zurbola Mihály (Lelesz), Pál Zoltán (Nagygéres) és Juhász János (Szomotor) lett. 9

10 KÖZÉLET A KIRÁLYHELMECI SZABADIDÕKÖZPONT KAPUI EGÉSZ NYÁRON NYITVA ÁLLTAK AZ ÉRDEKLÕDÕK ELÕTT Kreatív tábor után 14:30-ig tartottak. Azok a diákok, akik a tanév során is látogatják a központot, minden táborban ingyen vehettek részt, mások napi 50 cent ellenében tölthették el itt idejüket. A szabadidõközpont ének- és táncóráit látogató gyerekek egész évben rendszeresen fellépnek különbözõ rendezvényeken. A legjelentõsebbet, a már említett gálamûsort minden év áprilisában A Királyhelmeci Szabadidõközpont a nyári hónapokban is gazdag, sokszínû programot kínált a gyerekeknek a szünidõ tartalmas eltöltésére. A központ munkatársai július 5-tõl július 31-ig négy, egyhetes tábort szerveztek a gyerekek számára ének, kézmûves-foglalkozás, tánc-, sport-, valamint drámajátékok témakörökben. A táborokat naponta átlagosan gyerek látogatta, a tánctáborban az óvodások érdeklõdésének köszönhetõen naponta 30 gyerekkel is foglalkoztak. A színjátszás iránt is jóval nagyobb érdeklõdés mutatkozott az eddigi évekhez képest, ami valószínûleg a májusi nagy gálán aratott sikeres bemutatkozásnak köszönhetõ. Idén elõször fordult elõ, hogy a színjátszók egy éjszakát is a központban tölthettek; játszottak, vetélkedtek egymással hajnalig nyilatkozta Zsebik Ildikó, a szabadidõközpont igazgatója. A napi foglalkozások reggel 8 órától délszervezik meg azzal a céllal, hogy láttassák a szülõkkel, nagyszülõkkel, mit tanultak gyerekeik, unokáik az adott tanévben. A környezõ falvak rendezvényeire is gyakran meghívják az énekeseket és a táncosokat, akik állandó szereplõi Tánctábor a helyi rendezvényeknek (anyák napi ünnepség, a rendõrség napja, a szüreti ünnepség stb.). A szabadidõközpontban egyébként a 2014/2005-ös tanévben órarend szerinti foglalkozásokon összesen 23 szakkörben folyt a rendszeres munka. Óvodásokkal, alap- és középiskolásokkal, valamint felnõttekkel egyaránt foglalkoztak a központ munkatársai, akik a hagyományosnak tekinthetõ szakkörökön túl a tánc, aerobik, ének, számítástechnika, sport, dráma, rajz és kézmûves szakkör minden évben újdonságokkal is bõvítik kínálatukat. A foglalkozásokkal párhuzamosan egyszeri rendezvényeket is szerveznek, amelyek közül a legnagyobb szabású az idén harmadik alkalommal megszervezett futballtorna volt, ahol hat intézmény csapata mérkõzött meg egymással. A szervezõk remélik, hogy ez a hagyomány a jövõben is folytatódik majd. A szabadidõközpont a karácsonyi szünet kivételével a szünidõk ideje alatt is várja a gyerekeket. A munkatársak a lehetõségek szerint megpróbálnak minden felmerülõ igényt figyelembe venni, és ennek alapján összeállítani a foglalkozásokat. Ezeken nemcsak a gyerekek, de a felnõttek is részt vehetnek, akik körében az aerobic a legnépszerûbb, amelyet heti négy alkalommal tartanak kétszer délelõtt, kétszer délután. A részvételi díj egy hónapra mindössze öt euró, vagyis ezért a jelképes összegért havonta akár húsz edzésen is részt lehet venni. A szabadidõközpont munkatársai az új tanévben is szeretnének mindent megtenni az értelmes, aktív, tartalmas kikapcsolódás biztosításáért. Az érdeklõdõk jelentkezését a következõ tanévre szeptember 12-ig, minden nap 16 óráig várják az intézmény Kazinczy utcai épületében. (A szabadidõközpontban folyó munkáról részletes információ a Facebook- CVC Királyhelmec oldalon található). A június 5-én megszervezett, gulyásfõzéssel egybekötött III. futballtornára idén három helyi és három vidéki gyerekekbõl álló csapatot hívtak meg. PO ŠTVRTÝKRÁT V LETNOM STRELECKOM TÁBORE Až tri týždne trval obľúbený Kráľovskochlmecký letný strelecký tábor. Už štvrtýkrát sa na ňom denne stretávalo 20 až 25 detí v priestoroch Základnej školy s vyučovacím jazykom slovenským. Detí túžiacich oboznámiť sa s tajmi strelectva. Organizátor tábora pán Ivan Tamás uviedol, že pre veľký záujem detí nielen z Kráľovského Chlmca, ale aj jeho okolia a až z Košíc aj tento rok ho museli predĺžiť. Deti v tábore nakoniec s radosťou trávili svoj prázdninový čas od 27. júla až do 14. augusta. Najmladší nadšenec mal 5 a najstarší 13 rokov. Od pondelka do piatka si postupne osvojovali teoretické, ale aj praktické základy strelectva. Naučili sa ako bezpečne narábať so zbraňou a ako presne mieriť, aby nikdy neminuli terč. Program bol podobný ako po uplynulé roky. V čase od 8,30 do 9,00 hod. prebiehala príprava na nácvik streľby a potom samotná streľba. Školský dvor sa ozýval nielen streľbou, ale aj smiechom detí, ktoré sa naháňali na futbalovom ihrisku za futbalovou, volejbalovou a basketbalovou loptou. Čas im vypĺňal tiež bedminton a ešte mnoho iných športových a spoločenských aktivít. Získané vedomosti a presnú mušku si mohli deti overiť, ale aj predviesť v posledný táborový deň 7. augusta. Vtedy sa uskutočnil tradičný záverečný strelecký turnaj. Medailových víťazov čakala sladká odmena a taktiež boli pripravené dobroty vo forme ceny útechy pre všetkých ostatných malých strelcov. Po záverečnom turnaji pre veľký záujem detí sa pokračovalo v táborových aktivitách ešte celý ďalší týždeň. BODROGKÖZ LELESZ VÁLLALKOZÓI INKUBÁTORHÁZ ÉPÜLT LELESZEN A Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttmûködési Program keretén belül Lelesz községben nemrégiben létrehoztak egy vállalkozói inkubátorházat. A projekt magyarországi partnere Cigánd városa volt, ahol szintén mûködik egy inkubátorház. A bodrogközi községben a helyi mikro-, kis- és közepes vállalkozások támogatását szolgáló épület öt irodával, konferenciateremmel, tárgyalóteremmel várja az érdeklõdõket. A projekt célja a munkahelyteremtés elõsegítése, a munkanélküliség csökkentése és a vállalatok közti kapcsolatok építése a határ mindkét oldalán. A korszerû építmény megoldást jelenthet olyan vállalkozóknak, akik nem rendelkeznek elegendõ kezdõtõkével ahhoz, hogy helyiséget bérelhessenek elképzeléseik megvalósításához. A község amellett, hogy helyet biztosít a vállalkozásoknak további támogatásban is részesíti azokat, így elõre meghatározott idõre, bérleti díj fizetése nélkül használhatják a helyiségeket. A jelentkezõk kiválasztásánál természetesen a helyieket részesítették e- lõnyben. Az irodahelyiségek bármilyen profilú vállalkozáshoz helyet adnak, kivéve az élelmiszerüzleteket, mivel a községben több ilyen vállalkozás is mûködik. A határon átnyúló együttmûködés szeptember 1-jén indult Cigánd polgármesterének kezdeményezésére, majd 2014 szeptemberében elkezdõdtek az é- pítkezési munkálatok, végül június 25-én átadták mindkét épületet. A Makovecz Imre nevéhez kötõdõ, organikus építészeti stílusban épülõ inkubátorház ünnepélyes átadása konferenciával egybekötött, nagyszabású rendezvény keretében történt. Az ünnepélyes átadó Cigándon kezdõdött, majd Leleszen folytatódott. Az ünnepségen jelen voltak az épületet tervezõi is. A leleszi átadó ünnepségen elsõként Zurbola Mihály, a község polgármestere köszöntötte a vendégeket. Az ünnepséget megtisztelte jelenlétével Hörcsik Richárd, Abaúj-Zemplén megye országgyûlési képviselõje, aki szintén hozzájárul a projekt megvalósításához. Az akadálymentesített, személyfelvonóval ellátott épület projektjét 85%-ban az Európai Unió, 10%-ban a szlovák kormány támogatta. A település 5% önrésszel járul hozzá a vállalkozói inkubátorház megépítéséhez. Az inkubátorház a faluközpont kiépítésének elsõ eleme, ugyanis az épület környezetében további korszerû, egyedi stílusú bérházak megépítését is tervezik. BEMUTATKOZIK A LELESZI TAS ÍJÁSZKLUB Kiadja / Vydavateľ: Mesto Kráľovský Chlmec Királyhelmec Város Önkormányzata IČO: Szerkesztőség / Redakcia: Mestský úrad, Kráľovský Chlmec, ul. L. Kossutha , I.posch. č.dv. 31 EV: 4027/10 ISSN: Példányszám / Náklad: 2500 A sportklub 2009-ben alakult azzal a céllal, hogy felelevenítse és népszerûsítse honfoglaló eleink életét, kultúráját, s hogy a mai nemzedékkel megismertesse legendás íjászatunkat. A polgári társulás tagjai azonban nemcsak a sportolási lehetõség megteremtését tûzték ki célul. Szeretnék, ha tevékenységükbe bekapcsolódva Lelesz polgárai közelebb kerülnének egymáshoz és élményekkel gazdagodnának. Az íjászat erre alkalmas, hiszen egészen fiatalon is el lehet kezdeni, remek sport- és szórakozási lehetõség, és a versenyek révén sikerélményt is nyújt. A klub létrejöttét Urbán László, helyi vállalkozó nagyban segítette anyagi támogatásával, aki azóta is a csoport legfõbb támogatója. Ugyanakkor az íjászokat a helyi önkormányzat is támogatja. A leleszi lövészek rendszeresen részt vesznek a környék amatõr íjásztársulatainak versenyein, ahol rendszerint becsülettel helytállnak. Kapcsolatban állnak a magyarországi Keleti Gyepû íjászaival, az általuk rendezett versenyeken is több ízben megmérettettek. Annak ellenére, hogy viszonylag fiatal társaságról van szó, eredményeik miatt nem kell szégyenkezniük; ezüst- és bronzérem is bõven akad a tarsolyuk- ban, de néhány aranyéremmel is dicsekedhetnek. Hosszú távú tervük, hogy barátaikkal közösen megalakítsák a Zempléni íjászok testvériségét, amely összefogná a volt Zemplén vármegye íjat feszítõk táborát, határokra való tekintet nélkül. Noviny sú nepredajné a do domácnosti sa dostávajú bezplatne A lap kereskedelmi forgalomba nem hozható Felelős kiadó / Zodpovedný vydávateľ: Királyhelmec Város Önkormányzata Mesto Kráľovský Chlmec Főszerkesztő, grafika, nyomdai előkészítés / Šéfredaktor, grafická úprava: Mátyás Hudák Katalin Szerkesztő bizottság / Redakčná rada: Pataky Károly, Nádasdi Péter, Mátyás Hudák Katalin, Berta Róbert Szakmai tanácsadó / Jazykový redaktor: Leczo Zoltán Realizované s finančnou podporou Úradu vlády Slovenskej republiky - program Kultúra národnostných menšín 2015 A Szlovák Köztársaság Kormányhivatalának a Nemzetiségi kultúra 2015 programon belüli anyagi támogatásával 10

11 FIZETETT ÉLETMÓDHIRDETÉS ÚJ, ZSÍRGYILKOS EDZÉSMÓDSZER KIRÁLYHELMECEN Crossfit - TABATA, a leggyorsabb formája annak, hogy zsírt veszíts és állóképességet nyerj! Helmeczi Tibor vagyok, testépítés és fitnesz edzõ, sporttáplálkozási tanácsadó. A rendszeres edzés és egészséges táplálkozás közel egy évtizede a mindennapjaim részét képezi, az R&R GYM személyi edzõjeként pedig a célom az, hogy másoknak is segíthessek ebben. Már gyerekkorban rendszeresen és nagyon szívesen sportoltam. Eleinte futballoztam, késõbb testépítéssel kezdtem foglalkozni. Olyan helyi példaképeim voltak, mint pl. Fedor Gyula, amatõr testépítõ, így a tornával akkoriban a célom az izomzat megerõsítése volt. Néhány év elteltével a Tabata és a Crossfit világába is betekintést nyertem. A tudásomat e két sportággal kapcsolatosan Magyarországon bõvítettem, 2012-ben. szükségük a legkülönfélébb gyakorlatokkal és eszközökkel. Legyen a cél fogyás, szálkásítás vagy izomnövelés, erõsödés, állóképesség-fejlesztés, segíteni tudok mind az edzésben, mind az étkezési terv összeállításában. Miben tud neked segíteni Tibor? Mindenkinek, aki hozzám fordul, szívesen segítek az edzés és a táplálkozás terén, legyen a cél akár erõsödés, izmosodás, akár a zsírpárnák csökkentése, az állóképesség javítása vagy csak egyszerûen az egészséges életmód kialakítása. Az edzésprogram megkezdése elõtt mindenkivel elbeszélgetünk, ismertetem az edzésekkel kapcsolatos tudnivalókat, és begyûjtöm azokat az információkat, ame- Az évek során az edzés és az egészséges életmód sokkal többé vált számomra, mint egy egyszerû hobbi, ezért választottam az edzõi hivatást. Folyamatosan bõvítem a tudásomat a testépítés, a funkcionális edzés és az egészséges táplálkozás területén. Ebben nagy segítséget jelentett az, hogy Nagy Józseffel dolgozhatom, aki az amatõr testépítés terén számos figyelemreméltó sikert elért már. Szívesen segítek kezdõknek, akik még csak ismerkednek az edzés világával, és haladóknak egyaránt, akiknek kihívást jelentõ, változatos edzésre van lyek az egyénre kialakított diéta összeállításához szükségesek. Idén januárban 4-5 érdeklõdõ látogatta a Tabata edzéseket, mára a csoportunk 15 tagúra bõvült. Az edzések mindig remek hangulatban telnek, a csoport tagjai nagyon motiváltak, kitartóak az elmúlt hónapokban többen is elképesztõ eredményeket értek el (van, aki 30 kg súlyfeleslegtõl szabadult meg!). Az elmúlt bõ félév alatt az edzéseket látogatók barátok lettek, erõsítik, biztatják egymást. Senki sem szállt ki a programból, senki nem adta fel, mindenki kitartóan, lelkesen halad a célja felé. Tabata, Crossfit A többi mozgásforma korlátaival szemben a Crossfit igen sokoldalú, kiegyensúlyozott, mondhatni holisztikus. A Crossfit lényege az állandóan változó, intenzív és rövid, sokfajta módozatot igénybe vevõ mozgás, amely nagyon széles felkészültséget, igazi funkcionális fitness-t eredményez. A Crossfit gyakorlataiban szinte mindig szerepel a hát- és lábmunka. Általánosságban elmondható, hogy a 3 nap edzés, 1 nap pihenõ rendszer megfelelõ ahhoz, hogy a maximális intenzitás fenntartható legyen. A Tabata nem kezdõknek van kitalálva, mindenképpen szükséges hozzá legalább közepes állóképesség és jó fizikális erõnlét. A feladatok egyáltalán nem bonyolultak, de jó kondiban kell lenni ahhoz, hogy el tudjuk végezni az edzést. Ezért mindenkivel néhány hét felkészülés után kezdjük csak el a Tabata edzéseket. Azok számára, a- kik a fogyást tûzték ki fõ célul, ez a két edzésforma tökéletes, végleges megoldást jelenthet. Már 6-8 hét alatt látható változást eredményez, néhány hónap alatt pedig akár a teljes súlyfeleslegtõl is megszabadulhat bárki, ha betartja a személyre szabott diétáját is. Munkám során több edzéstípust kipróbáltam, de úgy vélem, ez az a módszer, amit bárki el tud sajátítani, ha van elég kitartása hozzá. Amellett, hogy javul a külsõnk, boldogabbak, energikusabbak, nyugodtabbak lehetünk minden egyes edzés elteltével. Szeretném átadni minél több embernek azt az élményt, amit a Tabata Crossfit nyújt. Az óra idõtartama: 2 óra. Merj szembemenni a forgalommal! Merj igazán sportolni! Légy egészséges! Légy erõs! Légy kitartó! Légy dögös! Crossfitezz! NEKIK MÁR SIKERÜLT! SIKERTÖRTÉNETEK Tamás Zsuzsanna 39 éves, egészségügyi nõvér Sikora Enikõ, 17 éves, diák Kosztyu Pál 25 éves, kaszinó-alkalmazott Szinte egész életemben súlyproblémákkal küszködtem. Számtalan fogyókúrába belekezdtem, sokféle módszert és diétát kipróbáltam, de nem tudtam tartani a súlyomat: a plusz kilók mindig visszajöttek. Olyan módszert kerestem, amely lehetõvé teszi az egészséges fogyást éhezés nélkül. Idén januárban elkezdtem látogatni az R&R GYM fitneszterem óráit, ahol megismertem Helmeczi Tibor személyi edzõt. Tanácsot kértem tõle, és õ heti 3-4 Crossfit edzést javasolt, emellett összeállított egy személyre szabott diétát is. Az edzések a fitneszteremben és a szabadban zajlanak. A szabadtéri edzéseken nagyon jó a hangulat, a csapattársaimmal ösztönözzük és támogatjuk egymást a jobb teljesítmény elérése érdekében. Az edzésekkel és a diétával 6 hónap alatt 30 kg-ot sikerült leadnom! Körülbelül hároméves korom óta küzdök a súlyommal, ami az évek során egyre csak gyarapodott. 16 éves koromig ez nem zavart különösebben. Néha elkezdtem egy-egy diétát, de egyik sem volt eredményes. Amikor már a 46-os méretû ruhákat is kezdtem szûknek érezni, változtatni akartam az életemen, de tudtam, hogy ehhez segítségre lesz szükségem. Felkerestem Helmeczi Tibor személyi edzõt, aki segített, hogy megtaláltam a megoldást a problémámra. A legelsõ edzésem napján, december 11-én megváltozott az életem. Nem volt könnyû, de életem legjobb döntése volt ez, hiszen már 111 kg volt a súlyom, s kezdett nehezemre esni a mindennapi mozgás. Az edzõmtõl kaptam egy személyre szabott étrendet. Megtanultam rendszeresen enni, beosztani az adagokat. A mozgást, az edzéseket is nagyon megszerettem, mert az edzõnek köszönhetõen az edzések változatosak. Ha az idõjárás nem kedvez nekünk, akkor a fitneszteremben tornázunk, egyébként a szabadban edzünk. A csapatban motiváljuk egymást, és örülünk az elért sikereknek, de a legnagyobb támaszom az edzõm, akinek sikerült a futást is megszerettetnie velem. Mikor elõször ráálltam a futópadra, fél percet sem bírtam futni. Ma már ott tartok, hogy 4-5 kilométert is probléma nélkül lefutok. A közeljövõben indulni szeretnénk a mini-maratonon is. Az elmúlt 8 hónap alatt hogy 30 kilót sikerült leadnom! Egyre több embertõl kapok pozitív visszajelzést a külsõmmel kapcsolatosan és ez elmondhatatlanul jó érzés! Egy téli napon belenéztem a tükörbe és e- gyáltalán nem nyûgözött le a látvány. Rádöbbentem, hogy rossz irányba terelõdött az életem, és hogy ezen változtatnom kell. Helmeczi Tibor, régi barátom egy kávézás alkalmával elmesélte, mivel foglalkozik, s úgy gondoltam, õ segíthet. A korábbi próbálkozásaim kudarccal végzõdtek, de most reménykedni kezdtem, mert volt egy hozzáértõ segítõm. Követtem az edzéstervet, napokra felbontott gyakorlatokat végeztem tornagépeken és súlyzókkal. Végre megtanultam, hogyan kell helyesen elvégezni a gyakorlatokat, mert ez szintén fontos. A szabadtéri Crossfit edzéseken csoportban edzünk, s néha vicces helyzetek is kialakulnak. Nem bántam meg, hogy az életmódváltás mellett döntöttem. Az elmúlt félév számomra rendkívül eredményes volt: jó tíz kilótól megszabadultam, és a testem sokkal izmosabb lett. Népszerûsítse vállalkozását Ön is lapunkban! A feltételeket megtalálja a honlapon. 11

12 IFJÚSÁG FIZETETT HIRDETÉS ÉLMÉNYBESZÁMOLÓ A ZÁNKAI ERZSÉBET-TÁBORRÓL A Rákóczi Szövetség szervezésében 110 felvidéki alapiskolás diák tölthetett el egy hetet a Balatonon a Magyar Üdülési Alapítvány keretén belül megvalósult Erzsébet Táborban. A rendezvény augusztus 15-e és 21-e között várta a diákokat Zánkán. A program megvalósításába a gazdaságilag hátrányosabb helyzetûnek tekinthetõ régiók arra érdemes tanulóit vonták be. A Királyhelmeci Magyar Tanítási Nyelvû Alapiskolát 10 diák és az õket kísérõ Berta István pedagógus képviselte. Szombat reggel buszra szálltunk, és Zánka felé vettük az irányt. Késõ délután érkeztünk meg a szálláshelyre. Másnap, azaz a tábor elsõ napján megcéloztuk a Balaton-partot, s annyira jól éreztük magunkat a vízben, hogy a délutánt is ott töltöttük. Fürdõztünk és kipróbáltuk a vízibiciklizést is. Este volt a tábor megnyitója, amit diszkó követett. Hétfõn délelõtt mindenki izgatottan készülõdött a bemutatkozási mûsorra. Volt, aki énekelt, táncolt, szavalt, és akadtak olyan is, akik a régiójuk érdekességeit mutatták be. Este karaoke partyt szerveztünk. Kedden ellátogattunk Tihanyba. Az apátság gyönyörû volt, a pazar balatoni kilátástól pedig elállt a szavunk. Szerda délelõtt sportversenyeken mértük össze erõnket a többiekkel, délután pedig vízibiciklire ültünk. Sötétedés után mindannyian lesétáltunk a Balatonpartra. Lefeküdtünk a fûre, és hallgattuk, a- hogy a hullámok nekicsapódnak egy-egy nagyobb kõnek, közben néztük a csillagos eget. Tettünk egy sétát a hajók között, és megnéztük a hattyúkat. Sok szép élményt szereztem az alatt a pár nap alatt, mégis ez az esti séta volt számomra a legemlékezetesebb. Csütörtökön Ki mit tud? versenyt szerveztünk, ahol harminc tehetséges gyerek színvonalas produkcióját láthattuk. Délután az 1 perc és nyersz! címû játékon vettünk részt. Este, a záróbuli után fájó szívvel búcsúzkodtunk újdonsült barátainktól. Alig akadt olyan, aki ne könnyes szemmel fogott volna hozzá a pakoláshoz. Péntek reggel útnak indultak a táborozók. Mi, felvidékiek Budapest felé vettük az irányt. Ellátogattunk a Magyarság Házába, ahol sok érdekes dolgot láthattunk, s ahonnan fáradtan, de emlékekkel és élményekkel gazdagodva indultunk haza. Hogy mit adott nekem ez a tábor? Új barátokat, gyönyörû helyeket, felejthetetlen emlékeket és olyan élményeket, melyek utólag is mosolyt csalnak az arcomra. Hálás vagyok, hogy részese lehettem ennek a csodás rendezvénynek. Loksa Melinda, IX.B SPORT TESTVÉRVÁROSBÓL TESTVÉRVÁROSBA A szerbiai Magyarkanizsa hét testvértelepülésére látogattak el tizennégy nap alatt a Barátság kerékpártúra résztvevõi. Berec Sándor, a csapat egyik tagja lapunknak elmondta, a kb kilométer hosszú túra a Magyarkanyizsa és a Kiskunhalas közötti 80 kilométeres táv megtételével kezdõdött. Az ezt követõ napokon más testvértelepülésekre is eljutottak, például Tatára, Budaörsre, Ferencvárosba, Felsõzsolcára és Királyhelmecre, majd Szolnok, Ópusztaszer és Röszke érintésével tértek haza. A csapat létszáma az elmúlt hetekben folyamatosan változott, egyes résztávokra többen csatlakoztak hozzájuk. Királyhelmecre tizenöten érkeztek, az itt tartott pihenõnapon végiglátogatták a település és a környék nevezetességeit. A kerekezõket Pataky Károly, Királyhelmec polgármestere is köszöntötte, aki elmondta, a hasonló rendezvények nemcsak sportteljesítményként méltók az elismerésre, hanem általuk barátságok kötõdhetnek, illetve a határon átnyúló együttmûködés is felélénkülhet. Berec Sándor tájékoztatása szerint a túra során egyik testvérvárosukba, Sepsiszentgyörgyre sajnos nem tudtak elmenni, ám a település lakosai közül néhányan csatlakoztak a túrázókhoz. (az Új Szó nyomán) Tisztelt királyhelmeciek! Tiszteljenek meg minket meglátásaikkal, közöljék kéréseiket, kérdezzenek! Kérdéseiket feltehetik névvel vagy név nélkül is! Arra kérjük Önöket, hogy a feltüntetett kérdésre is válaszoljanak. A kitöltött lapot a város különbözõ részein (városi hivatal, magyar és szlovák nyelvû alapiskola, városi mûvelõdési központ, Agro Milk üzlet, Királyhelmeci Gimnázium) elhelyezett dobozokba dobhatják, s a feltett kérdésekre az illetékes szakember válaszol majd. SZÓLJON BE(le)! Vážení občania Kráľovského Chlmca! Poctite nás Vašimi názormi, pripomienkami, otázkami; pýtajte sa! Vaše otázky môžu byť položené aj anonymne. Prosíme Vás, aby ste odpovedali aj na zverejnené otázky. Vyplnené formuláre môžete vložiť do schránok a krabíc, ktoré sú umiestnené na rôznych miestach v meste Mestský úrad, obe základné školy, mestské kultúrne stredisko, predajňa Agro Milk, gymnázium. Na Vami zadané otázky odpovie odborník zodpovedný za daný rezort. Potešia nás všetky námety a podnety týkajúce sa chodu mesta. Oceníme najmä tie návrhy, ktoré pomôžu skvalitniť našu prácu v prospech mesta. 12 ANKÉT ANKETA AZ ÖN KÉRDÉSE VAŠA OTÁZKA AZ ÖN VÉLEMÉNYE VÁŠ NÁZOR Mit hiányolt az idei Bodrogközi Kulturális Fesztivál programjából? Milyen programokat, zenekarokat látna szívesen a jövõévi rendezvényen? Aké programy, hudobné skupiny by ste privítali v budúcoročnej programovej ponuke Medzibodrožského kultúrneho festivalu? Čo Vám chýbalo z tohoročnej programovej ponuky Medzibodrožského kultúrneho festivalu?

1. A biztonsági kamerák működési feltételei szakmai tájékoztatás

1. A biztonsági kamerák működési feltételei szakmai tájékoztatás 2011. október 27. Soron kívüli ülés Program. 1. A biztonsági kamerák működési feltételei szakmai tájékoztatás 2. Telekeladás a felistáli temetőnél Ing. Sebő 3. Telekeladás transzformátor építéséhez villanyművek

Részletesebben

KRUŽNIANSKE OBECNÉ OZNAMY

KRUŽNIANSKE OBECNÉ OZNAMY Informačno-kultúrny mesačník občanov obce Kružná KRUŽNIANSKE OBECNÉ OZNAMY Číslo 8 Ročník 10 AUGUST 2011 Všetky náklady spojené s vydávaním a rozširovaním hradí obec Kružná Uznesenia zo zasadnutia obecného

Részletesebben

ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 8/2012

ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 8/2012 OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO DOLNÝ ŠTÁL ALISTÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 8/2012 Spis č. 2012/149, e. č.... napísaná v priebehu zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 10.7.2012 v zasadačke

Részletesebben

Zápisnica OZ č. 1/2014 Strana 1 z 10 OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO DOLNÝ ŠTÁL ALISTÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Zápisnica JEGYZŐKÖNYV 1/2014

Zápisnica OZ č. 1/2014 Strana 1 z 10 OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO DOLNÝ ŠTÁL ALISTÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Zápisnica JEGYZŐKÖNYV 1/2014 Zápisnica OZ č. 1/2014 Strana 1 z 10 OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO DOLNÝ ŠTÁL ALISTÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Zápisnica JEGYZŐKÖNYV 1/2014 Spis č. 2014/177, e. č. 431 napísaná v priebehu riadneho zasadnutia obecného

Részletesebben

ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 8/2014

ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 8/2014 OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO DOLNÝ ŠTÁL ALISTÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 8/2014 Spis č. 2014/177 e.č. 1786 Napísaná v priebehu zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 09. 09. 2014 v

Részletesebben

Príležitostná činnosť: prednes básne, dramatizácia rozprávky pre. rodičov a starých rodičov

Príležitostná činnosť: prednes básne, dramatizácia rozprávky pre. rodičov a starých rodičov Názov krúžku: Slovenská konverzácia Oblasť: jazyky- Spoločensko-vedná oblasť Vedúci krúžku: Eva Bubenková Formy činnosti: Pravidelná činnosť : podľa plánu práce ZK. Príležitostná činnosť: prednes básne,

Részletesebben

Kritéria prijímacích skúšok pre školský rok 2016/2017

Kritéria prijímacích skúšok pre školský rok 2016/2017 Cirkevné gymnázium MARIANUM s vyučovacím jazykom maďarským Ul. biskupa Királya 30; 945 01 Komárno MARIANUM Magyar Tannyelvű Egyházi Gimnázium Király püspök u. 30.; 945 01 Komárom Tel.: 035/77 30 397, fax:

Részletesebben

1. Megnyitó. 2. Határozatok teljesítése

1. Megnyitó. 2. Határozatok teljesítése Zápisnica OZ č. 12/2012 Strana 1 z 7 1. Megnyitó Polgármester asszony, Csóka Éva köszönti a jelenlévőket és megállapítja, hogy jelen van 8 képviselő és megnyitja az ülést. Hitelesítőknek kinevezi Kelo

Részletesebben

Web: www.szegediszlovakok.hu E-mail: samosprava@segedinskislovaci.hu JEGYZŐ KÖNYV

Web: www.szegediszlovakok.hu E-mail: samosprava@segedinskislovaci.hu JEGYZŐ KÖNYV ul. Osztróvszkeho č. 6, H-6721 Segedín, Maďarsko 6721 Szeged, Osztróvszky u. 6. JEGYZŐ KÖNYV a képviselő-testületének 2012. december 14. 17.00 órakor a Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Számítóközpontjában

Részletesebben

Systém domáceho videovrátnika H1018 / H1019

Systém domáceho videovrátnika H1018 / H1019 Systém domáceho videovrátnika H1018 / H1019 *H1018 / *H1019 www.emos.eu Systém domáceho videovrátnika Umožňuje audiovizuálne spojenie s elektrickým videovrátnikom a ovládania dverného zámku. Základným

Részletesebben

Slovenská komisia Dejepisnej olympiády

Slovenská komisia Dejepisnej olympiády Slovenská komisia Dejepisnej olympiády Okresné kolo Dejepisnej olympiády pre ZŠ a 8-ročné gymnáziá 7. ročník, školský rok 2014/15 Testové úlohy pre kategóriu E (7. ročník ZŠ a 2. ročník OG) Megjegyzés:

Részletesebben

Systém domáceho videovrátnika H1009

Systém domáceho videovrátnika H1009 SK Systém domáceho videovrátnika H1009 *H1009 www.emos.eu Systém domáceho videovrátnika Umožňuje audiovizuálne spojenie s elektrickým videovrátnikom a ovládania dverného zámku. Základným prínosom tohto

Részletesebben

ZMLUVA č. 240/2011 - Ba

ZMLUVA č. 240/2011 - Ba ZMLUVA č. 240/2011 - Ba I. ZMLUVNÉ STRANY 1. OBJEDNÁVATEĽ: Claim Kôvetelésérvényesítô Úzletviteli Tanácsadó Kft. 1093 BUDAPEST, Lónyai utca 52. II/12/A Zastúpený : Dr. PÉTERINIKOLETTA MÁRTA - ugyvezetô

Részletesebben

Web: www.szegediszlovakok.hu E-mail: samosprava@segedinskislovaci.hu JEGYZŐ KÖNYV

Web: www.szegediszlovakok.hu E-mail: samosprava@segedinskislovaci.hu JEGYZŐ KÖNYV ul. Osztróvszkeho č. 6, H-6721 Segedín, Maďarsko 6721 Szeged, Osztróvszky u. 6. JEGYZŐ KÖNYV a képviselő-testületének 2012. november 16. 17.00 órakor a Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Számítóközpontjában

Részletesebben

Jásdi. Csernyik. Csernyik. Jásdi

Jásdi. Csernyik. Csernyik. Jásdi Csernyik A bor halvány színárnyalatú, ezüstfehér. Az illat közepes intenzitású, megjelenésében letisztult, érő sárgadinnyére, zöld banánra emlékeztet. A korty szerkezete kiegyensúlyozott: a közepes testhez

Részletesebben

FLÓRA TERMÁLFÜRDŐ Kapuvár, Fürdő u. 42. +36-96-241-831 www.floratermalfurdo.hu

FLÓRA TERMÁLFÜRDŐ Kapuvár, Fürdő u. 42. +36-96-241-831 www.floratermalfurdo.hu KAPUVÁR CELLDÖMÖLK MESTERI SZENTGOTTHÁRD TATA KISBÉR BALATONFÜRED FLÓRA TERMÁLFÜRDŐ Kapuvár, Fürdő u. 42. +36-96-241-831 www.floratermalfurdo.hu Platnosť: 11.06. - 31.8.2016 KINCSEM WELLNESS HOTEL Kisbér,

Részletesebben

Tanuljunk egymástól! Učme sa jeden od druhého

Tanuljunk egymástól! Učme sa jeden od druhého 2020 Tanuljunk egymástól! Učme sa jeden od druhého A szlovák-magyar projekt a Regionális Szociális Forrásközpont Közhasznú Nonprofit Kft., az Akadémia Vzdelávania (Művelődési Akadémia) és a Dunaszerdahelyi

Részletesebben

Metamorfóza identity v literatúre a jazyku III. * Az identitás metamorfózisa irodalomban és nyelvben III.

Metamorfóza identity v literatúre a jazyku III. * Az identitás metamorfózisa irodalomban és nyelvben III. UNIVERZITA MATEJA BELA Filozofická fakulta Katedra hungaristiky Metamorfóza identity v literatúre a jazyku III. * Az identitás metamorfózisa irodalomban és nyelvben III. Zborník príspevkov z medzinárodnej

Részletesebben

7. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma:

7. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma: / Baumit Estrich MG Vyhlásenie o parametroch č.: 01-BSK-Poter MG / Estrich MG 1. Jedinečný identifikačný kód typu a výrobku: / Estrich MG 2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek

Részletesebben

POŽIARNY PORIADOK REGULAČNÁ STANICA PLYNU

POŽIARNY PORIADOK REGULAČNÁ STANICA PLYNU POŽIARNY PORIADOK REGULAČNÁ STANICA PLYNU I. V regulačnej stanici sa prevádza regulácia vyššieho vstupného tlaku na konštantný výstupný tlak pre rozvod plynu pre jednotlivé kotle. Účinky zemného plynu

Részletesebben

Systém domáceho videovrátnika. 2. Obsah dodávky. 3. Technická špecifikácia

Systém domáceho videovrátnika. 2. Obsah dodávky. 3. Technická špecifikácia Systém domáceho videovrátnika Umožňuje audiovizuálne spojenie s elektrickým videovrátnikom a ovládanie dverného zámku. Základným prínosom tohto systému je zvýšenie komfortu a bezpečnosti bývania. Základné

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZİDÉS ÉS LICENC MEGADÁSI SZERZİDÉS

ADÁSVÉTELI SZERZİDÉS ÉS LICENC MEGADÁSI SZERZİDÉS ADÁSVÉTELI SZERZİDÉS ÉS LICENC MEGADÁSI SZERZİDÉS amely a SZK Kereskedelmi Törvénykönyvének Tgy. 513/1991 sz. törvénye 409 érvényes hangzásában, és a szerzıi jogról és a szerzıi joghoz kapcsolódó jogokról

Részletesebben

Primátor ľudí, nie strán. Az emberek polgármestere, nem a pártoké. MUDr. Anton Marek. nezávislý kandidát na primátora - független polgármesterjelölt

Primátor ľudí, nie strán. Az emberek polgármestere, nem a pártoké. MUDr. Anton Marek. nezávislý kandidát na primátora - független polgármesterjelölt Primátor ľudí, nie strán Az emberek polgármestere, nem a pártoké 5. MUDr. Anton Marek nezávislý kandidát na primátora - független polgármesterjelölt Vážení spoluobčania! Po štyroch rokoch sa opäť uchádzam

Részletesebben

NÉZ. etek. CHLMECké NÁZORY. V. Lábtoll-labda Európa Bajnokság. Királyhelmecen. Királyhelmec önkormányzatának közéleti folyóirata. 6-7.

NÉZ. etek. CHLMECké NÁZORY. V. Lábtoll-labda Európa Bajnokság. Királyhelmecen. Királyhelmec önkormányzatának közéleti folyóirata. 6-7. k i r á l y h e l m e c i NÉZ etek z Királyhelmec önkormányzatának közéleti folyóirata CHLMECké NÁZORY 7. évf. 34-35. szám, 2012/3-4, június - augusztus 7. ročník 34-35. vydanie, 2012/3-4 jún - august

Részletesebben

FKI, Csemadok irattára, rendezetlen iratok, Rezolúciók 1968, géppel írt másolat 123

FKI, Csemadok irattára, rendezetlen iratok, Rezolúciók 1968, géppel írt másolat 123 2. A Csemadok JB azonnali hatállyal újítsa fel a személyes kapcsolatokat az alapszervezetekkel, és indítsa meg a tömeges tagtoborzást minden faluban. Azokban az alapszervezetekben, ahol a mai napig nem

Részletesebben

Hallgatók teendői a záródolgozatok kapcsán. 13 Dolgozat beadása a) 2 x dolgozat CD-vel

Hallgatók teendői a záródolgozatok kapcsán. 13 Dolgozat beadása a) 2 x dolgozat CD-vel Hallgatók teendői a záródolgozatok kapcsán 1 Jelentkezés témára 2 Jelentkezési lap leadása (TO) 3 Konzultálás, téma kidolgozása rektori irányelv szerint 4 Témameghatározás (Zadanie) átvétele 2 pld.-ban

Részletesebben

7. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma:

7. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma: Baumit Poter/ Baumit Estrich Vyhlásenie o parametroch č.: 01-BSK-Poter / Estrich 1. Jedinečný identifikačný kód typu a výrobku: Baumit Poter / Estrich 2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo,

Részletesebben

Srdečne Vás vítam na slávnostnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou pri príležitosti XVII. Dní Moldavy.

Srdečne Vás vítam na slávnostnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou pri príležitosti XVII. Dní Moldavy. Vážené dámy, vážení páni, vážení hostia! Srdečne Vás vítam na slávnostnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou pri príležitosti XVII. Dní Moldavy. Tisztelt Hölgyeim, tisztelt Uraim,

Részletesebben

K O M Á R N O Komárom Város Önkormányzata

K O M Á R N O Komárom Város Önkormányzata TE 1060/2016 M E S T O K O M Á R N O Komárom Város Önkormányzata Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne dňa 03.11.2016 k bodu rokovania číslo: A Komáromi Városi Képviselı-testület 2016.11.03-i

Részletesebben

Baumit Sanova omietka S / SanovaPutz S

Baumit Sanova omietka S / SanovaPutz S Baumit Sanova omietka S / SanovaPutz S Vyhlásenie o parametroch č.: 01-BSK- Sanova omietka S / SanovaPutz S 1. Jedinečný identifikačný kód typu a výrobku: Baumit Sanova omietka S / SanovaPutz S 2. Typ,

Részletesebben

Egészségügyi alapismeretek. Sorszám Teljes név Iskola Eredmény. 1 Geiger Tímea Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakközépiskola, Miskolc 95%

Egészségügyi alapismeretek. Sorszám Teljes név Iskola Eredmény. 1 Geiger Tímea Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakközépiskola, Miskolc 95% 1 Geiger Tímea Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakközépiskola, Miskolc 95% 2 Németh Viktória 3 Kohányi Gergely Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakközépiskola, Miskolc 93% 4 Rákay Renáta Ferenczi Sándor Egészségügyi

Részletesebben

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ. Metodicko pedagogické centrum.

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ. Metodicko pedagogické centrum. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Kód ITMS: 26130130051 číslo zmluvy: OPV/24/2011 Metodicko pedagogické centrum Národný projekt VZDELÁVANÍM PEDAGOGICKÝCH

Részletesebben

Értelmez rendelkezések 2.

Értelmez rendelkezések 2. Harkány Város Önkormányzata Képvisel -testületének 11/2015. (IV.09.) számú rendelete egységes szerkezetben a 19/2015.(VI. 19.) számú módosítással a fizet parkolóhelyek m ködtetésér l Harkány Város Képvisel

Részletesebben

M E S T O K O M Á R N O KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

M E S T O K O M Á R N O KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TE 1321/2017 M E S T O K O M Á R N O KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne dňa : 18.05.2017 k bodu rokovania číslo : A Komáromi Városi Képviselő-testület 2017.05.18

Részletesebben

Baumit Jadrová omietka strojová / GrobPutz maschinell

Baumit Jadrová omietka strojová / GrobPutz maschinell Baumit Jadrová omietka strojová / GrobPutz maschinell Vyhlásenie o parametroch č.: 01-BSK- Jadrová omietka strojová / GrobPutz maschinell 1. Jedinečný identifikačný kód typu a výrobku: Baumit Jadrová omietka

Részletesebben

Vigadó Kulturális és Civil Központ Nonprofit Kft. 2012. második félév

Vigadó Kulturális és Civil Központ Nonprofit Kft. 2012. második félév Vigadó Kulturális és Civil Központ Nonprofit Kft. 2012. második félév Elérhetőségeink Vigadó Kulturális és Civil Központ 2200 Monor, Kossuth Lajos u. 65-67. Művelődési Ház 2200 Monor, Bocskai u. 1. Tel.:

Részletesebben

Mestský úrad Kolárovo

Mestský úrad Kolárovo Mestský úrad Kolárovo 26. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kolárove Dňa: 28. januára 2013 K bodu rokovania číslo: 10/b v Žiadosť spoločnosti AGROTREND Kolárovo s.r.o. na súhlas o prevzatie nájmu poľnohospodárskeho

Részletesebben

KEDVES SZÜLŐK! A 2014/2015-ös tanév eredményei

KEDVES SZÜLŐK! A 2014/2015-ös tanév eredményei 2015 KEDVES SZÜLŐK! Kiadványunkkal iskolánk életéről, az elmúlt év eredményeiről és az előttünk álló tanév eseményeiről kívánjuk tájékoztatni Önöket. Iskolánk statisztikai adatai Tanulók létszáma: 400

Részletesebben

NÉZ. etek. CHLMECké NÁZORY. Királyhelmec önkormányzatának közéleti folyóirata. Az ördög tánca

NÉZ. etek. CHLMECké NÁZORY. Királyhelmec önkormányzatának közéleti folyóirata. Az ördög tánca k i r á l y h e l m e c i NÉZ CHLMECké NÁZORY z Királyhelmec önkormányzatának közéleti folyóirata 6. évf. 27. szám, 2011/1, február 6. ročník 27. vydanie, 2011/1, február etek Az ördög tánca www.kralovskychlmec.sk

Részletesebben

ö ö ö ö ő ö ö ő ö ő ő ő ö ö ő ő ö ö ő ő ű ű ő ő ö ű ő ö ö ő ö ő ö ú ő ö ű ű ő ő ö ű ő ö ö ű ű ő ö ű ő ö ö ű ű ű ű ű ű ű ö ű ő É ö ú ö ö ö ö Ő ö ö ö ö ő ö ö ő ö ö ő ö ö ő ű ö ö ö ö ö ö ő Ö ő ö ö ő ö ő ö

Részletesebben

50 m. fiú gyorsúszás 1. versenyszám

50 m. fiú gyorsúszás 1. versenyszám 50 m. fiú gyorsúszás 1. versenyszám 3. Némedi-Varga Tamás 2006 Győri Vizisport Egy. 1:06,90 4. Havas Balázs 2006 Gyulai Várfürdő Kft. 1:02,99 5. Sós Levente 2005 HÓD Úszó SE 1:04,98 6. Héjja Levente 2005

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 7/2014. (III.14.) sz. önkormányzati rendelete az Önkormányzat fenntartásában lévő intézmények helyiségeinek használatba adásáról, bérbe adásáról, a helyiségbérletek

Részletesebben

Zákon č. 145/1995 Z.z. A Tt. 145/1995 sz. törvénye A KÖZIGAZGATÁSI ILLETÉKEKRŐL O SPRÁVNYCH POPLATKOCH. Elfogadva 1995. június 22. z 22.

Zákon č. 145/1995 Z.z. A Tt. 145/1995 sz. törvénye A KÖZIGAZGATÁSI ILLETÉKEKRŐL O SPRÁVNYCH POPLATKOCH. Elfogadva 1995. június 22. z 22. 1 A Tt. 145/1995 sz. törvénye Zákon č. 145/1995 Z.z. A KÖZIGAZGATÁSI ILLETÉKEKRŐL O SPRÁVNYCH POPLATKOCH Elfogadva 1995. június 2 z 2 júna 1995 Módosítva: Tt. 123/1996., hatályos 1996. július 1-től Tt.

Részletesebben

50 m. fiú gyorsúszás 1. versenyszám

50 m. fiú gyorsúszás 1. versenyszám 50 m. fiú gyorsúszás 1. versenyszám 1. futam 2. Kovács Tamás 2006 Triton Sport Egyes. 1:25,87 3. Mahovics Gergő 2004 Gyomae. ÚSE 1:13,8 4. Márki Szabolcs 2006 Tótkomlósi ÚE 1:15,0 2. futam 1. Karancsi

Részletesebben

Tárgy: Tapasztalatok a nyári szezonról Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő- testület!

Tárgy: Tapasztalatok a nyári szezonról Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő- testület! Közművelődési Intézmény és Könyvtár 8174 Balatonkenese, Táncsics M. u. 24. Pf.: 88. Tel./Fax: 88/594-500 E-mail: kulturakenese@invitel.hu www.balatonkenese.hu Tárgy: Tapasztalatok a nyári szezonról Tisztelt

Részletesebben

AMV 2015. megyei eredmények

AMV 2015. megyei eredmények AMV 2015. megyei eredmények 4.osztály neve város helyezés pontszám Tanuló neve Debreceni Vörösmarty Mihály Általános és Alapfokú Művészeti Derecskei Bocskai István Általános és Alapfokú Művészeti Debrecen

Részletesebben

Városházi krónika. Kedves Ünneplõ Békésiek! BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓJA. Hadd kívánjak most magam és Békés Város Képviselõ-testülete

Városházi krónika. Kedves Ünneplõ Békésiek! BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓJA. Hadd kívánjak most magam és Békés Város Képviselõ-testülete 2009november.qxd 2009.12.18. 17:36 Page 1 WWW.BEKESVAROS.HU BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓJA INGYENES 2009. DECEMBER XII. ÉVFOLYAM 6. SZÁM Kedves Ünneplõ Békésiek! Biztos vagyok benne, hogy mind a magyar

Részletesebben

http://www.feszek-muveszklub.hu info@feszek-muveszklub.hu

http://www.feszek-muveszklub.hu info@feszek-muveszklub.hu FÉSZEK MŰVÉSZKLUB (Alapítási év: 1901) Cím: 1073 Budapest VII., Kertész u. 36. Postacím: 1400 Budapest, Pf. 8 A klub központi telefonszáma: 342-6548, 342-6549 (éjjel-nappal) Fax: 322-2271 Titkárság: 342-6547

Részletesebben

Harmonizované technické špecifikácie Trieda CR - CS ll EN 998-1 Pevnosť v tlaku 1,5 N/mm² EN 1015-11 Prídržnosť

Harmonizované technické špecifikácie Trieda CR - CS ll EN 998-1 Pevnosť v tlaku 1,5 N/mm² EN 1015-11 Prídržnosť Baumit Ušľachtilá omietka / EdelPutz Vyhlásenie o parametroch č.: 01-BSK- Ušľachtilá omietka / EdelPutz 1. Jedinečný identifikačný kód typu a výrobku: Baumit Ušľachtilá omietka / EdelPutz 2. Typ, číslo

Részletesebben

Jegyzõi Iroda. lakóival a PR-tender gyõztesének tervei alapján, amely a program sikere érdekében. A Ceglédi Kaszinóban

Jegyzõi Iroda. lakóival a PR-tender gyõztesének tervei alapján, amely a program sikere érdekében. A Ceglédi Kaszinóban C H A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA Nagy László Lázár grafikája XV. évfolyam 10. szám Cegléd város honlapja: www.cegled.hu 2004. október 14. A Képviselõ-testület 2004. október 7-ei ülésnapján Sós János úr

Részletesebben

K O M Á R N O Komárom Város Önkormányzata

K O M Á R N O Komárom Város Önkormányzata M E S T O K O M Á R N O Komárom Város Önkormányzata TE 1807/2014 Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne dňa 03.04.2014 k bodu rokovania číslo: A Komáromi Városi Képviselı-testület 2014.04.03-i

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. 2006. június 1.

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. 2006. június 1. C H A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA Nagy László Lázár grafikája XVII. évfolyam 7. szám Cegléd város honlapja: www.cegled.hu Cegléd Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete 2006. május 25-én tartotta munkaterv

Részletesebben

Balatongyörök.... a megálmodott valóság! www.balatongyorok.hu

Balatongyörök.... a megálmodott valóság! www.balatongyorok.hu Balatongyörök 2014... a megálmodott valóság! Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Fotók: Marton Tamás 2014 január 1 2 3 4 5 Újév

Részletesebben

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány 006/9. HATÁROZATOK TÁRA 59 Budapest, 006. június 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK /006. (VI. 8.) Korm. h. A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 006. évi LV. tör vény. -ából ere dõ egyes

Részletesebben

NAGY KÁROLY INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA BICSKE

NAGY KÁROLY INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA BICSKE NAGY KÁROLY INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA BICSKE 2011 KÉSZÍTÕK NÉVSORA NAGY KÁROLY INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA - BICSKE MEGBÍZÓ KÉSZÍTETTE BICSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PORTATERV VÁROSRENDEZÉSI

Részletesebben

Kód: 90. Rendészeti szakmacsoport Szakközép 9 C; 9.D. Munkalap1. felvehető létszám: 60 fő

Kód: 90. Rendészeti szakmacsoport Szakközép 9 C; 9.D. Munkalap1. felvehető létszám: 60 fő Kód: 90 felvehető létszám: 60 fő Rendészeti szakmacsoport Szakközép 9 C; 9.D Rangsor Név Iskolája 101. Arany Rita Szabadszállás, Petőfi Sándor Ált. Isk. 106. Bacsa Anikó Kunadacs, Kunadacs-Ladánybene Ált.

Részletesebben

Sszám Név Választott téma Konzulens. Étékpapír-piaci, tőzsdei elemzések. Étrékpapírok (kötvény, részvény szerpe a finanszírozásban)

Sszám Név Választott téma Konzulens. Étékpapír-piaci, tőzsdei elemzések. Étrékpapírok (kötvény, részvény szerpe a finanszírozásban) Sszám Név Választott téma Konzulens 1 Angyal Roxána Étékpapír-piaci, tőzsdei elemzések. Étrékpapírok (kötvény, részvény szerpe a finanszírozásban) Demeter László 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Antal Rita Korszerű

Részletesebben

Návod k použití Návod na použitie Használati utasítás

Návod k použití Návod na použitie Használati utasítás 8856000 Skládací vozík-rudl / CZ Skládací vozík-rudla / SK Összehajtható kézikocsi / HU Návod k použití Návod na použitie Használati utasítás Úvod Vážený zákazníku, děkujeme za důvěru, kterou jste projevili

Részletesebben

Podpora demokracie vo svete Rádio Lumen, 17:30 03/11/2008 Krajiny Vyšegrádskej štvorky by mali lepšie koordinovať rozvojovú pomoc, ktorú poskytujú na podporu demokracie vo svete. Zároveň by mali zvážiť

Részletesebben

DIÁKOLIMPIA 2014-2015 TANÉV - CSONGRÁD MEGYEI DÖNTŐ Hódmezővásárhely, Gyarmati Dezső Sportuszoda, 2015. február 11.

DIÁKOLIMPIA 2014-2015 TANÉV - CSONGRÁD MEGYEI DÖNTŐ Hódmezővásárhely, Gyarmati Dezső Sportuszoda, 2015. február 11. 1. KORCSOPORT DIÁKOLIMPIA 2014-2015 TANÉV - CSONGRÁD MEGYEI DÖNTŐ Hódmezővásárhely, Gyarmati Dezső Sportuszoda, 2015. február 11. JEGYZŐKÖNYV 50 fiú gyors 1 Kószó Martin 2006 Szeged Béke Utcai 36,87 2

Részletesebben

NÉPMESÉK VILÁGA ORSZÁGOS RAJZVERSENY. Tiszántúli Református Egyházkerület

NÉPMESÉK VILÁGA ORSZÁGOS RAJZVERSENY. Tiszántúli Református Egyházkerület NÉPMESÉK VILÁGA ORSZÁGOS RAJZVERSENY Tiszántúli Református Egyházkerület Diószegi Kis István Református Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2016 NÉPMESÉK VILÁGA Rajpályázatunkra az ország 208

Részletesebben

MAR CALV ÁRO SI FŐIGAZ GATÓSÁG KOVÁCS MARGIT NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Kovács Margit Deutsche Nationälitate Grundschule

MAR CALV ÁRO SI FŐIGAZ GATÓSÁG KOVÁCS MARGIT NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Kovács Margit Deutsche Nationälitate Grundschule MAR CALV ÁRO SI FŐIGAZ GATÓSÁG KOVÁCS MARGIT NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA Kovács Margit Deutsche Nationälitate Grundschule 90 Győr, R é pce utca. - + 696 0 www.mfgyor.hu sporteredmények 0 0. TANÉV

Részletesebben

A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA. Nagy László Lázár grafikája ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA. Nagy László Lázár grafikája ÖNKORMÁNYZATI HÍREK C H A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA Nagy László Lázár grafikája XVI. évfolyam 8. szám Cegléd város honlapja: www.cegled.hu 2005. október 20. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Sós János polgármester a két ülés közötti idõszakról

Részletesebben

A hivatalvezető beszámolója

A hivatalvezető beszámolója www.kralovskychlmec.sk A hivatalvezető beszámolója Milyen ter ervei ei vannak a vár árosnak a beruházások terén 2008-ban? A város alapvető tervezési eszköze a költségvetés. Sajnos a 2008-as évre szóló

Részletesebben

HH gyermekek száma. Barcs 76 31 10 13,2 1 3 Barcs Komlósd, Péterhida. Barcs 77 16 1 1,3 0 3 5. sz. Tagóvoda. Barcs 18 5 1 5,6 0 1 6. sz.

HH gyermekek száma. Barcs 76 31 10 13,2 1 3 Barcs Komlósd, Péterhida. Barcs 77 16 1 1,3 0 3 5. sz. Tagóvoda. Barcs 18 5 1 5,6 0 1 6. sz. Az intézményfenntartó társulás közoktatási esélyegyenlőségi intézkedési tervében közép és hosszútávon szerepel a HH/HHH gyermekek kiegyenlített arányú elhelyezése minden óvodai intézményegységben, valamint

Részletesebben

Egy csepp ZÖLD - Friss hírek, programajánlók

Egy csepp ZÖLD - Friss hírek, programajánlók Egy csepp ZÖLD - Friss hírek, programajánlók Szerzõ Bodzán Gábor 2010. szeptember 18. Utolsó frissítés 2010. szeptember 18. Eleven Televízió - A dél-borsodi térség televíziója - Bükkábrány,Mezõnyárád,Mezõkeresztes,és

Részletesebben

A MEGYERENDSZER SZLOVÁKIÁBAN A XX. SZÁZAD ELSŐ FELÉBEN ERIK ŠTENPIEN

A MEGYERENDSZER SZLOVÁKIÁBAN A XX. SZÁZAD ELSŐ FELÉBEN ERIK ŠTENPIEN Sectio Juridica et Politica, Miskolc, Tomus XXVIII. (2010). pp. 103-110 A MEGYERENDSZER SZLOVÁKIÁBAN A XX. SZÁZAD ELSŐ FELÉBEN ERIK ŠTENPIEN A megyerendszer a magyar és szlovák nemzeti államok közös vonásai

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 24-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 24-én tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 24-én tartandó ülésére Tisztelt Képviselő testület! Tárgy: Dobfesztivál Egyesület kérelme Melléklet: 1 db Megbízási szerződés

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI. Az európai integráció és a kisebbségek. A bajai önkormányzat lapja. X. évfolyam 22. szám 2005. november 12.

ÖNKORMÁNYZATI. Az európai integráció és a kisebbségek. A bajai önkormányzat lapja. X. évfolyam 22. szám 2005. november 12. A bajai önkormányzat lapja X. évfolyam 22. szám 2005. november 12. ÖNKORMÁNYZATI CÉLBA ÉRT A SEGÍTSÉG TÁJÉKOZTATÓ A hét elején az erdélyi Felsõboldogfalván kiosztották a bajaiak adományait az árvíz sújtotta

Részletesebben

Nagyböjti útmutató. Böjti fegyelem. marec 2014/02 március. Ingyenes községi havilap Bezplatný obecný mesačník XIII. évfolyam XIII.

Nagyböjti útmutató. Böjti fegyelem. marec 2014/02 március. Ingyenes községi havilap Bezplatný obecný mesačník XIII. évfolyam XIII. marec 2014/02 március Ingyenes községi havilap Bezplatný obecný mesačník XIII. évfolyam XIII. ročník Egy szerzetes szeretett volna böjtölésével nagy áldozatot hozni. De hogyan? Hiszen nem is kívánja a

Részletesebben

93701@pobox.sk. M e s t s k é n o v i n y

93701@pobox.sk. M e s t s k é n o v i n y Želiezovský 93701@pobox.sk spravodajca IX. rocník, február 2008 Z obsahu Od mája bude mestská polícia v nepretržitej 24-hodinovej službe. Hovoríme s náčelníkom Jozefom Kovácsom. 3. str. M e s t s k é n

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó Városrendészeti Tanácsnok 2011. évi tevékenységérıl

B E S Z Á M O L Ó Városrendészeti Tanácsnok 2011. évi tevékenységérıl Tisztelt Képviselı-testület! B E S Z Á M O L Ó Városrendészeti Tanácsnok 2011. évi tevékenységérıl Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a 331/2010. (X. 21) számú Képviselı-testületi Határozatában

Részletesebben

Mucsony Nagyközségi Önkormányzat Hivatalos Folyóirata. Helyi Hírmondó. IX. évfolyam 1. szám - 2012. május 11. www.mucsony.hu hivatal@mucsony.

Mucsony Nagyközségi Önkormányzat Hivatalos Folyóirata. Helyi Hírmondó. IX. évfolyam 1. szám - 2012. május 11. www.mucsony.hu hivatal@mucsony. Mucsony Nagyközségi Önkormányzat Hivatalos Folyóirata Helyi Hírmondó IX. évfolyam 1. szám - 2012. május 11. Helyi Hírmondó Mucsony Nagyközségi Önkormányzat Hivatalos Folyóirata START MUNKA PROGRAM MUCSONYBAN

Részletesebben

Á Á É É É ö É Ó ú Á ú Á Á Á Á ö Á ő ű ú ö ö ú ű ú É ő ö ú ú ű ö ű ő Ú Ú ú ő ö ö ő ö ö Á ö Á ö ú ű ö ö ö ö ö ö ö ö ö ő ö ö ö ö ő ö Á ö ő ö ö ő ú ú ö ö ő ö ö ö ö ú ö ú ö ő ú ö ö ö ö ö ú ö ú ú ö Ú ő ű ő ö

Részletesebben

Megújult a városi újság

Megújult a városi újság z Megújult a városi újság Tisztelt királyhelmeciek! Megújult tartalommal és dizájnnal jelentkezik a városi újság. Külsejében és tartalmában is frissült városunk lapja, a Királyhelmeci Nézetek, mely továbbra

Részletesebben

A képviselõ-testület 2009. május 14-i ülésén került megfogalmazásra az az igény, hogy a lakosság minél szélesebb

A képviselõ-testület 2009. május 14-i ülésén került megfogalmazásra az az igény, hogy a lakosság minél szélesebb Pol gárme ste ri Hi vatal Szuhakáll ó Önkormányzati Hírlevél 2009. május hó Fontos közlemények: 2009. május 28: Óvodai évzáró ünnepség 2009. június 7: Európai Parlamenti Választás Általános iskolai ballagás:

Részletesebben

Tisztelt Jászkisériek!

Tisztelt Jászkisériek! A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT IDÕSZAKOS KIADVÁNYA XV. évfolyam 2. szám Tisztelt Jászkisériek! Az év vége felé közeledve, az adventi idõszakban járva engedjék meg, hogy polgármesterükként én is számot adjak néhány

Részletesebben

BARANYA MEGYEI DIÁKSPORT TANÁCS ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY III. KORCSOPORT

BARANYA MEGYEI DIÁKSPORT TANÁCS ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY III. KORCSOPORT BARANYA MEGYEI DIÁKSPORT TANÁCS ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY III. KORCSOPORT Pécs, 2014. június 15-18. 1 2013/2014. TANÉVI LEÁNYOK Hely Megye Iskola neve Település Tanár neve 1. Bács-Kiskun Kecskeméti Művészeti

Részletesebben

Az iráni nagykövet látogatása településünkön

Az iráni nagykövet látogatása településünkön Jászkiséri Tudósító A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT IDÕSZAKOS KIADVÁNYA Az iráni nagykövet látogatása településünkön XI.évfolyam 5.szám AZ Iráni Iszlám Köztársaság magyarországi nagykövete, Szaid Szejed Agha Banihasemi

Részletesebben

9. évfolyam. Írásbeli. Augusztus 25. (kedd) 4. terem. Felügyelő tanárok: Baranyi Sándor Frink Anikó

9. évfolyam. Írásbeli. Augusztus 25. (kedd) 4. terem. Felügyelő tanárok: Baranyi Sándor Frink Anikó 9. évfolyam 4. terem Felügyelő tanárok: Baranyi Sándor Frink Anikó Fodor Zoé Ének-zene (projekt) 8.30 Nagy Levente László Mozgóképkultúra és médiaismeret (projekt) 8.30 Bánhidi Bence Irodalom 9.00 Borsi

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2015. augusztus 14. napjára (péntek) 8.30 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2015. augusztus 14. napjára (péntek) 8.30 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

É É Á É É ó ó ö ű ó ó ó ű ó ö ö ű ó ó ő ö ű ó ó ű ú ö ű ó ó ó ó ö ű ó ó ó ö ű ő ő ő ó ö ű ú ö ó ó ó ú ő ő ü ó ó ó ö ű ű ö ő ó ú ó ö ü ö ű ó ó ö ő ö ó ö ö ő ő ö ó ő ö ő ó ő ó ő ú ú ö ű ó ú ö ő ű ö ó ó ó

Részletesebben

I. évfolyam. 4. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja

I. évfolyam. 4. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja 2011. május 16. Érdi I. évfolyam. 4. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja Tartalom I. Határozatok 2 Érdi Közlöny I. évfolyam 4. szám 2011. május 16. K I V O N A T Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. augusztus 10-i üléséről Ülés helye: Városháza Díszterme Jelen vannak: Borbély Gábor Derekas András Katus Attila Kondéné

Részletesebben

ő Á ú ő ú ő ú ú ú ő ő ő ű ú ű ő ő ú ő ő ő ú Á ő ú ő ő ú ő ő É É ú ő ő Ú ő É ú ú ő ő ő ő ő É ő ő ú É ű ű ű ú ő ő É ő ű ő ő É ú É ú ő ő ű ú ű ő ő ú ú Ú ú Ü ő ű ú ő ű ő ő ú ő ő ő ő ú ő ő ú ú ő ú ő ú ű ű É

Részletesebben

OLVASÓINK kérdezték. Pýtajú sa naši ÈITATELIA. Közélet 5. Muszka Péter vagyok, 37 éves, királyhelmeci vállalkozó.

OLVASÓINK kérdezték. Pýtajú sa naši ÈITATELIA. Közélet 5. Muszka Péter vagyok, 37 éves, királyhelmeci vállalkozó. OLVASÓINK kérdezték Nemrégiben szerettem volna egy hirdetést megjelentetni a városi kábeltelevízióban. Felkerestem a TERMOSAT cég irodáját, de a kérésemnek ott nem tudtak eleget tenni. A cég munkatársa

Részletesebben

e je krátka a otvorená hláska, vyslovuje sa podobne ako e v slovenskom slove medzi", napr.: fekete čierny.

e je krátka a otvorená hláska, vyslovuje sa podobne ako e v slovenskom slove medzi, napr.: fekete čierny. 1. LECKE a Maďarská abeceda a, á, b, c, cs [č], d, dz, dzs [dž], e, e, f, g, gy [ď], h, i, í, j, k, 1, ly [j], m, n, ny [ň], o, ó, ö, ő, p, r, s [š], sz [s], t, ty [ť], u, ú, ü, ű, v, z, zs [ž] V zátvorkách

Részletesebben

100 m. fiú gyorsúszás 1. versenyszám Országos csúcs: 0:49.13 (Zubor Attila - 2001)

100 m. fiú gyorsúszás 1. versenyszám Országos csúcs: 0:49.13 (Zubor Attila - 2001) 100 m. fiú gyorsúszás 1. versenyszám Országos csúcs: 0:49.13 (Zubor Attila - 2001) 1. Fekete Ferenc 1999 Székesfehérvár 0:58,09 526p 50m: 0:28,40 2. Végh István 1999 Veszprém 0:58,41 518p 50m: 0:28,58

Részletesebben

ó á á á á á ó á ó Á ö é á ó Ú á á á ó Á ö é á á á ó ó ó á á ó á ó Ú á é á ó ü é ü é á á á á ó é é á ú á ó á é ó á ó Ó é á ó é á ó ó á Ó Ö é á ó á ó é é é ü é ó á Ó é é é ó ó ó á ó é é ó á ü ó é á ó é é

Részletesebben

Á Ó Ö Á É É É É Ő ű Á Ó ű Ö ű ű ű Ó ű Ö Ú Ö Ú ű ű ű ű Ö ű ű ű ű ű Ü Á ű ű ű ű ű ű ű ű Ö Ó ű Ö ű ű Ü ű ű ű Ö ű ű ű ű ű ű ű Ö Ó ű ű ű ű ű Á Á ű É ű ű ű ű ű Ö ű ű ű ű ű Ó Ü Á É Ű ű ű ű ű Á ű ű ű Á É ű Ú Ó

Részletesebben

É ú ú ú ú ú ú ú ú ú É É ú ű ú ű ú Ú Ü ú ú ú ú ű ú ú ű ú ú ú ú ú ú ű ú ú ű Ü ű ű ú É É ű É ű É ú ú ú ű É ú ú ú ú ú ú ú ú ú ú ú ű ú ú ű Á ú É ű ű ú ú ú ú ű ű ű ú ű ú ú ú ú ú ú ű ú ú Ú ű ú ű ű ú ú ű Ü ú ű

Részletesebben

LÖVÉSZ UTCAI ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI (FŰTŐHÁZ UTCAI ÓVODA ÉS SZÉP UTCAI ÓVODA) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

LÖVÉSZ UTCAI ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI (FŰTŐHÁZ UTCAI ÓVODA ÉS SZÉP UTCAI ÓVODA) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 LÖVÉSZ UTCAI ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI (FŰTŐHÁZ UTCAI ÓVODA ÉS SZÉP UTCAI ÓVODA) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM. Azonosító: 037698 Készítette: Huszti Lászlóné óvodavezető 2013. 09.02. 2 Az intézmény

Részletesebben

Sokan, s jót mulattunk

Sokan, s jót mulattunk XVIII. évfolyam 7. szám Csemõ Község Önkormányzatának havilapja 2008. július Sokan, s jót mulattunk Díszpolgár és s köszöntõje Kovács Kati mûsorára sokan voltak kiváncsiak FAL ALUN UNAP AP A fõzõver ersen

Részletesebben

ű É ű Á Ü É É ű ű Ű ÓÓ Ü É Ü Ú Ú ű Ú Ö Ö Ü ű ű Ű Ú Ö Ü Ö Ú Ó Ó Á É Ú Ű Ú Ú Ú Ú Ú ű Ú Ű Ú ű ű Ú ű ű Ú Ú É Á Ú Ú É É ű ű ű Ú ű ű Ú ű Ú Ó É Ű Ó ű Ú ű ű ű Á ű ű Ú ű ű É ű ű ű ű Ó Ú Á Ú ű Á ű Á Ú Ó ű ű Á ű

Részletesebben

Á Á ó ő ő ó Ő ó ó ó Ó Ó Ó ó Ó Ó Ó Ó ó ő ó ó Ő Ó Ó Ó Ó ó Ó Ó Ó Á Ó ó Ó ó Ó Ó Ó ó Ó ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó ó Ó ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó ó Á Ó ó ó Ő ó ó ó Ó ó Ú ó Ó Ó ó Ó Ó Ő ó Ó ó ó Ó ó Ó Ó Ó ó ó ó Ó ó ó ó Ó Ú Ó Ó ó ó ő ö Ó

Részletesebben

É ú ú Á É ú É ű Á Ú ú ú ú ű ú É ű ú ú ű ú ú ű ú ú ű ú ú ú ú ú ú ű ű ű ú Á Á ű É É ú ú ú ú ú ú ű Ü ű ű ű Ö Ú ú Ú ú ű ú ú ű ú ű ű ú ú Ö ű ú ú ú ű ű ű ű ú ú É É ű ű É É ú ú ű Á ú ú ú É Ú ű ú ú ű ú ú ú Ü ú

Részletesebben

É Ó Ö Á ú Á ú ú ú ú Ó ú ú ú ú ű ú Á ÁÉ Á ű ű ú ú É ú É É ű ű É ű Ú ű Ü ú ű ú Ö Ú ű Ö Ö ú Ő ú ű Ö ú ú Ú Ó ú ú ű ú Ö Ú Ü Á Á Á É Ü ű Ü Ö É Á Ü Ó É Ö É ű Ü Á Á Á ú Ü Ö Á É Ü Á ú Ö Ö ú Ö Á ú É É Ö É Á Á Á

Részletesebben