Értékeink velünk élnek. LEADER+ Program a Vasi Hegyháton II. füzet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Értékeink velünk élnek. LEADER+ Program a Vasi Hegyháton II. füzet"

Átírás

1 Értékeink velünk élnek LEADER+ Program a Vasi Hegyháton II. füzet

2 Az együttmûködésben a Vezetô Szervezet a Vasi Hegyhát Többcélú Kistérségi Társulás lett. A Társulás elnöke az Akciócsoport képviselete mellett egyben a Helyi Bíráló és Monitoring Bizottság (HBMB) elnöke is lett. A HBMB 16 tagját a helyi akciócsoport tagjai közül választották. Feladatai voltak a helyi program véglegesítése, a pályázati feltételrendszer jóváhagyása, a helyi pályázatok szakmai döntés-elôkészítése, a program megvalósításának nyomon követése. A LEADER+ program munkaszervezeti feladatait (gesztori feladatok) a jelentôs terület-, és vidékfejlesztési tapasztalatokkal rendelkezô, oszkói székhelyû Hegypásztor Kör végezte. A gesztorszervezet feladata volt a programmal kapcsolatos pályáztatási, adminisztrációs és kapcsolattartó feladatok ellátása. Folyamatos segítséget nyújtott a pályázók számára a pályázatok megírása, a szerzôdéskötés és a pénzügyi elszámolás folyamán. Kedves Olvasó! Jelen kiadványunkban a Vasi Hegyhát Helyi Akciócsoport LEADER+ programját, annak megvalósult pályázati projektjeit kívánjuk Önnek bemutatni. A Vezetô Szervezet nyújtotta be a LEADER+ programban való részvételre irányuló kétlépcsôs pályázat elsô fordulós anyagát augusztus 3-ig. A második fordulóban kellett elkészíteni a kistérség Vidékfejlesztési Tervét, melynek beadási határideje december 23. volt. A második fordulóról a döntés márciusban született meg. A pozitív döntés után május 17-én került aláírásra a Támogatási Szerzôdés, mely alapján a megnyert, továbbpályáztatható támogatási összeg Ft volt. A Vasi Hegyhát Helyi Akciócsoport vidékfejlesztési tervének meghatározó, fô célja a lakosság kötôdésének erôsítése, a térség megtartó erejének növelése, s ezzel együtt a térség felzárkózása a hátrányos helyzet leküzdése - belsô erôforrásokra épülô összehangolt vidékfejlesztési akciók segítségével. A Vasi Hegyhát a Nyugat- Dunántúlon, Vas megye déli részén, az Ôrség és a Kemenesalja között helyezkedik el. Északról a Rába völgysíkja, délrôl a Zala vízgyûjtôje határolja. Az aprófalvas településszerkezetû kistérség központja Vasvár város. Gazdag történelmi, kulturális hagyományok jellemzik. Számos természeti értékkel rendelkezik a terület, melyek közül a legismertebb a Jeli Arborétum. A helyi identitástudat, a közösségi szellem még a mai felgyorsult világban is jelentôsnek mondható a településeken. Mi is az a LEADER? Mozaikszó, melynek szó szerinti fordítása: Közösségi Kezdeményezés a Vidék Gazdasági Fejlesztése Érdekében. A LEAD- ER+ program azon az elképzelésen alapul, amely szerint a vidékfejlesztés csak akkor lehet sikeres, ha az ott élôk, az ott mûködô szervezetek együttmûködésével, tevékenységeik összehangolásával valósul meg. A hegyháti kistérségben a LEADER+ program elôkészítése már nyarán elindult. Az egyeztetô fórumok eredményeként július 25- én megalakult a Vasi Hegyhát Helyi Akciócsoport 22 települési önkormányzat, a vállalkozói és a civil szféra összefogásával (összesen 45 alapító).

3 A helyi pályázati felhívás közzétételére július 25-én került. A benyújtási idôszakban a gesztorszervezet munkatársai 5 tájékoztató fórumot tartottak a térségben a LEA- DER+ programról, a pályázati lehetôségekrôl és feltételekrôl. Az elkészült pályázatokat A helyi pályázati felhívás alapján 3 témakörében, 3-3 alintézkedésre lehetett pályázatot benyújtani. Az alábbi táblázat a megvalósított pályázatok intézkedések szerinti megosztását, és pénzügyi paramétereit mutatja be: szeptember 11-ig lehetett benyújtani a gesztorszervezethez. A határidôig 49 pályázat érkezett be, melyek az alapjogosultsági, teljességi és formai vizsgálat során megfeleltek Intézkedések, Benyújtott Projektek Megítélt a követelményeknek. Azonban a kiírt hiánypótlások során 2 pályázó nem küldte meg a Támogatási alintézkedések pályázatok bruttó támogatási intenzitás megfelelô anyagokat, ezért ôk kiestek a további folyamatokból. megnevezése száma (db) költsége (Ft) összegek (Ft) Az országban sok helyütt nem tudták lekötni elsô körben a pályázati keretösszget, ezért Értékeink velünk élnek Természeti és kulturális Örökség védelme október végén újra meg kellett nyitni a kiírásokat. Pályázatokat november 24-ig lehetett benyújtani valamennyi jogcímre. A Hegyháton ebben az idôszakban már nem és komplex hasznosítása érkezett újabb pályázat. volt. A folyamat során 1 pályázat nem felelt meg a fenntarthatósági kritériumoknak, ezért január 17-én a HBMB ülésén a tagok 1 pályázat támogatását nem szavazták 1.1.Kulturális örökség védelme, 1.2.Aktív értékvédelemhez kapcsolódó beruházások 1.3.Örökségvédelem közösségi A pályázatok befogadása után következett az értékelés, ami a gesztorszervezet feladata el kellett utasítani. meg, egyet pedig költségcsökkentés céljából átdolgozásra visszaküldtek a pályázónak. A gyûjtése, dokumentálása hátterének erôsítése 85% 85 % 85 % második HBMB ülés február 9-én volt. Ekkor elfogadták az utolsó pályázat költségmódosítását is, így összesen 45 pályázat került támogatásra helyi döntés alapján. Ezt a gi termék- és szolgáltatásfejlesztés A Hegyhát Kincsei -Integrált térsé döntést a minisztériumban jóváhagyták, így májusában elindult a szerzôdéskötési folyamat. Ekkor egy pályázó visszalépett, így összesen 44 pályázat került megvalósításra a kistérség 18 településén. 2.1.Humán szakmai háttér fejlesztése 2.2.Helyi termék elôállítás és szolgáltatásfejlesztés támogatása 2.3.Értékesítési és marketing tevékenység támogatása Harmóniában a környezettel Térségi-, települési környezet védelme, szépítése 95 % % % Aktív környezetvédelem 85 % Települési arculat, lakókörnyezet fejlesztése 3.3.Külterületi, mezôgazdasági és turisztikai létesítmények megújuló energiaellátásának biztosítása 85 % % Összesen A gesztorszervezet létrehozta a térség LEADER-honlapját (leader.vasihegyhat.hu), mely a program megvalósításról számol be, fontos információkat tartalmazva pályázóknak és érdeklôdôknek egyaránt. A honlapon megtalálhatók azon információs pontok elérhetôségei is, melyekben megtalálhatók a térég LEADER-hírlevelei és egyéb információs anyagai a projekttel kapcsolatban.

4 Pályázó neve: Varga Károly Projekt címe: Gasztro- és kultúrpajta Megvalósítás helye: Alsóújlak Bruttó költség: Ft Támogatás összege: Ft Pályázó neve: Nyári Dezsô Projekt címe: Szôlô-termékelôállítás, feldolgozás, palackozás fejlesztése Megvalósítás helye: Bérbaltavár Bruttó költség: Ft Támogatás összege: Ft Projektem célja egy közösségi épület felépítése és berendezése A projektet elfogadható költségszinttel, jó volt, mely a gazdálkodási terültem központi ré- minôségû, idôtálló beruházással valósítottuk szén zöldmezôs beruházásként került megvalósításra. A meg, amivel hosszú távon kívánjuk a minôségi terület alkalmas a környezettudatos és természetszerû gazdálkodáshoz bor elôállításának feltételeit biztosítani. A pályá- kapcsolódó tevékenység, illetve tematikus zat útján megvásároltunk egy nagy teljesítményû programok bemutatására. A projekt az egymástól eddig szôlô-prést, egy csigás szállító pótkocsit, egy saválló elkülönülô mezôgazdaság, turizmus, környezeti nevelés és felépítményû nyerges pótkocsit, valamint ko- helyi termék bemutatás újszerû kombinációját biztosítja. vaföldes szûrôt, palackmosót, kézi palack töltôt A bemutató gazdaságban e négy szektor egymást kiegészítve és kannatöltô berendezést is. 6 egységes egészként jelenik meg. Az épület 60 m 2 A szôlô-prés a feldolgozás során a préselést 7 alapterületen, 40 fô befogadására, a gazdálkodáshoz kapcsolódóan készített termékek kóstoltatására, illetve a hegyháti termelôkkel közösen megvalósítandó termékbemutatók lebonyolítására alkalmas. Alapvetô célom a helyi termék elôállítás, a füstölt és töltelék áru készítése és értékesítése a gazdaságomban tenyésztett állatok húsából. Ezekkel is meg lehetne kínálni az ideérkezô csoportokat. Fontos az agroturizmus teljes szolgáltatáskörének bemutatása, nyújtása. Tehát a falusi vendéglátás, szabadidôs programok nyújtása, és saját húskészítmények elôállítása, értékesítése. gyorsítja meg. A csigás szállító kocsi a területrôl való bekerülési idôt rövidíti és higiénikus körülményeket biztosít a szôlônek. A kóracél felépítményû nyerges pótkocsi is ezt a célt szolgálja, valamint alkalmas a jövôbeni vörös borok elôállításánál az elôerjedési szakaszban a tárolásra. A nagy teljesítményû kovaföldes szûrô a minôségi bor elôállításának egyik záloga, a palackmosó, a palacktöltô és a kannatöltô pedig alapvetô mûszaki feltétele a minôségi borok kiszerelhetôségének. A projekt megvalósításával az értékesítési paletta kitágulhat, a minôségi borok megfelelô reklámozásával a turista réteg a térségbe csalogatható. Ha ez a fejlesztés idôvel kibôvíthetô a turisztikai célokat szolgáló borkóstoló helyiséggel és egy pincesor kialakításával, akkor a várható turisztikai fellendülés az egész térségre kedvezô hatású lesz.

5 Pályázó neve: Csehi Község Önkormányzata Projekt címe: A Vasi Hegyháton innen és túl Megvalósítás helye: Csehi Bruttó költség: Ft Támogatás összege: Ft Az önkormányzat tulajdonában lévô, használaton kívüli épület esztétikai és mûszaki állapotának felújítása, illetve szakipari beavatkozások valósultak meg projektünkben. Az Községünkben a pályázaton nyert térbútorok (asztalok, padok, virágládák, szeméttárolók) épület külsô állagának megóvására ereszcsatorna készült. Az ingatlan szolgálati lakás két parkban, a község központjában és az úgynevezett Európa parkban kerültek el- volt, a benne lévô vizesblokk átépítésre került. A szobák és nyílászárók állaga jónak helyezésre. Ezekben a zöld övezetekben eddig ilyen jellegû felszereltség nem volt, pedig mondható, azok higiéniai meszelésére volt szükség. Az elhasználódott, hiányos hidegburkolat a parkok látogatottsága, az egyhangúság megszüntetése miatt szükség lett volna, illetve helyett korszerû csúszásmentes elemek kerültek beépítésre. Az épület felújítása szükség van rá. Csehimindszent különösen az egyre erôsödô vallási turizmus miatt -, elkészült, a kiállítótermek kialakítása folyamatban van, a lakosság részérôl sok értékes, mint Mindszenty bíboros szülôfalujaként az idegenforgalom szempontjából az egyre látogatottabb bemutatható, bemutatandó tárgyakat kaptunk. települések közé tartozik. A látványosság és az idegenek megpihenése miatt kívántuk ezekkel a térbútorokkal barátságosabbá tenni községünk fôterét. 8 Az Európa parkban a község szabadtéri rendezvényeire kerül sor és éppen ezért itt is nagy 9 szükség van ezekre a bútorokra, kényelmi, praktikussági és esztétikai szempontból is. Lehetôvé válik, hogy megismertessük a település lakosságát múltunkkal, jelenünkkel. Célunk: a lokális és településünkön túlhaladó értékeknek, dokumentumoknak (például: Zalakoppány - Burgenlandi borhordó út egyik állomáshelye Csehi) állandó és idôszaki bemutatása. Fontos, hogy felelevenítsük az országban is egyedülálló századi hírességeinket, (Hollendonner Ferenc botanikus), a volt csehi csárda megállító szerepét. Jövôbeli projektjeink célja elsôsorban a helyi mobilizálódott lakosság visszamenôleges informálása; emellett az iskoláskorúaknak ismeretbôvítési lehetôség, az idôsebbeknek egyben múltidézés. Pályázó neve: Csehimindszent község Önkormányzata Projekt címe: Köztéri bútorok elhelyezése Csehimindszent központjában és az Európa parkban Megvalósítás helye: Csehimindszent Bruttó költség: Ft Támogatás összege: Ft A LEADER program folytatásának keretében újból szeretnénk pályázatot benyújtani. A tervben most a községben útbaigazító és tájékoztató táblák (utcanév stb.) elhelyezésére gondolva szeretnénk az ide látogatók tájékozódásában segítséget nyújtani.

6 Pályázó neve: Egervölgy Község Önkormányzata Projekt címe: Egervölgy 250 éve Megvalósítás helye: Egervölgy Bruttó költség: Ft Támogatás összege: Ft A könyvet Egervölgy 250. évfordulója alkalmából írta A projekt keretében helytörténeti és turisztikai kiadványok elkészítését, falunk szülöttje Tausz István. továbbá a településen információs táblák elhelye- Egervölgy történetét írja le, zését végeztük el. A helytörténeti kiadvány a település történetét 1756-tól az elsô német ajkú mutatja be a kezdetektôl egészen napjainkig. A turisztikai családok letelepítését követôen kiadványok és az információs táblák a község és környéke 2006-ig 244 oldalban, 16 oldal látnivalóira hívják fel a figyelmet. A kiadványok egy részét színes fotó melléklettel. A kiosztottuk, melyet a település lakói szívesen forgatnak, másik könyv költségvetését illetôen részét pedig a helyi Információs Irodába, illetve a kistérség 10 nem történt módosítás, 16 olda- közösségi helyeire helyeztünk el az érdeklôdôk számára. A 11 las tartalmi bôvülés volt, mely többletköltséggel nem járt. Az évfordulóra a falu lakói elôadásokkal, kiállításokkal, emléktáblával emlékeztek meg, s a helyi értékek gyûjtésére és bemutatására megalakították az Egervölgyért Egyesületet. Az egyesület tagjai részt vettek a könyv anyagának összeállításában. A projekthez kapcsolódó fejlesztési elképzelések: A település elsô lakosai hamuzsírégetéssel foglalkoztak a Farkas erdôben. Terveink között szerepel az Egervölgyért Egyesülettel egy hamuzsírégetô felépítése, valamint rendelkezünk egy állandó fotókiállítással, mely a könyv írása kapcsán összegyûjtött fotókból készült. Egy állandó helyiségben a késôbbiekben a faluban összegyûjtött régiségekbôl is szeretnénk egy állandó kiállítást. Pályázó neve: Gersekarátért Baráti Kör Projekt címe: Gersekarát turisztikai kínálatának bôvítése történeti és természeti örökségének bemutatásával Megvalósítás hely: Gersekarát Bruttó költség: Ft Támogatás összege: Ft helyi lakosságtól és a településre érkezôktôl is számos pozitív visszajelzést kaptunk a kiadványok, illetve a táblák kapcsán. A helytörténeti könyv esetében helytörténeti dokumentumok, elfeledett népszokások és hagyományok további gyûjtése, ezek digitalizálása, majd további kiadványban való megjelentetése, rendezvényeken és kiállításokon való bemutatása a célunk. A település és környéke látnivalóinak jobb megismerését szolgálva további kiadványok és információs táblák elhelyezését is tervezzük.

7 Pályázó neve: Gersekarátért Baráti Kör Projekt címe: Örökségvédelem közösségi hátterének erôsítése Gersekaráton Megvalósítás helye: Gersekarát Bruttó költség: Ft Támogatás összege: Ft Pályázó neve: Gersekarát Község Önkormányzata Projekt címe: Helytörténeti gyûjtôhely kialakítása Megvalósítás helye: Gersekarát Bruttó költség: Ft Támogatás összege: Ft A projekt keretében a településen és a környékén a Önkormányzatunk tulajdonát képezô Gersekarát, Dózsa Gy. utca 100. szám alatti lakást turisztikai látnivalók bemutatására jelzôtáblák elhelyezése Karátföld lakossága építtette, korábban kovácsnak, kanásznak, az önkéntes tûzoltó egye- történt meg. Az elmúlt évben megszervezett helyi sületnek, terménydarálónak adott helyet, késôbb szociális lakásként funkcionált. Fontos- ifjúsági néptánc csoport számára ruhákat és cipôket nak tartottuk az épület állagának javítását, valamint értékes funkcióval való megtöltését. készíttettünk. A hagyományok ôrzését segítik elô a Így a projekt során a rendelkezésre álló négy helyiségbôl egy konyha, szoba, kamrabelsô megvarratott magyar lány ruhák, melyeket fôként állami került kialakításra és berendezésre. A tárlatvezetést önkéntes személyek végzik. és települési ünnepek, illetve a szüreti felvonulások alkalmával lehet használni. A Helytörténet gyûjtemény gyarapítását szolgálták a helyiektôl vásárolt régi berendezési - 12 tárgyak és eszközök. A projekt megvalósí- 13 tása során megfigyelhetô volt a helyi közösség aktivitása és támogatása. A turisztikai látnivalók helyszínén pihenôhelyek kialakítására törekszünk. Célunk a helytörténeti gyûjtemény további gyarapítása, a múlt használati tárgyainak és eszközeinek bemutatására interaktív foglalkozások szervezése a Helytörténeti Múzeumban. A néptánccsoport mûködésének fenntartása, a csoport létszámának növelése a helyi tánchagyományok továbbörökítése céljából.

8 Pályázó neve: Gersekarát Község Önkormányzata Projekt címe: Autóbuszváró helyiség építése Megvalósítás helye: Gersekarát Bruttó költség: Ft Támogatás összege: Ft Pályázó neve: Faluház Baráti Kör Projekt címe: Gyôrvár múltja és jelene címû könyv Megvalósítás helye: Gyôrvár Bruttó költség: Ft Támogatás összege: Ft E projekt keretében az 1970-es évek elején lemez és vas felhasználásával épült autóbuszváró Célunk volt, hogy megmutassuk múltunkat, gyökereinket. Fontosnak tartjuk, hogy történelvéd helyiség cseréjét valósítottuk meg. Az új pihenôhely a település központjában, a Honmünk jeles eseményei, személyiségei valamint kudarcaink, a fennmaradásért folytatott utcában került elhelyezésre. A pihenôhely a közintézményektôl (iskola, Mûvelôdési küzdelmünk, tárgyi emlékeink egy könyv formájában megmaradjanak. A Dr. Székely Ház, Körjegyzôség) m távolságra van, de a templom, vegyesbolt, és a posta is László apát úr által gyûjtött anyagot kiegészítettük a ma még élô öregek által megôrzött rövid idôn belül elérhetô, minden szempontból elônyös elhelyezésû. történetekkel, újabb kutatási eredményekkel. A könyv kiosztásra került, melyet a lakosság A pihenôhelyiség megépítése a település arculatát pozitív irányban változtatta. szívesen olvas, pozitív visszajelzések érkeztek. A könyv beépült az oktató, nevelô munkába, hiszen nyelvi emlékek során feldolgozta a település és a környékére jellemzô ragadványneveket, 14 Helyi önkéntesek által az önkormányzati területet - pihenôhely környékét parkosítani, a a vasi nyelvjárást fûszerezve a 15 zöldterületre padokat szeretnénk elhelyezni a turisták, kirándulók számára. velünk élô romák által használt kifejezésekkel. Eddig kihasználatlan lehetôségként még élô öregektôl származó történetek, anekdoták színesítik a könyvet. A projekthez kapcsolódó fejlesztési elképzelések: A könyv megjelenése óta fokozottabb az érdeklôdés a hagyományok, népszokások felelevenítése iránt. Nagy eredménynek tekinthetô, hogy az iskolában honismereti szakkör, a Faluházban hagyományôrzô klub alakult. A könyv jó kiindulópontul szolgál a fiatal néprajzkutatóknak is. A jövôben a gyûjtött anyagból (anekdoták,nyelvjárás) kisebb elôadásokat, felolvasó esteket tervezünk.

9 Pályázó neve Faluház Baráti Kör Projekt címe Kuruc-park Megvalósítás helye: Gyôrvár Bruttó költség: Ft Támogatás összege: Ft Pályázó neve: Gyôrvár Község Önkormányzata Projekt címe: Illegális szemétlerakó hely megszüntetése, madár-figyelôhely kialakítása Megvalósítás helye: Gyôrvár Bruttó költség: Ft Támogatás összege: Ft A megvalósítás helyszínéül a Rákóczi szabadságharc során novemberében Béri A homokbányák 2001-ben kerültek önkormányzatunk Balogh Ádám vezette gyôztes csata emlékére állított emlékmûvet választottuk. A helyszín tulajdonába, azok használaton nem csak történelmi szempontból jelentôs, hanem igen szép természeti környezetben is kívüliek voltak. Az évek során kb. 400 m 3 helyezkedik el. A beruházás célja egy könnyen fenntartható, rendezett, több funkciót ellátó hulladék gyûlt fel. Ugyanakkor a meredek park kialakítása volt. A park kialakításával, létesítésével új szolgáltatás jött létre, amely partoldalakban egy 2000-ben készült felmé- a falu, a kistérség, illetve Zala és Vas megye határán esztétikus megjelenésével jó hatással rés szerint 6 gyurgyalag és 500 partifecske van az itt lakókra és átutazókra. A Park szép bútoraival, játszóterével, tanösvényével fészkel. Önkormányzatunk a község- és tájrés kellemes kikapcsolódást nyújt mindenkinek, a település egyik gyöngyszemévé vált. rendezési feladatai között legsürgetôbbnek ítélte meg e területek újrahasznosítását. 16 A projekt elkészülte óta betöltötte a kívánt 17 A park létrehozása természetesen nem jelenti a fejlesztések végét. Faluházunkban fontos lenne különbözô infrastrukturális fejlesztések, elsôsorban a szálláshelyek bôvítése, a vizesblokk felújításának elvégzése. Emellett a falunkban található gyôrvári tó, egyéb szabadidôs lehetôségek fejlesztése szintén fontos feladatok, a falusi turizmus és vendéglátás, a bakancsos turizmus fejlesztésének érdekében. célt, a szemét eltûnt, a lakosság részérôl is fegyelmezettebb magatartás tapasztalható, nem hordják oda azóta szemetüket. A megfigyelôhely látogatása kedvenc kikapcsolódása a helyi fiataloknak, az iskolából is rendszeresen szerveznek oda foglalkozásokat. A projekthez kapcsolódó fejlesztési elképzelések: További fejlesztési elképzelésünk nincs, a megfigyelôhely karbantartása, kaszálása folyamatosan ad munkát. Azonban fontos, hogy ne csak a településen élôk, hanem az idelátogató turisták, a kistérségben élôk is halljanak a helyrôl, látogassák azt. Hiszen ez remek példája annak, hogyan lehet egy szemétlerakó helyet környezettudatosan felszámolni, lehetséges egyéb funkcióját bemutatni.

10 Pályázó neve: Gyôrvár Község Önkormányzata Projekt címe: Információs központ létesítése Megvalósítás helye: Gyôrvár Bruttó költség: Ft Támogatás összege: Ft Pályázó neve: Norma Kft. Projekt címe: Hegyháti gyümölcs pálinka Megvalósítás helye: Gyôrvár Bruttó költség: Ft Támogatás összege: Ft A projekt során több utcaberendezés került kihelyezésre és egy pihenôhelyiség épült fel. A társaságot 1995-ben alapítottuk, saját tulajdonú szeszfôzdénket 1990-ben vásároltunk Ezt nap, mint nap használják mind a felnôtt utazók, autóbusz-csatlakozásra várók, mind meg Gyôrváron. Folyamatosan fejlesztjük tevékenységünket, a bérfôzésrôl lassan áttértünk a gyerekek, iskolabuszokra várva. A színes információs tábla az eligazodásban segíti az a kereskedelmi forgalmú kisüsti pálinka fôzésére. LEADER+ pályázatunkkal olyan átutazókat, turistákat, tájékoztatja falunk lakóit az aktuális helyi és térségi programokról. korszerû, higéniailag megfelelô gyártási folyamatot teremtettünk, mely során a gyümölcs erjesztése, a pálinka tárolása, az üvegek dekoratív megjelenése a címkézéssel, csomagolással biztosítva lett. Szükségünk volt 3 db 33 hl-es erjesztô tartályra, amelyekben irányított erjesztést tudunk megvalósítani. Az Információs Központba kihelyezett utcabútorokkal egyezô stílusban utcanév-táblák kihelyezését A kész pálinkát rozsdamentes acélból készült tartályokban tároljuk. Az értékesítés során az tervezi önkormányzatunk. esztétikus megjelenést egyedileg tervezett címkék felragasztásával biztosítjuk egy precíz 18 félautomata címkézô gép használatával. A késztermék szállításához elengedhetetlen a csomagolás, 19 ezért volt szükség az üvegek, dugók, címkék, kartondobozok beszerzésére. Piaci kapcsolatainkat olyan kereskedelmi egységekkel alakítottuk ki, akik keresik a minôségi, piacképes helyi termékeket. Célunk, hogy a vendéglôk, éttermek, szállodák a mi pálinkáinkkal (a Vasi Hegyhát gyümölcspálinkákkal) fogadják, és kínálják kedves vendégeiket. Reményeink szerint idôvel a Vasi Hegyhát Pálinkák a térség meghatározó arculati elemévé növi ki magát.

11 Pályázó neve: Kám Község Önkormányzata Projekt címe: Kám helytörténeti helyiség kialakítása Megvalósítás helye: Kám Bruttó költség: Ft Támogatás összege: Ft A körjegyzôségi épületünkben megüresedett a posta helyiség. Önálló bejárattal rendelkezik, 2 szoba, 1 folyosó és 2 kicsi helységbôl áll. Ebbôl alakítottuk ki az állandó helytörténeti kiállítás helyét. A körjegyzôség épülete kívülrôl teljesen megújult pályázati pénzbôl, az ablakcsere is megtörtént. Most végrehajtottuk a két szoba nagyságú helyiség szigetelését és újbóli parkettázását, a folyosó lapozását és egy kis vizesblokk kialakítását, mely egy WC helyiségbôl és egy tároló helyiségbôl áll, melyben szintén vízvételi szempontból lett egy mosogató elhelyezve. Továbbá a helyiségek falfelületének festését és a szerelvények, csövek, radiátorok /központi fûtés/ átfestését is elvégeztük Pályázó neve: Kám Község Önkormányzata Projekt címe: Bezerédy kert parkosítása Megvalósítás helye: Kám Bruttó költség: Ft Támogatás összege: Ft A község belterületén található Bezerédy kert, 7,9 ha területével egy szép parkja a településnek. A kertben található egy bitumenes sportpálya és esôbeálló. Programunk célja volt a Bezerédy kert egy elhanyagolt részének rendbetétele m 2 területen valósult meg a bozót és cserje kiirtása, egyes fák kitermelése, tereprendezés, új termôréteg beépítése, humuszterítés, füvesítés. A patak mellett szélvédô fasor ültetése is megtörtént. Ezzel a kertnek egy újabb része szépült meg. A tisztás alkalmas a szabadidô hasznos eltöltésére az óvodások és iskolások számára. (pl. labdázás, szaladgálás). A kert pihenôhelye volt 200 éve a 6 éven át itt élô Kisfaludy Sándornak is. Az emlékeket gondozni és ápolni kell A kialakított helytörténeti helységben szeretnénk méltó helyet adni a falu történeti emlékeinek és a községben éppen 200 éve itt élt Kisfaludy Sándor emlékének. A helyet állandó jelleggel szeretnénk fenntartani és ott még helytörténeti szakkör is mûködhetne. Célunk a helyi lakosság részére a történelmi múlt, emlékek bemutatása az összegyûjtött értékek megôrzése. A községbe látogatóknak, turistáknak pedig a falu történetének bemutatása. A Jeli Arborétum szomszédságában van településünk és május, június hónapban mindig nagyon sok az érdeklôdô. A projekt megvalósulásával egy újabb látnivalót lehetne kínálni az érdeklôdôknek. Projektünk a község lakóinak az érdekét szolgálja a szabadidô hasznos eltöltésének érdekében. A rendbe rakott területtel kiegészülhet a falunapi helyszín, ott programokat lehet megvalósítani. A terület alkalmas lesz sportvetélkedôk tartására is. Pótolja azt a tisztást, melyet a bitumenes sportpálya építésével elloptunk a kertbôl. A kialakításra tervezett füves tisztás egy új fajta szabadidô eltöltési lehetôséget biztosit a község lakói és a községbe látogatók számára. (pl. piknik gyönyörû környezetben)

12 Pályázó neve: Kám Község Önkormányzata Projekt címe: Kám faluszépítés programja Megvalósítás hely: Kám Bruttó költség: Ft Támogatás összege: Ft Pályázó neve: Mikosszéplak Község Önkormányzata Projekt címe: Köztéri bútorok elhelyezése Mikosszéplak központjában Megvalósítás helye: Mikosszéplak Bruttó költség: Ft Támogatás összege: Ft A projekt során beszerezésre és kihelyezésre került 8 db információs oszlop a szükséges feliratokkal. Az oszlopokon 17 db utcanév tábla található kerettel, dísszel. A 2 db térképtartó információs tábla közül az egyiket a falu központjában, a másikat a 8-as és 87-e út keresztezôdésénél lévô buszmegálló melletti terültre állítottuk fel. 4 db kültéri pad beszerzése és kihelyezése is megvalósult. Mindezek lényegesen javítják településünk arculatát és nagyon hasznos mindenki számára. Mikosszéplak központjában az elmúlt években kialakított új parkba, zöld övezetbe kerültek a térbútorok (asztalok, padok, virágládák, szeméttárolók) elhelyezésre. A parkot közösségi rendezvények színtereiül használjuk. Jelentôsen emelkedett a lakosság komfortérzete és a szabadtérben eltöltött idô mértéke a helyi lakosság körében. Önkormányzatunk tulajdonában lévô Turistaházat igénybevevôk is ebben a parkban pihennek meg és veszik igénybe a kihelyezett bútorokat, melyek idilli környezetet biztosítanak az ott megpihenôknek. A település földrajzilag az idegenforgalom és a falusi turizmus iránt érdeklôdôk átutazásának helyszínén van. A gondozott és ápolt park mindenkinek esztétikus látványt nyújt, emellett praktikusak is a pályázaton nyert köztéri bútorok. 22 Az információs eszközök beszerzésével egységessé vált a falukép. A projekthez kapcsolódó konkrét fejlesztéssel nem rendelkezünk. Azonban célunk a falu minél otthonosabbá 23 tétele, szépítése, gondozása. Fontosnak tartjuk, hogy különbözô fejlesztésekkel, akár pályázatok révén is szép faluképet alakítsunk ki. Ennek szerves része a hagyományôrzés, akár a helytörténeti gyûjtôhellyel, akár a Bezerédy kert ápolásával összefüggésben. A további LEADER program keretében szeretnénk a már megkezdett folyamatot, amellyel községünket építettük, szépítettük, barátságosabbá és vonzóbbá tettük, azzal folytatni, hogy az idelátogatók érdekében útbaigazító és tájékoztató táblák (utcanév, faluház, temetô stb.) elhelyezésével segítsük a tájékozódásban.

13 Pályázó neve: Római Katolikus Egyházközség Olaszfa Projekt címe: A több, mint 250 éves Szent Miklós Templom felújítása Olaszfán Megvalósítás helye: Olaszfa Bruttó költség: Ft Támogatás összege: Ft Pályázó neve: Községi Önkormányzat Olaszfa Projekt címe: Pihenôpark kialakítása Olaszfa központjában Megvalósítás helye: Olaszfa Bruttó költség: Ft Támogatás összege: Ft Templomunk elsô okleveles említése 1258-ból való ben a templomot teljesen felújították. Községünk központjában található IV. Béla királyunk köztéri bronzszobra. A szobrot Ma is e formában mutatkozik év táján a templom kôpadozata, illetve az 2003-ban adományozta a községnek egy 1956-ban emigrált olaszfai lakos. Szerettük alatta található kripta beomlott. Régészek megállapították, hogy a sekrestye római kori volna, ha ez a gyönyörû mûvészi alkotás méltó körülmények között lehetne. Ezért a közúttal ôrtorony építménye volt. Külsô tatarozásra 1976-ban, belsô felújításra pedig 1980-ban határos telekhatáron élôsövény telepítése történt a zaj- és porártalom csökkentése került sor. Szerkezeti faltörések mutatkoztak több helyen is. Az épület mozgása napjainkra érdekében, míg a patakkal határolt részen oszlopos tujasort ültettünk. A IV. Béla király sem szûnt meg. Ezért elsô szakaszban a templom falazatának megerôsítése történt szobor megvilágítását 2 db világítótesttel oldottuk meg. A park területén sétautakat alakí- meg úgynevezett falvarrás eljárással. Második szakaszban pedig a tetôszerkezet hibás tottunk ki, melyek mellé padokat és virágládákat helyeztünk el. darabjainak cseréjére valamint az újracserepezésre került sor Középtávú céljaink között szerepel a templom teljes körû belsô rekonstrukciója. Hosszú távú cél az elért állapot fenntartása és kulturális rendezvények szervezése. Ki szeretnénk használni templomunk páratlan környezeti adottságait, továbbá azt, hogy az országosan is ritkaságnak számító orgonánk és a templom páratlan akusztikája kiváló alapja orgonakoncertek, kisebb hangversenyek megrendezésének. A templom felújítása egyértelmûen hozzájárul az itt élô emberek életszínvonalának növeléséhez, a társadalmi munka során kialakított egyfajta lokálpatriotizmust az emberekben.

14 Pályázó neve: Birkás István Projekt címe: Hegyháti gyümölcstermesztés fejlesztése Megvalósítás helye: Oszkó Bruttó költség: Ft Támogatás összege: Ft Pályázó neve: Hegypásztor Kör Projekt címe: A népi kultúra átörökítése és megmentése hagyományôrzô, közösségi programok segítségével Megvalósítás helye: Oszkó Bruttó költség: Ft Támogatás összege: Ft Növénytermesztéssel és gyümölcstermeléssel foglalkozom 1990 óta. Gyümölcsösöm termôre fordult, ezért a Leader+ pályázatban rekeszek, konténerek, a konténerek bélelésére A pályázat megvalósításával lehetôség nyílt, hogy adventtôl aratásig felöleljük a népszokásokat, szolgáló ponyvák, és magozó gép beszerzésére került sor. A rekeszek megvásárlásával kézmûves foglalkozásokat és táncházakat tartsunk. Emellett egyesületünk a közvetlenül friss áruként piacra jutó gyümölcs szállítását tudom megoldani. szôlôhegyén felépült egy kemence, ami többek között a dödölle klub sütô-fôzô tevékenységét A konténerek vásárlása, azok ponyvával való bélelése azért szükséges, mert hirtelen érés segíti elô. Karácsonykor kicsik és nagyok készíthettek különbözô technikákkal esetén - mivel nincs hûtô kapacitásom, sem más egyéb tároló helyiségem- nagyobb tételben (tûnemezelés, gyöngyfûzés, sütés) díszeket, ajándékokat. Húsvétkor sokféle dekorációk kell piacra bocsátani a terméket. A tartályok kibélelésére azért van szükség, hogy a készültek, valamint az érdeklôdôk kipróbálhatták a tojásfestést írókával. Az aratás során gyümölcslé ne tudjon kifolyni. A magozó géppel külön tudom választani a gyümölcsöt a pedig dús kalászú rozsföldekkel vártunk minden érdeklôdôt. A különbözô alkalmakkor magtól, s így a szeszipar felé alapanyagot is tudok elôállítani, s ezzel megoldottá válik a dödölle klub finom étkekkel mézeskalács, farsangi fánk, húsvéti kalács, kemencés 26 minden egyes megtermett gyümölcs értékesítése. lángos - enyhítette a résztvevôk éhségét. A rendezvényekre szép számmal érkeztek érdeklôdôk, 27 elsôsorban a településrôl, de a kistérség más településin élôk is részt vettek programjainkon. A projekt feléleszti a térségre korábban jellemzô gyümölcstermesztést. A cél egy magas minôséget képviselô, helyi alapanyagból készített kistérségi gyümölcs termékkör megteremtése. A Hegyháti Gyümölcs fejlesztése címû projektem a helyi értékekre, a gazdasági tradíciókra épülô gazdaságfejlesztést valósítja meg. A projekt példát mutat a térségre jellemzô hagyományos gyümölcsösök gazdaságossá tételéhez, ezáltal hozzájárul a szôlôhegyi, zártkerti gyümölcsösök megmaradásához. Projektünk szervesen kapcsolódott egyesületünk tevékenységéhez, hiszen elsôdleges célunk a hagyományápolás, a szellemi-, kulturális és épített örökség megôrzése. Ezért célunk, hogy minden évben lehetôségeink szerint programokat szervezzünk jeles ünnepeink alkalmával, életben tartsuk hagyományainkat, szokásainkat.

15 Pályázó neve: Hegypásztor Kör Projekt címe: A szél és a nap erejével Hegyháti birtokok megújuló energiaellátása Megvalósíthatósági tanulmány Megvalósítás helye: Oszkó Bruttó költség: Ft Támogatás összege: Ft Pályázó neve: Nyugat-Dunántúli Ifjúsági Szövetség Projekt címe: Szakmai háttérfejlesztés képzési programok szervezésével három ôsi, népi szakma jegyében Megvalósítás hely: Oszkó Bruttó költség: Ft Támogatás összege: Ft A projekt keretében elkészült egy megvalósíthatósági tanulmány, mely alapvetôen az A résztvevôk órás tanfolyamokon egyesületünk által létesített szôlôhegyi területek villamos energiaellátásának, fûtésének, a mézeskalács készítés, a kosárkötés és a ivóvíz és használati melegvíz ellátásának, valamint szennyvízkezelésének problémájára gyógynövénytermesztés ismeretit sajátíthatták keres megoldást. A projekthez kapcsolódóan konkrét szélmérés történt, amely alapja a el. A gyógynövénytermesztés elôadá- szélenergia alkalmazhatóságának. A tanulmány elkészülte után annak készítôje, Belsô sain nemcsak a különbözô növények, azok Tibor a térség négy településén tartott információs fórumokat, ahol a hasonló területtel jótékony hatásairól kaptak információkat a rendelkezôknek és az érdeklôdôknek mutatta be legfontosabb észrevételeit, megvalósítási tanulók, hanem betekintést nyertek a biokertészet ötleteit. alapjaiba, megismerkedhettek a növé- 28 nyi csírák fontos élettani hatásaival. 29 Az elkészült tanulmány alapja egyesületünk hegyi területeinek tényleges közmûvesítésének. A tanulmánnyal már újabb pályázatokat adhatunk be a tényleges megvalósítás érdekében. Fô célunk, hogy területünkön hagyományos körülmények között ugyan, de egyre nagyobb komfortfokozattal várhassuk a turistákat. Emellett fontos, hogy a tényleges megvalósítással területünk amolyan bemutatóhelyként is funkcionálhat, ahol a megújuló energiaforrások széles skáláját alkalmazzuk. Így találkozhatna a természeti és kulturális örökség a 21. század legmodernebb technikáival. A kosárfonás minden alkalommal új portéka elkészítését jelentette. A tanulók által elkészített kiskosarakat, fonott tálcákat, és tároló edényeket mindenki hazavihette, megmutatva a tanfolyam eredményeit. A mézeskalács készítés a népi hagyomány történetérôl szóló elméleti oktatással kezdôdött. Gyakorlati foglalkozáson sajátították el a mézeskalács díszítés technikákat. Készültek szalvéta, tojástartók, mézeskalács házikók és templom is. A tanfolyamok iránt nagy volt az érdeklôdés a megye különbözô pontjairól, de még Sopronból is érkeztek vendégek ezért tervezzük újabb képzések, újabb mesterségek oktatását is. Célunk olyan hasznos és gyakorlati tudást átadása, ami tovább élteti hagyományainkat, és a mindennapok során is hasznosíthatók. Terveink között szerepel térségi ajándéktárgyak készítése, melynek alapja lehet az egyes tanfolyamok elkészített tárgyai.

16 Pályázó neve: Oszkó Község Önkormányzata Projekt címe: Utaspihenôhely kialakítása Oszkón Megvalósítás helye: Oszkó Bruttó költség: Ft Támogatás összege: Ft Pályázó neve: Pácsony Község Önkormányzata Projekt címe: Pácsony története kiadvány készítése Megvalósítás helye: Pácsony Bruttó költség: Ft Támogatás összege: Ft Önkormányzatunk utaspihenôhely kialakításának támogatására adott be pályázatot a A falutörténeti kiadvánnyal célunk a kulturális, néprajzi és falutörténeti örökségünk dokumentálása LEADER+ intézkedés keretében. Ennek oka, hogy mind a településen élôk, mind a településre volt, valamint annak megismertetése a falu mai lakossága körében. Emellett látogató turisták igényeltek egy olyan utaspihenôhelyet, ahol kulturált és tiszta fontos volt, hogy ezzel mind a térségben, mind a faluban élôk kulturális életminôségét környezetben idôzhetnek útjuk megkezdése vagy folytatása elôtt. A településre érkezôk javítsuk. A falumonográfia 790 évre visszamenôen foglalja össze a falu történetét. A elsôként erre a központi helyre érkeznek, a településkép szempontjából ezért rendkívüli könyv kiosztásra került, melyet a lakók és a már elszármazottak szívesen olvasnak, pozitív jelentôsége volt az itt kialakítandó utaspihenô és váró épületének. A beadott pályázatunk visszajelzések érkeznek. támogatást nyert, aminek következtében a település központjában megépülhetett a korszerû utaspihenôhely épülete. A beruházás júniusában kezdôdött és júliusában fejezôdött be. A LEADER+ pályázat segítségével úgy érezzük sikerült javítani településünk 30 arculatán. A könyv bemutatásán a meghívott elszármazottak nagy számban jelentek meg. Minden 31 jelen lévô ajándékba kapott egy példányt. Az ünnepnek része volt a helyiek által készített - kézmûves és népmûvészeti termékek kiállítása is. A vendégek részérôl megfogalmazódott az igény, hogy többször rendezzünk hasonló összejöveteleket, visszaemlékezéseket, akár Falunapon, akár azon kívül.

17 Pályázó neve: Pácsony Község Önkormányzata Projekt címe: Pihenôpark kialakítása játékok kihelyezésével, községi üdvözlôtáblák készítése Megvalósítás helye: Pácsony Bruttó költség Ft Támogatás összege Ft Pályázó neve: Petômihályfa Község Önkormányzata Projekt címe: Petômihályfai kultúrház közmûvekkel való ellátása Megvalósítás helye: Petômihályfa Bruttó költség: Ft Támogatás összege: Ft A projekt során az önkormányzatunk tulajdonában álló, 1965-ben épült kultúrház felújítására Községünk határánál a projektet megelôzôen nem állt üdvözlô tábla. Igényként merült került sor. Ennek oka, hogy a kultúrház infrastrukturális állapota - vizesblokk, fûtés, fel a helyi lakosság, és a falun áthaladó csoportok, utasok körében is, hogy hasonlóan a technikai felszereltség hiányosságai - nem tette lehetôvé az igényesebb programok lebonyolítását. többi térség többi községéhez, mi is helyezzünk ki megfelelô, környezetbe illô üdvözlô A részleges felújítással egyidejûleg a projekten kívül a nagyterembe egy táblát. A megvalósítás óta a fôutca két végén található községi üdvözlôtáblák köszöntik beépített színpadot állítottunk fel. A jeles napokhoz (ünnepélyek, farsangi, nônapi, anyák a faluba betérôket. Pácsonyban szerencsére több zöld felület, park is található, melyeken napi, gyermeknapi, idôsek napi köszöntések) kapcsolódó rendezvények megtartásának a pályázat megvalósítás elôtt nem voltak a mai kor elôírásainak és igényeinek megfelelô megteremtôdtek a tárgyi feltételei. Nagy lendülettel, agilis fiatalokkal az élen megkezdôdött játékok (hinta és mászóka), viszont szükség mutatkozott rájuk. Így a projekt során két a közmûvelôdés szervezése ben megalakult a Nôk Petômihályfáért Egyesület parkba kerültek ki játékok, melyeket a gyerekek azonnal birtokba vettek. is, mely a kultúrház csinosításából is kivette részét (függönyök, drapériák beszerzése, 32 felszerelése), valamint az említett rendezvények megszervezését vállalják tagjai. A támogatással 33 a legalapvetôbb feltételeket sikerült megteremteni a közösségi élethez. Nincs, alapvetô cél a játékok és üdvözlôtáblák állagának folyamatos megóvása. A részleges felújítást folytatni szükséges még festés, mázolás, padozat cseréje a legsürgôsebb a tárgyi feltételek tekintetében. A közmûvelôdés terén pedig folytatni a megkezdett munkát, ezen egy - mikrotérségi - ifjúsági referens sokat lendíthet, egy másik pályázat révén, mely több falu összefogásával készül.

18 Pályázó neve: Püspökmolnári Község Önkormányzata Projekt címe: Püspökmolnári település arculatának fejlesztése Megvalósítás hely: Püspökmolnári Bruttó költség: Ft Támogatás összege: Ft Pályázó neve: Bertha György Közalapítvány Projekt címe: Rábahídvég monográfiája Megvalósítás helye: Rábahídvég Bruttó költség: Ft Támogatás összege: Ft Önkormányzatunk a település utcabútorainak padok és asztalok, hulladékgyûjtôk, virágtartók Rábahídvéghez kapcsolódó falutörténeti, néprajzi, kulturális örökség összegyûjtése, rend- kiegészítését végezte el a Leader program keretében. A beruházás helye a szerezése volt projektünk célja, hogy mindez megjelenjen egy kiadványban, és nyomta- püspökmolnári Dózsa Gy hrsz-ú közpark és a Horgász utca 532/6 hrsz-ú közterület. tásban eljusson a helyi lakosokhoz, könyvtárakhoz. A kiadványt Szabó Henriett állította A cél az volt, hogy a már meglévô utcabútorok számát növeljük, a településképet össze, címe: Rábahídvég, melyben bemutatásra kerül a település fekvése, története egységesítsük, így a játszótereken az eddigieknél többen tudnak leülni, beszélgetni. A tôl, nemesi birtokosai, a Bertha-alapítvány krónikája, mûemlékek, a község népessége, hulladékgyûjtôk elhelyezésével a közterek tisztaságának fenntartása, a virágtartók elhelyezésével az önkéntes egyesületek alapítóinak névsora. A kiadvány tartalmaz a településrôl egy pedig esztétikus környezet jött létre között készült kataszteri térképet is. A kihelyezett utcabútorokat tavasztól-ôszig használja minden korosztály, tekintve, hogy A nyomdai munkákat a Linea Nyomda (Szombathely) készítette, a kiadványt a település ezek településünk frekventált közparkjaiban kerültek elhelyezésre. A projekt keretében valamennyi lakóházához, az önkormányzat intézményeihez, könyvtárakhoz is eljuttattuk. 34 pad-asztal garnitúrából 5 db, virágládából 10 db, faborítású hulladékgyûjtôkbôl 6 db A kiadvány ünnepélyes átadására a falunapon került sor. 35 került beszerzésre. A projekthez kapcsolódó - fejlesztési elképzelések: -

19 Pályázó neve: Rábahídvég Község Önkormányzata Projekt címe: Tisztább környezetet Megvalósítás hely: Rábahídvég Bruttó költség: Ft Támogatás összege: Ft Pályázó neve: Rábahídvég Község Önkormányzata Projekt címe: Eligazodást segítô táblák kihelyezése Megvalósítás hely: Rábahídvég Bruttó költség: Ft Támogatás összege: Ft Hulladékgyûjtô udvar felújítására került sor a 0141/20, 0153/18 hrsz-ú önkormányzati A beruházással egységes utcanév- és irányjelzô táblákat helyeztünk ki, ezzel segítve az tulajdonú ingatlanokon. A projekt keretében tereprendezésre, kerítéslábak állítására, drót átutazókat, turistákat településünk utcáiról valamint közintézményeinek irányáról. kihúzására, kapu elhelyezésére, betonháló felállítására került sor 3 hulladékelhelyezô fakkal. A táblák a VALCOL KFT Sülysáp, Kiskókai u. 9. gyártásában készültek, a közte- A településünkön elhelyezett szelektív hulladékgyûjtô edények két szigeten kevésnek rületeken az önkormányzat dolgozói és önkéntesek munkájának köszönhetôen kerültek a bizonyultak, ezért szükségessé vált a hulladékudvar felújítása. jelenlegi helyekre. Az utcanév táblák kisoszlopon kerültek elhelyezésre, ebbôl összesen A szeméttelep gépi földmunkáit Véber János (Vasvár) egyéni vállalkozó végezte, a telep 37 db készült, információs táblából 7 db került elhelyezésre az útkeresztezôdésekben és kialakításához szükséges anyagot a Tomaker KFT-tôl rendeltük meg, a kerítés felállítását, a település bevezetô útjain frekventált helyeken. drót kihúzását az önkormányzati dolgozók és önkéntes segítôk végezték el

20 Pályázó neve: Szemenye Község Önkormányzata Projekt címe: Régi Kovács mûhely felújítása Megvalósítás helye: Szemenye Bruttó költség: Ft Támogatás összege: Ft Beszerzésre került 11 db információs oszlop, melyen 18 db utcanév tábla került elhelyezésre. A faluközpontból kivezetô út mellett álló hagyományos, patkolószínes kovácsmûhely helyi A falu központjában 1 db tájékoztató táblát helyeztünk ki, a község térképével, védelmet érdemel. Az épület évek óta elhanyagolt állapotban található falunk központjától fontosabb helyek jelölésével és rövid településtörténeti felirattal. Megvalósult 6 db kültéri kb. 50 méterre. A korábban virágzó kis mûhely az utolsó mester nyugdíjba vonulása pad beszerzése esztétikus kivitelben és községünk közterületein elhelyezve. óta árválkodik magányosan, benne a sok otthagyott, a kovácsmesterséghez szükséges Kitettünk 15 db utcanév táblát /a sarok házakra/ és 205 db házszámot is. A projekt szerszámokkal. megvalósulásával településünk arculatát, megjelenését lényegesen javítottuk és a helyi A projekt keretében felújítottuk az épületet, a tetôt megjavítottuk, a szükséges külsô és lakosság és a községbe érkezôk tájékozódását segítettük elô. belsô vakolást elvégeztük, a csapadékvíz elvezetést megoldottuk, a megnyílt falazatot megerôsítettük, az épület nyílászáróit kijavítottuk, új döngölt padozatot készítettünk. Így a - mûhelyt eredeti állapota szerint megôriztük. A mûhelyben alkalomszerûen bemutatókat, 38 tájékoztatókat fogunk tartani a kovácsmesterségrôl. Emellett a községünkbe látogatók 39 számára pihenô helyet és elgondolkodást biztosítunk a hagyományos kovácsmesterségrôl. Az épület elôterét tereprendezés után parkosítottuk, melyet rönkbútorokkal rendeztünk be pihenôhellyé alakítottuk, és ott elhelyeztünk egy ismeretterjesztô táblát, melyen a kovácsmesterség története kerül bemutatásra. - Pályázó neve: Szemenye Község Önkormányzata Projekt címe: Szemenye község települési arculatának javítása Bruttó költség: Ft Támogatás összege: Ft

21 Pályázó neve: Telekes Község Önkormányzata Projekt címe: Helytörténeti gyûjtôhely kialakítása Megvalósítás helye: Telekes Bruttó költség: Ft Támogatás összege: Ft A Helytörténeti Múzeum községünk régi iskolaépületében, Telekes, Vörösmarty M. utca 11. szám alatt került kialakításra. A gyûjtôhelyen a település múltjából, a régi paraszti élet mindennapjaiból mutatunk be egy kis részt. A gyûjtômunkát a faluban élôk már régóta végezték. Az összegyûjtött tárgyak méltó helyre találtak a patináns épület üres helyiségeiben. A fenntartási költségeket az önkormányzat vállalta, a tárgyak bemutatását társadalmi munkában, önkéntesek végzik. Pályázó neve: Telekes Község Önkormányzata Projekt címe: Illegális hulladéklerakó felszámolása és fûkasza beszerzése Megvalósítás helye: Telekes Bruttó költség: Ft Támogatás összege: Ft Falunk temetôjének szomszédságában lévô illegális hulladéklerakó hely felszámolását évben végeztük el. A projekt keretében fûkasza és fûnyíró traktort szereztünk be, melyek használatával az önkormányzati területek gyommentesítését oldjuk meg

22 Pályázó neve: Telekes Község Önkormányzata Projekt címe: Autóbuszváró helyiség építése Megvalósítás helye: Telekes Bruttó költség: Ft Támogatás összege: Ft A projekt keretében környezetbe illô pihenôhely építésére került sor. A régi lemez és vas anyagok felhasználásával készült, balesetveszélyes autóbuszváró helyiséget eltávolítottuk, a településkép pozitív eleme lett az új létesítmény. - Pályázó neve: Vasvári Domonkos Kolostor Alapítvány Projket címe: Új kiállító- és raktártér a vasvári domonkos kolostorban Megvalósítás helye: Vasvár Bruttó költség: Ft Támogatás összege: Ft A kolostorépület tetôterében a terveknek megfelelôen elkészült egy kiállító terem, amely azóta már több kiállításnak is otthont adott. A tetôtér többi részében egy újabb pályázati támogatás Interreg IIIA keretében elkészült a raktárterek végleges kialakítása, melly biztosítjuk a Domonkos Rendtörténeti Gyûjtemény gazdag könyvtári, levéltári és muzeális anyagának elhelyezését. 42 A projekthez kapcsolódó 43 fejlesztési elképzelések: A projekt folytatásaként tervek készültek arra vonatkozóan, hogy a kiállító tér, mint több funkciós múzeumi kiállító-, elôadó- és foglalkoztató tér is használható legyen, a raktárak egyikében pedig látványraktár, azaz a látogatók számára is nyitott bemutatóhely kerüljön kialakításra. A tervek megvalósítására a TIOP és a TÁMOP programok látogatóbarát múzeumi fejlesztései adhatnak lehetôséget számunkra.

23 Pályázó neve: VAS-VÁR Örökség Népfôiskola Projekt címe: Hegyháti keresztek Megvalósítás helye: Vasvár Bruttó költség: Ft Támogatás összege: Ft Pályázó neve: Vasvár Város Önkormányzata Projekt címe: Szobor felújítás Megvalósítás helye: Vasár Bruttó költség: Ft Támogatás összege: Ft Egyesületünk saját erôbôl megvalósította a kistérség valamennyi falujának, az ott álló A beruházás eredménye az Országzászlós Hôsi emlékmû, az I. Világháborús emlékmû, szakrális kôszobrok, keresztek digitális technikával történô rögzítését. Ehhez a több mint a Szentháromság szobor és a kismákfai dombormûves Hôsi emlékmû javítása, felújítása. 200 felvételhez legalább 300 km-nyi autóhasználatot vállaltunk. Az összegyûjtött anyag Az épített örökség újabb területén történt kármentés és a kulturális érték kihat a térségi legszebb és stílustörténetileg legjellemzôbb, valamint ábrázolási témák szerinti összesítô ember élet minôségére (igényességére, kultúra iránti érdeklôdését motiválhatja). A renovált válogatását szakemberrel végeztettük el. Jelen pályázattal célunk a lefotózott anyag papírképekre szobrok, alkotások elôsegítik a fejlett települési környezet megvalósítását, különösen másolása, azok kiállításra kész állapotú paszpartúzása volt. a kulturális, épített örökség terén. A kulturális és turisztikai ágazatban eggyel több kínálat lett a helyi látnivalók sorába. A szobrok, Domonkos Kolostor felújításával, Szentkút megnyitásával, Zarándok szállás készítésével egy komplex vallási turisztikai projekt 2/3-a valósulhat meg. 44 Ezen kiállítási anyagot kezdetben vándorkiállításként vinnénk körbe a kistérségben, majd 45 egy év múlva visszatérne Vasvárra, ahol reményeink szerint állandó elhelyezést kapna. Fenntartható fejlôdés, gazdasági lehetôség megbízhatósága, viszonylag fejlett infrastruktúra, humánerôforrás koncentrált megléte után a területen meglévô turista utakra programszervezés. 1. szervezett túrák, 2. internetes és egyéb marketinggel hasznosítás, 3. egyéb turizmusserkentô programokkal (zarándok turizmus, ifjúsági turizmus) komplex hasznosítás, program szervezése. Az utak jelentôs része a kerékpáros turizmus által is használható.

SÁRVÁR VÁROS ÉS KISTÉRSÉGE TERÜLETFEJLESZTÉSI TÁRSULÁS TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAM STRATÉGIAI ÉS OPERATÍV PROGRAM

SÁRVÁR VÁROS ÉS KISTÉRSÉGE TERÜLETFEJLESZTÉSI TÁRSULÁS TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAM STRATÉGIAI ÉS OPERATÍV PROGRAM SÁRVÁR VÁROS ÉS KISTÉRSÉGE TERÜLETFEJLESZTÉSI TÁRSULÁS TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAM STRATÉGIAI ÉS OPERATÍV PROGRAM 2002 2 Tartalom Bevezetés I. A Sárvári Kistérség területfejlesztési ja II. A Sárvári Kistérség

Részletesebben

Felsőpáhok Község Polgármestere

Felsőpáhok Község Polgármestere Felsőpáhok Község Polgármestere 8395 Felsőpáhok, Szent I. u. 67. ELŐTERJESZTÉS a Felsőpáhok Község Képviselő-testületének 2010. február 25-i ülésére Tárgy: A balatoni térség turisztikai vonzerejének növelése

Részletesebben

ÜDE FOLT A HOMOKHÁTSÁGBAN!

ÜDE FOLT A HOMOKHÁTSÁGBAN! ÜDE FOLT A HOMOKHÁTSÁGBAN! ÜDE-KUNSÁG Vidékfejlesztési Nonprofit Kft. Helyi Vidékfejlesztési Stratégiája 2011 Tartalomjegyzék 1. Vezetői összefoglaló 3 1.1 A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia jövőképe 3

Részletesebben

Új Atlantisz Térségi Fejlesztési Társulás

Új Atlantisz Térségi Fejlesztési Társulás 1.Az operatív program szöveges összefoglalása Az Ajkai Kistérség Agrárstruktúra és Vidékfejlesztési Programjának készítése során arra törekedtünk, hogy megismerjük az itt élı emberek gondjait, jövıre vonatkozó

Részletesebben

MAGYARORSZÁG LEGJOBBAN FEJLŐDŐ VIDÉKI DESZTINÁCIÓJA 2007 ŐRSÉG

MAGYARORSZÁG LEGJOBBAN FEJLŐDŐ VIDÉKI DESZTINÁCIÓJA 2007 ŐRSÉG MAGYARORSZÁG LEGJOBBAN FEJLŐDŐ VIDÉKI DESZTINÁCIÓJA 2007 ŐRSÉG Az Őrség fő turisztikai jellemzői A térség Vas megye délnyugati sarkában található, ahová a honfoglaló magyarok a nyugati kapu védelmére őrállókat

Részletesebben

VÉSZTŐ VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA II. STRATÉGIA MUNKARÉSZ

VÉSZTŐ VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA II. STRATÉGIA MUNKARÉSZ VÉSZTŐ VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA II. STRATÉGIA MUNKARÉSZ VÉSZTŐ VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2016. 2 Aláírólap Ezen az oldalon kell felsorolni az ITS szakhatósági

Részletesebben

Kazár község Önkormányzatának 11/2003. (VI. 10.) Önk. sz. rendelete a településfejlesztési koncepció megállapításáról

Kazár község Önkormányzatának 11/2003. (VI. 10.) Önk. sz. rendelete a településfejlesztési koncepció megállapításáról Kazár község Önkormányzatának 11/2003. (VI. 10.) Önk. sz. rendelete a településfejlesztési koncepció megállapításáról Kazár község Önkormányzatának képviselő-testülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben

GÁRDONY VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2012. SZEPTEMBER. 1 O l d a l :

GÁRDONY VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2012. SZEPTEMBER. 1 O l d a l : GÁRDONY VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2012. SZEPTEMBER 1 O l d a l : TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 1. A VÁROS SZEREPÉNEK MEGHATÁROZÁSA A TELEPÜLÉSHÁLÓZATBAN... 4 2. A VÁROS EGÉSZÉRE VONATKOZÓ

Részletesebben

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA BALMAZÚJVÁROS 2010. január Kertes 1997 Kft. Tolnai Jánosné Dr. 2 TARTALOMJEGYZÉK VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 6 1. BEVEZETŐ... 18 1.1. AZ INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

Részletesebben

RÉVFÜLÖP TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ

RÉVFÜLÖP TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ RÉVFÜLÖP TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ /2014.(07 ) sz. Határozat JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZ JÖVŐKÉP ÉS CÉLOK (314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 2. melléklet I. fejezet tartalmi követelményei szerint) 2 0 1

Részletesebben

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK VELENCEI-TÓ TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAM STRATÉGIAI TERVEZÉS ALAPJAINAK VIZSGÁLATA ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÓ 2009 VELENCEI-TÓ A TERMÉSZETES EGÉSZSÉG ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK A Velencei-tó tó a 1117/2005. (XII.

Részletesebben

LOMTALANÍTÁS A JÁTI értesíti Jászkisér Város lakosságát, hogy 2013. szeptember 19-20- án (csütörtök-péntek) 2013. október 1-én 11 órára

LOMTALANÍTÁS A JÁTI értesíti Jászkisér Város lakosságát, hogy 2013. szeptember 19-20- án (csütörtök-péntek) 2013. október 1-én 11 órára A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT IDÕSZAKOS KIADVÁNYA XIII.évfolyam 8.szám Szépkorút köszöntöttük Hajdú László polgármester és Szabó Szidónia jegyzõ otthonában köszöntötte Vágány Mártonné Marika nénit, aki 2013. augusztus

Részletesebben

ÖRVÉNYES. TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ Jóváhagyásra előkészített anyag

ÖRVÉNYES. TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ Jóváhagyásra előkészített anyag ÖRVÉNYES Jóváhagyásra előkészített anyag Megbízó Örvényes község Önkormányzata Huszár Zoltán polgármester 8242 Örvényes, Fenyves utca 1. Tel.: 87/449-034 Tervező Völgyzugoly Műhely Kft. 2083, Solymár,

Részletesebben

készült Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 5-én (hétfőn) 18,00 órai kezdettel tartott közmeghallgatásán

készült Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 5-én (hétfőn) 18,00 órai kezdettel tartott közmeghallgatásán VÉNEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV készült Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 5-én (hétfőn) 18,00 órai kezdettel tartott közmeghallgatásán HATÁROZATOK:

Részletesebben

KERKAFALVA TELEPÜLÉS ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA 2013-2018

KERKAFALVA TELEPÜLÉS ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA 2013-2018 KERKAFALVA TELEPÜLÉS ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA 2013-2018 Tartalom Helyi Esélyegyenlıségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 10 Célok... 10 A Helyi

Részletesebben

Helyi Fejlesztési Stratégia

Helyi Fejlesztési Stratégia 2016. Helyi Fejlesztési Stratégia Hortobágyi LEADER Közhasznú Egyesület 1. mérföldkő Tartalomjegyzék Vezetői összefoglaló.2 1. A Helyi Fejlesztési Stratégia hozzájárulása az EU2020 és a Vidékfejlesztési

Részletesebben

EuRégiós Marketingstratégia Régión kívüli szakértői lekérdezések. Kutatási jelentés

EuRégiós Marketingstratégia Régión kívüli szakértői lekérdezések. Kutatási jelentés EuRégiós Marketingstratégia Régión kívüli szakértői lekérdezések Kutatási jelentés Szombathely, 2005 EuRégiós Marketingstratégia Régión kívüli szakértői lekérdezések Kutatási jelentés A WESTPA EU régió

Részletesebben

Varsány község Önkormányzatának ( ) számú határozata a településfejlesztési koncepció megállapításáról

Varsány község Önkormányzatának ( ) számú határozata a településfejlesztési koncepció megállapításáról Varsány község Önkormányzatának ( ) számú határozata a településfejlesztési koncepció megállapításáról Varsány község Önkormányzatának képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről

Részletesebben

Pusztaszemes Község Önkormányzatának 4/2004. ( III.08. ) számú RENDELETE A helyi közművelődési feladatokról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A RENDELET CÉLJA

Pusztaszemes Község Önkormányzatának 4/2004. ( III.08. ) számú RENDELETE A helyi közművelődési feladatokról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A RENDELET CÉLJA Pusztaszemes Község Önkormányzatának 4/2004. ( III.08. ) számú RENDELETE A helyi közművelődési feladatokról Pusztaszemes Község Képviselőtestülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról

Részletesebben

2007/1. Tarna Menti Területfejlesztési Társulás Akciócsoport Új LEADER Program, a LEADER Zöld Könyv A hátrányos helyzetû kistérségek komplex

2007/1. Tarna Menti Területfejlesztési Társulás Akciócsoport Új LEADER Program, a LEADER Zöld Könyv A hátrányos helyzetû kistérségek komplex 2007/1. Tarna Menti Területfejlesztési Társulás Új LEADER Program, a LEADER Zöld Könyv A hátrányos helyzetû kistérségek komplex felzárkóztatásának alapjai Innovatív megoldások a vidéki térségek felzárkóztatására

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2015. (IV.20.) önkormányzati határozata. gazdasági program elfogadásáról

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2015. (IV.20.) önkormányzati határozata. gazdasági program elfogadásáról Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2015. (IV.20.) önkormányzati határozata gazdasági program elfogadásáról A Képviselő-testület a 2014-2019 időszakra vonatkozó gazdasági programját

Részletesebben

A SZEKSZÁRD-TOLNAI KISTÉRSÉG KULTURÁLIS ÉS KÖZMŐVELİDÉSI STRATÉGIÁJA ÉS RÖVIDTÁVÚ OPERATÍV PROGRAMJA

A SZEKSZÁRD-TOLNAI KISTÉRSÉG KULTURÁLIS ÉS KÖZMŐVELİDÉSI STRATÉGIÁJA ÉS RÖVIDTÁVÚ OPERATÍV PROGRAMJA KULTURÁLIS ÉS KÖZMŐVELİDÉSI STRATÉGIÁJA ÉS RÖVIDTÁVÚ OPERATÍV PROGRAMJA Munkaanyag 2010. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS...2 HELYZETELEMZÉS...3 A KISTÉRSÉG KÖZMŐVELİDÉSI HELYZETE...10 SWOT elemzés...18 Problémafeltárás...20

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. a NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. a NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM A régió történelmi és kulturális örökségének fenntartható hasznosítása, valamint a természeti értékeken alapuló aktív turisztikai programok

Részletesebben

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések. 2015. év

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések. 2015. év Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések 2015. év Gödre Község Önkormányzata, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra

Részletesebben

Lenti és Térsége Vidékfejlesztési Egyesület LEADER HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2014-2020

Lenti és Térsége Vidékfejlesztési Egyesület LEADER HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2014-2020 1 Lenti és Térsége Vidékfejlesztési Egyesület LEADER HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2014-2020 TERVEZET A Lenti és Térsége Vidékfejlesztési Egyesület közgyűlése a 11/2016. (I. 28.) számú határozattal egyhangúlag

Részletesebben

A kultúra és nyugalom völgye.

A kultúra és nyugalom völgye. Vereb A kultúra és nyugalom völgye. Vereb község Fejér megyében fekszik a Velencei-tótól 15 km-re, északra. Lakosainak száma 829 fő. Kicsi település, vendégszeretete annál nagyobb. Látogasson el hozzánk

Részletesebben

Szatmár Leader Közhasznú Egyesület 4900 Fehérgyarmat, Kossuth tér 40. Tel: +36303750247 E-mail: leader.szatmar@gmail.com Honlap: www.szatmarleader.

Szatmár Leader Közhasznú Egyesület 4900 Fehérgyarmat, Kossuth tér 40. Tel: +36303750247 E-mail: leader.szatmar@gmail.com Honlap: www.szatmarleader. Szatmár Leader Közhasznú Egyesület 4900 Fehérgyarmat, Kossuth tér 40. Tel: +36303750247 E-mail: leader.szatmar@gmail.com Honlap: www.szatmarleader.hu HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2014-2020 TERVEZET 2016.

Részletesebben

Tisztelt Olvasó! Németh Zsolt, igazgató Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ. (angol, belga, francia, magyar) kialakulása, amely

Tisztelt Olvasó! Németh Zsolt, igazgató Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ. (angol, belga, francia, magyar) kialakulása, amely Equal oldalak 1 8/13/07 3:35 PM Page 1 Beköszöntô Tisztelt Olvasó! A munkaügyi szervezet tevékenységét a társadalmi és a gazdasági élet jelentôs területeit érintôen végzi, szoros kapcsolatban a munkaerôpiac

Részletesebben

Velencei-tó Térségfejlesztő Közhasznú Egyesület. 2015-HFS tervezés

Velencei-tó Térségfejlesztő Közhasznú Egyesület. 2015-HFS tervezés Velencei-tó Térségfejlesztő Közhasznú Egyesület 2015-HFS tervezés Helyi Fejlesztési Stratégia Tervezett LEADER forrásösszeg: 245.000.000 Ft Jelentős csökkenés a korábbi ciklushoz képest A LEADER csak kiegészítő

Részletesebben

MAGLÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 22/2016. (III.02.) önkormányzati határozattal elfogadott TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

MAGLÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 22/2016. (III.02.) önkormányzati határozattal elfogadott TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA MAGLÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 22/2016. (III.02.) önkormányzati határozattal elfogadott TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. JÖVŐKÉP...3 1.1. A jövőképet befolyásoló folyamatok...3 1.2. A jövőkép

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Kaszó Községi Önkormányzat

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Kaszó Községi Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Program Kaszó Községi Önkormányzat 2013-2018 1 2 Tartalom Bevezetés... 4 A település bemutatása... 4 Értékeink, küldetésünk... 8 Célok... 8 A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése

Részletesebben

BICSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

BICSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BICSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI PROGRAMJA 2015-2019. 1 20/2015. sz. előterjesztés Bicske Város Önkormányzat Gazdasági Programja 2015-2019. A gazdasági program elkészítésére Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a 35/2013. (V.22.) VM rendelet támogatásával megvalósult beruházásról

BESZÁMOLÓ a 35/2013. (V.22.) VM rendelet támogatásával megvalósult beruházásról BESZÁMOLÓ a 35/2013. (V.22.) VM rendelet támogatásával megvalósult beruházásról Pályázó neve: Nagyné Csépe Éva Erzsébet Pályázó címe: 3065 Pásztó, Alkotmány út 134. Ügyfél-azonosító: 1009693281 Támogatási

Részletesebben

MÁGOCS HOSSZÚTÁVÚ TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

MÁGOCS HOSSZÚTÁVÚ TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA MÁGOCS HOSSZÚTÁVÚ TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA jóváhagyta: /2008.(..) önkormányzati határozat MÁGOCS 2008. április Készült: A ROC*Mágocs Kft megbízásából TARTALOM 1. CÉLOK ÉS PRIORITÁSOK 3 1.1 JOGSZABÁLYI

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. 2006. június 1.

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. 2006. június 1. C H A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA Nagy László Lázár grafikája XVII. évfolyam 7. szám Cegléd város honlapja: www.cegled.hu Cegléd Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete 2006. május 25-én tartotta munkaterv

Részletesebben

Közösségi események és eredményei. Település, dátum, A megjelentek javaslatai, szükségletei megjelentek száma Répáshuta 2015.10.21.

Közösségi események és eredményei. Település, dátum, A megjelentek javaslatai, szükségletei megjelentek száma Répáshuta 2015.10.21. Közösségi események és eredményei (A szögletes zárójelben a javaslatok, szükségletek alapján megfogalmazott intézkedések számát tüntettük fel, amely javaslatok mögött nem szerepel szám, azt más Operatív

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 1. A Tervezést Koordináló Csoport beszámolója a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia készítése állapotáról napirendi pont:

Jegyzőkönyv. 1. A Tervezést Koordináló Csoport beszámolója a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia készítése állapotáról napirendi pont: Jegyzőkönyv Készült: Az Észak-Kaposi Partnerek Helyi Vidékfejlesztési Közösség 2008. április 28.-án 17 órai kezdettel tartott ülésén. Ülés helye: Faluház, Várda Akác u. 1. Jelen vannak: A jelenléti ív

Részletesebben

Kıkorszaktól a Jövıbe - Bükk Térségi Utazás Térben és Idıben

Kıkorszaktól a Jövıbe - Bükk Térségi Utazás Térben és Idıben Bükk - Térségi LEADER Egyesület Kıkorszaktól a Jövıbe - Bükk Térségi Utazás Térben és Idıben HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2014-2020 Tervezet 2016. március 2. 2 Tartalom Vezetıi összefoglaló... 3 1. A Helyi

Részletesebben

Sok kicsi sokra megy. A Mátraalmásért Egyesület településfejlesztési programja a 2012-2013. évekre

Sok kicsi sokra megy. A Mátraalmásért Egyesület településfejlesztési programja a 2012-2013. évekre Sok kicsi sokra megy A Mátraalmásért Egyesület településfejlesztési programja a 2012-2013. évekre Kedves Érdeklődő! Összesen három évnyi előkészítési tevékenységet, illetve magát a kivitelezést követően

Részletesebben

BALATON RÉGIÓ FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

BALATON RÉGIÓ FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Balaton Fejlesztési Tanács BALATON RÉGIÓ FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2007-2013 Készítette: Vital Pro Kft. 2005. december 12. Tartalomjegyzék 1 Vezetői összefoglaló 4 2 Bevezetés 11 2.1 Dokumentum célja, tervezés

Részletesebben

BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2010. JANUÁR MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda, 2010. - 1 - BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA (Az adatgyűjtés lezárva:

Részletesebben

BALATONFÜRED VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2008. JÚNIUS 12.

BALATONFÜRED VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2008. JÚNIUS 12. BALATONFÜRED VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2008. JÚNIUS 12. I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ...I-4 II. BEVEZETÉS... II-17 II.1. AZ INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA FOGALMA ÉS ALKALMAZOTT MÓDSZERTAN...

Részletesebben

NAGY KÁROLY INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA BICSKE

NAGY KÁROLY INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA BICSKE NAGY KÁROLY INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA BICSKE 2011 KÉSZÍTÕK NÉVSORA NAGY KÁROLY INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA - BICSKE MEGBÍZÓ KÉSZÍTETTE BICSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PORTATERV VÁROSRENDEZÉSI

Részletesebben

1. Vezetői összefoglaló Terjedelme: legfeljebb 2 oldal. 1.1 A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia jövőképe 1.2 Főbb célkitűzések

1. Vezetői összefoglaló Terjedelme: legfeljebb 2 oldal. 1.1 A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia jövőképe 1.2 Főbb célkitűzések 1. Vezetői összefoglaló A Vezetői összefoglaló a HVS felülvizsgálati folyamatának és tartalmának rövid összegzése. Felidézi a HVS hez megfogalmazott Jövőképet, majd röviden indokolja a felülvizsgálat szükségességét,

Részletesebben

Idegenforgalmi fejlesztési lehetőségek Pozsony környékén Lelkes Gábor

Idegenforgalmi fejlesztési lehetőségek Pozsony környékén Lelkes Gábor Idegenforgalmi fejlesztési lehetőségek Pozsony környékén Lelkes Gábor Bevezetés A modern társadalomban növekszik a szabadidő aránya, az idegenforgalom az egyik leggyorsabban fejlődő gazdasági ágazat (a

Részletesebben

SZAKTERÜLETENKÉNTI KATEGÓRIÁK

SZAKTERÜLETENKÉNTI KATEGÓRIÁK SZAKTERÜLETENKÉNTI KATEGÓRIÁK Azonosítás és rendszerezés a 114/2013. (IV. 13.) kormányrendelet 1. számú melléklete szerint. 1. Agrár-és élelmiszergazdaság: az agrárium szellemi termékei és tárgyi javai

Részletesebben

TOKAJ-HEGYALJA ÖRÖKSÉGTURISZTIKAI KONCEPCIÓJA

TOKAJ-HEGYALJA ÖRÖKSÉGTURISZTIKAI KONCEPCIÓJA TOKAJ-HEGYALJA ÖRÖKSÉGTURISZTIKAI KONCEPCIÓJA Dr. Dankó László a közgazdaságtudomány kandidátusa, tanszékvezető egyetemi docens Miskolci Egyetem Marketing Intézet Nemzetközi Marketing Tanszék A tanulmány

Részletesebben

Összeállította: Magyar Turizmus Zrt., Kutatási Csoport 1

Összeállította: Magyar Turizmus Zrt., Kutatási Csoport 1 a a a Kedves Olvasók! Ismét tematikus számmal szeretnénk az Önök ismereteit gyarapítani. A Magyar Turizmus Zrt. 2009-re a Kulturális Turizmus Évét hirdette meg, elsôsorban belföldi marketingtevékenységében.

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2016. február 24-i ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2016. február 24-i ülésére TARTALOMMUTATÓ. Turisztikai fejlesztési projekttervek. 2. A Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum 206. évi munkaterve. 3. Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 205. évi munkájáról szóló beszámoló. 4.

Részletesebben

Az év múzeuma 2010 pályázat

Az év múzeuma 2010 pályázat "Ahhoz, hogy el tudjuk helyezni magunkat a világmindenség óriási körforgásában - ebben az időtlen, végtelen folyamatban - ismernünk kell múltunkat, személyes gyökereinket, valamint történelmünket is. Ismernünk

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK Nappali tagozat EU-kapcsolatok szakirány

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK Nappali tagozat EU-kapcsolatok szakirány Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK Nappali tagozat EU-kapcsolatok szakirány A LEADER ÉS AZ INTERREG KÖZÖSSÉGI KEZDEMÉNYEZÉSEK SZEREPE

Részletesebben

Bevezetõ. 1. A Nyugat-Pannon Ökoklaszter, mint együttmûködési modell

Bevezetõ. 1. A Nyugat-Pannon Ökoklaszter, mint együttmûködési modell ARCULATI KÉZIKÖNYV EGYÜTTMÛKÖDÉSI Készült: ÉS MÓDSZERTANI 2010. június hó KÉZIKÖNYV A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg. A

Részletesebben

ORFALU KÖZSÉG 2015-2019 GAZDASÁGI PROGRAMJA

ORFALU KÖZSÉG 2015-2019 GAZDASÁGI PROGRAMJA ORFALU KÖZSÉG GAZDASÁGI PROGRAMJA 2015-2019 Jóváhagyta: Orfalu Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 68/2015. (VII.27.) képviselő-testületi határozatával Bevezetés Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

Vértes-Gerecse Közösség Helyi Vidékfejlesztési Stratégia LEADER jogcímek felülvizsgálata 2009.08.07.

Vértes-Gerecse Közösség Helyi Vidékfejlesztési Stratégia LEADER jogcímek felülvizsgálata 2009.08.07. /Verziószám: v3/ Célterület_01 Jogcím Célterület megnevezése Közösségi célú fejlesztés LEADER sporthelyszínek Keretösszeg (EUR) 133 333 Minimális támogatási összeg (EUR 4 000 Maximális támogatási összeg

Részletesebben

T P. Győrzámoly. Előzetes tájékoztatás. Településfejlesztési koncepció 3045/K. Munkaszám: 13045

T P. Győrzámoly. Előzetes tájékoztatás. Településfejlesztési koncepció 3045/K. Munkaszám: 13045 T P T A L E N T P L A N Tervezõ, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 9023 Gyõr, Richter János u. 11.; Tel: 96/418 373; Fax: 96/418 699, E mail: talent_plan@arrabonet.hu;www.talent plan.hu Győrzámoly Településfejlesztési

Részletesebben

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ KINCSESBÁNYA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK TELJES FELÜLVIZSGÁLATA TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ MEGBÍZÓ: Kincsesbánya Község Önkormányzata 8044 Kincsesbánya, Kincsesi út 39. FELELŐS TERVEZŐ: Fehér Vártervező

Részletesebben

Kezdetek: A község első említése 1288-ból származik. Nevének eredetére kétféle magyarázatot is találtam.

Kezdetek: A község első említése 1288-ból származik. Nevének eredetére kétféle magyarázatot is találtam. Régen és most Kezdetek: A község első említése 1288-ból származik. Nevének eredetére kétféle magyarázatot is találtam. Az egyik, hogy 1288-ban Zurchuk néven szerepelt, 1426-ban pedig már Karakozurchek.

Részletesebben

Műhely 123. Kispataki Csaba

Műhely 123. Kispataki Csaba Műhely 123 Kispataki Csaba A szikszói kistérség értékleltára A Leghátrányosabb Helyzetű Kistérségek program keretein belül a kutatás megpróbált választ adni arra a kérdésre, hogy melyek lehetnek az egyébként

Részletesebben

Sárhida Község Önkormányzati Képvisel -testületének. 8/2000. (V. 12.) számú rendelete A HELYI KÖZM VEL DÉSI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL

Sárhida Község Önkormányzati Képvisel -testületének. 8/2000. (V. 12.) számú rendelete A HELYI KÖZM VEL DÉSI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL Sárhida Község Önkormányzati Képvisel -testületének 8/2000. (V. 12.) számú rendelete A HELYI KÖZM VEL DÉSI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL Az önkormányzat képvisel -testülete a m vel dési jogokat minden településen

Részletesebben

2014 2020 HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA DRAFT VERZIÓ. Börzsöny Duna Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület Tervezési Munkacsoport 2015. November 20.

2014 2020 HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA DRAFT VERZIÓ. Börzsöny Duna Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület Tervezési Munkacsoport 2015. November 20. 214 22 HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA DRAFT VERZIÓ Börzsöny Duna Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület Tervezési Munkacsoport 215. November 2. HFS megalkotásának és elfogadásának módszertana LEADER alapelvek érvényesülésének

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR,VÁRKERÜLET 2-3.

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR,VÁRKERÜLET 2-3. SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR,VÁRKERÜLET 2-3. M E G H Í V Ó Sárvár város Önkormányzatának Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottsága

Részletesebben

AVOP 3.4. Projekt Esettanulmány

AVOP 3.4. Projekt Esettanulmány ESETTANULMÁNY/AVOP 3.4 Falufejlesztés-és megújítás, a vidék tárgyi és szellemi örökségének megőrzése FALUFEJLESZTÉS- ÉS MEGÚJÍTÁS, A VIDÉK TÁRGYI ÉS SZELLEMI ÖRÖKSÉGÉNEK MEGŐRZÉSE AVOP 3.4. Projekt Esettanulmány

Részletesebben

Nagy Gáspár Kulturális Központ. Vasvár. Min sített Közm vel dési Intézmény Cím elnyerésére benyújtott pályázat 2015

Nagy Gáspár Kulturális Központ. Vasvár. Min sített Közm vel dési Intézmény Cím elnyerésére benyújtott pályázat 2015 Nagy Gáspár Kulturális Központ Vasvár Min sített Közm vel dési Intézmény Cím elnyerésére benyújtott pályázat 2015 1/107 Tartalomjegyzék 1. Jelentkezési lap... 3 2. Az intézmény bemutatása... 6 3. Önértékelési

Részletesebben

SZAKTERÜLETENKÉNTI KATEGÓRIÁK

SZAKTERÜLETENKÉNTI KATEGÓRIÁK SZAKTERÜLETENKÉNTI KATEGÓRIÁK Azonosítás és rendszerezés a 114/2013. (IV. 13.) kormányrendelet 1. számú melléklete szerint. 1. Agrár-és élelmiszergazdaság: az agrárium szellemi termékei és tárgyi javai

Részletesebben

MAGYARFÖLD TELEPÜLÉS ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA

MAGYARFÖLD TELEPÜLÉS ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA MAGYARFÖLD TELEPÜLÉS ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA 2013-2018 Tartalom Helyi Esélyegyenlıségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 8 Célok... 8 A Helyi Esélyegyenlıségi

Részletesebben

Lenti és Térsége Vidékfejlesztési Egyesület LEADER HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2014-2020

Lenti és Térsége Vidékfejlesztési Egyesület LEADER HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2014-2020 1 Lenti és Térsége Vidékfejlesztési Egyesület LEADER HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2014-2020 A Lenti és Térsége Vidékfejlesztési Egyesület közgyűlése a 19 /2016. (V. 27.) számú határozattal egyhangúlag

Részletesebben

Nógrádmegyer község Önkormányzatának 9/2003.(XI.27.) számú határozata a településfejlesztési koncepció megállapításáról

Nógrádmegyer község Önkormányzatának 9/2003.(XI.27.) számú határozata a településfejlesztési koncepció megállapításáról Nógrádmegyer község Önkormányzatának 9/2003.(XI.27.) számú határozata a településfejlesztési koncepció megállapításáról Nógrádmegyer község Önkormányzatának képviselő-testülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben

Gyakran Ismétlődő Kérdések

Gyakran Ismétlődő Kérdések Gyakran Ismétlődő Kérdések Tartalom GYAKRAN ISMÉTLŐDŐ KÉRDÉSEK...1 A TURISZTIKAI TEVÉKENYSÉGEK ÖSZTÖNZÉSÉVEL (137/2008. (X. 18.) FVM RENDELET) KAPCSOLATOS KÉRDÉSEK...4 PÁLYÁZHAT OLYAN, AKI EDDIG NEM VÉGZETT

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. a DÉL-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM. Térségi alapú komplex turisztikai termékcsomagok kialakítása

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. a DÉL-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM. Térségi alapú komplex turisztikai termékcsomagok kialakítása PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a DÉL-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM Térségi alapú komplex turisztikai termékcsomagok kialakítása c. konstrukciójához / komponenséhez Kódszám: DDOP-2009-2.1.1 A A PROJEKTEK AZ

Részletesebben

GÁRDONY Város Települési Környezetvédelmi Programja (2015-2020)

GÁRDONY Város Települési Környezetvédelmi Programja (2015-2020) GÁRDONY Város Települési Környezetvédelmi Programja (2015-2020) 1 TARTALOMJEGYZÉK 1 BEVEZETÉS... 5 1.1 A feladat meghatározása... 6 1.2 SZAKMAI ÉS MÓDSZERTANI KERETEK... 7 1.2.2. A környezeti problémákkal

Részletesebben

DÁVOD. Kitöltött kérdőívek: 96 db, ebből demográfiai adatokat tartalmazó: 81 db (65% nő, 35% férfi)

DÁVOD. Kitöltött kérdőívek: 96 db, ebből demográfiai adatokat tartalmazó: 81 db (65% nő, 35% férfi) 1. sz. melléklet DÁVOD Települési fenntarthatósági tervhez kapcsolódó kérdőívek összegzése Kitöltött kérdőívek: 96 db, ebből demográfiai adatokat tartalmazó: 81 db (65% nő, 35% férfi) SZOCIÁLIS-GAZDASÁGI

Részletesebben

BALATO FÜRED VÁROS Ö KORMÁ YZATÁ AK GAZDASÁGI PROGRAMJA 2011-2014. BEVEZETŐ A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 91..(1) bekezdésében előírt kötelezettség, hogy az önkormányzat elkészítse gazdasági

Részletesebben

ABAÚJ KIVIRUL HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2013.

ABAÚJ KIVIRUL HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2013. Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa ABAÚJ KIVIRUL HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2013. ABAÚJ LEADER HACS ABAÚJ LEADER EGYESÜLET 3860. ENCS, PETÖFI ÚT 62.

Részletesebben

Nagyi tulipános Ládája Elődeink hozománya

Nagyi tulipános Ládája Elődeink hozománya JÓ GYAKORLATOK ADATLAPJA Nagyi tulipános Ládája Elődeink hozománya Vas megyében öt olyan tipikus őrségi hátrányos helyzetű településen valósult meg a Nagyi tulipános Ládája - Elődeink hozománya című program,

Részletesebben

BÁSTYA FOGADÓ, ZALAEGERSZEG

BÁSTYA FOGADÓ, ZALAEGERSZEG BÁSTYA FOGADÓ, ZALAEGERSZEG Bemutatkozás: Csodálatos természeti környezetben, a zalai dombok között helyezkedik el Zalaegerszeg városa. Fogadónk könnyen megtalálható a város északdéli főútja mentén. Kellemesen

Részletesebben

Sághegy Leader Egyesület A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia 2011. évi felülvizsgálata

Sághegy Leader Egyesület A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia 2011. évi felülvizsgálata Sághegy Leader Egyesület A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia 2011. évi felülvizsgálata -tervezeti munkaanyag 2011. 03.04. 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 2. HELYZETELEMZÉS 2.1. A LEADER Helyi Akciócsoport által

Részletesebben

Hírlevél RÉPCESZEMEREI SZEMEREY CSALÁDI TALÁLKOZÓ. Répceszemere névadó családja Zemere, Szemere, Szemerei, Szemerey

Hírlevél RÉPCESZEMEREI SZEMEREY CSALÁDI TALÁLKOZÓ. Répceszemere névadó családja Zemere, Szemere, Szemerei, Szemerey RÉPCESZEMEREI Hírlevél VI. évfolyam, 1 szám 2010. Május SZEMEREY CSALÁDI TALÁLKOZÓ A Répceszemeréért Egyesület hagyományőrző tevékenységei között szerepel a falu múltjának ápolása. Ennek a gondolatnak

Részletesebben

Előterjesztés a Balaton Fejlesztési Tanács részére biztosított 2016. évi fejlesztési forrás felhasználásáról

Előterjesztés a Balaton Fejlesztési Tanács részére biztosított 2016. évi fejlesztési forrás felhasználásáról Előterjesztés a Balaton Fejlesztési Tanács részére biztosított 2016. évi fejlesztési forrás felhasználásáról Javaslat a 2016. évi fejlesztési forrás felhasználására A Balaton Fejlesztési Tanács hatékony

Részletesebben

Dunaharaszti Város Önkormányzata

Dunaharaszti Város Önkormányzata TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ Képviselő testületi jóváhagyásra 2016. február 01. Urban Lis Stúdió Kft. Cím: 1031 Budapest, Kadosa utca 19 21. Tel: +36 1 242 2257 Fax: +36 1 242 2257 E mail: urbanlis@urbanlis.hu

Részletesebben

LEADER HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA

LEADER HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA LEADER HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület előzetesen elismert LEADER Helyi Akciócsoport 2016. február 1 Tartalom Tartalom...2 1. A Helyi Fejlesztési Stratégia

Részletesebben

BÁCSKA GYÖNGYE VIDÉKFEJLESZTÉSI TERV

BÁCSKA GYÖNGYE VIDÉKFEJLESZTÉSI TERV BÁCSKA GYÖNGYE VIDÉKFEJLESZTÉSI TERV BÁCSKA GYÖNGYE HELYI AKCIÓCSOPORT 2005. december 1. Helyzetértékelés, társadalmi, gazdasági és környezeti helyzetkép 1.1. Térségi lehatárolás, a települések közötti

Részletesebben

Többet teszünk Gyömrő lakosaiért!

Többet teszünk Gyömrő lakosaiért! Rádóczi Gusztáv Képviselőjelölt 1. választókerület Kedves Öregfalusi Lakótársaim! Számomra egy képviselő legfőbb értékei a jó szándék, az intelligencia és a szakértelem. Röviden a terveimről: Az óriási

Részletesebben

ÉMOP 3.1.2/C-2009-0001 MISKOLC BELVÁROS REHABILITÁCIÓJA SZAKMAI BESZÁMOLÓ

ÉMOP 3.1.2/C-2009-0001 MISKOLC BELVÁROS REHABILITÁCIÓJA SZAKMAI BESZÁMOLÓ ÉMOP 3.1.2/C-2009-0001 MISKOLC BELVÁROS REHABILITÁCIÓJA SZAKMAI BESZÁMOLÓ Projekt célja: A Belváros arculati, építészeti megújítása, egy funkciógazdag vonzó közösségi tér kialakítása kereskedelmi, turisztikai,

Részletesebben

Jegyzői tájékoztató. Tisztelt Tápiószecsőiek! Kedves Tápiószecsőiek!

Jegyzői tájékoztató. Tisztelt Tápiószecsőiek! Kedves Tápiószecsőiek! 1 2 Jegyzői tájékoztató Tisztelt Tápiószecsőiek! Tápiószecső Nagyközségi Önkormányzat képviselőtestülete december havi első ülésére december 10-én került sor. Testületünk az alábbi témákkal kapcsolatosan

Részletesebben

LEADER HACS HÍRLEVÉL 2013. november

LEADER HACS HÍRLEVÉL 2013. november LEADER HACS HÍRLEVÉL 2013. november Tisztelt Olvasó! Ön az Egy jobb életért Közhasznú Egyesület LEADER Hírlevelét olvassa. A LEADER HACS Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy tájékoztatásban

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍRLEVÉL

ÖNKORMÁNYZATI HÍRLEVÉL t zs ö K ta á B é g i Ön k o r m á ny za ÖNKORMÁNYZATI HÍRLEVÉL 1. Évfolyam 2. Szám 2007. október Önkormányzati Híreink Tisztelt Bátaiak! A falunknak év végéig rendelkeznie kell településrendezési tervvel.

Részletesebben

Ságvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/580-022 Fax: 84/380-256 E-mail: hivatal@sagvar.hu

Ságvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/580-022 Fax: 84/380-256 E-mail: hivatal@sagvar.hu Ügyszám: Ságvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/580-022 Fax: 84/380-256 E-mail: hivatal@sagvar.hu JEGYZŐKÖNYV mely készült Ságvár község képviselő-testületének 2011. április

Részletesebben

Balatoni Halfesztivál 2 0 1 5. A U G U S Z T U S 1-9.

Balatoni Halfesztivál 2 0 1 5. A U G U S Z T U S 1-9. Balatoni Halfesztivál 2 0 1 5. A U G U S Z T U S 1-9. R É V F Ü L Ö P, B A L A T O N P A R T Bemutatkozás A Gastrofestival Europe Fesztiválszervező Iroda 2012-ben kezdte meg működését, azzal a céllal,

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 45/2004.(XII.3.) Kt. számú rendelete a közművelődésről

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 45/2004.(XII.3.) Kt. számú rendelete a közművelődésről Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 45/2004.(XII.3.) Kt. számú rendelete a közművelődésről Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

8. Cselekvési terv. 8.1 Az intézkedések leírása. Kultúrháló közösségi terek minőségi javítása és a helyi közösségek együttműködésének támogatása

8. Cselekvési terv. 8.1 Az intézkedések leírása. Kultúrháló közösségi terek minőségi javítása és a helyi közösségek együttműködésének támogatása 8. Cselekvési terv 8.1 Az intézkedések leírása 1.) intézkedés megnevezése 2)Specifikus cél 3)Indoklás, alátámasztás A támogatható tevékenység területek meghatározása Kultúrháló közösségi terek minőségi

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI SZEREPVÁLLALÁS ELSŐDLEGES FELELŐS

ÖNKORMÁNYZATI SZEREPVÁLLALÁS ELSŐDLEGES FELELŐS FELADATOK IDŐTÁVLAT ELSŐDLEGES FELELŐS ÖNKORMÁNYZATI SZEREPVÁLLALÁS RÉSZTVEVŐK FINANSZÍROZÁS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENSÚLYÁNAK HELYREÁLLÍTÁSA, INTÉZMÉNYRENDSZER RACIONALIZÁLÁSA Kötelező és nem kötelező

Részletesebben

Taktaszada Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2006.(XII. 21.) rendelete

Taktaszada Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2006.(XII. 21.) rendelete Taktaszada Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2006.(XII. 21.) rendelete az Önkormányzat 2007. január 1.-tól 2010. december 31-ig terjedő időszakára szóló gazdasági programjáról Taktaszada Község

Részletesebben

LEGJOBB GYAK ORLATOK

LEGJOBB GYAK ORLATOK LEONARDO PARTNERSHIP PROGRAM PLAS PROJECT (2011-2013) (No. 2011-1-CZ1-LEO04-07096 3) Promotions of life long learning as an active strategy sharing experiences for European solution (Az élethosszig tartó

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTER Város Integrált Településfejlesztési Stratégia 1 SAJÓSZENTPÉTER VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA. Borsod-Tender Kft.

SAJÓSZENTPÉTER Város Integrált Településfejlesztési Stratégia 1 SAJÓSZENTPÉTER VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA. Borsod-Tender Kft. 1 SAJÓSZENTPÉTER VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2 Tartalomjegyzék Tartalom 1 BEVEZETÉS... 5 2 HELYZETELEMZÉS ÖSSZEFOGLALÁSA... 7 2.1 A VÁROSI SZINTŰ HELYZETELEMZÉS ÖSSZEFOGLALÁSA... 7 2.2

Részletesebben

Tisztelt Képviselő Testület! Tájékoztató a Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás munkájáról

Tisztelt Képviselő Testület! Tájékoztató a Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás munkájáról Tisztelt Képviselő Testület! Tájékoztató a Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás munkájáról I. Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás megalakulása. A települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról

Részletesebben

www.szantod.hu www.szantod.lap.hu Facebook

www.szantod.hu www.szantod.lap.hu Facebook Szántódi Hírlevél www.szantod.hu www.szantod.lap.hu Facebook Szántód Község Képviselõ-testületének lapja 2014. szeptember XVIII. évf. 5. szám Önkormányzati Választások 2014 Szántódi Hírlevél 2. oldal 2014.

Részletesebben

Tolnai Hegyhát 35/30/25 teljesítménytúra Kedves Túratárs!

Tolnai Hegyhát 35/30/25 teljesítménytúra Kedves Túratárs! TÁJAK KOROK MÚZEUMOK EGYESÜLET KURD KÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATALA VÖLGYSÉG TURISTA EGYESÜLET Tolnai Hegyhát 35/30/25 teljesítménytúra Kedves Túratárs! Örömmel üdvözöljük a Tolnai Hegyhát 25 elnevezésű

Részletesebben

Átány Község Önkormányzatának gazdasági programja 2007-2010.

Átány Község Önkormányzatának gazdasági programja 2007-2010. Átány Község Önkormányzatának gazdasági programja 2007-2010. A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény elõírásai szerint, az önkormányzatoknak a választási ciklus végéig szóló gazdasági programot

Részletesebben

Ybl Egyesület SZMODITS JULIA

Ybl Egyesület SZMODITS JULIA SZMODITS JULIA Ybl Egyesület Az Ybl Egyesület Közhasznú Szervezet Ybl Miklós Mûszaki Fõiskola Egyesülete néven 1995-ben alakult, hogy szakmai és baráti közösségbe fogja össze a jogelõd intézmények: az

Részletesebben

Bükkszentkereszt Község Önkormányzatának GAZDASÁGI PROGRAMJA 2014-2019

Bükkszentkereszt Község Önkormányzatának GAZDASÁGI PROGRAMJA 2014-2019 Bükkszentkereszt Község Önkormányzatának GAZDASÁGI PROGRAMJA 2014-2019 I. Bükkszentkereszt helyzetelemzése Bükkszentkereszt elhelyezkedése Bevezető Bükkszentkereszt Magyarország Észak-Keleti régiójában,

Részletesebben