Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 64/2010. (XII.10.) önkormányzati rendelete

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 64/2010. (XII.10.) önkormányzati rendelete"

Átírás

1 Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának /. (XII..) önkormányzati rendelete az Önkormányzat. évi költségvetését megállapító, /.(III..) önkormányzati rendeletének módosításáról Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban Áht.). -ának () bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a. évi költségvetését megállapító /.(III..) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: R.) a következők szerint módosítja.. A R.. -ában az összes költségvetési bevételi előirányzat a költségvetési kiadási előirányzat a költségvetési hiány összege a finanszírozási célú pénzügyi bevételek összege a finanszírozási célú pénzügyi kiadások összege.. e Ft-ra.. e Ft-ra.. e Ft-ra.. e Ft-ra. e Ft-ra változik. Ezen belül: a működési célú bevételt a működési célú kiadásokat ebből:.. e Ft-ban.. e Ft-ban - a személyi juttatások kiadásait.. e Ft-ban - a munkaadókat terhelő járulékokat.. e Ft-ban - a dologi kiadásokat.. e Ft-ban - az ellátottak pénzbeli juttatásait. e Ft-ban - a speciális célú támogatásokat.. e Ft-ban - a pénzforgalom nélküli kiadásokat (tartalék) e Ft-ban a felhalmozási célú bevételt a felhalmozási célú kiadást ebből: állapítja meg... e Ft-ban.. e Ft-ban - a beruházások összegét.. e Ft-ban - a felújítások összegét. e Ft-ban - a költségvetési szervek felhalm. kiadások összegét. e Ft-ban - a speciális célú támogatásokat. e Ft-ban - a felhalmozási célú céltartalékot. e Ft-ban...:: N:\Users\Szaztizenharom\Ellenörzött, kitehetö\közlöny december\rendeletek\_(xii..) rend mód\rendel et.doc Balogh R éka /

2 . A költségvetési mérleg a R.. sz. mellékletével megállapított főösszegei e rendelet. sz. melléklete szerint változnak.. A R.. () bekezdésében a Közgyűlés a költségvetési hiány finanszírozása érdekében.. e Ft forrás kiegészítő hitel felvételét hagyja jóvá, ezen belül.. e Ft felhalmozási célú hitel, melyből.. e Ft az Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram keretében. évben megkötött milliárd Ft összegű hitelkeret szerződés alapján,. e Ft a. évben megkötött. e Ft összegű Panel-plusz hitelszerződés alapján igénybe vehető felhalmozási célhitel,. e Ft folyószámla hitel. A likviditási problémák kezelésére legfeljebb éves időtartamra felvehető folyószámla hitelkeret összege a számlavezető bankkal kötött, jelenleg érvényes megállapodás alapján. e Ft.. A R.. -ában megállapított költségvetési szervenkénti bevételek és támogatások helyébe e rendelet. számú mellékletének előirányzatai lépnek.. A költségvetési szervek tervezetthez képest jelentkező többletbevétele (intézményi működési bevételek és tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése) miatti kiemelt előirányzatok módosítását e Rendelet /a számú melléklete szerint hagyja jóvá a Közgyűlés.. A R.. -ában a költségvetési szervenként jóváhagyott kiadási előirányzatok helyébe e rendelet. számú melléklete szerinti előirányzatok lépnek.. A R.. -ában megállapított, a Hivatal költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásai helyébe e rendelet. számú mellékletének előirányzatai kerülnek.. A R.. -ában jóváhagyott felújítási előirányzatok helyébe e rendelet ---. számú melléklete szerinti előirányzatok lépnek....:: N:\Users\Szaztizenharom\Ellenörzött, kitehetö\közlöny december\rendeletek\_(xii..) rend mód\rendel et.doc Balogh R éka /

3 . A R.. -ában jóváhagyott fejlesztési kiadások helyébe e rendelet. számú melléklete szerinti előirányzatok kerülnek.. A R.. () bekezdésében megállapított céltartalék előirányzata. e Ft-ra módosul e rendelet. számú melléklete szerinti célokra.. A R.. -ában jóváhagyott többéves kihatással járó feladatok előirányzatai helyébe e rendelet. sz. mellékletének előirányzatai lépnek.. A R.. -ában a Kisebbségi Önkormányzatok részére jóváhagyott előirányzatok helyébe e rendelet. sz. mellékletének előirányzatai lépnek. Záró rendelkezés E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.. Kaposvár,. december. Szita Károly s.k. polgármester dr. Kéki Zoltán s.k. címzetes főjegyző...:: N:\Users\Szaztizenharom\Ellenörzött, kitehetö\közlöny december\rendeletek\_(xii..) rend mód\rendel et.doc Balogh R éka /

4 / Bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlege. sz. melléklet a / (XII..) sz.önk.rendelethez (ezer ft-ban) A B D E F Sor- Módosított Módosított új Eltérés szám Bevételek előirányzat előirányzat (+,-) I.Tárgy évi működési célú bevételek Költségvetési szervek működési célú bevétele(.sz.melléklet), Ebből: ktgvetési szervek működési bevétele (felh.áfa nélkül), OEP alapból támogatásértékű működési c. átvett áh-on belüli -, egyéb támogatásértékű működési c. átvett áh-on belüli, működési c. átvétel áh-on kívülről. Önkormányzat működési célú bevételei összesen -, Illetékek -, Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok,, Ebből: építményadó,, telekadó,, kommunális adó,, iparűzési adó,, idegenforgalmi adó,, bírság - és pótlék,, adóhátralékok beszedése, Átengedett központi adók,, Ebből: személyi jövedelemadó helyben maradó része,, személyi jövedelemadó kiegészítés,, gépjárműadó,, termőföld bérbeadásából származó jöv.adó, Talajterhelési díj, Működési c.önkormányzati egyéb bevételek (/ d.sz.melléklet ), Nem lakás célú bérlemények bérleti díja -, Kamatbevételek, Normatív állami hozzájárulás,, Ebből: állami támogatás,, szja normatív módon elosztott része, Normatív felh.kötöttséggel bizt.támogatás ( / a. sz.melléklet ),, Ebből: állami támogatás,, szja normatív módon elosztott része, Színházi támogatás, Csiky Gergely Színház művészeti támogatása, Működési célú egyéb központi támogatások (/b sz.melléklet), Áfa megtérülés -, Működési kiadással kapcsolatos fordított áfa (technikai), Működési célú tám. értékű bev. és átvett pénzeszközök (/c.sz.melléklet ) I. Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei(+) II. Tárgy évi felhalmozási célú bevételek. Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele(.sz.melléklet), Ebből: felh.kiadás áfa visszatérülés, értékesített tárgyi eszközök áfá- ja, tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése, OEP alapból támogatásértékű felhalmozási c. átvett áh-on belüli, egyéb támogatásértékű felhalmozási c. átvett áh-on belüli, felhalmozási átvétel áh-on kívülről. Önkormányzat felhalmozási célú bevételei összesen -, Önkormányzat felhalmozási célú egyéb bevételek (/d.sz.melléklet), Áfa megtérülés -, Felhalmozási kiadással kapcsolatos fordított áfa (technikai), Vizi közmű bérleti díj, Lakásforgalmazás, Építési telek-és ingatlaneladás (/e.sz.melléklet ) -, Privatizációs bevételek, Felhalmozási célú tám. értékű bev. és átvett pénzeszközök (/c.sz.melléklet ), Fejlesztési célu egyéb központi támogatás (/b.sz.melléklet) -, Előző évi vállakozási tevékenység eredménye II. Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (+) Tárgy évi bevétel mindösszesen (I+II) III. Pénzmaradvány, Költségvetési szervek működési pénzmaradványa,, Működési önkormányzati pénzmaradvány,, Előző évi vállalkozási tevékenység eredménye, Költségvetési szervek felhalmozási pénzmaradványa, Felhalmozási önkormányzati pénzmaradvány Pénzmaradvány összesen IV. Hitelek Felhalmozási célú hitel ebből: Panel-Plusz hitel Folyószámla hitel - Hitelek összesen Bevételek mindösszesen (I+II+III+IV) -../: Molnár György N:\Users\Szaztizenharom\Ellenörzött, kitehetö\közlöny december\rendeletek\_(xii..) rend mód\.sz.melléklet-bevételek és kiadások pénzforgalmi gazdasági igazgató mérlege.xls/mérleg/balogh Réka

5 / Bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlege. sz. melléklet a / (XII..) sz.önk.rendelethez (ezer ft-ban) A B D E F Sor- Módosított Módosított új Eltérés szám Kiadások előirányzat előirányzat (+,-) I.Tárgyévi működési célú kiadások. Költségvetési szervek működési célú kiadása(.sz.melléklet), Ebből: személyi juttatás, munkaadót terhelő járulékok, dologi jellegű kiadás, támogatásértékű működési c. átadás áh-on belülre, működési c. átadás államháztart-on kívülre, ellátottak pénzbeni juttatása és egyéb juttatások Önkormányzat működési c. kiadásai összesen(,+,...+,) -, Önkormányzati működési kiadások (.sz.melléklet ),, ebből: személyi juttatás,, munkaadót terhelő járulékok,, dologi jellegű kiadások,, pénzeszközátadás,támogatásértékű kiadások, kölcsön folyósítás -,,, Ebből: = szociálpolitikai feladat (/b.sz.melléklet) - = Önk.kiad-ból:Cigány Kisebbségi Önk. műk.kiadása(.sz.melléklet) = Önk.kiad-ból:Német Kisebbségi Önk. műk.kiadása(.sz.melléklet) = Önk.kiad-ból:Horvát Kisebbségi Önk. műk.kiadása(.sz.melléklet) - = Önk.kiad-ból:Lengyel Kisebbségi Önk. műk.kiadása(.sz.melléklet), Folyószámlahitel kamata, Folyószámlahitel törlesztése, Működési célú céltartalékok (.sz.melléklet) -, Előző évi normatív hozzájárulás és közp.tám.visszafizetése I Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (+) II. Tárgy évi felhalmozási c. kiadások Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása(.sz.melléklet),, ebből: támogatásértékű felhalmozási átadás áh-on belülre,, felhalmozási c. átadás áh-on kívülre, felújítás, felhalm. kiadások. Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen -, Önkormányzatnál:intézményi felújítás (.sz.melléklet ) -, Lakás- és nem lakás célu ingatlanok felújítása (.sz.melléklet ) -, Út-járda-híd felújítás(.sz.melléklet) -, Vizi közművek koncessziós értéknövelő felújítása (.sz.melléklet), Fejlesztési c.hitel törlesztése és kamata, Fejlesztési c.hitel kamata, Önkormányzati felh. és felhl.jellegű kiadások, átadások (.sz.melléklet ) -, Felhalmozási célú egyéb kiadások,átadások (.sz.melléklet ),, Ebből: áfa befizetés -,, felhalmozási c.átadás,, felújítás, felhalmozás -, Bérlakások és garázsértékesítésből HM-et megillető rész, Felhalmozási célú céltartalékok (.sz.melléklet ) II. Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(+) Tárgy évi kiadások mindösszesen (I+II) III. Áthúzódó kötelezettségek, Költségvetési szervek működési pénzmaradvány tartaléka, áthúzódó kiadások, Működési önkormányzati pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások, Költségvetési szervek felhalm.c.pénzmaradványából felújítási és felhalmozási áthúzódó kiadások, Felhalmozási c. önkormányzati pénzmaradványból felújítási és felhalmozási áthúzódó kiadások Pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kötelezettség összesen IV. Költségvetési többlet Költségvetési többlet összesen V. Fejlesztési célú hitel tőketörlesztés Fejlesztési c.hitel törlesztése Fejlesztési célú hitel tőketörlesztése összesen Kiadások mindösszesen (I+II+III+IV+V) Létszám összesen (/a.sz.melléklet ) fő ebből: közfoglalkoztattak létszáma közféra létszáma../: Molnár György N:\Users\Szaztizenharom\Ellenörzött, kitehetö\közlöny december\rendeletek\_(xii..) rend mód\.sz.melléklet-bevételek és kiadások pénzforgalmi gazdasági igazgató mérlege.xls/mérleg/balogh Réka

6 /. Működési és felhalmozási költségvetés egyensúlyának alakulása. sz. melléklet a / (XII..) sz.önk.rendelethez (ezer ft-ban) A C D E F G I J K L M O P Előirányzat Eltérés Előirányzat Eltérés Előirányzat I.Működési célu bevételek Mód. Mód. új (+,-) II.Felhalmozási célu bevételek Mód. Mód. új (+,-) Összesen bevételek (I+II) Mód. Mód. új ei. ei. ei. ei. ei. ei. Költségvetési szervek műk.c.bevétele Költségvetési szervek felh.c.bevétele Költségvetési szervek bevétele Költségvetési szervek műk.c.támogatása (halm. ) Költségvetési szervek felh.c.tám. (halmozódás ) Költségvetési szervek támogatása - - Költségvetési szervek műk. c.bevétele (halm. nélkül) Költségvetési szervek felh. c.bev. (halm.nélkül) Költségvetési szervek bevétele Költségvetési szervek műk. pénzmaradványa Költségvetési szervek felh. pénzmaradványa Költségvetési szervek pénzmaradványa Önkormányzati mük.c.bevételek - Önkormányzati felh.c.bevételek - Önkormányzati bevételek Önkormányzati műk. pénzmaradvány és vállalk. eredmény Önkormányzati műk. pénzmaradvány és vállalk. eredmény Önkormányzati műk. pénzmaradvány és vállalk. eredmény Működési célu bevételek összesen Felhalmozási célu bevételek összesen Bevételek összesen Előirányzat Eltérés Előirányzat Eltérés Előirányzat I.Működési célu kiadások Mód. Mód. új (+,-) II.Felhalmozási c.kiadások Mód. Mód. új (+,-) Összesen kiadások (I+II) Mód. Mód. új ei. ei. ei. ei. ei. ei. Költségvetési szervek műk.c.kiadása Költségvetési szervek c.felh.kiadása Költségvetési szervek kiadása Ktgv.szervek műk.pénzm. tartaléka, áthúzódó kiadások Ktgv.szervek felhalm.c.pénzm.felújítási és felhalm.áth. kiadások Ktgv.szervek pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások Önk. műk.c.kiadások (halm. ) - Önk. felh.c.kiadások (halmozódásal ) - Önkormányzati kiadások Költségvetési szervek műk.c.támogatása Költségvetési szervek felh.c.támogatása Költségvetési szervek támogatása - - Önkormányzati gazdálkodás műk.c.kiadásai - Önkormányzati gazd. felh.c.kiadásai és fejlesztési c. hitel tőketörlesztése - Önkormányzati gazd. kiadásai Önk. műk. pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások Felhalm.c.önkorm.pénzm.felújítási és felhalm. áth. kiadások Önk. pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások Műk. c. pótigények és kiemelt ei közötti átcsoportosítások Felhalm. c. pótigények és kiemelt ei közötti átcsoportosítások Pótigények és átcsoportosítások összesen Működési célu kiadások összesen Felhalmozási célu kiadások összesen Kiadások összesen Előirányzat Eltérés Előirányzat Eltérés Előirányzat I.Működési célu költségvetés egyenlege Mód. Mód. új (+,-) II.Felh. c.költségv. egyenlege Mód. Mód. új (+,-) Összesen hitel, hiány(i+ii) Mód. Mód. új ei. ei. ei. ei. ei. ei. Működési költségvetés egyenlege ( hiány ) - - Felh. célu költségvetés egyenlege - - Hitel, hiány - - Megjegyzés : hiány = ( - ) többlet = (+)../: Molnár György gazdasági igazgató N:\Users\Szaztizenharom\Ellenörzött, kitehetö\közlöny december\rendeletek\_(xii..) rend mód\.sz.melléklet-működési és felhalmozási költségvetés egyensúlyának alakulása.xls/műk.felh.egy./balogh Réka

7 /. Működési és felhalmozási költségvetés egyensúlyának alakulása. sz. melléklet a / (XII..) sz.önk.rendelethez (ezer ft-ban) Q Eltérés (+,-) - - Eltérés (+,-) Eltérés (+,-)../: Molnár György gazdasági igazgató N:\Users\Szaztizenharom\Ellenörzött, kitehetö\közlöny december\rendeletek\_(xii..) rend mód\.sz.melléklet-működési és felhalmozási költségvetés egyensúlyának alakulása.xls/műk.felh.egy./balogh Réka

8 Normatív, kötött felhasználású támogatások /.(XII.) önk.rend. /a. sz. melléklet (ezer Ft-ban) A B C D E F sorszám I. II. Megnevezés Mód. előirányzat Mód. új előirányzat Eltérés Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához. Pedagógiai szakszolgálat Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése - rendszeres gyermekvéd. kedv. kapcs. egysz. kieg. - rendszeres szociális segély - időskorúak járadéka - normatív alapú ápolási díj és szakértői költsége - adósságcsökkentési támogatás - adósságkezelési szolg.kapcs. és normatív lakásfenntartási tám. - Panel Plusz Hitelprogram keretében felvett kölcsönhöz kapcsolódó kamattámogatás - önkormányzat által szervezett közfogl. támogatása - rendelkezésre állási támogatás. Szociális továbbképzés és szakvizsga IV. Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása Összesen: N:\Users\Szaztizenharom\Ellenörzött, kitehetö\közlöny december\rendeletek\_(xii..) rend mód\a melléklet-normatív, kötött felhasználású támogatás.xls.. A /

9 Normatív, kötött felhasználású támogatások /.(XII.) önk.rend. /a. sz. melléklet (ezer Ft-ban) G Megjegyzés N:\Users\Szaztizenharom\Ellenörzött, kitehetö\közlöny december\rendeletek\_(xii..) rend mód\a melléklet-normatív, kötött felhasználású támogatás.xls.. A /

10 Központi támogatások /.(XII..) önk.rend. /b. sz. melléklet (ezer Ft-ban) A B C D E F sorszám Megnevezés I. Működési célú támogatások Mód. előirányzat Mód. új előirányzat Eltérés. Helyi Kisebbségi Önkormányzatok ált.működési támogatása. Helyi szervezési intézkedésekhez kapcs. többletkiadások tám. -. évi benyújtott létszámcsökkentési pályázat - - Prémiumévek - - Bérpolitikai intézkedések támogatása (..hó ker.kieg.) -.évi kereset kiegészítés -. évben benyújtott létszámcsökkentési pályázat. Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása. Érettségi és szakmai vizsgák lebonyolítása. Óvodáztatási támogatás. Gyermekek nyári étkeztetése. Helyi Kisebbségi Önkormányzatok feladatalapú támogatása. Vis Maior..-i víz- és szél okozta károk enyhítésére. Pedagógus szakvizsga, továbbképzés támogatása. OKM: Alapfokú művészeti oktatás támogatása I. Működési célú támogatások összesen: II. Felhalmozási célú támogatások. Lakossági közműfejlesztés támogatása. TEKI pályázat Közúti jelzőrendszer telepítése, Németh I.fasor- Tallián Gy.u. Lonkahegyi u. korszerűsítése Flórián tér kialakítása Mikes K.utcai közvilágítás és a Berzsenyi iskola beveztő gyalogút közvilágítás Temetői útépítés Melléfúrásos kutak felújítása db belvárosi bérlakás felújítása -. TEUT: utak burkolatfelújítása II. Felhalmozási célú támogatások összesen: - I-II. Mindösszesen: -

11 Központi támogatások /.(XII..) önk.rend. /b. sz. melléklet (ezer Ft-ban) G Megjegyzés átvezetés /c-ből átvezetés /c-ből

12 Támogatás értékű bevételek, átvett pénzeszközök /.(XII.). önk.rend. /c. sz. melléklet (ezer Ft-ban) A B C D E F G sorszám Megnevezés Mód. előirányzat Mód. új előirányzat Eltérés I. Működési célú támogatás értékű bevételek. Mozgáskorlátozottak támogatása. Otthonteremtési támogatás. Tartásdíj megelőlegezése. Megyei Önkormányzattól színház fenntartásához. "Jogi beszélgetések" rendezvényhez. Helyi önkormányzatoktól bejáró tanulók után. FVM-től iskolatej támogatása. Kaposvári Többcélú Kistérségi feladatellátás normatívái - Közoktatás =.évi Iskolabusz = Iskolabusz = szakszolgálati feladatok a).évi gyógytesnevelés a) gyógytesnevelés b) nevelési tanácsadás c).évi logopédia c) logopédia g).évi pályaválasztási tanácsadás g) pályaválasztási tanácsadás h.) iskola pszichológia megállapodás alapján =.évi bejáró gyermekek utáni támogatás = bejáró gyermekek utáni támogatás - szociális alapszolgáltatások = családsegítés =házi segítégnyújtás =.évi nappali ellátás = nappali ellátás = gyermekjóléti szolgáltatás =.évi szociális étkeztetés = szociális étkeztetés - Belső ellenőrzés. Polgári védelmi célokra önkormányzatoktól. SZMM: Gyermek és ifjúsági feladatok ellátására-ifjúsági referens. SZMM: Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátásának támogatása. SZMM: Pszihiátriai betegek közösségi ellátásának finanszírozása. SZMM: jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatása. Cityregio II. - Európai Regionális Fejlesztési Alapból. TISZK kölcsön HEFOP... és.. kamat megtérülés. ÁROP:" Kaposvári Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése -. Európa Kulturális Fővárosa "Új munkahelyek a sikerért" pályázat bérköltség tám:tourinform és koordinátor. D.D.R. Munkaügyi Központ: Közfoglalkoztatás szervezés -. "Testvérvárosok Tematikus Hálózata". "Kaposvár és régió" című könyv kiadásához támogatás. IRM: településőr foglalkoztatására. Megyei Önkormányzattól Országgyűlési választásokra.. évi érettségihez kapcs. körzet központi feladatok. Országos Foglalkoztatási Közalapítvány: közfoglalkoztatás-szervezők foglalkoztatásának támogatása. SZMM: Étkeztetés és házi segítségnyújtás.évi többletigény támogatása. SZMM: Idősek tartós bentlakásos intézményeinek kieg.támogatása. Szoc. gondozási szükségletet vizsgáló szakértői biz.tám...évi normatíva megtérülés. Országos Horvát Önkormányzat: Horvát Kisebbségi Önkormányzat támogatása. OKM: Bursa Hungarica ösztöndíj visszautalása. Megyei Önkormányzattól Országos kisebbségi választásokra. OKM: osztályfőnöki pótlék. OKM: Sajátos nevelési igényű tanulókkal foglalkozók gyógypedagógiai pótléka Megjegyzés..: N:\Users\Szaztizenharom\Ellenörzött, kitehetö\közlöny december\rendeletek\_(xii..) rend mód\c melléklet- Támogatás értékű bevételek, átvett pénzeszközök.xls /

13 Támogatás értékű bevételek, átvett pénzeszközök /.(XII.). önk.rend. /c. sz. melléklet (ezer Ft-ban) A B C D E F G sorszám Megnevezés Mód. előirányzat Mód. új előirányzat Eltérés Megjegyzés. Pedagógus szakvizsga, továbbképzés támogatása - átvezetés /b-be. OKM: Alapfokú művészeti oktatás támogatása - átvezetés /b-be. D.D.R. Munkaügyi Központ: utazásszervezés képzés támogatása. Német Kisebbségi Önkormányzat támogatása. Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány: Lengyel Kisebbségi Önkormányzat támogatása. Megyei Önkormányzattól helyi önkormányzati képviselő választásra. Megyei Önkormányzattól helyi kisebbségi képviselői választásra. MÁK: Kríziskezelő program. IPA: Határokon átnyúló gazdasági kapcsolatok fejlesztése Kaposvár és Kapronca között I. Működési célú támogatás értékű bevételek összesen: II. Működési célú átvett pénzeszközök, kölcsönök összesen:. Kavíz Kaposvári Víz- és csatornamű Kft kölcsön visszafizetés. Kaposvári Rákóczi Labdarugó Kft kölcsön visszafizetés. Kaposvári Kosárlabda Klub Kft kölcsön visszafizetés. Önkormányzati keretekből nyújtott támogatások visszautalása. KVG Zrt kölcsön megtérülés. Városi Fürdő m-es medencéjének használatára Kaposvári Vízilabda. E.ON Hungária Zrt-től kulturális rendezvények támogatására. Kaposvár Város Közbiztonságáért Alapítvány kölcsön visszafizetés. Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulásnak nyújtott kölcsön visszatérülése. Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás kölcsön bevétele. Kaposvár Nagypiac Kft kölcsön visszafizetés. Kaposvári Vagyonkezelő és Szolg. Zrt kölcsön visszafizetés. TISZK Kft többlet támogatás visszafizetése -. Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete. évi többlet támogatás visszafizetése. Csiky Gergely Színház Kft fel nem használt OKM támogatás visszafizetése II. Működési célú átvett pénzeszközök, kölcsönök összesen: I-II. Működési célú támogatásértékű bevételek és átvett pénzeszközök összesen: III. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek. DDOP: Cseri u.csapadékvíz elvezetés DDOP.. " Cseri u. csapadékvíz elvezetés saját forrás kieg.támogatása. DDOP:Autóbuszöböl-pár építése és jelzőrendszer telepítése belterületen. DDOP: Városi Uszoda És Gyógyfürdő komplex fejlesztése. DDOP: Városközpont rehabilitáció. DDOP: Keleti Ipari Park támogatása. DDOP közösségi közl rendszer fejlesztése. DDOP: Rippl-Rónai Emlékmúzeum látogathatóságának javítása. KvM: Sávház felújítására támogatás. KEOP.. "Kaposvár fényei- Kaposvár MJV közvilágításának korszerűsítése". KEOP: közvilágítási hálózaton feszültség szabályozó rendszer kiépítése.. TIOP: Agóra Kaposmenti Hulladékgazd.Társulás ford. ÁFA előleg - KEOP... Hulladék gazd rendszer fejl.tám. - - tagok hozzájárulása hitel kamatához - - KEOP Rekultivációs projekt alap - -ÖM önerő támogatás: KEOP társult önkormányzatoktól KEOP Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány támogatása Petőfi utcai bölcsöde akadálymentesítésére. Rippl.Rónai Emlékmúzeum látogathatóságának javítására Somogy Megyei Önk-tól -. évi NKA: Kontrássy u..homlokzati díszeinek újragyártása ÖKM támogatás a Korsó szökőkút megvalósításához SZMM: számítástechnikai beszerzése (Gond.Központ) ÖTM-től Desedai strandröplabda építéséhez Tűzoltósági eszközbeszerzésre Önkormányzatoktól OKM: informatikai fellesztésztési feladatok támogatása OKM: felzárkóztató oktatás támogatása. Toldi lakótelepi Általános Iskola és Gimnázium teljeskörű akadálymentesítése :Eu Önerő Alap támogatás III. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen:..: N:\Users\Szaztizenharom\Ellenörzött, kitehetö\közlöny december\rendeletek\_(xii..) rend mód\c melléklet- Támogatás értékű bevételek, átvett pénzeszközök.xls /

14 Támogatás értékű bevételek, átvett pénzeszközök /.(XII.). önk.rend. /c. sz. melléklet (ezer Ft-ban) A B C D E F G sorszám Megnevezés Mód. előirányzat Mód. új előirányzat Eltérés IV. Felhalmozási célú átvett pénzeszk. kölcsönök. Közületektől, lakosságtól közművesítésre. Munkahelyteremtő beruházásra nyújtott kölcsön visszafizetése. Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott kölcsön visszafizetése. Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott támogatások visszafizetése. Munkáltatói kölcsön visszafizetése. Szociális kölcsön visszafizetése. Lakáscélú tám-i keretből folyósított kölcsön megtérülése -. Fejlesztési célú kölcsön visszatérülése, Ady E. u.. Csíkszentkirályi Turul szoborra partneri hozzájárulás. Lidl és Praktiker áruháznál épített járda partneri hozzájárulása (Lidl). Út- és közmű építés fejlesztési hozzájárulás (Fejedelem u.). TESCO hozzájárulása körforgalom építéshez -. Kontrássy u..homlokzati díszeinek újragyártására lakói hozzájárulás. Parkolóhely megváltás. Lonka köz lakóközösségétől vízvezeték fejlesztésére. Felújításra Ady. lakóközösségétől. Telekalakításra befizetések Fejedelem utcai lakóktól. OKF: Tűzoltóságnak mentőgépjárműre átadott önrész különbözet IV. Felhalmozási célú átvett pénzeszk. kölcsönök összesen: - III.-IV. Felhalm.célú támogatás értékű bevétel és átvett pénzeszköz I-IV.mindösszesen: Megjegyzés..: N:\Users\Szaztizenharom\Ellenörzött, kitehetö\közlöny december\rendeletek\_(xii..) rend mód\c melléklet- Támogatás értékű bevételek, átvett pénzeszközök.xls /

15 Egyéb bevételek lakosságtól, gazdálkodó szervektől /.(XII.). önk.rend. /d. sz. melléklet (ezer Ft-ban) A B C D E F G sorszám előirányzat előirányzat Mód. Mód. új Megnevezés Eltérés I. Működési célú egyéb bevételek. Közterülethasználati díj. Kötbér. Bérleti díjak - vásárok - vásárcsarnok - - új piac-vásárcsarnok - - reklámcélú - - hulladéklerakó - építési törmelék lerakó - építési törmelék lerakó (áthúzódó) - intézményi konyhák Megjegyzés. Különféle bírságok (szabálysértési, építészrendészeti, stb.). Környezetvédelmi bírság. Eljárási díj (Okmányiroda)-Igazgatási szolg.díjbevétele. Lakbér -. Továbbszámlázott szolgáltatások. Egyéb bevételek (gondozási díj, stb.). Rákóczi Stadion jegy bevétele. Rákóczi Stadion közüzemi számláinak megtérítése. Rákóczi Stadion reklámbevétele. Rákóczi Stadion büfék bérleti díja. Rákóczi Stadion center pálya bérleti díj. Kapos-Fürdő Kft. terület bérleti díj -. Kapos-Fürdő Kft. épület bérleti díj (kompenzáció). Kapos-Fürdő Kft. épület bérleti díj -. ÖMV terület bérleti díj (kompenzáció). Tourinform Iroda bevétele. Postai közreműködői díj. Esküvői szertartások költségtérítése. Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társ. Tagdíj. Végrehajtási Társulás. Taszári reptér üzemeltetése kapcsán társönkormányzatok részére továbbszámlázott szolgáltatások -. Gondozási szakértői díj bevétele. Vagyonkezelő. évi elszámolása. Generáli-Rrovidencia kártérítése Szigetvár u-i. Generáli-Rrovidencia kártérítése Nyugdíjasház...-i víz- és szél okozta károk biztosítási bevétele - intézménynek utalva. Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulástól megelőlegezett előkészítési költség megtérítése I. Működési célú egyéb bevételek összesen: II. II. Felhalmozási célú egyéb bevételek. Szolgalmi jog értékesítés. Osztalék (KAVÍZ). Továbbszámlázott szolgáltatás. Ajánlati biztosíték. Bérleti jog átadás. Bérlőkijelölési jog értéke II. Felhalmozási célú egyéb bevételek összesen: I-II. Mindösszesen:..: N:\Users\Szaztizenharom\Ellenörzött, kitehetö\közlöny december\rendeletek\_(xii..) rend mód\d melléklet-egyéb bevételek lakosságtól, gazdálkodó szervektől.xls /

16 Építési telek- és ingatlan értékesítés /.(XII.). önk.rend. /e sz. melléklet (ezer Ft-ban) A B C D E Sorszám előírányzat előírányzat Mód. Mód.új Megnevezés Eltérés. Garázs és garázs alatti terület értékesítés (Áfa mentes). Volt Petőfi utcai iskola(áfa mentes). Lőtér területéből kb. m (energia termelő telep) Áfás. Fő u.. iroda (Vakok és Gyengénlátók volt irodája) ÁFA mentes -. Nyár u. telek ( % Áfás) -. Ady D-i tömb, /.(XII.)önk.hat alapján (Áfa mentes) -. Gr.Apponyi A. u.. lakás (mentes) -. Kanizsi u. / hrsz-ú ingatlan (áfás) -. Dózsa Gy. U. volt MTA helyiség (mentes) -. Közterület / hrsz (Kontrássy u..). Honvéd u.. nem lakáscélú helyiség (mentes) -. Ady E. u.. I/ szükséglakás. Ady E. u.. tetőtéri szükséglakás. Tallián u. volt színészlakás -. Ady E. u..i/ volt színész szálló -. Kisgát III. BITT Kft (Áfás) áthúzódó. Kőrösi Cs. S. u. hrsz. ÁFA mentes. Fő u. fszt. üres lakás (Áfa mentes). Hársfa u. /E fszt.. üres lakás. Egyéb Összesen: - Kompenzációs tételek:. Ady D-i tömb Center Invest (Áfás) áthúzódó. Ingatlan csere: Baross G. u. Társasház (,/ hrsz) áthúzódó, áfa mentes Kompenzáció összesen: Mindösszesen: -..: N:\Users\Szaztizenharom\Ellenörzött, kitehetö\közlöny december\rendeletek\_(xii..) rend mód\e melléklet-építési telek- és ingatlam értékesítés.xls /

17 Építési telek- és ingatlan értékesítés /.(XII.). önk.rend. /e sz. melléklet (ezer Ft-ban) F Megjegyzés..: N:\Users\Szaztizenharom\Ellenörzött, kitehetö\közlöny december\rendeletek\_(xii..) rend mód\e melléklet-építési telek- és ingatlam értékesítés.xls /

18 / Költségvetési szervek bevétele /(XII.).sz.önk.rendelet.sz.melléklet ezer ft-ban A B C D E F G H Kiemelt előirányzat Cím Al- Cím és alcím megnevezése. sz. cím Önállóan működő és gazdálkodó és * Intézményi működési bevételek (többletbevétel) önállóan működő költségvetési szervek Módosított Módosított Eltérés Hatáskör előirányzat új előirányzat (+,-) * Kv-i szerv Irányító (irányító jóv) szervi. Városgondnokság Uszoda és Gyógyfürdő Városgondnokság: egyéb feladatok. SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK. Szociális Gondozási Központ. Liget Időskoruak Otthona - -. SZocioNet DD.Regionális M. Humán SZK-egyéb feladat. Általános Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság - -. Petőfi Központi Óvoda Rét u. Központi Óvoda -. Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda -. Festetcs K.Központi Óvoda. Tar Cs.Központi Óvoda Nemzetőr sori Központi Óvoda. Bölcsődei Központ Toldi ltp-i Általános Iskola és Gimnázium Kodály Z. Központi Általános Iskola. Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok - -. Bárczi G.Óvoda,Ált.I.SSZI,Diákotthon,MK.és NT -. Zichy M.Iparművészeti SZKI - -. Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI -. Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium. Épitőipari, Faipari SZKI és Kollégium -. Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola -. Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola. Táncsics M.Gimnázium -. Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium -. Noszlopy G.Közgazdasági SZKI. Klebelsberg Középiskolai Kollégium -. Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Intézmény. Művészetek Kincsesháza - -. Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Int.:egyéb feladatok. Városi Sportcsarnok és Létesítményei. Sportiskola. Városi Sportcsarnok és Létesítményei: egyéb feladatok. Hivatásos Tűzoltóság Összesen Halmozódás Mindösszesen../: N:\Users\Szaztizenharom\Ellenörzött, kitehetö\közlöny december\rendeletek\_(xii..) rend mód\.sz.melléklet-költségvetési szervek bevétele.xls/.sz.m-kv-i sz.bevétele

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 29/2011. (VI.28.) önkormányzati rendelete

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 29/2011. (VI.28.) önkormányzati rendelete Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 9/. (VI..) önkormányzati rendelete az Önkormányzat. évi költségvetését megállapító, /.(III..) önkormányzati rendeletének módosításáról Kaposvár Megyei

Részletesebben

1/12 2010.évi beszámoló szerinti pénzmaradvány, eredmény elszámolása

1/12 2010.évi beszámoló szerinti pénzmaradvány, eredmény elszámolása 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 1/12 D E F G H I J K L M N O Hosszú Rövid Pénztár Záró Forgatási Aktív Aktív Önállóan

Részletesebben

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLET 6/2008.(IV.15.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLET 6/2008.(IV.15.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLET 6/2008.(IV.15.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról 1.. Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat../2010(II.) sz. rendelet-tervezete a 2010. évi költségvetési előirányzatokról. I. fejezet Általános rendelkezések

Jánoshalma Város Önkormányzat../2010(II.) sz. rendelet-tervezete a 2010. évi költségvetési előirányzatokról. I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat../2010(II.) sz. rendelet-tervezete a 2010. évi költségvetési előirányzatokról I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar

Részletesebben

Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. június 19-i ülésére

Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. június 19-i ülésére Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 2461 Tárnok, Dózsa György út 150-152.. Postacím: 2461 Tárnok, Pf.: 3. Tel.: 06 (23) 387 019 06 (23) 387 031 Fax: 06 (23) 387 108 Ügyfélfogadási idő: Hétfő:

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAINAK ÉS BEVÉTELEINEK FŐÖSSZEGE 1.

AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAINAK ÉS BEVÉTELEINEK FŐÖSSZEGE 1. NYÍRBÁTOR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 5/( 08.) önkormányzati rendelete Nyírbátor Város Önkormányzata a évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályiról Nyírbátor Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Iktatószám: SZ/101/3/2012.

Iktatószám: SZ/101/3/2012. Iktatószám: SZ/101/3/2012. Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2012. (III. 12.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012.évi költségvetéséről Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2010.évi költségvetési mérlege (ezer forintban)

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2010.évi költségvetési mérlege (ezer forintban) Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 21.évi költségvetési mérlege (ezer forintban) 1. sz. melléklet 21. évi 21. évi 21. évi 21. évi 21. évi 21. évi 21. évi 21. évi Srsz Kiadási előirányzat-csoport

Részletesebben

Kisszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 1/2012.(II.21.) számú önkormányzati rendelete. A Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

Kisszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 1/2012.(II.21.) számú önkormányzati rendelete. A Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Kisszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2012.(II.21.) számú önkormányzati rendelete A Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről (a 12/2012.(VI.29.), a 14/2012.(IX.11.), a 20/2012.(XI.15.),

Részletesebben

A Képviselő-testület a költségvetés címrendjét a következők szerint határozza meg a 2007. évre:

A Képviselő-testület a költségvetés címrendjét a következők szerint határozza meg a 2007. évre: 1. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2007. évi vitelének szabályairól szóló 4/2007. (II.22.) KT. rendelethez

Részletesebben

R E N D E L E T. Vác Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról V Á C 2013.

R E N D E L E T. Vác Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról V Á C 2013. R E N D E L E T Vác Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról V Á C 2013. Vác Város Önkormányzat 21/2013. (IV.26.) sz. rendelete a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról Vác Város Önkormányzat

Részletesebben

Címrendje a költségvetési rendelet 2.. (4 ) bekezdéséhez. 2. Egészségügyi és Oktatási Intézményeket Működtető Iroda

Címrendje a költségvetési rendelet 2.. (4 ) bekezdéséhez. 2. Egészségügyi és Oktatási Intézményeket Működtető Iroda Az címrendje Szigetszentmiklós Város Címrendje a költségvetési rendelet 2.. (4 ) bekezdéséhez Cím száma Cím neve 1. Szigetszentmiklós Város a 1.1. Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatalhoz tartozó

Részletesebben

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/ 204 /2008. E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2008. december 23-i ülésére.

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/ 204 /2008. E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2008. december 23-i ülésére. 1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/ 204 /2008. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2008. december 23-i ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandó: Tapolca Város Önkormányzata

Részletesebben

[A Képviselő-testület Lajosmizse Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2014. évi költségvetésének]

[A Képviselő-testület Lajosmizse Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2014. évi költségvetésének] Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetésről szóló 1/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelet módosításáról Lajosmizse Város

Részletesebben

Mórahalom Város Polgármesterétől

Mórahalom Város Polgármesterétől Mórahalom Város Polgármesterétől EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI Előterjesztés Mórahalom város Képviselő-testülete részére Előterjesztő: Nógrádi Zoltán polgármester Iktatószám:

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 24/2012. (V.11.) önkormányzati rendelete a 2011. évi zárszámadásról

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 24/2012. (V.11.) önkormányzati rendelete a 2011. évi zárszámadásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 24/2012. (V.11.) önkormányzati rendelete a 2011. évi zárszámadásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ ELŐTERJESZTÉSRENDELETTERVEZET Ikt.sz.: 1/661/214/I. Tárgy: 214. évi költségvetési rendelet módosítása Üi.: Dévényi Zsuzsanna Melléklet: hatásvizsgálati

Részletesebben

1.sz. Melléklet a 7/2005 (II.18) számú rendelethez Marcali Városi Önkormányzat 2005. évi bevételeiről és kiadásairól

1.sz. Melléklet a 7/2005 (II.18) számú rendelethez Marcali Városi Önkormányzat 2005. évi bevételeiről és kiadásairól 1.sz. Melléklet a 7/2005 (II.18) számú rendelethez Marcali Városi Önkormányzat bevételeiről és kiadásairól S.sz. M e g n e v e z é s 2004. évi eredeti előir. ezer Ft 2004. évi módosított előir. Me: eredeti

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

I. Rendeletek 2. A Közgyűlés 2013. május 30-ai ülésén hozott határozatok 43

I. Rendeletek 2. A Közgyűlés 2013. május 30-ai ülésén hozott határozatok 43 Érdi III. évfolyam. 10. szám 2013. Június 6. Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja Tartalom I. Rendeletek 2 18/2013. (VI.6.) önkormányzati rendelet Érd Megyei Jogú Város 2013. évi költségvetéséről szóló

Részletesebben

M E G H Í V Ó NAPIREND

M E G H Í V Ó NAPIREND FONYÓD VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. december 17.-én (csütörtök) 14,00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében tartandó ülésére

Részletesebben

BEVÉTELEK 1. Igazgatási szolg.díj, felügyeleti díj, bírság

BEVÉTELEK 1. Igazgatási szolg.díj, felügyeleti díj, bírság 1. sz. melléklet a 6/212. (II.22.) önkormányzati rendelethez Isaszeg Város Önkormányzat 212. évi bevételei és kiadásai ezer Ft-ban sorszám megnevezés BEVÉTELEK 1. Igazgatási szolg.díj, felügyeleti díj,

Részletesebben

Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában

Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában Szentes Város ÖNKORMÁNYZATA 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE 2 ELŐTERJESZTÉS Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Dunaharaszti Önkormányzat 2010. évre tervezett bevételei

Dunaharaszti Önkormányzat 2010. évre tervezett bevételei 1.sz.m.Bevételek Dunaharaszti Önkormányzat 2010. évre tervezett bevételei (eft) 2 0 0 9. é v 2 0 1 0. é v 1. Intézményi működési bevételek 91. 26.sor 97 224 0 91 600 188 824 123 324 0 96 936 220 260 117%

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XIV. évfolyam 5. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2013. MÁJUS 17. TARTALOM A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI ZMJVK 19/2013. (V.17.) ÖR. a 2012. évi zárszámadásról ZMJVK 20/2013. (V.17.)

Részletesebben

M E G H Í V Ó NAPIREND

M E G H Í V Ó NAPIREND FONYÓD VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. január 29.-én (Csütörtök) 14,00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében tartandó ülésére NAPIREND

Részletesebben

2006. október 2. II. évfolyam 11. szám TARTALOM. Határozatok...1. oldal Rendelet...2. oldal

2006. október 2. II. évfolyam 11. szám TARTALOM. Határozatok...1. oldal Rendelet...2. oldal DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY 2006. október 2. II. évfolyam 11. szám TARTALOM Határozatok...1. oldal Rendelet...2. oldal 35/2006. (X. 2.) rendelet az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 3/2006. (II.20.)

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 8/2008. (IX. 12.) Ökt. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 8/2008. (IX. 12.) Ökt. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8/2008. (IX. 12.) Ökt rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Csanytelek Község Önkormányzata képviselő-testülete 8/2008. (IX. 12.) Ökt

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 10/2009. (VIII. 13.) Ökt. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 10/2009. (VIII. 13.) Ökt. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2009. (VIII. 13.) Ökt rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Csanytelek Község Önkormányzata képviselő-testülete 10/2009. (VIII. 13.)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. ( ) önkormányzati rendelete

Részletesebben