Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 64/2010. (XII.10.) önkormányzati rendelete

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 64/2010. (XII.10.) önkormányzati rendelete"

Átírás

1 Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának /. (XII..) önkormányzati rendelete az Önkormányzat. évi költségvetését megállapító, /.(III..) önkormányzati rendeletének módosításáról Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban Áht.). -ának () bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a. évi költségvetését megállapító /.(III..) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: R.) a következők szerint módosítja.. A R.. -ában az összes költségvetési bevételi előirányzat a költségvetési kiadási előirányzat a költségvetési hiány összege a finanszírozási célú pénzügyi bevételek összege a finanszírozási célú pénzügyi kiadások összege.. e Ft-ra.. e Ft-ra.. e Ft-ra.. e Ft-ra. e Ft-ra változik. Ezen belül: a működési célú bevételt a működési célú kiadásokat ebből:.. e Ft-ban.. e Ft-ban - a személyi juttatások kiadásait.. e Ft-ban - a munkaadókat terhelő járulékokat.. e Ft-ban - a dologi kiadásokat.. e Ft-ban - az ellátottak pénzbeli juttatásait. e Ft-ban - a speciális célú támogatásokat.. e Ft-ban - a pénzforgalom nélküli kiadásokat (tartalék) e Ft-ban a felhalmozási célú bevételt a felhalmozási célú kiadást ebből: állapítja meg... e Ft-ban.. e Ft-ban - a beruházások összegét.. e Ft-ban - a felújítások összegét. e Ft-ban - a költségvetési szervek felhalm. kiadások összegét. e Ft-ban - a speciális célú támogatásokat. e Ft-ban - a felhalmozási célú céltartalékot. e Ft-ban...:: N:\Users\Szaztizenharom\Ellenörzött, kitehetö\közlöny december\rendeletek\_(xii..) rend mód\rendel et.doc Balogh R éka /

2 . A költségvetési mérleg a R.. sz. mellékletével megállapított főösszegei e rendelet. sz. melléklete szerint változnak.. A R.. () bekezdésében a Közgyűlés a költségvetési hiány finanszírozása érdekében.. e Ft forrás kiegészítő hitel felvételét hagyja jóvá, ezen belül.. e Ft felhalmozási célú hitel, melyből.. e Ft az Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram keretében. évben megkötött milliárd Ft összegű hitelkeret szerződés alapján,. e Ft a. évben megkötött. e Ft összegű Panel-plusz hitelszerződés alapján igénybe vehető felhalmozási célhitel,. e Ft folyószámla hitel. A likviditási problémák kezelésére legfeljebb éves időtartamra felvehető folyószámla hitelkeret összege a számlavezető bankkal kötött, jelenleg érvényes megállapodás alapján. e Ft.. A R.. -ában megállapított költségvetési szervenkénti bevételek és támogatások helyébe e rendelet. számú mellékletének előirányzatai lépnek.. A költségvetési szervek tervezetthez képest jelentkező többletbevétele (intézményi működési bevételek és tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése) miatti kiemelt előirányzatok módosítását e Rendelet /a számú melléklete szerint hagyja jóvá a Közgyűlés.. A R.. -ában a költségvetési szervenként jóváhagyott kiadási előirányzatok helyébe e rendelet. számú melléklete szerinti előirányzatok lépnek.. A R.. -ában megállapított, a Hivatal költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásai helyébe e rendelet. számú mellékletének előirányzatai kerülnek.. A R.. -ában jóváhagyott felújítási előirányzatok helyébe e rendelet ---. számú melléklete szerinti előirányzatok lépnek....:: N:\Users\Szaztizenharom\Ellenörzött, kitehetö\közlöny december\rendeletek\_(xii..) rend mód\rendel et.doc Balogh R éka /

3 . A R.. -ában jóváhagyott fejlesztési kiadások helyébe e rendelet. számú melléklete szerinti előirányzatok kerülnek.. A R.. () bekezdésében megállapított céltartalék előirányzata. e Ft-ra módosul e rendelet. számú melléklete szerinti célokra.. A R.. -ában jóváhagyott többéves kihatással járó feladatok előirányzatai helyébe e rendelet. sz. mellékletének előirányzatai lépnek.. A R.. -ában a Kisebbségi Önkormányzatok részére jóváhagyott előirányzatok helyébe e rendelet. sz. mellékletének előirányzatai lépnek. Záró rendelkezés E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.. Kaposvár,. december. Szita Károly s.k. polgármester dr. Kéki Zoltán s.k. címzetes főjegyző...:: N:\Users\Szaztizenharom\Ellenörzött, kitehetö\közlöny december\rendeletek\_(xii..) rend mód\rendel et.doc Balogh R éka /

4 / Bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlege. sz. melléklet a / (XII..) sz.önk.rendelethez (ezer ft-ban) A B D E F Sor- Módosított Módosított új Eltérés szám Bevételek előirányzat előirányzat (+,-) I.Tárgy évi működési célú bevételek Költségvetési szervek működési célú bevétele(.sz.melléklet), Ebből: ktgvetési szervek működési bevétele (felh.áfa nélkül), OEP alapból támogatásértékű működési c. átvett áh-on belüli -, egyéb támogatásértékű működési c. átvett áh-on belüli, működési c. átvétel áh-on kívülről. Önkormányzat működési célú bevételei összesen -, Illetékek -, Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok,, Ebből: építményadó,, telekadó,, kommunális adó,, iparűzési adó,, idegenforgalmi adó,, bírság - és pótlék,, adóhátralékok beszedése, Átengedett központi adók,, Ebből: személyi jövedelemadó helyben maradó része,, személyi jövedelemadó kiegészítés,, gépjárműadó,, termőföld bérbeadásából származó jöv.adó, Talajterhelési díj, Működési c.önkormányzati egyéb bevételek (/ d.sz.melléklet ), Nem lakás célú bérlemények bérleti díja -, Kamatbevételek, Normatív állami hozzájárulás,, Ebből: állami támogatás,, szja normatív módon elosztott része, Normatív felh.kötöttséggel bizt.támogatás ( / a. sz.melléklet ),, Ebből: állami támogatás,, szja normatív módon elosztott része, Színházi támogatás, Csiky Gergely Színház művészeti támogatása, Működési célú egyéb központi támogatások (/b sz.melléklet), Áfa megtérülés -, Működési kiadással kapcsolatos fordított áfa (technikai), Működési célú tám. értékű bev. és átvett pénzeszközök (/c.sz.melléklet ) I. Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei(+) II. Tárgy évi felhalmozási célú bevételek. Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele(.sz.melléklet), Ebből: felh.kiadás áfa visszatérülés, értékesített tárgyi eszközök áfá- ja, tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése, OEP alapból támogatásértékű felhalmozási c. átvett áh-on belüli, egyéb támogatásértékű felhalmozási c. átvett áh-on belüli, felhalmozási átvétel áh-on kívülről. Önkormányzat felhalmozási célú bevételei összesen -, Önkormányzat felhalmozási célú egyéb bevételek (/d.sz.melléklet), Áfa megtérülés -, Felhalmozási kiadással kapcsolatos fordított áfa (technikai), Vizi közmű bérleti díj, Lakásforgalmazás, Építési telek-és ingatlaneladás (/e.sz.melléklet ) -, Privatizációs bevételek, Felhalmozási célú tám. értékű bev. és átvett pénzeszközök (/c.sz.melléklet ), Fejlesztési célu egyéb központi támogatás (/b.sz.melléklet) -, Előző évi vállakozási tevékenység eredménye II. Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (+) Tárgy évi bevétel mindösszesen (I+II) III. Pénzmaradvány, Költségvetési szervek működési pénzmaradványa,, Működési önkormányzati pénzmaradvány,, Előző évi vállalkozási tevékenység eredménye, Költségvetési szervek felhalmozási pénzmaradványa, Felhalmozási önkormányzati pénzmaradvány Pénzmaradvány összesen IV. Hitelek Felhalmozási célú hitel ebből: Panel-Plusz hitel Folyószámla hitel - Hitelek összesen Bevételek mindösszesen (I+II+III+IV) -../: Molnár György N:\Users\Szaztizenharom\Ellenörzött, kitehetö\közlöny december\rendeletek\_(xii..) rend mód\.sz.melléklet-bevételek és kiadások pénzforgalmi gazdasági igazgató mérlege.xls/mérleg/balogh Réka

5 / Bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlege. sz. melléklet a / (XII..) sz.önk.rendelethez (ezer ft-ban) A B D E F Sor- Módosított Módosított új Eltérés szám Kiadások előirányzat előirányzat (+,-) I.Tárgyévi működési célú kiadások. Költségvetési szervek működési célú kiadása(.sz.melléklet), Ebből: személyi juttatás, munkaadót terhelő járulékok, dologi jellegű kiadás, támogatásértékű működési c. átadás áh-on belülre, működési c. átadás államháztart-on kívülre, ellátottak pénzbeni juttatása és egyéb juttatások Önkormányzat működési c. kiadásai összesen(,+,...+,) -, Önkormányzati működési kiadások (.sz.melléklet ),, ebből: személyi juttatás,, munkaadót terhelő járulékok,, dologi jellegű kiadások,, pénzeszközátadás,támogatásértékű kiadások, kölcsön folyósítás -,,, Ebből: = szociálpolitikai feladat (/b.sz.melléklet) - = Önk.kiad-ból:Cigány Kisebbségi Önk. műk.kiadása(.sz.melléklet) = Önk.kiad-ból:Német Kisebbségi Önk. műk.kiadása(.sz.melléklet) = Önk.kiad-ból:Horvát Kisebbségi Önk. műk.kiadása(.sz.melléklet) - = Önk.kiad-ból:Lengyel Kisebbségi Önk. műk.kiadása(.sz.melléklet), Folyószámlahitel kamata, Folyószámlahitel törlesztése, Működési célú céltartalékok (.sz.melléklet) -, Előző évi normatív hozzájárulás és közp.tám.visszafizetése I Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (+) II. Tárgy évi felhalmozási c. kiadások Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása(.sz.melléklet),, ebből: támogatásértékű felhalmozási átadás áh-on belülre,, felhalmozási c. átadás áh-on kívülre, felújítás, felhalm. kiadások. Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen -, Önkormányzatnál:intézményi felújítás (.sz.melléklet ) -, Lakás- és nem lakás célu ingatlanok felújítása (.sz.melléklet ) -, Út-járda-híd felújítás(.sz.melléklet) -, Vizi közművek koncessziós értéknövelő felújítása (.sz.melléklet), Fejlesztési c.hitel törlesztése és kamata, Fejlesztési c.hitel kamata, Önkormányzati felh. és felhl.jellegű kiadások, átadások (.sz.melléklet ) -, Felhalmozási célú egyéb kiadások,átadások (.sz.melléklet ),, Ebből: áfa befizetés -,, felhalmozási c.átadás,, felújítás, felhalmozás -, Bérlakások és garázsértékesítésből HM-et megillető rész, Felhalmozási célú céltartalékok (.sz.melléklet ) II. Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(+) Tárgy évi kiadások mindösszesen (I+II) III. Áthúzódó kötelezettségek, Költségvetési szervek működési pénzmaradvány tartaléka, áthúzódó kiadások, Működési önkormányzati pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások, Költségvetési szervek felhalm.c.pénzmaradványából felújítási és felhalmozási áthúzódó kiadások, Felhalmozási c. önkormányzati pénzmaradványból felújítási és felhalmozási áthúzódó kiadások Pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kötelezettség összesen IV. Költségvetési többlet Költségvetési többlet összesen V. Fejlesztési célú hitel tőketörlesztés Fejlesztési c.hitel törlesztése Fejlesztési célú hitel tőketörlesztése összesen Kiadások mindösszesen (I+II+III+IV+V) Létszám összesen (/a.sz.melléklet ) fő ebből: közfoglalkoztattak létszáma közféra létszáma../: Molnár György N:\Users\Szaztizenharom\Ellenörzött, kitehetö\közlöny december\rendeletek\_(xii..) rend mód\.sz.melléklet-bevételek és kiadások pénzforgalmi gazdasági igazgató mérlege.xls/mérleg/balogh Réka

6 /. Működési és felhalmozási költségvetés egyensúlyának alakulása. sz. melléklet a / (XII..) sz.önk.rendelethez (ezer ft-ban) A C D E F G I J K L M O P Előirányzat Eltérés Előirányzat Eltérés Előirányzat I.Működési célu bevételek Mód. Mód. új (+,-) II.Felhalmozási célu bevételek Mód. Mód. új (+,-) Összesen bevételek (I+II) Mód. Mód. új ei. ei. ei. ei. ei. ei. Költségvetési szervek műk.c.bevétele Költségvetési szervek felh.c.bevétele Költségvetési szervek bevétele Költségvetési szervek műk.c.támogatása (halm. ) Költségvetési szervek felh.c.tám. (halmozódás ) Költségvetési szervek támogatása - - Költségvetési szervek műk. c.bevétele (halm. nélkül) Költségvetési szervek felh. c.bev. (halm.nélkül) Költségvetési szervek bevétele Költségvetési szervek műk. pénzmaradványa Költségvetési szervek felh. pénzmaradványa Költségvetési szervek pénzmaradványa Önkormányzati mük.c.bevételek - Önkormányzati felh.c.bevételek - Önkormányzati bevételek Önkormányzati műk. pénzmaradvány és vállalk. eredmény Önkormányzati műk. pénzmaradvány és vállalk. eredmény Önkormányzati műk. pénzmaradvány és vállalk. eredmény Működési célu bevételek összesen Felhalmozási célu bevételek összesen Bevételek összesen Előirányzat Eltérés Előirányzat Eltérés Előirányzat I.Működési célu kiadások Mód. Mód. új (+,-) II.Felhalmozási c.kiadások Mód. Mód. új (+,-) Összesen kiadások (I+II) Mód. Mód. új ei. ei. ei. ei. ei. ei. Költségvetési szervek műk.c.kiadása Költségvetési szervek c.felh.kiadása Költségvetési szervek kiadása Ktgv.szervek műk.pénzm. tartaléka, áthúzódó kiadások Ktgv.szervek felhalm.c.pénzm.felújítási és felhalm.áth. kiadások Ktgv.szervek pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások Önk. műk.c.kiadások (halm. ) - Önk. felh.c.kiadások (halmozódásal ) - Önkormányzati kiadások Költségvetési szervek műk.c.támogatása Költségvetési szervek felh.c.támogatása Költségvetési szervek támogatása - - Önkormányzati gazdálkodás műk.c.kiadásai - Önkormányzati gazd. felh.c.kiadásai és fejlesztési c. hitel tőketörlesztése - Önkormányzati gazd. kiadásai Önk. műk. pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások Felhalm.c.önkorm.pénzm.felújítási és felhalm. áth. kiadások Önk. pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások Műk. c. pótigények és kiemelt ei közötti átcsoportosítások Felhalm. c. pótigények és kiemelt ei közötti átcsoportosítások Pótigények és átcsoportosítások összesen Működési célu kiadások összesen Felhalmozási célu kiadások összesen Kiadások összesen Előirányzat Eltérés Előirányzat Eltérés Előirányzat I.Működési célu költségvetés egyenlege Mód. Mód. új (+,-) II.Felh. c.költségv. egyenlege Mód. Mód. új (+,-) Összesen hitel, hiány(i+ii) Mód. Mód. új ei. ei. ei. ei. ei. ei. Működési költségvetés egyenlege ( hiány ) - - Felh. célu költségvetés egyenlege - - Hitel, hiány - - Megjegyzés : hiány = ( - ) többlet = (+)../: Molnár György gazdasági igazgató N:\Users\Szaztizenharom\Ellenörzött, kitehetö\közlöny december\rendeletek\_(xii..) rend mód\.sz.melléklet-működési és felhalmozási költségvetés egyensúlyának alakulása.xls/műk.felh.egy./balogh Réka

7 /. Működési és felhalmozási költségvetés egyensúlyának alakulása. sz. melléklet a / (XII..) sz.önk.rendelethez (ezer ft-ban) Q Eltérés (+,-) - - Eltérés (+,-) Eltérés (+,-)../: Molnár György gazdasági igazgató N:\Users\Szaztizenharom\Ellenörzött, kitehetö\közlöny december\rendeletek\_(xii..) rend mód\.sz.melléklet-működési és felhalmozási költségvetés egyensúlyának alakulása.xls/műk.felh.egy./balogh Réka

8 Normatív, kötött felhasználású támogatások /.(XII.) önk.rend. /a. sz. melléklet (ezer Ft-ban) A B C D E F sorszám I. II. Megnevezés Mód. előirányzat Mód. új előirányzat Eltérés Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához. Pedagógiai szakszolgálat Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése - rendszeres gyermekvéd. kedv. kapcs. egysz. kieg. - rendszeres szociális segély - időskorúak járadéka - normatív alapú ápolási díj és szakértői költsége - adósságcsökkentési támogatás - adósságkezelési szolg.kapcs. és normatív lakásfenntartási tám. - Panel Plusz Hitelprogram keretében felvett kölcsönhöz kapcsolódó kamattámogatás - önkormányzat által szervezett közfogl. támogatása - rendelkezésre állási támogatás. Szociális továbbképzés és szakvizsga IV. Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása Összesen: N:\Users\Szaztizenharom\Ellenörzött, kitehetö\közlöny december\rendeletek\_(xii..) rend mód\a melléklet-normatív, kötött felhasználású támogatás.xls.. A /

9 Normatív, kötött felhasználású támogatások /.(XII.) önk.rend. /a. sz. melléklet (ezer Ft-ban) G Megjegyzés N:\Users\Szaztizenharom\Ellenörzött, kitehetö\közlöny december\rendeletek\_(xii..) rend mód\a melléklet-normatív, kötött felhasználású támogatás.xls.. A /

10 Központi támogatások /.(XII..) önk.rend. /b. sz. melléklet (ezer Ft-ban) A B C D E F sorszám Megnevezés I. Működési célú támogatások Mód. előirányzat Mód. új előirányzat Eltérés. Helyi Kisebbségi Önkormányzatok ált.működési támogatása. Helyi szervezési intézkedésekhez kapcs. többletkiadások tám. -. évi benyújtott létszámcsökkentési pályázat - - Prémiumévek - - Bérpolitikai intézkedések támogatása (..hó ker.kieg.) -.évi kereset kiegészítés -. évben benyújtott létszámcsökkentési pályázat. Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása. Érettségi és szakmai vizsgák lebonyolítása. Óvodáztatási támogatás. Gyermekek nyári étkeztetése. Helyi Kisebbségi Önkormányzatok feladatalapú támogatása. Vis Maior..-i víz- és szél okozta károk enyhítésére. Pedagógus szakvizsga, továbbképzés támogatása. OKM: Alapfokú művészeti oktatás támogatása I. Működési célú támogatások összesen: II. Felhalmozási célú támogatások. Lakossági közműfejlesztés támogatása. TEKI pályázat Közúti jelzőrendszer telepítése, Németh I.fasor- Tallián Gy.u. Lonkahegyi u. korszerűsítése Flórián tér kialakítása Mikes K.utcai közvilágítás és a Berzsenyi iskola beveztő gyalogút közvilágítás Temetői útépítés Melléfúrásos kutak felújítása db belvárosi bérlakás felújítása -. TEUT: utak burkolatfelújítása II. Felhalmozási célú támogatások összesen: - I-II. Mindösszesen: -

11 Központi támogatások /.(XII..) önk.rend. /b. sz. melléklet (ezer Ft-ban) G Megjegyzés átvezetés /c-ből átvezetés /c-ből

12 Támogatás értékű bevételek, átvett pénzeszközök /.(XII.). önk.rend. /c. sz. melléklet (ezer Ft-ban) A B C D E F G sorszám Megnevezés Mód. előirányzat Mód. új előirányzat Eltérés I. Működési célú támogatás értékű bevételek. Mozgáskorlátozottak támogatása. Otthonteremtési támogatás. Tartásdíj megelőlegezése. Megyei Önkormányzattól színház fenntartásához. "Jogi beszélgetések" rendezvényhez. Helyi önkormányzatoktól bejáró tanulók után. FVM-től iskolatej támogatása. Kaposvári Többcélú Kistérségi feladatellátás normatívái - Közoktatás =.évi Iskolabusz = Iskolabusz = szakszolgálati feladatok a).évi gyógytesnevelés a) gyógytesnevelés b) nevelési tanácsadás c).évi logopédia c) logopédia g).évi pályaválasztási tanácsadás g) pályaválasztási tanácsadás h.) iskola pszichológia megállapodás alapján =.évi bejáró gyermekek utáni támogatás = bejáró gyermekek utáni támogatás - szociális alapszolgáltatások = családsegítés =házi segítégnyújtás =.évi nappali ellátás = nappali ellátás = gyermekjóléti szolgáltatás =.évi szociális étkeztetés = szociális étkeztetés - Belső ellenőrzés. Polgári védelmi célokra önkormányzatoktól. SZMM: Gyermek és ifjúsági feladatok ellátására-ifjúsági referens. SZMM: Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátásának támogatása. SZMM: Pszihiátriai betegek közösségi ellátásának finanszírozása. SZMM: jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatása. Cityregio II. - Európai Regionális Fejlesztési Alapból. TISZK kölcsön HEFOP... és.. kamat megtérülés. ÁROP:" Kaposvári Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése -. Európa Kulturális Fővárosa "Új munkahelyek a sikerért" pályázat bérköltség tám:tourinform és koordinátor. D.D.R. Munkaügyi Központ: Közfoglalkoztatás szervezés -. "Testvérvárosok Tematikus Hálózata". "Kaposvár és régió" című könyv kiadásához támogatás. IRM: településőr foglalkoztatására. Megyei Önkormányzattól Országgyűlési választásokra.. évi érettségihez kapcs. körzet központi feladatok. Országos Foglalkoztatási Közalapítvány: közfoglalkoztatás-szervezők foglalkoztatásának támogatása. SZMM: Étkeztetés és házi segítségnyújtás.évi többletigény támogatása. SZMM: Idősek tartós bentlakásos intézményeinek kieg.támogatása. Szoc. gondozási szükségletet vizsgáló szakértői biz.tám...évi normatíva megtérülés. Országos Horvát Önkormányzat: Horvát Kisebbségi Önkormányzat támogatása. OKM: Bursa Hungarica ösztöndíj visszautalása. Megyei Önkormányzattól Országos kisebbségi választásokra. OKM: osztályfőnöki pótlék. OKM: Sajátos nevelési igényű tanulókkal foglalkozók gyógypedagógiai pótléka Megjegyzés..: N:\Users\Szaztizenharom\Ellenörzött, kitehetö\közlöny december\rendeletek\_(xii..) rend mód\c melléklet- Támogatás értékű bevételek, átvett pénzeszközök.xls /

13 Támogatás értékű bevételek, átvett pénzeszközök /.(XII.). önk.rend. /c. sz. melléklet (ezer Ft-ban) A B C D E F G sorszám Megnevezés Mód. előirányzat Mód. új előirányzat Eltérés Megjegyzés. Pedagógus szakvizsga, továbbképzés támogatása - átvezetés /b-be. OKM: Alapfokú művészeti oktatás támogatása - átvezetés /b-be. D.D.R. Munkaügyi Központ: utazásszervezés képzés támogatása. Német Kisebbségi Önkormányzat támogatása. Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány: Lengyel Kisebbségi Önkormányzat támogatása. Megyei Önkormányzattól helyi önkormányzati képviselő választásra. Megyei Önkormányzattól helyi kisebbségi képviselői választásra. MÁK: Kríziskezelő program. IPA: Határokon átnyúló gazdasági kapcsolatok fejlesztése Kaposvár és Kapronca között I. Működési célú támogatás értékű bevételek összesen: II. Működési célú átvett pénzeszközök, kölcsönök összesen:. Kavíz Kaposvári Víz- és csatornamű Kft kölcsön visszafizetés. Kaposvári Rákóczi Labdarugó Kft kölcsön visszafizetés. Kaposvári Kosárlabda Klub Kft kölcsön visszafizetés. Önkormányzati keretekből nyújtott támogatások visszautalása. KVG Zrt kölcsön megtérülés. Városi Fürdő m-es medencéjének használatára Kaposvári Vízilabda. E.ON Hungária Zrt-től kulturális rendezvények támogatására. Kaposvár Város Közbiztonságáért Alapítvány kölcsön visszafizetés. Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulásnak nyújtott kölcsön visszatérülése. Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás kölcsön bevétele. Kaposvár Nagypiac Kft kölcsön visszafizetés. Kaposvári Vagyonkezelő és Szolg. Zrt kölcsön visszafizetés. TISZK Kft többlet támogatás visszafizetése -. Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete. évi többlet támogatás visszafizetése. Csiky Gergely Színház Kft fel nem használt OKM támogatás visszafizetése II. Működési célú átvett pénzeszközök, kölcsönök összesen: I-II. Működési célú támogatásértékű bevételek és átvett pénzeszközök összesen: III. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek. DDOP: Cseri u.csapadékvíz elvezetés DDOP.. " Cseri u. csapadékvíz elvezetés saját forrás kieg.támogatása. DDOP:Autóbuszöböl-pár építése és jelzőrendszer telepítése belterületen. DDOP: Városi Uszoda És Gyógyfürdő komplex fejlesztése. DDOP: Városközpont rehabilitáció. DDOP: Keleti Ipari Park támogatása. DDOP közösségi közl rendszer fejlesztése. DDOP: Rippl-Rónai Emlékmúzeum látogathatóságának javítása. KvM: Sávház felújítására támogatás. KEOP.. "Kaposvár fényei- Kaposvár MJV közvilágításának korszerűsítése". KEOP: közvilágítási hálózaton feszültség szabályozó rendszer kiépítése.. TIOP: Agóra Kaposmenti Hulladékgazd.Társulás ford. ÁFA előleg - KEOP... Hulladék gazd rendszer fejl.tám. - - tagok hozzájárulása hitel kamatához - - KEOP Rekultivációs projekt alap - -ÖM önerő támogatás: KEOP társult önkormányzatoktól KEOP Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány támogatása Petőfi utcai bölcsöde akadálymentesítésére. Rippl.Rónai Emlékmúzeum látogathatóságának javítására Somogy Megyei Önk-tól -. évi NKA: Kontrássy u..homlokzati díszeinek újragyártása ÖKM támogatás a Korsó szökőkút megvalósításához SZMM: számítástechnikai beszerzése (Gond.Központ) ÖTM-től Desedai strandröplabda építéséhez Tűzoltósági eszközbeszerzésre Önkormányzatoktól OKM: informatikai fellesztésztési feladatok támogatása OKM: felzárkóztató oktatás támogatása. Toldi lakótelepi Általános Iskola és Gimnázium teljeskörű akadálymentesítése :Eu Önerő Alap támogatás III. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen:..: N:\Users\Szaztizenharom\Ellenörzött, kitehetö\közlöny december\rendeletek\_(xii..) rend mód\c melléklet- Támogatás értékű bevételek, átvett pénzeszközök.xls /

14 Támogatás értékű bevételek, átvett pénzeszközök /.(XII.). önk.rend. /c. sz. melléklet (ezer Ft-ban) A B C D E F G sorszám Megnevezés Mód. előirányzat Mód. új előirányzat Eltérés IV. Felhalmozási célú átvett pénzeszk. kölcsönök. Közületektől, lakosságtól közművesítésre. Munkahelyteremtő beruházásra nyújtott kölcsön visszafizetése. Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott kölcsön visszafizetése. Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott támogatások visszafizetése. Munkáltatói kölcsön visszafizetése. Szociális kölcsön visszafizetése. Lakáscélú tám-i keretből folyósított kölcsön megtérülése -. Fejlesztési célú kölcsön visszatérülése, Ady E. u.. Csíkszentkirályi Turul szoborra partneri hozzájárulás. Lidl és Praktiker áruháznál épített járda partneri hozzájárulása (Lidl). Út- és közmű építés fejlesztési hozzájárulás (Fejedelem u.). TESCO hozzájárulása körforgalom építéshez -. Kontrássy u..homlokzati díszeinek újragyártására lakói hozzájárulás. Parkolóhely megváltás. Lonka köz lakóközösségétől vízvezeték fejlesztésére. Felújításra Ady. lakóközösségétől. Telekalakításra befizetések Fejedelem utcai lakóktól. OKF: Tűzoltóságnak mentőgépjárműre átadott önrész különbözet IV. Felhalmozási célú átvett pénzeszk. kölcsönök összesen: - III.-IV. Felhalm.célú támogatás értékű bevétel és átvett pénzeszköz I-IV.mindösszesen: Megjegyzés..: N:\Users\Szaztizenharom\Ellenörzött, kitehetö\közlöny december\rendeletek\_(xii..) rend mód\c melléklet- Támogatás értékű bevételek, átvett pénzeszközök.xls /

15 Egyéb bevételek lakosságtól, gazdálkodó szervektől /.(XII.). önk.rend. /d. sz. melléklet (ezer Ft-ban) A B C D E F G sorszám előirányzat előirányzat Mód. Mód. új Megnevezés Eltérés I. Működési célú egyéb bevételek. Közterülethasználati díj. Kötbér. Bérleti díjak - vásárok - vásárcsarnok - - új piac-vásárcsarnok - - reklámcélú - - hulladéklerakó - építési törmelék lerakó - építési törmelék lerakó (áthúzódó) - intézményi konyhák Megjegyzés. Különféle bírságok (szabálysértési, építészrendészeti, stb.). Környezetvédelmi bírság. Eljárási díj (Okmányiroda)-Igazgatási szolg.díjbevétele. Lakbér -. Továbbszámlázott szolgáltatások. Egyéb bevételek (gondozási díj, stb.). Rákóczi Stadion jegy bevétele. Rákóczi Stadion közüzemi számláinak megtérítése. Rákóczi Stadion reklámbevétele. Rákóczi Stadion büfék bérleti díja. Rákóczi Stadion center pálya bérleti díj. Kapos-Fürdő Kft. terület bérleti díj -. Kapos-Fürdő Kft. épület bérleti díj (kompenzáció). Kapos-Fürdő Kft. épület bérleti díj -. ÖMV terület bérleti díj (kompenzáció). Tourinform Iroda bevétele. Postai közreműködői díj. Esküvői szertartások költségtérítése. Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társ. Tagdíj. Végrehajtási Társulás. Taszári reptér üzemeltetése kapcsán társönkormányzatok részére továbbszámlázott szolgáltatások -. Gondozási szakértői díj bevétele. Vagyonkezelő. évi elszámolása. Generáli-Rrovidencia kártérítése Szigetvár u-i. Generáli-Rrovidencia kártérítése Nyugdíjasház...-i víz- és szél okozta károk biztosítási bevétele - intézménynek utalva. Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulástól megelőlegezett előkészítési költség megtérítése I. Működési célú egyéb bevételek összesen: II. II. Felhalmozási célú egyéb bevételek. Szolgalmi jog értékesítés. Osztalék (KAVÍZ). Továbbszámlázott szolgáltatás. Ajánlati biztosíték. Bérleti jog átadás. Bérlőkijelölési jog értéke II. Felhalmozási célú egyéb bevételek összesen: I-II. Mindösszesen:..: N:\Users\Szaztizenharom\Ellenörzött, kitehetö\közlöny december\rendeletek\_(xii..) rend mód\d melléklet-egyéb bevételek lakosságtól, gazdálkodó szervektől.xls /

16 Építési telek- és ingatlan értékesítés /.(XII.). önk.rend. /e sz. melléklet (ezer Ft-ban) A B C D E Sorszám előírányzat előírányzat Mód. Mód.új Megnevezés Eltérés. Garázs és garázs alatti terület értékesítés (Áfa mentes). Volt Petőfi utcai iskola(áfa mentes). Lőtér területéből kb. m (energia termelő telep) Áfás. Fő u.. iroda (Vakok és Gyengénlátók volt irodája) ÁFA mentes -. Nyár u. telek ( % Áfás) -. Ady D-i tömb, /.(XII.)önk.hat alapján (Áfa mentes) -. Gr.Apponyi A. u.. lakás (mentes) -. Kanizsi u. / hrsz-ú ingatlan (áfás) -. Dózsa Gy. U. volt MTA helyiség (mentes) -. Közterület / hrsz (Kontrássy u..). Honvéd u.. nem lakáscélú helyiség (mentes) -. Ady E. u.. I/ szükséglakás. Ady E. u.. tetőtéri szükséglakás. Tallián u. volt színészlakás -. Ady E. u..i/ volt színész szálló -. Kisgát III. BITT Kft (Áfás) áthúzódó. Kőrösi Cs. S. u. hrsz. ÁFA mentes. Fő u. fszt. üres lakás (Áfa mentes). Hársfa u. /E fszt.. üres lakás. Egyéb Összesen: - Kompenzációs tételek:. Ady D-i tömb Center Invest (Áfás) áthúzódó. Ingatlan csere: Baross G. u. Társasház (,/ hrsz) áthúzódó, áfa mentes Kompenzáció összesen: Mindösszesen: -..: N:\Users\Szaztizenharom\Ellenörzött, kitehetö\közlöny december\rendeletek\_(xii..) rend mód\e melléklet-építési telek- és ingatlam értékesítés.xls /

17 Építési telek- és ingatlan értékesítés /.(XII.). önk.rend. /e sz. melléklet (ezer Ft-ban) F Megjegyzés..: N:\Users\Szaztizenharom\Ellenörzött, kitehetö\közlöny december\rendeletek\_(xii..) rend mód\e melléklet-építési telek- és ingatlam értékesítés.xls /

18 / Költségvetési szervek bevétele /(XII.).sz.önk.rendelet.sz.melléklet ezer ft-ban A B C D E F G H Kiemelt előirányzat Cím Al- Cím és alcím megnevezése. sz. cím Önállóan működő és gazdálkodó és * Intézményi működési bevételek (többletbevétel) önállóan működő költségvetési szervek Módosított Módosított Eltérés Hatáskör előirányzat új előirányzat (+,-) * Kv-i szerv Irányító (irányító jóv) szervi. Városgondnokság Uszoda és Gyógyfürdő Városgondnokság: egyéb feladatok. SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK. Szociális Gondozási Központ. Liget Időskoruak Otthona - -. SZocioNet DD.Regionális M. Humán SZK-egyéb feladat. Általános Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság - -. Petőfi Központi Óvoda Rét u. Központi Óvoda -. Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda -. Festetcs K.Központi Óvoda. Tar Cs.Központi Óvoda Nemzetőr sori Központi Óvoda. Bölcsődei Központ Toldi ltp-i Általános Iskola és Gimnázium Kodály Z. Központi Általános Iskola. Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok - -. Bárczi G.Óvoda,Ált.I.SSZI,Diákotthon,MK.és NT -. Zichy M.Iparművészeti SZKI - -. Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI -. Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium. Épitőipari, Faipari SZKI és Kollégium -. Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola -. Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola. Táncsics M.Gimnázium -. Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium -. Noszlopy G.Közgazdasági SZKI. Klebelsberg Középiskolai Kollégium -. Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Intézmény. Művészetek Kincsesháza - -. Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Int.:egyéb feladatok. Városi Sportcsarnok és Létesítményei. Sportiskola. Városi Sportcsarnok és Létesítményei: egyéb feladatok. Hivatásos Tűzoltóság Összesen Halmozódás Mindösszesen../: N:\Users\Szaztizenharom\Ellenörzött, kitehetö\közlöny december\rendeletek\_(xii..) rend mód\.sz.melléklet-költségvetési szervek bevétele.xls/.sz.m-kv-i sz.bevétele

19 / Költségvetési szervek bevétele /(XII.).sz.önk.rendelet.sz.melléklet ezer ft-ban A B C Cím Al- Cím és alcím megnevezése sz. cím Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek. Városgondnokság. Uszoda és Gyógyfürdő. Városgondnokság: egyéb feladatok. SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK. Szociális Gondozási Központ. Liget Időskoruak Otthona. SZocioNet DD.Regionális M. Humán SZK-egyéb feladat. Általános Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság. Petőfi Központi Óvoda. Rét u. Központi Óvoda. Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda. Festetcs K.Központi Óvoda. Tar Cs.Központi Óvoda. Nemzetőr sori Központi Óvoda. Bölcsődei Központ. Toldi ltp-i Általános Iskola és Gimnázium. Kodály Z. Központi Általános Iskola. Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI. Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok. Bárczi G.Óvoda,Ált.I.SSZI,Diákotthon,MK.és NT. Zichy M.Iparművészeti SZKI. Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI. Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium. Épitőipari, Faipari SZKI és Kollégium. Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola. Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola. Táncsics M.Gimnázium. Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium. Noszlopy G.Közgazdasági SZKI. Klebelsberg Középiskolai Kollégium. Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Intézmény. Művészetek Kincsesháza. Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Int.:egyéb feladatok. Városi Sportcsarnok és Létesítményei. Sportiskola. Városi Sportcsarnok és Létesítményei: egyéb feladatok. Hivatásos Tűzoltóság Összesen Halmozódás Mindösszesen I J K L M Működési bevételből.. Felhalmozási áfa visszatérülés Módosított Módosított Eltérés Hatáskör előirányzat új előirányzat (+,-) * Kv-i szerv Irányító (irányító jóv) szervi../: N:\Users\Szaztizenharom\Ellenörzött, kitehetö\közlöny december\rendeletek\_(xii..) rend mód\.sz.melléklet-költségvetési szervek bevétele.xls/.sz.m-kv-i sz.bevétele

20 / Költségvetési szervek bevétele /(XII.).sz.önk.rendelet.sz.melléklet ezer ft-ban A B C Cím Al- Cím és alcím megnevezése sz. cím Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek. Városgondnokság. Uszoda és Gyógyfürdő. Városgondnokság: egyéb feladatok. SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK. Szociális Gondozási Központ. Liget Időskoruak Otthona. SZocioNet DD.Regionális M. Humán SZK-egyéb feladat. Általános Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság. Petőfi Központi Óvoda. Rét u. Központi Óvoda. Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda. Festetcs K.Központi Óvoda. Tar Cs.Központi Óvoda. Nemzetőr sori Központi Óvoda. Bölcsődei Központ. Toldi ltp-i Általános Iskola és Gimnázium. Kodály Z. Központi Általános Iskola. Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI. Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok. Bárczi G.Óvoda,Ált.I.SSZI,Diákotthon,MK.és NT. Zichy M.Iparművészeti SZKI. Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI. Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium. Épitőipari, Faipari SZKI és Kollégium. Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola. Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola. Táncsics M.Gimnázium. Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium. Noszlopy G.Közgazdasági SZKI. Klebelsberg Középiskolai Kollégium. Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Intézmény. Művészetek Kincsesháza. Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Int.:egyéb feladatok. Városi Sportcsarnok és Létesítményei. Sportiskola. Városi Sportcsarnok és Létesítményei: egyéb feladatok. Hivatásos Tűzoltóság Összesen Halmozódás Mindösszesen N O P Q R Működési bevételből.. Értékesített tárgyi eszköz áfá-ja Módosított Módosított Eltérés Hatáskör előirányzat új előirányzat (+,-) * Kv-i szerv Irányító (irányító jóv) szervi../: N:\Users\Szaztizenharom\Ellenörzött, kitehetö\közlöny december\rendeletek\_(xii..) rend mód\.sz.melléklet-költségvetési szervek bevétele.xls/.sz.m-kv-i sz.bevétele

Támogatás értékű bevételek átvett pénzeszközök

Támogatás értékű bevételek átvett pénzeszközök I. Működési célú támogatás értékű bevételek 1. Mozgáskorlátozottak támogatása 5 5 2. Otthonteremtési támogatás 47 47 3. Tartásdíj megelőlegezése 23 23 4. Lakbértámogatás 21 21 5. Megyei Önkormányzattól

Részletesebben

1/12 2010.évi beszámoló szerinti pénzmaradvány, eredmény elszámolása

1/12 2010.évi beszámoló szerinti pénzmaradvány, eredmény elszámolása 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 1/12 D E F G H I J K L M N O Hosszú Rövid Pénztár Záró Forgatási Aktív Aktív Önállóan

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 29/2011. (VI.28.) önkormányzati rendelete

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 29/2011. (VI.28.) önkormányzati rendelete Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 9/. (VI..) önkormányzati rendelete az Önkormányzat. évi költségvetését megállapító, /.(III..) önkormányzati rendeletének módosításáról Kaposvár Megyei

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 92/2009.(XII.15.) önkormányzati rendelete

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 92/2009.(XII.15.) önkormányzati rendelete Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 92/2009.(XII.15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetését megállapító és a költségvetés végrehajtásáról szóló önkormányzati rendeletek tartalmáról

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 57/2012.(X.03.) önkormányzati rendelete

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 57/2012.(X.03.) önkormányzati rendelete Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának /.(X..) önkormányzati rendelete az Önkormányzat. évi költségvetését megállapító, /.(II..) önkormányzati rendeletének módosításáról Kaposvár Megyei Jogú Város

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2/2009. (27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetését megállapító, 2/2008.(I5.) önkormányzati rendeletének módosításáról Kaposvár Megyei

Részletesebben

A költségvetési bevételek és kiadások fő összegei 1..

A költségvetési bevételek és kiadások fő összegei 1.. Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának /.(IV.9.) önkormányzati rendelete Önkormányzat. évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány elszámolásáról Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról

Részletesebben

1/ évi beszámoló szerinti pénzmaradvány, eredmény elszámolása

1/ évi beszámoló szerinti pénzmaradvány, eredmény elszámolása /.évi beszámoló szerinti 0.melléklet a /.(IV..) önkormányzati rendelethez 0 D E F G H I J K L M Hosszú Rövid Pénztár Záró Forgatási Aktív Aktív Önállóan Aktív Passzív lejáratú lejáratú és pénz- célú függő

Részletesebben

A költségvetési bevételek és kiadások fő összegei 1..

A költségvetési bevételek és kiadások fő összegei 1.. Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 20/2009.(IV.24.) önkormányzati rendelete Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány elszámolásáról Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 17/2015. (VI.22.) önkormányzati rendelete

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 17/2015. (VI.22.) önkormányzati rendelete Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának /. (VI..) önkormányzati rendelete az Önkormányzat. évi költségvetését megállapító, /. (I..) önkormányzati rendeletének módosításáról Kaposvár Megyei Jogú Város

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 2/2011.(III.01.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 2/2011.(III.01.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének /.(III..) önkormányzati rendelete az Önkormányzat. évi költségvetéséről Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az államháztartásról

Részletesebben

1. A költségvetési bevételek és kiadások fő összegei 1..

1. A költségvetési bevételek és kiadások fő összegei 1.. Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának /. (IV..) önkormányzati rendelete Önkormányzat. évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány elszámolásáról Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról

Részletesebben

Az önkormányzat bevételei

Az önkormányzat bevételei Összehasonlító táblázat 2010-2012. Az önkormányzat bevételei 2010.12.31. 1 Intézményi működési bevételek 298 432 315 181 222 104 1.1. Polgármesteri Hivatal működési bevételei 152 424 142 967 93 580 1.2.

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Község Önkormányzatának 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete az Önkormányzat zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Közég Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 7/2012.(II.28.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 7/2012.(II.28.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának /.(II..) önkormányzati rendelete az Önkormányzat. évi költségvetéséről Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló. évi CXCV. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre 2011. 2012. % BEVÉTELEK: INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 3050 3100 101,6 EGYÉB SAJÁTOS BEVÉTELEK 1650 1910 115,8 ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 67062 59958 89,4 ebből: - Helyi adók, bírságok, pótlékok,

Részletesebben

Beleg Község bevételi és kiadási főösszegének forrásonkénti megbontása

Beleg Község bevételi és kiadási főösszegének forrásonkénti megbontása Beleg Község bevételi és kiadási főösszegének forrásonkénti megbontása 2. számú melléklet működési bevétel e Ft támogatás 29882 központi költségvetésből 29882 normatív állami hozzájárulás 8778 központosított

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 3/2009.(III.03.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 3/2009.(III.03.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 3/2009.(III.03.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 1992. évi

Részletesebben

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen:

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen: működési bevétel támogatás központi költségvetésből normatív állami hozzájárulás központosított előirányzatok normatív, kötött felhasználású támogatások felügyeleti szervtől kapott támogatás értékű bevétel

Részletesebben

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen:

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen: működési bevétel támogatás központi költségvetésből normatív állami hozzájárulás központosított előirányzatok normatív, kötött felhasználású támogatások felügyeleti szervtől kapott támogatás értékű bevétel

Részletesebben

Bevételek forrásonkénti alakulása 2011. évben

Bevételek forrásonkénti alakulása 2011. évben ek forrásonkénti alakulása 2011. évben I. Működési bevételek 2011. eredeti 2011 Módosított 1. sz. melléklet 2011. teljesítés Saját bevételek összesen: 145 480 189 405 209 696 1. Intézményi működési bevételek

Részletesebben

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) rendelet módosításáról

6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) rendelet módosításáról ÚJUDVAR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2014. (06.) rendelet áról 1. (1) A 2015. július 1. és december 31.

Részletesebben

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(III.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról Bocskaikerti

Részletesebben

Paks Város 2005.évi zárszámadási rendelete - mellékletek

Paks Város 2005.évi zárszámadási rendelete - mellékletek Tartalom A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek. I II III IA IB II.Aa II.Ba II.b II.c II.d B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 C1 C2 Önkormányzati szintű pénzügyi mérleg Pénzügyi mérleg - Bevételek Pénzügyi

Részletesebben

A B C D E F évi eredeti ei.

A B C D E F évi eredeti ei. . melléklet a 4/6.(VI.3.) önkormányzati rendelethez Simontornya Város Önkormányzata 6. évi bevétel - kiadás mérlege 3 4 5 6 7 8 9 3 4 5 6 7 8 9 3 4 5 6 7 8 9 3 3 3 33 34 35 36 37 38 39 4 4 A B C D E F

Részletesebben

Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/(II.7.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat és Közös Hivatal összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 52 463 2.Intézményi működési bevétel 18 624 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

IKLÓDBÖRDŐCE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK

IKLÓDBÖRDŐCE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK IKLÓDBÖRDŐCE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 15/2013. (XII.31.) önkormányzati R E N D E L E T E az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

1. A költségvetési bevételek és kiadások fő összegei 1..

1. A költségvetési bevételek és kiadások fő összegei 1.. Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának /. (IV..) önkormányzati rendelete Önkormányzat. évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány elszámolásáról Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 15/2008. (V. 28.) ÖR. rendelete

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 15/2008. (V. 28.) ÖR. rendelete C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 15/2008. (V. 28.) ÖR. rendelete Csanádpalota Nagyközség Önkormányzatának 2008. évi költségvetéséről szóló 1/2008. (I. 30.) ÖR. rendeletének

Részletesebben

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 1. melléklet 1/2011.(II.16.) önkormányzati rendelethez CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 5 1.3 6 1.4 7 1.5 8 1.6 9 1.7 10 1.8

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 13/2016. (V.6.) önkormányzati rendelete

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 13/2016. (V.6.) önkormányzati rendelete Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának /. (V..) önkormányzati rendelete az Önkormányzat. évi költségvetését megállapító, /. (II..) önkormányzati rendeletének módosításáról Kaposvár Megyei Jogú Város

Részletesebben

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2016.(VIII.22.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosításáról Hatályos: 2016. augusztus 23-tól Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2016.(VIII.22.) önkormányzati

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat. 13/2009. (VII. 27.) számú rendelete

Bekecs Községi Önkormányzat. 13/2009. (VII. 27.) számú rendelete Bekecs Községi Önkormányzat 13/2009 (VII 27) számú rendelete az önkormányzat 2009 évi költségvetéséről szóló 4/2009 (III2) rendelet módosításáról 1 (1) A pótelőirányzatként biztosított központosított,

Részletesebben

Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként

Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként 1-A sz. melléklet ÖSSZESEN I.: MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK 424 389 4 196 644 4 621 033 INTÉZMÉNYI MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK 424 389 1 192 040 1 616 429 Hatósági

Részletesebben

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/21.(XII.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi költségvetéséről szóló 2/21. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Harsány Község

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 1/2013.(II.20.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Izsák Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Módosított

Részletesebben

(3) Az irányító szerv a Polgármesteri Hivatal működési kiadási előirányzatait a következők szerint határozza meg:

(3) Az irányító szerv a Polgármesteri Hivatal működési kiadási előirányzatait a következők szerint határozza meg: Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011.(V.26.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II.10.) évi rendeletének módosításáról Kerekegyháza

Részletesebben

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban)

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban) 3/2010. (II.9.) 1. melléklet [1/2009. (II.19.) Ktr. 2.melléklet] Előirányzat csoport Kiemelt Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban) Előirányzat csoport,

Részletesebben

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2011. I. félévi költségvetésének

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2011. I. félévi költségvetésének Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő - testületének 9/2011. (IX. 06.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011. (III. 10.) rendelet módosításáról A Képviselő-testület

Részletesebben

A rendelet hatálya 1. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének

A rendelet hatálya 1. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010.(IV.19.) számú Önkormányzati rendelete a 2009. évi költségvetés módosításáról az 1/2009. (I.30.) számú önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben

Részletesebben

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző F Ü L E S D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K 1 1 / 2 0 1 1. ( V I I I. 2 3. ) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t A Z Ö N K O R M Á N Y Z A T 2 0

Részletesebben

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 68 513 2.Intézményi működési bevétel 26 617 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2008. évi költségvetése 1.. II. A költségvetési kiadások 2..

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2008. évi költségvetése 1.. II. A költségvetési kiadások 2.. Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének./2008 ( ) számú rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 2/2008 (II.15.) számú rendeletének módosításáról Lepsény Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2013. (XII.31.) önkormányzati R E N D E L E T E az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról Kissziget Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul.

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul. Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelete a Petneháza Község Önkormányzatának költségvetéséről szóló 4/2012. (II.27.) rendelet módosításáról Petneháza

Részletesebben

Önállóan műk. és gazd. Önállóan műk. Önkormányzat kv.szerv kv.szerv összesen. összesen 15.052 ezer Ft 149 ezer Ft 15.201 ezer Ft

Önállóan műk. és gazd. Önállóan műk. Önkormányzat kv.szerv kv.szerv összesen. összesen 15.052 ezer Ft 149 ezer Ft 15.201 ezer Ft Felsőpetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei költségvetéséről szóló 5/2011. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

1. melléklet a 19 /2012. (X.31.) önkormányzati rendelethez évi költségvetés módosítás összesen

1. melléklet a 19 /2012. (X.31.) önkormányzati rendelethez évi költségvetés módosítás összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 19 /2012. (X.31.) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés módosítás összesen előirányzat (b) előirányzat (c) 1. Működési bevételek 143 068 143 757 2.Intézményi működési

Részletesebben

50. Költségvetési felhalmozási kiadások (47.+49.)

50. Költségvetési felhalmozási kiadások (47.+49.) Vecsés Város Önkormányzat 2007. évre tervezett működési, felhalmozási kiadásainak, bevételeinek mérlegszerű bemutatása Megnevezés Érvényes Módosítás Módosított I.sz.melléklet I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

Részletesebben

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése 2013. évi TERV Személyi juttatások EI 10 886 - rendszeres sz.j. 4 339 - nem rendszeres sz.j. 2 870 - külső

Részletesebben

2010. Évi költségvetési koncepció Tájékoztató adatok!

2010. Évi költségvetési koncepció Tájékoztató adatok! 21. Évi költségvetési koncepció Tájékoztató adatok! Berhida Város Önkormányzata Bevételek 1. számú melléklet adatok ezer Ft-ban BEVÉTELI JOGCÍMEK 29. Évi eredeti előirányzat 21. Évi terv előirányzat I.)

Részletesebben

Intézményi működési bevételek

Intézményi működési bevételek 3. számú függelék Intézményi működési bevételek 1. Igazgatási szolgáltatási díj 2200 2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja 3. Bírság bevétele 140 4. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 2340 0

Részletesebben

2. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2009. évi vitelének szabályairól szóló./2009. (.) KT. rendelethez Cím

Részletesebben

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített 1 NYÍRPAZONY KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 16/.(XII.19.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e Nyírpazony Község Önkormányzat. évi költségvetéséről és költségvetés vitelének szabályairól szóló 3/.

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi teljesítése (eft)

Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi teljesítése (eft) 1. sz. melléklet Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi teljesítése (eft) B E V É T E L E K Megnevezés Előirányzat-csoport / kiemelt előirányzat K I A D ÁS O K Módosított Teljesítés

Részletesebben

Költségvetési bevételek és kiadások 1..

Költségvetési bevételek és kiadások 1.. Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 22/201(VIII.2) önkormányzati rendelete a 9/201(III.26.) rendelettel. a 12/201(IV.25) rendelettel, a 17/201(V.14.) önkormányzati rendelettel módosított

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2013. (II. 22.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2013. (II. 22.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2013. (II. 22.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E

Részletesebben

LENGYELTÓTI VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

LENGYELTÓTI VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LENGYELTÓTI VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 1.sz.melléklet CÍMREND 2011.ÉVBEN 1) ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 1./ POLGÁRMESTERI HIVATAL FELADATAI 1/a. Hivatali igazgatás feladatai 1/b. Önkormányzati

Részletesebben

NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 8/2010 (IV.30. )számú rendelete

NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 8/2010 (IV.30. )számú rendelete A rendelet kihirdetésének napja: 2010. április 30. Nagymányok, 2010. április 30. Dr. Klausz Judit jegyző NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 8/2010 (IV.30. )számú rendelete Az önkormányzat

Részletesebben

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014.(IV.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(II.29.) önkormányzati rendelet módosításáról 1 KIHIRDETÉSI

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege. Bevételek

Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege. Bevételek Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege Bevételek 1000 Ft-ban I. Működési bevételek Igazgatási szolgáltatási díj bevétele 0 0 7 Szolgáltatások ellenértéke 19482 19482

Részletesebben

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének. 6/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelete

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének. 6/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelete Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről szóló 6/2012./II.27./ önkormányzati rendelet módosítására Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat. 10/2009. (IV.30.) számú rendelete

Bekecs Községi Önkormányzat. 10/2009. (IV.30.) számú rendelete Bekecs Községi Önkormányzat 1/29. (IV.3.) számú rendelete az önkormányzat 29. évi költségvetéséről szóló 4/29. (III.2.) rendelet módosításáról 1. (1) A pótelőirányzatként biztosított Eu-s támogatás, előirányzatának

Részletesebben

1. sz. melléklet az 4/2010. (II.10.) rendelethez Büssü Községi Önkormányzat 2010. évi címrendje

1. sz. melléklet az 4/2010. (II.10.) rendelethez Büssü Községi Önkormányzat 2010. évi címrendje 1. sz. melléklet Büssü Községi Önkormányzat címrendje CÍM ALCÍM JOGCÍMCSOPORT ELŐIRÁNYZAT-CSOPORT KIEMELT ELŐIRÁNYZAT Községi Önkormányzat és a költségvetésében szereplő kiadások Felújítás Fejlesztés Önkormányzatok

Részletesebben

1 386 866 ezer Ft-ban a működési célú kiadásokat

1 386 866 ezer Ft-ban a működési célú kiadásokat Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2009. (V. 29.) rendelete Az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (I. 30.) rendelet módosításáról 1. Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat 2012. évi tervezett bevételei

Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat 2012. évi tervezett bevételei Sor Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat 2012. évi tervezett bevételei Bevételek jogcímei 2012. évi 1. melléklet a 24/2012.(XI.19.) 2012. évi 1 2 3 4 5 Közhatalmi bevételek 16 412 2 507

Részletesebben

Újszász Város Önkormányzat 17/2009.(XII.02.) rendelete

Újszász Város Önkormányzat 17/2009.(XII.02.) rendelete Újszász Város Önkormányzat 17/2009.(XII.02.) rendelete A módosított 2/2009.(II.18.) Újszász Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetéséről szóló rendelet módosításáról Újszász Város Képviselő-testülete

Részletesebben

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 17/007.(VIII.9.) Ör az önkormányzat 007. évi költségvetéséről szóló 1/007. (I.1.) Ör módosításáról 1. A.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés

Részletesebben

A többször módosított 4/2011.(II.16.) Újszász Városi Önkormányzat évi költségvetéséről szóló rendelet módosításáról

A többször módosított 4/2011.(II.16.) Újszász Városi Önkormányzat évi költségvetéséről szóló rendelet módosításáról Újszász Városi Önkormányzat 4/2012.(III.07.) rendelete A többször módosított 4/2011.(II.16.) Újszász Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló rendelet módosításáról Újszász Város Képviselő-testülete

Részletesebben

Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat 2012. évi tervezett bevételei

Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat 2012. évi tervezett bevételei Sor Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat 2012. évi tervezett bevételei Bevételek jogcímei 2012. évi 1. melléklet a 6/2013.(III.04.) 2012. évi 1 2 3 4 5 Közhatalmi bevételek 18 919 5 514

Részletesebben

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 5/2006. (II. 27.) rendelete az

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 5/2006. (II. 27.) rendelete az Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 5/2006. (II. 27.) rendelete az önkormányzat költségvetésének megállapításakor, illetőleg a zárszámadáskor a képviselő-testület részére tájékoztatásul

Részletesebben

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE HETES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2014. (IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL ÉS PÉNZMARADVÁNYÁRÓL Hetes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

1. melléklet a 7/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelethez évi költségvetés módosítása összesen

1. melléklet a 7/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelethez évi költségvetés módosítása összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 7/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelethez a összesen előirányzat (b) előirányzat (c) 1. Működési bevételek 143 068 143 099 2.Intézményi működési bevétel 26 871 26 895 3.

Részletesebben

Címrend. Előirányzatcsoport. Kiemelt előirányzat

Címrend. Előirányzatcsoport. Kiemelt előirányzat Címrend 1. számú melléklet Cím Jogcímcsoport Jogcím Önkormányzat Előirányzatcsoport Kiemelt előirányzat Kiadás (e Ft) Saját bevétel (e Ft) Támogatás (e Ft) Létszám előirányzat Kötelező feladat Össz.: 76212

Részletesebben

MARTFŰ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2009. (II.20.) R E N D E L E T E. a évi pénzügyi terv módosításáról

MARTFŰ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2009. (II.20.) R E N D E L E T E. a évi pénzügyi terv módosításáról MARTFŰ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2009. (II.20.) R E N D E L E T E a 2008. évi pénzügyi terv módosításáról Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzat 2007. évi

Részletesebben

Nagymányok Nagyközség Önkormányzata 2008. évi költségvetésének Pénzügyi mérlege B E V É T E L E K Sorsz. Bevételi jogcím

Nagymányok Nagyközség Önkormányzata 2008. évi költségvetésének Pénzügyi mérlege B E V É T E L E K Sorsz. Bevételi jogcím 1.a sz. melléklet Nagymányok Nagyközség Önkormányzata 2008. évi költségvetésének Pénzügyi mérlege B E V É T E L E K Sorsz. Bevételi jogcím Eredeti Mód. Teljesít. 1. I. Mőködési bevételek 122599 140458

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 6/2013.(III.4.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 6/2013.(III.4.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának /0.(III..) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 0. évi költségvetéséről Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 0. évi CXCV. törvény

Részletesebben

1. A költségvetés bevételei és kiadásai

1. A költségvetés bevételei és kiadásai K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testületének 9/2010. (IX.01.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetését megállapító, 3/2010.(II.19.) önkormányzati rendelet (továbbiakban:

Részletesebben

Makó Város Önkormányzat bevételi előirányzata 2005. év

Makó Város Önkormányzat bevételi előirányzata 2005. év Makó Város Önkormányzat bevételi előirányzata 2005. év 1. számú melléklet../2005.(..) Makó ör. adatok ezer forintban Cím Alc Megnevezés Bevételi Módosítás Módosított száma előirányzat előirányzat Működési

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója. Bevételek

Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója. Bevételek Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója Bevételek 1000 Ft-ban 2010. évi koncepció Előirányzat Teljesítés 09.30 I. Működési bevételek Igazgatási szolgáltatási díj bevétele 0 40 62 Szolgáltatások

Részletesebben

Bekecs Községi önkormányzat. 12/2009.(VI.02.) számú rendelete

Bekecs Községi önkormányzat. 12/2009.(VI.02.) számú rendelete Bekecs Községi önkormányzat 12/2009.(VI.02.) számú rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 4/2009. (III.2.) rendelet módosításáról 1. (1) A pótelőirányzatként biztosított LEKI és CÉDE

Részletesebben

2013. évi költségvetés bevételeinek módosítása szakfeladatonként Önkormányzat (e Ft-ban) Bevételek. 1. Normatív támogatások 93 423 129 123 128 383

2013. évi költségvetés bevételeinek módosítása szakfeladatonként Önkormányzat (e Ft-ban) Bevételek. 1. Normatív támogatások 93 423 129 123 128 383 Bevételek 841 901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai Sajátos bevételek Normatíva Eredeti ei. Módosított ei. Módosítandó 1. Normatív támogatások 93 423 129 123 128 383

Részletesebben

RENDELET HATÁROZATOK MELLÉKLETEK

RENDELET HATÁROZATOK MELLÉKLETEK 2011. június 23. 12. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 11/2011. (VI. 23.) önkormányzati rendelet A Baranya Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 24.) önkormányzati

Részletesebben

Szerencs Város Önkormányzata Költségvetési mérleg 2009. évi költségvetés módosítás. Ezer Ft-ban Bevétel

Szerencs Város Önkormányzata Költségvetési mérleg 2009. évi költségvetés módosítás. Ezer Ft-ban Bevétel Költségvetési mérleg 2009. évi költségvetés módosítás 1.sz. melléklet Bevétel Kiadás Megnevezés Előirányzat Megnevezés Előirányzat I. Működési bevételek 1 016 485 I. Működési kiadások 2 573 165 II. Támogatások,

Részletesebben

1. sz. melléklet az 4/2010. (II.5.) rendelethez Kisgyalán Községi Önkormányzat évi címrendje

1. sz. melléklet az 4/2010. (II.5.) rendelethez Kisgyalán Községi Önkormányzat évi címrendje 1. sz. melléklet Kisgyalán Községi Önkormányzat címrendje CÍM ALCÍM JOGCÍMCSOPORT ELŐIRÁNYZAT-CSOPORT KIEMELT ELŐIRÁNYZAT Községi Önkormányzat és a költségvetésében szereplő kiadások Felújítás Fejlesztés

Részletesebben

Költségvetési bevételek és kiadások 1..

Költségvetési bevételek és kiadások 1.. Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013.(II.25.) önkormányzati rendelete a 9/2012.(III.26.) rendelettel. a 12/2012.(IV.25) rendelettel, a 17/2012.(V.14.) 22/2012 (VIII.23.) önkormányzati

Részletesebben

Önkormányzat 2008. évre tervezett működési, felhalmozási kiadásainak, bevételeinek mérlegszerű bemutatása

Önkormányzat 2008. évre tervezett működési, felhalmozási kiadásainak, bevételeinek mérlegszerű bemutatása Önkormányzat 2008. évre tervezett működési, felhalmozási kiadásainak, bevételeinek mérlegszerű bemutatása I.sz.melléklet Megnevezés 2008. évi 80-as tábla Eredeti Előirányzat Differencia Módosított 80-as

Részletesebben

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra és az önkormányzati hivatalra terjed ki.

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra és az önkormányzati hivatalra terjed ki. NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (III. 29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 1/2012. (II. 16.) ÖR RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Részletesebben

(4) A képviselő testület Gyömrő Önkormányzat 2014.évi összesített felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza.

(4) A képviselő testület Gyömrő Önkormányzat 2014.évi összesített felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza. Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/215. (III. 17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 214. évi költségvetéséről szóló 2/214. (III. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról Gyömrő

Részletesebben

Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2009. (XII.18.) rendelete

Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2009. (XII.18.) rendelete Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2009. (XII.18.) rendelete Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (I.30.) rendelet a 1.. Fonyód Város

Részletesebben

Paks Város 2007. évi költségvetéséről szóló 3/2007.(III.12.) számú rendelet módósítása. A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek.

Paks Város 2007. évi költségvetéséről szóló 3/2007.(III.12.) számú rendelet módósítása. A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek. Tartalom A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek. I II III IA IB II.Aa II.Ba II.b II.c II.d B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B7-B8 B8 C1 Önkormányzati szintű pénzügyi mérleg Pénzügyi mérleg - Bevételek Pénzügyi

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések Marcalgergelyi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2009. (II.13.) rendelete az önkormányzatának 2009. évi költségvetéséről (A 9/2009. (IX.16.); 11/2009. (XI.24.); 5/2010. (III. 31.) rendeletekkel

Részletesebben

Dorog Város Önkormányzat évi költségvetésének I. félévi módosítása

Dorog Város Önkormányzat évi költségvetésének I. félévi módosítása DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU Dorog Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésének I. félévi módosítása

Részletesebben

7/2014. (IV.29.) Önkormányzati Rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 15.) Önkormányzati Rendelet módosításáról

7/2014. (IV.29.) Önkormányzati Rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 15.) Önkormányzati Rendelet módosításáról FOLYÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2014. (IV.29.) Önkormányzati Rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 15.) Önkormányzati Rendelet módosításáról Folyás Község Önkormányzat

Részletesebben

1. melléklet a 3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez Mány Község Önkormányzata Önkormányzat összesen

1. melléklet a 3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez Mány Község Önkormányzata Önkormányzat összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 14 029 2.Szolgáltatások ellenértéke 13 599 3. Áfa visszatérítése 4.

Részletesebben

2011. évi várható költségvetési bevételei forrásonként

2011. évi várható költségvetési bevételei forrásonként FELSŐPÁHOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓ Megnevezés 2011. évi várható költségvetési bevételei forrásonként 1. számú melléklet ezer Ft-ban Előirányzat Intézményi működési bevételek 1120 Önkormányzatok

Részletesebben

A B C D E F 1 1 oldal 2 Monoszló Község Önkormányzatának Címrendje 1 melléklet ben 4 adatok e/ft 5 Megnevezés Címek eredeti módosított

A B C D E F 1 1 oldal 2 Monoszló Község Önkormányzatának Címrendje 1 melléklet ben 4 adatok e/ft 5 Megnevezés Címek eredeti módosított A B C D E F 1 1 oldal 2 Monoszló Község Önkormányzatának Címrendje 1 melléklet 3 2012-ben 4 adatok e/ft 5 Megnevezés Címek eredeti módosított változás 6 előirányzat előirányzat 7 2012-ben 8 Önállóan működő

Részletesebben

d) költségvetési kiadásit 11.333.567 ezer forintban, azaz Tizenegymilliárd-háromszázharminchárommillió-ötszázhatvanhétezer

d) költségvetési kiadásit 11.333.567 ezer forintban, azaz Tizenegymilliárd-háromszázharminchárommillió-ötszázhatvanhétezer A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 3/2012. (II. 20.) rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 24.) rendelet módosításáról A Baranya Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

Hortobágy Község Önkormányzat 2012. évi egyszerűsített mérleg

Hortobágy Község Önkormányzat 2012. évi egyszerűsített mérleg Hortobágy Község Önkormányzat 2012. évi egyszerűsített mérleg 1/a.melléklet eft-ban Eszközök Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések (±) Előző év auditált egyszerűsített beszámoló

Részletesebben