A vagyon értékelésének egyes kérdései a zárási feladatokhoz kapcsolódóan (180 perc) a beszámoló tükör a vállalkozás működéséről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A vagyon értékelésének egyes kérdései a zárási feladatokhoz kapcsolódóan (180 perc) a beszámoló tükör a vállalkozás működéséről"

Átírás

1 A vagyon értékelésének egyes kérdései a zárási feladatokhoz kapcsolódóan (180 perc) a beszámoló tükör a vállalkozás működéséről

2 1. A vagyon megjelenítése, nyomon követése és kommunikálása ÜZLETI ÉV Közzététel Fordulónap Elfogadás Mérlegkészítés napja A vagyon megjelenítése (mérleg) A vagyon nyomon követése (könyvvitel) A vagyon kommunikálása (beszámoló) Törvényben meghatározott időpontig

3 1. Közzétett beszámoló eltávolítása a céginformációs szolgálat honlapjáról 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet: a számviteli törvény szerinti beszámoló elektronikus úton történő letétbe helyezéséről és közzétételéről ( ig) 3. (6)A cég kérelmére - ide nem értve az (5) bekezdés szerinti esetet - a már közzétett beszámoló a céginformációs szolgálat honlapjáról nem távolítható el. A beszámoló ismételt, eltérő tartalommal történő közzétételére nincs mód. Ismételt benyújtás esetén a céginformációs szolgálat a megküldött dokumentumokat nem fogadja be, amely tényről elektronikus értesítést küld a beszámolót beküldő személy részére. 3

4 1. Nyilatkozat beszámoló passziválásához 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet: a számviteli törvény szerinti beszámoló elektronikus úton történő letétbe helyezéséről és közzétételéről ( től) 3. (6) A cég kérelmére a már közzétett beszámoló - a (7) és (8) bekezdésben foglalt kivétellel a céginformációs szolgálat honlapjáról nem távolítható el. (7) Ha nem a legfőbb szerv által elfogadott beszámoló került benyújtásra és közzétételre, a cég erről szóló nyilatkozata alapján a céginformációs szolgálat a beszámolót passzív státuszba helyezi. A legfőbb szerv által elfogadott beszámoló közzétételének lehetőségét a céginformációs szolgálat a beszámoló benyújtását követő egy éven belül, kizárólag egy alkalommal biztosítja, feltüntetve az utólagos közzététel napját és a változás tényét is. A passzív státuszú beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján továbbra is megismerhető marad. A változás tényéről a céginformációs szolgálat elektronikus értesítést küld a beszámolót benyújtó személy ügyfélkapus tárhelyére, valamint az állami adóhatóságnak. 4

5 1. Nyilatkozat beszámoló passziválásához 11/2009.(IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet: a számviteli törvény szerinti beszámoló elektronikus úton történő letétbe helyezéséről és közzétételéről ( től) 3. (8) Ha a könyvvizsgálói közfelügyeleti feladatokat ellátó hatóság a kamarai tag könyvvizsgáló, könyvvizsgáló cég által kibocsátott független könyvvizsgálói jelentés visszavonásáról rendelkezik, a céginformációs szolgálat a cég kérelmére a független könyvvizsgálói jelentés visszavonásáról szóló nyilatkozatot és az ismételt független könyvvizsgálói jelentést közzéteszi. A kérelemhez mellékelni kell a könyvvizsgálói közfelügyeleti feladatokat ellátó hatóság független könyvvizsgálói jelentés visszavonásáról szóló határozatát. E bekezdésben foglaltak esetén a(7) bekezdés szerinti időbeli korlátozás nem érvényesül. Nyilatkozat benyújtható: - postai úton, - személyesen, vagy - elektronikus úton. - 5

6 1. Nyilatkozat letölthető kozat 6

7 1. A vagyon megjelenítése, nyomon követése és kommunikálása A számviteli törvény szerinti értékelés változásának szakaszai től Mindenek felett az óvatosság elve Közelítés a valódiság felé Ellentmondások feloldása A valódiság elvének további térnyerése K > P Tartós, jelentős Leértékelni kötelező, felértékelni tilos K > P K < P Tartós, jelentős Leértékelni kötelező, felértékelni tilos, kivéve a befektetett eszközök meghatározott körét A felértékelés csak lehetőség K > P K < P Tartós, jelentős Leértékelni kötelező, felértékelni tilos, kivéve a befektetett eszközök meghatározott körét A felértékelés csak lehetőség A pénzügyi instrumentumoknál lehetőség nyílt a valós értéken történő értékelésre. Egy részüknél eredményágon történő elszámolás Csak lehetőség Visszaírás nincs Visszaírás nincs Visszaírás kell Visszaírás kell

8 2. A vagyon megjelenítése, nyomon követése és kommunikálása a jelenlegi értékeléssel kapcsolatos szabályozás nem egységes elméleti alapokon nyugszik, azonban az irányvonalak napjainkra már körvonalazódni látszanak Az eszközök fordulónapra vonatkozó értékelésének alapösszefüggései Könyv szerinti érték - Eredményt módosító leértékelési különbözetek + Eredményt módosító leértékelési különbözetek visszaírása ± Devizás mérlegtételek fordulónapi értékeléséből adódó árfolyam-különbözet Mérlegérték + Eredményt nem érintő felértékelési különbözetek - Eredményt nem érintő felértékelési különbözetek visszavezetése Piaci érték

9 2. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékelése Bekerülési érték Előállítási költség Beszerzési érték Ehhez kapcsolódik - terv szerinti értékcsökkenés - értékvesztés - terven felüli értékcsökkenés + értékvesztés, terven felüli értékcsökkenés visszaírása Az eszköz megszerzése, létesítése, üzembe helyezése érdekében az üzembe helyezésig (elkészültéig) felmerült, az eszközhöz egyedileg hozzákapcsolható tételek együttes összege

10 2. Immateriális javak, tárgyi eszközök bekerülési értéke Ha az üzembe helyezésig, a raktárba történő beszállításig a számla, a megfelelő bizonylat nem érkezik meg, akkor a rendelkezésre álló információk alapján kell a bekerülési értéket meghatározni. Az eredeti bekerülési érték és a tényleges érték eltérhet egymástól Ha az eltérés jelentős Ha az eltérés nem jelentős az eszköz bekerülési értékét kell módosítani. (Ha még megvan) a különbözetet egyéb bevételként vagy egyéb ráfordításként kell elszámolni. A módosítás nem visszamenőleges hatályú! Például: ingatlanvásárlás esetén a vagyonátruházási illeték

11 2. Szellemi termékekkel kapcsolatos speciális szabályok Szt. 25. (7) Szellemi termékek közé sorolandók: a) az iparjogvédelemben részesülő alkotások (különösen: szabadalom, használati minta, formatervezési minta, know-how, védjegy, földrajzi árujelző, kereskedelmi név), b) a szerzői jogvédelemben részesülő szerzői művek és szomszédos jogok (különösen: szoftvertermékek, műszaki tervek), c) a jogvédelemben nem részesülő, de titkosságuk révén monopolizált szellemi javak, függetlenül attól, hogy használatba vették-e azokat vagy sem.

12 2. Innovációs törvény évi LXXVI. törvény alapkutatás: olyan felfedező jellegű kísérleti vagy elméleti munka, amelyet elsősorban jelenségek, tapasztalatok és megfigyelések megértéséhez szükséges új ismeretek megszerzésének érdekében folytatnak anélkül, hogy kilátásba helyeznék azok gyakorlati alkalmazását vagy felhasználását, 2.alkalmazott kutatás: tervezett kutatás vagy célzott vizsgálat, amelynek célja új ismeretek, tudás és szakértelem megszerzése új termékek, eljárások, technológiák vagy szolgáltatások kifejlesztéséhez, vagy a létező termékek, eljárások vagy szolgáltatások jelentős mértékű továbbfejlesztésének elősegítéséhez, 11. kutatás-fejlesztés: magában foglalja az alapkutatást, az alkalmazott kutatást és a kísérleti fejlesztést,

13 2. Szellemi termékekkel kapcsolatos speciális szabályok Elszámolás sajátosságai: Terv szerinti értékcsökkenés: döntés szerinti módszerrel (nincs időkorlát), Terven felüli értékcsökkenés és visszaírás: számviteli politika szerint, Értékhelyesbítés: döntés szerint alkalmazható Kapcsolat K+F (kísérlet-fejlesztés) tevékenységgel: átsorolás szellemi termékre (saját előállításnál), Szellemi termék felhasználói joga: vagyoni értékű jogoknál szerepeltetendő

14 2. Szellemi termékekkel kapcsolatos speciális szabályok Szellemi termékek Immateriális javaknál nem értelmezhető: a Beruházások számlamegfelelő számla, o Befejezetlen szellemi termékek: Szellemi termék számlán o Elkészült szellemi termék sajátossága: elkészülés időpontjától terv szerinti értékcsökkenés számolható el o Az önköltségszámítás során a külső fél által számlázott összegeket is figyelembe kell venni, így az év végén a még befejezetlen szellemi termék aktiválásakor: a saját előállítású eszközök aktivált értékével szemben elszámolandók!

15 2. K+F tevékenységgel kapcsolatos speciális szabályok v Nem aktíválható: o Alapkutatás és o Alkalmazott kutatás v Aktíválható: o K+F (gyártásfejlesztés, gyártmányfejlesztés; meglévő tudományos ismeretek alkalmazása javított termék, eljárás létrehozására), o Döntés esetén: lekötött tartalék képzési kötelezettség

16 2. K+F tevékenységgel kapcsolatos speciális szabályok v Elszámolásának indokoltsága: a jövőben várhatóan hasznosítható kísérleti fejlesztéseinek költségét ne a felmerülés évében számolják el az eredmény terhére. v Feltétele: számvitel politikai döntés, v Olyan költségeket lehet figyelembe venni, amelyek aktiválható termékben - szellemi termék, tárgyi eszköz, készlet - nem vehetők számításba, mivel a létrehozott termék piaci - várható piaci - árát meghaladják, v Be nem fejezett kísérleti fejlesztés költségeit is itt szerepeltetendők, ha a jövőben várhatóan megtérülnek v Külső fél által számlázott összegek: közvetlenül számolandók el K+F-ként v Az alap- és alkalmazott kutatás költségei, valamint a kísérleti fejlesztés közvetett és általános költségei nem aktiválhatók.

17 2. K+F tevékenység csoportosítása v Befejezetlen: terv szerinti értékcsökkenés elszámolása tilos v Befejezett o Hasznosítható: leírása elkezdődhet o Nem hasznosítható: terven felüli értékcsökkenés o Átsorolás más eszközre: ü szellemi termék, ü tárgyi eszköz, ü saját termelésű készlet.

18 2. K+F tevékenységgel kapcsolatos könyvelés v Terv szerinti értékcsökkenése: a befejezést követő maximum öt év alatt v Könyvelése, döntés alapján aktíválás: Számlázott értéke T 11. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke - K 45. Szállítótartozás Saját előállítás (közvetlen költségei már elszámolva on) T 11 Kísérleti fejlesztés aktivált értéke - K 58 Aktivált saját teljesítmény Kapcsolódó tétel (mindkettőnél) T 413 Eredménytartalék - K 414 Lekötött tartalék

19 2. K+F tevékenységgel kapcsolatos könyvelés v Kísérleti fejlesztés befejezésekor (hasznosuláskor) Időszaki amortizáció elszámolása (hasznos és marad K+F) T 571 Értékcsökkenési leírás K 119 K+F értékcsökkenése Kapcsolódó tétel (értékcsökkenés összegével) T 414 Lekötött tartalék K 413 Eredménytartalék K+F eredménytelen lesz (bizonyossá válik, hogy a jövőbeni bevételekből nem fognak megtérülni): terven felüli értékcsökkenés T 86 Terven felüli értékcsökkenés K 119 K+F terven felüli értékcsökkenése T 119 K+F terven felüli értékcsökkenése K 112 K+F aktivált értéke

20 2. K+F tevékenységgel kapcsolatos könyvelés K+F tevékenység révén létrejött szellemi termékként állományba vétele: T 114 Szellemi termék K 112 K+F aktivált értéke Kapcsolódó tétel: lekötött tartalék visszavezetése T 414 Lekötött tartalék K413 eredménytartalék Szellemi termékként átsorolás, ha ü társaság használja, vagy ü ha azt több alkalommal lehet értékesíteni. STK-kénti elszámolás: ha a szellemi terméket csak egy alkalommal lehet értékesíteni.

21 2. K+F tevékenység - adózás K+F elszámolt közvetlen költsége: adózásban elismert költség, amely Adóalap meghatározásánál még egyszer figyelembe vehető. Az adóalap-csökkentés a vállalkozó döntésétől függően: o a költségek felmerülése (számviteli elszámolásának) évében egy összegben vagy o a számviteli törvény szerint aktiválható kísérleti fejlesztés esetében: az egyes években elszámolt értékcsökkenés összegében valósulhat meg. o Az adóalap-csökkentés következtében az adóalap negatívvá is válhat (veszteségelhatárolás szabálya szerint elhatárolható), o Másoktól megrendelt K+F tevékenység értéke után kedvezmény nem vehető igénybe, o Nem csökkenthető a Tao alap, ha K+F költség ellentételezése vissza nem térítendő támogatásból történt.

22 2. Tárgyi eszközök Beruházás, felújítás, karbantartás (Szt. 3. (4) pont) Az adott gazdasági esemény felújításként vagy karbantartásként történő besorolása NEM a könyvelő feladata. A vállalkozás vezetőjének számviteli politikában rögzített döntése alapján kell meghatározni.

23 2. Tárgyi eszközök: Beruházás, felújítás, karbantartás Sztv. 3. (4) pont) Kérdés Karbantartásnak vagy felújításnak kell tekinteni a régi, fa ablakok műanyag ablakokra való cseréjét, illetve a radiátortestek cseréjét? Válasz Karbantartásnak, ha a funkciójában, használhatóságában nem következett be lényeges változás. Kérdés A társaság tulajdonát képező területen környezeti kármentesítés történik, amelynek során a társaság által korábban szennyezett talajt kicserélik. Hogyan kell elszámolni a szennyezett talaj cseréjét? Válasz A felmerülés időszakának az eredménye terhére kell elszámolni.

24 2. Immateriális javak (tárgyi eszközök) Terven felüli leírás, visszaírás Szokatlan esemény miatt feleslegessé válás megrongálódás megsemmisülés hiány esetén, ha értéke tartósan lecsökken, rendeltetésének megfelelően nem használható, illetve használhatatlan Év közben is Piaci értéken történő értékelés miatt Fordulónapon meglévő eszköz mérlegkészítéskor ismert piaci értéke tartósan és jelentősen alacsonyabb, mint a könyv szerinti értéke Egyéb ráfordítás Visszaírás: Maximum a terven felüli leírás összegéig, ha a terven felüli leírás feltételei már nem állnak fenn. Csak a következő év fordulónapján meglévő eszközöknél. Év közben nem lehet visszaírás. Egyéb ráfordítás Visszaírás nincs Egyéb bevétel Átsorolás a készletek közé: ha az eszközt rendeltetésszerűen nem használjuk..

25 2. Immateriális javak, tárgyi eszközök Kérdés Milyen költségeket lehet az alapítás-átszervezés aktivált értékében számításba venni? Az ide tartozó költségek csak akkor aktiválhatók, ha a az alapítás-átszervezés befejezését követően a tevékenység bevételeiben várhatóan megtérülnek. Alapítás esetén: a tevékenység megkezdését megelőzően felmerülő költségek (a megkezdett tevékenység többletköltségei már nem) Átszervezés esetén: minőségbiztosítási rendszer bevezetésével kapcsolatos költségek. Tárgyi eszközök új telephelyre való áttelepítésének költségei. Szervezeti struktúra átalakításának költségei.

26 2. Immateriális javak, tárgyi eszközök (példa) Kérdés Új telephelyre való költözés esetén a termelőgépek átszerelésének költségeit rá lehet-e aktiválni a gépekre? A meglévő tárgyi eszközök áttelepítése nem minősül bővítésnek, nem jelenti a rendeltetés megváltoztatását, nem növeli az élettartamot, nem az eszköz átalakítása és nem felújítás. A teljesítménye sem növekszik. Tehát az átszerelés költségeit nem lehet a gépre ráaktiválni.

27 3. Készletek év végi értékelési módja Az értékelés és a nyilvántartás kapcsolata Értékben és mennyiségben sem vezet nyilvántartást Fordulónappal kötelező a leltározás és az értékelés Hiány nem értelmezhető Csak értékben vezet nyilvántartást Leltározási kötelezettség van Hiány nem értelmezhető Csak mennyiségben vezet nyilvántartást Leltározási kötelezettség nincs A hiány értelmezhető Mennyiségben és értékben is vezet nyilvántartást Leltározási kötelezettség nincs A hiány értelmezhető Legalább háromévente tényleges mennyiségi felvétellel leltározni kell!

28 3. Készletek Vásárolt és saját termelésű készletek minősítése A minőségi előírásoknak nem felel meg megfelel le kell értékelni piaci haszonanyag vagy hulladékérték alapulvételével Piaci értéken P < K teljes értékű készlet Könyv szerinti értéken P > K Értékvesztés egyéb ráfordítás Értékvesztés visszaírása egyéb bevétel, ha a fenti tendenciák megfordulnak Felértékelni tilos

29 3. Készletek A vásárolt és a saját termelésű készletek minősítése Akkor is, ha az értékvesztés A minőségi előírásoknak véglegessé válik (következő üzleti év nem felel értékesítési meg árai) megfelel le kell értékelni piaci haszonanyag vagy hulladékérték alapulvételével Piaci értéken P < K teljes értékű készlet Könyv szerinti értéken P > K Értékvesztés egyéb ráfordítás Értékvesztés visszaírása egyéb bevétel, ha a fenti tendenciák megfordulnak Felértékelni tilos

30 3. Készletek Alvállalkozói teljesítés vagy közvetített szolgáltatás? A vállalkozás szolgáltatás értékesítés B vállalkozás szolgáltatás értékesítés C vállalkozás A szolgáltatást B vállalkozó nem a saját tevékenységéhez veszi igénybe, hanem változatlan formában továbbszámlázza azt. A vevője is és egyben szállítója (nyújtója) is a szolgáltatásnak. B és C viszonylatában a szerződésnek tartalmaznia kell a közvetítés lehetőségét, a számlának pedig a közvetítés tényét. A továbbszámlázás nem feltétlenül változatlan áron történik. A közvetített szolgáltatások nem azonosak az alvállalkozói teljesítményekkel. Minden feltételeknek megfelelő szolgáltatás lehet közvetített, de nem minden alvállalkozói teljesítés minősül közvetített szolgáltatásnak. Alvállalkozói teljesítések A szerződés és a számla tartalmazza..???? Közvetített szolgáltatások

31 3. Készletek Kérdés Tekinthető-e közvetített szolgáltatásnak az E- útdíj? Az utat használó saját nevében és saját javára veszi igénybe a szolgáltatást. A közvetített szolgáltatásnak nagyon fontos tartalmi eleme a szolgáltatás változatlan formában történő nyújtása. A közvetített szolgáltatás fogalma tehát nem teljesül. Válasz: nem

32 3. Készletek speciális megjelenítése Hol szerepeltetendők a következő készletek? Idegen helyen tárolt készletek Bizományba átvett készletek Bizományba átadott készletek Nem számlázott szállítások Úton lévő készletek Mindig a tulajdonosnak Tovább nem számlázott alvállalkozói számlák és közvetített szolgáltatások: vásárolt készletek Befejezetlen termelés: a befejezetlen szolgáltatás is!

33 3. Készletek Saját termelésű készletek saját boltban történő értékesítése Saját termelésű készletek értékesítése: ELÁBÉként nem lehet elszámolni Saját termelésű készlet marad! 5-ös számlaosztályban történő könyvelés esetén: STK ÁV ként kell elszámolni

34 3. Készletek Bérmunka elszámolása Sztv-ben: nincs külön definíció a bérmunkára Átadott, de le nem számlázott anyag, áru, saját termelésű készlet megmunkálásának ellenértéke Elszámolása: a bérmunka díja az átadott eszköz bekerülési értékét növeli, a bérmunkát végzőnél: árbevételként számolandó el.

35 3. Készletek Saját termelésű készlet: jogutód társaság vagyonmérlegében Nem a jogutód állította elő: vásárolt készletnek minősül

36 4. Követelések: adós nem teljesített a mérlegkészítésig Fizetési határidő Fordulónap előtt Fordulónap után q Elengedett követelés: q Behajthatatlan követelés: q ÉRTÉKVESZTÉS: Követelések minősítése Hitelezési veszteség? ÉV KÖZBEN állománycsökkenés (2015-ben):* 88 (T) 3. Követelések (K)* Legkésőbb év végén állománycsökkenés: ha pénzügyi rendezése biztosan elmarad 86 (T) 3 (K) Év végén mérlegérték csökkenés, ha a pénzügyi rendezése kétséges 86 (T) 3. Vevők értékvesztése (K) *Megjegyzés: 2016-tól 86. Egyéb ráfordítás

37 4. KÖVETELÉSEK ÉV VÉGI ÉRTÉKELÉSE ÉRTÉKELÉS SORRENDJE: 1. Behajthatatlan követelések elszámolása: behajthatatlanság tényét és mértékét az adózónak kell bizonyítania a jogcímek dokumentálásával 2. Értékvesztés elszámolása: óvatosság elvének érvényesítése 3. Értékvesztés visszaírása 4. Év végi devizás követelések átértékelése

38 1. Követelések A végrehajtás során nincs (elég) fedezet Egyezségi megállapodásban elengedett (csőd és felszámolási eljárás esetén) A felszámoló írásbeli nyilatkozata alapján nincs fedezet Nem lehet eredményesen érvényesíteni (magas végrehajtási költség, az adós igazoltan nem lelhető fel) Behajthatatlan (Tényét és mértékét bizonyítani kell!) Bíróság előtt nem érvényesíthető Adóalapot növel! A felszámolás befejezésekor az átvett eszköz nem nyújt rá fedezetet Elévült

39 4. Követelések Behajthatatlannak nem minősülő elengedett követelés Fő szabály Növeli az adózás előtti eredményt Kivéve

40 4. Behajthatatlan követelés Gyakorlati kérdések: qbehajthatatlanság tényét és mértékét dokumentálni kell: - mérlegkészítés időpontjában rendelkezésre álló információkra alapozva, - szigorúan a fogalmaknál felsorolt esetekben behajthatatlan; - A követelések behajthatatlanná minősítésének részletes szabályait a számviteli politikában rögzíteni szükséges. vvégrehajtó nemleges jegyzőkönyve alapján, vcsődegyezség aláírt megállapodása szerint (csődegyezségben résztvevőkre), vfelszámolási eljárásnál: egyezségi megállapodás a követelés elengedéséről, felszámoló behajthatatlansági nyilatkozata, illetve a vagyonfelosztási javaslat alapján, vköltség/haszon elve alkalmazásánál: a számviteli politikában meghatározandó összeg dokumentumokkal igazolva (végrehajtás, a fizetési meghagyás, illetve a bírósági költségek

41 4. Behajthatatlan követelések Gyakorlati kérdések: vadós nem lelhető fel: postáról visszaérkezett fizetési felszólítás önmagában nem elégséges! vbíróság előtt nem érvényesíthető követelés: be nem jelentett követelés! velévült követelés: általában 5 év ban életbe lépett új Ptk.-ból elévülés megszakítási jogcímei közül kikerült az írásos felszólítás, így ban minden olyan jelenleg fennálló követelés el fog évülni, amelyet a kötelezett nem ismert el és érvényesítését bírósági úton nem érvényesítették

42 4. Behajthatatlan követelések Gyakorlati kérdések: vmérlegben év végén szerepeltethető követelések: - elismert, - jogszerűen követelhető, - behajtható összegei. vrészben, vagy egészében behajthatatlan követeléseket: legkésőbb mérlegkészítéskor hitelezési veszteségként kell leírni.

43 4. Értékvesztés elszámolásának általános szabálya A mérlegtételek értékelése során figyelembe kell venni- az ban foglaltak alapján-, minden olyan értékvesztést, amely a mérleg fordulónapján meglévő eszközöket érinti, és amely a mérlegkészítésig ki nem egyenlített, tartósság minősítésénél figyelembe veendő: - múltbeli tények vagy jövőbeni várakozások alapján a különbözet legalább egy évig fennáll, - A különbözet tartósnak minősül akkor is, ha az az értékeléskor a rendelkezésre álló információk alapján véglegesnek tekinthető. Szt 46. (4)

44 4. Követelések értékvesztése Szt 55. (1) El kell számolni: - Adós minősítése alapján - Fordulónapján fennálló és mérlegkészítésig pénzügyileg nem rendezett követelésekre (követelésjellegű időbelire is) - A mérlegkészítés időpontjában rendelkezésre álló információk alapján - A könyv szerinti érték a várhatóan megtérülő összege közötti - veszteségjellegű - különbözetre, ha - A különbözet tartós és jelentős.

45 4. Követelés értékvesztésének visszaírása ADÓS MINŐSÍTÉSE alapján (egyedileg) Csak év végén (fordulónapon fennálló és mérlegkészítésig nem rendezett összegekre) Korábban elszámol ÉV összegéig Várhatóan megtérülő összeg > KSZÉ Sztv. 55. (3) Nyilvántartás szerinti árfolyam MAX a követelés KSZÉ-ig: Devizásnál: Elismert devizaösszeg - ÉV devizában + ÉV visszaírás devizában

46 4. Követelés Tao.tv. 4. 4/a. behajthatatlan követelés: az a követelés, amely megfelel a számvitelről szóló törvény szerinti behajthatatlan követelés fogalmának, valamint azon követelés bekerülési értékének 20 %-a, amelyet a fizetési határidőt követő 365 napon belül nem egyenlítettek ki, kivéve, ha a követelés elévült vagy bíróság előtt nem érvényesíthető; 2016-tól pontosított szöveg

47 4. Követelés Tao.tv. 7. (1) az adózás előtti eredményt csökkenti: n) a követelésre az adóévben visszaírt értékvesztés, a követelés bekerülési értékéből a behajthatatlanná vált rész, valamint a követelés átruházásakor, kiegyenlítésekor, beszámításakor elszámolt bevétel, de legfeljebb a nyilvántartott értékvesztés; e rendelkezést a hitelintézet és a pénzügyi vállalkozás a pénzügyi szolgáltatásból, befektetési szolgáltatási tevékenységből származó követelésre, befektetési vállalkozás a befektetési szolgáltatási tevékenységből származó követelésre nem alkalmazza,

48 4. Nyilvántartott értékvesztés Tao. tv. szerinti 20 %-os behajthatatlan követelés: üalátámasztása elkülönült számítást igényelhet, ha üa nyilvántartott értékvesztés nincs a könyvviteli nyilvántartásokban, üáltalában eltér a számviteli nyilvántartások szerinti halmozott értékvesztések összegeitől, üaz elévült és bíróság előtt nem érvényesíthető követelés összegeit is vizsgálni kell a 20%-os szabály alkalmazásánál: nem minősül az adózásnál elismert behajthatatlan követelésnek.

49 4. Követelés Tao.tv. 8. (1) az adózás előtti eredményt növeli: gy) az adóévben követelésre (kivéve hitelintézetnél és pénzügyi vállalkozásnál a pénzügyi szolgáltatásból, befektetési szolgáltatási tevékenységből származó és befektetési vállalkozásnál a befektetési szolgáltatási tevékenységből származó követelést) elszámolt értékvesztés összege, h) a behajthatatlan követelésnek nem minősülő, adóévben elengedett követelés, kivéve 1. ha a követelés elengedése magánszemély javára történik, vagy 2. ha az adózó olyan külföldi személlyel vagy magánszemélynek nem minősülő belföldi személlyel szemben fennálló követelését engedi el, amellyel kapcsolt vállalkozási viszonyban nemáll,

50 4. Követelés átalakuláskor Tao.tv. a jogutód a végleges vagyonmérlege szerint a jogelődtől átvett követelésre a könyv szerinti értéket meghaladóan befolyt összeg alapján, valamint e követelés behajthatatlanná válása esetén az átalakulást, egyesülést, szétválást követően úgy módosítja adózás előtti eredményét, ahogyan azt a jogelőd tette volna, ha az átalakulás, egyesülés, szétválás nem történt volna meg. Tao. 16. (2)i)

51 4. Követelés Tao.tv. 3. számú melléklet: A) Nem a vállalkozási tevékenység érdekében felmerülő egyes költségek, ráfordítások 10. A bíróság előtt nem érvényesíthető, továbbá az elévült követelés miatt elszámolt ráfordítás.

52 4. Nem a vállalkozási tevékenység érdekében felmerülő egyes költségek, ráfordítások Tao.tv. 3/A. sz.melléklet tól az adózó által (a közhasznú szervezet kivételével) az adóévben nem adomány céljából, visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás, juttatás, véglegesen átadott pénzeszköz, a térítés nélkül átadott eszköz könyv szerinti értéke (ide nem értve az általános forgalmi adóról szóló törvény szerinti árumintát), az adózó által ellenérték nélkül átvállalt kötelezettségnek az adóévi adózás előtti eredmény terhére elszámolt összege, az adóévben térítés nélkül nyújtott szolgáltatás bekerülési értéke, valamint e juttatásokkal kapcsolatban ráfordításként elszámolt általános forgalmi adó, ha a juttatás külföldi személy vagy az üzletvezetés helye alapján külföldi illetőségű részére történik vagy az adózó nem rendelkezik a juttatásban részesülő nyilatkozatával, amely szerint a juttatás adóévében az eredményében bevételként elszámolta és az eredménye e juttatás következtében elszámolt bevétel nélkül számítva nem lesz negatív, amelyet a beszámoló elkészítését követően nyilatkozat útján igazol;

53 4. A KÖVETELÉSEK ÉRTÉKVESZTÉSE, AZ ÉRTÉKVESZTÉS VISSZAÍRÁSA, A BEHAJTHATATLAN ÉS AZ ELENGEDETT KÖVETELÉS FIGYELEMBEVÉTELE A TÁRSASÁGI ADÓ ALAPJÁNÁL Növelő tételek Az adóévben: Sztv. szerint elszámolt értékvesztés összege. KIVÉVE: pü/bef szolgáltatások Tao.8. (1) gy Adóévben (behajthatatlan követelésnek nem minősülő) elengedett követelés összege Tao.8. (1) h) Kivéve: - magánszeméllyel szembeni, vagy - kapcsolt vállalkozási viszonyban nem állóval szembeni követelés Nem a vállalkozás érdekében felmerült ktg/ráf: - Bíróság előtt nem érvényesíthető, - Elévült követelések Tao. 3. sz. melléklet 10. pont Nem a vállalkozás érdekében felmerült - 3. sz. melléklet 13. pont Csökkentő tételek Az adóévben: Sztv. szerint elszámolt visszaírt értékvesztés összege. Tao.7. (1) n A követelés bekerülési értékéből behajthatatlanná vált rész. Tao. 7.. (1. n) Követelés átruházásakor, kiegyenlítésekor, beszámításakor elszámolt bevétel. Tao.7.. (1. n) Maximum a nyilvántartott értékvesztésig Behajthatatlan követelés fogalma: TAO tv. 4. 4/a

54 4.Követelés kiválás gyakorlati kérdése Követelés, ha a kiválást követően válik behajthatatlanná? Kiválással létrejövő jogutódhoz került Számviteli bekerülési értéke: értékvesztéssel csökkentett érték Jogutódnál: nincs nyilvántartva a Sztv szerinti ÉV összege

55 4.Követelések az adózó átalakulásakor, egyesülésekor, szétválásakor Jogutódnál a jogelődtől átvett követelés: vvégleges vagyonmérlege szerinti értéken, va vagyonmérleg szerinti értéket meghaladóan befolyt összeg, valamint va követelés behajthatatlanná válása esetén : úgy módosítja adózás előtti eredményét, ahogyan azt a jogelőd tette volna (ha az átalakulás, egyesülés, szétválás nem történt volna meg). Tao. 16. (2) i)

56 4. Adósonként kisösszegű követelések speciális kezelési módja Az adósonként kisösszegű követelések könyvvitelben elkülönített csoportjára: - az adósok együttes minősítése alapján (becsléssel) - százalékosan is meghatározható (egy összegben elszámolható), - elkülönítetten kimutatható - ez esetben a következő évi mérlegfordulónapi értékeléskor az adósonként kisösszegű követelések %-osan meghatározott értékvesztésének összege és az előző évi azonos csoport szintjén mutatkozó különbözetet - előjelének megfelelően - további értékvesztésként, illetve a korábban elszámolt értékvesztés visszaírásaként kell elszámolni. Szt 55. (2)

57 4. ADÓSONKÉNT KISÖSSZEGŰ KÖVETELÉSEK ÉRTÉKVESZTÉSE Besorolás elve: Számviteli politika alapján ADÓSOK együttes minősítése alapján (becslés) ->ÉV módszere -> számviteli politika FORDULÓNAPON a csoportban (összevontan) szereplő, FORDULÓNAPIG ki nem egyenlített kisösszegű követelések Elkülönített nyilvántartás DE: csoportban lévő követelések évközi változása egyedileg könyvelendő - Befolyt összegek - Behajthatatlan - Elengedett SZTV 55. (2) Jelentős különbözet meghatározása a számviteli politikában Elkülönített csoport év végi minősítése szerinti ÉV vagy ÉV visszaírása<-> Előző évi ÉV különbözete (ÁV)

58 4. Kisösszegű követelések értékvesztése Példa Számviteli politika adatai: - Kisösszegű követelések értékhatára: 150eFt - Becslés szerinti értékvesztés mértéke (előző 3 év átlaga alapján számítva): 40% - Jelentős különbözet minősítése: előző értékvesztés 10%-a Kisösszegű követelések adatai: Csoport bekerülési értéke (NYE): Év közben behajthatatlan követelések: 1.500eFt 300eFt Értékvesztés NYE: 400eFt Fordulónapon kisösszegű követelések (ZE): 1.600eFt Könyvelje el a kapcsolódó gazdasági eseményeket!

59 4. Kisösszegű követelések értékvesztése Megoldás Behajthatatlan követelés könyvelése: (T) 86. Egyéb ráfordítások - (K) 31. Követelés 300 Év végi számítás: 1.600*0,4=640 Ellenőrzés: 400*0,1=40 (Jelentős értékhatár) Állomány változás= =240 (jelentősnek minősítve) Év végén ÉV könyvelése: (T) 86. Egyéb ráfordítás - (K) 319. Kisössz. követelések ÉV 240

60 4. Követelés Tao.tv. Példa: Követelés eredeti összege: Értékvesztés tárgyévi elszámolt összege: Könyvelés: (T) 86 - (K) eFt (365 napon túli) 500eFt 500eFt Adóalap : + 500eFt (következő évi nyilvántartott ÉV összege) Értékvesztés tárgyévi elszámolt összege: 1.000eFt Könyvelés: (T) 86 - (K) eFt Adóalap: = +500eFt /3000*0,2=600/ Nyilvántartott ÉV következő évben : =1.000eFt

61 4. Követelés Tao.tv. Példa: A/ESET: nem változik a követelés minősítése Adóalap korrekció : - 600eFt (3.000*0,2) Nyilvántartott ÉV következő évben: = 400eFt B/ ESET: behajthatatlan (felszámoló nyilatkozat alapján) Könyvelés - ÉV összevezetése: (T) (K) Tárgyévi ráfordítás: (T) 86 - (K) ADÓALAP: eFt ELLENŐRZÉS : (2014) (2015) (2016) = 0

62 4. Követelések Speciális szabályok a követelések értékelésével kapcsolatban Behajthatatlan követelés Lehet a 100 ezer forintot meg nem haladó, 180 napja lejárt esedékességű követelés is Értékvesztés Mérlegkészítés időpontjában, ha a követelés 180 napja lejárt 30 % 270 napja lejárt 50 % 365 napja lejárt 100 % értékvesztést kell elszámolni a bekerülési érték százalékában Visszaírás Fordulónappal, ha a piaci érték legalább 30 %-kal több, mint az értékvesztéssel csökkentett könyv szerinti érték

63 5. Részesedések bekerülési értéke alapításkor/ vételkor

64 Beszerzés Beszerzési ár+bizományosi díj+vásárolt vételi opció díja Apportként átvett Társasági szerződés szerinti értéke Tőkeleszállítás Piaci érték Térítés nélküli átvétel, ajándék, többlet Piaci érték Felszámolás, végelszámolás Vagyonfelosztási javaslat szerinti érték Követelés ellenében átvett Piaci érték Vagyonfelosztási javaslat szerinti érték Megállapodás szerinti érték Átalakulás - megszűnt részesedésre jutó Megszűnt társaság: Végleges vagyonmérleg szerinti arányos ST érték Kiválásnál: kiválással létrejött társaság végleges vagyonmérleg szerinti arányos ST érték

65 65

66 5. Létesítő okirat felülvizsgálata és Ptk. szabályokhoz igazítás az egyesületek és alapítványok március 15-éig kötelesek létesítő okiratukat felülvizsgálni és a Ptk. szabályaihoz igazítani, 3 millió forintot el nem érő jegyzett tőkével rendelkező kft.-knél március 15-éig kell intézkedni a tőkeemelésről (nem kell a Ptk. szabályait addig alkalmaznia,), 3 millió forintot elérő jegyzett tőkével rendelkező kft.-knél a társasági szerződés Ptk.-hoz igazításának határideje: március 15. (kizárólag a Ptk. rendelkezéseihez való igazítás miatt benyújtott módosítási kérelmek bejegyzése illeték és költségmentes).

67 5. Osztalék Jegyzett, de be nem fizetett tőke esetén 3:162. [A pénzbeli vagyoni hozzájárulás szolgáltatása] (1) Ha a társasági szerződés úgy rendelkezik, hogy a nyilvántartásba vételi kérelem benyújtásáig valamelyik tag a pénzbetétének felénél kisebb összeget köteles befizetni, vagy a társasági szerződés a nyilvántartásba vételi kérelem benyújtásáig be nem fizetett pénzbeli vagyoni hozzájárulás szolgáltatására a társaság nyilvántartásba vételétől számított egy évnél hosszabb határidőt állapít meg, a társaság mindaddig nem fizethet osztalékot a tagoknak, amíg a ki nem fizetett és a tagok törzsbetétére az osztalékfizetés szabályai szerint elszámolt nyereség a tagok által teljesített pénzbeli vagyoni hozzájárulással együtt el nem éri a törzstőke mértékét. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetben a tagok a még nem teljesített pénzbeli vagyoni hozzájárulásuk összegének erejéig kötelesek helytállni a társaság tartozásaiért. 3:185. [Az osztalék] (1) A tagot a társaságnak a tag javára történő kifizetések céljából felosztható és a taggyűlés által felosztani rendelt saját tőkéjéből a törzsbetétek arányában meghatározott összeg (a továbbiakban: osztalék) illeti meg. Osztalékra az a tag jogosult, aki az osztalékfizetésről szóló döntés meghozatalának időpontjában a társasággal szemben a tagsági jogok gyakorlására jogosult. A tag osztalékra a már teljesített vagyoni hozzájárulása arányában jogosult.

68 5. Apport Apport lehet: - vagyoni értékkel rendelkező dolog, - szellemi alkotáshoz fűződő jog, - egyéb vagyonértékű jog, - elismert vagy bírósági határozaton alapuló követelés. Értékelése: Független könyvvizsgáló- szakértő - igénybevétele (nem kötelező Kft-nél), Rt-nél sem kötelező, ha üaz apport értéke három hónapnál nem régebbi beszámolóval alátámasztott, továbbá üaz olyan értékpapírok esetén, amelyek piaci értéke megállapítható.

69 5. Ázsiós tőkeemelés pénzeszközzel - Tulajdonosnál Bejegyzés előtt fizetett összeg T 36. Követelés (részesedésből) - K 38. Pénzeszköz Bejegyzéskor: ázsiós tőkeemelésnél a fizetett teljes összeg kerül a részesedés bekerülési értékébe T 17/37. Részesedések -K 36. Követelés (részesedésből) Év végén részesedés értékelése: értékvesztés T 87. Részesedések értékvesztése - K 179/ 379. Részesedések

70 5.Tőkeemelés jegyzett tőkén felüli vagyon terhére - Tulajdonosnál Nem változik a tag részesedés szerzésének bekerülési értéke (nem könyvelendő), Eredményhatás: megszűnésekor! tőkeleszállításkor, értékesítéskor, a társaság

71 5. Tőkeemelés jegyzett tőkén felüli vagyon terhére - Tulajdonosnál -Nem minősül bevételnek a magánszemélynél értékpapír formájában megszerzett vagyoni érték, ha a magánszemély az értékpapírt társas vállalkozás tagjaként, részvényeseként, üzletrész-tulajdonosaként szerezte a társas vállalkozás jegyzett tőkéjének a saját tőke terhére történő felemelése révén Szja tv. 77/A. (2)b) -Szja fizetési kötelezettség: üzletrész értékesítésekor, apportálásakor

72 5. APPORT - Tulajdonosnál 2016-ig 1. Bejegyzés előtt teljesített apport Eszközök könyv szerinti értékén T 88. Rendk. ráf. (apportált eszk) K 1-3. Eszközök Létesítő okirat szerinti értéken (bejegyzésig) T 36. Követelés (részesedésből) - K 98. Rendkívüli bevételek Létesítő okirat szerinti értéken (bejegyzéskor): Jelentős veszteség keletkezhet az év végi értékelésnél (értékvesztés) T 17/37. Részesedések -K 36. Követelés (részesedésből)

73 5. APPORT - Tulajdonosnál 2016-ig 2. Bejegyzés után teljesített apport Eszközök könyv szerinti értékén T 88. Rendk. ráf. (apportált eszk) K 1-3. Eszközök Létesítő okirat szerinti értéken T 17/37. Részesedések - K 98. Rendkívüli bevételek

74 5. APPORT - Tulajdonosnál 2016-tól 1. Apport, ha a bevitt vagyontárgy nem értékpapír (részesedés vagy tartósan adott kölcsön) üveszteségjellegű különbözetnél Eszközök kivezetése könyv szerinti értékén T 3/4. Technikai számla K 1 3. Eszköz (nem részesedés, értékpapír, tartós kölcsön) Létesítő okirat szerinti értéken T 17/37. Részesedések - K 3/4. Technikai számla Apport vesztesége T 86. Egyéb ráfordítás - K 3/4. Technikai számla

75 5. APPORT - Tulajdonosnál 2016-tól 1. Apport, ha a bevitt vagyontárgy nem értékpapír (részesedés vagy tartósan adott kölcsön) ünyereségjellegű különbözetnél Eszközök kivezetése könyv szerinti értékén T 3/4. Technikai számla K 1 3. Eszköz (nem részesedés, értékpapír, tartós kölcsön) Létesítő okirat szerinti értéken T 17/37. Részesedések - K 3/4. Technikai számla Apport nyeresége T 3/4. Technikai számla K 96. Egyéb bevételek

76 5. APPORT - Tulajdonosnál 2016-tól 2. Befektetett pénzügyi eszközök között kimutatott részesedés apportálása üveszteségjellegű különbözetnél Eszközök kivezetése könyv szerinti értékén T 3/4. Technikai számla K T 17. Tartós részesedések Létesítő okirat szerinti értéken T 17/37. Részesedések - K 3/4. Technikai számla Apport vesztesége T 87. Rész-ből származó ráf.árf.veszt.- K 3/4. Technikai számla

77 5. APPORT - Tulajdonosnál 2016-tól 2. Befektetett pénzügyi eszközök között kimutatott részesedés apportálása ünyereségjellegű különbözetnél Eszközök kivezetése könyv szerinti értékén T 3/4. Technikai számla K T 17. Tartós részesedések Létesítő okirat szerinti értéken T 17/37. Részesedések - K 3/4. Technikai számla Apport nyeresége T 3/4. Technikai számla K 97. Rész-ből származó bev.árf.nyer.

78 5. APPORT - Tulajdonosnál 2016-tól 3. Befektetett pénzügyi eszközök között kimutatott értékpapír vagy tartósan adott kölcsön apportja üveszteségjellegű különbözetnél Eszközök kivezetése könyv szerinti értékén T 3/4. Technikai számla K T Tartós ÉP, kölcsön Létesítő okirat szerinti értéken T 17/37. Részesedések - K 3/4. Technikai számla Apport vesztesége T 87. Bef. pü-i e-ből sz.ráf.,árf.veszt. - K 3/4. Technikai számla

79 5. APPORT - Tulajdonosnál 2016-tól 3. Befektetett pénzügyi eszközök között kimutatott értékpapír vagy tartósan adott kölcsön apportja ünyereségjellegű különbözetnél Eszközök kivezetése könyv szerinti értékén T 3/4. Technikai számla K T Tartós ÉP, kölcsön Létesítő okirat szerinti értéken T 17/37. Részesedések - K 3/4. Technikai számla Apport nyeresége T 3/4. Technikai számla K 97. Bef. pü-i e-ből sz.bev.árf.nyer

80 5. APPORT - Tulajdonosnál 2016-tól 4. Forgóeszközök között kimutatott részesedés vagy értékpapír apportálása üveszteségjellegű különbözetnél Eszközök kivezetése könyv szerinti értékén T 3/4. Technikai számla K T 37. Részesedések, értékpapírok Létesítő okirat szerinti értéken T 17/37. Részesedések - K 3/4. Technikai számla Apport vesztesége T 87. Pénzügyi műv. egyéb ráf. - K 3/4. Technikai számla

81 5. APPORT - Tulajdonosnál 2016-tól 4. Forgóeszközök között kimutatott részesedés vagy értékpapír apportálása ünyereségjellegű különbözetnél Eszközök kivezetése könyv szerinti értékén T 3/4. Technikai számla K T 37. Részesedések, értékpapírok Létesítő okirat szerinti értéken T 17/37. Részesedések - K 3/4. Technikai számla Apport nyeresége T 3/4. Technikai számla K 97. Pü-i műv. egyéb bevétele

82 5. Részesedések értéke és a pótbefizetés Tulajdonosnál Pótbefizetés teljesítésekor: T 413. Eredménytartalék - K 38. Pénzeszköz Tulajdonos cég saját tőke értéke: csökken Részesedés év végi értékelésénél: további ÉV elszámolása nem indokolt, De: tulajdonosnál adódhat saját tőke probléma Pótbefizetés megszüntetése: T 38. Pénzeszköz - K 413. Eredménytartalék Egyéb eszközzel történő megszüntetésnél: értékesítés szabályai szerint!

83 5. Tőkekivonás miatti jegyzett tőke csökkenés Tulajdonosnál 2016-ig Tőkeleszállítás bejegyzéskor Részesedés kivezetése T 88. Rendkívüli ráfordítások - K 1/3. Részesedés Járó ellenérték T 36. Egyéb követelés K 98. Rendkívüli bevételek Átvett egyéb eszközök T 1 3. Eszközök- K 47. Egyéb kötelezettségek T 466. Előzetes áfa- K 47. Egyéb kötelezettségek T 47. Egyéb kötelezettségek- K 36. Egyéb követelések Megjegyzés: megszűnő részesedésre jutó LT: nem csökkenthető a LT összege kiadása: EREDMÉNYTARTALÉKBÓL(befektetést élvező társaságnál!) Átadott eszköz elszámolása az értékesítés szabályai szerint Követelés/kötelezettség összevezetése

84 5. Tőkekivonás miatti jegyzett tőke csökkenés Tulajdonosnál 2016-tól Eltérés a korábbi szabályozástól: - Nettó módon történő elszámolás (technikai számla) - Rendkívüli eredmény helyett: pénzügyi Tőkeleszállítás bejegyzéskor Részesedés kivezetése: T ¾. Technikai számla - K 1/3. Részesedés Járó ellenérték T 36. Egyéb követelés K 3/4. Technikai számla Nyereség/veszteség elszámolása - Részesedésekből származó bev. árf. nyer./ráf.árf.veszt. - Pénzügyi műv. Egyéb bev./ráford.

85 5. Részesedések értéke átalakulás, egyesülés, szétválás esetén TULAJDONOSNÁL Bekerülési érték (megszerzett új részesedésre vonatkozóan), a megszűnt részesedésre jutó: Megszűnt társaság végleges vagyonmérleg szerinti arányos SAJÁT TŐKE értéke (beolvasztó társaság tulajdonosánál nincs megszűnt részesedés!) Kiválásnál: kiválással létrejött társaság végleges vagyonmérleg szerinti arányos ST érték

86 5. Részesedések értékét megalapozó vagyonmérlegek átalakuláskor BEFEKTETÉST ÉLVEZŐ TÁRSASÁGNÁL Megszűnt társaság végleges vagyonmérlegéből: Jogelődre vonatkozó saját tőke adatok (összeolvadó, csak a beolvadó, különváló társaságok) Kiválásnál a kiváló társaság végleges vagyonmérlegéből: Jogutódra vonatkozó saját tőke adatok (kiválással létrejött társaság)

87 5. Részesedések értéke átalakulás, egyesülés, szétválás esetén TULAJDONOSNÁL 2016-ig Bruttó elszámolás elvének érvényesülése! Könyvelés 1. Könyv szerinti értéken T 88. Rendkívüli ráfordítások - K 1/3.Megszűntrészesedés 2. Megszerzett részesedés vagyonmérleg szerinti értéken T 1/3. Új részesedés- K 98. Rendkívüli bevételek

88 5. Részesedésekből származó bevételként, árfolyamnyereségként kell elszámolni 2016-tól az átalakuló, egyesülő, szétváló gazdasági társaság tulajdonosánál (tagjánál) a jogelőd gazdasági társaságban lévő megszűnt tartós részesedés (részvény, üzletrész, egyéb társasági részesedés) nyilvántartás szerinti (könyv szerinti) értékének és az átalakulással, egyesüléssel, szétválással létrejött gazdasági társaságban szerzett részesedés - a megszűnt részesedésre jutó, a jogelőd gazdasági társaság végleges vagyonmérlege szerinti saját tőke összegével azonos összegű - bekerülési értékének a különbözetét, amennyiben a szerzett részesedés értéke a több (kiválás esetén a kiválással létrejött gazdasági társaság végleges vagyonmérlege szerinti saját tőke összegét kell figyelembe venni a különbözet számításánál); Sztv. 84. (2) d)

89 5. Részesedésekből származó bevételként, árfolyamnyereségként kell elszámolni 2016-tól az átvevő gazdasági társaságon kívüli tulajdonosnál (tagnál) - a gazdasági társaság beolvadása esetén - a jogelőd gazdasági társaságban lévő megszűnt tartós részesedés (részvény, üzletrész, egyéb társasági részesedés) nyilvántartás szerinti (könyv szerinti) értékének és a megszűnt részesedésre jutó - a jogelőd gazdasági társaság végleges vagyonmérlege szerinti - saját tőke értékének (mint a jogutód gazdasági társaságban szerzett részesedés bekerülési értékének) a különbözetét, amennyiben a saját tőke értéke a több; Sztv. 84. (2) e)

90 5. Részesedések könyvelése átalakulás, egyesülés, szétválás esetén 2016-tól NETTÓ ELSZÁMOLÁS ELVE! 1. Befektetett pénzügyi eszközök között kimutatott részesedés megszüntetése, könyvelés a tulajdonosnál üveszteségjellegű különbözet esetén Eszközök kivezetése könyv szerinti értékén T 3/4. Technikai számla K T 17. Tartós részesedések Létesítő okirat szerinti értéken T 17/37. Részesedések - K 3/4. Technikai számla Apport vesztesége T 87. Rész-ből származó ráf.árf.veszt.- K 3/4. Technikai szla

91 5. Részesedések könyvelése átalakulás, egyesülés, szétválás esetén 2016-tól 1. Befektetett pénzügyi eszközök között kimutatott részesedés megszüntetése, könyvelés a tulajdonosnál ünyereségjellegű különbözet esetén Eszközök kivezetése könyv szerinti értékén T 3/4. Technikai számla K T 17. Tartós részesedések Létesítő okirat szerinti értéken T 17/37. Részesedések - K 3/4. Technikai számla Apport nyeresége T 3/4. Technikai számla K 97. Rész-ből származó bev.árf.nyer.

92 5. Részesedések könyvelése átalakulás, egyesülés, szétválás esetén 2016-tól 1. Forgóeszközök között kimutatott részesedés megszüntetése, könyvelés a tulajdonosnál üveszteségjellegű különbözet esetén Eszközök kivezetése könyv szerinti értékén T 3/4. Technikai számla K T 37. Részesedések Létesítő okirat szerinti értéken T 17/37. Részesedések - K 3/4. Technikai számla Apport vesztesége T 87. Pénzügyi műv. egyéb ráf. - K 3/4. Technikai számla

93 5. Részesedések könyvelése átalakulás, egyesülés, szétválás esetén 2016-tól 1. Forgóeszközök között kimutatott részesedés megszüntetése, könyvelés a tulajdonosnál ünyereségjellegű különbözet esetén Eszközök kivezetése könyv szerinti értékén T 3/4. Technikai számla K T 37. Részesedések Létesítő okirat szerinti értéken T 17/37. Részesedések - K 3/4. Technikai számla Apport nyeresége T 3/4. Technikai számla - K 97. Pü-i műv. egyéb bevétele

94 5. Értékvesztés vha a mérlegkészítés időpontjában a könyv szerinti érték tartósan és jelentősen meghaladja a piaci értéket: T 87 - K 17/37 vaz értékvesztés megítélésének szempontjai: piaci tendenciák, tőzsdeiárfolyamok megszűnő társaságnál a várhatóan megtérülő összeg saját tőke / jegyzett tőke aránya könyv szerinti érték / névérték aránya

95 5. Értékvesztés - Szt (1) A gazdasági társaságban lévő tulajdoni részesedést jelentő befektetésnél - függetlenül attól, hogy az a forgóeszközök, illetve a befektetett pénzügyi eszközök között szerepel - értékvesztést kell elszámolni, a befektetés könyv szerinti értéke és piaci értéke közötti - veszteségjellegű - különbözet összegében, ha ez a különbözet tartósnak mutatkozik ésjelentősösszegű. (2) Az (1) bekezdés szerinti befektetés piaci értéke meghatározásakor figyelembe kell venni: a) a gazdasági társaság tartós piaci megítélését, a piaci megítélés tendenciáját, a befektetés (felhalmozott) osztalékkal csökkentett tőzsdei, tőzsdén kívüli árfolyamát, annak tartós tendenciáját, b) amegszűnő gazdasági társaságnál a várhatóanmegtérülőösszeget, c) a gazdasági társaság saját tőkéjéből a befektetésre jutó részt, külföldi pénzértékre szóló befektetés esetén a 60. szerinti, az üzleti év mérlegfordulónapjára vonatkozó választott devizaárfolyamon átszámított forintértéken.

96 5. Értékvesztés elszámolásának általános szabálya A mérlegtételek értékelése során figyelembe kell venni - az ban foglaltak alapján -, minden olyan értékcsökkenést, értékvesztést, amely a mérleg fordulónapján meglévő eszközöket érinti, és amely a mérlegkészítésig, tartósság minősítésénél figyelembe veendő: - múltbeli tények vagy jövőbeni várakozások alapján a különbözet legalább egy évig fennáll, - A különbözet tartósnak minősül akkor is, ha az az értékeléskor a rendelkezésre álló információk alapján véglegesnek tekinthető. Szt 46. (4)

97 5. Értékvesztés visszaírása vha a befektetés mérlegkészítéskori piaci értéke tartósan és jelentős összeggel nagyobb a könyv szerinti értéknél, vmaximum: az eredeti bekerülési értékig, vkönyvelés: T 17/37 - K 87 vtovábbi különbözet esetén: lehetőség az értékhelyesbítés

98 5. Részesedések értékelése Időpontja: a mérleg fordulónapja (mérlegkészítéskor ismert információk alapján) Értékvesztés elszámolásának feltételei A három feltételnek egyidejűleg kell fennállnia 1. A könyv szerinti érték meghaladja a felhalmozott kamattal csökkentett piaci értéket 2. A különbözet jelentős nagyságrendű (a számviteli politikában rögzített jelentős mértékkel mérve) 3. A különbözet tartósan fennáll (1 év óta fennáll, vagy végleges) Az értékelést megelőző múltbeli időszak tapasztalati adatai és az értékelést követő, jól előrevetíthető jövőbeli időszak becsült adatai alapján, amelyeket minden esetben bizonylatokkal kell alátámasztani, Értékvesztés elszámolása: pénzügyi műveletek ráfordításai Értékvesztés visszaírása (mérlegkészítéskori piaci értéke tartósan és jelentős összeggel nagyobb a könyv szerinti értéknél) : pénzügyi műveletek ráfordításait csökkenti Értékhelyesbítés lehetősége: a visszaírás feletti különbözetre

99 5. Ázsiós tőkeemelés - Tulajdonosnál NAV állásfoglalás Tulajdoni részesedésre elszámolt értékvesztés miatti adóalap-korrekció: Tao. tv. 8. (1) bekezdés d) pont, 3. számú melléklet A) fejezet 11. pont)] Nem minősül a vállalkozás érdekében felmerült, az adóalapnál elismert ráfordításnak a Ptk. gazdasági társaságokra vonatkozó rendelkezései szerint előírt saját tőke jegyzett tőke arány, vagy a veszteség fedezetét szolgáló tőkeemelés révén szerzett tulajdoni részesedésre elszámolt értékvesztés;

100 5. Ázsiós tőkeemelés - Tulajdonosnál NAV állásfoglalás A rendelkezés alapulvételével a Tao. tv. 8. (1) bekezdés d) pontja alapján az adózás előtti eredmény-növelési kötelezettség csak azokban az esetekben merül fel, ha a Ptk. hatálya alá tartozó (belföldi) gazdasági társaságokban a tulajdoni részesedést az adózó olyan tőkeemelés révén szerezte, amelynek célja -annak megszüntetése, hogy a társaság saját tőkéje a jegyzett tőke alatt maradjon (mert a társaság a számviteli törvény szerinti beszámolójában foglaltak alapján egymást követő két teljes üzleti évben nem rendelkezett a társasági formájára kötelezően előírt jegyzett tőkének megfelelő összegű saját tőkével Gt. 51. ), vagy

101 5. Ázsiós tőkeemelés - Tulajdonosnál NAV állásfoglalás -veszteségrendezés, mert veszteség folytán a saját tőke a korlátolt felelősségű társaságnál a törzstőke felére, részvénytársaságnál az alaptőke kétharmadára csökkent (Gt. 143., 245. ), s az ilyen tőkeemelés következtében szerzett tulajdoni részesedésre az adózó értékvesztést számol el. [Nemzetgazdasági Minisztérium 10461/2/2010. APEH Ügyfélkapcsolati és Tájékoztatási Főosztály

ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA Ikt. sz.: ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA 2014 A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ Eszközök és források értékelési szabályzata a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény

Részletesebben

PÉCSI NEMZETI SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT

PÉCSI NEMZETI SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT PÉCSI NEMZETI SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. Pécs, 2015. március 31. Rázga Miklós ügyvezető igazgató Tartalom Tartalom:...2 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ...3 A Társaság bemutatása...3 A Társaság

Részletesebben

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ SZERVEZET EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KÖZHASZNŰ EREDMÉNYKIMUTATÁSA " " VÁLTOZAT

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ SZERVEZET EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KÖZHASZNŰ EREDMÉNYKIMUTATÁSA   VÁLTOZAT 2 3 7 0 2 0 3 3 9 0 0 1 5 7 2 0 2 Statisztikai számjel 0 2-0 9-0 7 8 2 1 3 Cégjegyzék száma A szervezet megnevezése: Pécsi Nemzeti Színház Nonprofit Kft. A szervezet címe: 7621 Pécs, Színház tér 1. 2 0

Részletesebben

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2013. JANUÁR

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2013. JANUÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2013. JANUÁR 1-től 2013. DECEMBER 31-ig TARTÓ ÜZLETI ÉVÉRŐL Budapest, 2014. március 18. Szirtes Tamás ügyvezető igazgató Tartalom Tartalom:... 1 I.

Részletesebben

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. 2/2016. (II.01.) Kancellári Utasítás. A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Számlarendje

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. 2/2016. (II.01.) Kancellári Utasítás. A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Számlarendje Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 2/2016. (II.01.) Kancellári Utasítás A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Számlarendje 2016. február 1. Tartalom I. Általános rész... 1 1. A Számlarend

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ I. I/1. Általános rész A vállalkozás bemutatása 1. A cég elnevezése: KÖR 2004 Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2. A cég rövidtett elnevezése: 3.

Részletesebben

Eszközök és források értékelési szabályzata

Eszközök és források értékelési szabályzata ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG Levélcím: Telefon: Fax: BM-tel: BM-fax: E-mail: 1077 Budapest, Király u. 71. 441-1827 441-1794 441-1821 21-248 21-232 kozpontiiroda@opsz.hu J ó v á h a g y o m: Budapest, 2015.

Részletesebben

ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Eszközök és források értékelési Szabályzata 2015. Szám: 05-5/234/2015. PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA Pécs Megyei

Részletesebben

SZÁMVITEL 2015 Beszámoló-készítés aktuális kérdései (90 perc) Tartalomjegyzék. Tartalomjegyzék. Tartalomjegyzék. Tartalomjegyzék 2015.10.02.

SZÁMVITEL 2015 Beszámoló-készítés aktuális kérdései (90 perc) Tartalomjegyzék. Tartalomjegyzék. Tartalomjegyzék. Tartalomjegyzék 2015.10.02. Mérlegképes kötelező továbbképzés SZÁMVITEL 2015 Beszámoló-készítés aktuális kérdései (90 perc) Szervező: Novitax Kft. Előadó: Egri-Retezi Katalin kamarai tag könyvvizsgáló katalin.retezi@correct.hu www.novitax.hu

Részletesebben

BIZONYLAT. Rezsabek Angéla 1

BIZONYLAT. Rezsabek Angéla 1 BIZONYLAT Rezsabek Angéla 1 A számviteli bizonylat és a számla kapcsolata Számviteli bizonylat Számla Rezsabek Angéla 2 Számviteli bizonylat kötelező tartalmi előírása Mikor kell bizonylatot kiállítani?

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET a Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2015. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET a Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2015. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET a Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2015. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához Budapest, 2016. február 29. A vállalkozás ismertetése A Bethlen Gábor

Részletesebben

www.adonavigator.hu Felkészülés a 2016-os adóévre a kisvállalati adózás szakértője Előadó: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

www.adonavigator.hu Felkészülés a 2016-os adóévre a kisvállalati adózás szakértője Előadó: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna www.adonavigator.hu Felkészülés a 2016-os adóévre Előadó: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna a kisvállalati adózás szakértője Főbb jogszabályok Tervezet Törvény Közlöny Téma T/4741 2015. évi LXXXI. T/4852

Részletesebben

Cégalapítás lépései. Előtársaság

Cégalapítás lépései. Előtársaság Saját tőke Cégalapítás lépései Cégalapítás elhatározása (forma, tőke, stb. meghatározása) Létesítő okirat ügyvédi ellenjegyzése Cégiratok benyújtása Cégbírósági bejegyzés Társasági lét indulása Előtársaság

Részletesebben

1.b. Működő saját tőke fogalma I. SAJÁT TŐKÉVEL KAPCSOLATOS SZÁMVITELI ELSZÁMOLÁSOK. 1. Saját tőke fogalma a számviteli tv.

1.b. Működő saját tőke fogalma I. SAJÁT TŐKÉVEL KAPCSOLATOS SZÁMVITELI ELSZÁMOLÁSOK. 1. Saját tőke fogalma a számviteli tv. 1.b. Működő saját tőke fogalma I. SAJÁT TŐKÉVEL KAPCSOLATOS SZÁMVITELI ELSZÁMOLÁSOK Saját tőke csökkentve a visszavásárolt saját részvényekkel, üzletrészekkel Saldo Zrt. 2014. 1 4 1. Saját tőke fogalma

Részletesebben

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K MÉRLEG KSH: 10043165-6419-122-03 Cg.: 03-02-000189 Dunapataj és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2012.év 2013.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet

Kiegészítő Melléklet Kiegészítő Melléklet a BISZ Zrt. 2012. évi beszámolójához Tartalomjegyzék 1. Általános kiegészítések... 2 1.1. A BISZ Zrt. bemutatása... 2 1.2. A BISZ Zrt. irányításának rendszere... 3 1.3. BISZ Zrt. számviteli

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT 2013

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT 2013 ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT 2013 Szervezet neve: Egyenlő Esélyért Egyesület 2007 Címe: 2840 Oroszlány, Táncsics Mihály út 39. Adószáma: 18616909-1-11 Képviseletre jogosult személyneve: Kiss Csilla Klára Jelen

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2013. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2013. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2013. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához A vállalkozás ismertetése A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit

Részletesebben

A Szervezet kiemelt adatainak bemutatása: Szervezeti forma: A Szervezet adószáma: A Szervezet KSH száma: Cégjegyzékszám: Alapítás ideje: Jogelőd: Főtevékenysége: Kiegészítő tevékenysége: Székhelye: Telephelye:

Részletesebben

A számviteli előírások változásai

A számviteli előírások változásai 1. Adminisztrációs egyszerűsítések A KÖNYVVITELI SZOLGÁLTATÁST VÉGZŐK TOVÁBBKÉPZÉSE 2011 A számviteli előírások változásai Berta Erzsébet könyvvizsgáló 2 a) egyszerűsített éves beszámolót készítők körének

Részletesebben

S Z Á M V I T E L P O L I T I K A É R T É K E L É S I S Z A B Á L Y Z A T

S Z Á M V I T E L P O L I T I K A É R T É K E L É S I S Z A B Á L Y Z A T ÜVEGIPARI MUNKÁSOK Lakásfenntartó Szövetkezete 3100. Salgótarján Ybl Miklós út 47. S Z Á M V I T E L P O L I T I K A ÉS É R T É K E L É S I S Z A B Á L Y Z A T S z ö v e g e s s z á m l a k e r e t t e

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Gyógyfürdő Nonprofit Közhasznú Kft Cégjegyzék száma: 16-09-009776 5420 Túrkeve, Kuthen király u. 11. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2014.01.01. 2014.12.31. időszakról egyszerűsített éves beszámolóhoz I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Közhasznú szervezet neve: MŰHELY PRODUKCIÓ Adószáma: 22631792-1-42 Cégjegyzék száma: 01-09-936654 Statisztikai számjele: 22631792-9001-113-01 Címe: 1117. Budapest, Galambóc u. 34.

Részletesebben

A számviteli törvény 2013. évi változásai, 2012-es üzleti év zárása (3x45 perc)

A számviteli törvény 2013. évi változásai, 2012-es üzleti év zárása (3x45 perc) 1 A számviteli törvény 2013. évi változásai, 2012-es üzleti év zárása (3x45 perc) 1. A számviteli törvény 2013. évi változásai - készpénzkorlátozás megszűntetése, ehhez kapcsolódóan a pénzkezelési szabályzat

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2012. május 16-án 16 órakor

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2012. május 16-án 16 órakor Gyomaendrőd Város Polgármestere 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 521-600, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail: polgarmester@gyomaendrod.hu M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város

Részletesebben

Eszközök és Források Értékelési Szabályzata

Eszközök és Források Értékelési Szabályzata DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA Eszközök és Források Értékelési Szabályzata Dunaújvárosi Főiskola szenátusa 18-2006/2007. sz. határozatával 2006. 12.12. napjával elfogadta. 2006. Dunaújváros 1. kiadás 0. módosítás

Részletesebben

ÁTALAKULÁSI TERV. DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

ÁTALAKULÁSI TERV. DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÁTALAKULÁSI TERV Békéscsaba, 2014. június 23. Fekete Antal s.k. vezérigazgató DAKK ZRT. BÁCS VOLÁN ZRT. KÖRÖS VOLÁN ZRT. KUNSÁG VOLÁN

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI RENDJE 4. számú mellékletének, a Gazdálkodási Szabályzatnak II. számú melléklete

AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI RENDJE 4. számú mellékletének, a Gazdálkodási Szabályzatnak II. számú melléklete AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. KÖTET AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI RENDJE 4. számú mellékletének, a Gazdálkodási Szabályzatnak II. számú melléklete Az Óbudai Egyetem

Részletesebben

C/12 A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK VAGYONÁRA VONATKOZÓ TÁRSASÁGI JOGI SZABÁLYOK A TÖRZSTŐKE ÉS AZ ALAPTŐKE VÉDELME

C/12 A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK VAGYONÁRA VONATKOZÓ TÁRSASÁGI JOGI SZABÁLYOK A TÖRZSTŐKE ÉS AZ ALAPTŐKE VÉDELME 12. (1) A társasági szerződésben meg kell határozni: d) a társaság jegyzett tőkéjét, az egyes tagok vagyoni hozzájárulását, valamint a jegyzett tőke rendelkezésre bocsátásának módját és idejét; 13. (1)

Részletesebben

10. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez - átdolgozva AZ EGYÉNI CÉG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat

10. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez - átdolgozva AZ EGYÉNI CÉG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat 10. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez - átdolgozva AZ EGYÉNI CÉG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító, az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló törvény rendelkezéseinek

Részletesebben

A társasági adó legfontosabb szabályai 2016.

A társasági adó legfontosabb szabályai 2016. A társasági adó legfontosabb szabályai 2016. A Magyarországon jövedelem- és vagyonszerzésre irányuló, vagy azt eredményező gazdasági tevékenység, azaz a vállalkozási tevékenység alapján, az annak során

Részletesebben

. Kiegészítő melléklet a 2009. évi számviteli törvény szerinti éves beszámolóhoz . 1 Tartalomjegyzék 1. Peremfeltételek, üzletpolitikai célok (általános kiegészítések) 1. oldal 1.1. A vállalkozás bemutatása

Részletesebben

MAGYAR CURLING SZÖVETSÉG

MAGYAR CURLING SZÖVETSÉG MAGYAR CURLING SZÖVETSÉG SZÁMLAREND Érvényes: 2016. január 1-től Jelen a Magyar Curling Szövetség Számviteli politikájának elválaszthatatlan mellékletét képezi. A számlarend csak azokat a főkönyvi számlákat

Részletesebben

Romsics Erika 2015.11.15.

Romsics Erika 2015.11.15. Előzmény: Az Európai Unió számvitelre vonatkozó irányelvei A számviteli törvény 2016. évi változásai az uniós jogharmonizáció tükrében Előadó: Simonné Romsics Erika 4. irányelv (78/660/EGK): a gazdasági

Részletesebben

3.1.2. Pénzügyi helyzet vizsgálata... 30 3.1.3. Hatékonyság vizsgálata... 30 3.1.4. Jövedelmezőség vizsgálata... 31 3.2. Egyéb tájékoztató adatok...

3.1.2. Pénzügyi helyzet vizsgálata... 30 3.1.3. Hatékonyság vizsgálata... 30 3.1.4. Jövedelmezőség vizsgálata... 31 3.2. Egyéb tájékoztató adatok... Tartalomjegyzék 1. Általános rész... 5 1.1. A társaságra vonatkozó legfontosabb információk bemutatása... 5 1.2. A számviteli politika rövid ismertetése... 6 1.2.1. Az éves beszámoló összeállításánál alkalmazott

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2005. évi éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2005. évi éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2005. évi éves beszámolójához Az 2000. évi C. sz. törvény (a továbbiakban: Szt.), alapján az Első Hazai Energia-portfolió

Részletesebben

Giró Szász és Társa Ügyvédi Iroda

Giró Szász és Társa Ügyvédi Iroda Statisztikai számjel: 28335078691013101 Iroda lajstromszáma: 00240 Giró Szász és Társa Ügyvédi Iroda 1126 Budapest, Kis Altábornagy u. 23. I./1. 2014.01.012014.12.31. közötti időszak beszámolójának Budapest,

Részletesebben

2012. évi Éves beszámoló

2012. évi Éves beszámoló 1 1 0 8 5 4 4 1 4 9 3 9 1 1 4 0 6 Statisztikai számjel 0 6 1 0 0 0 0 0 8 3 Cégjegyzék száma Tisza Volán Zrt. a vállalkozás megnevezése 672Ő. Szeged, Bakay Nándor u. Ő8. 62/560111 a vállalkozás címe, telefonszáma

Részletesebben

Magyar Tudományos Akadémia Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Számviteli politika

Magyar Tudományos Akadémia Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Számviteli politika Magyar Tudományos Akadémia Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Számviteli politika 2012. 1 Bevezetés A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint a törvény felhatalmazása alapján az államháztartás

Részletesebben

15EB 01 15EB 01/A. Cégadatok (A) MAGYAR KÖZLÖNY LAP ÉS KÖNYVKIADÓ KFT. Cégjegyzékszáma: 01 09 269016

15EB 01 15EB 01/A. Cégadatok (A) MAGYAR KÖZLÖNY LAP ÉS KÖNYVKIADÓ KFT. Cégjegyzékszáma: 01 09 269016 Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 15EB 01 Cégjegyzékszáma: 01 09 269016 Székhelye: MAGYAR

Részletesebben

Polgári Törvénykönyv 2013. évi V. törvény Hatálya: 2014. március 15. 2013 évi CLXXVII. Törvény (Ptké) Előadó: dr. Tornyai Magdolna

Polgári Törvénykönyv 2013. évi V. törvény Hatálya: 2014. március 15. 2013 évi CLXXVII. Törvény (Ptké) Előadó: dr. Tornyai Magdolna Polgári Törvénykönyv 2013. évi V. törvény Hatálya: 2014. március 15. 2013 évi CLXXVII. Törvény (Ptké) Előadó: dr. Tornyai Magdolna 1 Általános rész Az új 2013. évi V. tv., a Ptk. rendelkezéseit a hatályba

Részletesebben

Tájékoztatás. Az elnöki tájékoztató e törvényeken alapul, de azokat nem pótolja.

Tájékoztatás. Az elnöki tájékoztató e törvényeken alapul, de azokat nem pótolja. Tájékoztatás a magánszemély 2011. évi személyi jövedelemadó bevallásához, adónyilatkozat benyújtásához kapcsolódó munkáltatói és kifizetői feladatokról A 2011. január 1-jétől alkalmazandó a személyi jövedelemadó

Részletesebben

SZÁMLATÜKÖR A könyvvezetés és beszámolókésztés megnevezésű központi írásbeli vizsgatevékenységéhez 2016. május 1-től

SZÁMLATÜKÖR A könyvvezetés és beszámolókésztés megnevezésű központi írásbeli vizsgatevékenységéhez 2016. május 1-től 1. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. IMMATERIÁLIS JAVAK SZÁMLATÜKÖR A könyvvezetés és beszámolókésztés megnevezésű központi írásbeli vizsgatevékenységéhez 2016. május 1-től 111. Alapítás-átszervezés aktivált értéke

Részletesebben

2015. december 31. Érd és Térsége Regionális Víziközmű Korlátolt Felelősségű Társaság 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-c. Postacím: 2030 Érd, Pf.: 55.

2015. december 31. Érd és Térsége Regionális Víziközmű Korlátolt Felelősségű Társaság 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-c. Postacím: 2030 Érd, Pf.: 55. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. december 31. Érd, 2016. február 27. L a n k u I l d i k ó ügyvezető igazgató Érd és Térsége Regionális Víziközmű Korlátolt Felelősségű Társaság 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-c.

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ. magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság. Utasítások. 7. szám 128. évfolyam 2013. március 1. TARTALOM

ÉRTESÍTŐ. magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság. Utasítások. 7. szám 128. évfolyam 2013. március 1. TARTALOM 7. szám 128. évfolyam 2013. március 1. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság Utasítások 15/2013. (III. 01. MÁV Ért. 7.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a MÁV Zrt. munkavállalói

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Morál-Audit Kft. 5309. Berekfürdő, Búzavirág u. 24. 1075. Budapest, Wesselényi u. 12. II/1. Tel.: +36 30 2070 735 email: moral.audit@gmail.com Független Könyvvizsgálói Jelentés a MAHART-Szabadkikötő Zrt.

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. 2014. évi üzleti évről. Cégjegyzékszám: 02-09-063561 Statisztikai számjel: 11362018-3530-113-02. Pécs, Tüzér u. 18-20.

ÉVES BESZÁMOLÓ. 2014. évi üzleti évről. Cégjegyzékszám: 02-09-063561 Statisztikai számjel: 11362018-3530-113-02. Pécs, Tüzér u. 18-20. Pécs, Tüzér u. 18-20. ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. évi üzleti évről Cégjegyzékszám: 02-09-063561 Statisztikai számjel: 11362018-3530-113-02 Készült: 2014. december 31-i fordulónappal 2015. február 15-én Vida János

Részletesebben

Éves beszámoló. MISEK Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft. Miskolc, Csabai kapu 9-11 2010.

Éves beszámoló. MISEK Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft. Miskolc, Csabai kapu 9-11 2010. Statisztikai számjel: 14635306-8610-599-05 Cégjegyzék száma: CG. 05-09-017049 MISEK Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft. Miskolc, Csabai kapu 9-11 2010.

Részletesebben

B6 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 8/2012. (IV. 06.) Önkormányzati rendelete

B6 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 8/2012. (IV. 06.) Önkormányzati rendelete B6 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 8/2012. (IV. 06.) Önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Ibrány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT. : 4032 Debrecen, Ady Endre u. 1. : 52/ 310-065, 413-515; Fax: 52/ 532-774

NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT. : 4032 Debrecen, Ady Endre u. 1. : 52/ 310-065, 413-515; Fax: 52/ 532-774 NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT. : 4032 Debrecen, Ady Endre u. 1. : 52/ 310-065, 413-515; Fax: 52/ 532-774 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT 2013.01.01. 2013.12.31. TERJEDŐ IDŐSZAKRÓL

Részletesebben

Kiegészítı melléklet a KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. 2009. I. 01.-tıl 2009. XII. 31.-ig tartó üzleti évérıl készült beszámolójához

Kiegészítı melléklet a KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. 2009. I. 01.-tıl 2009. XII. 31.-ig tartó üzleti évérıl készült beszámolójához KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. Kiegészítı melléklet a KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. 2009. I. 01.-tıl 2009. XII. 31.-ig tartó üzleti évérıl készült beszámolójához I. Általános

Részletesebben

FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési Részvénytársaság

FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési Részvénytársaság A FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési Részvénytársaság új szövegű Alapszabálya (T E R V E Z E T) készült a 2004. szeptember 14. napjára kitűzött rendkívüli közgyűlés írásbeli előterjesztéseként A FORRÁS

Részletesebben

Hatályos: 2015.01.01-től. gazdasági igazgató. Budapest

Hatályos: 2015.01.01-től. gazdasági igazgató. Budapest MAGYAR MŰSZAKI ÉS KÖZLEKEDÉSI MÚZEUM Számviteli politika Hatályos: 2015.01.01-től Készítette: Szivák Ildikó gazdasági igazgató Budapest MMKM SZÁMVITELI POLITIKÁJA A számviteli politikát a Magyar Műszaki

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. Dátum: Debrecen, 2015. március 6. Főnix Takarékszövetkezet 4025 Debrecen, Petőfi tér 6. Fodorné Szabó Judit elnök-ügyvezető ig. Pinczésiné Ludman Viktória ügyvezető ig.

Részletesebben

Biztosítási szerződés garancia vállalására fémkereskedők pénzügyi biztosítékának teljesítésére. Hatályos: 2014. március 15-étől. Nysz.

Biztosítási szerződés garancia vállalására fémkereskedők pénzügyi biztosítékának teljesítésére. Hatályos: 2014. március 15-étől. Nysz. Biztosítási szerződés garancia vállalására fémkereskedők pénzügyi biztosítékának teljesítésére Hatályos: 2014. március 15-étől Nysz.: 17686 Tartalomjegyzék I. A biztosítási szerződés alanyai....3 II. A

Részletesebben

Az átalakulás közös szabályai

Az átalakulás közös szabályai Az átalakulás közös szabályai Általános szabályok 69. (1) Ha a törvény másként nem rendelkezik, a gazdasági társaság más gazdasági társasággá való átalakulása során a gazdasági társaság alapítására vonatkozó

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2006.évi. egyszerűsített éves beszámolóhoz. Dányi Kommunális Közhasznú Társaság. 2118 Dány, Dózsa György u. 43.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2006.évi. egyszerűsített éves beszámolóhoz. Dányi Kommunális Közhasznú Társaság. 2118 Dány, Dózsa György u. 43. Dányi Kommunális Közhasznú Társaság 2118 Dány, Dózsa György u. 43. Cégjegyzékszám: 13-14-000066 Adószám: 20162892-2-13 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2006.évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Dány, 2007. május 14.

Részletesebben

A számvitel és az adózás időszerű kérdései 2013

A számvitel és az adózás időszerű kérdései 2013 Dr. Kardos Barbara Dr. Siklósi Ágnes Dr. Sztanó Imre Dr. Sztanó Imréné Dr. Veress Attila A számvitel és az adózás időszerű kérdései 2013 PR-017/13 Tartalomjegyzék 1. A számviteli törvény változásai....................

Részletesebben

Főkönyvi kivonat. ( 4 oszlopos )

Főkönyvi kivonat. ( 4 oszlopos ) Lapszám: 1 / 9 113 55 000 0 55 000 0 Vagyoni értékű jogok 116 55 000 55 000 0 0 Technikai számla 1193 0 55 000 0 55 000 Vagyoni értékű jogok tervszerinti értékcsökkenése 143 275 000 0 275 000 0 Irodai,

Részletesebben

15EB 01 15EB 01/A. Cégadatok (A) Sopronkőhidai Ipari és Szolgáltató Kft. Cégjegyzékszáma: 08 09 003769

15EB 01 15EB 01/A. Cégadatok (A) Sopronkőhidai Ipari és Szolgáltató Kft. Cégjegyzékszáma: 08 09 003769 Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 15EB 01 Cégjegyzékszáma: 08 09 003769 Székhelye: Sopronkőhidai

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT 2014.01.01. 2014.12.31. TERJEDŐ IDŐSZAKRÓL ELKÉSZÍTETT BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT 2014.01.01. 2014.12.31. TERJEDŐ IDŐSZAKRÓL ELKÉSZÍTETT BESZÁMOLÓHOZ NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT. : 4032 Debrecen, Ady Endre u. 1. : 52/ 310-065, 413-515; Fax: 52/ 532-774 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT 2014.01.01. 2014.12.31. TERJEDŐ IDŐSZAKRÓL

Részletesebben

Észak-dunántúli Áramszolgáltató Részvénytársaság. Tőzsdei éves jelentés 2002

Észak-dunántúli Áramszolgáltató Részvénytársaság. Tőzsdei éves jelentés 2002 Észak-dunántúli Áramszolgáltató Részvénytársaság Tőzsdei éves jelentés 2002 Az éves jelentés tartalma Mérleg, Eredménykimutatás 3. oldal Kiegészítő melléklet 8. oldal Üzleti jelentés... 51. oldal Budapesti

Részletesebben

Dr. Siklósi Ágnes Dr. Veress Attila Feladatgyűjtemény a Pénzügyi számvitel 2 tantárgyhoz

Dr. Siklósi Ágnes Dr. Veress Attila Feladatgyűjtemény a Pénzügyi számvitel 2 tantárgyhoz Dr. Siklósi Ágnes Dr. Veress Attila Feladatgyűjtemény a Pénzügyi számvitel 2 tantárgyhoz 2015 1. FEJEZET IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 2 TANÓRAI MEGOLDÁSRA AJÁNLOTT FELADATOK 1. feladat (költségek, ráfordítások

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSOK VAGYONSZERZÉSI ILLETÉKKÖTELEZETTSÉGE

VÁLLALKOZÁSOK VAGYONSZERZÉSI ILLETÉKKÖTELEZETTSÉGE VÁLLALKOZÁSOK VAGYONSZERZÉSI ILLETÉKKÖTELEZETTSÉGE Dr. Németh Mária Nemzeti Adó- és Vámhivatal Vas Megyei Adóigazgatósága Sopron, 2011. október 7. Előadás témái Jogszabályi háttér Visszterhes vagyonszerzések

Részletesebben

Nyírbátori Városfejlesztő és Működtető Kft

Nyírbátori Városfejlesztő és Működtető Kft 1. Általános kiegészítések 1.1.A gazdálkodó bemutatása 1.1.1. A gazdálkodó főbb adatai - Székhely: - Internetes honlap címe: (ha a beszámolót a honlapon is közzéteszi) - Működési forma: Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

Előterjesztés. Dévaványa Város Önkormányzat 2013. augusztus 27-én tartandó rendkívüli Képviselőtestületi

Előterjesztés. Dévaványa Város Önkormányzat 2013. augusztus 27-én tartandó rendkívüli Képviselőtestületi Előterjesztés Dévaványa Város Önkormányzat 2013. augusztus 27-én tartandó rendkívüli Képviselőtestületi ülésére Tárgy: Dévaványai Szociális Szövetkezet megalakítására Tisztelt Képviselő-testület! A szövetkezetek,

Részletesebben

CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt. Alapszabálya

CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt. Alapszabálya CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya Elfogadta a Pénztár Közgyűlése 2015. december 18-án Hatályos 2015. december 19-től Tartalomjegyzék I. A Pénztárra

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó az ÓZDINVEST KFT 2013. évi tevékenységéről J A V A S L A T

B E S Z Á M O L Ó az ÓZDINVEST KFT 2013. évi tevékenységéről J A V A S L A T B E S Z Á M O L Ó az ÓZDINVEST KFT 213. évi tevékenységéről J A V A S L A T a mérleg megállapítására, üzleti jelentés és eredménykimutatás jóváhagyására Tartalom: 213. évi beszámoló - mérleg - eredmény

Részletesebben

Ellenőrző kérdések és feladatok... 53

Ellenőrző kérdések és feladatok... 53 Tartalomjegyzék 6. A kötelezettségekkel kapcsolatos elszámolások............................. 9 6.1 A kötelezettségek fogalma............................................ 9 6.1.1 Hosszú lejáratú kötelezettségek.................................

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ 1 / 16 2016.03.29. 10:49

ELSŐ RÉSZ 1 / 16 2016.03.29. 10:49 1 / 16 2016.03.29. 10:49 2013. évi CLXXVII. törvény a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről 2016.03.24 9 2013. évi CLXXVII.

Részletesebben

Szöveges kiegészítés a 2015.01.01-06.30. időszakra vonatkozó közbenső mérleghez MÉRLEG

Szöveges kiegészítés a 2015.01.01-06.30. időszakra vonatkozó közbenső mérleghez MÉRLEG MÉRLEG 1. Vagyoni értékű jogok 2015. 01.01-06.30. időszakban e vagyonelemek körében a terepi leolvasó rendszer (bruttó értéken 300 ), a számviteli ügyviteli rendszer (bruttó értéken 288 ), a bérszámfejtő

Részletesebben

Nagykovácsi Víziközmű Kft KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2011.01.01-2011.12.31. Nagykovácsi, 2011. április 25. ügyvezető

Nagykovácsi Víziközmű Kft KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2011.01.01-2011.12.31. Nagykovácsi, 2011. április 25. ügyvezető 1 Nagykovácsi Víziközmű Kft KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2011.01.01-2011.12.31. Nagykovácsi, 2011. április 25. Oszoly Tamás ügyvezető 2 Kiegészítő melléklet Nagykovácsi Viziközmű Kft 2011. év 1998. december 16-án

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Elfogadta a 2014.05.22-i Közgyűlés a 15/2014.(2014.05.22.) számú határozatával. Hatályos 2014. június 1-től

ALAPSZABÁLY. Elfogadta a 2014.05.22-i Közgyűlés a 15/2014.(2014.05.22.) számú határozatával. Hatályos 2014. június 1-től ALAPSZABÁLY Elfogadta a 2014.05.22-i Közgyűlés a 15/2014.(2014.05.22.) számú határozatával. Hatályos 2014. június 1-től Az MKB Egészségpénztár - (a továbbiakban: Pénztár), mint önkéntes kölcsönös biztosítópénztár,

Részletesebben

KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ

KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ FORRÁS VAGYONKEZELÉSI ÉS BEFEKTETÉSI NYRT. AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI SZTENDERDEK (IFRS) ALAPJÁN 2014. DECEMBER 31. 1 Tartalomjegyzék 1. Általános

Részletesebben

FŐKÖNYVELŐK LAPJA Megrendelhető számviteli és adózási szaklap

FŐKÖNYVELŐK LAPJA Megrendelhető számviteli és adózási szaklap A Főkönyvelők lapjának előfizetésével 3 mérlegképes könyvelő kaphat 2-2 kreditpontot! A Főkönyvelők klubjának mérlegképes tagjai évente 2 kreditpontot kapnak tagságuk után! Kiadó: Vállalkozásbarát Könyvelő,

Részletesebben

Mérlegbeszámoló kiegészítő melléklete 2007. ÉMÁSZ Nyrt. 1

Mérlegbeszámoló kiegészítő melléklete 2007. ÉMÁSZ Nyrt. 1 Mérlegbeszámoló kiegészítő melléklete 2007. ÉMÁSZ Nyrt. 1 Mérlegbeszámoló kiegészítő melléklete 2007. ÉMÁSZ Nyrt. 2 Mérlegbeszámoló kiegészítő melléklete 2007. ÉMÁSZ Nyrt. 3 Mérlegbeszámoló kiegészítő

Részletesebben

Aegon Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Aegon Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság Aegon Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság Éves beszámoló K I E G É S Z Í T Ő M E L L É K L E T 2015. január 1. - 2015. december 31. Aegon Magyarország Lakástakarékpénztár

Részletesebben

NEMZETI MUNKAÜGYI HIVATAL. Általános Szerződési Feltételek. A munkavédelmi jellegű bírságpénzek felhasználása céljából kötött Támogatási Szerződéshez

NEMZETI MUNKAÜGYI HIVATAL. Általános Szerződési Feltételek. A munkavédelmi jellegű bírságpénzek felhasználása céljából kötött Támogatási Szerződéshez NEMZETI MUNKAÜGYI HIVATAL Általános Szerződési Feltételek A munkavédelmi jellegű bírságpénzek felhasználása céljából kötött Támogatási Szerződéshez 2 Tartalomjegyzék I. Preambulum... 3 II. Gyakran használt

Részletesebben

12. szám 123. évfolyam 2008. május 2. TARTALOM

12. szám 123. évfolyam 2008. május 2. TARTALOM 12. szám 123. évfolyam 2008. május 2. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 17/2008. (V. 2. MÁV Ért. 12.) VIG. sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV Zrt. Értékelési

Részletesebben

A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI RT 2004. ÉVI ÉVES JELENTÉSE A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE SZÁMÁRA

A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI RT 2004. ÉVI ÉVES JELENTÉSE A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE SZÁMÁRA 1 0 5 6 4 3 0 3 1 5 3 3 1 1 4 0 7 Statisztikai számjel 0 7-1 0-0 0 1 0 1 3 Cégjegyzék száma A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI RT 2004. ÉVI ÉVES JELENTÉSE A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE SZÁMÁRA 1 1 0 5 6 4 3 0 3 1 5

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2015. évi. egyszerűsített éves beszámolóhoz PALLAS ATHÉNÉ DOMUS MENTIS ALAPÍTVÁNY. 6000 Kecskemét, Izsáki út 10.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2015. évi. egyszerűsített éves beszámolóhoz PALLAS ATHÉNÉ DOMUS MENTIS ALAPÍTVÁNY. 6000 Kecskemét, Izsáki út 10. PALLAS ATHÉNÉ DOMUS MENTIS ALAPÍTVÁNY 6000 Kecskemét, Izsáki út 10. Adószám: 18524992-1-03 KSH: 18524992-8542-569-03 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Kecskemét, 2016. május

Részletesebben

Az adókkal szembeni általános ellenállás költséges: az adóalanyok minden utat és módot felhasználnak az adó kikerülésére ( Erich Streissler, Bécs)

Az adókkal szembeni általános ellenállás költséges: az adóalanyok minden utat és módot felhasználnak az adó kikerülésére ( Erich Streissler, Bécs) Költségelszámolások Az adókkal szembeni általános ellenállás költséges: az adóalanyok minden utat és módot felhasználnak az adó kikerülésére ( Erich Streissler, Bécs) Hol tartunk SZJA hatálya,alanyi, tárgyi

Részletesebben

2000. évi C. törvény módosításokkal * egységes szerkezetbe foglalt szövege a számvitelrõl

2000. évi C. törvény módosításokkal * egységes szerkezetbe foglalt szövege a számvitelrõl 2000. évi C. törvény módosításokkal * egységes szerkezetbe foglalt szövege a számvitelrõl A piacgazdaság mûködéséhez nélkülözhetetlen, hogy a piac szereplõi számára hozzáférhetõen, döntéseik megalapozása

Részletesebben

A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NYRT

A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NYRT 1 0 5 6 4 3 0 3 1 5 3 3 1 1 4 0 7 Statisztikai számjel 0 7-1 0-0 0 1 0 1 3 Cégjegyzék száma A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NYRT 2006. ÉVI ÉVES JELENTÉSE A TŐKEPIACRÓL SZÓLÓ 2001. ÉVI CXX. TV. ALAPJÁN Mérleg

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET az éves beszámolóhoz 2015. évről

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET az éves beszámolóhoz 2015. évről Adószám: 10588549-2-09 1-50 oldal Cégbíróság: Debreceni Törvényszék Cégjegyzék száma: 09-09-001011 Herpály-Team Építőipari és Szolgáltató Kft 4100 Berettyóújfalu, József A. u. 35. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

Részletesebben

ÚJ PILLÉR ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

ÚJ PILLÉR ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ÚJ PILLÉR ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR Ü Z L E T I J E L E N T É S 2015. ÉV T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. 2015-BEN BŐVÜLŐ TAGSÁG, BŐVÜLŐ EGYÉNI BEFIZETÉSEK AZ ÚJ PILLÉRBEN... 3 2. AZ

Részletesebben

L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 225. MELLÉKLET: 1 TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének./2015. (.) önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletéről, elidegenítésük szabályairól

Részletesebben

1.b. 2.a. 2.b. 3.a. 3.b. 4.a. 4.b.

1.b. 2.a. 2.b. 3.a. 3.b. 4.a. 4.b. TARTALOMJEGYZÉK 1.a. A számvitel törvényi szintű szabályozásának szükségessége. A számviteli törvény célja, filozófiája, hatálya, kikre terjed ki. A számviteli törvény által meghatározott számviteli alapelvek

Részletesebben

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. Tel/ Fax: 06-66/441-351 Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA Érvényes: 2014. év január hó 1.

Részletesebben

2000. évi C. törvény. a számvitelről

2000. évi C. törvény. a számvitelről 2000. évi C. törvény a számvitelről A piacgazdaság működéséhez nélkülözhetetlen, hogy a piac szereplői számára hozzáférhetően, döntéseik megalapozása érdekében mind a vállalkozók, mind a nem nyereségorientált

Részletesebben

15EB 01 15EB 01/A. ÉVES MÉRLEG "A" típus

15EB 01 15EB 01/A. ÉVES MÉRLEG A típus 2016. 06. 08. Elektronikus Beszámoló Portál Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 15EB 01

Részletesebben

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA SZÁMVITELI POLITIKA

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA SZÁMVITELI POLITIKA ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA SZÁMVITELI POLITIKA (Elfogadva a Szenátus 157/2015. (XII.09.) sz. határozatával) 2015. 2 Tartalomjegyzék PREAMBULUM... 4 1. A számviteli politika jogforrásai... 4 2. A szabályzat

Részletesebben

Összeállította: Seres Sándorné főiskolai docens

Összeállította: Seres Sándorné főiskolai docens Segédlet a szakspecifikus számvitel oktatásához a levelező tagozat Pénzügy számvitel szak IV. évfolyamos hallgatóinak Összeállította: Seres Sándorné főiskolai docens I. A követelések és a pénzeszközök

Részletesebben

dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor ügyvéd ingatlanforgalmi szakjogász A ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA Alapszabály

dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor ügyvéd ingatlanforgalmi szakjogász A ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA Alapszabály Tisztelt érdeklődő! Ezt a dokumentumot tájékoztatásul tesszük közzé. Célja, hogy Ön előzetesen átlássa a társaság alapításával járó egyes adminisztratív kötelezettségeit. Magyarázó szövegeket az egyes

Részletesebben

RITEK ZRT. 0 6 1 0 0 0 0 2 7 9. ország. Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat. Független könyvvizsgálói jelentés

RITEK ZRT. 0 6 1 0 0 0 0 2 7 9. ország. Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat. Független könyvvizsgálói jelentés KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

A társaság alapadatai

A társaság alapadatai A társaság alapadatai Megnevezése: Működési formája. ÖKO-DOMBÓ Dombóvári Környezet- és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Korlátolt felelősségű társaság Cégjegyzék száma: 17-09-005330 Adószáma: 13490315-2-17

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2013 üzleti évről

Kiegészítő melléklet 2013 üzleti évről Statisztikai számjel: 13546636360011315 Cégjegyzék száma: 15-09 - 070074 Vállalkozás megnevezése: Szalka-Víz Mátészalka Térségi Víz- és Csatornaszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Vállalkozás címe:

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete 2012.

ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete 2012. BAKONYVIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 2870 Kisbér, Kossuth L. u. 14. Cg.: 11-02-000651 ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete 2012.... TARTALOMJEGYZÉK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET... 3 I. Általános rész... 3 1. A Takarékszövetkezet

Részletesebben

Mérlegbeszámoló kiegészítő melléklete 2013. ÉMÁSZ Nyrt. 1

Mérlegbeszámoló kiegészítő melléklete 2013. ÉMÁSZ Nyrt. 1 Mérlegbeszámoló kiegészítő melléklete 2013. ÉMÁSZ Nyrt. 1 Mérlegbeszámoló kiegészítő melléklete 2013. ÉMÁSZ Nyrt. 2 Mérlegbeszámoló kiegészítő melléklete 2013. ÉMÁSZ Nyrt. 3 Mérlegbeszámoló kiegészítő

Részletesebben

MÁV Magyar Államvasutak Zártkören Mköd Részvénytársaság MÁV Magyar Államvasutak Zártkören Mköd Részvénytársaság Tartalomjegyzék I Általános kiegészítések 7 I.1 A vállalkozás bemutatása 7 I.2 A Társaság

Részletesebben