TKE TÁRSADALMI ÉS KÖZÖSSÉGI ELÉGEDETTSÉG VALAMINT ÉRDEKKÉPVISELETEK ELÉGEDETTSÉGE STANDARD. Készítették: Tarr Judit Gyene Piroska

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TKE TÁRSADALMI ÉS KÖZÖSSÉGI ELÉGEDETTSÉG VALAMINT ÉRDEKKÉPVISELETEK ELÉGEDETTSÉGE STANDARD. Készítették: Tarr Judit Gyene Piroska"

Átírás

1 TKE TÁRSADALMI ÉS KÖZÖSSÉGI ELÉGEDETTSÉG VALAMINT ÉRDEKKÉPVISELETEK ELÉGEDETTSÉGE STANDARD Készítették: Tarr Judit Gyene Piroska TKE.doc Létrehozás dátuma: /1. oldal

2 Tartalom 1. Bevezetés A TKE standard célja, koncepciója További célok A standard bevezetésének és alkalmazásának alapfeltétele További feltételek Eredmény Kapcsolat a többi normatív szabályozóval Alapvető kapcsolatai a strukturális és eredménystandard-csoportok elemeivel Alkalmazási terület Hivatkozások Fogalommagyarázat További fogalmak A standard leírása TKE 1. standard TKE 1.1. standard TKE 1.2. standard TKE 1.3. standard TKE 1.4. standard TKE 2. standard TKE 2.1. standard TKE 2.2. standard TKE 3. standard TKE 3.1. standard TKE 3.2. standard TKE 3.3. standard TKE 3.4. standard Mellékletek, függelékek Melléklet: kérdőív (egy lehetséges változat) Irányelvek a TKE bemutatásához: kapcsolat a kiválósági modellekkel Lehetséges indikátorok a TÁRSADALMI MEGFELELÉS méréséhez TKE.doc Létrehozás dátuma: /2. oldal

3 1. BEVEZETÉS 1.1. A TKE standard célja, koncepciója A standard elsődleges célja, hogy a szociális valamint a gyermekvédelmi szolgáltató szervezet működésének eredményességét minősítő standardok vizsgálata által objektív képet lehessen kapni a szolgáltatók társadalmi felelősségvállalásáról a társadalmi, közösségi és érdekképviseleti elégedettség megítélése segítségével. E cél érdekében a standardok lehetőséget teremtenek arra, hogy a szociális valamint a gyermekvédelmi szolgáltató szervezet egyrészt meggyőző módon be tudja mutatni a társadalmi felelősségvállalási képességét, másrészt kialakítja a széles körben értelmezett társadalom, a szűkebb körben értelmezett szolgáltatóval kapcsolatban lévő közösségek valamint az érdekképviseletek véleményének, elégedettségének felmérését illetve az elégedettségi mutatók folyamatos javítására való törekvést. A TKE standard a többi szociális és gyermekvédelmi eredmény standarddal együtt alkalmazva hozzájárul a szociális valamint a gyermekvédelmi szolgáltató szervezet működésének objektív és komplex megítéléséhez. A TKE standard koncepciója, hogy a társadalmi/közösségi és érdekképviseletek elégedettségének megítélése szempontjából a szociális valamint a gyermekvédelmi szolgáltató szervezetnek képesnek kell lennie megvizsgálni, hogy működése által hogyan valósítja meg a társadalmi felelősségvállalást illetve milyen mértékben képes biztosítani a társadalmi megfelelést. A társadalmi megfelelés szempontjából az érintettek széles köre (érdekelt felek) alatt a társadalom, a közösség és a közvélemény azon részét értjük, amelyekre a szociális valamint gyermekvédelmi szolgáltató szervezet működésével hatással van: az igénybevevőket (pl. szociális alap- illetve szakszolgáltatásokat igénybevevő családok, idősek, krónikus betegek, szenvedélybetegek, fogyatékosok, hajléktalanok, bölcsődei ellátottak valamint hozzátartozóik), mellyel kapcsolatban a Felhasználói/hozzátartozói elégedettség (FHE) standard határoz meg követelményeket, TKE.doc Létrehozás dátuma: /3. oldal

4 a végfelhasználókat (pl. társadalmi közösségek, kiscsoportok, lakószomszédok, munkavállalók illetve a szolgáltatást igénybe vevők családtagjai), tulajdonosokat (pl. fenntartók, finanszírozók, befektetők), mellyel kapcsolatban a Tulajdonosi/fenntartói elégedettség (TFE) standard határoz meg követelményeket, a szervezet munkatársait, mellyel kapcsolatban a Dolgozói/munkatársi elégedettség (DME) standard határoz meg követelményeket, az alvállalkozókat és beszállítókat (pl. anyagbeszállítók, különböző szolgáltatást végző alvállalkozók), szakmai irányító szerveket (pl. ellenőrző hatóság, irányító szervezetek, minisztériumok, közigazgatás), egyéb partnereket, szakmai ágazatokat (pl. civil szervezetek, alapítványok, média, oktatás, környezetvédelem, egészségügy), és az érdekképviseleteket (pl. helyi-, országos vagy nemzetközi érdekképviseleti szervezetek, civil érdekvédelmi illetve érdekképviseleti szervezetek). A fent ismertetett érdekelt felek elvárásai alapján a szociális és gyermekvédelmi szabályozó rendszeren belül az eredménystandardok szereplőnként felhasználók, hozzátartozók (FHE), tulajdonosok, fenntartók (TFE), dolgozók, munkatársak (DOE), a társadalom, közösségek, érdekképviseletek (TKE) csoportosítják azokat a szempontokat, melyekből szükséges egy komplex, összesített elemzést készíteni a társadalmi megfelelés mértékének megállapításához. A társadalmi felelősségvállalás megvalósítása érdekében a szociális valamint a gyermekvédelmi szolgáltató szervezetnek meg kell valósítania egy Társadalmi megfelelősség program -ot, melyben négy célt kell szem előtt tartania: a szociális valamint a gyermekvédelmi szolgáltató szervezettel kapcsolatban álló emberi közösségek elsősorban a munkavállalók, a szolgáltatásokat igénybevevők, a lakószomszédok életminőségének javítása, amihez hozzátartozik e közösségek emberi méltóságának védelme, személyiségfejlődésének előmozdítása, az érdekképviseletek által képviselt csoport(ok) tagok életminőségének hozzáigazítása a többségi társadalom tagjainak életminőségéhez; a szociális valamint a gyermekvédelmi szolgáltató szervezet működésének teret adó lokális, valamint globális természeti környezet védelme; TKE.doc Létrehozás dátuma: /4. oldal

5 az etikai értékek és a törvényi keretek tiszteletben tartása; a fenntartható gazdasági fejlődéshez való hozzájárulás iránti elkötelezettség, ami megnyilvánulhat a szociális valamint a gyermekvédelmi szolgáltató szervezet pénzügyigazdasági stabilitásában, a tisztességes haszon elvén nyugvó, átlátható gazdasági működésben. A Társadalmi megfelelősség program -ot úgy kell bevezetni és fenntartani, hogy az integrált részét képezze a szervezet egyéb fejlesztési programjainak. A szociális valamint a gyermekvédelmi szolgáltató szervezet társadalmi felelősségvállalási képességének bemutatása fel kell, hogy ölelje a közösség szolgálata, a környezetvédelem, ökológia, a kisebbségek és hátrányos helyzetűek támogatása, a szociális háló kifeszítése, az átláthatóság a szervezet érintettjei részére valamint a filantrópia, mecenatúra dimenzióit. A TKE mérésének szempontjai a szabálykövető magatartás, az erkölcsösség, a környezettisztelet és a politikai kompatibilitás dimenzióit ölelik fel és adnak olyan iránymutatót kiinduló szempontokat, alapmutatókat és sikerkritériumokat, mintakérdőívet, melynek segítségével kialakítható a szociális valamint a gyermekvédelmi szolgáltató szervezetek egyedi mérőeszköze és módszertana. A mérések eredményei pedig megmutatják, hogy a szociális valamint a gyermekvédelmi szolgáltató szervezet által a társadalmi/közösségi és érdekképviseletek elégedettségének megítélése szempontjából érintettek (stakeholderek) miként vélekednek a szervezet működéséről, mennyire elégedettek azzal. A standard másodlagos célja az ellenőrzési és engedélyezési tevékenység támogatásán túlmenően olyan standardok és indikátorok meghatározása, melyek támogatják a külső és belső mérhetőség és összehasonlíthatóság (bencmarking), a folyamatos minőségfejlesztés igényeit valamint a jogi és szakmai szabályozás szétválasztását, az ellátás területén jelen lévő jogi túlszabályozottság lehetséges csökkentését További célok a társadalom, a közösségek, az érdekképviseletek elvárásainak szélesebb körű ismertetése, tudatosítása, az elégedettség összetevőit megjelenítő paraméterek harmonizációja, illetve azok szükséges változtatása, TKE.doc Létrehozás dátuma: /5. oldal

6 a szociális valamint a gyermekvédelmi szolgáltató szervezet társadalmi hatásának és a szolgáltatás/ok minőségének folyamatos fejlesztése, a vizsgálati faktoroknál felmerülő hiányosságok csökkentése, a vizsgálat módszertanának finomítása A standard bevezetésének és alkalmazásának alapfeltétele A standard bevezetésének alapfeltétele, hogy a szociális valamint a gyermekvédelmi szolgáltató szervezet ismerje a társadalom, a közösségek és az érdekképviseleti szervezetek elvárásait megjelenítő paramétereket, mutatókat. A standard rendszeres vizsgálata és értékelése a szolgáltató szakmai tevékenységet minősítő eljárás elválaszthatatlan részét képezi. A vizsgálat eredményélt közzé teszik, a feltárt hiányosságokra adott válaszokat közösen fogalmazzák meg és fogadják el, a fejlesztési lehetőségeket megjelenítik a vezetőségi átvizsgálás során illetve a szakmai programban majd a korrekciót követően utóellenőrzést hajtanak végre További feltételek Az objektív képalkotás feltétele a teljes körű adatgyűjtés és adatelemzés: adatgyűjtés-adatelemzés a vizsgált követelménytől / területtől független szakértőkkel, módszerek teljes körű alkalmazása, vizsgálatok rendszeres időközönként való elvégzése, a vizsgálati módszerek, eljárások, a vizsgálatokban résztvevők meghatározott időszakonként való felülvizsgálata, értékelése, fejlesztése Eredmény A szociális valamint a gyermekvédelmi szolgáltató szervezet működésében megnyilvánul a társadalmilag felelős magatartás, ami azt jelenti, hogy szolgáltatásainak színvonala megfelel a társadalmi elvárásoknak, ezáltal a szervezet eredményessége szempontjából fontos szereplők érdekeit a törvényben meghatározott mértéket túllépve veszi figyelembe: javul a szociális valamint a gyermekvédelmi szolgáltató szervezettel kapcsolatban álló emberi közösségek életminősége, TKE.doc Létrehozás dátuma: /6. oldal

7 megvalósul e közösségek emberi méltóságának védelme, előremozdul a személyiségfejlődésük; az érdekképviseletek által képviselt csoport/ok tagjainak életminősége egyező lesz a többségi társadalom tagjainak életminőségével; megvalósul a szociális valamint a gyermekvédelmi szolgáltató szervezet működésének teret adó lokális, valamint globális élő és élettelen környezet, természet kímélete, környezetet terhelő hatások minimalizálása, létrejön a jog és szabálysértés nélküli működés, intézményesül az etikus magatartás, a filantrópia, mecenatúra, partnerivé és hatékonnyá válik a hatalommal, önkormányzati szervekkel, kisközösségekkel, a beszállítókkal/alvállalkozókkal és a társadalommal való együttműködés. A vizsgálat kiértékelése, és az erre épülő intézkedések eredményeként fokozatosan szűnnek meg a vizsgálatra okot adó problémák. A vizsgálati módszerek hatékonysága fejlődik. A működési-működtetési problémák csökkennek, a komplex szolgáltatási eredményesség fejlődik Kapcsolat a többi normatív szabályozóval A Társadalmi/közösségi elégedettség és érdekképviseletek elégedettsége -standard olyan ún. feltételes- és gyűjtő-standard, amelynek értékelése a négy kiemelt eredmény-standardon túl valamennyi szociális és gyermekvédelmi szolgáltatási standard, irányelv és protokoll értékelését követően lehetséges, azok tapasztalatainak és minősítéseinek függvényében Alapvető kapcsolatai a strukturális és eredménystandard-csoportok elemeivel I. A strukturális standardok elemei közül 1. Felvétel, elbocsátás (FEB) 2. A szolgáltatásokhoz kapcsolódó dokumentáció (DOK) 3. A szolgáltatásokat igénybevevők jogai, tájékoztatás, adatkezelés (ETA) 4. Vezetés, igazgatás (VEZ) TKE.doc Létrehozás dátuma: /7. oldal

8 5. Humán erőforrás-menedzsment (HEM) 6. Dolgozói/munkatársi jogok, egészségvédelem és kockázatkezelés (DEK) 7. Minőségmenedzsment, minőségfejlesztés (MIN) 8. Kommunikáció, információ, marketing (KOM) 9. Épületek és berendezések működtetése és biztonsága (ÉBM) 10. Rendszer-együttműködés (REN) II. Az eredmény standardok elemei közül 8. Szolgáltatást igénybe vevő szerinti (szolgáltatási) eredmények (SzER) 9. Felhasználói/hozzátartozói elégedettség (FHE) 10. Tulajdonosi/fenntartói elégedettség (TFE) 11. Dolgozói/munkatársi elégedettség (DOE) 2. ALKALMAZÁSI TERÜLET A standard alkalmazása kiterjed valamennyi szociális valamint a gyermekvédelmi szolgáltató szervezetre (a tulajdonosi formától függetlenül beleértve a személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltató- és szakellátást biztosító intézményt/magán szolgáltatót/stb.), a szolgáltatóknál az érintettek bevonásával a szakmai tevékenység minősítésének egyik elemét, a társadalmi felelősségvállalás mérését, a szabálykövető magatartás, az erkölcsösség, a környezettisztelet és a politikai kompatibilitás dimenzióiban. A szolgáltatási terület sokszínű, szerteágazó működési struktúrában biztosítja a minőségi szociális és gyermekvédelmi ellátási formákat. Minden típusú szervezetben alapvető fontosságú a szociális valamint a gyermekvédelmi szolgáltató szervezettel kapcsolatban álló emberi közösségek, az érdekképviseletek, széles körben értelmezve a társadalom elégedettsége, ezért minden szervezetben biztosítani kell a társadalmi megfelelés mérését. 3. HIVATKOZÁSOK Vállalkozások társadalmi felelőssége az Európai Unióban és Magyarországon, Budapesti Corvinus Egyetem Gazdaságetikai Központ La Vida Kft., Marosán Gy.: Stratégiai menedzsment, Műszaki Kvk., A szociális munka Etikai kódexe TKE.doc Létrehozás dátuma: /8. oldal

9 Török Attila: Üzleti etika, Századvég, Accounting for corporate social responsibility: Monitoring, measuring and reporting corporate social responsibility, The Corporate Citizenship Company, Malcolm McIntosh, Ruth Thomas, Deborah Leipziger, Gill Coleman: Living Corporate Citizenship, Pearson Education Ltd., Lucas Meijs, Marijke Steenbergen, Tirza van Hal: Volunteering and participation on the agenda (Survey on volunteering policies and partnerships in the European Union), Utrecht, The Netherlands, Európai Parlament állásfoglalása a Jövő európai szociális modelljé -ről (2005/2248(INI): Munkaügyi Szervezet (International Labour Organization, ILO) Alkotmánya valamint Nemzetközi Munkaügyi Egyezmény-e: Business for Social Responsibility: World Business Council for Sustainable Development (WBCSD): Indicators and CRITICS on the Web by MHCinternational ltd: Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) Guidelines for Multinational Enterprises: The Global Reporting Initiative (GRI)): The Caux Round Table (CRT) Principles for Global Corporate Responsibility: Benchmarks for Measuring Business Performancee: Social Accountability 8000 (SA8000)): The Keidanren Charter for Good Corporate Behaviorr: 4. FOGALOMMAGYARÁZAT Az alkalmazott fogalmak magyarázatát a Fogalom-magyarázat a szociális és gyermekvédelemi normatíva dokumentumokhoz című gyűjtemény tartalmazza. TKE.doc Létrehozás dátuma: /9. oldal

10 4.1. További fogalmak A TKE standard értelmezéséhez szükséges néhány speciális fogalom magyarázata: Társadalmi megfelelés (Tarr Judit): Egy adott szervezet fenntartható fejlődéshez való hozzájárulás iránti elkötelezettségeként határozható meg, amely kiterjed a fenntartható fejlődés természeti környezeti, illetve humán feltételeinek védelmére. Mindezt a munkavállalókkal, azok családjával, a helyi közösséggel és a tágabb értelemben vett társadalommal együttműködve teszi, azzal a céllal, hogy az életszínvonalukat emelje. A társadalmi felelősség mértéke megmutatja egy szervezet sikerességét illetve eredményességét, melyet olyan módon ér el, mely tiszteletben tartja az etikai értékeket, a törvényi kereteket, valamint a szervezet tevékenységével kapcsolatos összes érintett fél igényeit és szükségleteit (World Business Council for Sustainable Development valamint a Business for Social Responsibility által megalkotott The Corporate Social Responsibility, CSR fogalom magyarázatok alapján). A szociális valamint a gyermekvédelmi szolgáltató szervezet esetében társadalmilag felelős magatartás azt jelenti, hogy a szociális szolgáltatások színvonala megfelel a társadalmi elvárásoknak, ezáltal a szervezet eredményessége szempontjából fontos szereplők érdekeit a törvényben meghatározott mértéket túllépve veszi figyelembe. 5. A STANDARD LEÍRÁSA TKE 1. standard A SZOCIÁLIS VALAMINT A GYERMEKVÉDELMI SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET MŰKÖDÉSÉBEN MEGNYILVÁNUL A TÁRSADALMILAG FELELŐS MAGATARTÁS, EZÁLTAL A SZOLGÁLTATÁSAINAK SZÍNVONALA MEGFELEL A TÁRSADALMI ELVÁRÁSOKNAK. TKE 1.1. standard A TÁRSADALMILAG FELELŐS MAGATARTÁS KIALAKÍTÁSA ÉRDEKÉBEN A SZOCIÁLIS VALAMINT A GYERMEKVÉDELMI SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET TÁRSADALMI MEGFELELŐSSÉG PROGRAM -OT VEZET BE ÉS TART FENN, MELY RÉSZÉT KÉPEZI A SZERVEZET EGYÉB FEJLESZTÉSI PROGRAMJAINAK. TKE.doc Létrehozás dátuma: /10. oldal

11 TKE standard A TÁRSADALMI MEGFELELŐSSÉG PROGRAM -NAK CSELEKVÉSI TERVET ÉS MÉRHETŐ PARAMÉTEREKET (INDIKÁTOROK) KELL TARTALMAZNIA AZ ALÁBBI ELEMEK MEGÍTÉLÉSE SZEMPONTJÁBÓL: A szervezet szabálykövető magatartása, az erkölcsössége, etikussága, a környezettisztelete és a politikai kompatibilitása. A Társadalmi megfelelősség program fenti elemeinek fel kell ölelnie a közösség szolgálata, a környezetvédelem, ökológia, a kisebbségek és hátrányos helyzetűek támogatása, érdekvédelem és a szociális háló kifeszítése, az átláthatóság a szervezet érintettjei részére valamint az érdekvédelem, a filantrópia, mecenatúra dimenzióit. TKE 1.2. standard A TÁRSADALMI MEGFELELŐSSÉG PROGRAM BEMENŐ INFORMÁCIÓIT KÉPEZI A SZERVEZET EREDMÉNYESSÉGE SZEMPONTJÁBÓL FONTOS SZEREPLŐK ÉRDEKEINEK ÉS VÉLEMÉNYÉNEK / ELÉGEDETTSÉGÉNEK FELMÉRÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ EREDMÉNYEK VALAMINT A TÉMA NEMZETI ILLETVE NEMZETKÖZI KUTATÁSAINAK EREDMÉNYEI ÉS SZAKMAI SZABÁLYOZÓK VONATKOZÓ KÖVETELMÉNYEI. TKE 1.3. standard A TÁRSADALMI MEGFELELŐSSÉG PROGRAM DOKUMENTÁLT ÉS FELÜLVIZSGÁLT. TKE.doc Létrehozás dátuma: /11. oldal

12 TKE standard A TÁRSADALMILAG FELELŐS MAGATARTÁS KIALAKÍTÁSA ÉRDEKÉBEN FENNTARTOTT TÁRSADALMI MEGFELELŐSSÉG PROGRAM -OT A SZOCIÁLIS VALAMINT A GYERMEKVÉDELMI SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET VEZETÉSE A SZERVEZET EGYÉB FEJLESZTÉSI PROGRAMJAINAK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ KAPCSOLÓDVA RENDSZERES IDŐKÖZÖNKÉNT ÉRTÉKELI. TKE standard A TÁRSADALMI MEGFELELŐSSÉG PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATA SORÁN EGYARÁNT ÉRTÉKELIK A PROGRAM ELEMEINEK ÉS DIMENZIÓINAK MEGVALÓSULÁSÁT ÉS AKTUALITÁSÁT, VALAMINT A PROGRAMBAN RÉSZT VEVŐ SZAKEMBEREK ÉS EGYÉB SZEREPLŐK SZAKÉRTELMÉT ÉS AKTIVITÁSÁT. AZ ÉRTÉKELÉS SORÁN FIGYELEMBE KELL VENNI A SZERVEZET EREDMÉNYESSÉGE SZEMPONTJÁBÓL FONTOS SZEREPLŐK ÉRDEKEIT ÉS VÉLEMÉNYÉT VALAMINT A NEMZETI ILLETVE NEMZETKÖZI KUTATÁSOK, ÚTMUTATÁSOK EREDMÉNYEIT. TKE 1.4. standard A SZOCIÁLIS VALAMINT A GYERMEKVÉDELMI SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET VEZETÉSE MEGHATÁROZZA A TÁRSADALMI MEGFELELŐSSÉG PROGRAM AZON ELEMEIT, MELYEKKEL KAPCSOLATOS EREDMÉNYEKET RENDSZERESEN NYILVÁNOSSÁGRA HOZZA MIND A SZERVEZETEN BELÜL, MIND AZON KÍVÜL. TKE standard magyarázata A szociális valamint a gyermekvédelmi szolgáltató szervezet vezetői felelősek azért, hogy a szervezet működésében megnyilvánuljon a társadalmilag felelős magatartás, ami azt jelenti, hogy a szolgáltatások színvonala megfelel a társadalmi elvárásoknak, ezáltal a szervezet eredményessége szempontjából fontos szereplők érdekeit a törvényben meghatározott mértéket túllépve veszi figyelembe. A társadalmilag felelős magatartás megnyilvánulásának színterei: a szociális valamint a gyermekvédelmi szolgáltató szervezettel kapcsolatban álló emberi közösségek elsősorban a munkavállalók, a szolgáltatásokat igénybevevők, a lakószomszédok életminőségének javítása, amihez hozzátartozik e közösségek emberi méltóságának védelme, személyiségfejlődésének előmozdítása, az érdekképviseletek által képviselt csoport(ok) tagok életminőségének hozzáigazítása a többségi társadalom tagjainak életminőségéhez; TKE.doc Létrehozás dátuma: /12. oldal

13 a szociális valamint a gyermekvédelmi szolgáltató szervezet működésének teret adó lokális, valamint globális természeti környezet védelme; az etikai értékek és a törvényi keretek tiszteletben tartása; a fenntartható gazdasági fejlődéshez való hozzájárulás iránti elkötelezettség, ami megnyilvánulhat a szociális valamint a gyermekvédelmi szolgáltató szervezet pénzügyigazdasági stabilitásában, a tisztességes haszon elvén nyugvó, átlátható gazdasági működésben. A társadalmilag felelős magatartás kialakítását és folyamatos fejlesztését szolgálja a Társadalmi megfelelősség program, mely integrált részét képezi a szolgáltató egyéb fejlesztési programjainak. A program a tervezéstől, a program megvalósulásán át az értékelés illetve továbbfejlesztés minden fázisában dokumentált, ami lehetővé teszi a program nyomon követését, felülvizsgálatát és a folyamatos fejlesztését. A program megalkotása valamint az értékelése során figyelembe kell venni és a felülvizsgált újabb programokba be kell építeni a témára vonatkozó nemzetközi illetve nemzeti kutatások illetve szabályozó alkotások (pl. irányelvek, standardok) eredményeit valamint szervezet eredményessége szempontjából fontos szereplők emberi közösségek, érdekszervezetek és a széles körű társadalom érdekeit. A szociális valamint a gyermekvédelmi szolgáltató szervezet vezetése meghatározza a Társadalmi megfelelősség program azon elemeit, melyekkel kapcsolatos eredményeket rendszeresen nyilvánosságra hozza mind a szervezeten belül, mind azon kívül. A nyilvánosságra hozatal eljárása (pl. módszerei, kommunikációs csatornái, felelősségei) a szervezet egyéb, kommunikációs eljárásaival összhangban kell meghatározni és rendszeresen felülvizsgálni. TKE standard felülvizsgálati szempontja 1. A szociális valamint a gyermekvédelmi szolgáltató szervezet a társadalmilag felelős magatartásának megnyilvánulása érdekében rendelkezik Társadalmi megfelelősség program -al. 2. A Társadalmi megfelelősség program dokumentált. 3. A Társadalmi megfelelősség program részét képezi a szervezet egyéb fejlesztési programjainak. TKE.doc Létrehozás dátuma: /13. oldal

14 4. A Társadalmi megfelelősség program bemenő információit képezi a szervezet eredményessége szempontjából fontos szereplők érdekeinek és véleményének / elégedettségének felméréséből származó eredmények valamint a nemzeti illetve nemzetközi kutatások, útmutatások eredménye és a tárgyra vonatkozó szakmai szabályzók követelményei. 5. A Társadalmi megfelelősség program -ot a szervezet vezetése a vezetői felülvizsgálathoz integráltan rendszeres időközönként értékeli és folyamatosan továbbfejleszti. 6. A szociális valamint a gyermekvédelmi szolgáltató szervezet vezetése meghatározza a Társadalmi megfelelősség program nyilvánosságra hozható elemeit valamint a program kommunikálásának módszereit. 7. A Társadalmi megfelelősség program -al kapcsolatos kommunikáció a szervezet egyéb, kommunikációs eljárásaival összhangban meghatározott és felülvizsgált. TKE 2. standard MEGFELELŐ TAPASZTALATTAL, TUDÁSSAL ÉS GYAKORLATTAL RENDELKEZŐ MUNKATÁRSAK RENDSZERESEN GYŰJTIK, ELEMZIK ÉS ÉRTÉKELIK A SZOCIÁLIS VALAMINT A GYERMEKVÉDELMI SZOLGÁLTATÓ SZERVEZETTEL KAPCSOLATBAN LÉVŐ KÖZÖSSÉGEK, ÉRDEKVÉDELMI SZERVEZETEK ÉS A TÁRSADALOM ELÉGEDETTSÉGÉRE VONATKOZÓ ADATOKAT A SZERVEZET TÁRSADALMILAG FELELŐS MAGATARTÁSÁNAK BIZONYÍTÁSA ÉRDEKÉBEN. TKE 2.1. standard A KÖZÖSSÉGEK, ÉRDEKVÉDELMI SZERVEZETEK ÉS A TÁRSADALOM ELÉGEDETTSÉGÉRE VONATKOZÓ ADATELEMZÉSEK EREDMÉNYÉT MEGISMERTETIK AZ ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS ÉRINTETTJEIVEL. TKE 2.2. standard A KÖZÖSSÉGEK, ÉRDEKVÉDELMI SZERVEZETEK ÉS A TÁRSADALOM ELÉGEDETTSÉGÉRE VONATKOZÓ ADATELEMZÉSEK EREDMÉNYÉT A SZOCIÁLIS VALAMINT A GYERMEKVÉDELMI SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET VEZETÉSE BEÉPÍTI A SZERVEZET- ILLETVE MINŐSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAMJÁBA. TKE.doc Létrehozás dátuma: /14. oldal

15 TKE standard magyarázata A szociális valamint a gyermekvédelmi szolgáltató szervezet vezetői felelősek a közösségek, érdekvédelmi szervezetek és a társadalom elégedettségére vonatkozó adatgyűjtés, mérés kiválasztásáért és a mérési módszerek és gyakoriság meghatározásáért. A következtetésekhez és a döntéshozatalhoz az adatokat összegyűjtik, elemzik, és használható információvá alakítják. Az adatelemzésben megfelelő tapasztalattal és szakmai jártassággal rendelkező személyek vesznek részt. Az átlátható működés és a nyílt párbeszéd megköveteli, hogy az elégedettségmérések eredményét megismertessék az abban résztvevőkkel. TKE standard felülvizsgálati szempontja 1. A TKE elégedettségre vonatkozó adatgyűjtés területe, módszere és gyakorisága meghatározott. 2. A TKE elégedettségre vonatkozó adatgyűjtésért felelős személyek meghatározottak. 3. A TKE elégedettségre vonatkozó adatgyűjtés megvalósul. 4. A TKE elégedettségre vonatkozó adatgyűjtésből származtatott információkat elemzik, értékelik, és a szakmai minőségfejlesztési program készítésénél felhasználják. 5. A TKE elégedettséggel kapcsolatos eredményeket közzéteszik a felmérésben érintettek számára. TKE 3. standard A VEZETŐK A SZOCIÁLIS VALAMINT A GYERMEKVÉDELMI SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET TÁRSADALMI MEGFELELŐSÉGÉNEK FOLYAMATOS MEGFIGYELÉSÉRE ÉS ÉRTÉKELÉSÉRE ALKALMAS INDIKÁTOROKAT HATÁROZNAK MEG, EZEKET MONITOROZZÁK ÉS ÉRTÉKELIK. TKE 3.1. standard AZ EGYES INDIKÁTOROK KIVÁLASZTÁSÁNÁL FIGYELEMBE VESZIK A TÁRSADALMI MEGFELELŐSÉG KOMPONENSEINEK MÉRHETŐSÉGÉT ÉS ÖSSZEHASONLÍTHATÓSÁGÁT. TKE.doc Létrehozás dátuma: /15. oldal

16 TKE 3.2. standard A TÁRSADALMI FELELŐSSÉG VÁLLALÁSSAL KAPCSOLATOS INDIKÁTOROK MÉRÉSE ÉS ELEMZÉSE DOKUMENTÁLT. TKE 3.3. standard A TÁRSADALMI FELELŐSSÉG VÁLLALÁSSAL KAPCSOLATOS INDIKÁTOROK EREDMÉNYEIT A SZOCIÁLIS VALAMINT A GYERMEKVÉDELMI SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET MEGISMERTETI AZ ÉRINTETTEKKEL (PL. MUNKATÁRSAK, SZOLGÁLTATÁST IGÉNYBE VEVŐK, TÁRSADALOM, KÖZÖSSÉGEK, ÉRDEKVÉDELMI SZERVEZETEK). TKE 3.4. standard A TÁRSADALMI FELELŐSSÉG VÁLLALÁSSAL KAPCSOLATOS INDIKÁTOROK ALKALMAZHATÓSÁGÁT A SZOCIÁLIS VALAMINT A GYERMEKVÉDELMI SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET RENDSZERES IDŐKÖZÖNKÉNT FELÜLVIZSGÁLJA. TKE standardok magyarázata Az indikátorok képzése a közösség szolgálata, a környezetvédelem, ökológia, a kisebbségek és hátrányos helyzetűek támogatása, a szociális háló kifeszítése, az átláthatóság a szervezet érintettjei részére valamint az érdekvédelem, a filantrópia, mecenatúra dimenzióit, figyelembe véve az összehasonlíthatóságot és amennyiben létezik a javasolt nemzeti illetve nemzetközi indikátorokat. A társadalmi felelősség vállalással kapcsolatos indikátorképzés elsődleges célja, hogy időben felismerhetőek, korrigálhatóak illetve megelőzhetőek legyenek azok a tényezők és lehetséges problémák, amelyek a társadalom, a közösségek és az érdekvédelmi szervezetek részéről megnyilvánuló véleményt illetve elégedettséget negatív irányba befolyásolnák a szolgáltató szabálykövető magatartásának, az erkölcsösségének, a környezettiszteletének és a politikai kompatibilitásának megítélése szempontjából. A szociális valamint a gyermekvédelmi szolgáltató szervezetnek olyan kommunikációs csatornákat kell működtetnie, melyen keresztül a nyílt párbeszéd érdekében rendszeres időközönként megismerteti a társadalmi felelősségvállalással kapcsolatos eredményeit mind a szervezeten belül és azon kívül. TKE.doc Létrehozás dátuma: /16. oldal

17 Az indikátorok alkalmazhatóságát meghatározott időszakonként felül kell vizsgálni, különös tekintettel azokra az esetekre, amikor a tárgyra vonatkozó nemzetközi vagy nemzeti irányelvek, indikátorok illetve egyéb szabályozók módosulnak. Az indikátorok alkalmazhatóságának felülvizsgálata során korszerű minőség-technikákat, elemzési módszereket (pl. benchmarking) kell alkalmazni. Az indikátorok alkalmazhatóságának felülvizsgálata, valamint az indikátorok rendszeres monitorozása, a mérésekkel és elemzésekkel kapcsolatos beavatkozások és fejlesztések a tevékenység dokumentáltságát kívánják meg. TKE standardok felülvizsgálati szempontjai 1. A társadalmi felelősség vállalással kapcsolatos indikátorok a szociális valamint a gyermekvédelmi szolgáltató szervezet szabálykövető magatartásának, az erkölcsösségének, a környezettiszteletének és a politikai kompatibilitásának megítélése érdekében meghatározottak. 2. A társadalmi felelősség vállalással kapcsolatos indikátorok képzése felöleli a közösség szolgálata, környezetvédelem, ökológia, kisebbségek és hátrányos helyzetűek támogatása, szociális háló kifeszítése, valamint az átláthatóság a szervezet érintettjei részére, és a filantrópia, mecenatúra dimenzióit. 3. Az érdekvédelmi tevékenységgel kapcsolatos indikátorok legalább az alábbiakra terjednek ki: TKE.doc Létrehozás dátuma: /17. oldal

18 az érdekvédelmi tevékenységhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása, az érdekvédelemhez való hozzájutás személyi, térbeli, időbeli feltételeinek biztosítása, az érdekvédelemmel kapcsolatos információ folyamatos eljuttatása az érintettekhez, a jogok megismerésének ösztönzése, önálló vagy segítővel való gyakorlásának támogatása, az érdekvédelem helyi fórumai részei az intézményi konfliktusmegoldásnak, az érdekvédelmi fórumok bevonása a döntések előkészítésébe, az eltérő szükségletű személyek számára az érdekvédelemhez való hozzájutás és részvétel szükséges feltételeinek biztosítása, az eltérő szükségletek megjelenésének biztosítása, az érdekvédelmi megnyilvánulások bátorítása, az érdekvédelmi szervezettel való kapcsolattartás és az érdekvédelmi szervezetek elégedettség mérésének eredményei, az érdekvédelemmel kapcsolatos panaszok trendjei, érdeksérelmek felderítésének alternatív megoldásai. 4. A társadalmi felelősség vállalással kapcsolatos indikátorok összehasonlító elemzése az alábbi területeket öleli fel: A) Felelős szervezetként, állampolgárként való viselkedés a közösséget érintő információk közzététele, az egyenlő feltételek gyakorlása, a helyi és nemzeti gazdaságra gyakorolt hatás értékelése, hatósági kapcsolatok, etikus viselkedés. B) Részvétel a helyi közösség életében, oktatásban, képzésben, orvosi és jóléti szolgáltatások és támogatások, TKE.doc Létrehozás dátuma: /18. oldal

19 sport és szabadidő támogatása, önkéntes munkák, filantrópia és jótékonykodás. C) A szervezet működéséből vagy a szociális és gyermekvédelmi szolgáltatás életciklusa alatti időben várható veszélyek megelőzése, kárenyhítés, ártalmak és balesetek kezelése, vészhelyzet és katasztrófakezelés, környezetvédelem, toxikus és pszichés hatások elleni védelem. D) Az erőforrások megóvása, fenntartása érdekében végzett munka mint szállítási módok mérlegelése, ökológiai elemzések, a szolgáltatáshoz használt anyagok / termékek / információk és hordozóik, hulladékok és csomagolóanyagok kezelése, újra feldolgozott termékek alkalmazása, a szociális és gyermekvédelmi szolgáltatásba bevont alvállalkozókkal és a beszállítókkal kapcsolatos eredmények, a partnerség mértéke, energia- és egyéb források helyettesítése, energia- és nyersanyag-felhasználás csökkentése, a szolgáltatásnyújtáshoz szükséges infrastruktúra, személyi és tárgyi erőforrások kihasználtsága. E) Társadalmi kapcsolatok figyelése és előrejelzése mint például a médiakapcsolatok, foglalkoztatásbeli változások, hatóságokkal való együttműködés (pl. munkavédelem, adóeljárások, normatívák, direktívák, szabványok követése, stb.), TKE.doc Létrehozás dátuma: /19. oldal

20 kapott elismerések, díjak értékelése, a szervezet által adományozott díjak, kitüntetések. 5. A indikátorok mérése és elemzése dokumentált és a munkatársak körében ismert. 6. Az indikátorokkal kapcsolatos eredményeket meghatározott időszakonként az érintettekkel (társadalom, közösségek, érdekvédelmi szervezetek) megismertetik. 7. A feltárt eltérések helyesbítése dokumentáltan megtörténik. 8. Az indikátorok alkalmazhatóságát korszerű minőségtechnikák alkalmazásával rendszeresen felülvizsgálják. TKE.doc Létrehozás dátuma: /20. oldal

21 6. MELLÉKLETEK, FÜGGELÉKEK 6.1. Melléklet: kérdőív (egy lehetséges változat) A TÁRSADALMI ÉS KÖZÖSSÉGI VALAMINT ÉRDEKVÉDELMI SZERVEZETEK ELÉGEDETTSÉG KÉRDŐÍVES VIZSGÁLATA A szociális valamint a gyermekvédelmi szolgáltató szervezet rendszeresen vizsgálja a társadalom / a közösségek / érdekvédelmi szervezetek elégedettségének összetevőit? Igen Nem A vizsgálata során rendelkezik-e pontos információkkal a társadalom / a közösségek / érdekvédelmi szervezetek elégedettségének összetevőiről? Igen Nem A társadalom / a közösségek / érdekvédelmi szervezetek elégedettség-mérésének eredményeit a vezetés beépíti a Társadalmi megfelelősség program -jába valamint a fejlesztésekbe (pl. szervezetfejlesztés, minőségfejlesztés, szakmai program)? Igen Nem A társadalom / a közösségek / érdekvédelmi szervezetek elégedettség-mérésének eredményeit megismerteti a szervezet a felmérésben érintettekkel? TKE.doc Létrehozás dátuma: /21. oldal

22 Igen Nem A társadalom / a közösségek / érdekvédelmi szervezetek elégedettség-mérése dokumentált? Igen Nem A társadalom / a közösségek / érdekvédelmi szervezetek elégedettség-mérésének módszereit rendszeres időközönként felülvizsgálják és fejlesztik? Igen Nem Módszertani megjegyzés: Kérjük, jelölje X-szel az Ön(ök)re igaz állításokat az alábbiak közül minden alpontnál csak 1 állítást jelöljön meg! a) A vizsgálat tapasztalatai alapján megállapítható, hogy: a1) KÉRDÉSEK A TÁRSADALOM ÉS A KÖZÖSSÉGEK ELÉGEDETTSÉGÉRE VONATKOZÓAN 1. Hogyan valósítja meg az állami központi intézményekkel a kapcsolattartást és a központi akarat közvetítését (pl. minisztériumok, munkaügyi központok)? 2. Hogyan alakult a hatósági ellenőrzések kifogásainak száma illetve a hatósági észrevételekre történő visszacsatolási folyamat hatékonysága a szakterületén? 3. Milyen oktatási, egészségügyi intézményekkel, érdekvédelmi illetve civil szervezetekkel áll szakterülete kapcsolatban? Milyen egyházi, illetve karitatív szervezetekkel állnak TKE.doc Létrehozás dátuma: /22. oldal

23 kapcsolatban? Hogyan cserélik ki tapasztalataikat velük? Végeznek-e bechmarking vizsgálatokat? 2/a Sorolja fel, hány alkalommal végeztek külső oktatást szakterületének dolgozói? 4. Milyen önkéntes tevékenységekkel, jótékonysági akciókkal vesz részt a helyi közösség életében? 3/a Hányan vesznek részt ebben évente? 5. Milyen egészségnevelési és szociálpedagógiai preventív tevékenységeket végeztek? Az ebben résztvevők száma hogyan alakult? 5/a Milyen széles körben végzett szociális ismeretterjesztő tevékenységet, hány alkalommal, milyen fórumon? 6. Milyen eredményeket ért el a szervezet a lobbyzás (pl. szakmai, politikai) terén? 7. Hogyan alakult a szervezet működési területén élő mikroközösségek elégedettsége? 6/a Mutassa be, mit tett az elégedettségük fokozása érdekében! Hogyan alakultak szakterületén az ellátottak panaszainak száma? Hogyan alakultak és milyen jellegűek voltak az ellátottak hozzátartozóinak panaszai szakterületén? 8. Mik a beszállítók illetve alvállalkozók kiválasztásának szempontjai? Vannak-e ezek között etikai megfontolások? 9. Milyen szempontok szerint határozzák meg a felhasználható anyagok körének kiválasztási szempontjait? Hogyan veszik figyelembe a fenntarthatósági szempontokat? Hogyan ismerik meg a beszállított anyagok előtörténetét? Milyen arányban használnak helyben előforduló, előállítható termékeket és szolgáltatásokat? 10. Történt-e etikai eljárás a szervezet tevékenységével kapcsolatosan? Értékelik-e a szervezet tevékenységét etikai szempontok alapján? 11. Alkottak-e etikai kódexet és betartják-e ezt? Az etikai kódex nyilvános-e? 12. Hogyan oktatják a dolgozóknak az etikai elvárásokat? Hogyan épülnek be az etikai elvárások a vezetésbe? 13. Hogyan hat a szervezet működése az etikus magatartás fejlődésére? 14. Hogyan ismertetik meg az etikai alapelveket a széles körű társadalommal és a szűkebb körű közösségekkel? 15. Hogyan használja ki a környezeti adottságokat intézménye? Hogyan óvják az adottságok fennmaradását? Milyen jellegű hosszú távú befektetést, fejlesztést tesznek azért, hogy a következő generáció is részesülhessen az adottságokból? TKE.doc Létrehozás dátuma: /23. oldal

24 16. Hogyan biztosítja a munkavállalói számára a foglalkoztatásban az esélyegyenlőséget, a nők és férfiak egyenlő bérezését? 17. A szervezet számít-e az alkalmazottak családtagjainak következő generációjára? 18. Milyen kapcsolatban állnak dolgozóikkal? Milyen életpályát ígér dolgozóinak? Hogyan segítik a dolgozók ambícióinak felszínre kerülését? 19. Mit tesznek a dolgozók csapatépítéséért? 20. A szervezet hogyan azonosította a lehetséges ügyfeleit? Hogyan ismeri meg igényeiket? 21. Hogyan védik az ellátottakat a fizikális és mentális károsodásoktól? Milyen megelőző tevékenységeket folytatnak? 22. Milyen kapcsolatban áll az ellátottakkal? Hogyan segíti elő a kommunikációt velük? 23. Hogyan biztosítja a fogyatékos személyek esélyegyenlőségét (pl. szükséges segédeszközök (pl. közlekedési eszközt, nevezetesen speciális belső tér kialakítású mikrobuszok), a munkahely elérhetőségének segítése, természetjáráson, kulturális eseményeken, egészségügyi vizsgálatokon, egyéb társadalmi eseményeken és ünnepeken való részvétel biztosítására)? 24. Vannak-e hagyományok az intézményben? 25. Milyen körülmények között nyújt térítésmentes szolgáltatást? 26. Részt vesz-e olyan megelőző programokban, amely megelőzheti a szociálisan rászorulók intézeti ellátását? 27. Milyen módon teszi közzé tevékenységét, eredményeit? Hogyan fogalmazza meg társadalmi felelősségét? 28. Mit kínál jelenlétével az intézmény a társadalomnak? TKE.doc Létrehozás dátuma: /24. oldal

25 a2) KÉRDÉSEK AZ ÉRDEKVÉDELEMMEL KAPCSOLATBAN Mutassa be, milyen a szervezete/ük I. ÁLTALÁNOS KÉPE Az intézményről kialakult közösségi kép (szemléletformálás, konfliktuskezelés, helyi közösségre gyakorolt hatás): A korszerű társadalmi befogadást segítő szemléletű intézmény szakmai színvonalát legeredményesebben a szolgáltatást igénybe vevők (lakók) helyi közösségben elfoglalt helye sugározza. Segíti és lehetővé teszi, hogy a lakók, bejárók a helyi közösség, település szolgáltatásait szabadon használhassák, közintézményeket látogassanak. Képzéseket, közösségi rendezvényeket, nyílt napokat, integrációs programokat szerveznek. Tájékoztatás (elérhetőség, rugalmasság, kommunikáció valamint a II. SZOLGÁLTATÁSOK megítélése, annak igazolása céljából, hogy a szervezet a meglévő helyi információs, kommunikációs csatornákat kihasználva törekszik pozitív, befogadást segítő kép kialakítására. Megbízhatóság, kiszámíthatósága a szolgáltatásra vonatkozó követelmények (jogszabályi, etikai, stb.) betartása Hozzáférhetősége A szervezet alapdokumentumait, szabályzatait, a szolgáltatást igénybe vevők, hozzátartozóik számára hozzáférhetővé teszi. Gondoskodik arról, hogy mindenki számára hozzáférhető formában, könnyen érthető nyelvezetben is elkészüljenek a dokumentumok. Gondoskodik arról is és meggyőződik róla, hogy az ellátást igénybe vevő személyek megismerhessék e dokumentumok tartalmát, tisztában legyenek jogaik gyakorlási módjával illetve kötelezettségeikkel. TKE.doc Létrehozás dátuma: /25. oldal

26 Egyénreszabottsága A szervezet a tőle telhető legnagyobb mértékben igazodik a szolgáltatást igénybe vevők egyéni, személyes igényeihez, speciális szükségleteihez, komfortérzetük, biztonságérzetük elősegítéséhez. Az érdekelt felek elégedettsége A szervezet készít elégedettségmérést a munkatársak és családtagjaik, az ellátást igénybe vevők és hozzátartozóik, a fenntartók / tulajdonosok / irányító szervek és hatóságok, az alvállalkozók és beszállítók, a közösségek és a társadalom (pl. civilek, lakóközösségek, média) számára is. Az eredményeket, észrevételeket dokumentáltan is figyelembe veszi. Érdekvédelem Az intézmény lehetővé teszi az érdekképviseletek működését Tájékoztatja a szolgáltatást igénybe vevőket a hatályos jogi szabályozásról az érdekképviseletek tekintetében, bevonja őket a döntés előkészítésbe. Biztosítja a szükséges infrastruktúrát, tárgyi és környezeti feltételeket mind az ellátotti, mind a hozzátartozói, mind a dolgozói érdekképviselet szerveződéséhez. Az intézmény az ellátást döntően befolyásoló kérdésekben kikéri az érdekképviseleti szerv, érdekképviseleti fórum véleményét, konzultációra hívja őket, lehetőséget ad együttes döntések meghozatalára. Az együttes döntés-előkészítő egyeztetés megtörténtét dokumentáltan igazolni tudja: az időpontok, résztvevők beazonosíthatók, visszakereshetők. III. AZ ÉRDEKKÉPVISELETEK ELÉGEDETTSÉGE az alábbi kérdések elemzése alapján: 1. Hogyan biztosítja a szociális valamint a gyermekvédelmi szolgáltató szervezet az érdekvédelmi tevékenységhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket? 2. Hogyan biztosítja a szociális valamint a gyermekvédelmi szolgáltató szervezet az érdekvédelemhez való hozzájutás személyi, térbeli, időbeli feltételeit? 3. Hogyan segíti az érdekvédelemmel kapcsolatos információ folyamatos eljutását az érintettekhez? TKE.doc Létrehozás dátuma: /26. oldal

27 4. A szociális valamint a gyermekvédelmi szolgáltató szervezet ösztönzi-e a jogok megismerését, támogatja-e az önálló vagy segítővel való gyakorlását? 5. Az érdekvédelem helyi fórumai részei-e a szervezeten belüli konfliktusmegoldásnak? 6. Hogyan vonja be az érdekvédelmi fórumokat a döntések előkészítésébe? 7. Hogyan biztosítja az eltérő szükségletű személyek számára az érdekvédelemhez való hozzájutás és részvétel szükséges feltételeit? 8. A szociális valamint a gyermekvédelmi szolgáltató szervezet biztosítja-e az eltérő szükségletek megjelenését? 9. A szociális valamint a gyermekvédelmi szolgáltató szervezet hogyan bátorítja az érdekvédelmi megnyilvánulásokat? 10. A szociális valamint a gyermekvédelmi szolgáltató szervezet tart-e kapcsolatot érdekvédelmi szervezettel? 11. Hogyan vizsgálja, dokumentálja-e az érdekvédelmi panaszokat? 12. Van-e a szociális valamint a gyermekvédelmi szolgáltató szervezetnek alternatív megoldása az érdeksérelmek felderítésére? TKE.doc Létrehozás dátuma: /27. oldal

28 C) KÉRDÉSEK AZ EREDMÉNYESSÉGI MUTATÓKHOZ: 1. Sorolja fel, milyen társadalmi elismerésekben, díjakban részesült intézményük? 2. Hogyan alakult szakterületén a munkatársak / szolgáltatást igénybe vevők száma? 3. Milyen szerepet vállal saját szakterületén belül a tehetséges művészek, tehetséges szakemberek bemutatkozásában? Hány alkalommal támogatta őket? 4. Hogyan dokumentálja szakterülete történetét, fejlődését? Hány helyen tartott erről előadást, publikációt, stb., tételesen sorolja fel! 5. Milyen országos, illetve helyi hatáskörű szervezetek, érdekvédelmi szervezetek, stb. munkájában vesznek részt dolgozói illetve a szervezet? Milyen tisztségeket töltenek be ezekben? 6. Milyen szakmai pályázatokban, kutatási programokban, jogszabály-előkészítésben, stb. vesznek részt jelenleg dolgozói? Milyen új eljárásokat dolgoztak ki? 7. Milyen pályázatok útján megvalósuló társadalmi célú projektek valósulnak, vagy valósultak meg szakterületén? Hogyan tette ezeket nyilvánossá a társadalom számára (pl. riportok és program bemutató referencia filmek által)? 8. Hogyan valósította meg a kommunikáció minden eszközével és módjával a hívó szó közvetítését a társadalom felé? 9. Sorolja fel a médiaszerepléseit, Hogyan alakult ebből a szervezet által fizetett, marketing jellegű médiaszereplés? 10. Mutassa be a költségvetési mutatókon keresztül a társadalmilag hasznot hozó beruházásainak megtérülési mutatóit! 11. Sorolja fel, milyen egészségügyi ártalmak, munkahelyi balesetek érték dolgozóit (számszerűen)! 12. Sorolja fel számszerűen, milyen egészségügyi ártalmak, balesetek érték a szolgáltatást igénybe vevőket (ellátottakat, gondozottakat, stb.)! 13. Menyi költséget fordított környezetvédelmi beruházásokra? 14. Menyi költséget fordított fejlesztésekre? 15. Mennyi az öko-termékek aránya a felhasználásból? 16. Hogyan változott a szolgáltatást igénybe vevők / ellátottak száma és korösszetétele és milyen arányban változott az ellátottak illetve szolgáltatást igénybe vevők és a potenciális ellátandók körének aránya? Hogyan változott a szolgáltatásba / ellátásba bevont önkormányzati / civil / családi / egyéb (pl. önkéntes) közreműködők, segítők szerepe? TKE.doc Létrehozás dátuma: /28. oldal

29 17. Hogyan változott az ellátottak (hozzátartozók) elégedettsége? 18. Mi tett - a foglalkoztathatóság lehetőségei, integrált vagy terápia jellegű munkahelyek biztosítása, - szegregált és integrált munkahelyek korszerűen intézményesített megteremtése, beszállítói pozícióra való alkalmassá tételéhez a versenyszférában, - a gondozók egészségügyi, speciális ápolói felkészültsége, - segédeszközök, gyógyászati segédeszközök átmeneti biztosítása, - a sport, a kultúra és az oktatás lehetőségeinek elérhetősége érdekében? 19. Számon tartják-e az intézményt a versenytársak? 20. Sorolja fel a benchmarking tevékenységben részt vevő partnereit. 21. Melyek a hagyományőrző rendezvényeik? 22. Mutassák be az új értékeket hozó szakembereket! TKE.doc Létrehozás dátuma: /29. oldal

30 A kérdőív értékelésének b.) változata Állítás értékelése lölés A szervezeten belül nem kezeljük tudatosan e területet, illetve erre vonatkozóan nem rendelkezünk az állítás megítéléséhez szükséges információkkal. A szervezeten belül egyes területeken elindultak erre vonatkozó intézkedések, de ezek eredményei még nem igazolhatóak. szervezeten belül több területen tudatos intézkedések indultak el és számos területen igazolhatóak ezen intézkedések eredményei. * ** *** E tevékenységek minden területen beépültek a mindennapi munkánkba, de ezek **** felülvizsgálata és továbbfejlesztése még nem vált működésünk részévé. enység valamint felülvizsgálata és továbbfejlesztése természetes része a mindennapi **** munkánknak, amelyre jól azonosítható, egyértelmű bizonyítékok találhatók a szociális valamint a gyermekvédelmi szolgáltató szervezet tevékenységének minden területén. II. ÖSSZEGZŐ ÉRTÉKELÉS A kiemelt standardok összegzett értékelésével kapcsolatban A társadalom / a közösségek / az érdekvédelmi szervezetek elégedettségére vonatkozó eredményekkel kapcsolatban nem tudjuk megítélni azok megfelelőségét és fejlődését. A társadalom / a közösségek / az érdekvédelmi szervezetek elégedettsége terén elért eredményeink egyes területeken megfelelőek, azonban számos terület fejlesztésre szorul az elégedettség növelése érdekében. A társadalom / a közösségek / az érdekvédelmi szervezetek elégedettsége terén elért eredményeink számos területen megfelelőek. A társadalom / a közösségek / az érdekvédelmi szervezetek elégedettsége terén elért eredményeink magas szintűek és több területen legalább két éves javuló tendenciát mutatnak. TKE.doc Létrehozás dátuma: /30. oldal

31 A társadalom / a közösségek / az érdekvédelmi szervezetek elégedettsége terén elért eredményeink szinte minden területen több éve folyamatosan kiválóak és/vagy javuló tendenciát mutatnak. TKE.doc Létrehozás dátuma: /31. oldal

32 6.2. Irányelvek a TKE bemutatásához: kapcsolat a kiválósági modellekkel Kiválósági modellek Figyelembe veszik a szervezetek nem pénzben kifejezhető értékeinek a mérését. A különböző versenyképességi indexek mellett egyre nagyobb tért nyer a szervezetek önfejlesztését gerjesztő kiválósági modellek alkalmazása, amelyek általában valamilyen díj elnyerésével a külső mérést és a szervezetek egymással való összehasonlítását is lehetővé teszik. A modellek adottságokat és eredményeket vizsgálnak. Így pl. az EFQM és a Nemzeti Minőségi Díj követelményrendszere úgy vizsgál adottságokat és eredményeket, hogy abban 15%-os súllyal szerepel a szervezet pénzügyi eredménye (nyereség, növekedés, piaci részesedés, stabilitás, tőkehozam, részvényárfolyam, stb.), - a vevői elégedettség 20%-al, - a munkatársak elégedettsége 15%-al, - a társadalmi megfelelés 6%-al. Alapkoncepciójuk az, hogy amikor egy szervezet versenyképes akar lenni, el kell érnie a széleskörű társadalom megbecsültségét, elégedettségét is. Mivel ezekben a modellekben a TÁRSADALMI MEGFELELÉS-hez kapcsolható 3 tényező kevésbé számszerűsíthető, mint a pénzügyi eredmények, ezért közvetett, minősítéseken, osztályozásokon alapuló felméréseket vesznek alapul a trendek bemutatásához. TKE.doc Létrehozás dátuma: /32. oldal

33 A fenti modellek a társadalmi kapcsolatok eredményességén a helyi, hazai és nemzetközi közösségekkel kapcsolatos tényezőket értékelik. Ezek alapja felmérésekből, jelentésekből, közösségi találkozókból, egyéb társadalmi információkból, képviseletektől, kormányzati és szakmai szervezetektől, partnerektől, vezetőktől nyert információk. A társadalmi megfelelés érdekében a szervezetek az alábbi területekről gyűjtenek adatokat és teszik közzé minél szélesebb körben: A) Felelős szervezetként, állampolgárként való viselkedés: - a közösséget érintő információk közzététele, - az egyenlő feltételek gyakorlása, - a helyi és nemzeti gazdaságra gyakorolt hatás értékelése, - hatósági kapcsolatok, - etikus viselkedés. B) Részvétel a helyi közösség: - életében, - oktatásban, képzésben, - orvosi és jóléti szolgáltatások és támogatások, - sport és szabadidő támogatása, - önkéntes munkák, - filantrópia és jótékonykodás. C) A szervezet működéséből vagy a szociális és gyermekvédelmi szolgáltatás életciklusa alatti időben várható - veszélyek megelőzése, - kárenyhítés, TKE.doc Létrehozás dátuma: /33. oldal

34 - ártalmak és balesetek kezelése, - vészhelyzet és katasztrófakezelés, - környezetvédelem, - toxikus és pszichés hatások elleni védelem. D) Az erőforrások megóvása, fenntartása érdekében végzett munka: - mint szállítási módok mérlegelése, - ökológiai elemzések, - a szolgáltatáshoz használt anyagok / termékek / információk és hordozóik, hulladékok és csomagolóanyagok kezelése, újra feldolgozott termékek alkalmazása, - a szociális és gyermekvédelmi szolgáltatásba bevont alvállalkozókkal és a beszállítókkal kapcsolatos eredmények, a partnerség mértéke, - energia- és egyéb források helyettesítése, - energia- és nyersanyag-felhasználás csökkentése, - a szolgáltatásnyújtáshoz szükséges infrastruktúra, személyi és tárgyi erőforrások kihasználtsága. E) Társadalmi kapcsolatok figyelése és előrejelzése - mint például a médiakapcsolatok, - foglalkoztatásbeli változások, - hatóságokkal való együttműködés (pl. munkavédelem, adóeljárások, normatívák, direktívák, szabványok követése, stb.), - kapott elismerések, díjak értékelése, - a szervezet által adományozott díjak, kitüntetések. TKE.doc Létrehozás dátuma: /34. oldal

Vodafone Vállalati Felelôsség Jelentés. Összefoglaló 2007/2008

Vodafone Vállalati Felelôsség Jelentés. Összefoglaló 2007/2008 Vodafone Vállalati Felelôsség Jelentés Összefoglaló 2007/2008 A jelentésrôl A Vodafone Csoport üzleti stratégiájának kiemelkedően fontos része a környezeti és társadalmi szempontból fenntartható működés.

Részletesebben

CAF önértékelési csoport megalakuló ülés jegyzőkönyv és jelenléti ív. 1. melléklet

CAF önértékelési csoport megalakuló ülés jegyzőkönyv és jelenléti ív. 1. melléklet CAF önértékelési csoport megalakuló ülés jegyzőkönyv és jelenléti ív 1. melléklet 1 2 3 [ÁROP] 11. CAF modell bevezetése / felülvizsgálata CAF 2. melléklet Common Assessment Framework KÖZÖS ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

BALMEX ETIKAI KÓDEX R:\Etikai Kódex BALMEX\BX Etikai Kodex j1.doc Létrehozás dátuma: 2004.01.09. du. 1:57

BALMEX ETIKAI KÓDEX R:\Etikai Kódex BALMEX\BX Etikai Kodex j1.doc Létrehozás dátuma: 2004.01.09. du. 1:57 BALMEX ETIKAI KÓDEX R:\Etikai Kódex BALMEX\BX Etikai Kodex j1.doc Létrehozás dátuma: 2004.01.09. du. 1:57 Általános Alapelvek Fő feladatunk egy gazdaságilag szilárd és sikeres vállalkozást kialakítani

Részletesebben

Szociális és gyermekvédelmi szabályozók SBP IRÁNYELV. Készítették: Mecsei Ilona Pacsuráné Bálint Éva Szabó János Zomboriné Batás Mária

Szociális és gyermekvédelmi szabályozók SBP IRÁNYELV. Készítették: Mecsei Ilona Pacsuráné Bálint Éva Szabó János Zomboriné Batás Mária SBP SEGÉLYEZETTEK BEILLESZKEDÉSI PROGRAMJA IRÁNYELV Készítették: Mecsei Ilona Pacsuráné Bálint Éva Szabó János Zomboriné Batás Mária SBP.doc Létrehozás dátuma: 2007.01.13. 52/1. oldal Tartalomjegyzék 1.

Részletesebben

bcsdh A vezetői példamutatás és elkötelezettség kulcsfontosságú

bcsdh A vezetői példamutatás és elkötelezettség kulcsfontosságú Stratégiai megközelítés Felelős vállalatirányítás Etikus működés Alapértékek tisztelete Környezeti felelősségvállalás Partnerség az érintett és érdekelt felekkel Átlátható működés A vezetői példamutatás

Részletesebben

CIB Csoport Fenntarthatósági jelentés 2010

CIB Csoport Fenntarthatósági jelentés 2010 CIB Csoport Fenntarthatósági jelentés 2010 értékeink Értékeink Tisztesség Céljainkat tisztességesen, korrektül és felelôsségteljesen kívánjuk elérni, teljes mértékben tiszteletben tartva a jogszabályokat,

Részletesebben

A felelős vállalkozások Tudatosság növelő kérdőív

A felelős vállalkozások Tudatosság növelő kérdőív A felelős vállalkozások Tudatosság növelő kérdőív 1. Bevezetés Ez a kérdőív segít Önnek abban, hogy a kérdésekre válaszolva elgondolkodjon, milyen erőfeszítéseket tesz cége a felelős vállalkozói magatartás

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Ózd Város Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Ózd Város Önkormányzata 1. melléklet a 165/2015 (VI.24.) határozathoz Helyi Esélyegyenlőségi Program Ózd Város Önkormányzata 2015. június 1 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása...

Részletesebben

SZOLNOKI FŐISKOLA. A 21. század igényeinek megfelelő differenciált és komplex hallgatói és menedzsment szolgáltatások fejlesztése a Szolnoki Főiskolán

SZOLNOKI FŐISKOLA. A 21. század igényeinek megfelelő differenciált és komplex hallgatói és menedzsment szolgáltatások fejlesztése a Szolnoki Főiskolán SZOLNOKI FŐISKOLA A 21. század igényeinek megfelelő differenciált és komplex hallgatói és menedzsment szolgáltatások fejlesztése a Szolnoki Főiskolán TÁMOP-4.1.1-08/1-2009-0005 DPR ALPROJEKT PROJEKTTERV

Részletesebben

A Magyar Telekom fenntarthatósági stratégiája és eredményei (2005 2007) Szomolányi Katalin Vállalati fenntarthatósági csoport

A Magyar Telekom fenntarthatósági stratégiája és eredményei (2005 2007) Szomolányi Katalin Vállalati fenntarthatósági csoport A Magyar Telekom fenntarthatósági stratégiája és eredményei (2005 2007) Szomolányi Katalin Vállalati fenntarthatósági csoport Tartalom 1. A Magyar Telekom fenntarthatósági megközelítése! Miért fontos?!

Részletesebben

2009. január 25. EDF EDF Csoport RSE megállapodás 2009 1/25

2009. január 25. EDF EDF Csoport RSE megállapodás 2009 1/25 EDF CSOPORT TARSADALMI FELELOSSEGVALLALAS MEGALLAPODAS FELÜLVIZSGÁLATA 2009. január 25 1/25 MEGÁLLAPODÁS AZ EDF CSOPORT SZOCIÁLIS-TÁRSADALMI FELELİSSÉGVÁLLALÁSÁRA VONATKOZÓAN, amely létrejött : Az EDF,

Részletesebben

A fejlődés útján. A Vodafone Magyarország vállalati felelősség jelentése 2008-2009

A fejlődés útján. A Vodafone Magyarország vállalati felelősség jelentése 2008-2009 A fejlődés útján A Vodafone Magyarország vállalati felelősség jelentése 2008-2009 A jelentésről A Vodafone Csoport üzleti stratégiájának kiemelkedően fontos része a környezeti és társadalmi szempontból

Részletesebben

Intézményi Minőségirányítási Program

Intézményi Minőségirányítási Program Belvárosi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Intézményi Minőségirányítási Program Készítette: Nagy Sándor, igazgató Véleményezte: Szülői képviselet: Diákönkormányzat: Elfogadta: Alkalmazotti

Részletesebben

Az Európai Unió foglalkoztatáspolitikai intézményrendszere

Az Európai Unió foglalkoztatáspolitikai intézményrendszere BAGÓ JÓZSEF Az Európai Unió foglalkoztatáspolitikai intézményrendszere Az európai foglalkoztatási stratégia kialakulásával mind jelentõsebb szerepet töltenek be az EU alapintézményei, tanácsadói szervezetei,

Részletesebben

A HÁROM SZEKTOR EGYÜTTMŰKÖDÉSI JELLEMZŐI 1. Bevezető

A HÁROM SZEKTOR EGYÜTTMŰKÖDÉSI JELLEMZŐI 1. Bevezető A HÁROM SZEKTOR EGYÜTTMŰKÖDÉSI JELLEMZŐI 1. Bevezető A regionális szintű kezdeményezéseknél elsődlegesen a három szektor az önkormányzati, a vállalkozói és a civil szféra kölcsönös egymásra utaltsága teremti

Részletesebben

MEGVALÓSÍTHATÓSÁG ELEMZÉSE A NÉGY KÖZSZOLGÁLTATÁS ÁTVILÁGÍTÁSA PROJEKTHEZ KAPCSOLÓDÓAN

MEGVALÓSÍTHATÓSÁG ELEMZÉSE A NÉGY KÖZSZOLGÁLTATÁS ÁTVILÁGÍTÁSA PROJEKTHEZ KAPCSOLÓDÓAN MEGVALÓSÍTHATÓSÁG ELEMZÉSE A NÉGY KÖZSZOLGÁLTATÁS ÁTVILÁGÍTÁSA PROJEKTHEZ KAPCSOLÓDÓAN SZOCIÁLIS ELLÁTÁSHOZ ÉS KÖZÖSSÉGSZERVEZÉSHEZ TARTOZÓ EGYES KÖZSZOLGÁLTATÁST VÉGZŐ INTÉZMÉNYEK VERSENYKÉPESSÉGI SZEMPONTÚ

Részletesebben

Fenntartható marketing (CSR Europe)

Fenntartható marketing (CSR Europe) Talk the Walk Fertetics Mandy ügyvezető, vezető tanácsadó Alternate Kft. Urbán Katalin ügyvezető, vezető tanácsadó Alternate Kft. 1 Fenntartható marketing (CSR Europe) Kielégíti a fogyasztók igényeit Kielégíti

Részletesebben

Társadalmi felelősségvállalás (Corporate Social Responsibility, CSR)

Társadalmi felelősségvállalás (Corporate Social Responsibility, CSR) Társadalmi felelősségvállalás (Corporate Social Responsibility, CSR) Tóth Gergely: valóban felelős vállalat Angyal Ádám Vállalatok társadalmi felelőssége http://www.kovet.hu/ Társadalmi felelősségvállalás

Részletesebben

HELYI TANTERV KÉMIA Tantárgy

HELYI TANTERV KÉMIA Tantárgy Energetikai Szakközépiskola és Kollégium 7030 Paks, Dózsa Gy. út 95. OM 036396 75/519-300 75/414-282 HELYI TANTERV KÉMIA Tantárgy 2-2 - 1-0 óraszámokra Készítette: Nagy János munkaközösség-vezető Ellenőrizte:

Részletesebben

Burattino Általános és Szakképző Iskola, Gyermekotthon. Tartalom

Burattino Általános és Szakképző Iskola, Gyermekotthon. Tartalom Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 2 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 2 1.2 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok...

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBEN

EGYSÉGES SZERKEZETBEN EGYSÉGES SZERKEZETBEN Bélapátfalva Nagyközségi önkormányzat 12/2002. (VI.24.) rendelete az Önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Bélapátfalva Nagyközségi

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2015 STRATÉGIAI TANULMÁNY SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI FEJLESZTÉSI CÉLJAINAK ÖSSZEHANGOLÁSÁRA (TÁMOP-7.2.1-11/K-2015) SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG

Részletesebben

A KÖZMŰVELŐDÉSI MINŐSÉG DÍJ SZERKEZETE

A KÖZMŰVELŐDÉSI MINŐSÉG DÍJ SZERKEZETE A KÖZMŰVELŐDÉSI MINŐSÉG DÍJ SZERKEZETE ADOTTSÁGOK EREDMÉNYEK EMBERI ERŐFORRÁSOK (3. KRITÉRIUM) 110 PONT A SZOLGÁLTATÓKKAL KAPCSOLATBAN ELÉRT EREDMÉNYEK (7. KRITÉRIUM) 90 PONT VEZETÉS (1. KRITÉRIUM) 80

Részletesebben

I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Alapelvek

I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Alapelvek Zamárdi Város Önkormányzatának 13/2009. (IX.29.) számú rendelete a kulturális javak védelméről, és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról, és a közművelődésről (Egységes szerkezetben)

Részletesebben

FŐVÁROSI SZABÓ ERVIN KÖNYVTÁR GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA

FŐVÁROSI SZABÓ ERVIN KÖNYVTÁR GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA A FŐVÁROSI SZABÓ ERVIN KÖNYVTÁR GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA 2016 Tartalom I. fejezet: Alapvetés... 4 1.1. A szabályzat célja... 4 1.2. A gyűjtőkört és gyűjteménymenedzsmentet meghatározó jövőkép, küldetésnyilatkozat,

Részletesebben

A.../2015 (V..) KGY. határozat melléklete SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAMJA 2014-2020 Cím Sopron Megyei Jogú Város Integrált Területi Programja Verzió 2.0 MJV közgyűlési határozat száma

Részletesebben

Mintavételi és Vizsgálati Szabályzat

Mintavételi és Vizsgálati Szabályzat Mintavételi és Vizsgálati Szabályzat Jóváhagyta: Minőségügyi csoport Dátum: 2008. december 15. 1.Cé1: Kialakításra kerüljön a mintavételi eljárás. Meghatározásra kerüljön a partnerek igényeinek felmérésére

Részletesebben

Európai charta a fiatalok részvételéről a helyi közösségek és régiók életében

Európai charta a fiatalok részvételéről a helyi közösségek és régiók életében Európa Tanács 237. határozat (1992) Európai charta a fiatalok részvételéről a helyi közösségek és régiók életében I. rész: Ágazati politika 1. Meggyőződvén arról, hogy a fiatalok részvétele a helyi közösségek

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM. sz. példány ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV a 2005. január 1-jétől 2006. december 31-ig terjedő időszakra (TERVEZET) Jelen Esélyegyenlőségi Terv az egyenlő bánásmódról

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA POGRAMJA

SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA POGRAMJA REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA Székesfehérvár, Széchenyi út 20. Telefon: 22/310-018 E-mail: iskola@albaref.hu REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZÉKESFEHÉRVÁR A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA (OM azonosító:

Részletesebben

Colori. Alla base dell identitá Eni. Fenntarthatósági jelentés 2015

Colori. Alla base dell identitá Eni. Fenntarthatósági jelentés 2015 Colori Alla base dell identitá Eni Fenntarthatósági jelentés 2015 I. Institutional & Corporate eni - july 2009 Tartalom Az elnök levele 5 Bevezetés a fenntarthatósági jelentésről 7 A tigáz csoport 8 Az

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Oldal: 1 /63 Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készítette: Fellegvári Zoltán

Részletesebben

A parlament elfogadta az IFRS-ek egyedi beszámolási célokra történő hazai alkalmazásának bevezetéséhez szükséges törvényt.

A parlament elfogadta az IFRS-ek egyedi beszámolási célokra történő hazai alkalmazásának bevezetéséhez szükséges törvényt. IFRS Hírlevél Adószabályok a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok alkalmazása során A Deloitte Magyarország havi megjelenésű hírlevelében tájékoztatja ügyfeleit a nemzetközi pénzügyi beszámolási

Részletesebben

Általános információk. Beszerzéspolitikai irányító bizottság 17.06.2009. Jóváhagyás dátuma

Általános információk. Beszerzéspolitikai irányító bizottság 17.06.2009. Jóváhagyás dátuma Általános információk A szabályzat címe Jóváhagyta Jóváhagyás dátuma Hatókör A szabályzat célja Az NSG csoport szállítói etikai kódexe Beszerzéspolitikai irányító bizottság 17.06.2009 A szabályzat az NSG

Részletesebben

Corporate Social Responsibility is usually considered to be privileged activity of large corporation; however, smaller companies also make efforts to

Corporate Social Responsibility is usually considered to be privileged activity of large corporation; however, smaller companies also make efforts to Közgazdász Fórum Forum on Economics and Business 18 (1), 3 25. Analysis of CSR-centered stakeholder relationships of Hungarian companies 2015/1 ANDREA BENEDEK ISTVÁN TAKÁCS KATALIN TAKÁCSNÉ GYÖRGY Corporate

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzatának

Tolmács Község Önkormányzatának Község Önkormányzatának ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA ÉS TERVE 2009. Tartalom Tartalom... 2 1. Bevezetés... 3 2. Tolmács község általános helyzetképe... 5 2.1. Természeti, gazdasági környezet jellemzői...

Részletesebben

TISZTELT PARTNEREINK! A Sanofi szállítói magatartási kódexe

TISZTELT PARTNEREINK! A Sanofi szállítói magatartási kódexe TISZTELT PARTNEREINK! A Sanofi szállítói magatartási kódexe Az Egyesült Nemzetek Szervezetének Globális Szerződés kezdeményezéséhez való csatlakozást követően a Sanofi kötelezettséget vállalt az ott rögzített

Részletesebben

Területi Szakértői Csoport Gyermekjóléti alapellátás

Területi Szakértői Csoport Gyermekjóléti alapellátás Területi Szakértői Csoport Gyermekjóléti alapellátás 2011. január 30. Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet TÁMOP 5.4.1. Szakértők: Révész Magda Molnár László Szikulai István Gyermekjóléti alapellátás

Részletesebben

TÁMOP-4.2.2.D-15/1/KONV-2015-0005

TÁMOP-4.2.2.D-15/1/KONV-2015-0005 KEIRDI Kutatási Szolgáltatás Design: RIQ & Lead modell. Interdiszciplináris kutatói teamek felkészítése a nemzetközi programokban való részvételre az alapkutatás és a célzott alapkutatás területén TÁMOP-4.2.2.D-15/1/KONV-2015-0005

Részletesebben

Átláthatósági jelentés

Átláthatósági jelentés Átláthatósági jelentés KPMG Magyarország 2015 KPMG.hu 2 Átláthatósági jelentés 2015 Tartalom A vezérigazgató bevezetője 3 1. Kik vagyunk 4 2. Felépítés és irányítás 5 3. A minőség-ellenőrzés rendszere

Részletesebben

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium Egészségügyi Minisztérium Szolgálati titok! Titkos! Érvényességi idő: az írásbeli vizsga befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Vízvári László A minősítő beosztása: főigazgató M E G O L D Ó L A P szakmai

Részletesebben

Kémia: A kémia kerettanterv (B változat) 10% szabadon tervezhető órakeretének felhasználása: 9. évfolyam: A kémia és az atomok világa:

Kémia: A kémia kerettanterv (B változat) 10% szabadon tervezhető órakeretének felhasználása: 9. évfolyam: A kémia és az atomok világa: A kémia kerettanterv (B változat) 10% szabadon tervezhető órakeretének felhasználása: 9. évfolyam: A kémia és az atomok világa: 1 óra Kémiai kötések és kölcsönhatások halmazokban: Anyai rendszerek: Kémiai

Részletesebben

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Szombathely város Információs Gazdaság Stratégiája és a stratégia megvalósítását támogató eszközrendszer Az Információs Gazdaság Stratégia készítési projekt

Részletesebben

PÉCHY MIHÁLY ÉPÍTŐIPARI SZAKKÖZÉPISKOLA Egészségfejlesztési program 2013.

PÉCHY MIHÁLY ÉPÍTŐIPARI SZAKKÖZÉPISKOLA Egészségfejlesztési program 2013. PÉCHY MIHÁLY ÉPÍTŐIPARI SZAKKÖZÉPISKOLA Egészségfejlesztési program 2013. 1 Tartalomjegyzék 1 Bevezetés... 4 1.1 Helyzetkép... 4 1.1.1 A magyar lakosság életkilátásai... 4 1.1.2 Ami a számok mögött van...

Részletesebben

Esélyegyenlőségi Útmutató TÁMOP pályázók és értékelők számára. 2009. március

Esélyegyenlőségi Útmutató TÁMOP pályázók és értékelők számára. 2009. március Esélyegyenlőségi Útmutató TÁMOP pályázók és értékelők számára 2009. március TARTALOMJEGYZÉK 1. ALAPVETŐ TUDNIVALÓK... 3 2. AZ ÖT FŐ ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERÜLET... 3 2.1. CSALÁDBARÁT MUNKAHELYI KÖRÜLMÉNYEK

Részletesebben

Az aktív idősödés és a nemzedékek közötti szolidaritás európai évének Magyarországi Programja

Az aktív idősödés és a nemzedékek közötti szolidaritás európai évének Magyarországi Programja Az aktív idősödés és a nemzedékek közötti szolidaritás európai évének Magyarországi Programja 1. Bevezetés Az Európai Unió a nyolcvanas évek óta minden évben kiválaszt egy európai szemszögből fontos témát,

Részletesebben

JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PROGRAMTERV - MÓRAHALMI JÁRÁS -

JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PROGRAMTERV - MÓRAHALMI JÁRÁS - JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PROGRAMTERV - MÓRAHALMI JÁRÁS - TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN C. ÁROP- 1.A.3-2014 PROJEKT KERETÉBEN Tartalomjegyzék

Részletesebben

2010. december 31-i KÖZHASZNÚ BESZÁMOLÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE (2010.01.01. - 2010.12.31.)

2010. december 31-i KÖZHASZNÚ BESZÁMOLÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE (2010.01.01. - 2010.12.31.) Ritka és Veleszületett Rendellenességgel élők Országos Szövetsége (RIROSZ) 1082. Budapest Üllői út 82. Statisztikai számjel: 18192328-9499-529-01 Jogállása: Közhasznú szervezet Bírósági végzés: Pk.60238/2006/4

Részletesebben

Éves Ellenőrzési Jelentés. Polgár Város Önkormányzata. Polgár 2015.

Éves Ellenőrzési Jelentés. Polgár Város Önkormányzata. Polgár 2015. Éves Ellenőrzési Jelentés Polgár Város Önkormányzata Polgár 2015. 1 Vezetői összefoglaló Rövid általános összefoglaló értékelés Polgár Város Önkormányzata (továbbiakban: az Önkormányzat) 2015. évre elkészített

Részletesebben

Adattár. Adattár. Elemzések, modellezés. Adatszolgáltatás

Adattár. Adattár. Elemzések, modellezés. Adatszolgáltatás ADATTÁRALAPÚ VEZETŐI INFORMÁCIÓS RENDSZER (AVIR) Az táralapú Vezetői Információs Rendszer (AVIR) fő célja, hogy hatékonyabbá tegye az intézmény működését, megalapozottabbá tegye a vezetői döntéseket, illetve

Részletesebben

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ Az EU kulturális stratégiájához fűződő külkapcsolati politikai érdekek az európai uniós külső fellépés összes prioritását felölelik. Míg a kultúrák közötti párbeszéd nélkülözhetetlen

Részletesebben

Kiválósággal Győrért Díj 2012 Szabó Kálmán, SZKE

Kiválósággal Győrért Díj 2012 Szabó Kálmán, SZKE Kiválósággal Győrért Díj 2012 Szabó Kálmán, SZKE 2012.02.29. 1/37 Résztvevők, a megbeszélés célja Résztvevők: Edutax Kft Ferromark Kft. Goodwill PR és Kommunikációs Ügynökség Bt. Hajdú és Tsa Kft Hatos

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM SZOMBATHELYI ÉLELMISZERIPARI ÉS FÖLDMÉRÉSI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

PEDAGÓGIAI PROGRAM SZOMBATHELYI ÉLELMISZERIPARI ÉS FÖLDMÉRÉSI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM SZOMBATHELYI ÉLELMISZERIPARI ÉS FÖLDMÉRÉSI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 1. BEVEZETÉS... 5 2. NEVELÉSI PROGRAM... 7 2.1. Az iskolában folyó nevelő-oktató

Részletesebben

CIB Csoport Fenntarthatósági jelentés 2009.

CIB Csoport Fenntarthatósági jelentés 2009. CIB Csoport Fenntarthatósági jelentés 2009. Alternate jelentésértékelés Arany fokozat A munkafolyamat bemutatása Készítette: Alternate Kft. október 1. A megbízás A CIB Csoport azzal bízta meg az Alternate

Részletesebben

IP & EUSS. Indikátorprotokollok Környezetvédelem (EN) Villamosenergia-iparra vonatkozó ágazati kiegészítés

IP & EUSS. Indikátorprotokollok Környezetvédelem (EN) Villamosenergia-iparra vonatkozó ágazati kiegészítés SS Indikátorprotokollok Környezetvédelem (EN) Villamosenergia-iparra vonatkozó ágazati kiegészítés 2000-2009 GRI verziószám 3.0/SS végleges verzió SS Környezetvédelem Teljesítményindikátorok Szempont:

Részletesebben

A NEMZETI ÉS KÖZÖSSÉGI STATISZTIKAI SZERVEZETEK SZÁMÁRA

A NEMZETI ÉS KÖZÖSSÉGI STATISZTIKAI SZERVEZETEK SZÁMÁRA A NEMZETI ÉS KÖZÖSSÉGI STATISZTIKAI SZERVEZETEK SZÁMÁRA Az Az Európai Európai Statisztikai Statisztikai Rendszer Rendszer Bizottsága Bizottsága által által elfogadva elfogadva 2011. 2011. szeptember szeptember

Részletesebben

DrogPont Szenvedélybetegeket Segítő Szolgálat

DrogPont Szenvedélybetegeket Segítő Szolgálat DrogPont Szenvedélybetegeket Segítő Szolgálat Szakmai protokoll Készítette: Takaró Lajosné Stencinger Noémi Reményi Csaba Zöld Ágnes Mosonmagyaróvár 2010. A DrogPont Szenvedélybetegeket Segítő Szolgálat

Részletesebben

Herendi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 8440 Herend Iskola u.8. Intézményi Minőségirányítási Program

Herendi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 8440 Herend Iskola u.8. Intézményi Minőségirányítási Program 1 Herendi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 8440 Herend Iskola u.8 Intézményi Minőségirányítási Program Készítette: Schindler Lászlóné Igazgató Módosítva: 2008. augusztus 29. 2 Jóváhagyta:

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 1 Táncsics Mihály Középiskolai Kollégium 6000 KECSKEMÉT NYÍRI ÚT 28. INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készítette: Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma: Fenntartóhoz történt benyújtás dátuma:

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének

Rákóczifalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Rákóczifalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének a 25/2004. (VII. 03.) a 12/2004. (IV. 30.) a 15/2009. (IX. 04.), a 16/2009. (IX. 29.), és a 16/2012. (IV. 27.), önkormányzati rendeletével módosított

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Tapolca Város Önkormányzata. 2013-2018. Felülvizsgálva: 2015.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Tapolca Város Önkormányzata. 2013-2018. Felülvizsgálva: 2015. Helyi Esélyegyenlőségi Program Tapolca Város Önkormányzata 2013-2018. Felülvizsgálva: 2015. TARTALOM I. HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM (HEP)... 3 1. Bevezetés... 3 2. A település bemutatása... 3 3. Értékeink,

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Képviselő-testület! A helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. tv. 91. -a szerint az önkormányzat gazdasági programját az alakuló ülést követő 6 hónapon belül felülvizsgálja

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2009/81/EK IRÁNYELVE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2009/81/EK IRÁNYELVE L 216/76 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2009.8.20. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2009/81/EK IRÁNYELVE (2009. július 13.) a honvédelem és biztonság területén egyes építési beruházásra, árubeszerzésre

Részletesebben

Kerületi Esélyegyenlőségi Program 2016-2020.

Kerületi Esélyegyenlőségi Program 2016-2020. 254/2015 (XII 17) XIÖK határozat melléklete Budapest Főváros XI Kerület Újbuda Önkormányzata Kerületi Esélyegyenlőségi Program wwwpesteselyhu 1 TARTALOM 1 Vezetői összefoglaló 5 2 Bevezetés 7 21 Jogszabályi

Részletesebben

Szociális és Egészségügyi Ágazati Stratégiai Terv 2014-2017

Szociális és Egészségügyi Ágazati Stratégiai Terv 2014-2017 1 Szociális és Egészségügyi Ágazati Stratégiai Terv 2014-2017 Készítette: a Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ szakmai munkacsoportja 2 1. Bevezetés Budapest VII. Kerület Erzsébetváros

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ

A BARANYA MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ A BARANYA MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ TÁRSADALMI, GAZDASÁGI ÉRTÉKELÉSE Készült a területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről,

Részletesebben

Köznevelés-fejlesztés Végzettség nélküli iskolaelhagyás ESL Egész életen át tartó tanulás LLL

Köznevelés-fejlesztés Végzettség nélküli iskolaelhagyás ESL Egész életen át tartó tanulás LLL STRATÉGIÁK Nemzeti Köznevelés-fejlesztés Végzettség nélküli iskolaelhagyás ESL Egész életen át tartó tanulás LLL Nemzeti stratégiák Felelős szerkesztő: Pálfi Erika Szerkesztő: Hugyecz Enikő Henriett Olvasószerkesztők:

Részletesebben

6.2. Módszer... 17 6.3. Eljárásrend... 17 6.4. Szempontok... 17 7. Az intézményi minőségirányítási program végrehajtásának nevelőtestületi

6.2. Módszer... 17 6.3. Eljárásrend... 17 6.4. Szempontok... 17 7. Az intézményi minőségirányítási program végrehajtásának nevelőtestületi MELLÉKLET Az intézményi minőségirányítási program szerint működtetett ellenőrzési, mérési és értékelési rendszer a Vörösmarty Mihály Általános Iskolában 1 Tartalomjegyzék Bevezetés...4 1. Az ellenőrzés,

Részletesebben

AZ EGRESSY BÉNI VÁROSI KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ EGRESSY BÉNI VÁROSI KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 224/2012. (VIII.31.) sz. Ökt. határozat melléklete AZ EGRESSY BÉNI VÁROSI KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Molekné Kőrösi Beatrix mb. könyvtárvezető Jóváhagyta: Kazincbarcika Város

Részletesebben

Esélyegyenlőségi Útmutató a Regionális Fejlesztési Operatív Programok keretében 2011-13 években kiírt pályázatokhoz

Esélyegyenlőségi Útmutató a Regionális Fejlesztési Operatív Programok keretében 2011-13 években kiírt pályázatokhoz Esélyegyenlőségi Útmutató a Regionális Fejlesztési Operatív Programok keretében 2011-13 években kiírt pályázatokhoz 2011. február 1. ESÉLYEGYENLŐSÉG FELTÉTELEINEK INTEGRÁLÁS A PROJEKTEKBE Az Európai Unió

Részletesebben

Felelősségteljes üzleti gyakorlat

Felelősségteljes üzleti gyakorlat A Nolato lelke 2 Felelősségteljes üzleti gyakorlat A Nolato nagy hagyománnyal rendelkezik a felelősségteljes üzleti gyakorlat területén. A cég lelkének részét képezi, hogy jó munkaadók és világpolgárok

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM 2016.

SZAKMAI PROGRAM 2016. Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága (FESZGYI) 1095 Budapest, Mester u. 19. SZAKMAI PROGRAM 2016. Jóváhagyta: a HÜB 306/2011. (XI.29.) számú határozata, módosította a HÜB 90/2012.

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM Péczeli József Általános és Alapfokú Művészeti Iskola

PEDAGÓGIAI PROGRAM Péczeli József Általános és Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM Péczeli József Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Péczeli József Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 3630 Putnok, Gárdonyi Géza út 1 Tel: (48) 430-189 Tel/Fax: 531-014 E-mail:

Részletesebben

W E S L E Y J Á N O S L E L K É S Z K É P Z Ő F Ő I S K O L A JOHN WESLEY THEOLOGICAL COLLEGE Rektor

W E S L E Y J Á N O S L E L K É S Z K É P Z Ő F Ő I S K O L A JOHN WESLEY THEOLOGICAL COLLEGE Rektor W E S L E Y J Á N O S L E L K É S Z K É P Z Ő F Ő I S K O L A JOHN WESLEY THEOLOGICAL COLLEGE Rektor Kelt: Budapest, 2015. Telefon: 577-0502, fax: 577-0503 Vezetői nyilatkozat A Wesley János Lelkészképző

Részletesebben

OKOS VÁROS FOGALMA, KONCEPCIÓJA, LEHETSÉGES ÉRTÉKELÉSI MÓDSZEREI

OKOS VÁROS FOGALMA, KONCEPCIÓJA, LEHETSÉGES ÉRTÉKELÉSI MÓDSZEREI OKOS VÁROS FOGALMA, KONCEPCIÓJA, LEHETSÉGES ÉRTÉKELÉSI MÓDSZEREI Horváthné Dr. Barsi Boglárka tudományos munkatárs MTA KRTK RKI NYUTO, Győr Kelet-Közép-Európa területi folyamatai 1990-2015 Magyar Regionális

Részletesebben

A Szociális Karta dióhéjban

A Szociális Karta dióhéjban A Szociális Karta dióhéjban Council of Europe Európai Szociális Karta az Európa Tanács egyik emberi jogi egyezménye 5 Az Európai Szociális Karta (a továbbiakban: Karta ) jogosítványokat és szabadságjogokat

Részletesebben

ZÖLD KÖNYV. A felelős vállalatirányítás uniós keretei

ZÖLD KÖNYV. A felelős vállalatirányítás uniós keretei HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.4.5. COM(2011) 164 végleges ZÖLD KÖNYV A felelős vállalatirányítás uniós keretei HU HU ZÖLD KÖNYV A felelős vállalatirányítás uniós keretei (EGT-vonatkozású szöveg)

Részletesebben

8.3.4 Minőségi agrártermékek előállítása, feldolgozás feltételeinek javítása operatív program... 34 8.3.5 Rossz minőségű termőföldek

8.3.4 Minőségi agrártermékek előállítása, feldolgozás feltételeinek javítása operatív program... 34 8.3.5 Rossz minőségű termőföldek Tartalom Tartalom... 1 1. Bevezetés... 4 1.1 A koncepció előnyei... 4 1.2 Miért van szüksége Fényeslitkének településfejlesztési koncepcióra, és programozásra?... 4 1.3 Kihívások... 4 2. Munkamódszerek....

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Vezetői összefoglaló. Módszertani feltáró tanulmány. Környezet- és szituációelemzés. Koncepció. Operatív terv.

Tartalomjegyzék. Vezetői összefoglaló. Módszertani feltáró tanulmány. Környezet- és szituációelemzés. Koncepció. Operatív terv. Tartalomjegyzék Vezetői összefoglaló Módszertani feltáró tanulmány Környezet- és szituációelemzés Koncepció Operatív terv Mellékletek Dunaújváros Városmarketing Terve Vezetői összefoglaló Készítette:

Részletesebben

ellenõrzés rendszere és módszerei Szerkesztette Kovács Árpád

ellenõrzés rendszere és módszerei Szerkesztette Kovács Árpád Az ellenõrzés rendszere és módszerei Szerkesztette Kovács Árpád Tartalomjegyzék A szerkesztõ ajánlása............................................... 9 I. rész Az ellenõrzésrõl általában........................................

Részletesebben

Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE. az európai környezeti-gazdasági számlákról. (EGT-vonatkozású szöveg)

Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE. az európai környezeti-gazdasági számlákról. (EGT-vonatkozású szöveg) HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.4.9. COM(2010)132 végleges 2010/0073 (COD) Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az európai környezeti-gazdasági számlákról (EGT-vonatkozású szöveg)

Részletesebben

IV.1. A pedagógiai munka ellenőrzése és értékelése... 31 IV.1.1. A Szakközépiskolában folyó szakmai munka belső ellenőrzésének célja... 32 IV.1.2.

IV.1. A pedagógiai munka ellenőrzése és értékelése... 31 IV.1.1. A Szakközépiskolában folyó szakmai munka belső ellenőrzésének célja... 32 IV.1.2. 1 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS... 3 I.1. Az SZMSZ célja, tartalma... 3 I.2. Jogszabályi háttér... 3 I.3. Az SZMSZ hatálya... 4 I.4. Az SZMSZ elfogadása, jóváhagyása, közzététele... 4 II. AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI

Részletesebben

A csalás, megtévesztés, visszaélések és szabálytalanságok feltárása könyvvizsgálat folyamán

A csalás, megtévesztés, visszaélések és szabálytalanságok feltárása könyvvizsgálat folyamán Az előadás tartalma és a hozzátartozó dokumentáció általános jellegű és nem tekinthető számviteli vagy egyéb tanácsadásnak. A csalás, megtévesztés, visszaélések és szabálytalanságok feltárása könyvvizsgálat

Részletesebben

Szükség van-e a tanuló régió EU-s modelljének alkalmazására? A lokális és regionális kooperáció lehetségei a felsoktatás számára az EU felnttkori tanulásról szóló nyilatkozata tükrében: Felnttkori tanulás:

Részletesebben

2014. Pedagógiai Program. PJSZSZ Petzelt József Szakközépiskola és Szakiskola 2014. 09. 01.

2014. Pedagógiai Program. PJSZSZ Petzelt József Szakközépiskola és Szakiskola 2014. 09. 01. 2014. Pedagógiai Program Tudjátok merre van Szentendre? Ez a kis város a Duna jobb partján fekszik, Buda, Visegrád és Esztergom között Gyönyörű táj! A városka előtt a Kis-Duna, szemünk előtt termékeny

Részletesebben

Szubszidiaritás az EU és tagállamai regionális politikájában

Szubszidiaritás az EU és tagállamai regionális politikájában KENGYEL ÁKOS 1 Szubszidiaritás az EU és tagállamai regionális politikájában A tanulmány az Európai Unió kohéziós (regionális fejlesztési) politikája vonatkozásában vizsgálja meg a szubszidiaritás elvének

Részletesebben

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI KAR ÉPÍTÉSKIVITELEZÉSI TANSZÉK

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI KAR ÉPÍTÉSKIVITELEZÉSI TANSZÉK BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI KAR ÉPÍTÉSKIVITELEZÉSI TANSZÉK POLES JÁNOS MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS AZ ÉPÍTŐIPARBAN - 2 0 0 6 - MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS AZ ÉPÍTŐIPARBAN JEGYZET T A R T A

Részletesebben

8/2004. (III. 25.) AB határozat

8/2004. (III. 25.) AB határozat 8/2004. (III. 25.) AB határozat A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Az Alkotmánybíróság jogszabály alkotmányellenességének utólagos vizsgálatára irányuló indítványok tárgyában meghozta a következő határozatot:

Részletesebben

A vezetést szolgáló személyügyi controlling

A vezetést szolgáló személyügyi controlling LINDNER SÁNDOR DIHEN LAJOSNÉ A vezetést szolgáló személyügyi controlling A piacgazdaság teljesítményre, rugalmasságra készteti a nemzetgazdaság szereplőit, köztük is elsődlegesen a vállalkozásokat. Az

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA EN EN EN AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 2005.01.27. COM(2005) 14 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK

Részletesebben

A Pomázi Városi Könyvtár jövőképe, stratégiai terve önértékelése, szándéknyilatkozata

A Pomázi Városi Könyvtár jövőképe, stratégiai terve önértékelése, szándéknyilatkozata A Pomázi Városi Könyvtár jövőképe, stratégiai terve önértékelése, szándéknyilatkozata Előszó A könyvtár olyan közgyűjtemény, amellyel ma Magyarországon a rétegzett és tagolt társadalom minden helyi közössége

Részletesebben

Bem József Általános Iskola

Bem József Általános Iskola 1 Bem József Általános Iskola Pedagógiai program A Bem József Általános Iskola a(z) 1993. évi LXXIX. Törvény 47.p, 48.p 1996. évi LXII. Törvény 2011. évi Köznevelésről szóló törvény 4.p, 5., 26.p, 27.,

Részletesebben

TARTALOM BEVEZETÉS... 1-2. 47 MEGBÍZHATÓSÁGI NYILATKOZAT... 3-12. 47 MEGJEGYZÉSEK A KÖLTSÉGVETÉSI ÉS PÉNZGAZDÁLKODÁSRÓL... 13-14. 48. Táblázat...

TARTALOM BEVEZETÉS... 1-2. 47 MEGBÍZHATÓSÁGI NYILATKOZAT... 3-12. 47 MEGJEGYZÉSEK A KÖLTSÉGVETÉSI ÉS PÉNZGAZDÁLKODÁSRÓL... 13-14. 48. Táblázat... C 338/46 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2010.12.14. JELENTÉS az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség 2009-es pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról, az Ügynökség válaszaival

Részletesebben

Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium folyóirata

Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium folyóirata Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium folyóirata 2006/11 XVI. évfolyam 11. szám A tartalomból: Jogszabályváltozások Jogszabályfigyelő.. 2 Jogértelmezés A helyi önkormányzatok működését érintő

Részletesebben

Szociális szakvizsga követelményrendszere témacsoportonként. Általános szociális, illetve gyermekvédelmi és gyermekjóléti alapismeretek

Szociális szakvizsga követelményrendszere témacsoportonként. Általános szociális, illetve gyermekvédelmi és gyermekjóléti alapismeretek Szociális szakvizsga követelményrendszere témacsoportonként Általános szociális, illetve gyermekvédelmi és gyermekjóléti alapismeretek I. Általános követelmény: A jelölt ismerje a társadalmi viszonyok,

Részletesebben

Fenntarthatósági jelentés a Generali-Providencia Biztosító Zrt. 2008-as üzleti évérôl. Biztonságban az oroszlán szárnyai alatt

Fenntarthatósági jelentés a Generali-Providencia Biztosító Zrt. 2008-as üzleti évérôl. Biztonságban az oroszlán szárnyai alatt Fenntarthatósági jelentés a Generali-Providencia Biztosító Zrt. 2008-as üzleti évérôl Biztonságban az oroszlán szárnyai alatt 1 A Generali-Providencia Biztosító Zrt. számokban, tényekben: A Generali CSR-tevékenysége

Részletesebben

DR. CZUGLERNÉ DR. IVÁNY JUDIT ELTE MUNKAJOGI ÉS SZOCIÁLIS JOGI TANSZÉK KOLLEKTIV ALKU ÉS KOLLEKTIV SZERZŐDÉS AZ EURÓPAI MUNKAJOGBAN

DR. CZUGLERNÉ DR. IVÁNY JUDIT ELTE MUNKAJOGI ÉS SZOCIÁLIS JOGI TANSZÉK KOLLEKTIV ALKU ÉS KOLLEKTIV SZERZŐDÉS AZ EURÓPAI MUNKAJOGBAN DR. CZUGLERNÉ DR. IVÁNY JUDIT ELTE MUNKAJOGI ÉS SZOCIÁLIS JOGI TANSZÉK KOLLEKTIV ALKU ÉS KOLLEKTIV SZERZŐDÉS AZ EURÓPAI MUNKAJOGBAN (PhD. ÉRETEKEZÉS TÉZISEI) BUDAPEST 2011 I. A DOLGOZAT CÉLJA Az 1980-as

Részletesebben

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA. Pedagógiai program. Sárvári Tankerület. Répcelak

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA. Pedagógiai program. Sárvári Tankerület. Répcelak MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Pedagógiai program Sárvári Tankerület Répcelak 1 2013 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei,

Részletesebben

3. Az Ajánlások 1.3.2. pontjához Az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság üléseiről jegyzőkönyv készült, és határozataik dokumentálásra kerültek.

3. Az Ajánlások 1.3.2. pontjához Az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság üléseiről jegyzőkönyv készült, és határozataik dokumentálásra kerültek. kojhigjyh MŰANYAGIPARI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1225 Budapest, Nagytétényi út 216. Tel.: (1) 207-1936, 207-1928 Fax: (1) 207-1525 E-mail: pplast@plast.datanet.hu www.pannonplast.hu NYILATKOZAT a vállalatirányítási

Részletesebben

Kormányzati kompetenciatérkép

Kormányzati kompetenciatérkép Kormányzati kompetenciatérkép a leszbikus, meleg, biszexuális és transznemű emberek esélyegyenlőségének előmozdítása területén feladat- és hatáskörrel rendelkező állami szervekről Háttér Társaság a Melegekért

Részletesebben