Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének február 05-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./B kötet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. február 05-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./B kötet"

Átírás

1 Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének február 05-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./B kötet Beszámoló a Hermann Alice Óvoda működéséről... 2 Tájékoztató Hódmezővásárhely Kistérség katasztrófavédelmi, polgári védelmi helyzetéről.. 22 Tájékoztató Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat munkavédelmi helyzetéről Tájékoztató az Ipari Parkban történt kedvezményes telekértékesítésekről, a betelepült vállalkozók jelenlegi helyzetéről... 64

2 I/B kötet 2. oldal Iktatószám: /2009 Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Beszámoló a Hermann Alice Óvoda működéséről Az anyagot készítette: Borsiné Csontos Ilona intézményvezető Az anyagot látta: Véleményezésre megküldve: Valamennyi bizottságnak Sokszorosításra érkezett: Napirend kapcsán meghívandó személyek: Borsiné Csontos Ilona intézményvezető Száma: /2009.

3 I/B kötet 3. oldal Tárgy: Beszámoló a Hermann Alice Óvoda működéséről Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének Helyben Tisztelt Közgyűlés! A munkatervben a februári rendes Közgyűlés fő napirendi pontjai között szerepel a Hermann Alice Óvoda beszámolója. Az intézményvezető a működésről szóló beszámolót elkészítette. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a Hermann Alice Óvoda mellékelt beszámolóját megvitatni és elfogadni szíveskedjék. Hódmezővásárhely, február 5. Tisztelettel: Dr. Lázár János sk. polgármester

4 I/B kötet 4. oldal Tárgy: Beszámoló a Hermann Alice Óvoda működéséről HATÁROZATI JAVASLAT 1./ Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése a Hermann Alice Óvoda működéséről szóló beszámolóját megtárgyalta és elfogadta. Hódmezővásárhely, február 5. Dr. Lázár János sk. polgármester A határozatot kapja: 1./ Dr. Lázár János, polgármester, országgyűlési képviselő 2./ Dr. Korsós Ágnes, jegyző 3./ Jogi-Közbeszerzési-Oktatási Iroda 4./ Oktatási, Ifjúsági és Sport Csoport 5./ Érintett intézmény vezetője 6./ Irattár

5 I/B kötet 5. oldal

6 I/B kötet 6. oldal TARTALOMJEGYZÉK oldal 1. Helyzetelemzés 1 2. Helyi nevelési programunkból eredő feladataink (kiemelten a 3 halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek esélyegyenlőségének biztosítására) 2.1. Kompetencia alapú nevelés Szociális kompetenciafejlesztési feladataink Személyes kompetenciafejlesztési feladataink Kognitív kompetenciafejlesztési feladataink 4 3. Integrációs programunk bevezetése, alkalmazása Mérések adatai, eredményei Logopédiai és fejlesztő pedagógiai foglalkozásokon résztvevő 6 gyermekek száma 3.3. Integrációs Intézkedési Terv Szervezési feladatok Kiemelt nevelési feladatok Gyermekvédelem, egészségügyi ellátás, szociális segítségnyújtás Együttműködés kialakítása óvodán kívüli szervezetekkel Intézményi minőségbiztosítás, önértékelés 9 4. Körzeti iskolánkkal való együttműködés A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, családok bevonása 11 esélyegyenlőségi programjainkba 6. Nevelési, integrációs gyakorlatunkban felvetődő problémák, 12 megoldandó feladatok 7. Óvodánk gazdálkodási és költséghatékonysági mutatói Költségvetési adataink évben Költséghatékonysági mutatók Pályázatok Felújítások, fejlesztések 14

7 I/B kötet 7. oldal 1. Helyzetelemzés A Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Hermann Alice Óvodája a Pál utcai székhelyen és két telephelyen (Pálffy és Malom utca), 11 csoporttal működő intézményegység. Alaptevékenységünket a fenntartónk által az Alapító Okiratunkban meghatározottak szerint tervezzük és hajtjuk végre a körzethatárunkat, férőhelyünket figyelembe véve. A feladatokat az engedélyezett létszámkeretünk felhasználásával látjuk el: Óvodapedagógus Dajka Óvodatitkár Udvaros Összesen: 23 fő 11 fő 1 fő 1 fő 36 fő Óvodapedagógusaink mindegyike végzett felsőfokú, főiskolai végzettsége mellett különböző pedagógus továbbképzéseket (mentálhigiene, Sindelar-képzés, egyéni fejlesztési módszerek, gyermek és ifjúságvédelem, mozgásfejlesztés, drámapedagógia, környezetvédelem, néptánc, kézműves technikák, számítógép kezelői tanfolyam, stb.). Emellett 9 fő szakvizsgázott, 4 fő ECDL vizsgát szerzett, 1 fő egyetemet végzett. Egységünkben 4 fő fejlesztőpedagógus 1 fő gyógypedagógus (utolsó félévét végzi) 2 fő mentálhigienes szakember 2 fő mozgásfejlesztő óvodapedagógus 2 fő Sindelar módszert alkalmazó szakember dolgozik. A feladatok ellátásához rendelkezésre áll: Hermann Alice Óvoda Összes négyzetméter Beépített négyzetméter Udvar négyzetméter Csoportszobák Pál utcai székhely 1070 m m m 2 3 Pálffy utcai telephely 1016 m m m 2 3 Malom utcai telephely 2221 m m m 2 5

8 I/B kötet 8. oldal Intézményünkbe járó gyermekek száma: Hermann Alice Óvoda Pál utcai székhely Pálffy utcai telephely Malom utcai telephely Gyermek létszám 2007/ /2009 HH-s HHH-s HH-s Gyermek gyermekek gyermekek gyermekek létszám száma száma száma HHH-s gyermekek száma Összesen: /2008 gyermeklétszám 2007/2008 HH-s gyermekek száma 2007/2008 HHH-s gyermekek száma 0 Pál utcai székhely Pálffy utcai telephely Malom utcai telephely /2009 gyermeklétszám 2008/2009 HH-s gyermekek száma 2008/2009 HHH-s gyermekek száma 0 Pál utcai székhely Pálffy utcai telephely Malom utcai telephely

9 I/B kötet 9. oldal 2. Helyi nevelési programunkból eredő feladataink (kiemelten a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek esélyegyenlőségének biztosítására) Óvodánk nevelési programjában, integrációs programjában és a mindennapok gyakorlati tevékenységeiben is nagy hangsúlyt fektet arra, hogy az óvodai nevelésünk elsődleges feladatainak megvalósításával segítse a társadalom perifériájára szorult családok gyermekeit, biztosítsa esélyüket a sikeres iskolakezdéshez, helyes életvitelük megalapozásához. Célunk a teljes körű integráció megvalósítása érdekében, hogy programunk megfeleljen az alábbi kritériumoknak, minőségi elveknek: legyen integráló: a különböző tevékenységek mindegyikében együttesen vesznek részt a gyerekek, de minden gyermek belső érési folyamatainak, képességprofiljának, adottságainak megfelelő differenciáló, fejlesztő nevelésben részesüljön legyen átfogó, minden részletre kiterjedő: felmérés (DIFFER, Sindelar), tervezés, egyéni fejlesztési programok elkészítése, feladatok koordinációja, külső szakemberek bevonása legyen családra, közösségre építő: minden családstruktúrához alkalmazkodó, rugalmas, egyénre szabott (támogatja a szülői szeretet, épít az önkezdeményezésekre) legyen kompetencialapú: (mely az alábbiakban részletesen kifejtésre kerül) Kompetenciaalapú nevelés: Óvodai nevelésünk fő feladatai: három általános kompetencia fejlesztése (szociális, személyes, kognitív), melyekből később sokféle speciális kompetencia (hivatás, foglalkozás, tevékenységi kör, hobby, stb.) differenciálódhat. A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeknél kiemelten fontos e három terület fejlesztése külön hangsúlyt fektetve a szociális kompetenciára, hiszen a közösségbe való beilleszkedéssel, helyes életvitel megalapozásával lehet csak tartós eredményeket elérni Szociális kompetenciafejlesztési feladataink: Pozitív szociális szokások kialakítása, átlátható, kiszámítható, mindenkitől elvárt magatartási szabályok kialakításával, megalapozásával. Pozitív önértékelés, mások elfogadása, egyéni és csoportérdek összeegyeztetésének fejlesztése, az óvodapedagógus személyes példamutatásával, szociális minta beépítésével. Szociális készségek fejlesztése: kapcsolatteremtő és fenntartó készség, kötődésápoló, empatikus készség, tolerancia, értékelő készség (elismerés, bírálat) siker, kudarc feldolgozó készség, szervezőkészség, problémahelyzet-megoldó technikák elsajátíttatásával. Szociális ismeretek bővítése: minél több óvodán kívüli program szervezése, amikor a gyermekek gyakorolhatják a mindennapi élet szociális normáit (viselkedési normák az élet különböző szinterein, kommunikációs helyzetgyakorlatok, közlekedési szabályok, stb.). Szociális kommunikáció fejlesztése: a pedagógusok részéről túlnyomóan pozitív érzelmi megnyilvánulással, az elmarasztalás is bizalomba, szeretetbe ágyazva történhet. Meghallgatás, kérés, kérdezés, meggyőzés, értékelés technikáinak elsajátíttatása, személyes példamutatással.

10 I/B kötet 10. oldal Szociális érdekérvényesítés fejlesztése: segítés alapszabályainak alkalmazása versengéses helyzetekben is, szabálykövetés, esélyesség törvényszerűségeinek betarttatása Személyes kompetenciafejlesztési feladataink: Önkiszolgálási képességek fejlesztése: tisztálkodás, öltözködés, étkezés, stb. A gyermek egyéni fejlettségi szintjének megfelelő elvárással, lényeges mozdulatok szóval kísért gyakorlásával, példaadással, dicsérettel. Mozgásfejlesztés: Óriási jelentősége abban rejlik, hogy hatással van a kognitív és szociális képességek fejlődésére is (memória, térészlelés, szókincs, fogalomalkotás, én-tudat, önuralom, együttműködő és tolerancia képesség, stb.). Mindennapos testnevelés, testnevelés foglalkozások és a szabadban történt mozgásfejlesztés során: először biztonságérzet kialakítása a mozgáskedv megalapozása érdekében, majd a nagy mozgások (kúszás, mászás, futás, stb.) a szemkéz, szem-láb koordináció (labdajátékok, szökdelések) az egyensúlyérzék, végül a finommotorika (tépés, vágás, fűzés, fonás, stb.) fejlesztésére kell a legnagyobb hangsúlyt fektetnünk. Befogadó és önkifejező képességek fejlesztése: o Zenei (válogatott zeneművek rendszeres hallgatásával, énekléssel, ritmusalkotással, hangszerhasználattal, népzenével, tánccal). o Vizuális (igényes, esztétikus környezet biztosításával, művészeti alkotások megtekintésével, alkotóházak látogatásával, változatos vizuális technikák megismertetésével). o Irodalmi (mesék, mondókák, bábjátékok, dramatikus játékok megismertetésével, gyakorlásával, önálló történet elmondásával, szókincs bővítésével, sajátos nyelvi formák elsajátításával). Egészségvédelem, identitásvédelem fejlesztése: egészségvédő szokások kialakításával, balesetvédelmi minták nyújtásával Kognitív kompetenciafejlesztési feladataink: A kognitív képességek fejlesztésében a gyermekek veleszületett kíváncsiságára, érdeklődésére, tanulási vágyára építhetünk, ezeket kell megerősíteni a három év alatt gazdag játékprogramokkal, szabadon választható fejlesztő tevékenységekkel. Az óvodai nevelés során a gyermekek választásukkal, részvételükkel minősítenek, ha az ismeretfeldolgozás nem életkoruknak megfelelő vagy unalmas számukra, akkor nem vesznek részt benne. A kognitív képességek az információk feldolgozását, kezelését szolgálják, ezért tudatosan fejlesztenünk kell a gondolkodási képességeket (rendszerező, kombinatív, logikai képesség, stb.), a problémamegoldó, alkotó képesség, kognitív kommunikációs képességek, stb. Kompetenciafejlesztési feladataink megvalósítását segítette, hogy 2007/2008-ban partnerként bekapcsolódtunk a Commitment Pedagógiai Intézet által benyújtott HEFOP Felkészítés a kompetencia-alapú oktatásra pályázati projektbe. Ennek köszönhetően több szakmai konferencián vettünk részt Hódmezővásárhelyen, illetve két alkalommal Budapesten. Minden óvodapedagógusunk kompetenciafejlesztési módszerek elsajátítását biztosító 30 órás pedagógiai továbbképzésben részesült.

11 I/B kötet 11. oldal A pályázat menete során: óvodapedagógusoknak: szakmai munkaközösségi bemutató foglalkozásokat szerveztünk mindhárom telephelyen. szülők és a fenntartó képviselői számára: nyílt napok, bemutató foglalkozásokat tartottunk. szakértői látogatás során: bemutató foglalkozások elemzése, a kompetencia programcsomag elemeinek illeszthetősége helyi nevelési programunkhoz. A látogatás során a szakértő elismerően szólt eddigi kompetenciafejlesztő tevékenységünkről, kiemelte az ismeretek projektben történő feldolgozását, a cselekedtetve tanulás, komplexitás alkalmazását, a nagy mennyiségű változatos ingerek (taktilis, mozgásos, látási, hallási) biztosítását, a csoportfoglalkoztatási formák helyes arányát, a másságot elfogadó óvodai légkört. A pályázat eredményeképpen nevelési módszereink fejlesztéséhez korszerű technikai eszközökhöz is jutottunk (projektor, notebook, interaktív tábla). 3. Integrációs programunk bevezetése, alkalmazása Óvodánk integrációs programjának kidolgozását megkönnyítette, hogy már helyi nevelési programunk megalkotásakor szükségszerűen figyelembe kellett vennünk, hogy székhelyünkre és telephelyeinkre sok nehéz anyagi körülmények között élő család gyermeke jár. Ezért olyan programot állítottunk össze, mely jó esélyt teremt minden gyermek számára az önmagához mért fejlődéshez. Mindenekelőtt a szeretetteljes, másságot elfogadó, aktivitásra ösztönző óvodai légkört emeltük ki, mely az integráció megvalósításának is egyik alapja szeptemberében integrációs fejlesztő-teamet alakítottunk, melyben mindhárom telephelyről olyan óvodapedagógusok lettek a tagjai, akik rendelkeznek speciális végzettséggel is (fejlesztő pedagógus, gyógypedagógus, mentálhigienes szakember, stb.) A 2007/2008-as nevelési évben munkatervet készítettünk, kijelöltük a célokat, feladatokat, határidőket, felelősöket. Megismertük, tanulmányoztuk a 2003 évi CXXV. Tv.-t, közoktatási intézményi esélyegyenlőségi programajánlást, valamint városunk Közoktatási Esélyegyenlőségi Tervét, melynek célkitűzéseivel azonosultunk, saját feladatainkat ennek teljes körű figyelembevételével határoztuk meg. Az ülések között a tagok a munkamegosztásnak megfelelően végezték tevékenységüket, minden telephely középső csoportjában DIFER módszerrel végezték el a gyermekek fejlettségi szintjére irányuló preventív méréseket. A DIFER mérés az eredményes iskolakezdés alapkészségeinek mérésére irányul: írásmozgás-koordináció, beszédhallás, elemi számolás, tapasztalati következtetés, szocialitás. A teszttel meghatározható az összetevőnkénti analitikus elemzés, illetve a globális diagnózis is. Ezért minden eddig használt eszköznél, mutatónál megbízhatóbb szűrést tesz lehetővé. A módszer előnye, hogy lehetőséget biztosít már négy-öt éves gyermekek mérésére, így elegendő idő áll rendelkezésre a további fejlesztésre, gyakorlásra, felzárkóztatásra, szükség esetén külső szakember segítségének igénybevételére.

12 I/B kötet 12. oldal 3.1. Mérések adatai, eredményei: 2007/2008-as nevelési év Hermann Alice Óvoda mérésben résztvevő gyermekek száma ebből HHH-s gyermekek száma életkoruknak megfelelő szintet elérők száma egyéni fejlesztést igénylők száma ebből HHH-s gyermekek száma Pál utcai székhely Pálffy utcai telephely Malom utcai telephely Összesen: /2009-es nevelési év Hermann Alice Óvoda mérésben résztvevő gyermekek száma ebből HHH-s gyermekek száma életkoruknak megfelelő szintet elérők száma egyéni fejlesztést igénylők száma ebből HHH-s gyermekek száma Pál utcai székhely Pálffy utcai telephely Malom utcai telephely Összesen: Nevelési tanácsadó szakemberei által végzett logopédiai és fejlesztő pedagógiai foglalkozásokon résztvevő gyermekek száma: 2007/ /2009 Hermann Alice Óvoda Pál utcai székhely Pálffy utcai telephely Malom utcai telephely logopédiai fejlesztésben résztvevők ebből HHH-s gyermek fejl.ped. foglalkozáson résztvevők ebből HHH-s gyermek logopédiai fejlesztésben résztvevők ebből HHH-s gyermek fejl.ped. foglalkozáson résztvevők ebből HHH-s gyermek Összesen:

13 I/B kötet 13. oldal Az egyéni fejlesztést a mérési adatok alapján megkezdtük, folyamatosan végeztük, melynek eredményeképpen a 19 gyermek közül 6 főnél minden területen jelentős javulást értünk el, így ők elérték az életkoruknak megfelelő fejlettségi szintet. Javulás tapasztalható írásmozgáskoordináció terén 4 főnél, elemi számolási készség terén 5 főnél, beszédhallás terén 2 főnél. Legnehezebb feladatnak a tapasztalati következtetés fejlesztése bizonyult: 6 gyermeknek továbbra is problémát okozott,így ezzel a területtel külön is foglalkoznak fejlesztőpedagógusaink. A feltárt hiányosságokat továbbra is fejlesztjük az óvodában, illetve ezen gyerekek mindegyike részt vesz a nevelési tanácsadó speciális fejlesztésein is. Létszámadataink alapján óvodánk speciális helyzetben van, hiszen bár magas a hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek aránya, nem éri el egységünkben az integrációs normatívához, - mely két év óta pályázat útján jelenik meg - előírt minimum arányt. Ezért bár a létszámból eredő feladat jelentős óvodáinkban, nem volt lehetőségünk pályázni erre a forrásra. Ennek ellenére a Pálffy és Malom utcai telephelyeken fejlesztő szoba került kialakításra (önerős felújítással - meszelés, festés, stb.), a szükséges tárgyi eszközök bővítését fejlesztő játékok, eszközök vásárlásával Önkormányzati támogatásból, alapítványi forrásból és magunk készítette fejlesztő eszközökkel oldottuk meg. Így a felzárkóztató, tehetséggondozó egyéni fejlesztés feltételei jelentősen javultak. A 2008/2009-es nevelési évben elkészítettük és szeptembertől minden érintett halmozottan hátrányos helyzetű gyermekünk esetében rendszeresen vezetjük az Esélyegyenlőségi Fejlesztő Naplót, melyben egyénenként nyomon követjük a gyermekek mulasztását, a családok óvodai rendezvényeken való részvételét, szociális segítségnyújtás formáit, családlátogatások, esetmegbeszélések tapasztalatait, egyéni fejlesztési feladatokat Integrációs Intézkedési Terv Beóvodázási szervezési feladatok: A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek óvodai beíratásának segítése, minél korábbi beóvodázás biztosítása. Együttműködés az óvodai körzet védőnőivel. Integrációt elősegítő csoportalakítás: Olyan csoportalakítási elvet kell választani, ami biztosítja a HHH-s gyermekek arányos elosztását. Egységünkben ez az arány a törvényi előírásoknak teljes mértékben megfelel. Célunk: a telephelyeken az arányok további fokozatos alakítása, finomítása. Igazolatlan hiányzások minimalizálása: Együttműködés a családokkal, családgondozókkal, az óvodai részvételt akadályozó egyéni problémák feltárása, segítségnyújtás Kiemelt nevelési feladatok: Komplex állapotfelmérés az óvodába lépéskor: előzetes családlátogatás során részletes anamnézis felvétele, család szokásrendszerének megismerése. Mérések: egyéni fejlesztési napló, DIFFER mérés középső csoportban, iskolaérettségi vizsgálat nevelési tanácsadó szakemberei által. Határidő: minden év febr. 28. Felelősök: óvodavezető, IPR team beóvodázási felelőse, kiscsoportot vezető óvodapedagógusok Határidő: minden év máj. 31. Felelősök: óvodavezető, telephelyek szakmai vezetői. Határidő: folyamatos Felelősök: óvodapedagógusok, telephelyek szakmai vezetői Határidő: egyéni fejlesztési napló szerint Felelősök: óvodavezető, kiscsoportot vezető óvodapedagógusok, IPR team tagjai

14 I/B kötet 14. oldal Beilleszkedés elősegítése: személyes kapcsolat kialakítása a szülőkkel (előzetes családlátogatás, HHH-s gyermekek folyamatos látogatása, a látogatások tapasztalatainak rögzítése). A gyermekek egyénre szabott beszoktatásának biztosítása. A szülők rendszeres tájékoztatása a gyermekük fejlődéséről. Igény szerint egyéni beszélgetések lehetőségének biztosítása. Szülői közösségek kialakítása, szülők bevonása az óvodai, alapítványi rendezvényekbe. Szülői igény és elégedettség folyamatos mérése. Korszerű óvodapedagógiai módszerek alkalmazása: Minél több érzékszervet bevonó ismeretszerzés, tapasztalás. A természeti környezetben terepfoglalkozásokon átélt élmények változatos feldolgozása. Projekt témák feldolgozása, kooperatív technikák, komplexitás alkalmazása. A kompetencia alapú programcsomag elemeinek beépítése. Hátránykompenzáló, tehetségfejlesztő programok szervezése: családi napok, kirándulások, színház-, múzeumlátogatások, könyvtárlátogatás, kézműves foglalkozások, közös ünnepi előkészületek, életvezetési, gyermeknevelési tanácsadás mentálhigienes szakember kollegáinkkal. Egészséges életmódra nevelés: A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek és családok szokásrendszerének alakítása. Mindennapos testnevelés, testnevelés foglalkozások, vízhez szoktatás, levegőzés, edzés, vitaminnapok, gyógyteák fogyasztása, stb. Rendszeres sportprogramok szervezése: kocogás, kerékpáros túra, táncház, családi versenyjátékok, stb Gyermekvédelem, egészségügyi ellátás, szociális segítségnyújtás: Egészségügyi szűrővizsgálatok feltételeinek biztosítása (gyermekorvosi, védőnői látogatások, teljeskörű iskolaérettségi egészségügyi vizsgálat), illetve az EVP programhoz illeszkedve (új mérési formák bevezetése). Szülői Esteken meghívott szakemberek előadásai (gyermekorvos, védőnő, fogorvos, logopédus, pszichológus, gyógypedagógus, stb.) Határidő: a gyermekek egyéni fejlődési dokumentációjának megfelelően Felelősök: óvodavezető, gyermekvédelmi felelősök és minden óvodapedagógus Határidő: folyamatos Felelősök: óvodavezető, munkaközösség vezető és minden óvodapedagógus Határidő: folyamatos Felelősök: óvodavezető és minden óvodapedagógus Határidő: folyamatos Felelősök: óvodavezető, óvodapedagógusok, dajkák Határidő: kiscsoporttól folyamatosan Felelősök: óvodavezető, általános helyettes

15 I/B kötet 15. oldal Gyermekjóléti szolgáltatások igénybe vétele: segítségnyújtás a szülőknek a szolgáltatások igénybe vételében, információ áramoltatás, szervezés, motiválás a részvételre (szociális célú rendezvények, esélyegyenlőségi programok, adományok gyűjtése, osztása, stb.) Városi rendezvényeken való aktív részvétel. Szülők támogatása érdekében a családok erőforrásainak feltárása. Gyermekvédelmi felelősök folyamatos, szoros kapcsolatot tartanak a családgondozókkal, esetmegbeszéléseket folytatnak. Alapítványi támogatás egyetlen gyerek se maradjon ki az óvoda által szervezett programokból a szülők anyagi helyzete miatt Együttműködés kialakítása óvodán kívüli szervezetekkel: A körzeti iskolánkkal való kapcsolatunk fontossága, kiemelt szerepe miatt a beszámoló 4. pontjában részletesen kerül kifejtésre. IPR tagjaink aktív részvétele a Városi IPR-ben. Szakmai szolgáltatókkal: a nevelési tanácsadó szakembereivel konzultációk a gyermekek fejlődéséről. A szűrővizsgálatok feltételeinek biztosítása. Folyamatos, az óvodában történő fejlesztés érdekében fejlesztőszobák kialakítása, felszerelésének bővítése (alapítványi pályázati forrásból). Védőnői hálózattal: A gyermekek óvodai beíratásának támogatása. A HHH-s gyermekeket az óvónő a védőnővel közösen felkeresi, a szülőket tájékoztatja az óvodai felvétel lehetőségéről, segít az óvodai jelentkezésben, a beóvodázási támogatás biztosításában. Közösen ellenőrzik, hogy jelentkezett-e minden 3 éves óvodai felvételre. Cigány Kisebbségi Önkormányzat, illetve egyéb civil szervezetek, pl. olvasókörök, környezetvédelmi szervezetek, stb. Óvodai programjainkra, ünnepségeinkre meghívjuk, az általuk szervezett programokon részt veszünk, a családokkal való kapcsolattartásban, problémák megoldásában együttműködünk Intézményi minőségbiztosítás, önértékelés: Intézményi önértékelés részeként az integrációs program értékelése. Adatlapot rendszeresítünk minden halmozottan hátrányos helyzetű gyermek számára, mellyel célunk a HHH-s gyerekek Határidő: folyamatos Felelősök: óvodavezető, gyermekvédelmi felelősök, óvodapedagógusok Kapcsolatrendszer: Önkormányzat Népjóléti Irodájával, családgondozókkal Határidő: folyamatos Felelős: óvodavezető, IPRteam vezető Határidő: folyamatos, a szűrés esetében minden év szeptember végégig. Felelősök: óvodavezető, nagycsoportot vezető óvodapedagógusok Határidő: minden évben óvodai beiratkozás előtt, illetve után. Felelős: óvodavezető, IPR team beóvodázási felelőse, kiscsoportot vezető óvodapedagógusok. Határidő: folyamatos Felelősök: óvodavezető, telephelyek szakmai vezetői Határidő: adatlapok alkalmazásában szeptembertől folyamatos, DIFER mérés: középső

16 I/B kötet 16. oldal fejlődésének, szociális helyzetének nyomon követése, rögzítése. Eredményesség mérése, értékelése, a fejlesztés irányainak kijelölése. Mérőeszköz az integrációs program elemeinek számszerűsíthető méréséhez, az alábbi indikátorok szerint: beóvodázási arány, hiányzási mutatók, DIFER-mérést követő hozzáadott érték, iskolakezdés megfelelő időben, sajátos nevelési igényű minősítés csökkentése, integrált beiskolázás. csoportban novemberdecember hónapban. Felelősök: IPR team tagjai, minden óvodapedagógus Határidő: aug.31. Felelős: óvodavezető, általános helyettes 4. Körzeti iskolánkkal való együttműködés Jó kapcsolatunk hosszabb időre nyúlik vissza, pedagógusaink rendszeresen látogatták az óvodában, illetve iskolában a gyermekeket, figyelték meg egymás munkáját, módszereit (nyílt napok, szülői estek, tanítói munkaközösség számára tartott bemutató foglalkozások, ünnepségek, rendezvények, stb.) májusában együttműködési megállapodást kötöttünk a Varga Tamás Általános Iskolával, mely tovább mélyítette ezt a kapcsolatot, tartalmával meghatározta közös feladatainkat, vállalásainkat, melyek megvalósítására az óvoda-iskola átmenet megkönnyítése, az integrációs feladatok megvalósítása érdekében kiemelt figyelmet fordítunk. Ennek megfelelően óvodánk vállalja és végrehajtja az alábbi feladatokat: Az óvodai nevelést integrált formában szervezzük. A jegyző előtt tett nyilatkozatok alapján nyilvántartjuk, figyelemmel kísérjük a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeket, a szerzett tapasztalatokat átadjuk az iskola nevelőtestülete számára. Középső csoportban elvégezzük az egyéni fejlesztési terv alapját szolgáló vizsgálatot. (DIFER mérés). Amennyiben a mérési eredmények még nagycsoport elején is tanulási zavarra utalnak, a szülő egyetértésével a Nevelési Tanácsadó szakemberei, ill. szakértői bizottság felé irányítjuk a gyermeket. A szülőket óvodai fórumokon (szülői estek, nyílt napok, óvónői tájékoztatás) megismertetjük az IPR rendszer előnyeivel. Biztosítjuk az óvoda-iskola közötti folyamatos és rendszeres kapcsolattartás feltételeit (foglalkozás, illetve óralátogatások, esetmegbeszélések, konzultáció a tanítókkal). Rendszeresen részt veszünk az iskola által szervezett rendezvényeken (pl. Platán hét, farsang, mesemondó verseny, rajzpályázat, kiállítások az iskolások munkáiból, szelektív hulladékgyűjtés módjának megtekintése, stb.) Az iskola lehetőséget biztosít arra, hogy gyermekeink megismerhessék az intézmény épületét, helyiségeit, tevékenységeit nagycsoportosaink rendhagyó órák keretében tornatermi, számítógépes és különböző osztálytermi foglalkozásokon vesznek részt. IPR munkacsoport közös működtetése óvónők, tanítók részvételével. A fenti feladatok folyamatos megvalósítása mellett további célunk, feladatunk: Az iskolával való kapcsolatunk tartalmának további bővítése (munkaközösségi, illetve nevelőtestületi értekezleti formák felhasználása a közös munkára). Kettős mentorálási rendszer teljesebb kiépítése. A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek mindennapokban történő megismerése, közös fejlesztése a leendő első osztályt vezető tanítónővel.

17 I/B kötet 17. oldal IPR team együttműködésének kiszélesítése (rendszeres, gyakori esetmegbeszélések, tapasztalatcserék). Minőségbiztosítási feladataink során a partneri igény és elégedettség mérése alkalmával 2005-ben, 2008-ban az iskolát, mint egyik legfontosabb partnerünket is kértük véleményük kifejtésére. Jó kapcsolatunkat támasztotta alá mindkét visszajelzésük, melyben kifejtették, hogy az óvoda személyi, tárgyi feltételeivel elégedettek, gyermeki bánásmódunkat és óvodánk nyitottságát kiválónak tartják. Az óvoda erősségének tekintik a nyitottságot, komplexitást, óvónők lelkiismeretes munkáját. Óvoda-iskola kapcsolatot kiváló -ra minősítették. Visszajelzésük alapján a minőségfejlesztési munkáról beszámoló formájában tájékozódnának. Kérésüknek megfelelően minőségfejlesztési csoportunk éves beszámolóját a fenntartón kívül rendszeresen megküldjük számukra is. 5. A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, családok bevonása esélyegyenlőségi programjainkba: A gyermekek szocializációjának segítése céljából évek óta számos óvodai és óvodán kívüli programot is szervezünk, melyekkel segítjük a gyermekek, családok közösségbe való beilleszkedését, integrációját. Olyan élményekhez igyekszünk juttatni a gyermekeket, melyekhez a család anyagi viszonyai miatt különben nem biztos, hogy juthatnának. Ezeken a rendezvényeinken a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részvételi aránya igen magas, amiért igyekszünk is mindent megtenni, személyesen elbeszélgetünk a szülőkkel, ajánlva a lehetőségeket. Tájékoztatjuk Őket arról, hogy a programok elemei teljesen térítésmentesek, (busz, színházi előadás, kézműves foglalkozásokhoz szükséges anyagok, ebéd, ugráló-vár, stb.) így anyagi terhet egyáltalán nem rónak a családokra. Ezen költségeket alapítványi pályázati összegből, illetve alapítványi bevételeinkből fedezzük. A rendezvények sok előkészületet, nagy szervezőmunkát igényelnek a pedagógusoktól és a Szülői Kör tagjai részéről pl. játékok előkészítése, anyagok beszerzése, szállítása, főzés, szervírozás, busz biztosítása, helyszín leellenőrzése balesetvédelmi szempontból, rendőri biztosítás megszervezése, stb. Megvalósított sport programjaink: o április Fussunk, kocogjunk együtt! - zenés bemelegítés után gyerekek, szülők, testvérek, pedagógusok közös futása a Városi Stadionban. Résztvevők száma: fő HHH-s gyermekek részvételi aránya: 83 % o április Tánc-ház az óvoda udvarán. Résztvevők száma: 40 fő HHH-s gyermekek részvételi aránya: 66% o május Kerékpáros túra Körtvélyesre. Alapítványunk ingyenes bográcsos ebéddel látott vendégül minden résztvevőt, a rászorulóknak szükség esetén kerékpárt biztosítottunk. Résztvevők száma: fő HHH-s gyermekek részvételi aránya: 50 % o május Családi sportnap a Varga Tamás Általános Iskola tornatermében. Résztvevők száma: fő HHH-s gyermekek részvételi aránya: 83 % o június Családi Gyermeknap Batidán (Tűzoltó -, Rendőrségi bemutató, színházi előadás, agyagozás, sárkányeregetés, sorversenyek, ugráló vár, stb.)

18 I/B kötet 18. oldal Résztvevők száma: 180 fő HHH-s gyermekek részvételi aránya: 100 % o október Családi kerékpártúra a téglagyári kubikokhoz. Résztvevők száma: fő HHH-s gyermekek részvételi aránya: 70 % Egyéb programok: o Szülőkkel közös, nyílt ünnepeink: Szt. Márton napi lámpás felvonulás (közel 200 fő résztvevővel), karácsony, farsang, tanévzáró. o Könyvtár, múzeum, színházlátogatások. o Kirándulások: Város-közeli ismeretszerző túrák (téli vadetetés, fácántelep, állatok karácsonya, magaslesen történő megfigyelések, Kása erdei madár-les, mártélyi, körtvélyesi terepfoglalkozások). Távolabbi kirándulások (évenként különböző helyszínekre): Budapest (Állatés Növénykert, Természettudományi Múzeum, Tropicarium, Csodák Palotája, Közlekedési Múzeum, Repülő-tér, Fővárosi Nagycirkusz). Kecskemét (Planetárium, Hangszermúzeum, Játékmúzeum). Ópusztaszer, Szeged, stb. A rászoruló gyermekek bérletét, belépő jegyét, útiköltségét alapítványi forrásból biztosítjuk. 6. Nevelési, integrációs gyakorlatunkban felvetődő problémák, megoldandó feladatok: A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek számának várható emelkedése miatt (beóvodázási támogatás bevezetése) feladatunk a jelenlegi integrációs arányok megtartása, esetleg további finomítása. Integrációs szemléletmód formálása minden nevelőtestületi fórumon (nevelőtestületi értekezletek, munkaközösségi foglalkozások, team megbeszélések, stb.) Kiemelt és elvárt feladat minden óvodapedagógustól, hogy nevelőmunkájában, annak minden elemében az esélyegyenlőség biztosítását tartsa elsődlegesnek Ellenőrzés, beszámoltatás: o Óvodapedagógusok integrációs munkájának, a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek egyéni dokumentációjának teljes körű ellenőrzése, értékelése. o Gyermekvédelmi felelősök beszámoltatása a 2008/2009-es nevelési évben végzett munkáról. o IPR team beszámoltatása a 2008/2009-es nevelési évben végzett munkáról. Határidő: február 15-ig, június 20-ig, december 15-ig Felelős: óvodavezető, telephelyek szakmai vezetői Kapcsolatrendszerünk továbbfejlesztése: Óvoda-iskola kapcsolat további erősítése, szoros szakmai, pedagógiai együttműködés kialakítása a közös integrációs feladatok megvalósítása érdekében. Új kapcsolati elemek beépítése gyakorlatunkba. Közösen kialakított Intézkedési Tervünk minden elemének teljes körű megvalósítása. Határidő: Intézkedési Tervben meghatározottak szerint Felelős: óvodavezető és minden óvodapedagógus Nevelési és egyéb munkaértekezleteken az egyéni fejlesztési tervek kialakításának, megvalósításának elemzése (a Nevelési Tanácsadó, illetve a Varga Tamás Általános Iskola szakembereivel közösen).

19 I/B kötet 19. oldal Határidő: két ütemben március 31-ig és június 15-ig. Felelős: óvodavezető, általános helyettes A Malom utcai telephelyen az OPSTAP program adaptálása, a Pálffy és Pál utcai telephelyen Játszó-klub foglalkozások bevezetése. Határidő: szeptember 30. Felelős: óvodavezető, IPR team vezető Továbbképzések, belső képzések: o Pedagógus továbbképzési keretünk felhasználása során továbbra is prioritást élveznek a differenciáló és fejlesztő pedagógiai képzések, melyek segítik az integráció feladatainak magas színvonalú megvalósítását. o Munkaközösségi keretek között a fejlesztő pedagógus és gyógypedagógus kollegák belső továbbképzést tartanak minden óvodapedagógus számára. o Óvodavezető belső képzést tart a kompetenciafejlesztési, fejlesztő és differenciáló nevelési feladatokról, új módszerek alkalmazási lehetőségeiről. Határidő: május 31-ig Felelős: óvodavezető, IPR team tagjai Kompetencia fejlesztő tevékenységünk elemeinek bővítése, gyakorlatban alkalmazható ismeretek átadása, elmélyítése. Határidő: június 30. Felelős: óvodavezető, munkaközösség vezető Kompetencia alapú programcsomag és eszközkészlet beszerzése, biztosítása mindhárom telephelyen. DIFER mérőeszköz és módszertani segédletek beszerzése, biztosítása minden középső csoportos gyermek számára. Határidő: anyagi lehetőségektől függően Felelős: óvodavezető 7. Óvodánk gazdálkodási és költséghatékonysági mutatói: 7.1. Költségvetési adataink évben: (a jelenleg rendelkezésünkre álló adatok alapján) Hermann Alice Óvoda Eredeti előirányzat: eft. Módosított előirányzat: eft. Forgalom: eft. Teljesítés: % Kiadás: Személyi juttatás: ,74% Járulékok: % Dologi kiadások: ,69% Összesen: ,64% Bevétel: ,75 %

20 I/B kötet 20. oldal 7.2. Költséghatékonysági mutatók: Egy pedagógusra jutó átlag gyermeklétszám: 2007/2008-ban gyermeklétszám 244 fő, óvodapedagógusok száma 22 fő Átlag: 11,1 fő 2008/2009-ben gyermeklétszám 254 fő, óvodapedagógusok száma: 22 fő Átlag: 11,54 fő Városi átlag: 11,41 fő Egy óvodai csoportra jutó gyermeklétszám: 2007/2008-ban gyermeklétszám 244 fő, csoportok száma 11 Átlag: 22 fő 2008/2009-ben gyermeklétszám 254 fő, csoportok száma 11 Átlag: 23 fő Városi átlag: 22 fő 7.3. Pályázatok: Az elmúlt években folyamatosan nyomon követtük az óvodai és alapítványi pályázati lehetőségeket és igyekeztünk tárgyi eszközfejlesztésünkhöz ezeket felhasználni ben 11 benyújtott pályázattal 220 eft-hoz és tárgyjutalmakhoz (játékeszközök, könyvek) A HEFOP pályázattal projektorhoz, notebookhoz, interaktív táblához 545 eft. értékben ban 14 benyújtott pályázattal 195eFt-hoz, és tárgyjutalmakhoz (vizuális, technikai eszközök, játékok) A Tempus Közalapítványhoz benyújtott Comenius pályázattal 760 EU-hoz jutottunk Felújítások, fejlesztések: Intézményünk életében az elmúlt évek legnagyobb mértékű felújítása történt meg Önkormányzati forrásból 2007-ben a Pálffy utcai telephelyünkön. Ennek során megújult mindhárom csoportszobánk, a folyosónk, a nyílászárók is kicserélésre kerültek, illetve az utcafronti és belső homlokzat is átfestésre került. A felújítás jelentős mértékű volt, ezért alapjaiban segítette a minőségi feladatellátás feltételeinek javítását, melyért a gyerekek, szülők és a nevelőtestület nevében ezúton is köszönetet mondunk. Szintén 2007-ben Önkormányzati támogatással valósult meg a Malom utcai telephely tornatermének javítása, meszelése (a Dózsa György úti Óvodából érkező csoport fogadására). A régi, balesetveszélyes épületrész lebontása, új tűzfal építése, udvari esővíz-elvezetés kiépítése. A fenti feladatokon túl szülői, egyéb szponzori támogatással és alapítványi forrásból is valósítottunk meg fejlesztéseket, felújításokat: Pálffy utcai telephelyen: az udvaron a teljes földmunkálatok elvégzése (régi beton homokozók bontása, új homokozó kialakítása, törmelékes föld elszállítása, új termőföld szállítása, elterítése, termőföld többszöri gépi és kézi megmunkálása, füvesítés, udvari fa játék felújítása, kertrendezés, virágosítás. A felújítási munkálatok előtt és után a helyiségek berendezését, takarítását, udvarrendezést az óvoda dolgozói végezték el, szülői segítséggel.

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

A BEFOGADÓ ÓVODA JÓGYAKORLATA. Keresem minden gyermek titkát, és kérdezem: hogyan segíthetnék abban, hogy önmaga lehessen ( Janese Korczak)

A BEFOGADÓ ÓVODA JÓGYAKORLATA. Keresem minden gyermek titkát, és kérdezem: hogyan segíthetnék abban, hogy önmaga lehessen ( Janese Korczak) A BEFOGADÓ ÓVODA JÓGYAKORLATA Keresem minden gyermek titkát, és kérdezem: hogyan segíthetnék abban, hogy önmaga lehessen ( Janese Korczak) CSÁMIÓ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA Óvodánk a Napközi Otthonos Óvoda

Részletesebben

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015.

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Tárgy : Megrendelés IPR AKCIÓTERV 2015-2016. tanév IPR alkalmazása Bárna, 2015. szeptember 1. I.Helyzetelemzés Gyermekek/tanulók és

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

Szakmai munkaközösség munkaterve

Szakmai munkaközösség munkaterve Szakmai munkaközösség munkaterve 2011/2012 1. BEVEZETŐ A 2009.-2010-es nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében egy óvodai csoportban kompetencia alapú óvodai programcsomag került bevezetésre,

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

Az integrációs program célja:

Az integrációs program célja: INTEGRÁCIÓS PROGRAM Az integrációs program célja: Az óvoda körzetében élő valamennyi 3 éves HHH gyermek beóvodázása. Valamennyi 3 7 éves HHH gyermeknek megfelelő minőségű tudatos nevelő fejlesztő munkával

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének június 28-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének június 28-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 0 K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. június 28-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Hétszínvirág Óvoda 2015/2016.

Részletesebben

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL Betekintés a pedagógiai program elfogadását részletes szakmai és törvényi hivatkozásokkal is alátámasztó INTÉZMÉNYVEZETŐI vagy SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY dokumentumba: ÓVODAVEZETŐI / SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Óvoda logója

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2011. / 2012.

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2011. / 2012. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 20. / 202. Személyi feltételek Pedagógus munkakörben dolgozók beosztása, száma, végzettsége, szakképzettsége A nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben dolgozók száma,

Részletesebben

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság.

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság. Önéletrajz Név Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail discipula@freemail.hu Állampolgárság magyar Születési idő 1959. 01. 01. munkahelyek Időtartam (-tól -ig)

Részletesebben

Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda. Esélyegyenlőségi Program

Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda. Esélyegyenlőségi Program Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda Esélyegyenlőségi Program 1. Helyzetelemzés Jakabszállás Az óvoda tanulóinak összlétszáma: 70 fő Halmozottan

Részletesebben

GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2011/2012 Készítette: Jantek Lászlóné mkv. Jóváhagyta: Kiss Péterné ig. Munkaközösség tagjai: Bárányné Szaxon Szilvia Jantek Lászlóné Halász Lászlóné ŐSZI IDŐSZAK:

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016 / NEVELÉSI ÉVRE

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016 / NEVELÉSI ÉVRE KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016 / 20167 NEVELÉSI ÉVRE Készült: A Nemzeti Köznevelési Törvény végrehajtásáról szóló 229./2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 23. (1) (2) alapján Az intézmény adatai: Székhely óvoda:

Részletesebben

MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól!

MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása és az egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény komplex szolgáltatásainak

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

ÓVODAI INTEGRÁCIÓS PROGRAM A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek fejlődésének elősegítésére

ÓVODAI INTEGRÁCIÓS PROGRAM A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek fejlődésének elősegítésére Csillagfürt Óvoda 2040 Budaörs, Ifjúság u.8. ÓVODAI INTEGRÁCIÓS PROGRAM A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek fejlődésének elősegítésére Bevezető A világ rohanó léptékű fejlődése, változása, globalizálódása

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004.április 26-i ülésére Tárgy: Szociális célú pályázatokhoz Képviselő-testületi határozat Előadó: Koósné Stohl Ilona Intézményvezető

Részletesebben

JÁSZSÁGI KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY JÁNOSHIDAI NAPSUGÁR EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE INTEGRÁCIÓS BÁZISISKOLA A JÁSZSÁGBAN

JÁSZSÁGI KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY JÁNOSHIDAI NAPSUGÁR EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE INTEGRÁCIÓS BÁZISISKOLA A JÁSZSÁGBAN JÁSZSÁGI KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY JÁNOSHIDAI NAPSUGÁR EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE INTEGRÁCIÓS BÁZISISKOLA A JÁSZSÁGBAN ÓVODÁNK FELTÉTELRENDSZERE 4 csoportos 100 férőhelyes 9 fő pedagógus, 1 fő gondozónő, 4 fő

Részletesebben

Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó. Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök

Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó. Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök augusztus 2014. 08.26, 08.28. Szülőértekezletek új óvodások szülei részére

Részletesebben

Az IMIP végrehajtásának értékelése

Az IMIP végrehajtásának értékelése Az IMIP végrehajtásának értékelése A 2009/2010. nevelési évben a Minőségirányítási Program célrendszerét követve az alábbi feladatok teljesítése valósult meg: Minőségi céljaink: 1. Az óvoda szakmai színvonalának

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ = Inklúzió Integráció (együttnevelés) Inklúzió I-I-I Innováció A saját pedagógiai gyakorlatunk optimalizálására irányuló folyamat Integráció Inklúzió Az integrációval be kívánják

Részletesebben

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL Betekintés a pedagógiai program elfogadását részletes szakmai és törvényi hivatkozásokkal is alátámasztó INTÉZMÉNYVEZETŐI vagy SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY dokumentumba: ÓVODAVEZETŐI / SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Óvoda logója

Részletesebben

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Kovács Erika Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Az ONOAP jogszabályi környezete

Részletesebben

KISCSILLAG ÓVODA DOMONY 2182 Domony, Fő út 98. tel.: 28/ ; 28/ mobil: /

KISCSILLAG ÓVODA DOMONY 2182 Domony, Fő út 98. tel.: 28/ ; 28/ mobil: / KISCSILLAG ÓVODA DOMONY 2182 Domony, Fő út 98. tel.: 28/576-530; 28/576-531 mobil: +36 20/824 59 89 e-mail: ovoda.dompol@invitel.hu NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016-2017. NEVELÉSI ÉV

Részletesebben

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 HOGYAN LESZ A NEVELÉSI PROGRAMBÓL PEDAGÓGIAI PROGRAM? Törvényi változás az elnevezésben A tartalmak

Részletesebben

A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása

A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása Bevezető Az intézmény figyelembe véve a Közoktatási törvényben meghatározottakat, valamint az intézmény

Részletesebben

Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére

Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére 1 Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére Tárgy: A Wunderland Óvoda Esélyegyenlıségi programjának módosítása Elıterjesztı: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök Elıterjesztést

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2010. június 24-ei ülésére

ELŐTERJESZTÉS Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2010. június 24-ei ülésére ELŐTERJESZTÉS Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2010. június 24-ei ülésére Tárgy: A Bóbita Óvoda és Bölcsőde nevelési programjának módosítása Tisztelt Képviselő-testület! Az esélyegyenlőséget

Részletesebben

Óvodánkról. LHH kistérség. Balástya. Új épület DAOP Infrastrukturális. pályázatból

Óvodánkról. LHH kistérség. Balástya. Új épület DAOP Infrastrukturális. pályázatból A jövı útjai 14. konferencia Társadalmi felelısségvállalás a sajátos nevelési igényő gyermekekért Kiskırös 2010. november 17. Óvodánkról Balástya LHH kistérség Új épület DAOP Infrastrukturális pályázatból

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv

Gyermekvédelmi munkaterv DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÓVODAI,BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEGYSÉG 5510 Dévaványa, Eötvös út 2. Telefon/fax: 06-66/483-149 E-mail: devaovik@gmail.com BÖLCSŐDEI Gyermekvédelmi munkaterv Készítette:Diósné

Részletesebben

FEJLŐDÉSEM LÉPÉSEI MUNKAKÖZÖSSÉG ÉVES TERVE

FEJLŐDÉSEM LÉPÉSEI MUNKAKÖZÖSSÉG ÉVES TERVE FEJLŐDÉSEM LÉPÉSEI MUNKAKÖZÖSSÉG ÉVES TERVE 2013/2014 Bevezetés Munkánk során hangsúlyozottan jelenik meg az egyéni haladási ütemet segítő differenciált egyéni fejlesztés. Óvodába lépéskor az első, legfontosabb

Részletesebben

Szakmai tevékenységünk az elmúlt egy hónapban feladatellátási területenként

Szakmai tevékenységünk az elmúlt egy hónapban feladatellátási területenként Beszámoló a Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Debreceni Tagintézményének Hajdúnánási Óvodában 2015 januárjában végzett munkájáról Tartalom Rövid bemutatkozás... 3 A Hajdúnánási

Részletesebben

TÁMOP-3.1.7-11/1-2011-0063

TÁMOP-3.1.7-11/1-2011-0063 TÁMOP-.1.7-11/1-2011-006 A TÁMOP-.1.7-11/1-2011-006 Horizontális háló a Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése Megvalósítás: 2012. április 1. 2012. november 0 Az elnyert

Részletesebben

Beszámoló. Napsugár Óvoda Vezetőjétől Nyírmada, Sugár út 1. A Napsugár Óvoda működési feltételeiről, és gazdálkodásáról

Beszámoló. Napsugár Óvoda Vezetőjétől Nyírmada, Sugár út 1. A Napsugár Óvoda működési feltételeiről, és gazdálkodásáról Napsugár Óvoda Vezetőjétől 4564 Nyírmada, Sugár út 1. Beszámoló A Napsugár Óvoda működési feltételeiről, és gazdálkodásáról Nyírmada, 2014. május 25. Tisztelt Képviselő-testület! Óvodánk elmúlt egy évi

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Jogszabályi háttere: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016. A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. értelmében az alábbi adatokat tesszük közzé:

Részletesebben

Ferencvárosi Napfény Óvoda 2016/17 évi munkaterv függeléke FÜGGELÉK

Ferencvárosi Napfény Óvoda 2016/17 évi munkaterv függeléke FÜGGELÉK FÜGGELÉK Gyermekvédelmi feladatok ellátásának terve Gyermekvédelmi felelős: 2 Az óvodában a gyermekvédelmi feladatok koordinálására gyermekvédelmi felelős tevékenykedik, aki munkáját a gyermekvédelmi törvényben

Részletesebben

Az óvoda-iskola kapcsolat, az átmenet gyakorlati megvalósulása

Az óvoda-iskola kapcsolat, az átmenet gyakorlati megvalósulása 2008/2009. tanév Az óvoda-iskola kapcsolat, az átmenet gyakorlati megvalósulása Helyzetelemzés: Minden gyermek életének meghatározó élménye az iskolába lépés időszaka. Ekkor az óvoda játékos világa után

Részletesebben

A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító:

A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító: A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító: 029 524 1 A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló

Részletesebben

ALSÓVÁROSI ÓVODA Vác, Vám u. 11. Telefon: 27/ , Különös közzétételi lista

ALSÓVÁROSI ÓVODA Vác, Vám u. 11. Telefon: 27/ ,   Különös közzétételi lista ALSÓVÁROSI ÓVODA 2600 Vác, Vám u. 11. Telefon: 27/ 317-092, e-mail: forteovi@vipmail.hu Különös közzétételi lista Az intézmény neve, székhelye: Vác Város Önkormányzat Képviselő- testületének Alsóvárosi

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ Berhida Város Önkormányzat Képviselőtestületi ülésére 2008. október

TÁJÉKOZTATÓ Berhida Város Önkormányzat Képviselőtestületi ülésére 2008. október TÁJÉKOZTATÓ Berhida Város Önkormányzat Képviselőtestületi ülésére 2008. október Tárgy: Tájékoztató a 2008/2009. tanévkezdés tapasztalatairól, a személyi és tárgyi feltételek alakulásáról. Készítette: Mozgay

Részletesebben

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Az aranyalma a népmesében az újjászületés, a megváltás, valamilyen jó cselekedet jutalma, csodatévő hatása van. Az alma a néphagyományban az egészség, az összetartozás

Részletesebben

Eljárásrend a TÁMOP / számú pályázathoz

Eljárásrend a TÁMOP / számú pályázathoz Eljárásrend a TÁMOP-3.3.8-2/12-2012-0092 számú pályázathoz Tartalom: I. Az eljárásrend hatálya II. A projekt általános jellemzői III. A projektmenedzsment tagjai, feladatai, felelősségek, IV. A projektben

Részletesebben

Egyesített Népjóléti Intézmény

Egyesített Népjóléti Intézmény Alapító Okirat 1 2 Egyesített Népjóléti Intézmény Alapító Okirat Költségvetési szerv neve: Egyesített Népjóléti Intézmény Székhelye: Makó, Béke u. 9. Telephelyei: Makó, Deák Ferenc u. 57. Makó, Királyhegyesi

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Tájékoztató az Óvoda-iskola átmenetet segítő program indításáról Mohács, 2013. október 16 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési

Részletesebben

JÁSZSÁGI KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY JÁNOSHIDAI NAPSUGÁR ÓVODAI TAGINTÉZMÉNY AZ IPR PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSA A KOMPLEX PREVENCIÓS PROGRAM TÜKRÉBEN

JÁSZSÁGI KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY JÁNOSHIDAI NAPSUGÁR ÓVODAI TAGINTÉZMÉNY AZ IPR PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSA A KOMPLEX PREVENCIÓS PROGRAM TÜKRÉBEN JÁSZSÁGI KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY JÁNOSHIDAI NAPSUGÁR ÓVODAI TAGINTÉZMÉNY AZ IPR PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSA A KOMPLEX PREVENCIÓS PROGRAM TÜKRÉBEN Tárgyi erőforrás 4 csoportos 100 férőhelyes Tornateremmel, differenciált

Részletesebben

Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek

Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek Nagy Gyöngyi Mária Óvodapedagógiai konferencia - 2013. 04. 12.- Hotel Benczúr 1 Köznevelés A köznevelés közszolgálat, amely a felnövekvő

Részletesebben

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: - különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

NEVELÉSI ÉV

NEVELÉSI ÉV Tarkarét ÓVODA KÖZZÉTÉTELI LISTA 2013-2014. NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII. 28.) Kormány-rendelet 10 fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé:

Részletesebben

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Intézkedési terv a 2011-2012-es tanévre vonatkozóan, a 2010-2011-es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Dobó István Gimnázium 3300. Eger, Széchenyi út 19. Készült: 2011. június 30.

Részletesebben

Az Esztergár Lajos Család-és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ ezúton megküldi tájékoztatóját az EFOP pályázat kiírásának tartalmáról.

Az Esztergár Lajos Család-és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ ezúton megküldi tájékoztatóját az EFOP pályázat kiírásának tartalmáról. 1. s z. m e l l E s z t e r g á r L a j o s C s a l á d - é s G y e r m e k j ó l é t i S z o l g á l a t é s K ö z p o n t 7 6 3 2 P é c s, An i k ó u. 5. L e v e l e z é s i c í m : 7 6 1 6 P é c s,

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2328-3/2015. 10. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földes

Részletesebben

TÁMOP 3.3.2-08/2-2008-0045

TÁMOP 3.3.2-08/2-2008-0045 Kedvezményezett: Szarvas Város Önkormányzata TÁMOP 3.3.2-08/2-2008-0045 Esélyegyenlőségi programok megvalósítása a szarvasi közoktatásban ****** Minden gyermeknek joga van a legjobb tanárhoz, a legeredményesebb

Részletesebben

Beszámoló a 2013-2014-es nevelési év Minőségfejlesztési munkáiról

Beszámoló a 2013-2014-es nevelési év Minőségfejlesztési munkáiról 2440 SZÁZHALOMBATTA Csokonai u. 50. Tel.: 06-23-354-465, Fax.: 06-23-354-475 E-mail: napsugar@mail.battanet.hu OM azonosító: 032790 Minőségi Nevelési - Oktatási Intézmény Beszámoló a 2013-2014-es nevelési

Részletesebben

Bukovics Eszter szakmai vezető SZAKMAI NAPOK

Bukovics Eszter szakmai vezető SZAKMAI NAPOK Bukovics Eszter szakmai vezető SZAKMAI NAPOK A 2012/2013. tanévben a következő intézményközi szakmai napok megrendezését tervezzük: 1. Szakmai nap az intervenció jegyében - Felkészítés a preventív óvodai

Részletesebben

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév Osztályfőnöki munkaterv 2016/17-es tanév Osztályfőnök: 5.a Fódi Judit 5.b Dienes Gábor 6.a Fekete Nagy Marianna 6.b Orbán Noémi 6.c Brotschollné Szabó Valéria 7.a Lóczy Ágnes 7.b Lipovics Mónika 8.a Arnold

Részletesebben

Javaslat a 2014/2015. nevelési év értékelésének szempontjaira

Javaslat a 2014/2015. nevelési év értékelésének szempontjaira Javaslat a 2014/2015. nevelési év értékelésének szempontjaira Tisztelt Humán Bizottság! A korábbi évekhez hasonlóan készült el az az értékelési szempontsor, illetve néhány, az összehasonlítást segítő táblázat,

Részletesebben

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013.

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. Munkaközösségünk helyzete: 6 napközis csoport működik délutános műszakban. A napközis nevelők munkájába több osztálytanító is bekapcsolódik. Minden napközis

Részletesebben

MINŐSÉGÜGYI BESZÁMOLÓ 2011/2012. TANÉV

MINŐSÉGÜGYI BESZÁMOLÓ 2011/2012. TANÉV 1. PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGÜGYI BESZÁMOLÓ 2011/2012. TANÉV Atkár, 2012. június 15. Készítette: Tősér Gyuláné minőségügyi csop. vezető Minőségügyi beszámoló Intézményünkben minden kolléga

Részletesebben

2006. augusztus 15. Összeállította: Gergely Judit

2006. augusztus 15. Összeállította: Gergely Judit A Zöld Titkok Kastélyóvodája Minõségirányítási Programja végrehajtásának értékelése 2006. augusztus 15. Összeállította: Gergely Judit óvodavezetõ 2 Az 1993. évi LXXIX.törvény a közoktatásról 40. (11) alapján

Részletesebben

NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év

NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év KISVÁRDAI EGYESÍTETT ÓVODA OM azonosító: 201 061 4600 Kisvárda Csillag köz 2. Tel.: 06-45/405-225. E-mail: csillagovi@naracom.hu Web: www.csillagovoda.info NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA

Részletesebben

Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája

Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája 2007-2008-as nevelési év értékelése Készítette: Ceglédiné Csősz Erzsébet Tagintézmény vezető 1 Gyermeklétszám: 2007. évi statisztika szerint: 21 fő, köztük: 10 fiú, 11

Részletesebben

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4.

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.)

Részletesebben

2. Óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek iskolai végzettsége, szakképzettsége

2. Óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek iskolai végzettsége, szakképzettsége Különös közzétételi lista A Szeghalmi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde - 1. Óvoda, ainak száma három Tagintézményben: 22 fő A 2011. évi CXC. Törvény 2. számú melléklete értelmében a nevelő- és oktatómunkát

Részletesebben

Szigethalom Önkormányzat 2315 Szigethalom, Négyszínvirág Óvoda Rákóczi u. 145. KIVONAT. 2009. szeptember 24 i ülésének jegyzőkönyvéből

Szigethalom Önkormányzat 2315 Szigethalom, Négyszínvirág Óvoda Rákóczi u. 145. KIVONAT. 2009. szeptember 24 i ülésének jegyzőkönyvéből KIVONAT Szigethalom Képviselő-testületének 2009. szeptember 24 i ülésének jegyzőkönyvéből HATÁROZAT 298/2009. (IX.24.) Kt. Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete Négyszínvirág Óvoda Intézményi

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Szeresd az egészséged, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ő a jövő. őrizd a szüleid egészségét! merta múlton épül föl a jelen és a jövő. Bárczy Gusztáv 2 Tartalom 1. Egészséges

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-i rendkívüli üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-i rendkívüli üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 3-11/2011/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-i rendkívüli üléséről.

Részletesebben

Lurkó iskola előkészítő program-jó gyakorlat

Lurkó iskola előkészítő program-jó gyakorlat Lurkó iskola előkészítő program-jó gyakorlat Intézmény neve: Fazekas József Általános Iskola, Napközi Otthonos Óvoda és Egységes Óvoda - Bölcsőde Intézmény e-mail címe: fazekasisk@gmail.com Kitöltő neve:

Részletesebben

Szakmai tevékenységünk az elmúlt öt és fél hónapban feladatellátási területenként

Szakmai tevékenységünk az elmúlt öt és fél hónapban feladatellátási területenként Beszámoló a Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Debreceni Tagintézményének Hajdúnánási Óvodában 2015 január-június között végzett munkájáról Tartalom Rövid bemutatkozás... 3 A Hajdúnánási

Részletesebben

AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK

AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK 1. 2. 3. 4. 5. Képzés címe TÁMASZPONT Projektmenedzsment, változásmenedzsment, innováció a TÁMOP közoktatás-fejlesztési projektjeiben CSAPATTEST: Csapatépítő tréning megújuló közoktatási

Részletesebben

Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda. Különös közzétételi lista

Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda. Különös közzétételi lista Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda Különös közzétételi lista A kormány 229/2012 (VIII. 28.) kormányrendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. -a értelmében az alábbi adatokat

Részletesebben

Beszámoló. ,Napsugár Óvoda Vezetőjétől 4564 Nyírmada, Sugár út 1. A Napsugár Óvoda működési feltételeiről, és gazdálkodásáról.

Beszámoló. ,Napsugár Óvoda Vezetőjétől 4564 Nyírmada, Sugár út 1. A Napsugár Óvoda működési feltételeiről, és gazdálkodásáról. ,Napsugár Óvoda Vezetőjétől 4564 Nyírmada, Sugár út 1. Beszámoló A Napsugár Óvoda működési feltételeiről, és gazdálkodásáról. Nyírmada, 2012. augusztus 31. Tisztelt Képviselő-testület! Óvodánk elmúlt egy

Részletesebben

os NEVELÉSI ÉV

os NEVELÉSI ÉV NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016-os NEVELÉSI ÉV SZENT MIKLÓS GÖRÖGKATOLIKUS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016/2017-es NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás

Részletesebben

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16.

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16. Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School Közzétételi lista 2014. október 16. 1 Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School nevelési oktatási intézményi Közzétételi listája A kormány 229/2012 (VIII.

Részletesebben

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN Dr. Kaposi József 2014 A szaktanácsadó a köznevelési törvényben 61. A pedagógusok tevékenységét szakértők, szaktanácsadók segítik.

Részletesebben

Iktatószám: 41- /2007. Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése. Tárgy:

Iktatószám: 41- /2007. Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése. Tárgy: Iktatószám: 41- /2007. Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Intézkedési terv a Dömötör Géza Óvoda és a Tornyai János Általános Iskola fenntartói jogának átadásáról Az anyagot készítette:

Részletesebben

KIEMELÉS A RÖVID FEJLŐDÉSI NAPLÓBÓL

KIEMELÉS A RÖVID FEJLŐDÉSI NAPLÓBÓL Törvényi háttér: 363/2012. (XII.17.) orm. rendelete az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról Az óvodai élet megszervezése 4. Az óvodai nevelés tervezését, valamint a gyermekek megismerését és fejlesztését,

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA Erzsébet Ligeti Óvoda 2016/2017 NEVELÉSI ÉV

KÖZZÉTÉTELI LISTA Erzsébet Ligeti Óvoda 2016/2017 NEVELÉSI ÉV KÖZZÉTÉTELI LISTA Erzsébet Ligeti Óvoda 2016/2017 NEVELÉSI ÉV Szervezeti, személyzeti adatok Az intézmény neve: Erzsébet Ligeti Óvoda OM azonosítója: 201876 Feladatellátás helyei: Székhelye: 9023 Győr,

Részletesebben

75/2009. (VI. 18.) Kgy. határozat. Mohács Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzat pedagógiai szakmai együttműködési megállapodása

75/2009. (VI. 18.) Kgy. határozat. Mohács Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzat pedagógiai szakmai együttműködési megállapodása 75/2009. (VI. 18.) Kgy. határozat Mohács Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzat pedagógiai szakmai együttműködési megállapodása 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a Baranya

Részletesebben

Szervezeti, személyzeti adatok

Szervezeti, személyzeti adatok NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII. 28.) Kormány-rendelet 10 fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Székhely (Gimnázium): 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2. Telephely (Általános Iskola): 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

Fentiek alapján a következő határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselőtestület. Határozati javaslat

Fentiek alapján a következő határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselőtestület. Határozati javaslat Szentes Város Jegyzőjétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: U-18185/2010. Témafelelős: Kovács Zsuzsa Tárgy: Intézményi SZMSZ-ek módosítása és a módosított SZMSZ-ek jóváhagyása Szentes Város Önkormányzata

Részletesebben

I. A közoktatás-fejlesztési szolgáltatást nyújtó referencia-intézmény definíciója

I. A közoktatás-fejlesztési szolgáltatást nyújtó referencia-intézmény definíciója I. A közoktatás-fejlesztési szolgáltatást nyújtó referencia-intézmény definíciója Egyedi, más intézmények számára is példaértékű, működésében koherens, befogadó, gyermekközpontú pedagógiai gyakorlattal,

Részletesebben

Pályázati támogatások

Pályázati támogatások Pályázati támogatások 2011. 2010. 2008. 2007. Időtartam2011. 06. 01. -2011. 10. 31. Eredmény: pedagógiai fejlesztés, családterápia biztosítása; működési kiadásokhoz hozzájárulás Támogatás mértéke: 103.000

Részletesebben

Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért!

Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért! Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért! TÁMOP-3.4.2/09/1. 2010. október 28. Pályázó: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Projekt menedzser: Bukovszki Andrásné

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA a nevelési évre

KÖZZÉTÉTELI LISTA a nevelési évre KÖZZÉTÉTELI LISTA a 2017-2018. nevelési évre A 229/2012 (VIII.28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. -a értelmében az alábbi adatokat tesszük közre: Az óvoda megnevezése

Részletesebben

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz 1. sz. melléklet Orientáló mátrix a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz Kistérség Projekt címe Összeg (mft) Baktalórántháza Játszva, tanulva, sportolva a társadalom hasznos tagjává válni Leírás

Részletesebben

Kötelező közzétételi lista a 229./2012.(VIII.28.) kormányrendelet 23. és 24. alapján

Kötelező közzétételi lista a 229./2012.(VIII.28.) kormányrendelet 23. és 24. alapján Kötelező közzétételi lista a 229./2012.(VIII.28.) kormányrendelet 23. és 24. alapján Intézményünk három szervezeti egységből áll: óvoda, általános iskola, kollégium. Óvoda Felvételi lehetőség: Óvodánkba

Részletesebben

A Margit Téri Óvodában közel 20 éves óvodapedagógusi- és immár 10 éves intézményvezetői gyakorlattal, látom el a vezetői feladatokat.

A Margit Téri Óvodában közel 20 éves óvodapedagógusi- és immár 10 éves intézményvezetői gyakorlattal, látom el a vezetői feladatokat. MARGIT TÉR 20. TELEFON/FAX: (52) 498-565 BEVEZETŐ GONDOLATOK A Margit Téri Óvodában közel 20 éves óvodapedagógusi- és immár 10 éves intézményvezetői gyakorlattal, látom el a vezetői feladatokat. Mint korábban,

Részletesebben

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója Csanádpalota Város Polgármesterétől 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Telefon: 62/263-001 Fax: 62/263-105 731/2013. Tárgy: Az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet Komplex Intézményellenorzési és -értékelési Programja INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS IV-VI. fejezet az ÓVODÁK számára Dátum:... Készítette:...... Az intézmény

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. február 13-ai ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. február 13-ai ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. február 13-ai ülésére Tárgy: A Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola alapító okiratának módosítása Előadó: Dr. Árpásy Tamás

Részletesebben

2014-2019. Kapolcs község Önkormányzata

2014-2019. Kapolcs község Önkormányzata 2014-2019 Kapolcs község Önkormányzata 2 BEVEZETŐ Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. -a kimondja, hogy a képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit

Részletesebben

Iktatószám: /2011. Melléklet: 1 db. Beszámoló a Napközi otthonos Óvoda évi működéséről, gazdálkodásáról. Bakóné Mászáros Tímea óvodavezető

Iktatószám: /2011. Melléklet: 1 db. Beszámoló a Napközi otthonos Óvoda évi működéséről, gazdálkodásáról. Bakóné Mászáros Tímea óvodavezető E L Ő T E R J E S Z T É S PÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. MÁRCIUS 22 - ÉN TARTANDÓ NYILVÁNOS ÜLÉSÉRE Iktatószám: /2011. Melléklet: 1 db Tárgy: Beszámoló a Napközi otthonos Óvoda 2010.

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 28/2014. (II. 26.) számú. h a t á r o z a t a. A Lengyel Laura Óvoda alapító okiratának módosításáról

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 28/2014. (II. 26.) számú. h a t á r o z a t a. A Lengyel Laura Óvoda alapító okiratának módosításáról ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben