Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének február 05-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./B kötet

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. február 05-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./B kötet"

Átírás

1 Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének február 05-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./B kötet Beszámoló a Hermann Alice Óvoda működéséről... 2 Tájékoztató Hódmezővásárhely Kistérség katasztrófavédelmi, polgári védelmi helyzetéről.. 22 Tájékoztató Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat munkavédelmi helyzetéről Tájékoztató az Ipari Parkban történt kedvezményes telekértékesítésekről, a betelepült vállalkozók jelenlegi helyzetéről... 64

2 I/B kötet 2. oldal Iktatószám: /2009 Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Beszámoló a Hermann Alice Óvoda működéséről Az anyagot készítette: Borsiné Csontos Ilona intézményvezető Az anyagot látta: Véleményezésre megküldve: Valamennyi bizottságnak Sokszorosításra érkezett: Napirend kapcsán meghívandó személyek: Borsiné Csontos Ilona intézményvezető Száma: /2009.

3 I/B kötet 3. oldal Tárgy: Beszámoló a Hermann Alice Óvoda működéséről Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének Helyben Tisztelt Közgyűlés! A munkatervben a februári rendes Közgyűlés fő napirendi pontjai között szerepel a Hermann Alice Óvoda beszámolója. Az intézményvezető a működésről szóló beszámolót elkészítette. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a Hermann Alice Óvoda mellékelt beszámolóját megvitatni és elfogadni szíveskedjék. Hódmezővásárhely, február 5. Tisztelettel: Dr. Lázár János sk. polgármester

4 I/B kötet 4. oldal Tárgy: Beszámoló a Hermann Alice Óvoda működéséről HATÁROZATI JAVASLAT 1./ Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése a Hermann Alice Óvoda működéséről szóló beszámolóját megtárgyalta és elfogadta. Hódmezővásárhely, február 5. Dr. Lázár János sk. polgármester A határozatot kapja: 1./ Dr. Lázár János, polgármester, országgyűlési képviselő 2./ Dr. Korsós Ágnes, jegyző 3./ Jogi-Közbeszerzési-Oktatási Iroda 4./ Oktatási, Ifjúsági és Sport Csoport 5./ Érintett intézmény vezetője 6./ Irattár

5 I/B kötet 5. oldal

6 I/B kötet 6. oldal TARTALOMJEGYZÉK oldal 1. Helyzetelemzés 1 2. Helyi nevelési programunkból eredő feladataink (kiemelten a 3 halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek esélyegyenlőségének biztosítására) 2.1. Kompetencia alapú nevelés Szociális kompetenciafejlesztési feladataink Személyes kompetenciafejlesztési feladataink Kognitív kompetenciafejlesztési feladataink 4 3. Integrációs programunk bevezetése, alkalmazása Mérések adatai, eredményei Logopédiai és fejlesztő pedagógiai foglalkozásokon résztvevő 6 gyermekek száma 3.3. Integrációs Intézkedési Terv Szervezési feladatok Kiemelt nevelési feladatok Gyermekvédelem, egészségügyi ellátás, szociális segítségnyújtás Együttműködés kialakítása óvodán kívüli szervezetekkel Intézményi minőségbiztosítás, önértékelés 9 4. Körzeti iskolánkkal való együttműködés A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, családok bevonása 11 esélyegyenlőségi programjainkba 6. Nevelési, integrációs gyakorlatunkban felvetődő problémák, 12 megoldandó feladatok 7. Óvodánk gazdálkodási és költséghatékonysági mutatói Költségvetési adataink évben Költséghatékonysági mutatók Pályázatok Felújítások, fejlesztések 14

7 I/B kötet 7. oldal 1. Helyzetelemzés A Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Hermann Alice Óvodája a Pál utcai székhelyen és két telephelyen (Pálffy és Malom utca), 11 csoporttal működő intézményegység. Alaptevékenységünket a fenntartónk által az Alapító Okiratunkban meghatározottak szerint tervezzük és hajtjuk végre a körzethatárunkat, férőhelyünket figyelembe véve. A feladatokat az engedélyezett létszámkeretünk felhasználásával látjuk el: Óvodapedagógus Dajka Óvodatitkár Udvaros Összesen: 23 fő 11 fő 1 fő 1 fő 36 fő Óvodapedagógusaink mindegyike végzett felsőfokú, főiskolai végzettsége mellett különböző pedagógus továbbképzéseket (mentálhigiene, Sindelar-képzés, egyéni fejlesztési módszerek, gyermek és ifjúságvédelem, mozgásfejlesztés, drámapedagógia, környezetvédelem, néptánc, kézműves technikák, számítógép kezelői tanfolyam, stb.). Emellett 9 fő szakvizsgázott, 4 fő ECDL vizsgát szerzett, 1 fő egyetemet végzett. Egységünkben 4 fő fejlesztőpedagógus 1 fő gyógypedagógus (utolsó félévét végzi) 2 fő mentálhigienes szakember 2 fő mozgásfejlesztő óvodapedagógus 2 fő Sindelar módszert alkalmazó szakember dolgozik. A feladatok ellátásához rendelkezésre áll: Hermann Alice Óvoda Összes négyzetméter Beépített négyzetméter Udvar négyzetméter Csoportszobák Pál utcai székhely 1070 m m m 2 3 Pálffy utcai telephely 1016 m m m 2 3 Malom utcai telephely 2221 m m m 2 5

8 I/B kötet 8. oldal Intézményünkbe járó gyermekek száma: Hermann Alice Óvoda Pál utcai székhely Pálffy utcai telephely Malom utcai telephely Gyermek létszám 2007/ /2009 HH-s HHH-s HH-s Gyermek gyermekek gyermekek gyermekek létszám száma száma száma HHH-s gyermekek száma Összesen: /2008 gyermeklétszám 2007/2008 HH-s gyermekek száma 2007/2008 HHH-s gyermekek száma 0 Pál utcai székhely Pálffy utcai telephely Malom utcai telephely /2009 gyermeklétszám 2008/2009 HH-s gyermekek száma 2008/2009 HHH-s gyermekek száma 0 Pál utcai székhely Pálffy utcai telephely Malom utcai telephely

9 I/B kötet 9. oldal 2. Helyi nevelési programunkból eredő feladataink (kiemelten a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek esélyegyenlőségének biztosítására) Óvodánk nevelési programjában, integrációs programjában és a mindennapok gyakorlati tevékenységeiben is nagy hangsúlyt fektet arra, hogy az óvodai nevelésünk elsődleges feladatainak megvalósításával segítse a társadalom perifériájára szorult családok gyermekeit, biztosítsa esélyüket a sikeres iskolakezdéshez, helyes életvitelük megalapozásához. Célunk a teljes körű integráció megvalósítása érdekében, hogy programunk megfeleljen az alábbi kritériumoknak, minőségi elveknek: legyen integráló: a különböző tevékenységek mindegyikében együttesen vesznek részt a gyerekek, de minden gyermek belső érési folyamatainak, képességprofiljának, adottságainak megfelelő differenciáló, fejlesztő nevelésben részesüljön legyen átfogó, minden részletre kiterjedő: felmérés (DIFFER, Sindelar), tervezés, egyéni fejlesztési programok elkészítése, feladatok koordinációja, külső szakemberek bevonása legyen családra, közösségre építő: minden családstruktúrához alkalmazkodó, rugalmas, egyénre szabott (támogatja a szülői szeretet, épít az önkezdeményezésekre) legyen kompetencialapú: (mely az alábbiakban részletesen kifejtésre kerül) Kompetenciaalapú nevelés: Óvodai nevelésünk fő feladatai: három általános kompetencia fejlesztése (szociális, személyes, kognitív), melyekből később sokféle speciális kompetencia (hivatás, foglalkozás, tevékenységi kör, hobby, stb.) differenciálódhat. A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeknél kiemelten fontos e három terület fejlesztése külön hangsúlyt fektetve a szociális kompetenciára, hiszen a közösségbe való beilleszkedéssel, helyes életvitel megalapozásával lehet csak tartós eredményeket elérni Szociális kompetenciafejlesztési feladataink: Pozitív szociális szokások kialakítása, átlátható, kiszámítható, mindenkitől elvárt magatartási szabályok kialakításával, megalapozásával. Pozitív önértékelés, mások elfogadása, egyéni és csoportérdek összeegyeztetésének fejlesztése, az óvodapedagógus személyes példamutatásával, szociális minta beépítésével. Szociális készségek fejlesztése: kapcsolatteremtő és fenntartó készség, kötődésápoló, empatikus készség, tolerancia, értékelő készség (elismerés, bírálat) siker, kudarc feldolgozó készség, szervezőkészség, problémahelyzet-megoldó technikák elsajátíttatásával. Szociális ismeretek bővítése: minél több óvodán kívüli program szervezése, amikor a gyermekek gyakorolhatják a mindennapi élet szociális normáit (viselkedési normák az élet különböző szinterein, kommunikációs helyzetgyakorlatok, közlekedési szabályok, stb.). Szociális kommunikáció fejlesztése: a pedagógusok részéről túlnyomóan pozitív érzelmi megnyilvánulással, az elmarasztalás is bizalomba, szeretetbe ágyazva történhet. Meghallgatás, kérés, kérdezés, meggyőzés, értékelés technikáinak elsajátíttatása, személyes példamutatással.

10 I/B kötet 10. oldal Szociális érdekérvényesítés fejlesztése: segítés alapszabályainak alkalmazása versengéses helyzetekben is, szabálykövetés, esélyesség törvényszerűségeinek betarttatása Személyes kompetenciafejlesztési feladataink: Önkiszolgálási képességek fejlesztése: tisztálkodás, öltözködés, étkezés, stb. A gyermek egyéni fejlettségi szintjének megfelelő elvárással, lényeges mozdulatok szóval kísért gyakorlásával, példaadással, dicsérettel. Mozgásfejlesztés: Óriási jelentősége abban rejlik, hogy hatással van a kognitív és szociális képességek fejlődésére is (memória, térészlelés, szókincs, fogalomalkotás, én-tudat, önuralom, együttműködő és tolerancia képesség, stb.). Mindennapos testnevelés, testnevelés foglalkozások és a szabadban történt mozgásfejlesztés során: először biztonságérzet kialakítása a mozgáskedv megalapozása érdekében, majd a nagy mozgások (kúszás, mászás, futás, stb.) a szemkéz, szem-láb koordináció (labdajátékok, szökdelések) az egyensúlyérzék, végül a finommotorika (tépés, vágás, fűzés, fonás, stb.) fejlesztésére kell a legnagyobb hangsúlyt fektetnünk. Befogadó és önkifejező képességek fejlesztése: o Zenei (válogatott zeneművek rendszeres hallgatásával, énekléssel, ritmusalkotással, hangszerhasználattal, népzenével, tánccal). o Vizuális (igényes, esztétikus környezet biztosításával, művészeti alkotások megtekintésével, alkotóházak látogatásával, változatos vizuális technikák megismertetésével). o Irodalmi (mesék, mondókák, bábjátékok, dramatikus játékok megismertetésével, gyakorlásával, önálló történet elmondásával, szókincs bővítésével, sajátos nyelvi formák elsajátításával). Egészségvédelem, identitásvédelem fejlesztése: egészségvédő szokások kialakításával, balesetvédelmi minták nyújtásával Kognitív kompetenciafejlesztési feladataink: A kognitív képességek fejlesztésében a gyermekek veleszületett kíváncsiságára, érdeklődésére, tanulási vágyára építhetünk, ezeket kell megerősíteni a három év alatt gazdag játékprogramokkal, szabadon választható fejlesztő tevékenységekkel. Az óvodai nevelés során a gyermekek választásukkal, részvételükkel minősítenek, ha az ismeretfeldolgozás nem életkoruknak megfelelő vagy unalmas számukra, akkor nem vesznek részt benne. A kognitív képességek az információk feldolgozását, kezelését szolgálják, ezért tudatosan fejlesztenünk kell a gondolkodási képességeket (rendszerező, kombinatív, logikai képesség, stb.), a problémamegoldó, alkotó képesség, kognitív kommunikációs képességek, stb. Kompetenciafejlesztési feladataink megvalósítását segítette, hogy 2007/2008-ban partnerként bekapcsolódtunk a Commitment Pedagógiai Intézet által benyújtott HEFOP Felkészítés a kompetencia-alapú oktatásra pályázati projektbe. Ennek köszönhetően több szakmai konferencián vettünk részt Hódmezővásárhelyen, illetve két alkalommal Budapesten. Minden óvodapedagógusunk kompetenciafejlesztési módszerek elsajátítását biztosító 30 órás pedagógiai továbbképzésben részesült.

11 I/B kötet 11. oldal A pályázat menete során: óvodapedagógusoknak: szakmai munkaközösségi bemutató foglalkozásokat szerveztünk mindhárom telephelyen. szülők és a fenntartó képviselői számára: nyílt napok, bemutató foglalkozásokat tartottunk. szakértői látogatás során: bemutató foglalkozások elemzése, a kompetencia programcsomag elemeinek illeszthetősége helyi nevelési programunkhoz. A látogatás során a szakértő elismerően szólt eddigi kompetenciafejlesztő tevékenységünkről, kiemelte az ismeretek projektben történő feldolgozását, a cselekedtetve tanulás, komplexitás alkalmazását, a nagy mennyiségű változatos ingerek (taktilis, mozgásos, látási, hallási) biztosítását, a csoportfoglalkoztatási formák helyes arányát, a másságot elfogadó óvodai légkört. A pályázat eredményeképpen nevelési módszereink fejlesztéséhez korszerű technikai eszközökhöz is jutottunk (projektor, notebook, interaktív tábla). 3. Integrációs programunk bevezetése, alkalmazása Óvodánk integrációs programjának kidolgozását megkönnyítette, hogy már helyi nevelési programunk megalkotásakor szükségszerűen figyelembe kellett vennünk, hogy székhelyünkre és telephelyeinkre sok nehéz anyagi körülmények között élő család gyermeke jár. Ezért olyan programot állítottunk össze, mely jó esélyt teremt minden gyermek számára az önmagához mért fejlődéshez. Mindenekelőtt a szeretetteljes, másságot elfogadó, aktivitásra ösztönző óvodai légkört emeltük ki, mely az integráció megvalósításának is egyik alapja szeptemberében integrációs fejlesztő-teamet alakítottunk, melyben mindhárom telephelyről olyan óvodapedagógusok lettek a tagjai, akik rendelkeznek speciális végzettséggel is (fejlesztő pedagógus, gyógypedagógus, mentálhigienes szakember, stb.) A 2007/2008-as nevelési évben munkatervet készítettünk, kijelöltük a célokat, feladatokat, határidőket, felelősöket. Megismertük, tanulmányoztuk a 2003 évi CXXV. Tv.-t, közoktatási intézményi esélyegyenlőségi programajánlást, valamint városunk Közoktatási Esélyegyenlőségi Tervét, melynek célkitűzéseivel azonosultunk, saját feladatainkat ennek teljes körű figyelembevételével határoztuk meg. Az ülések között a tagok a munkamegosztásnak megfelelően végezték tevékenységüket, minden telephely középső csoportjában DIFER módszerrel végezték el a gyermekek fejlettségi szintjére irányuló preventív méréseket. A DIFER mérés az eredményes iskolakezdés alapkészségeinek mérésére irányul: írásmozgás-koordináció, beszédhallás, elemi számolás, tapasztalati következtetés, szocialitás. A teszttel meghatározható az összetevőnkénti analitikus elemzés, illetve a globális diagnózis is. Ezért minden eddig használt eszköznél, mutatónál megbízhatóbb szűrést tesz lehetővé. A módszer előnye, hogy lehetőséget biztosít már négy-öt éves gyermekek mérésére, így elegendő idő áll rendelkezésre a további fejlesztésre, gyakorlásra, felzárkóztatásra, szükség esetén külső szakember segítségének igénybevételére.

12 I/B kötet 12. oldal 3.1. Mérések adatai, eredményei: 2007/2008-as nevelési év Hermann Alice Óvoda mérésben résztvevő gyermekek száma ebből HHH-s gyermekek száma életkoruknak megfelelő szintet elérők száma egyéni fejlesztést igénylők száma ebből HHH-s gyermekek száma Pál utcai székhely Pálffy utcai telephely Malom utcai telephely Összesen: /2009-es nevelési év Hermann Alice Óvoda mérésben résztvevő gyermekek száma ebből HHH-s gyermekek száma életkoruknak megfelelő szintet elérők száma egyéni fejlesztést igénylők száma ebből HHH-s gyermekek száma Pál utcai székhely Pálffy utcai telephely Malom utcai telephely Összesen: Nevelési tanácsadó szakemberei által végzett logopédiai és fejlesztő pedagógiai foglalkozásokon résztvevő gyermekek száma: 2007/ /2009 Hermann Alice Óvoda Pál utcai székhely Pálffy utcai telephely Malom utcai telephely logopédiai fejlesztésben résztvevők ebből HHH-s gyermek fejl.ped. foglalkozáson résztvevők ebből HHH-s gyermek logopédiai fejlesztésben résztvevők ebből HHH-s gyermek fejl.ped. foglalkozáson résztvevők ebből HHH-s gyermek Összesen:

13 I/B kötet 13. oldal Az egyéni fejlesztést a mérési adatok alapján megkezdtük, folyamatosan végeztük, melynek eredményeképpen a 19 gyermek közül 6 főnél minden területen jelentős javulást értünk el, így ők elérték az életkoruknak megfelelő fejlettségi szintet. Javulás tapasztalható írásmozgáskoordináció terén 4 főnél, elemi számolási készség terén 5 főnél, beszédhallás terén 2 főnél. Legnehezebb feladatnak a tapasztalati következtetés fejlesztése bizonyult: 6 gyermeknek továbbra is problémát okozott,így ezzel a területtel külön is foglalkoznak fejlesztőpedagógusaink. A feltárt hiányosságokat továbbra is fejlesztjük az óvodában, illetve ezen gyerekek mindegyike részt vesz a nevelési tanácsadó speciális fejlesztésein is. Létszámadataink alapján óvodánk speciális helyzetben van, hiszen bár magas a hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek aránya, nem éri el egységünkben az integrációs normatívához, - mely két év óta pályázat útján jelenik meg - előírt minimum arányt. Ezért bár a létszámból eredő feladat jelentős óvodáinkban, nem volt lehetőségünk pályázni erre a forrásra. Ennek ellenére a Pálffy és Malom utcai telephelyeken fejlesztő szoba került kialakításra (önerős felújítással - meszelés, festés, stb.), a szükséges tárgyi eszközök bővítését fejlesztő játékok, eszközök vásárlásával Önkormányzati támogatásból, alapítványi forrásból és magunk készítette fejlesztő eszközökkel oldottuk meg. Így a felzárkóztató, tehetséggondozó egyéni fejlesztés feltételei jelentősen javultak. A 2008/2009-es nevelési évben elkészítettük és szeptembertől minden érintett halmozottan hátrányos helyzetű gyermekünk esetében rendszeresen vezetjük az Esélyegyenlőségi Fejlesztő Naplót, melyben egyénenként nyomon követjük a gyermekek mulasztását, a családok óvodai rendezvényeken való részvételét, szociális segítségnyújtás formáit, családlátogatások, esetmegbeszélések tapasztalatait, egyéni fejlesztési feladatokat Integrációs Intézkedési Terv Beóvodázási szervezési feladatok: A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek óvodai beíratásának segítése, minél korábbi beóvodázás biztosítása. Együttműködés az óvodai körzet védőnőivel. Integrációt elősegítő csoportalakítás: Olyan csoportalakítási elvet kell választani, ami biztosítja a HHH-s gyermekek arányos elosztását. Egységünkben ez az arány a törvényi előírásoknak teljes mértékben megfelel. Célunk: a telephelyeken az arányok további fokozatos alakítása, finomítása. Igazolatlan hiányzások minimalizálása: Együttműködés a családokkal, családgondozókkal, az óvodai részvételt akadályozó egyéni problémák feltárása, segítségnyújtás Kiemelt nevelési feladatok: Komplex állapotfelmérés az óvodába lépéskor: előzetes családlátogatás során részletes anamnézis felvétele, család szokásrendszerének megismerése. Mérések: egyéni fejlesztési napló, DIFFER mérés középső csoportban, iskolaérettségi vizsgálat nevelési tanácsadó szakemberei által. Határidő: minden év febr. 28. Felelősök: óvodavezető, IPR team beóvodázási felelőse, kiscsoportot vezető óvodapedagógusok Határidő: minden év máj. 31. Felelősök: óvodavezető, telephelyek szakmai vezetői. Határidő: folyamatos Felelősök: óvodapedagógusok, telephelyek szakmai vezetői Határidő: egyéni fejlesztési napló szerint Felelősök: óvodavezető, kiscsoportot vezető óvodapedagógusok, IPR team tagjai

14 I/B kötet 14. oldal Beilleszkedés elősegítése: személyes kapcsolat kialakítása a szülőkkel (előzetes családlátogatás, HHH-s gyermekek folyamatos látogatása, a látogatások tapasztalatainak rögzítése). A gyermekek egyénre szabott beszoktatásának biztosítása. A szülők rendszeres tájékoztatása a gyermekük fejlődéséről. Igény szerint egyéni beszélgetések lehetőségének biztosítása. Szülői közösségek kialakítása, szülők bevonása az óvodai, alapítványi rendezvényekbe. Szülői igény és elégedettség folyamatos mérése. Korszerű óvodapedagógiai módszerek alkalmazása: Minél több érzékszervet bevonó ismeretszerzés, tapasztalás. A természeti környezetben terepfoglalkozásokon átélt élmények változatos feldolgozása. Projekt témák feldolgozása, kooperatív technikák, komplexitás alkalmazása. A kompetencia alapú programcsomag elemeinek beépítése. Hátránykompenzáló, tehetségfejlesztő programok szervezése: családi napok, kirándulások, színház-, múzeumlátogatások, könyvtárlátogatás, kézműves foglalkozások, közös ünnepi előkészületek, életvezetési, gyermeknevelési tanácsadás mentálhigienes szakember kollegáinkkal. Egészséges életmódra nevelés: A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek és családok szokásrendszerének alakítása. Mindennapos testnevelés, testnevelés foglalkozások, vízhez szoktatás, levegőzés, edzés, vitaminnapok, gyógyteák fogyasztása, stb. Rendszeres sportprogramok szervezése: kocogás, kerékpáros túra, táncház, családi versenyjátékok, stb Gyermekvédelem, egészségügyi ellátás, szociális segítségnyújtás: Egészségügyi szűrővizsgálatok feltételeinek biztosítása (gyermekorvosi, védőnői látogatások, teljeskörű iskolaérettségi egészségügyi vizsgálat), illetve az EVP programhoz illeszkedve (új mérési formák bevezetése). Szülői Esteken meghívott szakemberek előadásai (gyermekorvos, védőnő, fogorvos, logopédus, pszichológus, gyógypedagógus, stb.) Határidő: a gyermekek egyéni fejlődési dokumentációjának megfelelően Felelősök: óvodavezető, gyermekvédelmi felelősök és minden óvodapedagógus Határidő: folyamatos Felelősök: óvodavezető, munkaközösség vezető és minden óvodapedagógus Határidő: folyamatos Felelősök: óvodavezető és minden óvodapedagógus Határidő: folyamatos Felelősök: óvodavezető, óvodapedagógusok, dajkák Határidő: kiscsoporttól folyamatosan Felelősök: óvodavezető, általános helyettes

15 I/B kötet 15. oldal Gyermekjóléti szolgáltatások igénybe vétele: segítségnyújtás a szülőknek a szolgáltatások igénybe vételében, információ áramoltatás, szervezés, motiválás a részvételre (szociális célú rendezvények, esélyegyenlőségi programok, adományok gyűjtése, osztása, stb.) Városi rendezvényeken való aktív részvétel. Szülők támogatása érdekében a családok erőforrásainak feltárása. Gyermekvédelmi felelősök folyamatos, szoros kapcsolatot tartanak a családgondozókkal, esetmegbeszéléseket folytatnak. Alapítványi támogatás egyetlen gyerek se maradjon ki az óvoda által szervezett programokból a szülők anyagi helyzete miatt Együttműködés kialakítása óvodán kívüli szervezetekkel: A körzeti iskolánkkal való kapcsolatunk fontossága, kiemelt szerepe miatt a beszámoló 4. pontjában részletesen kerül kifejtésre. IPR tagjaink aktív részvétele a Városi IPR-ben. Szakmai szolgáltatókkal: a nevelési tanácsadó szakembereivel konzultációk a gyermekek fejlődéséről. A szűrővizsgálatok feltételeinek biztosítása. Folyamatos, az óvodában történő fejlesztés érdekében fejlesztőszobák kialakítása, felszerelésének bővítése (alapítványi pályázati forrásból). Védőnői hálózattal: A gyermekek óvodai beíratásának támogatása. A HHH-s gyermekeket az óvónő a védőnővel közösen felkeresi, a szülőket tájékoztatja az óvodai felvétel lehetőségéről, segít az óvodai jelentkezésben, a beóvodázási támogatás biztosításában. Közösen ellenőrzik, hogy jelentkezett-e minden 3 éves óvodai felvételre. Cigány Kisebbségi Önkormányzat, illetve egyéb civil szervezetek, pl. olvasókörök, környezetvédelmi szervezetek, stb. Óvodai programjainkra, ünnepségeinkre meghívjuk, az általuk szervezett programokon részt veszünk, a családokkal való kapcsolattartásban, problémák megoldásában együttműködünk Intézményi minőségbiztosítás, önértékelés: Intézményi önértékelés részeként az integrációs program értékelése. Adatlapot rendszeresítünk minden halmozottan hátrányos helyzetű gyermek számára, mellyel célunk a HHH-s gyerekek Határidő: folyamatos Felelősök: óvodavezető, gyermekvédelmi felelősök, óvodapedagógusok Kapcsolatrendszer: Önkormányzat Népjóléti Irodájával, családgondozókkal Határidő: folyamatos Felelős: óvodavezető, IPRteam vezető Határidő: folyamatos, a szűrés esetében minden év szeptember végégig. Felelősök: óvodavezető, nagycsoportot vezető óvodapedagógusok Határidő: minden évben óvodai beiratkozás előtt, illetve után. Felelős: óvodavezető, IPR team beóvodázási felelőse, kiscsoportot vezető óvodapedagógusok. Határidő: folyamatos Felelősök: óvodavezető, telephelyek szakmai vezetői Határidő: adatlapok alkalmazásában szeptembertől folyamatos, DIFER mérés: középső

16 I/B kötet 16. oldal fejlődésének, szociális helyzetének nyomon követése, rögzítése. Eredményesség mérése, értékelése, a fejlesztés irányainak kijelölése. Mérőeszköz az integrációs program elemeinek számszerűsíthető méréséhez, az alábbi indikátorok szerint: beóvodázási arány, hiányzási mutatók, DIFER-mérést követő hozzáadott érték, iskolakezdés megfelelő időben, sajátos nevelési igényű minősítés csökkentése, integrált beiskolázás. csoportban novemberdecember hónapban. Felelősök: IPR team tagjai, minden óvodapedagógus Határidő: aug.31. Felelős: óvodavezető, általános helyettes 4. Körzeti iskolánkkal való együttműködés Jó kapcsolatunk hosszabb időre nyúlik vissza, pedagógusaink rendszeresen látogatták az óvodában, illetve iskolában a gyermekeket, figyelték meg egymás munkáját, módszereit (nyílt napok, szülői estek, tanítói munkaközösség számára tartott bemutató foglalkozások, ünnepségek, rendezvények, stb.) májusában együttműködési megállapodást kötöttünk a Varga Tamás Általános Iskolával, mely tovább mélyítette ezt a kapcsolatot, tartalmával meghatározta közös feladatainkat, vállalásainkat, melyek megvalósítására az óvoda-iskola átmenet megkönnyítése, az integrációs feladatok megvalósítása érdekében kiemelt figyelmet fordítunk. Ennek megfelelően óvodánk vállalja és végrehajtja az alábbi feladatokat: Az óvodai nevelést integrált formában szervezzük. A jegyző előtt tett nyilatkozatok alapján nyilvántartjuk, figyelemmel kísérjük a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeket, a szerzett tapasztalatokat átadjuk az iskola nevelőtestülete számára. Középső csoportban elvégezzük az egyéni fejlesztési terv alapját szolgáló vizsgálatot. (DIFER mérés). Amennyiben a mérési eredmények még nagycsoport elején is tanulási zavarra utalnak, a szülő egyetértésével a Nevelési Tanácsadó szakemberei, ill. szakértői bizottság felé irányítjuk a gyermeket. A szülőket óvodai fórumokon (szülői estek, nyílt napok, óvónői tájékoztatás) megismertetjük az IPR rendszer előnyeivel. Biztosítjuk az óvoda-iskola közötti folyamatos és rendszeres kapcsolattartás feltételeit (foglalkozás, illetve óralátogatások, esetmegbeszélések, konzultáció a tanítókkal). Rendszeresen részt veszünk az iskola által szervezett rendezvényeken (pl. Platán hét, farsang, mesemondó verseny, rajzpályázat, kiállítások az iskolások munkáiból, szelektív hulladékgyűjtés módjának megtekintése, stb.) Az iskola lehetőséget biztosít arra, hogy gyermekeink megismerhessék az intézmény épületét, helyiségeit, tevékenységeit nagycsoportosaink rendhagyó órák keretében tornatermi, számítógépes és különböző osztálytermi foglalkozásokon vesznek részt. IPR munkacsoport közös működtetése óvónők, tanítók részvételével. A fenti feladatok folyamatos megvalósítása mellett további célunk, feladatunk: Az iskolával való kapcsolatunk tartalmának további bővítése (munkaközösségi, illetve nevelőtestületi értekezleti formák felhasználása a közös munkára). Kettős mentorálási rendszer teljesebb kiépítése. A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek mindennapokban történő megismerése, közös fejlesztése a leendő első osztályt vezető tanítónővel.

17 I/B kötet 17. oldal IPR team együttműködésének kiszélesítése (rendszeres, gyakori esetmegbeszélések, tapasztalatcserék). Minőségbiztosítási feladataink során a partneri igény és elégedettség mérése alkalmával 2005-ben, 2008-ban az iskolát, mint egyik legfontosabb partnerünket is kértük véleményük kifejtésére. Jó kapcsolatunkat támasztotta alá mindkét visszajelzésük, melyben kifejtették, hogy az óvoda személyi, tárgyi feltételeivel elégedettek, gyermeki bánásmódunkat és óvodánk nyitottságát kiválónak tartják. Az óvoda erősségének tekintik a nyitottságot, komplexitást, óvónők lelkiismeretes munkáját. Óvoda-iskola kapcsolatot kiváló -ra minősítették. Visszajelzésük alapján a minőségfejlesztési munkáról beszámoló formájában tájékozódnának. Kérésüknek megfelelően minőségfejlesztési csoportunk éves beszámolóját a fenntartón kívül rendszeresen megküldjük számukra is. 5. A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, családok bevonása esélyegyenlőségi programjainkba: A gyermekek szocializációjának segítése céljából évek óta számos óvodai és óvodán kívüli programot is szervezünk, melyekkel segítjük a gyermekek, családok közösségbe való beilleszkedését, integrációját. Olyan élményekhez igyekszünk juttatni a gyermekeket, melyekhez a család anyagi viszonyai miatt különben nem biztos, hogy juthatnának. Ezeken a rendezvényeinken a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részvételi aránya igen magas, amiért igyekszünk is mindent megtenni, személyesen elbeszélgetünk a szülőkkel, ajánlva a lehetőségeket. Tájékoztatjuk Őket arról, hogy a programok elemei teljesen térítésmentesek, (busz, színházi előadás, kézműves foglalkozásokhoz szükséges anyagok, ebéd, ugráló-vár, stb.) így anyagi terhet egyáltalán nem rónak a családokra. Ezen költségeket alapítványi pályázati összegből, illetve alapítványi bevételeinkből fedezzük. A rendezvények sok előkészületet, nagy szervezőmunkát igényelnek a pedagógusoktól és a Szülői Kör tagjai részéről pl. játékok előkészítése, anyagok beszerzése, szállítása, főzés, szervírozás, busz biztosítása, helyszín leellenőrzése balesetvédelmi szempontból, rendőri biztosítás megszervezése, stb. Megvalósított sport programjaink: o április Fussunk, kocogjunk együtt! - zenés bemelegítés után gyerekek, szülők, testvérek, pedagógusok közös futása a Városi Stadionban. Résztvevők száma: fő HHH-s gyermekek részvételi aránya: 83 % o április Tánc-ház az óvoda udvarán. Résztvevők száma: 40 fő HHH-s gyermekek részvételi aránya: 66% o május Kerékpáros túra Körtvélyesre. Alapítványunk ingyenes bográcsos ebéddel látott vendégül minden résztvevőt, a rászorulóknak szükség esetén kerékpárt biztosítottunk. Résztvevők száma: fő HHH-s gyermekek részvételi aránya: 50 % o május Családi sportnap a Varga Tamás Általános Iskola tornatermében. Résztvevők száma: fő HHH-s gyermekek részvételi aránya: 83 % o június Családi Gyermeknap Batidán (Tűzoltó -, Rendőrségi bemutató, színházi előadás, agyagozás, sárkányeregetés, sorversenyek, ugráló vár, stb.)

18 I/B kötet 18. oldal Résztvevők száma: 180 fő HHH-s gyermekek részvételi aránya: 100 % o október Családi kerékpártúra a téglagyári kubikokhoz. Résztvevők száma: fő HHH-s gyermekek részvételi aránya: 70 % Egyéb programok: o Szülőkkel közös, nyílt ünnepeink: Szt. Márton napi lámpás felvonulás (közel 200 fő résztvevővel), karácsony, farsang, tanévzáró. o Könyvtár, múzeum, színházlátogatások. o Kirándulások: Város-közeli ismeretszerző túrák (téli vadetetés, fácántelep, állatok karácsonya, magaslesen történő megfigyelések, Kása erdei madár-les, mártélyi, körtvélyesi terepfoglalkozások). Távolabbi kirándulások (évenként különböző helyszínekre): Budapest (Állatés Növénykert, Természettudományi Múzeum, Tropicarium, Csodák Palotája, Közlekedési Múzeum, Repülő-tér, Fővárosi Nagycirkusz). Kecskemét (Planetárium, Hangszermúzeum, Játékmúzeum). Ópusztaszer, Szeged, stb. A rászoruló gyermekek bérletét, belépő jegyét, útiköltségét alapítványi forrásból biztosítjuk. 6. Nevelési, integrációs gyakorlatunkban felvetődő problémák, megoldandó feladatok: A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek számának várható emelkedése miatt (beóvodázási támogatás bevezetése) feladatunk a jelenlegi integrációs arányok megtartása, esetleg további finomítása. Integrációs szemléletmód formálása minden nevelőtestületi fórumon (nevelőtestületi értekezletek, munkaközösségi foglalkozások, team megbeszélések, stb.) Kiemelt és elvárt feladat minden óvodapedagógustól, hogy nevelőmunkájában, annak minden elemében az esélyegyenlőség biztosítását tartsa elsődlegesnek Ellenőrzés, beszámoltatás: o Óvodapedagógusok integrációs munkájának, a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek egyéni dokumentációjának teljes körű ellenőrzése, értékelése. o Gyermekvédelmi felelősök beszámoltatása a 2008/2009-es nevelési évben végzett munkáról. o IPR team beszámoltatása a 2008/2009-es nevelési évben végzett munkáról. Határidő: február 15-ig, június 20-ig, december 15-ig Felelős: óvodavezető, telephelyek szakmai vezetői Kapcsolatrendszerünk továbbfejlesztése: Óvoda-iskola kapcsolat további erősítése, szoros szakmai, pedagógiai együttműködés kialakítása a közös integrációs feladatok megvalósítása érdekében. Új kapcsolati elemek beépítése gyakorlatunkba. Közösen kialakított Intézkedési Tervünk minden elemének teljes körű megvalósítása. Határidő: Intézkedési Tervben meghatározottak szerint Felelős: óvodavezető és minden óvodapedagógus Nevelési és egyéb munkaértekezleteken az egyéni fejlesztési tervek kialakításának, megvalósításának elemzése (a Nevelési Tanácsadó, illetve a Varga Tamás Általános Iskola szakembereivel közösen).

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. május 07-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./B kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. május 07-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./B kötet Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. május 07-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./B kötet Beszámoló a Brunszvik Teréz Óvoda működéséről... 2 Belső Ellenőrzés 2009. évi munkatervének

Részletesebben

Tartalomjegyzék Bevezető

Tartalomjegyzék Bevezető Intézményvezetői beszámoló Készítette: Kiss Attiláné 2014. Tartalomjegyzék Bevezető 1. Az intézmény küldetése - Az Önkormányzati Intézkedési Terv, az Önkormányzati Minőségirányítási Program és a Pedagógiai

Részletesebben

Integrált Pedagógiai Rendszer

Integrált Pedagógiai Rendszer A Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda Széchenyi István Körzeti Általános Iskolája Integrált Pedagógiai Rendszer A Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda Pedagógiai Programjának 10/8. sz.

Részletesebben

Tárgy: Beszámoló a Kertvárosi Óvoda munkájáról Mell.: 2 db Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Tárgy: Beszámoló a Kertvárosi Óvoda munkájáról Mell.: 2 db Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szentes Város Jegyzőjétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt.sz.: P-1570/2013 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Tárgy: Beszámoló a Kertvárosi Óvoda munkájáról Mell.: 2 db Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2012. október 12-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2012. október 12-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet I/A kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2012. október 12-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet M E G H Í V Ó... 2 Tárgy: Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás...

Részletesebben

Vadvirág Körzeti Óvoda Pedagógiai Programja

Vadvirág Körzeti Óvoda Pedagógiai Programja Vadvirág Körzeti Óvoda Pedagógiai Programja Jóváhagyta: Barcza Béláné óvodavezető 1 Tartalom Bevezetés... 4 Törvényi háttér... 5 Az intézmény jellemző adatai... 5 Helyzetelemzés: Óvodánk sajátos arculata...

Részletesebben

M á k v i r á g Ó v o d a

M á k v i r á g Ó v o d a Ó V O D A V E Z E T Ő I P Á L Y Á Z A T M á k v i r á g Ó v o d a Budapest, 1173 Újlak u. 108. Óvodavezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére 2011. A pályázó adatai: Horváth Mária Budapest Kővágó u.

Részletesebben

A. Személyi feltételek

A. Személyi feltételek 1 A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája OM: 036132 A 2011-2012. nevelési év értékelése 2011-2012. Készítette: Simon Attiláné 2 I. A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA FELTÉTELEI A. Személyi feltételek 1.

Részletesebben

OM- azonosítója: 029493 Intézményvezető: Ozsváth Lászlóné.. aláírás

OM- azonosítója: 029493 Intézményvezető: Ozsváth Lászlóné.. aláírás OM- azonosítója: 029493 Intézményvezető: Ozsváth Lászlóné.. aláírás Egy embert nem taníthatsz meg semmire, csupán segíthetsz neki,hogy maga fedezze fel a dolgokat A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX.

Részletesebben

I/4. Nevelést segítő szakemberek az óvodában

I/4. Nevelést segítő szakemberek az óvodában 1 Iktatószám: 323-I/2013 Kőbányai Aprók Háza Óvoda Tehetségpont Budapest Újhegyi sétány 5-7. 1108 Email: aprokovi@enternet.hu A 2012/2013-es nevelési év értékelése I. SZEMÉLYI FELTÉTELEK - Humánerőforrás

Részletesebben

SZILÁDY ÁRON ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SÁGVÁR PEDAGÓGIAI PROGRAM

SZILÁDY ÁRON ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SÁGVÁR PEDAGÓGIAI PROGRAM SZILÁDY ÁRON ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SÁGVÁR PEDAGÓGIAI PROGRAM TARTALOMJEGYZÉK 1.BEVEZETÉS... 6 1.1. Küldetésnyilatkozat... 7 1.2. A feladatellátás feltételei... 7 1.3. Rövid történelmi

Részletesebben

Liszt Ferenc Ének- Zenei Általános Iskola és Óvoda Intézményi beszámoló 2012. Készítette: Forrainé Kószó Györgyi, intézményvezető

Liszt Ferenc Ének- Zenei Általános Iskola és Óvoda Intézményi beszámoló 2012. Készítette: Forrainé Kószó Györgyi, intézményvezető Liszt Ferenc Ének- Zenei Általános Iskola és Óvoda Intézményi beszámoló 2012. Készítette: Forrainé Kószó Györgyi, intézményvezető 0 TARTALOMJEGYZÉK: I. HELYZETÉRTÉKELÉS 1. BEVEZETŐ 2. SZEMÉLYI FELTÉTELEK

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010. Tartalomjegyzék Bevezető Az intézmény neve és mottója... 4. oldal Az intézmény működésének törvényi feltételei... 5. oldal Iskolánk története... 7. oldal 1. Nevelési program 1.

Részletesebben

Támogatási konstrukció kódja: IPR-14-A. Támogatási időszak: 2014. május 16-2015. február 28.

Támogatási konstrukció kódja: IPR-14-A. Támogatási időszak: 2014. május 16-2015. február 28. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban : Támogató) megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a továbbiakban: Lebonyolító) Az Integrációs Pedagógiai Rendszer 2014. évi támogatása elnevezéssel

Részletesebben

Pedagógiai Program. Készítette: Törő Krisztina Intézményvezető Elfogadta: Mesevár Óvoda és Bölcsőde Nevelőtestülete 2015.

Pedagógiai Program. Készítette: Törő Krisztina Intézményvezető Elfogadta: Mesevár Óvoda és Bölcsőde Nevelőtestülete 2015. Pedagógiai Program Készítette: Törő Krisztina Intézményvezető Elfogadta: Mesevár Óvoda és Bölcsőde Nevelőtestülete 2015. Mondd, mi sosem lehetünk egyidősek? Akkor se, ha nagyon akarjuk? Akkor se, ha én

Részletesebben

PÁLYÁZAT AZ ALBERTFALVAI ÓVODA BUDAPEST XI. KERÜLET EZÜSTFENYŐ TÉR 1. ÓVODAVEZETŐI ÁLLÁSÁRA

PÁLYÁZAT AZ ALBERTFALVAI ÓVODA BUDAPEST XI. KERÜLET EZÜSTFENYŐ TÉR 1. ÓVODAVEZETŐI ÁLLÁSÁRA PÁLYÁZAT AZ ALBERTFALVAI ÓVODA BUDAPEST XI. KERÜLET EZÜSTFENYŐ TÉR 1. ÓVODAVEZETŐI ÁLLÁSÁRA ALBERTFALVAI ÓVODA Készítette: Khoórné Rápolthy Beáta Budapest, 2015.05.26. 1 Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Napirendi javaslat

MEGHÍVÓ. Napirendi javaslat Cserkeszőlő Község Polgármesterétől 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. telefon: (56) 568-451 fax: (56) 568-462 MEGHÍVÓ Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete ülést tart.junius 27-én /szerdán/

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax: 52/588-405 e-mail: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: Egyetértését kinyilvánító:

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: Egyetértését kinyilvánító: PEDAGÓGIAI PROGRAM DOBOZI MESEKERT ÓVODA 5624 DOBOZ, DOBÓ U. 16. Intézmény OM - azonosítója: 028155 Készítette: Az intézmény nevelőtestülete Egyetértését kinyilvánító: Legitimációs eljárás - Az érvényességet

Részletesebben

PÁLYÁZAT. A Gazdagréti Óvoda Kindergarten in Gazdagrét Óvodavezetői álláshelyére

PÁLYÁZAT. A Gazdagréti Óvoda Kindergarten in Gazdagrét Óvodavezetői álláshelyére PÁLYÁZAT A Gazdagréti Óvoda Kindergarten in Gazdagrét Óvodavezetői álláshelyére Kapja: Pályázó: Budapest Főváros XI.ker. Jánosné Szedlacsek Éva Újbuda Önkormányzatának 2030. Érd Ács u. 18. Képviselő testülete

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM...5 Nevelési Program...6 1. Pedagógiai alapelveink...7 2. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka céljai feladatai...9

Részletesebben

ÓVODAVEZETŐI PÁLYÁZAT. az Oktatási és Kulturális Közlöny 2011. év III. évfolyam 2. számában meghirdetett:

ÓVODAVEZETŐI PÁLYÁZAT. az Oktatási és Kulturális Közlöny 2011. év III. évfolyam 2. számában meghirdetett: Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc Pestszentimre Önkormányzat Jegyzője részére 1184. Budapest, Üllői út 400. ÓVODAVEZETŐI PÁLYÁZAT az Oktatási és Kulturális Közlöny 2011. év III. évfolyam 2. számában

Részletesebben

A GERLAI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A GERLAI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 0 Pedagógiai Program Gerlai Általános Iskola 5623 Békéscsaba (Gerla) Csabai u.1. tel.: 66/433-125 email: iskola@gerlai-bekes.sulinet.hu fax: 66/433-125 A GERLAI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Gerlai

Részletesebben

ÓVODAVEZETŐI PÁLYÁZAT

ÓVODAVEZETŐI PÁLYÁZAT Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata 1113 Budapest, Bocskai út 39-41. ÓVODAVEZETŐI PÁLYÁZAT Készítette: Lövey Zsuzsanna Budapest, 2015. május 26. Tisztelt Képviselő-testület! A Budapest Főváros

Részletesebben

Pedagógiai Program 2010. HERNÁD-PUSZTAVACS KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA. Nevelési Terv Helyi Tanterv. Általános Iskola

Pedagógiai Program 2010. HERNÁD-PUSZTAVACS KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA. Nevelési Terv Helyi Tanterv. Általános Iskola HERNÁD-PUSZTAVACS KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA Nevelési Terv Helyi Tanterv Általános Iskola 2010. 2376 H E R N Á D F Ő ÚT 1 5 0. 2 3 7 8 P U S Z T A V A C S B É K E T É R 1 8. Nevelési Program Tartalomjegyzék

Részletesebben

Szeged és Térsége Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Szeged és Térsége Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Szeged és Térsége Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.október 01. 1 1.1 A nevelő- oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai...

Részletesebben

KÉPESSÉG KIBONTAKOZTATÓ ÉS INTEGRÁCIÓS PROGRAM

KÉPESSÉG KIBONTAKOZTATÓ ÉS INTEGRÁCIÓS PROGRAM KÉPESSÉG KIBONTAKOZTATÓ ÉS INTEGRÁCIÓS PROGRAM A GYŐRI KAPUI TAGISKOLÁBAN I. Az alkalmazás feltételei I. 1. Integrációs stratégia kialakítása: I. 1. 1. Általános helyzetelemzés Városunkban a kohászat megszűnése

Részletesebben

Móra Ferenc Katolikus Általános Iskola és Óvoda MÓRA FERENC KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Móra Ferenc Katolikus Általános Iskola és Óvoda MÓRA FERENC KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA MÓRA FERENC KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA EGYEK 2014 T A R T A L O M INTÉZMÉNYI ADATOK 6 BEVEZETÉS 6 1. A program módosítás indokolása 6 2. Intézményi jövőkép 7 I. HELYZETELEMZÉS

Részletesebben

A Teleki Sámuel Általános Iskola 2030 Érd, Törökbálinti u. 1.

A Teleki Sámuel Általános Iskola 2030 Érd, Törökbálinti u. 1. A Teleki Sámuel Általános Iskola 2030 Érd, Törökbálinti u. 1. OM 037323 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2009. Készítette: Varga Jánosné igazgató 1 ÁLTALÁNOS ADATOK Az intézmény megnevezése: Teleki Sámuel Általános

Részletesebben

MESÉLŐ KÖRNYEZET BESZÉLŐ TERMÉSZET

MESÉLŐ KÖRNYEZET BESZÉLŐ TERMÉSZET MESÉLŐ KÖRNYEZET BESZÉLŐ TERMÉSZET Környezeti nevelésre épülő helyi óvodai nevelési program Tiszalök 2010. MESÉLŐ KÖRNYEZET BESZÉLŐ TERMÉSZET Környezeti nevelésre épülő helyi óvodai nevelési program Tiszalök

Részletesebben