J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V"

Átírás

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 8-i üléséről Ülés helye: Városháza Díszterme Jelen vannak: Dr. Filvig Géza Marsovszky Lászlóné Simon Zoltán Tihanyi Tiborné Turi Tibor Loibl László Rumi László Szabó Patrik Török Gusztáv Andor Varga Nelli Képviselő 10 fő Távollévő: Juhász Gábor Török Ferenc Tanácskozási joggal jelenlévők: Dr. Bedics Andrea jegyző Polgármesteri Hivatal irodavezetői, köztisztviselői: Dr. Kiss Csaba Kovácsné Czinege Piroska Boromisza Viktor Bleszákné Korsós Hajnalka Zsiga Ferenc Köszönti az ülésen megjelent képviselőket, érdeklődőket, a Polgármesteri Hivatal dolgozóit. Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy Török Ferenc polgármester hivatalos ügyben Hajóson tartózkodik, ezért a testületi ülést ő vezeti. Megállapítja, hogy a testület határozatképes, mivel 12 képviselőből 10 képviselő jelen van. Jegyzőkönyv-hitelesítőnek Turi Tibor és dr. Filvig Géza képviselőket javasolja. A képviselő-testület az alpolgármester Turi Tibor jegyzőkönyv-hitelesítőre tett javaslatát egyhangúlag elfogadja. A képviselő-testület az alpolgármester dr. Filvig Géza jegyzőkönyv-hitelesítőre tett javaslatát 1 tartózkodás mellett elfogadja. Javasolja, hogy a testület a meghívóban szerepelő napirendeket tárgyalja, valamint sürgősségi indítványként a három kiosztott napirendi pontot kívánja tárgyalni. A műfüves focipályák kialakításával kapcsolatos pályázaton sikerült nyernie az önkormányzatnak igaz 2 millió Ft-tal kevesebbet, mint amennyit terveztek -, a szerződést december 15-ig kell aláírni, emiatt szükséges a napirendi pont sürgősséggel történő tárgyalása. Második sürgősségi indítványa a megújuló energia alapú villamos-energia biztosításával kapcsolatos. A pályázatot átmenetileg felfüggesztették, de az információk szerint hamarosan újranyitják. Az ehhez kapcsolódó előkészítő anyagok elkészítésének megkezdésére lenne szükség, hogy a megnyitás pillanatában be tudja adni a pályázatot az önkormányzat. A harmadik sürgősségi indítvány a szociális rehabilitációs pályázattal kapcsolatos. Konzorciumi ülésre került sor, melyen kiderült, hogy 1

2 megváltozott a támogatási rendszer, 95%-ról 100%-ra emelkedett, ezért szükséges a napirend megtárgyalása. Egyéb javaslat, kérdés nem lévén kéri a testület állásfoglalását a műfüves focipályák kialakításával kapcsolatos előterjesztés napirendre történő felvételével kapcsolatban. A Képviselő-testület a napirend felvételét egyhangúlag elfogadja. Kéri a testület állásfoglalását a megújuló energia alapú villamos-energia biztosításáról szóló előterjesztés napirendre vételéről. A Képviselő-testület a napirend felvételét egyhangúlag elfogadja. Kéri a testület állásfoglalását a szociális rehabilitációs pályázat napirendre történő vételéről. A Képviselő-testület a napirend felvételét egyhangúlag elfogadja. Kéri a testület állásfoglalását a teljes napirenddel kapcsolatban. Képviselő-testület a napirendet egyhangúlag elfogadta. N A P I R E N D : 1.) A Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás 1. számú módosítása elfogadása Előadó: Török Ferenc polgármester 2.) A Kalocsa-környéki Ivóvízminőség-javító társulás által a KEOP kódszámú pályázat és az EU Önerő Alap pályázat benyújtásához kapcsolódó 255/2011 öh. módosítása Előadó: Török Ferenc polgármester 3.) DAOP-3.1.1/B-11. kódszámú, Önkormányzati tulajdonú belterületi utak fejlesztése megnevezésű pályázati felhíváson való részvételhez szükséges előkészületi munkálatok megkezdése Előadó: Török Ferenc polgármester 4.) KEOP /2F/09-11,,Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése konstrukcióra benyújtott pályázathoz szükséges RMT, üzemeltetési koncepció, díjképzési elv és díjpolitika elfogadása Előadó: Török Ferenc polgármester 5.) A kalocsai belterület 4163/1 hrsz.-ú ingatlan kivett beépítetlen terület elnevezésének megváltoztatása Előadó: Török Ferenc polgármester 6.) évre vonatkozó folyószámla hitel igénybevétele Előadó: Török Ferenc polgármester 2

3 7.) Háziorvosi praxisok működtetése Előadó: Török Ferenc polgármester 8.) Idősek karácsonyi támogatása Előadó: Török Ferenc polgármester 9.) 74/2011 sz. öh módosítása Műfüves focipályák kialakítása a Városi Sporttelep területén Előadó: Török Ferenc polgármester 10.) Pályázat előkészítése az Új Széchenyi Terv pályázati kiírására önkormányzati intézmények megújuló energia alapú villamos-energia biztosítása érdekében Előadó: Török Ferenc polgármester 11.) Szent Kereszt Kórház részvétele a Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése című pályázatban Előadó: Török Ferenc polgármester 12.) Egyéb ügyek - polgármesteri tájékoztató 1.) A Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás 1. számú módosítása elfogadása Előadó: Török Ferenc polgármester (előterjesztés írásban mellékelve) Röviden összefoglalja az előterjesztést és kiemeli, hogy a megállapodást a Csongrád Megyei Kormányhivatal törvényességi ellenőrzés céljából megvizsgálta, és megállapítást tett. Ez alapján szükséges a társulási megállapodás módosítása. Kérdés, hozzászólás nem lévén kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslattal kapcsolatban. A testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 257/2011. öh. A Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás 1. számú módosítása elfogadása H a t á r o z a t Kalocsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás 1. számú módosítása elfogadása tárgyú előterjesztést és a következő döntést hozza. 3

4 1.) A Képviselő testület a Társulási Megállapodás 1. számú módosítását az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal elfogadja és felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. Határidő: december 20. Felelős: Török Ferenc polgármester Értesülnek: a képviselő-testület bizottságai Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési és Fejlesztési Iroda Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás És általuk az érintettek. 2.) A Kalocsa-környéki Ivóvízminőség-javító társulás által a KEOP kódszámú pályázat és az EU Önerő Alap pályázat benyújtásához kapcsolódó 255/2011 öh. módosítása Előadó: Török Ferenc polgármester (előterjesztés írásban mellékelve) Röviden összefoglalja az előterjesztést, majd kiemeli, hogy a módosításra azért van szükség, mert a költségeket bemutató táblázatban egy sor tévesen került megjelenítésre, ennek korrigálását kell megtenni. Kérdés, hozzászólás nem lévén kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslattal kapcsolatban. A testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 258/2011. öh. A Kalocsa-környéki Ivóvízminőség-javító társulás által a KEOP kódszámú pályázat és az EU Önerő Alap pályázat benyújtásához kapcsolódó 255/2011 öh. módosítása H a t á r o z a t 1.) Az önkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik Európai Uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítése évi támogatásának rendjéről szóló 15/2011. (IV.22.) BM rendeletet módosította a 33/2011. (IX.29.) BM rendelet. Kalocsa Város Önkormányzat a fenti jogszabály változása miatt, a 137/2011 számú határozatát visszavonja, mely helyébe az alábbi rendelkezések lépnek. 2.) Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja, hogy a Kalocsakörnyéki Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás pályázatot nyújtson be a Környezet és Energia Operatív Program keretében ivóvízminőség-javítás, KEOP kódszámú európai uniós fejlesztési pályázat saját forrás kiegészítésére nettó Ft beruházási összeggel (ami évenként a következő képpen alakul: év Ft, év Ft, év Ft, év Ft). 4

5 3.) A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a társulási megállapodásban rögzített mértékben a támogatási kérelem pénzügyi finanszírozásához szükséges nettó Ft önrészből, amely tartalmazza az EU Önerő Alap Ft támogatást is, a településre eső összeget biztosítja. Kalocsa város vonatkozásában az önrész az alábbiak szerint alakul: - EU önerő alap támogatás: Ft - Saját forrás: Ft - Hitel 0.- Ft Önrész összesen: Ft 4.) A beruházás pénzügyi forrásainak összetétele és azok éves ütemezése az alábbiak szerint alakul: Kalocsa város esetében: A projekt finanszírozási terve - Kalocsa Összesen EU támogatás (KEOP) Központi költségvetés hozzájárulása (KEOP) EU önerő alap támogatás Önerő Hitel Egyéb idegen forrás (üzemeltetői hozzájárulás) Összesen ÁFA Mindösszesen Az egész projektre vonatkozóan: A projekt finanszírozási terve Összesen EU támogatás (KEOP) Központi költségvetés hozzájárulása (KEOP) EU önerő alap támogatás Önerő Hitel Egyéb idegen forrás (üzemeltetői hozzájárulás) Összesen ÁFA Mindösszesen ) Felkéri az önkormányzat polgármesterét, hogy a döntésről a Kalocsakörnyéki Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulást értesítse. Határidő: azonnal Felelős: Török Ferenc polgármester Képviselőtestület határozatáról értesülnek: - Kalocsakörnyéki Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 5

6 Értesülnek: a képviselő-testület bizottságai Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Iroda Városüzemeltetési és Fejlesztési Iroda Kalocsakörnyéki Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás És általuk az érintettek. 3.) DAOP-3.1.1/B-11. kódszámú, Önkormányzati tulajdonú belterületi utak fejlesztése megnevezésű pályázati felhíváson való részvételhez szükséges előkészületi munkálatok megkezdése Előadó: Török Ferenc polgármester (előterjesztés írásban mellékelve) Röviden összefoglalja az előterjesztést, majd kiemeli, hogy a pályázati kiírásban az útfelújítás mellett teljes környezeti rekonstrukcióra csapadékvíz-elvezetés, közvilágítás, parkosítás, parkolók kialakítása, stb. - van lehetőség. Négy utcát terveznek felújítani a pályázat keretén belül: az Árendás, Gém, Kubinszky utcákat, valamint a Negyveni út folytatását. Török Gusztáv Andor képviselő: Módosító javaslata lenne, hogy bővítsék ki ezt a listát. Lakossági megkeresések alapján javasolja, hogy kerüljön bele a Verseny, Honvéd, Sörös Imre, Nagy Sándor és Fényi Gyula utca is. Felkéri Boromisza Viktort, a Városüzemeltetési és Fejlesztési Iroda vezetőjét, hogy ismertesse, miért ez a négy utca került bele a pályázatba. Boromisza Viktor irodavezető: A kiírás alapján belterületi gyűjtő utakra és belterületi kiszolgáló utakra lehet pályázni. Megvizsgálták az utcák állapotát, lényeges szempont volt az útburkolat állapota, a közlekedésben betöltött szerepe, a forgalom nagysága és járműkategóriák szerinti összetétele. Ezen szempontok figyelembe vétele alapján javasolják ezeket az utcákat. Körülbelül 200 millió Ft-os beruházást terveznek, melynek támogatási összege millió Ft lehet. A számítások alapján ez az összeg megfelel a bekerülési költségeknek, ezért több utcát nem áll módjukban beépíteni a pályázatba. Másik szempont, ami miatt ezek az utcák szerepelhetnek, hogy a pályázati kiírás konkrétan gyűjtő utakra vonatkozik. A képviselő által említett utcáknál az útburkolat szélessége nem akkora, valamint nem biztos, hogy beleférnek a gyűjtőút kategóriába. Török Gusztáv Andor képviselő: A beadható pályázat 250 millió, tehát van még ott pénz. Az érdekes, hogy közvilágítást akarnak felújítani, mert ők börtönbe kerülnek, ezzel vigyázzanak, nem olyan egyszerű közvilágítást felújítani. Továbbra is javasolja az utcákat, kéri, hogy szavazzanak róla. Ő végigjárta az utakat, nagyon rossz állapotban vannak azok az utcák, nem vitatja a többit, de ezek is kerüljenek bele. Dr. Filvig Géza képviselő: Maximálisan egyetért a képviselő javaslatával, hogy a felsorolt utcák is fejlesztésre szorulnak. Az előterjesztésben szerepel, hogy a pályázat benyújtási határideje január 31. Az irodavezető beszámolójából kitűnik, hogy hosszadalmas előkészítő munkát vett igénybe eddig is a pályázat előkészítése. Ezért nem javasolná, hogy ebbe pályázatba vegyék fel a képviselő által 6

7 felsorolt utcákat. Felhívja az irodavezető figyelmét, hogy Török képviselő javaslatát tartsák szem előtt, figyeljék a pályázatokat, és ha lesz lehetőség, akkor készítsék el ezekre az utcákra is a felújítási pályázatot. Ezeket most ne vegyék bele, nehogy a pályázat rovására menjen. Támogatja Török képviselő javaslatát, de ne ebbe a pályázatba tegyék bele. Turi Tibor képviselő: Örömmel hallja, hogy képviselő társa felfedezte ezeket a kis utcákat, az elmúlt 20 évben nem sikerült. Támogatná is, sőt még bővítené, rengeteg kis utca van, ami felújításra szorul. Amikor lehetőség lesz rá, akkor majd pályázzanak és újítsák fel ezeket az utcákat is. Török Gusztáv Andor képviselő: Turi képviselő nagyon feledékeny, mert bizonyára tudja, hogy Kalocsa volt a megyében az első, ahol a legtöbb utat felújították. Míg Baján, Kecskeméten vannak földes utak, addig Kalocsán ilyen már nincsen. Örömmel mondja, hogy ennek Turi képviselő is részese volt, mert mindig támogatta ezeket. Továbbra is javasolja, hogy vegyék bele ezeket, másfél hónap van, száz tervezőt lehet találni, nem hiszi, hogy ez gond, szervezés kérdése. Ez nem lehet indok, hogy ne adják be. Turi Tibor képviselő: Természetesen mindent megszavaztak, és megszavaznának most is, ha a pénzügyi lehetőségek adottak lennének. Főbb utakat újítottak fel, valamit kétszer is, és elhanyagolták őket. Kéri, hogy hagyják abba ezt a vitát, a pénzügyi és műszaki állapotok a döntőek. Nem biztos, hogy az összes utca felújítása beleférne a keretbe. Kérdezi az irodavezetőt, hogy veszélyezteti-e a pályázatot, ha ezeket az utcákat is felveszik. Boromisza Viktor irodavezető: Nyilván az 5 utcát meg lehetne terveztetni ennyi idő alatt, mindösszesen arra szeretné felhívni a figyelmet, hogy a pályázat gyűjtő utakra, valamint 5,5 m széles útburkolatra vonatkozik. Erre mondta azt, hogy nem biztos, hogy ezeket az utcákat ilyen burkolatszélességgel kell ellátni, szakmailag nem javasolná ezt. Hallhatták az indokokat, javasolja, hogy maradjanak az eredeti elképzelésnél. Természetesen figyelembe veszik a képviselő javaslatát, és lehetőség esetén ezeket az utcákat is felújítják majd. További kérdés, hozzászólás nem lévén kéri a testület állásfoglalását Török képviselő módosító indítványával kapcsolatban, miszerint a felsorolt 5 utca is kerüljön bele a pályázatba. A testület 3 igen, 4 nem és 3 tartózkodás mellett elutasítja a módosító javaslatot. A határozati javaslat 2. pontjánál kéri az irodavezetőt, hogy ismertesse az összegeket. Boromisza Viktor irodavezető: A beérkezett árajánlatok alapján a tervezési munkálatokra nettó Ft, a projektterv elkészítésére Ft + ÁFA összegű ajánlat volt a legkedvezőbb, melyeket elfogadásra javasol. Kérdés, hozzászólás nem lévén kéri a testület állásfoglalását az eredeti, összegekkel kiegészített határozati javaslattal kapcsolatban. 7

8 A testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 259/2011. öh. DAOP-3.1.1/B-11. kódszámú, Önkormányzati tulajdonú belterületi utak fejlesztése megnevezésű pályázati felhíváson való részvételhez szükséges előkészületi munkálatok megkezdése H a t á r o z a t Kalocsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 1.) egyetért azzal, hogy Kalocsa Város Önkormányzata a DAOP-3.1.1/B-11. kódszámú pályázati kiíráson való részvétel céljából megkezdje a szükséges előkészítési munkálatokat az Árendás u., Gém u., Kubinszky u. és a Negyveni út folytatása útfelújítások, fejlesztések vonatkozásában, 2.) hozzájárul, hogy Kalocsa Város Önkormányzata, az előkészítési munkálatok megkezdéseként, az engedélyezési tervdokumentációk elkészítésére a legkedvezőbb árajánlatot benyújtó vállalkozással Ft + ÁFA vállalási áron tervezésivállalkozási szerződést, valamint a pályázat benyújtásához kötelezően csatolandó projektterv elkészítésére a legkedvezőbb árajánlatot benyújtó vállalkozással Ft + ÁFA vállalási áron vállalkozási szerződést kössön, 3.) biztosítja a évi költségvetés terhére, a pályázat előkészítési munkálatainak elvégzéséhez szükséges költségek fedezetét, 4.) megbízza a polgármestert az 1-3 pontban meghatározottak lebonyolításával, a szükséges nyilatkozatok megtételével és kötelezettségek vállalásával. Határidő: folyamatos Felelős: Török Ferenc polgármester Értesülnek: a képviselő-testület bizottságai Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Iroda Városüzemeltetési és Fejlesztési Iroda És általuk az érintettek. 4.) KEOP /2F/09-11,,Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése konstrukcióra benyújtott pályázathoz szükséges RMT, üzemeltetési koncepció, díjképzési elv és díjpolitika elfogadása Előadó: Török Ferenc polgármester (előterjesztés írásban mellékelve) A Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás október 21-i társulási ülésen elfogadták az üzemeltetési koncepciót, valamint a díjpolitikát. Ezért szükséges, hogy december 15-ig elfogadásra kerüljön a testület által is. Török Gusztáv Andor képviselő: Ezt a feladatot a Kommunális Intézmény látja el, ebben a koncepcióban benne volt a Kommunális Intézmény lehetséges átalakítása is. Kérdezné, hogy ez az anyag rejtve vagy nyíltan 8

9 tartalmaz-e változást a Kommunális Intézményre bízott feladatokban? Több pletyka jár a városban, hogy bizonyos vállalkozóra szeretné bízni a város a személyszállítást, reméli, hogy ez nem így van. Marad-e a Kommunálisnál vagy nem? Tehát kérdezi, hogy tartalmazza-e ezt az anyag? Nem kell minden pletykának felülni, mert ezek általában elferdítéseket tartalmaznak. Nem tartalmaz ilyet az anyag, ezeket a feladatokat továbbra is a Kommunális Intézmény fogja ellátni. További kérdés, hozzászólás nem lévén kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslattal kapcsolatban. A testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 260/2011. öh. KEOP /2F/09-11,,Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése konstrukcióra benyújtott pályázathoz szükséges RMT, üzemeltetési koncepció, díjképzési elv és díjpolitika elfogadása H a t á r o z a t Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a KEOP-1.1.1/2F/09-11 Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése konstrukcióra benyújtott pályázathoz szükséges RMT, üzemeltetési koncepció, díjképzési elv és díjpolitika című előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 1./ A Kalocsa Város Önkormányzat képviselő-testülete igazolja, hogy a KEOP-1.1.1/2F/09-11 pályázati konstrukció keretében benyújtott Települési szilárd hulladék mechanikai-biológiai stabilizálására szolgáló rendszer kialakítása a Homokhátsági Települési Hulladékgazdálkodási Rendszerben című pályázati anyaghoz készített Részletes Megvalósíthatósági Tanulmányban (RMT) feltüntetett adatok, információk a valóságnak megfelelnek. Az RMT-ben bemutatott üzemeltetési koncepciót, díjpolitikát, díjképzést, megismerte, elfogadta, és annak betartását a támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalja a projekt befejezését követő minimum 5 évig. 2./ A Kalocsa Város Önkormányzat képviselő-testülete ezen Képviselő testületi határozatával nyilatkozatot tesz, hogy a KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAMBAN kiírásra került KEOP-1.1.1/2F/09-11 kódszámú, Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése című pályázati felhívásra a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás által beadott Települési szilárd hulladék mechanikai-biológiai stabilizálására szolgáló rendszer kialakítása a Homokhátsági Települési Hulladékgazdálkodási Rendszerben nevű II. fordulós pályázaton kívül az adott projekthez, projektelemhez kapcsolódóan Kalocsa Város Önkormányzata a fenntartási időszak végéig nem vesz részt más pályázatban, támogatási konstrukcióban. Határidő: december 15. Felelős: Török Ferenc Értesülnek: a képviselő-testület bizottságai Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési és Fejlesztési Iroda Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 9

10 És általuk az érintettek. 5.) A kalocsai belterület 4163/1 hrsz.-ú ingatlan kivett beépítetlen terület elnevezésének megváltoztatása Előadó: Török Ferenc polgármester (előterjesztés írásban mellékelve) Röviden összefoglalja az előterjesztést, majd kérdés, hozzászólás nem lévén kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslattal kapcsolatban. A testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 261/2011. öh. A kalocsai belterület 4163/1 hrsz.-ú ingatlan kivett beépítetlen terület elnevezésének megváltoztatása H a t á r o z a t A Képviselő testület 1.) hozzájárul a 4163/1 hrsz-ú ingatlan kivett beépítetlen terület jelenleg nyilvántartott elnevezésének, kivett közterület Ecetgyár utca megnevezésre történő megváltoztatásához. 2.) felhatalmazza polgármestert az ingatlan-nyilvántartásban történő változásbejegyzéshez szükséges nyilatkozatok megtételére. Felelős: Polgármester Határidő: Folyamatos Értesülnek: a képviselő-testület bizottságai Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési és Fejlesztési Iroda És általuk az érintettek. 6.) évre vonatkozó folyószámla hitel igénybevétele Előadó: Török Ferenc polgármester (előterjesztés írásban mellékelve) Röviden összefoglalja az előterjesztést, majd kiemeli, hogy szükséges a következő évre is a folyószámla hitel igénybevétele. Igyekeznek minél gazdaságosabban működtetni a várost, de még mindig örökölt dolgokkal dolgoznak. A 700 millió Ft-os hitelkeretből 600 millió Ft likviditási célú, 100 millió Ft pedig támogatásmegelőlegezési hitelkeret. Fedezetként ingatlanokat ajánlana fel az önkormányzat. 10

11 Török Gusztáv Andor képviselő: Nem akart hozzászólni, de az örökölt, nem örökölt dolgok miatt kénytelen. Már sokadszor mondja el, hogy amikor átadták a várost, akkor 290 millió Ft hitellel rendelkezett a város, ebből 200 millió volt a kórháznál, a különbözet 90 millióból 94 millió Ft a még be nem fizetett adótartozás volt. Tehát október 5-én, 6-án egálban adták át a várost, nullával pénzügyileg természetesen. Tehát ne hivatkozzanak öröklésre, itt nem örököltek mínuszokat, ott a jegyzőkönyv, meg kellene nézni. Egyébként nem javasolja, hogy ilyen sokat felvegyenek, mert ha van pénz, akkor azt az ember hajlamos elkölteni. Felkéri Bleszákné Korsós Hajnalkát, a Közgazdasági Iroda vezetőjét, hogy reagáljon a felvetésre. Bleszákné Korsós Hajnalka irodavezető: Arról van szó, hogy ez hitelkeret, ez nem hitelfelvétel. Amire az alpolgármester gondolt legalább is véleménye szerint -, az az egyéves támogatásmegelőlegező hitel, ami az UniCreditnél fent áll, és a év pénzügyi likviditásának biztosítását nagyon megnehezítette. Török Gusztáv Andor képviselő: Tisztázzanak valamit. Működési hitelről beszélt előbb, a támogatásmegelőlegezési hitel az állam tartozása, az állam tartozik Kalocsa városának. Az nem örökség. Jó lenne a szakmát kicsit megérteni. Vannak a működési hitelek, a beruházási hitelek és a támogatásmegelőlegezési hitelek, ezekkel dolgozik minden önkormányzat. A támogatásmegelőlegezési hitelek a pályázaton megnyert pénzek kifizetése, amit az állam megad 3 hónap múlva. Ezeknek a fedezete megvan, ez nem örökség. Tagadhatatlan, hogy voltak olyan kötelezettségvállalások, ami őket terhelte, például az UniCredit hitel, ami áthúzódó dolog és nehezen tudták kezelni. Túlzás lenne azt mondani, hogy hitelmentesen, adósságmentesen vették át a várost. További kérdés, hozzászólás nem lévén kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslattal kapcsolatban. A testület 7 igen és 3 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza: 262/2011. öh évre vonatkozó folyószámla hitel igénybevétel H a t á r o z a t Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete 1.) hozzájárul a folyamatos likviditás biztosításához szükséges éven belüli működéshez kapcsolódó folyószámla hitelkeret 600 millió Ft összegű, továbbá 100 millió Ft fejlesztési, beruházási célú folyószámla hitelkeret igénybevételéhez ,01,23-ig terjedő időtartamra. 2.) a hitel visszafizetés fedezeteként a és évi helyi adóbevételt jelöli meg. 3.) kötelezettséget vállal arra, hogy a hitelt és járulékait a évi költségvetésébe betervezi és jóváhagyja. 11

12 4.) hozzájárul ahhoz, hogy az OTP Nyrt. által kért alábbi ingatlanokra jelzálogjog bejegyzés történjen: Kalocsa, Kossuth u. 63. uszoda, hrsz: 1479/13. Dunapataj, Szelíd 12. üdülőépület,- udvar, hrsz: Dunapataj, Szelíd 22. üdülőépület,- udvar, hrsz:4078. Harkány, Ságvári E. üdülőtelep 35. hétvégi ház,- udvar, hrsz:919 Zamárdi, Rózsa u. 27. üdülőépület,- udvar, hrsz: ) hozzájárul az alábbi projektek támogatás megelőlegező hitelből finanszírozott részének az OTP Nyrt. számára történő engedményezéséhez: Kalocsa Városi Önkormányzat Kórház- Rendelőintézet központi gőzkazánjainak cse-réje, a HMV ellátáshoz és a műtőklímák hűtéséhez napkollektorok telepítése, a tech-nológiai gőzellátás korszerűsítése" c. projekt (azonosító jele:keop-5.3.0/b/ ) Utófinanszírozású projektelemek támogatástartalma (arányosítva csökkentve az utófin. DAOP támogatás az utófin.ra eső EU önerő támogatással): Ft "Kalocsa, mint kistérségi székhely integrált fejlesztése" c. projekt (azonosítási je-le:daop-5.1.2/a-09-1f ) Utófinanszírozású projektelemek támogatástar-talma dec. 31-jével bezárólag: Ft "Kalocsa, kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése" c. projekt (azonosítási jele:daop-3.1.2/a )utófinanszírozású projektelemek támogatástartalma (arányo-sítva csökkentve az utófin. DAOP támogatás az utófin.ra eső DMTA önerő kieg. tá-mogatással): Ft 6.) felhatalmazza a polgármestert, hogy a folyószámlához kapcsolódó hitelkerettel kapcsolatban az OTP Nyrt-vel tárgyaljon, és a szerződést megkösse. Értesülnek: a képviselő-testület bizottságai Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Iroda OTP Bank Nyrt. És általuk az érintettek. Kéri a testület állásfoglalását a közbeszerzési terv módosításával kapcsolatban. A testület 7 igen és 3 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza: 263/2011. öh évre vonatkozó folyószámla hitel igénybevételével kapcsolatos közbeszerzési eljárás megindítása H a t á r o z a t A Képviselő-testület 1.) ) Hozzájárul hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást indításához a folyamatos likviditás biztosításához szükséges éven belüli működéshez kapcsolódó folyószámla hitelkeret 600 millió Ft összegű, továbbá 100 millió Ft fejlesztési, beruházási 12

13 célú folyószámla hitelkeret beszerzése érdekében január 24. és január 23. közötti időszakra. 2.) Kalocsa Város Önkormányzatának évi közbeszerzési tervét az alábbiak szerint módosítja: Sorszám A beruházás megnevezése A beruházás tervezett becsült értéke (nettó) M Ft Beszerzés tárgya A közbeszerzési eljárás tervezett kezdete Kerékpárút építése (DAOP pályázat) 65 építési beruházás január 2 3 Hunyadi u. 82. sz. alatti közösségi ház rekonstrukciója (DAOP pályázat) Kórház fűtésrekonstrukció kivitelezési munkái (KEOP pályázat) 39 építési beruházás január 280 építési beruházás február 4 Kalocsa, Meszes Duna-part aktívturisztikai fejlesztése 85 építési beruházás március Az eljárás tervezett fajtája hirdetmény közzétételével indított egyszerű hirdetmény közzétételével indított egyszerű hirdetmény közzétételével indított egyszerű hirdetmény közzétételével indított egyszerű 5 Közvilágítás áramellátás beszerzése 15 árubeszerzés április egyszerű Turisztikai kiemelt projekt (Kalocsa Szíve program) tervezési munkái Földgáz beszerzés Kalocsa Város Önkormányzata intézményeinek gázellátása biztosítására (kb. 2 millió m3 mennyiségben 12 hónapra) Interaktív táblák beszerzése TIOP-111 pályázat keretében Kalocsa, Kórház eszközbeszerzés (lélegeztető, betegőrző monitor, altató gép, stb.) 16 szolgáltatás megrendelése július hirdetmény közzétételével indított egyszerű 220 árubeszerzés augusztus közösségi nyílt 77 árubeszerzés augusztus közösségi nyílt 17 árubeszerzés szeptember 10 Szakmár, Uszód Községek iskolaépületének felújítása 20 építési beruházás szeptember 11 Kistérségi központ fejlesztése - építési kivitelezési munkák DAOP-512/a pályázat keretében 12 hitelfelvétel folyószámla hitelkeret beszerzése évre 40 Összesen építési beruházás október szolgáltatás megrendelése szolgáltatás megrendelése november december közetlen ajánlattételi fehívással indított egyszerű hirdetmény közzétételével indított egyszerű hirdetmény közzétételével indított egyszerű hirdetmény közzétételével indított egyszerű hirdetmény nélküli tárgylásos Határidő: azonnal Felelős: Török Ferenc polgármester Értesülnek: a képviselő-testület bizottságai Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési és Fejlesztési Iroda Közgazdasági Iroda És általuk az érintettek. 7.) Háziorvosi praxisok működtetése Előadó: Török Ferenc polgármester (előterjesztés írásban mellékelve) Felkéri Turi Tibort, a Humánerőforrás Bizottság elnökét, hogy ismertesse a bizottság véleményét. 13

14 Turi Tibor képviselő: Egyrészt változott a háziorvosok szakmai vezetője, emellett jogkövetésről van szó. Egy új kormányrendelet is megjelent, azonban az csak 2013-ban lép hatályba, addig úgy gondolták, hogy ezt nem építik még bele, majd visszatérnek rá. Dr. Szabó János helyett az orvosok dr. Hajdú Zoltánt választották szakmai vezetővé. Ezúton szeretné megköszönni Szabó doktor úr hosszú évekig tartó munkáját, amit a város háziorvosi tevékenységének összehangolásáért tett. Dr. Filvig Géza képviselő: Bejelenti személyes érintettségét. Kéri a testület állásfoglalását dr. Filvig Géza képviselő kizárásával kapcsolatban. Javasolja, hogy a testület ne zárja ki a képviselőt a döntéshozatalból. A testület 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza: 264/2011. öh. Személyes érintettség H a t á r o z a t A Képviselő-testület személyes érintettségének bejelentése után nem zárja ki dr. Filvig Géza képviselőt a szavazásból. Értesülnek: a képviselők és általuk az érintettek. Kérdés, hozzászólás nem lévén kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslattal kapcsolatban. A testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 265/2011. öh. Háziorvosi praxisok működtetése H a t á r o z a t Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete 1.) megbízza a Dr. Bíró és Társa Egészségügyi és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaságot (képviseli: dr. Bíró Gáspár háziorvos) a IV. számú háziorvosi praxis működtetésével, területi ellátási kötelezettséggel, határozatlan időre. A háziorvosi rendelés biztosításának helye: Kalocsa, Tomori u. 42. szám alatti magánrendelő, 14

15 2.) megbízza a Dr. Hamvas és Társa Egészségügyi és Kereskedelmi Betéti Társaságot (képviseli: dr. Hamvas Imre háziorvos) az I. számú háziorvosi praxis működtetésével, területi ellátási kötelezettséggel, határozatlan időre. A háziorvosi rendelés biztosításának helye: Kalocsa, Tomori u. 42. szám alatti magánrendelő, 3.) megbízza a Dr. Andrási és Társa Egészségügyi Betéti Társaságot (képviseli: dr. Andrási Ilona háziorvos) a III. számú háziorvosi praxis működtetésével, területi ellátási kötelezettséggel, határozatlan időre. A háziorvosi rendelés biztosításának helye: Kalocsa, Kossuth L. u. 23. szám alatti magánrendelő, 4.) megbízza a Dr. Szabó János és Társa Háziorvosi Betéti Társaságot (képviseli: dr. Szabó János háziorvos) az V. számú háziorvosi praxis működtetésével, területi ellátási kötelezettséggel, határozatlan időre. A háziorvosi rendelés biztosításának helye: Kalocsa, Kossuth L. u. 23. szám alatti magánrendelő, 5.) megbízza a Dr. Székely-Szabó Háziorvosi és Szolgáltató Betéti Társaságot (képviseli: dr. Székely-Szabó Rozália háziorvos) az VI. számú háziorvosi praxis működtetésével, területi ellátási kötelezettséggel, határozatlan időre. A háziorvosi rendelés biztosításának helye: Kalocsa, Kossuth L. u. 23. szám alatti magánrendelő, 6.) hozzájárul, hogy az Egészségbiztosítási Alap kezelőjével dr. Bíró Gáspár, dr. Hamvas Imre, dr. Andrási Ilona, dr. Szabó János, dr. Székely-Szabó Rozália háziorvosok, közvetlenül kössenek finanszírozási szerződést, 7.) megköszöni dr. Szabó János főorvosnak, szakmai vezetőként eddig kifejtett munkáját, 8.) új szakmai vezetőnek felkéri, dr. Hajdú Zoltánt a háziorvosi ellátás képviseletére, a háziorvosok munkájának szakmai összefogására, koordinálására, 9.) felhatalmazza a polgármestert, hogy az előterjesztés mellékletében foglalt szerződés-tervezet alapján, az érintett háziorvosokkal a szerződést kösse meg, valamint a dr. Hajdú-MED Kft-vel, október 13-án kötött szerződést a szakmai vezetői megbízással egészítse ki és a szerződés 14. pontjában és asszisztens szövegrészt törölje. 10.) hatályon kívül helyezi a 288/1999, a 292/1999. a 293/1999., 67/2000. valamint a 125/2001. számú határozatokat. Határidő: Felelős: azonnal Török Ferenc polgármester Értesülnek: a képviselő-testület bizottságai Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Iroda Városüzemeltetési és Fejlesztési Iroda És általuk az érintettek. 8.) Idősek karácsonyi támogatása Előadó: Török Ferenc polgármester 15

16 (előterjesztés írásban mellékelve) A mai nehéz gazdasági helyzet miatt nagy dilemmában voltak, hogy mit tegyenek, de mindenképp fontosnak tartották, hogy az idősek kapjanak segítséget idős emberről van szó, akik Ft támogatást kapnak idén. Kéri, hogy mindenki vegye gesztusként ezt a segítséget. Loibl László képviselő: A Ft nagyon régóta Ft. Említette az alpolgármester a nehéz gazdasági helyzetet, ami épp a benne élőket, a nyugdíjasokat érinti. Az árak emelkednek, az időseknek nagyon fontos a támogatás. A Ft - véleménye szerint tarthatatlan. Olyan sok mindenre költ az önkormányzat: nemrég volt 1,5 millió Ft-os shenzheni út, aminek 1/3-át egy budapesti ember utaztatására fordítottak. Ez az Ft 3 millió Ft körül lenne. Módosító indítványként javasolja, hogy az időskorúakat Ft-tal segítse az önkormányzat. Nincs értelme örökké a külföldi utakra mutogatni, ezek nem utazgatások, kiruccanások, miért kételkednek abban, hogy a város jó irányba halad és jót akarnak. Turi Tibor képviselő: Figyelembe kell venni az emberek nehéz körülményeit, de figyelembe kell venni az önkormányzat nehéz körülményeit is. Ez a Ft nem differenciált, ezt mindenki megkapja az alacsony és a magas nyugdíjban részesülők egyaránt. Jelezné, hogy karácsony környékén egyéb szociális juttatások is vannak, jóval nagyobb Ft összegben, amit tényleg a rászorulók kapnak. Úgy gondolja, hogy ezt a dolgot együtt kellene kezelni. Török Gusztáv Andor képviselő: A kabinet emberei akik közül 2 itt ül és lejárat másokat a sajtótájékoztatón 30 milliót visznek el egy évben. Régóta javasolják, hogy nem kellenek ide kabinet emberek, 30 millió Ft-ból nagyon sok segítséget lehetne adni az időseknek. Javasolja ő is a Ft-ot. Nem érti, hogy miért baj az, hogy az ember nem hiszi magát mindentudónak és tanácsadókkal dolgozik. Nem gondolják azt a polgármesterrel, hogy mindenhez értenek. Kéri, hogy térjenek át a napirendre, mert így elvitatkozhatnak még egy darabig. Török Gusztáv Andor képviselő: Csak azért tér vissza, mert volt egy javaslatuk, hogy szűnjön meg a kabinet és 30 millió Ft felszabadul, emlékeznek még rá. Hogy tanácsadó kell-e vagy nem, ezt nem tudja, mindenki érzi, hogy mihez ért és mihez nem. Elvállalt-e olyan feladatot, amihez nem ért és ehhez kell még 30 millió Ft. Nem gondolja a képviselő, hogy amit mondott, az sértő más emberre nézve? Ő nem sértegetné nyilvánosan az önkormányzat dolgozóit. Kéri, hogy ezt hagyják abba. Dr. Filvig Géza képviselő: Nagyon nemes a javaslat, hogy minél magasabb támogatást adjanak és támogatandó is. De meg kell nézni, hogy így év vége felé milyen lehetőségei vannak a városnak. Az előterjesztésben írtak megalapozott javaslatok. Szeretné megtudni a Pénzügyi bizottságtól, hogy van-e lehetőség erre? Nem szeretné, ha politikai ügy lenne ez, hogy ők adnának többet, de a többiek nem szavazták 16

17 meg. Felelős döntéseket kell hozniuk. Nyilván a vagy a Ft is alacsony összeg, de nem tudja, hogy ezt tudja-e vállalni az önkormányzat. Loibl László képviselő: Nem emlékszik már rá, de mintha a 2011-es költségvetésben Ft szerepelt volna erre. A városnak 10 milliárd Ft-ot meghaladja a költségvetése, most Ft-ról beszélnek. Szép gesztus lenne. Filvig képviselőnek mondaná, hogy az emberség nem politikai kérdés, az emberség kérdése. Itt a karácsonyfa árnyékában mondja azt, hogy egy 10 milliárdos költségvetésből ki sem tudja számolni, hogy hány ezrelék lenne ez. Varga Nelli biz.elnök: Pénzügyi Bizottságként lett megszólítva. A válasza az, hogy még a Ft-ra sincs fedezet. A képviselő is tudja, hogy nem pénzügyi kérdés. Bleszákné Korsós Hajnalka irodavezető: A évi költségvetés 5. számú mellékeltében képződött keret, ez nem jelenti, hogy ténylegesen felhasználandó összeg lenne. Az előterjesztés készítésekor egyeztettek a Humán Iroda vezetőjével, megnézték, hogy mennyit tudnak megfinanszírozni, a Ft fér bele a keretbe, ezért alakult ki ez így. Nagyon hangzatos dolog Ft-on vitatkozni, itt a gesztust kell nézni. A város nehéz pénzügyi helyzetben van, tét a munkahelymegtartás, az intézményműködtetés, és ha ezt mérlegelik, akkor nagyon méltányolandó gesztus, hogy mégis megkísérlik a fedezetet megteremteni idős embernek próbálnak meg segíteni, gesztusértékű juttatást adni. Varga Nelli képviselő ügyrendi: Kéri a képviselőt, hogy jelölje meg a helyet, hogy honnan vegyék el a 3 millió Ft-ot. Loibl László képviselő: Múltkor, amikor arról beszéltek, hogy 1,5 millió Ft-ba kerül a külföldi út, akkor a polgármester azt mondta, hogy erre a célra a belföldi kiküldetések keretéből van még pénz. Ha emlékeznek még a képviselők, akkor azt mondta, hogy nem pénz van, hanem keret. Ha akkor arra futotta, akkor most is ebből a pénzmaradványból csoportosítsanak át, és a tanácsadói díjakból is esetleg. Pénz nincs, azt tudja, keret van. Bleszákné Korsós Hajnalka irodavezető: Ez az alapprobléma, hogy keretet fognak tudni találni, csak a pénzügyi forrás ennyit tesz megengedhetővé. Még egyszer elmondja, hogy nagyon jól hangzik, hogy politikai célok alapján működik a dolog. Ígérgetni könnyű, a gesztus értéket kell nézni. Kéri a testület állásfoglalását Loibl képviselő módosító indítványáról, miszerint az idősek Ft támogatást kapjanak. A testület 3 igen, 1 nem és 6 tartózkodás mellett elutasította a módosító indítványt. Kéri a testület állásfoglalását az eredeti határozati javaslattal kapcsolatban. A testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 17

18 266/2011. öh. Idősek karácsonyi támogatása H a t á r o z a t Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 65 éves és az ennél idősebb, kalocsai állandó lakóhellyel rendelkező állampolgárait egyszeri ellátásként 2.000,- Ft/fő támogatásban részesíti, a 9/2011. (III.19.) számú önkormányzati rendelet 3. sz. melléklet 60. pontjában megjelölt Egyéb támogatás (nyugdíjasok támogatása) költséghely terhére. Határidő: december 20. Felelős: Török Ferenc polgármester Értesülnek: a képviselő-testület bizottságai Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Iroda Humán Iroda És általuk az érintettek. 9.) 74/2011 sz. öh módosítása Műfüves focipályák kialakítása a Városi Sporttelep területén Előadó: Török Ferenc polgármester (előterjesztés írásban mellékelve) Röviden összefoglalja az előterjesztést, majd kiemeli, hogy több éve várnak a sportolók arra, hogy biztonságosabb körülmények között sportolhassanak. Ezzel a pályázattal is egészségesebb, biztonságosabb sportolási lehetőséget tudnak biztosítani. Kérdés, hozzászólás nem lévén kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslattal kapcsolatban. A testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 267/2011. öh. 74/2011 sz. öh módosítása Műfüves focipályák kialakítása a Városi Sporttelep területén A Képviselő-testület H a t á r o z a t 1.) módosítja a 74/2011 számú határozatának 2. pontjában részletezett Tervezett forrásösszetétel c. táblázatot az alábbiak szerint: Tervezett forrásösszetétel: Forrás típusa 2011 összesen Költségek megoszlása %- ban Megítélt támogatási összeg: ,74 % Biztosítandó saját forrás a pályázat keretében elszámolható költségekhez: ,85 % 18

19 Biztosítandó saját forrás a pályázat keretében nem elszámolható költségekhez: ,41 % Összesen % 2.) megbízza a polgármestert az 1 pontban meghatározottak lebonyolításával, kötelezettségek vállalásával. Határidő: folyamatos Felelős: Török Ferenc polgármester Értesülnek: a képviselő-testület bizottságai Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési és Fejlesztési Iroda Közgazdasági Iroda És általuk az érintettek. 10.) Pályázat előkészítése az Új Széchenyi Terv pályázati kiírására önkormányzati intézmények megújuló energia alapú villamos-energia biztosítása érdekében Előadó: Török Ferenc polgármester (előterjesztés írásban mellékelve) Röviden összefoglalja az előterjesztést, majd kiemeli, hogy nagyon fontos lenne a pályázaton való indulás, az ehhez szükséges előkészületi munkák megkezdésére lenne most szükség. Kérdés, hozzászólás nem lévén kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslattal kapcsolatban. A testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 268/2011. öh. Pályázat előkészítése az Új Széchenyi Terv pályázati kiírására önkormányzati intézmények megújuló energia alapú villamos-energia biztosítása érdekében A Képviselő-testület H a t á r o z a t 1.) egyetért azzal, hogy Kalocsa Város Önkormányzata készítse elő az Új Széchenyi Terv pályázati kiírására az energetikai audit eredménye alapján kijelölésre kerülő önkormányzati intézmények megújuló energia alapú villamos-energia biztosítása érdekében évben benyújtandó pályázatot. 2.) egyetért azzal, hogy a pályázat előkészítéséhez szükséges munkálatok - azaz a megvalósíthatósági tanulmány és a szükséges tervek elkészítése - megkezdődjenek. 3.) hozzájárul ahhoz, hogy Kalocsa Város Önkormányzata az előkészítési munkálatok között a megvalósíthatósági tanulmány elvégzésére max. nettó Ft + Áfa összegig kötelezettséget vállaljon. 4.) a évi költségvetés terhére biztosítja az Önkormányzat, a pályázat előkészítési munkálatainak elvégzéséhez szükséges költségek fedezetét. 19

20 5.) felhatalmazza a Gazdaságfejlesztési és Munkahely-teremtési Bizottságot, hogy az elkészült energetikai audit alapján határozza meg a projekt keretében fejlesztendő önkormányzati épületek körét. 6.) felhatalmazza a Gazdaságfejlesztési és Munkahely-teremtési Bizottságot, hogy a Városüzemeltetési és Fejlesztési Iroda által az 5.) pont alapján meghatározott épületek tervezésére - bekért ajánlatok közül válassza ki a nyertes ajánlattevőt a tervezési szerződés megkötése érdekében. 7.) megbízza a polgármestert az 1-6 pontban meghatározottak lebonyolításával, kötelezettségek vállalásával. Határidő: folyamatos Felelős: Török Ferenc polgármester Értesülnek: a képviselő-testület bizottságai Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Iroda Városüzemeltetési és Fejlesztési Iroda És általuk az érintettek. 11.) Szent Kereszt Kórház részvétele a Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése című pályázatban Előadó: Török Ferenc polgármester (előterjesztés írásban mellékelve) Röviden összefoglalja az előterjesztést, majd kiemeli, hogy 100%-ra változott a támogatás mértéke, ezért van szükség a módosításra. Kérdés, hozzászólás nem lévén kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslattal kapcsolatban. A testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 269/2011. öh. Szent Kereszt Kórház részvétele a Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése című pályázatban H a t á r o z a t Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 147/2011.számú határozatát az alábbiak szerint módosítja: A Képviselő-testület 1.) egyetért azzal, hogy Kalocsa Város Önkormányzat Szent Kereszt Kórház pályázatot nyújtson be a DAOP-4.1.2/B-11 kódszámú Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése című konzorciumi pályázati kiírásra, 2.) egyetért azzal, hogy a pályázat előkészítéséhez, a konzorciumi tagság megszerzéséhez szükséges munkálatok tanulmányok, szükséges fejlesztési, pénzügyi, fenntarthatósági, műszaki tervek, egyéb szükséges dokumentumok elkészítése megkezdődjenek, 20

21 3.) a pályázat előkészítéséhez és a konzorciumi tagság megszerzéséhez legfeljebb ,-Ft-ot átadott pénzeszközként biztosít a Szent Kereszt Kórház részére, Határidő: folyamatos Felelős: Török Ferenc polgármester Értesülnek: a képviselő-testület bizottságai Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési és Fejlesztési Iroda Közgazdasági Iroda Humán Iroda Szent Kereszt Kórház És általuk az érintettek. 12.) Egyéb ügyek Köszönti a megjelenteket, akik a közmeghallgatásra érkeztek. Igaz, hogy még nem ért véget a testületi ülés, de nagyon örül, mert így lehetőség lesz arra, hogy a lakosság is megismerhesse a városfejlesztési tervet, illetve hallhatják a polgármesteri tájékoztatót. Felkéri Marton Balázst, a Városfejlesztési Kft. ügyvezetőjét, hogy ismertesse a Haynald Városfejlesztési Tervet. Marton Balázs ügyvezető: Köszönti a megjelenteket, majd bemutatja a Haynald-tervet, valamint kiemeli, hogy várják az észrevételeket, véleményeket a tervvel kapcsolatban. (a Haynald Városfejlesztési Terv, valamint a prezentáció írásban mellékelve) Megköszöni az előadást és kiemeli, hogy az elhangzottak alapján is észrevehető, hogy milyen irányba kívánnak haladni. A testületi ülés befejező pontja a polgármesteri tájékoztató, melyet érdemes lesz meghallgatni, mert hasznos információkat tartalmaz. Loibl László képviselő: Javasolja, hogy az érdeklődők idejét ne rabolják, kezdjék el a közmeghallgatást, majd annak végeztével maradjanak itt és fejezzék be az ülést. Köszöni az észrevételt, de olyan információkat osztana meg, amelyek mindenkit érintenek, érdekelnek. Másrészt a tájékoztató a napirendben szerepel, melyet a testület elfogadott. Spuller György: Tudomásul veszi, de 15 órától 16 óráig volt meghirdetve a testületi ülés, ők közmeghallgatásra jöttek. Most hallhattak mindenféle álmokat, de az élet minden nap mást produkál, ami ma A, az holnap B lesz. Csodálkozva hallgatja, mert nem érti, hogy a mindenkit érintő ügyek miért nem fontosak. Például a választási körzettel, a tűzoltósággal, a Startmunka programmal kapcsolatos eredményekre miért nem kíváncsiak a jelenlévők? 21

22 Varga Nelli képviselő: Az önkormányzat SZMSZ-e köti őket a munkarendhez. Kéri, hogy fejezzék be az ülést, hogy minél hamarabb hozzáfoghassanak a közmeghallgatáshoz. Úgy tudja, hogy nincs módjuk arra, hogy eltérjenek utólagosan a napirendtől. Még a testületi ülés zajlik, és egyébként sem érti, hogy miért nem hangozhatnak el a közérdekű információk. - polgármesteri tájékoztató Jelzi, hogy a polgármesteri tájékoztatót azért tartja ő, mert a polgármester Hajóson tartózkodik, ahová Schmitt Pál köztársasági elnök látogatott el. A várost képviseli a találkozón, van alkalma szót váltani Kalocsáról, az itteni helyzetekről, lehetőségekről. Választókerületi központ Az új törvénytervezetben új körzeteket állapítottak meg, felmerült a kérdés, hogy Kalocsa lesz-e a központ. Néhány képviselő megvádolta őket azzal, hogy nem képviselik eléggé a várost, nem tudják megoldani, hogy ez a nagy múltú, érseki székhely maradjon a központ. A polgármester levelet írt az országgyűlési képviselőnek, Semjén Zsoltnak, melyben kéri, hogy nyújtson segítséget Kalocsa körzetközponttá történő kijelöléséhez. Felolvassa Semjén Zsolt válaszlevelét. (levél írásban mellékelve) Semjén Zsolt nagyon jól képviseli a körzetét, több országgyűlési bizottság egyetértőleg támogatta azt, hogy Kalocsa legyen a körzetközpont. Tehetségnap A megyében lévő tehetségpontok megyei konferenciát tartottak Kalocsán. Nagy megtiszteltetés ez, mert elismerik a kalocsai iskolák, pedagógusok munkáját. Egymás után alakulnak meg az új tehetségpontok, melyek az óvodától a középiskoláig segítik a gyerekeket abban, hogy minél magasabb színvonalon sajátíthassák el a tudnivalókat. Karácsonyi forgatag December 10-én indul a karácsonyi forgatag, aki teheti, vegyen részt a programokon. Jégpálya Nyáron került meghirdetésre a program, arról volt szó, hogy a városban műjégpálya lesz. Sajnos ezt idén nem sikerült megvalósítani, a feltételrendszer megváltozása miatt nincs erre ebben az évben lehetőség. De minden erejükkel azon lesznek, hogy jövőre megépüljön, alkalmazkodni fognak az új feltételrendszernek. Köszöni a szülők támogatását, mert sokan bizalommal álltak a tervhez. Tűzoltóság Felelősséggel kijelenti, hogy nem viszik el Kalocsáról a tűzoltóságot. Igaz, hogy Bajára kerül az adminisztratív központ. Ez azt jelenti, hogy a bérszámfejtést és az adminisztratív dolgokat viszik Bajára, itt marad a tűzoltólaktanya, a tűzoltók, az autók, megoldott marad a környék tűzvédelme. Külföldi utak Sokszor vádként merül fel, hogy miért utazik a polgármester Kínába, New Yorkba. Ma nem azt a világot élik, amikor a tőkeerős befektetőkre az irodában ülve kell várni, mert ők idejönnek 22

23 Kalocsára és készek befektetéseket tenni. Elé kell menni, ha kell Kínába, ha kell New Yorkba. Az utak költsége nevetségesen alacsony a hozadékhoz képest. Nagyon komoly tárgyalások folytak, a következő héten már a konkrét földvásárlásról, a projekt indításáról lesz szó. Az EMIKA Zrt. vezérigazgatója már majdnem aláírta a megállapodást, az a projekt is jó úton halad. A polgármester New York-i látogatása során tárgyalt a Főkefe Kft. vezetőjével, Szabó Györggyel. Ez a kft. 100%-ig állami tulajdonban van, csökkent és megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásával foglalkozik elsősorban. Két lehetőség mutatkozott: egyrészt mintaboltot kívánnak nyitni Kalocsán, emellett két lehetséges gyártóüzem beindításáról is tárgyaltak a héten. A vezérigazgató tárgyalt a kalocsai mozgáskorlátozottak vezetőjével, mert őket is szeretné foglalkoztatni. Varga Nelli képviselő elhagyja az üléstermet, így a jelenlévő képviselők száma 9 fő. Startmunka program Január 1-től 120 embernek lesz lehetősége dolgozni. Ezzel kapcsolatban már lezajlottak a tárgyalások, valószínűleg sikerülni fog mind a 120 főre nyerni állami támogatást. A következő területeken dolgozhatnak majd: mezőgazdaság, beton- illetve lakatosüzemi munkák, karbantartás, földútjavítás, belvízelhárítás, illegális szemétlerakók megszüntetése, közútkarbantartás. 1 éves, 8 órás munkára lesz lehetőség, bíznak abban, hogy amire az 1 év letelik, addigra beindulnak a tervezett beruházások és lesz lehetőség a további foglalkoztatásra. Köszöni, hogy meghallgatták, talán nem volt szükségtelen a beszámoló. Kérdés, hozzászólás nem lévén kéri a testület állásfoglalását a tájékoztatóval kapcsolatban. A testület 7 igen és 2 tartózkodás mellett elfogadja a tájékoztatót. Több napirend, felvetés nem lévén megköszöni a megjelenést, és az ülést bezárja. (Simon Zoltán) alpolgármester Kmft. (Dr. Bedics Andrea) jegyző Jegyzőkönyv-hitelesítők: (Turi Tibor) képviselő (Dr. Filvig Géza) képviselő 23

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 10-i rendkívüli üléséről Ülés helye: Városháza Díszterme Jelen vannak: Dr. Filvig Géza Loibl László Rumi László

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 13-i üléséről Ülés helye: Városháza Díszterme Jelen vannak: Dr. Filvig Géza Marsovszky Lászlóné Simon Zoltán

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 16-i üléséről Ülés helye: Városháza Díszterme Jelen vannak: Dr. Filvig Géza Loibl László Rumi László Szabó

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Rumi László

JEGYZŐKÖNYV. Rumi László JEGYZŐKÖNYV Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 24-i üléséről Ülés helye: Városháza Díszterme Jelen vannak: Dr. Filvig Géza Loibl László Simon Zoltán Tihanyi Tiborné

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 11-i üléséről Ülés helye: Városháza Díszterme Jelen vannak: Dr. Filvig Géza Loibl László Rumi László Szabó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Dr. Filvig Géza

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Dr. Filvig Géza J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 27-i üléséről Ülés helye: Városháza Díszterme Jelen vannak: Dr. Filvig Géza Szabó Patrik Török Gusztáv

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2010. június 23-án 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl.- Jelen vannak: Bogdán Péter polgármester, Dr. Almássy Antalné,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. március 25-i rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. március 25-i rendkívüli üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. március 25-i rendkívüli üléséről Ülés helye: Városháza Díszterme Jelen vannak: Dr. Bagó Zoltán Dr. Deák Zoltán Dr.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2009. május hó 12. napján, a városháza I. emeleti nagy tanácskozó termében megtartott 8. rendkívüli ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak: Dr.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK

J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2010. november 10-én (szerdán) 16.00 órakor megtartott ülésérıl Készült: Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. november

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Készült: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 138. sz. iroda, 2010. május 11-én 14 30 perc

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Készült: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 138. sz. iroda, 2010. május 11-én 14 30 perc J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 138. sz. iroda, 2010. május 11-én 14 30 perc Jelen vannak: Hirka Tamás, a bizottság elnöke Dr. Ferenczi Attila, a bizottság

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2012. március 22-én a Városháza emeleti kistermében 9 15 órai kezdettel megtartott üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. október 28-i üléséről Ülés helye: Városháza Díszterme Jelen vannak: Dr. Filvig Géza Loibl László Rumi László Szabó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Szociális Egészségügyi és Oktatási, valamint a Pénzügyi Bizottsága Cím: 5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. Tel: 68/440-000, Fax: 68/440-860 E-mail: kisterseg@medgyesegyhaza.hu

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 12-én megtartott üléséről. Az ülés helye: Nagykátai Polgármesteri Hivatal 6-os bejárat emelet (Nagykáta,

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselõ-testületének 2009. július 16-i ülésérõl. Képviselõ 16 fõ

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselõ-testületének 2009. július 16-i ülésérõl. Képviselõ 16 fõ J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselõ-testületének 2009. július 16-i ülésérõl Ülés helye: Városháza Díszterme Jelen vannak: Dr. Bagó Zoltán Dr. Deák Zoltán Katus Attila Kondéné

Részletesebben

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2009. október 7-én tartott rendkívüli ülésérıl.

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2009. október 7-én tartott rendkívüli ülésérıl. Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2009. október 7-én tartott rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete részérıl: Belágyi Mihály, Dusnoki Tibor,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Borota Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. november 23-án megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Borota Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. november 23-án megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Borota Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 23-án megtartott üléséről 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Borota Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 21- én megtartott soron kívüli üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 21- én megtartott soron kívüli üléséről. 1 J e g y z ő k ö n y v Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 21- én megtartott soron kívüli üléséről. Ülés helye: Községháza, tanácskozó terme Jelen vannak: Nagy Szilárd

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 26-án 15,00 órai kezdettel tartott soros, nyilvános ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 26-án 15,00 órai kezdettel tartott soros, nyilvános ülésén. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 26-án 15,00 órai kezdettel tartott soros, nyilvános ülésén. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Polgármesteri Hivatal díszterme.

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2013. NOVEMBER 07. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL.

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2013. NOVEMBER 07. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL. Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete TERKA 27/2013. sz. Jegyzőkönyv Készült: 2013. november 7-én 14:00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános Képviselőtestületi ülésről. Testületi ülés

Részletesebben

I-1/5-8/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv

I-1/5-8/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv I-1/5-8/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában 2012. június 25.-én megtartott Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság nyílt ülésén.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2015. október 27-én a Városháza emeleti kistermében 9 00 órai kezdettel megtartott nyílt

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Letenye Város Képviselő-testületének 2016. március 9-én 19.00 órai kezdettel a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal emeleti tanácskozótermében tartott rendkívüli nyilvános

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL a 7011 Alap, Dózsa György u. 31. ' 25/221-102, 6 25/220-370 8 titkar.aphiv@invitel.hu JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pénzügyi Bizottsága 2009. március 30-án tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III számú tárgyalója Jelen vannak: Fodor Lajos bizottsági elnök Tímár Ella bizottsági

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Tokod Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 26-i ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Tokod Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 26-i ülésén. Jegyzőkönyv Készült: Tokod Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 26-i ülésén. A képviselő-testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácsterme (2531 Tokod, Kossuth Lajos u.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: 2011. május 30-án, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soros, nyilvános ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: 2011. május 30-án, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soros, nyilvános ülésén. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: 2011. május 30-án, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soros, nyilvános ülésén. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Városháza díszterme. JELEN VANNAK: Dr. Garay Rita polgármester,

Részletesebben

Egészségügyi és Szociális Osztály JEGYZŐKÖNYV

Egészségügyi és Szociális Osztály JEGYZŐKÖNYV Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének Egészségügyi és Szociális Bizottsága ESZ.267.155-19/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: Az Egészségügyi és Szociális Bizottság 2012. szeptember 19. napján 14 óra 5 perckor

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal meghívottak: dr. Üveges István polgármester Szarka Tamás jegyző Orosz Ferenc alpolgármester

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal meghívottak: dr. Üveges István polgármester Szarka Tamás jegyző Orosz Ferenc alpolgármester ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLET PÉZÜGYI BIZOTTSÁGA Arnót, Petőfi S.u. 120. e-mail: arnot@arnot.hu Szám: 4/2016 JEGYZŐKÖNYV Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testület Pénzügyi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban más javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:

JEGYZŐKÖNYV. Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban más javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: JEGYZŐKÖNYV Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságának 2013. november 13-án 8.00 órakor a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal ovális termében

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2008. május 8-án megtartott soron kívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2008. május 8-án megtartott soron kívüli üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2008. május 8-án megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Városháza nagy tanácskozó terme Jelen vannak: Szabó András polgármester

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete 8296 Monostorapáti, Petőfi u.123. Tel: 87/435-055. Száma: 1092-6/2016. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2013. december 19-én 14.00 órakor

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2013. december 19-én 14.00 órakor Gyomaendrőd Város Polgármestere 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 521-600, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail: polgarmester@gyomaendrod.hu M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város Polgármestere

Részletesebben

1150-50/2015. 1 sz. példány

1150-50/2015. 1 sz. példány Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal 2500 Esztergom, Széchenyi tér 1. Pf. 92. Készült: 2 példányban 1150-50/2015. 1 sz. példány JEGYZŐKÖNYV ESZTERGOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. NOVEMBER

Részletesebben

Verbai Lajos polgármester Végrehajtásért felelős: Végrehajtás előkészítéséért felelős: Hajdu Péter irodavezető

Verbai Lajos polgármester Végrehajtásért felelős: Végrehajtás előkészítéséért felelős: Hajdu Péter irodavezető BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű és a folyamatban lévő határozatok végrehajtásáról Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Főváros X. kerület

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Pénzügyi Bizottsága 2008. szeptember 12-i soron következő üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Pénzügyi Bizottsága 2008. szeptember 12-i soron következő üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Pénzügyi Bizottsága 2008. szeptember 12-i soron következő üléséről Jelen vannak: Tokár István, a bizottság elnöke Bordás Imre, Barcza Gábor,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Egerszalók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. február 25-én 16 00 órától megtartott rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Egerszalók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. február 25-én 16 00 órától megtartott rendkívüli üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Egerszalók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. február 25-én 16 00 órától megtartott rendkívüli üléséről T a r t a 1 o m: Oldalszám: 38-41 - ig Határozatok és rendeletek

Részletesebben

JEGYZOKONYV. Hozott határozatok: 67/2012. /IV.19./-től 74/2012./IV.19/-ig Hozott rendelet:

JEGYZOKONYV. Hozott határozatok: 67/2012. /IV.19./-től 74/2012./IV.19/-ig Hozott rendelet: JEGYZOKONYV mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2012. április 19-i rendkívüli ülésén Hozott határozatok: 67/2012. /IV.19./-től 74/2012./IV.19/-ig Hozott rendelet: 1 JEGYZŐKÖNYV mely készült a

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. készült a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. december 14-én megtartott üléséről

J e g y z ő k ö n y v. készült a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. december 14-én megtartott üléséről J e g y z ő k ö n y v készült a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. december 14-én megtartott üléséről Jelen vannak: -, - Dankó József alpolgármester, Jozó Tamás, Kenyér Endre, dr.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2011. augusztus 10-én tartott nyilvános üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2011. augusztus 10-én tartott nyilvános üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi, Gazdasági, és Városfejlesztési Bizottsága 2011. augusztus 10-én tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri

Részletesebben

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 2015. május 12-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 2015. május 12-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Iktatószám: 29-37/2015/KVÖ KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2015 május 12-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Sorszám: 7 Rendelet száma Rendelet tárgya Kódszám 12/2015

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK

J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2008. október 15-én (szerda) 15.00 órakor megtartott Képviselı-testületi ülésérıl Készült: Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének

Részletesebben

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010 Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ FEGYVERNEK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 2016. ÁPRILIS 28-án CSÜTÖRTÖKÖN - 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, melyre

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. A képviselő-testületi ülés helye: 4564. Nyírmada, Ady Endre út 16. városháza tanácskozó terme.

J e g y z ő k ö n y v. A képviselő-testületi ülés helye: 4564. Nyírmada, Ady Endre út 16. városháza tanácskozó terme. 67 J e g y z ő k ö n y v A képviselő-testületi ülés helye: 4564. Nyírmada, Ady Endre út 16. városháza tanácskozó terme. Készült: Nyírmada Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 31-én délután

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2016. január 28-án tartandó ülésére. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2016. január 28-án tartandó ülésére. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról Füzesgyarmat Város Önkormányzat POLGÁRMESTERÉTŐL 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-401, Fax: 491-361 E-mail: polgarmesterihivatal@fuzesgyarmat.hu ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2016.

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Távol maradt bejelentéssel: Horváth Ferencné képviselı

Jegyzıkönyv. Távol maradt bejelentéssel: Horváth Ferencné képviselı Jegyzıkönyv Készült Kadarkút Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 28. napján 14 00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében kezdıdı nyilvános képviselı-testületi ülésérıl. Jelen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. JÚNIUS 21-I ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. JÚNIUS 21-I ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. JÚNIUS 21-I ÜLÉSÉRŐL 1 Készült: Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. június 21-én megtartott üléséről. Az ülés

Részletesebben

2013. m á r c i u s 18.

2013. m á r c i u s 18. Veresegyház Város Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P é n z ü g y i B i z o t t s á g i ülés 2013. m á r c i u s 18. Készült: Veresegyház Város Polgármesteri Hivatal 111. számú termében, 2013.03.18-án

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 14/2012. TERKA J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2012. június 26. napján 14:00 órai kezdettel a Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság NYILVÁNOS

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emeleti 206-os tárgyalótermében

JEGYZİKÖNYV. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emeleti 206-os tárgyalótermében JEGYZİKÖNYV Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata PÉNZÜGYI ÉS KÖLTSÉGVETÉSI BIZOTTSÁGÁNAK 2012. szeptember 05-én 14,00 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésérıl Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. jegyzői irodavezető

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. jegyzői irodavezető J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2015. június 23-án a Városháza emeleti kistermében 9 00 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 16/2014 nyílt Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület ülése 2014. november 27. J E G Y Z Ő K Ö N Y V JEGYZŐKÖNYV Készült: Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november

Részletesebben

Dunaalmás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2545 Dunaalmás, Almási u.32. Telefon: 34/450-012, Fax: 34/450-015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Dunaalmás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2545 Dunaalmás, Almási u.32. Telefon: 34/450-012, Fax: 34/450-015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaalmás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2545 Dunaalmás, Almási u.32. Telefon: 34/450-012, Fax: 34/450-015 Iktatószám: 54-5/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. január 30-án Dunaalmás

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu J e g y z ő k ö n y v Készült: Sárospatak Város Önkormányzat

Részletesebben

9. s z á m ú. Készült a 2011. április 28-án megtartott képviselő-testületi ülésről.

9. s z á m ú. Készült a 2011. április 28-án megtartott képviselő-testületi ülésről. 9. s z á m ú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a 2011. április 28-án megtartott képviselő-testületi ülésről. Képviselő-testületi ülés helye: Művelődési Ház /Jobbágyi Lakótelep 7. Ép./ Jelen voltak: Farkas

Részletesebben

Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testület 2016. április 20-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testület 2016. április 20-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből H a t á r o z a t k i v o n a t Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testület 2016. április 20-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Napirend 1. pontja: Beszámoló a 2015. évi költségvetés teljesítéséről

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. augusztus 10-i üléséről Ülés helye: Városháza Díszterme Jelen vannak: Borbély Gábor Derekas András Katus Attila Kondéné

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Képviselő-testület. 2013. október 31. napján tartandó rendes üléséhez

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Képviselő-testület. 2013. október 31. napján tartandó rendes üléséhez ELŐTERJESZTÉSEK Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testület 2013. október 31. napján tartandó rendes üléséhez Gyomaendrőd Város Önkormányzata 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124. BESZÁMOLÓ a Képviselő-testület

Részletesebben

Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 12-i ülésének 9/2013. számú Jegyzőkönyve

Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 12-i ülésének 9/2013. számú Jegyzőkönyve 1 Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 12-i ülésének 9/2013. számú Jegyzőkönyve 2 JEGYZŐKÖNYV Készült: Mátramindszent Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013.

Részletesebben

Jármi Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. 02. 09.-én tartott nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e

Jármi Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. 02. 09.-én tartott nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e Jármi Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. 02. 09.-én tartott nyilvános ülésének J e g y z ő k ö n y v e Készült: 3 példányban Kapják: 2. példányt Sz-Sz-B Megyei Kormányhivatal, Nyíregyháza 3.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Heves város Képviselő-testületének 2012. január 25-én (szerdán) 9.00 órai kezdettel megtartott üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Heves város Képviselő-testületének 2012. január 25-én (szerdán) 9.00 órai kezdettel megtartott üléséről. 20 816/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Heves város Képviselő-testületének 2012. január 25-én (szerdán) 9.00 órai kezdettel megtartott üléséről. Az ülés helye: Heves Városháza 204-es tanácskozó terme

Részletesebben

Szalkszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v

Szalkszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v Képviselő-testülete 168-9/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: Képviselő-testülete 2011. július 06 án megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Káposztás Tibor polgármester, Kerner Erzsébet alpolgármester,

Részletesebben

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 3/2010. (II.15.) rendelete a város 2010. évi költségvetésér l

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 3/2010. (II.15.) rendelete a város 2010. évi költségvetésér l Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 3/2010. (II.15.) rendelete a város 2010. évi költségvetésér l Pásztó Városi Önkormányzat Képvisel -testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990.évi

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11. számú JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11. számú JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11. számú JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATAI 109/2011. (XI.29.) kt. határozat: A 2011. november 29-ei ülés napirendjének elfogadása 110/2011. (XI.29.)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Képviselő-testület. 2011. április 28. napján tartandó rendes üléséhez

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Képviselő-testület. 2011. április 28. napján tartandó rendes üléséhez ELŐTERJESZTÉSEK Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testület 2011. április 28. napján tartandó rendes üléséhez Gyomaendrőd Város Önkormányzata 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. BESZÁMOLÓ a Képviselő-testület

Részletesebben

Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal Humánpolitikai Iroda 9600 Sárvár, Várkerület 2. Tel.: 95/523-160

Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal Humánpolitikai Iroda 9600 Sárvár, Várkerület 2. Tel.: 95/523-160 Nyílt ülésen kerül tárgyalásra: A Bizottság saját hatáskörébe tartozó döntések 18./ Napirendi pont Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal Humánpolitikai Iroda 9600 Sárvár, Várkerület 2. Tel.: 95/523-160 E

Részletesebben

37/2010. (II. 17.) 25 IGEN 0 NEM 0 TARTÓZKODÁSSAL

37/2010. (II. 17.) 25 IGEN 0 NEM 0 TARTÓZKODÁSSAL JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2010. február 17-én 15.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott

Részletesebben

Hollókő Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 1 sz. Jegyzőkönyve

Hollókő Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 1 sz. Jegyzőkönyve Hollókő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1 sz. Jegyzőkönyve Készült: a képviselő-testület 2016. január 28-án tartott üléséről J e g y z ő k ö n y v Készült: 2016. január 28-án a Kossuth út 86/A.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 1-14/2009. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2009. november 24-én megtartott nyílt ülésérıl. Jelen vannak: polgármester Lengyel István alpolgármester

Részletesebben

I-1/5-15/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv

I-1/5-15/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv I-1/5-15/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában 2012. október 11.-én megtartott Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság rendkívüli

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés napirendi pontjainak elfogadása. Tischlerné Németh Noémi megválasztása jegyzőkönyv hitelesítőnek

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés napirendi pontjainak elfogadása. Tischlerné Németh Noémi megválasztása jegyzőkönyv hitelesítőnek Községi Önkormányzat Lövő 10-1/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V H A T Á R O Z A T N A P I R E N D 62/2015.(IX.14.) 63/2015.(IX.14.) 64/2015.(IX.14.) 65/2015.(IX.14.) 66/2015.(IX.14.) 67/2015.(IX.14.) 68/2015.(IX.14.)

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános ülésérıl. 2011. június 30.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános ülésérıl. 2011. június 30. Ügyszám: 56-78/2011. JEGYZİKÖNYV nyilvános ülésérıl 2011. június 30. Nyirád 2011 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános ülésérıl Polgármesteri Hivatal Nyirád, Szabadság u. 3. Az ülés idıpontja:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2012. november 13-án a Városháza emeleti kistermében 7 45 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

NAPIREND Ügyiratszám: 1/535/ 2008. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. szeptember 12-i nyilvános ülésére

NAPIREND Ügyiratszám: 1/535/ 2008. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. szeptember 12-i nyilvános ülésére NAPIREND Ügyiratszám: 1/535/ 2008. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. szeptember 12-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Tájékoztató az Állami Számvevőszék

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 30-i rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 30-i rendkívüli üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 24-3/2012/JT. 18-29 /2012. sz. határozat 1-3/2012.sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012.

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/239-1/2011/I. Üi.: Gila Gyöngyi Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: "A fürdővárosi funkciókat kiszolgáló,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 55 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 2015. február 17-én 14 óra 30 perckor a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 11-én megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 11-én megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2015. augusztus 26-án 16 órakor a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Gönyű Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9071 Gönyű, Kossuth L. u. 67. Szám: 46-15/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. október 6-án 15.00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2009. szeptember 24-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2009. szeptember 24-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2009. szeptember 24-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 101/2009. (IX. 24.) önkormányzati testületi határozat a polgármesteri jelentés elfogadásáról azzal a kiegészítéssel,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testületének. 2014. február 6-i rendes, nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testületének. 2014. február 6-i rendes, nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYV Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 6-i rendes, nyílt üléséről Rendeletek: 1, 2, 3/2014. (II.07.) Határozatok: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,

Részletesebben

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő- testületének

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő- testületének K I V O N A T Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. (V.31.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. beruházási és műszaki osztályvezető szervezési és önkormányzati osztályvezető

JEGYZŐKÖNYV. beruházási és műszaki osztályvezető szervezési és önkormányzati osztályvezető JEGYZŐKÖNYV Készült: Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár Nagytermében 2015. július 14-én, 17 10 órai kezdettel

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-án, 16:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Községháza

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület 2015. április 27-én tartott rendes üléséről

JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület 2015. április 27-én tartott rendes üléséről Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8624 Balatonszárszó, Hősök tere l. Ügyiratszám: 618-12/2015 JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület 2015. április 27-én tartott rendes üléséről 12.

Részletesebben

A Képviselő-testület 2010. évi határozatai

A Képviselő-testület 2010. évi határozatai A Képviselő-testület 2010. évi határozatai Január 13-ai rendkívüli nyílt ülés 1/2009. (I. 13.)Kt.hat.: Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010. január 13-ai rendkívüli ülésén az alábbi

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2012. június 28-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésérıl.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2012. június 28-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésérıl. Szám: 1/1-132/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2012. június 28-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésérıl. Az ülés helye:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének. november 9-i rendkívüli üléséről Ülés helye: Városháza Díszterme Jelen vannak: Juhász Gábor Rumi László Szabó Patrik Turi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete 2008. november 20-án tartott ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete 2008. november 20-án tartott ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete 2008. november 20-án tartott ülésén. Az ülés helye: Községháza tanácskozóterem. Jelen vannak: Gyuricza László, dr. Iván Katalin,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 210. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Gádoros Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. október 8-án 11 órától megtartott soron kívüli ülésén Az ülés helye: Jelen vannak: Községháza Tanácskozó terme

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Mutató: 114. 9/2011. (V.02.) számú rendelet 115. 10/2011. (V.02.) számú rendelet 48/2011. (IV.28.) 123. 49/2011. (IV.28.) 124.

Jegyzőkönyv. Mutató: 114. 9/2011. (V.02.) számú rendelet 115. 10/2011. (V.02.) számú rendelet 48/2011. (IV.28.) 123. 49/2011. (IV.28.) 124. Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 28-án megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Beszámoló két ülés között eseményekről

Részletesebben

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 22. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. december 17-i üléséről.

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 22. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. december 17-i üléséről. SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 22. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. december 17-i üléséről. Jelen vannak: a Közgyűlés tagjai a mellékelt jelenléti ív

Részletesebben

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 8624 Balatonszárszó, Hısök tere l. Ügyiratszám: 307-9 /2011

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 8624 Balatonszárszó, Hısök tere l. Ügyiratszám: 307-9 /2011 Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 8624 Balatonszárszó, Hısök tere l. Ügyiratszám: 307-9 /2011 JEGYZİKÖNYV a Képviselı-testület 2011. március 28-án tartott rendes ülésérıl 9.

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. január 9-én megtartott rendkívüli ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. január 9-én megtartott rendkívüli ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. január 9-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Az ÉMOP-4.2.1/A,B-11 kódszámú,

Részletesebben

SZAKONYFALU. Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyílt üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v

SZAKONYFALU. Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyílt üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v SZAKONYFALU Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 23-án megtartott nyílt üléséről készült j e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: 2-2/2014. F E R T Ő H O M O K K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A 9492 FERTŐHOMOK, AKÁC U. 44., TEL.: 99/540-054 FAX: 99/540-055 INTERNET: www.fertohomok.hu E-MAIL: fertohomok@fertohomok.hu J e

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2011. június 27-én Kölked Község Képviselő-testülete ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácstermében

Jegyzőkönyv. Készült: 2011. június 27-én Kölked Község Képviselő-testülete ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácstermében Kölked Község Képviselő-testülete 7/2011. Jegyzőkönyv Készült: 2011. június 27-én Kölked Község Képviselő-testülete ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácstermében Jelen vannak: Martényi János polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egercsehi és Szúcs, Községi Önkormányzatok Képviselő-testületeinek 2011. február 2-án 14 00 órakor tartott együttes ülésén, az Egercsehi Polgármesteri Hivatalban Határozatok

Részletesebben