J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V"

Átírás

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 11-i üléséről Ülés helye: Városháza Díszterme Jelen vannak: Dr. Filvig Géza Loibl László Rumi László Szabó Patrik Török Gusztáv Andor Turi Tibor Juhász Gábor Marsovszky Lászlóné Simon Zoltán Tihanyi Tiborné Török Ferenc Távollévő képviselő: Varga Nelli Képviselő 11 fő Tanácskozási joggal jelenlévők: Dr. Bedics Andrea jegyző Polgármesteri Hivatal irodavezetői, köztisztviselői: Dr. Kiss Csaba aljegyző Kovácsné Czinege Piroska Vargáné Tóth Mária Boromisza Viktor Bleszákné Korsós Hajnalka Zsiga Ferenc Dudás Bertalan Horvát Kisebbségi Önkormányzat elnöke Török Ferenc polgármester: Köszönti az ülésen megjelent képviselőket, érdeklődőket, a Polgármesteri Hivatal dolgozóit. Megállapítja, hogy a testület határozatképes, mivel a 12 képviselőből 11 képviselő jelen van. Jegyzőkönyv-hitelesítőnek Rumi László és Juhász Gábor képviselőket javasolja. A képviselő-testület a polgármester Rumi László jegyzőkönyv-hitelesítőre tett javaslatát egyhangúlag elfogadta. A képviselő-testület a polgármester Juhász Gábor jegyzőkönyv-hitelesítőre tett javaslatát 10 igen és 1 tartózkodó szavazattal elfogadta. Török Ferenc polgármester: Javasolja, hogy a testület a meghívóban szerepelő napirendeket tárgyalja. Két sürgősségi napirendet kíván még megtárgyalni, ezek közül a szociális ellátásokról szóló rendelet módosítása postán került elküldésre, hogy tanulmányozhassák a képviselők, de most sürgősséggel kívánja tárgyalni. Ezen kívül még egy pályázat benyújtásával kapcsolatos 1

2 anyagot terjeszt elő a testületnek. Egyéb javaslat, hozzászólás nem lévén kéri a testület állásfoglalását a rendeletmódosítás sürgősséggel történő megtárgyalásáról. A testület a sürgősségi indítványt egyhangúlag elfogadta. Török Ferenc polgármester: Kéri a testület állásfoglalását a közfoglalkoztatási pályázattal kapcsolatos előterjesztés sürgősséggel történő megtárgyalásáról. A testület a sürgősségi indítványt egyhangúlag elfogadta. Loibl László képviselő: Egyéb ügyek keretében interpellációt kíván tenni. Török Ferenc polgármester: Kéri a testület állásfoglalását a napirenddel kapcsolatban. Képviselő-testület a napirendet egyhangúlag elfogadta. NAPIREND: 1. Magyar Zarándokút Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsba helyettes képviselő delegálása (zárt ülés keretében) 2. A Vagyonvédelmi Alapítvány Felügyelő Bizottság elnökének megválasztása (zárt ülés keretében) 3. Oktatási Intézmények Gazdasági Szervezete igazgatói pályázat elbírálása, új vezető megbízása 4. Magyar Zarándokút Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása 5. Kalocsa-Dunaszentbenedeki-Homokmégyi-Öregcsertői-Szakmári-Újteleki-Uszódi Általános Iskola alapító okiratának módosítása 6. Kossuth Zsuzsanna Humán és kereskedelmi Szakközépiskola, Szakiskola alapító okiratának módosítása 7. Dózsa György Gazdasági, Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium alapító okiratának módosítása 8. Szent István Gimnázium alapító okiratának módosítása 9. Kalocsáért Közhasznú Alapítvány által benyújtott pályázat megvalósításához költségek biztosítása 2

3 10. Az egyes szociális ellátásokról szóló rendelet módosítása 11. Közfoglalkoztatási pályázat 12. Egyéb ügyek - interpelláció - polgármesteri tájékoztató Török Ferenc polgármester: Az első két napirend tárgyalására zárt ülést rendel el. (zárt ülés anyaga külön jegyzőkönyvben!) Török Ferenc polgármester: Ismerteti a képviselő-testület zárt ülésen hozott döntését: A képviselő-testület a Magyar Zarándokút Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsába a polgármester akadályoztatása esetén helyettes képviselőnek Simon Zoltán alpolgármestert, mindkettejük akadályoztatása esetén dr. Filvig Géza képviselőt választotta. A Vagyonvédelmi Alapítvány Felügyelő Bizottság elnöki tisztségére nem érkezett javaslat, ezért a testület döntés nélkül levette a napirendről az ügyet, a következő ülésen tárgyalják majd újra. 3. Oktatási Intézmények Gazdasági Szervezete igazgatói pályázat elbírálása, új vezető megbízása (előterjesztés írásban mellékelve) Török Ferenc polgármester: Csira Judit pályázó hozzájárult ahhoz, hogy nyilvános ülésen tárgyalják a napirendet, tájékoztatja a pályázót, hogy amennyiben kívánja, kiegészítheti a pályázatát. Csira Judit pályázó: Kijelenti, hogy a bizottságok meghallgatták, ott kifejtette pályázatát, nem kívánja most kiegészíteni, de kérdés esetén készséggel válaszol. Török Ferenc polgármester: Felkéri Tihanyi Tiborné képviselőt, hogy ismertesse a bizottságok álláspontját. Tihanyi Tiborné képviselő: Két pályázat érkezett, melyek közül az egyik nem felelt meg a pályázati kiírásnak. Csira Judit pályázót a Humánerőforrás Bizottság és a Pénzügyi és Vagyonellenőrzési Bizottság együttesen hallgatta meg, mindkét bizottság támogatja a pályázó megválasztását. 3

4 Török Ferenc polgármester: Kérdés, hozzászólás nem lévén kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslattal kapcsolatban. A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 170/2011. öh. Oktatási Intézmények Gazdasági Szervezete új vezetőjének megbízása H a t á r o z a t Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1.) pályázatát elfogadva megbízza Csira Juditot (szül.: Baja, ; 6300 Kalocsa, Erdei F. u. 15. sz. alatti lakos) az Oktatási Intézmények Gazdasági Szervezete igazgatói munkakörének ellátásával augusztus 15. napjától december 31. napjáig terjedő határozott időtartamra. Alapbérét a Közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény alapján, besorolás szerint, magasabb vezetői pótlékát a pótlékalap 250 %-ában állapítja meg. 2.) megállapítja, hogy Rogács Zsolt pályázata nem felel meg a pályázati kiírásban előírt feltételeknek, felkéri a jegyzőt, hogy a pályázót tájékoztassa a pályázat egyidejű visszaküldése mellett. Határidő: augusztus 15. Felelős: polgármester, jegyző Értesülnek: a képviselő-testület bizottságai Polgármesteri Hivatal Irodái Oktatási Intézmények Gazdasági Szervezete, Kalocsa és általuk az érintettek. 4. Magyar Zarándokút Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása (előterjesztés írásban mellékelve) Török Ferenc polgármester: Röviden összefoglalja az előterjesztést, majd kiemeli, hogy a módosításokkal semmilyen új kötelezettségeket nem kell vállalni az önkormányzatnak, csak a Kormányhivatal törvényességi észrevételeinek megfelelően át kell alakítani a társulási megállapodást. Kérdés, hozzászólás nem lévén kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslattal kapcsolatban. A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 4

5 171/2011. öh. Magyar Zarándokút Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása H a t á r o z a t A Képviselő- testület 1.) elfogadja az előterjesztés mellékletét képező módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodást, és magára nézve kötelezőnek ismeri el, 2.) felhatalmazza a polgármestert a módosított társulási megállapodás aláírására. Felelős: Török Ferenc Értesülnek: a képviselő-testület bizottságai Magyar Zarándokút Önkormányzati Társulás és általuk az érintettek. 5. Kalocsa-Dunaszentbenedeki-Homokmégyi-Öregcsertői-Szakmári-Újteleki-Uszódi Általános Iskola alapító okiratának módosítása (előterjesztés írásban mellékelve) Török Ferenc polgármester: Röviden összefoglalja az előterjesztést, majd kiemeli, hogy az alapító okirat módosítására jogszabályi változás miatt van szükség. Kérdés, hozzászólás nem lévén kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslattal kapcsolatban. A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 172/2011. öh. Kalocsa- Dunaszentbenedeki- Homokmégyi- Öregcsertői- Szakmári- Újteleki- Uszódi Általános Iskola alapító okiratának módosítása H a t á r o z a t Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1. Kalocsa- Dunaszentbenedeki- Homokmégyi- Öregcsertői- Szakmári- Újteleki- Uszódi Általános Iskola alapító okiratát szeptember 1- i hatállyal az alábbiak szerint módosítja és ezt követően egységes szerkezetbe foglalja: - Az alapító okirat 7. pontja az alábbiak szerint módosul: 7. Gazdálkodási besorolása: önállóan működő A költségvetési szerv szakmai és üzemeltetési előirányzatával maga rendelkezik, gazdálkodásával megállapodás alapján kapcsolódik a Kalocsa Város Oktatási Intézményei Gazdasági Szervezetéhez. 5

6 - Az alapító okirat 13. pont a) alpontjában Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd; - a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd szöveg helyébe Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzd; - a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzd szöveg lép. - Az alapító okirat 13. pont a) alpontjában Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd; - a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd szöveg helyébe Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzd; - a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzd szöveg lép. - Az alapító okirat 13. pont a) alpontjában a Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése szakfeladat az alábbi szöveggel egészül ki: - testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzd; 6

7 - a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzd - Az alapító okirat 13. pont b), c) alpontjai törlésre kerülnek. - Az alapító okirat 13. pont d) vállalkozási tevékenység és mértéke alpontja b) vállalkozási tevékenység és arányának felső határa a szerv kiadásaiban: Nincs alpontra módosul. 2. Megbízza a polgármestert, hogy az alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalását végezze el, és a szükséges intézkedéseket a Magyar Államkincstár felé tegye meg. 3. A határozat szeptember 1. napjával lép hatályba. Felelős: Török Ferenc Értesülnek: a képviselő-testület bizottságai Polgármesteri Hivatal Irodái Oktatási Intézmények Gazdasági Szervezete, Kalocsa és általuk az érintettek. 6. Kossuth Zsuzsanna Humán és kereskedelmi Szakközépiskola, Szakiskola alapító okiratának módosítása (előterjesztés írásban mellékelve) Török Ferenc polgármester: Röviden összefoglalja az előterjesztést, majd kiemeli, hogy az alapító okirat módosítására jogszabályi változás miatt van szükség. Kérdés, hozzászólás nem lévén kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslattal kapcsolatban. A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 173/2011. öh. Kossuth Zsuzsanna Humán és Kereskedelmi Szakközépiskola, Szakiskola alapító okiratának módosítása H a t á r o z a t Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1. Kossuth Zsuzsanna Humán és Kereskedelmi Szakközépiskola, Szakiskola alapító okiratát szeptember 1- i hatállyal az alábbiak szerint módosítja és ezt követően egységes szerkezetbe foglalja: 7

8 - Az alapító okirat 7. pontja az alábbiak szerint módosul: 7. Gazdálkodási besorolása: önállóan működő A költségvetési szerv szakmai és üzemeltetési előirányzatával maga rendelkezik, gazdálkodásával megállapodás alapján kapcsolódik a Kalocsa Város Oktatási Intézményei Gazdasági Szervezetéhez. - Az alapító okirat 15. pont a) alpontjában Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakközépiskolai oktatása (9-12/13. évfolyam) viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd; - a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd szöveg helyébe Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakközépiskolai oktatása (9-12/13. évfolyam) viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzd; - a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzd szöveg lép. - Az alapító okirat 15. pont a) alpontjában Sajátos nevelési igényű tanulók nappali szakiskolai oktatása (9-10. évfolyam) viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd; - a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd szöveg helyébe Sajátos nevelési igényű tanulók nappali szakiskolai oktatása (9-10. évfolyam) viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzd; - a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzd szöveg lép. 8

9 - Az alapító okirat 15. pont a) alpontjában Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon szöveg a - testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzd; - a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzd szöveggel egészül ki. - Az alapító okirat 15. pont a) alpontja az alábbi szakfeladatokkal egészül ki: Médiareklám Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése - Az alapító okirat 15. pont b), c) alpontjai törlésre kerülnek valamint a d) alpontja b) alpontra módosul az alábbiak szerint: b) Vállalkozási tevékenység: Médiareklám Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése Arányának felső határa a szerv kiadásaiban: 1% 2. Megbízza a polgármestert, hogy az alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalását végezze el, és a szükséges intézkedéseket a Magyar Államkincstár felé tegye meg. 3. a határozat szeptember 1. napjával lép hatályba. Felelős: Török Ferenc Értesülnek: a képviselő-testület bizottságai Polgármesteri Hivatal Irodái Kossuth Zsuzsanna Humán és Kereskedelmi Szakközépiskola, Szakiskola, Kalocsa és általuk az érintettek. 7. Dózsa György Gazdasági, Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium alapító okiratának módosítása (előterjesztés írásban mellékelve) 9

10 Török Ferenc polgármester: Röviden összefoglalja az előterjesztést, majd kiemeli, hogy az alapító okirat módosítására jogszabályi változás miatt van szükség. Kérdés, hozzászólás nem lévén kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslattal kapcsolatban. A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 174/2011. öh. A Dózsa György Gazdasági, Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium alapító okiratának módosítása H a t á r o z a t Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1. Dózsa György Gazdasági, Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium alapító okiratát szeptember 1- i hatállyal az alábbiak szerint módosítja és ezt követően egységes szerkezetbe foglalja: - Az alapító okirat 15. pont a) alpontjában Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakközépiskolai oktatása (9-12/13. évfolyam) viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd; - a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd szöveg helyébe Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakközépiskolai oktatása (9-12/13. évfolyam) viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzd; - a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzd szöveg lép. - Az alapító okirat 15. pont a) alpontjában Sajátos nevelési igényű tanulók nappali szakiskolai oktatása (9-10. évfolyam) viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd; 10

11 - a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd szöveg helyébe Sajátos nevelési igényű tanulók nappali szakiskolai oktatása (9-10. évfolyam) viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzd; - a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzd szöveg lép. - Az alapító okirat 15. pont a) alpontjában Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon szöveg a - testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzd; - a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzd szöveggel egészül ki. - Az alapító okirat 15. pont a) alpontjában Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon szöveg a - testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzd; - a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzd szöveggel egészül ki. - Az alapító okirat 15. pont a) alpontjában Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók kollégiumi, externátusi nevelése viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd; - a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd 11

12 szöveg helyébe Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók kollégiumi, externátusi nevelése viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzd; - a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzd szöveg lép. 2. Megbízza a polgármestert, hogy az alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalását végezze el, és a szükséges intézkedéseket a Magyar Államkincstár felé tegye meg. 3. A határozat szeptember 1. napján lép hatályba. Felelős: Török Ferenc Értesülnek: a képviselő-testület bizottságai Polgármesteri Hivatal Irodái Dózsa György Gazdasági, Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, Kalocsa és általuk az érintettek. 8. Szent István Gimnázium alapító okiratának módosítása (előterjesztés írásban mellékelve) Török Ferenc polgármester: Röviden összefoglalja az előterjesztést, majd kiemeli, hogy az alapító okirat módosítására jogszabályi változás miatt van szükség. Kérdés, hozzászólás nem lévén kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslattal kapcsolatban. A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 175/2011. öh. A Szent István Gimnázium alapító okiratának módosítása H a t á r o z a t Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1. Szent István Gimnázium alapító okiratát szeptember 1- i hatállyal az alábbiak szerint módosítja és ezt követően egységes szerkezetbe foglalja: - Az alapító okirat 7. pontja az alábbiak szerint módosul: 12

13 7. Gazdálkodási besorolása: önállóan működő A költségvetési szerv szakmai és üzemeltetési előirányzatával maga rendelkezik, gazdálkodásával megállapodás alapján kapcsolódik a Kalocsa Város Oktatási Intézményei Gazdasági Szervezetéhez. - Az alapító okirat 13. pont a) alpontjában Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű gimnáziumi oktatása (9-12/13. évfolyam) viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd; - a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd szöveg helyébe Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű gimnáziumi oktatása (9-12/13. évfolyam) viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzd; - a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzd szöveg lép. - Az alapító okirat 13. pont b), c) alpontjai törlésre kerülnek. - Az alapító okirat 13. pont d) vállalkozási tevékenység és mértéke alpontja b) vállalkozási tevékenység és arányának felső határa a szerv kiadásaiban: Nincs alpontra módosul. 2. Megbízza a polgármestert, hogy az alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalását végezze el, és a szükséges intézkedéseket a Magyar Államkincstár felé tegye meg. 3. A határozat szeptember 1. napján lép hatályba. Felelős: Török Ferenc Értesülnek: a képviselő-testület bizottságai Polgármesteri Hivatal Irodái Szent István Gimnázium, Kalocsa és általuk az érintettek. 13

14 9. Kalocsáért Közhasznú Alapítvány által benyújtott pályázat megvalósításához költségek biztosítása (előterjesztés írásban mellékelve) Török Ferenc polgármester: Röviden összefoglalja az előterjesztést, majd kiemeli, hogy a régi diákfarmot szeretnék felújítani, újjáéleszteni, XXI. századivá tenni. Olyan zöldségeket és gyümölcsöket kívánnak majd termeszteni, melyeket a városi közétkeztetésben fel tudnak használni, a közmunkaprogram keretében lehet majd ezeket a feladatokat elvégezni. A városi szennyvíztelepen fennmaradó komposztot is hasznosítani tudják majd, a farmról átkerülő szalmával történő összekeverés után ez a farm területén kerülhet újrahasznosításra. A fejlesztés első üteméhez kapcsolódó pályázatot az alapítvány nyújtotta be, azonban az önkormányzat előleget biztosítana, és a folyamatosan beérkező pénzekből kapná vissza az önkormányzat a befektetett összegeket. A közbeszerzés, a műszaki ellenőrzés, előkészítés költségeit is tartalmazná az előleg. Felkéri Rumi László képviselőt, hogy ismertesse a Pénzügyi és Vagyonellenőrzési Bizottság álláspontját az előterjesztéssel kapcsolatban. Rumi László képviselő: A bizottság tárgyalta az előterjesztést, a bizottság egyhangúlag azt a javaslatot hozta, hogy nettó 35 millió Ft-ig biztosítják az előleget az alapítvány számára, illetve bruttó Ft finanszírozási előleget biztosítsanak a tervek elkészítésére. Loibl László képviselő: Egy apró pontosítást tenne: a szennyvíziszapot keverik szalmával és abból lesz a komposzt, nem pedig a komposztot keverik szalmával. Török Ferenc polgármester: Köszöni a pontosítást, ő is így szerette volna mondani. Egyéb kérdés, hozzászólás nem lévén kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslattal kapcsolatban. A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 176/2011. öh. A Kalocsáért Közhasznú Alapítvány által benyújtott pályázat megvalósításához költségek biztosítása H a t á r o z a t A Képviselő-testület 1.) egyetért azzal, hogy a Kalocsáért Közhasznú Alapítvány által az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez 2011-től nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló pályázati felhívásra benyújtott B kategóriás ifjúsági tábor kialakítása a kisfoktői Diákfarmon elnevezésű projektje kapcsán pályázat keretében elszámolható felmerülő költségek fedezetéül Kalocsa Város Önkormányzata nettó. 35 millió Ft-ig előfinanszírozást biztosítson az Alapítvány számára, melyet az a támogatási összegből köteles visszafizetni az Önkormányzat részére. Az előfinanszírozás az aktuális évi költségvetés terhére történik. 14

15 2.) hozzájárul ahhoz, hogy a Kalocsáért Közhasznú Alapítvány részére bruttó Ft előfinanszírozást biztosítson az elkészített tervek fedezetére, amelyet csak nyertes pályázat esetén köteles az Alapítvány az Önkormányzat részére visszafizetni. 3.) hozzájárul ahhoz, hogy Kalocsa Város Önkormányzata vállalja tárgyi projekt kapcsán felmerülő az alábbi táblázatban szereplő Egyéb költségek elnevezésű tételsorban szereplő összeg saját forrás keretében történő finanszírozását. Tétel megnevezése Összesen Előkészítési költségek (tervek, engedélyek, stb.) Építési költségek Eszközbeszerzés Egyéb költségek (közbeszerzés, műszaki ellenőrzés stb.) Mindösszesen: ) felhatalmazza a Polgármestert a Kalocsáért Közhasznú Alapítvánnyal kötendő szükséges megállapodások megkötésére. 5.) megbízza a polgármestert az 1-3 pontban meghatározottak lebonyolításával, kötelezettségek vállalásával. Határidő: folyamatos Felelős: Török Ferenc polgármester Értesülnek: a képviselő-testület bizottságai Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Iroda Városüzemeltetési és Fejlesztési Iroda és általuk az érintettek. 10. Az egyes szociális ellátásokról szóló rendelet módosítása (előterjesztés írásban mellékelve) Török Ferenc polgármester: Felkéri Vargáné Tóth Mária köztisztviselőt, hogy ismertesse az előterjesztést. Vargáné Tóth Mária köztisztviselő: Röviden összefoglalja az előterjesztést, majd kiemeli, hogy törvényi változások miatt szükséges a rendelet módosítása. Török Ferenc polgármester: Kérdés, hozzászólás nem lévén kéri a testület állásfoglalását a rendelettervezettel kapcsolatban. A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotja: 15

16 Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2011. (VIII.19.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 16/2009. (VI.5.) sz. rendelete módosításáról Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16.. (1) bekezdésében, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 38.. (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló évi XX. törvény 44/A.. (1) bekezdés a) pontjában, az évi LXV. törvény 8.. (1) bekezdésében, az Szt. 2. -ában, 25.. (3) bekezdés b), ba) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva, az egyes szociális ellátásokról szóló, többszörösen módosított 16/2009. (VI.5.) számú rendeletét (továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja: A R (1) bekezdése első mondata helyébe a következő rendelkezés lép: 1. (1) A közfoglalkoztatással kapcsolatos feladatokat a Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési és Fejlesztési Irodájának közfoglalkoztatással foglalkozó koordinátora és a Titkárság személyzeti ügyintézője végzi az alábbiak szerint: 2. A R. 15/A.. (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (4) A jogosultság feltételeként az (1) bekezdésben foglalt szabályok betartását az önkormányzat a családsegítő szolgálat bevonásával ellenőrzi. 3.. A R. 15/A.. (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (5) A családsegítő szolgálat köteles a felkérést követő 5 munkanapon belül a R. 2. melléklete szerinti környezettanulmányt elkészíteni és a Polgármesteri Hivatal Lakossági Ügyfélszolgálat vezetőjének leadni. 4. A R a, és az azt megelőző cím (lakásfenntartási támogatás) helyébe a következő rendelkezés lép: Helyi lakásfenntartási támogatás (1) Helyi lakásfenntartási támogatás állapítható meg annak a személynek, akinek a háztartásában az egy fogyasztási egységre számított havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 260 %-át nem haladja meg, feltéve, hogy a lakásfenntartás elismert havi költsége a háztartás havi összjövedelmének 30 %-át eléri. (2) Helyi lakásfenntartási támogatás esetében elismert lakásnagyság: 16

17 a) ha a háztartásban egy személy lakik 55 m 2 b) ha a háztartásban két személy lakik 65 m 2 c) ha a háztartásban három személy lakik 75 m 2 d) ha a háztartásban négy személy lakik 85 m 2 e) ha négy személynél több lakik a háztartásban a d) pontban megjelölt lakásnagyság és minden további személy után 5-5 m 2, de legfeljebb a jogosult által lakott lakás nagysága. (3) A helyi lakásfenntartási támogatás egy hónapra jutó összege: a lakásfenntartás elismert havi költségének 10%-a 100 Ft-ra kerekítve, de nem lehet kevesebb 3.000,- Ft-nál. (4) Helyi lakásfenntartási támogatás esetében az egy négyzetméterre jutó elismert havi költség megegyezik a normatív lakásfenntartási támogatásnál alkalmazott törvény által meghatározott költség összegével. (5) Helyi és normatív lakásfenntartási támogatás igénylése esetén a kérelmező köteles kérelméhez csatolni az általa lakott lakás nagyságát igazoló hivatalos iratot, ennek hiányában a kérelmező büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozik a lakás nagyságáról. (6) A megállapított támogatást kölcsön törlesztésként a pénzintézetek felé, közüzemi díjak és lakbér esetén a szolgáltatást végzőnek kell folyósítani havonta, utólag, minden hónap 5-ig. (7) Helyi lakásfenntartási támogatásra a kérelmező abban az esetben jogosult, ha a normatív lakásfenntartási támogatás nem állapítható meg számára a jogosultsági feltételek hiánya miatt. 5.. A R a) pontjában a bérpótló juttatás szövegrész helyébe a foglakoztatást helyettesítő támogatás szöveg, (1) bekezdésének f) pontjában a bérpótló juttatásra szövegrész helyébe a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra szöveg, (2) bekezdésében a Műszaki Osztály szövegrész helyébe Városüzemeltetési és Fejlesztési Iroda szöveg, 4. 15/A. -át megelőző Bérpótló juttatásra jogosultság egyéb feltételei szövegrész helyébe Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra való jogosultság egyéb feltételei szöveg, 5. 15/A.. (1) bekezdésében a bérpótló juttatásra szövegrész helyébe foglalkoztatást helyettesítő támogatásra szöveg, 6. 15/A.. (3) bekezdésében a bérpótló juttatásra szövegrész helyébe foglalkoztatást helyettesítő támogatásra szöveg, 7 15/A.. (8) bekezdésében a bérpótló juttatás szövegrész helyébe foglalkoztatást helyettesítő támogatás szöveg, 8. 15/A.. (9) bekezdésében a bérpótló juttatás szövegrész helyébe foglalkoztatást helyettesítő támogatás szöveg lép. 6.. (1) Ez a rendelet a (2) bekezdésben foglaltak kivétellel- a kihirdetését követő napon lép hatályba. 17

18 (2) A 4.. valamint a 5.. l.,2.,4.,5.,6.,7.,8. pontja szeptember 1-jén lép hatályba. (3) Ez a rendelet szeptember 2-án hatályát veszti. Kalocsa, augusztus 11. (Török Ferenc) polgármester (Dr. Bedics Andrea) jegyző 11. Közfoglalkoztatási pályázat (előterjesztés írásban mellékelve) Török Ferenc polgármester: Felkéri Boromisza Viktor irodavezetőt, hogy ismertesse az előterjesztést. Boromisza Viktor irodavezető: Röviden összefoglalja az előterjesztést, majd kiemeli, hogy Kalocsa Város Önkormányzatának lehetősége van ezen a 80%-os támogatottságú pályázaton részt venni, így a pályázat keretében 18 fő foglalkoztatása lehetséges 6 órás munkaidőben. Török Ferenc polgármester: Kérdés, hozzászólás nem lévén kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslattal kapcsolatban. A testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 177/2011. öh. Közfoglalkoztatási pályázat H a t á r o z a t Képviselő-testület (1) egyetért a azzal, hogy Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ által 2011 július 27-én kiírt hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatására című pályázaton részt vegyen Kalocsa Város Önkormányzatának hosszabb távú közfoglalkoztatása címmel (2) egyetért a pályázat alábbi forrástervezetével: Költségnem megnevezése A támogatás teljes időtartamára (Ft) Munkavállalók munkabére ,- Munkabérek járulékai ,- Bér és járulék összesen ,- Munkabérek és járulékai után igényelt támogatási összeg ,- 18

19 Közvetlen költségek (az előbbi támogatási igény max 20 %) ,- Támogatási igény összesen (munkabérek és járulékai után ,- igényelt támogatási összeg+közvetlen költség) Önkormányzati saját forrás igény: ,- (3) vállalja, hogy a közfoglalkoztatáshoz szükséges önerőt a 2011-es év költségvetésében az 3.sz. melléklet 46. soron, míg a munkálatokhoz szükséges anyagok és egyéb nem támogatott szükséges költségek forrásait az 3.sz. melléklet 21.; 22. során biztosítja, (4) vállalja a pályázati feltételek szerinti kötelezettségeket, valamint felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására és a szükséges nyilatkozatok megtételére. Értesülnek: a képviselő-testület bizottságai Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Iroda Városüzemeltetési és Fejlesztési Iroda és általuk az érintettek. 12. Egyéb ügyek - Interpelláció Loibl László képviselő: A Közbeszerzési Bizottság múlt heti ülésének egyik pontja volt a Kalocsa Szíve programhoz kapcsolódó tervezési pályázat kiírása. A kabinet turisztikával foglalkozó referense adott rövid tájékoztatót a programról, amiről a kiírás is szólt. Meglepve hallgatta és úgy érzi, hogy képviselő társai sem nagyon ismerték a programot referens urat. Egyik pontja volt ennek a programnak a következő melyről referens úr külön nem szólt: 16.) Szoborpark az Asztrik térre, Sétálóutcán az áthelyezett érsekszobrok helyének helyreállítása a) A sétálóutcai 7 érsekszobor áttelepítése az Asztrik térre és helyüknek helyreállítása Ez annyit jelent, hogy az érsekszobrokat kívánják áthelyezni a majdani Érsekkertbe vezető sétányra vagy azt is, hogy ezzel a Sétálóutcát is meg kívánják szüntetni? A döntés mechanizmusa is érdekelné, mert ez egy közel 2 milliárdos projekt. Nem emlékszik rá, hogy a testület a projekt tartalmi elemeit tárgyalta volna, döntést hozott volna, egy ilyen jellegű pályázati kiírás véleménye szerint kötelezettségvállalást is jelent. Mikor és melyik határozattal hatalmazott fel a testület bárkit is arra, hogy kötelezettséget vállaljon? Milyen döntési mechanizmus az, hogy egy közel 2 milliárdos program elemei nem kerülnek a testület elé, akik ebből elvenni, hozzátenni tudnának? Meggyőződése az, hogy egy ilyen volumenű, a város belső részeit, a turisztikai központot érintő programnál a lakosságot is meg kellene kérdezni. Egyszerűen nem érti a döntési mechanizmust, szeretne választ kapni arra a kérdésére, hogy mikor, melyik határozattal döntött ezekről a dolgokról a képviselő-testület. Török Ferenc polgármester: Felkéri Boromisza Viktor irodavezetőt, hogy ismertesse a pontos határozatokat. 19

20 Boromisza Viktor irodavezető: január 13-i ülésen született egy olyan határozat, mely szerint az önkormányzat részt vesz Érseki Kincstár Múzeum látogatóbarát fejlesztése című projektben. Ez tartalmazta az Érseki Kincstár és Múzeum látogatóbarát kiállítását, Foktői úton busz- és személyautóparkoló kialakítását illetve a Vajas-híd kiszélesítését, gyalog- és kerékpárhíd létesítését. Ezt követően a testület áprilisában ezt a határozatot módosította, mely így szólt: A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy Kalocsa Város Önkormányzata kiemelt projektjavaslatot dolgozzon ki évben a Kalocsa-kecskeméti Főegyházmegye, mint konzorciumi partnerrel közösen Kalocsa érseki város integrált turisztikai vonzerőfejlesztése tárgyban a Dél-alföldi Operatív Program keretében. A beruházás keretében felsorolásra kerültek az elvégzendő feladatok: érseki látogatóközpont kialakítása a Katona István házban, látogatási útvonalak kialakítása a Főszékesegyházban és az Érseki Palotában, az Érsekkert rehabilitációja, kézműves udvar kialakítása, Népművészeti Tájház felújítása, Kálvária-rekonstrukció, Schöffer-torony felújítása, új buszparkoló kialakítása. Ezt követően július 7-i ülésen a közbeszerzési terv módosítása is megtörtént, ennek keretében turisztikai kiemelt projekt, Kalocsa Szíve program tervezési munkálatai is szerepelnek a közbeszerzési tervben. Loibl László képviselő: Az általa idézett 16.) ponttal kapcsolatban Szoborpark az Asztrik térre, Sétálóutcán az áthelyezett érsekszobrok helyének helyreállítása nem hangzott el, hogy erről a testület mikor, melyik határozatával döntött. Véleménye szerint ez olyan ügy, amely testületi döntést igényel. Török Ferenc polgármester: A tervezők javaslata ez, a Nagytemplom és az Érseki Kastély mellett az Érsekkertbe vezető majdan kialakított promenád mentén jobb helye lenne a szobroknak, mint a jelenlegi helyen. Ez egy építészi javaslat arra, hogy jobb helyre kerüljenek a szobrok. Ez nem eldöntött, végleges dolog, az egész programról majd dönteni kell. Jelen pillanatban nem tervezik a Sétálóutca megszüntetését, annyi vetődött fel, hogy a szobroknak megfelelőbb környezetet keressenek. Ha a szobrokat pedig esetleg áthelyezik, akkor természetesen helyre kell hozniuk a helyüket. Loibl László képviselő: Változatlanul hiányolja a testületi döntést, ez belekerült egy közbeszerzési eljárásba, terveztetnek valamit, fizetnek érte. Legutóbb egy tervezési pályázatot mondtak le pénz hiányában, ha ez most meg sem valósul, akkor ennek a megtervezésére van pénz? A szobrok a 2000-es milleniumi évben épültek, amikor Nemeskürty úr volt a kormánybiztos, és a második legjobb dolognak tartotta az országban azt az elvet, hogy egy érseki székhelyen civil helyszínre viszik azon érsekek szobrait, akik sokat tettek a város civil életéért is. Megvolt a szobrok elhelyezésének az oka, több egyházi vezetővel beszéltek is erről. Az elmúlt másfél évben sok emberrel beszélt erről, nem túl pozitív a vélemény. Nem érti, hogy miért teszik bele pályázati kiírásba ezt testületi döntés nélkül. Ha kell, akkor ebben a témában a népszavazásig is elmennek. Török Ferenc polgármester: Ez a téma olyan, hogy mindig mindenkinek más az adott dologról a véleménye. Lehetne vitatkozni sokáig, hogy melyik szaktekintélynek tetszik, nem tetszik a szobrok helye, de nem érdemes. Ez olyan, mint a divat: mindig van valakinek jobb véleménye. A lektorátus legutóbbi ittjártakor épp az a vélemény hangzott el, hogy a szobroknak sokkal jobb helyük 20

21 lenne máshol. Volt olyan vélemény is, mely szerint nem biztos, hogy minden szobor véleményezésre került a lektorátus által. Ez városépítészet, erre vannak szakemberek, ha ez a program elkészül, akkor lesz miről vitatkozni, beszélgetni, mert jelenleg egy tervről beszélnek. Loibl László képviselő: Helyesnek tartja, hogy minden politikai éra átépíti a várost annak megfelelően, hogy ki mit gondolt vagy mondott? Nem tartja jó ötletnek, ezek pénzbe kerülő dolgok. Ez a megszokott, közösségben kialakult hagyományok felborítása. Van ennek értelme? Török Ferenc polgármester: Nem kell mindig mindent ilyen magas politikai síkra helyezni. Ha a város központi főterét rendbe kívánják hozni, az egyházzal együtt fejleszteni szeretnék, akkor ennek semmi politikai vonzata nincs. Nem arra gondoltak, hogy az elmúlt érát átépítsék, megsemmisítsék. Számukra az a fontos, hogy Kalocsa legrégibb és legfontosabb tere, a Szentháromság tér méltó legyen a város ezer éves múltjához. Egy régi hiányosságot pótolnak azzal, ha a város főtere megfelelőképpen rendezett lesz, hogy minél több turista érkezzen a városba, minél több időt töltsenek itt. Ha egy 2 milliárdos programot a város meg tud nyerni, akkor önöknek is örülniük kellene, hogy továbbfejlesztik a várost. Loibl László képviselő: Olyan dolgokat mond, melynek tárgyszerűségével problémái vannak. A programot jónak tartja, legtöbb elemével maximálisan egyetért. Azonban van olyan eleme, mellyel kapcsolatban van benne némi kétely főként a műszaki megvalósításokkal kapcsolatban. Maximálisan támogatja a programot, de a sétálóutcai szobrok áthelyezésével komoly gondjai vannak. Az egyházat és a civil társadalmat közelebb hozták egymáshoz a szobrok, a kalocsai emberek már megszokták őket. Ezeket a szobrokat elviszik a civil forgalomtól szinte teljesen elzárt helyre, ez nem biztos, hogy jó döntés. Misén kívül nem sok embert lehet látni bóklászni a téren, míg a főutcán 10, 100, 1000 ember megy el nap mint nap. Még egyszer hangsúlyozza, hogy népszavazást is kezdeményeznek, ha kell. Török Ferenc polgármester: A múltat végképp eltörölni egy dalban szerepel, itt nem az szerepel, hogy a szobrokat beolvasztják, hanem esetleg áthelyezik. Még egyszer hangsúlyozza, hogy ez nem egy eldöntött dolog, amint készen lesz a program, lehet majd róla vitatkozni, beszélgetni, javaslatokat tenni. Amikor majd dönteni kell a tervről, még akkor is lehet javaslatokat tenni. Aggodalomra van oka, de ez nem azt jelenti, hogy nem változhat meg a helyzet. A közlekedéssel kapcsolatban pedig megvannak a megfelelő biztonsági szabályok, melyeket figyelembe fognak venni, hogy semmiképp se legyen veszélyes az átkelés. Kérdezi, hogy a képviselő el tudja-e fogadni a választ. Loibl László képviselő: Nem fogadja el a választ. Török Ferenc polgármester: Kéri a testület állásfoglalását a polgármester válaszával kapcsolatban. A képviselő-testület 8 igenlő, 2 nemleges és 1 tartózkodó szavazattal az alábbi határozatot hozza: 21

22 178/2011. öh. Interpellációra adott polgármesteri válasz elfogadása H a t á r o z a t A Képviselő-testület a polgármester interpellációra adott válaszát elfogadja. Értesülnek: a képviselő-testület bizottságai és általuk az érintettek. - polgármesteri tájékoztató: Török Ferenc polgármester: Röviden tájékoztatja a képviselőket a legutóbbi testületi ülés óta történtekről. Tomori Pál Főiskola Július 28-án tartotta a főiskola a szenátusi ülését, melyen ő is részt vett mint a szenátus tagja. Szeretné a nagy nyilvánosság előtt kijelenteni, hogy Kalocsa Város Önkormányzata örül a főiskolának, és továbbra is szeretnének minden segítséget megadni a működéshez. A vezetéssel folyamatosan tárgyalnak, és konstruktív munkát végeznek. Az önkormányzat továbbra is ingyenesen biztosítja az épületeket a főiskola számára, viszont március 16- án a testület meghatalmazta a polgármestert, hogy tárgyalásokat folytasson a főiskolával a rezsiköltségek fizetésének módjáról. Sokan nem tudják, hogy évek óta a városnak 30 millió Ft-jába kerül a költségek kifizetése. Azon kívül, hogy a város ingyenesen biztosítja a főiskola épületét, a Hunyadi Kollégiumot, tornatermet biztosítanak, ezen kívül a város fizette a gáz- és villanyszámlát, valamint sok esetben munkabért is. Erről kezdtek tárgyalásokat, hogy ezeket a költségeket ne a városnak kelljen kifizetni. A legutóbbi szenátusi ülésen egyhangú döntés született arról, hogy ezekkel a dolgokkal kapcsolatban egyezzenek meg a rektor asszonnyal. Jelenleg ott tartanak, hogy a főiskola a rezsiköltségeket fizetni fogja, a fizetés kezdetét és mértékét kell még egyeztetniük. Amint sikeresen megállapodnak, természetesen a képviselőtestület elé fog kerülni a szerződés-tervezet. Úgy gondolja, hogy a főiskola hosszú éveken keresztül nagyon komoly segítséget kapott a várostól, ez szükséges volt ahhoz, hogy az iskola meg tudjon telepedni, ki tudja vívni a helyét a magyar felsőoktatásban. Ő és dr. Semjén Zsolt is megadnak minden segítséget, szeretnék, ha a főiskola még hosszú évtizedekig működne Kalocsán. Szeretne megkérni mindenkit, hogy sem blogon, sem telefonon, sem az interneten ne terjesszék azt, hogy a város elveszi a kollégiumot, a város el akarja üldözni a főiskolát Kalocsáról. Ettől szebben és érthetőbben ezt nem tudja elmondani még ha képviselő úr most is úgy gondolja, hogy el akarják üldözni a főiskolát. Fontos, hogy az emberek ezt a dolgot tisztán lássák: Kalocsának az ingyenesen biztosított épületeken túl évi 30 millió Ft-jába került eddig a főiskola működése. 22

23 Forma1 A verseny kapcsán Kalocsa neve nem csupán a helyi, hanem országos és nemzetközi médiákban is szerepelt. A McLaren két pilótája a szabadedzésen kalocsai mintás ruhában versenyzett, ennek kapcsán vették fel a kapcsolatot az istállóval. Megköszönték a két versenyzőnek Lewis Hamiltonnak és Jenson Buttonnak egy-egy kalocsai mintás porcelánkupával, hogy ezt a mintát választották. Remélték, hogy sikeresen szerepelnek a pilóták a versenyen és ez így is történt. Szeretnék, ha a kalocsai motívumok ismét keresettek lennének, hogy minél többen megismerjék, használják, keressék a kalocsai termékeket ez az akció is segíthet ebben. Ügyfélszolgálati iroda Megnyílt az iroda, eddig nagyon pozitívak a visszajelzések. Reméli, hogy képviselő úr is megnyugodott, hogy nem egy hatalmas postaládát helyeztek ki, hanem egy olyan irodát hoztak létre, ahol komoly ügyintézés folyik. Ez része annak az ügyfélbarát és ügyfélközpontú ügyintézésnek, amit meghirdettek és meg is valósítanak. Székelykeresztúri meghívás A Kistérségi Napokon és a Testvérvárosok Találkozóján vett részt a kalocsai delegáció is. Szombaton főzőversenyen is részt vettek, nagyon sikeresen szerepeltek a kalocsai paprikás gombóccal különdíjat kaptak. Érdekes volt az étel az ottani emberek számára, mert nem ismerték, ezen kívül szlovákiai meghívást is kaptak, hogy mutassák be az ételt. A Paprika Napokra érkezik majd székelykeresztúri csapat is, hogy részt vegyenek a főzőversenyen. Jégpálya Továbbra is folyamatban vannak az előkészületek. A következőkben érkeznek majd felmérni a területet, a Lengyelpiac helyén szeretnék kialakítani a pályát. Már több mint 100 óvódás jelentkezett a jégkorongoktatásra. Ezen a pályán az edzéseken túl mindenki korcsolyázhat majd, a város lakói kulturált körülmények között kapcsolódhatnak ki a nagy hidegek beálltával. Orvosok Az egyik új sebész már meg is kezdte a munkáját a kórházban, nagyon jól érzi itt magát, tetszik neki a város. Jó kapcsolatot alakított ki a kórház vezetésével, a kollégákkal, nagyon jó embernek ismerte meg. 2-3 héten belül érkezik a másik két sebész is, így elérhetővé vált, hogy a traumatológiát újra nyithassák. Bizonyos eszközök beszerzése elengedhetetlen lesz az esetek ellátásához, de már látható távolságon belül van a dolog. Kínai kapcsolatok Szépen halad az ügy, Shenzhenből érkezik delegáció a Kína Fair találkozóra. Hamarabb fognak érkezni és Kalocsára is eljönnek majd szeptember 10-én. Az Emika is elkezdte a közvetlen tárgyalásokat azzal a LED-céggel, amellyel együtt szeretnének majd működni. Első körben összeszerelő feladatokat kapna az Emika az európai piacra szánt termékek összeszerelésével foglalkoznának Kalocsán. A második lépcsőben közös termékeket állítanának elő, majd az Emikával együtt tervezik az európai piacokra való betörést. A kínai kapcsolatok továbbra is napirenden vannak a kommunikáció terén is, Kiskőrös is delegációt küldött Kínába, ők is hasonlóan gondolkodnak, mint Kalocsa. Duna Baráti Kör Augusztus 13-án érkezik a Ráckevei Duna Baráti Kör Kalocsára egy hajóval, amely hajó Ráckevéről indul és Bajára tart közben több helyen megállnak, köztük Kalocsán is. Ez az út 23

24 a Duna-projekt, a Duna régió stratégia része, melyet a Ráckevei Vízimolnár Egyesület, Ráckeve polgármestere és a ráckevei polgárok szervezték meg. Kenyeret hoznak a városoknak, ahol kikötnek. Alpolgármester úrral köszöntik majd őket, de mindenkit szeretettel várnak 11 órakor a kikötőben. Nebuló Iskola átalakítása Az átalakítás jó ütemben zajlik, voltak ellenőrizni. Úgy gondolja, hogy be fogják fejezni a munkálatokat időben, így elkezdődhet majd a tanítás. Nagyon jó körülmények között és megfelelő helyen lesznek majd a gyerekek. Augusztus 20. Augusztus 20-án az érseki mise után, 11:15-kor kezdődik majd a városi ünnepség, mely része az István-napoknak. Rengeteg érdekes programon vehetnek részt a város lakói. Bízik benne, hogy sok érdeklődővel találkozhat a rendezvényen. Kéri a tájékoztató tudomásul vételét. A képviselő-testület a polgármester tájékoztatóját 9 igenlő és 2 nemleges szavazattal tudomásul veszi. Török Ferenc polgármester: Több napirend, felvetés nem lévén megköszöni a megjelenést, és az ülést bezárja. Kmft. (Török Ferenc) polgármester (Dr. Bedics Andrea) jegyző Jegyzőkönyv-hitelesítők: (Rumi László) képviselő (Juhász Gábor) képviselő 24

25 KALOCSA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL M E G H Í V Ó Tisztelettel m e g h í v o m a Képviselő-testület a Városháza Dísztermében tartandó ülésére augusztus 11-én (csütörtökön) 14 órai kezdettel N A P I R E N D : 1. Magyar Zarándokút Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsba helyettes képviselő delegálása (zárt ülés keretében) 2. A Vagyonvédelmi Alapítvány Felügyelő Bizottság elnökének megválasztása (zárt ülés keretében) 3. Oktatási Intézmények Gazdasági Szervezete igazgatói pályázat elbírálása, új vezető megbízása 4. Magyar Zarándokút Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása 5. Kalocsa-Dunaszentbenedeki-Homokmégyi-Öregcsertői-Szakmári-Újteleki-Uszódi Általános Iskola alapító okiratának módosítása 6. Kossuth Zsuzsanna Humán és kereskedelmi Szakközépiskola, Szakiskola alapító okiratának módosítása 7. Dózsa György Gazdasági, Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium alapító okiratának módosítása 8. Szent István Gimnázium alapító okiratának módosítása 9. Kalocsáért Közhasznú Alapítvány által benyújtott pályázat megvalósításához költségek biztosítása 10. Egyéb ügyek Tájékoztatásul kiküldve: jegyzői tájékoztatás a képviselő-testület zárt ülésére vonatkozó részvételi szabályokról Kalocsa, augusztus 4. (Simon Zoltán) 25

26 Kalocsa Város Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Tisztelt Képviselő-testület! Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011.augusztus 11-i ülésére Tárgy: Oktatási Intézmények Gazdasági Szervezete igazgatói pályázata elbírálása, új vezető megbízása A Képviselő-testület június 27-i ülésén hozott 146/2011. öh. számú határozata alapján pályázatot írt ki az Oktatási Intézmények Gazdasági Szervezete igazgatói munkakörének betöltésére. A pályázat megjelent a város honlapján és a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ honlapján. A felhívásra két pályázat érkezett. Pályázatot nyújtott be Csira Judit ( 6300 Kalocsa, Erdei Ferenc u. 15. sz. alatti lakos) és Rogács Zsolt ( 6300 Kalocsa, Damjanich u. 5. sz. alatti lakos). Csira Judit pályázata mind tartalmi, mind formai szempontból megfelel a pályázati kiírásnak. Rogács Zsolt a benyújtott szakmai önéletrajzában foglalt adatok alapján nem felel meg a pályázati kiírásunkban rögzített feltételeknek, mivel a pályázati feltételként előírt legalább 5 éves szakmai gyakorlattal nem rendelkezik. Önéletrajza alapján évtől dolgozik pénzügyi területen. A pályázót a Pénzügyi és a Humánerőforrás Bizottság együttes ülésen hallgatja meg. A meghallgatásról a Bizottságok elnökei tájékoztatják a Képviselő-testületet. Mindkét pályázó nyilatkozatában hozzájárult ahhoz, hogy a pályázatukat a Képviselőtestület nyilvános ülésen tárgyalja. A benyújtott pályázatok Dr. Kiss Csaba aljegyzőnél megtekinthetők. 26

27 HATÁROZATI JAVASLAT Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete, 1. pályázatát elfogadva megbízza Csira Juditot ( szül: Baja, ; 6300 Kalocsa, Erdei F. u. 15. sz. alatti lakos ) az Oktatási Intézmények Gazdasági Szervezete igazgatói munkakörének ellátásával augusztus 15. napjától december 31. napjáig terjedő határozott időtartamra. Alapbérét a Közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény alapján, besorolás szerint, magasabb vezetői pótlékát a pótlékalap 250 %-ában állapítja meg. 2. megállapítja, hogy Rogács Zsolt pályázata nem felel meg a pályázati kiírásban előírt feltételeknek, felkéri a jegyzőt, hogy a pályázót tájékoztassa a pályázat egyidejű visszaküldése mellett. Határidő: augusztus 15. Felelős: polgármester, jegyző Kalocsa, augusztus 4. Török Ferenc polgármester előterjesztést készítette: dr. Bedics Andrea jegyző 27

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Dr. Filvig Géza

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Dr. Filvig Géza J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 27-i üléséről Ülés helye: Városháza Díszterme Jelen vannak: Dr. Filvig Géza Szabó Patrik Török Gusztáv

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 10-i rendkívüli üléséről Ülés helye: Városháza Díszterme Jelen vannak: Dr. Filvig Géza Loibl László Rumi László

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 13-i üléséről Ülés helye: Városháza Díszterme Jelen vannak: Dr. Filvig Géza Marsovszky Lászlóné Simon Zoltán

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 8-i üléséről Ülés helye: Városháza Díszterme Jelen vannak: Dr. Filvig Géza Marsovszky Lászlóné Simon Zoltán

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 16-i üléséről Ülés helye: Városháza Díszterme Jelen vannak: Dr. Filvig Géza Loibl László Rumi László Szabó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. október 28-i üléséről Ülés helye: Városháza Díszterme Jelen vannak: Dr. Filvig Géza Loibl László Rumi László Szabó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének. november 9-i rendkívüli üléséről Ülés helye: Városháza Díszterme Jelen vannak: Juhász Gábor Rumi László Szabó Patrik Turi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Rumi László

JEGYZŐKÖNYV. Rumi László JEGYZŐKÖNYV Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 24-i üléséről Ülés helye: Városháza Díszterme Jelen vannak: Dr. Filvig Géza Loibl László Simon Zoltán Tihanyi Tiborné

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2013.április 04-én du. 14 órakor a Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének ülése alkalmából.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2013.április 04-én du. 14 órakor a Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének ülése alkalmából. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2013.április 04-én du. 14 órakor a Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének ülése alkalmából. Jelen vannak: Beke Imre polgármester Távolmaradását bejelentette: Csendes Ferenc,

Részletesebben

25. számú JEGYZŐKÖNYV

25. számú JEGYZŐKÖNYV 25. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2015. november 20. napján 16 órai kezdettel, Rétság Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának hivatalos helyiségében megtartott KÖZMEGHALLGATÁSSAL egybekötött Képviselő-testületi

Részletesebben

PÜSPÖKHATVAN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2682 PÜSPÖKHATVAN, KERTSOR U. 25.

PÜSPÖKHATVAN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2682 PÜSPÖKHATVAN, KERTSOR U. 25. PÜSPÖKHATVAN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2682 PÜSPÖKHATVAN, KERTSOR U. 25. JEGYZŐKÖNYV A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. JÚLIUS 17.-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL TARTALMA: 6/2012. /VII. 18./ sz. Ökt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 21-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 21-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről HAJDÚ-BIHAR MEGYE SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 21-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről Tartalmazza a :

Részletesebben

Halmaj Község Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Boldizsárné Volcsányi Mária képviselő. Orosz Miklósné polgármester Kiskinizs

Halmaj Község Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Boldizsárné Volcsányi Mária képviselő. Orosz Miklósné polgármester Kiskinizs Halmaj Község Képviselő-testülete NYÍLT Szám: 7-13/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010. szeptember 16. napján, Halmaj, Kiskinizs községi Önkormányzatok Képviselőtestületének együttes üléséről. Ülés

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselõ-testületének 2008. augusztus 21-i ülésérõl

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselõ-testületének 2008. augusztus 21-i ülésérõl J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselõ-testületének 2008. augusztus 21-i ülésérõl Ülés helye: Városháza Díszterme Jelen vannak: Borbély Gábor Derekas András Kapitány Julianna

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 27-én megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 27-én megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 27-én megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 9-14/2015. (II. 27.) számú határozatok. d. rendeletek:

Részletesebben

M e g h í v ó. Az ülés helye: Önkormányzati Tanácskozóterem - Egyházasdengeleg Az ülés ideje: 2013. március 20. (szerda) 14.00 óra

M e g h í v ó. Az ülés helye: Önkormányzati Tanácskozóterem - Egyházasdengeleg Az ülés ideje: 2013. március 20. (szerda) 14.00 óra Egyházasdengeleg Község Polgármestere 3043 Egyházasdengeleg Rákóczi út 79. Tel./fax.: 32/587 025 E-mail: hivatal@dengeleg.hu M e g h í v ó Egyházasdengeleg Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron

Részletesebben

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE, ABA NAGYKÖZSÉG

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE, ABA NAGYKÖZSÉG PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE, ABA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÉS NAGYKARÁCSONY KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. május 30-án (hétfőn) 18:00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2011. április 14-én megtartott soron kívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2011. április 14-én megtartott soron kívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2011. április 14-én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Városháza házasságkötő terme. Jelen vannak: Kovács Mihály polgármester,

Részletesebben

Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. október 27-i nyílt ülésének jegyzőkönyvét

Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. október 27-i nyílt ülésének jegyzőkönyvét 2011. október 27-i ülése 317 KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 13/2011. T A R T A L M A Z Z A Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. október 27-i nyílt ülésének jegyzőkönyvét

Részletesebben

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-án tartott nyílt rendkívüli képviselő-testületi üléséről.

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-án tartott nyílt rendkívüli képviselő-testületi üléséről. Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-án tartott nyílt rendkívüli képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete: Dr. Homoki-Szabó

Részletesebben

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete J e g y z ő k ö n y v Készült Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011 július 28-án tartott üléséről. 168/2011.(VII.28.)sz. kt. határozat 169/2011.(VII.28.)sz.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. augusztus 10-i üléséről Ülés helye: Városháza Díszterme Jelen vannak: Borbély Gábor Derekas András Katus Attila Kondéné

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én megtartott üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal B épület emeleti nagytanácskozó terem Mezőkövesd, Mátyás király

Részletesebben

Kivonat. Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzat Képviselő - testülete 2011. február 24-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

Kivonat. Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzat Képviselő - testülete 2011. február 24-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzat Képviselő - testülete 2011. február 24-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2011. (III.01.)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 12-én 17.00 órai kezdettel tartott ülésén.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 12-én 17.00 órai kezdettel tartott ülésén. Farmos Község Önkormányzat J e g y z ő k ö n y v Készült: Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 12-én 17.00 órai kezdettel tartott ülésén. Jelen vannak: Horváth László polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. október 13-án 10.00 órakor megtartott rendkívüli nyílt ülésén. Az ülés helye: Jelen voltak: Városháza emeleti nagyterme (Csatolt jelenléti ív alapján!) Szabó Zsolt

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. 2013. március 26-án a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén.

J e g y z ő k ö n y v. 2013. március 26-án a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. március 26-án a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az ülésén. Jelen vannak: Oláh József Csaba a bizottság elnöke Egyed Attila Szabó András Papp

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülésről Nagy Lászlóné és Vágner István képviselők távolmaradtak.

JEGYZŐKÖNYV. Az ülésről Nagy Lászlóné és Vágner István képviselők távolmaradtak. JEGYZŐKÖNYV Készült: a 2009. június 18-án megtartott képviselő-testületi ülésről. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterem Jelen vannak: Laskai István polgármester Bárkai Jánosné Göblyös Gáborné Gyói

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2011. március 28-án 17,00 órai kezdettel. tartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2011. március 28-án 17,00 órai kezdettel. tartott üléséről 4 / 2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 28-án 17,00 órai kezdettel tartott üléséről A képviselő-testületi ülés helyszíne: Városháza nagyterme

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 10.380-5/2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 9-én 18.09 órai kezdettel megtartott soros üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 9-én 18.09 órai kezdettel megtartott soros üléséről. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 9-én 18.09 órai kezdettel megtartott soros üléséről. Ülés helye: Rábai Miklós Művelődési Ház házasságkötő terme

Részletesebben

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2010. január 28-án megtartott nyílt üléséről

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2010. január 28-án megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2010. január 28-án megtartott nyílt üléséről 2.Napirend: Nevelési-oktatási intézmény Szervezeti Működési Szabályzatának és házirendjének módosítása (Az írásos előterjesztés

Részletesebben

Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2010. február 17-én 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2010. február 17-én 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. 1/2010. J e g y z ő k ö n y v Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2010. február 17-én 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: - 7 fő települési képviselő, a csatolt

Részletesebben

2012. november 12-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének nyílt, alakuló üléséről.

2012. november 12-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének nyílt, alakuló üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2012. november 12-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének nyílt, alakuló üléséről. Jelen vannak: Dr. Fülöp Erik polgármester, Balázsi Csilla, Balogh Sándor, Cselényi

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. november 11-én tartott. rendkívüli. n y í l t ülésének jegyzőkönyve

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. november 11-én tartott. rendkívüli. n y í l t ülésének jegyzőkönyve Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. november 11-én tartott rendkívüli n y í l t ülésének jegyzőkönyve Az ülésen alkotott rendelet száma Tárgya 12/2015. (XI. 12.) Szociális célú

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 15/I/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 19. napján (szerda) 16,00 órai kezdettel

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2007. március hó 29-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2007. március hó 29-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2007 március hó 29-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Aljegyzői pályázat kiírása A közgyűlés 17 igen szavazattal, 9 tartózkodással

Részletesebben

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 4/2009. (III. 26.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYOZÁSÁRÓL

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 4/2009. (III. 26.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYOZÁSÁRÓL AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 4/2009. (III. 26.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYOZÁSÁRÓL 2 AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 4/2009. (III. 26.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYOZÁSÁRÓL Atkár Község

Részletesebben

Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 26-i üléséről.

Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 26-i üléséről. Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 26-i üléséről. Tárgykód NAPIRENDEK Határozat száma Lapszám Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (szóbeli). 179 Együttműködési

Részletesebben

K i v o n a t. Különfélék: 1. Javaslat az önkormányzat és szervei valamint a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának megalkotására

K i v o n a t. Különfélék: 1. Javaslat az önkormányzat és szervei valamint a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának megalkotására K i v o n a t a képviselő-testület 2011. április 21-ei ülésének jegyzőkönyvéből 82/2011. (IV.21.) Kvt.h. az ülés napirendjéről Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. április 21-ei ülés napirendjét

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. november 30-án 16.00 órai kezdettel megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. november 30-án 16.00 órai kezdettel megtartott üléséről. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. november 30-án 16.00 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Márok Csaba polgármester Cseke Ottó alpolgármester

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 10. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. május 31-én megtartott soros üléséről J e

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E XXII. ÉVFOLYAM 5.sz. 2012. MÁJUS MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E XXII. ÉVOLYAM 5.szám 2 TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HATÁROZATAI 7-29. oldal II.

Részletesebben

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő- testületének

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő- testületének K I V O N A T Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. (V.31.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T:

T Á R G Y S O R O Z A T: 7-10/2012. NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. május 24-én megtartott rendkívüli ülésének a./ tárgysorozata b./ jegyzőkönyve c./ határozata 42/2012.(V.24.) számtól 44/2012.(IV.24.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. szeptember 28-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. szeptember 28-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. szeptember 28-án megtartott üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal B épület emeleti nagytanácskozó terem Mezőkövesd, Mátyás

Részletesebben

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 4-én 17.00 órakor tartott üléséről.

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 4-én 17.00 órakor tartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 4-én 17.00 órakor tartott üléséről. Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal Tanácskozóterem

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: 2012. október 31-én, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soros, nyilvános ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: 2012. október 31-én, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soros, nyilvános ülésén. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: 2012. október 31-én, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soros, nyilvános ülésén. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Városháza díszterme. JELEN VANNAK: dr. Garay Rita, Takács

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v 10-1/2009. Készült: Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. január 13-án tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Gömze Sándor polgármester, Zrinszki István

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕTESTÜLETÉNEK

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕTESTÜLETÉNEK ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕTESTÜLETÉNEK 8/1996. (IV. 1.) 1 RENDELETE A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS EGYES SZOCÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL A 20/1997. (IV. 15.) 2, A 37/1997. (X. 13.) 3, A 48/1997. (XII.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kóspallag Község Önkormányzatának 2012. február 8. napján megtartott testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kóspallag Község Önkormányzatának 2012. február 8. napján megtartott testületi üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kóspallag Község Önkormányzatának 2012. február 8. napján megtartott testületi üléséről. Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív szerint. Stefkó Imre polgármester: Köszönti

Részletesebben

A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg!

A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. december 21-én megtartott ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve

Részletesebben

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2011. április 28-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2011. április 28-i ülésének jegyzőkönyvéből Szám: 2-2/2011. K I V O N A T a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2011. április 28-i ülésének jegyzőkönyvéből A Tolna Megyei Közgyűlés 45/2011. (IV. 28.) közgyűlési határozata a megyei fenntartású közoktatási

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! 4. napirendi pont E - 175 Előterjesztő: Jegyző Előterjesztést előkészítette:dr. Zakály Erzsébet Előzetesen tárgyalja: Ügyrendi Bizottság Mellékletek: Rendelet módosítás tervezete Előterjesztés Nagykovácsi

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 101/2009. (IV.29.) ÖK. számú H A T Á R O Z A T A. Napirend megállapítása

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 101/2009. (IV.29.) ÖK. számú H A T Á R O Z A T A. Napirend megállapítása Mezőkövesd Város Önkormányzatának 101/2009. (IV.29.) ÖK. számú H A T Á R O Z A T A Napirend megállapítása 1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK MÓDOSÍTÁSA 1.1.) Mezőkövesd Város Önkormányzatának vagyonáról és vagyongazdálkodás

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Községháza tanácskozó terme. igazgatási előadó Tomics Jánosné. pályázó, Diósdról Pradán Ilona

JEGYZŐKÖNYV. Községháza tanácskozó terme. igazgatási előadó Tomics Jánosné. pályázó, Diósdról Pradán Ilona JEGYZŐKÖNYV Készült: Atkár község önkormányzata Képviselőtestületének 2007. szeptember 19-én 15.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Távolmaradását bejelentette:

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2009. június 29-én 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen vannak: Bogdán

Részletesebben

2011. évi 16. szám 2011. október 14. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. OKTÓBER 13-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI

2011. évi 16. szám 2011. október 14. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. OKTÓBER 13-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI 2011. évi 16. szám 2011. október 14. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. OKTÓBER 13-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI 1 HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. március 25-i rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. március 25-i rendkívüli üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. március 25-i rendkívüli üléséről Ülés helye: Városháza Díszterme Jelen vannak: Dr. Bagó Zoltán Dr. Deák Zoltán Dr.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. szeptember 22-én 17.00 órai kezdettel megtartott, soron következő nyilvános üléséről, Nyáregyháza, Nyáry

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2005. április 26-án a Városháza tanácskozótermében megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2005. április 26-án a Városháza tanácskozótermében megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2005. április 26-án a Városháza tanácskozótermében megtartott üléséről Jelen vannak: Benedek Mihály polgármester, dr. Bárdos Balázs, Bárdos

Részletesebben

módosításáról módosításáról 181/2013.(XII.12.) sz. önk.hat. Fegyverneki Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosításáról

módosításáról módosításáról 181/2013.(XII.12.) sz. önk.hat. Fegyverneki Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosításáról TÁRGYMUTATÓ Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2013. december 12-ei ülésének jegyzőkönyvéhez 168/2013.(XII.12.) sz. önk.hat. 35/2013.(XII.16.) önk.rendelet Napirendek elfogadásáról Fegyvernek

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Előterjesztés sorszáma: 13 MELLÉKLET: 1 db E L Ő T E R J E S Z T É S A Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás 2014. április 24-i ülésére TÁRGY: Javaslat a Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pénzügyi Bizottsága 2009. november 16-án tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III számú tárgyalója Jelen vannak: Fodor Lajos bizottsági elnök Tímár Ella bizottsági

Részletesebben

HELESFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2005.(I.28.) sz. rendelete

HELESFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2005.(I.28.) sz. rendelete HELESFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2005.(I.28.) sz. rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról, szolgáltatásokról Helesfa Községi Önkormányzat

Részletesebben

Fülesd Község Önkormányzat Képviselőtestületi

Fülesd Község Önkormányzat Képviselőtestületi Fülesd Község Önkormányzat Képviselőtestületi Ülésének jegyzőkönyve (nyilvános) 11-6/2010. Fülesd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. augusztus 16-án megtartott nyilvános ülésének a) jegyzőkönyve,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 5-én 18 órakor megtartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 5-én 18 órakor megtartott nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 404-5/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2008. október 30-i üléséről Jelen vannak: l./ Tóth Ferencné polgármester 2./ dr. Berecz Botond alpolgármester 3./ Dudás Béla képviselő

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc II-527-1/2010. J e g y z ő k ö n y v Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2010. február 11. napján tartott üléséről. Az ülés

Részletesebben

Mátészalka Város Képviselő-testület 2013. május 30. napján 13.00 órai kezdettel tartott (nyilvános) ülésének

Mátészalka Város Képviselő-testület 2013. május 30. napján 13.00 órai kezdettel tartott (nyilvános) ülésének Mátészalka Város Képviselő-testület 2013. május 30. napján 13.00 órai kezdettel tartott (nyilvános) ülésének a./ tárgysorozata, b./ jegyzőkönyve, c./ rendelete: 14-16, d./ határozata:80-99; Száma: 123-8/2013.

Részletesebben

Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő- testületének./2015. (II ) számú rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról

Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő- testületének./2015. (II ) számú rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő- testületének./2015. (II ) számú rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Nagykáta Város Önkormányzatának Képviselő- testülete a szociális

Részletesebben

1150-2/2015. 2. sz. példány

1150-2/2015. 2. sz. példány Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal 2500 Esztergom, Széchenyi tér 1. Pf. 92. Készült: 2 példányban 1150-2/2015. 2. sz. példány JEGYZŐKÖNYV ESZTERGOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. JANUÁR

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2000. június 8-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2000. június 8-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2000. június 8-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Vágvölgyi Gábor képviselő napirend előtti felszólalása - Vágvölgyi Gábor képviselő

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kaba Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május 17-én 14,00 órai kezdettel megtartott ülésről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kaba Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május 17-én 14,00 órai kezdettel megtartott ülésről. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Kaba Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május 17-én 14,00 órai kezdettel megtartott ülésről. Jelen vannak: Szegi Emma polgármester, Borbély Gyula, Borbély Vilmosné, Csávás

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 5.) Pályázat hosszabb távú közmunka programra Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Nagyházi Barnabás Városüzemeltetési Iroda vez.

JEGYZŐKÖNYV. 5.) Pályázat hosszabb távú közmunka programra Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Nagyházi Barnabás Városüzemeltetési Iroda vez. JEGYZŐKÖNYV Készült Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének 2013. február 11-én du. 13 órakor a Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal nagytanácstermében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. január 7-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. január 7-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 102-1/2014. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. január 7-én megtartott nyílt ülésének Jegyzőkönyve Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének _1./2014.( I.8. ) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ikt. sz.: 3563/2015/A JEGYZŐKÖNYV

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ikt. sz.: 3563/2015/A JEGYZŐKÖNYV Ikt. sz.: 3563/2015/A JEGYZŐKÖNYV Készült: Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testületének rendes ülésén 2015. szeptember napján 10. napján, 16.00 órakor, Ászár Polgármesteri Hivatal (Ászár, Kossuth u.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 29-én 15:00 órakor kezdődött ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 29-én 15:00 órakor kezdődött ülésén. 1 Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. Tel: 68/440-000 6/2014. Jegyzőkönyv Készült: Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 29-én 15:00

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Doboz, Kossuth tér 3. sz. Tel:/Fax: 268-765. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. október hó 25-én (csütörtökön)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Burgyánné Czibik Éva polgármester

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Burgyánné Czibik Éva polgármester Pécsely Község Önkormányzata PÉCSELY Szám:201/ 2-7 /2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2016.február 15-án 10:00 órakor megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak: Burgyánné Czibik

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. május 12- én 17.00 órai kezdettel megtartott, soron következő nyilvános üléséről, Nyáregyháza, Nyáry Pál u.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület ülése 2011. május 26. J E G Y Z Ő K Ö N Y V JEGYZŐKÖNYV Készült: Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 26-án 17.00 órai

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt. szám: 628-10/2012. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 10. számú j e g y z ő k ö n y v e Készült: 2012. május 22-én megtartott üléséről J e g y z ő k ö n y v Készült: Martonvásár Város

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 71-4/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. március 10-én, 14 00 órakor tartott rendkívüli

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló 74 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló- Újlőrincfalva Önkormányzatok Képviselő-testületének 2011. április 27-én (szerdán) 14.30 órai kezdettel tartott együttes nyílt üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2009. március 5-i üléséről 9-21/2009. (03. 05.) ÖK. sz. határozat 3-6/2009. (III. 18.) ÖK. sz. rendelet 1 Készült: Ceglédbercel

Részletesebben

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. MÁJUS 4-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. MÁJUS 4-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. MÁJUS 4-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok 141/2011. (V. 4.) BVKt határozat A Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2008. november 27-i üléséről Jelen vannak: 1./ Tóth Ferencné polgármester 2./ dr. Berecz Botond alpolgármester 3./ Kárpáti Hajnalka képviselő 4./ dr. Milvius Lóránt képviselő

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Bogács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 11-én tartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Bogács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 11-én tartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Bogács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 11-én tartott nyilvános üléséről. Jelen voltak: Csendesné Farkas Edit polgármester, Csetneki László, Dr. Képes Ildikó

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. július 10-én az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatalban (Edelény, István király útja 52.) megtartott rendkívüli nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 9-én megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 9-én megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2001. március 29-én megtartott soros ülésén a Közösségi Ház nagytermében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Bubori Károly, Oltványi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szentgyörgyvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 24-én (kedden) 15,30 órai kezdettel a szentgyörgyvölgyi művelődési házban megtartott rendes nyilvános

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 27- án, 7:45 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri

Részletesebben

TÁRGYMUTATÓ. Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. november 20-ai ülésének jegyzőkönyvéhez

TÁRGYMUTATÓ. Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. november 20-ai ülésének jegyzőkönyvéhez TÁRGYMUTATÓ Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. november 20-ai ülésének jegyzőkönyvéhez 172/2014.(XI.20.) sz. önk.hat. 173/2014.(XI.20.) sz. önk.hat. Napirendek elfogadásáról A LIFE-VOLUME

Részletesebben

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142. e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142. e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142 e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu Szám: 1-13/2011./nyilvános J E G Y Z Ő K Ö N Y V Amely készült: Farád Község

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2015. április 17-i nyilvános ülésén, a Városháza épületének nagytermében.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2015. április 17-i nyilvános ülésén, a Városháza épületének nagytermében. 1 PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE Szám: 1/1-101/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2015. április 17-i nyilvános ülésén, a Városháza épületének

Részletesebben

Izsák Város Képviselő-testülete 2010. november 2. napján tartott üléséről

Izsák Város Képviselő-testülete 2010. november 2. napján tartott üléséről Izsák Város Képviselő-testülete 3 11 / 2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Izsák Város Képviselő-testülete 2010. november 2. napján tartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Ülés helye: Izsák Város Képviselő-testülete

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére. JEGYZİKÖNYV Készült: Sáregres Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. május 31-én 14.30 órai kezdettel a Községháza tanácstermében tartott ülésérıl. Jelen vannak: Tiringer Mária polgármester Gulyás

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL Ikt. sz.: V.510/2007. Előadó: dr. Komán Ágnes Mell.: Hiv. sz.: Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804 Telefon: (66) 523-802 E-mail: benedek.maria@bekescsaba.hu

Részletesebben