A évi költségvetési rendeletben megfogalmazott előirányzatainkat az év folyamán négy alkalommal módosította a Képviselő-testület.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A 2008. évi költségvetési rendeletben megfogalmazott előirányzatainkat az év folyamán négy alkalommal módosította a Képviselő-testület."

Átírás

1 Tisztelt Képviselő-testület! A évi költségvetési rendeletben megfogalmazott előirányzatainkat az év folyamán négy alkalommal módosította a Képviselő-testület. A teljesítések alapján a évi költségvetés pénzügyi mérlegének főösszege: Bevételek: Kiadások: Pénzmaradvány: e Ft e Ft e Ft I. A gazdálkodás általános bemutatása Önkormányzatunk bevételei között jelentős arányt képviselnek az állami támogatások, illetve a helyi adó bevételek. A normatív állami hozzájárulás, az SZJA átengedett részéből finanszírozott feladatok támogatására juttatott összeg az önkormányzatokat megillető támogatások közzététele alapján havonta rendszeresen a befizetendő köztartozásokkal nettósított összegben került finanszírozásra. Normatív, kötött felhasználású támogatásoknál a finanszírozás a jogszabályi előírásnak megfelelően történt. Az egyes jövedelempótló támogatások finanszírozása utólag, a tényleges kifizetés lejelentése alapján történt meg az elszámolás szabályainak megfelelően. Településünkön a költségvetés egyik meghatározó bevételi hányada a helyi adóbevételek közül az iparűzési adóbevétel. Az év folyamán a befolyt adóbevételekből és az átmeneti szabad pénzeszközeinkből betétet helyeztünk el folyamatosan. Év közben több pályázatot lehetett benyújtani: az iskola, az óv6da a Megyei Közoktatási alapítványnál pályázott eszközbeszerzésre, nemzetközi kapcsolatok esetében a Tempus adta a lehetőséget a pályázatokra. A kiadási oldalt tekintve megállapítható, hogy mind a kötelező, mind pedig az önként vállalt feladatok teljesítése zökkenőmentes volt. Önkormányzatunk eleget tudott tenni a környezetvédelmi rehabilitációs program keretében felvett, településünkre jutó hitelállomány évi törlesztő részleteinek határidőben történő teljesítésének év májusában és novemberében összességében e Ft fizettünk a Japán hitel törlesztésére.

2 II. B e v é t e l e k II/1. Intézményi működési bevételek A Polgármesteri Hivatalnál és a kincstári körbe tartozó részben önálló intézményeinél, valamint szakfeladatainál (községgazdálkodás, temetőfenntartás, stb.) realizált működési bevétel összetétele az alábbi: ezer Ft Hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. 53 Intézményi ellátás díja Alkalmazottak térítése 118 Alaptev. körében végzett szolg.értéke Egyéb sajátos bevétel 295 Bérleti díjak Egyéb térítések Továbbszámlázott szolgáltatások ÁFA Kamatbevételek Működési célú pénzeszköz átvétel 638 Összesen: Az alaptevékenység bevételei között az intézményi ellátási díjakból és a hatósági engedélyezési, felügyeleti, ellenőrzési feladatokból befolyt bevételeket könyveljük. Az alaptevékenységgel összefüggő feladatok között a továbbszámlázott rezsi díjakat tartjuk nyilván. Az egyéb térítések között a szellemi és anyagi infrastruktúra használatáért fizetett díjakat, a felesleges készletértékesítéseket, a dolgozói, tanulói kártérítéseket könyveljük. Kamatbevételeink két részből tevődnek össze: egyrészt a lekötött betétállományunk után elért bevétel e Ft, másrészt a számlavezető pénzintézetünknél vezetett költségvetési számlák látra szóló betétei után realizált kamatbevétel, melyek összege e Ft. Év végén, mint az a mérlegből is kiderül a költségvetési bankszámláinkon és pénztárban összesen e Ft pénzkészlet volt, ennek megoszlása az alábbi: Költségvetési elszámolási számla: Idegen bevételek számla: Környezetvédelmi Alap Lakásalap számla: Devizaszámla Panel Házipénztár: e Ft 24 e Ft 323 e Ft e Ft e Ft e Ft 60 e Ft év végén Önkormányzatunk e Ft lekötött betét állománnyal rendelkezett. 2

3 II/2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei a./ Helyi adók Adóbevételünk az eredeti előirányzathoz képest összességében 104,07 %-os teljesítést mutat. adatok ezer Ft-ban! Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés Index % T/M Index% T/E Építményadó ,08 102,08 Vállalkozói komm.adó ,02 97,02 Magánsz.komm.adó ,77 102,77 Iparűzési adó ,00 103,62 Pótlék, bírság 4761 Összesen: ,22 104,07 A helyi adókhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok összege 4592 e Ft, a talajterhelési díjbevétel 163 e Ft, egyéb adójellegű bevételek 6 e Ft. Túlfizetés a pótlék esetében 104 e Ft, míg a bírságoknál 3 e Ft, melyek az adózók téves, illetve pontatlan befizetéseiből tevődnek össze. Az egyéb bevételek számlánkon nyilvántartott idegen helyről behajtásra kimutatott, és a költségvetésünket megillető tartozások összege e Ft, a túlfizetés 9 e Ft. Az adóhátralékok és túlfizetések összege adónemenként az alábbi: Hátralék Túlfizetés eft - építményadó magánsz.komm.adója váll.komm.adója iparűzési adó gépjárműadó Az építményadó előírás 63 adótárgy után e Ft, melyből e Ft az év végi hátralék, valamint 334 e Ft a túlfizetés. A magánszemélyek kommunális adója tekintetében adótárgy után e Ft az előírás, melyből e Ft hátralékot, valamint 193 e Ft túlfizetést tartunk nyilván. A hátralék jelentős részét továbbra is az elhunyt, illetve az elköltözött személyek tartozásai képezik azokban az esetekben, amikor az öröklésre, illetve az eladásra vonatkozóan a bevallások benyújtását elmulasztják. Folyamatosan történik adategyeztetés az illetékes hatóságokkal. A vállalkozók kommunális adója esetében 294 adóalany részére e Ft adóelőleg előírása történt meg, melyből 706 e Ft a hátralék, 621 e Ft a túlfizetés. A hátralék és a túlfizetés több kisebb összegből tevődik össze. Ennél az adónemnél a teljesítés némileg elmaradt a tervezetthez képest, mivel a évi elszámolást követően, a bevallások alapján a foglalkoztatottak száma csökkent, ezért a évre előírt adóelőleg az előző évihez képest csökkent, illetve a folyó évi bevételből 464 e Ft visszatérítésére került sor. Az iparűzési adó esetében 282 adózó részére e Ft adóelőleget írtunk elő, és nyilvántartásunk szerint e Ft a hátralék és e Ft a túlfizetés. A évre vonatkozóan május 31-ig benyújtott bevallások feldolgozásával a túlfizetés egyrésze várhatóan rendezésre kerül, mivel ebből e Ft-ot tesznek ki a decemberében 3

4 teljesített feltöltési kötelezettségek. A hátralékok rendezésére is a bevallások feldolgozását követően kerül sor. Jelentős a lejárt esedékességű tartozások után felszámított késedelmi pótlékokból keletkező hátralék ( e Ft), melyek az adótartozással együtt behajtásra, vagy a törlésre irányuló bevallást elmulasztók esetében - a bevallás benyújtását követően - a kivetés megszüntetésével az adóhátralékkal együtt törlésre kerülnek. A bírságok meg nem fizetéséből e Ft hátralékot tartunk nyilván mulasztó, illetve késedelmes adózok esetében. A talajterhelési díj évi elszámolása során 13 adózó esetében 154 e Ft került előírásra a március 31-ig benyújtott bevallások alapján, melyből 6 e Ft hátralékot tartunk nyilván. A túlfizetés összege 34 e Ft. A évre fizetendő talajterhelési díjat március 31-ig kell bevallani, illetve megfizetni. A talajterhelési díjfizetésre kötelezettekről minden évben a bevallási határidőt megelőzően a Bakonykarszt Zrt. szolgáltat adatot. A helyi adó, gépjárműadó, illetve idegen helyről kimutatott hátralékok rendezésére az adózás rendjéről szóló törvény újonnan bevezetett szabályozásának megfelelően - októberben valamennyi 1000 Ft-ot meghaladó hátralékos adóalany részére tértivevényes fizetési felhívást küldtünk ki. Ezek egy részénél a tartozás rendezésre került, a fennmaradó hátralékosok esetében pedig munkahelyre, nyugdíjtörzsszámra, bankszámlaszámra, illetve lakcímre, cégjegyzékre és egyéb adatra vonatkozóan történt adatkérés. Az adatszolgáltatásoknak megfelelően letiltások foganatosítására, illetve a bankszámlák terhére inkasszó benyújtására került sor. b./ Átengedett központi adók Személyi jövedelemadó Az szja bevételei a terv szerint alakultak. Szja helyben maradó része: Eredeti, módosított ei.: e Ft, teljesítés: e Ft 100,00 % Szja jövedelemkülönbség mérséklése Eredeti: e Ft módosított ei.: e Ft, teljesítés: e Ft 100,00 % A jövedelemkülönbség mérséklést az iparűzési adóerő képességünk alakulása befolyásolta. A júliusi normatíva lemondásakor emelkedett a jövedelemkülönbség mérséklésből eredő elvonás. Gépjárműadó A gépjárműadó bevétel 107,62 %-ra teljesült az eredeti előirányzathoz viszonyítva. Éves eredeti előirányzat: e Ft Módosított előirányzat: e Ft Teljesítés: e Ft 4

5 Gépjárműadó esetében is mutatkozik hátralék, illetve túlfizetés is. Míg az előbbi e Ft, addig az utóbbi 271 e Ft. Gépjárműadóztatás gépjármű esetében történt. Az adóztatott gépjárművek száma az előző évhez képest 4,7 %-kal nőtt, ezért a tervezetthez képest a teljesítés is növekedést mutat. II/ 3. Önkormányzatok sajátos, felhalmozási és tőkejellegű bevételei Az önkormányzatok sajátos és felhalmozási bevételei 9 e Ft-ra teljesültek. II./4. Önkormányzatok költségvetési támogatása a./ Normatív hozzájárulások Mind a lakosságszámhoz, mind a feladatmutatóhoz kötött hozzájárulások időarányosan 100,0 %- ban teljesültek, e Ft összegben. b./ Központosított előirányzatok A központosított előirányzatok az előirányzatnak megfelelően teljesültek, e Ft összegben. c./ Normatív, kötött felhasználású támogatások e Ft. A kiegészítő támogatások között az egyes közoktatási feladatokhoz, szociális ellátásokhoz kapcsolódó támogatás kerül elszámolásra. II./5. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök Működési célra átvett pénzeszközök között szerepel az OEP-től - védőnői szolgálatra átvett összeg. Az eredeti előirányzatnál 25 e Ft-tal több támogatás, e Ft érkezett be. Az MPA-tól közhasznú foglalkoztatásra átvett pénzeszközök is ezen a soron szerepelnek. A közcélúak után számított és leutalt támogatást elköltöttük. 6./ Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele 2008-ban sem hitelünk, sem értékpapír állományunk nem volt. III. K i a d á s o k Működési kiadások A kiadások jelentős részét a működési (74,11 %), azon belül pedig a személyi juttatások (40,92 %) és a hozzá tartozó munkaadókat terhelő járulékok (12,09 %) alkotják. A következő nagyobb előirányzati tétel önkormányzatunk esetében a felhalmozási és tőke jellegű kiadások (56,92 %-os teljesítéssel). A viszonylag alacsony teljesítést a évben megvalósult, illetve elindított, pénzügyi teljesítést tekintve évben realizálódó beruházások okozzák. Az eltervezett és meg nem valósult feladatok egy része átkerült a következő évi költségvetésbe. 5

6 A következő, volumenében nagyobb tétel: a társadalom és szociálpolitikai juttatások, melyek odaítéléséről a Szociális és Egészségügyi Bizottság, illetve a Polgármester dönthetett. Kiadásaink között szerepel még hasonló nagyságrendben a környezetvédelmi rehabilitációs program hiteltörlesztése is ban törlesztésként e Ft-ot teljesítettünk. A kiadási előirányzatok alakulásának rövid bemutatása feladatonként Önkormányzat igazgatási tevékenysége Személyi juttatásokra a módosított előirányzatnak a 96,64%-át használtuk fel. Ez az arány a járulékok esetében 94,10 %. A személyi juttatások tartalmazzák a teljesség igénye nélkül felsorolva - az alapilletmények kiadásait a hivatali dolgozók esetében külön bontva a köztisztviselők és külön az Mt. hatálya alá tartozó dolgozókét, illetménykiegészítés, illetménypótlék, jutalom, betegszabadság, szakvizsgadíj, egyéb költségtérítés, egészségpénztári hozzájárulás (1.946 e Ft) összegét. Tartalmazza továbbá a képviselői tiszteletdíjakat ( e Ft), a közlekedési költségtérítés (825 e Ft), a ruházati költségtérítés (1.654 e Ft), az étkezési hozzájárulás (2.983 e Ft), a jubileumi jutalmak (2.114 e Ft), szabadidő megváltás, napidíj, helyettesítés (együtt 417 e Ft) címeken történt kifizetéseket. Itt számoltuk el az állományba nem tartozók juttatásait az alpolgármester költségtérítése (131 e Ft), valamint ezen a szakfeladaton jelenik meg a Pétfürdőért díj adományozásáért kifizetett összeg (200 e Ft) is. A járulékok megoszlása az alábbi: - TB járulékra e Ft, - Munkaadóira e Ft, - EHO-ra 666 e Ft, míg - táppénz hozzájárulásra 78 e Ft került kifizetésre. A dologi kiadások esetében az átlagos felhasználás 93,93 %-os, A kiadásokon belül az intézményüzemeltetési és fenntartási kiadások teljesítése 71,25 %, a szakmai tevékenységgel összefüggő kiadások esetében 95,95 %, a jóléti, sport-kulturális kiadásoknál (áfa, reklám, propaganda, reprezentáció) 97,87 %-os a teljesítés, a különféle befizetések esetében pedig 99,71 %. Az üzemeltetési kiadásoknál a felhasználás az irodaszereknél (1.048 e Ft), valamint a könyv, folyóirat, információhordozó tételeken (1.049 e Ft) kimagasló. Az egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások jelentős összeget képviselnek a kiadások között, mégpedig azért, mert itt számoljuk el a postaköltséget (1.931), ügyvédi költséget, szemétszállítási díjat, az őrzésfelügyelet díját, a foglalkozás egészségügyi szolgáltatások díját, a Berhidai u. 2. bérleti és működési kiadásit, a hivatal takarítási költségét, a poroltók felülvizsgálatáért fizetett összegeket. Ebben a csoportban tartjuk nyilván a továbbszámlázott rezsidíjakat is. Az áfa (4.364), reprezentációra 252 e Ft, reklám és propaganda kiadásra 474 e Ft, továbbképzésre 21 e Ft, a Péti újságra 830 e Ft került felhasználásra. Az igazgatási tevékenységre tervezett felhalmozási kiadások többségében megvalósultak a

7 as évben. A térképtároló szekrény megrendelésre került. Az egyéb fejlesztési célú és a Bakonykarsztnak átadott összeget ( e Ft) szerepeltettük. Rendszeres pénzbeli ellátások Az ápolási díjak után fizetendő TB járulékok kifizetését terveztük itt. A teljesítés ezen a tételen 894 e Ft. Állategészségügyi tevékenység A szakfeladaton az alkalmi jellegű kifizetések jelennek meg: a gyepmesteri tevékenységet ellátók megbízási díja (eboltás), valamint ennek járuléka ban, az előző évhez hasonlóan szerződés alapján történt ebbe a körbe tartozó tevékenységnek a végzése - amit a Várpalota Város Önkormányzat Közterület-Felügyelete számláz az Önkormányzatunk felé -ez jelenik meg a dologi kiadások között. Közvilágítás Közvilágításra az évben e Ft villamos energia költséget, illetve e Ft áfá-t számoltunk el. Az adventi díszkivilágítás 250 e Ft-ba került. A Tiborc utca közvilágításának kiépítésére 240 e forintot fizettünk ki. Temetőfenntartás Temetőfenntartásra e Ft-ot költöttünk, ennek részletei: - villamosenergia: 71 e Ft - vízdíj: 46 e Ft - szemétszállítás: 767 e Ft - egyéb szolgáltatás: e Ft - áfa: 757 e Ft A felhalmozási kiadások között temető terület kisajátítása, kolumbáriumok, urnakeszon telepítése, ravatalozóhoz vezető út és környékének térkő burkolattal való ellátása, az első kapu cseréje szerepelt. Itt a teljesítés e Ft. Köztisztaság Dologi kiadások összege e Ft bruttó. Ezen költségek között hó munkákra e Ft, köztisztaság és szemétszállítási tevékenységre e Ft, szelektív hulladékgyűjtésre 472 e Ft, és egyéb, ide tartozó tevékenységekre (lomtalanításra, útpadka kaszálás, Pétkomm közvetítői díja, valamint szennyvíz komposzttálás) e Ft, kisértékű tárgyi eszköz beszerzésre 472 e Ft. Áfa ezen a szakfeladaton e Ft. A céltartalékból felszabadított, az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladékkezelési Önkormányzati Társulás Tanácsa által határozatban megállapított, évi saját forrás (6.418 e Ft) befizetése ugyancsak ezen a szakfeladaton került elszámolásra. 7

8 Parkfenntartás Dologi felhasználás: e Ft (bruttó). Legjelentősebb tétel ezen a szakfeladaton a Pétkomm Kft. által számlázott parkfenntartás e Ft (93,42 %). Permetezésre 860 e Ft-ot, egyéb üzemeltetési kiadásként 300 e Ft-ot költöttünk. A 2008-as évben elkészült az Iskola melletti térburkolat (1.647 e Ft), illetve megrendeltük a Liszt Ferenc utca Berhidai úti lakótelep parkfelületeinek rendezésével kapcsolatos tanulmánytervet, mely feladattal terhelt pénzmaradványként a évi költségvetésben is megjelenik. Községgazdálkodás Ezen a szakfeladaton éves szinten e Ft-ot költöttünk működésre, ebben a körben számoljuk el a közhasznú, közcélú munkások személyi jellegű kifizetéseit, járulékait. Előbbi e Ft, utóbbi e Ft. Ezen a szakfeladaton mutatjuk ki az önkormányzat szolgálati lakásának, zászlók kihelyezésének költségeit, a közmunkások foglalkozás egészségügyi kiadásait, a légoltalmi pince takarításának költségeit, a nyugdíjas pihenő vízdíját, az önkormányzati garázs, és a kárelhárítás kiadásait is. A felhalmozási célú kiadások teljesítése az eredeti előirányzathoz képest 86,43%. Megvalósult a Bocskai u. 49. vízi közmű hálózatra való rákötése, részben a Horizont körüli terület rendezésének terveztetése, ami áthúzódik a 2009-es évre. A Pétkomm Kft. részére 2 darab fűkasza beszerzéséről döntött a testület. Fejlesztési célú pénzeszköz átadásként, itt számoljuk el a panelprogram kiadásait is, ahol a teljesítés 87,66% ( e Ft). Strand üzemeltetés Üzemeltetési kiadásokat 12 e Ft összegben számláztak felénk (víz és csatornadíj). A felhalmozási célú kiadások között Hydrogeologiai geodéziai vizsgálat, tanulmány készítésére e Ft-ot irányoztunk elő, melyből e forintot fizettünk ki évben. Utak, hidak üzemeltetése Az előirányzott kiadásból e Ft-ot költöttünk el. Legjelentősebb tétel a kátyúzási munkálatokra kifizetett e Ft, mely a dologi kiadások 51,47 %-át teszi ki. A kátyúzási munkáknál számoltuk el a Berhidai út Péti út csatlakozásánál elvégzett útkorrekciót is, mellyel a költségvetés készítésénél nem számoltunk, év közben módosítottuk emiatt a költségvetést. Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés kapcsán 707 e Ft került kifizetésre. Felhalmozási célú kiadások esetében a teljesítés e Ft, ami 45,39 %-os teljesítésnek felel meg. A évben elvégzett útépítési beruházás pénzügyi teljesítése évben esedékes, valamint a Sugár út felújítása elmaradt ez okozza az 50 % alatti teljesítést. Közterület felügyelet Az előirányzott e Ft kiadási előirányzattal szemben nincs teljesítés. Berhida Város Önkormányzatával kötött Megállapodás alapján a közterület-felügyeleti feladatok ellátásának 8

9 költségvetéséből Pétfürdőre eső részt (50 %) negyedévi bontásban utaljuk át Berhida számlájára. A közterület-felügyeleti tevékenység az év végéig nem valósult meg, így az e célra elkülönített összegből felhasználás nem realizálódott. Felszíni vízelvezetés Az előirányzott dologi kiadásból e Ft-ot költöttünk erre a szakfeladatra, mely 64,52 %-os teljesítésnek felel meg. A dologi kiadások teljesítési során az ároktisztítás, illetve ennek áfája jelenik meg. Felhalmozási célú kiadások esetében a teljesítés e Ft, ami 69,69 %-os teljesítésnek felel meg. Elkészült a Klapka utca vízelvezetése, a csapadékcsatorna az Újmandulás Ösküi Akácfa Ifjúság utcákban. Önkormányzati Hivatásos Tűzoltóság A Tűzoltóság saját bevételi terve e Ft-ra teljesült. Személyi jellegű kiadásai talán a Tűzoltóságnak a legösszetettebbek, az alapilletménytől kezdve a különböző pótlékokig. Bérelőirányzatát 95,23 %-ra teljesítette, járulékok esetében 100,00 %-os a teljesítés. Kiadásaira a központi támogatások fedezetet nyújtottak, illetőleg a járulék kiadási előirányzatokon keletkezett megtakarításainak átcsoportosításával tudta növelni dologi előirányzatának keretét. A 336/2008. (XI.27.) számú képviselő-testületi határozat alapján a Képviselő-testület a tűzoltó laktanya udvarának térburkolat felújításáról döntött, a felújítás kivitelezésére e Ft-ot különítettünk el évben 55 e Ft-ot fizettünk ki e célra. Horváth István Általános Iskola Saját bevételi előirányzatát 116,48 %-ra tudta teljesíteni. Az élelmezési térítések esetében a gyereklétszám miatti bevétel e forintban (93,14 %) teljesült áfa nélkül. Különféle bevételek címén (bérleti díj, kártérítések, telefonhasználat, stb.) az iskola e Ft bevételt realizált, áfa bevétele 224 e Ft volt. Pályázati és egyéb átvett pénzeszközei pedig e Ft-tal jelentettek többlet segítséget az elképzelt feladatainak megoldásához. Az iskola kiadási teljesítései összességében nem haladták meg az előirányzottat. Személyi jellegű kiadása 97,90 %, a járulékok 97,22 %-os teljesítést mutatnak. Az átlagos dologi előirányzat teljesítés 96,89 %-os. Dologi kiadásainak legjelentősebb hányadát a vásárolt élelmezés és a távhő díjak adták (63,84 %). A felhalmozási kiadások esetében realizálódott a fénymásolók, számítógépek beszerzése. Az intézmény elhelyezési koncepció kapcsán 456 e Ft kifizetése történt meg. A Szirén könyvtárprogram, interaktív tábla esetében a kötelezettségvállalás még 2008-ban megtörtént, ezek a tételek a évi költségvetésbe már beépítésre kerülte. A Horváth István Általános Iskola falszigetelési munkáival kapcsolatos kivitelezési szerződést évben megkötöttük, a kivitelezés a évben valósult meg, ami a felújítási kiadások esetében a legjelentősebb tétel. 9

10 Panelkuckó Napközi otthonos Óvoda Bevételi előirányzata 107,76 %-ra teljesült. Ezen belül a legjelentősebb bevételi tétel az intézményi ellátás díja. A Közoktatásért Közalapítványtól 142 e Ft bevétele származott, amit udvari játékok beszerzésére használt fel. Személyi jellegű kiadásai között megtakarítás mutatkozik (személyi jellegű kiadás 98,28 %, járulék 98,43 %-os teljesítés). Dologi kiadásai átlag 91,31 %-on teljesültek. Dologi kiadásainak legjelentősebb hányadát a vásárolt élelmezés és a távhő díjak adták (74,08 %). Felújítási terveit teljesítette. A fedett pihenőhely kialakítása évben fejeződött be. Elmaradt beruházásait beépítettük a évi költségvetésbe, melyből feladattal terhelt az óvoda kerítésének felújítása. Pétfürdői Közösségi Ház és Könyvtár Bevétele a tervezetthez képest 105,90 %. A bérleti díjakból tervezett bevételének teljesítése 1467 e Ft. Mozi bevétele 300 e Ft, alaptevékenységéből eredő bevétele 698 e Ft, alkalmazottak térítésének bevétele 12 e Ft. Működési kiadásait összességében vizsgálva láthatjuk, hogy azok nem haladták meg az előirányzottat, 99,31 %-ra teljesültek. Ezen belül a személyi juttatásai 94,78 %-ra, a hozzá tartozó járulékok 88,54 %-ra, dologi kiadásai 107,21 %-ra teljesültek. Legnagyobb mértékben a szakmai tevékenységgel összefüggő kiadások számlacsoportban lépte túl előirányzatát. Itt jelennek meg a közmű díjak, ahol 119,78 %-os a teljesítés (1.286 e Ft-tal haladta meg a teljesítés az előirányzottat). Amennyiben a közműdíjak áfával növelt értékét vizsgáljuk, azok adják a dologi kiadások 45,46 %-át. Felhalmozási előirányzatának teljesítése a tervek szerint alakult. Folytatódott az emeleti és földszinti irodák klimatizálása, digitális kamera, számítógépek beszerzése. A projektor megvásárlására, a belső esővíz elvezető rendszer felújításának előirányzatán jelentkező megtakarítás átcsoportosítása adott lehetőséget, ami szintén teljesült a év során. Elkészült az emelet járólapozása, a színházterem szellőzése azonban még mindig nem megoldott. Gondozási Központ Összességében megállapítható, hogy az előirányzatokon belül maradt az intézmény. Működési kiadási előirányzata 94,62 %-os teljesítést, míg az alaptevékenység bevételi előirányzata 105,90 %-os teljesítést mutat. A védőnői szolgálat finanszírozásaként e forintot kapott, ami 25 e forinttal meghaladja a tervezett bevételt. Bölcsőde Személyi juttatások 99,56 %, járulékok 100,27 %-ban teljesültek. Itt került elszámolásra az alapilletmény, a vezető pótlék, betegszabadság, közlekedési támogatás az étkezési hozzájárulással és a részmunkaidős alkalmazott juttatásaival együtt. Dologi kiadások esetében a teljesítés 94,08 %. Globálisan az intézmény nem lépte túl az előirányzatát. Kiadási előirányzata 98,42 %-ban teljesült, míg bevételi előirányzatát 126,65 %-osra tudta az intézmény 10

11 teljesíteni. Védőnői szolgálat A személyi juttatások teljesítése e Ft (89,17 %), a járulékok e Ft (90,25 %), a dologi kiadások pedig e Ft (81,92 %). Összességében az előirányzottól elmarad a teljesítés, átlag 88,38 %. Saját bevételi előirányzatát 115 %-ra teljesítette. A MEP finanszírozás esetében 25 e Ft többlet finanszírozás mutatkozik az előirányzathoz képest. Az Önkormányzatnak 892 e Ft-tal kellett hozzájárulnia a védőnői szolgálat működéséhez a 2008-as évben. A védőnői szolgálat akadálymentesítése a 2008-as év során megvalósult, illetve számítógép beszerzésére került sor. Házi segítségnyújtás E költséghelyen 204 e Ft bevétel realizálódott, az előirányzotthoz képest 10,27 %-kal magasabb a teljesítés. Kiadásainak egy része még mindig összemosódik a szociális étkeztetéssel, mert nem lehetett teljes mértékben szétválasztani a megbízottak esetében a két tevékenységet (szociális étkezés és házi segítségnyújtás), így ezen a szakfeladaton összkiadás tekintetében 508 e Ft-os a megtakarítás. Személyi juttatás: e Ft (87,59 %), járulék: 699 e Ft (84,73 %), dologi 35 e Ft (76,09 %). Szociális étkeztetés A személyi juttatások teljesítése e Ft (102,93 %), a járulékok 276 e Ft (107,39 %), a dologi kiadások pedig e Ft (83,53 %). A szociális étkeztetésben a dologi kiadások a szociális étkeztetés vásárolt élelmezési kiadásait (3.521 e Ft), készletbeszerzést, valamint ennek áfáját tartalmazzák. Az előirányzotthoz képest a felhasználás összességében 87,5 %-os teljesítést mutat. A személyi és járulék kiadások esetében az előirányzatok túllépése az előző feladatnál jelzett problémából következik. A bevételi előirányzat teljesítése 97,18 %. Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat Személyi jellegű kiadásként e Ft (96,81 %), járulékra e Ft (101,40 %) került kifizetésre alapilletményekre, illetmény pótlékra, jubileumi jutalomra, betegszabadságra, étkezési hozzájárulásra, egyéb költségtérítésre. Dologi kiadásait 91,66 %-ra teljesítette. Ezen a szakfeladaton az összkiadás tekintetében 96,82 %-os teljesítés mutatkozik. Átadott pénzeszközök A kifizetések, pénzeszköz átadások az igényléseknek megfelelően és többnyire a tervezettnek megfelelően, a következőképpen alakultak: - Hajléktalan szálló 500 e Ft - Társadalmi szervezetek támogatása e Ft - Fiatal házasok támogatása e Ft - Rendőrség 500 e Ft - Közbiztonsági alap 500 e Ft 11

12 - Bursa Hungarica 764 e Ft - PMTE E Ft - Vizitdíj 13 e Ft Társadalmi és szociálpolitikai juttatások Ezen a tételen e Ft teljesítés történt. A kifizetések többsége a módosított előirányzaton belül maradt. Főbb kifizetési jogcímeink: lakásfenntartási támogatás e Ft - melyből a normatív támogatás e Ft -, a rendszeres szociális segély e Ft, létfenntartási támogatás 176 e Ft, ápolási díj e Ft, eseti segély 932 e Ft, közgyógyellátás 770 e Ft, temetési segély 613 e Ft, gyermekvédelmi támogatás e Ft, beiskolázási segély 768 e Ft, mozgáskorlátozottak támogatása 172 e Ft, bérlettámogatás 19 e Ft, időskorúak járadéka 652 e Ft, iskolatej e Ft, étkeztetés 113 e Ft. 2./ Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása Értékpapírokat nem vásároltunk. 3./ Felhalmozási kiadások Felhalmozási kiadások e Ft értékben valósultak meg, ami a módosított előirányzathoz képest 56,92 %-os teljesítést jelent. 4./ Hitelek, kölcsönök, értékpapírok Hiteleink között a évben esedékes un. Japán hitel törlesztő részlete szerepel ( e Ft). IV. Az önkormányzat vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetének rövid bemutatása Megnevezés Előző évi E Ft Tárgyév E Ft Index % Tárgy/Előző év I. Immateriális javak ,43 II. Tárgyi eszközök ,59 III. Befektetett pénzügyi eszközök ,15 IV. Üzemeltetésre átadott eszközök ,54 A. Befektetett eszközök ,86 I. Készletek ,66 II. Követelések ,37 III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök ,40 V. Egyéb aktív pénzügyi ,71 elszámolások B. Forgóeszközök összesen ,27 C. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ,63 12

13 I. Induló tőke ,00 II. Tőkeváltozások ,77 D. Saját tőke ,76 IV. Költségvetési tartalék ,67 V. Eredménytartalék E. Tartalékok összesen ,67 I. Hosszú lejáratú kötelezettségek ,30 II. Rövid lejáratú kötelezettségek ,17 III. Egyéb pénzügyi elszámolások ,05 F. Kötelezettségek összesen ,31 G. FORRÁSOK ÖSSZESEN ,63 Az önkormányzat eszközösszetétele nagyon jó, hiszen eszközeinek döntő hányadát a befektetett eszközei képviselik, mégpedig 78,90 %-ban. A befektetett eszközökön belül is a tárgyi eszközök a meghatározóak 69,31 %-os aránnyal. Forgóeszközeink aránya 21,10 %. Forráshelyzetünket vizsgálva tőkeerősségünk 70,44 %, befektetett eszközeinkre 99,44 %-ban nyújt fedezetet a saját tőkénk, kiegészítve a hosszú lejáratú hitellel. Forgóeszközeink fedezetet nyújtanak a rövid lejáratú kötelezettségállományunkra, ugyanakkor követeléseink nem fedezik a rövid lejáratú kötelezettségeinket. Adósságállományunk folyamatosan csökken, ami a forrásszerkezetünket javítja hosszú távon (adósságállomány aránya: 10,22 %). Az önkormányzat likviditási helyzete jelentősen javult az előző évhez képest, elsősorban a rövid lejáratú kötelezettségek csökkenése miatt. 13

14 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A mérlegtételek között nem szerepeltetünk egy jelentős követelést, tekintettel arra, hogy a követelés továbbra is vitatott. A követeléscsomag a vagyonmegosztáshoz kapcsolódik, összege több százmillió Ft. (Várpalotai Önkormányzat). Az önkormányzat által adott közvetett támogatások az iparűzési adóhoz kapcsolódnak. Az iparűzési adóról szóló 5/1997.(XII.20.) önkormányzati rendelet 3. (3) bekezdése alapján mentes az iparűzési adó megfizetése alól az adóalany, amennyiben vállalkozási szintű adóalapja a 2,5 millió Ft-ot nem haladja meg. A évi adóelőlegek fentiek figyelembevételével kerültek megállapításra. Az önkormányzat által felvett hitelállomány között a Környezetvédelmi és Rehabilitációs Program keretében un. Japán hitel állományát szerepeltetjük. Tisztelt Képviselő-testület! Kérem a zárszámadási rendelet megtárgyalását és elfogadását. Pétfürdő, április 3. Horváth Éva polgármester 14

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 24/2012. (V.11.) önkormányzati rendelete a 2011. évi zárszámadásról

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 24/2012. (V.11.) önkormányzati rendelete a 2011. évi zárszámadásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 24/2012. (V.11.) önkormányzati rendelete a 2011. évi zárszámadásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

M E G H Í V Ó. kezdődő ülésére a Polgármesteri Hivatal Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. kezdődő ülésére a Polgármesteri Hivatal Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site:

Részletesebben

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA Előterjesztő: Bukodi Károly polgármester 2015. április 1 Ócsa Város Polgármestere 2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 2. Tel.: 29/378-125, Fax: 29/378-067,

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 9/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 9/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 9/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

Részletesebben

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013.április 25.-i ülésére

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013.április 25.-i ülésére .napirendi pont E - 62. Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester Előterjesztést készítette: Tóthné Pataki Csilla jegyző Hársvölgyiné Kamarás Zita pü. csoportvezető Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi Bizottság

Részletesebben

BESZÁMOLÓ Pilisvörösvár Város Önkormányzatának 2013. évi gazdálkodásáról

BESZÁMOLÓ Pilisvörösvár Város Önkormányzatának 2013. évi gazdálkodásáról BESZÁMOLÓ Pilisvörösvár Város Önkormányzatának 2013. évi gazdálkodásáról Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése A Pilisvörösvár Város Önkormányzata által fenntartott intézmények száma a Polgármesteri

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XV. évfolyam 5. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2014. ÁPRILIS 25. TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ ZMJVK 43/2014. (IV.17.) sz. hat. ZMJVK 68/2014. (IV.17.) sz. hat. A Zalai Közszolgáltató

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztő : Készítette: Tárgyalta: ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére Beszámoló Polgár Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének teljesítéséről Tóth

Részletesebben

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete számára

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete számára Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete számára Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté polgármester A képviselő-testületi ülés időpontja: 2012. május 03. sz. napirend Tárgy: A Józsefvárosi Önkormányzat

Részletesebben

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére.

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. 1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A 2012. évi költségvetés

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2009. szeptember 10-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2009. szeptember 10-én tartandó ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2009. szeptember 10-én tartandó ülésére Tárgy: Beszámoló Gödöllő város 2009. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről Előterjesztő: Dr.

Részletesebben

Kisbajcs Község Önkormányzata. Képviselő-testületének./2011. (IV.19.) r e n d e l e t tervezete

Kisbajcs Község Önkormányzata. Képviselő-testületének./2011. (IV.19.) r e n d e l e t tervezete Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének./20. (IV.9.) r e n d e l e t tervezete Az önkormányzat és a közös fenntartású intézmények 200. évi költségvetéséről szóló 2/200. (III.02.) sz. rendelet

Részletesebben

BESZÁMOLÓ AZ ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

BESZÁMOLÓ AZ ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL BESZÁMOLÓ AZ ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL Felsőzsolca Város Önkormányzata 2008. évi gazdálkodását a Képviselő-testület 2008. évi költségvetéséről alkotott 2/2008. (II.29.) számú

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2010. április 1- én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2010. április 1- én tartandó ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2010. április 1- én tartandó ülésére Tárgy: Gödöllő város 2009. évi zárszámadása, pénzmaradvány elszámolása, és egyszerűsített éves költségvetési

Részletesebben

JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról

JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról Képviselő-testület 26/2007. (I. 25.) KT számú határozat (Határidő: 2007.02.28) Tárgy: A szerződések

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testület 2014. szeptember 9-i ülésére

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testület 2014. szeptember 9-i ülésére HAL IMBA K Ö Z S É G Ö NK O RMÁNYZ AT A P O L G Á R M E S T E R 8452 HALIMBA, Petőfi u. 16. (88) 237-003 fax:(88) 237-003 Ügyszám: 11/ 58-6 /2014. Az előterjesztést összeállította: Stampfné Varga Erika

Részletesebben

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS P O L G Á R M E S T E R E

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS P O L G Á R M E S T E R E ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS P O L G Á R M E S T E R E Iktatószám:18899/2015. ELŐTERJESZTÉS Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2015. április 30-ai ülésére Szöveges beszámoló Érd Megyei Jogú Város 2014. évi zárszámadásához,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-irendes ülésére. Városgazdálkodási Bizottság Humán Bizottság

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-irendes ülésére. Városgazdálkodási Bizottság Humán Bizottság 25. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-irendes ülésére Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2014. évi gazdálkodásának

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XIV. évfolyam 5. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2013. MÁJUS 17. TARTALOM A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI ZMJVK 19/2013. (V.17.) ÖR. a 2012. évi zárszámadásról ZMJVK 20/2013. (V.17.)

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette Előterjesztő: Vargáné Fodor Rita pénzügyi

Részletesebben

Előterjesztés. Az előterjesztést készítette: Sándor Gyuláné pénzügyi osztályvezető. Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés. Az előterjesztést készítette: Sándor Gyuláné pénzügyi osztályvezető. Tisztelt Képviselő-testület! Füzesgyarmat Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058., 491-401. Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu. Előterjesztés Füzesgyarmat Város Önkormányzat

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE Tárgy: Javaslat Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat 2008. évi zárszámadására Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! TÁPIÓGYÖRGYE KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL E l ő t e r j e s z t é s Tápiógyörgye Községi Önkormányzat Képviselő-Testület 2014. április 28-én tartandó nyilvános ülésére 4. Napirendi pont: Tárgy: A Tápiógyörgye

Részletesebben

Előterjesztés. Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2008. évi költségvetési beszámolója

Előterjesztés. Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2008. évi költségvetési beszámolója 1 Pusztaszabolcs Város Polgármestere Polgármesteri Hivatal 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002, 25/273-036, 25/271-833 Honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail:polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI HELYZETÉRŐL

TÁJÉKOZTATÓ LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI HELYZETÉRŐL TÁJÉKOZTATÓ LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI HELYZETÉRŐL Az államháztartás a központi kormányzat, az elkülönített állami pénzalapok, a helyi önkormányzatok és a társadalombiztosítás állami

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata 3/2007. (III. 12.) számú rendeletének részletes indokolása

Paks Város Önkormányzata 3/2007. (III. 12.) számú rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata 3/2007. (III. 12.) számú rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata 2007. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának rendjéről I. AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK

Részletesebben

Tárgy: Döntés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről. Tisztelt Képviselő-testület!

Tárgy: Döntés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről. Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester Előterjesztést készítette: Tóthné Pataki Csilla jegyző Hársvölgyiné Kamarás Zita pü. csv. Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi Bizottság Melléklet: rendelet, és költségvetési

Részletesebben

Előterjesztés Ács Város Képviselő-testületének 2008. február 14-i ülésére

Előterjesztés Ács Város Képviselő-testületének 2008. február 14-i ülésére ÁCS VÁROS POLGÁRMESTERE 2941 Ács, Gyár u. 23. Tel.: 34/595-150, fax: 34/385-042 E-mail cím: polghiv.acs@t-online.hu 1 Előterjesztés Ács Város Képviselő-testületének 2008. február 14-i ülésére Tárgy: Ács

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-i rendes ülésére 20. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-i rendes ülésére Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. ÁPRILIS 22-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. ÁPRILIS 22-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. ÁPRILIS 22-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 235-112/2009. MELLÉKLETEK: 22+9 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének../2009. (IV.) Kgy.

Részletesebben