Pedagógiai program. Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 7200 Dombóvár

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pedagógiai program. Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 7200 Dombóvár"

Átírás

1 Pedagógiai program Ha hajót akarsz építeni, ne azért hívd össze az embereket, hogy fát vágjanak, szerszámokat készítsenek, hanem előbb keltsd fel bennük az olthatatlan vágyat a végtelen tenger iránt Saint-Exupery Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 7200 Dombóvár 1

2 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok Az egészségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok A közösségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok A pedagógusok helyi feladatai, az osztályfőnök feladatai A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység Az intézményi döntési folyamatban való tanulói részvételi rendje Kapcsolattartás a szülőkkel, tanulókkal, az iskola partnereivel A tanulmányok alatti vizsga vizsgaszabályzata Az értékelés rendje Az iskolaváltás, valamint a tanuló átvételének szabályai Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítása Az intézmény szakmai programja 34 A z intézmény helyi tanterve (szakközépiskola) A választott kerettanterv megnevezése A választott kerettanterv feletti Az intézmény helyi tanterve (szakiskola) Szakmai program tartalmi elemei Helyi tantervek tartalmi elemei Az oktatásban alkalmazható tankönyvek és taneszközök kiválasztásának elvei A Nemzeti alaptantervben meghatározott pedagógiai feladatok helyi megvalósítása Mindennapos testnevelés A választható érettségi vizsgatárgyak, melyekből közép-illetve emelt szintű érettségi vizsgára való felkészítést vállalja az intézmény: Az egyes középszintű érettségi vizsgatárgyak témakörei: Projektoktatás a szakiskolában Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározása A magasabb évfolyamra lépés feltételei 160 A gyakorlati képzésről a jogszabály által meghatározott mértékben igazoltan mulasztó tanuló esetében az évfolyam megismétlésének kötelezettsége alóli mentesítésének szabályai (Szt. 39 (3)-(5)) 161 Szakképesítésre történő felkészítéskor a tanuló előzetes szakirányú szakmai képesítése és szakirányú szakképesítés beszámíthatósága (Szt 22 (3) ) 162 Előzetes tanulmányok beszámíthatósága (Szt 27 (1) ) A magatartás és szorgalom értékelése A csoportbontások és az egyéb foglalkozások szervezési elvei A tanulók fizikai állapotának, edzettségének méréséhez szükséges módszerek Az iskola egészségnevelési és környezeti nevelési elvei A gyermekek, tanulók esélyegyenlőségét szolgálóintézkedések: A választható tantárgyak, foglalkozások, továbbá ezek esetében a pedagógusválasztás szabályai _ A jutalmazás, fegyelmezés iskolai elvei Felnőttoktatás Az esti illetve levelező képzés céljainak és feladatainak meghatározása: A felnőttoktatásra való jelentkezés, illetve az iskola magasabb évfolyamába való lépés feltételei: _ 173 Előzetes tanulmányok beszámíthatósága (Szt 27 (1) ) Az oktatás munkarendje: Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái; a tanulók magatartása, szorgalma értékelésének és minősítésének követelményei; a tanuló teljesítménye, magatartása és szorgalma értékelésének, minősítésének formái 175 A pedagógiai programmal kapcsolatos egyéb záró rendelkezések sz. melléklet 180 2

3 1. Az iskola nevelési programja 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai Iskolánk a Nemzeti alaptanterv és a Nemzeti Köznevelési Törvény, a szakképzési törvény, a felsőoktatási törvény és az érvényes kerettantervben megfogalmazódó alapelveket vállalja és ezek alapján kiemelt célként fogalmazza meg az alábbiakat: A tanuló rendelkezzen a társas emberi élethez nélkülözhetetlen szokások és magatartásmódok ismeretével, gyakorlatával. Tudjon a helyzethez illően viselkedni, kommunikálni. Tanulni vágyó és tanulni tudó, munkában kitartó diákok nevelése. Intézetünk vállalja a domináns szakmai és képzési célok megvalósítását az intézet által felvállalt szakmákban. A tanulók érzelmének fejlesztése, mélyítése, gazdagítása: szeretet, gyengédség a családtagok és embertársak iránt. Az iskolai célok megvalósításának lehetséges útjai: A tantárgyak, szakmák iránti érdeklődés felkeltése, a belső motivációs bázis kiépítése a tanítási órákon. A tantárgyaknál alkalmazott tanulási módszerek ismertetése a tanítási órákon, a kollégiumi foglalkozásokon. Önálló ismeretszerzés megtanítása. Kiemelten kezeljük az alaptevékenységek hatékony fejlesztését, lehetővé tesszük a felzárkóztatást és a tehetséggondozást. Fontos a nevelőtestület pedagógiai és didaktikai kultúrájának folyamatos fejlesztése, egységes nevelési és oktatási eljárások, követelményrendszerek kialakítása. Ennek érdekében célszerű továbbképzéseket szervezni, ahol a legújabb pedagógiai módszerek megismerésére, megvitatására, tapasztalatok átadására van lehetőség. A szakmai munkaközösségek bevonásával szervezhetők teljesítmény- és nevelési eredményvizsgálatok, az eredmények elemzése után, az azokból adódó feladatok meghatározása A személyiségformálás egyik kelléke az esztétikus környezet. Törekednünk kell arra, hogy diákjainkban alakuljon ki a szép iránti igény. Ennek érdekében a tantermeinket ízlésesen dekoráljuk és környezetünket tisztán tartjuk. Biztosítjuk, hogy tanulóink minél több művészeti alkotást ismerjenek meg, ennek érdekében színház-, múzeum- és kiállítás látogatásokat szervezünk. A könyvtári órák lehetővé teszik a tanult ismeretanyag nem tankönyvekben való felismerését. Ösztönözzük diákjainkat az alkalomhoz illő ízléses öltözködésre. A tanulók érzelemvilága fejlesztésének eszköze lehet az iskolai hagyományrendszer, az iskolai ünnepségeken való aktív részvétel, a szabadidő helyes eltöltésének biztosítása, versenyek szervezése, diák-önkormányzati programok összeállítása, osztályközösségen belül a névnapok megünneplése. Az iskolánk felvállalja az érettségire, az emeltszintű érettségire való felkészítést és vizsgáztatást, valamint a szakképzés vizsgáztatásait az általunk oktatott szakmákban. Felnőttképzés alapvető célkitűzései: A heterogén összetételű felnőtt hallgatók sajátítják el a szakma követelményeit, jussanak birtokába a szakmai jártasságoknak, készségeknek. A tehetséges hallgatóknak javasoljuk személyes beszélgetés után továbbtanulást. A kor igényéhez igazodva számítás-technikai képzést biztosítunk. Célunk a kor társadalmi elvárásainak közvetítése p1: pozitív viselkedéskultúra, tolerancia, felelősségtudat, vállalkozási készség, igényesség, egészséges életmód, környezet-védelem. 3

4 Felnőttoktatás célkitűzései: Az iskola az élethossziglani tanulás egyik állomása, bázisa legyen. A felnőtt hallgatókat olyan ismeretanyaghoz juttatni, amely birtokában a kétszintű érettségi vizsgán is tudásuk legjavát adják. Az itt megszerzett tudással felsőfokú tanulmányok folytatására is alkalmasak legyenek. Célokhoz rendelt lehetséges pedagógiai módszerek: Témahét A tananyag komplex elsajátításának egyik lehetséges formája. Amikor az adott tárgykört a diákok három-öt tanítási napon iskolai és iskolán kívüli helyszíneken, rugalmas időkeretek között, változatos tevékenységtípusok és sokszínű módszertani eszközök segítségével dolgozzák fel. Moduláris oktatási programok A tananyag kisebb, önmagában koherens részei a modulok, melyek az egyes tanórák anyagánál általában nagyobb, de a tanterv egészénél kisebb egységek. A modulok a tananyag egészén belül, azzal összehangoltan saját, jól átlátható követelménnyel rendelkeznek, azonos didaktikai elveket kell hogy kövessenek. A modulok sorrendje és egymásra épülése nem lehet véletlenszerű. A modulok kapcsolatban állnak egymással, melyben a legfontossabb az egész és a rész kapcsolata, valamint azok alá és fölérendeltségi viszonya. IKT fogalma Az információs és kommunikációs kultúrát minden gyermek számára hozzáférhetővé kell tenni. Az iskolarendszer feladata a tanulók felkészítése az információs társadalom viszonyaira. A tanulók az IKT használatával tudjanak tanulni, alkotni, dolgozni, művelődni, kapcsolatot, közösséget teremteni és szórakozni. A projekt A projekt egy összetett, komplex feladat feltételeit, folyamatait meghatározó tevékenység. A pedagógiai projekt egy összetett, komplex, gyakran a mindennapi életből származó téma feldolgozása célokkal, feladatok meghatározásával, munkamenet megtervezésével, eredmények bemutatásával. Egy sajátos tanulási egység, melynek középpontjában egy probléma, elvégzendő tevékenység áll. Olyan tanulásszervezés, stratégia, módszer, amely a hangsúlyt az ismeretek megszerzésének folyamatára helyezi. A megismerés fő forrása a tanuló érdeklődése, tapasztalata, tevékenysége. A projekt végére olyan produktumot várunk el, mely a lehetőségekhez mérten legteljesebb vonatkozásban tárja fel az adott gondolatkört. A csoportmunka módszerei: Munkalappal irányított csoportmunka. Csoportos problémamegoldás Vita Játék Szituációjáték, döntésjáték, szerepjáték, dráma Projekt Esettanulmány Mesterfokú tanítás Beszélgetés, megbeszélés 4

5 Kísérletezés Kiállítás Kirándulás Ötletroham A differenciált egyéni munka módszerei: Munkalappal végzett tevékenység Problémamegoldás egyéni munkában Játék Kísérletezés Kirándulás Kiállítás Tárgykészítés, történetírás, rajzolás Mesterfokú tanítás Esettanulmány Mestermunka Verseny Számítógéppel végzett munka Kulcskompetenciák fejlesztése Kompetenciaalapú oktatásban a különböző módszertani elemek segítségével (projekt, játék, tevékeny/felfedeztetős tanulás, problémaközpontú oktatás) el kell érni, hogy a diákok számára valódi élmény legyen a tanulás. Legyenek tisztában azzal, hogy milyen utat jártak be a tudás megszerzéséig és érezzék magukénak a megszerzett ismereteket. Legyenek aktív részesei a tanulási folyamatnak. Ehhez figyelembe kell venni az egyéni fejlettségi szintet és haladási ütemet. Nem elég azonban, ha a diák csak megszerzi az ismereteket. El kell érni azt, hogy képes legyen az önálló tanulásra. Ehhez az ismeretszerzési és rendszerezési technikákat folyamatosan gyakoroltatni kell és a meglevő tudást rögzíteni. Rendkívül fontos a tanulás sikeressége érdekében az anyanyelvi kultúra, az informatikai eszközök használatának fejlesztése és a tanulásban lemaradt diákok segítése, valamint a tehetséges tanulók képességeinek kibontakoztatása minél több tantárgy keretein belül. A lehető legtöbb alkalmat kell biztosítani az idegen nyelv gyakorlati alkalmazására és az aktív állampolgári magatartás gyakorlására. Kulcskompetenciák: Idegen nyelvi kommunikáció Az idegen nyelvi kommunikáció az anyanyelvi kommunikációra alapozva olyan képességeket is igényel, mint például a közvetítés, más kultúrák megértése. A tanuló nyelvtudásának szintje a hallott szöveg értése, beszédkészsége, olvasott szöveg értése és íráskészsége, melyek a tanuló igényei szerint változnak, melyet a társadalmi-kulturális környezet befolyásol. Az idegen nyelvi kommunikációhoz szükséges képességek felölelik a szóbeli üzenetek megértését, beszélgetések kezdeményezését, folytatását, és lezárását, valamint a szövegolvasást, értést és alkotást az egyéni igényeknek megfelelően. Így a tanuló képes lesz az egész életen át tartó tanulás részeként a nyelv nem formális keretekben történő elsajátítására is. Matematikai kompetencia 5

6 A matematikai kompetencia a matematikai gondolkodás fejlesztésének és alkalmazásának képessége, mely lehetővé teszi a tanuló felkészítését a mindennapok problémáinak megoldására. A matematikai kompetencia felöleli a matematikai gondolkodásmódhoz kapcsolódó képességek alakulását, használatát, a matematikai modellek alkalmazását, valamint törekvést ezek alkalmazására. A matematikai kompetencia birtokában a tanuló rendelkezik azzal a képességgel, hogy alkalmazni tudja az alapvető matematikai elveket és folyamatokat az ismeretszerzésben és a problémák megoldásában, a mindennapokban, otthon és a munkahelyen, képes lesz a dolgok logikus okának és érvényességének keresésére. Természettudományos kompetencia Természettudományos kompetencia készséget és képességet jelent arra, hogy ismeretek és módszerek sokaságának felhasználásával a tanuló magyarázatokat és előrejelzéseket tegyen a természetben, valamint az ember és a rajta kívüli természeti világ közt lezajló kölcsönhatásban lejátszódó folyamatokkal kapcsolatban, s ezek tudatában irányítsa cselekvéseit. E kompetencia magában foglalja az emberi tevékenység okozta változások megértését és az ezzel kapcsolatos, a fenntartható fejlődés formálásáért viselt egyéni és közösségi felelősséget. A természettudományos ismeretek birtokában a tanuló megérti a tudományos elméletek szerepét a társadalmi folyamatok formálódásában, az alkalmazások és a technológiák előnyeit, korlátait és kockázatait a társadalom egészében. Kritikus az áltudományos, az egyoldalúan tudomány- és technikaellenes megnyilvánulásokkal szemben. Képes és akar cselekedni a fenntartható fejlődés feltételeinek biztosítása érdekében lokálisan és globális vonatkozásokban egyaránt. Digitális kompetencia A digitális kompetencia felöleli az információs társadalom technológiáinak magabiztos és kritikus használatát a munka, a kommunikáció és a szabadidő terén. Magában foglalja a főbb számítógépes alkalmazásokat- szövegszerkesztés, adattáblázatok, adatbázisok, információtárolás kezelés, az internet által kínált lehetőségek és az elektronikus média útján történő kommunikáció- a szabadidő, az információ-megosztás, az együttműködő hálózatépítés, a tanulás és a kutatás terén. A szükséges képességek felölelik az információ megkeresését, összegyűjtését és feldolgozását, a kritikus alkalmazást, a valós és virtuális kapcsolatok megkülönböztetését. 1.2 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok Alapvető követelmény, hogy: A tanulók életkori sajátosságaiknak, adottságaiknak megfelelően iskolai és iskolán kívüli tevékenységükkel minél teljesebben bontakoztassák ki személyiségüket. A különböző ismeretek elsajátítása eszköz a tanulók értelmi, érzelmi, kommunikációs, cselekvési képességeinek fejlesztéséhez. Az ismeretek feltárása, feldolgozása megalapozza a tanulók műveltségét, eligazodásukat környezetükben, világképük kialakulását. Feladatok: A tanulókat meg kell ismertetni az iskolai szokásokkal, szabályokkal. Ehhez szükséges az együttműködési készség erősítése, a közös célok megvalósítása. A tanulóknak tisztelniük, becsülniük kell a család, az intézet, a társadalom értékeit. 6

7 Szükséges a kellő önismeret kialakítása. Fejleszteni kell az empátia képességet. A konfliktuskezelő képesség fejlesztése. Tudatosítani kell a toleráns magatartás szükségességét. Kulcskompetenciák Kommunikációs kultúra Anyanyelvi kommunikáció Anyanyelvi kommunikáció magában foglalja a fogalmak, gondolatok, érzések, tények és vélemények kifejezését és értelmezését szóban és írásban egyaránt (hallott és olvasott szöveg értése, szövegalkotás), valamint a helyes és kreatív nyelvhasználatot a társadalmi és kulturális tevékenységek során. Az anyanyelvi kommunikáció feltétele a megfelelő szókincs, valamint a nyelvtan és az egyes nyelvi funkciók ismerete. Így a tanuló rendelkezik majd azzal a képességgel, hogy különféle kommunikációs helyzetekben, szóban és írásban kommunikálni tud, kommunikációját figyelemmel kíséri és a helyzetnek megfelelően alakítja Célja: Alapvető célja az, hogy az anyanyelvi neveléshez kapcsolódva sajátosságai szerint részt vegyen a diákok kommunikációs képzésében. A kommunikációs célok megvalósításánál figyelembe kell venni: A kommunikációs kultúra részben a tudás alapja, részben a társadalmi érintkezésnek, az egyéni és közösségi érdek érvényesítésének, egymás megértésének, elfogadásának tényezője. Mindezek elsősorban az anyanyelv minél teljesebb ismeretét feltételezik. A kommunikációs nevelés feladatai: A szép, kifejező beszéd kialakítása a legfőbb cél. Ennek érdekében: minden tantárgy esetében a szóbeliség fokozása a feladat, a megnyilatkoztatásra biztatás, a kiselőadások alkalmazása, a véleménynyilvánítás és az érvelés gyakoroltatása, a kommunikációs zavarok, gátlások feltárása, a hátrányos helyzet megszüntetése, fel kell készíteni a tanulókat a vizsgahelyzetekre. 1. A rendszeres tantárgyi könyvtár használattal el kell érni, hogy a tanulók felismerjék a könyvtár szerepét az önálló tanulásban, az ismeretszerzésben. 2. Minden tanulónak lehetőséget kell biztosítani a számítógép, illetve az internet használatára. A tanulás A hatékony, önálló tanulás A hatékony, önálló tanulás azt jelenti, hogy a tanuló képes kitartóan tanulni, saját tanulását megszervezni egyénileg és csoportban egyaránt, ideértve az idővel és az információval való hatékony gazdálkodást is. A tanuló felismeri szükségletei és lehetőségeit, ismeri a tanulásfolyamatát. Ez egyrészt új ismeretek szerzését, feldolgozását és beépülését, másrészt útmutatások keresését és alkalmazását jelenti. E kompetencia elengedhetetlen eleme a motiváció és a magabiztosság. A hatékony és önálló tanulás arra készteti a tanulót, hogy előzetes tanulási és élettapasztalataira építve tudását és képességeit használja otthon, a munkában, a tanulási és képzési folyamatokban egyaránt. A hatékony és önálló tanulás feltétele, hogy a tanuló ismerje és értse saját tanulási stratégiáit, készségeinek és tudásának erős és gyenge pontjait, valamint képes legyen megtalálni a számára elérhető oktatási és képzési lehetőségeket. A hatékony és önálló tanulás olyan alapvető képességek meglétét igényli, mint az írás, olvasás, számolás, valamint az IST- eszközök használata. További 7

8 feltétel a saját tanulási stratégia kialakítása, a motiváció folyamatos fenntartása, a figyelem összpontosítása, valamint a tanulás szándékának és céljának kritikus mérlegelése. Cél: Minden iskola egyik legfontosabb feladata, hogy a tanulókat megtanítsa tanulni. Ehhez az adott életkornak megfelelő fejlettségű tanulási képességek szükségesek. A tanulás során-az egyes tantárgyaknál-meg kell valósítani az ismeretszerzést, a jártasságok és készségek kialakítását, valamint a képességek fejlesztését. A tanulás tanításánál figyelembe kell venni: A tanított tanulási szokások, valamint az órákon használt tanítási módszerek kölcsönhatását, ugyanis a tanítási órákon történő tanulás eredményessége főképpen a tanári módszereken múlik. A tanulás során a gyermek egész személyisége változik. A tanulásra való motiválás a pedagógus egyik legfontosabb feladata. Feladatok: A tanuláshoz való viszony tanítása. A tanuláshoz szükséges alapképességek fejlesztése (koncentrációs képesség, a beszédképesség, a kifejező hangos olvasás, a néma olvasás, az emlékezőképesség, a gondolkodási képesség, tájékozódási képesség). A helyes tanulási szokások kialakítása a szaktantárgyaknál. Az iskolánk szaktanárainak és szakoktatóinak nagyobb figyelmet kell fordítaniuk arra, hogy a tanítási órákon eredményes módszerekkel dolgozzanak, valamint tanítsák meg a tanulókkal, hogy milyen eljárásokat kell alkalmazni az adott tárgy eredményes elsajátításánál. A konfliktustűrés kialakítása. A kommunikációs képességek, a másokra való odafigyelés fejlesztése. A problémák kulturált megfogalmazása. Az intézetben teret kell adni a színes, sokoldalú iskolai életnek Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség Az esztétikai- művészeti tudatosság és kifejezőképesség magában foglalja az esztétikai megismerés, illetve elképzelések, élmények és érzések kreatív kifejezése fontosságának elismerését mind a tradicionális művészetek nyelvein, illetve a média segítségével, ideértve különösen az irodalmat, a zenét, a táncot, a drámát, a bábjátékot, a vizuális művészeteket, a tárgyak, épületek, terek kultúráját, a modern művészeti kifejezőeszközöket, a fotót s a mozgóképet. E kompetencia feltételezi a helyi, a nemzeti, az európai és az egyetemes kulturális örökségnek, valamint az egyénnek, közösségeinek a világban elfoglalt helyének tudatosítását, a főbb művészeti alkotások értő és beleérző ismeretét, a népszerű kortárs kultúra és kifejezésmód vonatkozásában is. Olyan képességek tartoznak ide, mint művészi önkifejezés, műalkotások és előadások elemzése, saját nézőpont összevetése mások véleményével, a kulturális tevékenységben rejlő gazdasági lehetőségek felismerése és kiaknázása. Hon és népismeret Célja: Iskolánk tanulói ismerjék meg hazánk, illetve a magyar nép kulturális örökségeit. A megismerésen túlmenően gyakorolják azokat a tevékenységeket, amelyek a Magyar Köztársaság megbecsüléséhez és a vele való azonosuláshoz vezetnek. Oktatási- nevelési eljárások: A közösségi hagyomány minden embert összeköti a múlttal, segít a jelenben és megalapozza a jövőt. 8

9 Először saját nemzeti értékeinket kell megismerni, azután az egyetemes értékeket. A tanulóknak meg kell érteniük a kettő közötti kölcsönhatást. A hon- és népismereti anyagnak elő kell segítenie olyan magatartás kialakítását, amely népünk kultúrájának megbecsüléséhez vezet. A tananyagok elsajátítása folyamán ki kell alakuljon a tanulóban a etnikumok ás nemzetiségek, más országokban élő népek ismerete, megbecsülése. Ezen ismeretanyagoknak alapvető szerepet kell játszaniuk iskolánk tanulóinak etikai, esztétikai, érzelmi, értelmi nevelésében, a társadalomba való beilleszkedésben. Feladatok: A tanulók ismerjék meg: lakóhelyük és Dombóvár illetve a kistérség, valamint Tolna megye gazdasági tevékenységét meghatározó tényezőket, környezetük és az ország gazdaságának főbb vonásait, a családi munkamegosztást, a lakóhelyük és Szeghalom város önkormányzatát, a helyi társadalmi szervezeteket. A társadalmi környezeten túl a tanulók ismerjék: lakóhelyük történetének, fejlődésének jelentősebb időszakait. Meg kell ismertetni velük Tolna megye, Dombóvár és a járáshoz tartozó települések történetét Ismerjék az iskolaalapító Herceg Esterházy Miklós életét, Tudják az iskola történetét Ismerjék Tolna megye és Dombóvár nevezetes személyiségeit. A lakóhely természeti adottságait. Védjék és becsüljék a természetet. Ismerjék a környezetet károsító szennyező anyagokat saját környezetükben. Kapcsolódás Európához, a nagyvilághoz: Célunk: Meg kell a tanulókkal ismertetni azt, hogy napjaink gazdasági, politikai, kulturális életét az integráció és a differenciálódás jellemzi. A XXI. században olyan problémákkal kerülünk szembe, amelyeknek megoldása nemzetközi összefogást kíván. Ezek alapján tudni kell, hogy: Az oktatásban a globális és helyi ismeretanyag egyensúlyát biztosítani kell. Napjainkban jellemző az országok egymásra utaltsága. Különösen jelentős az európai identitásra nevelés. Európához és a világhoz való csatlakozásunk akkor lesz sikeres, ha nem feledkezünk meg saját értékeinkről, arról, hogy Magyarország milyen eredményekkel járult hozzá az európai fejlődéshez. Nyitottnak kell lenni más népek, kultúrák iránt, elvetve más népeket becsmérlő magatartást. Feladatok: A tanulók ismerjék életkoruknak és képzési formáik követelményeinek megfelelően: A földrészek történelmét és földrajzát, különös tekintettel Európára. A napjainkban végbemenő gazdasági, politikai folyamatokat. A legfontosabb globális problémákat (gazdasági világválság, ökológiai válság, környezetszennyezés, helyi háborúk, terrorizmus, élelmezési problémák népességrobbanás, energiaválság, járványok, betegségek, drog, stb.) okait. Az európai országok összefogásának okait, előnyeit. A legfontosabb nemzetközi szervezetek (ENSZ, UNESCO, Európai Unió) létrejöttének történetét és szervezeti felépítését, hazánk részvételét e szervezetekben. Különös tekintettel ismerjék azt, hogy: 9

10 Mivel járult hozzá hazánk az európai, illetve a világkultúra gyarapításához. Azokat a magyar történelmi eseményeket, amelyek segítették Európa társadalmi fejlődését. Azokat a nagy történelmi személyiségeinket, akik az európai történelem élvonalába tartoztak. Világhírű tudósainkat, művészeinket. Tolna megye külföldi (Európa és más országok) kapcsolatait gazdasági, kulturális téren egyaránt. Tovább kell fejleszteni iskolánk nemzetközi kapcsolatait Ausztriával, Angliával, illetve Szlovákia, Felvidék, Erdély, Kárpátalja Szociális és állampolgári kompetencia Szociális és állampolgári kompetencia a harmonikus életvitel és a közösségi beilleszkedés feltétele, a közjó iránti elkötelezettség és tevékenység, amely felöleli a magatartás minden olyan formáját, amely révén a tanuló hatékony és építő módon vehet részt a társadalmi és szakmai életben. A személyes és szociális jólét megköveteli, hogy a tanuló rendelkezzék saját fizikai és mentális egészségére vonatkozó ismeretekkel, megértse az egészséges életvitelnek ebben játszott meghatározó szerepét. A sikeres kapcsolatok és társadalmi részvétel érdekében elengedhetetlen a normatudat, a viselkedési és az általánosan elfogadott magatartási szabályok megértése. Az állampolgári kompetencia képessé teszi a tanulót a konfliktusok kezelésére és a közügyekben való aktív részvételre. Az állampolgári kompetencia a demokrácia, az állampolgárság fogalmának és az állampolgári jogoknak az ismeretén alapszik. Magában foglalja az aktuális események, valamint a nemzeti, az európai és a világtörténelem fő eseményeinek és tendenciáinak ismeretét. E kompetencia alapja az a képesség, hogy különféle területeken hatékonyan tud a tanuló kommunikálni, figyelembe veszi és megérti a különböző nézőpontokat, beszélgető partnereiben bizalmat képes kelteni, viselkedése empatikus. Képes a stressz és frusztráció kezelésére, fogékony a változások iránt, együttműködő és magabiztos. Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia segíti a tanulót a mindennapi életben abban, hogy megismerje tágabb környezetét, és képes legyen a kínálkozó lehetőségek megragadására. E kompetencia alapját képezi azoknak a speciális ismereteknek és képességeknek, amelyekre a gazdasági tevékenységek során van szükség. A szükséges ismeretek egyrészt az egyén személyes, szakmai és /vagy üzleti tevékenységeihez illeszthető lehetőségek, kihívások felismerését, értelmezését, másrészt a gazdaság működésének átfogóbb megértését, a pénz világában való tájékozódást foglalják magukban. Az egyénnek tudatában kell lennie a vállalkozások pénzügyi és jogi feltételeivel is. Olyan készségek, képességek tartoznak ide, mint tervezés, szervezés, irányítás, vezetés, delegálás, az elemzés, a kommunikálás, a tapasztalatok értékelése, kockázatfelmérés és vállalás, egyéni és csapatmunkában történő munkavégzés. 1.3 Az egészségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok Bevezetés Az iskola nevelési alapértékei között első helyen áll az élet és egészség védelme. Az egészség, mint a társadalmi lét és pedagógiai funkció nélkülözhetetlen alapja, olyan érték, amelynek védelme minden pedagógusnak-szaktárgyi képzettségre való tekintet nélkülmindennapos nevelői feladat. Hasonló nevelési alapérték, az egészségvédelem, az egészséges életmódra nevelés, pedagógiai nyelven egészségnevelés. A WHO 1948-as alkotmánya szerint 10

11 az egészség a testi, lelki, szociális jólét állapota, egy folyamat, melyben a társadalom egészére vonatkozóan rövid és bosszú távon feladatok hárulnak mindannyiunkra. Az egészséges életmódon biológiai-mentális-szociális jólétet, biztonságot értünk. Az egészségfejlesztő iskola ismérvei: minden rendelkezésre álló módszerrel elősegíti a tanulók és a tantestület egészségének védelmét; együttműködést alakít ki a pedagógiai, az egészségügyi, a gyermekvédelmi szakemberek, jegyzők, rendőrség, szülők, diákok között az iskola egészséges környezete érdekében; kiemelt jelentőséget tulajdonít az egészséges étkezésnek, a testedzésnek és a szabadidő hasznos eltöltésének; oktatási-nevelési gyakorlatában tekintetbe veszi a pedagógusok és a tanulók jóllétét és méltóságát; az egészséges életmódra nevelés nem csupán a betegségek megelőzését jelenti, hanem a harmonikus életet is; a harmonikus életet megalapozó szokások a tanulók cselekvő részvételével alakítható ki. Az iskolai egészségfejlesztés, egészségnevelés feladatai, módszere: Az egészségfejlesztés fő feladata egy általánosan érvényes egészségfejlesztő politika kifejlesztése, egészségfejlesztő környezet megteremtése, az egészségfejlesztő közösségi tevékenység, az egyéni képességek fejlesztése. Az egészségnevelés olyan, változatos kommunikációs formákat használó, tudatosan létrehozott tanulási lehetőségek összessége, amely az egészséggel kapcsolatos ismereteket, tudást és életképességeket bővíti az egyén és a környezetében élők egészségének előmozdítása érdekében. A korszerű egészségnevelés egészség és cselekvésorientált tevékenység. Az iskolának, mint a szocializáció kitüntetett színterének a primer prevencióban van jelentős szerepe. A gyermekekre, fiatalokra gyakorolt hatása többrétegű komplex kommunikáció, ezáltal mód nyílik az egészségfejlesztés formáinak - az egészséges táplálkozás, az aktív szabadidő eltöltés, a mindennapos testmozgás, a személyi higiéné, a lelki egyensúly megteremtése, a harmonikus párkapcsolat kialakítása, az egészségkárosító magatartásformák elkerülése-megvalósítása. Az iskola feladata a testi-, lelki nevelés, feladata a testi, pszichikai, szellemi adottságaikban egészséges Fiatalok nevelése; személyiségfejlődésük, a társadalomba való beilleszkedésük segítsége. Továbbá az egészséges életmód, a harmonikus, erkölcsös és előrevivő életvitel szokásrendszerének kiépítése, hogy ezek számukra értékké váljanak; az ehhez szükséges ismeretek, készségek, attitűdök elsajátítása, kialakítása. Az egészségnevelés iskolai területei Helyzetelemzés Az egészséges életmód, életszemlélet, magatartás életkori sajátosságokhoz illeszkedő szempontjait beépítjük a helyi tantervbe. A következő témákat valósítjuk meg: szociális tényezők anyagi biztonság egészségügyi ellátás családvédelem egyéni és társadalmi felelősség 11

12 szociális biztonság Biológiai tényezők táplálkozás az étkezés, a táplálkozás egészséget befolyásoló szerepe; rendszeresség és a tudatosság; káros és kóros táplálkozási szokások mozgás az egészséges testtartás; a mozgás fontossága; rendszeres testedzés; mozogjunk egészségünk érdekében testápolás ápolt külső szexualitás barátság; párkapcsolat; a szexualitás szerepe az egészség megőrzésében; a rizikóvállalás és határai; Mentális tényezők önmagunk és egészségi állapotunk ismerete; az egészséges pszichológiai kultúra; az embertársakhoz fűződő kapcsolat; az énkép alakulása; serdülőkori konfliktusok; szocializáció folyamatának zavarai; személyiségfejlődés; társadalmi státusz és a hozzá kapcsolódó szerepek ; viselkedésmódok Egyéb tényezők értékek ismerete; a tanulás és a tanítás technikái; az idővel való gazdálkodás szerepe; a szenvedélybetegségek elkerülése; alkohol dohányzás játékszenvedély drogok a tanulási környezet alakítása; a természethez való viszony; az egészséges környezet jelentősége Az egészségfejlesztés iskola feladatai 12

13 Tanulásszervezési és tartalmi keretek tanórai foglalkozások szaktárgyi órák témafeldolgozása (ismeretátadás, interaktív gyakorlatok, esetelemzések) osztályfőnöki, biológia, kémia órák tanórán kívüli foglalkozások délutáni szabadidős foglalkozás kollégiumi foglakozás sportprogramok felvilágosító előadások egészségnap tájékoztató fórumok szülői értekezlet osztályszülői értekezleten fórum szakmai tanácskozások, tréningek (tanároknak és diákoknak) iskolán kívüli rendezvények kortárssegítő képzés más szervezetek által meghirdetett programokon való részvétel (KEF) A program megvalósításának módszerei egymásra épülő rendezvények (iskolán belül-tanárok, diákok, szülők részvételével) egészségfejlesztés szemléletének alakítása meghívott szakember segítségével tegyük szebbé közvetlen környezetünket-versenyek szervezése részvétel egészségfejlesztési továbbképzésen célok megvalósulásának értékelése egészségfejlesztő testmozgás folyamatos megvalósítása Erőforrás a program megvalósításához humán: iskolaorvos, védőnő, testnevelő, diákönkormányzatot segítő pedagógus, gyermek- és ifjúságvédelmi felelős anyagi: iskolai költségvetés, alapítványok (iskolai), pályázatok 1.4 A közösségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok A tanítási órán megvalósítható közösségfejlesztő feladatok: Tanórán: az osztályfőnöki és a tantárgyi órákon a pedagógusnak személyes példamutatás alapján kell a diákban kialakítani a megfelelő normát a közösségi magatartásokról, formákról. Ez nagymértékben hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a továbbiakban hogyan tud a közösségi kihívásoknak megfelelni. Tanórán kívül: diákjaink az iskolában szabadidős tevékenység közül választhatnak. Itt elméleti és gyakorlati ismereteket sajátítanak el. Osztály szintű tevékenységek, formák: tanulmányi kirándulások, rendezvények (Esterházy nap, szalagavató,mikulás kupa, Ökonap), 13

14 osztálytermek otthonossá tétele, kommunikációs foglalkozások. Osztálykirándulások A környezeti nevelés egyik hatékony módszere a tantárgyi időben szervezett terepi program, az osztálykirándulás szervezése. A helyi tanterv megvalósulását szolgálja. A valóságos környezet megismerésére, értékeinek befogadására, a problémák értelmezésére támaszkodik. A kirándulásokon az érzéki-megismerő tanulás, a cselekvő- felfedező magatartás dominál. Ösztönzi a kollektív és egyéni érdeklődés kialakulását. A szabad idő megszervezése, az önkiszolgálás, a tanulási helyzeteken kívüli csoportos tevékenységek és együttesen megélt élmények képezik fontos előnyeit. Nem elhanyagolható személyiség- és közösségfejlesztő hatása sem. A kirándulások időpontját munkatervünkben előre meghatározzuk. Megszervezéséért az osztályfőnök felelős. A kirándulás költségeit (útiköltség, szállás, étkezés, belépők) a tanulók fedezik, melyet az osztályfőnök a szülőkkel előzetesen megbeszél Az egyéb foglalkozások közösségfejlesztő feladatai: Iskola szintű tevékenységek, formák: minden iskolai ünnepség; megemlékezés, Esterházy diáknapok, Mikulás kupa Történelmi vetélkedő Szavaló verseny Kővári Tamás Emléktorna Szecskaavató Ökonap zöldnap Karácsonyi köszöntő műsor Pedagógus napi köszöntő iskolarádió külföldi cserekapcsolatok, (pályáztok útján) diákönkormányzat (érdekképviselet, képzés, véleménynyilvánítás, diákközgyűlés, panaszkezelés, rendezvények szervezése). Az iskola tanulóinak ünnepi viselete Lányoknak: fehér blúz, sötét alj, iskolajelvény vagy sál Fiúknak: sötét szövetnadrág, fehér ing, iskolajelvény vagy nyakkendő, zakó A diákönkormányzati munka közösségfejlesztési feladatai: A diákönkormányzatok a 2011.évi CXC. Nemzeti köznevelési törvény, illetve a 20/2012 (VIII.31) EMMI rendelet alapján működnek. A diákönkormányzat működését meghatározó legfontosabb tényezők: Tevékenysége a diákokat érintő minden kérdésre kiterjed. Munkáját segítő tanár koordinálja. A feladatok ellátásához ingyen használhatja az iskola helyiségeit és berendezéseit. Döntési joga van a nevelőtestület véleményének kikérésével. 14

15 Sajátközösségi életének tervezésében, szervezésében. Saját működési szervezeti szabályának megalkotásáról. Saját tájékoztatási rendszerének megalkotásáról és működtetéséről. A működtetéséhez biztosított anyagi eszközök felhasználásáról. Egy tanítás nélküli munkanap programjáról. Véleményezési joga van: A diákönkormányzat véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet a nevelési-oktatási intézmény működésével és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben. Az iskolai, kollégiumi diákönkormányzat véleményét az Nkt. 48. (4) bekezdésben meghatározottakon túl a tanulók közösségét érintő kérdések meghozatalánál, a tanulók helyzetét elemző, értékelő beszámolók elkészítéséhez, elfogadásához, a tanulói pályázatok, versenyek meghirdetéséhez, megszervezéséhez, az iskolai sportkör működési rendjének megállapításához, az egyéb foglalkozás formáinak meghatározásához, a könyvtár, a sportlétesítmények működési rendjének kialakításához, az intézményi SZMSZ-ben meghatározott ügyekben ki kell kérni. Azokban az ügyekben, amelyekben a diákönkormányzat véleményének kikérése kötelező, a diákönkormányzat képviselőjét a tárgyalásra meg kell hívni, és az előterjesztést, valamint a meghívót ha jogszabály másképp nem rendelkezik a tárgyalás határnapját legalább tizenöt nappal A diákönkormányzat szervezeti felépítése ás feladata az iskolában Osztályképviselők megbízása - feladata: az osztály érdekeinek képviselete, a megbízók tájékoztatása Osztályképviselők által megválasztott diáktanács elnök- feladata: az osztályképviselők irányítása, rendszeres tájékoztatása, a segítő tanár munkájának segítése, bizonyos rendezvényeken a szervezési feladatok ellátása A diákönkormányzat évente újra választandó Októberben kerül rá sor. Az osztályképviselők megválasztják a diáktanács elnökét, jelenleg egy tanuló látja el ezt a feladatot. Éves munkaterv készítése,elfogadása Házirend véleményezése Diákgyűlés szervezése, ahol az iskolát érintő kérdésekről hall a diákság tájékoztatót Havonta egyszer ülésezik a diáktanács, ahol tájékoztatót hallanak az aktuális témákból. A rendelkezésre álló anyagi javak közös elosztása és felhasználása Év végi beszámoló készítése. A segítő tanár feladata: A diákönkormányzat és a tantestület közötti rendszeres kapcsolattartás. A diáktanács munkájának kidolgozása, s abban aktív részvétele. Pozitív magatartás elősegítése. Problémamegoldó képesség kialakítása és fejlesztése A szabadidős tevékenység közösségfejlesztő feladatai: A szabadidős tevékenységeknél a legfontosabb célok: A személyiségfejlődés elősegítése 15

16 Pihenés, regenerálódás biztosítása A hangos szórakozás (sport, játék, bulik )biztosítása A művelődés biztosítása Mindehhez kapcsolódnia kell az élményeknek, az érzelmi élet fejlesztésének és a társas kapcsolatok alakításának. A szabadidős tevékenységben a prioritásként elfogadott értékek- A legfőbb érték az ember és A tudás, mint érték - komplex módon jelentkezik a többi középpontba helyezett értékkel együtt, a hatékonyságot éppen a komplexitás segíti. Mindenekelőtt a sokoldalú széleskörű ismeretszerzés, tapasztalatszerzés lehetőségein, útjain keresztül egyén és közösség számára önfejlesztő hatású. A jól szervezett, szakszerűen irányított szabadidő fejleszti a testi-lelki és szellemi egészséget, az akaratot, a jellemet, a cselekvési képességeket, az erkölcsi arculatot, a művelt magatartást, a kulturált viselkedést, az értékeket, az emberi érintkezési formákat, a közösségi és társadalmi tudatot, a nemzeti tudatot Az igényes szabadidő kultúremberhez illő életmódbeli szokásrendszert alakít ki. Fejleszti a személyközi kapcsolatokat a különböző nemű, adottságú, eltérő képességű fiatalok között a pozitív irányú kötődéseket. Jelentősen hozzájárul a társadalmi beilleszkedési zavarok csökkenéséhez, a szocializációs folyamatok tudatosabb vezérléséhez. Tudomásul kell vennünk, hogy feltételrendszerünk megteremtésének határt szabnak: a helyi pénzügyi lehetőségek hogy diákjaink nagy része bejáró tanuló hogy a tanulóink családjának nagy része anyagi gondokkal küzd Cél: A szabadidős tevékenységgel kössük le jó irányba a tanulók energiáját és tanítsuk meg őket a szabadidő sokszínű, igényes és hasznos eltöltésére. Közösségi tudat erősítése, az érzelmi élet gazdagítása. Feladat: Alapvető kultúrtechnikák elsajátíttatása, a kommunikáció fejlesztése Biztosított legyen a szabad választás és oldja a napi feszültséget Elégítsük ki az egyéni érdeklődést, segítsük a tehetségek fejlődését: szakkörök, sportkörök működtetése, versenyek, vetélkedők, bemutatók szervezése A szülők körében a gyermekek szabadidős tevékenysége iránti felelősség ébrentartása 1.5 A pedagógusok helyi feladatai, az osztályfőnök feladatai A pedagógusok feladatainak részletes listáját személyre szabott munkaköri leírásuk tartalmazza. A pedagógusok legfontosabb helyi feladatait az alábbiakban határozzuk meg. a tanítási órákra való felkészülés, a tanulók dolgozatainak javítása, a tanulók munkájának rendszeres értékelése, a megtartott tanítási órák dokumentálása, az elmaradó és a helyettesített órák vezetése, érettségi, különbözeti, felvételi, osztályozó vizsgák lebonyolításában való részvétel kísérletek összeállítása, dolgozatok, tanulmányi versenyek összeállítása és értékelése, a tanulmányi versenyek lebonyolítása, tehetséggondozás, a tanulók fejlesztésével kapcsolatos feladatok, 16

17 felügyelet a vizsgákon, tanulmányi versenyeken, iskolai méréseken, iskolai kulturális, és sportprogramok szervezése, osztályfőnöki, munkaközösség-vezetői, diákönkormányzatot segítő feladatok ellátása, az ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátásában való részvétel szülői értekezletek, fogadóórák megtartása, részvétel nevelőtestületi értekezleteken, megbeszéléseken, részvétel a munkáltató által elrendelt továbbképzéseken, a tanulók felügyelete óraközi szünetekben és ebédeléskor, tanulmányi kirándulások, iskolai ünnepségek és rendezvények megszervezése, iskolai ünnepségeken és iskolai rendezvényeken való részvétel, részvétel a munkaközösségi értekezleteken, tanítás nélküli munkanapon az igazgató által elrendelt szakmai jellegű munkavégzés, iskolai dokumentumok készítésében, felülvizsgálatában való közreműködés, szertárrendezés, a szakleltárak és szaktantermek rendben tartása, osztálytermek rendben tartása és dekorációjának kialakítása. Az osztályfőnököt az osztályfőnöki munkaközösség vezetőjével konzultálva az igazgató bízza meg minden tanév júniusában, elsősorban a felmenő rendszer elvét figyelembe véve. Az osztályfőnök feladatai és hatásköre Az iskola pedagógiai programjának szellemében neveli osztályának tanulóit, munkája során maximális tekintettel van a személyiségfejlődés jegyeire. Együttműködik az osztály diákbizottságával, segíti a tanulóközösség kialakulását. Segíti és koordinálja az osztályban tanító pedagógusok munkáját. Kapcsolatot tart az osztály szülői munkaközösségével. Figyelemmel kíséri a tanulók tanulmányi előmenetelét, az osztály fegyelmi helyzetét. Minősíti a tanulók magatartását, szorgalmát, minősítési javaslatát a nevelőtestület elé terjeszti. Szülői értekezletet tart. Ellátja az osztályával kapcsolatos ügyviteli teendőket: digitális napló, napló vezetése, ellenőrzése, félévi és év végi statisztikai adatok szolgáltatása, bizonyítványok megírása, továbbtanulással kapcsolatos adminisztráció elvégzése, hiányzások igazolása. Segíti és nyomon követi osztálya kötelező orvosi vizsgálatát. Kiemelt figyelmet fordít az osztályban végzendő ifjúságvédelmi feladatokra, kapcsolatot tart az iskola ifjúságvédelmi felelősével. Tanulóit rendszeresen tájékoztatja az iskola előtt álló feladatokról, azok megoldására mozgósít, közreműködik a tanórán kívüli tevékenységek szervezésében. Javaslatot tesz a tanulók jutalmazására, büntetésére, segélyezésére. Meghatározza mely tanulók kapnak év végén jutalom könyveket 17

18 Részt vesz az osztályfőnöki munkaközösség munkájában, segíti a közös feladatok megoldását. Rendkívüli esetekben órát látogat az osztályban. 1.6 A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenységek A tehetséggondozás a személyiségben lévő adottság, különleges képesség személyiségfejlesztési folyamatba illeszkedő, ugyanakkor differenciált és hatványozott kibontása, melynek iskolai gyakorlata igen sokszínű. Végrehajtható a tanórákon differenciált foglalkozások, új pedagógiai módszerek alkalmazásával vagy tanórán kívüli tevékenységek formájában. Tanórai tehetséggondozás A szakközép iskolai képzés kiemelt tantárgyait emelt ban és csoportbontásban oktatjuk. A közvetlenebb, aktívabb forma a hatékonyabb munka alapja egyéni tempót, a differenciált oktatás lehetőségét kínálja. Tanórán kívüli tevékenységek A tömegoktatás mellett a tehetségek kiválasztását és velük való foglalkozást minél több területet felölelő a kötelező tanórán kívüli foglalkozások beiktatásával lehet elképzelni. A tanórán kívüli munka egyik színtere a szakköri foglalkozás. Ezek a foglalkozások tanulói igények alapján szerveződnek és a szaktanár által összeállított tematika alapján dolgoznak. Elsősorban a szakiskolában az úgynevezett SZKTV versenyre való felkészítés történik egyénileg, szakköri formában. A tanórán kívüli tehetséggondozás másik nagy színtere a versenyeztetés. A verseny lényege a megmérettetés. Az egészséges versenyszellem mindig a teljesítmények motorjaként szolgált, itt érvényesülhet leginkább az egyéni szándék, ambíció. A versenyekre való felkészülés keretei között nyílik mód a felfedező/felfedeztető tanulás új technikáinak alkalmazására, a projekt-módszer bevezetésére, a tevékenységalapú tanulás megvalósítására. A felkészítés a tanulmányi versenyekre függ a tantárgy sajátosságaitól, legtöbb esetben egyéni, személyre szóló projektmunkában történik, különösen az OSZTV, SZKT keretében induló versenyzők esetében. Ennek munkaformáit az egyes munkaközösségek alakítják ki hagyományaiktól, szándékuktól függően, az egyes versenyterveket a munkaközösségi munkatervek tartalmazzák. Az egyéni felkészülési terv elkészítése az érintett szaktanár kompetenciája. A munkaformák változatosak. Emelt szintű érettségire felkészítés A kötelező és választható érettségi tárgyakból a diákok igényei alapján, legalább 5 diák jelentkezése esetén indítunk középszintű, illetve emelt szintű érettségi vizsgára előkészítő képzést a évfolyamon. A 11. évfolyamra járó tanulók április 20-ig adják le a.12. évfolyamra választott fakultatív tantárgyak listáját, annak feltüntetésével, hogy középszintű vagy emeltszintű érettségi vizsgára kíván felkészülni. A választott tantárgyakat módosítani csak a következő tanév végén igazgatói engedéllyel lehet A kötelező érettségi tantárgyak 18

19 Magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, idegen nyelv tantárgyakból iskolánk megszervezi kellő számú érdeklődő esetén az emeltszintű érettségi vizsgára felkészítő képzést (az idegen nyelvek közül angolból és németből). Választható érettségi tantárgyak A fizika, kémia, biológia, földrajz, informatika, testnevelés, idegen nyelv (angol, német,) szakmai alapozó tárgyak közül lehet választani a kötelező érettségi tárgyak mellé legalább egyet. A legtöbb tantárgy esetében több csoport indításának is adottak a feltételei, amennyiben a jelentkezők száma ezt indokolja A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkózását segítő program Differenciált óraszervezéssel, korrepetálásokkal segítjük a döntően környezeti ártalom miatt fellépő tanulási gyengeség leküzdését, ahol átmeneti következmény az elvárható tanulási eredményességtől való eltérés. A sajátos nevelési igényű tanulók esetében is a NAT ban meghatározott egységes fejlesztési feladatokat kell alapul venni. Ennek során a tanulók lehetőségeikhez, korlátaikhoz és speciális igényeikhez igazodva elsősorban a következő elvek szerint kell a munkát megszervezni: A feladatok megvalósításához hosszabb idősávok, keretek megjelölése ott, ahol erre szükség van; Szükség esetén sajátos, a fogyatékosságnak megfelelő tartalmak, követelmények kialakítása és teljesítése; Az iskola segítő megkülönböztetéssel, differenciáltan, egyénileg is segíti a tanulókat, elsősorban az önmagukhoz mért fejlődésüket értékelve. A fogyatékosság egyes típusaival összefüggő feladatokról a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának tantervi irányelve ad eligazítást, melynek értelmében: A sajátos nevelési igényű tanulók habilitációs, rehabilitációs célú ellátása A sajátos nevelési igényű tanulók különleges gondozási igénye biológiai, pszichológiai és szociális tulajdonság-együttes, amely a tanuló nevelhetőségének, oktathatóságának, képezhetőségének az átlagtól eltérő jellegzetes különbségeit fejezi ki. A sajátos nevelési igény kifejezi: a tanuló életkori sajátosságainak fogyatékosság által okozott részleges vagy teljes körű módosulását, az iskolai tanuláshoz szükséges képességek részleges vagy teljes kiesését, fejletlenségét, lassúbb ütemű és az átlagtól eltérő szintű fejleszthetőségét. A sajátos nevelési igény a szokásos tartalmi és eljárásbeli differenciálástól eltérő, nagyobb mértékű differenciálást, speciális eljárások alkalmazását, illetve kiegészítő fejlesztő, korrekciós, habilitációs, rehabilitációs, valamint terápiás célú pedagógiai eljárások alkalmazását teszi szükségessé. Ebben a munkában a szakirányú végzettséggel rendelkező gyógypedagógiai tanár/terapeuta kompetenciája: a programok, programcsomagok összeállítása, a habilitációs, rehabilitációs egyéni és kiscsoportos fejlesztés, 19

20 közreműködés az integrált nevelés, oktatás keretein belül a tanítási órákba beépülő habilitációs, rehabilitációs fejlesztő tevékenység tervezésében, ezt követően a konzultációban A sajátos nevelési igényű tanulók integrált oktatásának koncepciója, fejlesztésének céljai, feladatai, tartalmai, tevékenységei A fejlesztés céljai: A társadalmi, iskolai integráció biztosítása, a tanulók szocializációjának elősegítése. Az egyéni tanulási utak megtervezésének segítése. A továbbtanulásra, pályaválasztásra történő felkészítés. A lehető legönállóbb életvitelre történő felkészítés. A fejlesztés feladatai: A fejlesztés feltételeinek megteremtése: Személyi feltételek: tanulásban akadályozottak pedagógiája, valamint oligofrén gyógypedagógia szakos gyógypedagógus tanárok alkalmazása. Kapcsolattartás a Szakértői Bizottságokkal, Nevelési Tanácsadókkal, külső szaktanácsadókkal, logopédussal, szakemberekkel, akik esetenként segítik a munkánkat. Tárgyi feltételek: fejlesztő terem, szakkönyvek, fejlesztő könyvek, CD-k és játékok, informatikai eszközök. A fejlesztés előzetes feladatai: Az iskolánkba érkező SNI-s tanulók szakértői véleményét Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság készíti el. Már beiratkozáskor, illetve a tanév elején összegyűjtjük ezeket a szakvéleményeket. Az ezekben leírtakat az osztályfőnökökkel és a szaktanárokkal közösen áttanulmányozzuk, és ezek alapján határozzuk meg további feladatainkat. Néhány általános iskola fejlesztőpedagógusával folyamatos kapcsolatban állunk, ők már a nyolcadik osztályosok jelentkezési lapjával együtt elküldik a tanulójuk szakértői papírját. Az osztálylétszámok kialakításánál figyelembe vesszük az oda jelentkező SNI-s tanulók létszámát. {2011. évi CXC. tv.66. (7)} Az iskola gyógypedagógusa egy kimutatást készít az intézményünkbe járó sajátos nevelési igényű tanulókról, a Szakértői Bizottságoktól intézménykijelölést, valamint szükség szerint kontrollvizsgálatot igényel számukra. A fejlesztés további feladatai, tartalmai, tevékenységei: Igyekszünk fokozatosan elérni, hogy az iskolánkba érkező SNI-s tanulók elfogadó légkörben, toleráns környezetben, sikerélményekhez jutva, pozitívumaikat megerősítve tanuljanak. Törekszünk arra, hogy a tanárok, oktatók munkájában lehetőség szerint megvalósuljon a differenciált, személyre szabott oktatás, nevelés, pedagógusaink nyitottak és empatikusak, toleránsak legyenek. A tanév elején az iskola igazgatója elkészíti az SNI-s tanulók számára a felmentési határozatokat a szakértői véleményben foglaltaknak megfelelően 20

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2015 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

A nevelés-oktatás tervezése I.

A nevelés-oktatás tervezése I. A nevelés-oktatás tervezése I. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária (2004): Pedagógiai tervezés. Pécs, Comenius Bt. Kotschy Beáta (2003): Az iskolai

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2016 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

Az iskolák pedagógiai programjának köznevelési törvényben előírt kötelező felülvizsgálata. RAABE konferencia

Az iskolák pedagógiai programjának köznevelési törvényben előírt kötelező felülvizsgálata. RAABE konferencia Az iskolák pedagógiai programjának köznevelési törvényben előírt kötelező felülvizsgálata RAABE konferencia Budapest, 2013.02.28 dr. Gera Tibor Valamennyi iskolában A nemzeti köznevelésről szóló 2011.

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás 2. Tantervtípusok; NAT-ok TANTERV: Az iskolai műveltség foglalata, közvetítő eszköz a kultúra és az iskola, a kultúra képviselői és a tanárok között (. o (Báthory

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

Pedagógiai program. Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 7200 Dombóvár

Pedagógiai program. Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 7200 Dombóvár 2015 6 Pedagógiai program Ha hajót akarsz építeni, ne azért hívd össze az embereket, hogy fát vágjanak, szerszámokat készítsenek, hanem előbb keltsd fel bennük az olthatatlan vágyat a végtelen tenger iránt

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015

Közzétételi lista 2014/2015 Közzétételi lista 2014/2015 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához VÉGZETTSÉG

Részletesebben

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei:

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Helyi tanterv MELLÉKLET - 2011.évi CXC törvény nemzeti köznevelésről 6. számú Melléklete - 110/2012.(VI.4.) Kormányrendelet a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról,

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET Miskolci Magister Gimnázium OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET 2013/2014-es tanév 11. osztály Készítette : Berecz Mária OSZTÁLYFŐNÖKI MUNKATERV Az osztályfőnöki órák tematikája illeszkedik iskolánk nevelési koncepciójába

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Jászboldogházi

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013

Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013 Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013 A tevékenységi formák kialakításakor, megválasztásakor meghatározó a tanulók érdeklődése. A foglalkozások szervezését igényelheti

Részletesebben

A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák

A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák Zachár László A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák HEFOP 3.5.1. Korszerű felnőttképzési módszerek kidolgozása és alkalmazása Tanár-továbbképzési alprogram Szemináriumok Budapest

Részletesebben

A természetismeret munkaközösség munkaterve

A természetismeret munkaközösség munkaterve A természetismeret munkaközösség munkaterve A munkaközösség tagjai: Stankovicsné Soós Mária biológia-technika szakos nevelő, intézményvezetőhelyettes Csiszár Attila földrajz-testnevelés szakos nevelő Györéné

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Nevelési program helyi tanterv. Átdolgozott változat 2014.09.15.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Nevelési program helyi tanterv. Átdolgozott változat 2014.09.15. PEDAGÓGIAI PROGRAM Nevelési program helyi tanterv Átdolgozott változat 2014.09.15. Készült és átdolgozásra került a 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről, a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet,

Részletesebben

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik.

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik. 2008/2009. tanév Helyzetelemzés A 2004/2005-ös tanévvel kezdődően működik iskolánkban az integrációs rendszer, s ennek részeként követelmény lett a módszertani ismeretek frissítése, újítása és bővítése.

Részletesebben

2011/2012-es tanév rendje

2011/2012-es tanév rendje 2011/2012-es tanév rendje A tanév 2011. szeptember 1-jétől (csütörtök) 2012. június 15-ig (péntek) tart. Az első félév: 2012. január 13-ig (péntek) tart. 2012. január 20-ig (péntek) értesítés az I. félévben

Részletesebben

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Intézmény neve: Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 1. Általános felvételi eljárásban felvételi

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Besnyői Arany

Részletesebben

Társadalomismeret. Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő

Társadalomismeret. Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő Nem az számít, hány könyved van, hanem az, hogy milyen jók a könyvek. SENECA Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Társadalomismeret Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő 1

Részletesebben

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév Osztályfőnöki munkaterv 2016/17-es tanév Osztályfőnök: 5.a Fódi Judit 5.b Dienes Gábor 6.a Fekete Nagy Marianna 6.b Orbán Noémi 6.c Brotschollné Szabó Valéria 7.a Lóczy Ágnes 7.b Lipovics Mónika 8.a Arnold

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre

Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet és a 32/2008.

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Szeresd az egészséged, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ő a jövő. őrizd a szüleid egészségét! merta múlton épül föl a jelen és a jövő. Bárczy Gusztáv 2 Tartalom 1. Egészséges

Részletesebben

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23.

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23. A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok 2012. augusztus 23. Vonatkozó jogszabályok 2011. évi CXC tv. a nemzeti köznevelésről 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola reál munkaközösségének éves munkaterve

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola reál munkaközösségének éves munkaterve A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola reál munkaközösségének éves munkaterve (2016/2017. tanév) Készítette:.. Horváth Bernadett tanár Jóváhagyta:.. Szántó Zoltán intézményvezető Fertőszentmiklós,

Részletesebben

2015/2016. tanév rendje

2015/2016. tanév rendje 2. sz. melléklet: 2015/2016. tanév rendje 2015/2016. tanév rendje Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) SZEPTEMBER 8.00 Ünnepélyes tanévnyitó (szakközépiskola

Részletesebben

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉGEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE, KAPCSOLATTARTÁSÁNAK RENDJE, A PEDAGÓGUSOK MUNKÁJÁNAK SEGÍTÉSÉBEN

Részletesebben

AZ INTÉZMÉNY HIVATALOS NEVE, JOGÁLLÁSA, TÍPUSA, SZÉKHELYE

AZ INTÉZMÉNY HIVATALOS NEVE, JOGÁLLÁSA, TÍPUSA, SZÉKHELYE 1 AZ INTÉZMÉNY HIVATALOS NEVE, JOGÁLLÁSA, TÍPUSA, SZÉKHELYE Az intézmény hivatalos elnevezése: BÁTAI HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA Az intézmény székhelyének címe: 7149 Báta, Fő u. 174. Az intézmény alapításának

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV/1. Az általános iskolai oktatásban és a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásában a kerettanterv szerint oktatott

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógus azonosító száma 1. 79849671990 főiskola 2. 78216931335 főiskola

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 607 CÉLOK ÉS FELADATOK - Az osztályfőnöki munka célja a személyiségfejlesztés, az osztályközösség formálása, a különböző nevelési hatások integrálása.

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 2014/2015. tanév 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre,

Részletesebben

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben.

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136 Pályázat címe: Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázó neve: Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Pályázó címe:

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

Bókay János Humán Szakközépiskola

Bókay János Humán Szakközépiskola Beiskolázási tájékoztató a 2015-16. tanévre A tájékoztató a 35/2014. EMMI rendelet és a 20/2012. EMMI rendelet alapján készült. I. Általános adatok Az iskola neve: Bókay János címe: 1086 Budapest, Csobánc

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései SÁRBOGÁRDI MÉSZÖLY GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA Sorszám: Tanított tantárgy: Végzettség: Továbbképzés: 1 tanító, rajz tanító, rajz szak 2 angol

Részletesebben

KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA Felsős Szakmai Munkaközösségének 2013/2014. tanévi munkaterve

KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA Felsős Szakmai Munkaközösségének 2013/2014. tanévi munkaterve A SZÁZHALOMBATTAI KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA Felsős Szakmai Munkaközösségének 2013/2014. tanévi munkaterve Készítette: Élő Márta munkaközösség vezető Százhalombatta,2013-szeptember 15. Az iskola

Részletesebben

Az Addetur Baptista Gimnázium, Szakközépiskola és Speciális Szakiskola Diákönkormányzatának szervezeti és működési szabályzata

Az Addetur Baptista Gimnázium, Szakközépiskola és Speciális Szakiskola Diákönkormányzatának szervezeti és működési szabályzata Az Addetur Baptista Gimnázium, Szakközépiskola és Speciális Szakiskola Diákönkormányzatának szervezeti és működési szabályzata 2014. Tartalom 1. Általános rendelkezések... 3 2. A diákönkormányzat célja,

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

Szent-Györgyi Albert. Módosítás: 2015. december 21. 2/97

Szent-Györgyi Albert. Módosítás: 2015. december 21. 2/97 Kaposvári SZC Szigeti-Gyula János Egészségügyi Szakképző Iskolája Pedagógiai program 2015. Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy

Részletesebben

Gyakornoki felkészítés programja

Gyakornoki felkészítés programja Gyakornoki felkészítés programja Intézmény: A program érvényessége: Készítette: Jóváhagyta: Bedőné Fatér Tímea mentor Készült a gyakornok pedagógussal egyeztetve.. gyakornok Különleges körülmény, melyhez

Részletesebben

BEISKOLÁZÁS 2014/2015

BEISKOLÁZÁS 2014/2015 BEISKOLÁZÁS 2014/2015 Az iskola jellege, célkitűzése: Gimnáziumunkban az általános műveltséget megalapozó, kétszintű érettségi vizsgára, felsőfokú iskolai tanulmányok megkezdésére, valamint a munkába állásra

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége.

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége. Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.). MKM rendelet 8 (6) bekezdése kötelezi az intézményeket arra, hogy szülőket tájékoztassák az eredményességükről, felkészültségükről, a személyi feltételeihez kapcsolódó

Részletesebben

Különös közzétételi lista Mezőszemerei Általános Iskola 3378 Mezőszemere, Szabadság út 127.

Különös közzétételi lista Mezőszemerei Általános Iskola 3378 Mezőszemere, Szabadság út 127. Mezőszemerei Általános Iskola 3378 Mezőszemere, Szabadság út 127. Tel: 06-36-490-005 E-mail: mezisko@gmail.hu Ikt.sz:1074/2013.12.02. Ügyintéző: Bartók István ig. Különös közzétételi lista Mezőszemerei

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése Kaposi József A szempontok felsorolása a 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet( a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről) 2. számú mellékletéből

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

HELYI TANTERV VII. ÓRATERVEK

HELYI TANTERV VII. ÓRATERVEK HELYI TANTERV VII. ÓRATERVEK VII. 1. Szakiskolai óratervek VII. 2. Szakközépiskolai óratervek VII.1. SZAKISKOLAI ÓRATERVEK VII.1.1. Szakmai előkészítő évfolyam (9. évfolyam) I. Alapképzések II. Szocializáció

Részletesebben

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY KÉSZÍTETTE: Molnárné Kiss Éva MISKOLC 2015 Összesített óraterv A, Évfolyam 5. 6. 7. 8. Heti 1 0,5 óraszám Összóraszám

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2013 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE JUHÁSZ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2600 Vác Báthori u. 17-19 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján JUHÁSZ

Részletesebben

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján 1. kompetencia: Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás 1.1. Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik. 1.2. Rendelkezik a szaktárgy tanításához

Részletesebben

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Szakmai nap az integráció jegyében Mohács, 2013. október 24 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének

Részletesebben

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Intézkedési terv a 2011-2012-es tanévre vonatkozóan, a 2010-2011-es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Dobó István Gimnázium 3300. Eger, Széchenyi út 19. Készült: 2011. június 30.

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014-es tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014-es tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014-es tanévre Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola OM azonosító: 035424 www.hunfalvy-szki.hu 2012.10.30. TANULMÁNYI TERÜLETEK

Részletesebben

Vezetői ellenőrzési terv

Vezetői ellenőrzési terv Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu Kossuth Lajos

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1.A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. tanító,

Részletesebben

8. OSZTÁLYOSOKNAK FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

8. OSZTÁLYOSOKNAK FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 8. OSZTÁLYOSOKNAK FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2015/2016 2014. OKTÓBER 28. Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola 1011 Budapest, Ponty utca 3. TANULMÁNYI TERÜLETEK (TAGOZATOK)

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista i Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Pedagógus végzettsége Pedagógus szakképzettsége

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó A képzési idő: 2 félév A képző: Kodolányi János Főiskola A szakirányú továbbképzési szakon végzettek ismerik: - a pedagógiai értékelés hazai és

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai

Részletesebben

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Előadók: N. Kollár Katalin, Tamás Márta 2012. április 24. Milyen törvények és rendeletek vonatkoznak

Részletesebben

PEDAGÓGIAI- ÉS CSALÁDSEGÍTŐ MUNKATÁRS OKJ

PEDAGÓGIAI- ÉS CSALÁDSEGÍTŐ MUNKATÁRS OKJ PEDAGÓGIAI- ÉS CSALÁDSEGÍTŐ MUNKATÁRS OKJ 54-140-02 1. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása: A pedagógiai és családsegítő munkatárs köznevelési intézményekben foglalkoztatott szakember, aki felsőfokú

Részletesebben

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium A 2014/2015-es tanév munkaterve 1 Leviczky Cirill igazgató 1. BEVEZETÉS A 2014/2015-ös tanév munkatervének elkészítése különösen az

Részletesebben

Hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai

Hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai Hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai A Pedagógiai Programban foglaltak szerint: 2.11 Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái Követelmények: Számon

Részletesebben

MUNKATERV. Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév. Készítette: Kissné Unatényi Katalin. igazgató

MUNKATERV. Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév. Készítette: Kissné Unatényi Katalin. igazgató MUNKATERV Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév Készítette: Kissné Unatényi Katalin igazgató Bevezető gondolatok Nevelő-oktató munkánkat az iskola alapdokumentumai, valamint az azokban megnevezett

Részletesebben

FELSŐS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2015/2016

FELSŐS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2015/2016 FELSŐS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2015/2016 Készítette: Kulcsárné Balázsi Erika Munkaközösség vezető Apagy, 2015.08.31. 1 A gondolkodás teszi az ember nagyságát. (...) Az ember minden méltósága a gondolkodásban

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2016/2017-es tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2016/2017-es tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2016/2017-es tanévre 2 Beköszöntő helyett Választani mindig nehéz, hiszen a döntéssel, miközben új utak nyílnak, mások lezárulnak. Különösen nehéz ismeretek hiányában felelősségteljesen

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

Az értékelés rendszere

Az értékelés rendszere Az értékelés rendszere Terület, szempont Információforrás Indikátorok Súlyozás. Adminisztráció Elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet. Haladási és értékelő napló vezetése;

Részletesebben

Speciális Tagozat Munkaközösségének. Éves Munkaterve 2015/2016

Speciális Tagozat Munkaközösségének. Éves Munkaterve 2015/2016 Speciális Tagozat Munkaközösségének Éves Munkaterve 2015/2016 Személyi feltételek a tanév kezdéskor: Tagozatunkon a nevelő-oktató munka összevont csoportokban folyik. Tanulóink nagy része enyhe értelmi

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2011/2012-es tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2011/2012-es tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2011/2012-es tanévre Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola OM azonosító: 035424 www.hunfalvy-szki.hu 2010.10.01. TANULMÁNYI

Részletesebben

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Elfogadta az Abigél Középiskola nevelőtestülete: Debrecen, 2013. szeptember 10. Bencze Rita

Részletesebben

II. 4. A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓKRA OKTATÁSÁRA-NEVELÉSÉRE VONATKOZÓ KÜLÖN SZABÁLYOZÁSOK

II. 4. A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓKRA OKTATÁSÁRA-NEVELÉSÉRE VONATKOZÓ KÜLÖN SZABÁLYOZÁSOK II.4.1. A sajátos nevelési igényhez igazodó feladatok szervezése Intézményünk a feladatok megszervezését a részben kötelező és nem kötelező órák szervezésével látja el, amelyeken a felzárkóztatás, képességkibontakoztatás

Részletesebben

TÁMOP-3.3.13-13/1-2013-0001 Eötvös József Program Pedagógiai-szakmai szolgáltató intézet fejlesztése és Projektháló TEMATIKA

TÁMOP-3.3.13-13/1-2013-0001 Eötvös József Program Pedagógiai-szakmai szolgáltató intézet fejlesztése és Projektháló TEMATIKA TÁMOP-3.3.13-13/1-2013-0001 Eötvös József Program Pedagógiai-szakmai szolgáltató intézet fejlesztése és Projektháló TEMATIKA 30 órás közösségi mezőgazdasági pedagógus-továbbképzéshez zöldségtermesztés,

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból

QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból Piacsek László Zoltán szakképzési tanácsadó Iparkamara A kamara feladatai, szerepe a szakképzésben 1. Gyakorlati képzőhelyek

Részletesebben

Tantárgyi struktúra és óraszámok. (2014/2015. tanévtől)

Tantárgyi struktúra és óraszámok. (2014/2015. tanévtől) Tantárgyi struktúra és óraszámok (2014/2015. tanévtől) Tantárgyi struktúra és óraszámok Kötelező tantárgyak és óraszámok Óraterv a helyi tantervekhez 7 12. évfolyam hat évfolyamos gimnázium Tantárgyak

Részletesebben

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA III. KÖTET HELYI TANTERV KIEGÉSZÍTÉSE SZEPTEMBER 21.

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA III. KÖTET HELYI TANTERV KIEGÉSZÍTÉSE SZEPTEMBER 21. A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 031248 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA III. KÖTET HELYI TANTERV KIEGÉSZÍTÉSE 2010. SZEPTEMBER 21. 2 III. kötet TARTALOMJEGYZÉKE 1. Bevezetés 8 2. Idegen nyelv tanterv-kiegészítés

Részletesebben

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON Juhász Gabriella A digitális kompetencia fogalma A digitális kompetencia az elektronikus média magabiztos és kritikus alkalmazása munkában, szabadidőben

Részletesebben

Nyíregyháza, március 27. Szabó István Köznevelésért Felelős Államtitkári Kabinet

Nyíregyháza, március 27. Szabó István Köznevelésért Felelős Államtitkári Kabinet Nyíregyháza, 2014. március 27. Szabó István Köznevelésért Felelős Államtitkári Kabinet istvan.szabo@emmi.gov.hu Jogszabályi háttér Kötelező alkalmazandó 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

Könyvtári munkaterv. 2015/2016. tanév

Könyvtári munkaterv. 2015/2016. tanév Könyvtári munkaterv 2015/2016. tanév Olvassunk tehát minél többet, hiszen az irodalom az örökkévalóság távcsöve: felébreszti bennünk létünk rejtett erőit, amelyek átsegítenek minket sorsunk nagy viharain

Részletesebben

2008.01.19. Fővárosi Diákönkormányzati. A Diákakadémia célja. A tanulási folyamat

2008.01.19. Fővárosi Diákönkormányzati. A Diákakadémia célja. A tanulási folyamat Fővárosi Diákönkormányzati Akadémia Hotel Római, 2008. január 18. A Diákakadémia célja hogy a hallgatók megszerezzék mindazokat az ismereteket, készségeket és attitűdöt, amelyek szükségesek ahhoz, hogy

Részletesebben

SIÓFOKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM MARCALI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

SIÓFOKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM MARCALI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA SIÓFOKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM MARCALI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015 1 Tartalom 1. BEVEZETŐ... 5 1.1. Az intézmény jogi státusza... 5 1.2. Az intézményben ellátott oktatási-nevelési alapfeladatok...

Részletesebben