Pedagógiai program. Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 7200 Dombóvár

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pedagógiai program. Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 7200 Dombóvár"

Átírás

1 Pedagógiai program Ha hajót akarsz építeni, ne azért hívd össze az embereket, hogy fát vágjanak, szerszámokat készítsenek, hanem előbb keltsd fel bennük az olthatatlan vágyat a végtelen tenger iránt Saint-Exupery Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 7200 Dombóvár 1

2 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok Az egészségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok A közösségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok A pedagógusok helyi feladatai, az osztályfőnök feladatai A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység Az intézményi döntési folyamatban való tanulói részvételi rendje Kapcsolattartás a szülőkkel, tanulókkal, az iskola partnereivel A tanulmányok alatti vizsga vizsgaszabályzata Az értékelés rendje Az iskolaváltás, valamint a tanuló átvételének szabályai Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítása Az intézmény szakmai programja 34 A z intézmény helyi tanterve (szakközépiskola) A választott kerettanterv megnevezése A választott kerettanterv feletti Az intézmény helyi tanterve (szakiskola) Szakmai program tartalmi elemei Helyi tantervek tartalmi elemei Az oktatásban alkalmazható tankönyvek és taneszközök kiválasztásának elvei A Nemzeti alaptantervben meghatározott pedagógiai feladatok helyi megvalósítása Mindennapos testnevelés A választható érettségi vizsgatárgyak, melyekből közép-illetve emelt szintű érettségi vizsgára való felkészítést vállalja az intézmény: Az egyes középszintű érettségi vizsgatárgyak témakörei: Projektoktatás a szakiskolában Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározása A magasabb évfolyamra lépés feltételei 160 A gyakorlati képzésről a jogszabály által meghatározott mértékben igazoltan mulasztó tanuló esetében az évfolyam megismétlésének kötelezettsége alóli mentesítésének szabályai (Szt. 39 (3)-(5)) 161 Szakképesítésre történő felkészítéskor a tanuló előzetes szakirányú szakmai képesítése és szakirányú szakképesítés beszámíthatósága (Szt 22 (3) ) 162 Előzetes tanulmányok beszámíthatósága (Szt 27 (1) ) A magatartás és szorgalom értékelése A csoportbontások és az egyéb foglalkozások szervezési elvei A tanulók fizikai állapotának, edzettségének méréséhez szükséges módszerek Az iskola egészségnevelési és környezeti nevelési elvei A gyermekek, tanulók esélyegyenlőségét szolgálóintézkedések: A választható tantárgyak, foglalkozások, továbbá ezek esetében a pedagógusválasztás szabályai _ A jutalmazás, fegyelmezés iskolai elvei Felnőttoktatás Az esti illetve levelező képzés céljainak és feladatainak meghatározása: A felnőttoktatásra való jelentkezés, illetve az iskola magasabb évfolyamába való lépés feltételei: _ 173 Előzetes tanulmányok beszámíthatósága (Szt 27 (1) ) Az oktatás munkarendje: Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái; a tanulók magatartása, szorgalma értékelésének és minősítésének követelményei; a tanuló teljesítménye, magatartása és szorgalma értékelésének, minősítésének formái 175 A pedagógiai programmal kapcsolatos egyéb záró rendelkezések sz. melléklet 180 2

3 1. Az iskola nevelési programja 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai Iskolánk a Nemzeti alaptanterv és a Nemzeti Köznevelési Törvény, a szakképzési törvény, a felsőoktatási törvény és az érvényes kerettantervben megfogalmazódó alapelveket vállalja és ezek alapján kiemelt célként fogalmazza meg az alábbiakat: A tanuló rendelkezzen a társas emberi élethez nélkülözhetetlen szokások és magatartásmódok ismeretével, gyakorlatával. Tudjon a helyzethez illően viselkedni, kommunikálni. Tanulni vágyó és tanulni tudó, munkában kitartó diákok nevelése. Intézetünk vállalja a domináns szakmai és képzési célok megvalósítását az intézet által felvállalt szakmákban. A tanulók érzelmének fejlesztése, mélyítése, gazdagítása: szeretet, gyengédség a családtagok és embertársak iránt. Az iskolai célok megvalósításának lehetséges útjai: A tantárgyak, szakmák iránti érdeklődés felkeltése, a belső motivációs bázis kiépítése a tanítási órákon. A tantárgyaknál alkalmazott tanulási módszerek ismertetése a tanítási órákon, a kollégiumi foglalkozásokon. Önálló ismeretszerzés megtanítása. Kiemelten kezeljük az alaptevékenységek hatékony fejlesztését, lehetővé tesszük a felzárkóztatást és a tehetséggondozást. Fontos a nevelőtestület pedagógiai és didaktikai kultúrájának folyamatos fejlesztése, egységes nevelési és oktatási eljárások, követelményrendszerek kialakítása. Ennek érdekében célszerű továbbképzéseket szervezni, ahol a legújabb pedagógiai módszerek megismerésére, megvitatására, tapasztalatok átadására van lehetőség. A szakmai munkaközösségek bevonásával szervezhetők teljesítmény- és nevelési eredményvizsgálatok, az eredmények elemzése után, az azokból adódó feladatok meghatározása A személyiségformálás egyik kelléke az esztétikus környezet. Törekednünk kell arra, hogy diákjainkban alakuljon ki a szép iránti igény. Ennek érdekében a tantermeinket ízlésesen dekoráljuk és környezetünket tisztán tartjuk. Biztosítjuk, hogy tanulóink minél több művészeti alkotást ismerjenek meg, ennek érdekében színház-, múzeum- és kiállítás látogatásokat szervezünk. A könyvtári órák lehetővé teszik a tanult ismeretanyag nem tankönyvekben való felismerését. Ösztönözzük diákjainkat az alkalomhoz illő ízléses öltözködésre. A tanulók érzelemvilága fejlesztésének eszköze lehet az iskolai hagyományrendszer, az iskolai ünnepségeken való aktív részvétel, a szabadidő helyes eltöltésének biztosítása, versenyek szervezése, diák-önkormányzati programok összeállítása, osztályközösségen belül a névnapok megünneplése. Az iskolánk felvállalja az érettségire, az emeltszintű érettségire való felkészítést és vizsgáztatást, valamint a szakképzés vizsgáztatásait az általunk oktatott szakmákban. Felnőttképzés alapvető célkitűzései: A heterogén összetételű felnőtt hallgatók sajátítják el a szakma követelményeit, jussanak birtokába a szakmai jártasságoknak, készségeknek. A tehetséges hallgatóknak javasoljuk személyes beszélgetés után továbbtanulást. A kor igényéhez igazodva számítás-technikai képzést biztosítunk. Célunk a kor társadalmi elvárásainak közvetítése p1: pozitív viselkedéskultúra, tolerancia, felelősségtudat, vállalkozási készség, igényesség, egészséges életmód, környezet-védelem. 3

4 Felnőttoktatás célkitűzései: Az iskola az élethossziglani tanulás egyik állomása, bázisa legyen. A felnőtt hallgatókat olyan ismeretanyaghoz juttatni, amely birtokában a kétszintű érettségi vizsgán is tudásuk legjavát adják. Az itt megszerzett tudással felsőfokú tanulmányok folytatására is alkalmasak legyenek. Célokhoz rendelt lehetséges pedagógiai módszerek: Témahét A tananyag komplex elsajátításának egyik lehetséges formája. Amikor az adott tárgykört a diákok három-öt tanítási napon iskolai és iskolán kívüli helyszíneken, rugalmas időkeretek között, változatos tevékenységtípusok és sokszínű módszertani eszközök segítségével dolgozzák fel. Moduláris oktatási programok A tananyag kisebb, önmagában koherens részei a modulok, melyek az egyes tanórák anyagánál általában nagyobb, de a tanterv egészénél kisebb egységek. A modulok a tananyag egészén belül, azzal összehangoltan saját, jól átlátható követelménnyel rendelkeznek, azonos didaktikai elveket kell hogy kövessenek. A modulok sorrendje és egymásra épülése nem lehet véletlenszerű. A modulok kapcsolatban állnak egymással, melyben a legfontossabb az egész és a rész kapcsolata, valamint azok alá és fölérendeltségi viszonya. IKT fogalma Az információs és kommunikációs kultúrát minden gyermek számára hozzáférhetővé kell tenni. Az iskolarendszer feladata a tanulók felkészítése az információs társadalom viszonyaira. A tanulók az IKT használatával tudjanak tanulni, alkotni, dolgozni, művelődni, kapcsolatot, közösséget teremteni és szórakozni. A projekt A projekt egy összetett, komplex feladat feltételeit, folyamatait meghatározó tevékenység. A pedagógiai projekt egy összetett, komplex, gyakran a mindennapi életből származó téma feldolgozása célokkal, feladatok meghatározásával, munkamenet megtervezésével, eredmények bemutatásával. Egy sajátos tanulási egység, melynek középpontjában egy probléma, elvégzendő tevékenység áll. Olyan tanulásszervezés, stratégia, módszer, amely a hangsúlyt az ismeretek megszerzésének folyamatára helyezi. A megismerés fő forrása a tanuló érdeklődése, tapasztalata, tevékenysége. A projekt végére olyan produktumot várunk el, mely a lehetőségekhez mérten legteljesebb vonatkozásban tárja fel az adott gondolatkört. A csoportmunka módszerei: Munkalappal irányított csoportmunka. Csoportos problémamegoldás Vita Játék Szituációjáték, döntésjáték, szerepjáték, dráma Projekt Esettanulmány Mesterfokú tanítás Beszélgetés, megbeszélés 4

5 Kísérletezés Kiállítás Kirándulás Ötletroham A differenciált egyéni munka módszerei: Munkalappal végzett tevékenység Problémamegoldás egyéni munkában Játék Kísérletezés Kirándulás Kiállítás Tárgykészítés, történetírás, rajzolás Mesterfokú tanítás Esettanulmány Mestermunka Verseny Számítógéppel végzett munka Kulcskompetenciák fejlesztése Kompetenciaalapú oktatásban a különböző módszertani elemek segítségével (projekt, játék, tevékeny/felfedeztetős tanulás, problémaközpontú oktatás) el kell érni, hogy a diákok számára valódi élmény legyen a tanulás. Legyenek tisztában azzal, hogy milyen utat jártak be a tudás megszerzéséig és érezzék magukénak a megszerzett ismereteket. Legyenek aktív részesei a tanulási folyamatnak. Ehhez figyelembe kell venni az egyéni fejlettségi szintet és haladási ütemet. Nem elég azonban, ha a diák csak megszerzi az ismereteket. El kell érni azt, hogy képes legyen az önálló tanulásra. Ehhez az ismeretszerzési és rendszerezési technikákat folyamatosan gyakoroltatni kell és a meglevő tudást rögzíteni. Rendkívül fontos a tanulás sikeressége érdekében az anyanyelvi kultúra, az informatikai eszközök használatának fejlesztése és a tanulásban lemaradt diákok segítése, valamint a tehetséges tanulók képességeinek kibontakoztatása minél több tantárgy keretein belül. A lehető legtöbb alkalmat kell biztosítani az idegen nyelv gyakorlati alkalmazására és az aktív állampolgári magatartás gyakorlására. Kulcskompetenciák: Idegen nyelvi kommunikáció Az idegen nyelvi kommunikáció az anyanyelvi kommunikációra alapozva olyan képességeket is igényel, mint például a közvetítés, más kultúrák megértése. A tanuló nyelvtudásának szintje a hallott szöveg értése, beszédkészsége, olvasott szöveg értése és íráskészsége, melyek a tanuló igényei szerint változnak, melyet a társadalmi-kulturális környezet befolyásol. Az idegen nyelvi kommunikációhoz szükséges képességek felölelik a szóbeli üzenetek megértését, beszélgetések kezdeményezését, folytatását, és lezárását, valamint a szövegolvasást, értést és alkotást az egyéni igényeknek megfelelően. Így a tanuló képes lesz az egész életen át tartó tanulás részeként a nyelv nem formális keretekben történő elsajátítására is. Matematikai kompetencia 5

6 A matematikai kompetencia a matematikai gondolkodás fejlesztésének és alkalmazásának képessége, mely lehetővé teszi a tanuló felkészítését a mindennapok problémáinak megoldására. A matematikai kompetencia felöleli a matematikai gondolkodásmódhoz kapcsolódó képességek alakulását, használatát, a matematikai modellek alkalmazását, valamint törekvést ezek alkalmazására. A matematikai kompetencia birtokában a tanuló rendelkezik azzal a képességgel, hogy alkalmazni tudja az alapvető matematikai elveket és folyamatokat az ismeretszerzésben és a problémák megoldásában, a mindennapokban, otthon és a munkahelyen, képes lesz a dolgok logikus okának és érvényességének keresésére. Természettudományos kompetencia Természettudományos kompetencia készséget és képességet jelent arra, hogy ismeretek és módszerek sokaságának felhasználásával a tanuló magyarázatokat és előrejelzéseket tegyen a természetben, valamint az ember és a rajta kívüli természeti világ közt lezajló kölcsönhatásban lejátszódó folyamatokkal kapcsolatban, s ezek tudatában irányítsa cselekvéseit. E kompetencia magában foglalja az emberi tevékenység okozta változások megértését és az ezzel kapcsolatos, a fenntartható fejlődés formálásáért viselt egyéni és közösségi felelősséget. A természettudományos ismeretek birtokában a tanuló megérti a tudományos elméletek szerepét a társadalmi folyamatok formálódásában, az alkalmazások és a technológiák előnyeit, korlátait és kockázatait a társadalom egészében. Kritikus az áltudományos, az egyoldalúan tudomány- és technikaellenes megnyilvánulásokkal szemben. Képes és akar cselekedni a fenntartható fejlődés feltételeinek biztosítása érdekében lokálisan és globális vonatkozásokban egyaránt. Digitális kompetencia A digitális kompetencia felöleli az információs társadalom technológiáinak magabiztos és kritikus használatát a munka, a kommunikáció és a szabadidő terén. Magában foglalja a főbb számítógépes alkalmazásokat- szövegszerkesztés, adattáblázatok, adatbázisok, információtárolás kezelés, az internet által kínált lehetőségek és az elektronikus média útján történő kommunikáció- a szabadidő, az információ-megosztás, az együttműködő hálózatépítés, a tanulás és a kutatás terén. A szükséges képességek felölelik az információ megkeresését, összegyűjtését és feldolgozását, a kritikus alkalmazást, a valós és virtuális kapcsolatok megkülönböztetését. 1.2 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok Alapvető követelmény, hogy: A tanulók életkori sajátosságaiknak, adottságaiknak megfelelően iskolai és iskolán kívüli tevékenységükkel minél teljesebben bontakoztassák ki személyiségüket. A különböző ismeretek elsajátítása eszköz a tanulók értelmi, érzelmi, kommunikációs, cselekvési képességeinek fejlesztéséhez. Az ismeretek feltárása, feldolgozása megalapozza a tanulók műveltségét, eligazodásukat környezetükben, világképük kialakulását. Feladatok: A tanulókat meg kell ismertetni az iskolai szokásokkal, szabályokkal. Ehhez szükséges az együttműködési készség erősítése, a közös célok megvalósítása. A tanulóknak tisztelniük, becsülniük kell a család, az intézet, a társadalom értékeit. 6

7 Szükséges a kellő önismeret kialakítása. Fejleszteni kell az empátia képességet. A konfliktuskezelő képesség fejlesztése. Tudatosítani kell a toleráns magatartás szükségességét. Kulcskompetenciák Kommunikációs kultúra Anyanyelvi kommunikáció Anyanyelvi kommunikáció magában foglalja a fogalmak, gondolatok, érzések, tények és vélemények kifejezését és értelmezését szóban és írásban egyaránt (hallott és olvasott szöveg értése, szövegalkotás), valamint a helyes és kreatív nyelvhasználatot a társadalmi és kulturális tevékenységek során. Az anyanyelvi kommunikáció feltétele a megfelelő szókincs, valamint a nyelvtan és az egyes nyelvi funkciók ismerete. Így a tanuló rendelkezik majd azzal a képességgel, hogy különféle kommunikációs helyzetekben, szóban és írásban kommunikálni tud, kommunikációját figyelemmel kíséri és a helyzetnek megfelelően alakítja Célja: Alapvető célja az, hogy az anyanyelvi neveléshez kapcsolódva sajátosságai szerint részt vegyen a diákok kommunikációs képzésében. A kommunikációs célok megvalósításánál figyelembe kell venni: A kommunikációs kultúra részben a tudás alapja, részben a társadalmi érintkezésnek, az egyéni és közösségi érdek érvényesítésének, egymás megértésének, elfogadásának tényezője. Mindezek elsősorban az anyanyelv minél teljesebb ismeretét feltételezik. A kommunikációs nevelés feladatai: A szép, kifejező beszéd kialakítása a legfőbb cél. Ennek érdekében: minden tantárgy esetében a szóbeliség fokozása a feladat, a megnyilatkoztatásra biztatás, a kiselőadások alkalmazása, a véleménynyilvánítás és az érvelés gyakoroltatása, a kommunikációs zavarok, gátlások feltárása, a hátrányos helyzet megszüntetése, fel kell készíteni a tanulókat a vizsgahelyzetekre. 1. A rendszeres tantárgyi könyvtár használattal el kell érni, hogy a tanulók felismerjék a könyvtár szerepét az önálló tanulásban, az ismeretszerzésben. 2. Minden tanulónak lehetőséget kell biztosítani a számítógép, illetve az internet használatára. A tanulás A hatékony, önálló tanulás A hatékony, önálló tanulás azt jelenti, hogy a tanuló képes kitartóan tanulni, saját tanulását megszervezni egyénileg és csoportban egyaránt, ideértve az idővel és az információval való hatékony gazdálkodást is. A tanuló felismeri szükségletei és lehetőségeit, ismeri a tanulásfolyamatát. Ez egyrészt új ismeretek szerzését, feldolgozását és beépülését, másrészt útmutatások keresését és alkalmazását jelenti. E kompetencia elengedhetetlen eleme a motiváció és a magabiztosság. A hatékony és önálló tanulás arra készteti a tanulót, hogy előzetes tanulási és élettapasztalataira építve tudását és képességeit használja otthon, a munkában, a tanulási és képzési folyamatokban egyaránt. A hatékony és önálló tanulás feltétele, hogy a tanuló ismerje és értse saját tanulási stratégiáit, készségeinek és tudásának erős és gyenge pontjait, valamint képes legyen megtalálni a számára elérhető oktatási és képzési lehetőségeket. A hatékony és önálló tanulás olyan alapvető képességek meglétét igényli, mint az írás, olvasás, számolás, valamint az IST- eszközök használata. További 7

8 feltétel a saját tanulási stratégia kialakítása, a motiváció folyamatos fenntartása, a figyelem összpontosítása, valamint a tanulás szándékának és céljának kritikus mérlegelése. Cél: Minden iskola egyik legfontosabb feladata, hogy a tanulókat megtanítsa tanulni. Ehhez az adott életkornak megfelelő fejlettségű tanulási képességek szükségesek. A tanulás során-az egyes tantárgyaknál-meg kell valósítani az ismeretszerzést, a jártasságok és készségek kialakítását, valamint a képességek fejlesztését. A tanulás tanításánál figyelembe kell venni: A tanított tanulási szokások, valamint az órákon használt tanítási módszerek kölcsönhatását, ugyanis a tanítási órákon történő tanulás eredményessége főképpen a tanári módszereken múlik. A tanulás során a gyermek egész személyisége változik. A tanulásra való motiválás a pedagógus egyik legfontosabb feladata. Feladatok: A tanuláshoz való viszony tanítása. A tanuláshoz szükséges alapképességek fejlesztése (koncentrációs képesség, a beszédképesség, a kifejező hangos olvasás, a néma olvasás, az emlékezőképesség, a gondolkodási képesség, tájékozódási képesség). A helyes tanulási szokások kialakítása a szaktantárgyaknál. Az iskolánk szaktanárainak és szakoktatóinak nagyobb figyelmet kell fordítaniuk arra, hogy a tanítási órákon eredményes módszerekkel dolgozzanak, valamint tanítsák meg a tanulókkal, hogy milyen eljárásokat kell alkalmazni az adott tárgy eredményes elsajátításánál. A konfliktustűrés kialakítása. A kommunikációs képességek, a másokra való odafigyelés fejlesztése. A problémák kulturált megfogalmazása. Az intézetben teret kell adni a színes, sokoldalú iskolai életnek Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség Az esztétikai- művészeti tudatosság és kifejezőképesség magában foglalja az esztétikai megismerés, illetve elképzelések, élmények és érzések kreatív kifejezése fontosságának elismerését mind a tradicionális művészetek nyelvein, illetve a média segítségével, ideértve különösen az irodalmat, a zenét, a táncot, a drámát, a bábjátékot, a vizuális művészeteket, a tárgyak, épületek, terek kultúráját, a modern művészeti kifejezőeszközöket, a fotót s a mozgóképet. E kompetencia feltételezi a helyi, a nemzeti, az európai és az egyetemes kulturális örökségnek, valamint az egyénnek, közösségeinek a világban elfoglalt helyének tudatosítását, a főbb művészeti alkotások értő és beleérző ismeretét, a népszerű kortárs kultúra és kifejezésmód vonatkozásában is. Olyan képességek tartoznak ide, mint művészi önkifejezés, műalkotások és előadások elemzése, saját nézőpont összevetése mások véleményével, a kulturális tevékenységben rejlő gazdasági lehetőségek felismerése és kiaknázása. Hon és népismeret Célja: Iskolánk tanulói ismerjék meg hazánk, illetve a magyar nép kulturális örökségeit. A megismerésen túlmenően gyakorolják azokat a tevékenységeket, amelyek a Magyar Köztársaság megbecsüléséhez és a vele való azonosuláshoz vezetnek. Oktatási- nevelési eljárások: A közösségi hagyomány minden embert összeköti a múlttal, segít a jelenben és megalapozza a jövőt. 8

9 Először saját nemzeti értékeinket kell megismerni, azután az egyetemes értékeket. A tanulóknak meg kell érteniük a kettő közötti kölcsönhatást. A hon- és népismereti anyagnak elő kell segítenie olyan magatartás kialakítását, amely népünk kultúrájának megbecsüléséhez vezet. A tananyagok elsajátítása folyamán ki kell alakuljon a tanulóban a etnikumok ás nemzetiségek, más országokban élő népek ismerete, megbecsülése. Ezen ismeretanyagoknak alapvető szerepet kell játszaniuk iskolánk tanulóinak etikai, esztétikai, érzelmi, értelmi nevelésében, a társadalomba való beilleszkedésben. Feladatok: A tanulók ismerjék meg: lakóhelyük és Dombóvár illetve a kistérség, valamint Tolna megye gazdasági tevékenységét meghatározó tényezőket, környezetük és az ország gazdaságának főbb vonásait, a családi munkamegosztást, a lakóhelyük és Szeghalom város önkormányzatát, a helyi társadalmi szervezeteket. A társadalmi környezeten túl a tanulók ismerjék: lakóhelyük történetének, fejlődésének jelentősebb időszakait. Meg kell ismertetni velük Tolna megye, Dombóvár és a járáshoz tartozó települések történetét Ismerjék az iskolaalapító Herceg Esterházy Miklós életét, Tudják az iskola történetét Ismerjék Tolna megye és Dombóvár nevezetes személyiségeit. A lakóhely természeti adottságait. Védjék és becsüljék a természetet. Ismerjék a környezetet károsító szennyező anyagokat saját környezetükben. Kapcsolódás Európához, a nagyvilághoz: Célunk: Meg kell a tanulókkal ismertetni azt, hogy napjaink gazdasági, politikai, kulturális életét az integráció és a differenciálódás jellemzi. A XXI. században olyan problémákkal kerülünk szembe, amelyeknek megoldása nemzetközi összefogást kíván. Ezek alapján tudni kell, hogy: Az oktatásban a globális és helyi ismeretanyag egyensúlyát biztosítani kell. Napjainkban jellemző az országok egymásra utaltsága. Különösen jelentős az európai identitásra nevelés. Európához és a világhoz való csatlakozásunk akkor lesz sikeres, ha nem feledkezünk meg saját értékeinkről, arról, hogy Magyarország milyen eredményekkel járult hozzá az európai fejlődéshez. Nyitottnak kell lenni más népek, kultúrák iránt, elvetve más népeket becsmérlő magatartást. Feladatok: A tanulók ismerjék életkoruknak és képzési formáik követelményeinek megfelelően: A földrészek történelmét és földrajzát, különös tekintettel Európára. A napjainkban végbemenő gazdasági, politikai folyamatokat. A legfontosabb globális problémákat (gazdasági világválság, ökológiai válság, környezetszennyezés, helyi háborúk, terrorizmus, élelmezési problémák népességrobbanás, energiaválság, járványok, betegségek, drog, stb.) okait. Az európai országok összefogásának okait, előnyeit. A legfontosabb nemzetközi szervezetek (ENSZ, UNESCO, Európai Unió) létrejöttének történetét és szervezeti felépítését, hazánk részvételét e szervezetekben. Különös tekintettel ismerjék azt, hogy: 9

10 Mivel járult hozzá hazánk az európai, illetve a világkultúra gyarapításához. Azokat a magyar történelmi eseményeket, amelyek segítették Európa társadalmi fejlődését. Azokat a nagy történelmi személyiségeinket, akik az európai történelem élvonalába tartoztak. Világhírű tudósainkat, művészeinket. Tolna megye külföldi (Európa és más országok) kapcsolatait gazdasági, kulturális téren egyaránt. Tovább kell fejleszteni iskolánk nemzetközi kapcsolatait Ausztriával, Angliával, illetve Szlovákia, Felvidék, Erdély, Kárpátalja Szociális és állampolgári kompetencia Szociális és állampolgári kompetencia a harmonikus életvitel és a közösségi beilleszkedés feltétele, a közjó iránti elkötelezettség és tevékenység, amely felöleli a magatartás minden olyan formáját, amely révén a tanuló hatékony és építő módon vehet részt a társadalmi és szakmai életben. A személyes és szociális jólét megköveteli, hogy a tanuló rendelkezzék saját fizikai és mentális egészségére vonatkozó ismeretekkel, megértse az egészséges életvitelnek ebben játszott meghatározó szerepét. A sikeres kapcsolatok és társadalmi részvétel érdekében elengedhetetlen a normatudat, a viselkedési és az általánosan elfogadott magatartási szabályok megértése. Az állampolgári kompetencia képessé teszi a tanulót a konfliktusok kezelésére és a közügyekben való aktív részvételre. Az állampolgári kompetencia a demokrácia, az állampolgárság fogalmának és az állampolgári jogoknak az ismeretén alapszik. Magában foglalja az aktuális események, valamint a nemzeti, az európai és a világtörténelem fő eseményeinek és tendenciáinak ismeretét. E kompetencia alapja az a képesség, hogy különféle területeken hatékonyan tud a tanuló kommunikálni, figyelembe veszi és megérti a különböző nézőpontokat, beszélgető partnereiben bizalmat képes kelteni, viselkedése empatikus. Képes a stressz és frusztráció kezelésére, fogékony a változások iránt, együttműködő és magabiztos. Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia segíti a tanulót a mindennapi életben abban, hogy megismerje tágabb környezetét, és képes legyen a kínálkozó lehetőségek megragadására. E kompetencia alapját képezi azoknak a speciális ismereteknek és képességeknek, amelyekre a gazdasági tevékenységek során van szükség. A szükséges ismeretek egyrészt az egyén személyes, szakmai és /vagy üzleti tevékenységeihez illeszthető lehetőségek, kihívások felismerését, értelmezését, másrészt a gazdaság működésének átfogóbb megértését, a pénz világában való tájékozódást foglalják magukban. Az egyénnek tudatában kell lennie a vállalkozások pénzügyi és jogi feltételeivel is. Olyan készségek, képességek tartoznak ide, mint tervezés, szervezés, irányítás, vezetés, delegálás, az elemzés, a kommunikálás, a tapasztalatok értékelése, kockázatfelmérés és vállalás, egyéni és csapatmunkában történő munkavégzés. 1.3 Az egészségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok Bevezetés Az iskola nevelési alapértékei között első helyen áll az élet és egészség védelme. Az egészség, mint a társadalmi lét és pedagógiai funkció nélkülözhetetlen alapja, olyan érték, amelynek védelme minden pedagógusnak-szaktárgyi képzettségre való tekintet nélkülmindennapos nevelői feladat. Hasonló nevelési alapérték, az egészségvédelem, az egészséges életmódra nevelés, pedagógiai nyelven egészségnevelés. A WHO 1948-as alkotmánya szerint 10

11 az egészség a testi, lelki, szociális jólét állapota, egy folyamat, melyben a társadalom egészére vonatkozóan rövid és bosszú távon feladatok hárulnak mindannyiunkra. Az egészséges életmódon biológiai-mentális-szociális jólétet, biztonságot értünk. Az egészségfejlesztő iskola ismérvei: minden rendelkezésre álló módszerrel elősegíti a tanulók és a tantestület egészségének védelmét; együttműködést alakít ki a pedagógiai, az egészségügyi, a gyermekvédelmi szakemberek, jegyzők, rendőrség, szülők, diákok között az iskola egészséges környezete érdekében; kiemelt jelentőséget tulajdonít az egészséges étkezésnek, a testedzésnek és a szabadidő hasznos eltöltésének; oktatási-nevelési gyakorlatában tekintetbe veszi a pedagógusok és a tanulók jóllétét és méltóságát; az egészséges életmódra nevelés nem csupán a betegségek megelőzését jelenti, hanem a harmonikus életet is; a harmonikus életet megalapozó szokások a tanulók cselekvő részvételével alakítható ki. Az iskolai egészségfejlesztés, egészségnevelés feladatai, módszere: Az egészségfejlesztés fő feladata egy általánosan érvényes egészségfejlesztő politika kifejlesztése, egészségfejlesztő környezet megteremtése, az egészségfejlesztő közösségi tevékenység, az egyéni képességek fejlesztése. Az egészségnevelés olyan, változatos kommunikációs formákat használó, tudatosan létrehozott tanulási lehetőségek összessége, amely az egészséggel kapcsolatos ismereteket, tudást és életképességeket bővíti az egyén és a környezetében élők egészségének előmozdítása érdekében. A korszerű egészségnevelés egészség és cselekvésorientált tevékenység. Az iskolának, mint a szocializáció kitüntetett színterének a primer prevencióban van jelentős szerepe. A gyermekekre, fiatalokra gyakorolt hatása többrétegű komplex kommunikáció, ezáltal mód nyílik az egészségfejlesztés formáinak - az egészséges táplálkozás, az aktív szabadidő eltöltés, a mindennapos testmozgás, a személyi higiéné, a lelki egyensúly megteremtése, a harmonikus párkapcsolat kialakítása, az egészségkárosító magatartásformák elkerülése-megvalósítása. Az iskola feladata a testi-, lelki nevelés, feladata a testi, pszichikai, szellemi adottságaikban egészséges Fiatalok nevelése; személyiségfejlődésük, a társadalomba való beilleszkedésük segítsége. Továbbá az egészséges életmód, a harmonikus, erkölcsös és előrevivő életvitel szokásrendszerének kiépítése, hogy ezek számukra értékké váljanak; az ehhez szükséges ismeretek, készségek, attitűdök elsajátítása, kialakítása. Az egészségnevelés iskolai területei Helyzetelemzés Az egészséges életmód, életszemlélet, magatartás életkori sajátosságokhoz illeszkedő szempontjait beépítjük a helyi tantervbe. A következő témákat valósítjuk meg: szociális tényezők anyagi biztonság egészségügyi ellátás családvédelem egyéni és társadalmi felelősség 11

12 szociális biztonság Biológiai tényezők táplálkozás az étkezés, a táplálkozás egészséget befolyásoló szerepe; rendszeresség és a tudatosság; káros és kóros táplálkozási szokások mozgás az egészséges testtartás; a mozgás fontossága; rendszeres testedzés; mozogjunk egészségünk érdekében testápolás ápolt külső szexualitás barátság; párkapcsolat; a szexualitás szerepe az egészség megőrzésében; a rizikóvállalás és határai; Mentális tényezők önmagunk és egészségi állapotunk ismerete; az egészséges pszichológiai kultúra; az embertársakhoz fűződő kapcsolat; az énkép alakulása; serdülőkori konfliktusok; szocializáció folyamatának zavarai; személyiségfejlődés; társadalmi státusz és a hozzá kapcsolódó szerepek ; viselkedésmódok Egyéb tényezők értékek ismerete; a tanulás és a tanítás technikái; az idővel való gazdálkodás szerepe; a szenvedélybetegségek elkerülése; alkohol dohányzás játékszenvedély drogok a tanulási környezet alakítása; a természethez való viszony; az egészséges környezet jelentősége Az egészségfejlesztés iskola feladatai 12

13 Tanulásszervezési és tartalmi keretek tanórai foglalkozások szaktárgyi órák témafeldolgozása (ismeretátadás, interaktív gyakorlatok, esetelemzések) osztályfőnöki, biológia, kémia órák tanórán kívüli foglalkozások délutáni szabadidős foglalkozás kollégiumi foglakozás sportprogramok felvilágosító előadások egészségnap tájékoztató fórumok szülői értekezlet osztályszülői értekezleten fórum szakmai tanácskozások, tréningek (tanároknak és diákoknak) iskolán kívüli rendezvények kortárssegítő képzés más szervezetek által meghirdetett programokon való részvétel (KEF) A program megvalósításának módszerei egymásra épülő rendezvények (iskolán belül-tanárok, diákok, szülők részvételével) egészségfejlesztés szemléletének alakítása meghívott szakember segítségével tegyük szebbé közvetlen környezetünket-versenyek szervezése részvétel egészségfejlesztési továbbképzésen célok megvalósulásának értékelése egészségfejlesztő testmozgás folyamatos megvalósítása Erőforrás a program megvalósításához humán: iskolaorvos, védőnő, testnevelő, diákönkormányzatot segítő pedagógus, gyermek- és ifjúságvédelmi felelős anyagi: iskolai költségvetés, alapítványok (iskolai), pályázatok 1.4 A közösségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok A tanítási órán megvalósítható közösségfejlesztő feladatok: Tanórán: az osztályfőnöki és a tantárgyi órákon a pedagógusnak személyes példamutatás alapján kell a diákban kialakítani a megfelelő normát a közösségi magatartásokról, formákról. Ez nagymértékben hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a továbbiakban hogyan tud a közösségi kihívásoknak megfelelni. Tanórán kívül: diákjaink az iskolában szabadidős tevékenység közül választhatnak. Itt elméleti és gyakorlati ismereteket sajátítanak el. Osztály szintű tevékenységek, formák: tanulmányi kirándulások, rendezvények (Esterházy nap, szalagavató,mikulás kupa, Ökonap), 13

14 osztálytermek otthonossá tétele, kommunikációs foglalkozások. Osztálykirándulások A környezeti nevelés egyik hatékony módszere a tantárgyi időben szervezett terepi program, az osztálykirándulás szervezése. A helyi tanterv megvalósulását szolgálja. A valóságos környezet megismerésére, értékeinek befogadására, a problémák értelmezésére támaszkodik. A kirándulásokon az érzéki-megismerő tanulás, a cselekvő- felfedező magatartás dominál. Ösztönzi a kollektív és egyéni érdeklődés kialakulását. A szabad idő megszervezése, az önkiszolgálás, a tanulási helyzeteken kívüli csoportos tevékenységek és együttesen megélt élmények képezik fontos előnyeit. Nem elhanyagolható személyiség- és közösségfejlesztő hatása sem. A kirándulások időpontját munkatervünkben előre meghatározzuk. Megszervezéséért az osztályfőnök felelős. A kirándulás költségeit (útiköltség, szállás, étkezés, belépők) a tanulók fedezik, melyet az osztályfőnök a szülőkkel előzetesen megbeszél Az egyéb foglalkozások közösségfejlesztő feladatai: Iskola szintű tevékenységek, formák: minden iskolai ünnepség; megemlékezés, Esterházy diáknapok, Mikulás kupa Történelmi vetélkedő Szavaló verseny Kővári Tamás Emléktorna Szecskaavató Ökonap zöldnap Karácsonyi köszöntő műsor Pedagógus napi köszöntő iskolarádió külföldi cserekapcsolatok, (pályáztok útján) diákönkormányzat (érdekképviselet, képzés, véleménynyilvánítás, diákközgyűlés, panaszkezelés, rendezvények szervezése). Az iskola tanulóinak ünnepi viselete Lányoknak: fehér blúz, sötét alj, iskolajelvény vagy sál Fiúknak: sötét szövetnadrág, fehér ing, iskolajelvény vagy nyakkendő, zakó A diákönkormányzati munka közösségfejlesztési feladatai: A diákönkormányzatok a 2011.évi CXC. Nemzeti köznevelési törvény, illetve a 20/2012 (VIII.31) EMMI rendelet alapján működnek. A diákönkormányzat működését meghatározó legfontosabb tényezők: Tevékenysége a diákokat érintő minden kérdésre kiterjed. Munkáját segítő tanár koordinálja. A feladatok ellátásához ingyen használhatja az iskola helyiségeit és berendezéseit. Döntési joga van a nevelőtestület véleményének kikérésével. 14

15 Sajátközösségi életének tervezésében, szervezésében. Saját működési szervezeti szabályának megalkotásáról. Saját tájékoztatási rendszerének megalkotásáról és működtetéséről. A működtetéséhez biztosított anyagi eszközök felhasználásáról. Egy tanítás nélküli munkanap programjáról. Véleményezési joga van: A diákönkormányzat véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet a nevelési-oktatási intézmény működésével és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben. Az iskolai, kollégiumi diákönkormányzat véleményét az Nkt. 48. (4) bekezdésben meghatározottakon túl a tanulók közösségét érintő kérdések meghozatalánál, a tanulók helyzetét elemző, értékelő beszámolók elkészítéséhez, elfogadásához, a tanulói pályázatok, versenyek meghirdetéséhez, megszervezéséhez, az iskolai sportkör működési rendjének megállapításához, az egyéb foglalkozás formáinak meghatározásához, a könyvtár, a sportlétesítmények működési rendjének kialakításához, az intézményi SZMSZ-ben meghatározott ügyekben ki kell kérni. Azokban az ügyekben, amelyekben a diákönkormányzat véleményének kikérése kötelező, a diákönkormányzat képviselőjét a tárgyalásra meg kell hívni, és az előterjesztést, valamint a meghívót ha jogszabály másképp nem rendelkezik a tárgyalás határnapját legalább tizenöt nappal A diákönkormányzat szervezeti felépítése ás feladata az iskolában Osztályképviselők megbízása - feladata: az osztály érdekeinek képviselete, a megbízók tájékoztatása Osztályképviselők által megválasztott diáktanács elnök- feladata: az osztályképviselők irányítása, rendszeres tájékoztatása, a segítő tanár munkájának segítése, bizonyos rendezvényeken a szervezési feladatok ellátása A diákönkormányzat évente újra választandó Októberben kerül rá sor. Az osztályképviselők megválasztják a diáktanács elnökét, jelenleg egy tanuló látja el ezt a feladatot. Éves munkaterv készítése,elfogadása Házirend véleményezése Diákgyűlés szervezése, ahol az iskolát érintő kérdésekről hall a diákság tájékoztatót Havonta egyszer ülésezik a diáktanács, ahol tájékoztatót hallanak az aktuális témákból. A rendelkezésre álló anyagi javak közös elosztása és felhasználása Év végi beszámoló készítése. A segítő tanár feladata: A diákönkormányzat és a tantestület közötti rendszeres kapcsolattartás. A diáktanács munkájának kidolgozása, s abban aktív részvétele. Pozitív magatartás elősegítése. Problémamegoldó képesség kialakítása és fejlesztése A szabadidős tevékenység közösségfejlesztő feladatai: A szabadidős tevékenységeknél a legfontosabb célok: A személyiségfejlődés elősegítése 15

16 Pihenés, regenerálódás biztosítása A hangos szórakozás (sport, játék, bulik )biztosítása A művelődés biztosítása Mindehhez kapcsolódnia kell az élményeknek, az érzelmi élet fejlesztésének és a társas kapcsolatok alakításának. A szabadidős tevékenységben a prioritásként elfogadott értékek- A legfőbb érték az ember és A tudás, mint érték - komplex módon jelentkezik a többi középpontba helyezett értékkel együtt, a hatékonyságot éppen a komplexitás segíti. Mindenekelőtt a sokoldalú széleskörű ismeretszerzés, tapasztalatszerzés lehetőségein, útjain keresztül egyén és közösség számára önfejlesztő hatású. A jól szervezett, szakszerűen irányított szabadidő fejleszti a testi-lelki és szellemi egészséget, az akaratot, a jellemet, a cselekvési képességeket, az erkölcsi arculatot, a művelt magatartást, a kulturált viselkedést, az értékeket, az emberi érintkezési formákat, a közösségi és társadalmi tudatot, a nemzeti tudatot Az igényes szabadidő kultúremberhez illő életmódbeli szokásrendszert alakít ki. Fejleszti a személyközi kapcsolatokat a különböző nemű, adottságú, eltérő képességű fiatalok között a pozitív irányú kötődéseket. Jelentősen hozzájárul a társadalmi beilleszkedési zavarok csökkenéséhez, a szocializációs folyamatok tudatosabb vezérléséhez. Tudomásul kell vennünk, hogy feltételrendszerünk megteremtésének határt szabnak: a helyi pénzügyi lehetőségek hogy diákjaink nagy része bejáró tanuló hogy a tanulóink családjának nagy része anyagi gondokkal küzd Cél: A szabadidős tevékenységgel kössük le jó irányba a tanulók energiáját és tanítsuk meg őket a szabadidő sokszínű, igényes és hasznos eltöltésére. Közösségi tudat erősítése, az érzelmi élet gazdagítása. Feladat: Alapvető kultúrtechnikák elsajátíttatása, a kommunikáció fejlesztése Biztosított legyen a szabad választás és oldja a napi feszültséget Elégítsük ki az egyéni érdeklődést, segítsük a tehetségek fejlődését: szakkörök, sportkörök működtetése, versenyek, vetélkedők, bemutatók szervezése A szülők körében a gyermekek szabadidős tevékenysége iránti felelősség ébrentartása 1.5 A pedagógusok helyi feladatai, az osztályfőnök feladatai A pedagógusok feladatainak részletes listáját személyre szabott munkaköri leírásuk tartalmazza. A pedagógusok legfontosabb helyi feladatait az alábbiakban határozzuk meg. a tanítási órákra való felkészülés, a tanulók dolgozatainak javítása, a tanulók munkájának rendszeres értékelése, a megtartott tanítási órák dokumentálása, az elmaradó és a helyettesített órák vezetése, érettségi, különbözeti, felvételi, osztályozó vizsgák lebonyolításában való részvétel kísérletek összeállítása, dolgozatok, tanulmányi versenyek összeállítása és értékelése, a tanulmányi versenyek lebonyolítása, tehetséggondozás, a tanulók fejlesztésével kapcsolatos feladatok, 16

17 felügyelet a vizsgákon, tanulmányi versenyeken, iskolai méréseken, iskolai kulturális, és sportprogramok szervezése, osztályfőnöki, munkaközösség-vezetői, diákönkormányzatot segítő feladatok ellátása, az ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátásában való részvétel szülői értekezletek, fogadóórák megtartása, részvétel nevelőtestületi értekezleteken, megbeszéléseken, részvétel a munkáltató által elrendelt továbbképzéseken, a tanulók felügyelete óraközi szünetekben és ebédeléskor, tanulmányi kirándulások, iskolai ünnepségek és rendezvények megszervezése, iskolai ünnepségeken és iskolai rendezvényeken való részvétel, részvétel a munkaközösségi értekezleteken, tanítás nélküli munkanapon az igazgató által elrendelt szakmai jellegű munkavégzés, iskolai dokumentumok készítésében, felülvizsgálatában való közreműködés, szertárrendezés, a szakleltárak és szaktantermek rendben tartása, osztálytermek rendben tartása és dekorációjának kialakítása. Az osztályfőnököt az osztályfőnöki munkaközösség vezetőjével konzultálva az igazgató bízza meg minden tanév júniusában, elsősorban a felmenő rendszer elvét figyelembe véve. Az osztályfőnök feladatai és hatásköre Az iskola pedagógiai programjának szellemében neveli osztályának tanulóit, munkája során maximális tekintettel van a személyiségfejlődés jegyeire. Együttműködik az osztály diákbizottságával, segíti a tanulóközösség kialakulását. Segíti és koordinálja az osztályban tanító pedagógusok munkáját. Kapcsolatot tart az osztály szülői munkaközösségével. Figyelemmel kíséri a tanulók tanulmányi előmenetelét, az osztály fegyelmi helyzetét. Minősíti a tanulók magatartását, szorgalmát, minősítési javaslatát a nevelőtestület elé terjeszti. Szülői értekezletet tart. Ellátja az osztályával kapcsolatos ügyviteli teendőket: digitális napló, napló vezetése, ellenőrzése, félévi és év végi statisztikai adatok szolgáltatása, bizonyítványok megírása, továbbtanulással kapcsolatos adminisztráció elvégzése, hiányzások igazolása. Segíti és nyomon követi osztálya kötelező orvosi vizsgálatát. Kiemelt figyelmet fordít az osztályban végzendő ifjúságvédelmi feladatokra, kapcsolatot tart az iskola ifjúságvédelmi felelősével. Tanulóit rendszeresen tájékoztatja az iskola előtt álló feladatokról, azok megoldására mozgósít, közreműködik a tanórán kívüli tevékenységek szervezésében. Javaslatot tesz a tanulók jutalmazására, büntetésére, segélyezésére. Meghatározza mely tanulók kapnak év végén jutalom könyveket 17

18 Részt vesz az osztályfőnöki munkaközösség munkájában, segíti a közös feladatok megoldását. Rendkívüli esetekben órát látogat az osztályban. 1.6 A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenységek A tehetséggondozás a személyiségben lévő adottság, különleges képesség személyiségfejlesztési folyamatba illeszkedő, ugyanakkor differenciált és hatványozott kibontása, melynek iskolai gyakorlata igen sokszínű. Végrehajtható a tanórákon differenciált foglalkozások, új pedagógiai módszerek alkalmazásával vagy tanórán kívüli tevékenységek formájában. Tanórai tehetséggondozás A szakközép iskolai képzés kiemelt tantárgyait emelt ban és csoportbontásban oktatjuk. A közvetlenebb, aktívabb forma a hatékonyabb munka alapja egyéni tempót, a differenciált oktatás lehetőségét kínálja. Tanórán kívüli tevékenységek A tömegoktatás mellett a tehetségek kiválasztását és velük való foglalkozást minél több területet felölelő a kötelező tanórán kívüli foglalkozások beiktatásával lehet elképzelni. A tanórán kívüli munka egyik színtere a szakköri foglalkozás. Ezek a foglalkozások tanulói igények alapján szerveződnek és a szaktanár által összeállított tematika alapján dolgoznak. Elsősorban a szakiskolában az úgynevezett SZKTV versenyre való felkészítés történik egyénileg, szakköri formában. A tanórán kívüli tehetséggondozás másik nagy színtere a versenyeztetés. A verseny lényege a megmérettetés. Az egészséges versenyszellem mindig a teljesítmények motorjaként szolgált, itt érvényesülhet leginkább az egyéni szándék, ambíció. A versenyekre való felkészülés keretei között nyílik mód a felfedező/felfedeztető tanulás új technikáinak alkalmazására, a projekt-módszer bevezetésére, a tevékenységalapú tanulás megvalósítására. A felkészítés a tanulmányi versenyekre függ a tantárgy sajátosságaitól, legtöbb esetben egyéni, személyre szóló projektmunkában történik, különösen az OSZTV, SZKT keretében induló versenyzők esetében. Ennek munkaformáit az egyes munkaközösségek alakítják ki hagyományaiktól, szándékuktól függően, az egyes versenyterveket a munkaközösségi munkatervek tartalmazzák. Az egyéni felkészülési terv elkészítése az érintett szaktanár kompetenciája. A munkaformák változatosak. Emelt szintű érettségire felkészítés A kötelező és választható érettségi tárgyakból a diákok igényei alapján, legalább 5 diák jelentkezése esetén indítunk középszintű, illetve emelt szintű érettségi vizsgára előkészítő képzést a évfolyamon. A 11. évfolyamra járó tanulók április 20-ig adják le a.12. évfolyamra választott fakultatív tantárgyak listáját, annak feltüntetésével, hogy középszintű vagy emeltszintű érettségi vizsgára kíván felkészülni. A választott tantárgyakat módosítani csak a következő tanév végén igazgatói engedéllyel lehet A kötelező érettségi tantárgyak 18

19 Magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, idegen nyelv tantárgyakból iskolánk megszervezi kellő számú érdeklődő esetén az emeltszintű érettségi vizsgára felkészítő képzést (az idegen nyelvek közül angolból és németből). Választható érettségi tantárgyak A fizika, kémia, biológia, földrajz, informatika, testnevelés, idegen nyelv (angol, német,) szakmai alapozó tárgyak közül lehet választani a kötelező érettségi tárgyak mellé legalább egyet. A legtöbb tantárgy esetében több csoport indításának is adottak a feltételei, amennyiben a jelentkezők száma ezt indokolja A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkózását segítő program Differenciált óraszervezéssel, korrepetálásokkal segítjük a döntően környezeti ártalom miatt fellépő tanulási gyengeség leküzdését, ahol átmeneti következmény az elvárható tanulási eredményességtől való eltérés. A sajátos nevelési igényű tanulók esetében is a NAT ban meghatározott egységes fejlesztési feladatokat kell alapul venni. Ennek során a tanulók lehetőségeikhez, korlátaikhoz és speciális igényeikhez igazodva elsősorban a következő elvek szerint kell a munkát megszervezni: A feladatok megvalósításához hosszabb idősávok, keretek megjelölése ott, ahol erre szükség van; Szükség esetén sajátos, a fogyatékosságnak megfelelő tartalmak, követelmények kialakítása és teljesítése; Az iskola segítő megkülönböztetéssel, differenciáltan, egyénileg is segíti a tanulókat, elsősorban az önmagukhoz mért fejlődésüket értékelve. A fogyatékosság egyes típusaival összefüggő feladatokról a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának tantervi irányelve ad eligazítást, melynek értelmében: A sajátos nevelési igényű tanulók habilitációs, rehabilitációs célú ellátása A sajátos nevelési igényű tanulók különleges gondozási igénye biológiai, pszichológiai és szociális tulajdonság-együttes, amely a tanuló nevelhetőségének, oktathatóságának, képezhetőségének az átlagtól eltérő jellegzetes különbségeit fejezi ki. A sajátos nevelési igény kifejezi: a tanuló életkori sajátosságainak fogyatékosság által okozott részleges vagy teljes körű módosulását, az iskolai tanuláshoz szükséges képességek részleges vagy teljes kiesését, fejletlenségét, lassúbb ütemű és az átlagtól eltérő szintű fejleszthetőségét. A sajátos nevelési igény a szokásos tartalmi és eljárásbeli differenciálástól eltérő, nagyobb mértékű differenciálást, speciális eljárások alkalmazását, illetve kiegészítő fejlesztő, korrekciós, habilitációs, rehabilitációs, valamint terápiás célú pedagógiai eljárások alkalmazását teszi szükségessé. Ebben a munkában a szakirányú végzettséggel rendelkező gyógypedagógiai tanár/terapeuta kompetenciája: a programok, programcsomagok összeállítása, a habilitációs, rehabilitációs egyéni és kiscsoportos fejlesztés, 19

20 közreműködés az integrált nevelés, oktatás keretein belül a tanítási órákba beépülő habilitációs, rehabilitációs fejlesztő tevékenység tervezésében, ezt követően a konzultációban A sajátos nevelési igényű tanulók integrált oktatásának koncepciója, fejlesztésének céljai, feladatai, tartalmai, tevékenységei A fejlesztés céljai: A társadalmi, iskolai integráció biztosítása, a tanulók szocializációjának elősegítése. Az egyéni tanulási utak megtervezésének segítése. A továbbtanulásra, pályaválasztásra történő felkészítés. A lehető legönállóbb életvitelre történő felkészítés. A fejlesztés feladatai: A fejlesztés feltételeinek megteremtése: Személyi feltételek: tanulásban akadályozottak pedagógiája, valamint oligofrén gyógypedagógia szakos gyógypedagógus tanárok alkalmazása. Kapcsolattartás a Szakértői Bizottságokkal, Nevelési Tanácsadókkal, külső szaktanácsadókkal, logopédussal, szakemberekkel, akik esetenként segítik a munkánkat. Tárgyi feltételek: fejlesztő terem, szakkönyvek, fejlesztő könyvek, CD-k és játékok, informatikai eszközök. A fejlesztés előzetes feladatai: Az iskolánkba érkező SNI-s tanulók szakértői véleményét Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság készíti el. Már beiratkozáskor, illetve a tanév elején összegyűjtjük ezeket a szakvéleményeket. Az ezekben leírtakat az osztályfőnökökkel és a szaktanárokkal közösen áttanulmányozzuk, és ezek alapján határozzuk meg további feladatainkat. Néhány általános iskola fejlesztőpedagógusával folyamatos kapcsolatban állunk, ők már a nyolcadik osztályosok jelentkezési lapjával együtt elküldik a tanulójuk szakértői papírját. Az osztálylétszámok kialakításánál figyelembe vesszük az oda jelentkező SNI-s tanulók létszámát. {2011. évi CXC. tv.66. (7)} Az iskola gyógypedagógusa egy kimutatást készít az intézményünkbe járó sajátos nevelési igényű tanulókról, a Szakértői Bizottságoktól intézménykijelölést, valamint szükség szerint kontrollvizsgálatot igényel számukra. A fejlesztés további feladatai, tartalmai, tevékenységei: Igyekszünk fokozatosan elérni, hogy az iskolánkba érkező SNI-s tanulók elfogadó légkörben, toleráns környezetben, sikerélményekhez jutva, pozitívumaikat megerősítve tanuljanak. Törekszünk arra, hogy a tanárok, oktatók munkájában lehetőség szerint megvalósuljon a differenciált, személyre szabott oktatás, nevelés, pedagógusaink nyitottak és empatikusak, toleránsak legyenek. A tanév elején az iskola igazgatója elkészíti az SNI-s tanulók számára a felmentési határozatokat a szakértői véleményben foglaltaknak megfelelően 20

Készítette: Ráczné Váradi Éva igazgató intézményegység-vezetők szakmai munkaközösségvezetők és a nevelőtestület

Készítette: Ráczné Váradi Éva igazgató intézményegység-vezetők szakmai munkaközösségvezetők és a nevelőtestület Szerencs, 2013.03.25. Készítette: Ráczné Váradi Éva igazgató intézményegység-vezetők szakmai munkaközösségvezetők és a nevelőtestület 1 Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni,

Részletesebben

243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet. a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról. Általános rendelkezések

243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet. a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról. Általános rendelkezések 243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról A közoktatásról szóló - többször módosított - 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról

Részletesebben

10. a.sz. melléklet A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA. Nevelési program. OM azonosító: 031202

10. a.sz. melléklet A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA. Nevelési program. OM azonosító: 031202 10. a.sz. melléklet A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA Nevelési program OM azonosító: 031202 AZ ISKOLA NEVELÉS-OKTATÁS ALAPVETŐ CÉLJAI A KULCSKOMPETENCIÁK FEJLESZTÉSE Az iskolai

Részletesebben

Pedagógiai program. Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola 3000 Hatvan Balassi Bálint út 17.

Pedagógiai program. Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola 3000 Hatvan Balassi Bálint út 17. Pedagógiai program Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola 3000 Hatvan Balassi Bálint út 17. 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A veszprémi DEÁK FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA - 8200 Veszprém, Aradi vértanúk útja 2. OM azonosító: 037033 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Elfogadta a Nevelőtestület: 2013.03.26. 2 Tartalomjegyzék Bevezető...4 Iskolánk

Részletesebben

A vasvári Béri Balogh Ádám Gimnázium, Posta- és Bankforgalmi Szakközépiskola Pedagógiai Programja. (a módosításokkal egységes szerkezetben)

A vasvári Béri Balogh Ádám Gimnázium, Posta- és Bankforgalmi Szakközépiskola Pedagógiai Programja. (a módosításokkal egységes szerkezetben) A vasvári Béri Balogh Ádám Gimnázium, Posta- és Bankforgalmi Szakközépiskola Pedagógiai Programja (a módosításokkal egységes szerkezetben) 2 Tartalomjegyzék a pedagógiai programhoz Tartalomjegyzék a pedagógiai

Részletesebben

Pedagógiai Program BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT

Pedagógiai Program BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT Pedagógiai Program BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT 2011 A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE 1. BEVEZETÉS... 0 1. Makláry

Részletesebben

Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium Pedagógiai Programja 2013

Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium Pedagógiai Programja 2013 Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium Pedagógiai Programja 2013 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai...

Részletesebben

DIÓSGYŐRI SZENT FERENC RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA

DIÓSGYŐRI SZENT FERENC RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÓSGYŐRI SZENT FERENC RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 Tartalomjegyzék Bevezető gondolatok 3. oldal 1 Az intézmény nevelési programja 6. oldal 1.1. Az iskolai nevelés-oktatás alapvető

Részletesebben

Széchenyi István Gimnázium 1118 Budapest, Rimaszombati út 2-4. PEDAGÓGIAI PROGRAM OM: 102794 2013.09.01- Baski Ferenc. igazgató

Széchenyi István Gimnázium 1118 Budapest, Rimaszombati út 2-4. PEDAGÓGIAI PROGRAM OM: 102794 2013.09.01- Baski Ferenc. igazgató Széchenyi István Gimnázium 1118 Budapest, Rimaszombati út 2-4. PEDAGÓGIAI PROGRAM OM: 102794 2013.09.01- Baski Ferenc 1 igazgató Tartalomjegyzék FEJEZET FEJEZET CÍME SZÁMA Fedőlap Tartalomjegyzék AZ ISKOLA

Részletesebben

Pedagógiai program 1

Pedagógiai program 1 Pedagógiai program 1 BEVEZETÉS... 8 1 Az iskola nevelési programja... 9 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 11 1.2 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos

Részletesebben

Móra Ferenc Általános Iskola

Móra Ferenc Általános Iskola Móra Ferenc Általános Iskola Helyi pedagógiai program 2013. Intézményi adatok 1 Az intézmény neve: Móra Ferenc Általános Iskola OM azonosító: 035182 Székhelye: 1214 Budapest, Tejút u. 10. Fenntartó: Klebelsberg

Részletesebben

Tartalom 1 Az iskola nevelési programja 3

Tartalom 1 Az iskola nevelési programja 3 0 2013 Tartalom 1 Az iskola nevelési programja 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 3 1.1.1 Az iskolánkban folyó nevelő oktató munka pedagógiai alapelvei

Részletesebben

Pedagógiai program. Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29.

Pedagógiai program. Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29. 2013 Pedagógiai program Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29. 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai,

Részletesebben

A Szajoli Kölcsey Ferenc Általános Iskola. Pedagógiai Programja

A Szajoli Kölcsey Ferenc Általános Iskola. Pedagógiai Programja A Szajoli Kölcsey Ferenc Általános Iskola Pedagógiai Programja Készítette: Némethné Gerecs Judit igazgató TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ GONDOLATOK... 6 I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 7 1.Az intézmény

Részletesebben

Széchenyi Zsigmond Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Széchenyi Zsigmond Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Széchenyi Zsigmond Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA "Csak az tanítson, aki már eleget tanult." (gróf Széchenyi Zsigmond) 2014. 1 TARTALOM A SZÉCHENYI ZSIGMOND ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Radnóti Miklós Általános Iskola

Radnóti Miklós Általános Iskola Radnóti Miklós Általános Iskola Pedagógiai Programja Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM KÖKÖNYÖSI OKTATÁSI KÖZPONT SZAKKÖZÉPISKOLA NAGY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM TAGINTÉZMÉNYE 2013. MÁRCIUS

PEDAGÓGIAI PROGRAM KÖKÖNYÖSI OKTATÁSI KÖZPONT SZAKKÖZÉPISKOLA NAGY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM TAGINTÉZMÉNYE 2013. MÁRCIUS PEDAGÓGIAI PROGRAM KÖKÖNYÖSI OKTATÁSI KÖZPONT SZAKKÖZÉPISKOLA NAGY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM TAGINTÉZMÉNYE 2013. MÁRCIUS 1 AZ INTÉZMÉNY KÜLDETÉSNYILATKOZATA... 4 1.1 Rövid áttekintés intézményünkről iskolatörténet...

Részletesebben

A NEMESVÁMOSI PETŐFI SÁNDOR NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A NEMESVÁMOSI PETŐFI SÁNDOR NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A NEMESVÁMOSI PETŐFI SÁNDOR NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Innen csak indulni lehet, S aki indul, visszajöhet. Tisztesség dolgában mindig Tanulhat itt, el a sírig.

Részletesebben

Pedagógiai Program. Szihalmi Általános Iskola és AMI 3377 Szihalom Hunyadi út 138.

Pedagógiai Program. Szihalmi Általános Iskola és AMI 3377 Szihalom Hunyadi út 138. 2013 Pedagógiai Program 031593 Szihalmi Általános Iskola és AMI 3377 Szihalom Hunyadi út 138. Tartalomjegyzék: 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.3. Fejlesztési területek nevelési célok... 9 1.4. A

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM ZALASZENTGRÓT

PEDAGÓGIAI PROGRAM ZALASZENTGRÓT PEDAGÓGIAI PROGRAM ZALASZENTGRÓT 2013 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 3 1.2 A személyiségfejlesztéssel

Részletesebben

Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Móra Ferenc Felnőttoktatási Gimnáziuma. Pedagógiai program 2014.

Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Móra Ferenc Felnőttoktatási Gimnáziuma. Pedagógiai program 2014. Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Móra Ferenc Felnőttoktatási Gimnáziuma Pedagógiai program 2014. Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett

Részletesebben

Intézmény neve:hunyadi Mátyás Általános Iskola

Intézmény neve:hunyadi Mátyás Általános Iskola Intézmény neve:hunyadi Mátyás Általános Iskola Pedagógiai program 2013. március Intézmény székhelye, címe: Újszentmargita 4065 Újszentmargita, Hunyadi u.5. Intézmény OM-azonosítója: 031191 Intézmény fenntartója:

Részletesebben

Tatabányai Árpád Gimnázium. Pedagógiai Programja

Tatabányai Árpád Gimnázium. Pedagógiai Programja A Tatabányai Árpád Gimnázium Pedagógiai Programja 2013 Ezt a Pedagógiai Programot a Tatabányai Árpád Gimnázium nevelőtestülete 2013. szeptember 30-ai értekezletén az Iskolaszék, a Szülői Munkaközösség

Részletesebben

AZ EGRI KOSSUTH ZSUZSANNA SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS KÖNYVTÁR PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014.

AZ EGRI KOSSUTH ZSUZSANNA SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS KÖNYVTÁR PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014. AZ EGRI KOSSUTH ZSUZSANNA SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS KÖNYVTÁR PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014. Bevezető Az iskolák szakmai önállóságának, sajátos arculati bemutatásának legfontosabb alapdokumentuma

Részletesebben

A BÁTONYTERENYEI KOSSUTH LAJOS TÉRSÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A BÁTONYTERENYEI KOSSUTH LAJOS TÉRSÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A BÁTONYTERENYEI KOSSUTH LAJOS TÉRSÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Tartalomjegyzék Bevezető 5 Küldetésnyilatkozat 6 Helyzetelemzés 7 Családi háttér 7 A tanulóközösség

Részletesebben

A keszthelyi Zöldmező Utcai Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

A keszthelyi Zöldmező Utcai Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény A keszthelyi Zöldmező Utcai Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A 2014. Tartalom Az iskola adatai...

Részletesebben

KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI SZENT ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI SZENT ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 1 KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI SZENT ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 6800 HÓDMEZŐVÁSÁRHELY SZENT ISTVÁN U.75. telefon /fax: 62/245-066 e-mail: iskola@szentistvanisk.hu szentistvanisk.hu

Részletesebben

SZENT ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA

SZENT ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA SZENT ISTVÁN MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM Székesfehérvár Tartalomjegyzék I. Nevelési program... 5 1. Küldetésnyilatkozat... 5 1. 1. Az Intézmény történet... 5 1.

Részletesebben

A NYERGESÚJFALUI KERNSTOK KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A NYERGESÚJFALUI KERNSTOK KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A NYERGESÚJFALUI KERNSTOK KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 1 Tartalomjegyzék 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei,

Részletesebben