A SZONEK Királyegyházai Általános Iskola és Óvoda Tagintézményének INFORMATIKAI STRATÉGIÁJA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A SZONEK Királyegyházai Általános Iskola és Óvoda Tagintézményének INFORMATIKAI STRATÉGIÁJA"

Átírás

1 A SZONEK Királyegyházai Általános Iskola és Óvoda Tagintézményének INFORMATIKAI STRATÉGIÁJA

2 Bevezetés Az oktatási informatikai stratégia célja olyan, a korszerű tudásalapú társadalom követelményeinek megfelelő oktatási informatikai hálózat, informatikai eszközök és oktatási módszerek létrehozása, amelyek hatékonyan támogatják az iskolai oktatásban résztvevő tanulók és tanárok munkáját, valamint olyan oktatást támogató igazgatási információs rendszerek bevezetését és használatát teszik lehetővé, amelyek hatékonyabbá teszik az intézményi működést. Az információs és tudásalapú társadalomban fontossá válik a megváltozó munkaerő piaci feltételekhez való alkalmazkodás képessége - lévén a gyorsuló technológiai fejlesztések miatt folyamatosan és egyre gyorsabban változnak a munkaerő-piaci elvárások, amelyek már egy életen keresztül követelik meg a naprakészséget. A megváltozó munkaerő-piaci feltételekhez való alkalmazkodás képességét IKT eszközökkel hatékonyan lehet kialakítani az esélyegyenlőség biztosítása mellett. Az oktatás feladata, hogy a tanulókat felkészítse a munkaerőpiacon való eredményes szerepvállalásra, mely szerepnek fontos eleme az egész életen át való tanulásra való nyitottság valamint az IKT eszközök és alkalmazások készségszintű ismerete. Az IKT fejlesztések tartalmi vonatkozásai: Az EU kiemelt hangsúlyt helyez az információs társadalom technológiáinak minél szélesebb körű elterjesztésére és fejlesztésre. Az EU versenyképesség, az információs társadalom kihívásainak megfelelő oktatás. Korszerű, IKT-ra alapozott módszerek meghonosítása az oktatásban. Az emberi erőforrás felkészítése az IKT alkalmazására, továbbképzések. Az infrastrukturális ellátottság biztosítása. 2

3 I. HELYZETELEMZÉS 1. Infrastruktúra és technikai háttér 1.1. Informatikai hálózat Iskolánk a Sulinet-Közháló program keretében 4 Mbit/sec sávszélességű ADSL Internet kapcsolattal rendelkezik. A helyi számítógépek 100%-a rendelkezik internet eléréssel. A szaktantermek 1-1 db számítógéppel és vezeték nélküli internet eléréssel rendelkeznek. A tanári szobában lévő számítógépeket a kollégák rendszeresen használják. Az intézmény könyvtára és különálló épületben lévő két tanterme egyelőre nem rendelkezik internet eléréssel. Módszertani szempontból igen fontos, hogy a növekvő mennyiségű és egyre korszerűbb eszközöket hogyan helyezzük el, hogy azok lehetővé tegyék a digitális kompetencia (mint kulcskompetencia) fejlesztését az informatika tantárgy keretein kívül is IKT eszközök Az informatika szaktanteremben 11 db gép áll a tanulók rendelkezésére, a szaktanárok pedig itt 1 db számítógépet és 1 db lézernyomtatót használhatnak. A tanári szobában 2 db számítógép, 1 db lézernyomtató és 2 db multifunkciós gép található. Az igazgatói iroda 1 db számítógéppel és 1 db színes lézernyomtatóval felszerelt. Az iskolatitkári irodában 1 db számítógép, 1 db laptop, 1 db nyomtató és 2 db multifunkciós gép segíti az adminisztratív munkát. Tanulóink asztali számítógépeket és a TIOP 1.1.1/09 pályázat keretében beszerzett 52 db tanulói laptopot is folyamatosan használják. Az 52 db tanulói laptop mellé rendelt 4 db tanári laptopon tanári felügyeleti rendszer működik. A TIOP 1.1.1/07 pályázat keretében várhatóan további laptopok, interaktív táblák és projektorok kerülnek beszerzésre. Az intézmény tulajdonában lévő gépparkot folyamatosan frissítjük. Az intézmény rendelkezik 3 db digitális kamerával, 3 db digitális fényképezőgéppel és 4 db projektorral is. 3

4 A TÁMOP pályázat keretében az alábbi ERFA típusú beszerzések valósultak meg: 6 db laptop, 2 db digitális fényképezőgép, 1 db lézernyomtató, 1 db digitális kamera, 1 db projektor, 1 db HD monitor és 2 db mikroport. Ezek a TIOP 1.1.1/09 pályázat beszerzéseihez hasonlóan kistérségi tulajdonban vannak Adatbiztonság Vírusvédelem: A munkaállomások vírusvédelme megoldott. A Közháló beépített szolgáltatásait használjuk, ezen kívül az intézményben lévő minden gépen telepítve van az Avast vírusfigyelő- és vírusirtó program, amelyet folyamatosan frissítünk. Adatvédelmi és informatikai szabályzattal rendelkezik az intézmény. Tartalmát az intézmény pedagógusai és dolgozói megismerték. 2. Pedagógiai érték A pedagógusok módszertani szabadsága révén a számítógép csak a tanárok tudatos döntése alapján válhat az oktatás mindennapos eszközévé. A tanárok számítógép-használati gyakorlatának megismerése, a kompetenciáik felmérése, valamint munkakörülményeik megismerése nélkül aligha lehet intézményi szinten érvényes programot alkotni az oktatási célú számítógép-használatra kiterjedő érvénnyel. Felmértük, hogy a pedagógusok IKT kompetenciáiban, motivációiban, IKT használati pedagógiai módszereiben, valamint IKT eszközökben az iskola milyen tőkével rendelkezik. Probléma viszont, hogy az iskolában nincs főállású rendszergazda A pedagógusok képzettsége A pedagógusok a továbbképzések során megszerzik, megszerezték azt a tudás, amivel a kompetenciaalapú oktatást végezni tudják. A kompetenciaalapú oktatásra való átállást a más intézményektől eltanulható bevált módszerek és saját fejlesztésű jó gyakorlatunk segíthetik. Valamennyi pedagógus részt vett projektoktatás, kooperatív tanulási technikák és a tevékenységközpontú pedagógiák módszertani képzésen. Az alábbi táblázat összefoglalja, hogy az intézmény pedagógusai milyen kompetenciák 4

5 rendelkeznek az IKT eszközök használatához és a kompetencia alapú oktatás sikeres megvalósításához: Képzés típusa Új tanulásszervezési eljárások Kompetencia alapú matematika Kompetencia alapú szövegértés Kompetencia alapú életpálya építés, életvitel SNI együttnevelés Differenciált tanulásszervezés IPR hatékony együttnevelés IPR tevékenységközpontú pedagógiák Mérés-értékelés IKT továbbképzés ECDL továbbképzés Új oktatásszervezési eljárások vezetőknek Változásmenedzsment vezetőknek Résztvevők száma 5 fő 2 fő 2 fő 1 fő 1 fő 9 fő 9 fő 6 fő 1 fő 5 fő 4 fő 2 fő 2 fő Az intézmény pedagógusainak informatikai felkészültsége A számítógép napi munkaeszköz. Minden kolléga napi gyakorlatában biztonsággal kezeli és használja a számítógépet, 5 pedagógus vett részt az IKT alkalmazását segítő képzésen, 4 kollégának ECDL számítógép kezelői vizsgája van, 2 kolléga számítástechnika szakos tanár. 5

6 2.2. A tanárok önértékelése az IKT tanítási célú felhasználását illetően A képzettség mellett a magabiztosság is alapvető szerepet játszik abban, hogy a tanárok alkalmazzák-e az IKT-t az órán. A tanárok keresik a kész, jól használható oktatási anyagokat, óravázlatokat, prezentációkat. A legtöbb tanár kommunikációra, ismeretszerzésre, a tanórára való felkészülésre használja a számítógépet, emellett azonban természetesen közvetlenül az oktatásban is egyre nagyobb szerepet kap. Ahhoz, hogy a tanárok az oktatásban is rendszeresen alkalmazzák a korszerű módszereket, rutinszerűvé, napi gyakorlattá kell válniuk ezeknek az alkalmazásoknak. El kell érni, hogy a megismert módszereket és eszközöket továbbra is használják, és beépítsék ezeket napi munkájukba. 3. IKT tartalmak, tananyagok Digitális tananyagok főként a TÁMOP pályázat keretében kerültek beszerzésre: Matematika, logika és szövegértés-szövegalkotás kompetenciaterületeken, valamint számos szaktárgy (történelem, földrajz, biológia, fizika, kémia, német, angol) tekintetében. Az interaktív tábla és a digitális tananyag megjelenésével a digitális kompetencia fejlesztését, lehetőség szerint minden műveltségterületen biztosítani kell. Térítésmentesen használható digitális tartalom az alábbi formában ismert és alkalmazott: - Sulinet Digitális Tudásbázis, - Realika digitális foglalkozásgyűjtemény a matematika, fizika, kémia, biológia órák során, - Sulinet Digitális Mozgóképtár földrajz, biológia, kémia és fizika tantárgyakhoz, - Mozaweb, - Google Earth. 6

7 3.1. SWOT-analízis Az alábbi táblázatban összefoglaljuk az erősségeket (belső tényezőket, amelyek jól működnek), gyengeségeket (belső tényezőket, amelyek rosszul vagy hiányosan működnek), a lehetőségeinket (külső tényezők, amelyek segítik az erősségek kihasználását), illetve a veszélyeket (külső tényezők, amelyek kockázatot jelentenek). Belső, befolyásolható Külső, nem befolyásolható ERŐSSÉGEK LEHETŐSÉGEK pozitív megfelelő technikai felszereltség digitális tananyagok a pedagógusok jelentős része képzett, sokan vettek részt számítógép használatot segítő és módszertani képzésen tanulói laptopok saját Jó gyakorlat: Tanulói laptop program az alsó tagozaton IKT eszközök használatához megfelelő pénzalap tananyagfejlesztés országos és helyi szinten számítógépes infrastruktúra további fejlesztése új IKT tartalmak megismerése pályázati lehetőségek a szaktanterem bővítése az iskola nagy részén az internet hozzáférés biztosított GYENGESÉGEK VESZÉLYEK nincs rendszergazda feladatokat ellátó negatív személy digitális taneszközök viszonylag szűk körű használata (elsősorban a nem mindig megfelelő minőség miatt) tematikus tervezés, óravázlatok hiánya a rendelkezésre álló sávszélesség nem mindig elegendő csökken az iskoláskorú diákok száma, tanulólétszám csökken normatívák csökkenése finanszírozási bizonytalanságok, források korlátozottak oktatás szerepének presztízsvesztése 7

8 3.2. Problémafa a SWOT-analízis elemei alapján A rendszer működésének problémái Az infrastruktúra és a technika hiányosságai Személyi, szervezeti problémák Tananyagok, taneszközök Lassú internet, rendelkezésre álló sávszélesség Sáv Tanulói laptopok hiánya Nincs rendszergazdai feladatokat ellátó személy Állandó technikai felügyelet megoldatlan Tematikus tervezés, óravázlatok hiánya Nincs iskolán belüli elektronikus tananyagbázis Szaktantermek technikai ellátottsága hiányos IKT módszertani hiányosságok Kidolgozatlanok a tantervek Tanulói összetétel, diákok motiváltsága 8

9 II. AZ ISKOLA KÜLDETÉSNYILATKOZATA, JÖVŐKÉPE Szeretnénk érni, hogy a tanulás-tanítás folyamatában jelentős szerepet kapjanak az informatikai eszközök és módszerek, a számítógéppel támogatott oktatási megoldások terjedésének előmozdítása a készségfejlesztés és ismeret-átadás folyamatában. További célunk, hogy mindennapos gyakorlattá váljon az új informatikai eszközök felhasználása és az új pedagógiai módszerek alkalmazása. A tanuló informatikai ismeretei, a tanárok IKT módszertani kultúrája olyan legyen, hogy képesek legyenek az adott kor kihívásainak megfelelni. Ennek eredményeképpen olyan helyzetet kell teremteni, hogy az infrastruktúra, a tanárok motiváltsága, szakmai és módszertani kultúrája, a tantervek és tananyagok alkalmasak legyenek a kompetencia alapú tudás magasabb szintre emeléséhez, modern IKT eszközök bevonásával. Ennek érdekében cél: - az infokommunikációs technológiával (IKT) támogatott oktatási módszerek kifejlesztése, adaptálása és elterjesztése az oktatás minden szintjén, - az oktatás hatékonyságának növelése, - a kompetencia alapú oktatás támogatása, - tehetséggondozás, felzárkóztatás, - a hátrányos helyzetűek és sajátos nevelési igényűek integrált oktatása, - a tanulók egyéni fejlesztését szolgáló differenciált tanulásszervezési eljárás, - az élethosszig tartó tanulásra való felkészítés, - a munkaerő piaci igényekhez való rugalmas alkalmazkodóképesség kifejlesztése, - a decentralizált helyhez nem kötött tanulási folyamat támogatása, - az IKT- t támogató módszertani pedagógus-, alap- és továbbképzés megteremtése, - az oktatás módszertani fejlődéséhez szükséges eszközök fejlesztése és biztosítása, - a multimédia eszközrendszerének hatékony kihasználása, 9

10 - a dokumentációk digitalizálása, - az idegen-nyelv oktatás, a készségek elsajátításának támogatása, - az erőforrások hatékonyabb kihasználása, - az IKT-ra támaszkodó oktatási módszerek alkalmazásához az eszközszükséglet naprakész és folyamatos biztosítása a tanulás színterein (pl.: számítógépterem, könyvtár), - a pedagógusok oktatási, képzési, adminisztrációs, továbbképzési tevékenységéhez kapcsolódó eszközszükséglet folyamatos fejlesztése, biztosítása, - az intézményi adminisztrációs eszközök biztosítása, - tanuló-számítógép arány további javítása, az EU-s normákhoz való igazítása, - az intézményi hálózati hozzáférési helyek további bővítése. Szeretnénk elérni, hogy valamennyi tanulócsoportban alkalmazásra kerüljenek olyan módszerek, amelyekben használnak IKT eszközöket a tanárok. Ne kerüljön ki az iskolából olyan tanuló, aki nem tudja használni a számítógépet az ismeretszerzéshez és a tanuláshoz. Az itt szerzett ismeret alapot adjon a későbbi modern tanulási és képzési formákhoz, a munkaerőpiacon való jobb elhelyezkedéshez. A célok megvalósítása érdekében szükség lesz nagyobb sávszélességű internet kapcsolatra, és legalább annyi számítógépes állomásra, ahány az IKT-vel támogatott tananyagok tárgyainak oktatásához szükséges. Cél, hogy az intézménynek minden tanára tudjon megfelelő szinten a számítógéppel dolgozni. 10

11 III. CÉLRENDSZER, TEVÉKENYSÉGEK MEGFOGALMAZÁSA A SWOT-analízisben és a problémafában megfogalmazott hiányosságokra, gyengeségekre megoldásokat keresve meghatároztuk a tervezett célokat, feladatokat, projekteket. Számba vettük a megvalósítás kockázatait, meghatároztuk a tárgyi feltételeket és ezen célok időtávját, prioritását. 11

12 Fő cél, fejlesztendő terület Időtáv Az informatikai hálózat alkalmas legyen a programhoz tartozó összes tanterem és érintett közösségi terület megfelelő minőségű kommunikációjának biztosítására Állandó rendszergazda, IKT asszisztens alkalmazása Oktatáspolitikai céloknak megfelelő multimédiás, prezentációs eszközpark megteremtése Cél eléréséhez szükséges eszközök, tevékenységek Forrás Infrastruktúra és technikai háttér (informatikai hálózat) Internet sávszélességének bővítése _ 1 Intézményi hálózat kialakítása _ 3 Rendszergazda, IKT asszisztens alkalmazása Intézményi 1 költségvetés Infrastruktúra és technikai háttér (IKT-eszközök) rövid Az új eszközök telepítése: interaktív tábla, Pályázat (jelenlegi) 1 projektor Tanulói laptopok alkalmazása rövid 4 osztálynyi tanulói laptop használata Pályázat (jelenlegi) 1 Az IKT-ra támaszkodó oktatási módszerek alkalmazásához az eszközszükséglet biztosítása Interaktív eszközök a tantermek 40 %-ában Pályázat (jelenlegi) 1 Súlyozás, rangsor 1: legfontosabb 5: legkevésbé fontos 12

13 Fő cél, fejlesztendő terület Időtáv Infokommunikációs technológiával (IKT) támogatott oktatási módszerek elterjesztése Cél eléréséhez szükséges eszközök, tevékenységek Pedagógiai érték, pedagógusok kompetenciái Óralátogatások biztosítása a saját intézményen belül (az IKT használat, mint megfigyelési szempont) Belső módszertani műhelygyakorlat megszervezése, rendszeres megbeszélések Forrás _ 4 _ 4 Súlyozás, rangsor 1: legfontosabb 5: legkevésbé fontos Állandó innováció ösztönzése: változatos munkaformák kialakítására, új tartalmak keresésére, készítésére. Folyamatos visszajelzés és önértékelés _ 1 biztosítása a pedagógusok számára.(imip) A diákok visszajelzéseinek értékelése (IMIP) 1 Konkrét pedagógustovábbképzési programok lebonyolítása A műveltségi területekhez változatos, jó minőségű, interaktív IKT tartalom A pedagógiai munka értékelési szempontjai bővüljenek a pedagógusok IKT használati aktivitásának mérésével és értékelésével. (IMIP) _ 4 Részvétel IKT módszertani képzéseken Pályázat 2 IKT-tartalmak, tananyagok rövid IKT módszerek beillesztése a tanmenetekbe _ 4 közép Belső innováció, saját fejlesztésű IKT anyagok _ 1 _ 3 biztosítása. hosszú Tanulói és tanári e-portfólió megvalósítása az iskolában Királyegyháza, Palkó Ottó, igazgató 13

IKT FEJLESZTÉSI STRATÉGIA

IKT FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 8. SZÁMÚ MELLÉKLET A Dugonics András Piarista Gimnázium, Szakközépiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium IKT FEJLESZTÉSI STRATÉGIA SZEGED 2010 I. Az oktatási intézmény meghatározása Az

Részletesebben

Fekete István Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola INFORMATIKAI STRATÉGIÁJA

Fekete István Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola INFORMATIKAI STRATÉGIÁJA Fekete István Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola INFORMATIKAI STRATÉGIÁJA Készítették: Németh Sándor Herbert Zoltán Jóváhagyta: Érvényes: 2015. augusztus 31. Osztani magad,

Részletesebben

IKT stratégia. A Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Kollégium. Pedagógiai programjának XIV. kötete 2010.

IKT stratégia. A Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Kollégium. Pedagógiai programjának XIV. kötete 2010. Kompetenciafejlesztés Salgótarjánban IKT stratégia A Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai programjának XIV. kötete 2010. 1 Kompetenciafejlesztés Salgótarjánban Tartalom Arany

Részletesebben

OKTATÁSI INFORMATIKAI STRATÉGIA

OKTATÁSI INFORMATIKAI STRATÉGIA Informatikai Főosztály OKTATÁSI INFORMATIKAI STRATÉGIA OM Informatikai Főosztály Budapest, 2004. március 26. TARTALOMJEGYZÉK 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 4 POLITIKAI ÉS GAZDASÁGI KÖRNYEZET... 8 2. BEHATÁROLÁS...

Részletesebben

TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A

TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A Projektnyitó nap TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése /tanulói laptop program/ A nyírábrányi Ábrányi Emil Általános Iskola Informatikai

Részletesebben

A Károlyi Mihály Magyar-Spanyol Tannyelvű Gimnázium helyzetelemzése TÁMOP 3.1.4.

A Károlyi Mihály Magyar-Spanyol Tannyelvű Gimnázium helyzetelemzése TÁMOP 3.1.4. A Károlyi Mihály Magyar-Spanyol Tannyelvű Gimnázium helyzetelemzése TÁMOP 3.1.4. 1 Károlyi Mihály Magyar Spanyol Tannyelvű Gimnázium 2. Az intézmény bemutatása 2.1. Az intézményi feladatellátás jogi és

Részletesebben

A HELYESÍRÁSI KÉSZSÉG FEJLESZTÉSE DIGITÁLIS ESZKÖZÖK SEGÍTSÉGÉVEL

A HELYESÍRÁSI KÉSZSÉG FEJLESZTÉSE DIGITÁLIS ESZKÖZÖK SEGÍTSÉGÉVEL A HELYESÍRÁSI KÉSZSÉG FEJLESZTÉSE DIGITÁLIS ESZKÖZÖK SEGÍTSÉGÉVEL Készítette: Tálasné Czenke Erika Zagyvarékas, 2010. június 2. TARTALOM JEGYZÉK: HELYZETELEMZÉS IKT HELYZETELEMZÉS A SZÖVGEGÉRTÉS-SZÖVEGALKOTÁS

Részletesebben

Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Pedagógiai Program

Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Pedagógiai Program Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola felhasznalo 5600. B É K É S C S A B A, T H U R Z Ó U. 33. Tartalomjegyzék Mottó... 6 BEVEZETŐ... 7 1. INTÉZMÉNYÜNK NEVELÉSI PROGRAMJA... 8 1.1. Pedagógiai

Részletesebben

Pályázat. a Ceglédi Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola. intézményvezetői beosztásának ellátására

Pályázat. a Ceglédi Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola. intézményvezetői beosztásának ellátására Pályázat a Ceglédi Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola intézményvezetői beosztásának ellátására Imréné Lukácsi Ildikó matematika fizika - számítástechnika szakos középiskolai tanár ildiready@gmail.com

Részletesebben

AZ ÁBRÁNYI EMIL ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

AZ ÁBRÁNYI EMIL ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 1 AZ ÁBRÁNYI EMIL ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA I. 2 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 4 1. PREAMBULUM...5 1.1. Az iskola tömör /emblémaszerű/ leírása:...5 1.2. Az iskola földrajzi működési területe...7

Részletesebben

HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA I. rész

HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA I. rész A Cecei Általános Iskola és Alapi Tagiskolájának HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA I. rész A Cecei Általános Iskola érvényben levő pedagógiai programjának felhasználásával összeállította és szerkesztette: Király

Részletesebben

GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM

GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 8 1. Bevezető... 8 1.1 Intézményünk bemutatása... 10 1.2 Bay Zoltán Általános Iskola Tagintézmény... 13 2.

Részletesebben

I. BÉLA GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA, KOLLÉGIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA

I. BÉLA GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA, KOLLÉGIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA I. BÉLA GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA, KOLLÉGIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA P E D A G Ó G I A I P R O G R A M 2011. I. kötet T A R T A L O M I. Kötet B E V E Z E T Ő... 7 A Z Ö S S Z E T E T

Részletesebben

Általános Iskola, Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat Tószeg PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010-2015

Általános Iskola, Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat Tószeg PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010-2015 Általános Iskola, Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat Tószeg PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010-2015 Tartalomjegyzék Bevezető... 2 I. NEVELÉSI PROGRAM... 7 1. Az iskolában folyó nevelő oktató munka pedagógiai alapelvei,

Részletesebben

2011. PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZŰCS SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA 2011-BEN MÓDOSÍTOTT

2011. PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZŰCS SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA 2011-BEN MÓDOSÍTOTT Mottó: Mindenki a maga módján látja a világot, a maga módján éli meg nehézségeit és a sikereit. Tanítani annyi, mint megmutatni a lehetőséget. Tanulni annyi, mint élni a lehetőséggel. (Paulo Coelho) A

Részletesebben

Móra Ferenc Katolikus Általános Iskola és Óvoda MÓRA FERENC KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Móra Ferenc Katolikus Általános Iskola és Óvoda MÓRA FERENC KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA MÓRA FERENC KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA EGYEK 2014 T A R T A L O M INTÉZMÉNYI ADATOK 6 BEVEZETÉS 6 1. A program módosítás indokolása 6 2. Intézményi jövőkép 7 I. HELYZETELEMZÉS

Részletesebben

Pedagógiai Program 2010. HERNÁD-PUSZTAVACS KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA. Nevelési Terv Helyi Tanterv. Általános Iskola

Pedagógiai Program 2010. HERNÁD-PUSZTAVACS KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA. Nevelési Terv Helyi Tanterv. Általános Iskola HERNÁD-PUSZTAVACS KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA Nevelési Terv Helyi Tanterv Általános Iskola 2010. 2376 H E R N Á D F Ő ÚT 1 5 0. 2 3 7 8 P U S Z T A V A C S B É K E T É R 1 8. Nevelési Program Tartalomjegyzék

Részletesebben

A budaörsi Herman Ottó Általános Iskola nevelési programja. Tartalomjegyzék

A budaörsi Herman Ottó Általános Iskola nevelési programja. Tartalomjegyzék A budaörsi Herman Ottó Általános Iskola nevelési programja 2010. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 1. Küldetésnyilatkozat... 4 2. Pedagógiai alapelveink, céljaink, feladataink... 5 3. Az iskolában folyó

Részletesebben

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ VEZETŐI PÁLYÁZAT A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ A pályázat tárgya: Meixner Ildikó Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola

Részletesebben

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A Lestár Péter Egységes Középiskola, Szakiskola és Óvoda II. Rákóczi Ferenc Tagiskolája tagintézmény

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A Lestár Péter Egységes Középiskola, Szakiskola és Óvoda II. Rákóczi Ferenc Tagiskolája tagintézmény VEZETŐI PÁLYÁZAT A Lestár Péter Egységes Középiskola, Szakiskola és Óvoda II. Rákóczi Ferenc Tagiskolája tagintézmény Tagintézmény-vezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére. Lestár Péter Egységes Középiskola,

Részletesebben

Kölcsey Ferenc Általános Iskola -1- Pedagógiai Program

Kölcsey Ferenc Általános Iskola -1- Pedagógiai Program BEVEZETŐ... 2 ISKOLÁNK BEMUTATÁSA... 3 Küldetésnyilatkozatunk:... 3 Iskolánk adottságai, legfontosabb jellemzői:... 4 A.) NEVELÉSI PROGRAM... 9 I. Pedagógiai alapelveink... 9 II. Az iskolában folyó nevelő-oktató

Részletesebben

Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. Készítette: Busák István igazgató

Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. Készítette: Busák István igazgató Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készítette: Busák István igazgató E G E R 2011 Tartalomjegyzék BEVEZETŐ 3 A minőségirányítás törvényi háttere

Részletesebben

KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI PROGRAM

KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI PROGRAM KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI PROGRAM Székesfehérvár 2010. TARTALOMJEGYZÉK 1. Az alapító okirat főbb gondolataiból... 3 2. Küldetésnyilatkozat... 4 3. Helyzetelemzés... 4 4. Az iskolában folyó

Részletesebben

PÁLYÁZAT. a dunaharaszti Hunyadi János Általános Iskola igazgatói állására

PÁLYÁZAT. a dunaharaszti Hunyadi János Általános Iskola igazgatói állására PÁLYÁZAT a dunaharaszti Hunyadi János Általános Iskola igazgatói állására Készítette: Karlné Purczeld Erika intézményvezető Hunyadi János Általános Iskola Tartalom 1.Bevezetés... 3 2.Helyzetelemzés...

Részletesebben

A Nyíregyházi Főiskola informatikai stratégiája a 2011-2013. évre

A Nyíregyházi Főiskola informatikai stratégiája a 2011-2013. évre A Nyíregyházi Főiskola informatikai stratégiája a 2011-2013. évre Elfogadva: 2011. október 18. Tartalomjegyzék 1.Bevezetés... 2 2.Intézményi célok... 3 3.Az informatikai szervezet küldetése... 6 4.A 2008-2010-ig

Részletesebben

2013. SÁGÚJFALU PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Módosítások KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA

2013. SÁGÚJFALU PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Módosítások KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SÁGÚJFALU KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. Módosítások 2006. IPR beépítése 2007. Kompetencia alapú oktatás beépítése 2008. nem szakrendszerű

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ISKOLA BUDAJENŐ INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

ÁLTALÁNOS ISKOLA BUDAJENŐ INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM ÁLTALÁNOS ISKOLA BUDAJENŐ INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma:... Fenntartóhoz történt benyújtás dátuma:... Fenntartói jóváhagyás dátuma:... Hatálybalépés dátuma:...

Részletesebben

Pályázati tevékenységeink

Pályázati tevékenységeink Pályázati tevékenységeink A RAABE KLETT Oktatási Tanácsadó és Kiadó Kft. az elmúlt időszakban számos pályázat megvalósításában vett részt, segítve ezzel a pályázó intézményeket. Tanfolyamokat, továbbképzéseket,

Részletesebben

Kazincbarcika Városi Önkormányzat közoktatási intézményrendszere működésének minőségirányítási programja 2009-2013.

Kazincbarcika Városi Önkormányzat közoktatási intézményrendszere működésének minőségirányítási programja 2009-2013. A 372/2008. (XII.19.) sz. Ökt. határozat melléklete Kazincbarcika Városi Önkormányzat közoktatási intézményrendszere működésének minőségirányítási programja 2009-2013. Készítette: Euron Szolgáltató Kft.

Részletesebben

A közoktatás megújítását célzó európai uniós pályázati projektek tapasztalatai a szentesi óvodákban, iskolákban

A közoktatás megújítását célzó európai uniós pályázati projektek tapasztalatai a szentesi óvodákban, iskolákban A közoktatás megújítását célzó európai uniós pályázati projektek tapasztalatai a szentesi óvodákban, iskolákban mindegy, hogy képességeid mekkorák, fő, hogy a tőled telhető legjobbat formáld belőlük és

Részletesebben