IKT stratégia József Attila Általános Iskola

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "IKT stratégia József Attila Általános Iskola"

Átírás

1 IKT stratégia József Attila Általános Iskola Az intézményi informatikai stratégia célja olyan, a korszerű tudásalapú társadalom követelményeinek megfelelő oktatási informatikai hálózat, informatikai eszközök és oktatási módszerek létrehozása, amelyek hatékonyan támogatják az iskolai oktatásban résztvevő tanulók és tanárok munkáját, valamint olyan oktatást támogató igazgatási információs rendszerek használatát teszik lehetővé, amelyek hatékonyabbá teszik az intézményi működést 1. Helyzetelemzés Az Általános Iskola informatikai eszközökkel való felszereltsége a TÁMOP és a TIOP 1.1.1/07 programot követően jelentősen megváltozott. Az intézmény felszereltségét tekintve az alábbi, a kompetencia alapú oktatásba bevonható eszközökkel rendelkezik: Eszköz neve Mennyiség Számítógép konfiguráció 47 Hordozható számítógép 15 Digitális zsúrkocsi 0 Digitális fényképezőgép 1 Nyomtató 4 Projektor 2 Interaktív tábla 9 A pályázatok eredményeként a tanárok felkészülését segítő notebookok, interaktív táblák, szavazócsomag és nyomtatók használatával bővült az eszközlista. Pályázaton kívüli beszerzésekből jó néhány digitális tananyag beszerzés is megvalósulhatott. Jelentős előrelépést jelentett a TÁMOP és TIOP pályázat eredményeként a pedagógus továbbképzések hatása. Az IKT képzés következtében 30 pedagógus ismerhette meg az interaktív tábla és az órai alkalmazások készítésének lehetőségét. A pedagógusok jó része elkötelezett az IKT eszközök tanórai használata mellett. Az IKT eszközök, az eszközhasználat és a pedagógusok felkészültségében azonosítható problémák: 1. A digitális tartalmak elterjedése az oktatásba szűk körű 1.1. Személyi problémák Főállású rendszergazda hiánya A pedagógusok eszközhasználatai lehetőségei korlátozottak A digitális tartalmak alkalmazási lehetőségeinek korlátai

2 1.2. Oktatási feltételek Nem integrált a digitális tartalomhasználat A digitális tartalmak tanórai megjelenítésének korlátai Nincs egységes tartalomkezelés 1.3. Hardver és szoftverfeltételek Kevés a tanórai megjelenítést biztosító eszköz A tanulói notebook programba a feladat-ellátási hely nem került bevonásra Mindezek alapján a következő elemzés jellemzi az intézményt: SWOT elemzés Erősség Lehetőség 1. Az átlagosnál jobb tanulói összetétel 1. Beiskolázási lehetőségek megerősödése 2. Innovatív intézmény 2. Jó kapcsolatok a szülői szervezettel 3. A tantestület igen motivált az IKT 3. Központi általános iskolai szerep eszközhasználatban erősödése 4. Alkalmazások használatában a pályázatok 4. Pályázati források bevonása a fejlesztésbe során szerzett tapasztalat 5. A szülők is igénylik az IKT használatot és fontosnak tartják azt Gyengeség Fenyegetés 1. A pedagógusok eszközhasználata 1. Az új módszerek eredményei nem mindig heterogén látványosak 2. Belső tartalomszolgáltatás nem integrált és 2. Az új módszerekkel szembeni esetenkénti esetleges szülői ellenérzések 3. Részben elavult eszközpark 3. Szűkülő külső források 4. Megjelenítő eszközök hiánya 4. Fokozódó munkanélküliség 5. Nagyfokú pedagógusi és vezetői következményei leterheltség Mindezek alapján az alábbi célok fogalmazhatók meg az IKT fejlesztéseket illetően: 1. A digitális tartalmak oktatásban való használatának kiszélesítése 1.1. Pedagógusok IKT kompetenciájának fejlesztése Pedagógusok további IKT képzése, belső multiplikáció Informatika tanárok és az IKT eszközök iránt elkötelezettek szerepének erősítése Az IKT tartalmak publikálásáért felelős munkacsoport kialakítása 1.2. Digitális tartalom fejlesztése Digitális tartalmak munkaközösségenkénti összegyűjtése Web alapú intézményi kommunikációs rendszer létrehozása

3 Digitális iskolai tartalomszolgáltatás IKT eszközök tanórai használatának kiterjesztése 1.3. IKT eszközfejlesztés Sávszélesség növelése Adatkezelési szabályzat létrehozása Megjelenítő eszközök tegyék lehetővé a tantermek harmadában az egyidejű eszközhasználatot Internet lefedettség a tantermek 100%-ban. További általános célokként fogalmazhatók meg, az alábbiak: az oktatás hatékonyságának növelése, a kompetencia alapú oktatás teljes körű támogatása, a hátrányos helyzetűek és sajátos nevelési igényűek integratív oktatásának támogatása, a tanulók egyedi fejlődéséhez jobban idomuló tanulási folyamat, az élethosszig tartó tanulásra való felkészítés, a munkaerő piaci igényekhez való rugalmas alkalmazkodóképesség kifejlesztése, és a decentralizált - helyhez nem kötött tanulási folyamat támogatása, valamint az IKT módszertanra támaszkodó pedagógus-, alap- és továbbképzés megteremtése Fel kell gyorsítani az oktatásban az IKT eszközök integrálását Az informatikai ismeretek és készségek kellően hangsúlyos megjelentetése a helyi tantervi szabályozásokban; ezek folyamatos felülvizsgálata és szükség szerinti korrekciója. A számítógéppel támogatott oktatási megoldások terjedésének előmozdítása, a készségfejlesztés és ismeret-átadás folyamatában speciális számítógépes alkalmazások támogatása a tanórai és önálló tanulás során. A tanulók IKT eszközeinek bevonása a tanulási folyamatba. Fejlesztési irányok között Eszközfejlesztési irányok A jelenlegi hálózati és internet lefedettség kiterjesztése az intézmény minden tantermére, fejlesztési lehetőségek: A jelenlegi csillag topológiájú hálózat új kábelezett végpontjainak kialakítása szintenkénti újabb végponttokkal a különböző épületrészeken Wireless Acces Point-ok elhelyezése a kialakított és a meglévő végpontok mindegyikén a teljes tantermi lefedettség biztosításához Minden tanteremben az internetes hálózati szolgáltatások biztosítása

4 Minden tanterem ellátása egy asztali számítógéppel 1 gép/terem gépellátottság biztosítása a mezőhéki tagintézményben, ahol a teljes wireless lefedettséget szintén biztosítani szükséges Az internet sávszélesség bővítése Közösségi terek (pl. aula) Wifi elérésének biztosítása Az iskolai általános vagyonbiztosítási feltételeket ki kell terjeszteni az új eszközökre A tantermeket a hordozható eszközök védelme érdekében zárható szekrényekkel kell ellátni. A projektorok részére e tantermekben fali tartó konzolokat kell elhelyezni. Az új eszközök működtetéséhez és üzemeltetéséhez szükséges költségeket az éves költségvetés összeállításánál figyelembe kell venni. Gondoskodni kell ezen eszközök tervszerű karbantartási feladatairól. A tartalomszolgáltatások fejlesztése Az IKT eszközök hatékony használata csak akkor valósulhat meg, ha azok a stratégia által átfogott időszakban beépülnek a tanórai gyakorlatba, a kompetencia alapú oktatásba. A tantestület jó részének képzése a TÁMOP és TIOP 1.1.1/07 pályázatok keretében már részben megtörtént a jövőben az ő multiplikátor szerepük erősítése szükséges. A jövőbeni stratégiai fejlesztés kiemelten fontos eleme kell, hogy legyen, hogy a digitális tartalmakhoz való hozzáférés lehetővé váljon az iskola minden pedagógusa és diákja számára. A jelenlegi intézményi honlap a kötelező és informatív elemeken túl ki kell, hogy egészüljön az elérhető digitális tartalmakkal. A tantárgyi és szakmai anyagok belső publikációja is célként kerül megfogalmazásra. Ennek érdekében a stratégia kijelölte időszakban az alábbi feladatok ellátása és tevékenységek megvalósítása szükséges: Továbbra is működtetni kell az intézmény honlapját, amit ki kell egészíteni a digitális tartalmak elérését szolgáló részekkel. Ennek kiszolgálására egy új webszerver beállítása szükséges. Ki kell alakítani a diákok által készített tananyagtartalmak tárolását is biztosító területet, melynek tanulói hozzáférését meg kell teremteni. A stratégia által átfogott időszak végére a tartalomszolgáltatást egységes e-learning adatbázisba kell foglalni. Az intézményi kommunikáció kialakításához a saját mail server szolgáltatásait webes felületen is elérhetővé kell tenni az iskola minden diákja, pedagógusa és dolgozója számára. A pályázatok IKT képzésein résztvevő pedagógusok tapasztalataikat évente legalább egy alkalommal munkaközösségi értekezleten osztják meg kollégáikkal, ami egyben az új ötletek feltérképezésének és megvalósítási lehetőségek kidolgozási fóruma is egyben. Az egyes munkaközösségek éves tanmeneteiket, óravázlataikat, feladatsoraikat minden év szeptember végéig digitálisan is tárolják és elérhetővé teszik más partnerek számára.

5 Az interaktív táblán elkészített tartalmakat minden esetben el kell tárolni és biztosítani kell annak tanulói hozzáférését. Munkaközösségi véleményezés után az ilyen tartalmakat tantárgyi anyagként publikálni kell. Évente belső továbbképzés keretében tantestületi értekezleten kell megismertetni egy-egy digitális tartalmak elérését vagy készítését szolgáló területet, melynek előkészítését az informatika tanárok és az IKT eszközök iránt elkötelezettek pedagógusok végezik a munkaközösségekkel történő egyeztetést követően. A tanórákba anyagaiba integrálni kell az SDT kínálta tananyagelemeket és egységeket Ki kell használni a tanulók tulajdonában lévő eszközök kínálta lehetőségeket, azokat a lehetőségekhez mérten be kell vonni a tanítási-tanulási folyamatba. A tanórákon az IKT tartalmak használata 2011/12 tanévben 25%, azt követően 2014/15 tanévig legalább 30%-ra kell emelni. A tartalomszolgáltatás csak akkor válhat teljessé, ha a tanórai felhasználáson túl az irodai adminisztrációs feladatokra, az egységes iskolai nyilvántartásokra is kiterjed. A 2015-ig terjedő időben ez az alábbi feladatokat rója az intézményre: A stratégia által kijelölt időszak végére meg kell teremteni az elektronikus napló bevezetésének feltételeit és annak külső elérhetőségét. Ehhez évente csoport ill. osztályszintű tesztelések szükségesek. Biztosítani kell az ügyviteli rendszerhez való folyamatos hozzáférés hardver feltételeit. Adatvédelem, adatbiztonság A fejlesztendő rendszerek fokozott figyelmet kívánnak az intézménytől az adatvédelem és az adatbiztonság terén is: A tartalomszolgáltatásokhoz megfelelően árnyalt felhasználói és kezelői jogosultsági szintek kialakítása szükséges. A tartalmi elemek havi mentését külső adathordozó eszközön kell biztosítani. A szerverek és munkaállomások vírus és antispam védelmét megfelelő szoftverekkel kell biztosítani Az iskolai rendszer tartalomszűrését meg kell valósítani Az iskolai dokumentumokat ki kell egészíteni az adatkezelést szabályozó új szabályzattal, amit a 2011/12 tanév tapasztalatai alapján a 2012/13 tanévre kell elkészíteni, a meglévő szabályzat átalakításával illetve kiegészítésével.. A szabályzatnak ki kell terjednie a digitális tananyagokhoz történő hozzáférés, az iskolai adminisztrációs alapadatok használatának és a tanulói tartalmak publikálásának és használatának szabályozására.

6 Pedagógiai hozzáadott érték Intézményünk fontosnak tartja, hogy a TÁMOP pályázat tapasztalatainak felhasználásával Az IKT kompetenciák fejlesztése a tantárgyi oktatás minden területén megvalósuljon. Ennek érdekében a kompetencia alapú oktatás támogatásaként a stratégiai időszak végére 30%-ra növeljük az IKT eszközhasználatot a tanórákon és lehetővé tesszük a fent vázolt megoldásokkal a meglévő és a kifejlesztendő digitális tartalmakhoz való hozzáférést, amit jelen stratégia által meghatározott módon fejlesztünk. Fontosnak tartjuk az IKT alapú, kollaboratív oktatási módszertan intézményi szintű fejlesztését, az IKT eszközök kínálta új tanulásirányítási eljárások bevezetését. Ez minden munkaközösség és pedagógus módszertani kultúrájában is jelentős változásokhoz vezet, melynek hatását a kompetenciamérések eredményeivel évente össze kell vetni. Pedagógusaink elkötelezettek az IKT eszközhasználat iránt. A pályázatok keretében elvégzett tanfolyamokon tanultak segítik őket ebben, mely ismereteket a későbbi pályázatok nyújtotta képzési lehetőségekkel is ki kell egészíteni. Ki kell használni a meglévő ismeretekkel rendelkező tanáraink multiplikátori tevékenységét. Az interaktív tábla használatának és módszertanának megismerésére pedig legalább 10 órás belső tantestületi képzést kell szervezni az eszközök megérkezését követően. Ki kell használni az IKT eszközök nyújtotta szolgáltatásokat az iskolai minőségbiztosítási rendszer és a szakmai képzésben szükséges nyomkövetési rendszer használata során is. A digitális világban történő eligazodás olyan alapvető kompetencia, melyet nem nélkülözhet az oktatási rendszer, így iskolánk képzési rendszere sem. Felkészült, az IKT eszközöket és tartalmakat alkalmazni kész pedagógusaink képesek biztosítani diákjaink digitális világban való tájékozódást, irányítani, fejleszteni és az oktatási céloknak megfelelően befolyásolni meglévő digitális kompetenciáikat. Olyan diákok és pedagógusok részvételét tartjuk szükségesnek a stratégia által megjelölt időszak végére a tanítás tanulás folyamatában, akik nem csak használói az informatikai társadalom által kínált lehetőségeknek, hanem alakítói, fejlesztői annak olyanok, akik otthonosan mozognak ebben a világban és annak lehetőségeit a hatékony és korszerű oktatási folyamat szolgálatába képesek állítani.

A SZONEK Királyegyházai Általános Iskola és Óvoda Tagintézményének INFORMATIKAI STRATÉGIÁJA

A SZONEK Királyegyházai Általános Iskola és Óvoda Tagintézményének INFORMATIKAI STRATÉGIÁJA A SZONEK Királyegyházai Általános Iskola és Óvoda Tagintézményének INFORMATIKAI STRATÉGIÁJA Bevezetés Az oktatási informatikai stratégia célja olyan, a korszerű tudásalapú társadalom követelményeinek megfelelő

Részletesebben

IKT FEJLESZTÉSI STRATÉGIA

IKT FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 8. SZÁMÚ MELLÉKLET A Dugonics András Piarista Gimnázium, Szakközépiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium IKT FEJLESZTÉSI STRATÉGIA SZEGED 2010 I. Az oktatási intézmény meghatározása Az

Részletesebben

Szent István Általános Iskola. Informatikai stratégia

Szent István Általános Iskola. Informatikai stratégia Szent István Általános Iskola Informatikai stratégia 2011-2015 Bevezetés Az intézmény neve: Szent István Általános Iskola Székhelye: 6800 Hódmezővásárhely, Szent István u. 75. OM azonosítója: 200895 Időszak:

Részletesebben

Informatikai stratégia

Informatikai stratégia Informatikai stratégia Piarista Iskola Kecskemét 2010. augusztus 27. Tartalom 1 Bevezetés... 3 2 Helyzetelemzés... 3 2.1 Hardver ellátottság... 3 2.2 Szoftver ellátottság... 5 2.3 Hálózat... 5 2.4 A pedagógusok

Részletesebben

A tanulási környezet módosítása

A tanulási környezet módosítása Internetes portál kialakítása Iskolai tartalomszolgáltató adatbázisok építése A tanulási környezet módosítása A projekt alapú tanulás erősítése Személyi fejlesztések - Központi szerver működtetése, fejlesztése

Részletesebben

IKT stratégia. A Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Kollégium. Pedagógiai programjának XIV. kötete 2010.

IKT stratégia. A Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Kollégium. Pedagógiai programjának XIV. kötete 2010. Kompetenciafejlesztés Salgótarjánban IKT stratégia A Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai programjának XIV. kötete 2010. 1 Kompetenciafejlesztés Salgótarjánban Tartalom Arany

Részletesebben

Békési Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat IKT. Stratégia

Békési Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat IKT. Stratégia Békési Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat IKT Stratégia Helyzetelemzés 1. Szaktantermek és felszereltségük, egyéb tanári munkavégzést segítő digitális

Részletesebben

Fekete István Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola INFORMATIKAI STRATÉGIÁJA

Fekete István Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola INFORMATIKAI STRATÉGIÁJA Fekete István Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola INFORMATIKAI STRATÉGIÁJA Készítették: Németh Sándor Herbert Zoltán Jóváhagyta: Érvényes: 2015. augusztus 31. Osztani magad,

Részletesebben

OKTATÁSI INFORMATIKAI STRATÉGIA

OKTATÁSI INFORMATIKAI STRATÉGIA Informatikai Főosztály OKTATÁSI INFORMATIKAI STRATÉGIA OM Informatikai Főosztály Budapest, 2004. március 26. TARTALOMJEGYZÉK 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 4 POLITIKAI ÉS GAZDASÁGI KÖRNYEZET... 8 2. BEHATÁROLÁS...

Részletesebben

A Károlyi Mihály Magyar-Spanyol Tannyelvű Gimnázium helyzetelemzése TÁMOP 3.1.4.

A Károlyi Mihály Magyar-Spanyol Tannyelvű Gimnázium helyzetelemzése TÁMOP 3.1.4. A Károlyi Mihály Magyar-Spanyol Tannyelvű Gimnázium helyzetelemzése TÁMOP 3.1.4. 1 Károlyi Mihály Magyar Spanyol Tannyelvű Gimnázium 2. Az intézmény bemutatása 2.1. Az intézményi feladatellátás jogi és

Részletesebben

Vaszary János Általános Iskola és Logopédiai Intézet

Vaszary János Általános Iskola és Logopédiai Intézet Vaszary János Általános Iskola és Logopédiai Intézet Informatikai stratégia Tata, 2011. Informatikai stratégia - 2 - Tartalom 1. Számítógépes hálózatok... - 3-2. Internet kapcsolat... - 3-3. Interaktív

Részletesebben

A Nyíregyházi Főiskola informatikai stratégiája a 2011-2013. évre

A Nyíregyházi Főiskola informatikai stratégiája a 2011-2013. évre A Nyíregyházi Főiskola informatikai stratégiája a 2011-2013. évre Elfogadva: 2011. október 18. Tartalomjegyzék 1.Bevezetés... 2 2.Intézményi célok... 3 3.Az informatikai szervezet küldetése... 6 4.A 2008-2010-ig

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM I. BÉLA GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA

PEDAGÓGIAI PROGRAM I. BÉLA GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 I. BÉLA GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA Tartalomjegyzék BEVEZETŐ... 1 AZ ÖSSZETETT ISKOLA (ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM)... 6 NEVELÉSI PROGRAMJA... 6 1. AZ OKTATÁS-NEVELÉS

Részletesebben

TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A

TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A Projektnyitó nap TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése /tanulói laptop program/ A nyírábrányi Ábrányi Emil Általános Iskola Informatikai

Részletesebben

REFERENCIAINTÉZMÉNY CSELEKVÉSI TERV A VÁSÁRHELYI LÁSZLÓ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLÁBAN

REFERENCIAINTÉZMÉNY CSELEKVÉSI TERV A VÁSÁRHELYI LÁSZLÓ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLÁBAN REFERENCIAINTÉZMÉNY CSELEKVÉSI TERV A VÁSÁRHELYI LÁSZLÓ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLÁBAN A világ, amit teremtettünk a gondolkodásunk eredménye; nem lehet megváltoztatni gondolkodásunk megváltoztatása nélkül.

Részletesebben

I. BÉLA GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA, KOLLÉGIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA

I. BÉLA GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA, KOLLÉGIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA I. BÉLA GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA, KOLLÉGIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA P E D A G Ó G I A I P R O G R A M 2011. I. kötet T A R T A L O M I. Kötet B E V E Z E T Ő... 7 A Z Ö S S Z E T E T

Részletesebben

INFORMATIKAI STRATÉGIA 2008-2010-ig

INFORMATIKAI STRATÉGIA 2008-2010-ig INFORMATIKAI STRATÉGIA 2008-2010-ig. Készítette: Réti Gábor informatikai referens 1. Bevezetés Informatikai stratégia szükségessége Jelen informatikai stratégia az önkormányzati ciklus végéig határozza

Részletesebben

Pályázat. a Ceglédi Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola. intézményvezetői beosztásának ellátására

Pályázat. a Ceglédi Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola. intézményvezetői beosztásának ellátására Pályázat a Ceglédi Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola intézményvezetői beosztásának ellátására Imréné Lukácsi Ildikó matematika fizika - számítástechnika szakos középiskolai tanár ildiready@gmail.com

Részletesebben

Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. Készítette: Busák István igazgató

Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. Készítette: Busák István igazgató Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készítette: Busák István igazgató E G E R 2011 Tartalomjegyzék BEVEZETŐ 3 A minőségirányítás törvényi háttere

Részletesebben

A HELYESÍRÁSI KÉSZSÉG FEJLESZTÉSE DIGITÁLIS ESZKÖZÖK SEGÍTSÉGÉVEL

A HELYESÍRÁSI KÉSZSÉG FEJLESZTÉSE DIGITÁLIS ESZKÖZÖK SEGÍTSÉGÉVEL A HELYESÍRÁSI KÉSZSÉG FEJLESZTÉSE DIGITÁLIS ESZKÖZÖK SEGÍTSÉGÉVEL Készítette: Tálasné Czenke Erika Zagyvarékas, 2010. június 2. TARTALOM JEGYZÉK: HELYZETELEMZÉS IKT HELYZETELEMZÉS A SZÖVGEGÉRTÉS-SZÖVEGALKOTÁS

Részletesebben

INTÉZMÉNY INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

INTÉZMÉNY INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA INTÉZMÉNY INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma:... Fenntartóhoz történt benyújtás dátuma:... Fenntartói jóváhagyás dátuma:... Hatálybalépés dátuma:... Felülvizsgálat

Részletesebben

Neumann János Középiskola és Kollégium

Neumann János Középiskola és Kollégium A Neumann János Középiskola és Kollégium (3300 Eger, Rákóczi út 48.) Minőségirányítási Programja Eger, 2010. május 1 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 4 1. Az intézmény bemutatása és az Iskola rövid története...

Részletesebben

Szakközépiskola Székhelye: 1223 Budapest Művelődés utca 21-27.

Szakközépiskola Székhelye: 1223 Budapest Művelődés utca 21-27. TOMORI PÁL MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 1. Az intézmény bemutatása,minőségpolitikája: A Tomori Pál Főiskolát az intézmény fenntartóját- 2004-ben

Részletesebben

Kőrösi Csoma Sándor Péterfy Sándor Általános Iskola. Székhelyintézmény. Intézményi Minőségirányítási Program

Kőrösi Csoma Sándor Péterfy Sándor Általános Iskola. Székhelyintézmény. Intézményi Minőségirányítási Program Kőrösi Csoma Sándor Péterfy Sándor Általános Iskola Székhelyintézmény Intézményi Minőségirányítási Program (módosításokkal, egységes szerkezetbe foglalt) 2011. december 5. Tartalomjegyzék 1. Küldetésnyilatkozat...

Részletesebben

MERRE TOVÁBB SDT? FELHASZNÁLÓI TAPASZTALATOK, FEJLESZTÉSI IGÉNYEK ÉS LEHETŐSÉGEK AZ SDT-BEN

MERRE TOVÁBB SDT? FELHASZNÁLÓI TAPASZTALATOK, FEJLESZTÉSI IGÉNYEK ÉS LEHETŐSÉGEK AZ SDT-BEN MERRE TOVÁBB SDT? FELHASZNÁLÓI TAPASZTALATOK, FEJLESZTÉSI IGÉNYEK ÉS LEHETŐSÉGEK AZ SDT-BEN Fehér Péter ELTE TTK Multimédiapedagógiai és Oktatástechnológiai Központ feherp1@t-online.hu Szabó Béláné Széchenyi

Részletesebben

Eszterházy Károly Főiskola

Eszterházy Károly Főiskola Eszterházy Károly Főiskola Informatikai stratégia 2007-2013 Eger Tartalomjegyzék 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 4 2. BEVEZETŐ... 5 3. KÜLDETÉS... 6 4. Az EKF INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRÁJA... 7 4.2. Az informatikai

Részletesebben

VEZETÕI PROGRAM. 2010. január 27. Készítette: Spiesz Tamás

VEZETÕI PROGRAM. 2010. január 27. Készítette: Spiesz Tamás VEZETÕI PROGRAM 2010. január 27. Készítette: Spiesz Tamás Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév (nevek) / Utónév (nevek) Spiesz Tamás Cím(ek) Wesselényi utca 58. H-1077 Budapest Magyarország Telefonszám(ok)

Részletesebben

III. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete Budapest 1033 Fő tér 3. Budapest, 2012. 08. 24. Tisztelt Képviselő-testület!

III. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete Budapest 1033 Fő tér 3. Budapest, 2012. 08. 24. Tisztelt Képviselő-testület! III. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete Budapest 1033 Fő tér 3. Budapest, 2012. 08. 24. Tisztelt Képviselő-testület! A III. kerületi portálon és az Oktatási és Kulturális Közlönyben megjelent felhívás

Részletesebben

IFJÚSÁGPOLITIKAI KONCEPCIÓJA 2008 2013

IFJÚSÁGPOLITIKAI KONCEPCIÓJA 2008 2013 OROSHÁZA VÁROS IFJÚSÁGPOLITIKAI KONCEPCIÓJA 2008 2013 KÉSZÍTETTE: OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA MEGBÍZÁSÁBÓL A SHORTCUT COMMUNICATIONS KFT. 2008. MÁJUS 21. Társadalmi vita előtti változat 1. BEVEZETÉS 1.1

Részletesebben

IGAZGATÓI PÁLYÁZAT GORKA SZABOLCS

IGAZGATÓI PÁLYÁZAT GORKA SZABOLCS IGAZGATÓI PÁLYÁZAT GORKA SZABOLCS BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2010. február 22. Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testület Budapest Bocskai út 39-41. 1113 Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben