NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 241/2007. (XI. 12.) számú. h a t á r o z a t a

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 241/2007. (XI. 12.) számú. h a t á r o z a t a"

Átírás

1 NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 241/2007. (XI. 12.) számú h a t á r o z a t a A PRIMOM Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Vállalkozásélénkítő Alapítvány Alapító Okiratának módosításáról A Közgyűlés 1./ Az előterjesztést megtárgyalta és az abban foglaltakkal egyetért. 2./ A PRIMOM Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Vállalkozásélénkítő Alapítvány alapító okiratának módosításával egyetért és azt a melléklet szerinti egységes szerkezetben elfogadja. Felhatalmazza: Csabai Lászlóné polgármestert és Dr. Szemán Sándor jegyzőt az egységes szerkezetű alapító okirat aláírására. k. m. f. Csabai Lászlóné polgármester Dr. Szemán Sándor jegyző A határozatot kapják: 1./ A Közgyűlés tagjai 2./ A Jegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői 3./ PRIMOM Vállalkozásélénkítő Alapítvány székhelyén Nyíregyháza, Váci M.u. 41.

2 PRIMOM Szabolcs Szatmár Bereg megyei Vállalkozásélénkítő Alapítvány Egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirata november 8.-tól Alulírottak az augusztus 22.-én létrejött szeptember 21.-én, május 6.-án, február 3.-án, február 16.-án, június 26.-án és december 11.-én módosított Alapító Okiratot, egységes szerkezetbe foglalva az alábbiak szerint jóváhagyjuk. 1. Az Alapítvány neve: PRIMOM Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Vállalkozásélénkítő Alapítvány 2. Az Alapítvány székhelye: Nyíregyháza, Váci Mihály u. 41. Az Alapítvány telephelye: Nyíregyháza, Víz u. 21/b. Fiók-telepe: Mátészalka, Rákóczi u Az Alapítvány Alapító tagjai és az alapítványi célra rendelt vagyonok: a./ Sorsz. M e g n e v e z é s Összeg (Ft.) 1. MOM Vízméréstechnikai Zrt. (a Magyar Optikai Művek Mechanikai és Optikai Rt. jogutóda) Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Képviselő Testülete Városi Önkormányzat Képviselő Testülete Csenger FALKIT Falszigetelést Kivitelező Kft Városi Önkormányzat Képviselő Testülete Fehérgyarmat Városi Önkormányzat Képviselő Testület Nyírbátor SZAKSZIG Szakipari Szigetelő és Szolgáltató Kft Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (korábban Vállalkozók Országos Szövetsége) 10. ENERGOCOOP Általános Energetikai Szolgáltató Kft Kereszténydemokrata Néppárt Sz.-Sz.-B. Megyei Szervezete Magyar Demokrata Fórum Nyíregyházi Szervezete Magyar Szocialista Párt Sz.-Sz.-B. Megyei Szervezete Szabad Demokraták szövetsége Nyíregyházi Szervezete Szabolcs-Szatmár-Bereg Meggyei Kereskedelmi és Iparkamara (az Északalföldi Regionális Gazdasági Kamara Sz.-Sz.-B. megyei képviseletének jogutódja) Jogutód nélkül megszűnt szervezetek: Ipartestületek Megyei Szövetsége Megyei Foglalkoztatási Központ

3 b/ Az alapítványi vagyon összesen ezer Ft, azaz Tizenegymillió-húszezer forint. Az Alapítvány belső szervezeti egységeként március 1.-én létrejött INFOORG Információs- és Vállalkozásszervező Iroda október 1.-től a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány támogatásával Vállalkozói Központként működik. 4. Az Alapítvány célja: Szabolcs Szatmár Bereg megye gazdasági fejlesztése érdekében egy megyei vállalkozásélénkítési program eszközrendszerének kialakítása és működtetése, továbbá az e célra bevonható megyei, országos és külföldi források lehetőség szerinti növelése és koordinált felhasználása. A vállalkozásélénkítő és egyben foglalkoztatást növelő program eszközrendszerének elemei: - a vállalkozók és potenciális vállalkozók (munkanélküliek, pályakezdők) oktatása, képzése, valamint tanácsadásban részesítése, információval ellátása, - vállalkozók forrásellátásának, ingatlanszerzésének segítése, - kutatás-fejlesztés, innovációt elősegítő szolgáltatások, - valamint minden olyan szolgáltatást, amely a vállalkozók és a megye fejlődését elősegíti, Az Alapítvány működése nyilvános, munkája és tevékenysége megítélése során épít a társadalmi ellenőrzés lehetőségeire, a társadalmi támogatók kezdeményezéseire, javaslataira. 5. Az Alapítvány céljaira rendelt vagyon összetétele és képződése: a./ b./ c./ a 3. pontban meghatározott összegű alapítói vagyon az Alapítvány vagyonának kamatai, illetve a vagyonnal való gazdálkodás eredménye az Alapítvány céljait támogató szervek, szervezetek, személyek vagyoni hozzájárulásai 6. Az Alapítvány tevékenysége: - Közvetlen politikai tevékenységet nem végez - Szervezete a pártoktól független - Céljai megvalósítása érdekében együttműködik a hasonló feladatot ellátó állami, társadalmi szervezetekkel, alapítványokkal - Az Alapítvány közhasznú szolgáltatásaiból bárki részesülhet

4 - Gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratban meghatározott célokra fordítja - Vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez - Az Alapítvány működéséről, tevékenységéről, gazdálkodásáról szóló beszámolót évente legalább egy alkalommal a megyei napilapban nyilvánosságra kell hozni. 7. Az alapítókat megillető jogosultságok a/ Az alapítók kizárólagos hatáskörébe tartozik: - a kuratóriumi tagok megválasztása, felmentése, visszahívása - a felügyelő bizottság tagjainak megválasztása, felmentése, visszahívása - az Alapító Okirat alapítványi célt nem érintő módosítása Az alapítók kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyekben az alapítók egyhangú döntése szükséges. b/ Az alapítók évente egy alkalommal legkésőbb május 31.napjáig alapítói közgyűlést tartanak, melyen a kuratórium elnöke írásban is tájékoztatja az alapítókat a kuratórium elmúlt évi tevékenységéről és a tárgyév üzleti tervéről. Alapítói közgyűlés összehívása szükséges a kuratóriumi tagok, felügyelő bizottsági tagok megbízatásának lejártakor. Amennyiben a kuratóriumi tagság, illetve a felügyelő bizottsági tagság nem a megbízatás lejárta miatt, hanem egyéb okból kifolyólag - különösen haláleset, lemondás, visszahívás esetén - szűnik meg, a kuratórium elnöke az okról való tudomásszerzést követő 30 napon belül köteles ennek tényéről az alapítók képviselőjét, a mindenkori megyei közgyűlés elnökét tájékoztatni és az alapítói közgyűlés összehívását kezdeményezni. A Kuratórium, illetve a Felügyelő Bizottság munkájában legalább fél éve folyamatosan részt nem vevő tag esetében a kuratórium elnöke köteles e körülményről való tudomásszerzésétől számított 30 napon belül az alapítói közgyűlés összehívását kezdeményezni. Egyéb alapítói döntést igénylő ügyekben az alapítók szükség szerint tartanak alapítói közgyűlést. c/ Az alapítói közgyűlést a mindenkori megyei közgyűlési elnök hívja össze. Az alapítói közgyűlés előkészítéséről a kuratórium elnöke köteles gondoskodni. Az alapítóknak a meghívót a napirendi pontok megjelölésével és az írásban előkészíthető határozattervezetekkel együtt a közgyűlés tervezett időpontját legalább 5 munkanappal megelőzően kell kiküldeni.

5 d/ Az alapítókat a mindenkori megyei közgyűlés elnöke képviseli olyan ügyekben, amelyekben az alapítók képviselőjének aláírására, eljárására van szükség, így különösen: banki aláírási címpéldány felülhitelesítése, az alapítói közgyűlés által módosított alapító okirat bírósághoz történő benyújtása, alapítói közgyűlés összehívása. 8. Az alapítvány kezelő szerve: a Kuratórium a/ Az alapítvány legfőbb döntést hozó szerve, az alapítványi vagyon kezelője a Kuratórium. A Kuratórium december 12. napjától 15 tagból áll. Tagjai: Alapítói tagok: 1. Fülöp István 2. Csabai Lászlóné 3. Bagaméry Lajos 4. Czomba Csaba 5. Kis Lajos 6. Ráskó Ferenc 7. MOM Zrt. alapítói tag Alapítók által jelölt tagok: 8. Fehérgyarmat Város Képviselő testület jelöltje 9. Nyírbátor Város Képviselő testület jelöltje 10. Bede József 11. Torma József 12. Csenger város jelöltje Képviselő testület jelöltje 13. Lakatos Tibor 14. Balog Zoltán 15. Géresi József b/ A Kuratórium saját tagjaiból 4 éves időtartamokra egy elnököt és egy alelnököt választ, akik a megyei vállalkozásélénkítő programot megyei, országos és nemzetközi szinteken menedzselik. A szervezetek, szervek a program céljainak támogatásához történő megnyerése érdekében az elnök és az alelnök köztiszteletben álló, lehetőleg a gazdasághoz, vállalkozáshoz értő szakember lehet. c/ Az alapítók az Alapítvány céljának eredményesebb teljesítése és a Parlamentben, minisztériumokban történő hatékonyabb képviselete érdekében a kuratóriumi tagok megválasztása során legalább egy tagot a megye országgyűlési képviselői közül választanak. A kuratórium a megválasztott megyei országgyűlési képviselők közül egy tiszteletbeli társelnököt választ.

6 A tiszteletbeli társelnök mandátuma a megválasztástól a következő parlamenti választás időpontjáig tart. A tiszteletbeli társelnök jogait és hatáskörét az Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata szabályozza. d/ A Kuratórium az operatív ügyintézési és gazdálkodási feladatok ellátására, irányítására 4 éves időtartamra ügyvezetőt választ, aki egyben a vállalkozói Központ igazgatója. e/ A kurátori megbízás megszűnik : a kurátor halálával a kurátor visszahívásával a kurátornak e tisztségről való lemondásával az alapítvány megszűnésével A tisztségéről lemondó kurátor köteles lemondását a lemondás napját megelőző 30 nappal korábban a Kuratórium és az alapítók tudomására hozni. A lemondó nyilatkozatot indokolni nem kell. 9. A Kuratórium hatásköre és működése a/ A Kuratórium kizárólagos hatáskörébe tartozó jogok és kötelezettségek: - új számlavezető bank kijelölése - a vagyon befektetési tervének elfogadás - a vagyon terhére történő a saját tőke 5%-át meghaladó összegű kiadások módjának, mértékének meghatározása - támogatott tevékenységek, szervezetek szerződésben vállalt kötelezettségeinek megvizsgálása, illetve ellenőrzése - az alapítvány és szervezeti egységei éves költségvetésének, feladatainak meghatározása, gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadása - könyvvizsgáló választása - az Alapítvány vagyonának kezelőjeként naprakész nyilvántartást vezet az alapítói, illetve csatlakozói vagyon szerinti bontásban - a külföldi csatlakozó által devizában rendelt vagyont a lehető legkedvezőbb feltételek mellett devizabetétbe köteles helyezni - a Kuratórium indokolt esetben visszapótlási kötelezettséggel alapítványi célra az alapítói vagyon meghatározott részét felszabadíthatja - jó gazda módjára köteles minden törvényes eszközt felhasználni az Alapítvány vagyonához történő hozzájárulások növelése érdekében, így vállalkozói tevékenységet is folytathat - a Kuratórium tagjai, illetve az általuk felhatalmazott személyek kötelesek az Alapítvány vagyonának növelése érdekében minden olyan szerv, fórum felé eljárni, amelyek az Alapítvány céljaival megegyező tevékenységekre forrásokkal rendelkeznek b/ A Kuratóriumot évenként legalább két alkalommal, illetve szükség szerint bármelyik tisztségviselő kérésére vagy a kuratóriumi tagok egyharmadának indítványára össze kell hívni. A kuratóriumi üléseket az elnök hívja össze,

7 előkészítése az ügyvezető feladata. A kuratóriumi tagoknak a meghívót és az írásban elkészíthető határozattervezeteket az ülés előtt legalább 5 munkanappal kézhez kell kapniuk. A meghívóban fel kell sorolni a tervezett napirendi pontokat. c./ Kuratórium tagjainak 2/3-os többsége szükséges a kizárólag kuratóriumi hatáskörben hozható döntésekhez, valamint a tisztségviselők és a Kuratórium tagjával szembeni bizalmatlansági indítvány elbírálásához. Egyéb döntéseknél a Kuratórium határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza, kivéve, ha a tagok több mint fele titkos szavazást kér. d/ A kuratóriumi ülések nyilvánosak, kivéve ha az ülést levezető elnök vagy a kuratóriumi tagok 2/3-a zárt ülésről dönt. A Kuratórium döntéseiről az érintetteket írásban értesíti. Köteles olyan nyilvántartást vezetni, amelyből döntéseinek tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya (valamint személye, ha szükséges) megállapítható. Ha a Kuratórium másként nem dönt, az ügyvezető köteles gondoskodni a megyei sajtó képviselőinek tájékoztatásáról a Kuratórium nyilvánosságra hozható főbb döntéseit illetően. 10. Az Alapítvány vagyonának és forrásainak felhasználási módja a/ A Kuratórium döntése alapján bármilyen tevékenység támogatható, amely az Alapítvány céljainak elérését szolgálja és nem vezet személyek, szervezetek indokolatlan előny szerzéséhez, valamint az alapítói vagyon eredmény nélküli gyors fogyásához. Az Alapítvány azonban nem pénzügyi támogatások nyújtásával, hanem a kedvezményes díjú szolgáltatásaival (inkubátorház, mikrohitel, információk, tanácsadás, képzés, rendezvények, fejlesztési programok kezdeményezése, menedzselése stb.) fejti ki közhasznú, vállalkozásélénkítő tevékenységét. Az esetleges támogatások és kedvezményes díjú szolgáltatások nyújtásának feltételeiről, a döntések módjáról a Szervezeti és Működési Szabályzat, annak mellékletei, valamint az egyes támogató programgazdák (Pl. Európai Unió programjai, a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium, Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány stb.) által meghatározott eljárásrendek rendelkeznek. b/ Az alapítói összegnek kizárólag csak a hozadékából, a csatlakozói befizetések esetében viszont az alapítvány céljára rendelt vagyon terhére is teljesíthető kifizetés, csakúgy, mint az alapítvány bevételeiből, s bármely programgazda konkrét programhoz nyújtott támogatásaiból. c/ A Kuratórium tevékenységéről szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal köteles tájékoztatni az alapítókat és csatlakozó tagokat.

8 11. Felügyelő Bizottság Az Alapítvány cél szerinti és törvényes működésének ellenőrzésére 5 tagú Felügyelő Bizottságot választ december 12. napjától napjáig tartó 4 éves időtartamra. A Felügyelő Bizottság tagjai: Dr. Petrus Istvánné Kakukné Katona Ágnes Bíró Miklós Kvancz József Tarcza György A felügyelő Bizottság tagjai közül elnököt választ. A Felügyelő Bizottság jogosult az alapítói ülésen és a kuratóriumi ülésen részvételre, az Alapítvány bármely helyiségébe belépésre, a működés során keletkezett iratok megtekintésére és arra, hogy a Kuratórium elnökétől, tagjaitól, az Alapítvány bármely munkatársától felvilágosítást kérjen. Megállapításairól tájékoztatja a Kuratóriumot, illetőleg az alapítókat. A Felügyelő Bizottság megválasztását követő 30 napon belül köteles elkészíteni saját ügyrendjét, s majd azt a Kuratórium és az alapítói közgyűlés számára bemutatni. Az alapítói közgyűlés jóváhagyásával az ügyrend a Szervezeti és Működési Szabályzat mellékletévé válik. 12. Az Alapítvány képviselete Az Alapítvány törvényes képviseletét a Kuratórium elnöke, távollétében az alelnök látja el. Az Alapítvány által létrehozott és működtetett Vállalkozói Központ szokásos tevékenységi körébe tartozó ügyletek során az Alapítvány ügyvezető igazgatója képviselőként jár el. 13. Az Alapítványhoz csatlakozás feltételei Az Alapítvány nyitott, az alapítói cél elfogadása esetén bármely gazdálkodó szerv és magánszemély csatlakozhat az Alapítványhoz. Vagyoni hozzájárulást pénzbeni befizetéssel és apport átadásával lehet teljesíteni. 14. A Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása Az Alapítvány Kuratóriuma az Alapító Okirat aláírását követő 30 napon belül köteles elkészíteni a Szervezeti és Működési szabályzatot és köteles az Alapító Okiratnak megfelelően módosítani az Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzatát. 15. Az Alapítvány megszűnése Az Alapítvány határozatlan időre alakult, annak megszűnése esetén az Alapítvány tiszta vagyona csak megyei Alapítványra használható fel.

9 16. Összeférhetetlenségi szabályok - az alapítók vagy hozzátartozóik a Kuratóriumban többségi számarányban nem lehetnek - nem létesíthet munkaviszonyt az Alapítvánnyal a Kuratórium tagja vagy annak hozzátartozója (Ptk.685. b. pont) - nem részesülhet anyagi támogatásban az a személy, aki a Kuratórium tagja vagy annak hozzátartozója, továbbá olyan társaság, melynek vezető tisztségviselője vagy résztulajdonosa a nyílt alapítású részvénytársaság kivételével - a Kuratórium bármely tagjával hozzátartozói viszonyban van. - A Kuratórium határozatában nem vehet részt és a határozatképesség szempontjából is figyelmen kívül kell hagyni azt a személyt, akinek hozzátartozója vagy élettársa a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás. 17. Az Alapítvány irataiba való betekintés A Felügyelő Bizottságon és a törvényekben arra felhatalmazott hatóságokon kívül az Alapítvány irataiba külső személy, szervezet csak az alábbiak szerint tekinthet be: - programok, projektek végrehajtásához támogatást, megbízást adó szervezet az általa szerződésben előírt feltételekkel, s csak az adott programot érintő iratokba tekinthet be. - Más külső személy csak a Kuratórium engedélyével és feltételeivel tekintheti meg az Alapítvány nem nyilvános, belső iratait. A jelen Alapító Okirat a 12/1990. (VI.13.) IM rendelet alapján a Szabolcs Szatmár Bereg Megyei Bíróság bejegyzésével érvényes. Bejegyzés után az alapítók az Alapítványt nem vonhatják vissza. Nyíregyháza, november 08. Szabolcs Szatmár Bereg Megyei Közgyűlés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Képviselő testülete Városi Önkormányzat Képviselő testülete Fehérgyarmat Városi Önkormányzat Képviselő testülete Csenger

10 Városi Önkormányzat Képviselő Testület Nyírbátor FALKIT Falszigetelést Kivitelező Kft. SZAKSZIG Szakipari Szigetelő és Szolgáltató Kft ENERGOCOOP Általános Energetikai Szolgáltató Kft Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége Magyar Demokrata Fórum Nyíregyházi Szervezete Kereszténydemokrata Néppárt Sz.-Sz.-B. Megyei Szervezete Magyar Szocialista Párt Sz.- Sz.-B. Megyei Szervezete Szabad Demokraták Szövetsége Nyíregyházi Szervezet Szabolcs Szatmár Bereg Megyei Kereskedelmi és Iparkamara MOM Vízméréstechnikai Zrt.

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 73/2006. (III. 29.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 73/2006. (III. 29.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 73/2006. (III. 29.) számú h a t á r o z a t a a Nyíregyházi Tudományos Alapítvány és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tudományos Közalapítvány egyesítéséről A

Részletesebben

- a kis- és közepes méretű vállalkozások létrejöttének és működésének segítése; - új munkalehetőségek teremtése vállalkozások szervezése útján;

- a kis- és közepes méretű vállalkozások létrejöttének és működésének segítése; - új munkalehetőségek teremtése vállalkozások szervezése útján; 1 ALAPÍTÓ OKIRAT Heves megye, Eger megyei jogú, Hatvan városok önkormányzatai, a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány jelen alapító okirattal úgy határoztak, hogy alapítványt hoznak létre, mely segíti

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. (egységes szerkezetbe foglalva)

ALAPÍTÓ OKIRAT. (egységes szerkezetbe foglalva) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetbe foglalva) Amely abból az okból készült, hogy az 1./ pontban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyvről szóló többször módosított 1959. évi IV. törvény 74/G -a alapján,

Részletesebben

HATÁROZATOK. L. ÉVFOLYAM, 6. SZÁM Ára: 690 Ft 2006. MÁRCIUS 13. TARTALOM

HATÁROZATOK. L. ÉVFOLYAM, 6. SZÁM Ára: 690 Ft 2006. MÁRCIUS 13. TARTALOM L. ÉVFOLYAM, 6. SZÁM Ára: 690 Ft 2006. MÁRCIUS 13. TARTALOM oldal HATÁROZATOK 3/2006. (I. 13.) ME h. Fõiskolai tanárok kinevezésérõl... 521 6/2006. (I. 19.) ME h. Fõiskolai tanár felmentésérõl... 521 1006/2006.

Részletesebben

Kaposmérői Dobogó Egyesület

Kaposmérői Dobogó Egyesület Kaposmérői Dobogó Egyesület ALAPSZABÁLYA A Kaposmérői Dobogó Egyesület (továbbiakban: Egyesület) Közgyűlése az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

Részletesebben

IDŐSEINKÉRT ALAPÍTVÁNY

IDŐSEINKÉRT ALAPÍTVÁNY 1 IDŐSEINKÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRAT Jászapáti, 2012. december 14. 2 Időseinkért Alapítvány alapító okirata változásokkal egységes szerkezetben melyben a Fehér Akác Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Idősek

Részletesebben

Alapítványt. I. Általános rendelkezések. 1.1 Az alapító neve: Informatikai és Technológiai Innovációs Park Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Alapítványt. I. Általános rendelkezések. 1.1 Az alapító neve: Informatikai és Technológiai Innovációs Park Zártkörűen Működő Részvénytársaság INFOPARK ALAPÍTVÁNY (a 2001. február 8-i, 2003. június 25-i, a 2004. február 5-i, 2004. december 16-i, 2006. augusztus 1-i, 2007. november 15-i, 2008. augusztus 7-i., 2010. november 11-i alapítói határozattal

Részletesebben

(módosításokkal egységes szerkezetben) I. FEJEZET

(módosításokkal egységes szerkezetben) I. FEJEZET ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és Debrecen Városi Rendőrkapitányság közös akarattal Debrecen városban a vagyonvédelmi és bűnmegelőzési tevékenység

Részletesebben

Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Közalapítvány Alapító Okirata, módosításokkal egységes szerkezetben

Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Közalapítvány Alapító Okirata, módosításokkal egységes szerkezetben Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Közalapítvány Alapító Okirata, módosításokkal egységes szerkezetben (a változások vastagon, dőlt betűkkel szedve) A Magyar Köztársaság Kormánya a Polgári

Részletesebben

A Bűnmegelőzési, Vagyonvédelmi Alapítvány (3700 Kazincbarcika, Barátság tér 1-3. szám) Alapítóinak. I./2015. (V..) számú alapítói határozata

A Bűnmegelőzési, Vagyonvédelmi Alapítvány (3700 Kazincbarcika, Barátság tér 1-3. szám) Alapítóinak. I./2015. (V..) számú alapítói határozata 1. melléklet a 110/2015. (V. 29.) önkormányzati határozathoz A Bűnmegelőzési, Vagyonvédelmi Alapítvány (3700 Kazincbarcika, Barátság tér 1-3. szám) Alapítóinak I./2015. (V..) számú alapítói határozata

Részletesebben

Alapító Okirat 2012.

Alapító Okirat 2012. Kékes Kutató-Mentő Alapítvány Alapító Okirat 2012. ALAPÍTÓ OKIRAT Alapító Okirat 2 amely abból a célból készült, hogy az 1. pontban megjelölt Alapító a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény

Részletesebben

MAGYAR SZÉLENERGIA IPARI TÁRSASÁG

MAGYAR SZÉLENERGIA IPARI TÁRSASÁG MAGYAR SZÉLENERGIA IPARI TÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA BUDAPEST, 2013. DECEMBER 19. 1. oldal A - a továbbiakban: MSZIT vagy Egyesület - a Magyarország Alaptörvényében rögzített egyesülési jog alapján létrehozott,

Részletesebben

ALAPÍTVÁNYI ALAPÍTÓ OKIRAT (A 2011.augusztus 22.-i módosításokkal egységes szerkezetben)

ALAPÍTVÁNYI ALAPÍTÓ OKIRAT (A 2011.augusztus 22.-i módosításokkal egységes szerkezetben) ALAPÍTVÁNYI ALAPÍTÓ OKIRAT (A 2011.augusztus 22.-i módosításokkal egységes szerkezetben) A jelen okiratban az Alapító arra vállal kötelezettséget, hogy a felhasználási cél megjelölésével önálló vagyont

Részletesebben

- egységes szerkezetbe foglalva - 2014. május 19. napján

- egységes szerkezetbe foglalva - 2014. május 19. napján VEZÉR HALLGATÓI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA - egységes szerkezetbe foglalva - 2014. május 19. napján I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Vezér Hallgatói Egyesület" alakuló közgyűlésén alapszabályát a 2014. március

Részletesebben

Vilonyai Iskoláért Közhasznú Közalapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) Preambulum

Vilonyai Iskoláért Közhasznú Közalapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) Preambulum Vilonyai Iskoláért Közhasznú Közalapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) Preambulum Alulírott Alapító(k) a Ptk. 74/A F. -ai, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI.

Részletesebben

Alapszabály. (2) Az Egyesület székhelye: 9700 Szombathely, Bolyai u 11. NymE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

Alapszabály. (2) Az Egyesület székhelye: 9700 Szombathely, Bolyai u 11. NymE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium Alapszabály A Bolyais Szülők Egyesülete alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 61-64. -ai

Részletesebben

Életcél Fiataloknak. Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA

Életcél Fiataloknak. Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA 1 Az Életcél Fiataloknak Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA 2 Alapító okirat Az Alapítvány alapítói az Alapítvány alapító okiratát az alábbiak szerint fogadták el: I. Általános rendelkezések 1./ Az Alapítvány

Részletesebben

DEBRECEN HATÁROK NÉLKÜL

DEBRECEN HATÁROK NÉLKÜL 1 DEBRECEN HATÁROK NÉLKÜL KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint Alapító, a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 74/G. (1) és (2) bekezdése, a kulturális

Részletesebben

A PALOZNAKI CIVIL EGYESÜLET 2007. május 17.-közgyűlésen elfogadott változtatásokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA

A PALOZNAKI CIVIL EGYESÜLET 2007. május 17.-közgyűlésen elfogadott változtatásokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA A PALOZNAKI CIVIL EGYESÜLET 2007. május 17.-közgyűlésen elfogadott változtatásokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA Alulírott alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény ( Etv)

Részletesebben

JAVASLAT. a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft-nek a Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködésére

JAVASLAT. a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft-nek a Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködésére NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE.. sz. napirendi pont 37-47/2015. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Szabó József JAVASLAT a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft-nek a Ptk.

Részletesebben

A HORT Sport Egyesület alapszabálya. I. Általános rendelkezések

A HORT Sport Egyesület alapszabálya. I. Általános rendelkezések A HORT Sport Egyesület alapszabálya módosítással egységes szerkezetben I. Általános rendelkezések 1.. (1) Az egyesület tagjai a mai napon megtartott közgyűlésen elhatározták az egyesület közhasznú szervezetként

Részletesebben

MINTA Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA. Módosítása. a korábbi módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

MINTA Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA. Módosítása. a korábbi módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva MINTA Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA Módosítása a korábbi módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva amely készült a MINTA Alapítvány Okiratának módosítására az alapítvány alapítóinak év. hónap. napján hozott

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Alapító által alapított, a 2013. évi V. tv. (Ptk.), valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011.

Részletesebben

alapító okirat (egységes szerkezetben)

alapító okirat (egységes szerkezetben) 1.) Az alapítvány neve és székhelye: TÁMOGATÁSI KÖZALAPÍTVÁNY alapító okirat (egységes szerkezetben) 1.1 Az alapítvány neve: Támogatási Közalapítvány 1.2 Az alapítvány székhelye: Pécs Megyei Jogú Város

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2014. április 30-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2014. április 30-i ülésére Tárgy: A Békési Fürdőért Közalapítvány közhasznúvá válása Előkészítette: dr. Uhrin Anna aljegyző Hajdu Lívia PR referens Véleményező bizottság: Tisztelt Képviselő-testület! Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi

Részletesebben

A TEMPUS KÖZALAPÍTVÁNY módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA

A TEMPUS KÖZALAPÍTVÁNY módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA A TEMPUS KÖZALAPÍTVÁNY módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA A Magyar Köztársaság Kormánya (a továbbiakban: alapító) a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény [az alapításkor

Részletesebben

CSERFA Cserháti Falvak Szövetsége a Vidékért Közhasznú Egyesület. Alapszabály

CSERFA Cserháti Falvak Szövetsége a Vidékért Közhasznú Egyesület. Alapszabály 1 CSERFA Cserháti Falvak Szövetsége a Vidékért Közhasznú Egyesület Alapszabály a 2005. július 14-én, Rimócon elfogadott módosításokkal egybeszerkesztve A 2006. május 19-i és a 2006. június 16-i közgyűlési

Részletesebben

Alapszabálya (egységes szerkezetben)

Alapszabálya (egységes szerkezetben) Kis Bocs Baba- Mama klub Baba- Mama Egészség, Életmód, Szabadidő és Szociális Információs Közhasznú Egyesület Alapszabálya (egységes szerkezetben) Kis Bocs Baba- Mama klub- Baba- Mama Egészség, Életmód,

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg)

ALAPSZABÁLY. (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) ALAPSZABÁLY (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 1. Az Egyesület neve: AOPA Hungary, Magyar Repülőgéptulajdonosok és Pilóták Szövetsége Közhasznú Egyesület, a továbbiakban Egyesület.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN A Budapesti Olimpia gondolatát népszerűsítő BOM egyesület a Polgári Törvénykönyv Harmadik Rész XXII. fejezete alapján a magyar sport támogatása céljából

Részletesebben