BÉKÉSCSABA VAGYONKEZELŐ ZRT. IGAZGATÓSÁGA BÉKÉSCSABA, IRÁNYI U. 4-6.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BÉKÉSCSABA VAGYONKEZELŐ ZRT. IGAZGATÓSÁGA BÉKÉSCSABA, IRÁNYI U. 4-6."

Átírás

1 BÉKÉSCSABA VAGYONKEZELŐ ZRT. IGAZGATÓSÁGA BÉKÉSCSABA, IRÁNYI U Ikt. sz.: 23/2014. NYIL V ANOS ÜLÉS napirendje A döntéshozatal minősített többséget igényel! Tárgy: ALAPÍTÓI DÖNTÉS A Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. alapító okiratának módosítása Véleményező: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Előterjesztés Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének november 27-én tartandó nyilvános ülésére Tisztelt Közgyűlés! március IS-én hatályba lépett a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.). Ennek a hatályba lépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szól a évi CLXXVII. törvény (a továbbiakban: Átmeneti tv.). E szerint a Ptk. hatályba lépésekor a cégjegyzékbe már bejegyzett gazdasági társaság a Ptk. hatályba lépését követő első módosítással egyidejűleg köteles a Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködésről dönteni, és a legfőbb szervi határozatot a Cégbíróságnak benyújtani [Átmeneti tv. 12. (l) bekezdése]. A Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. alapító okiratának módosítása az 5600 Békéscsaba, Szabadság tér szám alatt bejegyzett telephely megszűnése és az 5600 Békéscsaba, Gyulai út 61 /2. szám alatti új telephely (CsabaPark) létesítése miatt vált szükségessé. Az alapító okirat módosítása miatt kell az alapítónak döntenie a társaság Ptk. szerinti továbbműködéséről, és létesítő okiratának (alapító okiratának) a Ptk. rendelkezéseivel történő összhangba hozásáról. Mellékelten beterjesztjük az alapító okirat módosítását, amely tartalmazza a működésünkből adódó és az új Ptk. hatályba lépése miatt szükségessé vált módosításokat. Az ügyben két határozat meghozatalára van szükség, az egyik döntés a Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködésről szól, a másik a jelenleg hatályos alapító okirat módosításáról. A Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. Igazgatósága a Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködésről szóló döntést és az alapító okirat nlódosítását megtárgyalta és azt elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek.

2 2 A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság és a társaság felügyelő bizottságának határozata a Közgyűlésen kerül ismertetésre. A döntés végrehajtásában közreműködő felelős hivatali egység: Stratégiai-Fejlesztési Osztály. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, meghozni. hogy szíveskedjen döntését a határozati javaslat alapján HATÁROZATI JAVASLAT 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése mint a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. alapítója dönt a társaság Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködéséről. 2. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése mint a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. alapítója a társaság alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja: l.) A társaság az 5600 Békéscsaba, Szabadság tér szám alatt bejegyzett telephelyét megszünteti. 2.) A társaság 5600 Békéscsaba, Gyulai út 61/2. szám alatt új telephelyet létesít. 3.) Az alapító rögzíti, hogy a társaság tevékenységi köre a működés során az alábbi - már cégjegyzékben feltüntetett - tevékenységgel egészült ki: Éttermi mozgó vendéglátás Hús-, húsáru kiskereskedelem Egyéb élelmiszer kiskereskedelem Egyéb takarítás L

3 3 Az alapító a létesítő okiratát az alábbiak szerint hozza összhangba a Ptk. rendelkezéseivel. II. 1.) A létesítő okirat elnevezése alapszabályra változik. A létesítő okiratban az alapító okirat megjelölés mindenütt az alapszabályra módosul. 2.) A létesítő okiratban a Gt.-re történő hivatkozások helyébe a Ptk.-ra történő hivatkozás lép. 3.) A létesítő okirat pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 9. Az igazgatóság 9.J. A részvénytársaság ügyvezetését az igazgatóság látja el, amely 5 (öt) természetes személy tagból áll. Valamennyi tagját és közülük az Igazgatóság elnökét is az Alapító jelöli ki. Az Igazgatóság tagjai a kép v ise le tre, illetve cégjegyzésre vonatkozó szabályok szerint képviselik, illetve jegyzik a társaságot a bíróságok és más hatóságok előtt, valamint harmadik személyekkel szemben Az Alapító által a 20J5.január J-tőI20J9. december 3J-ig terjedő időszakra kijelölt 5 (öt) tagú igazgatóság: Az igazgatóság elnöke: (név, an.:, lakcím) Az igazgatóság jogait és feladatait testületként gyakorolja. Az igazgatósági tag feladatait csak személyesen láthatja el, képviseletnek nincs helye. Az igazgatósági tisztség, illetve az erre vonatkozó megbízatás munkaviszony keretében nem látható el. Megszűnik az igazgatósági vezető tisztségviselői megbízatás -a megbízás időtartamának lejártával; -megszüntető feltételhez kötött megbízatás esetén a feltétel bekövetkezésével; - visszahívással; - lemondással; -a tag tisztségviselő halálával; -a tag cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával; -a taggal szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével.

4 4 Az igazgatósági tag tisztségéről bármikor lemondhat, ha azonban a társaság működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új vezető tisztségviselő kijelölésével, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik napon válik hatályossá. Az igazgatósági tag az ügyveze tés i tevékenysége során a jogi személynek okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felel a jogi személlyel szemben. Az Igazgatóság bármely tagja kérheti a bíróságtól az alapító által hozott határozat hatályon kívül helyezését, ha a határozat jogszabálysértő vagy a létesítő okiratba ütközik. 4.) A létesítő okirat 9.3. pontjának 8. és 13. francia bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: -az ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról az alapító részére évente legalább háromszor (Il, III és IV negyedév), a felügyelőbizottság részére pedig legalább 3 havonta jelentést készít; -az igazgatóság köteles nyolc napon belül - a felügyelőbizottság egyidejű értesítése mellett - a szükséges intézkedések megtétele céljából az alapítói döntést kezdeményezni, ha bármely tagjának tudomására jut, hogy - a társaság saját tőkéje veszteség következtében az alaptőke kétharmadára csökkent; - a társaság saját tőkéje az alaptőke törvényben meghatározott minimális összege alá csökkent; - a társaságo t fizetésképtelenség fenyegeti vagyfizetéseit megszüntette; vagy - a részvénytársaság vagyona a tartozásait nem fedezi; 5.) A létesítő okirat pontja helyébe a következő rendelkezés lép: A felügyelőbizottsági tag a tisztségről az igazgatósághoz címzett nyilatkozattal bármikor lemondhat. Ha azonban a társaság működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új felügyelőbizottsági tag kijelölésével, ennek hiányában legkésőbb abejelentéstől számított hatvanadik napon válik hatályossá Ha a fe lügyelőb izo ttság szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba vagy a létesítő okiratba ütközik, ellentétes az alapító határozataival vagy egyébként sérti a gazdasági társaság érdekeit, a felügyelőbizottság jogosult az alapítótól kérni e kérdés megtárgyalását és a szükséges határozatok meghozatalát. A felügyelőbizottsági tagok az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem megfelelő teljesítésével a társaságnak okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felelnek a társasággal szemben. 6.) A létesítő okiratban a könyvvizsgáló elnevezés az állandó könyvvizsgáló elnevezésre változik. 7.) A létesítő okirat pontjában a jogszabály megnevezése: a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V törvény. A létesítő okirat egyéb rendelkezései nem változnak.

5 5 3. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza Szarvas Péter polgármestert az alapító okirat módosítás aláírására. Felelős: Határidő: Szarvas Péter polgármester Kozma János, a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. igazgatóságának elnöke december 10. Békéscsaba, november 21. Ko!!ld az igazgatóság elnöke Ellenjegyzés: JOgI: pénzügyi: ~/

1. Az Egyesület neve, székhelye, működési területe és elektronikus levélcíme (Ptk. 3:5. a) és b) pontja alapján)

1. Az Egyesület neve, székhelye, működési területe és elektronikus levélcíme (Ptk. 3:5. a) és b) pontja alapján) Nagyvállalatok Logisztikai Vezetőinek Klubja Közhasznú Egyesület módosítása egységes szerkezetben A Nagyvállalatok Logisztikai Vezetőinek Klubja Közhasznú Egyesület a 2014. május. napján hozott xxx /2014.

Részletesebben

H A T Á R O Z A T I J AVA S L A T. Tisztelt Közgyűlés!

H A T Á R O Z A T I J AVA S L A T. Tisztelt Közgyűlés! H A T Á R O Z A T I J AVA S L A T Tisztelt Közgyűlés! Alulírott Vasszi Zoltán, mint a Magyarországi Amerikai Staffordshire Terrier Egyesület Elnöke az alábbi előterjesztést tárom a Tisztelt Közgyűlés elé,

Részletesebben

szervezeti és működési szabályzat

szervezeti és működési szabályzat szervezeti és működési szabályzat Az Alapító jóváhagyta 2014. szeptember 30-án meghozott 4/2014. sz. határozatával Hatályba lépésének napja a Felügyeletnek a Társaság mint pénzügyi vállalkozás alapítását

Részletesebben

A Pécsi Temetkezési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

A Pécsi Temetkezési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság A Pécsi Temetkezési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okirata -a 18.sz. módosításokkal egységes szerkezetben Dőlt és vastag betűs szövegrész a módosítást jelöli 2015. január 1. Ellenjegyzete:

Részletesebben

Általános közzétételi lista. I. 8. Szervezeti, személyi adatok

Általános közzétételi lista. I. 8. Szervezeti, személyi adatok Általános közzétételi lista I. 8. Szervezeti, személyi adatok A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, alapító okirata, kezelő szervének tagjai: 1. ÉLETÜNKÉRT-EGYMÁSÉRT

Részletesebben

Alfa KISOSZ Érdekvédő és Képző Egyesület alapszabálya egységes szerkezetben küldöttgyűlés által elfogadva 2015.05.28. I.

Alfa KISOSZ Érdekvédő és Képző Egyesület alapszabálya egységes szerkezetben küldöttgyűlés által elfogadva 2015.05.28. I. Alfa KISOSZ Érdekvédő és Képző Egyesület alapszabálya egységes szerkezetben küldöttgyűlés által elfogadva 2015.05.28 I. Preambulum Az alapító tagok célja, hogy a tagsági viszonyt létesítő önálló tevékenységet

Részletesebben

LÁRIFÁRI ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN. Preambulum

LÁRIFÁRI ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN. Preambulum LÁRIFÁRI ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN Preambulum Alulírott Alapító a 2013. évi V. tv. (Ptk.) 3:378. -3:404. -ai, valamint a 2011. évi CXXV. tv alapján az alábbi Alapítvány

Részletesebben

A Tordas Sportegyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben -

A Tordas Sportegyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben - 1 A Tordas Sportegyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben - Az alapítók az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló

Részletesebben

4. Az alapítvány céljai és tevékenysége, illetve azon közfeladatok megjelenítése, amelyekhez tevékenységével az alapítvány kapcsolódik:

4. Az alapítvány céljai és tevékenysége, illetve azon közfeladatok megjelenítése, amelyekhez tevékenységével az alapítvány kapcsolódik: ALAPÍTÓ OKIRAT A módosítással egységes szerkezetbe foglalva Az 1. pontban megjelölt a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (régi Ptk.) 74/A-74/G -ai alapján, valamint a közhasznú szervezetekről

Részletesebben

Az Északbalatoni Ebmentő Egyesület Alapszabálya (A 2014. august 29-i és 2014...-i 1 módosításokkal egységes szerkezetben ) I.

Az Északbalatoni Ebmentő Egyesület Alapszabálya (A 2014. august 29-i és 2014...-i 1 módosításokkal egységes szerkezetben ) I. Az Északbalatoni Ebmentő Egyesület Alapszabálya (A 2014. august 29-i és 2014....-i 1 módosításokkal egységes szerkezetben ) 1. Az egyesület neve, székhelye, jogállása I. Általános rész (1) Az egyesület

Részletesebben

Lakásszövetkezetek és Társasházak Országos Szövetségének javaslata az egységes szövetkezeti törvénytervezethez

Lakásszövetkezetek és Társasházak Országos Szövetségének javaslata az egységes szövetkezeti törvénytervezethez Lakásszövetkezetek és Társasházak Országos Szövetségének javaslata az egységes szövetkezeti törvénytervezethez Szövegmagyarázat: a javaslatban vastag betűvel aláhúzottan szereplő szöveg új szöveg, a 14-es

Részletesebben

Magyar Bohócok a Betegekért Alapítvány Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító okirata

Magyar Bohócok a Betegekért Alapítvány Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító okirata Magyar Bohócok a Betegekért Alapítvány Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító okirata Az alapító a Magyar Köztársaság Polgári törvénykönyvéről szóló 2013. évi V. törvény valamint az egyesülési

Részletesebben

K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. április 24-ei ülésén hozott határozataiból:

K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. április 24-ei ülésén hozott határozataiból: K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. április 24-ei ülésén hozott határozataiból: 32/2015. (IV. 24.) MÖK határozat A közgyűlés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése

Részletesebben

CIVIL SZERVEZETEK JOGSZABÁLYI KÖVETÉSE

CIVIL SZERVEZETEK JOGSZABÁLYI KÖVETÉSE CIVIL SZERVEZETEK JOGSZABÁLYI KÖVETÉSE 2014.02.14. 1 2011. évi december hó 16. napján került kihirdetésre és 2011. évi december hó 22. napján illetve nagyobb részben 2012. évi január hó 1. napján lépett

Részletesebben

ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA. (közhasznú alapítvány)

ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA. (közhasznú alapítvány) ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (közhasznú alapítvány) Alulírott Alapító, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. alapján az alábbi alapítvány létrehozását határoztam el. 1. a) Az Alapító neve:...

Részletesebben

2/B. sz. melléklet III. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGE

2/B. sz. melléklet III. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGE 1 2/B. sz. melléklet Szentes Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okirata Bevezetés A Városellátó Intézmény, mint költségvetési intézmény, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás

Részletesebben

A Büki Gyógyfürdő Zrt.

A Büki Gyógyfürdő Zrt. H 9740 Bükfürdő, Termál krt. 2. Tel.: 36-94-558-080, Fax: 36-94-358-023 Internet: www.bukfurdo.hu e-mail: bgyzrt@spabuk.hu A Büki Gyógyfürdő Zrt. egységes szerkezetű SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.

Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény ( új Ptk.) Az új Ptk. civil szervezetekre alkalmazandó jogszabályhelyei: jogi személyekre vonatkozó általános szabályok 3:1. - 3:38. egyesületekre vonatkozó

Részletesebben

Az Oroszlányi Bányász Hagyományőrző Fúvószenekari Egyesület

Az Oroszlányi Bányász Hagyományőrző Fúvószenekari Egyesület Az Oroszlányi Bányász Hagyományőrző Fúvószenekari Egyesület (módosított, egységes szerkezetbe foglalt) Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. Az Oroszlányi Bányász Hagyományőrző Fúvószenekari Egyesület

Részletesebben

ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET TÓTKOMLÓS ALAPSZABÁLY

ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET TÓTKOMLÓS ALAPSZABÁLY ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET TÓTKOMLÓS ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET TÓTKOMLÓS (1924-ben megalakult Tótkomlósi Önkéntes Tűzoltó Testület jogutódja)

Részletesebben

EGYESÜLETEK MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEK

EGYESÜLETEK MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEK EGYESÜLETEK MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEK 2014. november Szentgyörgyi Magdolna Fontosabb hatályos jogszabályok 2011. ÉVI CLXXV TÖRVÉNY AZ EGYESÜLÉSI JOGRÓL, A KÖZHASZNÚ JOGÁLLÁSRÓL, VALAMINT A CIVIL

Részletesebben

A TISZAI VEGYI KOMBINÁT RÉSZVÉNYTÁRSASÁG IGAZGATÓSÁGÁNAK ÜGYRENDJE*

A TISZAI VEGYI KOMBINÁT RÉSZVÉNYTÁRSASÁG IGAZGATÓSÁGÁNAK ÜGYRENDJE* TISZAI VEGYI KOMBINÁT NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Cg. 05-10-000065 A TISZAI VEGYI KOMBINÁT RÉSZVÉNYTÁRSASÁG IGAZGATÓSÁGÁNAK ÜGYRENDJE* (Módosításokkal egységes szerkezetben.) 1. Az Igazgatóság

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Az Alapítvány tartós közérdekű céljai és az ezek megvalósítása érdekében kifejtett tevékenysége:

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Az Alapítvány tartós közérdekű céljai és az ezek megvalósítása érdekében kifejtett tevékenysége: ALAPÍTÓ OKIRAT mely abból a célból készült, hogy az 1. pontban megjelölt Alapító a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (Ptk.) 74/A-F. -a, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997.

Részletesebben

Műegyetemi Természet- és Sporttudományi Egyesület

Műegyetemi Természet- és Sporttudományi Egyesület 1 Műegyetemi Természet- és Sporttudományi Egyesület 1111 Budapest, Bertalan Lajos utca 24. ALAPSZABÁLY 2014. május 26. 2 ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: Műegyetemi Természet-

Részletesebben

ALAPSZABÁLY módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege (mely az Alapszabály 2. és 4. pontjait érintő módosítást dőlt betűvel tartalmazza)

ALAPSZABÁLY módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege (mely az Alapszabály 2. és 4. pontjait érintő módosítást dőlt betűvel tartalmazza) ALAPSZABÁLY módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege (mely az Alapszabály 2. és 4. pontjait érintő módosítást dőlt betűvel tartalmazza) Törölt:, és amely a gazdasági társaságokról szóló 2006.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ)

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) DKV Debreceni Közlekedési Zrt. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) A FEJEZET Sorszám: A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. Igazgatósága 2014. november 28-i ülésén hozott 397/2014 (11.28.) sz. Igazgatósági

Részletesebben

Gyakran feltett kérdések. az egyesületekre és az alapítványokra vonatkozó nem peres eljárásokban

Gyakran feltett kérdések. az egyesületekre és az alapítványokra vonatkozó nem peres eljárásokban Gyakran feltett kérdések az egyesületekre és az alapítványokra vonatkozó nem peres eljárásokban Szerzők: Csedrekiné dr. Tóth Boglárka és Vámosiné dr. Marunák Ágnes Budapest, 2014. július 4. Bevezetés A

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A Közalapítvány neve: Dorogi Kommunális Közalapítvány. 2. A Közalapítvány székhelye: 2510 Dorog, Bécsi út 71.

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A Közalapítvány neve: Dorogi Kommunális Közalapítvány. 2. A Közalapítvány székhelye: 2510 Dorog, Bécsi út 71. 1 ALAPÍTÓ OKIRAT 1. A Közalapítvány neve: Dorogi Kommunális Közalapítvány 2. A Közalapítvány székhelye: 2510 Dorog, Bécsi út 71. 2/A. A közalapítvány alapítója: Dorog Város Önkormányzata (2510 Dorog, Bécsi

Részletesebben

llalkozás, 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről Külön törvény vonatkozik Az egyéni vállalkozás megkezdésének feltételei

llalkozás, 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről Külön törvény vonatkozik Az egyéni vállalkozás megkezdésének feltételei 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről Egyéni vállalkozv llalkozás, egyéni cégc Ki lehet egyéni vállalkozó? a) a magyar állampolgár, b) sokan mások is: pl. EU tagállam polgára,

Részletesebben

ABAI POLGÁRŐR EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y

ABAI POLGÁRŐR EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y ABAI POLGÁRŐR EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y Alakulás: 1991. január 15-én A létesítő okirat tartalmában, illetőleg számozásában 2015. február 07-én egészében megváltozott, ezért a módosítások nem kerültek

Részletesebben