BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7."

Átírás

1 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGARMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: IV Előadó: Dr. Tőgye Ildikó, Czigléczkiné Liszkai Edit Mell.: 1 db- Hiv. sz.: - Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) Telefax: (66) NYILVANOS ÜLÉS napirendje A döntéshozatal minősített többséget igényel! Tárgy: A Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás közötti vagyonkezelési szerződés módosítása, a Békéscsaba, Bankó A. u. 44. szám alatti ingatlan hasznosítása Előkészítő: Szociálpolitikai Osztály Stratégiai-Fejlesztési Osztály Véleményező: Szociális és Egészségügyi Bizottság Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Előterjesztés Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének2015. május 21-én tartandó nyilvános ülésére Tisztelt Közgyűlés! I. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdése 8a. pontja alapján a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok közé tartoznak a szociális szolgáltatások és ellátások. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (a továbbiakban: Szoctv.) 56. (1) bekezdése alapján a szociálisan rászorultak részére személyes gondoskodást az állam, valamint az önkormányzatok biztosítják. A személyes gondoskodás megszervezésére köteles szervek körét és az ellátási kötelezettség teljesítésére vonatkozó rendelkezéseket a Szoctv. határozza meg. A Szoctv. 91. (1) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat ellátási kötelezettségének a szociális szolgáltatást nyújtó szolgáltató, intézmény fenntartásával, vagy szolgáltatót, intézményt fenntartó önkormányzati társulásban történő részvétellel, vagy szolgáltatót,

2 2 intézményt működtető fenntartóval létrejött - a szociális szolgáltatás nyújtásának a helyi önkormányzattól vagy a társulástól történő átvállalásáról szóló (4) bekezdése szerinti megállapodás, illetve ellátási szerződés megkötésével tehet eleget. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a 78/2007. (II. 15.) közgy. határozatában döntött arról, hogy a szociális szolgáltatások ellátását biztosító Egyesített Szociális Intézményt április 1. napjától kistérségi fenntartásba adja. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a szociális közfeladat ellátásához szükséges ingó és ingatlanvagyont a 170/2007. (III. 29.) közgy. határozatával elfogadott (azóta többször módosított) vagyonkezelési szerződésben biztosította a fenntartó Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás (a továbbiakban: Társulás) részére. A jelenleg hatályban lévő vagyonkezelési szerződés módosítása szükséges, tekintettel arra, hogy a Társulás a feladatellátásának átszervezését követően az alábbi két ingatlanban tényleges feladatot nem lát el és az ingatlanokat a tulajdonos Önkormányzat használatába vissza kívánja adni: 5600 Békéscsaba, Bankó András u. 44. (976 hrsz.) 5600 Békéscsaba, Bartók B. út 12. (2899 hrsz.) A fentiek alapján, mivel az adott ingatlanokban megszűnt a szociális ellátás, javaslom, hogya Társulás és az Önkormányzat között hatályban lévő vagyonkezelési szerződés a két ingatlan vonatkozásában módosításra kerüljön azzal, hogy a két fél közötti, a szerződésből adódó pénzügyi elszámolások a szerződés módosításának dátumáig meg kell, hogy történjenek. II. Az Egyensúly AE Egyesület (5600 Békéscsaba, Kolozsvári u. 62., képviseli: Tóth Istvánné egyesületi titkár, a továbbiakban: Egyesület) azzal a kéréssel fordult az Önkormányzathoz, hogy a Békéscsaba, Bankó A. u. 44. szám alatti ingatlant az Önkormányzat biztosítsa az Egyesület számára közfeladat ellátása céljára, amely jelen esetben a támogatott lakhatást, mint személyes gondoskodást nyújtó ellátás biztosítását jelentené. Az Egyesület részben állami normatívából, részben pályázati forrásból végzi közhasznú tevékenységét, gyógyult szenvedélybetegeknek, pszichiátriai betegeknek, hajléktalanoknak és nehéz helyzetben élő családoknak nyújt segítséget. Elképzelésük szerint 12 fő számára tudnának az adott ingatlanban támogatott lakhatást biztosítani. A nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. törvény 11. -a és az önkormányzat vagyonáról és a vagyon feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 19/2012. (V. 2.) önkormányzati rendelet 14. (1) bekezdése alapján lehetőség van önkormányzati ingatlanvagyon ingyenes használatba adása, közfeladat ellátása esetén. Tekintettel arra, hogy az Egyesület az Önkormányzat számára is fontos és hasznos tevékenységet végez és az adott ingatlan más célú hasznosítására jelenleg nincs koncepció, javaslom az Egyesület számára az ingatlan használatba adását.

3 3 Az Egyesület jelezte, hogy minél hamarabb szüksége lenne az ingatlanra, de az adott ingatlannal kapcsolatos - a Társulást érintő - pénzügyi és egyéb kötelezettségek rendezése miatt leghamarabb augusztus 1. napjától van lehetőség az ingatlan átadására. A Békéscsaba, Bartók B. út 12. szám alatti ingatlan tekintetében javaslom, hogy az ingatlan további hasznosításáig a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. megbízási szerződése keretében az állagmegóvásáról gondoskodjon. Az előterjesztést a szakbizottságok megtárgyalták, a bizottságok döntései az előterjesztés mellékletét képezik. A döntés végrehajtásában közreműködő felelős hivatali egység: Szociálpolitikai Osztály, Pénzügyi és Gazdasági Osztály, Stratégiai-Fejlesztési Osztály. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy döntését az alábbi határozati javaslat alapján hozza meg. HATÁROZATI JAVASLAT: r. 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás vagyonkezelői jogát meg kívánja szüntetni a Békéscsaba, 976 hrsz.-ú, természetben a Bankó A. u. 44. sz. alatt található ingatlan és a Békéscsaba 2899 hrsz.-ú, természetben a Bartók B. u. 12. sz. alatt található ingatlan tekintetében a szociális szolgáltatás e telephelyeken történt megszűnése miatt. 2. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az 1. pontban megfelelően legkésőbb július 31. napjával módosítani kívánja a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás között Békéscsabán, július 1. napján kelt vagyonkezelési szerződést azzal, hogy a módosítás napjáig a felek a szerződésből eredő kötelezettségeikkel elszámolnak egymással. 3. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza Szarvas Péter polgármestert, hogy az 1. és 2. pontban meghatározottak alapján a szükséges jognyilatkozatokat tegye meg és a vagyonkezelési szerződés módosítását írja alá. Felelős: Szarvas Péter polgármester Határidő: július 31. II. 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) használatba adási szerződést köt a Békéscsaba, 976 hrsz.-ú, m 2 területű, kivett óvoda megnevezésű ingatlanra vonatkozóan az Egyensúly AE Egyesülettel (5600 Békéscsaba, Kolozsvári u. 62., képviseli: Tóth Istvánné egyesületi titkár, a továbbiakban: Használó) az alábbi feltételekkel: A szerződést határozatlan időre kell megkötni, 3 hónapos felmondási határidő meghatározásával. A jogviszony kezdete az aláírás napja, de leghamarabb augusztus 1. napja.

4 4 A használó az ingatlan használatáért díjat nem fizet mindaddig, ameddig közfeladat ellátását végzi az adott ingatlanban. Az Önkormányzat a közfeladat ellátás végzését ellenőrzi, és amennyiben szabálytalanság feltárására kerülne sor, akkor az ingyenes használata megszűnik. A használó köteles saját költségén a teljes ingatlant és környékét karbantartani, tisztántartani és őrzéséről gondoskodni. A használó az ingatlan felújításáról, pótlólagos beruházásáról legalább a vagyoni eszközök elszámolt értékcsökkenésének megfelelő mértékben köteles gondoskodni, illetőleg e célokra az értékcsökkenésnek megfelelő mértékben tartalékot képez. A használó köteles a közüzemi szolgáltatókkal a fogyasztási szerződéseket megkötni és a szolgáltatók által kibocsátott számla alapján a közüzemi költségeket a megadott határidőig megfizetni. A használó tudomásul veszi, hogy amennyiben az ő hibájából szűnne meg a használati jogviszony, akkor sem pénzbeli kártérítést, sem csereingatlant vagy egyéb elhelyezési igényt az Önkormányzattal szemben nem támaszthat. A használó a bérleményt tovább használatba, albérletbe nem adhatja. Az ingatlan használatával kapcsolatos tűzrendészeti, balesetvédelmi, egészsegugyi, környezetvédelmi és egyéb hatósági aláírások maradéktalan betartásáért a használót teljes körű felelősség terheli. Amennyiben a jogviszony megszűnése után az ingatlanon a későbbiekben olyan környezetszennyezés kerül feltárásra, amely bizonyíthatóan a használó tevékenységéből származik, a használó köteles a kármentesítés költségeit megtéríteni az Önkormányzat részére. 2. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése megbízza a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt.-t (a továbbiakban: Zrt.) az 5600 Békéscsaba, 2899 hrsz.-ú ingatlan, természetben a Bartók B. út 12. szám alatt található ingatlan állagmegóvásával. A Zrt. vel Békéscsabán, szeptember 26. napján kötött megbízási szerződés mellékletét ennek megfelelően módosítani kell. 3. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza Szarvas Péter polgármestert, hogy az 1. és 2. pontban meghatározottak alapján az Egyesülettel a szerződést kösse meg, valamint a Zrt. megbízási szerződésének módosítását írja alá. Felelős: Szarvas Péter polgármester Határidő: december 31. Békéscsaba, május 15. ~~~~nj~~~~é.s!j.! p... ~ enzugyl:.

5 Békéscsabai Kistérségi Társulás 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. Tell Fax Kivonat a Békéscsaba és Térsége Tőbbcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás, Társulási Tanácsa május 12-i ülésének jegyzőkönyvéből 34/2015. (V.12.) sz. KTrr. határozat: l) Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkornlányzati Kistérségi Társulás, Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy a 35/2012. (VI.28.) sz. KTT határozattal elfogadott vagyonkezelői szerződés nlódosításához hozzájárul, a szerződés 4. pontjából törlésre kerűl a 2. sorban felvett 976. helyrajzi szám alatt felvett, Békéscsaba, Bankó András utca 44., valamint a 6. sorban felvett helyrajzi szám alatt felvett, Békéscsaba, Bartók Béla út 12. 2) Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás, Társulási Tanácsa felhatalmazza Völgyi Sándor alelnökőta szükséges okiratok aláírására. Felelős: Völgyi Sándor Tr alelnöke, Dr. Banadics Attila kistérségi csoportvezetö Határidő: lnájus 30. Békéscsaba, l11ájus 12.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V.ÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V.ÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V.ÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: VI. 887/20J3. Előadó: Fábián Imréné Mell.: l db Hiv. sz.: - Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-801 Telefax:

Részletesebben

2013. május 9-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt üléséről.

2013. május 9-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2013. május 9-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt üléséről. Jelen vannak: Távol maradt: Dr. Fülöp Erik polgármester, Sipos Ibolya alpolgármester,

Részletesebben

NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje

NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje BÉKÉSCSABA MEGYEr JOGÚ város TANÁCSNOKÁTÓL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: III 82312010. Előadó: Mell.: 2 db Dr. Tőgye Ildikó Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-802 Telefax: (66) 523-804

Részletesebben

Együttműködési Megállapodás családi napközi kistérségi fenntartásban történő működtetésére

Együttműködési Megállapodás családi napközi kistérségi fenntartásban történő működtetésére Együttműködési Megállapodás családi napközi kistérségi fenntartásban történő működtetésére amely létrejött egyrészről a Pécsi Többcélú Kistérségi Társulás (7621 Pécs, Perczel M. u. 2.) számlaszáma: 11731001-15587086,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 23-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 23-án tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 23-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Egyes szociális és gyermekvédelmi feladatok fenntartói jogának átadásához

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS JEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS JEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS JEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: III. 332-3/2013. Előadó: dr. Tőgye Ildikó, Kissné Horváth Krisztina Mell.: Rendelettervezet Hiv. sz. - PostaCÍm: 5601

Részletesebben

s v/. ~:?7.K.. h.. r2:.. /2015.

s v/. ~:?7.K.. h.. r2:.. /2015. 14253065 Salgó Vagyon Kft. Salgótarján s v/. ~:?7.K.. h.. r2:.. /2015. Javaslat a 3681 hrsz.-ú ingatlan ingyenes használatba adására Tisztelt Közgyűlés! A Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. szerves

Részletesebben

1/2013. (I. 9.) Kt. határozat:

1/2013. (I. 9.) Kt. határozat: 1/2013. (I. 9.) Kt. határozat: Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a KEOP-2012-4.10.0/A, KEOP Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. február 27-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. február 27-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39. Tel.: (88) 592-660 Pf.: 76 Fax: 88) 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére Tárgy: A Békés Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesület kérelme Előkészítette: Holopné dr. Sztrein Beáta Gazdálkodási Osztály Véleményező Pénzügyi Bizottság bizottság: Sorszám: IV/6 Döntéshozatal módja: Egyszerű

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 18-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 18-i rendes ülésére 18. számú előterjesztés Minősített többség határozati javaslat Minősített többség rendelettervezet ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 18-i rendes ülésére Tárgy:

Részletesebben

BÉKÉSCSABA VAGYONKEZELŐ ZRT. IGAZGATÓSÁGA BÉKÉSCSABA, IRÁNYI U. 4-6.

BÉKÉSCSABA VAGYONKEZELŐ ZRT. IGAZGATÓSÁGA BÉKÉSCSABA, IRÁNYI U. 4-6. BÉKÉSCSABA VAGYONKEZELŐ ZRT. IGAZGATÓSÁGA BÉKÉSCSABA, IRÁNYI U. 4-6. Ikt. sz.: 23/2014. NYIL V ANOS ÜLÉS napirendje A döntéshozatal minősített többséget igényel! Tárgy: ALAPÍTÓI DÖNTÉS A Békéscsaba Vagyonkezelő

Részletesebben

1/2015. (I.9.) Kt. határozat

1/2015. (I.9.) Kt. határozat 1/2015. (I.9.) Kt. határozat Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi belső ellenőrzési feladatok ellátását az 145/2014.(XI.25.) Kt. határozat mellékletét képező tartalommal (20

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a 2015. június 24. napján tartandó képviselő-testületi ülésre Készítette: dr. Köles Zsuzsanna vagyonhasznosítási és jogi referens Tárgy:

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Szám:34520/2013. Javaslat a Nyitott Könyv Olvasókör Egyesület TEMI Könyvtár könyvtári dokumentumállományának, pályázatainak és a pályázatokhoz kapcsolódó eszközök

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E 1 TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI...9-18 oldal II. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HATÁROZATAI....19-15

Részletesebben

T/12608. számú törvényjavaslat

T/12608. számú törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/12608. számú törvényjavaslat az egyes szakosított szociális és gyermekvédelmi i ek állami átvételéről és egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi CXCII. törvény módosításáról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A járóbeteg-szakellátási feladatokkal összefüggő kérdésekről

ELŐTERJESZTÉS. A járóbeteg-szakellátási feladatokkal összefüggő kérdésekről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/142, 144 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS A járóbeteg-szakellátási

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere Ikt.szám:47.280/2012. Javaslat a ápoló-gondozó célú lakóotthon szociális szolgáltatás nyújtásának átvállalására vonatkozó megállapodás megkötésének jóváhagyására

Részletesebben

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2012. évi 14. szám 2012. június 28. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2012. évi 14. szám 2012. június 28. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2012. évi 14. szám 2012. június 28. I. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

Részletesebben

Módosító Okirat. Megnevezése: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Őszi Napsugár Otthon

Módosító Okirat. Megnevezése: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Őszi Napsugár Otthon V-89/4737/2013. sz. határozat 1. melléklete Módosító Okirat Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Őszi Napsugár Otthon Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa által 2012. december 20. napján

Részletesebben

. napirendi pont JAVASLAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁST BIZTOSÍTÓ ELLÁTÁSI SZERZŐDÉSEK

. napirendi pont JAVASLAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁST BIZTOSÍTÓ ELLÁTÁSI SZERZŐDÉSEK . napirendi pont DR. OTTÓFI RUDOLF ALPOLGÁRMESTER ELŐTERJESZTÉSE JAVASLAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁST BIZTOSÍTÓ ELLÁTÁSI SZERZŐDÉSEK FELÜLVIZSGÁLATÁRA, VALAMINT SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete (székhely: 2021 Tahitótfalu, Kossuth Lajos u. 4. képviseli: Dr. Sajtos Sándor Imre polgármester)

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete (székhely: 2021 Tahitótfalu, Kossuth Lajos u. 4. képviseli: Dr. Sajtos Sándor Imre polgármester) Dunakanyari Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó Társulás Társulási megállapodása (módosítva 2014.11.18.) mely létrejött Budakalász Város Képviselő-testülete (székhely: 2011 Budakalász,

Részletesebben

1. A társulás neve: Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás (a továbbiakban: Társulás)

1. A társulás neve: Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás (a továbbiakban: Társulás) KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA (MÓDOSÍTÁSSAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Amely létrejött az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés k) pont és a Magyarország

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E XXIII. ÉVFOLYAM 6.sz. 2013. JÚLIUS-AUGUSZTUS-SZEPTEMBER MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E XXIII. ÉVFOLYAM 6.sz. 2 TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI....

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2004. december hó 16-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2004. december hó 16-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2004. december hó 16-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Jegyzőkönyv hitelesítők és jegyzőkönyvvezető megválasztása a Békéscsaba Vagyonkezelő

Részletesebben

Javaslat. Ózd Kistérség Többcélú Társulása és Borsodbóta Község Önkormányzata közötti megállapodás elfogadására

Javaslat. Ózd Kistérség Többcélú Társulása és Borsodbóta Község Önkormányzata közötti megállapodás elfogadására Javaslat Ózd Kistérség Többcélú Társulása és Borsodbóta Község Önkormányzata közötti megállapodás elfogadására Ózd, 2015. február 4. Előterjesztő: Társulási Tanács Elnöke Előkészítő: ÓTSZEGYII igazgatója

Részletesebben

Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vargáné Fodor Rita a jegyző általános helyettese Megállapodás jóváhagyása (KLIK összevont szerződés)

Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vargáné Fodor Rita a jegyző általános helyettese Megállapodás jóváhagyása (KLIK összevont szerződés) RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vargáné Fodor Rita a

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzatának 66-23/2012. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. október 24-i rendkívüli nyílt üléséről

Pátka Község Önkormányzatának 66-23/2012. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. október 24-i rendkívüli nyílt üléséről Pátka Község Önkormányzatának 66-23/2012. Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. október 24-i rendkívüli nyílt üléséről Rendeletek: Határozatok: 203/2012.(X.24.) 204/2012.(X.24.) 205/2012.(X.24.)

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt. sz.:1/349-1/2014/i. Üi: Csomor Ágnes E l ő t e r j e s z t é s Tárgy: IX. számú fogorvosi körzet működtetése. Melléklet: Feladat-ellátási szerződés

Részletesebben