E L Ő T E R J E S Z T É S PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK november 27-I ÜLÉSÉRE GIRÁN JÁNOS ALPOLGÁRMESTER

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E L Ő T E R J E S Z T É S PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2014. november 27-I ÜLÉSÉRE GIRÁN JÁNOS ALPOLGÁRMESTER"

Átírás

1 IKTATÓSZÁM: 08-8/339-6/2014 TÁRGY: DÖNTÉS A PÉTÁV KFT ÉVI BANKGARANCIA-VÁLLALÁS ÉS BANKSZÁMLAHITEL ÖSSZEGÉRŐL, A FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI TAGOK, KÖNYVVIZSGÁLÓ VÁLASZTÁSÁRÓL ÉS A MÓDOSÍTOTT TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS ELFOGADÁSÁRÓL MELLÉKLET: 5 DB E L Ő T E R J E S Z T É S PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK november 27-I ÜLÉSÉRE ELŐTERJESZTŐ: GIRÁN JÁNOS ALPOLGÁRMESTER ELŐTERJESZTÉS KÉSZÍTŐJE: DR. SZTANICS BALÁZS JOGÁSZ ELŐADÓ: GIRÁN JÁNOS ALPOLGÁRMESTER HIVATALI KOORDINÁTOR: VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: BIZOTTSÁGI TÁRGYALÁS: PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁG SZÁMA: ILLETÉKES TISZTSÉGVISELŐ: GIRÁN JÁNOS ALPOLGÁRMESTER TERJEDELEM: 5. OLDAL

2 2 Tisztelt Közgyűlés! I. A.) A Pannon Hőerőmű Zrt. és a PÉTÁV Kft. között létrejött egy Hosszú Távú Kapacitáslekötési, Hőenergia Szállítási és Együttműködési Megállapodás (továbbiakban : HTM) melyben a PÉTÁV Kft. arra vállalt kötelezettséget, hogy a fogyasztói igényeknek szerint meghatározott mennyiségű távhőt vásárol és értékesít a fogyasztók részére a Pannon Hőerőmű Zrt. termelőtől. A PÉTÁV Kft. által vállat távhő vásárlási kötelezettség biztosítékaként évente bankgarancia nyújtási kötelezettsége van a Pannon Hőerőmű Zrt. részére. A bankgarancia összege a PÉTÁV Kft. előző évi árbevételének tizenöt százaléka, de legfeljebb Ft. A bankgarancia nyújtási kötelezettség teljesítéséhez szükséges szerződésekről a tárgyalásokat a PÉTÁV Kft. vezetése a korábbi években is nyújtó Raiffeisen Bankkal (továbbiakban Bank) lefolytatta. A Bank a bankgaranciát a Pannon Hőerőmű Zrt. kedvezményezett javára, január 1. napjától január 30. napjáig Ft összeg erejéig bocsátotta ki. A jelen bankgarancia szerződésben szereplő feltételek (elvárt forgalom és telephelyekre vonatkozó jelzálogjog) a korábbi évek bankgarancia feltételeivel megegyezőek. A bankgarancia szerződés tervezetét a jelen előterjesztés 1., számú melléklete tartalmazza. A bankgarancia szerződés jóváhagyása a PÉTÁV Kft. taggyűlésének hatáskörébe tartozik. Az Önkormányzat szavazatának leadására az Önkormányzat vagyonával kapcsolatos tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 11/2012. (II.24.) rendelet 32. /6/ bekezdése alapján a Polgármester, illetve az általa meghatalmazott jogosult. B.) A PÉTÁV Kft évben KEOP pályázatot nyer el, melynek keretében elsődlegesen a szolgáltatói hőközpontok szétválasztása és a vezetékcserék valósultak meg. Az elnyert KEOP pályázati támogatás a PÉTÁV Kft. részéről előfinanszírozást igényel. A KEOP pályázati elszámolás várható elhúzódása, az előfinanszírozás szükségessége, illetve a PÉTÁV Kft. zavartalan gazdálkodása és fizetőképességének biztosítása érdekében a korábbi év gyakorlatától eltérően a Bank Ft összegű bankszámlahitelt biztosít szeptember 30. napjáig. A bankszámlahitel szerződés tervezetét a 2. számú melléklet tartalmazza. A bankszámlahitelt a február 19-én a PÉTÁV Kft. és a Bank között létrejött bankhitelszerződés terhére nyújtja, amelyet a 3. számú melléklet tartalmaz. A bankgarancia nyújtása és bankszámlahitel igénybevétele esetén a bankhitelszerződés 7. módosításának elfogadása is szükséges. A Bankgaranciához kapcsolódó bankszámlahitel igénybevételéről az önkormányzat vagyonával kapcsolatos tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól szóló 11/2012. (II.24.) önkormányzati rendelet 32. (3) bekezdés a)16. pontja szerint a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság állásfoglalásának figyelembevételével a Közgyűlés dönt, azon értékhatár felett, melyről a döntést a társasági szerződés a társaság legfőbb szervének hatáskörébe utalja. A Pétáv Kft. a társasági szerződés X./A fejezetének 21. pontja szerint kizárólag a Taggyűlés jogosult dönteni a Ft. összeg feletti hitel felvételéről.

3 3 A Jegyző a bankgarancia és a bankszámlahitel-felvétel szükségességét és indokoltságát megvizsgálta és megállapította, hogy az Önkormányzat költségvetésének likviditását nem befolyásolja. Pétáv Kft. Felügyelőbizottságának tagjai és a könyvvizsgáló A.) II. A PÉTÁV Kft., - mely 51%-ban áll az Önkormányzat tulajdonában - könyvvizsgálójának és felügyelőbizottsági tagjainak megbízatása december 31. napjával lejár. A megüresedő pozíciókat a gazdasági társaság törvényes működésének biztosítása érdekében szükséges betölteni. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat vagyonával kapcsolatos tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól szóló 11/2012. (II.24.) önkormányzati rendeletének 32. (3) a)7., 8. pontjai értelmében azon gazdasági társaságok esetében ahol az Önkormányzat 25%-nál nagyobb tulajdonrésszel rendelkezik, az Önkormányzat Közgyűlése dönt a felügyelőbizottsági tagok és a könyvvizsgáló megválasztásáról. Többszemélyes társaság esetében a Közgyűlés dönt az Önkormányzat által jelölt személyekről, de megválasztása a társaság taggyűlésének kizárólagos hatáskörébe tartozik az Önkormányzat Közgyűlésének javaslata alapján. B.) A társaság munkavállalóinak létszáma 200 fő alá csökkent, így a Ptk. 3:124. szerint nem kell munkavállalói képviseletet választani a felügyelőbizottságba. A PÉTÁV Kft. a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló évi CXXII. tv. (a továbbiakban: Kgtv.) hatálya alá tartozik. A Kgtv. 4. (1) bekezdésének rendelkezése szerint a köztulajdonban álló gazdasági társaságnál a felügyelőbizottság kötelező, míg a könyvvizsgáló személyére az ügyvezetés a felügyelőbizottság egyetértésével tesz javaslatot a taggyűlésnek. A Kgtv. 4. (2) bekezdése alapján a köztulajdonban álló gazdasági társaság felügyelőbizottsága - ha törvény eltérően nem rendelkezik - három természetes személy tagból áll, kétszáz millió forintot meghaladó jegyzett tőkéjű gazdasági társaság esetében legalább három, legfeljebb hat természetes személy tagból áll. A PÉTÁV Kft. tagjai között hatályban lévő Szindikátusi szerződés 2.2 és 2.3 pontjaiban foglalt rendelkezésekre figyelemmel a Társasági szerződés módosítás tervezetében a PMJV Önkormányzata három, míg a Pannon Hőerőmű Zrt. egy tagot jogosult a társaság felügyelőbizottságába jelölni.

4 4 A leírtak értelmében a PÉTÁV Kft. Felügyelőbizottságába jelölt tagok napjától napjáig terjedő határozott időtartamra, változatlan, Ft/hó (az elnök Ft/hó) díjazás mellett..t,..t..t a Társaság könyvvizsgálójának pedig a január 1. napjától napjáig terjedő határozott időtartamra Ft+ÁFA/hó díjazás mellett a CONTINENTAL DANUBIA Kft-t (7624 Pécs, Alkotmány u. 42, könyvvizsgálatért felelős személy: dr. Gyurka László könyvvizsgáló) javasolom megválasztani. III. Pétáv Kft. Társasági Szerződés módosítása A PÉTÁV Kft. Társasági Szerződésének módosítása azért szükséges, mivel a társaság munkavállalóinak létszáma 200 fő alá csökkent, így nem kell munkavállalói képviseletet választani az felügyelőbizottságba. A Kgtv. 4. (2) bek. rendelkezésére figyelemmel javasolható a Felügyelőbizottság tagjainak létszámát négy főre csökkenteni. A módosítás további indoka, hogy a Pécs, Csontváry utca 4. szám alatti ingatlan telephelyként már nem működik, így annak törlése indokolt. A Pannon Hőerőmű Zrt. tag mely 49% arányban tulajdonosa a Pétáv Kft.-nek - javaslata alapján a Taggyűlés kizárólagos hatáskörök kiegészülnek a ponttal, mely szerint a Társaság (akár részleges) tulajdonában álló leányvállalata létesítő okiratának módosítása, vagy ilyen módosítás nélkül bármilyen vagyoni hozzájárulásról (pl. pótbefizetés), illetve kölcsön nyújtásáról való döntés. A Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló évi CLXXVII. törvény 12. -ának rendelkezése alapján a Ptk. hatálybalépésekor a cégjegyzékbe bejegyzett gazdasági társaság a Ptk. hatálybalépését követő első társasági szerződésmódosítással egyidejűleg köteles a Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködésről dönteni, továbbá indokolt a társasági szerződésnek a Ptk. rendelkezéseinek való megfeleltetés érdekében történő módosítása január 1. napjától kezdődő hatállyal. Ezen rendelkezésre figyelemmel, a Társasági Szerződésének a mellékelt módosítás szerint megtörtént a Ptk. rendelkezéseinek való megfeleltetés érdekében történő átdolgozása, melyet a 4. számú melléklet, míg a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt társasági szerződést az 5. számú melléklet tartalmazza. A társasági szerződés módosításáról az önkormányzat vagyonával kapcsolatos tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól szóló 11/2012. (II.24.) önkormányzati

5 5 rendelet 32. (3) bekezdés c) pontja alapján a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság állásfoglalásának figyelembevételével a Közgyűlés dönt. Az ügyet a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság i ülésén tárgyalja, melyről a Bizottság elnöke tájékoztatja a Tisztelt Közgyűlést. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy döntsön a PÉTÁV Kft. által kötendő bankhitelszerződés 7. módosítása, a bankgarancia szerződés és bankszámlahitel ügyében, továbbá a felügyelőbizottság tagjainak, valamint a könyvvizsgáló választásáról, illetve a Társasági Szerződés módosítása ügyében. Pécs, november 18. Girán János alpolgármester

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSE 2015. június 25.-I ÜLÉSÉRE GIRÁN JÁNOS ALPOLGÁRMESTER

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSE 2015. június 25.-I ÜLÉSÉRE GIRÁN JÁNOS ALPOLGÁRMESTER IKTATÓSZÁM: 055127/2015. TÁRGY: A TÜKE BUSZ ZRT. KÖLCSÖN SZERZŐDÉSÉNEK JÓVÁHAGYÁSA, ALAPSZABÁLYÁNAK MÓDOSÍTÁ SA, VALAMINT AZ UTAZÁSI FEL TÉTELEK IDŐSZAKOS MEGVÁL TOZTATÁSA MELLÉKLET: 6 DB E LŐTERJESZTÉS

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S IKTATÓSZÁM: 08-8/336-8/2014. TÁRGY: PÉCS HOLDING ZRT.-VEL KAPCSOLATOS DÖNTÉS MELLÉKLET: 3 DB E L Ő T E R J E S Z T É S PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2014. DECEMBER 10-I ÜLÉSÉRE ELŐTERJESZTŐ:

Részletesebben

A vezető tisztségviselői pozíció betöltésére az alábbi 6 pályázó nyújtotta be pályázatát:

A vezető tisztségviselői pozíció betöltésére az alábbi 6 pályázó nyújtotta be pályázatát: BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a 2015. június 24. napján tartandó képviselő-testületi ülésre Készítette: dr Hajducsek-Láposi Enikő gazdálkodási ügyosztályvezető Tárgy:

Részletesebben

JAVASLAT. a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft-nek a Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködésére

JAVASLAT. a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft-nek a Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködésére NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE.. sz. napirendi pont 37-47/2015. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Szabó József JAVASLAT a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft-nek a Ptk.

Részletesebben

BÉKÉSCSABA VAGYONKEZELŐ ZRT. IGAZGATÓSÁGA BÉKÉSCSABA, IRÁNYI U. 4-6.

BÉKÉSCSABA VAGYONKEZELŐ ZRT. IGAZGATÓSÁGA BÉKÉSCSABA, IRÁNYI U. 4-6. BÉKÉSCSABA VAGYONKEZELŐ ZRT. IGAZGATÓSÁGA BÉKÉSCSABA, IRÁNYI U. 4-6. Ikt. sz.: 23/2014. NYIL V ANOS ÜLÉS napirendje A döntéshozatal minősített többséget igényel! Tárgy: ALAPÍTÓI DÖNTÉS A Békéscsaba Vagyonkezelő

Részletesebben

A KÖZGYŰLÉS NAPIRENDJÉN SZEREPLŐ ÜGYEKKEL KAPCSOLATOS ELŐTERJESZTÉSEK ÖSSZEFOGLALÓJA ÉS A NAPIRENDI PONTOKKAL KAPCSOLATOS HATÁROZATI JAVASLATOK

A KÖZGYŰLÉS NAPIRENDJÉN SZEREPLŐ ÜGYEKKEL KAPCSOLATOS ELŐTERJESZTÉSEK ÖSSZEFOGLALÓJA ÉS A NAPIRENDI PONTOKKAL KAPCSOLATOS HATÁROZATI JAVASLATOK A KÖZGYŰLÉS NAPIRENDJÉN SZEREPLŐ ÜGYEKKEL KAPCSOLATOS ELŐTERJESZTÉSEK ÖSSZEFOGLALÓJA ÉS A NAPIRENDI PONTOKKAL KAPCSOLATOS HATÁROZATI JAVASLATOK A CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT. 2014. ÁPRILIS 18. NAPJÁN

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. MEGHÍVÓ

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. MEGHÍVÓ 1 SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. MEGHÍVÓ Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ügyrendi Bizottsága 2014.

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ. Készült a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2015. január 28-ai, a Városháza I. emelet 126. számú helyiségében megtartott ülésén.

ÖSSZEFOGLALÓ. Készült a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2015. január 28-ai, a Városháza I. emelet 126. számú helyiségében megtartott ülésén. 03-3/15-2/2015. ÖSSZEFOGLALÓ Készült a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2015. január 28-ai, a Városháza I. emelet 126. számú helyiségében megtartott ülésén. Jelen vannak: dr. Csizmadia Péter a bizottság

Részletesebben

JAVADALMAZÁSI SZABÁLYZAT

JAVADALMAZÁSI SZABÁLYZAT 302/2014. (VI.26.) közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Javadalmazási Szabályzatot jelen határozat 1. melléklete szerint. JAVADALMAZÁSI

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu J e g y z ő k ö n y v Készült: Sárospatak Város Önkormányzat

Részletesebben

2015. március 12-i rendkívüli ülésére

2015. március 12-i rendkívüli ülésére 3. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 12-i rendkívüli ülésére Tárgy: Dombóvári Művelődési Ház Nonprofit Kft. gazdálkodásának

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. február 20-i nyilvános ülésére. A Tapolcai Városgazdálkodási Kft. alapító okiratának módosítása

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. február 20-i nyilvános ülésére. A Tapolcai Városgazdálkodási Kft. alapító okiratának módosítása 10. NAPIREND Ügyiratszám: 1 /12-2/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. február 20-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandó: A Tapolcai Városgazdálkodási

Részletesebben

234/2014. /XII.16./ számú képviselő-testületi határozat

234/2014. /XII.16./ számú képviselő-testületi határozat 234/2014. /XII.16./ számú képviselő-testületi határozat Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kolping Támogató Szolgálat Sárvár és Kistérsége 2014. évi munkájáról szóló beszámolót - megköszönve

Részletesebben

határozati javaslatait részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítéseket.

határozati javaslatait részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítéseket. Az ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1138 Budapest, Váci út 175., cégjegyzékszám: Cg.01-10-045985) ( Társaság ) Igazgatósága a gazdasági társaságokról szóló 2006.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. május 29.-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. május 29.-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. május 29.-i ülésére Tárgy: A Kerekegyházi Városgazdasági Kft. társasági szerződésének módosítása, könyvvizsgáló megválasztása

Részletesebben

Jelen vannak: - a részvényesek személyesen, illetőleg képviselői: Köbli Gyula az FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság képviseletében,

Jelen vannak: - a részvényesek személyesen, illetőleg képviselői: Köbli Gyula az FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság képviseletében, J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Diófa Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2014. március 27-én megkezdett és 2014. április 16-án folytatólagosan megtartott évi rendes közgyűléséről Készült: A közgyűlés

Részletesebben

ELŐLAP. Forrás Takarékszövetkezet 2014.10.30.

ELŐLAP. Forrás Takarékszövetkezet 2014.10.30. ELŐLAP Szövetkezeti Hitelintézet neve: Testületi ülés típusa: Napirendi pont száma: Forrás Takarékszövetkezet Közgyűlés 3. A Takarékszövetkezet új alapszabályának megtárgyalása, elfogadása és döntés a

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere. Javaslat a Salgó Vagyon Kft. alapító okiratának módosítására

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere. Javaslat a Salgó Vagyon Kft. alapító okiratának módosítására Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere Iktatószám:12.381/2015. Javaslat a Salgó Vagyon Kft. alapító okiratának módosítására Tisztelt Közgyűlés! A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. DECEMBER 15-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. DECEMBER 15-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. DECEMBER 15-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 1593-33/2005. MELLÉKLETEK: 5 DB TÁRGY: A Zsigmondy Vilmos Rehabilitációs és Gyógyfürdőkórház közhasznú

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK ÜLÉSÉRE

ELŐ TERJESZTÉS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 07-7/991-15/2011. TÁRGY: AZ ÉLETMINŐSÉG-FEJLESZTŐ SZOLGÁLTATÁSOK INTÉZMÉ- NYE FELADATÁNAK ÁTADÁ- SÁRÓL EGYHÁZI ÉS CIVIL SZERVEZETNEK MELLÉKLET: 2 DB ELŐ TERJESZTÉS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Tüke Busz Közösségi Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság ALAPSZABÁLY

Tüke Busz Közösségi Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság ALAPSZABÁLY Tüke Busz Közösségi Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság ALAPSZABÁLY (Módosításokkal egységes szerkezetben. A módosítások vastag dőlt betűvel feltüntetve.) Pécs, 2015. február 27. Készítette

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Szálka Község Önkormányzata képviselő-testülete /2014. (...) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 5/2012. (V.2.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. december 14-ei rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. december 14-ei rendkívüli ülésére Budapest Főváros I. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 320/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. december 14-ei rendkívüli ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat a BÖP Kft.

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. Készült a 2011. december 7. napján tartandó képviselő-testületi ülésre.

POLGÁRMESTERE. Készült a 2011. december 7. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Készült a 2011. december 7. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Tárgy: Javaslat az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalánál dolgozó köztisztviselők,

Részletesebben

BÉKÉSCSABA VAGYONKEZELŐ ZRT. IGAZGATÓSÁGA BÉKÉSCSABA, IRÁNYI U. 4-6. Ikt.sz.: 11/2015. Véleményező: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje A döntéshozatal minősített

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. március 26-án tartandó ülésére Tisztelt Képviselő-testület!

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. március 26-án tartandó ülésére Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. március 26-án tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a Polgári Szociális Központ szociális alapszolgáltatásainak 2015. évi önköltség megállapítására és térítési díjainak

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 26-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 26-i ülésére Ikt.szám.: 4427-2/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 26-i ülésére Tárgy: A Kerekegyházi Városgazdasági Nonprofit Kft. Alapító Okiratának

Részletesebben

Javaslat az Ózd Közbiztonságáért Alapítvány alapító okiratának módosítására

Javaslat az Ózd Közbiztonságáért Alapítvány alapító okiratának módosítására Javaslat az Ózd Közbiztonságáért Alapítvány alapító okiratának módosítására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Jogtanácsos Ózd, 2014. december 19. Tisztelt Képviselő-testület! Az Ózd Közbiztonságáért

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Ikt.sz.: 1/188-1/2011/I. Tárgy: Termál projekt Üi.: : dr. Vigyikán Péter Melléklet: 1. sz. mell.: Megállapodás 2. sz. mell.: Vázrajz

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Szőllős Sándor polgármester. Meghívott vendég: Sipos István

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Szőllős Sándor polgármester. Meghívott vendég: Sipos István Jegyzőkönyv Készült: 2014. május 27-én 14 00 órai kezdettel a Bocskaikert Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Tanácstermében tartott rendkívüli testületi ülésről. Jelen vannak: Szőllős Sándor

Részletesebben