BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. Előterjesztés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. Előterjesztés"

Átírás

1 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: IV /20lI. Előadó: Kozma János Mell.: Alapító Okirat Módosítása Hiv. sz.: - Postacím: 5601 Pf II2. Telefon: (66) Előkészítő: Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. Véleményező: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztésí Bizottság Telefax: (66) E-maiI: 5.l1 NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje A döntéshozatal minősített többséget igényel! Tárgy: Békéscsaba VagyonkezelőZrí. ALAPÍTÓI DÖNTÉS A Békéscsaba Vagyonkezelő Zrí. Alapító Okirat módositása Előterjesztés Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének oldóber 21-én tartandó nyilvános ülésére Tísztelt Közgyíílés! Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok egységes irányítási rendszerének kialakítása kapcsán megváltozik az egyesüléssel létrejövő átvevő Gogutód) Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. tőkeszerkezete, telephelyei, tevékenységi köre, alaptőkéje és részben irányítási struktúrája. E változások szükségessé teszik a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. Alapító Okiratának módosítását. A módosításokat a melléklet tartalmazza. A Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. működésének egyéb szabályait - mint például az Igazgatóság kötelezettségét a 10 millió forint feletti jogügyletekről a Polgármester felé.- a Szervezeti és Műkődési Szabályzat, az Igazgatóság és a Felügyelőbizottság ügyrendje és egyéb szabályzatok határozzák meg. Az Alapító Okirat hatálybalépésének időpontja az átalakuláshoz fűződő joghatások beálltának időpontja, de legkésőbb december 31. A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsághatározatát a melléklettartalmazza. A döntés végrehajtásában közremüködő felelős hivatali egység: Stratégiai-Fejlesztési Osztály.

2 2 Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy döntését az alábbi határozati javaslat alapján hozza meg. HATÁROZATI JAVASLAT I. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése mint a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. egyedüli részvényese elfogadja az átalakulással létrejövő átvevő Gogutód) Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. Alapító Okirat módosítását a határozat mellékiete szerint. 2. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza Vantara Gyula polgármestert, hogy az Alapító Okirat módosítását aláírja. Felelős: Határidő: Vantara Gyula polgármester Kozma János, a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. cégvezetője október 31. Békéscsaba, 20JJ. október 14. Vantara Gyula polgármester ElIe~egyzés: jogi: pénzügyi:...-b.9q.j.í(y.~..f...

3 BÉKÉSCSABA VAGYONKEZELŐZRT. ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS

4 2 ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS amely a Békés Megyei Bíróságon, mint Cégbíróságon cégjegyzékszám alatt bejegyzett Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. (5600 Békéscsaba, Irányi u. 4-6.) szeptember 15-én kelt és többször módosított Alapító Okiratának módosításáról jött létre az alábbiak szerint: I. Alapító rögzíti, hogy a Békéscsabai Vállalkozói Centrum Kft., amely üzletrészének egyedüli tulajdonosa Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata, Alapítójának döntése értelmében a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt.-be beolvad a Gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény rendelkezései szerint. II. III. Alapító a részvénytársaság hatékonyabb működése érdekében az Alapító Okirat rendelkezéseit - elsősorban a legfőbb szerv, az ügyvezető szerv és a tisztségviselők hatáskörét és feladatait, valamint a részvénytársaság operatív irányítását átgondolva - jelen okiratban foglaltak szerint módosította. I. és II. pontok alapján a társaság Alapító Okirata az alábbiak szerint módosul: 1. Az Alapító Okirat 1. pontja - a társaság cégneve és székhelye - az alábbiak szerint módosul: Az Alapító Okirat 1.3 és 1.4. pontok számozása 1.2 és 1.3. pontokra módosul. Az Alapító Okirat 1.3. pontja az alábbiak szerint módosul:,,1.3. A társaság telephelyei: 5600 Békéscsaba, Szabadság tér Békéscsaba, Gyulai út 1385/9. hrsz Békéscsaba, Árpád sor Békéscsaba, Kétegyházi út 3." Az Alapító Okirat az alábbi 1.4. ponttal egészül ki:,,1.4. A társaság a Békéscsabai Vállalkozói Centrum Kft. (cégjegyzékszám: , székhelye: 5600 Békéscsaba, Kétegyházi út 3.) általános jogutódja az átalakuláshoz fűződő joghatások beálltának időpontjától, legkorábban december 31-től."

5 3 2. Az Alapító Okirat 3. pontja - a társaság főtevékenysége- az alábbiak szerint módosul:,,3. A társaság tevékenységei: 3.1. A társaság főtevékenysége: 6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése A társaság további tevékenységei: 10 II Húsfeldolgozás, -tartósítás 3530 Gőzellátás, légkondicionálás 4110 Épületépítési projekt szervezése 5210 Raktározás, tárolás 5221 Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás 5510 Szállodai szolgáltatás 5630 Italszolgáltatás 5814 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása 6311 Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás 6312 Világháló-portál szolgáltatás 6420 Vagyonkezelés (holding) 6810 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele 6831 Ingatlanügynöki tevékenység 6832 Ingatlankezelés 6920 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység 7022 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás 71 II Építészmérnöki tevékenység 7112 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás 7120 Műszaki vizsgálat, elemzés 7311 Reklámügynöki tevékenység 7490 Máshová nem sorolt egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 7711 Személygépjármű kölcsönzése 7739 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése 8110 Építmény-üzemeltetés 8130 Zöldterület-kezelés 8211 Összetett adminisztratív szolgáltatás 8230 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése 8299 Máshová nem sorolt egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás 9311 Sportlétesítmény működtetése 9329 Máshová nem sorolt egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység 9604 Fizikai közérzet javító szolgáltatás."

6 4 3. Az Alapító Okirat 4. pontja - a társaság alaptőkéje Uegyzett tőkéje) az alábbiak szerint módosul:,,4.1 A társaság alaptőkéje Ft, azaz: Háromszázhetvenkettő-millió hétszázharmincezer forint, amelyből Ft a pénzbetét, Ft a nem pénzbeli betét (apport). A nem pénzbeli betét az alábbi: - Békéscsaba, hrsz. alatt nyilvántartott vásártér megnevezésű, l ha 8084 m2 területű, Békéscsaba, Kétegyházi út 26. szám alatti belterületi, tehermentes ingatlan Ft. - Gazdasági társaságok üzletrészei: Árpád Fürdő Vízgyógyászati Kft Ft névértékű üzletrésze Ft Békéscsabai Városfejlesztési Kft Ft névértékű üzletrésze Ft Békéscsaba 1912 Előre Kft Ft névértékű üzletrésze Ft Békés Megyei Temetkezési Kft Ft névértékű üzletrésze Ft Ö s s z e s e n Ft - Az átvevő Uogutód) társaság vagyonleltár tervezetében felsorolt eszközök Ft. Az alapító rögzíti, hogya április 29-én elhatározott alaptőke emelés során a nem pénzbeli hozzájárulás éliékét előzetesen Sztán Csilla (5600 Békéscsaba, Luther 12. L 113.) könyvvizsgáló vizsgálta felül. A beolvadásához és az üzletrészek appoliálásához szükséges könyvvizsgálatot Bertáné Dr. Szabó Mária Könyvvizsgáló Kft. (5600 Békéscsaba, Mednyánszky u. 4-6.), bejegyzett könyvvizsgáló Bertáné Dr. Szabó Mária könyvvizsgálóval végeztette. A könyvvizsgálat során megállapításra került, hogy a beolvadás és az apportálás következtében a társaság alaptőkéje Ft-tal, azaz egyszáznegyvenkilenc millió hétszázharmincezer forinttal az átalakuláshoz fűződő joghatások beálltának időpontjától, legkorábban 20 ll. december 31-től megemelésre kerül. A Ft alaptőke emelés új részvény forgalomba hozatalával történik a Gt cl) d.! pontja szerint. Az alapító kötelezettséget vállal a részvény jelen alapító okirat módosítás Cégbíróságnál történő bejegyzését követő 30 napon belüli átvételére.

7 5 Az alapító a nem pénzbeli hozzájárulás tárgyát képező részvénytársaság tulajdonába adja. eszközöket a 4.2 A társaság alaptőkéje l db Ft, l db Ft, l db Ft, l db Ft, l db Ft, l db Ft, l db Ft és l db Ft névértékű névre szóló törzsrészvényből áll. A részvények kibocsátási értéke megegyezik névértékükkel." 4. Alapító az Alapító Okirat 6. pontját - az alapító jogai és kötelezettségei - az alábbiak szerint módosítja:,,6.1. Az alapító köteles a részvények névértékének a szolgáltatására. Ezen felelőssége a társasággal szemben áll fenn, az alapító a társaság kötelezettségeiél1 - a Gt.-ben meghatározott kivétellel - nem felel. A részvény aldeor számít teljesen befizetettnek, ha a részvényes a részvény névél1ékére eső teljes összeget a társaságnak befizette, illetve a nem pénzbeni betétet a társaság rendelkezésére bocsátotta. A társaság csale a részvénytársaság cégbejegyzésének megtörténte és az alaptőke teljes befizetése, illetve szolgáltatása után állíthat ki érvényesen részvényt. Az alapító a részvények névértékét az alapító okirat keltétől számított 30 nap alatt köteles befizetni a társaság számlájára Az alapító az igazgatóság hatáskörét csale abban az esetben vonhatja el, ha ezt törvény lehetővé teszi." Alapító az Alapító Okirat korábbi 6.4. pontját hatályon kívül helyezi. 5. Alapító az Alapító Okirat 8. pontját - az alapító döntéshozatalát - az alábbiak szerint módosítja: 8.2. A részvényes (alapító) kizárólagos hatáskörébe tm1ozik: - döntés - ha a Gt eltérően nem rendelkezik - az Alapító Okirat megállapításáról és módosításáról; - döntés a részvénytársaság működési formájának megváltoztatásáról; - a részvénytársaság átalakulásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása;

8 6 - a Gt ában foglalt kivétellel az Igazgatóság tagjainak és elnökének, a Felügyelöbizottság tagjainak és a könyvvizsgálónak a megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása; - a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadás, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést is; - döntés - ha a Gt eltérő en nem rendelkezik - osztalékelőleg fizetéséről; - döntés a nyomdai úton előállított részvény dematerializált részvénnyé történő átalakításáról; - egyes részvénysorozatokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve az egyes részvényfajták, osztályok átalakítása; - döntés - ha a Gt. eltérően nem rendelkezik - az átváltoztatható vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról; - döntés - ha a Gt. másként nem rendelkezik - az alaptőke felemeléséről; - döntés - ha a Gt. másként nem rendelkezik - az alaptőke leszállításáról; - döntés a jegyzési elsőbbségi jog kizárásáról; - döntés - ha a Gt. másként nem rendelkezik - saját részvény megszerzéséről; - döntés minden olyan jogügyletről, amely által a társaság garanciát, kezességet és más hasonló elkötelezettséget vállalna; - hitel felvétel engedélyezése, hosszú- és középlejáratú hitel esetén értékhatár nélkül, rövid lejáratú (l2 hónap futamidőt meg nem haladó) hitel esetén, amennyiben a társaság hitelállománya a hitel felvételével az 50 M Ft-ot meghaladja; - ingatlan elidegenítése; - gazdasági társaság, szövetkezet alapítása, illetve gazdasági társaságba, szövetkezetbe való belépés, vagy részesedés szerzése; döntés a csőd-, a felszámolási és a végelszámolási eljárás kezdeményezéséröl; - igazgatósági tagok, felügyelőbizottsági tagok és a legfőbb szerv által kijelölt egyéb vezető állású munkavállalókjavadalmazási szabályának a megalkotása; - a társaság éves üzleti tervének elfogadása; - a részvénytársaság által meghatározó befolyás alá vont társaságold<al kötendő elismert vállalatcsopolii létrehozásának kezdeményezése és elhatározása; gazdasági kapcsolat - döntés minden olyan kérdésben, amit törvény, vagy az alapító okirat a közgyűlés (egyedüli részvényes) kizárólagos hatáskörébe utal; - az Igazgatóság és Felügyelöbizottság ügyrendjénekjóváhagyása; - a munkaszervezet vezetését ellátó személy kijelölése; - a társaság és az általa tulajdonolt társaságok II-Ill-IV. negyedéves beszámolóinak elfogadása; - javaslat a Felügyelöbizottság elnökének személyére;

9 7 - javaslat a társaság által tulajdonolt gazdasági társaságok felügyelőbizottsági tagjainak és az elnök személyére; - javaslat a társaság által tulajdonolt gazdasági társaságok ügyvezetőinek személyére, a foglalkoztatás jogviszonyára és annak időtartamára; - javaslat a társaság által tulajdonolt gazdasági társaságok könyvvizsgálójának személyére, a könyvvizsgáló díjazására." Az Alapító Okirat pontjai hatályukat vesztik. 6. Alapító az Alapító Okirat 9. pontját - az igazgatóság - az alábbiak szerint módosítja:,,9.1. Az Igazgatóság a részvénytársaság ügyvezető szerve, amely 3 természetes személy tagból áll. Mindhárom tagját és közülük az Igazgatóság elnökét is az Alapító jelöli ki. Az Igazgatóság tagjai a képviseletre, illetve cégjegyzésre vonatkozó szabályok szerint képviselik, illetve jegyzik a társaságot a bíróságok és más hatóságok előtt, valamint harmadik személyekkel szemben Az Alapító által az átalakuláshoz fűződő joghatások időpontjának beálltától, legkorábban december 31-től december 31. napjáig teljedő időszakra kijelölt 3 tagú igazgatóság: Az igazgatóság elnöke:. Tagja:. Tagja:. Az igazgatósági tag a társaság belső működési körében a társasággal, illetve mmak testületeivel, valamint más tisztségviselővel kapcsolatos feladatait csak személyesen láthatja el, képviseletnek nincs helye. Az igazgatósági tag ezen tisztségéből fakadó jogait és kötelezettségeit a Gt., az Alapító Okirat, az Igazgatóság ügyrendje, illetve a legfőbb szerv határozata alapján kötött megbízási szerződés tartalmazza. Az igazgatósági tisztség, illetve az erre vonatkozó megbízatás munkaviszony keretében nem látható el. Az igazgatósági tisztség megszűnik: a megbízási idő lejártával, visszahívással, törvényben szabályozott kizáró ok bekövetkeztével, lemondással,

10 ha a tisztségviselő meghal, külön törvényben meghatározott esetben. 8 Az igazgatósági tag tisztségéről bármikor lemondhat, azonban ha az Igazgatóság működőképessége ezt megkívánja (pl.: az Igazgatóság létszáma lemondással 3 fő alá csökkenne) a lemondás csak annak bejelentésétől számított 60. napon válik hatályossá, kivéve, ha a legfőbb szerv az új igazgatósági tag megválasztásáról már ezt megelőzően gondoskodott. Az igazgatósági tagoknak a társasággal szembeni kártérítési felelőssége a Ptk. közös károkozásra vonatkozó szabályai szerint egyetemleges. Ha a kárt az Igazgatóság, mint testület határozata okozta, mentesül a felelősség alól az a tag, aki a döntésben nem vett részt, vagy a határozat ellen szavazott. Az Igazgatóság bármely tagja jogosult a gazdasági társaság legfőbb szerve által hozott határozatának bírósági felülvizsgálatát kezdeményezni arra hivatkozással, hogy e határozat törvény, vagy más jogszabály rendelkezéseibe, illetve az Alapító Okiratba ütközik Az igazgatóság - felelős a társaság működési körében az általa, illetve az általa delegált hatáskörben hozott minden döntéséli; jogosult minden olyan döntést a saját hatáskörébe vonni, amely nem tmiozik az alapító kizárólagos hatáskörébe; irányítja a társaság gazdálkodását, meghatározza a társaság üzleti és fejlesztési koncepcióját; megállapítja a társaság szervezeti és működési szabályzatát; gondoskodik a társaság mérlegének, vagyonkimutatásának elkészítéséről, javaslatot tesz a nyereség felosztására; a társaság mérlegét a hirdetményekre vonatkozó szabályok szerint közzéteszi, illetve a cégbírósághoz beteijeszti; gondoskodik a társaság üzleti könyveinek és részvénykönyvének a szabályszerű vezetéséről; évente legalább háromszor - II., III. és IV. negyedéves - jelentést készít az alapító és a felügyelő bizottság részére a társaság és az általa tulajdonolt társaságok üzletviteléről, vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról; ellátja mindazokat a - alapító kizárólagos hatáskörébe nem tartozó feladatokat, melyeket jogszabály a más társaságban való részesedés kapcsán előír;

11 9 - az alárendelt szervekre átruházhat minden olyan feladatot, amely nem tartozik az igazgatóság kizárólagos hatáskörébe, illetve amelyet nem az alapító delegált; - a hitelfelvéteiről való döntés, amennyiben az nem tartozik az alapító kizárólagos hatáskörébe; - a hatáskörébe tmtozó tárgyi eszköz elidegenítése, amennyiben az nem tartozik az alapító kizárólagos hatáskörébe, - az igazgatóság köteles 8 napon belül a felügyelő bizottság egyidejű értesítése mellett a szükséges intézkedések megtétele céljából a részvényes (alapító) döntését kérni, ha tudomására jut, hogy a részvénytársaság saját tőkéje a veszteség következtében az alaptőke 213-ára csökkent, vagy saját tőkéje a felére csökkent, vagy a részvénytársaságot fizetésképtelenség fenyegeti, vagy fizetéseit megszüntette, illetve ha vagyona a tmtozásait nem fedezi A gazdasági társaság munkavállalóival szemben a munkáltatói jogokat az alapító által a munkaszervezet vezetésére kijelölt személy gyakorolja. A munkaszervezet vezetője felett az alapvető munkáltatói jogokat (pl.: munkaviszony létesítése és megszüntetése) az alapító, az egyéb munkáltatói jogokat (pl.: szabadságkiadás) a polgármester gyakorolja Az igazgatóság szükség szerint, de évente legalább hat alkalommal ülésezik. Az igazgatóságot az elnök, az elnök akadályoztatása esetén két igazgatósági tag együttesen hívja össze. Az ülésre a felügyelő bizottság elnökét is meg kell hívni Bármely igazgatósági tag vagy a felügyelőbizottság írásban, az ok és a cél egyidejű megjelölése mellett kérheti az igazgatóság összehívását. Az elnök ilyen esetben köteles az igazgatóság ülését az írásbeli kérelem benyújtásától számított 14 napon belülre összehívni. Ha az elnök az ilyen kérelemnek határidőn belül nem tesz eleget, úgy az ülést bármelyik igazgatósági tag közvetlenül hívhatja össze. Az igazgatóság működésének részletes szabályait az igazgatóság ügyrendje tmtalmazza, amelyet az alapító fogad el. 7. Alapító az Alapító Okirat 10. pontját - a felügyelőbizottság - az alábbiak szerint módosítja:

12 10,,10.4. A felügyelőbizottsági tag tisztségéről bármikor lemondhat, azonban ha a részvénytársaság működőképessége ezt megldvánja (pl.: a Felügyelőbizottság létszáma a lemondással 4 fő alá csökkenne), a lemondás csak annak bejelentésétől számított 60. napon válik hatályossá, kivéve, ha a legfőbb szerv az új felügyelőbizottsági tag megválasztásáról már ezt megelőzően gondoskodott A felügyelőbizottság köteles az alapító döntéshozatalát haladéktalanul kezdeményezni, ha jogszabályba, alapító okiratba ütköző, vagy a részvénytársaság érdekeit sértő intézkedést, mulasztást tapasztal. A felügyelőbizottsági tagok korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a társaságnak az ellenőrzési kötelezettségük megszegésével okozott kárért A felügyelőbizottság üléseit az elnök hívja össze és vezeti. Az ülés összehívását - az ok és a cél megjelölésével - a Felügyelő Bizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított 8 napon belül köteles intézkedni a felügyelő bizottság ülésének 30 napon belüli időpontra töliénő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására A felügyelőbizottság határozatképes, ha a tagjainak kétharmada, de legalább négy tag jelen van; határozatát nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. A felügyelő bizottság működésének szabályait ügyrendjében maga állapítja meg, amelyet az alapító hagy jóvá. A felügyelőbizottság szervezetére, működésére egyebekben a Gt. előírásai az irányadók." Az Alapító Okirat pontjai hatályukat vesztik. 8. Alapító az Alapító Okirat pontját az alábbiak szerint módosítja:,,11.1. Az alapító Okirat pontjának utolsó bekezdése hatályát veszti." 9. Alapító az Alapító Okirat pontjait hatályon kivül helyezi és ezzel a pontok számozása pontokra változik. 10. Alapító az Alapító Okirat eredeti átszámozott pontját - a társaság cégjegyzése - az alábbiak szerint módosítja:,,12.1. A részvénytársaság cégjegyzése úgy történik, hogya cégjegyzésre jogosultak az iratokat a gazdasági társaság előírt, előnyomott, vagy előnyomtatott cégneve alatt - hiteles cégaláírási nyilatkozatuknak

13 11 megfelelően (aláírási címpéldányuk, illetve aláírás mintájuk szerint) saját névaláírásukkallátják el A társaság cégjegyzésére jogosultak az Igazgatóság elnöke önállóan, az Igazgatóság tagjai (az Igazgatóság elnökét ide nem értve) együttesen. A cégjegyzésre feljogosított vezető tisztségviselő e tisztségének megszűnésétől, illetve a cégjegyzésre feljogosított alkalmazott a munkaviszonyának megszűnésétől cégjegyzési jogosultságát nem gyakorolhatja. A képviselet feltételéül szolgáló jogviszony megszünését követően az Igazgatóság köteles ügyrendje szerint eljárva, illetve a cégjegyzékvezetésre vonatkozó jogszabályokat betm1va a cégjegyzési jog törlése érdekében intézkedni." Az Alapító Okirat további pontjai változatlanok. Jelen módosítások a L pontban jelzett átalakuláshoz fűződő joghatások beálltának időpontjától, legkorábban december 31-től lépnek hatályba. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Gazdasági társaságokról szóló évi IV. tv. és a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. tv. rendelkezéseit kell alkalmazni. Békéscsaba, 20 ll. október 21. Békéscsaba Megyei Jogú Város ÖnkOlmányzata Vantara Gyula polgánnester Ellenjegyzem:

AZ UV ZRT. ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

AZ UV ZRT. ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA AZ UV ZRT. ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA (Budapest IV. kerület Újpest Önkormányzata 2012. december 20-i Képviselő-testületi ülésére) Az UV Újpesti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaságot a Fővárosi

Részletesebben

" ' Kőbányai Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. ó > fsnjct ülése

 ' Kőbányai Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. ó > fsnjct ülése }ii,. " ' Kőbányai Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. ó > fsnjct ülése BUILJKM.... Tárgy: Alapító Okirat módosítása Tisztelt Képviselő-testület! A Budapest Kőbányai Önkormányzat 1383/2008. (IX.18.) számú határozatával

Részletesebben

~~8. szám ú előterjesztés

~~8. szám ú előterjesztés ~~8. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. Alapító Okiratának módosításáról és egységes

Részletesebben

BÉKÉSCSABA VAGYONKEZELŐ ZRT. IGAZGATÓSÁGA BÉKÉSCSABA, IRÁNYI U. 4-6.

BÉKÉSCSABA VAGYONKEZELŐ ZRT. IGAZGATÓSÁGA BÉKÉSCSABA, IRÁNYI U. 4-6. BÉKÉSCSABA VAGYONKEZELŐ ZRT. IGAZGATÓSÁGA BÉKÉSCSABA, IRÁNYI U. 4-6. Ikt. sz.: 23/2014. NYIL V ANOS ÜLÉS napirendje A döntéshozatal minősített többséget igényel! Tárgy: ALAPÍTÓI DÖNTÉS A Békéscsaba Vagyonkezelő

Részletesebben

A DAKK DÉL-ALFÖLDI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA PREAMBULUM

A DAKK DÉL-ALFÖLDI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA PREAMBULUM A DAKK DÉL-ALFÖLDI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA Az. sz. és a sz. Alapítói határozatokban foglalt változásokkal egységes szerkezetben PREAMBULUM A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő

Részletesebben

ALAPÍTÓI HATÁROZAT az ABONYI VÁROSFEJLESZTŐ Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratának módosításáról

ALAPÍTÓI HATÁROZAT az ABONYI VÁROSFEJLESZTŐ Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratának módosításáról 65/2013. (III. 28.) számú Képviselő-testületi határozat melléklete ALAPÍTÓI HATÁROZAT az ABONYI VÁROSFEJLESZTŐ Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratának módosításáról Az ABONYI VÁROSFEJLESZTŐ Korlátolt

Részletesebben

2. számú melléklet. Jelmagyarázat: áthúzott: törlésre javasolt szöveg félkövér dőlt: javasolt új rendelkezések

2. számú melléklet. Jelmagyarázat: áthúzott: törlésre javasolt szöveg félkövér dőlt: javasolt új rendelkezések 2. számú melléklet A KEG Nyrt. Igazgatótanácsának előterjesztése az éves rendes közgyűlés 6. napirendi pontjához ( Döntés a Társaság Alapszabályának módosításáról a Preambulum, az I. fejezeten belül (Általános

Részletesebben

A NEMZETI ESZKÖZKEZELŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRATA

A NEMZETI ESZKÖZKEZELŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRATA A NEMZETI ESZKÖZKEZELŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRATA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN, A MÓDOSÍTÁS SZÖVEGE DŐLT BETŰVEL, ALÁHÚZÁSSAL KIEMELVE PREAMBULUM A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő

Részletesebben

A KNYKK KÖZÉPNYUGAT-MAGYARORSZÁGI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA PREAMBULUM

A KNYKK KÖZÉPNYUGAT-MAGYARORSZÁGI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA PREAMBULUM 4 A KNYKK KÖZÉPNYUGAT-MAGYARORSZÁGI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA Az. sz. és a sz. Alapítói határozatokban foglalt változásokkal egységes szerkezetben PREAMBULUM A

Részletesebben

A Pécsi Temetkezési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

A Pécsi Temetkezési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság A Pécsi Temetkezési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okirata -a 18.sz. módosításokkal egységes szerkezetben Dőlt és vastag betűs szövegrész a módosítást jelöli 2015. január 1. Ellenjegyzete:

Részletesebben

A RÁBA JÁRMŰIPARI HOLDING NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA

A RÁBA JÁRMŰIPARI HOLDING NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA A RÁBA JÁRMŰIPARI HOLDING NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA A 2006. április 25-i közgyűlés 9/2006.04.25. számú határozatával a módosításokkal egységes szerkezetben elfogadott Alapszabály

Részletesebben

AZ ÉSZAK VOLÁN ÉSZAK- MAGYARORSZÁGI KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA

AZ ÉSZAK VOLÁN ÉSZAK- MAGYARORSZÁGI KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA AZ ÉSZAK VOLÁN ÉSZAK- MAGYARORSZÁGI KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA PREAMBULUM A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt., mint a Magyar Állam nevében eljáró Alapító részvényes zártkörűen

Részletesebben

A DIÁKHITEL KÖZPONT ZRT. A L A P Í T Ó O K I R A T A

A DIÁKHITEL KÖZPONT ZRT. A L A P Í T Ó O K I R A T A A DIÁKHITEL KÖZPONT ZRT. A L A P Í T Ó O K I R A T A (a 2. és 4./2006. sz. tulajdonosi határozatban foglalt módosítással egységes szerkezetbe foglalva) 1. oldal, összesen: 16 ALAPÍTÓ OKIRAT zártkörűen

Részletesebben

MFB-INGATLANFEJLESZTŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. 42. számú

MFB-INGATLANFEJLESZTŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. 42. számú MFB-INGATLANFEJLESZTŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 42. számú Alapszabályának a változásokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege 2014. május 14. Az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Veszprém, Pápai út 41. Szervezeti és Működési Szabályzata Az Szabályzat hatályba lépésének napja: 2013. április 24. Jóváhagyta: A Zrt. Igazgatósága 12/2013. (IV.24.). Ig. sz. határozattal 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

1.1. A Bank zártkörűen működő részvénytársaság, amely a magyar jog alapján működik.

1.1. A Bank zártkörűen működő részvénytársaság, amely a magyar jog alapján működik. E r st e B a n k H u n g a r y Z á r t k ö r ű e n M ű k ö d ő R é s z v é n y t á r s a s á g A l a p s z a b á l y a TARTALOMJEGYZÉK 2. A BANK MŰKÖDÉSÉNEK IDŐTARTAMA... 3. TEVÉKENYSÉGI KÖR... 4. ALAPTŐKE

Részletesebben

A jelen egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály, amely a 2012. május 16-án kelt igazgatósági határozat (telephely, illetve fióktelep törlése)

A jelen egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály, amely a 2012. május 16-án kelt igazgatósági határozat (telephely, illetve fióktelep törlése) A FREESOFT SZOFTVERFEJLESZTŐ ÉS SZÁMÍTÁSTECHNIKAI SZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLY A jelen egységes szerkezetbe foglalt, amely a 2012. május 16-án

Részletesebben

A NÓGRÁD VOLÁN. Autóbusz-közlekedési Zártkörűen működő. Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA

A NÓGRÁD VOLÁN. Autóbusz-közlekedési Zártkörűen működő. Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA A NÓGRÁD VOLÁN Autóbusz-közlekedési Zártkörűen működő Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA Elfogadva: 2013. július 23. Érvényes: 2013. július 23. 2 Preambulum A gazdasági társaságokról szóló 1988. évi VI. tv.

Részletesebben

Shopline-webáruház Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. Alapszabálya

Shopline-webáruház Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. Alapszabálya A Shopline-webáruház Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Alapszabálya a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan 2014. február 07. A L A P S Z A B Á L Y A Fővárosi Bíróság,

Részletesebben

A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság módosított és egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya

A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság módosított és egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság módosított és egységes szerkezetbe foglalt Tartalomjegyzék 1. A Társaság adatai... 4 1.1. A Társaság cégneve:... 4 1.2. A Társaság neve angolul...

Részletesebben

ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ Zrt. SZERVEZETI- és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ Zrt. SZERVEZETI- és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ Zrt. SZERVEZETI- és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Szervezeti és Működési Szabályzat Tartalomjegyzék ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...5 1. A szabályzat alkalmazási köre... 5 2. A Társaság főbb adatai...

Részletesebben

A Büki Gyógyfürdő Zrt.

A Büki Gyógyfürdő Zrt. H 9740 Bükfürdő, Termál krt. 2. Tel.: 36-94-558-080, Fax: 36-94-358-023 Internet: www.bukfurdo.hu e-mail: bgyzrt@spabuk.hu A Büki Gyógyfürdő Zrt. egységes szerkezetű SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

A KELER KSZF Központi Szerződő Fél Zártkörűen Működő Részvénytársaság Alapszabálya

A KELER KSZF Központi Szerződő Fél Zártkörűen Működő Részvénytársaság Alapszabálya A KELER KSZF Központi Szerződő Fél Zártkörűen Működő Részvénytársaság Alapszabálya A 2011. január 26. napján kelt Alapszabálynak a 2012. szeptember 20-i rendkívüli közgyűlés és a 2012. december 19-i rendkívüli

Részletesebben

A FUSO Ecosystem Nyilvánosan Működő Részvénytársaság IGAZGATÓSÁGÁNAK IDEIGELENES ÜGYRENDJE

A FUSO Ecosystem Nyilvánosan Működő Részvénytársaság IGAZGATÓSÁGÁNAK IDEIGELENES ÜGYRENDJE A FUSO Ecosystem Nyilvánosan Működő Részvénytársaság IGAZGATÓSÁGÁNAK IDEIGELENES ÜGYRENDJE 1. Az Igazgatóság jogállása 1.1 Az Igazgatóság a Társaság ügyvezető szerve, amely képviseli a Társaságot harmadik

Részletesebben

Egyesülési szerződés

Egyesülési szerződés Egyesülési szerződés (tervezet) Amely létrejött egyrészről a BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zártkörűen Működő Részvénytársaság (3527 Miskolc, József A.u. 70., Cg.:05-10-000106), HAJDÚ VOLÁN Közlekedési

Részletesebben

ALTERA VAGYONKEZELŐ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG EGYSÉGES SZERKEZETŰ ALAPSZABÁLYA. 2012. július 11. Szerkesztette:

ALTERA VAGYONKEZELŐ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG EGYSÉGES SZERKEZETŰ ALAPSZABÁLYA. 2012. július 11. Szerkesztette: ALTERA VAGYONKEZELŐ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG EGYSÉGES SZERKEZETŰ ALAPSZABÁLYA 2012. július 11. Szerkesztette: Dr. Loósz Tamás ügyvéd» D r. L o ó s z T a m á s Ü g y v é d i I r o d a «8000 Székesfehérvár,

Részletesebben

HTE Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. székhely: 1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 12. ALAPÍTÓ OKIRATA. Budapest, 2015. május 21.

HTE Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. székhely: 1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 12. ALAPÍTÓ OKIRATA. Budapest, 2015. május 21. HTE Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság székhely: 1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 12. ALAPÍTÓ OKIRATA Budapest, 2015. május 21. Alapító Okirat 1./ A Társaság elnevezése Cégneve: HTE Nonprofit

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

ALAPSZABÁLY. FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság ALAPSZABÁLY FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2014. október 22. 1 ALAPSZABÁLY A (Cg. 02-10-060369 7623 Pécs, Ungvár utca 22. III. em.) alapszabályát az alábbiak

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009.SZEPTEMBER 17-I ÜLÉSÉRE. Jogi és Ügyrendi Bizottság

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009.SZEPTEMBER 17-I ÜLÉSÉRE. Jogi és Ügyrendi Bizottság E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009.SZEPTEMBER 17-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 354-9/2009. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: Az Orfű Pécsi-tó Nonprofit Regionális Fejlesztő és Üzemeltető

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

ALAPSZABÁLY. FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság ALAPSZABÁLY FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2015. április 30. 1 ALAPSZABÁLY A (Cg. 02-10-060369 7623 Pécs, Ungvár utca 22. III. em.) alapszabályát az alábbiak

Részletesebben