BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. Előterjesztés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. Előterjesztés"

Átírás

1 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: IV /20lI. Előadó: Kozma János Mell.: Alapító Okirat Módosítása Hiv. sz.: - Postacím: 5601 Pf II2. Telefon: (66) Előkészítő: Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. Véleményező: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztésí Bizottság Telefax: (66) E-maiI: 5.l1 NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje A döntéshozatal minősített többséget igényel! Tárgy: Békéscsaba VagyonkezelőZrí. ALAPÍTÓI DÖNTÉS A Békéscsaba Vagyonkezelő Zrí. Alapító Okirat módositása Előterjesztés Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének oldóber 21-én tartandó nyilvános ülésére Tísztelt Közgyíílés! Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok egységes irányítási rendszerének kialakítása kapcsán megváltozik az egyesüléssel létrejövő átvevő Gogutód) Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. tőkeszerkezete, telephelyei, tevékenységi köre, alaptőkéje és részben irányítási struktúrája. E változások szükségessé teszik a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. Alapító Okiratának módosítását. A módosításokat a melléklet tartalmazza. A Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. működésének egyéb szabályait - mint például az Igazgatóság kötelezettségét a 10 millió forint feletti jogügyletekről a Polgármester felé.- a Szervezeti és Műkődési Szabályzat, az Igazgatóság és a Felügyelőbizottság ügyrendje és egyéb szabályzatok határozzák meg. Az Alapító Okirat hatálybalépésének időpontja az átalakuláshoz fűződő joghatások beálltának időpontja, de legkésőbb december 31. A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsághatározatát a melléklettartalmazza. A döntés végrehajtásában közremüködő felelős hivatali egység: Stratégiai-Fejlesztési Osztály.

2 2 Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy döntését az alábbi határozati javaslat alapján hozza meg. HATÁROZATI JAVASLAT I. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése mint a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. egyedüli részvényese elfogadja az átalakulással létrejövő átvevő Gogutód) Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. Alapító Okirat módosítását a határozat mellékiete szerint. 2. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza Vantara Gyula polgármestert, hogy az Alapító Okirat módosítását aláírja. Felelős: Határidő: Vantara Gyula polgármester Kozma János, a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. cégvezetője október 31. Békéscsaba, 20JJ. október 14. Vantara Gyula polgármester ElIe~egyzés: jogi: pénzügyi:...-b.9q.j.í(y.~..f...

3 BÉKÉSCSABA VAGYONKEZELŐZRT. ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS

4 2 ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS amely a Békés Megyei Bíróságon, mint Cégbíróságon cégjegyzékszám alatt bejegyzett Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. (5600 Békéscsaba, Irányi u. 4-6.) szeptember 15-én kelt és többször módosított Alapító Okiratának módosításáról jött létre az alábbiak szerint: I. Alapító rögzíti, hogy a Békéscsabai Vállalkozói Centrum Kft., amely üzletrészének egyedüli tulajdonosa Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata, Alapítójának döntése értelmében a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt.-be beolvad a Gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény rendelkezései szerint. II. III. Alapító a részvénytársaság hatékonyabb működése érdekében az Alapító Okirat rendelkezéseit - elsősorban a legfőbb szerv, az ügyvezető szerv és a tisztségviselők hatáskörét és feladatait, valamint a részvénytársaság operatív irányítását átgondolva - jelen okiratban foglaltak szerint módosította. I. és II. pontok alapján a társaság Alapító Okirata az alábbiak szerint módosul: 1. Az Alapító Okirat 1. pontja - a társaság cégneve és székhelye - az alábbiak szerint módosul: Az Alapító Okirat 1.3 és 1.4. pontok számozása 1.2 és 1.3. pontokra módosul. Az Alapító Okirat 1.3. pontja az alábbiak szerint módosul:,,1.3. A társaság telephelyei: 5600 Békéscsaba, Szabadság tér Békéscsaba, Gyulai út 1385/9. hrsz Békéscsaba, Árpád sor Békéscsaba, Kétegyházi út 3." Az Alapító Okirat az alábbi 1.4. ponttal egészül ki:,,1.4. A társaság a Békéscsabai Vállalkozói Centrum Kft. (cégjegyzékszám: , székhelye: 5600 Békéscsaba, Kétegyházi út 3.) általános jogutódja az átalakuláshoz fűződő joghatások beálltának időpontjától, legkorábban december 31-től."

5 3 2. Az Alapító Okirat 3. pontja - a társaság főtevékenysége- az alábbiak szerint módosul:,,3. A társaság tevékenységei: 3.1. A társaság főtevékenysége: 6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése A társaság további tevékenységei: 10 II Húsfeldolgozás, -tartósítás 3530 Gőzellátás, légkondicionálás 4110 Épületépítési projekt szervezése 5210 Raktározás, tárolás 5221 Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás 5510 Szállodai szolgáltatás 5630 Italszolgáltatás 5814 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása 6311 Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás 6312 Világháló-portál szolgáltatás 6420 Vagyonkezelés (holding) 6810 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele 6831 Ingatlanügynöki tevékenység 6832 Ingatlankezelés 6920 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység 7022 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás 71 II Építészmérnöki tevékenység 7112 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás 7120 Műszaki vizsgálat, elemzés 7311 Reklámügynöki tevékenység 7490 Máshová nem sorolt egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 7711 Személygépjármű kölcsönzése 7739 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése 8110 Építmény-üzemeltetés 8130 Zöldterület-kezelés 8211 Összetett adminisztratív szolgáltatás 8230 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése 8299 Máshová nem sorolt egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás 9311 Sportlétesítmény működtetése 9329 Máshová nem sorolt egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység 9604 Fizikai közérzet javító szolgáltatás."

6 4 3. Az Alapító Okirat 4. pontja - a társaság alaptőkéje Uegyzett tőkéje) az alábbiak szerint módosul:,,4.1 A társaság alaptőkéje Ft, azaz: Háromszázhetvenkettő-millió hétszázharmincezer forint, amelyből Ft a pénzbetét, Ft a nem pénzbeli betét (apport). A nem pénzbeli betét az alábbi: - Békéscsaba, hrsz. alatt nyilvántartott vásártér megnevezésű, l ha 8084 m2 területű, Békéscsaba, Kétegyházi út 26. szám alatti belterületi, tehermentes ingatlan Ft. - Gazdasági társaságok üzletrészei: Árpád Fürdő Vízgyógyászati Kft Ft névértékű üzletrésze Ft Békéscsabai Városfejlesztési Kft Ft névértékű üzletrésze Ft Békéscsaba 1912 Előre Kft Ft névértékű üzletrésze Ft Békés Megyei Temetkezési Kft Ft névértékű üzletrésze Ft Ö s s z e s e n Ft - Az átvevő Uogutód) társaság vagyonleltár tervezetében felsorolt eszközök Ft. Az alapító rögzíti, hogya április 29-én elhatározott alaptőke emelés során a nem pénzbeli hozzájárulás éliékét előzetesen Sztán Csilla (5600 Békéscsaba, Luther 12. L 113.) könyvvizsgáló vizsgálta felül. A beolvadásához és az üzletrészek appoliálásához szükséges könyvvizsgálatot Bertáné Dr. Szabó Mária Könyvvizsgáló Kft. (5600 Békéscsaba, Mednyánszky u. 4-6.), bejegyzett könyvvizsgáló Bertáné Dr. Szabó Mária könyvvizsgálóval végeztette. A könyvvizsgálat során megállapításra került, hogy a beolvadás és az apportálás következtében a társaság alaptőkéje Ft-tal, azaz egyszáznegyvenkilenc millió hétszázharmincezer forinttal az átalakuláshoz fűződő joghatások beálltának időpontjától, legkorábban 20 ll. december 31-től megemelésre kerül. A Ft alaptőke emelés új részvény forgalomba hozatalával történik a Gt cl) d.! pontja szerint. Az alapító kötelezettséget vállal a részvény jelen alapító okirat módosítás Cégbíróságnál történő bejegyzését követő 30 napon belüli átvételére.

7 5 Az alapító a nem pénzbeli hozzájárulás tárgyát képező részvénytársaság tulajdonába adja. eszközöket a 4.2 A társaság alaptőkéje l db Ft, l db Ft, l db Ft, l db Ft, l db Ft, l db Ft, l db Ft és l db Ft névértékű névre szóló törzsrészvényből áll. A részvények kibocsátási értéke megegyezik névértékükkel." 4. Alapító az Alapító Okirat 6. pontját - az alapító jogai és kötelezettségei - az alábbiak szerint módosítja:,,6.1. Az alapító köteles a részvények névértékének a szolgáltatására. Ezen felelőssége a társasággal szemben áll fenn, az alapító a társaság kötelezettségeiél1 - a Gt.-ben meghatározott kivétellel - nem felel. A részvény aldeor számít teljesen befizetettnek, ha a részvényes a részvény névél1ékére eső teljes összeget a társaságnak befizette, illetve a nem pénzbeni betétet a társaság rendelkezésére bocsátotta. A társaság csale a részvénytársaság cégbejegyzésének megtörténte és az alaptőke teljes befizetése, illetve szolgáltatása után állíthat ki érvényesen részvényt. Az alapító a részvények névértékét az alapító okirat keltétől számított 30 nap alatt köteles befizetni a társaság számlájára Az alapító az igazgatóság hatáskörét csale abban az esetben vonhatja el, ha ezt törvény lehetővé teszi." Alapító az Alapító Okirat korábbi 6.4. pontját hatályon kívül helyezi. 5. Alapító az Alapító Okirat 8. pontját - az alapító döntéshozatalát - az alábbiak szerint módosítja: 8.2. A részvényes (alapító) kizárólagos hatáskörébe tm1ozik: - döntés - ha a Gt eltérően nem rendelkezik - az Alapító Okirat megállapításáról és módosításáról; - döntés a részvénytársaság működési formájának megváltoztatásáról; - a részvénytársaság átalakulásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása;

8 6 - a Gt ában foglalt kivétellel az Igazgatóság tagjainak és elnökének, a Felügyelöbizottság tagjainak és a könyvvizsgálónak a megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása; - a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadás, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést is; - döntés - ha a Gt eltérő en nem rendelkezik - osztalékelőleg fizetéséről; - döntés a nyomdai úton előállított részvény dematerializált részvénnyé történő átalakításáról; - egyes részvénysorozatokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve az egyes részvényfajták, osztályok átalakítása; - döntés - ha a Gt. eltérően nem rendelkezik - az átváltoztatható vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról; - döntés - ha a Gt. másként nem rendelkezik - az alaptőke felemeléséről; - döntés - ha a Gt. másként nem rendelkezik - az alaptőke leszállításáról; - döntés a jegyzési elsőbbségi jog kizárásáról; - döntés - ha a Gt. másként nem rendelkezik - saját részvény megszerzéséről; - döntés minden olyan jogügyletről, amely által a társaság garanciát, kezességet és más hasonló elkötelezettséget vállalna; - hitel felvétel engedélyezése, hosszú- és középlejáratú hitel esetén értékhatár nélkül, rövid lejáratú (l2 hónap futamidőt meg nem haladó) hitel esetén, amennyiben a társaság hitelállománya a hitel felvételével az 50 M Ft-ot meghaladja; - ingatlan elidegenítése; - gazdasági társaság, szövetkezet alapítása, illetve gazdasági társaságba, szövetkezetbe való belépés, vagy részesedés szerzése; döntés a csőd-, a felszámolási és a végelszámolási eljárás kezdeményezéséröl; - igazgatósági tagok, felügyelőbizottsági tagok és a legfőbb szerv által kijelölt egyéb vezető állású munkavállalókjavadalmazási szabályának a megalkotása; - a társaság éves üzleti tervének elfogadása; - a részvénytársaság által meghatározó befolyás alá vont társaságold<al kötendő elismert vállalatcsopolii létrehozásának kezdeményezése és elhatározása; gazdasági kapcsolat - döntés minden olyan kérdésben, amit törvény, vagy az alapító okirat a közgyűlés (egyedüli részvényes) kizárólagos hatáskörébe utal; - az Igazgatóság és Felügyelöbizottság ügyrendjénekjóváhagyása; - a munkaszervezet vezetését ellátó személy kijelölése; - a társaság és az általa tulajdonolt társaságok II-Ill-IV. negyedéves beszámolóinak elfogadása; - javaslat a Felügyelöbizottság elnökének személyére;

9 7 - javaslat a társaság által tulajdonolt gazdasági társaságok felügyelőbizottsági tagjainak és az elnök személyére; - javaslat a társaság által tulajdonolt gazdasági társaságok ügyvezetőinek személyére, a foglalkoztatás jogviszonyára és annak időtartamára; - javaslat a társaság által tulajdonolt gazdasági társaságok könyvvizsgálójának személyére, a könyvvizsgáló díjazására." Az Alapító Okirat pontjai hatályukat vesztik. 6. Alapító az Alapító Okirat 9. pontját - az igazgatóság - az alábbiak szerint módosítja:,,9.1. Az Igazgatóság a részvénytársaság ügyvezető szerve, amely 3 természetes személy tagból áll. Mindhárom tagját és közülük az Igazgatóság elnökét is az Alapító jelöli ki. Az Igazgatóság tagjai a képviseletre, illetve cégjegyzésre vonatkozó szabályok szerint képviselik, illetve jegyzik a társaságot a bíróságok és más hatóságok előtt, valamint harmadik személyekkel szemben Az Alapító által az átalakuláshoz fűződő joghatások időpontjának beálltától, legkorábban december 31-től december 31. napjáig teljedő időszakra kijelölt 3 tagú igazgatóság: Az igazgatóság elnöke:. Tagja:. Tagja:. Az igazgatósági tag a társaság belső működési körében a társasággal, illetve mmak testületeivel, valamint más tisztségviselővel kapcsolatos feladatait csak személyesen láthatja el, képviseletnek nincs helye. Az igazgatósági tag ezen tisztségéből fakadó jogait és kötelezettségeit a Gt., az Alapító Okirat, az Igazgatóság ügyrendje, illetve a legfőbb szerv határozata alapján kötött megbízási szerződés tartalmazza. Az igazgatósági tisztség, illetve az erre vonatkozó megbízatás munkaviszony keretében nem látható el. Az igazgatósági tisztség megszűnik: a megbízási idő lejártával, visszahívással, törvényben szabályozott kizáró ok bekövetkeztével, lemondással,

10 ha a tisztségviselő meghal, külön törvényben meghatározott esetben. 8 Az igazgatósági tag tisztségéről bármikor lemondhat, azonban ha az Igazgatóság működőképessége ezt megkívánja (pl.: az Igazgatóság létszáma lemondással 3 fő alá csökkenne) a lemondás csak annak bejelentésétől számított 60. napon válik hatályossá, kivéve, ha a legfőbb szerv az új igazgatósági tag megválasztásáról már ezt megelőzően gondoskodott. Az igazgatósági tagoknak a társasággal szembeni kártérítési felelőssége a Ptk. közös károkozásra vonatkozó szabályai szerint egyetemleges. Ha a kárt az Igazgatóság, mint testület határozata okozta, mentesül a felelősség alól az a tag, aki a döntésben nem vett részt, vagy a határozat ellen szavazott. Az Igazgatóság bármely tagja jogosult a gazdasági társaság legfőbb szerve által hozott határozatának bírósági felülvizsgálatát kezdeményezni arra hivatkozással, hogy e határozat törvény, vagy más jogszabály rendelkezéseibe, illetve az Alapító Okiratba ütközik Az igazgatóság - felelős a társaság működési körében az általa, illetve az általa delegált hatáskörben hozott minden döntéséli; jogosult minden olyan döntést a saját hatáskörébe vonni, amely nem tmiozik az alapító kizárólagos hatáskörébe; irányítja a társaság gazdálkodását, meghatározza a társaság üzleti és fejlesztési koncepcióját; megállapítja a társaság szervezeti és működési szabályzatát; gondoskodik a társaság mérlegének, vagyonkimutatásának elkészítéséről, javaslatot tesz a nyereség felosztására; a társaság mérlegét a hirdetményekre vonatkozó szabályok szerint közzéteszi, illetve a cégbírósághoz beteijeszti; gondoskodik a társaság üzleti könyveinek és részvénykönyvének a szabályszerű vezetéséről; évente legalább háromszor - II., III. és IV. negyedéves - jelentést készít az alapító és a felügyelő bizottság részére a társaság és az általa tulajdonolt társaságok üzletviteléről, vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról; ellátja mindazokat a - alapító kizárólagos hatáskörébe nem tartozó feladatokat, melyeket jogszabály a más társaságban való részesedés kapcsán előír;

11 9 - az alárendelt szervekre átruházhat minden olyan feladatot, amely nem tartozik az igazgatóság kizárólagos hatáskörébe, illetve amelyet nem az alapító delegált; - a hitelfelvéteiről való döntés, amennyiben az nem tartozik az alapító kizárólagos hatáskörébe; - a hatáskörébe tmtozó tárgyi eszköz elidegenítése, amennyiben az nem tartozik az alapító kizárólagos hatáskörébe, - az igazgatóság köteles 8 napon belül a felügyelő bizottság egyidejű értesítése mellett a szükséges intézkedések megtétele céljából a részvényes (alapító) döntését kérni, ha tudomására jut, hogy a részvénytársaság saját tőkéje a veszteség következtében az alaptőke 213-ára csökkent, vagy saját tőkéje a felére csökkent, vagy a részvénytársaságot fizetésképtelenség fenyegeti, vagy fizetéseit megszüntette, illetve ha vagyona a tmtozásait nem fedezi A gazdasági társaság munkavállalóival szemben a munkáltatói jogokat az alapító által a munkaszervezet vezetésére kijelölt személy gyakorolja. A munkaszervezet vezetője felett az alapvető munkáltatói jogokat (pl.: munkaviszony létesítése és megszüntetése) az alapító, az egyéb munkáltatói jogokat (pl.: szabadságkiadás) a polgármester gyakorolja Az igazgatóság szükség szerint, de évente legalább hat alkalommal ülésezik. Az igazgatóságot az elnök, az elnök akadályoztatása esetén két igazgatósági tag együttesen hívja össze. Az ülésre a felügyelő bizottság elnökét is meg kell hívni Bármely igazgatósági tag vagy a felügyelőbizottság írásban, az ok és a cél egyidejű megjelölése mellett kérheti az igazgatóság összehívását. Az elnök ilyen esetben köteles az igazgatóság ülését az írásbeli kérelem benyújtásától számított 14 napon belülre összehívni. Ha az elnök az ilyen kérelemnek határidőn belül nem tesz eleget, úgy az ülést bármelyik igazgatósági tag közvetlenül hívhatja össze. Az igazgatóság működésének részletes szabályait az igazgatóság ügyrendje tmtalmazza, amelyet az alapító fogad el. 7. Alapító az Alapító Okirat 10. pontját - a felügyelőbizottság - az alábbiak szerint módosítja:

12 10,,10.4. A felügyelőbizottsági tag tisztségéről bármikor lemondhat, azonban ha a részvénytársaság működőképessége ezt megldvánja (pl.: a Felügyelőbizottság létszáma a lemondással 4 fő alá csökkenne), a lemondás csak annak bejelentésétől számított 60. napon válik hatályossá, kivéve, ha a legfőbb szerv az új felügyelőbizottsági tag megválasztásáról már ezt megelőzően gondoskodott A felügyelőbizottság köteles az alapító döntéshozatalát haladéktalanul kezdeményezni, ha jogszabályba, alapító okiratba ütköző, vagy a részvénytársaság érdekeit sértő intézkedést, mulasztást tapasztal. A felügyelőbizottsági tagok korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a társaságnak az ellenőrzési kötelezettségük megszegésével okozott kárért A felügyelőbizottság üléseit az elnök hívja össze és vezeti. Az ülés összehívását - az ok és a cél megjelölésével - a Felügyelő Bizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított 8 napon belül köteles intézkedni a felügyelő bizottság ülésének 30 napon belüli időpontra töliénő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására A felügyelőbizottság határozatképes, ha a tagjainak kétharmada, de legalább négy tag jelen van; határozatát nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. A felügyelő bizottság működésének szabályait ügyrendjében maga állapítja meg, amelyet az alapító hagy jóvá. A felügyelőbizottság szervezetére, működésére egyebekben a Gt. előírásai az irányadók." Az Alapító Okirat pontjai hatályukat vesztik. 8. Alapító az Alapító Okirat pontját az alábbiak szerint módosítja:,,11.1. Az alapító Okirat pontjának utolsó bekezdése hatályát veszti." 9. Alapító az Alapító Okirat pontjait hatályon kivül helyezi és ezzel a pontok számozása pontokra változik. 10. Alapító az Alapító Okirat eredeti átszámozott pontját - a társaság cégjegyzése - az alábbiak szerint módosítja:,,12.1. A részvénytársaság cégjegyzése úgy történik, hogya cégjegyzésre jogosultak az iratokat a gazdasági társaság előírt, előnyomott, vagy előnyomtatott cégneve alatt - hiteles cégaláírási nyilatkozatuknak

13 11 megfelelően (aláírási címpéldányuk, illetve aláírás mintájuk szerint) saját névaláírásukkallátják el A társaság cégjegyzésére jogosultak az Igazgatóság elnöke önállóan, az Igazgatóság tagjai (az Igazgatóság elnökét ide nem értve) együttesen. A cégjegyzésre feljogosított vezető tisztségviselő e tisztségének megszűnésétől, illetve a cégjegyzésre feljogosított alkalmazott a munkaviszonyának megszűnésétől cégjegyzési jogosultságát nem gyakorolhatja. A képviselet feltételéül szolgáló jogviszony megszünését követően az Igazgatóság köteles ügyrendje szerint eljárva, illetve a cégjegyzékvezetésre vonatkozó jogszabályokat betm1va a cégjegyzési jog törlése érdekében intézkedni." Az Alapító Okirat további pontjai változatlanok. Jelen módosítások a L pontban jelzett átalakuláshoz fűződő joghatások beálltának időpontjától, legkorábban december 31-től lépnek hatályba. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Gazdasági társaságokról szóló évi IV. tv. és a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. tv. rendelkezéseit kell alkalmazni. Békéscsaba, 20 ll. október 21. Békéscsaba Megyei Jogú Város ÖnkOlmányzata Vantara Gyula polgánnester Ellenjegyzem:

BÉKÉSCSABA VAGYONKEZELŐ ZRT. IGAZGATÓSÁGA BÉKÉSCSABA, IRÁNYI U. 4-6.

BÉKÉSCSABA VAGYONKEZELŐ ZRT. IGAZGATÓSÁGA BÉKÉSCSABA, IRÁNYI U. 4-6. BÉKÉSCSABA VAGYONKEZELŐ ZRT. IGAZGATÓSÁGA BÉKÉSCSABA, IRÁNYI U. 4-6. Ikt. sz.: 23/2014. NYIL V ANOS ÜLÉS napirendje A döntéshozatal minősített többséget igényel! Tárgy: ALAPÍTÓI DÖNTÉS A Békéscsaba Vagyonkezelő

Részletesebben

9. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA.

9. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. 9. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító (részvényes), a gazdasági társaságokról szóló 2006.

Részletesebben

7622 Pécs, Széchenyi tér 1.

7622 Pécs, Széchenyi tér 1. A Tüke Busz Közösségi Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Alapító Okirata 1 I. Cégnév, székhely, telephely, időtartam, elérhetőség 1.1. Cégnév: A Társaság cégneve: Tüke Busz Közösségi Közlekedési

Részletesebben

dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor ügyvéd ingatlanforgalmi szakjogász AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA Alapszabály

dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor ügyvéd ingatlanforgalmi szakjogász AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA Alapszabály Tisztelt érdeklődő! Ezt a dokumentumot tájékoztatásul tesszük közzé. Célja, hogy Ön előzetesen átlássa a társaság alapításával járó egyes adminisztratív kötelezettségeit. Magyarázó szövegeket az egyes

Részletesebben

8. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez A ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA. Alapszabály

8. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez A ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA. Alapszabály 8. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez A ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA Alapszabály Alulírott alapítók (részvényesek), a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény

Részletesebben

Alapszabály. 1. A társaság neve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

Alapszabály. 1. A társaság neve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) Alapszabály Alulírott alapítók (részvényesek), a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény (Ctv.) mellékletét képező szerződésminta

Részletesebben

b) változásokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát: 1.1. A társaság cégneve:... Zártkörűen Működő Részvénytársaság

b) változásokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát: 1.1. A társaság cégneve:... Zártkörűen Működő Részvénytársaság Alapító okirat Alulírott alapító (részvényes), a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, szerződésminta alkalmazásával a következők szerint állapítja meg

Részletesebben

P é c s H o l d i n g V á r o s i V a g y o n k e z e lő Z á r t k ö rűen Működő Részvénytársaság. (egyszemélyes részvénytársaság)

P é c s H o l d i n g V á r o s i V a g y o n k e z e lő Z á r t k ö rűen Működő Részvénytársaság. (egyszemélyes részvénytársaság) P é c s H o l d i n g V á r o s i V a g y o n k e z e lő Z á r t k ö rűen Működő Részvénytársaság A L A P Í T Ó O K I R A T A (egyszemélyes részvénytársaság) M Ó D O S Í T Á S A A Cg.02-10-060289.sz. alatt

Részletesebben

Kivonat Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. november 13. napján tartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. november 13. napján tartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. november 13. napján tartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: X-137/81.162/2014. sz. határozat: Tárgy: A DVTK Futball Akadémia létrehozásával kapcsolatban

Részletesebben

A ZUGLÓI ESZKÖZKEZELŐ KORLATOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRATA. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fíóktelepe(i)

A ZUGLÓI ESZKÖZKEZELŐ KORLATOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRATA. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fíóktelepe(i) A ZUGLÓI ESZKÖZKEZELŐ KORLATOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRATA Alulírott alapító, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. 3. napirendi pont: Előterjesztés a Soproni Kommunikációs Központ Kft. létrehozásáról

Jegyzőkönyvi kivonat. 3. napirendi pont: Előterjesztés a Soproni Kommunikációs Központ Kft. létrehozásáról Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2015. július 9-ei I. rendkívüli közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 3. napirendi pont: Előterjesztés a Soproni

Részletesebben

dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor ügyvéd ingatlanforgalmi szakjogász AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA

dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor ügyvéd ingatlanforgalmi szakjogász AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Tisztelt érdeklődő! Ezt a dokumentumot tájékoztatásul tesszük közzé. Célja, hogy Ön előzetesen átlássa a társaság alapításával járó egyes adminisztratív kötelezettségeit. Magyarázó szövegeket az egyes

Részletesebben

Módosító javaslat önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokkal kapcsolatos döntések napirendi ponthoz

Módosító javaslat önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokkal kapcsolatos döntések napirendi ponthoz Budapest Főváros IV. kerület ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT 1041 Budapest, István út 14. 231-3141, Fax.: 231-3151 mszabolcs@ujpest.hu ALPOLGÁRMESTERE www.tuv.com ID 9105075801 Management System ISO 9001:2008 valid

Részletesebben

IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Részvénytársaság. alapító okirata módosítása

IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Részvénytársaság. alapító okirata módosítása Az IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Részvénytársaság A preambulum utolsó mondata törlésre kerül. alapító okirata módosítása Az I fejezet címe és 1-8 pontja az alábbira módosul: I. A részvénytársaság

Részletesebben

2/4 S.Cont. Vagyonkezelő és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság. (1055 Budapest, Falk Miksa utca 5. I. em. 2.) Adószám: 11275006

2/4 S.Cont. Vagyonkezelő és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság. (1055 Budapest, Falk Miksa utca 5. I. em. 2.) Adószám: 11275006 S.Cont. Vagyonkezelő és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1055 Budapest, Falk Miksa utca 5. I. em. 2.) Adószám: 11275006 Cégkivonat 2011.10.27. -i hatállyal 1 Általános adatok Cégjegyzékszám:

Részletesebben

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü G Y R E N D J E. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü G Y R E N D J E. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Hatályos: 2010. október 26. napjától AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

7. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat

7. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat 7. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény

Részletesebben

SZEGEDI KÖZLEKEDÉSI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT. módosítása

SZEGEDI KÖZLEKEDÉSI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT. módosítása SZEGEDI KÖZLEKEDÉSI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT módosítása Preambulumába az eddigiek helyébe az alábbi kerül beiktatásra: Az 1997. évi CXLIV. tv. alapján, egyszemélyes korlátolt felelősségű

Részletesebben

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító, szerződésminta alkalmazásával, a következők szerint állapítja meg az alábbi korlátolt felelősségű

Részletesebben

EGYESÜLÉSI SZERZŐDÉS

EGYESÜLÉSI SZERZŐDÉS A(z) /2011. (VI. 30.) Kgy. határozat 1. melléklete EGYESÜLÉSI SZERZŐDÉS Amely létrejött a 2006. évi IV. törvény (Gt.) alapján a SOPRON HOLDING Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Cg.: 08-10-001790

Részletesebben

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés Alulírott tagok, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény (Ctv.) mellékletét

Részletesebben

A Plotinus Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Igazgatótanácsának ügyrendje

A Plotinus Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Igazgatótanácsának ügyrendje A Plotinus Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Igazgatótanácsának ügyrendje A Plotinus Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: "Társaság") Igazgatótanácsának (a továbbiakban:

Részletesebben

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító, szerződésminta 1 alkalmazásával, a következők szerint állapítja meg az alábbi korlátolt felelősségű

Részletesebben

8/2014. (05.21.) sz. határozat. A folytatólagos közgyűlés napirendje: szabályozása. továbbműködéséről. 9/2014. (05.21.) sz.

8/2014. (05.21.) sz. határozat. A folytatólagos közgyűlés napirendje: szabályozása. továbbműködéséről. 9/2014. (05.21.) sz. A Geo Professional Portfolio Zártkörűen működő Részvénytársaság 2014. május 21-én folytatta a 2014. május 7-én felfüggesztett évi rendes közgyűlését, melyen az alábbi határozatok születtek: 8/2014. (05.21.)

Részletesebben

CSENTERICS ügyvédi iroda

CSENTERICS ügyvédi iroda CSENTERICS ügyvédi iroda ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES ADATOK, INFORMÁCIÓK 1.1. A társaság teljes magyar elnevezése: 1.2. A társaság külföldi elnevezése nem kötelező elem (szerződésminta

Részletesebben

dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor ügyvéd ingatlanforgalmi szakjogász A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés

dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor ügyvéd ingatlanforgalmi szakjogász A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés Tisztelt érdeklődő! Ezt a dokumentumot tájékoztatásul tesszük közzé. Célja, hogy Ön előzetesen átlássa a társaság alapításával járó egyes adminisztratív kötelezettségeit. Magyarázó szövegeket az egyes

Részletesebben

FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI ÜGYREND

FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI ÜGYREND FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI ÜGYREND TrophyResort Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 2038 Sóskút, Petőfi Sándor utca 39., cégjegyzékszám: 13-10-041236) ("Társaság") 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 A

Részletesebben

/2008. (05.08) sz. határozata. Az elismert vállalatcsoport létrehozásáról (Holding)

/2008. (05.08) sz. határozata. Az elismert vállalatcsoport létrehozásáról (Holding) PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK /2008. (05.08) sz. határozata Az elismert vállalatcsoport létrehozásáról (Holding) 1. A Közgyűlés úgy dönt, hogy az Önkormányzat 100%-os tulajdonában

Részletesebben

Ikt. sz.: IV.323-II120II. Czigléczkiné Liszicai. BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚvÁRos POLGARMESTERE Békéscsaba, Szent István tér 7. Hiv. sz:

Ikt. sz.: IV.323-II120II. Czigléczkiné Liszicai. BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚvÁRos POLGARMESTERE Békéscsaba, Szent István tér 7. Hiv. sz: BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚvÁRos POLGARMESTERE Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: IV.323-II120II. Előadó: Edit Mell.: 2 db Hiv. sz: Czigléczkiné Liszicai Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-801 Telefax:

Részletesebben

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006.

Részletesebben

Részvénytársaság. A részvénytársaság olyan gazdasági társaság, amely előre meghatározott számú és névértékű

Részvénytársaság. A részvénytársaság olyan gazdasági társaság, amely előre meghatározott számú és névértékű Részvénytársaság A részvénytársaság olyan gazdasági társaság, amely előre meghatározott számú és névértékű részvényekből álló alaptőkével (jegyzett tőkével) alakul. Nyrt.: nyilvánosan működik az a részvénytársaság,

Részletesebben

KÖZGYŰLÉSI DOKUMENTUMOK. HUMET Kereskedelmi, Kutatási és Fejlesztési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

KÖZGYŰLÉSI DOKUMENTUMOK. HUMET Kereskedelmi, Kutatási és Fejlesztési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság KÖZGYŰLÉSI DOKUMENTUMOK a HUMET Kereskedelmi, Kutatási és Fejlesztési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2010. október 10-én tartandó rendkívüli közgyűlésére A Közgyűlési időpontja: 2010. október 10.

Részletesebben

Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) Társasági szerződés Alulírott tagok, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény (Ctv.) mellékletét képező szerződésminta alkalmazásával

Részletesebben

SÁFRÁNY FERENC Gazdálkodási ismeretek Szerződéstár

SÁFRÁNY FERENC Gazdálkodási ismeretek Szerződéstár SÁFRÁNY FERENC Gazdálkodási ismeretek Szerződéstár 2 Tartalomjegyzék 1. Közkereseti társaság szerződésmintája... 3. o. 2. Betéti társaság szerződésmintája... 9. o. 3. Korlátolt felelősségű társaság szerződésmintája...

Részletesebben

MUNKASZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA (1. számú)

MUNKASZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA (1. számú) 6/2014. (I. 16.) határozat 1. sz. melléklete MUNKASZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA (1. számú) Melyet megkötöttek egyrészről: a BARCIKA ART Kft. (székhely: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 5., képviseletében: Kazincbarcika

Részletesebben

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. közgyűlési határozatai

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. közgyűlési határozatai Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság közgyűlési határozatai A Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1097 Budapest, Ecseri út 14-16.)

Részletesebben

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok 1 / 6 2014.02.23. 15:03

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok 1 / 6 2014.02.23. 15:03 Tárolt Cégkivonat 1 / 6 2014.02.23. 15:03 Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Tárolt Cégkivonat

Részletesebben

HTE Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. székhely: 1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 12. ALAPÍTÓ OKIRATA. Budapest, 2015. május 21.

HTE Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. székhely: 1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 12. ALAPÍTÓ OKIRATA. Budapest, 2015. május 21. HTE Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság székhely: 1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 12. ALAPÍTÓ OKIRATA Budapest, 2015. május 21. Alapító Okirat 1./ A Társaság elnevezése Cégneve: HTE Nonprofit

Részletesebben

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés Alulírott tagok, szerződésminta 1 társasági szerződését: alkalmazásával, a következők szerint állapítják meg az alábbi betéti társaság 1. A társaság

Részletesebben

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés Alulírott tagok, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény (Ctv.) mellékletét

Részletesebben

Dombó-Land Térségfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság. Alapító Okirata. Székhely: 7200 Dombóvár, Szabadság u. 18.

Dombó-Land Térségfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság. Alapító Okirata. Székhely: 7200 Dombóvár, Szabadság u. 18. Dombó-Land Térségfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okirata Székhely: 7200 Dombóvár, Szabadság u. 18. A L A P Í T Ó O K I R A T Alulírott Alapító - Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének.../2015.

Részletesebben

Havasi Ügyvédi lroda lawyer o ce recbtaamvaltkanzlei stwdio legale

Havasi Ügyvédi lroda lawyer o ce recbtaamvaltkanzlei stwdio legale Havasi Ügyvédi lroda lawyer o ce recbtaamvaltkanzlei stwdio legale Győri Fejlesztési Pólus Szolgáltató Kft. ALAPÍTÓ OKIRAT 2006. január... Készítette és ellenjegyezte: f1--9022 Gy ár. Xia J. u. 7/.i (36

Részletesebben

BÉKÉSCSABA VAGYONKEZELŐ ZRT. FELÜGYELŐBIZOTTSÁGA 5600 Békéscsaba, Irányi u. 4-6.

BÉKÉSCSABA VAGYONKEZELŐ ZRT. FELÜGYELŐBIZOTTSÁGA 5600 Békéscsaba, Irányi u. 4-6. BÉKÉSCSABA VAGYONKEZELŐ ZRT. FELÜGYELŐBIZOTTSÁGA 5600 Békéscsaba, Irányi u. 4-6. Ikt. sz.: 3/2015. Mell.: 1 db Ügyrend Véleményező: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje

Részletesebben

Kezdő vállalkozói aktivitás ösztönzése Vállalkozási jog. Dr. Szalay András munkajogász

Kezdő vállalkozói aktivitás ösztönzése Vállalkozási jog. Dr. Szalay András munkajogász Kezdő vállalkozói aktivitás ösztönzése Vállalkozási jog Dr. Szalay András munkajogász A jog: tenger. Nem kimerni kell, hanem hajózni rajta. I. Gazdasági társaságok Gazdasági társaságok közös jellemzői

Részletesebben

ÁTALAKULÁSI KÖZLEMÉNY

ÁTALAKULÁSI KÖZLEMÉNY ÁTALAKULÁSI KÖZLEMÉNY A PRO-NET 1 Informatikai Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1023 Budapest, Lajos u. 28-32., cégjegyzékszám: Cg. 01-09-732276, KSH szám: 13380223-6312-113-01; adószám:

Részletesebben

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV Jelen Közgyűlési jegyzőkönyv (a továbbiakban: Jegyzőkönyv ) felvételre került az alulírott napon a PLOTINUS HOLDING Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (rövid név: PLOTINUS HOLDING

Részletesebben

A Felügyelő Bizottság feladatai

A Felügyelő Bizottság feladatai I. A Felügyelő Bizottság feladatai A Felügyelő Bizottság feladata a Társaság ügyvezetésének ellenőrzése, munkájának szakmai támogatása, a tulajdonos érdekeinek védelme. Ennek érdekében ellenőrzi a társaság

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. Készült a Képviselő-testület 2Q12. június 28-i ülésére Készítette: Dr. Kovács Katalin vagyonhasznosítási referens

POLGÁRMESTERE. Készült a Képviselő-testület 2Q12. június 28-i ülésére Készítette: Dr. Kovács Katalin vagyonhasznosítási referens BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Készült a Képviselő-testület 2Q12. június 28-i ülésére Készítette: Dr. Kovács Katalin vagyonhasznosítási referens Tárgy: Javaslat a XVI. kerületi

Részletesebben

Közgyűlési jegyzőkönyv

Közgyűlési jegyzőkönyv JEGYZŐKÖNYV AZ ÁLLAMI NYOMDA NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2007. MÁRCIUS 30-I ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Közgyűlés helye: Corinthia Aquincum Hotel (1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 94.) Közgyűlés

Részletesebben

A Kft. és az Rt. Dr.Kenderes Andrea 2011. Április 9.

A Kft. és az Rt. Dr.Kenderes Andrea 2011. Április 9. A Kft. és az Rt. Dr.Kenderes Andrea 2011. Április 9. Vagyonegyesítő társaságok Korlátolt felelősségű társaság ( Kft.) Részvénytársaság: Nyilvános alapítsású Rt. ( NyRt.) Zártalapítású (ZRt.) Az Rt. lehet:

Részletesebben

A FUSO Ecosystem Nyilvánosan Működő Részvénytársaság IGAZGATÓSÁGÁNAK IDEIGELENES ÜGYRENDJE

A FUSO Ecosystem Nyilvánosan Működő Részvénytársaság IGAZGATÓSÁGÁNAK IDEIGELENES ÜGYRENDJE A FUSO Ecosystem Nyilvánosan Működő Részvénytársaság IGAZGATÓSÁGÁNAK IDEIGELENES ÜGYRENDJE 1. Az Igazgatóság jogállása 1.1 Az Igazgatóság a Társaság ügyvezető szerve, amely képviseli a Társaságot harmadik

Részletesebben

K I V O N A T. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus 16-án megtartott rendkívüli ülése jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus 16-án megtartott rendkívüli ülése jegyzőkönyvéből. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete K I V O N A T Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus 16-án megtartott rendkívüli ülése jegyzőkönyvéből Kihagyva a kihagyandókat!

Részletesebben

J A V A S L A T. az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. Alapító Okiratának m ó d o s í t á s á r a

J A V A S L A T. az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. Alapító Okiratának m ó d o s í t á s á r a J A V A S L A T az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. Alapító Okiratának m ó d o s í t á s á r a Ózd, 2011. november 24. Előterjesztő: Ózdi Távhő Kft. ügyvezetője Előkészítő: P.H. Településfejlesztési

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Nonprofit Kft. A társaság székhelye: 3600 Ózd, Bolyki főút 4. 93.11 Sportlétesítmény működtetése főtevékenység

ALAPÍTÓ OKIRAT. Nonprofit Kft. A társaság székhelye: 3600 Ózd, Bolyki főút 4. 93.11 Sportlétesítmény működtetése főtevékenység 1. melléklet a.../2015. (III.26.) határozathoz ALAPÍTÓ OKIRAT Amely abból a célból készült, hogy az alapító Ózd Város Önkormányzata a sport és szabadidős szolgáltatások átlátható, színvonalas ellátása

Részletesebben

EGYESÜLÉSI TERV GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK EGYESÜLÉSÉRE (BEOLVADÁS) VONATKOZÓ SZERZŐDÉS

EGYESÜLÉSI TERV GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK EGYESÜLÉSÉRE (BEOLVADÁS) VONATKOZÓ SZERZŐDÉS EGYESÜLÉSI TERV GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK EGYESÜLÉSÉRE (BEOLVADÁS) VONATKOZÓ SZERZŐDÉS Alulírottak, GLADSTONE Magyarország Ingatlanforgalmazó és -hasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság (1088 Budapest, Baross

Részletesebben

Közgyûlési elõkészítõ anyag A Tiszántúli Áramszolgáltató Részvénytársaság Alapszabályának módosítása

Közgyûlési elõkészítõ anyag A Tiszántúli Áramszolgáltató Részvénytársaság Alapszabályának módosítása Közgyûlési elõkészítõ anyag A Tiszántúli Áramszolgáltató Részvénytársaság Alapszabályának módosítása A TITÁSZ Rt. közgyûlése 2001. április hónap 25. napján fogadta el a Társaság egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. Felügyelő bizottsága Ügyrendjének jóváhagyásáról

Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. Felügyelő bizottsága Ügyrendjének jóváhagyásáról Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere 461. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. Felügyelő bizottsága Ügyrendjének

Részletesebben

FREESOFT NYRT. IGAZGATÓSÁGÁNAK KÖZGYŰLÉSI ELŐTERJESZTÉSE a 2013. április 25.-én tartandó éves rendes közgyűlésre IGAZGATÓSÁG ALAPSZABÁLY MÓDOSÍTÁSI JAVASLATA Készítette: FreeSoft Nyrt. Jóváhagyta: FreeSoft

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Hajdúhadház Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 07-án tartandó ülésére. Tisztelt Képviselő-testület!

ELŐTERJESZTÉS. Hajdúhadház Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 07-án tartandó ülésére. Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS Hajdúhadház Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 07-án tartandó ülésére Tárgy: Javaslat önkormányzati tulajdonú társaság alapítására Tisztelt Képviselő-testület! A XXI.

Részletesebben

SYNERGON INFORMATIKAI RENDSZEREKET TERVEZŐ ÉS KIVITELEZŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRA VONATKOZÓ HATÁROZAT-TERVEZET

SYNERGON INFORMATIKAI RENDSZEREKET TERVEZŐ ÉS KIVITELEZŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRA VONATKOZÓ HATÁROZAT-TERVEZET SYNERGON INFORMATIKAI RENDSZEREKET TERVEZŐ ÉS KIVITELEZŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRA VONATKOZÓ HATÁROZAT-TERVEZET A TÁRSASÁG 2005 ÁPRILIS 28 29. - i KÖZGYŰLÉSÉRE A jelen előterjesztésben

Részletesebben

FreeSoft Nyrt. Jegyzőkönyv 2013.04.25.

FreeSoft Nyrt. Jegyzőkönyv 2013.04.25. Jegyzőkönyv a FreeSoft Szoftverfejlesztő és Számítástechnikai Szolgáltató Nyrt. 2013. éves rendes közgyűléséről 2013. április 25. Helyszín: Időpont: Jelen vannak: Közgyűlés módja: Közgyűlés: 1037 Budapest,

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T. I. A társaság általános működési feltételei

A L A P Í T Ó O K I R A T. I. A társaság általános működési feltételei MELLÉKLET A L A P Í T Ó O K I R A T A Baranya Megyei Önkormányzat (a továbbiakban: alapító) a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 54-56. -ai, a Gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV.

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. február 28-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. február 28-i ülésére Tárgy: LISZ Kft. alapító okiratának módosítása Sorszám: IV/9. Előkészítette: Véleményező bizottság: Dr. Kiss Beáta ügyvéd, mb. jogi képviselő LISZ Kft. Ügyrendi, lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság,

Részletesebben

A/3. A JOGI SZEMÉLYEK JOGÁVAL ÉS A GAZDASÁGGAL KAPCSOLATOS JOGANYAG

A/3. A JOGI SZEMÉLYEK JOGÁVAL ÉS A GAZDASÁGGAL KAPCSOLATOS JOGANYAG A/3. A JOGI SZEMÉLYEK JOGÁVAL ÉS A GAZDASÁGGAL KAPCSOLATOS JOGANYAG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG A JOGI SZEMÉLY ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI (A Ptk. 3:1. -3:48., az egyes jogi személyek átalakulásáról,

Részletesebben

Alkalmazott Tudományért Kutatási és Fejlesztési Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata

Alkalmazott Tudományért Kutatási és Fejlesztési Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Alkalmazott Tudományért Kutatási és Fejlesztési Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata Kelt: Budapest, 2006.november 16. 2 Az Alapítvány adatai: Az Alapítvány cégneve: Alkalmazott Tudományért

Részletesebben

A CSORVÁSI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT Kft. ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

A CSORVÁSI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT Kft. ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA A CSORVÁSI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT Kft. ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA Csorvás Város Önkormányzata Képviselő-testülete elhatározta, hogy a társaság nem kíván a jövő közhasznú jogállású gazdasági társaságként

Részletesebben

határozati javaslatait részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítéseket.

határozati javaslatait részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítéseket. Az ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1138 Budapest, Váci út 175., cégjegyzékszám: Cg.01-10-045985) ( Társaság ) Igazgatósága a gazdasági társaságokról szóló 2006.

Részletesebben

MH: 12-5/101/2007. Melléklet: Alapító Okirat módosítás tervezete. Javaslat. A Miskolc Holding Zrt. Alapító Okiratának módosítására

MH: 12-5/101/2007. Melléklet: Alapító Okirat módosítás tervezete. Javaslat. A Miskolc Holding Zrt. Alapító Okiratának módosítására MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE MH: 12-5/101/2007. Melléklet: Alapító Okirat módosítás tervezete 16/2007. Felügyelő bizottsági határozat 117/2007. (IX.27.) igazgatósági határozat Javaslat A Miskolc

Részletesebben

Békéscsabai Vállalkozói Centrum Kft.

Békéscsabai Vállalkozói Centrum Kft. Vállalkozói Központ és InkuMtorház Business Incubator Centre Békéscsabai Vállalkozói Centrum Kft. Entrepreneurial Center of Békéscsaba Ltd. (Hungary) H-5600 Békéscsaba, Kétegyházi út 3. Tel./Fax: +36-66/442-720

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 282-1/2002. (XII. 2.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 282-1/2002. (XII. 2.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 282-1/2002. (XII. 2.) számú h a t á r o z a t a a Nyíregyházi Ipari Park Kft. alapító okiratának elfogadásáról A Közgyűlés az előterjesztést megtárgyalta és

Részletesebben

E g y e s ü l é s i S z e r z ő d é s tervezet

E g y e s ü l é s i S z e r z ő d é s tervezet amely létrejött egyrészről a E g y e s ü l é s i S z e r z ő d é s tervezet KNYKK Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zártkörűen működő Részvénytársaság (székhelye: Tatabánya Csaba u. 19., statisztikai

Részletesebben

A NEMZETI ESZKÖZKEZELŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRATA

A NEMZETI ESZKÖZKEZELŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRATA A NEMZETI ESZKÖZKEZELŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRATA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN, A MÓDOSÍTÁS SZÖVEGE DŐLT BETŰVEL, ALÁHÚZÁSSAL KIEMELVE PREAMBULUM A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. ( az 1991. június 1-én kelt alapszabály a 2003. április 25-ig kelt módosításokkal egységes szerkezetben )

ALAPSZABÁLY. ( az 1991. június 1-én kelt alapszabály a 2003. április 25-ig kelt módosításokkal egységes szerkezetben ) ALAPSZABÁLY ( az 1991. június 1-én kelt alapszabály a 2003. április 25-ig kelt módosításokkal egységes szerkezetben ) I. A TÁRSASÁG CÉGNEVE, SZÉKHELYE, IDOTARTAMA, TEVÉKENYSÉGI KÖRE 1.) A Társaság cégneve:

Részletesebben

Vodova János (nem veszi igénybe)

Vodova János (nem veszi igénybe) Vodova János (nem veszi igénybe) MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS Amelyet kötöttek az alább megjelölt szerződő felek, az alulírott helyen, időpontban, a következők szerint: 1. Szerződő felek 1.1. Gyomaendrőd Város

Részletesebben

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje I. A Számvizsgáló Bizottság és tagjai 1. Az IPA Magyar Szekció (a továbbiakban: Magyar Szekció) Számvizsgáló Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság)

Részletesebben

A 2014. május 6-i és 2014. május 28-i közgyűlési, Alapítói Határozatok

A 2014. május 6-i és 2014. május 28-i közgyűlési, Alapítói Határozatok A SZABOLCS VOLÁN Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság ügyvezetésének 2013. év CLXXVI. tv. 24. (2) bek. (Kivonat az egyesülési tervből) A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI.

Részletesebben

Állami Nyomda Nyrt. Közgyűlési előterjesztés

Állami Nyomda Nyrt. Közgyűlési előterjesztés Állami Nyomda Nyrt. Közgyűlési előterjesztés Az Állami Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Rendkívüli közgyűlése Budapest, 2008. december 15. 1 Állami Nyomda Nyrt. Közgyűlési előterjesztés Napirend

Részletesebben

CSEVAK Zrt. ELŐ TERJESZTÉS. CSEVAK Csepeli Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Alapító okiratának módosítására

CSEVAK Zrt. ELŐ TERJESZTÉS. CSEVAK Csepeli Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Alapító okiratának módosítására BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA CSEVAK Zrt. ELŐ TERJESZTÉS CSEVAK Csepeli Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Alapító okiratának módosítására Készítette: dr.horváth Imre CSEVAK Zrt.

Részletesebben

A STYL RUHAGYÁR RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYÁNAK EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT SZÖVEGE

A STYL RUHAGYÁR RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYÁNAK EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT SZÖVEGE A STYL RUHAGYÁR RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYÁNAK EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT SZÖVEGE Az alapszabályt a Közgyűlés a 2/1998.(07.02.) számú határozatával fogadta el, és azóta a 12/1999.(04.14.) számú, továbbá

Részletesebben

Alapszabály. 2. Az Egyesület székhelye: 9483 Sopronkövesd, Kossuth L. u. 77.

Alapszabály. 2. Az Egyesület székhelye: 9483 Sopronkövesd, Kossuth L. u. 77. Alapszabály A Sopronkövesd Fejlődéséért Egyesület tagjai a mai napon a Polgári Törvénykönyv 1 és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. Tárgy: Javaslat a Sashalmi Piac Kft. alapító okiratának módosítására. Tisztelt Képviselő-testület!

POLGÁRMESTERE. Tárgy: Javaslat a Sashalmi Piac Kft. alapító okiratának módosítására. Tisztelt Képviselő-testület! n e j l o n BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Tárgy: Javaslat a Sashalmi Piac Kft. alapító okiratának módosítására Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület 627/2008. (XII.

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. február 21.-i ülése 4. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. február 21.-i ülése 4. számú napirendi pontja Minősített többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. február 21.-i ülése 4. számú napirendi pontja Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítására Előadó: dr.

Részletesebben

EGYESÜLÉSI SZERZŐDÉS

EGYESÜLÉSI SZERZŐDÉS ../2007. (II.16.) Kgy. sz. határozati javaslat 1. sz. melléklete EGYESÜLÉSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Szegedi Ifjúsági Ház Kulturális, Fejlesztő és Médiaközpont Közhasznú Társaság (Cg.: 06-14-000019,

Részletesebben

TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS A TÁRSASÁG CÉGNEVE, SZÉKHELYE, TEVÉKENYSÉGI KÖRE, IDŐTARTAMA

TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS A TÁRSASÁG CÉGNEVE, SZÉKHELYE, TEVÉKENYSÉGI KÖRE, IDŐTARTAMA TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS Az ÉMOK Észak-magyarországi Oktatási és Közlekedésfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság létrehozásáról, amelyet a jelen szerződés 5. pontjában megjelölt felek a gazdasági társaságokról

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. a TWD Investments Tanácsadó és Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Igazgatóságának üléséről

JEGYZŐKÖNYV. a TWD Investments Tanácsadó és Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Igazgatóságának üléséről JEGYZŐKÖNYV a TWD Investments Tanácsadó és Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Igazgatóságának üléséről A TWD Investments Tanácsadó és Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (Cg.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Az Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2013. április 12. napján tartandó 2013. évi rendes Közgyűlésére

ELŐTERJESZTÉS. Az Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2013. április 12. napján tartandó 2013. évi rendes Közgyűlésére ELŐTERJESZTÉS Az 2013. április 12. napján tartandó 2013. évi rendes Közgyűlésére 11. napirendi pont Tárgy: Zártkörű alaptőke-emelés elhatározása és ezzel kapcsolatos feltételes Alapszabály módosítás (II.1.

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. szeptember 20-i ülése 6. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. szeptember 20-i ülése 6. számú napirendi pontja 1 Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. szeptember 20-i ülése 6. számú napirendi pontja Javaslat haszonélvezeti jog alapításáról szóló szerződés jóváhagyására Előadó: dr. Puskás

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1 TELEFON +36 84 504100 FAX:+36 84 504 103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő: Siófok, 2016. január 12... Kónyáné dr. Zsarnovszky

Részletesebben

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. JANUÁR 21-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. JANUÁR 21-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. JANUÁR 21-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok 1/2014. (I. 21.) BVKt határozat 2/2014. (I. 21.) BVKt határozat A Városi Művelődési

Részletesebben

QUAESTOR Értékpapírkereskedelmi és Befektetési Nyrt. H-1132 Budapest Váci út 30. 6. emelet TÁJÉKOZTATÁS. a 2014. évi rendes közgyűléséhez kapcsolódóan

QUAESTOR Értékpapírkereskedelmi és Befektetési Nyrt. H-1132 Budapest Váci út 30. 6. emelet TÁJÉKOZTATÁS. a 2014. évi rendes közgyűléséhez kapcsolódóan TÁJÉKOZTATÁS a 2014. évi rendes közgyűléséhez kapcsolódóan A QUAESTOR Értékpapírkereskedelmi és Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1132 Budapest, Váci út 30., cégjegyzékszám: Cg.

Részletesebben

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV Jelen Közgyűlési jegyzőkönyv (a továbbiakban: Jegyzőkönyv ) felvételre került az alulírott napon a PLOTINUS HOLDING Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (rövid név: PLOTINUS HOLDING

Részletesebben

A DIÁKHITEL KÖZPONT ZRT. A L A P Í T Ó O K I R A T A

A DIÁKHITEL KÖZPONT ZRT. A L A P Í T Ó O K I R A T A A DIÁKHITEL KÖZPONT ZRT. A L A P Í T Ó O K I R A T A (a 2. és 4./2006. sz. tulajdonosi határozatban foglalt módosítással egységes szerkezetbe foglalva) 1. oldal, összesen: 16 ALAPÍTÓ OKIRAT zártkörűen

Részletesebben

A CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT. 2012. AUGUSZTUS 16. NAPJÁN TARTANDÓ RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉSE RÉSZÉRE

A CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT. 2012. AUGUSZTUS 16. NAPJÁN TARTANDÓ RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉSE RÉSZÉRE A KÖZGYŰLÉS NAPIRENDJÉN SZEREPLŐ ÜGYEKKEL KAPCSOLATOS IGAZGATÓSÁGI ELŐTERJESZTÉSEK ÖSSZEFOGLALÓJA ÉS A NAPIRENDI PONTOKKAL KAPCSOLATOS HATÁROZATI JAVASLATOK A CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT. 2012. AUGUSZTUS

Részletesebben

2. számú melléklet. Jelmagyarázat: áthúzott: törlésre javasolt szöveg félkövér dőlt: javasolt új rendelkezések

2. számú melléklet. Jelmagyarázat: áthúzott: törlésre javasolt szöveg félkövér dőlt: javasolt új rendelkezések 2. számú melléklet A KEG Nyrt. Igazgatótanácsának előterjesztése az éves rendes közgyűlés 6. napirendi pontjához ( Döntés a Társaság Alapszabályának módosításáról a Preambulum, az I. fejezeten belül (Általános

Részletesebben

TULAJDONOSI BIZOTTSÁGÁNAK

TULAJDONOSI BIZOTTSÁGÁNAK NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM TULAJDONOSI BIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE (( SOPRON 2013 A Nyugat-magyarországi Egyetem (a továbbiakban: egyetem) Tulajdonosi Bizottsága a nemzeti

Részletesebben

Javadalmazási Szabályzat. a... Társaság (székhely:... cégjegyzékszám:...)

Javadalmazási Szabályzat. a... Társaság (székhely:... cégjegyzékszám:...) Javadalmazási Szabályzat a... Társaság (székhely:... cégjegyzékszám:...) vezető tisztségviselője (ügyvezetője), felügyelő bizottsági tagjai javadalmazása, valamint a jogviszony megszűnése esetére biztosított

Részletesebben