NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK /2002. (XII. 2.) számú. h a t á r o z a t a

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 282-1/2002. (XII. 2.) számú. h a t á r o z a t a"

Átírás

1 NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 282-1/2002. (XII. 2.) számú h a t á r o z a t a a Nyíregyházi Ipari Park Kft. alapító okiratának elfogadásáról A Közgyűlés az előterjesztést megtárgyalta és a Nyíregyházi Ipari Park Kft. alapító okiratát elfogadja. Utasítja: az Ipari Park Kft. ügyvezetőjét a rendelkezések cégnyilvántartáson történő átvezetésére Felhatalmazza Csabai Lászlóné polgármestert és Dr. Szemán Sándor jegyzőt az alapító okirat aláírására. Felelős: Diczkó József, az Ipari Park Kft ügyvezetője Határidő: december 31. k.m.f. Csabai Lászlóné polgármester Dr. Szemán Sándor jegyző A határozatot kapják: 1./ a Közgyűlés tagjai 2./ Polgármesteri Hivatal jegyzője és irodavezetői 3./ Diczkó József, a Nyíregyházi Ipari Park Kft. ügyvezetője

2 Az évi CXLV. törvény rendelkezései szerint egységes szerkezetbe foglalt A L A P Í T Ó O K I R A T A társaságot a tagok 1999 december 23. napján kelt társasági szerződéssel hozták létre, és azt november 1. napján és december 2. napján módosították. A társaság célja, hogy Nyíregyháza és térsége gazdasági fejlődésének előmozdítása, munkahelyteremtés érdekében ipari parkot hozzon létre a jelenleg önkormányzati tulajdonban álló nyíregyházi hrszú., 32 ha 8828 m2, a hrszú., 36 ha 4972 m2, a hrszú., 37 ha 3892 m2, a hrszú., 3809 m2 nagyságú ingatlanokon, ezen ingatlanokat ipari parkként hatékonyan, gazdaságosan, a korszerű követelményeknek megfelelően működtesse, az ingatlanokat ipari tevékenység céljára beruházásokkal alkalmassá tegye, kellő színvonalú infrastruktúráját kialakítsa. Az alapító szándéka az, hogy a megvalósítandó ipari parkra befektetőket szervezzen, ösztönözze az ipari park beruházókat, elősegítse ipari termelőknek a parkba való betelepülését és az ipari parkot komplex módon ellássa, az ipari termelőknek szaktanácsadást nyújtson. 1.) A társaság neve: NYÍREGYHÁZI IPARI PARK KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG A társaság rövidített elnevezése: A társaság angol nyelvű elnevezése: A társaság német nyelvű elnevezése: Nyíregyházi Ipari Park Kft. Nyíregyháza Industrial Park Limited Liability Company Nyíregyháza Idustriepark Gesellschaft mit beschränkter Haftung 2.) A társaság székhelye: 4400 Nyíregyháza, Luther u. 5. I/8. 3.) A társaság tagja: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata (képviseletében Csabai Lászlóné polgármester és dr. Szemán Sándor jegyző) 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. sz. 4.) A társaság tevékenységi körei a TEÁOR szerint : A társaság főtevékenysége: Mérnöki tevékenység, tanácsadás

3 Egyéb tevékenység: Könyvkiadás Egyéb kiadás Villamosenergia-termelés, -elosztás Épületbontás, földmunka Épület, híd, alagút közmű, vezeték építése Autópálya, út, repülőtér, sport játéktér építése Egyéb speciális szaképítés Ingatlanberuházás, -eladás Ingatlanforgalmazás Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése Ingatlanügynöki tevékenység Ingatlankezelés Piac- és közvélemény-kutatás Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése Adatbanki tevékenység Üzletviteli tanácsadás Hirdetés Munkaerő-toborzás, -közvetítés Máshova nem sorolt, egyéb gazdasági tevékenységet segítő szolgáltatás A társaság nem folytat engedély nélkül, engedélyhez kötött tevékenységeket, illetve tiltott, kizárólag az állam által vagy koncessziós szerződés alapján végezhető tevékenységeket. 5.) A társaság törzstőkéje ,- Ft, azaz huszonnyolcmillió forint, mely teljes egészében pénzbeli betét. A törzstőke összetétele a következő: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata törzsbetéte: ,- Ft, azaz Huszonnyolcmillió forint, mely teljes egészében pénzbeli betét. A tagok a pénzbeli betétjeikből Ft-ot a társasági szerződés aláírásakor, további Ft-ot törzstőke emelésként (1998. május 15.) az erre vonatkozó határozat szerint a társaság bankszámlájára befizettek. A társaság fennállása alatt a tagok nem követelhetik vissza a társaságtól a törzsbetéteket.

4 A társaság és a tagok közötti jogviszony 6.) A társaság határozatlan időre jött létre. 7.) A társaság a működését a társasági szerződés aláírásának napján kezdte meg. A társaság Első üzleti éve a működés megkezdésével vette kezdetét és a naptári év végéig tartott. A további üzleti évek egybeesnek a naptári évekkel. A társaságnál taggyűlés nem működik, hatáskörét az alapító gyakorolja. Az alapító hatáskörébe tartozó kérdésekben az alapító dönt és erről az ügyvezetőt köteles írásban értesíteni. Az ügyvezető az alapító által hozott határozatokat köteles haladéktanul bejegyezni a határozatok könyvébe. Az ügyvezető a jelen pontban foglalt kötelezettsége megszegéséből eredő kárért teljes felelősséggel tartozik. 8.) Az alapító kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyek: a.) A számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést. b.) Pótbefizetés elrendelése és visszatérítése. c.) Osztalékelőleg fizetésének elhatározása. d.) Üzletrész felosztásához való hozzájárulás és az üzletrész bevonásának elrendelése. e.) A magához vont üzletrész tagok általi megvásárlásának elhatározása. f.) Az ügyvezető megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása, valamint ha az ügyvezető a társasággal munkaviszonyban is áll, a munkáltatói jogok gyakorlása, ha jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik. g.) A felügyelő bizottság tagjainak megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása. h.) A könyvvizsgáló megválasztása és visszahívása. i.) Olyan szerződés megkötésének jóváhagyása amelyet a társaság saját tagjával, ügyvezetőjével vagy azok közeli hozzátartozójával (Ptk.685. b. pont). j.) Az alapításért felelős tagok, az ügyvezetők és a felügyelő bizottsági tagok ellen kártérítési igények érvényesítése. k.) A társaság jogutód nélküli megszűnésének, átalakulásának elhatározása. l.) Az alapító okirat módosítása. m.) Hozzájárulás üzletrész kívülállóra történő átruházásához. n.) Hitel felvételének előzetes elhatározása, továbbá jóváhagyása, amennyiben a felveendő hitel egy gazdasági éven belül összeszámított értéke a törzstőke Ľ-ét illetve a törzstőke későbbi felemelése esetén, ha az Ľ rész meghaladja a ,- Ft-ot; a húszmillió forintot eléri. o.) Kölcsön nyújtásának, kezesség vállalásának előzetes elhatározása, amennyiben ezek egy gazdasági értéke a törzstőke Ľ-ét illetve a törzstőke későbbi felemelése esetén ha az Ľ rész meghaladja a ,- Ft-ot; tízmillió forintot eléri. p.) Az éves üzleti terv jóváhagyása. q.) Mindazok az ügyek, amelyeket a törvény vagy az alapító okirat más helyen az alapító kizárólagos hatáskörébe utal.

5 Az ügyvezető 9.) A társaság ügyvezetője 5 év időtartamra december 1. napjától november 30. napjáig terjedő időtartamra Diczkó József (szül április 16. anyja neve: Palozsa Erzsébet) 4400 Nyíregyháza, Leffler S. u. 21. sz. Az ügyvezető munkáját az alapító utasításainak és határozatainak megfelelően köteles ellátni. Képviseli a társaságot harmadik személyekkel szemben, bíróságok és más hatóságok előtt. E jogkörét az ügyek meghatározott csoportjára nézve a társaság dolgozóira, illetve képviseleti jogosultsággal rendelkező kívülálló személyre átruházhatja. Az ügyvezető szervezi és irányítja a társaság gazdasági és adminisztratív tevékenységét, gondoskodik az üzleti könyvek szabályszerű vezetéséről, a jogszabályok és hatósági előírások maradéktalan betartásáról. Az ügyvezető köteles a társaság tagjairól tagjegyzéket vezetni. Az ügyvezető e tevékenységét munkaviszony keretében látja el, díjazását az alapító köteles megállapítani az ügyvezetővel történt egyeztetést követően. A társaság cégjegyzése 10.) A társaság cégjegyzése akként történik, hogy az ügyvezető az iratokat a gazdasági társaság cégneve alatt hiteles cégaláírási nyilatkozatnak megfelelően önállóan saját névaláírásával látja el. A felügyelő bizottság 11.) A társaságnál három tagból álló felügyelő bizottság működik. A felügyelő bizottság tagjai január 1. napjától november 30.napjáig terjedő időtartamra: Urbán Lajos 4400 Nyíregyháza, Eötvös u. 8 an: Zólyomi Katalin Márföldi István 4400 Nyíregyháza, Vércse u. 34. an:gulyás Zsuzsanna Lőkös Sándor 4400 Nyíregyháza, Krudy Gy. köz. 5. an.: Szabó Ilona A felügyelő bizottság az alapító részére ellenőrzi a társaság ügyvezetését. A felügyelő bizottság a vezető tisztségviselőktől, illetve a gazdasági társaság vezető állású munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a társaság könyveit és iratait megvizsgálhatja. A felügyelő bizottság köteles megvizsgálni az alapító napirendjén szereplő valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést, valamint minden olyan előterjesztést, amely az alapító kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik. A számviteli törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról az alapító csak a felügyelő bizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat.

6 A felügyelő bizottság testületként jár el, tagjai sorából elnököt választ. A felügyelő bizottság határozatképes, ha tagjainak 2/3, de legalább három tagja jelen van; határozatát egyszerű szótöbbséggel hozza. A felügyelő bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye. A felügyelő bizottság üléseit az elnök hívja össze és vezeti. Az ülés összehívását az ok és a cél megjelölésével a felügyelő bizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított 8 napon belül köteles intézkedni a felügyelő bizottság ülésének 30 napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására. A felügyelő bizottság egyebekben az ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet az alapító hagy jóvá. Ha a felügyelő bizottság tagjainak száma az alapító okiratban meghatározott létszám alá csökken, vagy nincs aki az ülését összehívja, az ügyvezető köteles összehívni az alapító közgyűlését. A felügyelő bizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja. 12.) A könyvvizsgáló Egyszemélyes korlátolt felelősségű társaságnál könyvvizsgáló kijelölése kötelező. A társaság könyvvizsgálójának megbízatása határozott időre, december 2. napjától december 1. napjáig terjedő időtartamra szól: A könyvvizsgálói feladatokat az INTER REAL AUDIT Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Részvénytársaság, röv. név: INTER REAL AUDIT Rt ( 4400 Nyíregyháza, Bercsényi u. 3.sz., Cg : ) látja el, ezen belül a feladatok ellátására Szendrői Jenő könyvvizsgáló ( an: Szabó Katalin, cím: Levelek, Táncsics u. 5.sz., könyvvizsgálói igazolvány száma:002044) köteles. Vegyes rendelkezések 13.) A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., valamint az évi CXLIV. Törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. Szerződő felek a jelen szerződés elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal és nyilatkozatukkal mindenben egyezőt, helybenhagyólag aláírták. Nyíregyháza, december 2. napján Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata

7 NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 282-2/2002. (XII. 2.) számú h a t á r o z a t a a Nyíregyházi Ipari Park Kft. ügyvezetője díjazásának megállapításáról A Közgyűlés a Nyíregyházi Ipari Park Kft. ügyvezetőjének díjazását az alapító okirat 10.)f. pontjának rendelkezése alapján január 1. napjától kezdődően havi Ft-ban állapítja meg. Utasítja a Jegyzői Törzskar Személyzeti Csoportjának vezetőjét a munkaszerződés módosításának elkészítésére. Felhatalmazza Csabai Lászlóné polgármestert és Dr. Szemán Sándor jegyzőt a szerződés aláírására. Felelős: Papp Sándor, a Jegyzői Törzskar Személyzeti Csoportjának vezetője Határidő: december 31. k.m..f. Csabai Lászlóné polgármester Dr. Szemán Sándor jegyző A határozatot kapják: 1./ A Közgyűlés tagjai 2./ Polgármesteri Hivatal jegyzője és irodavezetői 3./ Diczkó József, a Nyíregyházi Ipari Park Kft. ügyvezetője

ALAPÍTÓI HATÁROZAT az ABONYI VÁROSFEJLESZTŐ Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratának módosításáról

ALAPÍTÓI HATÁROZAT az ABONYI VÁROSFEJLESZTŐ Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratának módosításáról 65/2013. (III. 28.) számú Képviselő-testületi határozat melléklete ALAPÍTÓI HATÁROZAT az ABONYI VÁROSFEJLESZTŐ Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratának módosításáról Az ABONYI VÁROSFEJLESZTŐ Korlátolt

Részletesebben

HTE Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. székhely: 1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 12. ALAPÍTÓ OKIRATA. Budapest, 2015. május 21.

HTE Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. székhely: 1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 12. ALAPÍTÓ OKIRATA. Budapest, 2015. május 21. HTE Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság székhely: 1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 12. ALAPÍTÓ OKIRATA Budapest, 2015. május 21. Alapító Okirat 1./ A Társaság elnevezése Cégneve: HTE Nonprofit

Részletesebben

korábbi változásokkal egységes szerkezetbe foglalt Társasági Szerződése

korábbi változásokkal egységes szerkezetbe foglalt Társasági Szerződése A HAGYOMÁNYOK HÁZA INGATLANFEJLESZTŐ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG (A "TÁRSASÁG") korábbi változásokkal egységes szerkezetbe foglalt Társasági Szerződése amelyben a és a Duna Sétány Székház Kft. székhely:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Boros Lajosné, Csendes Ferenc, Juhász Sándor, Korcsmáros Sándor, Rásó Tibor, Réz Szilárd képviselők

JEGYZŐKÖNYV. Boros Lajosné, Csendes Ferenc, Juhász Sándor, Korcsmáros Sándor, Rásó Tibor, Réz Szilárd képviselők JEGYZŐKÖNYV Készült: 2014. január 13-án du. 16 órakor a Nádudvari Polgármesteri Hivatalban a Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselőtestületének rendkívüli ülése alkalmából. Jelen vannak: Beke Imre polgármester

Részletesebben

A Pécsi Temetkezési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

A Pécsi Temetkezési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság A Pécsi Temetkezési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okirata -a 18.sz. módosításokkal egységes szerkezetben Dőlt és vastag betűs szövegrész a módosítást jelöli 2015. január 1. Ellenjegyzete:

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere. Javaslat a Salgó Vagyon Kft. alapító okiratának módosítására

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere. Javaslat a Salgó Vagyon Kft. alapító okiratának módosítására Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere Iktatószám:12.381/2015. Javaslat a Salgó Vagyon Kft. alapító okiratának módosítására Tisztelt Közgyűlés! A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 351/2008. (XII.15.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 351/2008. (XII.15.) számú. h a t á r o z a t a 1 NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 351/2008. (XII.15.) számú h a t á r o z a t a a Nyírvidék TISZK - Térségi Integrált Szakképző Központ Kiemelkedően Közhasznú Társaság társasági szerződésének

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. május 29.-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. május 29.-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. május 29.-i ülésére Tárgy: A Kerekegyházi Városgazdasági Kft. társasági szerződésének módosítása, könyvvizsgáló megválasztása

Részletesebben

A Bács-Kiskun Megyei Művészeti Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

A Bács-Kiskun Megyei Művészeti Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság A Bács-Kiskun Megyei Művészeti Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 229/2011. (XII.16.) Kgy. sz. határozatával és Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

Részletesebben

Iktatószám: A-21-9910-33/2010 2 db határozati javaslat Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése

Iktatószám: A-21-9910-33/2010 2 db határozati javaslat Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Címzett: Iktatószám: A-21-9910-33/2010 2 db határozati javaslat Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: A Hódmezővásárhelyi Városfejlesztési Kft. tevékenységi körének bővítése Az anyagot készítette:

Részletesebben

Újpesti Kulturális Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. 1042 Budapest, István út 17-19. ALAPÍTÓ OKIRATA. Budapest, 2015. március 26.

Újpesti Kulturális Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. 1042 Budapest, István út 17-19. ALAPÍTÓ OKIRATA. Budapest, 2015. március 26. Újpesti Kulturális Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1042 Budapest, István út 17-19. ALAPÍTÓ OKIRATA Budapest, 2015. március 26. Alapító Okirat Preambulum Az Újpesti Kulturális Központ Nonprofit

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 89/2008. (III.31.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 89/2008. (III.31.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 89/2008. (III.31.) számú h a t á r o z a t a a Nyírvidék TISZK Kht. Társasági Szerződésének módosításáról A Közgyűlés az előterjesztést megtárgyalta és 1. A

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 138/2007.(VI. 25.) számú. h a t á r o z a t a. A Városüzemeltetési Kht. alapító okiratának módosításáról

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 138/2007.(VI. 25.) számú. h a t á r o z a t a. A Városüzemeltetési Kht. alapító okiratának módosításáról NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 138/2007.(VI. 25.) számú h a t á r o z a t a A Városüzemeltetési Kht. alapító okiratának módosításáról A Közgyűlés Az előterjesztést megtárgyalta és I. a Városüzemeltetési

Részletesebben

Tárgy: Közhasznú társaság alapítása Melléklet: 1 db alapító okirat

Tárgy: Közhasznú társaság alapítása Melléklet: 1 db alapító okirat Szentes Város Polgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Városi Önkormányzat Képviselő-testülete S z e n t e s Tárgy: Közhasznú társaság alapítása Melléklet: 1 db alapító okirat Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága 2010. július 14-i ülésére

Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága 2010. július 14-i ülésére Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága Elnöke Sz.:765-2/2010. Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága 2010.

Részletesebben

BÁNYAVAGYON-HASZNOSÍTÓ KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG

BÁNYAVAGYON-HASZNOSÍTÓ KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG BÁNYAVAGYON-HASZNOSÍTÓ KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetben) 2005. július 21. 2 ALAPÍTÓ OKIRAT Preambulum Jelen Alapító Okirat 3. pontjában megjelölt Alapító - a Szénbányászati Szerkezetátalakítási

Részletesebben

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 123/2014.(V.29.) Kt. számú határozata

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 123/2014.(V.29.) Kt. számú határozata TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 123/2014.(V.29.) Kt. számú határozata A NYÍRVIDÉK TISZK NONPROFIT Kft. társasági szerződésének módosításáról 1. Tiszavasvári Város Önkormányzata

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE. 326-1/2005.(XII.21.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE. 326-1/2005.(XII.21.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 326-1/2005.(XII.21.) számú h a t á r o z a t a az INNOHÍD Innovációs zárkörűen működő Részvénytársaság módosított Alapító Okiratának jóváhagyásáról A Közgyűlés

Részletesebben

A Miskolc Városi Szabadidőközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ALAPÍTÓ OKIRATA

A Miskolc Városi Szabadidőközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ALAPÍTÓ OKIRATA A Miskolc Városi Szabadidőközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2.sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRATA Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése V-133/2876/2012.sz. határozatával az Államháztartásról szóló

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT I. A TÁRSASÁG CÉGNEVE, SZÉKHELYE II. A TÁRSASÁG ALAPÍTÓJA

ALAPÍTÓ OKIRAT I. A TÁRSASÁG CÉGNEVE, SZÉKHELYE II. A TÁRSASÁG ALAPÍTÓJA Sásd és Vidéke Vagyonkezelő és Intézményfenntartó Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ALAPÍTÓ OKIRAT Jelen alapító okirattal a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

A társaság neve: Miskolci Nemzeti Színház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

A társaság neve: Miskolci Nemzeti Színház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság IX-265/3446/2012. sz. határozat 2. sz. melléklete A Miskolci Nemzeti Színház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezet) A módosítások vastag, dőlt betűkkel szedve Miskolc

Részletesebben

A DIÁKHITEL KÖZPONT ZRT. A L A P Í T Ó O K I R A T A

A DIÁKHITEL KÖZPONT ZRT. A L A P Í T Ó O K I R A T A A DIÁKHITEL KÖZPONT ZRT. A L A P Í T Ó O K I R A T A (a 2. és 4./2006. sz. tulajdonosi határozatban foglalt módosítással egységes szerkezetbe foglalva) 1. oldal, összesen: 16 ALAPÍTÓ OKIRAT zártkörűen

Részletesebben

A Miskolci Nemzeti Színház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

A Miskolci Nemzeti Színház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság A Miskolci Nemzeti Színház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezet) A módosítások vastag, dőlt, aláhúzott betűkkel szedve Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése I-2/2201/2012.

Részletesebben

AZ UV ZRT. ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

AZ UV ZRT. ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA AZ UV ZRT. ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA (Budapest IV. kerület Újpest Önkormányzata 2012. december 20-i Képviselő-testületi ülésére) Az UV Újpesti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaságot a Fővárosi

Részletesebben

" ' Kőbányai Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. ó > fsnjct ülése

 ' Kőbányai Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. ó > fsnjct ülése }ii,. " ' Kőbányai Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. ó > fsnjct ülése BUILJKM.... Tárgy: Alapító Okirat módosítása Tisztelt Képviselő-testület! A Budapest Kőbányai Önkormányzat 1383/2008. (IX.18.) számú határozatával

Részletesebben

TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS. Együttműködés a középtávú tudomány-, technológia- és innováció-politikai stratégia kialakításában

TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS. Együttműködés a középtávú tudomány-, technológia- és innováció-politikai stratégia kialakításában TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS Előzmények: Az Euro-Régió Ház Közhasznú Társaság - amelyet a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv. 57-60. -ai, valamint a Gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvénynek

Részletesebben

Szolgáltató és Kulturális Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Szolgáltató és Kulturális Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Szolgáltató és Kulturális Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT Alapító Okirat Készítette és ellenjegyezte: Dr. Erıs Anikó ügyvéd - 1 - ALAPÍTÓ OKIRAT Lövő Község

Részletesebben

Kivonat. Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből.

Kivonat. Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. DEMECSER VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 4516. Demecser, Kétezer-egy tér 1. Telefon: 42/533-500; Fax:42/533-509 E-mail: pm.hiv.demecser@gmail.com web: www.demecser.hu Kivonat Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló l t' Cj- ' ' l "t. t' ~ szamu e o erjesz es Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés a Képviselő-testület részére akókert Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. Alapító

Részletesebben

MAGYAR NEMZETI FILHARMONIKUS ZENEKAR, ÉNEKKAR ÉS KOTTATÁR NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

MAGYAR NEMZETI FILHARMONIKUS ZENEKAR, ÉNEKKAR ÉS KOTTATÁR NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG MAGYAR NEMZETI FILHARMONIKUS ZENEKAR, ÉNEKKAR ÉS KOTTATÁR NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRATA (A VIII-IX/2010. sz. alapítói határozat szerinti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva,

Részletesebben