Jelen vannak: - a részvényesek személyesen, illetőleg képviselői: Köbli Gyula az FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság képviseletében,

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jelen vannak: - a részvényesek személyesen, illetőleg képviselői: Köbli Gyula az FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság képviseletében,"

Átírás

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Diófa Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság március 27-én megkezdett és április 16-án folytatólagosan megtartott évi rendes közgyűléséről Készült: A közgyűlés időpontja: A közgyűlés helye: A Fővárosi Törvényszék Cégbíróságán Cg számon bejegyzett Diófa Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1062 Budapest VI. Andrássy út 105.; a továbbiakban: Társaság ) évi rendes közgyűléséről március óra; április óra a Társaság minősített befolyással rendelkező részvényesének, az FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaságnak a székhelye (1082 Budapest, Üllői út 48.), VI. emeleti tárgyalóterem Jelen vannak: - a részvényesek személyesen, illetőleg képviselői: - a Társaság részéről: Köbli Gyula az FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság képviseletében, Bíró Gergely Sándor részvényes Oláh Márton részvényes Szuda János részvényes Bíró Gergely Sándor Oláh Márton a Társaság vezérigazgatója és Igazgatóságának tagja a Társaság ügyvezetője és Igazgatóságának elnöke - a Felügyelő Bizottság képviseletében: Soltész Gábor Gergő a Társaság Felügyelő Bizottságának elnöke - a meghívottak közül: Pappné Dr. Nagy Ilona könyvvizsgáló, P and P Mérlegdoktor Kft. - jegyzőkönyvvezető: dr. Baglyos Gergely az FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság jogtanácsosa A Társaság Igazgatóságának képviseletében Oláh Márton megnyitotta a Közgyűlést, köszöntötte a megjelenteket és megállapította, hogy a Közgyűlésen minden részvényes megjelent (a Közgyűlésen a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok a mellékelt jelenléti ív szerint teljes egészében 100% képviseltetve vannak), a Közgyűlés megtartásához valamennyi részvényes hozzájárult. A részvényesek képviselői által kitöltött jelenléti ív, illetve a Társaság részvénykönyvéből a március 27-i állapot szerint készített kivonat alapján megállapításra került a jelenlévő szavazatok összértéke, s egyben a Közgyűlés határozatképessége. Tájékoztatta a Közgyűlést, hogy a jelenlévő részvényesek 100% szavazatot képviselnek az összes szavazásra jogosító részvények vonatkozásában, valamint tájékoztatta a jelen lévő részvényeseket, hogy a Társaság Alapszabályában foglaltak alapján kizárólag az FHB Jelzálogbank Nyrt. 1

2 részvényes tulajdonában álló 135 db A sorozatú törzsrészvény biztosít szavazati jogot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés határozatképes. Ismertette a gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény azon szabályát, hogy meg kell választani a Közgyűlés levezető elnökét, a szavazatszámlálót, jegyzőkönyv-vezetőt és a jegyzőkönyv hitelesítőjét. Oláh Márton jelezte, hogy a Közgyűlés támogató szavazata esetén a levezető elnök tisztségét a Társaság Igazgatóságának tagja, Bíró Gergely Sándor látná el, szavazatszámlálónak és jegyzőkönyvvezetőnek dr. Baglyos Gergelyt, a jegyzőkönyv hitelesítőjéül pedig az FHB Jelzálogbank Nyrt-t mint részvényest (képviseli: Köbli Gyula) javasolta. Mivel észrevétel, indítvány, kérdés nem hangzott el, így Oláh Márton szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot. A részvényesek képviselői ezután szavaztak, mely után Oláh Márton megállapította, hogy a szavazás határozatot hozta: A Közgyűlés 1/2014. (03.27.) sz. határozata: A Közgyűlés a Közgyűlés levezető elnökévé Bíró Gergely Sándort, szavazatszámlálónak és jegyzőkönyvvezetőnek dr. Baglyos Gergelyt, a jegyzőkönyv hitelesítőjéül pedig az FHB Jelzálogbank Nyrt.-t mint részvényest (képviseli: Köbli Gyula) választja meg. Ezt követően Bíró Gergely Sándor, mint a Közgyűlés levezető elnöke megkérdezte a részvényeseket, hogy az előzetesen részükre megküldött meghívóban szereplő napirendhez képest van-e valamilyen észrevétel vagy indítvány. Tájékoztatta a részvényeseket, hogy a gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény 20. (4) bekezdése alapján a Közgyűlés a meghívóban nem szereplő kérdéseket csak akkor tárgyalhatja meg, ha az ülésén valamennyi részvényes jelen van, és egyhangúlag hozzájárul a kérdés megtárgyalásához. Mivel minden részvényes jelen van a Közgyűlésen, így új napirendi pont megtárgyalására is sor kerülhet. Köbli Gyula az FHB Jelzálogbank Nyrt. részvényes képviseletében javasolta, hogy a Közgyűlés egészítse ki a napirendjét a Társaság Alapszabályának módosítására, illetőleg a évi V. törvény rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködésre vonatkozó döntéssel. A részvényesi javaslat pontos ismertetésére felkérte dr. Baglyos Gergelyt. dr. Baglyos Gergely tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény rendelkezései helyébe március 15. napjától a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény, az ún. új Ptk. rendelkezései léptek. Az új Ptk. hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló évi CLXXVII. törvény, az ún. Ptké. 9. -a értelmében az új rendelkezések hatálybalépését követő első alapszabály módosítással egyidejűleg a Társaság köteles az új Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködéséről dönteni, és az erről szóló döntéshozó szervi határozatot is köteles a nyilvántartó bírósághoz benyújtani. Tekintettel arra, hogy a Társaság közgyűlése új könyvvizsgálót választ, mely a Társaság Alapszabályának módosítását vonja maga után, szükségessé válik a Társaság Alapszabályának módosítása. Bíró Gergely Sándor megkérdezte a részvényeseket, hogy hozzájárulnak-e a napirendnek az FHB Jelzálogbank Nyrt. részvényes által javasolt módosításához. A részvényesek, így az FHB Jelzálogbank Nyrt. képviseletében Köbli Gyula, Oláh Márton, Szuda János és Bíró Gergely Sándor a napirend kiegészítéséhez egyhangúlag hozzájárult. 2

3 Ezt követően Bíró Gergely Sándor elfogadásra előterjesztette a Közgyűlés napirendjét az alábbiak szerint: 1. Az Igazgatóság jelentése a Társaság évi üzleti tevékenységéről, vagyoni helyzetéről, üzletpolitikájáról és az ügyvezetésről 2. A Felügyelő Bizottság jelentése a Társaság évi üzleti beszámolójáról 3. A könyvvizsgáló jelentése a Társaság évi pénzügyi kimutatásairól 4. A évre vonatkozóan i. Üzleti Jelentés elfogadása ii. Beszámoló (mérleg, eredmény-kimutatás, kiegészítő melléklet) elfogadása iii. döntés az adózott eredmény felhasználásáról 5. A könyvvizsgáló megválasztása és díjazásának megállapítása 6. Az igazgatósági és felügyelő bizottsági tagok díjazásának megállapítása 7. A Társaság Alapszabályának módosítása, döntés a évi V. törvény ( új Ptk. ) rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködésről Bíró Gergely Sándor kezdeményezte a Közgyűlés lebonyolításának egyszerűsítését úgy, hogy a meghirdetett 1-4. számú napirendi pontok összevontan kerüljenek megtárgyalásra és ezekben a kérdésekben egy határozatot hozzon a közgyűlés. Megkérdezte, hogy a részvényesek közül van-e valakinek észrevétele a javaslattal kapcsolatban, vagy egyéb, a napirend megtárgyalásának módját érintő javaslata. Mivel a részvényesek részéről módosítási indítvány, észrevétel nem hangzott el így szavazásra bocsátotta a napirendi pontokat. Mivel észrevétel, indítvány, kérdés nem hangzott el, így Bíró Gergely Sándor szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot. A részvényesek képviselői ezután szavaztak, mely után Bíró Gergely Sándor megállapította, hogy a szavazás eredményeként a Közgyűlés 135 (100%) igen, 0 (0%) nem szavazat és 0 (0%) tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: A Közgyűlés 2/2014. (03.27.) sz. határozata: A Közgyűlés úgy határozott, hogy a) az előzetesen meghirdetett napirendi pontok közül az 1-4. számú napirendi pontok összevontan kerülnek megtárgyalásra és a napirendi pontokhoz tartozó kérdésekben a közgyűlés egy határozatot hoz; b) új, 7. napirendi pontként a Közgyűlés felveszi napirendjére a Társaság Alapszabályának módosításáról, a évi V. törvény ( új Ptk. ) rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködésről szóló döntést. Bíró Gergely Sándor ezt követően, a napirend módosítására vonatkozóan meghozott határozat figyelembevételével szavazásra bocsátotta a közgyűlés napirendjét. A részvényesek képviselői ezután szavaztak, mely után Bíró Gergely Sándor megállapította, hogy a szavazás eredményeként a Közgyűlés 135 (100%) igen, 0 (0%) nem szavazat és 0 (0%) tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: A Közgyűlés 3/2014. (03.27.) sz. határozata: A közgyűlés a meghirdetett napirendjét az egyes napirendi pontok összevonásáról és új napirendi pont felvételéről szóló 2/2014. számú határozatban foglalt módosításokkal elfogadta. Ezt követően a levezető elnök rátért az 1-4 napirendi pontok megtárgyalására. 3

4 1. napirendi pont 1. Az Igazgatóság jelentése a Társaság évi üzleti tevékenységéről, vagyoni helyzetéről, üzletpolitikájáról és az ügyvezetésről 2. A Felügyelő Bizottság jelentése a Társaság évi üzleti beszámolójáról 3. A könyvvizsgáló jelentése a Társaság évi pénzügyi kimutatásairól 4. A évre vonatkozóan i. Üzleti Jelentés elfogadása ii. Beszámoló (mérleg, eredmény-kimutatás, kiegészítő melléklet) elfogadása iii. döntés az adózott eredmény felhasználásáról Bíró Gergely Sándor megkérdezte Soltész Gábor Gergőt, a Társaság Felügyelő Bizottságának elnökét, hogy a Felügyelő Bizottság jelentéséhez kíván-e szóbeli kiegészítést tenni. Soltész Gábor Gergő elmondta, hogy a Felügyelő Bizottság a Társaság évre vonatkozó Üzleti Jelentését, Beszámolóját a Közgyűlés számára elfogadásra javasolja. Bíró Gergely Sándor megkérdezte, hogy a könyvvizsgálónak a jelentéséhez van-e szóbeli kiegészítési szándéka. Pappné Dr. Nagy Ilona nem kívánta kiegészíteni a jelentést. Bíró Gergely Sándor megkérdezte, hogy a részvényesek kívánnak-e az előterjesztésekhez kapcsolódóan észrevételt tenni vagy kérdést feltenni. Megállapította, hogy hozzászólás nem volt, így szavazásra bocsátotta az 1-4. napirendi pontokhoz kapcsolódó javaslatot az előterjesztés szerinti tartalommal. A részvényesek képviselői ezután szavaztak, mely után Bíró Gergely Sándor megállapította, hogy a szavazás határozatot hozta: A Közgyűlés 4/2014. (03.27.) sz. határozata: 1. A Diófa Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság ( Társaság ) közgyűlése ( Közgyűlés ) a Társaság Igazgatósága által jóváhagyott, a Társaság évre vonatkozó Üzleti Jelentését és Beszámolóját (Mérleg, Eredmény-kimutatás és Kiegészítő melléklet) az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja. 2. A Közgyűlés a Társaság mérlegének főösszegét december 31. napjára nézve ezer Ft - ban állapítja meg. 3. A Közgyűlés elhatározza, hogy a ezer Ft évi Ft évi mérleg szerinti eredményt (veszteséget) az éves eredményfelosztás alkalmával a Társaság helyezze az Eredménytartalékába. 5. sz. napirendi pont: Könyvvizsgáló megválasztása és díjazásának megállapítása Bíró Gergely Sándor elmondta, hogy a könyvvizsgáló megbízatása lejárt. A Társaság Igazgatóságának javaslata, hogy a könyvvizsgálói feladatokat az Agenda 21 Kft. lássa el egy évre, a üzleti évet lezáró közgyűlési határozat meghozataláig, de legfeljebb május 31. napjáig szóló megbízással. Javasolta, hogy a Társaság könyvvizsgálatáért személyében felelős könyvvizsgálóként Csizmadiáné Hegedüs Ilona kerüljön 4

5 megválasztásra. Az Igazgatóság javaslata, hogy a könyvvizsgáló részére a gazdasági év könyvvizsgálatáért ,- Ft + ÁFA díj kerüljön megállapításra. Bíró Gergely Sándor megkérdezte, hogy a részvényesek kívánnak-e az elhangzottakhoz kapcsolódóan észrevételt tenni vagy kérdést feltenni. Megállapította, hogy további észrevételek nincsenek, ezért szavazásra bocsátotta a könyvvizsgáló megválasztására irányuló javaslatot az írásos előterjesztés szerinti tartalommal. A részvényesek képviselői ezután szavaztak, mely után Bíró Gergely Sándor megállapította, hogy a szavazás határozatot hozta: A Közgyűlés 5/2014. (03.27.) sz. határozata: 1. A Diófa Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1062 Budapest VI. Andrássy út 105..; cégjegyzékszám: ; a továbbiakban: a Társaság ) Közgyűlése a Társaság könyvvizsgálójává választja az Agenda 21 Kft.-t a jelen határozat meghozatalának napjától, vagyis március 27.-től a üzleti évet lezáró tagi határozat meghozatalának napjáig, de legkésőbb május 31. napjáig, és egyúttal jóváhagyja Csizmadiáné Hegedüs Ilona személyében a felelős könyvvizsgáló kijelölését. 2. A könyvvizsgáló társaságot a Társaság éves beszámolójának könyvvizsgálatáért valamint az erről szóló könyvvizsgálói jelentés kiadásáért a évben ,- Ft + ÁFA, azaz egymillió-háromszázezer forint + ÁFA díj illeti meg. 3. A Közgyűlés felhatalmazza a Társaság vezérigazgatóit, hogy a könyvvizsgáló társasággal a szerződést az 1. és 2. pontban foglaltak szerint megkösse. 6. sz. napirendi pont: Az igazgatósági és felügyelő bizottsági tagok díjazásának megállapítása Bíró Gergely Sándor ismertette az előterjesztést és javasolta a Közgyűlés számára, hogy a Társaság azon igazgatósági tagja, aki az FHB Bankcsoport bármely tagjánál munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló tartós jogviszonyban áll, ne részesüljön tiszteletdíjban. A Társaság Igazgatóságában érintett személyek: Oláh Márton elnök, Biró Gergely, Tokodi Gábor. Javasolta továbbá a Társaság közgyűlése számára, hogy a Társaság azon felügyelő bizottsági tagja, aki az FHB Bankcsoport bármely tagjánál munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló tartós jogviszonyban áll ne részesüljön tiszteletdíjban. A Társaság Felügyelő Bizottságában érintett személyek: Soltész Gábor Gergő, Nguyen Hoang Viet. A Társaság közgyűlése számára az Igazgatóság azt javasolta, hogy a Felügyelő Bizottság külső tagjait évben ne illesse meg tiszteletdíj, január 1-jétől pedig bruttó ,-Ft, azaz egyszázezer forint illesse meg havonta. A Társaság Felügyelő Bizottságában érintett személyek: Csillag Tamás. Mivel észrevétel, indítvány, kérdés nem hangzott el, így Bíró Gergely Sándor szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot. A részvényesek képviselői ezután szavaztak, mely után Bíró Gergely Sándor megállapította, hogy a szavazás eredményeként a Közgyűlés 135 (100%) igen, 0 (0%) nem szavazat és 0 (0%) tartózkodás mellett a következő határozatokat hozta: 5

6 A Közgyűlés 6/2014. (03.27.) sz. határozata: A Diófa Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1062 Budapest VI. Andrássy út 105..; cégjegyzékszám: ; a továbbiakban: a Társaság ) Közgyűlése a Társaság akként határozott, hogy a Társaság azon igazgatósági tagja, aki az FHB Bankcsoport bármely tagjánál munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló tartós jogviszonyban áll, a üzleti évben nem részesül tiszteletdíjban. A Közgyűlés 7/2014. (03.27.) sz. határozata: A Diófa Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1062 Budapest VI. Andrássy út 105..; cégjegyzékszám: ; a továbbiakban: a Társaság ) Közgyűlése a Társaság akként határozott, hogy a Társaság azon felügyelő bizottsági tagja, aki az FHB Bankcsoport bármely tagjánál munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló tartós jogviszonyban áll, a üzleti évben nem részesül tiszteletdíjban. A Felügyelő Bizottság külső tagjait évben nem illeti meg tiszteletdíj, január 1-jétől pedig bruttó ,-Ft, azaz egyszázezer forint illeti meg havonta. 7. sz. napirendi pont: A Társaság Alapszabályának módosítása, döntés a évi V. törvény ( új Ptk. ) rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködésről Bíró Gergely Sándor felkérte Köbli Gyulát, az FHB Jelzálogbank Nyrt. képviselőjét, hogy ismertesse a napirendi ponthoz tartozó javaslatot. Köbli Gyula ismertette az FHB Jelzálogbank Nyrt. részvényes javaslatát, mely szerint a Társaság korábbi Alapszabálya hatályon kívül Bíró Gergely Sándor megkérdezte, hogy a részvényesek kívánnak-e az elhangzottakhoz kapcsolódóan észrevételt tenni vagy kérdést feltenni. Megállapította, hogy hozzászólás nem volt, ezt követően szavazásra tette fel a Társaság Alapszabályának módosítására, illetőleg az új Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködésre vonatkozó javaslatot. A részvényesek képviselői ezután szavaztak, mely után Bíró Gergely Sándor megállapította, hogy a szavazás határozatokat hozta: A Közgyűlés 8/2014. (03.27.) sz. határozata: 1. A Közgyűlés elhatározza a Diófa Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaságnak (székhely: 1062 Budapest VI. Andrássy út 105..; cégjegyzékszám: ; a továbbiakban: a Társaság ) a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködését. 2. A Közgyűlés a Társaság Alapszabályát figyelemmel a jelen határozat 1. pontjában foglaltakra is a preambuluma, 6.2., 7.1.,7.2., 7.3. (i), 7.4., 8., 9. pont címe, 9., 10.2., 10.3., 11.2., 11.5., 11.6., 11.7., 11.9., , 12.3., 12.4., 12.5., 12.7., 12.8., 12.9., 13. pont címe és 13., 15.2., 15.4., 15.6., 15.9., , 16. pont címe, 16.1., 16.2., 16.4., 16.5., 16.6., 18.1., 18.2., 19.1., 19.2., 20.3., 20.4., és pontjai vonatkozásában a jelen közgyűlési határozat mellékletét képező tartalommal módosítja. 3. A Közgyűlés felkéri és felhatalmazza az Igazgatóságot, hogy a jelen határozatot a cégbírósághoz a törvényi határidőben nyújtsa be. 6

7 Oláh Márton részvényes jelezte, hogy a Társaság működését meghatározó befektetési alapkezelőkről és a kollektív befektetési formákról szóló évi CXCIII. törvényt március 15-ével a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló évi XVI. törvény váltotta fel, amely értelmezésével kapcsolatban a Magyar Nemzeti Bank a közeljövőben állásfoglalást fog kiadni, amely állásfoglalás szükségessé teheti az Alapszabály további módosítását. Köbli Gyula indítványozta, hogy a Magyar Nemzeti Bank állásfoglalásának megérkezéséig a Közgyűlés ülése kerüljön felfüggesztésre az Alapszabály-módosítások egységes kezelése érdekében. Bíró Gergely Sándor megállapította, hogy további hozzászólás nem volt, ezt követően szavazásra tette fel a Közgyűlés felfüggesztésére vonatkozó javaslatot. A részvényesek képviselői ezután szavaztak, mely után Bíró Gergely Sándor megállapította, hogy a szavazás határozatokat hozta: A közgyűlés 9/2014. (03.27.) sz. határozata: A Közgyűlés a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény 3:275. (2) bekezdése alapján elhatározza az ülés felfüggesztését, és azt, hogy a folytatólagos közgyűlést április 16. napján, 8 órai kezdettel folytatja. Bíró Gergely Sándor megállapította, hogy a Diófa Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság évi rendes közgyűlése felfüggesztésre került. A felfüggesztett Közgyűlés folytatása április 16. napján, 8 órakor: Bíró Gergely Sándor, mint a Közgyűlés levezető elnöke megnyitotta a folytatólagosan, a részvényesek személyes jelenlétével megtartott Közgyűlést. Tájékoztatta a megjelenteket arról, hogy március 27. napján megkezdett ülés felfüggesztésre került, valamint hogy a Ptk. 3:275. (3) bekezdése szerint a felfüggesztett ülés folytatásaként megtartott közgyűlésen a határozatképességet ugyanúgy kell vizsgálni, mint a Közgyűlés megkezdésekor. Megállapította, hogy a részvényesek képviselői a szabályszerű meghatalmazásaikat bemutatták, s azokat a jelenléti ívhez csatolták. A szavazati jog gyakorlásának a részvényesek képviselői részéről akadálya nincs. Ugyancsak megállapította, hogy a részvényesek képviselői által kitöltött jelenléti ív, illetve a Társaság részvénykönyvéből a április 16-i állapot szerint készített kivonat alapján megállapításra került a jelenlévő szavazatok összértéke, s egyben a közgyűlés határozatképessége. Tájékoztatta a közgyűlést, hogy a jelenlévő részvényesek 100% szavazatot képviselnek az összes szavazásra jogosító részvények vonatkozásában. Megállapítja, hogy a közgyűlés határozatképes. Ismertette a Ptk. 3:275. (4) bekezdésének azon szabályát, hogy a felfüggesztett ülés folytatásaként megtartott közgyűlés esetén a közgyűlés összehívására és a közgyűlés tisztségviselőinek megválasztására vonatkozó szabályokat nem kell alkalmazni. Felkérte Oláh Márton részvényest, hogy tájékoztassa a többi részvényest arról, hogy a Magyar Nemzeti Bank által kiadott állásfoglalás alapján szükséges-e a Társaság Alapszabályának módosítása. Oláh Márton részvényes ismertette a Magyar Nemzeti Bank állásfoglalását, amely alapján megállapításra került, hogy a Társaság Alapszabályának további módosítása nem indokolt. 7

8 Bíró Gergely Sándor végezetül megállapította, hogy a Diófa Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság rendkívüli Közgyűlése a napirendjén szereplő valamennyi kérdést megtárgyalta, s a szükséges határozatokat meghozta. A Közgyűlést befejezettnek nyilvánította. Jegyzőkönyv lezárva április 16. napján 8.15 órakor. Kmf. A jegyzőkönyv hitelességének tanúsításául: dr. Baglyos Gergely Bíró Gergely Sándor FHB Jelzálogbank Nyrt. jegyzőkönyvvezető, a Közgyűlés levezető elnöke képv.: Köbli Gyula szavazatszámláló részvényes, a jegyzőkönyv hitelesítője 8

KÖZLEMÉNY. Az egyes napirendi pontok keretében született határozatok az alábbiak: A Közgyűlés 3/2013. (04.24.) számú határozata

KÖZLEMÉNY. Az egyes napirendi pontok keretében született határozatok az alábbiak: A Közgyűlés 3/2013. (04.24.) számú határozata KÖZLEMÉNY Az FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1082 Budapest, Üllői út 48., cégjegyzékszám: 01-10- 043638; a továbbiakban: Társaság ) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény és a

Részletesebben

QUAESTOR Értékpapírkereskedelmi és Befektetési Nyrt. H-1132 Budapest Váci út 30. 6. emelet TÁJÉKOZTATÁS. a 2014. évi rendes közgyűléséhez kapcsolódóan

QUAESTOR Értékpapírkereskedelmi és Befektetési Nyrt. H-1132 Budapest Váci út 30. 6. emelet TÁJÉKOZTATÁS. a 2014. évi rendes közgyűléséhez kapcsolódóan TÁJÉKOZTATÁS a 2014. évi rendes közgyűléséhez kapcsolódóan A QUAESTOR Értékpapírkereskedelmi és Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1132 Budapest, Váci út 30., cégjegyzékszám: Cg.

Részletesebben

A KÖZGYŰLÉS NAPIRENDJÉN SZEREPLŐ ÜGYEKKEL KAPCSOLATOS ELŐTERJESZTÉSEK ÖSSZEFOGLALÓJA ÉS A NAPIRENDI PONTOKKAL KAPCSOLATOS HATÁROZATI JAVASLATOK

A KÖZGYŰLÉS NAPIRENDJÉN SZEREPLŐ ÜGYEKKEL KAPCSOLATOS ELŐTERJESZTÉSEK ÖSSZEFOGLALÓJA ÉS A NAPIRENDI PONTOKKAL KAPCSOLATOS HATÁROZATI JAVASLATOK A KÖZGYŰLÉS NAPIRENDJÉN SZEREPLŐ ÜGYEKKEL KAPCSOLATOS ELŐTERJESZTÉSEK ÖSSZEFOGLALÓJA ÉS A NAPIRENDI PONTOKKAL KAPCSOLATOS HATÁROZATI JAVASLATOK A CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT. 2014. ÁPRILIS 18. NAPJÁN

Részletesebben

határozati javaslatait részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítéseket.

határozati javaslatait részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítéseket. Az ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1138 Budapest, Váci út 175., cégjegyzékszám: Cg.01-10-045985) ( Társaság ) Igazgatósága a gazdasági társaságokról szóló 2006.

Részletesebben

KÖZGYŰLÉSI DOKUMENTUMOK. NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2014. április 26-án tartandó éves rendes közgyűlésére

KÖZGYŰLÉSI DOKUMENTUMOK. NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2014. április 26-án tartandó éves rendes közgyűlésére KÖZGYŰLÉSI DOKUMENTUMOK a NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2014. április 26-án tartandó éves rendes közgyűlésére A Közgyűlési időpontja: 2014. április 26. 9 óra A Közgyűlés helyszíne:

Részletesebben

A Kartonpack Nyrt. 2014. évi gazdálkodási adatainak közgyűlési előterjesztése

A Kartonpack Nyrt. 2014. évi gazdálkodási adatainak közgyűlési előterjesztése A Kartonpack Nyrt. 2014. évi gazdálkodási adatainak közgyűlési előterjesztése A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. tv. előírásainak megfelelően az alábbiakban tájékoztatjuk tisztelt részvényeseinket.

Részletesebben

TÁRGYÚ NAPIRENDI PONTJÁHOZ

TÁRGYÚ NAPIRENDI PONTJÁHOZ ELŐTERJESZTÉS ÉS HATÁROZATI JAVASLAT A RENDES KÖZGYŰLÉS 9. A TÁRSASÁG ALAPSZABÁLYÁNAK MÓDOSÍTÁSA, DÖNTÉS A POLGÁRI TÖRVÉNYKÖNYVRŐL SZÓLÓ 2013. ÉVI V. TÖRVÉNY (ÚJ PTK.) RENDELKEZÉSEIVEL ÖSSZHANGBAN ÁLLÓ

Részletesebben

ELŐLAP. Forrás Takarékszövetkezet 2014.10.30.

ELŐLAP. Forrás Takarékszövetkezet 2014.10.30. ELŐLAP Szövetkezeti Hitelintézet neve: Testületi ülés típusa: Napirendi pont száma: Forrás Takarékszövetkezet Közgyűlés 3. A Takarékszövetkezet új alapszabályának megtárgyalása, elfogadása és döntés a

Részletesebben

Összefoglaló dokumentum

Összefoglaló dokumentum 1 Összefoglaló dokumentum a PANNON-FLAX NyRt. közgyűlésének lebonyolítására, a részvényesi szavazati jogok gyakorlására vonatkozó szabályokról 1. A részvényesek jogai és a velük kapcsolatos eljárásmód

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu J e g y z ő k ö n y v Készült: Sárospatak Város Önkormányzat

Részletesebben

BÉKÉSCSABA VAGYONKEZELŐ ZRT. IGAZGATÓSÁGA BÉKÉSCSABA, IRÁNYI U. 4-6.

BÉKÉSCSABA VAGYONKEZELŐ ZRT. IGAZGATÓSÁGA BÉKÉSCSABA, IRÁNYI U. 4-6. BÉKÉSCSABA VAGYONKEZELŐ ZRT. IGAZGATÓSÁGA BÉKÉSCSABA, IRÁNYI U. 4-6. Ikt. sz.: 23/2014. NYIL V ANOS ÜLÉS napirendje A döntéshozatal minősített többséget igényel! Tárgy: ALAPÍTÓI DÖNTÉS A Békéscsaba Vagyonkezelő

Részletesebben

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü G Y R E N D J E. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü G Y R E N D J E. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Hatályos: 2010. október 26. napjától AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

Előterjesztés a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. éves rendes közgyűlése részére

Előterjesztés a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. éves rendes közgyűlése részére 1 Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. 1033 Budapest, Polgár u. 8-10. Tel. (36 1) 457 3860 Fax. (36 1) 367 2800 E-mail: info@bif.hu Előterjesztés a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési

Részletesebben

A DIÁKHITEL KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FELÜGYELŐBIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE

A DIÁKHITEL KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FELÜGYELŐBIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE A DIÁKHITEL KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FELÜGYELŐBIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE 2015. 1. A Felügyelőbizottság általános jogállása, és a működésére vonatkozó általános szabályok A Felügyelőbizottság

Részletesebben

A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Felügyelő Bizottságának Ügyrendje a módosításokkal egységes szerkezetben

A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Felügyelő Bizottságának Ügyrendje a módosításokkal egységes szerkezetben A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Felügyelő Bizottságának Ügyrendje a módosításokkal egységes szerkezetben 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan

Részletesebben

JAVASLAT. a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft-nek a Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködésére

JAVASLAT. a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft-nek a Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködésére NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE.. sz. napirendi pont 37-47/2015. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Szabó József JAVASLAT a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft-nek a Ptk.

Részletesebben

A PannErgy ALAPSZABÁLYA

A PannErgy ALAPSZABÁLYA A PannErgy Nyilvánosan Mûködõ Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA amely a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. tv. (a továbbiakban: Gt.) alapján került módosításra és egységes szerkezetbe foglalásra (a

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. a TWD Investments Tanácsadó és Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Igazgatóságának üléséről

JEGYZŐKÖNYV. a TWD Investments Tanácsadó és Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Igazgatóságának üléséről JEGYZŐKÖNYV a TWD Investments Tanácsadó és Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Igazgatóságának üléséről A TWD Investments Tanácsadó és Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (Cg.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. az EGIS Gyógyszergyár Rt. (székhelye: 1106 Budapest, Keresztúri út 30-38.)

JEGYZŐKÖNYV. az EGIS Gyógyszergyár Rt. (székhelye: 1106 Budapest, Keresztúri út 30-38.) JEGYZŐKÖNYV az EGIS Gyógyszergyár Rt. (székhelye: 1106 Budapest, Keresztúri út 30-38.) 2004. január 30-án, a Grand Hotel Hungaria konferenciatermében (1074 Budapest, Rákóczi út 90.) tartott éves rendes

Részletesebben

A TISZAI VEGYI KOMBINÁT RÉSZVÉNYTÁRSASÁG IGAZGATÓSÁGÁNAK ÜGYRENDJE*

A TISZAI VEGYI KOMBINÁT RÉSZVÉNYTÁRSASÁG IGAZGATÓSÁGÁNAK ÜGYRENDJE* TISZAI VEGYI KOMBINÁT NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Cg. 05-10-000065 A TISZAI VEGYI KOMBINÁT RÉSZVÉNYTÁRSASÁG IGAZGATÓSÁGÁNAK ÜGYRENDJE* (Módosításokkal egységes szerkezetben.) 1. Az Igazgatóság

Részletesebben

1. Az Egyesület neve, székhelye, működési területe és elektronikus levélcíme (Ptk. 3:5. a) és b) pontja alapján)

1. Az Egyesület neve, székhelye, működési területe és elektronikus levélcíme (Ptk. 3:5. a) és b) pontja alapján) Nagyvállalatok Logisztikai Vezetőinek Klubja Közhasznú Egyesület módosítása egységes szerkezetben A Nagyvállalatok Logisztikai Vezetőinek Klubja Közhasznú Egyesület a 2014. május. napján hozott xxx /2014.

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y HÍRKÖZLÉSI ÉRDEKEGYEZTETŐ TANÁCS A L A P S Z A B Á L Y 2013. május A Hírközlési Érdekegyeztető Tanács Taggyűlése az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről

Részletesebben

K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. április 24-ei ülésén hozott határozataiból:

K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. április 24-ei ülésén hozott határozataiból: K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. április 24-ei ülésén hozott határozataiból: 32/2015. (IV. 24.) MÖK határozat A közgyűlés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. MEGHÍVÓ

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. MEGHÍVÓ 1 SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. MEGHÍVÓ Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ügyrendi Bizottsága 2014.

Részletesebben

AZ ÉSZAK VOLÁN ÉSZAK- MAGYARORSZÁGI KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA

AZ ÉSZAK VOLÁN ÉSZAK- MAGYARORSZÁGI KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA AZ ÉSZAK VOLÁN ÉSZAK- MAGYARORSZÁGI KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA PREAMBULUM A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt., mint a Magyar Állam nevében eljáró Alapító részvényes zártkörűen

Részletesebben

A JAM Kórus Közhasznú Egyesület Alapszabálya. I. Általános rendelkezések

A JAM Kórus Közhasznú Egyesület Alapszabálya. I. Általános rendelkezések A JAM Kórus Közhasznú Egyesület Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: JAM Kórus Közhasznú Egyesület (a továbbiakban: Egyesület) 2. Az Egyesület rövidített neve: JAM Kórus Egyesület

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT FŐVÁROSI CSATORNÁZÁSI MŰVEK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Azonosító szám: Kiadás: 1.19. Budapest, 2015. március 1. TECHNIKAI OLDAL Kiadás dátuma: 2015. 03. 01. Oldalak

Részletesebben

ALAPSZABÁLY módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege (mely az Alapszabály 2. és 4. pontjait érintő módosítást dőlt betűvel tartalmazza)

ALAPSZABÁLY módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege (mely az Alapszabály 2. és 4. pontjait érintő módosítást dőlt betűvel tartalmazza) ALAPSZABÁLY módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege (mely az Alapszabály 2. és 4. pontjait érintő módosítást dőlt betűvel tartalmazza) Törölt:, és amely a gazdasági társaságokról szóló 2006.

Részletesebben

Műegyetemi Természet- és Sporttudományi Egyesület

Műegyetemi Természet- és Sporttudományi Egyesület 1 Műegyetemi Természet- és Sporttudományi Egyesület 1111 Budapest, Bertalan Lajos utca 24. ALAPSZABÁLY 2014. május 26. 2 ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: Műegyetemi Természet-

Részletesebben

Pannónia Önsegélyező Pénztár, a CIG Partnerség tagja ALAPSZABÁLY

Pannónia Önsegélyező Pénztár, a CIG Partnerség tagja ALAPSZABÁLY Pannónia Önsegélyező Pénztár, a CIG Partnerség tagja ALAPSZABÁLY Hatályos: 20154. áprilisjúlius 010. 1 / 49 Tartalomjegyzék I. A PÉNZTÁRRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 II. A PÉNZTÁR SZERVEZETÉRE

Részletesebben