SZEGEDI ÚSZÓ EGYLET ALAPSZABÁLYA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZEGEDI ÚSZÓ EGYLET ALAPSZABÁLYA"

Átírás

1 SZEGEDI ÚSZÓ EGYLET ALAPSZABÁLYA a módosításokkal egységes szerkezetben (2009. szeptember 30.)

2 Bevezetés Szegedi Úszó Egylet alapvetően sporttevékenység folytatására az egyesülési jogról szóló évi II. törvény, illetve a Sporttörvény (200. évi CXLV. Tv.) alapján létrehozott sportszervezet, melyet a Csongrád Megyei Bíróság 896. sorszám alatt vett nyilvántartásba. I. Az egyesület alapítási adatai, jogképessége, jogállása 1./ Az egyesület neve: Szegedi Úszó Egylet Rövidített neve: SZUE Egyesület jellege: sportegyesület Székhelye: Szeged, Temesvári krt. 33. Alapításának éve: 1994 Működési területe: Magyarország Törvényességi szerve: Csongrád Megyei Ügyészség, Szeged Egyesületet támogatók köre: - természetes személyek, tagok - jogi személyiségi tagok - egyéb szervek 2./ Az egyesület körbélyegzője: A körbélyegző szélén köralakban Szegedi Úszó Egylet, alatta köralakban Szeged, Temesvári krt. 33. felirat, míg középen sötét alapon fehér stilizált betűkkel SZUE felirat olvasható. II. A sportegyesület célja és feladatai 1./ A Szegedi Úszó Egylet célja és feladata a rendszeres sporttevékenység, testedzés szervezése, a sporttevékenység feltételeinek megteremtése, valamint az ilyen igények felkeltése úgy a versenysport, mint a diák-, és tömegsport területén. Az egyesület céljának elérése érdekében közhasznú sporttevékenységet folytat és nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen közhasznú szolgáltatásaiból. 2./ Az egyesület az előző pontban megjelölt céljainak megvalósítása érdekében az alábbi tevékenységet folytatja a Közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. törvény 26.. c.) pontjának (14) bekezdésében foglaltak szerint sport, a munkaviszonyban és a polgári jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével. Ennek keretében végzi: - sporttevékenység szervezése, ennek keretében a minőségi sport fejlesztését, a tömegsport igények kielégítését, tagjai részére szervezett formában edzések tartását, versenyeztetést - a tervszerű működéshez szükséges személyi, tárgyi feltételek biztosítását, - gondoskodik az ügyintézési feladatokról, - folyamatosa kapcsolatokat épít ki vállalatokkal, intézményekkel, iskolákkal, más sportegyesületekkel, 2

3 - kapcsolatot tart fenn a sportági szakszövetséggel és annak szervezeteivel, - nemzetközi sportkapcsolatokat létesít, - gazdasági feltételeinek biztosítása érdekében kiegészítő tevékenységként - létrehozhat gazdasági egységeket, vállalkozásokat, kft-ket. Az egyesület kijelenti, hogy sporttal össze nem függő tevékenységet, illetőleg sporttevékenységével összefüggő kereskedelmi, vállalkozási tevékenységet kizárólag csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve, kiegészítő tevékenység keretében végez, a gazdálkodás során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában meghatározott tevékenységre fordítja. 3./ Az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, pártoktól függetlenül működik, azoknak anyagi támogatást nem nyújt, azoktól támogatást nem fogad el, országgyűlési képviselő jelöltet nem állít, és nem támogat. III. Az egyesület tagsága 1./ Az egyesületnek rendes, tiszteletbeli és pártoló tagjai lehetnek. Rendes tag csak természetes személy, pártoló tag jogi személy is lehet. 2./ Az egyesület rendes tagja lehet minden olyan személy, aki elfogadja az egyesület alapszabályát és az egyesület célkitűzéseinek megvalósításában tevékenyen részt kíván venni és az egyesület elnöksége, vagy átruházott jogkörben az egyesület más szerve a tagok sorába felvesz. A felvételt megtagadó határozat ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül a közgyűléshez lehet írásban fellebbezni, mely azt a soron következő ülésén elbírálja. A fellebbezésnek nincs halasztó hatálya. 3./ Tiszteletbeli tagok azok, akik szakmai tevékenységükkel az egyesület kapcsolatainak ápolásában érdemeket szereznek legalább 10 rendes tag írásbeli javaslatára az Egyesület Elnöksége azt a címet adományozza, és akik ezt írásbeli nyilatkozatukkal elfogadják. 4./ A sportegyesület működési területén pártoló tagságot szerezhet. Az egyesület pártoló tagja lehet az a magyar állampolgár, vagy ideiglenes tartózkodási engedéllyel rendelkező nem magyar állampolgár, az egyesület nemzetközi jellege esetén más nem magyar állampolgár, aki elfogadja az egyesület alapszabályát, és belépési nyilatkozatában vállalja az egyesület célkitűzéseinek erkölcsi és/vagy anyagi támogatását. Az egyesület pártoló tagja jogi személy is lehet, amennyiben vállalja a sportegyesület anyagi támogatását. 5./ A tagsági jogviszony keletkezése és megszűnése A tagsági jogviszony a tag felvételével keletkezik. A tag felvételéről a belépési szándék írásbeli közlése alapján az elnökség dönt 30 napon belül. A belépési nyilatkozatot az elnökségi döntés után az elnök írja alá. Az egyesületbe tagként való belépés, vagy abból való kilépés önkéntes. 6./ Az egyesület tagjairól nyilvántartást vezet, a tagokat igazolvánnyal látja el. 3

4 7./ A tagsági viszony megszűnése. A rendes és pártoló tagsági viszony megszűnik: - törléssel - kilépéssel - kizárással - az egyesület megszűnésével. A tag törlése halála, illetve három havi tagsági díj fizetési kötelezettség nem teljesítése esetén kerül sor. A tag kizárására akkor kerülhet sor, ha a tag az alapszabály, a közgyűlés, vagy az elnökség határozatait megszegve az egyesület céljainak megvalósítását gátló, illetve veszélyeztető magatartást tanúsít. A tag kizárását követő 1 év múlva az elnökségnek benyújtott írásbeli kérvénnyel kezdeményezheti újrafelvételét, melyről 15 napon belül az elnökség dönt. IV. A tagok jogai és kötelezettségei 1./ Az egyesület rendes tagjának főbb jogai: - szavazati joggal részt vehet a közgyűlésen, melynek során választhat. A 18 éven aluli tag szavazati jogát törvényes képviselője gyakorolja, - a nagykorú tag tisztsége választható, - javaslatokat és indítványokat tehet, továbbá kérdéssel, észrevétellel, panasszal, felszólítással és fellebbezéssel fordulhat az egyesület illetékes szervéhez, a sportegyesületet érintő bármely kérdésben, - az elnökség által meghatározottak szerint részt vehet a sportcsoportok munkájában, edzéseken, versenyeken, - mint sportoló megfelelő szint elérése esetén részesülhet az egyesület által nyújtott kedvezményekben, juttatásokban, - használhatja az egyesület létesítményeit, felszereléseit. Az egyesület rendes tagja teljes körűen jogait csak abban az esetben gyakorolhatja, ha az éves tagdíjat megfizette. Ennek hiányában a pártoló taggal azonos jogokkal rendelkezik. 2./ Az egyesület pártoló tagjának jogai: - meghívás alapján részt vehet az egyesület közgyűlésén, illetve jelen lehet egyes napirendi pontok megtárgyalásán, - javaslatokat, észrevételeket tehet, véleményt nyilváníthat az egyesület működésével kapcsolatban, - részesülhet az egyesület által nyújtott kedvezményekben. Jogi személy pártoló tag jogait meghatalmazott képviselője útján gyakorolhatja. 3./ Az egyesület rendes tagjának főbb kötelezettségei: - az alapszabály betartása, a vezető szervek által hozott határozatok végrehajtása, - az alaptagdíj és az egyesületi hozzájárulás fizetése, az egyesület vagyonának megóvása, - a fizetési kötelezettség alól kivételt képeznek az egyesület mindenkori edzői, akik alanyi jogon tagjai az egyesületnek, valamint a tiszteletbeli tagok, 4

5 - sportemberhez méltó sportszerű és fegyelmezett magatartás, - versenyszerű sportolás esetén a versenyekre való lelkiismeretes felkészülés és a legjobb tudás szerinti szereplés, - korosztályos edzésprogram folyamatos teljesítése, - közreműködni az egyesület célkitűzéseinek megvalósításában. 4./ Az egyesület pártoló tagjának kötelezettségei: - az alapszabály betartása, - az egyesület célkitűzéseinek, a belépési nyilatkozatban vállalt erkölcsi és/vagy anyagi támogatása. V. A Szegedi Úszó Egylet szervezete A közgyűlés szervezetei: Közgyűlés Elnökség Sportcsoportok Egyéb szervezetek Felügyelő Bizottság 1. Közgyűlés a./ Az egyesület legfőbb szerve a közgyűlés. A közgyűlés a rendes tagok összessége. A közgyűlést az elnökség hívja össze szükség szerint, de legalább évente egy alkalommal. A közgyűlést össze kell hívni, ha azt a bíróság elrendeli, továbbá a tagok egyharmada ok és cél megjelölésével kezdeményezi. b./ Az elnökség a rendes közgyűlés időpontjáról és napirendjéről legalább 15 nappal előbb írásban tájékoztatja a tagságot. Az elnökség által javasolt napirendtől való eltérésről, valamint az új napirendi pontok felvételéről a közgyűlés dönt. A közgyűlés ülése nyilvános. c./ A közgyűlés határozatképessége: A közgyűlés határozatképes, ha a tagok 50 %-a + 1 fő jelen van. Megismételt közgyűlés csak az eredeti napirendi pontokkal hívható össze. Ha a közgyűlés határozatképtelen, a közgyűlést el kell halasztani és nyolc napon belül ismételten össze kell hívni. A megismételt közgyűlést a határozatképtelen taggyűlés összehívásának napjára csak abban az esetben lehet összehívni, ha az eredeti közgyűlés meghívójában szerepel, hogy határozatképtelenség esetén a megismételt taggyűlés összehívására az eredeti napirendi pontokkal ugyanazon a napon hol, és mely időpontban kerül sor. Az ismételten összehívott közgyűlés az eredeti napirendre felvett kérdésekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. 5

6 d./ A közgyűlés határozathozatala: A közgyűlést az elnökség által javasolt, a közgyűlés által elfogadott levezető elnök vezeti. A közgyűlés határozatait nyílt szavazással, általában egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén a szavazást meg kell ismételni. Kétharmados többség kell az egyesület megalakításának, feloszlásának kimondásához, az alapszabály elfogadásához, illetve módosításához és más egyesülettel történő egyesülésről szóló döntéshez. A közgyűlés titkos szavazás útján hoz határozatot az egyesület elnökségének, elnökének megválasztása, felmentése, visszahívása ügyében. Titkos szavazás esetén a közgyűlés a levezető elnök javaslatára 3 tagú szavazatszámláló bizottságot választ. e./ A közgyűlés hatásköre: Az egyesületet érintő minden kérdésben dönthet, de kizárólagos hatáskörébe tartozik: - megalakulás, feloszlás, más egyesülettel történő egyesülés, szétválás, gazdasági- és közhasznú társaságba való belépés, - alapszabály elfogadása, módosítása, - elnökség, elnök megválasztása, - az elnökség éves beszámolójának és közhasznúsági jelentésének elfogadása, - a felügyelő bizottság beszámolójának elfogadása, - éves pénzügyi terv megtárgyalása és elfogadása, - előző éves pénzügyi terv teljesítéséről szóló, a Számvitelről szóló évi C törvény rendelkezései szerint készített beszámoló megtárgyalása, - a tagok kizárásáról és törléséről szóló határozatok elleni fellebbezés elbírálása, - az egyesület megszűnése esetén az egyesület vagyonáról való rendelkezés, - közhasznúsági jelentés elfogadása. f./ A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvnek tartalmazni kell a közgyűlésen elhangzott lényeges észrevételeket és javaslatokat, valamint a hozott határozatokat, a határozat támogató, illetve ellenző szavazatok számát. A jegyzőkönyvet a közgyűlés elnöke és a jegyzőkönyvvezető írja alá és két a taggyűlés elején megválasztott személy hitelesíti. A hozott határozatokat, a közgyűlést követő 8 napon belül az egyesület hirdetőtábláján kell kifüggeszteni, illetve az érintetteket írásban, 15 napon belül értesíteni kell. 2. Elnökség a./ Az egyesület ügyintéző szerve az elnökség. Az elnökség 7 tagú. Az elnökség egyik tagja a mindenkori vezetőedző, másik tag a közgyűlés által 4 év időtartamra megválasztott elnök, további 5 tagját szintén a közgyűlés titkos szavazás útján választja 4 éves időtartamra. Az elnökség tagjának olyan magyar állampolgár választható, aki nincs eltiltva a közügyek gyakorlásától. Amennyiben az elnökség 5 választott tagjának elnökségi tagsága valamilyen okból megszűnik, a távozott elnökségi tag helyébe újat 30 napon belül a közgyűlés választ titkos szavazással. 6

7 Elnökségi tagnak olyan természetes személy is megválasztható, aki nem tagja az egyesületnek, azonban a 7 tagú elnökségben legalább 4 elnökségi tagnak az egyesület tagjának is kell lennie. b./ Az elnökség szükség szerint, de legalább évente 4 alkalommal ülésezik. Az elnökség ülései nem nyilvánosak, azokon az elnökség tagjain kívül csak meghívott emberek lehetnek jelen. c./ Az elnökség üléseit az elnök hívja össze. Elnökségi ülést kell összehívni, ha az elnökség tagjainak egyharmada ok és cél megjelölésével ezt kezdeményezi. Az elnökségi ülés időpontjáról és napirendjéről a tagokat legalább 8 nappal előbb írásban kell tájékoztatni. Az egyesület elnöke által javasolt napirendről való eltérésről, vagy új napirendi pont felvételéről az elnökség dönt. d./ Az elnökség ülése határozatképes, ha a tagok 50 %-a + 1 fő jelen van. Az elnökség üléseit az egyesületi elnök vezeti. Határozatképtelenség miatt elhalasztott ülést ismételten össze kell hívni. Az ismételten összehívott elnökségi ülés akkor határozatképes, ha legalább három tag jelen van. e./ Az elnökség határozatait általában nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az elnök távollétében a levezető elnök szavazata dönt. f./ Az elnökség üléseiről jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a közgyűlésen elhangzott lényeges észrevételeket és javaslatokat, valamint a hozott határozatokat, a határozatot támogató, illetve ellenző szavazatok számát. A hozott határozatokat az ülést követő nyolc napon belül az egyesület hirdetőtábláján (Szeged, Temesvári krt. 33) ki kell függeszteni, az érintetteket írásban, 15 napon belül értesíteni kell. A közgyűlés, valamint az elnökség ügyrendjét maga határozza meg. g./ Az elnökség feladata és hatásköre: - két közgyűlés közötti időben az egyesület irányítása, - a közgyűlés előkészítése és összehívása, - az egyesületben tevékenykedő edzők által meghatározott sportfejlesztési terv, éves program jóváhagyása, - az egyesület éves költségvetésének kidolgozása, - az egyesület éves beszámolójának, ezzel egy időben közhasznúsági jelentések elkészítése, - a közhasznúsági jelentésnek tartalmaznia kell: - a számviteli beszámolót, - a költségvetési támogatás felhasználását, - a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást, - a cél szerinti juttatások kimutatását, - a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalapból, a helyi önkormányzattól és az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékét, - a közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékét, illetve összegét, - a közhasznú tevékenységről szóló rövid, tartalmi beszámolót, 7

8 - az eredményes működéshez szükséges feltételek megteremtése, - a rendes és pártoló tagsági díj mértékének megállapítása, - végső fokú fegyelmi jogkör gyakorlása, - olyan nyilvántartás határozatok könyve vezetése, mely tartalmazza a közgyűlés és az elnökségi határozatokat, időpontját, hatályát a döntést támogatók és ellenzők számát. A határozatok könyve nyilvános, abba bárki betekinthet, saját költségén másolatot készíthet. Az ere irányuló igényt az elnökség felé kell jelezni, aki az igény bejelentést követő 15 napon belül lehetőséget biztosít a betekintésre. Az egyesület közhasznúsági jelentésébe bárki betekinthet, illetőleg abból saját költségére másolatot készíthet, - első fokon döntés a tagsági viszonyt érintő (kizárási és törlési) ügyekben, - dönt a versenyzők átigazolásával, vagy az egyesülethez igazolásokkal kapcsolatos ügyekben, ha ezeknek pénzügyi következményei lehetnek. 3. Az egyesület elnöke: a./ Az egyesület elnökét a közgyűlés titkos szavazás útján 4 éves időtartamra választja. Az elnök újraválasztható. Az egyesület elnökének olyan egyesületi tag, magyar állampolgár választható, aki nincs eltiltva a közügyek gyakorlásától. Az egyesület elnöke Nagy Attila (an.: Berta Katalin) 6723 Szeged, Gyík u. 20. III/11.sz.a. lakos. b./ Az egyesület elnökének feladatköre: - képviseli az egyesületet, - felelős a közgyűlés, az elnökség összehívásáért és határozataik végrehajtásáért, - intézkedik a közgyűlés, az elnökség által hatáskörébe utalt ügyekben, - vezeti és szervezi az elnökség munkáját, - az egyesület alkalmazottai feletti munkáltatói jogkör gyakorlása, - kötelezettségvállalási és utalványozási jog gyakorlása. Az egyesület jegyzése akként történik, hogy az előírt előnyomott, vagy nyomtatott egyesületi név alá az elnök önállóan, saját teljes nevét írja a mellékelt, hiteles aláírási nyilatkozat szerint. 4. Az egyesület elnökségi tagja - tevékenyen részt vesz az egyesület feladatainak meghatározásában és megvalósításában, - javaslatait az elnökség elé terjeszti, 5. Az egyesület elnöki funkció és az elnökségi tagság megszűnik: - a határozott idő elteltével, - lemondással, - felmentéssel, - visszahívással, - egyesületből való kizárással. 8

9 6. Egyesületi sportcsoportok Az egyesületben korosztályoknak, vagy tudásszinteknek megfelelően szervezett sportcsoportok működnek. A sportcsoportokban folyó sportszakmai és oktató nevelő munkáért a csoportot vezető edző a felelős. 7. Egyéb szervezetek A sportegyesület elnöksége, sportiskolai rendszerű utánpótlás nevelést szervezhet, külső hirdetések propagálására vállalkozhat, az ügyintézés ellátására apparátust hozhat létre. 8. A felügyelő bizottság Az egyesület működését és gazdálkodását felügyelő bizottság ellenőrzi. A felügyelő bizottság 3 tagból áll. A tagokat a közgyűlés választja meg titkos szavazással 4 éves időtartamra. A felügyelő bizottság elnökét tagjai közül maga választja, ügyrendjét maga állapítja meg. Nem lehet a felügyelő bizottság elnöke, vagy tagja az a személy aki: - az egyesület elnöke, vagy elnökségi tagja, - az egyesülettel a megbízásán kívül más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, - az egyesület közhasznú célszerinti juttatásából részesül, - kivéve, a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat és az egyesüket által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott létesítő okiratnak megfelelő célszerinti juttatást, - továbbá a fentiekben felsorolt személyek hozzátartozója. A felügyelő bizottság tanácskozási joggal részt vehet az elnökség ülésein. A felügyelő bizottság köteles az intézkedésre jogosult szervet tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy - az egyesület működése során olyan jogszabálysértés, vagy az egyesület érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése, vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezetőszerv döntését teszi szükségessé, - a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merül fel. 9. Vezető tisztségviselők összeférhetetlenségi szabályai A közgyűlés és az elnökségi ülés határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója (Ptk b.), élettársa határozat alapján - kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy - bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek az egyesület, mint közhasznú szervezet célszerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az egyesület által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott alapszabálynak megfelelő célszerinti juttatás. 9

10 Nem lehet az egyesület vezető tisztségviselője a közhasznú szervezet megszűnését követő 2 évig az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be (annak megszűnését megelőző évben legalább 1 évig) vezető tisztséget, amely az Adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartózását nem egyenlítette ki. VI. A Szegedi Úszó Egylet jogképviselete A Szegedi Úszó Egylet jogi személy, az egyesületet az elnök képviseli. E jogkört esetenként más személyre is átruházhatja. VII. A sportegyesület anyagi forrásai és gazdálkodása A sportegyesület bevételi forrásai: - tagdíjak, - tagok más vagyoni hozzájárulása, - az egyesület működéséből eredő bevételek (tanfolyamokból, rendezvényekből, reklámtevékenységből), - költségvetési támogatás, - jogi személyek támogatása, - egyéb támogatások, - előző évi maradvány, - kereskedelmi tevékenységből származó bevétel (sportruházat, sportcikkek, stb.) Az egyesület bevételeiből anyagi javakat szerezhet. Kiadásait bevételeiből fedezi, melyek lehetnek: - ügyviteli, üzemeltetési, - működési költségek, - munkabérek, - tiszteletdíjak, - jutalmak, - kiküldetési költségek, - élelmezési hozzájárulás, - gépkocsi általány, - rendezvények költségei. A sportegyesület éves költségvetése alapján működik. Az egyesület gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt az alapszabályban meghatározott tevékenységre fordítja. A sportegyesület tartozásaiért vagyonával felel. A tagok csak tagdíjat, egyesületi hozzájárulást köteles fizetni, az egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek. Az egyesület megszűnése esetén az egyesület vagyonáról a közgyűlés rendelkezik, azzal, hogy a vagyon nem osztható fel, az kizárólag sporttevékenységre fordítható. 10

11 VIII. A sportegyesület megszűnése A Szegedi Úszó Egylet megszűnik, ha - feloszlását kétharmados szótöbbséggel kimondja, - a bíróság feloszlatja, - más sportegyesülettel egyesül, - a bíróság a megszűnését megállapítja. A sportegyesületre a végelszámolásra vonatkozó rendelkezések kivételével megfelelően alkalmazni kell a csődeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról szóló évi IL. törvény szabályait. A sportegyesület bírósági feloszlatása esetén a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyon állami tulajdonba kerül, és azt közérdekű sportcélra kell fordítani. Az egyesület a Csongrád Megyei Bíróság Pk /1994/11. számú végzése alapján közhasznú szervezet. Az alapszabályban részletesen nem rendezett kérdésekben az egyesülési jogról szóló évi II. törvény, a Sportról szóló évi I. törvény, valamint a Ptk.-nak az egyesületekre vonatkozó rendelkezései és a közhasznú szervezetekről szóló törvények, szabályozások az irányadóak. A jelen módosítás alkalmával az eredeti Alapszabály I/1., II/1., II/2., V/1.e), V/2.g) és VIII. pontjai módosultak. A jelen módosított Alapszabályt a szeptember 30. napján megtartott közgyűlés a sz. határozatával fogadta el. Szeged, szeptember 30.. Nagy Attila elnök 11

BUDAI AKROBATIKUS SPORT EGYESÜLET alapszabálya

BUDAI AKROBATIKUS SPORT EGYESÜLET alapszabálya 1 BUDAI AKROBATIKUS SPORT EGYESÜLET alapszabálya A Budai Akrobatikus Sport Egyesület alakuló Közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság 2004. évi I. törvénye

Részletesebben

MAGYAR TESTNEVELÉSI EGYETEM SPORTEGYESÜLET (kiemelkedően közhasznú egyesület) ALAPSZABÁLYA

MAGYAR TESTNEVELÉSI EGYETEM SPORTEGYESÜLET (kiemelkedően közhasznú egyesület) ALAPSZABÁLYA MAGYAR TESTNEVELÉSI EGYETEM SPORTEGYESÜLET (kiemelkedően közhasznú egyesület) ALAPSZABÁLYA 2 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. A sportegyesület hagyományos elnevezése: Magyar Testnevelési Egyetem Sportegyesülete

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) A Magyar Snowboard Szövetség (a továbbiakban: MSBSZ) az Egyesülési jogról szóló 1989 évi II. törvény, a Ptk, a Közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI és a Sportról

Részletesebben

ALAPSZABÁLYA. I. Az Egyesület adatai. II. Az Egyesület célja és feladatai

ALAPSZABÁLYA. I. Az Egyesület adatai. II. Az Egyesület célja és feladatai BARBONCÁS BÁBOKKAL NEMCSAK A GYERMEKEKÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták a BARBONCÁS Bábokkal

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések A BUDAPESTI FARKASOK AMERIKAI FUTBALL KÖZHASZNÚ EGYESÜLET módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya A Budapesti Farkasok Amerikai Futball Közhasznú Egyesület (a továbbiakban: Egyesület)

Részletesebben

VESZPRÉMI EGYETEMI ES DIÁK ATLÉTIKAI CLUB (VEDAC) ALAPSZABÁLYA

VESZPRÉMI EGYETEMI ES DIÁK ATLÉTIKAI CLUB (VEDAC) ALAPSZABÁLYA VESZPRÉMI EGYETEMI ES DIÁK ATLÉTIKAI CLUB (VEDAC) sportegyesület módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA 2004. évi április hó 30. napján utolsó módosítás: 2014. május 28. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Marcali Város Önkormányzat Széchenyi Zsigmond Szakközépiskola és Szakiskola Diáksport-egyesületének alapszabálya

Marcali Város Önkormányzat Széchenyi Zsigmond Szakközépiskola és Szakiskola Diáksport-egyesületének alapszabálya Marcali Város Önkormányzat Széchenyi Zsigmond Szakközépiskola és Szakiskola Diáksport-egyesületének alapszabálya Az alapítók élve a Magyar Köztársaság Alkotmányában alapvető jogként rögzített egyesülési

Részletesebben

- Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység

- Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Új Világ Közhasznú Egyesület 2. Az egyesület székhelye: 5650 Mezőberény, Kereki utca 60. 3. Cél, közhasznú tevékenységek 3.1.Cél: Hátrányos

Részletesebben

BALATONFŰZFŐ-LITÉR TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

BALATONFŰZFŐ-LITÉR TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBEN BALATONFŰZFŐ-LITÉR TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBEN 1 A BALATONFŰZFŐ-LITÉR TURISZTIKAI EGYESÜLET alapszabályának módosítása egységes szerkezetben Alulírottak ezúton nyilatkozunk,

Részletesebben

A MAGYAR ÖKÖLVIVÓ SZAKSZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A MAGYAR ÖKÖLVIVÓ SZAKSZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A MAGYAR ÖKÖLVIVÓ SZAKSZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szakszövetség a Magyar Köztársaságban működő, az ökölvívás sportágban sporttevékenységet folytató jogi személyek, pártoló tagok,

Részletesebben

CSODASZARVAS TÁJPARK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

CSODASZARVAS TÁJPARK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLY CSODASZARVAS TÁJPARK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A szervezet neve: Csodaszarvas Tájpark Közhasznú Egyesület Alapítás ideje: 2011. november hó 12. Módosított alapszabály kelte:

Részletesebben

A Marvel Team Testépítő Szabadidő Sport Egyesület alapszabálya

A Marvel Team Testépítő Szabadidő Sport Egyesület alapszabálya A Marvel Team Testépítő Szabadidő Sport Egyesület alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Marvel Team Testépítő Szabadidő Sport Egyesület 2. Az Egyesület rövidített neve: Marvel Team

Részletesebben

A MÓRICZ JÁNOS KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A MÓRICZ JÁNOS KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A MÓRICZ JÁNOS KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A Móricz János Kulturális Egyesület alapító tagjai a 2011. október 22. napján megtartott alakuló közgyűlésen az Egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény,

Részletesebben

VILATI Sportegyesület. Alapszabály

VILATI Sportegyesület. Alapszabály 1 VILATI Sportegyesület Alapszabály Ezen okirat egységes szerkezetben tartalmazza a VILATI Sportegyesület korábbi alapszabályainak módosításait, figyelembe véve az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról,

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések A GÉPJÁRMŰBONTÓK ORSZÁGOS EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA módosításokkal egységes szerkezetben (A módosított részek dőlt betűkkel került szedésre) (nyilvántartási szám: 10503) A 2010. SZEPTEMBER 10. NAPJÁN

Részletesebben

98. Határőr Sport Club

98. Határőr Sport Club 98. Határőr Sport Club Közhasznú Egyesület 9700 Szombathely Söptei út külső 98. Határőr Sport Club A 98. Határőr Sport Club Közhasznú Egyesület A A 98. Határőr Sport Club Közhasznú Egyesület (a továbbiakban:

Részletesebben

A Tordas Sportegyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben -

A Tordas Sportegyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben - 1 A Tordas Sportegyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben - Az alapítók az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló

Részletesebben

A JAM Kórus Közhasznú Egyesület Alapszabálya. I. Általános rendelkezések

A JAM Kórus Közhasznú Egyesület Alapszabálya. I. Általános rendelkezések A JAM Kórus Közhasznú Egyesület Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: JAM Kórus Közhasznú Egyesület (a továbbiakban: Egyesület) 2. Az Egyesület rövidített neve: JAM Kórus Egyesület

Részletesebben

A Magyar Edzők Társaságának alapszabálya

A Magyar Edzők Társaságának alapszabálya I. Általános szabályok A Magyar Edzők Társaságának alapszabálya 1. A társaság neve: Magyar Edzők Társasága (rövidítve: MET). 2. A társaság működési területe: Magyarország 3. A társaság székhelye: 1146

Részletesebben

a Futapest Klub Egyesület ALAPSZABÁLYA

a Futapest Klub Egyesület ALAPSZABÁLYA a Futapest Klub Egyesület ALAPSZABÁLYA A vastagított, dőlt betűvel szedett módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva I. Az EGYESÜLET ADATAI 1.1. Az Egyesület neve: Futapest Klub Egyesület 1.2. Az Egyesület

Részletesebben

LÁTÁSSÉRÜLTEK SZABADIDŐS SPORTEGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA

LÁTÁSSÉRÜLTEK SZABADIDŐS SPORTEGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA LÁTÁSSÉRÜLTEK SZABADIDŐS SPORTEGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések 1. Látássérültek Szabadidős Sportegyesülete (LÁSS) A Látássérültek Szabadidős Sportegyesülete (a továbbiakban: Egyesület)

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L YA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A L A P S Z A B Á L YA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Wadrózsa Pedagógiai Műhely Közhasznú Egyesület A L A P S Z A B Á L YA EGYSÉGES SZERKEZETBEN 1 A Wadrózsa Pedagógiai Műhely Közhasznú Egyesület ezen módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt létesítő

Részletesebben

Bendiák Kyokushinkai Közhasznú Karate Sportclub Alapszabálya

Bendiák Kyokushinkai Közhasznú Karate Sportclub Alapszabálya Bendiák Kyokushinkai Közhasznú Karate Sportclub Alapszabálya az 1989.évi II. tv valamint az 1997. évi CLVI. tv szabályai alapján a változásokkal egységes szerkezetben 10/1 Bendiák Kyokushinkai Közhasznú

Részletesebben

Logikusak(k) Oktatási, Kulturális és Sport Közhasznú Egyesület ALAPSZABÁLYA. (módosításokkal egységes szerkezetben)

Logikusak(k) Oktatási, Kulturális és Sport Közhasznú Egyesület ALAPSZABÁLYA. (módosításokkal egységes szerkezetben) Logikusak(k) Oktatási, Kulturális és Sport Közhasznú Egyesület ALAPSZABÁLYA (módosításokkal egységes szerkezetben) 2009 2 A Logikusak(k) Kulturális és Sport Egyesület Tagjai az Egyesülési jogról szóló

Részletesebben

A MEGYER TÖRZS DÉLI GYEPÜVÉDŐI LOVAS HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A MEGYER TÖRZS DÉLI GYEPÜVÉDŐI LOVAS HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A MEGYER TÖRZS DÉLI GYEPÜVÉDŐI LOVAS HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (Egységes szerkezetbe foglalva) 2015. február 12. A Megyer Törzs Déli Gyepüvédői Lovas Hagyományőrző Egyesület közgyűlése, az egyesülési

Részletesebben

A PASSÉ RITMIKUS GIMNASZTIKA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A PASSÉ RITMIKUS GIMNASZTIKA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A PASSÉ RITMIKUS GIMNASZTIKA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Tartalom: I. Általános rendelkezések II. A sportegyesület célja és feladatai III. A sportegyesület tagsága IV. A sportegyesület szervezete V. A

Részletesebben

FOGYATÉKKAL ÉLŐK SPORTSZERVEZETEINEK MAGYARORSZÁGI SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA

FOGYATÉKKAL ÉLŐK SPORTSZERVEZETEINEK MAGYARORSZÁGI SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA FOGYATÉKKAL ÉLŐK SPORTSZERVEZETEINEK MAGYARORSZÁGI SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA 2012 1 I. fejezet Általános Rendelkezések 1 1) A Fogyatékkal Élők Sportszervezeteinek Magyarországi Szövetsége (továbbiakban:

Részletesebben

TERCIA FOGLALKOZTATÁSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

TERCIA FOGLALKOZTATÁSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY TERCIA FOGLALKOZTATÁSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY A TERCIA FOGLALKOZTATÁSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az egyesület elvi alapja: Az egyesület olyan társadalmi szervezet, amely saját értékei alapján, önkéntesen szerveződik,

Részletesebben

FIATALOK KÉPZÉSÉT SZERVEZŐ, POLGÁRI NEVELÉSÉT TÁMOGATÓ (FIKSZ PONT) EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

FIATALOK KÉPZÉSÉT SZERVEZŐ, POLGÁRI NEVELÉSÉT TÁMOGATÓ (FIKSZ PONT) EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA FIATALOK KÉPZÉSÉT SZERVEZŐ, POLGÁRI NEVELÉSÉT TÁMOGATÓ (FIKSZ PONT) EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló

Részletesebben

- elfogadva a 2010. október 25-i közgyűlésen - I. fejezet Általános rendelkezések

- elfogadva a 2010. október 25-i közgyűlésen - I. fejezet Általános rendelkezések Az Árpád Gimnáziumért Közhasznú Egyesület Alapszabálya (I. sz. módosítás) - elfogadva a 2010. október 25-i közgyűlésen - I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: Árpád Gimnáziumért Közhasznú

Részletesebben