ASZENT ERZSÉBET KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKLAPJA JÚNIUS XXIII. évfolyam 10. szám

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ASZENT ERZSÉBET KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKLAPJA JÚNIUS XXIII. évfolyam 10. szám"

Átírás

1 ASZENT ERZSÉBET KATOLKUS ÁLTALÁNOS SKOLA DÁKLAPJA JÚNUS XX. évfolyam 10. szám g Kedves Gyerekek! prograntok es <1 lm li t ti ~ l " órák eml ékezetes poénjai g o melleu talán luanvozni f ogunk n J...ül ön ő s izealom- O g Eltelt ez a tan év is Van, nkinek jó lelt n mal megélt számonk érés ek S. Wass Albert Í11a g D bizonv itvanva. va n, aki nem Úgy Lil la az evet, " J/ egftlltultltl/l. hogy miudenki (J hegytetiin akar o o mint.s zere tte volna Eg" blzt o~ : ' halr it kell adni élni. unélk űl h ocy!tl/w;. h ogy boklogs ág et 1 t'. g g minde n ért! A Tt' D (' 11 ;~ isko lai év val l ási befeje- retljly megm ászásában rejlik" Ne keressétek te- O O w c. Sainos. hianvzik a halnadas nundeu napi éle- hat az iga zi munka és teljes ítmé nyek nélkül kiadot t g g tüllkb öl,' holott m'indenélt. annben részesül ünk - bizonyítványok csal ók a Yilllg ~lt A sikerért. a tuda- O O legyen az JDyagy OSSZ. öröm " agy szomorusag -. ~ é 1 1 nundig lleg kell dolgozni gyeke ~et ek meg- g g halava l m1...-zunk Kriszr usnak. aki 0 11 <ill mellet- erte rn mmd~ lll: de egy-eg~ ' tel1detelll\\dyedj el ~k el D O t ünk. és tcolyamates an felajánlja seg itséget Leg- az allagosna l jo bban Ett ő l leszlek egyeebek. erde- g g al ább ilyenkor köszömúk meg ezt! Sok nunden ért k ések. Sose legyetek s znr ke ill l~f:mberek!.ne f~ - D D tudunk lial ét adni! Egy-két példa a tan é vbő l ledjét ek. hog y sten nundenki t külodeges k épess é- D O A kicsi els ös ök megtanultak 11m. olvas ni. zekkel ruház fel. és l ehet ő s é g et biztosit arra. K~y g g számolni! Nekik telt el azenutem a leeavora abban azokat embertarsai szelgalataba n felhnsznrilja. Ke- D D ez a tan év! Nagyon üg yesek voltat...1k1ö lyass<1tok ress étek meg ezt a kér~s ség.e t.maga t okba~.l legye- g g sokat a nvaron! tek masok s zolgalatara! ga zi kincseket gyüjt setekt O D..i.. másodikoso k at so kat látogattam az év ~ ed\"t' s S z ül~k! K ös~"nj ük.a so k se.g itsé- g g tcolvamán és la2:\"ol ügyeseu és id d...ola...ozt ak. ge l. arnivel tamc~a tt~k skolankat es munkankat! O D Megtanultak a s~ rzl) ta L; :"l t és már ' Oü-ig 'tu chmk Cs ak úgy tudunk nu S nevelni. okt atni. ha együ tt g g számoln i Gyorsan ki tudjatok s zantohu. hogy a tess zük'.., O O zsebp énzböl meu uyi fagyit tudt ok \"euu! tt a vak áci ó! De WUlan L;; ered ez a szo. O D A harmadikosok e l s ő á ldozók lettek es és nut jelentell ere detileg? A \'ak ácia. lati n erede tű g g.tulélt ék" az e l s ő vi zsgájuknt is! Vegyé tek gyakran A latü i vacano kifejezés azon ban önm agabannem O D maaatokhoz az Olt áris zents éget! Ne fe le jtkezzetek jelent sem nyári szunetet. sem boldogs áget. sem g g el ; nyáron sem a gyónásról és az rendszeres M...ío- sza bads ágot. hanem m entess éget. hi ányt. üress éget O O zasról! Jele nt. A magya rba n vocaio d seholis "iskolai SZl- g g A negye dikesek és a hat odi k oso k S vrza- ner értelemben hon osedot t meg: el ső ma gyar SZl)- O O ga ztak és több tanuló Sike res felvételi ut an ballag ' eg~).e li if~sos em lítése x)1 ma.radt fenn V ;~ - g g el t őlunk! V igyázzatok magatokra. legyetek ott is kaci ó teh át az. nniikor lii ényzik az skola. a bara- D D ilyen szorgalmasak és kitart óak! tok, os ztá lytársak. Kivanom. hogy legyen tartalmas O g Az ölödi kesek egy kicsit nehe zen azoktak a ' abc iót~"'k.1 G) i íjtsetek. ~","'k-s"'1k é hn~ nyt szeréz- g O meg n fel ső tag...ozatot. de az ev végere mar elég jó zetek uj barat okat vagy já tszatok n reglekkel l Ne D D osztalyk özösségg é vá ltak! A k özös programok ért. csak a televizi óés a szanutog ép e l őt t üljetek' F6eg g g kir ándulások ért. az egy ütt megfő z ö tt leves ért. a pedig ne fe lej tkezze tek el arr ól. K'gy a stennek O O bevá ltható fabatka ért L;; lehet h ál át adni! mncs vakaciój a, jussatok el a vasarnap i sze ntnu- g g A hetedi kesek a Hará/talalml pályázatt al s ékr e S! O O Erdelvben voltak. SOk-S"'1k élméllllvel ga Zl"lagodt nk. Ahnas l ZS\lz;;anm O g sok lii élménvt szereztek. A l e g {obb~ n zol~ban az g O volt. ik1g y er ~':' södött n mn g ynrs~ gtlldal llk! N e fe- O g le]tsétek el az olt lakó magynw kat l g O Ked w s h:11:10ó O\' ok :uli ko~ok l E z a z é, O g n felvé te hkrő l szólt. d; me~é rte a w k tanul<'ls, mert g O mmdellki ló iskol<'lbn ke r\~t ~ lo:; t biztosan nzt L;; O O érzitek. K~y m ilyen hama r eltelt nz itt tölt ött idő. O OD Nem "'11)' leg meg e1 s6~kelll zgultatok. hogy llu - D O ) en lesz lll. lesz-e 1'l<u alol1k. 1Ut fogtok nllu ltu g g B ZOlll benne. K~ y a s ZtUlelek folgntag::a. a ~hak - O

2 A tan év legutols ó n apjait izvekezett va lamennv i oszt alv erdekésen, ért ékesen. sz~\m ko zt <l tó <l1 1 eltölteni Tanulóink sportn apon es h i lönbözö kiráudul ásokon, k özös prog:: ram oken vettek reszt Volta k, akik <l kiránd u lás alkalmava l úllntkert ben volt ak, mások tanít ón én ijuk s zúl ővá rosrit ntegattak meg. meg int mások múze unu órán vettek reszt Vcltak. akrk egyn apos i dőt ölt és t választe ttak. mások t öbbnaposra teryezt ek <l SZl hadidős programot. Egy-egy os ztály a ten n eszethe vagyak ózott. m ásc...k a uaa yva ros latnivalóit. l ehet ős é g e it vala aztottak Bizonyőra nunde u os ztály érdekes es sz ép élmé nyeke t tudc...tt volna csokorba szedni - k1 leli \'01 na eleg endő hely az újs ágba n, es elegend ő idő a foga lmaz asok elké szítésére. EUlek luian kél l...szraly progrnmja ró l olvas hane...k csupau ezen az oldalon: A: rolsó hét keddjén a: l!m éhminél slambl/,:10:ő W;'S.'l~l't 'l!n de:l!ff a: 5. os:tá~l'. A kö:ösell rölröff lapor..megn lsárolw k " magl/llkllak, Amikor a Páll/tcaifiúkat ra mi/hjk irodalo mból, ketté os:forftjk a: os : rá ~l'f Pálllrcaiakra és,-örös igesekre. Hetekig a:oll wrsenye:hink, ki hjd röbb kn!cál'r gy'ilte"i. (.-1 Pállltca;',k idej ében ws:llált péll: lem \'olt a kn:ycál'.- mi kn!icál}aink müanyagkorongak mltak J.Ha a ra/1ó"áko"jól \ isl!lkedtlillk. "agi' j ó mr a há: i felada f/mk. kaphattl/nk k1'l1jcá1-t, A: ös: s:egi" '!itötf krqicá1.iainkar a \'égén /e1 ásál'olwttl/k. A po l'tjkjk o~rall tárgyak mitak. (lme~'1.'k a Pál /ltca iak kol'ábml killcsllek s:ámítottak egi' gi'l!'ek s:ámám (p l,:törökm J:, med wcl/kol',t/ wggolyó. stbj r'olt, aki illkább érdelly'egi'e/..n "áltolta be a 1(jránáuCtunk. egyját ékorát. "agi' cgi' köz ös programot. Osztályunk a slambncfő z ö w /' se l~l ' mcttett döntött. Gyalog mentünk fel a: emléknnihöz. l diko nén i és Gábo" bácsi is velünk jött. \1indenki kivette a részet a mllkából (tűzrak ás. knnnphpncot ás. hagymaaprirás. srb.t, Js akinek lem votr dolga, a: a közeli erdőtfedezte f el, Különösen izgalmas volt e: most sz ámuukra. mert lámmk vaddisznot is. conint malacaival bemellf a: erdőbe..vtindenki //cg szerottc volna tal álni. Közben a.föszok ácsok" etk észitvttvk a: éte/r..-1 stembuc izlett...--l w rseny d öntetten lett. T"'1;lk. hogy a tané v során gyokran panaszkodnak ránk: E: mégis jóls/ken'ilt idő töltés volt, j ók voltunk és j ól is ére i nde maguakat. KJ'. hogy a többi tanítási nap 1/1.'/11 ilyen: Pitljlim 5,0, Mive l idén már tettünk egy kicsinek n em neve zhe t ő kirándulást Erdélybe. ezért úgy gondc...ltuk lazítu nk. és az él' vég i osztalykirandu last úgvueve zett szabadu los ze... b.'1kb,,'ul ejt Jük lleg::. Jt'uuus l -t-e rer"gelé ll az l"'lsztá l1l' <l 1 n"'n<ltm sz;llltunk. es beme u hnk egesz <l l' egalk...máslg Pestre. a Kelehbe, tt rönd séta után \' illaml"'lsra szmlttulk, majd meg egy kel' és gya k~ lils után m egérkezhlllk ú lcéhulkh...z. Swed Esc<lpe sza badulós z,...h lkhoz, A feb Llhulk aunyilx'll áll. K~y 6-7 td:; CSl"'lX"'l'tokba "ei'l-xh'e pl'ohál.llutk meg kijuhu <l krqjcál'okar..-1 csaparak a:ollban Ígi' 2dÖ j'hettek. hogy " megj'ásál'olnak " szl...b;i ból mnelybe ki leth ütk so rso h' <l. A Játek lelke nem <lz e rőbe n. sl...kb l inkabb az észben rejlett. Rejtvé nye ket kellett megfejt enu nk. log ikai úton kik öve tkeztenu dl...ge...b t. l' <lgy az ügyességünket próbára tenni L ege l ő s z ö r c é l s zer ű volt eszk özöket keresg élni <l szebabau. amiket k é s ő bb va lam ilve n úton felhaszn álh attunk. Sok lakntot kellet szrunkombinacióvnl kinyitni. ezekre a sze...ba bize...nyos elemei segitettek rajöruu Nos. j ókedvbő l nem n...lt lllany seho l. azt h iszem Nem tudom, nundenki l...lyon jól SZt).. rak ozott-e. luut én. inert az én csa patom ba még enek lés is Jutott két itjú tehets ég jón...taból. Hogy ős zint e legyek egy i dő u tán kezd tem csodá l kozni. hogy az aj t ó m ég nem uyi lt ki a hang rezgés in iatt. Ugy t ű nik a sze... ba t ervező i ezzel S számoltak A vég én v isze...nt legn agyo bb meglepet ésenu e kijutottunk. Sosern gc...ndc...[, tam n...na. tehát kellemes megl epetés vo lt. ne m kis sikerélm én nvel tarsulva Mindenki kivette a részt,l munkaból Z n a meg <l szóra ko zratasból/, Jó tudni. h..--.gy nem hagyt arn ki ezt <l napot. <l szabadulószobak után ugyan S m ég nem ert véget <l kiranchrlas Jutott idönk: emu S l'<l hlllut. igy kise bb csoportokb<lll d l' onu ltmlk d -,ed ehu, majd döben \' iss m erh utk a megbeszélt helyre, Olt még lllllllh g tudtm tk beszd getu egy kjcsjl 1 lég az élölém'ek reult'lzertmtlró l Í.. szó ese U <l galmlllx...k Ob il, Ezutiln "onalla l l' issl'llllentünk:. és ki-ki l"' U szá llt le <lhl'>! jl...bbna k 1<ltt<l, <l többseg Pecel en Tóth A J Ua JáZlum 1 0 le,?

3 (Búcsúzunk, skola újsá gunk utols ó sz ámá ba n m indig l eh e t ő s é ge t adunk a b a l la g ő k nak :ln ;,. Htg~ b úcs úszava lkat a nyi lvánossá g ele t árj ák. dén S(' t ört ént ez m ásk éppen..-\ k övetkez ő oldalakon ballag ók legszebb.jegfontosa bb emléke it olvashatj átok, va lam fut go nd ol:lt:li J.mt m űl t r ől és ; titokzatc... jö\ "őrti l. Fogadjá tok szerétettel írá saika t! LO\"llSZ Zsúfh, megijedtem. temtok. Sok adományt gn'íjföftli llk. és Rengeteg dolog fű ződik eh- Teljesen összeszokott csapa- még nnisorral is kcsztilmnk nekik. hez a nyolc évhez, igy nem igazan tot láttom. Ötödikben tottem. és nelll Rontélem. hogy o: iskola tudok kiragadni egy konkrét élményt. tudtam megbarátkozni a többiekkel. megtartja szevetetteljes ljgkönjt, Js De azt el tudom ll<...ndani. r-olt itt néhány ismerősöm o: el őz ő llinél több kisgyeroke t tudnak st<? K~y meg ism ertem so k dolgot és ér- iskokunb ól. Elősz ö r vel ük: borátkoz- felj vez érelni. zés t. megtanul tam szere nu. ő s zin t é - tam. Két és fj! évembe kcntlt. mire Ehhe: kérem s ten áldás át! nek len ni és l eg fő k é pp uralni lagam. jóban lettem mindenciveí, és a: oszés útgondc...lm. bölcsen l átni a dolgo- t ály rész ének ére ztem magam, bt E: nekern nagvonj óvolt. Tal án a legjobbak a táborok és a k ö ZJ.)S progrruuok voltr un. N agyon Jól Fogarasi-Kr auss Tanrás éreztem magam. Amike...r e l ő s z ö r beleptem A leg fontosabb. am it meg taúultam. hogy a s iker étráját nem le ebbe az iskol éba. nagyon fél tem. De het z...ebre tell k ézzel megm ász ni. unutan megis merked tem az osztálytarsainuu al, bodogan jártam nap miut na p kö zéjük. Gyorsan szerézrem barát...kat, és sok j ó ' élményben n...1t res zem ez alatt a nyolc ey alatt Soknt fejlődtem fizikailag és szellemi leg S, Sok táborban vo ür uu. és Jártam Szlová ki ábon m eg Erdé lyben is A t áborokat élve ztem a legj e...bban, mert ott sokat túra ztunk es nagyon-nagyon sokat játszottunk. Nagy...n élvezrem ezt a nyolc évet. Reru élem. K...gy a g im i is ilyen j Ó lesz Tudolll. hogy sokat kös zönhetek en nek az iskolanak. Solti DOl'Ot:m A legjobb él ményem az volt a nyolc év alatt. aniikor megn yelt ük a Hat ártalanul p..élyazntot. és elmehettunk együtt Erdélybe. Az uta z ás minden rés zél d veztern. Jó volt a buszozas. inert a jó tarsas ággal gyorsan eltelt az i d ő Nagyoll sokat tanultun k a kirándul ásból A legemlékezetesebb számomra a Szekelyk ö meg mászása n...lt. Elfáradta m. de megérte. mert nagy on szép n...1 <J kilát ás. Ma d árt ávlatb ól lnthattunk nundent. Azé rt S JÓ vot ez a kuúndulas. inert en akkor j ártam e lőször a hat áron k ívül. Nagyorl tetszett a többieknek S. és biztos. tcog.y örök enil ék marad Soha nem fogjuk elfelejteni az iskol ában tölt ött éveinket. sem a nyolc é" alatt kötött baráts ágokat és a sc...k szép eml éket! Dé1'oi Jltirloll Amiko,. ide BO/'m; Benedek. Aniikor ebbe a: iskolába Jöttem, meg em is sejtettem. mennyí csodálatos emlékem for ehhe : a: iskol áhozfűzni.. ~ An/kO" hatodik el' elej én bel éptem a: oszr ályba.féltem. hogy /l!11/ sikenil /(;d beilleszkcdnem. Szerencsére ez o félelmem Hem vált valora. Jó látni, lag)' amelletr. hag)' szinvonalas (: oktatás. ( kato/iki/s hit is nagyoll fall tos (: iskola életébe//. Hetedikben ErdJ~l'be s:<?rw: flik ( ki,.ál/ dlllás t (: os:tállyal, ahol hát,.ány os megérke: tl!11/, he~':etbe l1lé l 'ő gyamekel.:lek is segí-

4 riadtan hagvtum ott all)'lkál1wt..-l. sok Ková cs Botond gyetvk közott örömmel fedeztem fel Az els ö e mléke m oz, hogy /s",erősemie t. annkor de jöttem. sok i s merős.-l.; évek soral sok élmén)'':. 1) arcot lattam az ovibó l. Nem félteiu \'táll. knzdehnen Jutottlnk túl. Szivell."lgyoll. hane rn va rtam. mi nunde n sell.:mléks:.:m vissza mindenre, ami t ört énik elmúlt..-/to is. ami megmaradt bell - " ~ Sokat j átszottunk, szórakozrunk, l':"'. alta ami most is itt "?". am '-" ""'-'0ucsuzun F\:1a diva A ndnis Sc...k JÚ élményem volt ~~ be a; iskol ába. az os zt állva l. és nem csak az osztalv-.-1.; első nap senlat ll"" ismerk..inindulasc'lkoll. tem. Kicsit féltem. mi...s: velern. Remélem. JOYŐ ~ Li ilyen J Ó Lesznek-e b-a,.atonll? Vssszahúzódo Jó l töltöttuk az időnket 1 u",.-hg Jó l formált. s ann a jövő ben ls fonnaini '1 "1 szórako znujk, Jókat kirándultunk. f og. O Ész re S ~ 1l ve ttelll.. és un "ll cadikos lettem Elszállt n sok szép B il\ ~i r A n nl' ev.. A lig vartam r ~ Z1 a napot. H ClSt m égi s kics it félek. S:ijjartó A-inga Foe nhuam sincs, illi lesz veeb- lern. kik l; szjlek mellettem. k örul He tedúc fétévében j óttem ottem Bizom benne. hogy nundaz, anu t UU ~1l elviszek e l egend ő lesz ahhoz, b...~ meg álljam a helve rn Rerue lem. h..oev leaalabb anvnyi su p eudeket su 'i.ek majd a guunaziumbau, am ellllylt itt szeré ztem él mé nveket tudok s zerezn i a m ás ik. voltani. egyedul lltem o hátsó padaz új ' ~ h-. lúmban M mde n program. bon. Egy Q,.,)" odojon 1O;; am. Bemnamit Andras búc s i szervezett nekunk. ratkozott. o;tan xs;élgem:m vele, e rősehhe tette az oszt aívkozosséget. Ett ő l f tigg.:tl':1l11.:gyedul voltam. és elményekkel ~a zdag i h...lt bennun- 11.:,.t a sennerekben a barátaivat bekel. AmlV sok jó élményem van, sz élgerett. Sokszor odasnentem hozz á J / OS tt a búcsú. r ártam. Csu torka Boton d h..-.gy keli, ence valasztani nem 1.-; J/k besz élgetn i..-.:tán jóban lettem beva llont. tud ok. velnk. M égis fúrcsa érzések kavaúgl érzem. hogy rognak b': 11em. Bizon benne. 110gl Azt his zem. Jobb Mára má' ne m S kiván hatt am volna iga:all a barátaim. j ó les: nundaz, ami előttem áll. de kicsit aggódom. Tudom. hogy hol. de Fogarasi-Krans.. Flóra 1\lis kocli Noe! n':l mdon. hogyan fogom tölteni Enilékes zem. mmkor el ősz ór..aniikor tavaly megtudtuk e:lltál1 a napjaimat, s főképpell nem érkeztein d ; isko lába, Wg O izgnl- hogy utehet un k Erd élybe. nagyon tdol. hogy kikkel. r'aj on nnlyen társa/ mo tdnára i", les znek? r'aion lilit tam. ésfé ítvm. El sem 1Jtom kjp:el ömltun k. li. nnfog irt tortenni. Több hónapig k észu lfunk rá,,'ól11ak 1.'1 tőlem? És én lilit ;'árl/(ltok A : os; tállfi51ök,mk rogtö a g)i ijtöttünk az árváknak. K'!!)' seg its; ómnll al á vett minkvt. Js d : első hess unk. A felk é szül é sről fényk épe tt tthon vo ltani. E zentúl el tőltlk? napon nylgrargarorr 1./"d.:nh t. hogt, ket ~ s " ideót készitellüllk r-. fa jd auu másholl.:s;.:k otthall..: ; Wg"O' JÓ.'S;, Uj kön~l't: ;.:t. l!l ko" el é rkezett,l nagy na p, 'nat:yl1u.\ /i lld lg s;.:retettel gondolok elllbl.'l"l.'k, '!l do lgok. Túl SOklldk tfint zgu lh Ulk. Utullk SOl"all Sl1k erdekes m qid a rjgi orthallomra.. egl s; elw, Js ldt JWS':l ;d m rosok dol got l<itltuu;:. \'Oltak o dolgok. SaJl1<iltuk. h c~ )' ene a klni.u-.-1 ; Jwk soráll m illdl.' s;épen duh'tsra csak: e~\' s ze r kel1llhetdl s~-' ' b ' ohm 'Y. órök bo- Jó lett \"olna töl\()ször L-; kif1s;rult. ~\ )'o lc rátságok s;/il.:rr.:k. sok mindelt megfdl llllfllllk. és nem,'sdk t':sf11eg, de lelkileg is.m,ődtllllk..\fost. log,\" itt állokfjllábbdl már a;,skolán kim/. sok l'mljk hjmrag /xmlem. Tudom. hogl' mindd;ok. olll/ket m.:gjlt.:m. (1g1' l.:hetösjgek.:t /)'tottdk.: lőttl m. Xagy Gergö.\/ost. hogl' " iss;" "km'ok gdlldollli. 11':", dkarndk...s;em be ]ll11i a; első.'mljkek. RJg 'oltl.-1; ':Jk...k g-rorsoll fell!}t&....k..-lmkor efős:ör iskolálltl jottl!l1. s 4_,

5 l\ l oh o.~ H:i" jd Annkor e l ős zö r bel éprem ehhe az iskolaba es meg lattam az osztalytarsairn at. nagyon m egörü ltem. inert tudtarn, hog y er: egy JÓ k özöss ég lesz. Ez bebizonyos odot t 8. vég é re. A tan árok legtöbbje L'> szimpaukusna k t ű nt. ak ik pedig nem. azokka l is tiszt ézódt ak n problém ák. Nagyon sok szép eml ék (úz ide A magatartasom es a tu dasom vá ltozott. javult az évek során Kös zön h et ő ez az osztályfőnokomnek. Andras b ácsin.."lk. és <l remek os zralyk özössé gnek. Nagyon Uj UYOZJll fo g az Skola, luszen ez vol t az els ö hely va lam en nyiünk életében. ahol elkea i 111l1k neve lödni u ö ve l ő dni Krekács Dalma L egfontosabb élmény? Nem is tudom. Xl índen pillanat j ó volt. Persze. ncküok is voltak 'OSS: pitlanaraink; de mindig kintásztunk d kellemetlen helyzetokből. Hogy nuért? s lert ha l/em is l átszott, legbeltil nnndig tudtuk; hog,. vedeni kell a másikat. Mert nn összetartozunk. -'/im/ell pillanot fo ntos l olt. Fontos m it mi" d d:ért, hog,. most igl" álbllnk a kils:öbön...l/indell pillanat értékes..m ég akkor is, ha lem is gondolnánk. P~t l'r Bl'lcl' Anuh11' ltlf m<ldlkba n ide jöttem. félt em. h '--""'f!:p l tud,--1k ul<ljd lleil eszkedlll 1\lór nem is tlld '--11ll. h '--""'f!:y<lu töl1 ent. CS<lk ml"(l entebzem. h,--""'f!:y könnyeu meut. mivel <l többiek seg i tettek nek em Egy ked\"es. seg itökész. l"lsszetartó c:mp<llot i,>mertem meg nz itt eltöltött e\" eln alntt Kfejezetten ktszellek nz,--1szttilykirtilldtj1úsok. nlwl nngyou j ól szómkoztmn SZ,--111k1t11 snn'el <lz '--1S ztólytó l búcsúzom KirtiZr Jiklód a E mléks:em, első "ap d: isk o lába" mindenki fjlős \"Olt, senki "em mert megs:ólaln i. Teltek-nuíltak a napok, éwk, Js <.'glte több Jlménnyel ga:dagodtunk: os:tázlkirándlllások, táborok, w rsenyek. A: Jn legjobb élmjnyem a csille bérci Kalandpmkos kirándlllás mr..-l: rets:ett a legjobban A táborok kö:lil lekelll a csobánkai mt a legjobb, mert OTT l'olt/mk a: os:tályból a legt öbben. Ernlekszem a: éj szokoi túrakra. a szabadprogramokra. a hajnalig tartó besz élget ésekre. E: a 8 á felejthetetlen les: a s:ámomm. Reinélem. nem felejt el senki minket, d Hdíetetten oszt ályn Al oln:i.' Bogl:id'::t M ie l őtt e l s ős letteiu. anyun tat fe lkerest ékhogy szerepelne m kelleile az évuvitó műa or ban En enne k u a gyon ömlt em. a a próbakon nundig izgultam Végül túl éltem ezt az eseményt. Doteesek F anni Legfontosabb emlék.? Olyan nincs! Nem lnszcm, /tog' a: eml ékeinket ko tegonz álni lehet. M inden eml ék: meghatá rozza, hogy kik vagyunk, kik les:/ink, ez ért szevintem azt /ol/dani, hogl' e: l 'agl' azfontosabb, lehe tetlen. _-l nevetések. a s:omoní pillana tok, a viták gl"dllolvon fontosak a s:ámomra. Szepék voltok. fontosak. elmúltak. Persze. persze, életlilk fontos rés:e a: elmúlás, de d:értf4.f. Az e l s ő nap okban, arnikor Fu rcsa á :és les: itt Wg'li nem kisérhete tt he anyuru. nag von a: iskolát, elvá lni a: oszt álvtársokt ót, meg ijedtem. uuvel idegen volt nekem a barátok r ól, a ta" árokto"l. T/Íl sok nundeu. Azonlxan L11n;u megazok- eml ék: k öt ho::il}uk ahhoz, hogy csak tam. es szeré ztem barát ok at. Ígl' el wtfjak menni. Em l ékszem. n pndt árs nnuual Ti, alak itt maradtok, haszl1l11klg lemaradt unk n fe ladnnu egol- natjatok ki minden p illanatot t Ne da sról K ati 1l\~ Ú. meg Erzsike n éni hagljátok elfutni a pereckett Ne tartsegítell ne kunk. Nagyon kedve sek satoc haragot, lem éri meg.' Legyetek voltak. A fe l s ő tagozat n agyon izga1- boldogok egnitt Secrezzetok sok J Ó, ma s volt Az új ta nárok. új tantargya k sz ép emléket, és ' a,fjátok másoknak is melle tt az i'> újdonság vo lt. hogy ál- itveneket í lnndóan veszekedtu nk. Még <l legap- ' Ne fe ledj étek: Nem csok: a: a r óbb dolgokon is kepesek vo ltunk fontos, hogl' mit hoztok el, hone rn a: öss zekapni. Szerencse re ez elmult is. hogy mit hagl tok ott.' nkabb összetartó lelt az os zt ály. 1\lost JöYüllk rú. hog y me.lllly dlit d fecserdhlltk yeszekedess et anu t m tisra ls ít1niithauunk yohn NagYOll fog: l~k ~m llltinyozju nz '--1szttily. és <lz eg)iltt töltött dö, Rellld~m. 1l<1 ehnegyü.llk, n em fog t,--1k d felejtelú m ulketl S 'emélem. K1gy nem tt1gjuk dfdejten i egy m jst. lúszell ez H1lt <l mi HiH etetlen Os ztj yuuld

6 CBat:záo6k..,. Z77ZaJa M indenható stenünk! máásó{j szüniá'őre tes=lk azt. ami nekiink lt.?m sikertilt. senuni hasz na sem szanna zik. mádkozzuk: a botlog ókért. hogy saját ment s meg ('ngelll, U ra m! Ebben az iskolai k özöss égbeu boldogságuk keresése me /hm észrere- A ttól a naptól. amely nem im áds ággal 1l1...ljara Jelenünk meg így együtt szi- gyék: csak /Így tehetnek: boldogok, ha ke zdőd ik, ned el őtt, hogy m ég. egyszer k öszone- a k őnitöttük l évő világot isfonnatjak. ji ame ly nem hálaad..assal. stent ölt a- k t mondjunk ri kapott jók ért alakitj ák. s:orgalmas mnnk ával, Js vol vég ződ ik, Gondvisel ö szeréteted kis ért önmagnkat isjobb áreszik. A lust álkod ást ól. n k é s ő i felkelé s től. eddig a n apig. Most búcsúzáskor U,./11lk, re irány ítsd a ballagó- amely a ros szra val óhajlamnak ked- lyen kérdé sek ébre dnek ben nu nk. kat.' A iá ndékozd ml!g őke t tis ztánl á- Yez. t~1i sll\e r t ük-e aja ndéka idat? Nyilt lé- r ássol. hogyfelismerj ék a helyes urat. A léha szórakozastól. amel y gyöngí ti lekkel fogadtuk -e n tanitast. ame lyet s a:on rendithetetlemtl haladjanak. önu rahua mat. és fog ékonnyá ten n ebben az iskolab an kap tunk? Ert ékel- Ori zd meg őke t hűs égben Js bún urun. tük-e elég gé. hogy Ve led egy fedél cgmuís iránti testvéri szete tetben. A pénz k önnye lm ű elszórá sától. alatt lehettü nk? Távoztass d röhik mindent. (11l1 i 111!m amelyet esetleg nem is én kerestem Tudjuk, hogy nundig vartal cgl'cl/!s, am i 1l!m t isztess éges és 1em meg. bennünket. Nemcsak a k özös szent- becsutetes. Tanítsd mcg őket, hogl' A veszekedős. megszól óslly<1 J...1óL mis éken. hanem napk özben vagy ta- önként, szabadon engedetmeskedje- melye ket T ő l ed sosem h allhattam iutas utan S, hogy megha llgasd pana- nekel öljároiknak. vo lna. szainka t. k éréseink et. Té' sz ólt ál hoz- Adj, hogl' élvezzék sz ép vil á- A viszalyko d..ost ól. ve rseng és e kt ő l. zank n szép és kedr es órákban, ame- godet. s öntticnek ajándé kaidnak. dl! melyek pértoskcdáshoz vezetnek. lveke t az ÍJlL-;ng eltörölhetet len eml é- tartsd töltik a mohóság és Jlw:l!ll'ágl" ment s me g enge m. Uraurl keként vis zunk magunkkal. dé' n ne- szellemét. H."'!!-y lelkeru nundig LX1hl 1g és halahá perce kkel is Te k észített él d ó A dd, hog\' vidám alkotoked v- va l telt legyen,..d d lk.'g Ura m, kérnlinke t az éle t kuzdelmeire. nek örvondienek; de m inde n más cél lek! Csak röv id idő valaszt d at- fölött a Te ~lkaratoj lebegjen el őttuk. H."'!!-y azunt elenul Kris ztua b ékéje tól. hogy l~i iskolaba l épjünk Nehéz Kris ztus. a mi Urunk által, töltse d szi vemet. felad..nt Y<Ír rauk: tanusacot kell ten-.-1 jie N H."'!!-y mindig nyug odtan és tiszta tenunk az életben az evangel iunuól kintett el n éz heesek az einberek sze- Gya rlós águ nk tudataban nem m ébe. fogadke zunk. ink ább k érunk Seg its. Az olyan s zr u u dő t ő l. amely puhánnyá H."'!!-y szá mból cs ak tiszta beazed. hogy um lasztasnmk at jóvétehess uk! teszi az embert. amely csa k henyél és- b átont ószó hangozz ék. gy pró b,'ijlk \'l SZOnOZlll szijlelllb lé'k ben telik. H."'!!-y lltallll lllllltiig egyenesek legyeés tan,'irmnknnk <i kk1zatat, Seg ts. s amelylx'll nz értelellek és a SZi\'llek n é'k. hl."'!!-y él etünket n halnhg tartó hü-;ég H."'!!-y kezem et lllig szi ves é'n nyújt- Llzt,,1S nlae<lm ~ p i t hes sük! El lgedd.. sa m. ha adni, sé'gileni kell hl."'!!-y leendl'l otthonmnk a keresztény H."'!!-y sziw m kitnl1l1jon, s nz em berek lelkiséget sug<írozz..'ik a n l<ígba l Se- szüks égét megérezzem gits h..i\ at<ísunk l"'letöltésél"'lell. l."'!!-y H."'!!-y lundenben a Jót hissnm meg, mtulk<ínkkal m indig a Te <...l's z..'ig<.xlat H."'!!-y akara k1m llujldlg afd é \'ezesse építsük l Az emmauszi muty<uly...kkal golkk...lat<l1mal. SLlY<l1ma!. tett el.lllel. k~liulk : marad yd illll.::. Un ulkl Ali] am i felé' mel lllejjettünk az élet J...iizdellllelbelL <Íld,1 a dd m eg lt'lu, kt'l'lek! meg örömelllkel é's szenteld lué'g könnyeinket, Ne eng edd.. hogy els zab d Amen Jmlk Tő le d. hanem tnrts meg mulket. mlllt T ieidet! Amé'n,')'oks:or wlljllk, hogr a f idtd lok a jörö rl! /é1l.l'sége, So- 4 6 ~ kat rór/mk től lik, abba1l bi:tmk, hogr ök jobbml

7 r HREK A K érnia Tehets éggondoz ó Levelez éses Országos Tanu lmányi Verseny idei eredményei: 705ztá1y : Moln ár László Piti Lóránd 1\ arton Al111a Ková cs ZSUZS S z ő l l ősv Blanka S. osztály: Péter Bence Dolecsek Fanni Molnár Boglárka K ladiva András Mohos Dá\"iJ \.:1:.. helyezés. helyez és 1\", helyezés v. hel yezés \ '1 helvezes. helyezés. helyezés 1\', helvezes Y. helyezés Y helvezes MA":K t ábor. turn us július ~- t ől 8-ig MA":": t ábor. turnus július ll -tő l S-ig tr l._.. _.._.. _.. _.._.. _.. _.._.. _.. _.._.. _.. _..J o o--- : kez ő tan évrel A tan évzár ón vehet- : ték át a jutalmu kat az de i : tanév dija zottai N évsoruk at j a me ll ékletben olva shatja- v tok. A tanulmán yi ve rseny : helvezettjein ek n évsor át S a : mell ékletben talaljatok meg : A hosszú, sikerekben : gazdag tanév /lfán töltsétek : kellemesen, vidáman a 11\"(1 - : rat. s készüljetek: fel a követ- : A nyári szünet idején '--'!~ i va tal o s ügyek int éz ése i U GY~LE'r DOBEN. ' SZERDANKENT _._._._._._ j Az isko laban hagvett ruh ákat (sapka. cipó. kab át. tornafel- t szetelés. stb.) es J tanterm ekben talált tárgyakat (es emvő.] ételes doboz. ceruzák.... stb.) július l -j én knr ita sz céll a l t els zallitjuk J Z iskola é pületé b ő l : A k é s ő b bi ekben nem tudjuk. az tt feledett tárava _. kat vissza-tl szolg áltatni. 1 Kellemes pihenést, jó szórakozást, szép vakációt!. _ A tanévnyitó augusztus 31-én 17 órakor kezdődik a r ómai katoliku s templomban,, VSZONTLATASRA! ~ - 1 1

8 i Ziildségck történelemh űl Történe/em: naivészen ág.. Forradalom: egy or s zág ba n <l po liti kai és gilzda aágj ügyek kihú zása. Zöldségck természetismerethűl Hőingá s : a) A Co -ok közti változá s... b) A Nap h őm é rs é klet ét mut atj a meg... c) A Nap h őm é rs é klet ének összeado tt és elosztott eredm énve... Térkép: a) egy ado tt hely fe lüln ézett mása b) h e y i s é g mutat ó Eghajlatmodosito t ényezok: m élyvizi áramlat...~ z áp fogfeliilete. a) hezves -. b) repc és S:ökőév: a) egy nappal hosszabb év b) 4 évente ün nepelj ük c) 4 évente van. amikor az Olimpia Diktatúra: a z a helyzet. a nukor a zt kell csinálni. am.it a nagy obb rangú mond nkvizíci ó: a nép szórakoztatas ár a. a z emberek és a z á lla tok legvilkol tisárn v al ó... amiko r egy adott terü letert versengenek Be telepítés: a z allam betel épül a z orsza gba ; egy adott népet behurcolnak egy helyre. azt adj ak nekik otthonnak o.1'01"ot: az esz és il z értelern fontoss ág tit hangsúlyo zza Polgárháború: a polgárok összecsapnak a kir.ilya L es annak pártol óival Kuruc: a tör ökök ellen har coló katona ; il Habsburg-udva r gya logos katon aja Xlt': LaJOS: lekeste a spa nyol ör ökösödési h ábor út: a z anglik án egyház alapítója. magyar király LutherMárton. lá zadast ind ított Pá:mán)' Péter: refo rm átus tnn it ó: refo rm átus Újító Zri nyi J Jiklós: a szigetva r csa ta kirohanója Robespierre: angol származású amerika i elnök íí'oshington: a vi llámh árit ó atyja A mevig o r'espnccí: ráj ött arra.bogv a Föld g ömbe l vű Készült a Szent Erzsébet Katolikus Általános skolában Pécelen. a Kossuth tér 7. szám alatt 150 példányban, belso használatra. Készltelték a Voluntas klub tagjai Tanárszerkesztő: Molnárné Cselőtel ildikó