ASZENT ERZSÉBET KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKLAPJA JÚNIUS XXIII. évfolyam 10. szám

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ASZENT ERZSÉBET KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKLAPJA JÚNIUS XXIII. évfolyam 10. szám"

Átírás

1 ASZENT ERZSÉBET KATOLKUS ÁLTALÁNOS SKOLA DÁKLAPJA JÚNUS XX. évfolyam 10. szám g Kedves Gyerekek! prograntok es <1 lm li t ti ~ l " órák eml ékezetes poénjai g o melleu talán luanvozni f ogunk n J...ül ön ő s izealom- O g Eltelt ez a tan év is Van, nkinek jó lelt n mal megélt számonk érés ek S. Wass Albert Í11a g D bizonv itvanva. va n, aki nem Úgy Lil la az evet, " J/ egftlltultltl/l. hogy miudenki (J hegytetiin akar o o mint.s zere tte volna Eg" blzt o~ : ' halr it kell adni élni. unélk űl h ocy!tl/w;. h ogy boklogs ág et 1 t'. g g minde n ért! A Tt' D (' 11 ;~ isko lai év val l ási befeje- retljly megm ászásában rejlik" Ne keressétek te- O O w c. Sainos. hianvzik a halnadas nundeu napi éle- hat az iga zi munka és teljes ítmé nyek nélkül kiadot t g g tüllkb öl,' holott m'indenélt. annben részesül ünk - bizonyítványok csal ók a Yilllg ~lt A sikerért. a tuda- O O legyen az JDyagy OSSZ. öröm " agy szomorusag -. ~ é 1 1 nundig lleg kell dolgozni gyeke ~et ek meg- g g halava l m1...-zunk Kriszr usnak. aki 0 11 <ill mellet- erte rn mmd~ lll: de egy-eg~ ' tel1detelll\\dyedj el ~k el D O t ünk. és tcolyamates an felajánlja seg itséget Leg- az allagosna l jo bban Ett ő l leszlek egyeebek. erde- g g al ább ilyenkor köszömúk meg ezt! Sok nunden ért k ések. Sose legyetek s znr ke ill l~f:mberek!.ne f~ - D D tudunk lial ét adni! Egy-két példa a tan é vbő l ledjét ek. hog y sten nundenki t külodeges k épess é- D O A kicsi els ös ök megtanultak 11m. olvas ni. zekkel ruház fel. és l ehet ő s é g et biztosit arra. K~y g g számolni! Nekik telt el azenutem a leeavora abban azokat embertarsai szelgalataba n felhnsznrilja. Ke- D D ez a tan év! Nagyon üg yesek voltat...1k1ö lyass<1tok ress étek meg ezt a kér~s ség.e t.maga t okba~.l legye- g g sokat a nvaron! tek masok s zolgalatara! ga zi kincseket gyüjt setekt O D..i.. másodikoso k at so kat látogattam az év ~ ed\"t' s S z ül~k! K ös~"nj ük.a so k se.g itsé- g g tcolvamán és la2:\"ol ügyeseu és id d...ola...ozt ak. ge l. arnivel tamc~a tt~k skolankat es munkankat! O D Megtanultak a s~ rzl) ta L; :"l t és már ' Oü-ig 'tu chmk Cs ak úgy tudunk nu S nevelni. okt atni. ha együ tt g g számoln i Gyorsan ki tudjatok s zantohu. hogy a tess zük'.., O O zsebp énzböl meu uyi fagyit tudt ok \"euu! tt a vak áci ó! De WUlan L;; ered ez a szo. O D A harmadikosok e l s ő á ldozók lettek es és nut jelentell ere detileg? A \'ak ácia. lati n erede tű g g.tulélt ék" az e l s ő vi zsgájuknt is! Vegyé tek gyakran A latü i vacano kifejezés azon ban önm agabannem O D maaatokhoz az Olt áris zents éget! Ne fe le jtkezzetek jelent sem nyári szunetet. sem boldogs áget. sem g g el ; nyáron sem a gyónásról és az rendszeres M...ío- sza bads ágot. hanem m entess éget. hi ányt. üress éget O O zasról! Jele nt. A magya rba n vocaio d seholis "iskolai SZl- g g A negye dikesek és a hat odi k oso k S vrza- ner értelemben hon osedot t meg: el ső ma gyar SZl)- O O ga ztak és több tanuló Sike res felvételi ut an ballag ' eg~).e li if~sos em lítése x)1 ma.radt fenn V ;~ - g g el t őlunk! V igyázzatok magatokra. legyetek ott is kaci ó teh át az. nniikor lii ényzik az skola. a bara- D D ilyen szorgalmasak és kitart óak! tok, os ztá lytársak. Kivanom. hogy legyen tartalmas O g Az ölödi kesek egy kicsit nehe zen azoktak a ' abc iót~"'k.1 G) i íjtsetek. ~","'k-s"'1k é hn~ nyt szeréz- g O meg n fel ső tag...ozatot. de az ev végere mar elég jó zetek uj barat okat vagy já tszatok n reglekkel l Ne D D osztalyk özösségg é vá ltak! A k özös programok ért. csak a televizi óés a szanutog ép e l őt t üljetek' F6eg g g kir ándulások ért. az egy ütt megfő z ö tt leves ért. a pedig ne fe lej tkezze tek el arr ól. K'gy a stennek O O bevá ltható fabatka ért L;; lehet h ál át adni! mncs vakaciój a, jussatok el a vasarnap i sze ntnu- g g A hetedi kesek a Hará/talalml pályázatt al s ékr e S! O O Erdelvben voltak. SOk-S"'1k élméllllvel ga Zl"lagodt nk. Ahnas l ZS\lz;;anm O g sok lii élménvt szereztek. A l e g {obb~ n zol~ban az g O volt. ik1g y er ~':' södött n mn g ynrs~ gtlldal llk! N e fe- O g le]tsétek el az olt lakó magynw kat l g O Ked w s h:11:10ó O\' ok :uli ko~ok l E z a z é, O g n felvé te hkrő l szólt. d; me~é rte a w k tanul<'ls, mert g O mmdellki ló iskol<'lbn ke r\~t ~ lo:; t biztosan nzt L;; O O érzitek. K~y m ilyen hama r eltelt nz itt tölt ött idő. O OD Nem "'11)' leg meg e1 s6~kelll zgultatok. hogy llu - D O ) en lesz lll. lesz-e 1'l<u alol1k. 1Ut fogtok nllu ltu g g B ZOlll benne. K~ y a s ZtUlelek folgntag::a. a ~hak - O

2 A tan év legutols ó n apjait izvekezett va lamennv i oszt alv erdekésen, ért ékesen. sz~\m ko zt <l tó <l1 1 eltölteni Tanulóink sportn apon es h i lönbözö kiráudul ásokon, k özös prog:: ram oken vettek reszt Volta k, akik <l kiránd u lás alkalmava l úllntkert ben volt ak, mások tanít ón én ijuk s zúl ővá rosrit ntegattak meg. meg int mások múze unu órán vettek reszt Vcltak. akrk egyn apos i dőt ölt és t választe ttak. mások t öbbnaposra teryezt ek <l SZl hadidős programot. Egy-egy os ztály a ten n eszethe vagyak ózott. m ásc...k a uaa yva ros latnivalóit. l ehet ős é g e it vala aztottak Bizonyőra nunde u os ztály érdekes es sz ép élmé nyeke t tudc...tt volna csokorba szedni - k1 leli \'01 na eleg endő hely az újs ágba n, es elegend ő idő a foga lmaz asok elké szítésére. EUlek luian kél l...szraly progrnmja ró l olvas hane...k csupau ezen az oldalon: A: rolsó hét keddjén a: l!m éhminél slambl/,:10:ő W;'S.'l~l't 'l!n de:l!ff a: 5. os:tá~l'. A kö:ösell rölröff lapor..megn lsárolw k " magl/llkllak, Amikor a Páll/tcaifiúkat ra mi/hjk irodalo mból, ketté os:forftjk a: os : rá ~l'f Pálllrcaiakra és,-örös igesekre. Hetekig a:oll wrsenye:hink, ki hjd röbb kn!cál'r gy'ilte"i. (.-1 Pállltca;',k idej ében ws:llált péll: lem \'olt a kn:ycál'.- mi kn!icál}aink müanyagkorongak mltak J.Ha a ra/1ó"áko"jól \ isl!lkedtlillk. "agi' j ó mr a há: i felada f/mk. kaphattl/nk k1'l1jcá1-t, A: ös: s:egi" '!itötf krqicá1.iainkar a \'égén /e1 ásál'olwttl/k. A po l'tjkjk o~rall tárgyak mitak. (lme~'1.'k a Pál /ltca iak kol'ábml killcsllek s:ámítottak egi' gi'l!'ek s:ámám (p l,:törökm J:, med wcl/kol',t/ wggolyó. stbj r'olt, aki illkább érdelly'egi'e/..n "áltolta be a 1(jránáuCtunk. egyját ékorát. "agi' cgi' köz ös programot. Osztályunk a slambncfő z ö w /' se l~l ' mcttett döntött. Gyalog mentünk fel a: emléknnihöz. l diko nén i és Gábo" bácsi is velünk jött. \1indenki kivette a részet a mllkából (tűzrak ás. knnnphpncot ás. hagymaaprirás. srb.t, Js akinek lem votr dolga, a: a közeli erdőtfedezte f el, Különösen izgalmas volt e: most sz ámuukra. mert lámmk vaddisznot is. conint malacaival bemellf a: erdőbe..vtindenki //cg szerottc volna tal álni. Közben a.föszok ácsok" etk észitvttvk a: éte/r..-1 stembuc izlett...--l w rseny d öntetten lett. T"'1;lk. hogy a tané v során gyokran panaszkodnak ránk: E: mégis jóls/ken'ilt idő töltés volt, j ók voltunk és j ól is ére i nde maguakat. KJ'. hogy a többi tanítási nap 1/1.'/11 ilyen: Pitljlim 5,0, Mive l idén már tettünk egy kicsinek n em neve zhe t ő kirándulást Erdélybe. ezért úgy gondc...ltuk lazítu nk. és az él' vég i osztalykirandu last úgvueve zett szabadu los ze... b.'1kb,,'ul ejt Jük lleg::. Jt'uuus l -t-e rer"gelé ll az l"'lsztá l1l' <l 1 n"'n<ltm sz;llltunk. es beme u hnk egesz <l l' egalk...máslg Pestre. a Kelehbe, tt rönd séta után \' illaml"'lsra szmlttulk, majd meg egy kel' és gya k~ lils után m egérkezhlllk ú lcéhulkh...z. Swed Esc<lpe sza badulós z,...h lkhoz, A feb Llhulk aunyilx'll áll. K~y 6-7 td:; CSl"'lX"'l'tokba "ei'l-xh'e pl'ohál.llutk meg kijuhu <l krqjcál'okar..-1 csaparak a:ollban Ígi' 2dÖ j'hettek. hogy " megj'ásál'olnak " szl...b;i ból mnelybe ki leth ütk so rso h' <l. A Játek lelke nem <lz e rőbe n. sl...kb l inkabb az észben rejlett. Rejtvé nye ket kellett megfejt enu nk. log ikai úton kik öve tkeztenu dl...ge...b t. l' <lgy az ügyességünket próbára tenni L ege l ő s z ö r c é l s zer ű volt eszk özöket keresg élni <l szebabau. amiket k é s ő bb va lam ilve n úton felhaszn álh attunk. Sok lakntot kellet szrunkombinacióvnl kinyitni. ezekre a sze...ba bize...nyos elemei segitettek rajöruu Nos. j ókedvbő l nem n...lt lllany seho l. azt h iszem Nem tudom, nundenki l...lyon jól SZt).. rak ozott-e. luut én. inert az én csa patom ba még enek lés is Jutott két itjú tehets ég jón...taból. Hogy ős zint e legyek egy i dő u tán kezd tem csodá l kozni. hogy az aj t ó m ég nem uyi lt ki a hang rezgés in iatt. Ugy t ű nik a sze... ba t ervező i ezzel S számoltak A vég én v isze...nt legn agyo bb meglepet ésenu e kijutottunk. Sosern gc...ndc...[, tam n...na. tehát kellemes megl epetés vo lt. ne m kis sikerélm én nvel tarsulva Mindenki kivette a részt,l munkaból Z n a meg <l szóra ko zratasból/, Jó tudni. h..--.gy nem hagyt arn ki ezt <l napot. <l szabadulószobak után ugyan S m ég nem ert véget <l kiranchrlas Jutott idönk: emu S l'<l hlllut. igy kise bb csoportokb<lll d l' onu ltmlk d -,ed ehu, majd döben \' iss m erh utk a megbeszélt helyre, Olt még lllllllh g tudtm tk beszd getu egy kjcsjl 1 lég az élölém'ek reult'lzertmtlró l Í.. szó ese U <l galmlllx...k Ob il, Ezutiln "onalla l l' issl'llllentünk:. és ki-ki l"' U szá llt le <lhl'>! jl...bbna k 1<ltt<l, <l többseg Pecel en Tóth A J Ua JáZlum 1 0 le,?

3 (Búcsúzunk, skola újsá gunk utols ó sz ámá ba n m indig l eh e t ő s é ge t adunk a b a l la g ő k nak :ln ;,. Htg~ b úcs úszava lkat a nyi lvánossá g ele t árj ák. dén S(' t ört ént ez m ásk éppen..-\ k övetkez ő oldalakon ballag ók legszebb.jegfontosa bb emléke it olvashatj átok, va lam fut go nd ol:lt:li J.mt m űl t r ől és ; titokzatc... jö\ "őrti l. Fogadjá tok szerétettel írá saika t! LO\"llSZ Zsúfh, megijedtem. temtok. Sok adományt gn'íjföftli llk. és Rengeteg dolog fű ződik eh- Teljesen összeszokott csapa- még nnisorral is kcsztilmnk nekik. hez a nyolc évhez, igy nem igazan tot láttom. Ötödikben tottem. és nelll Rontélem. hogy o: iskola tudok kiragadni egy konkrét élményt. tudtam megbarátkozni a többiekkel. megtartja szevetetteljes ljgkönjt, Js De azt el tudom ll<...ndani. r-olt itt néhány ismerősöm o: el őz ő llinél több kisgyeroke t tudnak st<? K~y meg ism ertem so k dolgot és ér- iskokunb ól. Elősz ö r vel ük: borátkoz- felj vez érelni. zés t. megtanul tam szere nu. ő s zin t é - tam. Két és fj! évembe kcntlt. mire Ehhe: kérem s ten áldás át! nek len ni és l eg fő k é pp uralni lagam. jóban lettem mindenciveí, és a: oszés útgondc...lm. bölcsen l átni a dolgo- t ály rész ének ére ztem magam, bt E: nekern nagvonj óvolt. Tal án a legjobbak a táborok és a k ö ZJ.)S progrruuok voltr un. N agyon Jól Fogarasi-Kr auss Tanrás éreztem magam. Amike...r e l ő s z ö r beleptem A leg fontosabb. am it meg taúultam. hogy a s iker étráját nem le ebbe az iskol éba. nagyon fél tem. De het z...ebre tell k ézzel megm ász ni. unutan megis merked tem az osztálytarsainuu al, bodogan jártam nap miut na p kö zéjük. Gyorsan szerézrem barát...kat, és sok j ó ' élményben n...1t res zem ez alatt a nyolc ey alatt Soknt fejlődtem fizikailag és szellemi leg S, Sok táborban vo ür uu. és Jártam Szlová ki ábon m eg Erdé lyben is A t áborokat élve ztem a legj e...bban, mert ott sokat túra ztunk es nagyon-nagyon sokat játszottunk. Nagy...n élvezrem ezt a nyolc évet. Reru élem. K...gy a g im i is ilyen j Ó lesz Tudolll. hogy sokat kös zönhetek en nek az iskolanak. Solti DOl'Ot:m A legjobb él ményem az volt a nyolc év alatt. aniikor megn yelt ük a Hat ártalanul p..élyazntot. és elmehettunk együtt Erdélybe. Az uta z ás minden rés zél d veztern. Jó volt a buszozas. inert a jó tarsas ággal gyorsan eltelt az i d ő Nagyoll sokat tanultun k a kirándul ásból A legemlékezetesebb számomra a Szekelyk ö meg mászása n...lt. Elfáradta m. de megérte. mert nagy on szép n...1 <J kilát ás. Ma d árt ávlatb ól lnthattunk nundent. Azé rt S JÓ vot ez a kuúndulas. inert en akkor j ártam e lőször a hat áron k ívül. Nagyorl tetszett a többieknek S. és biztos. tcog.y örök enil ék marad Soha nem fogjuk elfelejteni az iskol ában tölt ött éveinket. sem a nyolc é" alatt kötött baráts ágokat és a sc...k szép eml éket! Dé1'oi Jltirloll Amiko,. ide BO/'m; Benedek. Aniikor ebbe a: iskolába Jöttem, meg em is sejtettem. mennyí csodálatos emlékem for ehhe : a: iskol áhozfűzni.. ~ An/kO" hatodik el' elej én bel éptem a: oszr ályba.féltem. hogy /l!11/ sikenil /(;d beilleszkcdnem. Szerencsére ez o félelmem Hem vált valora. Jó látni, lag)' amelletr. hag)' szinvonalas (: oktatás. ( kato/iki/s hit is nagyoll fall tos (: iskola életébe//. Hetedikben ErdJ~l'be s:<?rw: flik ( ki,.ál/ dlllás t (: os:tállyal, ahol hát,.ány os megérke: tl!11/, he~':etbe l1lé l 'ő gyamekel.:lek is segí-

4 riadtan hagvtum ott all)'lkál1wt..-l. sok Ková cs Botond gyetvk közott örömmel fedeztem fel Az els ö e mléke m oz, hogy /s",erősemie t. annkor de jöttem. sok i s merős.-l.; évek soral sok élmén)'':. 1) arcot lattam az ovibó l. Nem félteiu \'táll. knzdehnen Jutottlnk túl. Szivell."lgyoll. hane rn va rtam. mi nunde n sell.:mléks:.:m vissza mindenre, ami t ört énik elmúlt..-/to is. ami megmaradt bell - " ~ Sokat j átszottunk, szórakozrunk, l':"'. alta ami most is itt "?". am '-" ""'-'0ucsuzun F\:1a diva A ndnis Sc...k JÚ élményem volt ~~ be a; iskol ába. az os zt állva l. és nem csak az osztalv-.-1.; első nap senlat ll"" ismerk..inindulasc'lkoll. tem. Kicsit féltem. mi...s: velern. Remélem. JOYŐ ~ Li ilyen J Ó Lesznek-e b-a,.atonll? Vssszahúzódo Jó l töltöttuk az időnket 1 u",.-hg Jó l formált. s ann a jövő ben ls fonnaini '1 "1 szórako znujk, Jókat kirándultunk. f og. O Ész re S ~ 1l ve ttelll.. és un "ll cadikos lettem Elszállt n sok szép B il\ ~i r A n nl' ev.. A lig vartam r ~ Z1 a napot. H ClSt m égi s kics it félek. S:ijjartó A-inga Foe nhuam sincs, illi lesz veeb- lern. kik l; szjlek mellettem. k örul He tedúc fétévében j óttem ottem Bizom benne. hogy nundaz, anu t UU ~1l elviszek e l egend ő lesz ahhoz, b...~ meg álljam a helve rn Rerue lem. h..oev leaalabb anvnyi su p eudeket su 'i.ek majd a guunaziumbau, am ellllylt itt szeré ztem él mé nveket tudok s zerezn i a m ás ik. voltani. egyedul lltem o hátsó padaz új ' ~ h-. lúmban M mde n program. bon. Egy Q,.,)" odojon 1O;; am. Bemnamit Andras búc s i szervezett nekunk. ratkozott. o;tan xs;élgem:m vele, e rősehhe tette az oszt aívkozosséget. Ett ő l f tigg.:tl':1l11.:gyedul voltam. és elményekkel ~a zdag i h...lt bennun- 11.:,.t a sennerekben a barátaivat bekel. AmlV sok jó élményem van, sz élgerett. Sokszor odasnentem hozz á J / OS tt a búcsú. r ártam. Csu torka Boton d h..-.gy keli, ence valasztani nem 1.-; J/k besz élgetn i..-.:tán jóban lettem beva llont. tud ok. velnk. M égis fúrcsa érzések kavaúgl érzem. hogy rognak b': 11em. Bizon benne. 110gl Azt his zem. Jobb Mára má' ne m S kiván hatt am volna iga:all a barátaim. j ó les: nundaz, ami előttem áll. de kicsit aggódom. Tudom. hogy hol. de Fogarasi-Krans.. Flóra 1\lis kocli Noe! n':l mdon. hogyan fogom tölteni Enilékes zem. mmkor el ősz ór..aniikor tavaly megtudtuk e:lltál1 a napjaimat, s főképpell nem érkeztein d ; isko lába, Wg O izgnl- hogy utehet un k Erd élybe. nagyon tdol. hogy kikkel. r'aj on nnlyen társa/ mo tdnára i", les znek? r'aion lilit tam. ésfé ítvm. El sem 1Jtom kjp:el ömltun k. li. nnfog irt tortenni. Több hónapig k észu lfunk rá,,'ól11ak 1.'1 tőlem? És én lilit ;'árl/(ltok A : os; tállfi51ök,mk rogtö a g)i ijtöttünk az árváknak. K'!!)' seg its; ómnll al á vett minkvt. Js d : első hess unk. A felk é szül é sről fényk épe tt tthon vo ltani. E zentúl el tőltlk? napon nylgrargarorr 1./"d.:nh t. hogt, ket ~ s " ideót készitellüllk r-. fa jd auu másholl.:s;.:k otthall..: ; Wg"O' JÓ.'S;, Uj kön~l't: ;.:t. l!l ko" el é rkezett,l nagy na p, 'nat:yl1u.\ /i lld lg s;.:retettel gondolok elllbl.'l"l.'k, '!l do lgok. Túl SOklldk tfint zgu lh Ulk. Utullk SOl"all Sl1k erdekes m qid a rjgi orthallomra.. egl s; elw, Js ldt JWS':l ;d m rosok dol got l<itltuu;:. \'Oltak o dolgok. SaJl1<iltuk. h c~ )' ene a klni.u-.-1 ; Jwk soráll m illdl.' s;épen duh'tsra csak: e~\' s ze r kel1llhetdl s~-' ' b ' ohm 'Y. órök bo- Jó lett \"olna töl\()ször L-; kif1s;rult. ~\ )'o lc rátságok s;/il.:rr.:k. sok mindelt megfdl llllfllllk. és nem,'sdk t':sf11eg, de lelkileg is.m,ődtllllk..\fost. log,\" itt állokfjllábbdl már a;,skolán kim/. sok l'mljk hjmrag /xmlem. Tudom. hogl' mindd;ok. olll/ket m.:gjlt.:m. (1g1' l.:hetösjgek.:t /)'tottdk.: lőttl m. Xagy Gergö.\/ost. hogl' " iss;" "km'ok gdlldollli. 11':", dkarndk...s;em be ]ll11i a; első.'mljkek. RJg 'oltl.-1; ':Jk...k g-rorsoll fell!}t&....k..-lmkor efős:ör iskolálltl jottl!l1. s 4_,

5 l\ l oh o.~ H:i" jd Annkor e l ős zö r bel éprem ehhe az iskolaba es meg lattam az osztalytarsairn at. nagyon m egörü ltem. inert tudtarn, hog y er: egy JÓ k özöss ég lesz. Ez bebizonyos odot t 8. vég é re. A tan árok legtöbbje L'> szimpaukusna k t ű nt. ak ik pedig nem. azokka l is tiszt ézódt ak n problém ák. Nagyon sok szép eml ék (úz ide A magatartasom es a tu dasom vá ltozott. javult az évek során Kös zön h et ő ez az osztályfőnokomnek. Andras b ácsin.."lk. és <l remek os zralyk özössé gnek. Nagyon Uj UYOZJll fo g az Skola, luszen ez vol t az els ö hely va lam en nyiünk életében. ahol elkea i 111l1k neve lödni u ö ve l ő dni Krekács Dalma L egfontosabb élmény? Nem is tudom. Xl índen pillanat j ó volt. Persze. ncküok is voltak 'OSS: pitlanaraink; de mindig kintásztunk d kellemetlen helyzetokből. Hogy nuért? s lert ha l/em is l átszott, legbeltil nnndig tudtuk; hog,. vedeni kell a másikat. Mert nn összetartozunk. -'/im/ell pillanot fo ntos l olt. Fontos m it mi" d d:ért, hog,. most igl" álbllnk a kils:öbön...l/indell pillanat értékes..m ég akkor is, ha lem is gondolnánk. P~t l'r Bl'lcl' Anuh11' ltlf m<ldlkba n ide jöttem. félt em. h '--""'f!:p l tud,--1k ul<ljd lleil eszkedlll 1\lór nem is tlld '--11ll. h '--""'f!:y<lu töl1 ent. CS<lk ml"(l entebzem. h,--""'f!:y könnyeu meut. mivel <l többiek seg i tettek nek em Egy ked\"es. seg itökész. l"lsszetartó c:mp<llot i,>mertem meg nz itt eltöltött e\" eln alntt Kfejezetten ktszellek nz,--1szttilykirtilldtj1úsok. nlwl nngyou j ól szómkoztmn SZ,--111k1t11 snn'el <lz '--1S ztólytó l búcsúzom KirtiZr Jiklód a E mléks:em, első "ap d: isk o lába" mindenki fjlős \"Olt, senki "em mert megs:ólaln i. Teltek-nuíltak a napok, éwk, Js <.'glte több Jlménnyel ga:dagodtunk: os:tázlkirándlllások, táborok, w rsenyek. A: Jn legjobb élmjnyem a csille bérci Kalandpmkos kirándlllás mr..-l: rets:ett a legjobban A táborok kö:lil lekelll a csobánkai mt a legjobb, mert OTT l'olt/mk a: os:tályból a legt öbben. Ernlekszem a: éj szokoi túrakra. a szabadprogramokra. a hajnalig tartó besz élget ésekre. E: a 8 á felejthetetlen les: a s:ámomm. Reinélem. nem felejt el senki minket, d Hdíetetten oszt ályn Al oln:i.' Bogl:id'::t M ie l őtt e l s ős letteiu. anyun tat fe lkerest ékhogy szerepelne m kelleile az évuvitó műa or ban En enne k u a gyon ömlt em. a a próbakon nundig izgultam Végül túl éltem ezt az eseményt. Doteesek F anni Legfontosabb emlék.? Olyan nincs! Nem lnszcm, /tog' a: eml ékeinket ko tegonz álni lehet. M inden eml ék: meghatá rozza, hogy kik vagyunk, kik les:/ink, ez ért szevintem azt /ol/dani, hogl' e: l 'agl' azfontosabb, lehe tetlen. _-l nevetések. a s:omoní pillana tok, a viták gl"dllolvon fontosak a s:ámomra. Szepék voltok. fontosak. elmúltak. Persze. persze, életlilk fontos rés:e a: elmúlás, de d:értf4.f. Az e l s ő nap okban, arnikor Fu rcsa á :és les: itt Wg'li nem kisérhete tt he anyuru. nag von a: iskolát, elvá lni a: oszt álvtársokt ót, meg ijedtem. uuvel idegen volt nekem a barátok r ól, a ta" árokto"l. T/Íl sok nundeu. Azonlxan L11n;u megazok- eml ék: k öt ho::il}uk ahhoz, hogy csak tam. es szeré ztem barát ok at. Ígl' el wtfjak menni. Em l ékszem. n pndt árs nnuual Ti, alak itt maradtok, haszl1l11klg lemaradt unk n fe ladnnu egol- natjatok ki minden p illanatot t Ne da sról K ati 1l\~ Ú. meg Erzsike n éni hagljátok elfutni a pereckett Ne tartsegítell ne kunk. Nagyon kedve sek satoc haragot, lem éri meg.' Legyetek voltak. A fe l s ő tagozat n agyon izga1- boldogok egnitt Secrezzetok sok J Ó, ma s volt Az új ta nárok. új tantargya k sz ép emléket, és ' a,fjátok másoknak is melle tt az i'> újdonság vo lt. hogy ál- itveneket í lnndóan veszekedtu nk. Még <l legap- ' Ne fe ledj étek: Nem csok: a: a r óbb dolgokon is kepesek vo ltunk fontos, hogl' mit hoztok el, hone rn a: öss zekapni. Szerencse re ez elmult is. hogy mit hagl tok ott.' nkabb összetartó lelt az os zt ály. 1\lost JöYüllk rú. hog y me.lllly dlit d fecserdhlltk yeszekedess et anu t m tisra ls ít1niithauunk yohn NagYOll fog: l~k ~m llltinyozju nz '--1szttily. és <lz eg)iltt töltött dö, Rellld~m. 1l<1 ehnegyü.llk, n em fog t,--1k d felejtelú m ulketl S 'emélem. K1gy nem tt1gjuk dfdejten i egy m jst. lúszell ez H1lt <l mi HiH etetlen Os ztj yuuld

6 CBat:záo6k..,. Z77ZaJa M indenható stenünk! máásó{j szüniá'őre tes=lk azt. ami nekiink lt.?m sikertilt. senuni hasz na sem szanna zik. mádkozzuk: a botlog ókért. hogy saját ment s meg ('ngelll, U ra m! Ebben az iskolai k özöss égbeu boldogságuk keresése me /hm észrere- A ttól a naptól. amely nem im áds ággal 1l1...ljara Jelenünk meg így együtt szi- gyék: csak /Így tehetnek: boldogok, ha ke zdőd ik, ned el őtt, hogy m ég. egyszer k öszone- a k őnitöttük l évő világot isfonnatjak. ji ame ly nem hálaad..assal. stent ölt a- k t mondjunk ri kapott jók ért alakitj ák. s:orgalmas mnnk ával, Js vol vég ződ ik, Gondvisel ö szeréteted kis ért önmagnkat isjobb áreszik. A lust álkod ást ól. n k é s ő i felkelé s től. eddig a n apig. Most búcsúzáskor U,./11lk, re irány ítsd a ballagó- amely a ros szra val óhajlamnak ked- lyen kérdé sek ébre dnek ben nu nk. kat.' A iá ndékozd ml!g őke t tis ztánl á- Yez. t~1i sll\e r t ük-e aja ndéka idat? Nyilt lé- r ássol. hogyfelismerj ék a helyes urat. A léha szórakozastól. amel y gyöngí ti lekkel fogadtuk -e n tanitast. ame lyet s a:on rendithetetlemtl haladjanak. önu rahua mat. és fog ékonnyá ten n ebben az iskolab an kap tunk? Ert ékel- Ori zd meg őke t hűs égben Js bún urun. tük-e elég gé. hogy Ve led egy fedél cgmuís iránti testvéri szete tetben. A pénz k önnye lm ű elszórá sától. alatt lehettü nk? Távoztass d röhik mindent. (11l1 i 111!m amelyet esetleg nem is én kerestem Tudjuk, hogy nundig vartal cgl'cl/!s, am i 1l!m t isztess éges és 1em meg. bennünket. Nemcsak a k özös szent- becsutetes. Tanítsd mcg őket, hogl' A veszekedős. megszól óslly<1 J...1óL mis éken. hanem napk özben vagy ta- önként, szabadon engedetmeskedje- melye ket T ő l ed sosem h allhattam iutas utan S, hogy megha llgasd pana- nekel öljároiknak. vo lna. szainka t. k éréseink et. Té' sz ólt ál hoz- Adj, hogl' élvezzék sz ép vil á- A viszalyko d..ost ól. ve rseng és e kt ő l. zank n szép és kedr es órákban, ame- godet. s öntticnek ajándé kaidnak. dl! melyek pértoskcdáshoz vezetnek. lveke t az ÍJlL-;ng eltörölhetet len eml é- tartsd töltik a mohóság és Jlw:l!ll'ágl" ment s me g enge m. Uraurl keként vis zunk magunkkal. dé' n ne- szellemét. H."'!!-y lelkeru nundig LX1hl 1g és halahá perce kkel is Te k észített él d ó A dd, hog\' vidám alkotoked v- va l telt legyen,..d d lk.'g Ura m, kérnlinke t az éle t kuzdelmeire. nek örvondienek; de m inde n más cél lek! Csak röv id idő valaszt d at- fölött a Te ~lkaratoj lebegjen el őttuk. H."'!!-y azunt elenul Kris ztua b ékéje tól. hogy l~i iskolaba l épjünk Nehéz Kris ztus. a mi Urunk által, töltse d szi vemet. felad..nt Y<Ír rauk: tanusacot kell ten-.-1 jie N H."'!!-y mindig nyug odtan és tiszta tenunk az életben az evangel iunuól kintett el n éz heesek az einberek sze- Gya rlós águ nk tudataban nem m ébe. fogadke zunk. ink ább k érunk Seg its. Az olyan s zr u u dő t ő l. amely puhánnyá H."'!!-y szá mból cs ak tiszta beazed. hogy um lasztasnmk at jóvétehess uk! teszi az embert. amely csa k henyél és- b átont ószó hangozz ék. gy pró b,'ijlk \'l SZOnOZlll szijlelllb lé'k ben telik. H."'!!-y lltallll lllllltiig egyenesek legyeés tan,'irmnknnk <i kk1zatat, Seg ts. s amelylx'll nz értelellek és a SZi\'llek n é'k. hl."'!!-y él etünket n halnhg tartó hü-;ég H."'!!-y kezem et lllig szi ves é'n nyújt- Llzt,,1S nlae<lm ~ p i t hes sük! El lgedd.. sa m. ha adni, sé'gileni kell hl."'!!-y leendl'l otthonmnk a keresztény H."'!!-y sziw m kitnl1l1jon, s nz em berek lelkiséget sug<írozz..'ik a n l<ígba l Se- szüks égét megérezzem gits h..i\ at<ísunk l"'letöltésél"'lell. l."'!!-y H."'!!-y lundenben a Jót hissnm meg, mtulk<ínkkal m indig a Te <...l's z..'ig<.xlat H."'!!-y akara k1m llujldlg afd é \'ezesse építsük l Az emmauszi muty<uly...kkal golkk...lat<l1mal. SLlY<l1ma!. tett el.lllel. k~liulk : marad yd illll.::. Un ulkl Ali] am i felé' mel lllejjettünk az élet J...iizdellllelbelL <Íld,1 a dd m eg lt'lu, kt'l'lek! meg örömelllkel é's szenteld lué'g könnyeinket, Ne eng edd.. hogy els zab d Amen Jmlk Tő le d. hanem tnrts meg mulket. mlllt T ieidet! Amé'n,')'oks:or wlljllk, hogr a f idtd lok a jörö rl! /é1l.l'sége, So- 4 6 ~ kat rór/mk től lik, abba1l bi:tmk, hogr ök jobbml

7 r HREK A K érnia Tehets éggondoz ó Levelez éses Országos Tanu lmányi Verseny idei eredményei: 705ztá1y : Moln ár László Piti Lóránd 1\ arton Al111a Ková cs ZSUZS S z ő l l ősv Blanka S. osztály: Péter Bence Dolecsek Fanni Molnár Boglárka K ladiva András Mohos Dá\"iJ \.:1:.. helyezés. helyez és 1\", helyezés v. hel yezés \ '1 helvezes. helyezés. helyezés 1\', helvezes Y. helyezés Y helvezes MA":K t ábor. turn us július ~- t ől 8-ig MA":": t ábor. turnus július ll -tő l S-ig tr l._.. _.._.. _.. _.._.. _.. _.._.. _.. _.._.. _.. _..J o o--- : kez ő tan évrel A tan évzár ón vehet- : ték át a jutalmu kat az de i : tanév dija zottai N évsoruk at j a me ll ékletben olva shatja- v tok. A tanulmán yi ve rseny : helvezettjein ek n évsor át S a : mell ékletben talaljatok meg : A hosszú, sikerekben : gazdag tanév /lfán töltsétek : kellemesen, vidáman a 11\"(1 - : rat. s készüljetek: fel a követ- : A nyári szünet idején '--'!~ i va tal o s ügyek int éz ése i U GY~LE'r DOBEN. ' SZERDANKENT _._._._._._ j Az isko laban hagvett ruh ákat (sapka. cipó. kab át. tornafel- t szetelés. stb.) es J tanterm ekben talált tárgyakat (es emvő.] ételes doboz. ceruzák.... stb.) július l -j én knr ita sz céll a l t els zallitjuk J Z iskola é pületé b ő l : A k é s ő b bi ekben nem tudjuk. az tt feledett tárava _. kat vissza-tl szolg áltatni. 1 Kellemes pihenést, jó szórakozást, szép vakációt!. _ A tanévnyitó augusztus 31-én 17 órakor kezdődik a r ómai katoliku s templomban,, VSZONTLATASRA! ~ - 1 1

8 i Ziildségck történelemh űl Történe/em: naivészen ág.. Forradalom: egy or s zág ba n <l po liti kai és gilzda aágj ügyek kihú zása. Zöldségck természetismerethűl Hőingá s : a) A Co -ok közti változá s... b) A Nap h őm é rs é klet ét mut atj a meg... c) A Nap h őm é rs é klet ének összeado tt és elosztott eredm énve... Térkép: a) egy ado tt hely fe lüln ézett mása b) h e y i s é g mutat ó Eghajlatmodosito t ényezok: m élyvizi áramlat...~ z áp fogfeliilete. a) hezves -. b) repc és S:ökőév: a) egy nappal hosszabb év b) 4 évente ün nepelj ük c) 4 évente van. amikor az Olimpia Diktatúra: a z a helyzet. a nukor a zt kell csinálni. am.it a nagy obb rangú mond nkvizíci ó: a nép szórakoztatas ár a. a z emberek és a z á lla tok legvilkol tisárn v al ó... amiko r egy adott terü letert versengenek Be telepítés: a z allam betel épül a z orsza gba ; egy adott népet behurcolnak egy helyre. azt adj ak nekik otthonnak o.1'01"ot: az esz és il z értelern fontoss ág tit hangsúlyo zza Polgárháború: a polgárok összecsapnak a kir.ilya L es annak pártol óival Kuruc: a tör ökök ellen har coló katona ; il Habsburg-udva r gya logos katon aja Xlt': LaJOS: lekeste a spa nyol ör ökösödési h ábor út: a z anglik án egyház alapítója. magyar király LutherMárton. lá zadast ind ított Pá:mán)' Péter: refo rm átus tnn it ó: refo rm átus Újító Zri nyi J Jiklós: a szigetva r csa ta kirohanója Robespierre: angol származású amerika i elnök íí'oshington: a vi llámh árit ó atyja A mevig o r'espnccí: ráj ött arra.bogv a Föld g ömbe l vű Készült a Szent Erzsébet Katolikus Általános skolában Pécelen. a Kossuth tér 7. szám alatt 150 példányban, belso használatra. Készltelték a Voluntas klub tagjai Tanárszerkesztő: Molnárné Cselőtel ildikó

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

Garay János: Viszontlátás Szegszárdon. kk s s. kz k k t. Kö - szönt-ve, szü-lı - föl-dem szép ha - tá-ra, Kö - szönt-ve tı-lem any-nyi év u-

Garay János: Viszontlátás Szegszárdon. kk s s. kz k k t. Kö - szönt-ve, szü-lı - föl-dem szép ha - tá-ra, Kö - szönt-ve tı-lem any-nyi év u- aray János: Viszonláás Szegszáron iola Péer, 2012.=60 a 6 s s s s s so s s s 8 o nz nz nz nz nzn Ob. Blf. a 68 s C s s s s am s s n s s s s s s a s s s s s o am am C a a nz nz nz nz nz nznz nz nz nz nz

Részletesebben

Boldog, szomorú dal. 134 Tempo giusto. van gyer - me- kem és. már, Van. Van. már, fe - le - sé - gem. szo-mo - rít - sam? van.

Boldog, szomorú dal. 134 Tempo giusto. van gyer - me- kem és. már, Van. Van. már, fe - le - sé - gem. szo-mo - rít - sam? van. Boldog, szomorú dl Kosztolányi Dezsõ Soprn 13 Tempo giusto Lczó Zoltán Vince Alt Tenor Briton Vn már ke - nye-rem, bo- rom is vn, vn gyer - me- kem és Bss Vn Vn fe - le - sé - gem. Szí - vem mi-nek is

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2004. no vem ber 15., hétfõ 169. szám TARTALOMJEGYZÉK 2004: CI. tv. Az adókról, járulékokról és egyéb költségvetési befizetésekrõl szóló tör vé nyek mó do

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Kosztolányi Ádám jegyzetfüzetéből

Kosztolányi Ádám jegyzetfüzetéből Kosztolányi Ádám jegyzetfüzetéből 68 Emlékek között Karinthy Gáborról Kö ze leb bi kap cso lat ba ti zen há rom éves ko rom ba ke - rül tünk egy más sal. Álom vi lág ban élt, ami ta lán nem lett vol na

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA

SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA BELÜGYMINISZTÉRIUM TITKÁRSÁGA 10 2 4 9 2 / 1 9 74. BELSŐ HASZNÁLATRA! 19 Sorszám: SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA 1975 ÁBTL - 4.2-10 - 2492/1974 /1 BELÜGYMINISZTÉRIUM TITKÁRSÁGA 10-2492/

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek 40. szám Ára: 207, Ft TARTALOMJEGYZÉK 83/2006. (IV. 7.) Korm. r. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és

Részletesebben

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102.

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete a felszín alatti vizek védelmérõl A Kor mány a kör nye zet vé del

Részletesebben

MESEBÁL 3.A hõs kisegér Huszti Zoltán

MESEBÁL 3.A hõs kisegér Huszti Zoltán MSBÁL. hõs kisegér Huszti Zoltán nek 12 Marsch lt egy - szerélt a kam - ra sar - ka mé - lyén, Laczó Zoltán Vince lt egy - szerélt egy órus ora hõs kis - e-gér. Hosz - szú far - ka volt és büsz - ke nagy

Részletesebben

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)...

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2011. áp ri lis 30. TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... Oldal Melléklet

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. október 4. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/40. szám Ára: 315 Ft T A R T A L O M Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Apc

Részletesebben

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete 2009/96. sz m M A G Y A R K Z L N Y 24407 A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete a k lcs n s megfeleltet s k r be tartoz ellenдrz sek lefolytat s val, valamint

Részletesebben

Alt. Tenor. Bass 1,2. Organ S.1,2 B.1,2. Org. 74 Andantino. Trumpet in C ad lib. Sopran 1,2. "Az üdvözítõt régenten, mint megígérte az Isten"

Alt. Tenor. Bass 1,2. Organ S.1,2 B.1,2. Org. 74 Andantino. Trumpet in C ad lib. Sopran 1,2. Az üdvözítõt régenten, mint megígérte az Isten Trumpet in C d lib. Soprn 1,2 74 Andntino Krácsonyi ének - kóruskntát Gárdonyi Géz: Krácsonyi ének címû verse, Krácsonyi álom címû színmûvének részletei, és régi mgyr egyházi dllmok felhsználásávl - Lczó

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 11., szerda 93. szám Ára: 588, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CIII. tv. A pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról szó ló 2003.

Részletesebben

CYEB Energiakereskedő Kft. H-2000 Szentendre, Szmolnyica sétány 6/5. Tel: +36 (26) Fax: +36 (26)

CYEB Energiakereskedő Kft. H-2000 Szentendre, Szmolnyica sétány 6/5. Tel: +36 (26) Fax: +36 (26) CYEB Energiakereskedő Kft. H-2000 Szentendre, Szmolnyica sétány 6/5. Tel: +36 (26) 300 994 Fax: +36 (26) 303 755 C YE B E N E R G I A K E R E S K E D Ő K FT. F Ö L D G Á Z K ERESKEDELMI Ü ZLETSZABÁLYZATA

Részletesebben

KOCSÁR MIKLÓS. Dalok magyar költ k verseire

KOCSÁR MIKLÓS. Dalok magyar költ k verseire KOCSÁR MIKLÓS Dalok magyar költk verseire Énekhangra és zongorára 2. Gyurkovics Tibor versei ÖLELJ MEG ENGEM, ISTEN 1. Fönn 2. Antifóna 3. Figura 4. Istenem LÁTJÁTOK FELEIM KÉRÉS EGYHELYBEN POR-DAL Kontrapunkt

Részletesebben

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal 2006/6. HATÁROZATOK TÁRA 51 Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ 6. TARTALOMJEGYZÉK 2019/2006. (II. 13.) Korm. h. Az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok 2006. évi több - lettámogatához

Részletesebben

80. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú ni us 15., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 585, Ft

80. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú ni us 15., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 585, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú ni us 15., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK Oldal 80. szám Ára: 585, Ft 125/2009. (VI. 15.) Korm. ren de le t A lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap 128. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK 24/2008.

Részletesebben

1. Bevezetés. Szent-Györgyi Albert: Psalmus Humanus. œ œ. A-nyám? œ œ œ Œ Ó. Te al - kot - tál en-gem, vagyté-ged. œ Ó. meg-osz-szam?

1. Bevezetés. Szent-Györgyi Albert: Psalmus Humanus. œ œ. A-nyám? œ œ œ Œ Ó. Te al - kot - tál en-gem, vagyté-ged. œ Ó. meg-osz-szam? eat 1 evezetés b 4 Œ Œ Œ Œ Œ Œ U-r, ki vagy? U-r, ki vagy? 5 b 8 b Heavy 11 is b Szi-go-rú -tyám len-nél, vagy sze-re-tő Œ ség meg-szü-le-tett? gm -nyám? 7 Te len-nél # # -vagy a Tör-vény, mely u-ral-ko-dik

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 16., péntek TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról... 10754 Oldal 2007: CXXVII. tv. Az ál ta lá nos for gal

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. szeptember 20. Megjelenik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/38. szám Ára: 315 Ft TARTALOM Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek A Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek 115. szám 1. kö tet* 1 2. kö tet ára: 5124, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet: 224/2007. (VIII. 31.) Korm. r. A köz al kal ma zot

Részletesebben

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek 155. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXI. tv. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör -

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. má jus 21., hétfõ 63. szám I. kö tet Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XXXIX. tv. Egyes adótör vények mó do sí tá sá ról... 4132 18/2007. (V. 21.)

Részletesebben

132. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ok tó ber 4., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal

132. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ok tó ber 4., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 4., csütörtök 132. szám Ára: 966, Ft TARTALOMJEGYZÉK 254/2007. (X. 4.) Korm. r. Az ál lam i va gyon nal való gaz dál ko dás ról... 9636 255/2007.

Részletesebben

KÖZÖS UTASÍTÁSA. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú. Budapest, 1965. évi március hó 1-én BELÜGYMINISZTÉRIUM

KÖZÖS UTASÍTÁSA. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú. Budapest, 1965. évi március hó 1-én BELÜGYMINISZTÉRIUM BELÜGYMINISZTÉRIUM SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! 10-26/4/1965. Hatályon kívül helyezve: 17/73. min. par. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú KÖZÖS UTASÍTÁSA Budapest, 1965. évi március

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. március 8. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/10. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Sze mély ügyi hírek...

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom VI. ÉVFOLYAM 1. szám 2008. ja nu ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

Ked ves Ta ní tók! Ked ves Szü lôk!

Ked ves Ta ní tók! Ked ves Szü lôk! Ked ves Ta ní tók! Ked ves Szü lôk! A tech ni ka ro ha mos fej lô dé se szük sé ges sé te szi, hogy már egé szen ki csi kor ban in for - ma ti kai és szá mí tó gép-fel hasz ná lói is me re tek kel bô vít

Részletesebben

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2006. évi LIX. tv. Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról... 224 2006. évi LX. tv.

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv.

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2005. évi CLXIII. tv. 2005. évi CLXXIV. tv. Az adózás rendjérõl szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról

Részletesebben

A Griff halála. The Death of Griff. énekhangra / for voice. jön. œ œ. œ œ œ. œ J. œ œ œ b J œ. & œ œ. n œ œ # œ œ. szí -vű sze-gé-nyek kon-ga.

A Griff halála. The Death of Griff. énekhangra / for voice. jön. œ œ. œ œ œ. œ J. œ œ œ b J œ. & œ œ. n œ œ # œ œ. szí -vű sze-gé-nyek kon-ga. A Giff hlál The Deth of Giff éekhg / fo voice Vákoyi Aikó vesée / o Aikó Vákoyi s poe (A vih születése / Bith of Sto) # Ngy i - dő ö Ngy i - dő ö Ngy i - dő ö #. # #. # #. Tás Beische-Mtyó #. #. # #. #..

Részletesebben

122. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ok tó ber 5., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1533, Ft. Oldal

122. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ok tó ber 5., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1533, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. ok tó ber 5., csütörtök 122. szám Ára: 1533, Ft TARTALOMJEGYZÉK 202/2006. (X. 5.) Korm. r. A Nemzeti Fejlesztési Terv operatív programjai, az EQUAL

Részletesebben

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. február 3., péntek 12. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 22/2006. (II. 3.) Korm. r. A fiatalok lakáskölcsönéhez kapcsolódó állami kezesség vállalásá

Részletesebben

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 338 A fény ké pe ket a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um Tör té ne ti Fény kép tárából (Nép sza bad ságar chí vu m, Ká dár

Részletesebben

150. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, no vem ber 15., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1633, Ft. Oldal

150. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, no vem ber 15., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1633, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. no vem ber 15., kedd 150. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: CXIX. tv. Az adókról, járulékokról és egyéb költségvetési befizetésekrõl szóló tör vények mó do

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 9. szám 2008. szep tem ber 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest,

Részletesebben

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 29., csütörtök 172. szám II. kö tet TARTALOMJEGYZÉK 125/2005. (XII. 29.) GKM r. A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról szóló

Részletesebben

37. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, április 4., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 575, Ft. Oldal

37. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, április 4., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 575, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. április 4., kedd 37. szám Ára: 575, Ft TARTALOMJEGYZÉK 77/2006. (IV. 4.) Korm. r. Az Út ra va ló Ösz tön díj prog ram ról szóló 152/2005. (VIII. 2.)

Részletesebben

2008. évi CVIII. tör vény. 2008/187. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 24697

2008. évi CVIII. tör vény. 2008/187. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 24697 2008/187. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 24697 III. Tár sa dal mi szem pon tok: 1. Az épí tett 3-x szo bás la ká sok ará nya az idõ szak végi la kás ál lo mány ból, % 2. A személygépkocsik kor szerint

Részletesebben

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány 006/9. HATÁROZATOK TÁRA 59 Budapest, 006. június 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK /006. (VI. 8.) Korm. h. A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 006. évi LV. tör vény. -ából ere dõ egyes

Részletesebben

93. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú li us 6., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 667, Ft. Oldal

93. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú li us 6., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 667, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 6., szerda 93. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: LXXIX. tv. A vil la mos ener gi á ról szóló 2001. évi CX. tör vény mó do sí tá sá ról 4904 64/2005.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd. 31. szám I. kötet. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd. 31. szám I. kötet. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd 31. szám I. kötet Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd 31. szám I. kötet TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 5., kedd 92. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: LXX. tv. A fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a mun ka nél kü li ek el lá tá sá ról szóló 1991.

Részletesebben

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955 fuzet 2011:SZOROLAP10.QXD 2011.10.13. 8:10 Page 1 MÓ RICZ ZSIG MOND Ál ta lá nos Is ko la, Gim ná zi um, Szak kép zõ Is ko la, Kollégium, Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény és Pe da gó gi ai Szak szol

Részletesebben

TARTALOM. III. ÉVFOLYAM, 14. SZÁM Ára: 1700 Ft JÚLIUS 15. oldal oldal. A köz tár sa sá gi el nök 101/2011. (V. 20.) KE ha tá ro za ta

TARTALOM. III. ÉVFOLYAM, 14. SZÁM Ára: 1700 Ft JÚLIUS 15. oldal oldal. A köz tár sa sá gi el nök 101/2011. (V. 20.) KE ha tá ro za ta III. ÉVFOLYAM, 14. SZÁM Ára: 1700 Ft 2011. JÚLIUS 15. TARTALOM oldal oldal JOGSZABÁLYOK A nem ze ti erõ for rás mi nisz ter 24/2011. (V. 18.) NEFMI ren de le te az egyes sa já tos köz ok ta tá si fel ada

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM V. ÉVFOLYAM 1. szám 2007. ja nu ár 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

D r.u J J A n d r i s ő r n a g y, f ő i s k o l a i a d ju n k t u s A G O N D O L A T T O L A M E G V A L Ó S U L A S IG, A V A G Y. I I I.

D r.u J J A n d r i s ő r n a g y, f ő i s k o l a i a d ju n k t u s A G O N D O L A T T O L A M E G V A L Ó S U L A S IG, A V A G Y. I I I. D r.u J J A n d r i s ő r n a g y, f ő i s k o l a i a d ju n k u s A G O N D O L A T T O L A M E G V A L Ó S U L A S IG, A V A G Y A S E M L E G E S S É G > d A L A K U L Á S Á N A K F O L Y A M A T A

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. F E B R U Á R 2 8. TARTALOM Oldal TÖRVÉNY 2003. évi CXXIX. tv. a köz be szer zé sek rõl (egy sé

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 21., kedd 31. szám I. kö tet Ára: 4807, Ft TARTALOMJEGYZÉK 57/2006. (III. 21.) Korm. r. A gyám ha tó sá gok ról, valamint a gyer mek vé del

Részletesebben

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök 166. szám Ára: 2921, Ft TARTALOMJEGYZÉK 289/2005. (XII. 22.) Korm. r. A felsõoktatási alap- és mesterképzésrõl, valamint a

Részletesebben

ᔗ勗 tér ᔗ厗k n ü 2011. c u 04- n k h ó ᔗ厗k n ü Község 2011. c u 04- n megt rtott közmegh llg tásáról Ü h : Község Műᔗ勗elᔗ勗ᔗ勗ésᔗ勗 házáᔗ勗 ᔗ勗 ᔗ勗 tér n nn k: ᔗ勗oᔗ勗ák ᔗ勗ál olgármester eᔗ勗th ᔗ勗stᔗ勗áᔗ勗 l olgármester

Részletesebben

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től Ajánlat Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Károly krt. 70 74. Tel.: +36 1 5445-555 Fax: +36 1 2386-060 Gyertyaláng III. Temetési biztosítás Ajánlatszám: Ajánlat

Részletesebben

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. május 31., kedd 72. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2005: XXXVII. tv. Má jus 9-e Eu ró pa Nap já vá nyil vá ní tá sá ról... 3520 2005: XXXVIII. tv.

Részletesebben

P ÁRAD IFFÚ ZIÓ ÉP Ü LETFIZIKA

P ÁRAD IFFÚ ZIÓ ÉP Ü LETFIZIKA P ÁRAD IFFÚ ZIÓ ÉP Ü LETFIZIKA A DIFFÚZIÓ JELENSÉGE LEVEGŐBEN Cs in á lju n k e g y k ís é rle t e t P A = P AL +P= P BL + P = P B Leveg ő(p AL ) Leveg ő(p BL ) A B Fe k e t e g á z Fe h é r g á z A DIFFÚZIÓ

Részletesebben

LEGYEN MÁS A SZENVEDÉLYED!

LEGYEN MÁS A SZENVEDÉLYED! E g y ü t t m z k ö d é s i a j á n l a t L E G Y E N M Á S A S Z E N V E D É L Y E D! 2. E F O P - 1. 8. 9-1 7 P á l y á z a t i t e r v e z e t 3. 0 ( F o r r á s : w w w. p a l y a z a t. g o v. h u

Részletesebben

TARTALOM. III. ÉVFOLYAM, 12. SZÁM Ára: 820 Ft JÚNIUS 8. oldal oldal

TARTALOM. III. ÉVFOLYAM, 12. SZÁM Ára: 820 Ft JÚNIUS 8. oldal oldal III. ÉVFOLYAM, 12. SZÁM Ára: 820 Ft 2011. JÚNIUS 8. TARTALOM oldal oldal JOGSZABÁLY 72/2011. (IV. 29.) Korm. ren de let az egész ség ügyi felsõ - fokú szak irá nyú szak kép zé si rend szer rõl szóló 122/2009.

Részletesebben

10288 M A G Y A R K Z L N Y 2004/120. sz $)A (" m II. r $)A (& sz JOGSZABLYOK A Korm $)A (" ny tagjainak rendeletei Az igazs $)A (" g (9 gy-miniszter

10288 M A G Y A R K Z L N Y 2004/120. sz $)A ( m II. r $)A (& sz JOGSZABLYOK A Korm $)A ( ny tagjainak rendeletei Az igazs $)A ( g (9 gy-miniszter A MAGYAR KZTRSASG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2004. au gusz tus 26., cs $)A (9 trtk 120. sz $)A (" m TARTALOMJEGYZK 27/2004. (VIII. 26.) IM r. A b $)A (* r (. s (" gi v (& grehajt (" ssal kapcsolatos egyes

Részletesebben

Intelligens Ágensek Evolúciója (Evolution of Intelligent Agents) Készítette: Kovács Dániel László Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem V il l

Intelligens Ágensek Evolúciója (Evolution of Intelligent Agents) Készítette: Kovács Dániel László Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem V il l DIPLOMATERV K o v á c s D á n i e l L á s z l ó 2 0 0 3. Intelligens Ágensek Evolúciója (Evolution of Intelligent Agents) Készítette: Kovács Dániel László Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Részletesebben

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök 147. szám Ára: 2116, Ft TARTALOMJEGYZÉK 246/2005. (XI. 10.) Korm. r. A vil la mos ener gi á ról szóló 2001. évi CX. tör vény

Részletesebben

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 26., kedd 104. Ára: 1150, Ft TARTALOMJEGYZÉK 67/2005. (VII. 26.) FVM r. A 2004. évi nem ze ti ha tás kör ben nyúj tott ag rár- és vi dék fej

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY A ma gyar la kos ság bel föl di uta zá sai PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY Ké szí tet te: a Ma gyar Tu riz mus Rt. Ku ta tá si Igaz ga tó sá gá nak meg bí zá sá ból a M.Á.S.T. Pi ac- és Köz vé le mény ku ta tó

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ IV. év fo lyam 14. szám 1344 Ft 2007. december 31. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink

Részletesebben

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16.

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. feb ru ár 16., szerda 19. szám TARTALOMJEGYZÉK 12/2005. (II. 16.) PM r. A kincs tá ri rend szer mû kö dé sé vel kap cso la tos pénz ügyi szolgálta -

Részletesebben

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 10., péntek 28. szám TARTALOMJEGYZÉK 49/2006. (III. 10.) Korm. r. A föld gáz el lá tás ról szóló 2003. évi XLII. tör vény egyes ren del ke

Részletesebben

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3801, Ft. Oldal

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3801, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek 160. szám Ára: 3801, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXXIII. tv. A bá nyá szat ról szóló 1993. évi XLVIII. tör vé ny mó do sí tá sá

Részletesebben

97. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. Törvények A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA évi LXXI. tör vény. Budapest, au gusz tus 2.

97. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. Törvények A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA évi LXXI. tör vény. Budapest, au gusz tus 2. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. au gusz tus 2., szerda 97. szám TARTALOMJEGYZÉK 2006: LXXI. tv. A köz ok ta tás ról szóló 1993. évi LXXIX. tör vé ny mó do sí tá sá ról 7895 2006: LXXII.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M 2006/4. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 137 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. január 25. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/4. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ:

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 3657-3768. OLDAL 2008. július 7. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

34. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 28., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1495, Ft. Oldal

34. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 28., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1495, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 28., kedd 34. szám Ára: 1495, Ft TARTALOMJEGYZÉK 68/2006. (III. 28.) Korm. r. A Fel sõ ok ta tá si és Tu do má nyos Ta nács ról... 2906 69/2006.

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal. Jog sza bá ly. Miniszteri utasítások. Államtitkári rendelkezés

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal. Jog sza bá ly. Miniszteri utasítások. Államtitkári rendelkezés CXXXIII. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2006. már ci us 1. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 943 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá ly 4/2006. (II. 7.) HM ren de let A hi va tá sos és szer zõ dé

Részletesebben

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete 2556 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/39. szám A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM BM együttes rendelet módosításáról A köz úti köz le

Részletesebben

Heart ra te correc ti on of t he QT interva l d ur i ng e xercise

Heart ra te correc ti on of t he QT interva l d ur i ng e xercise Heart ra te correc ti on of t he QT interva l d ur i ng e xercise Gáb or Andrássy, Attila S zab o, 1 Andrea Duna i, Es zter Sim on, Ádá m T a hy B u d a p e s t i S z e nt Ferenc Kó r há z, K a r d io

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 29., csütörtök. 80. szám. Ára: 1755, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 29., csütörtök. 80. szám. Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 29., csütörtök 80. szám Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. május 29., csütörtök 80. szám Ára: 1755, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól Feltétel Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás Érvényes: 2007. januártól Perfekt Vagyon- és üzemszünet biztosítás feltételei TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 3 1.1 A BIZTOSÍTÁSI SZERZÔDÉS HATÁLYA

Részletesebben

6. Róka fogta csuka, csuka fogta róka

6. Róka fogta csuka, csuka fogta róka 6. Róka fogta csuka, csuka fogta róka 106 Allegretto Markal Mátyás, Szilágyi, Garai, Beckensloer, Õrök piano 5 5 Két kapuõr kíséretében Markal lép Mátyás trónusa elé egy zsákkal a hátán. A - ki a 5 5 9

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 22., péntek TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 Oldal 2. kö tet

Részletesebben

121. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, szep tem ber 17., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2100, Ft. Oldal

121. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, szep tem ber 17., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2100, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 17., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK 2007: CVI. tv. Az ál la mi va gyon ról... 9082 2007: CVII. tv. A te le pü lé si ön kor mány za tok több cé lú

Részletesebben

CYEB Energiakereskedő Kft. H-2000 Szentendre, Szmolnyica sétány 6/5. Tel: +36 (26) Fax: +36 (26)

CYEB Energiakereskedő Kft. H-2000 Szentendre, Szmolnyica sétány 6/5. Tel: +36 (26) Fax: +36 (26) CYEB Energiakereskedő Kft. H-2000 Szentendre, Szmolnyica sétány 6/5. Tel: +36 (26) 300 994 Fax: +36 (26) 303 755 C YE B E N E R G I A K E R E S K E D Ő KFT. F Ö L D G Á Z K ERESKEDELMI Ü ZLETSZABÁLYZATA

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK Oldal 95. szám 2009. évi LXXVII. tör vény A köz te her vi se lés rend sze ré nek át ala kí tá sát cél zó tör - vénymódosításokról...

Részletesebben

135. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. no vem ber 6., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 189, Ft. Oldal

135. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. no vem ber 6., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 189, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. no vem ber 6., hétfõ 135. szám TARTALOMJEGYZÉK 28/2006. (XI. 6.) PM r. A pré mi um évek prog ram mal, va la mint a kü lön le ges fog lal koz ta tá si

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVI. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 737-888. OLDAL 2006. március 3. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1104 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben