Az Y generáció vásárlási szokásai

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az Y generáció vásárlási szokásai"

Átírás

1 PROMO Marketing és Média Szociális Szövetkezet Szombathely, április 05 - május 25. Az Y generáció vásárlási szokásai Kutatásmódszertan - SPSS Szerzı: Kéri Zsanett Vezetı tanár: Éliás Zsuzsanna

2 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés Témaválasztás és célkitőzések Kutatási terv Hipotézisek Alapfogalmak értelmezése A kutatás módszertana A kutatás eredménye Összegzés Felhasznált irodalom Mellékletek

3 1. Bevezetés A fogyasztói magatartás, mint kutatási terület, a fogyasztói szükségleteket, a fogyasztók vásárlási szándékait, szokásait, a vásárlási döntéshozatal mechanizmusát, és a különbözı külsı és belsı tényezık erre gyakorolt hatását vizsgálja. Az Y Generáció - az 1982 után születettek - aktívan használják az Internet és a mobil nyújtotta lehetıségeket - derül ki az amerikai székhelyő PriceGrabber.com vásárlói összehasonlító oldal által 2009-ben készített felmérésébıl. Az Y Generáció válaszadóinak 85%-a regisztrált valamely közösségi oldalon, 57% pedig blogokat olvasott vagy írt. A fogyasztók szívesen használják a közösségi oldalakat arra is, hogy márkákkal és cégekkel kapcsolatos tapasztalataikat megosszák egymással. A Society for New Communications Research és a Nuance Communications 2008-as felmérésében a válaszadók közel 75%-a más vásárlók online élménybeszámolói, tapasztalatai alapján választott kereskedıt és terméket. A kereskedık ezért egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek arra, miként építsék be a marketingstratégiáikba a közösségi oldalakat vagy a blogokat. Az Internet Retailer által 2008-ban készült tanulmány szerint a kereskedık 39,3%-a jelen van valamely közösségi oldalon: 32% FaceBookon, 27% a MySpace-en, 26% pedig a YouTube-on. Az online értékelı rendszerek mellett kiemelkedıen fontos még a család, a barátok véleménye, a szájpropaganda és a fogyasztói jelentések is. 1 Az y generáció tagjai számos közös tulajdonsággal rendelkeznek, mégsem tekinthetık homogén csoportnak, mivel jelentıs különbségek vannak az alcsoportok között az információtechnológia felhasználása szempontjából. İk alakítják és követik a divatot, jól ismerik a márkákat, amit arra használnak, hogy kifejezzék önmagukat és egy választott csoporthoz való tartozásukat. A marketingkommunikáció szempontjából nagyon fontos a célcsoport lehetı legmélyebb szintig történı megismerése. A közös márkahasználat, vagy a hasonló médiahasználati szokások még inkább erısítik a közösség kapcsolatát. Elıfordulhat az is, hogy egy kiszemelt 1 [ ] 18:35 h 3

4 csoport vezetıjének szimpátiáját próbálják elnyerni az általa kedvelt márkának a használatával. 2 Az utóbbi évek a fogyasztói magatartásra irányuló kutatásai rámutattak arra, hogy az y generáció a fogyasztói társadalom alakítói. Mivel számítógéppel együtt nıttek fel, sokkal több ismereteik vannak a digitális technológiáról, mint szüleiknek. A modern technológia eszközök, a számítógép, az internet, az okostelefon fontos részévé vált mindennapjaiknak. A magyar lakosság 80,2%-a volt 2004-ben aktív és mérsékelt reklámkerülı (AdAvoider; PanMedia TGI2004), és ez az arány évrıl évre növekszik. A legreklámkerülıbb korcsoport az Y-generáció. Elsıdleges hírforrásnak az internetet tekintik, így az internetes csatornákon a fogyasztóknak ez a szegmense könnyen és bármikor elérhetık, ahol a legkisebb a reklámkerülés. 3 Az internetes kereskedelem a világ leggyorsabban növekvı üzletága, és ez a trend várhatóan a jövıben tovább fog folytatódni. Manapság fıleg a fiatalok inkább az interneten vásárolják meg termékeiket. Ennek több oka lehet: kényelem, idıtakarékosság, vagy bizonyos termékekhez olcsóbban lehet hozzájutni, mint hagyományos kereskedelmi formában. Az, hogy milyen mértékben helyezıdik át a hagyományos kereskedelem az internetes üzletelésre függ: a potenciális vásárlók korától, az Internet használati ismeretektıl, a vásárlásra szánt idıtıl, jövedelemtıl, és a piac méretétıl Témaválasztás és célkitőzések A digitális világ megváltoztatta a vásárlási szokásokat. Mindez legnagyobb hatással az ilyen újításokra leginkább nyitott fiatalokra van. Az y generáció tagjai a média által szocializálódnak, amit alakítanak is. Döntéshozókként sokszor befolyásolják szüleik vásárlásait, kiadásait. Témaválasztásom oka ennek aktualitása és egyre növekvı jelentısége. 2 Sulyok Anna (2003): Az Y generáció elérésének titka. Bp., Budapesti Gazdasági Fıiskola Kiadás, p Kaizer Gábor (2006): A reklám szép új világa. Bp., reklámérték, IV. évf., 31. szám. p. 2 4 Varga Diána (2011): Az internetes kereskedelem történelme, jelentısége, fejlıdése. Zalaegerszeg, BGF-GKZ. p 2. 4

5 Célkitőzésem egy kismérető kutatással a év közötti korosztály vásárlási döntéseinek és szokásainak feltérképezése. Szeretnék választ kapni arra a kérdésre, hogy a magyar vásárlási szokások mennyire igazolják a nemzetközi kutatások eredményét. A kutatásom további célja az SPSS Statisztikai program - adatfeldolgozás és elemzés során történı felhasználói színtő elsajátítása Kutatási terv 1. A kutatási terv címe: Az Y generáció vásárlási szokásainak piackutatása. 2. A kutatás helyszíne: internetes és személyes megkérdezés 3. A kutatás idıtartama: április 5 május A kutatást végzi: Kéri Zsanett a PROMO Marketing és Média Szociális Szövetkezet munkatársa. 5. Az elemzés egységei: egyének, 14 és 46 év közötti férfiak és nık. 6. A kutatás jellege: Keresztmetszeti, prospektív, leíró, részben magyarázó jellegő. 7. A kutatás célja: Egy kismérető kutatással a év közötti korosztály vásárlási döntéseinek és szokásainak feltérképezése. Szeretnék választ kapni arra a kérdésre, hogy a magyar vásárlási szokások mennyire igazolják a nemzetközi kutatások eredményét. A kutatásmódszertan elméleti és az SPSS statisztikai program gyakorlati alkalmazásának elsajátítása. 8. A munkavégzés fázisai: 1. hét: kutatásmódszertan elméleti megközelítése 2. hét: elıkészítés (kutatási terv, kérdıívszerkesztés) 3-4. hét: Kérdıívek kitöltetése 4. hét: Adatok feldolgozása, elemzése SPSS programmal, értékelés 5. hét: Kutatási jelentés, prezentáció elkészítése 1.3. Hipotézisek Az y generáció többsége tagja valamilyen közösségi oldalnak. A generáció tagjai naponta látogatják a közösségi oldalt. A vásárlás elıtti információszerzés érdekében gyakran olvasnak online élménybeszámolókat. (blogok, fórumok) 5

6 Az érintett korosztályban a fiatalabbak inkább veszik igénybe az internetes lehetıségeket, mint az idısebb korosztály. Az y generáció termék és szolgáltatásvásárlásnál elınyben részesíti a bankkártyás és internetbank fizetési módokat Alapfogalmak értelmezése Y generáció: az 1982 után és az 1998-as évek között születetteket sorolják ide. Míg mások az 1970-es évek vége és a 2000-es évek eleje közé teszik ennek a generációnak a születését. Ezredfordulós generációnak is nevezik ıket. 5 Közösségi média: olyan weboldal, amely információkat nyújt számunkra, és ahol mi is szabadon kommunikálhatunk. Online élménybeszámolók: blogok online internetes napló, fórumok témához hozzászólás, felhasználók kapcsolattartása. Okostelefon: Egy olyan miniatőr számítógép, ami telefonként is képes mőködni. Olyan fejlett funkciókat tartalmaz, mint , Internet és e-book-olvasó, és/vagy teljes értékő billentyőzet. Bankkártya: készpénz helyettesítı fizetési eszköz. Internetbank: banki szolgáltatások interneten történı lebonyolítása A kutatás módszertana A vizsgálatomnál a kérdıíves módszert választottam. A kutatás során év közötti korosztályt kerestem meg. Azért választottam ezt a korosztályt, hogy bemutassam a különbözı korcsoport fogyasztási gyakorlatának sajátosságait is. Összesen 50 db kérdıívet töltetek ki a év közötti korcsoporttal. Az egyének megkeresése internetes és személyes úton történt, kényelmi mintavétellel. A kutatás, kvantitatív-jellegő, a mintavétel miatt az eredmények, következtetések nem általánosíthatóak. Az információk egy részét nyilvánosságra hozott dokumentumokból, jelentésekbıl, tanulmányokból dolgozom fel. Vizsgálatomhoz szaklapban megjelent cikket is felhasználok. A kutatásom feltáró vizsgálat, ami megfelelı kiindulópontként is szolgálhat hasonló témájú vizsgálatokhoz. 5 [ ] 19:50 h 6

7 A kérdıíves lekérdezéshez kapcsolódó mintavétel legfontosabb jellemzıit az 1. ábra tartalmazza. Az alapsokaság Megnevezés A minta elemszáma A kiválasztás módszere évesek 50 fı Kérdıív kényelmi mintavétel Az adatgyőjtés idıtartama április május 25. Az adatgyőjtés módja A mintavétel jellege 1. ábra: A mintavétel jellemzıi Kérdıíves megkérdezés személyes, internetes Nem reprezentatív 7

8 2. Kutatás eredménye Mi az Ön neme? Frequency férfi 17 34,0 34,0 34,0 nı 33 66,0 66,0 100,0 Total ,0 100,0 1. táblázat: A válaszadók neme A válaszadók 66%-a nı, 34%-a férfi. Hány éves Ön? Frequency év 4 8,0 8,0 8, év 7 14,0 14,0 22, év 10 20,0 20,0 42, év 11 22,0 22,0 64, év 10 20,0 20,0 84, év 8 16,0 16,0 100,0 Total ,0 100,0 2. táblázat: A válaszadók kora A kérdıívet kitöltık 58%-a 31és 46 év közötti korcsoporthoz tartozik, míg 42%-a az Y generációba. Hol él Ön? Frequency fıváros 3 6,0 6,0 6,0 megyeszékhely 22 44,0 44,0 50,0 város 9 18,0 18,0 68,0 falu 16 32,0 32,0 100,0 Total ,0 100,0 3. táblázat: A válaszadók lakhelye 8

9 A megkérdezettek 44%-a megyeszékhelyen lakik, 32%-a falusi lakos, 18%-a városi, míg csupán a válaszadók 6%-a él fıvárosban. Mi az Ön legmagasabb iskolai végzettsége? Frequency 8 általános 7 14,0 14,0 14,0 szakmunkásképzı, szakiskola gimáziumi, szakközépiskolai érettségi 6 12,0 12,0 26, ,0 20,0 46,0 technikum 1 2,0 2,0 48,0 felsıfokú szakképzés 5 10,0 10,0 58,0 fıiskola, BA, BSC 15 30,0 30,0 88,0 egyetem, MA, MSC 6 12,0 12,0 100,0 Total ,0 100,0 4. táblázat: A válaszadók iskolai végzettsége Az iskolai végzettség arányának alakulása: 42% fıiskolát vagy egyetemet végzett, 20% az érettségizett, 14% 8 általánost végzett, 12% szakmunkásképzıbe vagy szakiskolába járt, 10%-nak van valamilyen felsıfokú szakképzése, és mindösszesen 2% végzett technikumot. (A válaszadók között felülreprezentáltak a felsıfokú végzettségőek!) Hol szokott Ön leggyakrabban vásárolni? Frequency bevásárlóközpont 11 22,0 22,0 22,0 nagyáruház-lánc 22 44,0 44,0 66,0 kisáruház 12 24,0 24,0 90,0 kisbolt 4 8,0 8,0 98,0 egyéb 1 2,0 2,0 100,0 Total ,0 100,0 5. táblázat: A válaszadók vásárlásai 9

10 A válaszadók 44%-a nagyáruház-láncban vásárol, 24% kisáruházban, 22%-a bevásárlóközpontban, míg csupán 8% jelölte be a kisboltot és 2% az egyéb helyet. Ön tagja-e valamilyen közösségi oldalnak? Frequency igen 40 80,0 80,0 80,0 nem 10 20,0 20,0 100,0 Total ,0 100,0 6. táblázat: Közösségi oldal tagság facebook Frequency választotta 35 70,0 87,5 87,5 nem választotta 5 10,0 12,5 100,0 Total 40 80,0 100,0 Missing System 10 20,0 Total ,0 7. táblázat: Facebook tagság IWIW Frequency választotta 22 44,0 55,0 55,0 nem választotta 18 36,0 45,0 100,0 Total 40 80,0 100,0 Missing System 10 20,0 Total ,0 8. táblázat: IWIW tagság 10

11 Egyéb közösség oldal Frequency választotta 6 12,0 15,0 15,0 nem választotta 34 68,0 85,0 100,0 Total 40 80,0 100,0 Missing System 10 20,0 Total ,0 9. táblázat: Egyéb közösségi oldal tagság A kitöltık 80%-a tagja valamelyik közösségi oldalnak, 20% nem. A csatlakozók 70%- a facebook tag, 44% IWIW-hez csatlakozott, és 12% egyéb közösségi oldalhoz regisztrált pl.: Myspace, hi5. A fıvárosiak 100%-a, a megyeszékhelyen élık 91%-a, a falusiak 75%-a, míg a városi lakosok csupán 56%-a tagja valamely közösségi oldalnak. Az igennel válaszolók 40%-a megyeszékhelyrıl 24%-a faluról származik és csupán 6%-a a fıvárosból. (2. sz. melléklet 10. számú táblázat) Az Y generáció 100%-a regisztrált közösségi oldal felhasználó, a 31 és 46 év közötti korosztályban ennél kevesebben vannak, 65%. Az igent jelölık 42%-a az Y generációból válaszolt. (3. sz. melléklet 11. számú táblázat) Ha igen, milyen gyakran látogatja a közösségi oldalt? Frequency naponta 22 44,0 55,0 55,0 hetente többször 8 16,0 20,0 75,0 hetente 1-2 alkalommal 8 16,0 20,0 95,0 havonta 1 2,0 2,5 97,5 ritkábban, mint havonta 1 2,0 2,5 100,0 Total 40 80,0 100,0 Missing System 10 20,0 Total ,0 12. táblázat: Közösségi oldal látogatása Azok, akik látogatják a közösség oldalt, vagy oldalakat, 44% napi gyakorisággal teszi, 16% hetente többször. A válaszadók ugyancsak 16%-a heti 1-2 alkalommal, és 11

12 csupán 4% azoknak a száma, akik havonta vagy annál ritkábban keresik fel az oldalakat. A közösségi oldalakat látogatók nemének aránya, 70% nı, 30% férfi. A nık jóval gyakrabban látogatják a közösségi oldalakat, mint a férfiak. Azok az emberek, akik hetente többször látogatják a közösségi oldalakat 87,5%-a nı, míg ezzel szemben a férfiak aránya csak 12,5%. 18%-kal több nı keresi fel a közösségi oldalakat naponta, mint a férfiak, és háromszor annyi nı heti 1-2 alkalommal, mint a férfiak. (4. sz. melléklet 13. számú táblázat) Az Y generáció tagjainak 62%-a naponta látogatja az oldalakat, 81%-a legalább hetente többször él közösségi életet, ugyanilyen gyakorisággal az idısebbek 68%-a. (5. sz. melléklet 14. számú táblázat) Vásárlási döntéseiben mely tényezık befolyásolják leginkább? Frequency választotta 42 84,0 84,0 84,0 nem választotta 8 16,0 16,0 100,0 Total ,0 100,0 15. táblázat: saját tapasztalat Vásárlási döntéseiben mely tényezık befolyásolják leginkább? Frequency választotta 3 6,0 6,0 6,0 nem választotta 47 94,0 94,0 100,0 Total ,0 100,0 16. táblázat: online beszámolók Vásárlási döntéseiben mely tényezık befolyásolják leginkább? Frequency választotta 36 72,0 72,0 72,0 nem választotta 14 28,0 28,0 100,0 Total ,0 100,0 17. táblázat: család, barátok 12

13 Vásárlási döntéseiben mely tényezık befolyásolják leginkább? Frequency választotta 6 12,0 12,0 12,0 nem választotta 44 88,0 88,0 100,0 Total ,0 100,0 18. táblázat: szájpropaganda Vásárlási döntéseiben mely tényezık befolyásolják leginkább? Frequency választotta 2 4,0 4,0 4,0 nem választotta 48 96,0 96,0 100,0 Total ,0 100,0 19. ábra: fogyasztói jelentések Vásárlási döntéseiben mely tényezık befolyásolják leginkább? Frequency választotta 1 2,0 2,0 2,0 nem választotta 49 98,0 98,0 100,0 Total ,0 100,0 20. táblázat: Vírusmarketing A vásárlási döntésekben leginkább befolyásoló tényezı a saját tapasztalat, amit a válaszadók 84%-a jelölt meg, második helyre került a család, barátok, ismerısök 72%-os jelöléssel. A szájpropagandát 12%-ban, az online beszámolókat 6%-ban, - a év közötti korcsoportból 1, a év, és a év közötti korosztályból szintén 1-1 jelölést kapott (6. sz. melléklet 21. számú táblázat) - a fogyasztói jelentéseket és a vírusmarketinget összesen 6%-ban tartják fontosnak az emberek a vásárlást megelızı információszerzés során. 13

14 Vásárlásnál igénybe veszi-e az Internetes lehetıségeket? Frequency igen, gyakran 5 10,0 10,0 10,0 igen, ritkán 25 50,0 50,0 60,0 nem 20 40,0 40,0 100,0 Total ,0 100,0 22. táblázat: Internetes vásárlás A kitöltık 60%-a gyakran, vagy ritkán, de vásárolt már Interneten keresztül, 40% nem élt még ezzel a lehetıséggel. A lakhelyszerinti internetes vásárlás vizsgálatánál az alábbi összefüggések láthatók. A fıvárosban és a városban lakók 66,7%-a ritkán, de vásárol Interneten keresztül. A megyeszékhelyeken élık 63,6%-a szintén nem rendszeresen, de vásárol webáruházakból. A falun élık 50%-a választja az Internetes vásárlási formát, ebbıl 12,5% gyakran teszi ezt, és 37,5% ritkán. (7. sz. melléklet 23. számú táblázat) Az Y generáció 19%-a vásárol rendszeresen webshopból, 62%-a ritkán, a 31 és 46 év közötti korcsoport 3%-a vásárol gyakran, 41%-a néha. A 41 és 46 év közöttiek csupán 25%-a vásárol az Internetrıl. (8. sz. melléklet 24. számú táblázat) Ha igen, mely termékek, szolgáltatások területén? Frequency választotta 13 26,0 43,3 43,3 nem választotta 17 34,0 56,7 100,0 Total 30 60,0 100,0 Missing System 20 40,0 Total ,0 25. táblázat: Mőszaki termékek, eszközök 14

15 Ha igen, mely termékek, szolgáltatások területén? Frequency választotta 7 14,0 23,3 23,3 nem választotta 23 46,0 76,7 100,0 Total 30 60,0 100,0 Missing System 20 40,0 Total ,0 26. táblázat: Irodatechnikai berendezések, eszközök Ha igen, mely termékek, szolgáltatások területén? Frequency választotta 21 42,0 70,0 70,0 nem választotta 9 18,0 30,0 100,0 Total 30 60,0 100,0 Missing System 20 40,0 Total ,0 27. táblázat: Könyv, ajándék Ha igen, mely termékek, szolgáltatások területén? Frequency választotta 8 16,0 26,7 26,7 nem választotta 22 44,0 73,3 100,0 Total 30 60,0 100,0 Missing System 20 40,0 Total ,0 28. táblázat: Ruházat 15

16 Ha igen, mely termékek, szolgáltatások területén? Frequency választotta 8 16,0 26,7 26,7 nem választotta 22 44,0 73,3 100,0 Total 30 60,0 100,0 Missing System 20 40,0 Total ,0 29. táblázat: Kozmetikumok, illatszer Ha igen, mely termékek, szolgáltatások területén? Frequency választotta 1 2,0 3,3 3,3 nem választotta 29 58,0 96,7 100,0 Total 30 60,0 100,0 Missing System 20 40,0 Total ,0 30. táblázat: Egyéb termék, szolgáltatás Az Interneten keresztül vásárlók 42%-a könyvet, ajándékot szokott vásárolni, 26%-a mőszaki termékeket, eszközöket, 16-16% ruházatot, kozmetikumot, illetve illatszert. 14% irodatechnikai berendezéseket, eszközöket vásárolt ilyen módon, míg 2% költött egyéb termékekre. Mobil telefont használt-e már vásárlásra? Frequency igen 7 14,0 14,0 14,0 nem 43 86,0 86,0 100,0 Total ,0 100,0 31. táblázat: Mobil telefon használat Mobil telefont a megkérdezettek 86%-a még nem használt vásárláshoz. 16

17 Mely fizetési módot, módokat részesíti elınyben? Frequency választotta 37 74,0 74,0 74,0 nem választotta 13 26,0 26,0 100,0 Total ,0 100,0 32. táblázat: készpénz Mely fizetési módot, módokat részesíti elınyben? Frequency választotta 5 10,0 10,0 10,0 nem választotta 45 90,0 90,0 100,0 Total ,0 100,0 33. táblázat: Készpénzes átutalás Mely fizetési módot, módokat részesíti elınyben? Frequency választotta 9 18,0 18,0 18,0 nem választotta 41 82,0 82,0 100,0 Total ,0 100,0 34. táblázat: Banki utalás Mely fizetési módot, módokat részesíti elınyben? Frequency választotta 26 52,0 52,0 52,0 nem választotta 24 48,0 48,0 100,0 Total ,0 100,0 35. táblázat: bankkártya 17

18 internet Frequency választotta 6 12,0 12,0 12,0 nem választotta 44 88,0 88,0 100,0 Total ,0 100,0 36. táblázat: Internetes utalás Mely fizetési módot, módokat részesíti elınyben? Frequency nem választotta ,0 100,0 100,0 37. ábra: Egyéb fizetési mód A fizetési lehetıségek közül a klasszikus készpénzes fizetési módot preferálják a legjobban 74%-kal, második leggyakrabban használt fizetési eszköz a bankkártya 52%-kal, ezután következik a banki átutalás 18%-kal, majd az Internetes utalás 12%-kal, az utolsó helyre került a készpénzes átutalás. A bankkártyát a 19 és 24 év közötti korosztály 71%-a használja. Az y generáció tagjainak 62%-a fizet bankkártyával. Az idısebb korosztály 33%-a választja ezt a fizetési eszközt, ebbıl a korcsoportból a év közöttiek használják a leggyakrabban 62%-ban. (9. sz. melléklet 38. számú táblázat) A fıvárosban élık 100%-a bankkártyával fizet, a városban élık 66,7%-a, a megyeszékhelyen lakók 55%-a, a falusiak csak 31%-a használ bankkártyát. (10. sz. melléklet 39. számú táblázat) Az internetes utalást a 14 és 30 év közöttiek 14%-a választotta, a 31 és 46 év közötti korosztály 10%-a utal online bankon keresztül. (11. sz. melléklet 40. számú táblázat) 18

19 Vásárlási döntéseinél mely tényezı a legfontosabb? Frequency ,0 36,7 36, ,0 40,8 77, ,0 12,2 89, ,0 6,1 95, ,0 4,1 100,0 Total 49 98,0 100,0 Missing System 1 2,0 Total ,0 41. táblázat: Ár A válaszadók döntı többsége 76%-ban figyelembe veszi a vásárolt termék, szolgáltatás árának nagyságát, és csupán 10%-ánál nem befolyásoló tényezı az ár. Vásárlási döntéseinél mely tényezı a legfontosabb? Frequency ,0 53,1 53, ,0 34,7 87, ,0 10,2 98, ,0 2,0 100,0 Total 49 98,0 100,0 Missing System 1 2,0 Total ,0 42. táblázat: Minıség A vásárlók 86%-a odafigyel a minıségre a vásárlásainál, és csupán 2% nem tartja fontosnak. 19

20 Vásárlási döntéseinél mely tényezı a legfontosabb? Frequency 1 4 8,0 8,2 8, ,0 14,3 22, ,0 46,9 69, ,0 24,5 93, ,0 6,1 100,0 Total 49 98,0 100,0 Missing System 1 2,0 Total ,0 43. táblázat: Kényelem A kényelem nem igazán fontos a vásárlóknak, legtöbben 70%, 3. illetve 4. helyre sorolta ezt a tényezıt, ezzel szemben 22% helyezte az elsı két helyre. Vásárlási döntéseinél mely tényezı a legfontosabb? Frequency 1 1 2,0 2,0 2, ,0 4,1 6, ,0 22,4 28, ,0 51,0 79, ,0 20,4 100,0 Total 49 98,0 100,0 Missing System 1 2,0 Total ,0 44. táblázat: Márka A márka, mint fontossági tényezı szintén 70%-ban nem lényeges szempont, csak a vásárlók 6%-a tartja lényegesnek. Az Y generáció képviselıinek 55%-a 4. helyre sorolja a márkát, míg csak 25%-a helyezi a 3. helyre, legfontosabb tényezıként senki sem említi ebbıl a korcsoportból. Az idısebb korcsoporton belül 48% szintén a 4. helyre teszi a márkát a fontossági 20

21 tényezık közül, 24% viszont az 5. helyre. A 49 válaszadóból mindösszesen három ember számára fontos a márka. (12. sz. melléklet 45. számú táblázat) Vásárlási döntéseinél mely tényezı a legfontosabb? Frequency 2 3 6,0 6,1 6, ,0 8,2 14, ,0 16,3 30, ,0 69,4 100,0 Total 49 98,0 100,0 Missing System 1 2,0 Total ,0 46. táblázat: Divat A válaszadók 84%-a, a divatot is az utolsó helyekre sorolja a fontossági sorrendjében, érdekes megjegyezni elsı helyen senki se jelölte. A divat 75%-ban nem lényeges az Y generáció számára. Csupán a éves korcsoport 25%-a teszi a második helyre, 50%-a pedig a harmadik helyre. A 31 és 46 éves korcsoport 65%-a utolsóként említi a divatot, de 14% számára döntı tényezı. (13. sz. melléklet 47. számú táblázat) Összesített eredmény a vásárlási döntések sorrendjében: A megkérdezettek a minıséget preferálják leginkább, második legfontosabb tényezı az ár, majd a kényelem következik, a márka került a 4. helyre, a legkevésbé fontos szempont a divat. 21

22 3. Összegzés A kutatás feldolgozása, és elemzése után megállapítható, a válaszadók döntı többsége nı, 31 és 46 év közötti korcsoporthoz tartozik, megyeszékhelyen lakik, fıiskolát, vagy egyetemet végzett. Legtöbben nagyáruház-láncban vásárolnak. A kitöltık jelentıs arányban tagjai valamelyik közösségi oldalnak, legtöbben facebook rajongók. Az Y generáció minden tagja regisztrált közösségi oldal felhasználó, és ugyanez mondható el a fıvárosban élıkre is. Azok, akik látogatják a közösség oldalt, vagy oldalakat, napi gyakorisággal teszik, ezek nagyobb számban nık. A nık jóval gyakrabban látogatják a közösségi oldalakat, mint a férfiak. Az Y generáció több mint a fele naponta keresi fel valamelyik internetes csoportját, nagyobb számban, mint az idısebb korosztály. Ezzel az elsı és második pontban megfogalmazott hipotézisem bizonyítást nyert. A válaszadók vásárlási döntéseiben leginkább befolyásoló tényezı a saját tapasztalat, második helyre került a család, barátok, ismerısök véleménye. Az Y generáció év közötti korcsoportjából csupán 1 egyén tartja fontosnak, hogy vásárlásai elıtt online beszámolókat olvasson. A harmadik számú hipotézisem nem igazolódott. A kitöltık nagyobb arányban gyakran, vagy ritkán, de vásárolt már Interneten keresztül. A fıvárosban és a városban élık választják ezt a vásárlási módot a leggyakrabban, a falusi lakosok fele élt már ezzel a lehetıséggel. Az idısebb korosztállyal összehasonlítva, az Y generáció majd duplája vásárol rendszeresen, vagy ritkán ilyen módon. A negyedik pontban leírt hipotézisem igazolódott. Leginkább könyvet, ajándékot és mőszaki termékeket, eszközöket rendelnek. Mobil telefont a megkérdezettek döntı többsége még nem használt vásárláshoz. A fizetési lehetıségek közül a klasszikus készpénzes fizetési módot preferálják a legjobban, második leggyakrabban használt fizetési eszköz a bankkártya. Az y generáció tagjainak több mint a fele fizet bankkártyával. Az idısebb korosztály csupán harmada választja ezt a fizetési eszközt. Minden válaszadó fıvárosban élı bankkártyával fizet, a városban élık kétharmada, a megyeszékhelyen lakók alig több mint a fele, a falusiak csupán közel harmada használ bankkártyát. Az internetes utalást az Y generáció tagjainak mindössze alig több mint tizede választotta. Az 22

23 ötödik pontban megfogalmazott hipotézisem elsı része bizonyítást nyert, míg a második része nem igazolódott. A vásárlási döntések sorrendjében, a megkérdezettek a minıséget preferálják leginkább, második legfontosabb tényezı az ár, majd a kényelem következik, a márka került a 4. helyre, a legkevésbé fontos szempont a divat. Az Y generáció képviselıinek több mit a fele a 4. helyre sorolja a márkát, legfontosabb tényezıként senki sem említi ebbıl a korcsoportból. A divat szintén nem lényeges az Y generáció háromnegyede számára. Csupán a éves korcsoport negyede teszi a második helyre, fele pedig a harmadik helyre. A 31 és 46 éves korcsoport többsége utolsóként említi a divatot. A magyar vásárlási magatartások, szokások vizsgálatának eredménye több területen is igazolja a nemzetközi kutatások eredményét. A hazai Y generáció válaszadói legalább olyan nagy számban regisztrált már valamely közösségi oldalon, mint a külföldi Y generáció tagjai, és rendszeresen látogatja is azt. Kiemelkedıen fontos a család, a barátok véleménye a vásárlást megelızı információ szerzés során. A magyar lakosság továbbra is aktív és mérsékelt reklámkerülı. A fiatalok inkább az interneten vásárolják meg termékeiket. Az SPSS Staisztikai program felhasználói szintő elsajátításával egy új látásmódot, és adatfeldolgozó rendszert ismerhettem meg, ami a kutatói munkámat nagymértékben megkönnyítette. Megtanultam a programmal hogyan lehet változókat, adatokat felvinni. Kész adatokból gyakorisági eloszlásokat számítani, majd táblázatba foglalni és megjeleníteni, különbözı grafikonokat készíteni. Kereszttáblával több számú változó összefüggéseit, kapcsolatait különbözı statisztikai módszerekkel meg tudom vizsgálni. Megtanultam, hogyan lehet szőkíteni a vizsgálandó elemeket, szerkeszteni a táblázatokat. Gyakorlati tudásommal lehetıséget kaptam arra, hogy késıbbiekben szakértıkkel együttmőködve kutatásokban részt vegyek, mint adatfeldolgozó, elemzı és szöveges értékelı. A programban történı munkavégzés folyamatainak ábráit a számú mellékletek tartalmazzák. 23

24 4. Felhasznált irodalom: Héra Gábor Ligeti György: Módszertan a társadalmi jelentések kutatása. Bp., Osiris Kiadó, p Sajtos László Mitev Ariel(2009): SPSS kutatási és adatelemzési kézikönyv. Bp., Alinea Kiadó, p Sulyok Anna (2003): Az Y generáció elérésének titka. Bp., Budapesti Gazdasági Fıiskola Kiadás, p Varga Diána (2011): Az internetes kereskedelem történelme, jelentısége, fejlıdése. Zalaegerszeg, BGF-GKZ. p. 2. Kaizer Gábor (2006): A reklám szép új világa. Bp., reklámérték, IV. évf., 31. szám. p. 2. [ ] 18:35 h 24

25 5. Mellékletek 1. számú melléklet Kérdıív Tisztelt Hölgyem/Uram! A nevem Kéri Zsanett, a szombathelyi székhelyő PROMO Marketing és Média Szociális Szövetkezet munkatársa vagyok. Az Önnek kiküldött kutatásom célja, a év közötti állampolgárok vásárlási szokásainak megismerése. Kérem, segítse munkámat a kérdıív kitöltésével, amely önkéntes, a feldolgozás után a szükséges anonimitást biztosítom. Kérem, aláhúzással jelölje a válaszát! 1.) Mi az Ön neme? 1) férfi 2) nı 2.) Hány éves Ön? 1) év 2) év 3) év 4) év 5) év 6) év 3.) Hol él Ön? 1) fıváros 2) megyeszékhely 3) város 4) falu 4.) Mi az Ön legmagasabb iskolai végzettsége? 1) 8 általános 2) szakmunkásképzı, szakiskola 3) gimnáziumi, szakközépiskolai érettségi 4) technikum 5) felsıfokú szakképzés 6) fıiskola, BA, BSC 7) egyetem, MA,MSC 25

26 5.) Hol szokott Ön leggyakrabban vásárolni? (Csak egy választ jelöljön!) 1) több üzletet tartalmazó bevásárlóközpont 2) több terméket tartalmazó nagyáruház-lánc 3) kisáruház (kisebb mennyiségben forgalmazza termékeit, mint valamely nagyáruházlánc) 4) kisbolt (kisbolt, közért, vegyes bolt, éjjel-nappali) 5) internetes áruház 6) egyéb.. 6.) Ön tagja-e valamilyen közösségi oldalnak? 1) igen 2) nem 7.) Ha igen melyiknek, melyeknek?... 8.) Ha igen, milyen gyakran látogatja a közösségi oldalt? 1) naponta 2) hetente többször 3) hetente 1-2 alkalommal 4) havonta 5) ritkábban, mint havonta 9.) Vásárlási döntéseiben mely tényezık befolyásolják leginkább? (A legjellemzıbb 3-at jelölje meg!) 1) reklám (TV, rádió, újság) 2) vállalat, márka ismertsége 3) saját tapasztalat 4) online élménybeszámolók (blogok, fórumok) 5) család, barátok, ismerısök 6) szájpropaganda (nem nyomtatott reklámeszköz) 7) fogyasztói jelentések (szaklapok, fogyasztóvédelmi jelentések, cégbeszámolók) 8) vírusmarketing (emberek egymásnak adják át, esetleg küldik az információt, gyorsan terjed) 10.) Vásárlásnál igénybe veszi-e az internetes lehetıségeket? 1) igen, gyakran 2) igen, ritkán 3) nem 11.) Ha igen, mely termékek, szolgáltatások területén? (Többet is megjelölhet, de legfeljebb 3-at!) 1) mőszaki termékek 2) irodatechnikai berendezések, eszközök 3) könyv, ajándék 4) ruházat 5) kozmetikumok, illatszer 6) egyéb és pedig:.. 26

27 12.) Mobil telefont használt-e már vásárlásra? 1) igen 2) nem 13.) Mely fizetési módot, módokat részesíti elınyben? ( Legfeljebb két módot jelöljön!) 1) készpénz 2) készpénzes átutalás (csekk) 3) banki átutalás 4) bankkártya 5) internetes utalás 6) egyéb és pedig: 14.) Vásárlási döntéseinél mely tényezı a legfontosabb? Kérem, a sor elején sorszámozza 1-5-ig az alábbiakat, ahol az 1-es a legfontosabbat jelenti! ár minıség kényelem márka divat Köszönöm a válaszait! 27

28 2. számú melléklet Hol él Ön? * Ön tagja-e valamilyen közösségi oldalnak? Crosstabulation Ön tagja-e valamilyen közösségi oldalnak? Hol él Ön? fıváros megyeszékhely város falu Total igen nem Total Count % within Hol él Ön? 100,0%,0% 100,0% % within Ön tagja-e valamilyen közösségi oldalnak? 7,5%,0% 6,0% % of Total 6,0%,0% 6,0% Count % within Hol él Ön? 90,9% 9,1% 100,0% % within Ön tagja-e valamilyen közösségi oldalnak? 50,0% 20,0% 44,0% % of Total 40,0% 4,0% 44,0% Count % within Hol él Ön? 55,6% 44,4% 100,0% % within Ön tagja-e valamilyen közösségi oldalnak? 12,5% 40,0% 18,0% % of Total 10,0% 8,0% 18,0% Count % within Hol él Ön? 75,0% 25,0% 100,0% % within Ön tagja-e valamilyen közösségi oldalnak? 30,0% 40,0% 32,0% % of Total 24,0% 8,0% 32,0% Count % within Hol él Ön? 80,0% 20,0% 100,0% % within Ön tagja-e valamilyen közösségi oldalnak? 100,0% 100,0% 100,0% % of Total 80,0% 20,0% 100,0% 10. táblázat 28

A PROMO Marketing és Média Szociális Szövetkezet. Piackutatás kérdőívének feldolgozása

A PROMO Marketing és Média Szociális Szövetkezet. Piackutatás kérdőívének feldolgozása A PROMO Marketing és Média Szociális Szövetkezet Piackutatás kérdőívének feldolgozása Kutatásmódszertan Készítette: Bartos Edina Oktató tanár: Éliás Zsuzsanna Tartalomjegyzék 1 1. Bevezetés 1.1. Témaválasztás

Részletesebben

A telefonnal való ellátottság kapcsolata a rádió és televízió műsorszórás használatával a 14 éves és idősebb lakosság körében

A telefonnal való ellátottság kapcsolata a rádió és televízió műsorszórás használatával a 14 éves és idősebb lakosság körében A telefonnal való ellátottság kapcsolata a rádió és televízió műsorszórás használatával a 14 éves és idősebb lakosság körében Kiegészítő elemzés A rádió és televízió műsorszórás használatára a 14 éves

Részletesebben

A kollégisták és a kollégium 30 éve a VOSZK-os Ki kicsoda? 1999-es kiadása tükrében

A kollégisták és a kollégium 30 éve a VOSZK-os Ki kicsoda? 1999-es kiadása tükrében A kollégisták és a kollégium 30 éve a VOSZK-os Ki kicsoda? 1999-es kiadása tükrében Budapest, 2002 február Elöljáróban Még 1999-ben, egy Scampi estet követő éjszaka, a Voszk-os 'Ki kicsodá'-t nézegetve

Részletesebben

Sztochasztikus kapcsolatok

Sztochasztikus kapcsolatok Sztochasztikus kapcsolatok Petrovics Petra PhD Hallgató Ismérvek közötti kapcsolat (1) Függvényszerű az egyik ismérv szerinti hovatartozás egyértelműen meghatározza a másik ismérv szerinti hovatartozást.

Részletesebben

Mindenki a WEB2-őn? A KutatóCentrum villámkutatása 2011. január

Mindenki a WEB2-őn? A KutatóCentrum villámkutatása 2011. január Mindenki a WEB2-őn? A KutatóCentrum villámkutatása 2011. január KutatóCentrum 102 Budapest, Margit krt. /b Tel.:+ (1) 09. Fax: + (1) 09. A felmérésről Ha tíz évvel ezelőtt valakit megkérdeztünk volna,

Részletesebben

Vállalati és lakossági lekérdezés. Szécsény Város Polgármesteri Hivatala számára

Vállalati és lakossági lekérdezés. Szécsény Város Polgármesteri Hivatala számára Vállalati és lakossági lekérdezés Szécsény Város Polgármesteri Hivatala számára Dátum: 2010 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 I Az adatfelvétel eredményeinek bemutatása... 3 I.1 A vállalati, illetve

Részletesebben

Kollányi Bence: Miért nem használ internetet? A World Internet Project 2006-os felmérésének eredményei

Kollányi Bence: Miért nem használ internetet? A World Internet Project 2006-os felmérésének eredményei Kollányi Bence: Miért nem használ internetet? A World Internet Project 2006-os felmérésének eredményei A World Internet Project magyarországi kutatása országos reprezentatív minta segítségével készül.

Részletesebben

7624 Pécs, Nagy Jenı u. 12. tel/fax: (36)72/333-414, 504-711 web: www.szociograf.hu e-mail: szociograf@szociograf.hu

7624 Pécs, Nagy Jenı u. 12. tel/fax: (36)72/333-414, 504-711 web: www.szociograf.hu e-mail: szociograf@szociograf.hu GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL VERSENYKULTÚRA KÖZPONT A PATIKAPIACI SZABÁLYOZÁS A LAKOSSÁG VÉLEMÉNYE TÜKRÉBEN 2010. 7624 Pécs, Nagy Jenı u. 12. tel/fax: (36)72/333-414, 504-711 web: www.szociograf.hu e-mail:

Részletesebben

A MAGYARORSZÁGI TÁVOKTATÁSI TAPASZTALATOK FELMÉRÉSÉRE SZOLGÁLÓ KÉRDİÍVEK KIÉRTÉKELÉSE BME IDEGENNYELVI KÖZPONT

A MAGYARORSZÁGI TÁVOKTATÁSI TAPASZTALATOK FELMÉRÉSÉRE SZOLGÁLÓ KÉRDİÍVEK KIÉRTÉKELÉSE BME IDEGENNYELVI KÖZPONT A MAGYARORSZÁGI TÁVOKTATÁSI TAPASZTALATOK FELMÉRÉSÉRE SZOLGÁLÓ KÉRDİÍVEK KIÉRTÉKELÉSE BME IDEGENNYELVI KÖZPONT 1. Bevezetés A LLP-LdV-TOI-28-HU-7 projekt keretében képzési szükségletelemzı felmérést végeztünk.

Részletesebben

Statisztikai hipotézisvizsgálatok. Paraméteres statisztikai próbák

Statisztikai hipotézisvizsgálatok. Paraméteres statisztikai próbák Statisztikai hipotézisvizsgálatok Paraméteres statisztikai próbák 1. Magyarországon a lakosság élelmiszerre fordított kiadásainak 2000-ben átlagosan 140 ezer Ft/fő volt. Egy kérdőíves felmérés során Veszprém

Részletesebben

KUTATÁSI JELENTÉS. CommOnline 2008. topline jelentés 2008.05.20

KUTATÁSI JELENTÉS. CommOnline 2008. topline jelentés 2008.05.20 KUTATÁSI JELENTÉS CommOnline 2008. topline jelentés 2008.05.20 Tartalomjegyzék 1. Vezetői összefoglaló 3 2. Kutatás leírása 5 A kutatás háttere 5 A kutatás módszertana 5 A topline jelentés szerkezete,

Részletesebben

AZ INTERNET SZEREPE A FELSŐOKTATÁSI BEISKOLÁZÁSI MARKETINGBEN, ILLETVE AZ INTÉZMÉNYVÁLASZTÁSI FOLYAMATBAN

AZ INTERNET SZEREPE A FELSŐOKTATÁSI BEISKOLÁZÁSI MARKETINGBEN, ILLETVE AZ INTÉZMÉNYVÁLASZTÁSI FOLYAMATBAN AZ INTERNET SZEREPE A FELSŐOKTATÁSI BEISKOLÁZÁSI MARKETINGBEN, ILLETVE AZ INTÉZMÉNYVÁLASZTÁSI FOLYAMATBAN Bányai Edit, PhD Dudás Katalin, PhD III. Felsőoktatási Marketing Konferencia, Pécs, 2010. október

Részletesebben

A mintában szereplő határon túl tanuló diákok kulturális háttérre

A mintában szereplő határon túl tanuló diákok kulturális háttérre Fényes Hajnalka: A Keresztény és a beregszászi II. Rákóczi Ferenc diákjai kulturális és anyagi tőkejavakkal való ellátottsága Korábbi kutatásokból ismert, hogy a partiumi régió fiataljai kedvezőbb anyagi

Részletesebben

Alba Radar. 25. hullám

Alba Radar. 25. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron. hullám Rádióhallgatási szokások Székesfehérváron 01. december 1. Készítette: Bokros Hajnalka bokros.hajnalka@echomail.hu www.echoinn.hu

Részletesebben

Az óvodai és iskolai étkezés, napközi /tények és vélemények/

Az óvodai és iskolai étkezés, napközi /tények és vélemények/ Az óvodai és iskolai étkezés, napközi /tények és vélemények/ Budapest, 2006. június Bevezetés A Gyermekszegénység Elleni Nemzeti Program Iroda 2006. márciusában megbízást adott a Szonda Ipsos Média,- Vélemény-

Részletesebben

Rohamosan terjed az online vásárlás Könyv, számítógép és ruházati cikk a magyar toplista élén

Rohamosan terjed az online vásárlás Könyv, számítógép és ruházati cikk a magyar toplista élén Rohamosan terjed az online vásárlás Könyv, számítógép és ruházati cikk a magyar toplista élén Budapest, 2008. január 29. A magyar internet-használók 82 százaléka vásárolt már valamit a világhálón. Legtöbben

Részletesebben

Dr. Szőke Szilvia Dr. Balogh Péter: Nemparaméteres eljárások

Dr. Szőke Szilvia Dr. Balogh Péter: Nemparaméteres eljárások Dr. Szőke Szilvia Dr. Balogh Péter: Nemparaméteres eljárások Bevezetés A magas mérési szintű változók adataiból számolhatunk átlagot, szórást. Fontos módszerek alapulnak ezeknek a származtatott paramétereknek

Részletesebben

TÉVÉNÉZÉS AZ INTERNETEN

TÉVÉNÉZÉS AZ INTERNETEN TÉVÉNÉZÉS AZ INTERNETEN 2014. MÁJUS NIELSEN KÖZÖNSÉGMÉRÉS 2014. OKTÓBER 9. A MAGYAR NÉPESSÉG MEGOSZLÁSA ÉS ESZKÖZELLÁTOTTSÁGA 9,4 M Összes személy Van a háztartásban A tévés háztartásban élő 4 éven felüli

Részletesebben

Alba Radar. 20. hullám

Alba Radar. 20. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 20. hullám Adományosztási hajlandóság a Fehérváriak körében - ÁROP 1.1.14-2012-2012-0009 projekt keretén belül - 2013. december 17. Készítette:

Részletesebben

A kutatás időtartama: 2013. március

A kutatás időtartama: 2013. március 1 A kutatás célja a Magyarországon működő, rendszeresen frissített termékkínálattal rendelkező, online kiskereskedelemmel foglalkozó cégek működésének vizsgálata. A kutatás célcsoportjának kiválasztása:

Részletesebben

A Kisteleki Kistérség munkaerı-piaci helyzete. (pályakezdı és tartós munkanélküliek helyzetelemzése)

A Kisteleki Kistérség munkaerı-piaci helyzete. (pályakezdı és tartós munkanélküliek helyzetelemzése) A Kisteleki Kistérség munkaerı-piaci helyzete (pályakezdı és tartós munkanélküliek helyzetelemzése) 1 Tartalomjegyzék I. Kisteleki Kistérség elhelyezkedése és népessége... 3 A népesség száma és alakulása...

Részletesebben

kopint-tarki.hu Az Agrárrendtartási és a Kereskedelmi Törvény egyes beszállító-védelmi szabályai érvényesülésének tapasztalata

kopint-tarki.hu Az Agrárrendtartási és a Kereskedelmi Törvény egyes beszállító-védelmi szabályai érvényesülésének tapasztalata kopint-tarki.hu Az Agrárrendtartási és a Kereskedelmi Törvény egyes beszállító-védelmi szabályai érvényesülésének tapasztalata Készült a Gazdasági Versenyhivatal VKK megbízásából A tanulmányt készítették

Részletesebben

Alba Vélemény Radar 1. - GYORSJELENTÉS -

Alba Vélemény Radar 1. - GYORSJELENTÉS - Alba Vélemény Radar 1. Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron - GYORSJELENTÉS - Lakossági vélemények a népesedési problémákról 2010. június 21. Készítette: Ruff Tamás truff@echomail.hu

Részletesebben

E-Business Symposium - 2008.04.08. Az értékek mértéke. A magyarországi e-kereskedelem számokban. Kis Gergely. 2008 GKIeNET Kft.

E-Business Symposium - 2008.04.08. Az értékek mértéke. A magyarországi e-kereskedelem számokban. Kis Gergely. 2008 GKIeNET Kft. E-Business Symposium - 2008.04.08 Az értékek mértéke A magyarországi e-kereskedelem számokban Kis Gergely 2008 GKIeNET Kft. Az internet hozzáférés alakulása 2001-2007 (%) A 14 évesnél idısebb lakosság

Részletesebben

DIGITAL CONNECTED CONSUMER 2012 MADHOUSE-GfK HUNGÁRIA. 2012. szeptember

DIGITAL CONNECTED CONSUMER 2012 MADHOUSE-GfK HUNGÁRIA. 2012. szeptember DIGITAL CONNECTED CONSUMER 2012 MADHOUSE-GfK HUNGÁRIA 2012. szeptember ÖSSZEFOGLALÓ 2 A 18-49 rendszeresen internetezők több mint harmada (37%) rendelkezik okostelefonnal, vagyis a kérdőív definíciója

Részletesebben

Tevékenység: Lakossági igényfelmérés szolgáltatás eredményeinek a hasznosítása. Dokumentum: Tanácsadói dokumentum ÁROP-1.A.

Tevékenység: Lakossági igényfelmérés szolgáltatás eredményeinek a hasznosítása. Dokumentum: Tanácsadói dokumentum ÁROP-1.A. Tevékenység: Lakossági igényfelmérés szolgáltatás eredményeinek a hasznosítása Dokumentum: Tanácsadói dokumentum ÁROP-1.A.5-2013-2013-0102 Államreform Operatív Program keretében megvalósuló Szervezetfejlesztés

Részletesebben

E-Shopping Report 2012 Internetes vásárlási trendek Magyarországon

E-Shopping Report 2012 Internetes vásárlási trendek Magyarországon Internetes vásárlási trendek Magyarországon Kutatási ismertető 2012. augusztus KutatóCentrum 1036 Budapest, Lajos u. 103. Tel.:+36 (1) 373 09 36. Fax: +36 (1) 373 09 54. Az e-vásárlást kipróbálók, az online

Részletesebben

A társadalomkutatás módszerei I. Outline. A mintaválasztás A mintaválasztás célja. Notes. Notes. Notes. 13. hét. Daróczi Gergely. 2011. december 8.

A társadalomkutatás módszerei I. Outline. A mintaválasztás A mintaválasztás célja. Notes. Notes. Notes. 13. hét. Daróczi Gergely. 2011. december 8. A társadalomkutatás módszerei I. 13. hét Daróczi Gergely Budapesti Corvinus Egyetem 2011. december 8. Outline 1 célja 2 Alapfogalmak 3 Mintavételi eljárások 4 További fogalmak 5 Mintavételi hiba számítása

Részletesebben

2010.04.21. Definiciók. Definiciók. Európa e-gazdaságának fejlıdése. Szélessávú hozzáférés-ezer. Web felhasználók- Európa-fejlett része

2010.04.21. Definiciók. Definiciók. Európa e-gazdaságának fejlıdése. Szélessávú hozzáférés-ezer. Web felhasználók- Európa-fejlett része Definiciók Európa e-gazdaságának fejlıdése Bakonyi Péter c. docens Definiciók Az E-gazdaság fejlıdése Európában Az IKT térhódítása miatt a hagyományos gazdaság az E-gazdaság irányába mozdul Az üzleti és

Részletesebben

Szabó Dorottya. Agrárgazdasági Kutató Intézet Élelmiszerlánc Elemzési Osztály

Szabó Dorottya. Agrárgazdasági Kutató Intézet Élelmiszerlánc Elemzési Osztály A piacok helyzete és s lehetıségei a hazai élelmiszerellátási si láncbanl Szabó Dorottya Agrárgazdasági Kutató Intézet Élelmiszerlánc Elemzési Osztály A válság hatás a kiskereskedelemre, Szent István Egyetem,

Részletesebben

Új módszertan a kerékpározás mérésében

Új módszertan a kerékpározás mérésében Új módszertan a kerékpározás mérésében Megváltoztattuk reprezentatív kutatásunk módszertanát, mely 21 márciusa óta méri rendszeresen a magyarországi kerékpárhasználati szokásokat. Ezáltal kiszűrhetővé

Részletesebben

Bevásárlás, árak összehasonlítása, fogyasztói döntések

Bevásárlás, árak összehasonlítása, fogyasztói döntések Bevásárlás, árak összehasonlítása, fogyasztói döntések Rövid leírás: ez a lecke a személyes pénzeszközökkel történı gazdálkodásról szól. Megvizsgálja az áruk tényleges megvásárlása elıtti piackutatás és

Részletesebben

MARKETINGKUTATÁS II. Oktatási segédanyag. Budapest, 2004. február

MARKETINGKUTATÁS II. Oktatási segédanyag. Budapest, 2004. február MARKETINGKUTATÁS II. Oktatási segédanyag Budapest, 2004. február Tartalomjegyzék ELŐSZÓ... 2 1 AZ SPSS-RŐL ÁLTALÁBAN... 3 1.1 DATA EDITOR... 3 1.2 VIEWER... 4 1.3 CHART EDITOR... 4 2 ADATBEVITEL... 5 2.1

Részletesebben

KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁS ÉRTÉKELÉSE

KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁS ÉRTÉKELÉSE DEROGÁCIÓS VIZI KÖZMŐ PROJEKTEK ELİKÉSZÍTÉSE CÍMŐ KONTSRUKCIÓHOZ KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁS ÉRTÉKELÉSE ELİSZÁLLÁS NAGYKÖZSÉG SZENNYVÍZELVEZETÉSE ÉS SZENNYVÍZTISZTÍTÁSA A projekt azonosító száma: KEOP-../-- A

Részletesebben

ELEKTRONIKUS KOMMUNIKÁCIÓS CSATORNÁK HASZNÁLATA KISKUNMAJSÁN

ELEKTRONIKUS KOMMUNIKÁCIÓS CSATORNÁK HASZNÁLATA KISKUNMAJSÁN ELEKTRONIKUS KOMMUNIKÁCIÓS CSATORNÁK HASZNÁLATA KISKUNMAJSÁN VÁLLALATI ÉS LAKOSSÁGI FELMÉRÉS A KISKUNMAJSAI TELEPHELLYEL RENDELKEZŐ TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK, ILLETVE AZ ÖNKORMÁNYZATI HIVATALBAN ÜGYET INTÉZŐ

Részletesebben

KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁS KIÉRTÉKELÉSE

KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁS KIÉRTÉKELÉSE Monori ivóvízminőség javításának műszaki előkészítése (KEOP-7.1.0/11-2011-0026) KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁS KIÉRTÉKELÉSE Monor Város Önkormányzata 2200 Monor, Kossuth Lajos u. 78-80. TARTALOMJEGYZÉK 1. A KÉRDŐÍV...

Részletesebben

VERSENYKÉPESSÉG ÉS EGÉSZSÉGKULTÚRA ÖSSZEFÜGGÉSEI REGIONÁLIS MEGKÖZELÍTÉSBEN

VERSENYKÉPESSÉG ÉS EGÉSZSÉGKULTÚRA ÖSSZEFÜGGÉSEI REGIONÁLIS MEGKÖZELÍTÉSBEN Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei VERSENYKÉPESSÉG ÉS EGÉSZSÉGKULTÚRA ÖSSZEFÜGGÉSEI REGIONÁLIS MEGKÖZELÍTÉSBEN Készítette: Dr. Balatoni Ildikó doktorjelölt Témavezetı: Prof. dr. Baranyi Béla az MTA

Részletesebben

E-Shopping Report 2011 Internetes vásárlási trendek Magyarországon

E-Shopping Report 2011 Internetes vásárlási trendek Magyarországon Internetes vásárlási trendek Magyarországon Kutatási ismertető 2011. augusztus KutatóCentrum 1024 Budapest, Margit krt. 5/b Tel.:+36 (1) 373 09 36. Fax: +36 (1) 373 09 54. Eredmények, 2011 Az elmúlt egy

Részletesebben

S atisztika 2. előadás

S atisztika 2. előadás Statisztika 2. előadás 4. lépés Terepmunka vagy adatgyűjtés Kutatási módszerek osztályozása Kutatási módszer Feltáró kutatás Következtető kutatás Leíró kutatás Ok-okozati kutatás Keresztmetszeti kutatás

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ A negyedéves munkaerı-felmérés tapasztalatai a dél-dunántúli régióban 2009. I. negyedév A felmérés lényege A PHARE TWINING svéd-dán modernizációs folyamat során

Részletesebben

HAMISÍTÁS MAGYARORSZÁGON

HAMISÍTÁS MAGYARORSZÁGON HAMISÍTÁS MAGYARORSZÁGON Kutatási jelentés 9. ápril 1. Bevezető A Hamítás Elleni Nemzeti Testület megalakulásakor három fontos feladatot tűzött ki: a hamításra vonatkozó statztikai adatok rendszerbe foglalása,

Részletesebben

2010 őszi piackutatás eredményei PartyBor

2010 őszi piackutatás eredményei PartyBor 2010 őszi piackutatás eredményei PartyBor A kutatás célja A felmérés kérdéskörei: Kik vettek részt a rendezvényeken? Hogyan alakulnak borfogyasztási szokásaik? Milyen gyakran fogyasztanak bort? Hol fogyasztanak

Részletesebben

Alba Radar. 21. hullám

Alba Radar. 21. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 21. hullám A székesfehérvári beruházások megítélése 2014. április 14. Készítette: Macher Judit macher.judit@echomail.hu www.echoinn.hu

Részletesebben

DROGHASZNÁLAT A VESZPRÉMI EGYETEMISTA FIATALOK KÖRÉBEN ( K U T A T Á S I Z Á R Ó T A N U L M Á N Y)

DROGHASZNÁLAT A VESZPRÉMI EGYETEMISTA FIATALOK KÖRÉBEN ( K U T A T Á S I Z Á R Ó T A N U L M Á N Y) DROGHASZNÁLAT A VESZPRÉMI EGYETEMISTA FIATALOK KÖRÉBEN ( K U T A T Á S I Z Á R Ó T A N U L M Á N Y) KÉSZÜLT A KÁBÍTÓSZERÜGYI EGYEZTETİ FÓRUM (VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT) MEGBÍZÁSÁBÓL VESZPRÉM,

Részletesebben

Két adatfelvétel: a szegény háztartások fogyasztási szokásai és a tulajdonosi jövedelmek szerkezete. Medgyesi Márton Tárki Zrt

Két adatfelvétel: a szegény háztartások fogyasztási szokásai és a tulajdonosi jövedelmek szerkezete. Medgyesi Márton Tárki Zrt Két adatfelvétel: a szegény háztartások fogyasztási szokásai és a tulajdonosi jövedelmek szerkezete Medgyesi Márton Tárki Zrt Vázlat 1.A szegény háztartások fogyasztási szokásai A kutatás célja Mintavétel

Részletesebben

Alba Radar. 18. hullám. Az iskolai közösségi szolgálat megítélése

Alba Radar. 18. hullám. Az iskolai közösségi szolgálat megítélése Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 18. hullám Az iskolai közösségi szolgálat megítélése - ÁROP 1.1.14-2012-2012-0009 projekt keretén belül - 2013. június 17. Készítette:

Részletesebben

D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M

D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M 1. A fogyasztóvédelmi oktatás feladatrendszere 61 2. A fogyasztóvédelmi oktatás tartalmi elemei 61 3. A fogyasztóvédelmi oktatás célja 62 4. A fogyasztóvédelmi

Részletesebben

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS A PANNON EGYETEMEN 2010-2012-BEN ABSZOLUTÓRIUMOT SZERZETT HALLGATÓK VIZSGÁLATA

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS A PANNON EGYETEMEN 2010-2012-BEN ABSZOLUTÓRIUMOT SZERZETT HALLGATÓK VIZSGÁLATA DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS A PANNON EGYETEMEN 2010-2012-BEN ABSZOLUTÓRIUMOT SZERZETT HALLGATÓK A MÓDSZERTAN Telefonos megkérdezés központilag előírt kérdőív alapján Adatfelvétel ideje: 2013. November 20014.

Részletesebben

TÉVÉNÉZÉS AZ INTERNETEN 2015

TÉVÉNÉZÉS AZ INTERNETEN 2015 TÉVÉNÉZÉS AZ INTERNETEN 2015 NIELSEN KÖZÖNSÉGMÉRÉS 2015. AUGUSZTUS 6. INTERNETES ESZKÖZELLÁTOTTSÁG TV+ Survey 2015, TV-s 4+ személyek Van a háztartásban INTERNET 74% ASZTALI SZÁMÍTÓGÉP LAPTOP OKOSTELEFON*

Részletesebben

Bizalom szerepe válságban Diadikus jelenségek vizsgálata a gazdálkodástudományban

Bizalom szerepe válságban Diadikus jelenségek vizsgálata a gazdálkodástudományban A gazdasági válság hatása a szervezetek mőködésére és vezetésére Tudomány napi konferencia MTA Székház, Felolvasóterem 2012. november 20. Bizalom szerepe válságban Diadikus jelenségek vizsgálata a gazdálkodástudományban

Részletesebben

Gábrity Molnár Irén T. Mirnics Zsuzsanna MOZAIK2001 GYORSJELENTÉS VAJDASÁG

Gábrity Molnár Irén T. Mirnics Zsuzsanna MOZAIK2001 GYORSJELENTÉS VAJDASÁG Gábrity Molnár Irén T. Mirnics Zsuzsanna MOZAIK21 GYORSJELENTÉS VAJDASÁG TARTALOM A minta leírása, szocio-demográfiai összetevõk...243 Alapvetõ statisztikai adatok...243 A vajdasági régiókon belül a települések

Részletesebben

Alba Radar. 7. hullám

Alba Radar. 7. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 7. hullám Vélemények az Alba Plaza Civil piactér programjáról 20. május 5. Készítette: Domokos Tamás tdomokos@echomail.hu Echo Innovációs

Részletesebben

Kérdőív értékelés 76% 1. ábra

Kérdőív értékelés 76% 1. ábra Kérdőív értékelés Az adatfelmérést a Petőfi Sándor Művelődési Sportház és Könyvtár olvasói töltötték ki 0- ben. Önkéntesen ember töltötte ki a kérdőívet teljes anonimitás mellett. A kérdőív célcsoportja

Részletesebben

Tóth Ágnes Kommunikáció és Médiatudomány Konzulens tanár: Korpics Márta 2012

Tóth Ágnes Kommunikáció és Médiatudomány Konzulens tanár: Korpics Márta 2012 Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Kar Közösségi oldalak hatása a társadalmi kapcsolatokra, avagy Facebook és társai Tóth Ágnes Kommunikáció és Médiatudomány Konzulens tanár: Korpics Márta 2012 A kutatás

Részletesebben

Elemzés. A gyalogosátkelıhelyek elé felfestett Nézz körül járdagrafikák észlelése és hatása. Készítette: Gold Communications Kft. 2009.

Elemzés. A gyalogosátkelıhelyek elé felfestett Nézz körül járdagrafikák észlelése és hatása. Készítette: Gold Communications Kft. 2009. Elemzés A gyalogosátkelıhelyek elé felfestett Nézz körül járdagrafikák észlelése és hatása Készítette: Gold Communications Kft. 2009. február Felmérés a GRSP Magyarország Egyesület által felfestett járdagrafikák

Részletesebben

Nagy Webáruház Felmérés 2015

Nagy Webáruház Felmérés 2015 EREDMÉNYEK Nagy Webáruház Felmérés 2015 Folytatva a már 2008 óta meglévő hagyományunkat, idén is megrendeztük a Nagy Webáruház Felmérést. Ennek keretében 790 hazai webáruház tulajdonosa válaszolt, többek

Részletesebben

TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0002 Tantárgyi program (rövidített)

TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0002 Tantárgyi program (rövidített) TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0002 Tantárgyi program (rövidített) Szakkollégiumi műhely megnevezése: Meghirdetés féléve: Tantárgy/kurzus megnevezése: BGF GKZ Szakkollégiuma 2011/2012. tanév II. félév SZAKKOLLÉGIUM

Részletesebben

Informatikai ellenırzések, az informatika szerepe az ellenırzések támogatásában

Informatikai ellenırzések, az informatika szerepe az ellenırzések támogatásában Nincs informatika-mentes folyamat! Informatikai ellenırzések, az informatika szerepe az ellenırzések támogatásában Oláh Róbert számvevı tanácsos Az elıadás témái 2 Miért, mit, hogyan? Az IT ellenırzés

Részletesebben

A Páratlanklub 2010 Áprilisi Kérdıíves Felmérésének Kiértékelése

A Páratlanklub 2010 Áprilisi Kérdıíves Felmérésének Kiértékelése A Páratlanklub 2010 Áprilisi Kérdıíves Felmérésének Kiértékelése Készítették: Galli Tamás Nater Ulrike Dátum: 2011. 04. 01. 1 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK 2 BEVEZETİ 3 PÁRATLANKLUB KÉRDİÍV 4 Elıadás

Részletesebben

Erdélyi Magyar Adatbank Biró A. Zoltán Zsigmond Csilla: Székelyföld számokban. Család és háztartás

Erdélyi Magyar Adatbank Biró A. Zoltán Zsigmond Csilla: Székelyföld számokban. Család és háztartás Család és háztartás Hány személy lakik a háztartásban? 1 személy 7 2 22.9 3 24.7 4 30.2 5 9 6 4 7 8 személy 0.7 1.5 0 5 10 15 20 25 30 35 260. ábra. Hány személy lakik a háztartásban? Statisztikák Személyek

Részletesebben

ELEKTRONIKUS KOMMUNIKÁCIÓS CSATORNÁK HASZNÁLATA MEZİCSÁTON

ELEKTRONIKUS KOMMUNIKÁCIÓS CSATORNÁK HASZNÁLATA MEZİCSÁTON ELEKTRONIKUS KOMMUNIKÁCIÓS CSATORNÁK HASZNÁLATA MEZİCSÁTON VÁLLALATI ÉS LAKOSSÁGI FELMÉRÉS A MEZİCSÁTI TELEPHELLYEL RENDELKEZİ TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK, ILLETVE AZ ÖNKORMÁNYZATI HIVATALBAN ÜGYET INTÉZİ FELNİTT

Részletesebben

Közösségi oldalak használata a magyar munkahelyeken. Gateprotect-felmérés, 2012. szeptember

Közösségi oldalak használata a magyar munkahelyeken. Gateprotect-felmérés, 2012. szeptember Közösségi oldalak használata a magyar munkahelyeken Gateprotect-felmérés, 2012. szeptember Összefoglaló A felnőtt internetező lakosság csaknem 60 százaléka dolgozik teljes vagy részmunkaidőben. Munkahelyükön

Részletesebben

MultiMédia az oktatásban

MultiMédia az oktatásban DANCSÓ TÜNDE A készségek fejlettségében azonosítható összefüggések a 18 évesek informatikai tudásszintje alapján Kodolányi János Fıiskola Szegedi Tudományegyetem Neveléstudományi Doktori Iskola dancso.tunde@gmail.com

Részletesebben

A KÖZVETLEN TERMELİI ÉRTÉKESÍTÉS LEHETİSÉGEI ÉS KORLÁTAI MAGYARORSZÁGON

A KÖZVETLEN TERMELİI ÉRTÉKESÍTÉS LEHETİSÉGEI ÉS KORLÁTAI MAGYARORSZÁGON A KÖZVETLEN TERMELİI ÉRTÉKESÍTÉS LEHETİSÉGEI ÉS KORLÁTAI MAGYARORSZÁGON Juhász Anikó Agárgazdasági Kutató Intézet (AKI) Élelmiszerlánc Elemzési Osztály www.aki.gov.hu Konferencia a közvetlen értékesítésrıl

Részletesebben

A keresés mindent visz? Avagy a keresés szerepe a mindennapokban

A keresés mindent visz? Avagy a keresés szerepe a mindennapokban Keresőmarketing Nap 2007 A keresés mindent visz? Avagy a keresés szerepe a mindennapokban Darvas Péter Szonda Ipsos Ipsos csoport és a keresőmarketing SEM Felhasználó Online kutatások, panel rekrutáció

Részletesebben

LOVASKOCSIVAL AZ INFORMÁCIÓS SZUPERSZTRÁDÁN. információtartalma 2006-2010 2011/1

LOVASKOCSIVAL AZ INFORMÁCIÓS SZUPERSZTRÁDÁN. információtartalma 2006-2010 2011/1 LOVASKOCSIVAL AZ INFORMÁCIÓS SZUPERSZTRÁDÁN Magyar egyetemi honlapok információtartalma 2006-2010 2011/1 LOVASKOCSIVAL AZ INFORMÁCIÓS SZUPERSZTRÁDÁN Magyar egyetemi honlapok információtartalma 2006-2010

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS TERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS TERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 1 JÓVÁHAGYOTT VERZIÓ! PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS TERVEZÉSI KONCEPCIÓJA Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Pilis Város Egészségügyi Szolgáltatás-tervezési Koncepcióját

Részletesebben

Tájékozódás és vásárlás a magyar internetezők körében. Összefoglaló

Tájékozódás és vásárlás a magyar internetezők körében. Összefoglaló Tájékozódás és a magyar internetezők körében Összefoglaló Tájékozódás és online és offline Termékenként és termékkategóriánként Tájékozódás és termékenként (1./2) Online tájékozódás Online tájékozódás

Részletesebben

Autóvásárlás és autófinanszírozás

Autóvásárlás és autófinanszírozás Autóvásárlás és autófinanszírozás A Budapest Bank és a Budapest Autó lakossági kutatása Budapest, 2012.02.14. Lakossági kutatás Célcsoport: 23-59 év közötti, ABC státuszú lakosság, akik legfeljebb 6 éve

Részletesebben

KUTATÁSI ÖSSZEFOGLALÓ VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

KUTATÁSI ÖSSZEFOGLALÓ VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ KUTATÁSI ÖSSZEFOGLALÓ VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ Készítette: Millennium Intézet Alapítvány Vezető kutatók: Éliás Zsuzsanna Némethy Szabolcs Megrendelő: Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015 T A R

Részletesebben

VERSENY LAKOSSÁG KÉRDİÍV 2010. szeptember

VERSENY LAKOSSÁG KÉRDİÍV 2010. szeptember VERSENY LAKOSSÁG KÉRDİÍV 2010. szeptember Jó napot kívánok. A MASMI Hungary munkatársa,. vagyok. A piaci szabályozással kapcsolatban szeretnék néhány kérdést feltenni Önnek. Körülbelül 10 percre venném

Részletesebben

Free-Mail User Report 12 Ingyenes levelező használati szokások és attitűdök Magyarországon

Free-Mail User Report 12 Ingyenes levelező használati szokások és attitűdök Magyarországon Free-Mail User Report 1 Ingyenes levelező használati szokások és attitűdök Magyarországon Kutatási ismertető 01. január KutatóCentrum Online Piackutató 1036 Budapest, Lajos utca 103. I. emelet Tel.:+36

Részletesebben

Output menedzsment felmérés. Tartalomjegyzék

Output menedzsment felmérés. Tartalomjegyzék Összefoglaló Output menedzsment felmérés 2009.11.12. Alerant Zrt. Tartalomjegyzék 1. A kutatásról... 3 2. A célcsoport meghatározása... 3 2.1 Célszervezetek... 3 2.2 Célszemélyek... 3 3. Eredmények...

Részletesebben

Családok helyzete 2007

Családok helyzete 2007 SORSZÁM 1 2 3 4 BLOKKSZÁM 0 1 5 6 Családok helyzete 2007 02 2 SORSZÁM 1 2 3 4 BLOKKSZÁM 0 2 5 6 A HÁZTARTÁSFİ KIVÁLASZTÁSA: A háztartásfı a legidısebb 18-62 év közötti (1987-1943 között született) férfi.

Részletesebben

Az önkéntesség jellemzői kutatások fényében. Gyorgyovich Miklós

Az önkéntesség jellemzői kutatások fényében. Gyorgyovich Miklós Az önkéntesség jellemzői kutatások fényében Gyorgyovich Miklós Áttekintett kutatások az önkéntesség tükrében Ifjúság2008 gyorsjelentés (2008) A magyar önkéntesek motivációinak kutatása (2009) A NIS első

Részletesebben

Alba Radar. 21. hullám

Alba Radar. 21. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 21. hullám A személyi jövedelemadó 1 százalékának felajánlási hajlandósága - ÁROP 1.1.14-2012-2012-0009 projekt keretén belül - 2014.

Részletesebben

ziesedése az informáci

ziesedése az informáci NKTH Innotárs program KKVENT_8 Kis- és s középvk pvállalkozások esélyei a nemzetköziesed ziesedı tudásgazdas sgazdaságok gok korában Magyar KKV-k k nemzetköziesed ziesedése az informáci ciótechnológiai

Részletesebben

Tőke-konverzációs folyamatok vizsgálata az IKT térben. Internet-használati szokások és társadalmi egyenlőtlenségek összefüggéseinek vizsgálata

Tőke-konverzációs folyamatok vizsgálata az IKT térben. Internet-használati szokások és társadalmi egyenlőtlenségek összefüggéseinek vizsgálata Tőke-konverzációs folyamatok vizsgálata az IKT térben. Internet-használati szokások és társadalmi egyenlőtlenségek összefüggéseinek vizsgálata Czövek Andrea Eszterházy Károly Főiskola, Eger czoveka@ektf.hu

Részletesebben

KUTATÁSMÓDSZERTAN 4. ELŐADÁS. A minta és mintavétel

KUTATÁSMÓDSZERTAN 4. ELŐADÁS. A minta és mintavétel KUTATÁSMÓDSZERTAN 4. ELŐADÁS A minta és mintavétel 1 1. A MINTA ÉS A POPULÁCIÓ VISZONYA Populáció: tágabb halmaz, alapsokaság a vizsgálandó csoport egésze Minta: részhalmaz, az alapsokaság azon része,

Részletesebben

Fejér megye munkaerıpiacának alakulása 2010. október

Fejér megye munkaerıpiacának alakulása 2010. október Közép-Dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Elemzési Osztály Fejér megye munkaerıpiacának alakulása 2010. október Készült: Székesfehérvár, 2010. november hó 8000 Székesfehérvár, Sörház tér 1., Postacím:

Részletesebben

14-469/2/2006. elıterjesztés 1. sz. melléklete. KOMPETENCIAMÉRÉS a fıvárosban

14-469/2/2006. elıterjesztés 1. sz. melléklete. KOMPETENCIAMÉRÉS a fıvárosban KOMPETENCIAMÉRÉS a fıvárosban 2005 1 Tartalom 1. Bevezetés. 3 2. Iskolatípusok szerinti teljesítmények.... 6 2. 1 Szakiskolák 6 2. 2 Szakközépiskolák. 9 2. 3 Gimnáziumok 11 2. 4 Összehasonlítások... 12

Részletesebben

Kézikönyv eredményességi mutatószámok bevezetéséhez Államreform Operatív Program

Kézikönyv eredményességi mutatószámok bevezetéséhez Államreform Operatív Program Kézikönyv eredményességi mutatószámok bevezetéséhez Államreform Operatív Program Megyei Jogú Város 2009 1 Magyar Fejlesztő Intézet I. TARTALOMJEGYZÉK I. TARTALOMJEGYZÉK...2 II. BEVEZETÉS...3 III. MÓDSZER...3

Részletesebben

Alba Radar. 11. hullám

Alba Radar. 11. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 11. hullám A Videoton labdarúgócsapat megítélése a székesfehérvári lakosok körében 2012. január 25. Készítette: Németh A. Violetta nemetha.violetta@echomail.hu

Részletesebben

A tartalomelemzés szőkebb értelemben olyan szisztematikus kvalitatív eljárás, amely segítségével bármely szöveget értelmezni tudunk, és

A tartalomelemzés szőkebb értelemben olyan szisztematikus kvalitatív eljárás, amely segítségével bármely szöveget értelmezni tudunk, és Tartalomelemzés A tartalomelemzés szőkebb értelemben olyan szisztematikus kvalitatív eljárás, amely segítségével bármely szöveget értelmezni tudunk, és végeredményben a szöveg írójáról vonhatunk le következtetéseket.

Részletesebben

Az informatikai rendszerek kutatása a mezőgazdasági vállalkozások körében

Az informatikai rendszerek kutatása a mezőgazdasági vállalkozások körében Az informatikai rendszerek kutatása a mezőgazdasági vállalkozások körében Témaválasztás okai: Szakdolgozati témám Érdeklődés a szektor iránt A vizsgálatok hiányosságai Vizsgálati módszer: Kérdőíves kutatás

Részletesebben

Matematikai alapok és valószínőségszámítás. Statisztikai változók Adatok megtekintése

Matematikai alapok és valószínőségszámítás. Statisztikai változók Adatok megtekintése Matematikai alapok és valószínőségszámítás Statisztikai változók Adatok megtekintése Statisztikai változók A statisztikai elemzések során a vizsgálati, vagy megfigyelési egységeket különbözı jellemzık

Részletesebben

Benchmarking könyvtárakban

Benchmarking könyvtárakban Istók Anna: Benchmarking érdemes vajon másoktól tanulni? A Gödöllıi Városi Könyvtár és Információs Központ és az érdi Csuka Zoltán Városi könyvtár tapasztalatai egy új teljesítménymérési módszer bevezetése

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ A negyedéves munkaerı-felmérés tapasztalatai a dél-dunántúli régióban 2009. IV. negyedév A felmérés lényege A PHARE TWINING svéd-dán modernizációs folyamat során

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ A negyedéves munkaerı-felmérés tapasztalatai a dél-dunántúli régióban 2007. IV. negyedév A felmérés lényege A PHARE TWINING svéd-dán modernizációs folyamat során

Részletesebben

Hogyan fizetünk? A készpénz és más eszközök használata

Hogyan fizetünk? A készpénz és más eszközök használata Hogyan fizetünk? A készpénz és más eszközök használata Feladat az osztálynak Párosítsátok az A oszlopban lévı szórészleteket a B oszlopban lévıkkel úgy, hogy értelmes szavakat kapjatok! A oszlop + B oszlop

Részletesebben

ELEKTRONIKUS KERESKEDELEM. Készítette Borbola Péter

ELEKTRONIKUS KERESKEDELEM. Készítette Borbola Péter ELEKTRONIKUS KERESKEDELEM Készítette Borbola Péter EGY KIS IDÉZET A kereskedelem a hálón kezdetben lehet,hogy veszteséges lesz, de biztosan azzá fog válni, ha nem kerül oda! Esther Dyson TÉMAKÖRÖK, TARTALOM

Részletesebben

Matematikai alapok és valószínőségszámítás. Középértékek és szóródási mutatók

Matematikai alapok és valószínőségszámítás. Középértékek és szóródási mutatók Matematikai alapok és valószínőségszámítás Középértékek és szóródási mutatók Középértékek A leíró statisztikák talán leggyakrabban használt csoportját a középértékek jelentik. Legkönnyebben mint az adathalmaz

Részletesebben

NRC-Médiapiac Kütyüindex. Molnár Judit és Sági Ferenc szeptember 15.

NRC-Médiapiac Kütyüindex. Molnár Judit és Sági Ferenc szeptember 15. NRC-Médiapiac Kütyüindex Molnár Judit és Sági Ferenc 2011. szeptember 15. MI A KÜTYÜ? bár a kütyü szó eredete mindeddig ismeretlen, maga a szó egyáltalán nem az. Már a XVIII. századtól vannak rá adataink.

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ. Készítette: Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ. Készítette: Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Készítette: Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETİ... 1 2. A 2007. I. FÉLÉVI MONITORING VIZSGÁLAT ÖSSZEFOGLALÓ ADATAI... 1 3. A MONITORING

Részletesebben

Kutatásmódszertan és prezentációkészítés

Kutatásmódszertan és prezentációkészítés Kutatásmódszertan és prezentációkészítés 10. rész: Az adatelemzés alapjai Szerző: Kmetty Zoltán Lektor: Fokasz Nikosz Tizedik rész Az adatelemzés alapjai Tartalomjegyzék Bevezetés Leíró statisztikák I

Részletesebben

Hogyan használják ki az ügyvédek az internet nyújtotta lehetőségeket?

Hogyan használják ki az ügyvédek az internet nyújtotta lehetőségeket? Hogyan használják ki az ügyvédek az internet nyújtotta lehetőségeket? KÉSZÍTETTE: ÜGYVÉDBRÓKER KFT. INFO@UGYVEDBROKER.HU WWW.UGYVEDBROKER.HU Tartalom Az eredmények rövid összefoglalása... 3 A felmérés

Részletesebben

Fizetési trendek az e-kereskedelemben idehaza Megtörhető az utánvét hegemóniája? Rövidíte1, publikus verzió

Fizetési trendek az e-kereskedelemben idehaza Megtörhető az utánvét hegemóniája? Rövidíte1, publikus verzió 1 2015.10.21. W3C - E-kereskedelem és Online Fizetés Műhelykonferencia Fizetési trendek az e-kereskedelemben idehaza Megtörhető az utánvét hegemóniája? Rövidíte1, publikus verzió Pintér Róbert Kínálati

Részletesebben

Friss diplomás keresetek a versenyszektorban

Friss diplomás keresetek a versenyszektorban Friss diplomás keresetek a versenyszektorban Budapest, 213 október Az MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet olyan non-profit kutatóműhely, amely elsősorban alkalmazott közgazdasági kutatásokat folytat.

Részletesebben

Alba Radar. 22. hullám. Nyaralási tervek

Alba Radar. 22. hullám. Nyaralási tervek Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 22. hullám Nyaralási tervek 201. július 03. Készítette: Bokros Hajnalka bokros.hajnalka@echomail.hu www.echoinn.hu 1 A kutatás háttere

Részletesebben

Együttmőködés a fejlıdı országokkal a jó adóügyi kormányzás elımozdítása terén

Együttmőködés a fejlıdı országokkal a jó adóügyi kormányzás elımozdítása terén P7_TA(2011)0082 Együttmőködés a fejlıdı országokkal a jó adóügyi kormányzás elımozdítása terén Az Európai Parlament 2011. március 8-i állásfoglalása Adók és a fejlesztés Együttmőködés a fejlıdı országokkal

Részletesebben