PEDAGÓGIAI PROGRAM. Pedagógiai Program 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PEDAGÓGIAI PROGRAM. Pedagógiai Program 1"

Átírás

1 Pedagógiai Program 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM A program benyújtója: Rónáné Helle Mária intézményvezető Az iskola székhelye: Budapest Postacíme: 1158 Budapest, Neptun u. 57. Telefon/Fax: (06 1)

2 Pedagógiai Program 2 A Neptun Általános Iskola tantestülete szerint az iskola küldetése: a gyerekek olyan fejlesztése, hogy nagy teljesítményekre képes, igényes életet élő, szuverén felnőttek váljanak belőlük. CSAK MEGELÉGEDETT, TESTÉBEN, SZELLEMÉBEN SZABAD EMBER KÉPES NAGY TELJESÍTMÉNYEKRE.

3 Pedagógiai Program 3 A PEDAGÓGIAI PROGRAM RÉSZEI 1. Bevezető Pedagógiai program jogi háttere Az intézmény önmeghatározása, koncepciója A cél megvalósítását szolgáló személyi és tárgyi feltételek Küldetésnyilatkozat 2. Nevelési program A cél megvalósítását szolgáló személyi és tárgyi feltételek Az iskola eszközei, eljárásai Egészségnevelési program Környezetnevelési program A szülő, tanuló és a pedagógus együttműködésének formái, továbbfejlesztési lehetőségei 3. Az iskola helyi tantervei Az iskola mérési, értékelési rendje Alkalmazott helyi tantervek és szerzőik Nemzeti, etnikai program A pedagógiai program elfogadása és jóváhagyása 4. Nemzeti, etnikai program

4 Pedagógiai Program 4 TARTALOM 1. BEVEZETŐ Pedagógiai program Ajánlás Preambulum A pedagógiai program bevezetéséről, módosításáról Érvényességi rendelkezések A program jogi alapjai Az intézmény szerkezeti felépítése Az intézmény önmeghatározása, koncepciója A tanulóifjúság összetétele A cél megvalósítását szolgáló személyi és tárgyi feltételek A nevelő-oktató munkát végzők és segítők Tárgyi feltételek A tanulás színterei NEVELÉSI PROGRAM Nevelési program Az iskolában folyó nevelő oktató munka alapelvei A sajátos nevelési igényű tanulók nevelésének, oktatásának pedagógiai alapelvei Az iskolában folyó nevelő oktató munka céljai Kulcskompetenciák Az iskola által kiemelt fejlesztési feladatok Az iskola feladatai Az iskola eszközei, nevelési-oktatási eljárásai A nevelő-oktató munka módszerei, eszköz- és eljárásrendszere A tanulási esélyegyenlőség segítésének elvei A továbbhaladás feltételei Az iskolában folyó nevelő oktató munka eljárási rendje Egészségnevelési program Jogszabályi háttér Fogalmi meghatározás Az egészségnevelés új szemléleti, elvi alapjai Az egészségfejlesztő tevékenységek célkitűzései Az egészségnevelés fő színterei...54

5 Pedagógiai Program A tanulók fizikai állapotának egészséges méréséhez, minősítéséhez szolgáló módszerek Prevenciós programok Környezeti nevelési program Jogszabályi háttér A környezeti nevelés jellege Környezeti nevelés a tanórákon Környezeti nevelés a tanórákon kívül Erdei iskolai programok szervezése Táborok A személyiségfejlesztés feladatai és területei az iskolai nevelés oktatás során A személyiségfejlesztés részfolyamatainak területei az iskolában Személyiségfejlesztés a tanórákon A tanórán kívüli személyiségfejlesztés céljai feladatai Személyiségfejlesztés, habilitáció, rehabilitáció Egészségügyi és pedagógiai célú habilitáció, rehabilitáció...80 A habilitációs, rehabilitációs tevékenység stratégiai eljárása Differenciált nevelés oktatás színterei Felzárkóztató foglalkozások Idegen nyelvi képzés A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok Közösségfejlesztés az iskola hagyományrendszerében A beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai tevékenység A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenység Bevezető A gyermek-, ifjúság- és családvédelemmel kapcsolatos feladatok A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenységünk Nem szakrendszerű oktatás az 5., 6. évfolyamon A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő programok A pedagógiai program végrehajtásához szükséges eszközök és felszerelések jegyzéke A szülő tanuló és a pedagógus együttműködésének formái, továbbfejlesztési lehetőségei AZ ISKOLA HELYI TANTERVEI Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak helyi óratervei...120

6 Pedagógiai Program Iskolai mérés, értékelés A tanulók mérésének, értékelésének egységes alapelvei A szöveges értékelés rendszere, elvei A magatartás és szorgalom értékelése Az értékelés regisztrálása az iskolai dokumentumokban Magasabb évfolyamra lépés feltételei Tankönyvek, segédletek kiválasztásának elvei Az otthoni (napközis és tanulószobai) felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásának elvei és korlátai Alkalmazott helyi tantervek Beszámoltatás rendje NEMZETI, ETNIKAI PROGRAM A PEDAGÓGIAI PROGRAM ELFOGADÁSA ÉS JÓVÁHAGYÁSA...153

7 Pedagógiai Program 7 1. Bevezető 1.1. Pedagógiai program Ajánlás A közoktatási intézményben folyó nevelő-oktató munka folyamata céltudatosságot, összehangoltságot igénylő tevékenységek rendszere, amelyben feltétlen létjogosultsága van, mint vezérfonalnak a cél- és feladatrendszert, és a megvalósítás feltételeit, módját meghatározó pedagógiai programnak. A program: megfelelő információt ad az iskolahasználók részére, biztos kiindulópontot, támpontot jelent a tervezhetőség szempontjából a tevékenységben résztvevőknek és az érintetteknek egyaránt, szabályozó a mai rendkívül változó világhoz való elengedhetetlen rugalmas alkalmazkodásban, lehetőséget nyújt a közös, egységes szabályozók mellett láthatóvá tenni az iskolában folyó pedagógiai munka specialitását, az önálló arculatot mindazt, ami külön értéke a programot végrehajtóknak, tájékoztat és minősít, ugyanakkor tartalma, szerkesztettsége és az érvényre jutó pedagógiai koncepciója által, szakembereknek és minden érintett érdeklődőnek (kevésbé hozzáértőnek) világos képet adva az iskola múltjáról, jelenéről és jövőjéről, garanciát ad a kitűzött célok és feladatok megvalósítására a fenntartó részéről történő elfogadása által, iskolánk innovációs jellegű komplex dokumentuma, amely a fejlesztés igényével előre vetíti a jövőt.

8 Pedagógiai Program Preambulum Az iskola hivatalos elnevezése Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Neptun Általános Iskola Székhelye 1158 Budapest, Neptun u. 57. Fenntartója Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzata Az iskola alapító okiratának száma és kelte Beiskolázási körzete Thököly utca páratlan oldala - Rákospalotai Körvasút sor - Késmárk utca - Thököly utca páratlan oldal által határolt terület Az intézmény szakfeladatait a mellékelt alapító okirat tartalmazza. A pedagógiai program nyilvánosságra hozatala: A program megtekinthető Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat Művelődési Osztályán, az iskola intézményvezetőjénél, vagy az iskolai könyvtárban munkaidő alatt és az intézményi weblapon.

9 Pedagógiai Program A pedagógiai program bevezetéséről, módosításáról Az iskolai pedagógiai program tartalmát a közoktatási törvény ai alapján határoztuk meg. A pedagógiai program a nevelőtestület elfogadó határozatát követően a fenntartó jóváhagyása után lép hatályba. A pedagógiai programot nyilvánosságra kell hozni, a szülőket a megelőző tanév végén tájékoztatni kell a tankönyvekről és a taneszközökről és a választható tantárgyak jegyzékéről. [44. (2)]. Az iskolai oktatás a többször módosított évi LXXIX. tv. szerint történik, tantárgyait pedig a NAT alapján készített helyi tanterv részletezi Érvényességi rendelkezések A pedagógiai program a mindenkor érvényben lévő rendeletek szerint kerül felülvizsgálatra, szükség szerint módosításra, kiegészítésre. A dokumentumot az intézményvezető készíti el a nevelőtestület egyetértésével, a szülői munkaközösség és diákönkormányzat véleményezésével. A dokumentum a fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé A program jogi alapjai Az alábbi törvények, rendeletek hatályos szövegei: Törvények évi LXXIX. többször módosított törvény a közoktatásról Rendeletek 11/1994. (VI. 8.) MKM - rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről 20/1997. (II. 13.) kormányrendelet a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény végrehajtásáról 130/1995. (X. 26.) kormányrendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról 28/2000. (IX. 21.) OM - rendelet a kerettantervek kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról 32/1997. (XI. 5.) MKM - rendelet a nemzeti, etnikai kisebbség óvodai nevelésének irányelve és a nemzeti, etnikai kisebbség iskolai oktatásának irányelve kiadásáról

10 Pedagógiai Program 10 2/2005. (III. 1.) OM - rendelet a sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról /2004 (VI. 22.) FMM - rendelet az akkreditációs eljárás és követelményrendszer részletes szabályairól Az intézmény szerkezeti felépítése FOGLALKOZÁSI IDŐ 6-18 óra Alapfokú oktatás 1-8. osztályig FOGLALKOZÁSI TERÜLET Német nemzetiségi osztályok Emelt óraszámú és szintű angol nyelv oktatása Logopédiai osztályok MUNKATÁRSAK EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS intézményvezető intézményvezető- helyettes általános iskolai tanítók, tanárok, könyvtáros, technikai dolgozók, fejlesztő tanárok, szabadidő szervező, pedagógus asszisztens/gyermekfelügyelő iskolaorvos, védőnő

11 Pedagógiai Program Az intézmény önmeghatározása, koncepciója Intézményünk évszámok, feladatok tükrében Polgári Fiúiskola megalapítása Általános Fiúiskola Általános Fiúiskola Leányiskola Doktor Sándor Általános Iskola Doktor Sándor Általános Iskola Fiú- és leányiskola összevonása augusztus 25. Új paneliskola 1158 Neptun u Frankovics Mihály Általános Iskola Frankovics Mihály Általános Iskola Balett tagozat indul a Fővárosi Operaházzal kötött szerződés alapján

12 Pedagógiai Program Frankovics Mihály Általános Iskola Balett tagozat a Fővárosi Operaházzal kötött szerződés alapján NYIK kísérleti tanterv Frankovics Mihály Általános Iskola Balett tagozat a Fővárosi Operaházzal kötött szerződés alapján NYIK kísérleti tanterv Értékközvetítő és képességfejlesztő program Háziasszonyképző 1996/97. Frankovics Mihály Általános Iskola Balett tagozat a Fővárosi Operaházzal kötött szerződés alapján NYIK kísérleti tanterv Értékközvetítő és képességfejlesztő program Háziasszonyképző 1997/1998. német nemzetiségi oktatás 1999/2000. Az oktatási intézmények kerületi átszervezése I. Ép intellektusú gyermekek óvodai ellátása Többségi óvodában dyslexia prevenciós óvodai csoport Összetett iskola (fenntartói döntés) Általános iskola ép intellektusú tanulók német nemzeti oktatás logopédiai olvasó osztály enyhe fokban értelmileg sérült gyermekek halmozottan sérült gyermekek osztályok (ép intellektusú tanulók)

13 Pedagógiai Program 13 Szakiskola osztályok Speciális Szakiskola OKJ-szakképzés: ABC-eladó, gyorsétkeztetési eladó, varrómunkás, bőrtárgykészítő, szőnyegszövő, segédkönyvkötő, kerékpárszerelő, faműves, gyógynövényismerő-és termelő, kerti munkás, házvezető(nő), konfekció-, méteráru- és lakástextil eladó Leonardo da Vinci Program 2000/2001. Az oktatási intézmények kerületi átszervezése II. Száraznád Nevelési Oktatási Központ Óvoda, Általános Iskola és Szakiskola Ép intellektusú gyermekek óvodai ellátása Többségi óvodában dyslexia prevenciós óvodai csoport Szakszolgálat: logopédia, gyógytestnevelés Összetett iskola Általános iskola ép intellektusú tanulók német nemzeti oktatás logopédiai olvasó osztály enyhe fokban értelmileg sérült gyermekek halmozottan sérült gyermekek osztályok Szakiskola, Speciális Szakiskola OKJ-szakképzés: ABC-eladó, asztalos, gyorsétkeztetési eladó, varrómunkás, bőrtárgykészítő, szőnyegszövő, segédkönyvkötő, kerékpárszerelő, faműves, gyógynövényismerő-és termelő, kerti munkás, házvezető(nő), konfekció-, méteráru- és lakástextil eladó Leonardo da Vinci Program 2002/2003. Ép intellektusú gyermekek óvodai ellátása Többségi óvodában dyslexia prevenciós óvodai csoport Szakszolgálat: logopédia, gyógytestnevelés Összetett iskola

14 Pedagógiai Program 14 Általános iskola ép intellektusú tanulók német nemzeti oktatás logopédiai olvasó osztály enyhe fokban értelmileg sérült gyermekek halmozottan sérült gyermekek osztályok Szakiskola, Speciális Szakiskola OKJ-szakképzés: ABC-eladó, asztalos, gyorsétkeztetési eladó, varrómunkás, bőrtárgykészítő, szőnyegszövő, segédkönyvkötő, kerékpárszerelő, faműves, gyógynövényismerő-és termelő, kerti munkás, házvezető(nő), konfekció-, méteráru- és lakástextil eladó, ruházati kereskedő Leonardo da Vinci Program 2003/2004. Ép intellektusú gyermekek óvodai ellátása Többségi óvodában dyslexia prevenciós óvodai csoport Szakszolgálat: logopédia, gyógytestnevelés Összetett iskola Általános iskola ép intellektusú tanulók német nemzeti oktatás logopédiai olvasó osztály enyhe fokban értelmileg sérült gyermekek halmozottan sérült gyermekek osztályok Szakiskola, Speciális Szakiskola OKJ-szakképzés: ABC-eladó, asztalos, gyorsétkeztetési eladó, varrómunkás, bőrtárgykészítő, szőnyegszövő, segédkönyvkötő, kerékpárszerelő, faműves, gyógynövényismerő-és termelő, kerti munkás, házvezető(nő), konfekció-, méteráru- és lakástextil eladó, ruházati kereskedő, vendéglátó eladó Leonardo da Vinci Program Szakiskolai Fejlesztési Program MultiCenter

15 Pedagógiai Program /2005. Ép intellektusú gyermekek óvodai ellátása Többségi óvodában dyslexia prevenciós óvodai csoport Szakszolgálat: logopédia, gyógytestnevelés Összetett iskola Általános iskola ép intellektusú tanulók német nemzeti oktatás logopédiai olvasó osztály enyhe fokban értelmileg sérült gyermekek halmozottan sérült gyermekek osztályok Szakiskola, Speciális Szakiskola OKJ-szakképzés: ABC-eladó, asztalos, gyorsétkeztetési eladó, varrómunkás, bőrtárgykészítő, szőnyegszövő, segédkönyvkötő, kerékpárszerelő, faműves, gyógynövényismerő-és termelő, kerti munkás, házvezető(nő), klonfekció-, méteráru- és lakástextil eladó, ruházati kereskedő, vendéglátó eladó, szerkezetlakatos Leonardo da Vinci Program Szakiskolai Fejlesztési Program MultiCenter 2005/2006. Ép intellektusú gyermekek óvodai ellátása Többségi óvodában dyslexia prevenciós óvodai csoport Szakszolgálat: logopédia, gyógytestnevelés Összetett iskola Általános iskola ép intellektusú tanulók német nemzeti oktatás logopédiai olvasó osztály enyhe fokban értelmileg sérült gyermekek halmozottan sérült gyermekek osztályok

16 Pedagógiai Program 16 Szakiskola, Speciális Szakiskola OKJ-szakképzés: ABC-eladó, asztalos, gyorsétkeztetési eladó, varrómunkás, bőrtárgykészítő, szőnyegszövő, segédkönyvkötő, kerékpárszerelő, faműves, gyógynövényismerő-és termelő, kerti munkás, házvezető(nő), konfekció-, méteráru- és lakástextil eladó, ruházati kereskedő, vendéglátó eladó, szerkezetlakatos, könyvkötő asszisztens Leonardo da Vinci Program Szakiskolai Fejlesztési Program MultiCenter 2006/2007. Ép intellektusú gyermekek óvodai ellátása Sajátos nevelési igényű gyermekek integrált óvodai nevelése Többségi óvodában dyslexia prevenciós óvodai csoport Szakszolgálat: logopédia, gyógytestnevelés Gyógypedagógiai Szakmai Szolgáltató: utazó gyógypedagógus Összetett iskola Általános iskola ép intellektusú tanulók német nemzeti oktatás logopédiai olvasó osztály enyhe fokban értelmileg sérült gyermekek halmozottan sérült gyermekek osztályok Szakiskola, Speciális Szakiskola OKJ-szakképzés: ABC-eladó, asztalos, gyorsétkeztetési eladó, varrómunkás, bőrtárgykészítő, szőnyegszövő, segédkönyvkötő, kerékpárszerelő, faműves, gyógynövényismerő-és termelő, kerti munkás, házvezető(nő), konfekció-, méteráru- és lakástextil eladó, ruházati kereskedő, vendéglátó eladó, szerkezetlakatos, könyvkötő asszisztens, szobafestő, mázoló és tapétázó Leonardo da Vinci Program Szakiskolai Fejlesztési Program MultiCenter

17 Pedagógiai Program /2008. Ép intellektusú gyermekek óvodai ellátása Sajátos nevelési igényű gyermekek integrált óvodai nevelése Többségi óvodában dyslexia prevenciós óvodai csoport Szakszolgálat: logopédia, gyógytestnevelés Gyógypedagógiai Szakmai Szolgáltató: utazó gyógypedagógus Összetett iskola Általános iskola ép intellektusú tanulók német nemzeti oktatás logopédiai olvasó osztály emelt szintű angol nyelvoktatás enyhe fokban értelmileg sérült gyermekek halmozottan sérült gyermekek osztályok Szakiskola, Speciális Szakiskola OKJ-szakképzés: ABC-eladó, asztalos, gyorsétkeztetési eladó, varrómunkás, bőrtárgykészítő, szőnyegszövő, segédkönyvkötő, kerékpárszerelő, faműves, gyógynövényismerő-és termelő, kerti munkás, házvezető(nő), konfekció-, méteráru- és lakástextil eladó, ruházati kereskedő, vendéglátó eladó, szerkezetlakatos, könyvkötő asszisztens, szobafestő, mázoló és tapétázó Leonardo da Vinci Program Szakiskolai Fejlesztési Program MultiCenter 2008/2009. Ép intellektusú gyermekek óvodai ellátása Sajátos nevelési igényű gyermekek integrált óvodai nevelése Többségi óvodában dyslexia prevenciós óvodai csoport Szakszolgálat: logopédia, gyógytestnevelés Gyógypedagógiai Szakmai Szolgáltató: utazó gyógypedagógus Összetett iskola Általános iskola ép intellektusú tanulók német nemzeti oktatás

18 Pedagógiai Program 18 logopédiai olvasó osztály emelt szintű angol nyelvoktatás enyhe fokban értelmileg sérült gyermekek halmozottan sérült gyermekek osztályok Szakiskola, Speciális Szakiskola OKJ-szakképzés: ABC-eladó, asztalos, gyorsétkeztetési eladó, varrómunkás, bőrtárgykészítő, szőnyegszövő, kerti munkás, könyvkötő asszisztens, szobafestő, mázoló és tapétázó, ruházati kereskedő, vendéglátó eladó Modulrendszerű OKJ-szakképzés: asztalosipari szerelő, élelmiszer- és vegyi áru- eladó, gyorséttermi és ételeladó, parkgondozó, gyógynövénytermesztő, szerkezetlakatos, szakács, textiltermék összeállító, bútorasztalos, festő, mázoló és tapétázó Felnőttképzési akkreditáció A Pattogós utcai épület teljes akadálymentesítése MultiCenter 2009/2010. Ép intellektusú gyermekek óvodai ellátása Sajátos nevelési igényű gyermekek integrált óvodai nevelése Többségi óvodában dyslexia prevenciós óvodai csoport Szakszolgálat: logopédia, gyógytestnevelés Gyógypedagógiai Szakmai Szolgáltató: utazó gyógypedagógus Összetett iskola Általános iskola ép intellektusú tanulók német nemzeti oktatás logopédiai olvasó osztály emelt szintű angol nyelvoktatás enyhe fokban értelmileg sérült gyermekek halmozottan sérült gyermekek osztályok Szakiskola, Speciális Szakiskola

19 Pedagógiai Program 19 OKJ-szakképzés: ABC-eladó, asztalos, gyorsétkeztetési eladó, varrómunkás, bőrtárgykészítő, szőnyegszövő, kerti munkás, könyvkötő asszisztens, szobafestő, mázoló és tapétázó, ruházati kereskedő, vendéglátó eladó Modulrendszerű OKJ-szakképzés: asztalosipari szerelő, élelmiszer- és vegyi áru- eladó, gyorséttermi és ételeladó, parkgondozó, gyógynövénytermesztő, szerkezetlakatos, szakács, textiltermék összeállító, bútorasztalos, festő, mázoló és tapétázó MultiCenter 2010/2011. Az oktatási intézmények kerületi átszervezése Neptun Általános Iskola A közvetlen társadalmi környezet hatásai természetszerűleg meghatározzák célkitűzéseinket, feladatainkat, s egyben új igényt fogalmaznak meg a szolgáltatóval szemben: az iskola feladata nem csak a tanítás. Egyre nagyobb az elvárás arra, hogy a gyermekek idejük legnagyobb részét biztonságos, otthonos, szeretetet, törődést biztosító környezetben hasznosan tölthessék, ugyanakkor az elméleti és gyakorlati tudás megszerzésével felkészítse őket a társadalomban, az élet különböző területein való eligazodásra, helytállásra. Olyan iskola kívánunk lenni, mely lehetőséget nyújt a tanulók számára az iskolai szervezetben történő szerepszerű viselkedés tanulásához, szociális hátrányaik, tanulási problémáik enyhítéséhez, képességeik kibontakoztatásához. Ehhez elengedhetetlenül szükséges a folyamatos kapcsolattartás az iskola közvetlen mikrokörnyezetével, azaz a szülőkkel. Intézményünkben mindenki, aki a gyermek neveléséért felelős, teljes bizalommal fordulhat segítségért, tanácsért. Nagy gondot fordítunk iskolán belül és kívül az állandó szakmai továbbképzésre, a fiatal tanítók, tanárok, a pedagógiai munkát segítők képzésének gyakorlati megsegítésére. Évek óta a Tanítóképző Főiskola bázisintézményeként részt veszünk az általános iskolai tanítók képzésében a számukra szükséges gyakorlóhely biztosításával. Nevelőtestületünk legfőbb céljának tekintette és tekinti ma is, hogy magas szakmai színvonalon és a legmagasabb pedagógiai, pszichológiai hozzáértéssel neveljen. Szeretetteljes, otthonos légkört igyekszünk teremteni, ahová a gyermek szívesen jön be, és feladatát örömmel végzi.

20 Pedagógiai Program 20 Érezve, hogy a gyermekek harmonikus személyiségfejlődése a legfontosabb, mindent elkövetünk annak érdekében, hogy valamennyi neveltünk képességéhez mérten a legtöbbet adja, és maximálisan fejlődjön.

21 Pedagógiai Program 21 Képzésünk sajátossága: általános műveltség megalapozása, ép intellektusú gyermekek általános iskolai nevelése-oktatása, a sajátos nevelési igényű gyermekek integrált iskolai nevelése, beszédfogyatékos gyermekek nevelése oktatása 1-8. évfolyamon, a német nemzeti kisebbségi oktatás az általános iskola kimenő rendszerében, az angol nyelv emelt óraszámú oktatása a 2007/08. tanévtől felmenő rendszerben, az angol nyelv emelt szintű oktatása a 2010/11. tanévtől felmenő rendszerben. Küldetésnyilatkozat: Intézményünk célja, hogy szakmai és emberi erőforrásaival, valamint humanisztikus nevelési módszereivel lehetőséget adjon a szellemi és fizikai fejlődésre, valamint az érzelmi alkalmazkodás és a kapcsolati készségek fejlődésére, fejlesztésére. Hiszünk a maradandó emberi értékek sikerében, ezért minden tevékenységünket egymás értékeinek tiszteletére és az őszinte kommunikációra alapozzuk. Meghatározó törekvésünk, hogy az intézményi minőségirányítási program kialakításával és működtetésével közvetlen személyes partnereink (diákok, szülők, tanárok, nevelő-oktató munkát segítők), valamint közvetett partnereink (fenntartó, segítő szolgálatok, egészségügyi intézmények, rendőrség stb.) munkáját segítsük. Törekszünk arra, hogy nevelő oktató munkánk eredményeképpen az országos kompetenciamérésekben a tanulóink által felmutatott értékek folyamatosan javuljanak. Alapcélunk egy olyan gyermekközpontú iskola megteremtése, ahol a legfőbb érték: a korszerű, megalapozott, kompetens tudással rendelkező tanulók nevelése-oktatása, a megújult igényekhez való alkalmazkodás a nyelvoktatás területén, nyitott személyiségű, kreatív tanulók nevelése, akik testileg, lelkileg edzettek, s rendelkeznek a megfelelő önismerettel és általános erkölcsi, közösségi normákkal, a környezetünk megóvásáért, esztétikusabbá tételéért vállalt felelősségű tanulók kerüljenek ki iskolánkból, szűkebb és tágabb környezetünk hagyományainak tisztelete, ápolása fontos érték legyen számukra,

22 Pedagógiai Program 22 segítségünkkel tanulóink megalapozott, biztos tudással - a későbbi életük során a legkülönbözőbb helyzetekben - önmagukat boldog, kiegyensúlyozott, önbizalommal rendelkező, magabiztos személyiséggé tudják fejleszteni. Értékrendszerünk alapvető elemei: humanizmus, hazafiság, nemzetiségi identitás kialakítása, megtartása, nyitottság és tolerancia mások iránt, a másság elfogadása, egymás segítése, együttérzés képessége, önállóság, felelősség önmagunkért és másokért, testi-lelki egészség, természet és környezet szeretete és védelme, munka iránti pozitív viszony, udvarias, illemtudó viselkedés. Ezen értékeknek a személyiségbe való beépítését fokozatosan, a nevelés-oktatás folyamatában egyénre szabott fejlesztéssel kiegészülve, valósítja meg a célrendszerhez kapcsolódó feladatsor A tanulóifjúság összetétele Észak - Budapest külső kerületében a XV. kerületben az Újpalota lakótelepen helyezkedik el. Intézményünk tanulóinak jelentős százaléka XV. kerületi lakos A cél megvalósítását szolgáló személyi és tárgyi feltételek A nevelő-oktató munkát végzők és segítők Intézményünk összes álláshelyeinek száma 58, ebből pedagógiai munkát végző segítők álláshelyeinek száma 49.5, technikai álláshelyek száma 8.5. A dolgozók összetétele jelenlegi tevékenységünknek megfelelő. Intézményünkben alapelv, hogy nevelési oktatási munkánk aktív részese valamennyi dolgozó, ki-ki beosztása, munkaköre szerint szélesebb hatókörrel vagy csak egy-egy mozzanatban. Mindamellett a kulcsszerep a nevelőtestületé, a pedagógusoké, akik a minden-

23 Pedagógiai Program 23 napi tevékenységük során képviselik és átadják azokat az értékeket, amelyek nevelési- és pedagógiai programunkban megfogalmazódnak. Nevelőtestületünk képzettsége széles alapú, amit tudatos, tervszerűen irányított és önképző módon igyekszünk személyre lebontva folyamatosan fejleszteni. Pedagógusaink túlnyomó többsége elkötelezett, nagyfokú empátiával rendelkező innovatív magatartású munkatárs, akik pedagógiai és alkotói szabadságuk tiszteletben tartásával végezhetik munkájukat. A kerületben elsőként vezettük be a német nemzeti kisebbségi oktatást, melynek folytatásaként 2007-től az emelt szintű angol nyelv oktatása valósul meg. Nagy szerepük van a pedagógiai munkát segítő kollégáknak, akiknek tevékenysége pedagógusaink munkáját segíti, erősíti, és a fejlődés valamennyi szakaszán végigvonul. Nem pedagógus kollégáink pedagógiai területen nem képzettek, de törekszünk arra, hogy ismerjék pedagógiai értékeinket, és feltétel nélkül támogassák nevelési oktatási munkánkat, tanítványaink fejlődését. Ennek érdekében kellő segítséggel szolgálunk nekik is. Munkaközösségek Alsós, természettudományi, humán, idegen nyelvi, napközis, osztályfőnöki munkaközösség.

24 Pedagógiai Program Tárgyi feltételek Intézményünk tágas udvarokkal rendelkező, kellemes pihenőparkkal övezetten helyezkedik el. Az épület állagán folyamatos felújítási és karbantartási munkálatokkal igyekszünk javítani. Az évek során feltételeink fokozatosan javultak, de a hiányosságok pótlása állandó feladat számunkra. Oktatási célú termek, foglalkoztatók, egyéb helyiségek Osztályterem, csoportszoba 33 Kisterem 3 Technika terem 1 Nyelvi terem 1 Nyelvi labor 1 Kémia fizika terem 1 Informatika terem 1 Tornaterem 1 Kondicionáló szoba 1 Könyvtár 1 Balett terem 1 Logopédiai kezelő 3 Fejlesztő szoba 4 Tanműhely (tankonyha) 3 Tankert 1 Kabinet terem 1 Sportpálya 1 Tanári, nevelői szoba 5 Szertár 7 Raktár 2 Iroda 8 Ebédlő 1 Büfé 1 Orvosi szoba 1 Konyha 1 Mosoda 1 Karbantartó műhely 1 Égető kemence 1 Minden osztálynak saját osztályterme van. Ennek is köszönhető, hogy a gyermekek felelősségérzete a környezetükkel szemben pozitívnak mondható, hiszen egészen kicsi kortól kezdve megtanulják és gyakorolják, hogy fontos a kulturált környezet kialakítása és megőrzése.

25 Pedagógiai Program A tanulás színterei Tantermeink világosak. Berendezésük a tanulók életkori sajátosságainak és a bennük folyó pedagógiai tevékenységnek zömében megfelelnek. A napközis foglalkozások is itt történnek, az ehhez szükséges játszó és pihenősarkok kialakítása évek óta folyamatosan történik. A különféle tantárgyak szakirányú oktatását szaktantermek segítik. Számítástechnika termekben: 16 számítógép üzemel, 1 monokróm lézernyomtató, 1 multifunkcionális monokróm nyomtató és projektor segíti az oktatást. A 16 számítógép alkalmas multimédiás programok futtatására, ill. internet-hozzáférési lehetőség is biztosított. A technika terem munkaeszközeinek állaga igen leromlott, fontos lenne mielőbbi cseréjük, ill. pótlásuk. Szükség lenne egy nagyobb méretű szaktanterem kialakítására is, mivel a jelenlegi, méreteit tekintve, a tanulók foglalkoztatására nem alkalmas. A terem burkolata is felújításra szorul, a székek cseréje sürgető feladat. Kémia terem és szertár viszonylag jól felszerelt eszközökkel és vegyszerekkel. A vegyi fülke nem működik, ezért a kísérletek egy részét nem tudjuk bemutatni. Az oktatást videofilmekkel egészítjük ki. A szükséges vegyszereket méregszekrényben tároljuk az előírásoknak megfelelően. A rendszeres testedzést biztosítja egy kondicionáló szoba, egy tornaterem, a sportudvaron egy bitumenes kézilabda, egy mini-kosárlabda, egy salakos kispályás labdarúgópálya. A tornaterem berendezése régi, cseréje folyamatos feladat. Könyvtárunk kb könyvtári egységgel (könyvek, tankönyvek, tanítási segédletek, audio-vizuális eszközök, kézi- és segédkönyvtári dokumentumok) és hatféle előfizetett folyóirattal szolgálja tanulóink és pedagógusaink ismeretszerzését. Bővíteni szükséges a már meglévő szakmai könyvek állományát nevelőtestületünk megfelelő továbbképzéséhez és a programra való felkészülés érdekében. A napközis csoportokban a játékállomány bővítése szükséges.

26 Pedagógiai Program 26 Ebédlőnk a 3-szori étkezést magukba foglaló helyszín. Kulturált berendezésükkel a helyes étkezési szokások kialakítása mellett lehetőséget nyújtanak a társas érintkezés kívánt módjának begyakorlásához. Orvosi szoba iskola-egészségügyi szolgálat tevékenységének színtere. Felszereltsége megfelelő. Az épület udvarai gyülekezés, levegőzés, napköziotthonos szabadidő eltöltés, a testnevelési órák és mindennapos testnevelés helyszínei mellett az időjárás függvényében nagy rendezvényeink számára is lehetőséget adnak, de jelenleg megoldatlan a térburkolat. Füvesítés lenne szükséges, vagy díszburkolattal való ellátás. Indokolt az udvari játékok bővítése, felújítása, cseréje. Évek óta kiemelten törekeszünk audio-vizuális és szemléltetőeszköz szertárunk fejlesztésére pályázatok sokaságával. Ennek ellenére eszközrendszerünk hiányos, mivel iskolánk soha nem volt ellátva alapeszközökkel. A jelenlegi állapotot is csak átgondolt, hasznos gazdálkodással, felkutatott kiegészítő lehetőségekkel, pályázatokkal sikerült elérnünk, és további lehetőségek keresésével kell fejlesztenünk.

27 Pedagógiai Program Nevelési Program 2.1. Nevelési program A nevelési program tartalmát a korábbi pedagógiai programok megvalósítása során szerzett tapasztalatainkra, az új jogszabályokra, a NAT-ra, az iskola alapvető dokumentumaira, szabályzataira, a szervezeti és működési szabályzatra, a házirendre, az iskolavezetés éves munkaés ellenőrzési terveire építettük, de figyelembe vettük hagyományainkat is Az iskolában folyó nevelő oktató munka alapelvei Gyermekszereteten alapuló, gyermeki jogokat tiszteletben tartó, értékközpontú pedagógia érvényre juttatása, ahol a legfőbb érték: korszerű tudással rendelkező, nyitott személyiségű, kreatív tanulók nevelése, magas szintű nyelvtudás elsajátításával a nyolcadik osztály elvégzése után továbbtanulási esélyeik növelése, testileg, lelkileg edzett tanulók nevelése, akik rendelkeznek a megfelelő önismerettel és az általános erkölcsi, közösségi normákkal, a környezetünk megóvásáért, esztétikusabbá tételéért vállalt felelősség, szűkebb és tágabb környezetünk hagyományainak tisztelete, ápolása, segítségünkkel tanulóink megalapozott, biztos tudással - a későbbi életük során a legkülönbözőbb helyzetekben - önmagukat boldog, kiegyensúlyozott, önbizalommal rendelkező, magabiztos személyiséggé tudják fejleszteni.

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

A nevelés-oktatás tervezése I.

A nevelés-oktatás tervezése I. A nevelés-oktatás tervezése I. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária (2004): Pedagógiai tervezés. Pécs, Comenius Bt. Kotschy Beáta (2003): Az iskolai

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás 2. Tantervtípusok; NAT-ok TANTERV: Az iskolai műveltség foglalata, közvetítő eszköz a kultúra és az iskola, a kultúra képviselői és a tanárok között (. o (Báthory

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2015 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA AZ ÉRSEKVADKERTI PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA PROGRAMJA OM azonosító: 032189 Intézményi azonosító: 112008 Készítette: Fábián Attila igazgató 2013 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK...2 1. BEVEZETŐ...4 2.

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2013 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

Névadónk élete, hazánk történelmében betöltött kiemelkedő szerepe, állhatatos hazaszeretete, a nemzet szabadságáért, függetlenségéért való

Névadónk élete, hazánk történelmében betöltött kiemelkedő szerepe, állhatatos hazaszeretete, a nemzet szabadságáért, függetlenségéért való Névadónk élete, hazánk történelmében betöltött kiemelkedő szerepe, állhatatos hazaszeretete, a nemzet szabadságáért, függetlenségéért való küzdelme máig szóló példát adnak nekünk. Azt szeretnénk, hogyha

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2016 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák

A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák Zachár László A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák HEFOP 3.5.1. Korszerű felnőttképzési módszerek kidolgozása és alkalmazása Tanár-továbbképzési alprogram Szemináriumok Budapest

Részletesebben

KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA Felsős Szakmai Munkaközösségének 2013/2014. tanévi munkaterve

KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA Felsős Szakmai Munkaközösségének 2013/2014. tanévi munkaterve A SZÁZHALOMBATTAI KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA Felsős Szakmai Munkaközösségének 2013/2014. tanévi munkaterve Készítette: Élő Márta munkaközösség vezető Százhalombatta,2013-szeptember 15. Az iskola

Részletesebben

Társadalomismeret. Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő

Társadalomismeret. Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő Nem az számít, hány könyved van, hanem az, hogy milyen jók a könyvek. SENECA Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Társadalomismeret Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő 1

Részletesebben

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról /

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / A gyermek, a tanuló jogai és kötelességei II. fejezet 10 (3) A gyermeknek tanulónak joga, hogy a) képességeinek, érdeklődésének,

Részletesebben

Pedagógiai program. Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Tiszaújváros 2013.

Pedagógiai program. Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Tiszaújváros 2013. Pedagógiai program Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Tiszaújváros 2013. TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 5 I. NEVELÉSI PROGRAM... 11 1. Az iskolában folyó nevelő oktató munka pedagógiai

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola 2015 PEDAGÓGIAI PROGRAM Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola 1 I. I. Helyzetelemzés... 5 1. Az iskola rövid története..5 2. Középiskolánk hivatalos adatai...6 3. Az iskola és környezete...7

Részletesebben

Hatályba lépés ideje: 2013. december 21.

Hatályba lépés ideje: 2013. december 21. Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó Szakközépiskola és Szakiskola Pedagógiai programja Hatályba lépés ideje: 2013. december 21. Lásd a kereskedelemben a vendéget, a vendéglátásban a kereskedelmet!

Részletesebben

Pedagógiai program. Lánycsóki Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM 027302

Pedagógiai program. Lánycsóki Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM 027302 2013 Pedagógiai program Lánycsóki Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM 027302 1 Tartalom Köszöntő...4 Küldetésünk...5 1. Az intézmény nevelési programja...7 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai

Részletesebben

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése Kaposi József A szempontok felsorolása a 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet( a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről) 2. számú mellékletéből

Részletesebben

Táncsics Mihály Általános Iskola 8000 Székesfehérvár, Batthyány u. 1. Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA...

Táncsics Mihály Általános Iskola 8000 Székesfehérvár, Batthyány u. 1. Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... A Székesfehérvári Táncsics Mihály Általános Iskola Pedagógiai programja SZÉKESFEHÉRVÁR 2013 Tartalom Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 5 1. A nevelő-oktató munka

Részletesebben

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben.

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136 Pályázat címe: Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázó neve: Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Pályázó címe:

Részletesebben

I. INTÉZMÉNYI ADATOK II. BEVEZETÉS

I. INTÉZMÉNYI ADATOK II. BEVEZETÉS I. INTÉZMÉNYI ADATOK Az intézmény neve: Baross Gábor Általános Iskola Székhelye: Budapest, XXII. Dózsa György út 84-94. Fenntartó: Budapest, XXII. kerület Önkormányzata Működési terület: általános iskola

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

KEOP-5.6.0 Környezet és Energia Operatív program KEOP-5.6.0-12/2013-0034

KEOP-5.6.0 Környezet és Energia Operatív program KEOP-5.6.0-12/2013-0034 KEOP-5.6.0 Környezet és Energia Operatív program KEOP-5.6.0-12/2013-0034 0034 Pest II: Bernecebaráti Bernecebaráti Szokolyi Alajos Általános Tagiskola és tornaterem melléképülete Az intézmény 2 különálló

Részletesebben

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 HOGYAN LESZ A NEVELÉSI PROGRAMBÓL PEDAGÓGIAI PROGRAM? Törvényi változás az elnevezésben A tartalmak

Részletesebben

T A R T A L O M III. NEVELÉSI PROGRAM

T A R T A L O M III. NEVELÉSI PROGRAM T A R T A L O M I. Az iskola adatai, jogállása 6 II. Helyzetelemzés 7 1. Társadalmi környezet 7 2. Tárgyi feltételek 7 3. A humán erőforrás 8 III. NEVELÉSI PROGRAM 1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka

Részletesebben

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ = Inklúzió Integráció (együttnevelés) Inklúzió I-I-I Innováció A saját pedagógiai gyakorlatunk optimalizálására irányuló folyamat Integráció Inklúzió Az integrációval be kívánják

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

Az iskolák pedagógiai programjának köznevelési törvényben előírt kötelező felülvizsgálata. RAABE konferencia

Az iskolák pedagógiai programjának köznevelési törvényben előírt kötelező felülvizsgálata. RAABE konferencia Az iskolák pedagógiai programjának köznevelési törvényben előírt kötelező felülvizsgálata RAABE konferencia Budapest, 2013.02.28 dr. Gera Tibor Valamennyi iskolában A nemzeti köznevelésről szóló 2011.

Részletesebben

SCHOOL OF BUSINESS ZALAEGERSZEG ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. Érvényes: 2015. szeptember 01.-től PEDAGÓGIAI PROGRAM. Vörösné Grünvald Anna intézményvezető

SCHOOL OF BUSINESS ZALAEGERSZEG ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. Érvényes: 2015. szeptember 01.-től PEDAGÓGIAI PROGRAM. Vörösné Grünvald Anna intézményvezető 8900 ZALAEGERSZEG, Rákóczi u. 4-8. Érvényes: 2015. szeptember 01.-től PEDAGÓGIAI PROGRAM Vörösné Grünvald Anna intézményvezető 8900 ZALAEGERSZEG, Rákóczi u. 4-8. www.uzletizala.hu ; zalaegerszeg@sob.hu

Részletesebben

Kulcskompetenciák fejlesztése. Körzeti Általános Iskola Bükkábrány

Kulcskompetenciák fejlesztése. Körzeti Általános Iskola Bükkábrány Kulcskompetenciák fejlesztése Körzeti Általános Iskola Bükkábrány Iskolánkról Három (évfolyamonként 1-1 osztályos) kisiskola 2005-ben társult Tagintézményenként merőben eltérő szülői háttér Tagintézményeink

Részletesebben

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz 1. sz. melléklet Orientáló mátrix a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz Kistérség Projekt címe Összeg (mft) Baktalórántháza Játszva, tanulva, sportolva a társadalom hasznos tagjává válni Leírás

Részletesebben

GYARMATI DEZSŐ SPORT ÁLTALÁNOS ISKOLA MISKOLC

GYARMATI DEZSŐ SPORT ÁLTALÁNOS ISKOLA MISKOLC GYARMATI DEZSŐ SPORT ÁLTALÁNOS ISKOLA MISKOLC PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015 Tartalomjegyzék Az iskola nevelési programja... 5 1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai,

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Az intézményben a szakos ellátottság teljes körű. A Nemzeti alaptanterv műveltségterületeinek és

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat ARANY FOKOZAT PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 4090 Polgár, Zólyom út 14. Tartalom Preambulum 2. oldal Nevelési Program 9. oldal I. Az iskolában folyó nevelő-oktató

Részletesebben

GÁL FERENC FŐISKOLA SZARVASI GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GYAKORLÓÓVODA, BÖLCSŐDE PEDAGÓGIAI PROGRAM. Szarvas, 2013.

GÁL FERENC FŐISKOLA SZARVASI GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GYAKORLÓÓVODA, BÖLCSŐDE PEDAGÓGIAI PROGRAM. Szarvas, 2013. GÁL FERENC FŐISKOLA SZARVASI GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GYAKORLÓÓVODA, BÖLCSŐDE PEDAGÓGIAI PROGRAM Szarvas, 2013. T A R T A L O M Tartalomjegyzék T A R T A L O M... 2 1. BEVEZETÉS... 6 1.1 Az intézmény

Részletesebben

PARADIGMAVÁLTÁS A KÖZOKTATÁSBAN MOST VAGY SOHA?!

PARADIGMAVÁLTÁS A KÖZOKTATÁSBAN MOST VAGY SOHA?! PARADIGMAVÁLTÁS A KÖZOKTATÁSBAN MOST VAGY SOHA?! ÁDÁM PÉTER NEMZETI PEDAGÓGUS KAR TANÉVNYITÓ SZAKMAI NAP 2016. AUGUSZTUS 29. Előzmények 1868 Eötvös József kötelező népoktatás (66 %) 1928 Klebelsberg K.

Részletesebben

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Az előadás vázlata A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája A differenciálás Az egyének differenciált

Részletesebben

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a rendelkezésére álló dokumentumok alapján az 1891. évben nem megállapítható

Részletesebben

A Klapka György Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Pedagógiai Programja. Készült: 2013. március

A Klapka György Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Pedagógiai Programja. Készült: 2013. március A Klapka György Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Programja Készült: 2013. március 1 1 NEVELÉSI PROGRAM... 4 2 A GYERMEKEK, TANULÓK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉT SZOLGÁLÓ INTÉZKEDÉSEK... 29

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2012.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2012. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2012. Tartalomjegyzék I. Bevezető 1 II. Az intézmény önmeghatározása, koncepciója 3 III. A tanulóifjúság összetétele, szociológiai helyzetképe 5 IV. Személyi és tárgyi feltételek 6 V.

Részletesebben

AZ ÖNISMERET ÉS A TÁRSAS KULTÚRA FEJLESZTÉSE PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN KÉT VIDÉKI INTÉZMÉNYBEN

AZ ÖNISMERET ÉS A TÁRSAS KULTÚRA FEJLESZTÉSE PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN KÉT VIDÉKI INTÉZMÉNYBEN A pedagógusképzés átalakításának országos koordinálása, támogatása TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0010 AZ ÖNISMERET ÉS A TÁRSAS KULTÚRA FEJLESZTÉSE PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN KÉT VIDÉKI INTÉZMÉNYBEN Almássy Zsuzsanna

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON Juhász Gabriella A digitális kompetencia fogalma A digitális kompetencia az elektronikus média magabiztos és kritikus alkalmazása munkában, szabadidőben

Részletesebben

Sokorópátkai Általános Iskola. Pedagógiai Programja

Sokorópátkai Általános Iskola. Pedagógiai Programja Sokorópátkai Általános Iskola Pedagógiai Programja "Meg kell tanítanunk mindenkit a látásra, hogy jobban örüljön a hársfa kibontakozásának. Meg kell tanítanunk az embert a világ végtelen gazdagságának

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

Szegedi Ipari Szakképző és Általános Iskola. József Attila Tagintézménye

Szegedi Ipari Szakképző és Általános Iskola. József Attila Tagintézménye Szegedi Ipari Szakképző és Általános Iskola József Attila Tagintézménye Képzési lehetőségek Óvoda Általános iskola 6-8. évfolyam Gimnázium Szakközépiskola Szakiskola Speciális szakiskola 9-11. évfolyam

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2008. április 3-ai ülésére Tárgy: Javaslat az Erkel Ferenc Általános Iskola, a Hajós Alfréd Általános Iskola, a Damjanich János

Részletesebben

Sarkadi Általános Iskola

Sarkadi Általános Iskola Sarkadi Általános Iskola Pedagógiai Programja 2015. 0 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei... 3 1.1.1. Az nevelő-oktató munkánk sajátos pedagógiai

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM OM 201354

PEDAGÓGIAI PROGRAM OM 201354 DEBRECENI EGYETEM BALÁSHÁZY JÁNOS GYAKORLÓ SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, GIMNÁZIUMA ÉS KOLLÉGIUMA PEDAGÓGIAI PROGRAM OM 201354 Debrecen-Pallag 2015 H-4014 Debrecen, Mezőgazdász u. 1, Telefonszám (52) 450-306, Fax:

Részletesebben

Az OKNT-adhoc. bizottság kerettanterve. mindenkinek 2009

Az OKNT-adhoc. bizottság kerettanterve. mindenkinek 2009 Az OKNT-adhoc bizottság kerettanterve Természettudományt mindenkinek 2009 I. A kerettanterv általános jellemzıi 1. Célok és feladatok Pedagógiai rendszer A természettudományos tantárgyak önállóságának

Részletesebben

AZ ERZSÉBETVÁROSI KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA

AZ ERZSÉBETVÁROSI KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA AZ ERZSÉBETVÁROSI KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014 Az Erzsébetvárosi Kéttannyelvű Általános Iskola, Szakiskola és Szakközépiskola 2011. július 2-ával

Részletesebben

CORVINA ÁLTALÁNOS ISKOLA P R O G R A M

CORVINA ÁLTALÁNOS ISKOLA P R O G R A M CORVINA ÁLTALÁNOS ISKOLA P E D A G Ó G I A I P R O G R A M 1 1. Bevezető A Corvina Általános Iskola az alábbi intézményegységekből épül fel: Corvina Óvoda és Általános Iskola Mátyás Király Általános Iskolája

Részletesebben

KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN

KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN Köznevelési reformok operatív megvalósítása TÁMOP-3.1.15-14-2012-0001 KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN GONDA ZSUZSA A kutatás-fejlesztés közvetlen céljai Szakmai-módszertani

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat A pályázat célja: a sikeres munkaerő - piaci alkalmazkodáshoz szükséges, az egész életen

Részletesebben

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Nyilvántartási szám: K/31205/2/2009/II. MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 198 /1993. (II. 9.) sz. határozatával

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a HUMÁN ÜGYEK Bizottságának 2011. augusztus 23-ai ülésére

ELŐTERJESZTÉS a HUMÁN ÜGYEK Bizottságának 2011. augusztus 23-ai ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz-481/2011. ELŐTERJESZTÉS a HUMÁN ÜGYEK Bizottságának 2011. augusztus 23-ai ülésére Tárgy: A József Attila Általános Iskola és AMI Helyi

Részletesebben

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését.

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését. Óvodánkról: Az Egyetértés Utcai Óvoda 1976.novemberében nyitotta meg kapuit a gyermekek előtt 4 csoporttal 100 férőhellyel. Azóta óvodánk Kecskemét egyik legszebb kertvárosában a Petőfivárosban 225 kisgyermek

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM SZOMBATHELYI ÉLELMISZERIPARI ÉS FÖLDMÉRÉSI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

PEDAGÓGIAI PROGRAM SZOMBATHELYI ÉLELMISZERIPARI ÉS FÖLDMÉRÉSI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM SZOMBATHELYI ÉLELMISZERIPARI ÉS FÖLDMÉRÉSI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 1. BEVEZETÉS... 5 2. NEVELÉSI PROGRAM... 7 2.1. Az iskolában folyó nevelő-oktató

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet)

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet) ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. (5) bekezdésében és az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. (1), (3) bekezdéseiben

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Szakmai nap az integráció jegyében Mohács, 2013. október 24 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY. Az enyingi. Tinódi Lantos Sebestyén Református Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY. Az enyingi. Tinódi Lantos Sebestyén Református Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Az enyingi Tinódi Lantos Sebestyén Református Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 8130 Enying, Kossuth u. 65-67. Pedagógia Programjáról Készítette: Szegedi György

Részletesebben

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL Betekintés a pedagógiai program elfogadását részletes szakmai és törvényi hivatkozásokkal is alátámasztó INTÉZMÉNYVEZETŐI vagy SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY dokumentumba: ÓVODAVEZETŐI / SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Óvoda logója

Részletesebben

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN Táskai Erzsébet 2010 KISKÖRÖS A Bárczi Gusztáv Módszertani Központ szervezeti felépítése Önálló intézményegységek Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

2011/2012-es tanév rendje

2011/2012-es tanév rendje 2011/2012-es tanév rendje A tanév 2011. szeptember 1-jétől (csütörtök) 2012. június 15-ig (péntek) tart. Az első félév: 2012. január 13-ig (péntek) tart. 2012. január 20-ig (péntek) értesítés az I. félévben

Részletesebben

Varga Attila. E-mail: varga.attila@ofi.hu

Varga Attila. E-mail: varga.attila@ofi.hu Az ökoiskolaság, a környezeti nevelés helye a megújult tartalmi szabályozásban - Nemzeti alaptanterv és kerettantervek Varga Attila Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet E-mail: varga.attila@ofi.hu Nemzetközi

Részletesebben

QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból

QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból Piacsek László Zoltán szakképzési tanácsadó Iparkamara A kamara feladatai, szerepe a szakképzésben 1. Gyakorlati képzőhelyek

Részletesebben

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a Szent Mihály Görögkatolikus Általános Iskola OM azonosító: 201584 4254 Nyíradony, Árpád tér 10. K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a 10. számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008

Részletesebben

A BEFOGADÓ ÓVODA JÓGYAKORLATA. Keresem minden gyermek titkát, és kérdezem: hogyan segíthetnék abban, hogy önmaga lehessen ( Janese Korczak)

A BEFOGADÓ ÓVODA JÓGYAKORLATA. Keresem minden gyermek titkát, és kérdezem: hogyan segíthetnék abban, hogy önmaga lehessen ( Janese Korczak) A BEFOGADÓ ÓVODA JÓGYAKORLATA Keresem minden gyermek titkát, és kérdezem: hogyan segíthetnék abban, hogy önmaga lehessen ( Janese Korczak) CSÁMIÓ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA Óvodánk a Napközi Otthonos Óvoda

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Nevelési program helyi tanterv. Átdolgozott változat 2014.09.15.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Nevelési program helyi tanterv. Átdolgozott változat 2014.09.15. PEDAGÓGIAI PROGRAM Nevelési program helyi tanterv Átdolgozott változat 2014.09.15. Készült és átdolgozásra került a 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről, a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet,

Részletesebben

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: - különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSA

PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSA TÁMOP 3.1.4-08/2-2009-0094 PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSA A TÁMOP 3.1.4 PÁLYÁZATI KÖTELEZETTSÉGEKKEL ÖSSZEFÜGGÉSBEN 2010. Kiss Tamás közoktatása szakértő ÚÁMK Baja PEDAGÓGIAI MűVELőDÉSI PROGRAM, HELYI TANTERV

Részletesebben

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Alapelveink Legfontosabb értékünk a GYERMEK A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Gyermekeink egyéni készségeinek és képességeinek figyelembevételével

Részletesebben

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Gyulaffy László Általános Iskola 8412 Veszprém-Gyulafirátót, Vízi u. 24 OM azonosító: 037040 Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Készítette: Fodorné Szöllősi

Részletesebben

A Nat 2007. évi felülvizsgálata, a gazdasági és pénzügyi ismeretek beemelése a Nat-ba.

A Nat 2007. évi felülvizsgálata, a gazdasági és pénzügyi ismeretek beemelése a Nat-ba. A Nat 2007. évi felülvizsgálata, a gazdasági és pénzügyi ismeretek beemelése a Nat-ba. Brassói Sándor főosztályvezető-helyettes Közoktatási Főosztály Oktatási és Kulturális Minisztérium 1. Az iskolai nevelés-oktatás

Részletesebben

Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5

Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5 TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5 A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat

Részletesebben

C. A SZAKKÉPZÉS PROGRAMJA

C. A SZAKKÉPZÉS PROGRAMJA C. A SZAKKÉPZÉS PROGRAMJA I. A KÉPZÉS PEDAGÓDIAI CÉLJA: Az általános műveltséget erősítő előképzettség, valamint a szakmacsoportos alapozó ismeretek megszerzése után a szakmai elméleti és gyakorlati ismeretek

Részletesebben

SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEK AZ OSZTÁLYBAN (A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNY PEDAGÓGUS SZEMMEL) AZ INTEGRÁCIÓ JELENTŐSÉGE

SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEK AZ OSZTÁLYBAN (A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNY PEDAGÓGUS SZEMMEL) AZ INTEGRÁCIÓ JELENTŐSÉGE SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEK AZ OSZTÁLYBAN (A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNY PEDAGÓGUS SZEMMEL) AZ INTEGRÁCIÓ JELENTŐSÉGE A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYHEZ IGAZODÓ DIFFERENCIÁLÁS LEHETŐSÉGEI AZ ISKOLAI OKTATÁSBAN,

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

A TISZAFÖLDVÁRI HAJNÓCZY JÓZSEF GIMNÁZIUM HUMÁN SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A TISZAFÖLDVÁRI HAJNÓCZY JÓZSEF GIMNÁZIUM HUMÁN SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A TISZAFÖLDVÁRI HAJNÓCZY JÓZSEF GIMNÁZIUM HUMÁN SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA OM:037 923 187/3/2015. számon jóváhagyom! Tiszaföldvár, 2015. szeptember 1. Baczúr István intézményvezető

Részletesebben

Székely Mihály Szakképzo Iskola, Kollégium, Általános Iskola. 5540 Szarvas, Vajda Péter u. 20. www.szvki.hu

Székely Mihály Szakképzo Iskola, Kollégium, Általános Iskola. 5540 Szarvas, Vajda Péter u. 20. www.szvki.hu Székely Mihály Szakképzo Iskola, Kollégium, Általános Iskola 5540 Szarvas, Vajda Péter u. 20. www.szvki.hu Középiskolai beiskolázási és pályaválasztási tájékoztató Nyílt nap: 2013. november 15. 8.00-tól

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. kötelező tanórai foglalkozások, és azok óraszámai... 22

TARTALOMJEGYZÉK. kötelező tanórai foglalkozások, és azok óraszámai... 22 PEDAGÓGIAI PROGRAM II. kötet HELYI TANTERV 2010. TARTALOMJEGYZÉK A 2007. ÉVI NEMZETI ALAPTANTERVBEN MEGFOGALMAZOTT ELVEK, CÉLOK, FELADATOK... 3 A kulcskompetenciák fejlesztése... 3 A kulcskompetenciák...

Részletesebben

Alapító Okirat. b) Székhelye: 2660 Balassagyarmat-Nyírjes, Nyírjespuszta 5. Pf. 102.

Alapító Okirat. b) Székhelye: 2660 Balassagyarmat-Nyírjes, Nyírjespuszta 5. Pf. 102. Alapító Okirat A Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány Szakképző Iskolája, Speciális Szakiskolája és Kollégiuma 1997. július 31-i, többször módosított Alapító Okirata a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért

Részletesebben

SIOK Széchenyi István Általános Iskola FIT jelentés 2011 Kompetenciamérés

SIOK Széchenyi István Általános Iskola FIT jelentés 2011 Kompetenciamérés FIT jelentés 2011 Kompetenciamérés Készítette: Gáthy Péterné Siófok, 2012. április 9. minőségügyi vezető 1 1. Tanulási környezet A telephelyi kérdőív kérdéseire adott válaszok alapján az épületünk jó állagú.

Részletesebben

A Nemzeti alaptanterv. Kaposi József

A Nemzeti alaptanterv. Kaposi József A Nemzeti alaptanterv Kaposi József Előzmények EU egyre nagyobb figyelem az oktatás világára nemzeti oktatáspolitikák európai koordinációja Kompetencia alapú tudásértelmezésre épülő tantervi szabályozás

Részletesebben

NEVELÉSI PROGRAM 2013.

NEVELÉSI PROGRAM 2013. NEVELÉSI PROGRAM 2013. A Gyermekekről...Gyermekeitek nem a ti gyermekeitek. Ők az Élet önmaga iránti vágyakozásának fiai és leányai. Általatok éreznek, de nem belőletek. És bár véletek vannak, nem birtokaitok.

Részletesebben

A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében

A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében Tolna Megyei Önkormányzat Szent László Szakképző Iskolája és Kollégiuma (TISZK) A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében VIII. OTK, 2009. május 29 Hátrányok eredete,

Részletesebben

Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért!

Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért! Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért! TÁMOP-3.4.2/09/1. 2010. október 28. Pályázó: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Projekt menedzser: Bukovszki Andrásné

Részletesebben

Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek

Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek Nagy Gyöngyi Mária Óvodapedagógiai konferencia - 2013. 04. 12.- Hotel Benczúr 1 Köznevelés A köznevelés közszolgálat, amely a felnövekvő

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

Készítette: A Báthory István Általános Iskola nevelőtestülete. Nevelőtestület elfogadta: 2013. március 22-én. Jóváhagyta:.. Barták Péterné igazgató

Készítette: A Báthory István Általános Iskola nevelőtestülete. Nevelőtestület elfogadta: 2013. március 22-én. Jóváhagyta:.. Barták Péterné igazgató BÁTHORY ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 8200. Veszprém, Halle u. 10. Tel./Fax.: 88/561-915, 561-916 E-mail: bathory@vpbathory.sulinet.hu www.vpbathory.sulinet.hu OM azonosító: 037034 B Á T H O R Y I S T V Á N

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A HERÉDI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, hogy megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát,

Részletesebben

A Nyíregyházi Szakképzési Centrum Pedagógiai Programja 2015.

A Nyíregyházi Szakképzési Centrum Pedagógiai Programja 2015. A Nyíregyházi Szakképzési Centrum Pedagógiai Programja 2015. 1. Nevelési program 1.1 Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai A Nyíregyházi Szakképző

Részletesebben

SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS AZ 1 4. ÉVFOLYAMON

SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS AZ 1 4. ÉVFOLYAMON SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS AZ 1 4. ÉVFOLYAMON Az Országgyűlés döntésének megfelelően, a közoktatási törvény módosításának eredményeként, 2004. szeptember elsejétől kötelezően bevezetésre került félévkor és év

Részletesebben

A LACKNER KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A LACKNER KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A LACKNER KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. november 09. Tartalomjegyzék Küldetésnyilatkozat 3 1. Az iskola nevelési programja... 4 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM KOLLÉGIUM

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM KOLLÉGIUM A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM (5500. Gyomaendrőd, Selyem út 109/2.) OM: 028300 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETŐ 11. o. Az intézmény küldetésnyilatkozata

Részletesebben