PEDAGÓGIAI PROGRAM. Pedagógiai Program 1

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PEDAGÓGIAI PROGRAM. Pedagógiai Program 1"

Átírás

1 Pedagógiai Program 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM A program benyújtója: Rónáné Helle Mária intézményvezető Az iskola székhelye: Budapest Postacíme: 1158 Budapest, Neptun u. 57. Telefon/Fax: (06 1)

2 Pedagógiai Program 2 A Neptun Általános Iskola tantestülete szerint az iskola küldetése: a gyerekek olyan fejlesztése, hogy nagy teljesítményekre képes, igényes életet élő, szuverén felnőttek váljanak belőlük. CSAK MEGELÉGEDETT, TESTÉBEN, SZELLEMÉBEN SZABAD EMBER KÉPES NAGY TELJESÍTMÉNYEKRE.

3 Pedagógiai Program 3 A PEDAGÓGIAI PROGRAM RÉSZEI 1. Bevezető Pedagógiai program jogi háttere Az intézmény önmeghatározása, koncepciója A cél megvalósítását szolgáló személyi és tárgyi feltételek Küldetésnyilatkozat 2. Nevelési program A cél megvalósítását szolgáló személyi és tárgyi feltételek Az iskola eszközei, eljárásai Egészségnevelési program Környezetnevelési program A szülő, tanuló és a pedagógus együttműködésének formái, továbbfejlesztési lehetőségei 3. Az iskola helyi tantervei Az iskola mérési, értékelési rendje Alkalmazott helyi tantervek és szerzőik Nemzeti, etnikai program A pedagógiai program elfogadása és jóváhagyása 4. Nemzeti, etnikai program

4 Pedagógiai Program 4 TARTALOM 1. BEVEZETŐ Pedagógiai program Ajánlás Preambulum A pedagógiai program bevezetéséről, módosításáról Érvényességi rendelkezések A program jogi alapjai Az intézmény szerkezeti felépítése Az intézmény önmeghatározása, koncepciója A tanulóifjúság összetétele A cél megvalósítását szolgáló személyi és tárgyi feltételek A nevelő-oktató munkát végzők és segítők Tárgyi feltételek A tanulás színterei NEVELÉSI PROGRAM Nevelési program Az iskolában folyó nevelő oktató munka alapelvei A sajátos nevelési igényű tanulók nevelésének, oktatásának pedagógiai alapelvei Az iskolában folyó nevelő oktató munka céljai Kulcskompetenciák Az iskola által kiemelt fejlesztési feladatok Az iskola feladatai Az iskola eszközei, nevelési-oktatási eljárásai A nevelő-oktató munka módszerei, eszköz- és eljárásrendszere A tanulási esélyegyenlőség segítésének elvei A továbbhaladás feltételei Az iskolában folyó nevelő oktató munka eljárási rendje Egészségnevelési program Jogszabályi háttér Fogalmi meghatározás Az egészségnevelés új szemléleti, elvi alapjai Az egészségfejlesztő tevékenységek célkitűzései Az egészségnevelés fő színterei...54

5 Pedagógiai Program A tanulók fizikai állapotának egészséges méréséhez, minősítéséhez szolgáló módszerek Prevenciós programok Környezeti nevelési program Jogszabályi háttér A környezeti nevelés jellege Környezeti nevelés a tanórákon Környezeti nevelés a tanórákon kívül Erdei iskolai programok szervezése Táborok A személyiségfejlesztés feladatai és területei az iskolai nevelés oktatás során A személyiségfejlesztés részfolyamatainak területei az iskolában Személyiségfejlesztés a tanórákon A tanórán kívüli személyiségfejlesztés céljai feladatai Személyiségfejlesztés, habilitáció, rehabilitáció Egészségügyi és pedagógiai célú habilitáció, rehabilitáció...80 A habilitációs, rehabilitációs tevékenység stratégiai eljárása Differenciált nevelés oktatás színterei Felzárkóztató foglalkozások Idegen nyelvi képzés A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok Közösségfejlesztés az iskola hagyományrendszerében A beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai tevékenység A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenység Bevezető A gyermek-, ifjúság- és családvédelemmel kapcsolatos feladatok A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenységünk Nem szakrendszerű oktatás az 5., 6. évfolyamon A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő programok A pedagógiai program végrehajtásához szükséges eszközök és felszerelések jegyzéke A szülő tanuló és a pedagógus együttműködésének formái, továbbfejlesztési lehetőségei AZ ISKOLA HELYI TANTERVEI Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak helyi óratervei...120

6 Pedagógiai Program Iskolai mérés, értékelés A tanulók mérésének, értékelésének egységes alapelvei A szöveges értékelés rendszere, elvei A magatartás és szorgalom értékelése Az értékelés regisztrálása az iskolai dokumentumokban Magasabb évfolyamra lépés feltételei Tankönyvek, segédletek kiválasztásának elvei Az otthoni (napközis és tanulószobai) felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásának elvei és korlátai Alkalmazott helyi tantervek Beszámoltatás rendje NEMZETI, ETNIKAI PROGRAM A PEDAGÓGIAI PROGRAM ELFOGADÁSA ÉS JÓVÁHAGYÁSA...153

7 Pedagógiai Program 7 1. Bevezető 1.1. Pedagógiai program Ajánlás A közoktatási intézményben folyó nevelő-oktató munka folyamata céltudatosságot, összehangoltságot igénylő tevékenységek rendszere, amelyben feltétlen létjogosultsága van, mint vezérfonalnak a cél- és feladatrendszert, és a megvalósítás feltételeit, módját meghatározó pedagógiai programnak. A program: megfelelő információt ad az iskolahasználók részére, biztos kiindulópontot, támpontot jelent a tervezhetőség szempontjából a tevékenységben résztvevőknek és az érintetteknek egyaránt, szabályozó a mai rendkívül változó világhoz való elengedhetetlen rugalmas alkalmazkodásban, lehetőséget nyújt a közös, egységes szabályozók mellett láthatóvá tenni az iskolában folyó pedagógiai munka specialitását, az önálló arculatot mindazt, ami külön értéke a programot végrehajtóknak, tájékoztat és minősít, ugyanakkor tartalma, szerkesztettsége és az érvényre jutó pedagógiai koncepciója által, szakembereknek és minden érintett érdeklődőnek (kevésbé hozzáértőnek) világos képet adva az iskola múltjáról, jelenéről és jövőjéről, garanciát ad a kitűzött célok és feladatok megvalósítására a fenntartó részéről történő elfogadása által, iskolánk innovációs jellegű komplex dokumentuma, amely a fejlesztés igényével előre vetíti a jövőt.

8 Pedagógiai Program Preambulum Az iskola hivatalos elnevezése Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Neptun Általános Iskola Székhelye 1158 Budapest, Neptun u. 57. Fenntartója Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzata Az iskola alapító okiratának száma és kelte Beiskolázási körzete Thököly utca páratlan oldala - Rákospalotai Körvasút sor - Késmárk utca - Thököly utca páratlan oldal által határolt terület Az intézmény szakfeladatait a mellékelt alapító okirat tartalmazza. A pedagógiai program nyilvánosságra hozatala: A program megtekinthető Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat Művelődési Osztályán, az iskola intézményvezetőjénél, vagy az iskolai könyvtárban munkaidő alatt és az intézményi weblapon.

9 Pedagógiai Program A pedagógiai program bevezetéséről, módosításáról Az iskolai pedagógiai program tartalmát a közoktatási törvény ai alapján határoztuk meg. A pedagógiai program a nevelőtestület elfogadó határozatát követően a fenntartó jóváhagyása után lép hatályba. A pedagógiai programot nyilvánosságra kell hozni, a szülőket a megelőző tanév végén tájékoztatni kell a tankönyvekről és a taneszközökről és a választható tantárgyak jegyzékéről. [44. (2)]. Az iskolai oktatás a többször módosított évi LXXIX. tv. szerint történik, tantárgyait pedig a NAT alapján készített helyi tanterv részletezi Érvényességi rendelkezések A pedagógiai program a mindenkor érvényben lévő rendeletek szerint kerül felülvizsgálatra, szükség szerint módosításra, kiegészítésre. A dokumentumot az intézményvezető készíti el a nevelőtestület egyetértésével, a szülői munkaközösség és diákönkormányzat véleményezésével. A dokumentum a fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé A program jogi alapjai Az alábbi törvények, rendeletek hatályos szövegei: Törvények évi LXXIX. többször módosított törvény a közoktatásról Rendeletek 11/1994. (VI. 8.) MKM - rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről 20/1997. (II. 13.) kormányrendelet a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény végrehajtásáról 130/1995. (X. 26.) kormányrendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról 28/2000. (IX. 21.) OM - rendelet a kerettantervek kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról 32/1997. (XI. 5.) MKM - rendelet a nemzeti, etnikai kisebbség óvodai nevelésének irányelve és a nemzeti, etnikai kisebbség iskolai oktatásának irányelve kiadásáról

10 Pedagógiai Program 10 2/2005. (III. 1.) OM - rendelet a sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról /2004 (VI. 22.) FMM - rendelet az akkreditációs eljárás és követelményrendszer részletes szabályairól Az intézmény szerkezeti felépítése FOGLALKOZÁSI IDŐ 6-18 óra Alapfokú oktatás 1-8. osztályig FOGLALKOZÁSI TERÜLET Német nemzetiségi osztályok Emelt óraszámú és szintű angol nyelv oktatása Logopédiai osztályok MUNKATÁRSAK EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS intézményvezető intézményvezető- helyettes általános iskolai tanítók, tanárok, könyvtáros, technikai dolgozók, fejlesztő tanárok, szabadidő szervező, pedagógus asszisztens/gyermekfelügyelő iskolaorvos, védőnő

11 Pedagógiai Program Az intézmény önmeghatározása, koncepciója Intézményünk évszámok, feladatok tükrében Polgári Fiúiskola megalapítása Általános Fiúiskola Általános Fiúiskola Leányiskola Doktor Sándor Általános Iskola Doktor Sándor Általános Iskola Fiú- és leányiskola összevonása augusztus 25. Új paneliskola 1158 Neptun u Frankovics Mihály Általános Iskola Frankovics Mihály Általános Iskola Balett tagozat indul a Fővárosi Operaházzal kötött szerződés alapján

12 Pedagógiai Program Frankovics Mihály Általános Iskola Balett tagozat a Fővárosi Operaházzal kötött szerződés alapján NYIK kísérleti tanterv Frankovics Mihály Általános Iskola Balett tagozat a Fővárosi Operaházzal kötött szerződés alapján NYIK kísérleti tanterv Értékközvetítő és képességfejlesztő program Háziasszonyképző 1996/97. Frankovics Mihály Általános Iskola Balett tagozat a Fővárosi Operaházzal kötött szerződés alapján NYIK kísérleti tanterv Értékközvetítő és képességfejlesztő program Háziasszonyképző 1997/1998. német nemzetiségi oktatás 1999/2000. Az oktatási intézmények kerületi átszervezése I. Ép intellektusú gyermekek óvodai ellátása Többségi óvodában dyslexia prevenciós óvodai csoport Összetett iskola (fenntartói döntés) Általános iskola ép intellektusú tanulók német nemzeti oktatás logopédiai olvasó osztály enyhe fokban értelmileg sérült gyermekek halmozottan sérült gyermekek osztályok (ép intellektusú tanulók)

13 Pedagógiai Program 13 Szakiskola osztályok Speciális Szakiskola OKJ-szakképzés: ABC-eladó, gyorsétkeztetési eladó, varrómunkás, bőrtárgykészítő, szőnyegszövő, segédkönyvkötő, kerékpárszerelő, faműves, gyógynövényismerő-és termelő, kerti munkás, házvezető(nő), konfekció-, méteráru- és lakástextil eladó Leonardo da Vinci Program 2000/2001. Az oktatási intézmények kerületi átszervezése II. Száraznád Nevelési Oktatási Központ Óvoda, Általános Iskola és Szakiskola Ép intellektusú gyermekek óvodai ellátása Többségi óvodában dyslexia prevenciós óvodai csoport Szakszolgálat: logopédia, gyógytestnevelés Összetett iskola Általános iskola ép intellektusú tanulók német nemzeti oktatás logopédiai olvasó osztály enyhe fokban értelmileg sérült gyermekek halmozottan sérült gyermekek osztályok Szakiskola, Speciális Szakiskola OKJ-szakképzés: ABC-eladó, asztalos, gyorsétkeztetési eladó, varrómunkás, bőrtárgykészítő, szőnyegszövő, segédkönyvkötő, kerékpárszerelő, faműves, gyógynövényismerő-és termelő, kerti munkás, házvezető(nő), konfekció-, méteráru- és lakástextil eladó Leonardo da Vinci Program 2002/2003. Ép intellektusú gyermekek óvodai ellátása Többségi óvodában dyslexia prevenciós óvodai csoport Szakszolgálat: logopédia, gyógytestnevelés Összetett iskola

14 Pedagógiai Program 14 Általános iskola ép intellektusú tanulók német nemzeti oktatás logopédiai olvasó osztály enyhe fokban értelmileg sérült gyermekek halmozottan sérült gyermekek osztályok Szakiskola, Speciális Szakiskola OKJ-szakképzés: ABC-eladó, asztalos, gyorsétkeztetési eladó, varrómunkás, bőrtárgykészítő, szőnyegszövő, segédkönyvkötő, kerékpárszerelő, faműves, gyógynövényismerő-és termelő, kerti munkás, házvezető(nő), konfekció-, méteráru- és lakástextil eladó, ruházati kereskedő Leonardo da Vinci Program 2003/2004. Ép intellektusú gyermekek óvodai ellátása Többségi óvodában dyslexia prevenciós óvodai csoport Szakszolgálat: logopédia, gyógytestnevelés Összetett iskola Általános iskola ép intellektusú tanulók német nemzeti oktatás logopédiai olvasó osztály enyhe fokban értelmileg sérült gyermekek halmozottan sérült gyermekek osztályok Szakiskola, Speciális Szakiskola OKJ-szakképzés: ABC-eladó, asztalos, gyorsétkeztetési eladó, varrómunkás, bőrtárgykészítő, szőnyegszövő, segédkönyvkötő, kerékpárszerelő, faműves, gyógynövényismerő-és termelő, kerti munkás, házvezető(nő), konfekció-, méteráru- és lakástextil eladó, ruházati kereskedő, vendéglátó eladó Leonardo da Vinci Program Szakiskolai Fejlesztési Program MultiCenter

15 Pedagógiai Program /2005. Ép intellektusú gyermekek óvodai ellátása Többségi óvodában dyslexia prevenciós óvodai csoport Szakszolgálat: logopédia, gyógytestnevelés Összetett iskola Általános iskola ép intellektusú tanulók német nemzeti oktatás logopédiai olvasó osztály enyhe fokban értelmileg sérült gyermekek halmozottan sérült gyermekek osztályok Szakiskola, Speciális Szakiskola OKJ-szakképzés: ABC-eladó, asztalos, gyorsétkeztetési eladó, varrómunkás, bőrtárgykészítő, szőnyegszövő, segédkönyvkötő, kerékpárszerelő, faműves, gyógynövényismerő-és termelő, kerti munkás, házvezető(nő), klonfekció-, méteráru- és lakástextil eladó, ruházati kereskedő, vendéglátó eladó, szerkezetlakatos Leonardo da Vinci Program Szakiskolai Fejlesztési Program MultiCenter 2005/2006. Ép intellektusú gyermekek óvodai ellátása Többségi óvodában dyslexia prevenciós óvodai csoport Szakszolgálat: logopédia, gyógytestnevelés Összetett iskola Általános iskola ép intellektusú tanulók német nemzeti oktatás logopédiai olvasó osztály enyhe fokban értelmileg sérült gyermekek halmozottan sérült gyermekek osztályok

16 Pedagógiai Program 16 Szakiskola, Speciális Szakiskola OKJ-szakképzés: ABC-eladó, asztalos, gyorsétkeztetési eladó, varrómunkás, bőrtárgykészítő, szőnyegszövő, segédkönyvkötő, kerékpárszerelő, faműves, gyógynövényismerő-és termelő, kerti munkás, házvezető(nő), konfekció-, méteráru- és lakástextil eladó, ruházati kereskedő, vendéglátó eladó, szerkezetlakatos, könyvkötő asszisztens Leonardo da Vinci Program Szakiskolai Fejlesztési Program MultiCenter 2006/2007. Ép intellektusú gyermekek óvodai ellátása Sajátos nevelési igényű gyermekek integrált óvodai nevelése Többségi óvodában dyslexia prevenciós óvodai csoport Szakszolgálat: logopédia, gyógytestnevelés Gyógypedagógiai Szakmai Szolgáltató: utazó gyógypedagógus Összetett iskola Általános iskola ép intellektusú tanulók német nemzeti oktatás logopédiai olvasó osztály enyhe fokban értelmileg sérült gyermekek halmozottan sérült gyermekek osztályok Szakiskola, Speciális Szakiskola OKJ-szakképzés: ABC-eladó, asztalos, gyorsétkeztetési eladó, varrómunkás, bőrtárgykészítő, szőnyegszövő, segédkönyvkötő, kerékpárszerelő, faműves, gyógynövényismerő-és termelő, kerti munkás, házvezető(nő), konfekció-, méteráru- és lakástextil eladó, ruházati kereskedő, vendéglátó eladó, szerkezetlakatos, könyvkötő asszisztens, szobafestő, mázoló és tapétázó Leonardo da Vinci Program Szakiskolai Fejlesztési Program MultiCenter

17 Pedagógiai Program /2008. Ép intellektusú gyermekek óvodai ellátása Sajátos nevelési igényű gyermekek integrált óvodai nevelése Többségi óvodában dyslexia prevenciós óvodai csoport Szakszolgálat: logopédia, gyógytestnevelés Gyógypedagógiai Szakmai Szolgáltató: utazó gyógypedagógus Összetett iskola Általános iskola ép intellektusú tanulók német nemzeti oktatás logopédiai olvasó osztály emelt szintű angol nyelvoktatás enyhe fokban értelmileg sérült gyermekek halmozottan sérült gyermekek osztályok Szakiskola, Speciális Szakiskola OKJ-szakképzés: ABC-eladó, asztalos, gyorsétkeztetési eladó, varrómunkás, bőrtárgykészítő, szőnyegszövő, segédkönyvkötő, kerékpárszerelő, faműves, gyógynövényismerő-és termelő, kerti munkás, házvezető(nő), konfekció-, méteráru- és lakástextil eladó, ruházati kereskedő, vendéglátó eladó, szerkezetlakatos, könyvkötő asszisztens, szobafestő, mázoló és tapétázó Leonardo da Vinci Program Szakiskolai Fejlesztési Program MultiCenter 2008/2009. Ép intellektusú gyermekek óvodai ellátása Sajátos nevelési igényű gyermekek integrált óvodai nevelése Többségi óvodában dyslexia prevenciós óvodai csoport Szakszolgálat: logopédia, gyógytestnevelés Gyógypedagógiai Szakmai Szolgáltató: utazó gyógypedagógus Összetett iskola Általános iskola ép intellektusú tanulók német nemzeti oktatás

18 Pedagógiai Program 18 logopédiai olvasó osztály emelt szintű angol nyelvoktatás enyhe fokban értelmileg sérült gyermekek halmozottan sérült gyermekek osztályok Szakiskola, Speciális Szakiskola OKJ-szakképzés: ABC-eladó, asztalos, gyorsétkeztetési eladó, varrómunkás, bőrtárgykészítő, szőnyegszövő, kerti munkás, könyvkötő asszisztens, szobafestő, mázoló és tapétázó, ruházati kereskedő, vendéglátó eladó Modulrendszerű OKJ-szakképzés: asztalosipari szerelő, élelmiszer- és vegyi áru- eladó, gyorséttermi és ételeladó, parkgondozó, gyógynövénytermesztő, szerkezetlakatos, szakács, textiltermék összeállító, bútorasztalos, festő, mázoló és tapétázó Felnőttképzési akkreditáció A Pattogós utcai épület teljes akadálymentesítése MultiCenter 2009/2010. Ép intellektusú gyermekek óvodai ellátása Sajátos nevelési igényű gyermekek integrált óvodai nevelése Többségi óvodában dyslexia prevenciós óvodai csoport Szakszolgálat: logopédia, gyógytestnevelés Gyógypedagógiai Szakmai Szolgáltató: utazó gyógypedagógus Összetett iskola Általános iskola ép intellektusú tanulók német nemzeti oktatás logopédiai olvasó osztály emelt szintű angol nyelvoktatás enyhe fokban értelmileg sérült gyermekek halmozottan sérült gyermekek osztályok Szakiskola, Speciális Szakiskola

19 Pedagógiai Program 19 OKJ-szakképzés: ABC-eladó, asztalos, gyorsétkeztetési eladó, varrómunkás, bőrtárgykészítő, szőnyegszövő, kerti munkás, könyvkötő asszisztens, szobafestő, mázoló és tapétázó, ruházati kereskedő, vendéglátó eladó Modulrendszerű OKJ-szakképzés: asztalosipari szerelő, élelmiszer- és vegyi áru- eladó, gyorséttermi és ételeladó, parkgondozó, gyógynövénytermesztő, szerkezetlakatos, szakács, textiltermék összeállító, bútorasztalos, festő, mázoló és tapétázó MultiCenter 2010/2011. Az oktatási intézmények kerületi átszervezése Neptun Általános Iskola A közvetlen társadalmi környezet hatásai természetszerűleg meghatározzák célkitűzéseinket, feladatainkat, s egyben új igényt fogalmaznak meg a szolgáltatóval szemben: az iskola feladata nem csak a tanítás. Egyre nagyobb az elvárás arra, hogy a gyermekek idejük legnagyobb részét biztonságos, otthonos, szeretetet, törődést biztosító környezetben hasznosan tölthessék, ugyanakkor az elméleti és gyakorlati tudás megszerzésével felkészítse őket a társadalomban, az élet különböző területein való eligazodásra, helytállásra. Olyan iskola kívánunk lenni, mely lehetőséget nyújt a tanulók számára az iskolai szervezetben történő szerepszerű viselkedés tanulásához, szociális hátrányaik, tanulási problémáik enyhítéséhez, képességeik kibontakoztatásához. Ehhez elengedhetetlenül szükséges a folyamatos kapcsolattartás az iskola közvetlen mikrokörnyezetével, azaz a szülőkkel. Intézményünkben mindenki, aki a gyermek neveléséért felelős, teljes bizalommal fordulhat segítségért, tanácsért. Nagy gondot fordítunk iskolán belül és kívül az állandó szakmai továbbképzésre, a fiatal tanítók, tanárok, a pedagógiai munkát segítők képzésének gyakorlati megsegítésére. Évek óta a Tanítóképző Főiskola bázisintézményeként részt veszünk az általános iskolai tanítók képzésében a számukra szükséges gyakorlóhely biztosításával. Nevelőtestületünk legfőbb céljának tekintette és tekinti ma is, hogy magas szakmai színvonalon és a legmagasabb pedagógiai, pszichológiai hozzáértéssel neveljen. Szeretetteljes, otthonos légkört igyekszünk teremteni, ahová a gyermek szívesen jön be, és feladatát örömmel végzi.

20 Pedagógiai Program 20 Érezve, hogy a gyermekek harmonikus személyiségfejlődése a legfontosabb, mindent elkövetünk annak érdekében, hogy valamennyi neveltünk képességéhez mérten a legtöbbet adja, és maximálisan fejlődjön.

21 Pedagógiai Program 21 Képzésünk sajátossága: általános műveltség megalapozása, ép intellektusú gyermekek általános iskolai nevelése-oktatása, a sajátos nevelési igényű gyermekek integrált iskolai nevelése, beszédfogyatékos gyermekek nevelése oktatása 1-8. évfolyamon, a német nemzeti kisebbségi oktatás az általános iskola kimenő rendszerében, az angol nyelv emelt óraszámú oktatása a 2007/08. tanévtől felmenő rendszerben, az angol nyelv emelt szintű oktatása a 2010/11. tanévtől felmenő rendszerben. Küldetésnyilatkozat: Intézményünk célja, hogy szakmai és emberi erőforrásaival, valamint humanisztikus nevelési módszereivel lehetőséget adjon a szellemi és fizikai fejlődésre, valamint az érzelmi alkalmazkodás és a kapcsolati készségek fejlődésére, fejlesztésére. Hiszünk a maradandó emberi értékek sikerében, ezért minden tevékenységünket egymás értékeinek tiszteletére és az őszinte kommunikációra alapozzuk. Meghatározó törekvésünk, hogy az intézményi minőségirányítási program kialakításával és működtetésével közvetlen személyes partnereink (diákok, szülők, tanárok, nevelő-oktató munkát segítők), valamint közvetett partnereink (fenntartó, segítő szolgálatok, egészségügyi intézmények, rendőrség stb.) munkáját segítsük. Törekszünk arra, hogy nevelő oktató munkánk eredményeképpen az országos kompetenciamérésekben a tanulóink által felmutatott értékek folyamatosan javuljanak. Alapcélunk egy olyan gyermekközpontú iskola megteremtése, ahol a legfőbb érték: a korszerű, megalapozott, kompetens tudással rendelkező tanulók nevelése-oktatása, a megújult igényekhez való alkalmazkodás a nyelvoktatás területén, nyitott személyiségű, kreatív tanulók nevelése, akik testileg, lelkileg edzettek, s rendelkeznek a megfelelő önismerettel és általános erkölcsi, közösségi normákkal, a környezetünk megóvásáért, esztétikusabbá tételéért vállalt felelősségű tanulók kerüljenek ki iskolánkból, szűkebb és tágabb környezetünk hagyományainak tisztelete, ápolása fontos érték legyen számukra,

22 Pedagógiai Program 22 segítségünkkel tanulóink megalapozott, biztos tudással - a későbbi életük során a legkülönbözőbb helyzetekben - önmagukat boldog, kiegyensúlyozott, önbizalommal rendelkező, magabiztos személyiséggé tudják fejleszteni. Értékrendszerünk alapvető elemei: humanizmus, hazafiság, nemzetiségi identitás kialakítása, megtartása, nyitottság és tolerancia mások iránt, a másság elfogadása, egymás segítése, együttérzés képessége, önállóság, felelősség önmagunkért és másokért, testi-lelki egészség, természet és környezet szeretete és védelme, munka iránti pozitív viszony, udvarias, illemtudó viselkedés. Ezen értékeknek a személyiségbe való beépítését fokozatosan, a nevelés-oktatás folyamatában egyénre szabott fejlesztéssel kiegészülve, valósítja meg a célrendszerhez kapcsolódó feladatsor A tanulóifjúság összetétele Észak - Budapest külső kerületében a XV. kerületben az Újpalota lakótelepen helyezkedik el. Intézményünk tanulóinak jelentős százaléka XV. kerületi lakos A cél megvalósítását szolgáló személyi és tárgyi feltételek A nevelő-oktató munkát végzők és segítők Intézményünk összes álláshelyeinek száma 58, ebből pedagógiai munkát végző segítők álláshelyeinek száma 49.5, technikai álláshelyek száma 8.5. A dolgozók összetétele jelenlegi tevékenységünknek megfelelő. Intézményünkben alapelv, hogy nevelési oktatási munkánk aktív részese valamennyi dolgozó, ki-ki beosztása, munkaköre szerint szélesebb hatókörrel vagy csak egy-egy mozzanatban. Mindamellett a kulcsszerep a nevelőtestületé, a pedagógusoké, akik a minden-

23 Pedagógiai Program 23 napi tevékenységük során képviselik és átadják azokat az értékeket, amelyek nevelési- és pedagógiai programunkban megfogalmazódnak. Nevelőtestületünk képzettsége széles alapú, amit tudatos, tervszerűen irányított és önképző módon igyekszünk személyre lebontva folyamatosan fejleszteni. Pedagógusaink túlnyomó többsége elkötelezett, nagyfokú empátiával rendelkező innovatív magatartású munkatárs, akik pedagógiai és alkotói szabadságuk tiszteletben tartásával végezhetik munkájukat. A kerületben elsőként vezettük be a német nemzeti kisebbségi oktatást, melynek folytatásaként 2007-től az emelt szintű angol nyelv oktatása valósul meg. Nagy szerepük van a pedagógiai munkát segítő kollégáknak, akiknek tevékenysége pedagógusaink munkáját segíti, erősíti, és a fejlődés valamennyi szakaszán végigvonul. Nem pedagógus kollégáink pedagógiai területen nem képzettek, de törekszünk arra, hogy ismerjék pedagógiai értékeinket, és feltétel nélkül támogassák nevelési oktatási munkánkat, tanítványaink fejlődését. Ennek érdekében kellő segítséggel szolgálunk nekik is. Munkaközösségek Alsós, természettudományi, humán, idegen nyelvi, napközis, osztályfőnöki munkaközösség.

24 Pedagógiai Program Tárgyi feltételek Intézményünk tágas udvarokkal rendelkező, kellemes pihenőparkkal övezetten helyezkedik el. Az épület állagán folyamatos felújítási és karbantartási munkálatokkal igyekszünk javítani. Az évek során feltételeink fokozatosan javultak, de a hiányosságok pótlása állandó feladat számunkra. Oktatási célú termek, foglalkoztatók, egyéb helyiségek Osztályterem, csoportszoba 33 Kisterem 3 Technika terem 1 Nyelvi terem 1 Nyelvi labor 1 Kémia fizika terem 1 Informatika terem 1 Tornaterem 1 Kondicionáló szoba 1 Könyvtár 1 Balett terem 1 Logopédiai kezelő 3 Fejlesztő szoba 4 Tanműhely (tankonyha) 3 Tankert 1 Kabinet terem 1 Sportpálya 1 Tanári, nevelői szoba 5 Szertár 7 Raktár 2 Iroda 8 Ebédlő 1 Büfé 1 Orvosi szoba 1 Konyha 1 Mosoda 1 Karbantartó műhely 1 Égető kemence 1 Minden osztálynak saját osztályterme van. Ennek is köszönhető, hogy a gyermekek felelősségérzete a környezetükkel szemben pozitívnak mondható, hiszen egészen kicsi kortól kezdve megtanulják és gyakorolják, hogy fontos a kulturált környezet kialakítása és megőrzése.

25 Pedagógiai Program A tanulás színterei Tantermeink világosak. Berendezésük a tanulók életkori sajátosságainak és a bennük folyó pedagógiai tevékenységnek zömében megfelelnek. A napközis foglalkozások is itt történnek, az ehhez szükséges játszó és pihenősarkok kialakítása évek óta folyamatosan történik. A különféle tantárgyak szakirányú oktatását szaktantermek segítik. Számítástechnika termekben: 16 számítógép üzemel, 1 monokróm lézernyomtató, 1 multifunkcionális monokróm nyomtató és projektor segíti az oktatást. A 16 számítógép alkalmas multimédiás programok futtatására, ill. internet-hozzáférési lehetőség is biztosított. A technika terem munkaeszközeinek állaga igen leromlott, fontos lenne mielőbbi cseréjük, ill. pótlásuk. Szükség lenne egy nagyobb méretű szaktanterem kialakítására is, mivel a jelenlegi, méreteit tekintve, a tanulók foglalkoztatására nem alkalmas. A terem burkolata is felújításra szorul, a székek cseréje sürgető feladat. Kémia terem és szertár viszonylag jól felszerelt eszközökkel és vegyszerekkel. A vegyi fülke nem működik, ezért a kísérletek egy részét nem tudjuk bemutatni. Az oktatást videofilmekkel egészítjük ki. A szükséges vegyszereket méregszekrényben tároljuk az előírásoknak megfelelően. A rendszeres testedzést biztosítja egy kondicionáló szoba, egy tornaterem, a sportudvaron egy bitumenes kézilabda, egy mini-kosárlabda, egy salakos kispályás labdarúgópálya. A tornaterem berendezése régi, cseréje folyamatos feladat. Könyvtárunk kb könyvtári egységgel (könyvek, tankönyvek, tanítási segédletek, audio-vizuális eszközök, kézi- és segédkönyvtári dokumentumok) és hatféle előfizetett folyóirattal szolgálja tanulóink és pedagógusaink ismeretszerzését. Bővíteni szükséges a már meglévő szakmai könyvek állományát nevelőtestületünk megfelelő továbbképzéséhez és a programra való felkészülés érdekében. A napközis csoportokban a játékállomány bővítése szükséges.

26 Pedagógiai Program 26 Ebédlőnk a 3-szori étkezést magukba foglaló helyszín. Kulturált berendezésükkel a helyes étkezési szokások kialakítása mellett lehetőséget nyújtanak a társas érintkezés kívánt módjának begyakorlásához. Orvosi szoba iskola-egészségügyi szolgálat tevékenységének színtere. Felszereltsége megfelelő. Az épület udvarai gyülekezés, levegőzés, napköziotthonos szabadidő eltöltés, a testnevelési órák és mindennapos testnevelés helyszínei mellett az időjárás függvényében nagy rendezvényeink számára is lehetőséget adnak, de jelenleg megoldatlan a térburkolat. Füvesítés lenne szükséges, vagy díszburkolattal való ellátás. Indokolt az udvari játékok bővítése, felújítása, cseréje. Évek óta kiemelten törekeszünk audio-vizuális és szemléltetőeszköz szertárunk fejlesztésére pályázatok sokaságával. Ennek ellenére eszközrendszerünk hiányos, mivel iskolánk soha nem volt ellátva alapeszközökkel. A jelenlegi állapotot is csak átgondolt, hasznos gazdálkodással, felkutatott kiegészítő lehetőségekkel, pályázatokkal sikerült elérnünk, és további lehetőségek keresésével kell fejlesztenünk.

27 Pedagógiai Program Nevelési Program 2.1. Nevelési program A nevelési program tartalmát a korábbi pedagógiai programok megvalósítása során szerzett tapasztalatainkra, az új jogszabályokra, a NAT-ra, az iskola alapvető dokumentumaira, szabályzataira, a szervezeti és működési szabályzatra, a házirendre, az iskolavezetés éves munkaés ellenőrzési terveire építettük, de figyelembe vettük hagyományainkat is Az iskolában folyó nevelő oktató munka alapelvei Gyermekszereteten alapuló, gyermeki jogokat tiszteletben tartó, értékközpontú pedagógia érvényre juttatása, ahol a legfőbb érték: korszerű tudással rendelkező, nyitott személyiségű, kreatív tanulók nevelése, magas szintű nyelvtudás elsajátításával a nyolcadik osztály elvégzése után továbbtanulási esélyeik növelése, testileg, lelkileg edzett tanulók nevelése, akik rendelkeznek a megfelelő önismerettel és az általános erkölcsi, közösségi normákkal, a környezetünk megóvásáért, esztétikusabbá tételéért vállalt felelősség, szűkebb és tágabb környezetünk hagyományainak tisztelete, ápolása, segítségünkkel tanulóink megalapozott, biztos tudással - a későbbi életük során a legkülönbözőbb helyzetekben - önmagukat boldog, kiegyensúlyozott, önbizalommal rendelkező, magabiztos személyiséggé tudják fejleszteni.