Óvoda iskola átmenet. A gyermekek nem búzaszemek egy vékában. Iskolaelőkészítő fejlesztő osztály a Weöres Sándor Általános iskolában

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Óvoda iskola átmenet. A gyermekek nem búzaszemek egy vékában. Iskolaelőkészítő fejlesztő osztály a Weöres Sándor Általános iskolában"

Átírás

1 Óvoda iskola átmenet A gyermekek nem búzaszemek egy vékában Iskolaelőkészítő fejlesztő osztály a Weöres Sándor Általános iskolában

2 Az iskolából életkorilag nem lehet elkésni. Jobb később menni, mint korábban. Jobb érettebben, mint éretlenül. Az a gyermek, aki éretlenül kerül be az iskolába, harmadik-negyedik osztályra sem hozza be lemaradását, sőt, ameddig iskolába jár jósolható saját szintje alatt fog teljesíteni. (VekerdyTamás )

3 Intézményünk Weöres Sándor Általános Iskola és Alapfokú Zeneművészeti és Táncművészeti Intézmény 2230 Gyömrő Szabadság tér 2/b. Többcélú Intézmény: Általános iskolai oktatás 1-8.évf. Művészeti Iskola (zene, tánc) Iskolaelőkészítés, egyéni fejlesztés

4 Iskolaelőkészítő-fejlesztő csoportok indulása 1996/97. tanév első csoport 2002/03. tanév második csoport Csoportonként: 2 pedagógus fedett munkaidőben Csoportlétszám: max. 16 fő Alapóraszám: 20 óra Csoportonként: 10 óra egyéni fejlesztés(log.: 1 óra, diszl.: pr.2 óra, diszk. pr.: 2 óra, mozgásf.: 2 óra, egyéb: 3 óra

5 Iskolaérett gyerek gyerekérett iskola Szociális érettség Önbizalom Kíváncsiság Céltudatosság, feladattudat Önkontroll, fegyelem Társas kapcsolatok képessége Kommunikációs érzék Együttműködés, szabálytudat Önállóság, önellátás Szülőről leválás Türelem

6 Kognitív képességek Figyelem tartóssága Emlékezet Észlelés Gondolkodás Beszéd (beszédészlelés, beszédmegértés) Tájékozódás térben és időben Mozgásfejlődés (nagymozgás, finommozgás)

7 Mivel foglalkozunk? Nem írni, olvasni tanítunk, hanem az ezek elsajátításához szükséges képességeket, készségeket fejlesztjük, szokásokat alakítunk ki. Segítjük beilleszkedésüket. Sikerélményhez juttatva készítjük fel őket egy éven át további iskolai szereplésükre.

8 Szeptember mérés Nevelési tanácsadó szakvéleménye Iskolai mérés (minden gyermeknél elvégezzük) DIFER teszt - mechanikus számlálás - mennyiségi ismeretek - írásmozgás - reláció szókincs - következtetés (gondolkodás) - utánmondás (rövidtávú emlékezet)

9 Egyéni fejlettségi szint Mérési eredmények alapján az egyéni fejlettségi szint meghatározása További mérések elvégzése (nem minden tanulónál) Meixner teszt, Sindelar stb. Egyéni fejlesztési terv készítése Fejlesztési területek meghatározása Feladatok összegyűjtése, sorba rendezése (nehézségi fok szerint) Fejlődési ütemterv készítése, a fejlődés ütemének megfelelően folyamatos korrigálása Kontroll mérések elvégzése

10 Részképesség zavarok Nyelvi és emlékezeti zavarok megkésett beszédfejlődés fejlődési diszfázia beszédhibák (pöszeség, dadogás) Szociális viselkedési zavarok figyelemzavar hiperaktivitás Iskolai teljesítmény zavarok prevenciója diszlexia prevenció (olvasás zavarának megelőzése) diszgráfia prevenció (írás zavarának megelőzése) diszkalkúlia prevenció (számolási zavar megelőzése)

11 Diszlexia prevenció Megfigyelés, mérés Mozgásfejlesztés Testséma fejlesztés Percepció fejlesztés Beszédpercepció fejlesztés Gondolkodás fejlesztése Hallási figyelem fejlesztése Hangok helyének kihallása Vonalvezetési gyakorlatok

12 Diszkalkulia prevenció Megfigyelés, mérés Mechanikus számlálás 10-es számkörben Matematikai alapfogalmak Mennyiségek egyenlővé és különbözővé tétele, matematikai műveletek Mennyiségek egyeztetése számképpel Ismerkedés egyszerű mértani idomokkal

13 Mozgásfejlesztés Futások Tartós futás, járás Ritmusfutás Gyorsindulás irányváltások Ugrások Szökdelések Le-, fel- és átugrások ugrásvariációk Szertovábbítások Labdagyakorlatok, dobásformák Egyensúly, támasz és függésgyakorlatok Egyensúlyozás Átfordulások Függés, mászás szereken

14 A fejlesztést végző pedagógusok: 1.e - Tóth Józsefné 1.f - Horváth Ferencné Kézérné Sárvári Gyöngyi Hámori Krisztina Diszlexia prevenció: Csontos Illésné ig. h. gyógypedagógus Mozgásfejlesztés: Papp Istvánné gyógypedagógus Logopédus: József Éva

15 Hogyan dolgozunk? Általánosan fejlesztett területek Tájékozódás saját testen Térészlelés Analízis-szintézis-szimmetria Mozgás-mozgásutánzásegyensúlyérzékelés Elemi számolási készség Emlékezeti funkciók Beszéd Vizuomotoros készségek

16 Napirend Nem szigorúan kötött a napirend! érkezés, gyülekezés beszélgetőkör 1. foglalkozás tízórai délelőtti foglalkozások/egyéni fejlesztések ebéd délutáni foglalkozások/egyéni fejlesztések Uzsonna

17 Tantárgyak Magyar nyelv és irodalom logopédiai ritmika szóbeli kifejezés fejlesztése anyanyelvi nevelés szövegértés szövegalkotás memoriterek Környezetismeret az iskola és környéke a család testrészek érzékszervek évszakok, hónapok, öltözködés állatok közlekedés élő-élettelen

18 Vizuomotoros készségfejlesztés Testséma és egyensúlyérzék fejlesztése iránydifferenciálás téri tájékozódás fejlesztése tájékozódás síkban Vizuális észlelés fejlesztése szem-kéz koordináció alakállandóság fejlesztése alak-háttér felfogás fejlesztése vizuális megfigyelés és elemző készség fejlesztése Finommotorika és taktilis érzék fejlesztése Ábrázolás kifejezés, képzőművészet tárgy és környezetkultúra vizuális nyelv vizuális kommunikáció

19 Elemi számolás matematika irányok térben és síkban matematikai képességek halmazlogika auditív és vizuális memória számfogalom kialakítása és mélyítése szöveges feladatok mértékek matematikai játékok füzetvezetési gyakorlatok Ének-zene daléneklés zenei ismeretek, dallami elemek ritmikai elemek zenehallgatás néptánc

20 Testnevelés rendgyakorlatok mozgásutánzás, egyensúlyérzék fejlesztés gimnasztika járás, futás, ugrás dobás testséma fejlesztés téri irányok Játék figyelemkoncentráció helyzet felismerés döntési képesség gondolkodás kezdeményező és szervezőkészség találékonyság kreativitás problémamegoldó gondolkodás

21 Mit játszunk? Irányított játék A teljesség igénye nélkül Postásjáték (taktilis érzék, testséma fejlesztés, számlálás) Na, milyen lett? (taktilis érzék, vizuális percepció, kézujjak finommozgásának fejlesztése) Labirintus játék (több formában: vizuális percepció, egyensúlyérzék, szem-kéz-láb koordináció, tájékozódás térben) Ping-pong labda, tollpihe, léggömb fújása (beszédszervek ügyesítése, térpercepció, figyelem) Kéztorna golyóval, ping-pong labdával (kéz lazítása, finommotorika fejlesztése) Sziget játék egyensúly érzék, tér és irányérzékelés, szem-kéz-láb korodináció) Gombóc játék (testséma tudat, finommotorika, térérzékelés

22 . Süteményjáték (audiomotoros keresztcsatorna, reagálásgyorsaság, figyelem, nagymozgás, emlékezet, testséma fejlesztése) Mozaik (beszédszervek ügyesítése, szem-kéz korodináció, formaérzék, finommozgás) Origami (pontos ujjmozgások, szem-kéz koordináció, szín-, forma- és ritmusérzék) Tekintetjáték (vizuális koncentráció, társas kapcsolatok, metakommunikáció) Titkos karmester (látási koncentráció, különbözőség, változás észrevétele)

23 Köszönjük a figyelmet! Tóth Józsefné Horváth Ferencné Kézérné Sárvári Gyöngyi Hámori Krisztina