MŰHELYMUNKA Logopédia

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MŰHELYMUNKA Logopédia"

Átírás

1 MŰHELYMUNKA Logopédia TÁMOP / Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása és az egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény komplex szolgáltatásainak kialakítása Dél-Baranyában

2 DIAGNOSZTIKAI TEVÉKENYSÉG A LOGOPÉDIAI MUNKÁBAN

3 Logopédiai ellátás Törvényi szabályozás: 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről Hatályos: től

4 Törvényi szabályozás 7. A logopédiai ellátás 25. (1) Az Nkt. 18. (2) bekezdés e) pontja szerinti logopédiai ellátás feladata a beszédindítás, a hang- beszéd- és nyelvfejlődési elmaradás, a beszédhibák és a nyelvi-kommunikációs zavarok javítása, a diszlexia, a diszortográfia, a diszgráfia, a diszkalkulia kialakulásának megelőzése a beszéd technikai és tartalmi fejlesztését szolgáló logopédiai terápiás foglalkozáson. (2) A logopédiai ellátás igénybevétele a (3) bekezdésben foglalt vizsgálatokon és (4) bekezdésben foglalt ellátáson való részvétel kivételével önkéntes alapon történik. (3) A logopédiai ellátás keretében el kell végezni az óvodai nevelésben részt vevő, ötödik életévüket betöltött gyermekek beszéd- és nyelvi fejlettségének alapvizsgálatát, szűrését, és ennek eredménye alapján szükség szerint a gyermek további pedagógiai, pszichológiai, orvosi vizsgálatának kezdeményezését. (4) Részletes logopédiai diagnosztikai vizsgálat és logopédiai vizsgálati vélemény alapján kell a gyermek további logopédiai ellátását megszervezni, ha az alapvizsgálat, szűrés eredményei alapján ez szükséges.

5 Törvényi szabályozás (5) A logopédiai vizsgálati véleménynek tartalmaznia kell a) a gyermek, tanuló és a szülő nevét, a gyermek, tanuló születési helyét, idejét, lakóhelyét és tartózkodási helyét, a gyermek, tanuló nevelését, oktatását ellátó óvoda, iskola nevét, címét, b) a logopédiai vizsgálat rövid leírását: ba) a vizsgálat kérésének indokolását, bb) a vizsgálatban felhasznált vizsgálati eljárásokat, a konkrét vizsgálati értékeket és a logopédiai diagnózis meghatározását,

6 Törvényi szabályozás bc) terápiás javaslatot a logopédiai fejlesztésre, bd) a vizsgálat eredményétől függően a gyermek, tanuló további pedagógiai, pszichológiai, szakorvosi vizsgálatának kezdeményezését be) a szülő tájékoztatását a vizsgálat folyamatáról, eredményéről, a gyermek, tanuló logopédiai ellátásának megszervezéséről, valamint arról, hogy a minél gyorsabban automatizált jó beszédszint elérése érdekében a szülők, és a gyermekkel kommunikáló valamennyi felnőtt partneri együttműködése szükséges, bf) a szülő tájékoztatását kötelezettségeiről és a vizsgálati véleménnyel kapcsolatos jogorvoslati lehetőségekről.

7 Törvényi szabályozás (6) A logopédiai vizsgálati vélemény és a logopédiai ellátás tekintetében a 18., a 40. (1) (2) bekezdése, a 40. (3) bekezdés a), b) és d) pontjai, a 40. (4) (6) bekezdése, valamint a 41. értelemszerűen alkalmazandóak. (7) A logopédiai ellátás egyéni foglalkozás, illetve legfeljebb hat gyermekből, tanulóból álló csoportfoglalkozás keretében szervezhető meg. (8) A logopédiai terápia minimális időkerete heti két alkalom, időtartamát mely legfeljebb negyvenöt perc lehet a gyermek életkoráról és problémájától függően a logopédus határozza meg. (9) A logopédiai munka eredményét a fejlesztő tevékenység során hathónaponként, valamint az ellátás befejezésekor a munkanaplóban szövegesen értékelni kell. (10) A logopédiai ellátásban részt vevő gyermekek, tanulók részére nyújtott ellátásról munkanaplót kell vezetni. (11) A logopédiai ellátásban való részvétel a gyermek életkorától függetlenül, az annak szükségességét megállapító logopédiai vizsgálat alapján bármikor megkezdhető.,

8

9 KOMPLEX LOGOPÉDIAI (GYÓGYPEDAGÓGIAI) DIAGNOSZTIKA Személyi adatok, panasz felvétele Első interjú Anamnézis A vizsgálati személy megfigyelése Korai életszakaszban használható kérdőívek, fejlődéstesztek Beszéd és nyelvi fejlettség vizsgálata Beszédszervek megfigyelése (ajkak, fogak, nyelv állapota, működése) Expresszív beszéd vizsgálata Receptív beszéd vizsgálata Részképesség vizsgálatok Pedagógiai vizsgálatok Kiegészítő vizsgálatok Vizsgálati eredmények összegzése

10 Személyi adatok, panasz felvétele Első interjú Ki? Miért? kérte a vizsgálatot A vizsgálat céljának meghatározása

11 Anamnézis biológiai anamnézis beszéd-anamnézis szociokulturális-pszichés anamnézis

12 A vizsgálati személy megfigyelése Általános megfigyelés a vizsgálati helyzetben: szemkontaktus kommunikáció motiváció kooperáció figyelem feladattudat feladattartás stb.

13 Korai életszakaszban használható kérdőívek, fejlődéstesztek: Gyanújel skála (0-3, 4-8, 9-12 hó) Wieneland-féle szociális érettség skála (0-25 év) Denver skála (2,6-4,6 év) Bayley skála II-III (0,1-3,6 év) Brunet-Lesine féle fejlődésteszt(0-3-6 év) Kiphart-féle szenzomotoros fejlődés skála Mennyire fejlett a gyermek? (0,1-3,11 év) Kommunikatív Fejlődési Adattár (KOFA)

14 KOMMUNIKATÍV FEJLŐDÉSI ADATTÁR (KOFA) (Hungarian Communicative Development Inventory (HCDI) Words and Sentences) Felmérési eszköz, mely a MacArthur-Bates Communicative Development Inventory engedélyezett adaptációja Magyarországon. - Kas Bence A vizsgált területek: az első non-verbális gesztikulációs jelek korai szókincs a nyelvtan korai szerveződése Módszer: szülő által kitöltendő kérdőív (kitöltési idő perc) Két életkori sáv: szavak és gesztusok (8-16 hó) - Kis-KOFA szavak és mondatok (12-30 hó) - KOFA

15 Kis KOFA minta

16 KOFA minta

17 Beszéd és nyelvi fejlettség vizsgálata Beszédszervek megfigyelése (ajkak, fogak, nyelv állapota, működése) Expresszív beszéd vizsgálata Receptív beszéd vizsgálata

18 Expresszív beszéd vizsgálata Spontán beszéd vizsgálata: pl: Közlésegységek Fejlődési Mutatója - DSS Önálló vers, mesemondás Artikuláció vizsgálat Nyelvfejlődési szűrővizsgálat : pl: PPL (3-8 év között) Grammatikai vizsgálat: pl: Csányi Yvonne - féle grammatikai teszt

19 Expresszív beszéd vizsgálata Aktív szókincs vizsgálat: pl: LAPP, Gardner féle, Meixner-féle megkésett beszédfejlődés vizsgálata: pl: Juhász-Bittera féle Szűrőeljárás a logopédiai ellátáshoz : pl: SZÓL-E? (Lőrik Kass) Fonológiai tudatosság vizsgálata: pl: Lőrik-féle (5 évtől)

20 Receptív beszéd vizsgálata Passzív szókincs vizsgálat: Peebody (2-12 év) Mill-Hill Szó-Kincs-Teszt ( felnőtt) Beszédészlelés-beszédmegértés vizsgálata: GMP diagnosztika (3-12 év) TOKEN beszédmegértés vizsgálat: gyermek felnőtt változat

21 Fonológiai tudatosság (FT) vizsgálata Kidolgozta: Lőrik József 12 részfeladat Minden feladatban 3 gyakorló példa + 6 tesztfeladat Még bemérés alatt!

22 Fonológiai tudatosság (FT) vizsgálata Feladattípusok: Szókincsteszt Álszóismétlés ( értelmetlen szavak utánmondása) Számemlékezet Nyelvi tudatosság Pl: Jól mondom? A polcon van egy majomom. Szókezdő hang megadása Pl: Mivel kezdődik a? Szavak szótagokra bontása Pl:óra > ó-ra Szótagok szavakká egyesítése Pl: á-só > ásó Beszédhangkeresés szóban Stb. Pl: Van-e s hang a sálban?

23 Szól-e? Szűrőeljárás az óvodáskorú logopédiai ellátáshoz

24 Felmért területek Beszédfejlődési elmaradás Nyelvi fejlettség Olvasás-írás elsajátításának előfeltételei Összesen: 10 szubteszt

25 Artikuláció szűrése Szubtesztek Rövidtávú verbális auditív emlékezet Beszédészlelés Vizuális észlelés és differenciálás 1. Beszédhangok 2. Szóemlékezet 3. Álszavak hallási megkülönb. 4. Formaegyeztetés Téri viszonyok produkciója és megértése Fonológiai hurok működése Szintaktikai fejlettség Hang azonosítása a szóban, szó elején 5. Nyelvtani morfémák produkció, megértése 6. Álszóismétlés 7. Mondatismétlés 8. Hangtani tudatosság Egyszerű alakzatok Mentális lexikonból való lehívás 9. Figurasor másolása 10. Gyors kép megnevezés

26 Szubtesztek - felmért képességek Beszédfejlődés 1. Artikuláció 2. Álszavak hallási megkülönböztetése Nyelvi fejlettség 1. Szóemlékezet 2. Mondatismétlés 3. Névutók produkciója, megértése Olvasás, írás elsajátításának előfeltételei 1. Formaegyeztetés 2. Álszóismétlés 3. Fonológiai tudatosság 4. Gyorsmegnevezés

27 Vizsgálati protokoll Szülők tájékoztatása 1 Vizsgálat/Szűrés 2 Kiértékelés 3 Vizsgálati vélemény 4 Szülők tájékoztatása 5

28 Tájékoztatás a vizsgálatról Minta dokumentum

29 Értékelés Artikuláció szűrés Verbális munkamemóriafonológiai hurok Téri viszonyok produkciója és megértése Mondatok tartalmi-szerkezeti feldolgozása és megértése Beszédfejlődési elmaradás Nyelvfejlődési elmaradás Fonológiai tudatosság Mentális lexikonhoz való hozzáférés Vizuális észlelés, differenciálás Vizuális szerialitás Formamásolás, grafomotoros készség Írott nyelvi zavarok prognózisa

30 Értékelés

31 Vizsgálati vélemény Szülő tájékoztatása az eredményről Minta dokumentum

32 Feltételek: Tárgyi Logopédiai helység Szűrőeljárás eszközei Jegyzőkönyv másolata Személyi Csak logopédus veheti fel Csak egyénileg vehető fel, nem csoportosan

33 A szűrőeljárás jellemzői, előnyei Változatos Átfogó Gyors Jól feldolgozható Mobilizálható

34 Részképesség vizsgálatok Auditív-verbális figyelem, észlelés vizsgálata Vizuális percepció vizsgálata : FROSTIG teszt Vizuo - motoros koordináció: Bender A Bender B Rey-Komplex Ábra Laterális dominancia vizsgálata: Harris-féle laterális dominancia teszt

35 Részképesség vizsgálatok Emberábrázolás: Goodenough Szomatikus fejlettség Testséma, testtudat térészlelés: pl. Pintye Mária Emlékezet vizsgáló próbák PREFER mondat - utánmondás BINET mondat - utánmondás Juhász - Bittera közvetlen emlékezet Hiskey szín és számemlékezet WISC-IV - számsor utánmondás SON - közvetlen képi emlékezet; KNOX próba GMP 8 - verbális emlékezet

36 Egyéb részképesség vizsgáló tesztek DPT teszt INISAN Sindelar Zsoldos program I., II.(csak a terápiás program részeként) Iskolaérettségi vizsgálat DIFFER

37 Pedagógiai vizsgálatok Olvasás vizsgálata: Meixner-féle olvasási felmérőlapok (pl: Logopédiai vizsgálatok kézikönyvben) Lőrik-féle olv. vizsgálat (Új! Még nincs bemérve!) Írás vizsgálata: nyelvi helyesírási felmérő lapok (pl: Logopédiai vizsgálatok: Meixner - féle;szebényiné-féle) Lőrik féle írás vizsg. (Új! Még nincs bemérve!) Számolás vizsgálata: diszkalkulia vizsgálat (pl: Logopédiai vizsgálatokban Dékány J. féle)

38 Olvasás vizsgálat Lőrik József Feladat: szóoszlopok olvasása Értékelés: Idő Hibaszám Feladattípusok: Betűolvasás Álszavak olvasása Fordítva leírt szavak olvasása Pl: gyél (légy) Két betű fel van cserélve a szóban Pl:füdrő Valós szavak 2 10 betűsig szövegértés

39 Írás vizsgálat Lőrik József Cél: helyesírás vizsgálata Helyesírási zavar(diszortográfia) diagnosztizálása Feladat: 3 szósor lemásolása 3 hét múlva leírása tollbamondás után Szósorok: Álszavak A hallott hangnak meg tud-e feleltetni szavakat? Szabályos szavak A hang és a betű megfeleltetése egyértelmű a szóban (pl: holnap). Szabálytalan szavak A hang és a betű megfeleltetése nem egyértelmű (pl: azonban). /Szabálytalan egy szó pl. hasonulás, rövidülés, msh. hosszúság jelölésének szabálya, ly-j miatt./

40 Kiegészítő vizsgálatok Pszichológiai vizsgálatok Intelligencia vizsgálatok: SON WISC-IV (6-16 év) WAIS-IV (16-89 év) Hiskey Nebrasca Tanulási Képesség Vizsgálat (3-16 év) WIAT-II teljesítményteszt ( Wechsler Individual Ach. Second Edition) Stoop teszt Orvosi vizsgálatok Szociokulturális környezet vizsgálata, megfigyelése

41 Vizsgálati eredmények összegzése A vizsgálati eredmények összegzése Diagnózis Javaslat Kiegészítő vizsgálatok Szakmai törvényességi javaslat Terápiás javaslat

42 Felhasznált irodalom: Logopédiai diagnosztika tanfolyam jegyzetei ( ELTE Bárczi G. Gyógyp. Tan. Főisk.-2011). Előadók:Lőrik J., Kas B., Mészáros A., Gerebenné 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet Kommunikatív fejlődési adattár (KOFA) SZÓL-E? logopédiai szűrőeljárás

43 Köszönjük a figyelmet! Bukovics Eszter Tóthné Schiebelhut Lívia

BMPSZ Pécsi Tagintézmény Apáczai körtér 1. Meszéna Tamásné

BMPSZ Pécsi Tagintézmény Apáczai körtér 1. Meszéna Tamásné BMPSZ Pécsi Tagintézmény Apáczai körtér 1. Meszéna Tamásné Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás Feladata: Komplex koragyermekkori intervenció és prevenció, tanácsadás, a társas,

Részletesebben

r e n d e l e t e a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről

r e n d e l e t e a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről 1 Az emberi erőforrások minisztere /2012. ( ) EMMI r e n d e l e t e a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. (1) bekezdés h) pontjában

Részletesebben

Kisokos - sajátos nevelési igényű tanulók integrált neveléséhez-oktatásához

Kisokos - sajátos nevelési igényű tanulók integrált neveléséhez-oktatásához Kisokos - sajátos nevelési igényű tanulók integrált neveléséhez-oktatásához Felhasznált jogforrások: 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről, a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési- oktatási

Részletesebben

PALOTÁS GÁBOR ÁLTALÁNOS ISKOLA

PALOTÁS GÁBOR ÁLTALÁNOS ISKOLA Tartalomjegyzék AZ ISKOLA KÖRNYEZETE NEVELÉSI PROGRAM 1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai. 1.1. Pedagógiai alapelvek 1.2. A nevelő-oktató

Részletesebben

Képességzavarok diagnosztikája. Barna Csilla SE Általános Orvostudományi Kar Klinikai Pszichológiai Tanszék

Képességzavarok diagnosztikája. Barna Csilla SE Általános Orvostudományi Kar Klinikai Pszichológiai Tanszék Képességzavarok diagnosztikája Barna Csilla SE Általános Orvostudományi Kar Klinikai Pszichológiai Tanszék Képességzavarok - határterület Gyógypedagógia Képességstruktúrát néz Teljesítmény-eltérést vizsgál

Részletesebben

Szeged, 2013. március 31.

Szeged, 2013. március 31. AZ ODÚ FEJLESZTŐ KÖZPONT PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Szeged, 2013. március 31. Az Odú Fejlesztő Központ alapfeladatai Pedagógiai szakszolgálati feladatok Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás

Részletesebben

./2012. (...)EMMI rendelet

./2012. (...)EMMI rendelet A jogszabály-tervezettel a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelvének

Részletesebben

A fixesítési eljárás alá vonási kötelezettség alól mentes eszközcsoportok köre:

A fixesítési eljárás alá vonási kötelezettség alól mentes eszközcsoportok köre: 22436 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 132. szám 5. melléklet a 31/2012. (X. 8.) EMMI rendelethez 21. számú melléklet a 14/2007. (III. 14.) EüM rendelethez A fixesítési eljárás alá vonási kötelezettség

Részletesebben

Budafoki Herman Ottó Általános Iskola. Pedagógiai Program 4. számú melléklet. Sajátos nevelési igényű tanulók nevelésének pedagógiai programja

Budafoki Herman Ottó Általános Iskola. Pedagógiai Program 4. számú melléklet. Sajátos nevelési igényű tanulók nevelésének pedagógiai programja Budafoki Herman Ottó Általános Iskola Pedagógiai Program 4. számú melléklet Sajátos nevelési igényű tanulók nevelésének pedagógiai programja A sajátos nevelési igényű tanulókra vonatkozó jogszabályok:

Részletesebben

Szakmai tevékenységünk az elmúlt egy hónapban feladatellátási területenként

Szakmai tevékenységünk az elmúlt egy hónapban feladatellátási területenként Beszámoló a Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Debreceni Tagintézményének Hajdúnánási Óvodában 2015 januárjában végzett munkájáról Tartalom Rövid bemutatkozás... 3 A Hajdúnánási

Részletesebben

Előterjesztés 3. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 21-i ülésére

Előterjesztés 3. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 21-i ülésére Előterjesztés 3. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 21-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékelése Az előterjesztést

Részletesebben

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. A BESZÉD ÉS NYELVI FEJLŐDÉS ZAVARA ESTEISMERTETÉS

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. A BESZÉD ÉS NYELVI FEJLŐDÉS ZAVARA ESTEISMERTETÉS A BESZÉD ÉS NYELVI FEJLŐDÉS ZAVARA ESTEISMERTETÉS KONZULENS TANÁR: GEREBEN ANITA KÉSZÍTETTE: SOMOGYI ÉVA KECSKEMÉTI FŐISKOLA TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLAI SZAK NYELV-ÉS BESZÉDFEJLESZTŐ KÉPZÉS 2011 MOTTÓ: Teljes

Részletesebben

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK SZÁMÁRA. Enyhén értelmi fogyatékos tanulók integrált nevelése, oktatása 1-8. OSZTÁLY

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK SZÁMÁRA. Enyhén értelmi fogyatékos tanulók integrált nevelése, oktatása 1-8. OSZTÁLY A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK SZÁMÁRA Enyhén értelmi fogyatékos tanulók integrált nevelése, oktatása 1-8. OSZTÁLY 2 TARTALOMJEGYZÉK A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK ISKOLAI OKTATÁSÁNAK IRÁNYELVE...

Részletesebben

Esetfeltárás és fejlesztési terv a Frostig koncepció alapján

Esetfeltárás és fejlesztési terv a Frostig koncepció alapján Esetfeltárás és fejlesztési terv a Frostig koncepció alapján Készítette: Balogh-Bartus Anikó Szakvizsgázott gyógypedagógus, logopédus EPSZ nevelési tanácsadás Marianne Frostig (1906-1984) által kidolgozott

Részletesebben

A TANULÁSI KUDARCNAK KITETT TANULÓK FELZÁRKÓZTATÁSÁT SEGÍTŐ PROGRAM

A TANULÁSI KUDARCNAK KITETT TANULÓK FELZÁRKÓZTATÁSÁT SEGÍTŐ PROGRAM A TANULÁSI KUDARCNAK KITETT TANULÓK FELZÁRKÓZTATÁSÁT SEGÍTŐ PROGRAM Elsődleges feladat a tanulási kudarcok felismerése egyéni szűréssel. Célja azoknak a részképesség-zavaroknak a feltárása, amelyek jelenléte

Részletesebben

D O C E T E. Tájékoztató füzet. Fejlesztés Terápiák

D O C E T E. Tájékoztató füzet. Fejlesztés Terápiák D O C E T E Tájékoztató füzet Oktatás Fejlesztés Terápiák Kedves Szülők! A DOCETE ALAPÍTVÁNY vezetőjeként, szeretném tájékoztatni Önöket azokról a lehetőségekről, melyekkel úgy gondoljuk, segítségükre

Részletesebben

09. Egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő gyermekek, rész

09. Egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő gyermekek, rész 09. rész Dékány Judit Mohai Katalin Egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő gyermekek, tanulók komplex vizsgálatának diagnosztikus protokollja Specifikus tanulási zavarok (írott nyelvhasználat zavarai,

Részletesebben

A sajátos nevelési igényről

A sajátos nevelési igényről A sajátos nevelési igényről Minden gyermeket elfogadunk olyannak, amilyen azzá neveljük, amivé válni képes annak érdekében, hogy életesélyei a lehetőségeihez képest a legjobbak legyenek. Készítette: Iván

Részletesebben

Helyi tanterv a sajátos nevelési igényű tanulók speciális fejlesztéséhez

Helyi tanterv a sajátos nevelési igényű tanulók speciális fejlesztéséhez Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet Helyi tanterv a sajátos nevelési igényű tanulók speciális fejlesztéséhez 1 Sokféle képet alkothatunk az emberről, olyat

Részletesebben

Kiegészítés a Marcali Város Önkormányzat Széchenyi Zsigmond Szakközépiskola és Szakiskolája PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁHOZ

Kiegészítés a Marcali Város Önkormányzat Széchenyi Zsigmond Szakközépiskola és Szakiskolája PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁHOZ Kiegészítés a Marcali Város Önkormányzat Széchenyi Zsigmond Szakközépiskola és Szakiskolája PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁHOZ 2012 1 A hétvégi házi feladat szabályai, iskolai dolgozatok szabályai: Házi feladat A

Részletesebben

MUNKAANYAG. Schmehl Júlia. A habilitációs-rehabilitációs terápiák elvei, céljai és eljárásai. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Schmehl Júlia. A habilitációs-rehabilitációs terápiák elvei, céljai és eljárásai. A követelménymodul megnevezése: Schmehl Júlia A habilitációs-rehabilitációs terápiák elvei, céljai és eljárásai A követelménymodul megnevezése: Általános gyógypedagógiai asszisztensi feladatok A követelménymodul száma: 1284-06 A tartalomelem

Részletesebben

Műhelymunka II. Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól!

Műhelymunka II. Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! Műhelymunka II TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása és az egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény

Részletesebben

Ismertető a pedagógiai szakszolgálat által nyújtott szolgáltatásokról

Ismertető a pedagógiai szakszolgálat által nyújtott szolgáltatásokról Ismertető a pedagógiai szakszolgálat által nyújtott szolgáltatásokról Alapfeladat, mely szerint a szülő és a pedagógus nevelő munkáját, valamint a nevelési-oktatási intézmény feladatainak ellátását a pedagógiai

Részletesebben

CXC. 2011. 20/2012. (VIII. 31.) EMMI 32/2012. (X.8.) EMMI (2013. 1.) 4/2010. (I. 19.) OKM

CXC. 2011. 20/2012. (VIII. 31.) EMMI 32/2012. (X.8.) EMMI (2013. 1.) 4/2010. (I. 19.) OKM Törvényi szabályozás 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről, 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 32/2012.

Részletesebben

28. Petrács Zsuzsanna: Az iskolaérettségi vizsgálat jelző szerepe a tanulási zavar veszélyeztetettség szempontjából

28. Petrács Zsuzsanna: Az iskolaérettségi vizsgálat jelző szerepe a tanulási zavar veszélyeztetettség szempontjából 28. Petrács Zsuzsanna: Az iskolaérettségi vizsgálat jelző szerepe a tanulási zavar veszélyeztetettség szempontjából Az iskolaérettségi vizsgálat lehet az utolsó olyan szűrő, ahol még a tanulmányok megkezdése

Részletesebben

Miskolci 21. Sz. ÁLTALÁNOS ISKOLA. Pedagógiai Program 2. sz. melléklet. A sajátos nevelési igényű tanulók nevelésének pedagógiai programja

Miskolci 21. Sz. ÁLTALÁNOS ISKOLA. Pedagógiai Program 2. sz. melléklet. A sajátos nevelési igényű tanulók nevelésének pedagógiai programja Miskolci 21. Sz. ÁLTALÁNOS ISKOLA Pedagógiai Program 2. sz. melléklet A sajátos nevelési igényű tanulók nevelésének pedagógiai programja Vucskó Zsuzsanna igazgató 2. oldal Tartalom 1. A sajátos nevelési

Részletesebben

A kecskeméti PIARISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS DIÁKOTTHON PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A kecskeméti PIARISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS DIÁKOTTHON PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A kecskeméti PIARISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS DIÁKOTTHON PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 1 Tartalomjegyzék 1 Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei... 6 2 Az iskolában folyó oktató-nevelő

Részletesebben

Kiskanizsai Általános Iskola 2013.

Kiskanizsai Általános Iskola 2013. 1 Kiskanizsai Általános Iskola Pedagógiai Program a tanulásban akadályozott tanulók számára 2013. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM A tanulási akadályozottság fogalma: A tanulásban akadályozottak csoportját az enyhén

Részletesebben

Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szombathelyi Tagintézménye Vidonyiné Sólymos Rita 2014 A PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLATOK

Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szombathelyi Tagintézménye Vidonyiné Sólymos Rita 2014 A PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLATOK Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szombathelyi Tagintézménye Vidonyiné Sólymos Rita 2014 A PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLATOK a) a gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás; b) fejlesztő nevelés;

Részletesebben

Kiegészítés a Marcali Város Önkormányzat Széchenyi Zsigmond Szakközépiskola és Szakiskolája PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁHOZ

Kiegészítés a Marcali Város Önkormányzat Széchenyi Zsigmond Szakközépiskola és Szakiskolája PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁHOZ Kiegészítés a Marcali Város Önkormányzat Széchenyi Zsigmond Szakközépiskola és Szakiskolája PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁHOZ 2012 1 A hétvégi házi feladat szabályai, iskolai dolgozatok szabályai: Házi feladat A

Részletesebben