Ügyfelek javítók biztosítók kapcsolata

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ügyfelek javítók biztosítók kapcsolata"

Átírás

1 Gépjármő Mőszaki Szakértıi Szeminárium Lajosmizse Ügyfelek javítók biztosítók kapcsolata

2 2 Gépjármő Mőszaki Szakértıi Szeminárium Lajosmizse TÉMAKÖRÖK: I. JAVÍTHATÓSÁGI HATÁRÉRTÉK: A Magyarországi Biztosítók tendenciája, hogy a sérült jármővet (Kgfb) a káridıponti érték % -ig engedik javításba. E fölötti értéket gazdaságtalannak minısítenek. Nem világos számunkra, hogy milyen jogszabályhely, vagy belsı szabályzat jogosítja fel a biztosítókat erre a számítási gyakorlatra. Készült ugyan 1980-ban az IMSZI részére egy módszertani ajánlás Ternai Zoltán - Halla László által ami a nevében is egyértelmően olvasható: AJÁNLÁS és nem határozat, fıleg nem törvényerejő rendelet. Ilyen alacsony mértékő káridıponti értéket még ez az anyag sem tartalmazott. A témát felügyelı hivatalok szerint ez a terület nincs jogszabály által meghatározva, így a biztosítók sem hivatkozhatnak rá. Ennek a káridıponti érték számításnak köszönhetıen nagyon sok vétlen gépjármő tulajdonos veszíti el az autóját. Németországban az a gyakorlat, hogy a sérült gépjármővet a káridıponti érték 110 %- ig engedik javítani, akár Kgfb, akár Cascós kárrendezés történik. Náluk csak a kárfelvételnél van különbség. Kgfb-s károk esetén bármelyik szakértı, Cascós kár esetén csak a biztosító által kijelölt szakértı végezheti a kárfelmérést. A károsultak túlnyomó része akik kötelezı felelısség biztosítás lévén vétlenek, balesetet elszenvedınek minısülnek nem kívánnak a gépjármővüktıl megválni, szeretnék azokat teljeskörő javítást követıen újra használni. Azok a gépjármő tulajdonosok, akik lízingszerzıdés, vagy hitelszerzıdés segítségével tulajdonosai a gépjármőnek, a biztosítók magatartása miatt gyakran kerülnek abba a helyzetbe, hogy jármőveiket elveszítik. Egy példa a sok közül: egy Hyundai Getz-t (vétlen volt) totálkárosra törtek. A biztosító Ft káridıponti értéket állapított meg, a lízing cég viszont Ft visszafizetésére kötelezte a vétlen gépjármő tulajdonost. A sérült jármővet kénytelenek eladni, a lízing, vagy hitelszerzıdésben vállaltaknak viszont kötelesek eleget tenni. Azok a tulajdonosok pedig, akiket ilyen kötelezettség nem terhel, arra kényszerülnek, hogy a gépjármő számlával történı javíttatása helyett, olcsóbb megoldásként a számla nélküli javítást válasszák, mivel a biztosító a számlával történı, garanciát is vállaló szakszerő javítást nem finanszírozza. Ez a vállalkozók szempontjából azzal jár, hogy a szakszerő javítást biztosító és ennek érdekében költségeket is vállaló vállalkozók helyett azok a vállalkozók kerülnek elıtérbe, akik megfelelı felszereltség nélkül, számla nélkül hajlandók a munkát elvégezni. Ez a feketegazdaság erısödését jelenti, háttérbe szorítva azokat a vállalkozókat, akik a megfelelı minıség biztosítása érdekében fejlesztésekre, megfelelı szakember gárdára hajlandóak költeni. Kevésbé rossz esetben a szürkegazdaság kerül elıtérbe. Problémát jelent az is, hogy számla nélküli javítás esetén természetszerőleg nem beszélhetünk javítási garanciáról sem. Meglátásunk szerint a fenti problémákkal kapcsolatban a megoldást a Ptk. kártérítéssel kapcsolatos szabályai és a gépjármő üzemben tartójának kötelezı felelısségbiztosításáról szóló 190/2004. (VI. 8.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezései adnak.

3 3 A Ptk (1) bekezdése szerint a kárért felelıs személy köteles az eredeti állapotot helyreállítani, ha pedig az nem lehetséges, vagy a károsult azt alapos okból nem kívánja, köteles a károsult vagyoni és nem vagyoni kárát megtéríteni. (2) bekezdése szerint a kárt pénzben kell megtéríteni, kivéve, ha a körülmények a kár természetben való megtérítését indokolják. A kár természetben való megtérítése különösen akkor lehet indokolt, ha a kártérítés tárgyát a károkozó maga is termeli, vagy az egyébként a rendelkezésére áll. (4) bekezdése szerint a kártérítés címén a károkozó körülmény folytán a károsult vagyonában beállott értékcsökkenést és az elmaradt vagyoni elınyt, továbbá azt a kárpótlást vagy költséget kell megtéríteni, amely a károsultat ért vagyoni és nem vagyoni hátrány csökkentéséhez vagy kiküszöböléséhez szükséges. A 190/2004. (VI. 8.) Korm. rendelet 2. (2) bekezdése szerint a biztosító, illetve a Kártalanítási Számla kezelıje egy biztosítási esemény vonatkozásában dologi károk esetén káreseményenként 500 millió Ft összeghatárig, személyi sérülés miatti károk esetén káreseményenként legfeljebb 1500 millió Ft összeghatárig köteles a szerzıdés alapján helytállni, függetlenül a károsultak számától. A fenti összegek magukban foglalják a káresemény kapcsán bármilyen jogcímen érvényesíthetı követeléseket, az igényérvényesítés költségeit, valamint a kamatokat is. A rendelet 8. (1) bekezdése szerint a károsult kártérítési igényét e rendelet alapján, a biztosítási szerzıdés keretei között a károkozó gépjármő üzemben tartójának e rendelet szerinti biztosítójával szemben közvetlenül, vagy a Kártalanítási Számla kezelıjével szemben is jogosult érvényesíteni. Az idézett jogszabályhelyek szerint a kárért felelıs személy köteles az eredeti állapotot helyreállítani. Ez a kötelezettség elsısorban a kár okozóját terheli és nem a felelısségbiztosítót, a biztosító felelıssége mögöttes, akkor is, ha a rendelet biztosítja a károsult számára a közvetlen perlési lehetıséget. A károkozó tehát köteles a gépjármő javíttatásának költségét megtéríteni, a károsultat olyan helyzetbe hozni, mintha az általa okozott baleset nem is következett volna be. A Ptk. a kártérítést akkor engedi, ha az eredeti állapot helyreállítása nem lehetséges, vagy azt a kárszenvedett nem igényli. Ez azt is jelenti, hogy a gépjármő javításának költségén túl a károkozó köteles megtéríteni a kárt, mint például a javítás mellett felmerülı értékcsökkenést, bérautót, vagy a személyi károkkal összefüggı egyéb kártételt. A fentiek alapján álláspontunk szerint a jogszabállyal ellentétes gyakorlat, amikor a biztosítók nem teszik lehetıvé a jármő tulajdonosának, hogy a jármővét kijavíttassák akkor, amikor a javítási költség akár a jármő értékét is eléri, illetıleg javítási költséget a károsult részére a biztosító nem hajlandó kifizetni. Az AOE 1, EME 2, GÉMOSZ 3, KAFE 4 és az MKIK 5 nem tudja elfogadni a jelenleg alkalmazott javíthatósági értékhatár számítását és teljes egyetértéssel a 100%-os értékhatár elfogadására kéri a biztosító társaságokat. 1 Autójavítók Országos Egyesülete 2 Európai Autószervizek Magyarországi Egyesülete 3 Gépjármő Márkakereskedık Országos Szövetsége 4 Karosszériajavítók és Fényezık Egyesülete 5 Magyar Kereskedelmi és Iparkamara

4 4 II. UTÁNGYÁRTOTT -_EREDETI ALKATRÉSZEK: Az utángyártott alkatrészek felhasználása manapság nagymértékben elterjedt, még a márkaszervizek is sok esetben ezeket az alkatrészeket építik be a javítások során. Vannak viszonylag jó minıségő és vannak olcsó, de bizonytalan minıségő utángyártott alkatrészek, melyeknek az anyagminısége és mérete, ívei, formája kifogásolható. Ezeket sokszor szabni, alakítani kell, ami a karosszérialakatos szakembernek plusz feladatot jelent, de így sem éri el a gyári alkatrész minıségét. A biztosítók, néha indokolatlanul javasolják az utángyártott alkatrészekkel történı javítást, aminek még az is a veszélye, hogy egy következı sérülés esetén ugyanık lesznek, akik megtagadják a gyári alkatrész árának kifizetését. Az utángyártott alkatrészeknél tisztázni kell azt a kérdést, hogy egy 8 évesnél fiatalabb korú jármőnél keletkezhet-e értéknövekedés, új alkatrész beépítése esetében. Megítélésünk szerint nem, mert ettıl értéknövekedés nem következik be, sıt a javítás ténye önmagában is értékcsökkentı tényezı. (Gondoljunk az autógyártók év garanciájára a karosszéria átrozsdásodása esetén.) Kgfb-s kárnál, a fentieket figyelembe véve semmi sem indokolja az utángyártott, vagy bontott alkatrész beépítésére tett jó indulatú utalásokat. Javaslatunk: amennyiben a gépkocsi kora nem indokolja az avultatást, de mégis utángyártott alkatrész kerül beépítésre, akkor minden esetben értékcsökkenést kelljen megállapítani. Az utángyártott alkatrészek felhasználásánál minden esetben figyelembe kell venni az autógyárak jóváhagyott technológiai elvárásait (APPROVAL), hiszen a közlekedésbiztonsági szempontok a legfontosabbak.

5 5 III. JÁRMŐÉRTÉKELÉS: A jármőértékelésnél legalább érintılegesen figyelembe kellene venni a piaci viszonyokat, hiszen az Eurotax Katalógus értékelése messze nem tükrözi a valós szabadpiaci helyzetet. Egy példa: Opel Astra G Coupe fullextrás Bertone kivitelben (gazdasági totálkáros). A biztosító kárbecslıje szerint Ft. értéket képviselt, a szabadpiacon azonban Ft alatt nem is lehetett találni hasonló kivitelben ilyen típusú gépkocsit. Ez a példa is igazolja, hogy a gépjármő tulajdonosok sok esetben, nem véletlenül érzik becsapottnak magukat. A hasonló értékkülönbségő számítások nagy száma miatt jelentısen romolhat a biztosítók megítélése.

6 6 IV. BIZTOSÍTÓK - SZÁMLANÉLKÜLI KÁRRENDEZÉS: A következı probléma az úgynevezett számlanélküli kárrendezés. Tudjuk, hogy jogilag ez ellen fellépni nem tudunk, hiszen a károsultnak joga van eldönteni, hogy a sérült gépjármővet megjavíttatja-e, vagy pedig a javítási költséget fogadja el. A számlanélküli kárrendezés tapasztalatok szerint a valóságban azt jeleni, hogy a sérült jármő tulajdonosa a biztosító által megkapott összegen az olcsóbb megoldást választva számla nélkül javíttatja meg a jármővet, hiszen a biztosító ebben az esetben a kárrendezéshez számlát nem kér. Ilyen módú kárrendezés kapcsán közlekedésbiztonsági problémák merülhetnek fel. Vannak ugyanis olyan jellegő sérülések (kormány és futómő, váznyúlvány, tartó részek stb.) melyek nem szakszerő javítás esetén mind a javított jármő vezetıjének saját testi épségét, mind a közlekedésben résztvevı többi személyeket és vagyontárgyakat veszélyezteti. Ennek a fajta kárkifizetésnek többek között az is hátránya, hogy a sérülést vagy nem javítják ki, vagy a (laikus számára) nem látható sérüléseket (lásd fentebb) melyek egyébként ismételten kijelentjük közlekedésbiztonságot veszélyeztetı tényezık szakszerőtlenül javítják ki és egy úgynevezett rásérülés esetén a biztosító újfent kifizeti a korábbi sérüléskor keletkezett, de ki nem javított kárt. Megoldási javaslatként azt látnánk célszerőnek, hogy számlanélküli kárrendezés esetén a biztosítókat adatszolgáltatásra kötelezzék, létrehozva a Nemzeti Közlekedési Hatóságnál egy központi adatbázist. A számlanélküli kárrendezésben érintett gépjármő tulajdonosa számára kötelezıvé kellene tenni, hogy az ilyen jellegő sérülések esetén, ha a gépjármővel a forgalomban továbbra is részt kíván venni, a javítás szakszerőségét (amennyiben nem szakmőhelyben történt a javítás) közlekedésbiztonsági vizsgálattal kelljen igazolnia. A vizsgálat során felmerült költségeket az érintett biztosítónak kelljen állnia. Természetesen ez a modell nem kizárólag a közlekedési hatóság közremőködésével mőködhet, hanem ki lehet jelölni erre a célra a szakma által elismert, megbecsült szakszervizeket és független igazságügyi szakértıket is. Be lehet vonni az Autóklub mőszaki állomásait is. Központi adatbázis esetén a sérült jármővek vizsgálata közúti ellenırzés esetén is ellenırizhetıvé válna.

7 7 V. ÓRADÍJAK: Sokat gondolkodtam magamban, hogy írjak-e e témáról, végül úgy döntöttem, hogy írok. Ma is sokszor, sok helyen hallom, tapasztalom (ha óradíjról beszélnek), a REZSIÓRADÍJ elnevezést használják. Ez valószínőleg a régi megszokás (rossz beidegzıdés) miatt lehet, hiszen való igaz évtizedekig ez a szó volt közhasználatban. Emlékszem az 1973-as rezsióradíj számításra: 15 Ft óradíj +95% rezsi (14,25 Ft) + 8% termelıi haszon (2,34 Ft) ez mindösszesen: 31,59 Ft volt. Ezt az összeget 32Ft-ra felkerekítve alkalmaztuk sokáig. Amíg így, vagy hasonlóan számoltunk óradíjat, addig természetes volt a REZSIÓRADÍJ elnevezés. Ez a számítás azonban régen megszőnt, ma már csak történelem. Már hosszú évek óta VÁLLALÁSI ÓRADÍJ-ról beszélünk, és ezt alkalmazzuk. Ennek a kiszámítása azonban teljesen másként történik. Elıször tényrezsi számítást kell végeznünk hozzá, amely minden vállalkozásnál másféle eredményt fog mutatni. Számítási tematikát most nem tudok bemutatni, hiszen az egy nehéz komplex feladat. Erre a témára csak azért tértem ki, hogy rámutassak, miért helytelen a REZSIÓRADÍJ szó használata. Felejtsük el. Használjuk a VÁLLALÁSI ÓRADÍJ elnevezést, hiszen ez a helyes kifejezés. Érdekességként megemlítem: 1995-ben Ft-os óradíjjal dolgoztunk, és a Kisipari Normagyőjteményt használtuk, míg az Audatex meg nem jelent a piacon. Régi tapasztalt biztosítós szakemberek megvizsgálták a két rendszert, és megállapították, hogy az átváltási szorzószám, mintegy re tehetı. Maradjunk a 2.2-es szorzónál. Ez az 1995-ös évet figyelembe véve a következıen nézett ki: Ft x 2.2=3.520 Ft. (De azóta eltelt 14 év, így ez az összeg már lényegesen magasabb). 3 IDÉZET A FELÜGYELETET ELLÁTÓ HIVATALOKTÓL: 1. A gépjármő javító szolgáltatás díja szabadáras. Annak hatósági meghatározására, korlátozására nincs jogszabályi lehetıség, illetve rendelkezés. 2. A jármőjavítás, mint szolgáltató tevékenység valamennyi szakmájában szabadáras tevékenység. 3. A gépjármőjavítás, mint szolgáltatás, valamennyi munkanemét tekintve szabadáras szolgáltatás, figyelemmel az évi LXXXVII. tv. rendelkezéseire A rezsióradíj már nem létezı fogalom, helyette VÁLLALÁSI ÓRADÍJRÓL beszélünk. A vállalási óradíj meghatározását a következıképpen kell végezni: Tényrezsi számítás + haszon. Egy példa: tényrezsi összege Ft + 25% haszon Ft = Ft. Ez kerekítve Ft-os nettó vállalási óradíj alkalmazását mutatja. Vállalási óradíj számításra, megállapításra, kizárólag a vállalkozás tulajdonosavezetıje jogosult, abba kívülrıl beleszólni senkinek sincs joga. A biztosítóknak nem lenne szabad elıtérbe helyezni a számlanélküli kárrendezést, hiszen ez is a feketegazdaság egyik melegágya. A legális, közterheket fizetı, szakszerően dolgozó, jótállást adó, állandóan fejlesztı javítók hatalmas hátrányba kerülnek, a közterheket nem fizetı illegális vállalkozókkal szemben.

8 8 A biztosítók kötelezettsége kiterjed többek között az eredeti állapot helyreállítására, illetve helyreállíttatására is, ami a sufnimőhelyekben nem valószínő, hogy sikerülni fog. Nem is beszélve arról, hogy az ilyenformán megjavított autó közlekedésbiztonsági szempontból veszélyes, újabb biztosítós káreseménynél, pedig csalás eszköze lehet.

9 9 VI. RONCSPORTÁL: A sérült gépkocsik roncsportálra való felrakása mondhatni, hogy korrekten mőködik (alvázszám, rendszám nem látható, gépkocsin lévı lógók eltüntetve, stb.). Néhányszor mégis elıfordul, hogy annak a márkakereskedésnek, ahol a sérült gépjármő fotózása történik, egyegy sziluettje jól látható a fényképeken és ezáltal beazonosíthatóvá válik a kereskedés. Nem gazdasági totál gépkocsi roncsportálra tétele: Nem érthetı számunkra hogy a biztosító hogyan tehet fel a roncsportálra olyan gépkocsit, amely egyáltalán nem éri el a totálhatár küszöböt, még 50%-s káridıponti érték számítása esetén sem. Egy példa: egy szgk új ára Ft volt. Hathónapos korában megsérült az egyik oldala (vétlen volt). A biztosító a káridıponti értéket Ft-ra értékelte és a gk-t feltette a roncsportálra. A legjobb ajánlatot tevı Ft-ért vásárolta volna meg. A biztosító ennek alapján Ft kifizetésére tett ajánlatot. Másik javaslata pedig az volt, hogy ezeket a kondíciókat figyelembe véve az ügyfél váljon meg gépkocsijától és vásároljon újat. Mindezeket a kialakult piaci helyzetre hivatkozva adta elı. Fölöttébb érdekes, hogy a szakszervizben történı, jótállást biztosító javítást, mint lehetséges alternatívát meg sem említette.

10 10 VII. KÁRFELMÉRİK TEVÉKENYSÉGE: Kérdések: Ki lehet gépjármő kárfelvevı (kárszakértı)? Van-e /kell-e hogy legyen karosszériajavítói jártassága, de minimum alapképzettsége? Ki gondoskodik a továbbképzésükrıl? (nem a nagy biztosítótársaságokra gondolunk, ahol az állandó továbbképzés, új technológiák ismertetésének feltételei adottak, az új kárszakértıket a régi szakemberek betanítják). Sajnos sokszor találkozunk olyan kárszakértıkkel, akiknek alapvetı hiányosságaik kiütköznek a kárfelvételek alkalmánál. Nincsenek tisztában a gyártómő elıírásaival. Nem ismerik a differenciált szilárdság jelentısségét, mikro-ötvözött anyagok tulajdonságait, javítási technológiáit/határait. Ennek ellenére hallatlan magabiztossággal próbálnak fellépni, mintha a gépjármő kárszakértıi titulus automatikusan tudással és tapasztalattal járna együtt. Az autótulajdonosoknál sok esetben ez be is válik (de már több esetben elıfordult az is, hogy az autótulajdonos oktatta ki a kárfelvevıt), ám a hosszú évek során nagy szakmai tudást elért mestereknél ez a magatartás sokszor komoly ütközést von maga után. Javaslatunk: azoknak a kárfelvevıknek, akiknek a folyamatos képzésük (saját biztosítótársaságaik által) nem megoldott, kötelezıvé legyen téve szakmai tudásuk fejlesztése. Ez lehet akár az MKIK, akár szakmai egyesületek által szervezett tanfolyam, mesterkurzus is. Példát lehet venni a szakiskolai tanárok és szakoktatók továbbképzésérıl. Hasznos dolog lenne egy karosszérialakatos mestervizsga felkészítı tanfolyamon is részt venniük. Javaslataink elfogadásával biztosan közelebb kerülnének a kárszakértık és a javításban naponta bizonyító mesterek álláspontjai.

11 11 VIII. MŐHELYMINİSÍTÉS - OSZTÁLYBASOROLÁS: Készítette: Horváth József és Szénási Róbert A KATEGÓRIÁS JAVÍTÓMŐHELY Márkakereskedés és Márkaszerviz: a kereskedés gyártói regisztrációval rendelkezik. külsı megjelenése, környezete, megközelítése a gyártói ajánlásoknak, elıírásoknak megfelel. a gyártó képviseletében idıszakosan végzett audit ellenırzéseknek (ISO-TÜV) eleget tesz. komplex szolgáltatást végez (új, használt gk. értékesítés, szerelı, karosszérialakatos, fényezı javítások, alkatrész értékesítés, hatósági mőszaki és környezetvédelmi vizsgálat) a gyártói utasításban elıírt normaidık és technológiai folyamatok, valamint célszerszámok alkalmazásával dolgozik, teljesítve a javítás után elıírt garanciális és szavatossági kötelezettségeket. a gyártó által szervezett mőszaki, vevıszolgálati, modellváltási tanfolyamokon a dolgozók folyamatos részvétele megtörténik. gyári alkatrészek raktári készletezése és azonnali lehívása, valamint utánrendelése megoldott. rendelkezik a gyártó által javasolt kulturált ügyfélváróval és munkafelvételi kiszolgálással az általános javítások, valamint a kárbejelentési események és ügyintézések kellı távközlési és szoftveri infrastruktúrájával. gyári normaidı, ill. (Audatex, Eurotax) kalkulációs, számlázási rendszert alkalmaz. az ügyfelek magas elvárásainak megfelelıen folyamatos kapcsolatot tart a biztosítótársaságokkal, rendelkezik helyi kárfelvételi lehetıséggel. csere gépkocsi, kedvezményes bérgépkocsi, valamint gépkocsi mentési szolgáltatással rendelkezik. rendelkezik és vállal háztól-házig, hozom-viszem szolgáltatást. rendelkezik a biztosítók üzletkötési lehetıségével. Mőhelyfelszereltség: gépkocsi emelı, a jármő fejmagasság fölé történı emeléséhez. elektronikus adatrögzítéssel ellátott futómő ellenırzı berendezés. motor és egyéb elektronikus vezérléssel mőködı berendezések vizsgálatához, beállításához rendszeresített, adatrögzítéssel ellátott gyártói diagnosztikai eszközök és mőszerek. hatósági mőszaki vizsgasor, fékhatás, lengéscsillapító, zajszint mérés, a kipufogórendszer emissziós értékeinek vizsgálata. karosszéria húzópad kiegészítıkkel, felfogató és mérırendszerrel. védıgázos fogyóelektródás hegesztı berendezés. keményforrasztó berendezés. spot horpadáskihúzó készülék, acél, ill alu karosszériaelemek javításához. elektronikus vezérléső ponthegesztı berendezés.

12 12 mőanyag és alumínium karosszériaelemek javítására, hegesztésére rendszeresített eszközök, berendezések. elektromos és pneumatikus karosszériajavító kisgépek, kéziszerszámok. önálló légcserével rendelkezı fényezı elıkészítı mőhely. helyi elszívással rendelkezı rotációs csiszológépek. környezetvédelmi minısítéssel rendelkezı fényezı és szárítókamra. festékanyag elıkészítı és festékkeverı helyiség, vízbázisú festékkeverı berendezéssel. színelemzı berendezés, festékréteg vastagság mérı mőszer. tapadásvizsgáló berendezés. szelektív hulladékgyőjtı és tároló rendszer. veszélyes hulladékanyagok kezelése a környezetvédelmi elıírásoknak megfelelıen.

13 13 B KATEGÓRIÁS JAVÍTÓMŐHELY Márkakereskedés és szerviz, valamint független szakszerviz: a kereskedés rendelkezik vezérképviseleti megállapodással. külsı megjelenése, környezete, megközelíthetısége jónak minısíthetı. karosszériajavítással, és/ vagy fényezıkapacitással rendelkezik, ill. alvállalkozóval együttmőködik. rendelkezik érvényes ISO vagy TÜV minısítéssel. szakmai folyóiratokban javasolt technológiai folyamatokat betartva, az elıírt szerszámokkal dolgozik, teljesítve a garanciális-szavatossági kötelezettségeket. szolgáltatásai: gk. értékesítés, alkatrészforgalmazás, általános és idıszaki szervizjavítás, hatósági mőszaki vizsgáztatás, környezetvédelmi vizsgálat (márkakereskedés esetében). a gyártó képviseletében szervezett mőszaki, vevıszolgálati, modellváltási tanfolyam képzésein a dolgozók folyamatos részvétele (márkakereskedés esetében). független szakszervizek esetében az MKIK valamint a szakmai érdekképviseleti egyesületek (pl: KAFE) által szervezett szakmai fórumokon, továbbképzéseken történı részvétel. a napi megrendeléseknek megfelelı alkatrészek raktári készletezése, alkatrészlehívás, utánrendelés, közvetlen kapcsolat a gyártó vevıszolgálati képviseletével (csak márkakereskedés esetében). kultúrált ügyfélváró, munkafelvételi kiszolgálás, az általános javítási megrendelések, valamint a kárbejelentések ügyintézésére. állandó munkakapcsolat a biztosító társaságok kárszakértıivel minimum távközlési szinten. (telefon, fax, ). Audatex-Eurotax kalkulációs rendszer, valamint gépi számlázás alkalmazása. napi munkakapcsolatot, mőszaki, minıségi ellenırzési felügyeletet gyakorol, a szerzıdött alvállalkozó szakszerő munkája érdekében. rendelkezik a biztosítók üzletkötési lehetıségével.

14 14 Mőhelyfelszereltség karosszériajavítási tevékenység esetén: gépkocsi emelı, a jármő fejmagasság fölé történı emeléséhez. optikai futómő ellenırzı berendezés. motor és egyéb elektronikus vezérléssel mőködı berendezések vizsgálatához, beállításához rendszeresített diagnosztikai eszközök és mőszerek. hatósági mőszaki vizsgasor, fékhatás, lengéscsillapító, zajszint mérés, kipufogórendszer emissziós értékeinek vizsgálata, szerzıdött alvállalkozói szinten. karosszéria húzópad adapterekkel, mérırendszerrel. védıgázos fogyóelektródás hegesztı berendezés. keményforrasztó berendezés. spot horpadás kihúzó készülék, acél, illetve alumínium karosszériaelemek javításához. elektronikus vezérléső ponthegesztı berendezés. mőanyag és alumínium karosszériaelemek javítására rendszeresített eszközök, berendezések. elektromos vagy pneumatikus karosszériajavító eszközök, kéziszerszámok. Mőhelyfelszereltség fényezıtevékenység esetén: légcserével rendelkezı fényezı, elıkészítı mőhely. helyi elszívású csiszológép, kéziszerszámok környezetvédelmi besorolásnak megfelelı fényezı-száritófülke. elkülönített helyiségben mőködı festékkeverı berendezés. rétegvastagság mérı (univerzális) mőszer. tapadás vizsgáló berendezés. szelektív hulladékgyőjtı és tároló rendszer alkalmazása, a veszélyes hulladékok kezelése és megsemmisítése a hatósági elıírásoknak megfelelıen.

15 15 C KATEGÓRIÁS JAVÍTÓMŐHELY Márkafüggetlen karosszériajavító: külsı megjelenése, a létesítmény állapota, környezete igényes, megközelíthetısége elfogadható. ügyfélváró hiányában, irodai helységgel rendelkezik. a vállalkozás felelıs vezetıje minimum mestervizsgával kell, hogy rendelkezzen, szakmai felkészültsége, kommunikációs képessége megfelelı, udvarias, segítıkész, ügyfélcentrikus. a kárbejelentési lehetıség megfelelı, rendelkezik megfelelı távközlési infrastruktúrával, a javítási kalkuláció és számla készítése számítógépen, Audatex-Eurotax program szerint történik. a biztosítókkal a megfelelı kapcsolattartás feltételei adottak. autószerelı és fényezı tevékenységet alvállalkozói együttmőködés alapján végez. Mőhelyfelszereltség: munka, tőz és egészségvédelmi elıírásoknak megfelelı mőhely. karosszéria húzóberendezés, hidraulikus egyengetı berendezés. oszlopos emelıberendezés. védıgázos hegesztıberendezés. alapvetı elektromos vagy pneumatikus karosszériajavító kisgépek, kéziszerszámok, a szakszerő és biztonságos munkavégzés egyéb eszközei. futómő és fényszóró ellenırzı alapkészülék. Márkafüggetlen javító, csak fényezési tevékenység esetére. külsı megjelenése, a létesítmény állapota, környezete igényes, megközelíthetısége elfogadható. ügyfélváró hiányában, irodai ügyfélfogadó készséggel rendelkezik. a vállalkozás felelıs vezetıje minimum mestervizsgával kell rendelkezzen, szakmai felkészültsége, kommunikációs képessége megfelelı, udvarias, segítıkész, ügyfélcentrikus. a kárbejelentési és kárfelvételi lehetıség megfelelı, rendelkezik megfelelı távközlési infrastruktúrával, a javítási kalkuláció és a számla készítése számítógépen történik (Audatex- Eurotax). a biztosítókkal a megfelelı kapcsolattartás feltételei rendezettek. autószerelı és karosszérialakatos tevékenységet alvállalkozói együttmőködés alapján végez. Mőhelyfelszereltség: fényezı, elıkészítı mőhely. helyi elszívású csiszológép, kéziszerszámok. környezetvédelmi besorolásnak munka, tőz és egészségvédelmi elıírásnak megfelelı mőhely. légcserével rendelkezı megfelelı fényezı-szárítófülke.

16 16 elkülönített helyiségben mőködı festékkeverı berendezés. szelektív hulladékgyőjtı és tároló rendszer alkalmazása, a veszélyes hulladékok kezelése, a hatósági elıírásoknak megfelelıen. D KATEGÓRIÁS JAVÍTÓMŐHELY Típusfüggetlen kisjavító: külsı megjelenése, környezete, a létesítmény állaga és megközelíthetısége kifogásolható. kis alapterület, alacsony kapacitás jellemzi, kevésbé felszerelt. csak kismértékő balesetes sérülések javítására alkalmas. kárbejelentési lehetıség, valamint a biztosítóval a megfelelı kapcsolattartás feltételei adottak, a biztosítási ügyintézés hiányos, tájékozatlan, nem kellıen felkészült az ügyfélkezelés. a javítási kalkuláció és számlakészítés kézi úton készül. a telephely munka, tőz, egészségvédelmi és mőszaki hatósági elıírásoknak részben megfelel. alapvetı eszközökkel (húzódózer, nyomató berendezés, védıgázos hegesztıgép, kéziszerszámok és kisgépek) rendelkezik. fényezı tevékenység esetén az elvárások-feltételek ugyanezek. alapvetı, fényezési munkákhoz szükséges eszközök megléte adott. elıkészítı és színrefújó-lakkozó helyiségek megléte adott. A D kategóriás jármőfényezı tevékenységet végzı vállalkozás nem felel meg sem a környezetvédelmi, sem a jogosan elvárható szakmai-minıségi követelményeknek. A D kategóriába sorolt vállalkozások alapvetıen a volt keleti blokk által készített gépjármővek javítására lehetnek alkalmasak. Ezen gépjármővek elfogyásával, ez a kategória is megszőnhet, hacsak nem fog komoly fejlesztésbe az adott vállalkozás. A fenti besorolás munkaanyagnak tekintendı. Fogarassy László (Magyar Posta Biztosító) javaslatainak figyelembe vételével még változhat.

17 17 IX. ZÁRÁSKÉNT: 40 szakmában eltöltött év gyakorlata alapján és a KAFE elnökeként állítom, hogy az Ügyfél- Biztosítók-Javítók háromszög nem mőködhet egymás nélkül, de a három résztvevıbıl egyik sem élvezhet nagyobb jogokat a másik kettı sérelmére, mert akkor hosszútávon mindenki rosszul jár. Ügyfél Javítók Biztosítók kkk Ne feledjük el, hogy számunkra az ÜGYFÉL a király, hiszen nélküle biztosítókra és javítókra sem lenne szükség. VALAMENNYI RÉSZTVEVİ KÖZÖS ÉRDEKE: - Szakszerően kijavított gépjármővek - Szürke és feketegazdaság visszaszorítása - Egységes biztosítói szemlélet - Rendszeres konzultáció a biztosítók- szakértık- javítók között - Minél kevesebb bírósági ügy - Elégedett ügyfelek Ezeknek a céloknak elérését segítheti ez a fórum is, melyen reményeim szerint hatékonyan és korrekten ütköztetjük véleményeinket. A szakma nevében köszönöm a szervezıknek a felszólalási lehetıséget, Önöknek pedig a figyelmet és a türelmüket. Szénási Róbert Karosszériajavítók és Fényezık Egyesületének elnöke

Amit tudni kell a KÖBE KGFB és CASCO kárrendezésérıl. Tisztelt Ügyfelünk!

Amit tudni kell a KÖBE KGFB és CASCO kárrendezésérıl. Tisztelt Ügyfelünk! Amit tudni kell a KÖBE KGFB és CASCO kárrendezésérıl Tisztelt Ügyfelünk! A Közlekedési Biztosító Egyesület kárrendezése az alábbi jogszabályi környezet alapján mőködik: - 190/2004. (VI.08.) Kormányrendelet

Részletesebben

Kötelezı Felelısségbiztosítási Kárrendezési Szabályzat kivonata

Kötelezı Felelısségbiztosítási Kárrendezési Szabályzat kivonata Kötelezı Felelısségbiztosítási Kárrendezési Szabályzat kivonata (Készült a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének Felügyeleti Tanácsa 8/2006. (X.12.) számú ajánlásának megfelelıen, figyelembe véve

Részletesebben

Alkalmazott jogszabályok: Ptk (1) Gyıri Ítélıtábla Gf.II /2007/4.szám

Alkalmazott jogszabályok: Ptk (1) Gyıri Ítélıtábla Gf.II /2007/4.szám A felperes megsértette az ıt terhelı kárenyhítési kötelezettséget, mert elvárható, gazdaságilag ésszerő és indokolt döntés az lett volna, ha mihamarabb a balesetet szenvedett személygépkocsi pótlásáról

Részletesebben

Tisztelt Partnerünk! I. Mi a teendı a káresemény bekövetkeztekor?

Tisztelt Partnerünk! I. Mi a teendı a káresemény bekövetkeztekor? Tisztelt Partnerünk! A gépjármő veszélyes üzem. Egy pillanatnyi figyelmetlenség súlyos következményekkel járhat. A megtörtént bajban hatékonyabb segítséget nyújthatunk egymásnak, ha tudjuk, hogy mi a teendı.

Részletesebben

A tőzvédelmi tanúsítási rendszer mőködése Magyarországon

A tőzvédelmi tanúsítási rendszer mőködése Magyarországon A tőzvédelmi tanúsítási rendszer mőködése Magyarországon A tőzvédelmi törvény értelmében a Magyarországon forgalomba hozni csak olyan tőzoltótechnikai terméket, tőz- vagy robbanásveszélyes készüléket,

Részletesebben

1/1990. (IX. 29.) KHVM rendelet. Bevezetı rendelkezések

1/1990. (IX. 29.) KHVM rendelet. Bevezetı rendelkezések A közúti közlekedésrıl szóló 1988 évi I törvény, valamint a közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter feladat- és hatásköre alapján a belügyminiszterrel, az ipari és kereskedelmi miniszterrel, a mővelıdési

Részletesebben

Általános információk a jótállási jegy minta alkalmazásával kapcsolatban

Általános információk a jótállási jegy minta alkalmazásával kapcsolatban Általános információk a jótállási jegy minta alkalmazásával kapcsolatban A jótállás (köznapi nyelven: garancia) kétféle lehet: önkéntes, illetve kötelezı. Utóbbiról akkor beszélünk, ha a jótállást jogszabály

Részletesebben

A gépjármőfenntartó tevékenység szakmai személyi feltételei. hulladékai. 5 A hulladékok jegyzékérıl szóló 16/2001. (VII. 18.) KöM

A gépjármőfenntartó tevékenység szakmai személyi feltételei. hulladékai. 5 A hulladékok jegyzékérıl szóló 16/2001. (VII. 18.) KöM MHK adatbázis 1/1990. (IX. 29.) KHVM rendelet (C) 1993-2009 Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó 1/1990. (IX. 29.) KHVM rendelet a gépjármőfenntartó tevékenység személyi és dologi feltételeirıl A közúti közlekedésrıl

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI AJÁNLAT a. Traffic-Control Kft. részére

EGYÜTTMŰKÖDÉSI AJÁNLAT a. Traffic-Control Kft. részére EGYÜTTMŰKÖDÉSI AJÁNLAT a Traffic-Control Kft. részére 1. Cégismertető A Venyige3 Kárrendezési Centrum 100%-os magyar tulajdonban, 2011. augusztus 15-én kezdte meg működését, 59 Millió Forintos törzstőkével

Részletesebben

ELEKTROMOS BERENDEZÉSEK ÉS SZÁMÍTÓGÉPEK BIZTOSÍTÁSÁNAK KÜLÖNÖS FELTÉTELEI

ELEKTROMOS BERENDEZÉSEK ÉS SZÁMÍTÓGÉPEK BIZTOSÍTÁSÁNAK KÜLÖNÖS FELTÉTELEI ELEKTROMOS BERENDEZÉSEK ÉS SZÁMÍTÓGÉPEK BIZTOSÍTÁSÁNAK KÜLÖNÖS FELTÉTELEI A Garancia Biztosító Rt. (a továbbiakban: biztosító) az Elektromos Berendezések és Számítógépek Biztosításának Különös Feltételei

Részletesebben

29/2008. ( XI. 25.) KKÖT

29/2008. ( XI. 25.) KKÖT Kiszombor Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 29/2008. ( XI. 25.) KKÖT rendelete a települési szilárd hulladékkezeléssel kapcsolatos közszolgáltatás ellátásáról /Egységes szerkezet/ Kiszombor Község

Részletesebben

A 17. sorszámú Karosszérialakatos megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 17. sorszámú Karosszérialakatos megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 17. sorszámú Karosszérialakatos megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 525 06 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

SZERVÍZTECHNIKA ÉS ÜZEMFENNTARTÁS előadás. Szervizek, márkakereskedések Feladatai, felépítése

SZERVÍZTECHNIKA ÉS ÜZEMFENNTARTÁS előadás. Szervizek, márkakereskedések Feladatai, felépítése SZERVÍZTECHNIKA ÉS ÜZEMFENNTARTÁS előadás Szervizek, márkakereskedések Feladatai, felépítése GÉPKOCSIFENNTARTÓ LÉTESÍTMÉNYEK A fenntartó létesítmények olyan építmények, amelyek a közúti személy- ás áruszállítás

Részletesebben

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet ALAPELVEK

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet ALAPELVEK Az adóbevételek biztosítása érdekében, az állampolgárok közterhekhez való hozzájárulásának alkotmányos kötelezettségébıl kiindulva az Országgyőlés a következı törvényt alkotja: ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

(6) A Rendelet 1. -a a következı y) ponttal egészül ki:

(6) A Rendelet 1. -a a következı y) ponttal egészül ki: 134/2007. (VI. 13.) Korm. rendelet a gépjármő üzemben tartójának kötelezı felelısségbiztosításáról szóló 190/2004. (VI. 8.) Korm. rendelet módosításáról A biztosítókról és a biztosítási tevékenységrıl

Részletesebben

2006. évi XCIV. törvény. a tőz elleni védekezésrıl, a mőszaki mentésrıl és a tőzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény módosításáról

2006. évi XCIV. törvény. a tőz elleni védekezésrıl, a mőszaki mentésrıl és a tőzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény módosításáról Mi változott a tőzvédelmi törvényben, 2006-ban? A 2006. évi XCIV. törvény több ponton módosította az 1996. évi XXXI. Törvényt. A változások és az eredeti szöveg egymás melletti vizsgálata és a hozzá főzött

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S a költségvetési intézmények 2010. évi pénzügyi-gazdasági ellenırzéseinek tapasztalatairól

E L İ T E R J E S Z T É S a költségvetési intézmények 2010. évi pénzügyi-gazdasági ellenırzéseinek tapasztalatairól HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R É T İ L 8. Száma: 9214-9/2011. Elıkészítı: Dr. Nagy Attila revizor Az elıterjesztés törvényességi ellenırzıje: Dr. Kiss Imre jegyzı E L İ T E R J

Részletesebben

Karosszéria javítás csak szakszerűen. Minden jó, ha a vége jó.

Karosszéria javítás csak szakszerűen. Minden jó, ha a vége jó. Karosszéria javítás csak szakszerűen. Minden jó, ha a vége jó. Éppen elég bajt okoz egy autóval kapcsolatos kisebb sérülés is, és komoly adminisztrációval kell szembenéznie azoknak, akiknél egy baleset

Részletesebben

Zajcsökkentési intézkedési tervek készítése szakértői szemszögből

Zajcsökkentési intézkedési tervek készítése szakértői szemszögből Zajcsökkentési intézkedési tervek készítése szakértői szemszögből Jogszabályi környezet 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 17-18. 280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet 9. 5. sz. melléklet 2 Intézkedési terv

Részletesebben

KGFB kárrendezési szabályzat

KGFB kárrendezési szabályzat Genertel Biztosító Zrt. KGFB kárrendezési szabályzat A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének Felügyeleti Tanácsa 8/2006. (X.12.) számú ajánlása alapján Készítette: Ellenőrizte: Jóváhagyta: Mátyás

Részletesebben

Székhely: 7630 Pécs, Zsolnay V. u. 37. Cégjegyzékszám: 02-09-072379

Székhely: 7630 Pécs, Zsolnay V. u. 37. Cégjegyzékszám: 02-09-072379 2. számú melléklet MEGBÍZÁSI SZERZİDÉS mely létrejött egyrészrıl: a Zsolnay Örökségkezelı Nonprofit Kft. mint Megbízó (a továbbiakban: Megbízó), Székhely: 7630 Pécs, Zsolnay V. u. 37. Cégjegyzékszám: 02-09-073887

Részletesebben

Javaslat az MKIK stratégiájára a felnıttképzés területén 2010 2020

Javaslat az MKIK stratégiájára a felnıttképzés területén 2010 2020 Budapest, 2010.05.05. 6/4/2010. sz. elıterjesztés az MKIK Elnöksége részére Tárgy: A kamarai rendszer felnıttképzési stratégiája Elıterjesztı: Bihall Tamás alelnök, az Oktatási és Szakképzési Kollégium

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. /A 2008. május 23-án megtartott Küldöttgyőlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben/

KÖZLEKEDÉSI BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. /A 2008. május 23-án megtartott Küldöttgyőlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben/ KÖZLEKEDÉSI BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA /A 2008. május 23-án megtartott Küldöttgyőlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben/ Jóváhagyta a KÖBE 2008. május 23-i Küldöttgyőlése Tartalomjegyzék

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE 14/2007. (V.31.) r e n d e l e t e. a jármővek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjérıl

SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE 14/2007. (V.31.) r e n d e l e t e. a jármővek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjérıl SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE 14/2007. (V.31.) r e n d e l e t e a jármővek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjérıl Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete a helyi

Részletesebben

Tisztelt Érdeklődő, Látogató!

Tisztelt Érdeklődő, Látogató! Tisztelt Érdeklődő, Látogató! Mi a Carmechanix Team előnye a piacon jelen lévő, hasonló tevékenységű vállalatokkal szemben? Ön miért minket válasszon járműve javítására? Hasonlítsa össze szolgáltatásainkat

Részletesebben

Remeteszılıs Község Önkormányzat 9/2010. (IX.27.) rendelete a tehergépjármővek úthasználatáról

Remeteszılıs Község Önkormányzat 9/2010. (IX.27.) rendelete a tehergépjármővek úthasználatáról Remeteszılıs Község Önkormányzat 9/2010. (IX.27.) rendelete a tehergépjármővek úthasználatáról Remeteszılıs Község Önkormányzat Képviselı-testülete az 1988. évi I. törvény 8. (1) bekezdésének h) pontjában,

Részletesebben

a rendszámtáblára, a gépjármőbe a gyártás során vagy utólag beépített elektroakusztikai készülékekre és

a rendszámtáblára, a gépjármőbe a gyártás során vagy utólag beépített elektroakusztikai készülékekre és Különös biztosítási feltételek az Allianz Casco motorkerékpár-biztosításhoz Érvényes: 2010. május 6-tól Az Allianz Hungária Biztosító Zrt. az Allianz Casco biztosítás általános feltételei, a motorkerékpár-biztosítás

Részletesebben

Bánd Községi Önkormányzat 8/2003. (XI. 24.) ÖK. számú RENDELETE A helyi adókról. I. Fejezet Általános rendelkezések. (Egységes szerkezet)

Bánd Községi Önkormányzat 8/2003. (XI. 24.) ÖK. számú RENDELETE A helyi adókról. I. Fejezet Általános rendelkezések. (Egységes szerkezet) Bánd Községi Önkormányzat 8/2003. (XI. 24.) ÖK. számú RENDELETE A helyi adókról I. Fejezet Általános rendelkezések (Egységes szerkezet) 1.. Az adókötelezettség Bánd Községi Önkormányzat illetékességi területére

Részletesebben

QBE Insurance (Europe) Limited Magyarországi Fióktelepe ATLASZ LÉGIJÁRMŐ HASZNÁLÓK ÁLTALÁNOS FELELİSSÉGBIZTOSÍTÁSÁNAK KÜLÖNÖS FELTÉTELEI

QBE Insurance (Europe) Limited Magyarországi Fióktelepe ATLASZ LÉGIJÁRMŐ HASZNÁLÓK ÁLTALÁNOS FELELİSSÉGBIZTOSÍTÁSÁNAK KÜLÖNÖS FELTÉTELEI ATLASZ LÉGIJÁRMŐ HASZNÁLÓK ÁLTALÁNOS FELELİSSÉGBIZTOSÍTÁSÁNAK KÜLÖNÖS FELTÉTELEI (MJK: AVITPL 001-2008) MJK: AVITPL 001-2008 Érvényes: 2008. október 1-tıl 1/5 Légijármő Használók Általános Felelısségbiztosításának

Részletesebben

Munkáltatói felelısségbiztosítás. Különös biztosítási feltételek

Munkáltatói felelısségbiztosítás. Különös biztosítási feltételek Különös biztosítási feltételek A különös biztosítási feltételek sorszámozása az általános biztosítási feltételek sorszámozását úgy követi, hogy az új rendelkezésekkel érintett fejezetek azonos száma alatt

Részletesebben

Kártérítési jog. Kártérítési felelősség. Ptk. 339. Szerződésen kívüli károkozás. Kár. Felelősség feltételei- Szerződésszegésnél

Kártérítési jog. Kártérítési felelősség. Ptk. 339. Szerződésen kívüli károkozás. Kár. Felelősség feltételei- Szerződésszegésnél Kártérítési felelősség Kártérítési jog Dr. Kenderes Andrea Ptk. 339. -361. Kontraktuális Szerződésszegés Deliktuális Szerződésen kívüli károkozás Lényegében azonosak Ptk. 339. Aki másnak jogellenesen kárt

Részletesebben

33/2009. (X. 20.) EüM rendelet az orvostechnikai eszközök klinikai vizsgálatáról

33/2009. (X. 20.) EüM rendelet az orvostechnikai eszközök klinikai vizsgálatáról 33/2009. (X. 20.) EüM rendelet az orvostechnikai eszközök klinikai vizsgálatáról Az egészségügyrıl szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. (2) bekezdés k) pontjában foglalt felhatalmazás alapján - az egészségügyi

Részletesebben

A munkavédelem szabályozási rendszere Terjék László MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ALKOTMÁNYA 1949: XX.Tv.70/D. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG TERÜLETÉN ÉLİKNEK JOGUK VAN A LEHETİ LEGMAGASABB SZINTŐ TESTI ÉS LELKI EGÉSZSÉGHEZ.

Részletesebben

91/2006. (XII. 26.) GKM rendelet. a csomagolás környezetvédelmi követelményeknek való megfelelısége igazolásának részletes szabályairól

91/2006. (XII. 26.) GKM rendelet. a csomagolás környezetvédelmi követelményeknek való megfelelısége igazolásának részletes szabályairól A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 91/2006. (XII. 26.) GKM rendelet a csomagolás környezetvédelmi követelményeknek való megfelelısége igazolásának részletes szabályairól A fogyasztóvédelemrıl

Részletesebben

Beruházás-szervezés projektkoordináció

Beruházás-szervezés projektkoordináció Beruházás-szervezés projektkoordináció Projektciklus: Építési kivitelezés résztvevıi: Projekt menedzsment Beruházó (építtetı): 1. szerzıdések (építési, tervezési) megkötése 2. a tervezı kiválasztása, jogszabályban

Részletesebben

Informatikai biztonsági elvárások

Informatikai biztonsági elvárások Informatikai biztonsági elvárások dr. Dedinszky Ferenc kormány-fıtanácsadó informatikai biztonsági felügyelı 2008. július 2. Tartalom Átfogó helyzetkép Jogszabályi alapok és elıírások Ajánlások, a MIBA

Részletesebben

HALÁSZY KÁROLY MŐVELİDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR

HALÁSZY KÁROLY MŐVELİDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR AZ ALSÓNÉMEDI HALÁSZY KÁROLY MŐVELİDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012. Záradék: A képviselı-testület /2012.(IV.24.) számú határozatával fogadta el. Alsónémedi, 2012. április 24.

Részletesebben

A díj ellenében végzett személytaxi-szolgáltatás kezesi biztosítása. Szerzıdési feltételek

A díj ellenében végzett személytaxi-szolgáltatás kezesi biztosítása. Szerzıdési feltételek A díj ellenében végzett személytaxi-szolgáltatás kezesi biztosítása Szerzıdési feltételek Jelen szerzıdés létrejött egyfelıl az Allianz Hungária Biztosító Rt. mint Biztosító (a továbbiakban: biztosító),

Részletesebben

5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETİ ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS KÖVETELMÉNYEI. [Az Mvt. 21.

5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETİ ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS KÖVETELMÉNYEI. [Az Mvt. 21. a munkavédelemrıl szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról A munkavédelemrıl szóló 1993. évi XCIII. törvényben (a továbbiakban: Mvt.) kapott felhatalmazás alapján - az érintett

Részletesebben

GÉP- és TECHNOLÓGIAI SZERELÉSBIZTOSÍTÁSI (E.A.R.) KÉRDİÍV ÉS NYILATKOZAT (MJK: A-EARKÉRDİÍV )

GÉP- és TECHNOLÓGIAI SZERELÉSBIZTOSÍTÁSI (E.A.R.) KÉRDİÍV ÉS NYILATKOZAT (MJK: A-EARKÉRDİÍV ) GÉP- és TECHNOLÓGIAI SZERELÉSBIZTOSÍTÁSI (E.A.R.) KÉRDİÍV ÉS NYILATKOZAT (MJK: A-EARKÉRDİÍV 001-2008) Az alábbiakban közölt adatokat a Biztosító bizalmasan kezeli! 1. A SZERZİDÉS TÁRGYA: (Ha a szerelés

Részletesebben

Junior PROJEKT MÉRNÖK

Junior PROJEKT MÉRNÖK Junior PROJEKT MÉRNÖK - Gépész- vagy villamosmérnöki (automatizálási szak) végzettség. - Gyakorlat nem szükséges pályakezdık számára is nyitott a pozíció - Angol nyelv kommunikációs szintő ismerete. -

Részletesebben

Megbízások teljesítésére vonatkozó politika - FORDÍTÁS -

Megbízások teljesítésére vonatkozó politika - FORDÍTÁS - Megbízások teljesítésére vonatkozó politika - FORDÍTÁS - 1 1. Általános elvek A Pénzügyi Eszközök Piacairól szóló 2004/39/EK Irányelv ("MiFID") elıírja, hogy 2007. november 1-tıl minden befektetési vállalkozás

Részletesebben

EMVA-ból a mezıgazdasági termékek értéknöveléséhez nyújtandó támogatás. 47/2008. (IV. 17.) FVM rendelet. -Ügyféltájékoztató-

EMVA-ból a mezıgazdasági termékek értéknöveléséhez nyújtandó támogatás. 47/2008. (IV. 17.) FVM rendelet. -Ügyféltájékoztató- EMVA-ból a mezıgazdasági termékek értéknöveléséhez nyújtandó támogatás 47/2008. (IV. 17.) FVM rendelet -Ügyféltájékoztató- I. TÁMOGATÁS CÉLJA A támogatás célja, hogy a mezıgazdasági termékek feldolgozásának,

Részletesebben

91/2006. (XII. 26.) GKM rendelet. a csomagolás környezetvédelmi követelményeknek való megfelelısége igazolásának részletes szabályairól

91/2006. (XII. 26.) GKM rendelet. a csomagolás környezetvédelmi követelményeknek való megfelelısége igazolásának részletes szabályairól a csomagolás környezetvédelmi követelményeknek való megfelelısége igazolásának A fogyasztóvédelemrıl szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Fgytv.) 56. -ának a) pontjában kapott felhatalmazás alapján

Részletesebben

Személyemelı munkaállványok

Személyemelı munkaállványok Személyemelı munkaállványok Böcker The Lifting Group A Robert Böcker GmbH céget 1983-ban alapították és a vállalkozás ma a világszerte tevékenykedı Böcker The Lifting Group részvénytársaság részét képezi.

Részletesebben

Felvonók bontása. tudományos fımunkatárs ÉMI FMF 2012. június 7.

Felvonók bontása. tudományos fımunkatárs ÉMI FMF 2012. június 7. Felvonók bontása Kovács Zoltán MFSZ konferencia tudományos fımunkatárs Siófok ÉMI FMF 2012. június 7. Tartalom 1. Elıírások 3. Balesetek 1. Elıírások BONTÁSI ENGEDÉLYEZÉS 113/1998. (VI. 10.) Kormányrendelet

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Sátoraljaújhely Város Önkormányzata valamint Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala - mint ajánlatkérı - közbeszerzési eljárásai elıkészítésének, lefolytatásának

Részletesebben

A döntésre jogosult döntési szint a kockázatkezelı véleményét köteles a döntés során figyelembe venni.

A döntésre jogosult döntési szint a kockázatkezelı véleményét köteles a döntés során figyelembe venni. A Széchenyi István Hitelszövetkezet a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítésérıl szóló 234/2007. (IX.04.) Kormány rendeletben elıírt szabályoknak történı megfelelés körében a

Részletesebben

Kiegészítı tájékoztatás a Budapest Fıváros XV. kerületi Önkormányzat VAGYON- ÉS FELELİSSÉGBIZTOSÍTÁS AJÁNLATI FELHÍVÁSÁHOZ DOKUMENTÁCIÓJÁHOZ

Kiegészítı tájékoztatás a Budapest Fıváros XV. kerületi Önkormányzat VAGYON- ÉS FELELİSSÉGBIZTOSÍTÁS AJÁNLATI FELHÍVÁSÁHOZ DOKUMENTÁCIÓJÁHOZ y:\judit\xv.ker.önkormányzat\vagyon\2008tender\kérdések\xv.ker.önkormányzat_kiegtáj_2009.01.14.doc Kiegészítı tájékoztatás a Budapest Fıváros XV. kerületi Önkormányzat VAGYON- ÉS FELELİSSÉGBIZTOSÍTÁS AJÁNLATI

Részletesebben

a gépjármő üzemben tartójának kötelezı felelısségbiztosításáról szóló 190/2004. (VI. 8.) Korm. rendelet módosításáról

a gépjármő üzemben tartójának kötelezı felelısségbiztosításáról szóló 190/2004. (VI. 8.) Korm. rendelet módosításáról 134/2007. (VI. 13.) Korm. rendelet a gépjármő üzemben tartójának kötelezı felelısségbiztosításáról szóló 190/2004. (VI. 8.) Korm. rendelet módosításáról A biztosítókról és a biztosítási tevékenységrıl

Részletesebben

A SZÁMÍTÓGÉPES BANK-KAPCSOLAT HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYZAT A kelt szabályzat módosítása

A SZÁMÍTÓGÉPES BANK-KAPCSOLAT HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYZAT A kelt szabályzat módosítása GERJE-FORRÁ FORRÁS Természetvédelmi, Környezetvédı Nonprofit Kft. 2721 Pilis, Rákóczi út 67.. Tel: 29/496-768; Fax: 29/496-728 E-mail: gerjeforras@freemail.hu A SZÁMÍTÓGÉPES BANK-KAPCSOLAT HASZNÁLATÁRA

Részletesebben

Csak belső használatra! Az összeállítás Dr. Császár Barbara ügyvéd, gépészmérnök előadásának felhasználásával készült

Csak belső használatra! Az összeállítás Dr. Császár Barbara ügyvéd, gépészmérnök előadásának felhasználásával készült Csak belső használatra! Az összeállítás Dr. Császár Barbara ügyvéd, gépészmérnök előadásának felhasználásával készült FELELŐSSÉG SZERZŐDÉSEN KÍVÜL OKOZOTT KÁROKÉRT (Ptk. hatodik könyv, negyedik rész) A

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 22-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft. 2011.

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu Szám: 15355/2009. Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu Javaslat a 252/2005.(X.27.) Öh. sz. határozattal jóváhagyott Salgótarján

Részletesebben

203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet

203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet 203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet a biztosítási megállapodások egyes csoportjainak a versenykorlátozás tilalma alóli mentesítésérıl A Kormány a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról

Részletesebben

1. sz. melléklet EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

1. sz. melléklet EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 1. sz. melléklet amely létrejött Hajdúdorog Város Önkormányzat Képviselı-testülete, mint az önállóan mőködı és gazdálkodó Hajdúdorog Városi Polgármesteri Hivatal irányító szerve,

Részletesebben

JAVASLAT A PSZÁF által kezdeményezett. A biztosítási kárrendezési gyakorlat lehetséges,ügyfélszempontú javításáról szóló.

JAVASLAT A PSZÁF által kezdeményezett. A biztosítási kárrendezési gyakorlat lehetséges,ügyfélszempontú javításáról szóló. JAVASLAT A PSZÁF által kezdeményezett A biztosítási kárrendezési gyakorlat lehetséges,ügyfélszempontú javításáról szóló tanulmányhoz A javaslatot készítette: Unimex Hungary KFT Meiszter Zsolt biztosítási

Részletesebben

12. Pénzügyi szolgáltatások

12. Pénzügyi szolgáltatások 12. Pénzügyi szolgáltatások 57 A Pappas Auto a pénzügyi tevékenységek területén a Mercedes-Benz Financial Services széleskörő, szolgáltatását veszi igénybe A Pappas Auto, a Daimler konszern erre szakosodott

Részletesebben

A hatósági géphigiéniai minısítési eljárás

A hatósági géphigiéniai minısítési eljárás A hatósági géphigiéniai minısítési eljárás Egy gép, berendezés vagy eszköz higiéniailag akkor felel meg a jogszabályi követelményeknek, ha azonosítható, ha rendelkezik a megfelelıségét tanúsító dokumentummal,

Részletesebben

GÉPJÁRMŐ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZATA

GÉPJÁRMŐ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZATA A Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás GÉPJÁRMŐ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2010. január 1-tıl A szabályzat hatálya az önállóan mőködı és gazdálkodó Társulási

Részletesebben

A minıségirányítási program 6. sz. melléklete

A minıségirányítási program 6. sz. melléklete Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola 1203 Budapest, Kossuth Lajos u. 35. Tel.: 283-0203 Fax:283-0203/117 Postacím: 1725 Budapest, Pf. 84 www.sisy.hu A KÖZALKALMAZOTTAK

Részletesebben

26/2004. (VI. 11.) BM rendelet

26/2004. (VI. 11.) BM rendelet A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 26/2004. (VI. 11.) BM rendelet az egyes mőszaki termékek tőzvédelmi megfelelıségét vizsgáló, ellenırzı és tanúsító szervezetek kijelölésérıl A mőszaki

Részletesebben

Tájékoztató az üzemi létesítmények környezeti zajkibocsátási határérték megállapításáról

Tájékoztató az üzemi létesítmények környezeti zajkibocsátási határérték megállapításáról Tájékoztató az üzemi létesítmények környezeti zajkibocsátási határérték megállapításáról A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban:

Részletesebben

AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 280. MELLÉKLET: - Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának évi Közbeszerzési tervének módosítására

AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 280. MELLÉKLET: - Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának évi Közbeszerzési tervének módosítására AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 280. MELLÉKLET: - TÁRGY: Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2010. évi Közbeszerzési tervének módosítására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS

IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI TÁVBESZÉLİ SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS Készült: 2003. március 01. Az utolsó módosítás hatályos: 2010. április 1-tıl 1. oldal Tartalomjegyzék 1. A szolgáltató

Részletesebben

A műszaki vizsgálatról

A műszaki vizsgálatról A műszaki vizsgálatról A Nemzeti Közlekedési Hatóság a kormány kijelölése alapján felelős többek között a közúti járművek műszaki megvizsgálásáért is. A járművek műszaki megvizsgálásáról rendelkező jogszabályok

Részletesebben

SZABÁLYZAT KÖZÖSSÉGI BUSZ IGÉNYBEVÉTELÉNEK RENDJÉRİL

SZABÁLYZAT KÖZÖSSÉGI BUSZ IGÉNYBEVÉTELÉNEK RENDJÉRİL SZABÁLYZAT KÖZÖSSÉGI BUSZ IGÉNYBEVÉTELÉNEK RENDJÉRİL Mezıberény Város Önkormányzata figyelembe véve a vonatkozó jogszabályi hátteret az alábbiak szerint határozza meg a Városi Közszolgáltató Intézménynek

Részletesebben

OTSZ VILLÁMVÉDELEM. Elemzés és módosítási javaslat

OTSZ VILLÁMVÉDELEM. Elemzés és módosítási javaslat OTSZ Elemzés és módosítási javaslat OTSZ 3. rész Elemzés Válasz a következı kérdésekre: - a szabályzat tartalmaz-e szabványhivatkozásokat - a hivatkozások megfelelnek-e az európai elveknek és az európai

Részletesebben

A HB EURO KÁR- ÉS JOGVÉDELEM-BIZTOSÍTÁS FELTÉTELEI

A HB EURO KÁR- ÉS JOGVÉDELEM-BIZTOSÍTÁS FELTÉTELEI A HB EURO KÁR- ÉS JOGVÉDELEM-BIZTOSÍTÁS FELTÉTELEI A biztosító jelen biztosítás keretében a biztosítási díj ellenében megtéríti a harmadik személy által a megjelölt országok területén okozott és a biztosított

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. március 21-i ülésére

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. március 21-i ülésére Elıterjesztés 6. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. március 21-i ülésére Tárgy: I.) Tájékoztatás a 2012. évi temetı üzemeltetéssel összefüggı bevételek és kiadások alakulásáról

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program. Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.1.0.

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program. Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.1.0. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2007-5.1.0. A projektek az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap

Részletesebben

A 130/2012. (V. 29.) határozat melléklete. Együttmőködési megállapodás. mely létrejött egyrészrıl

A 130/2012. (V. 29.) határozat melléklete. Együttmőködési megállapodás. mely létrejött egyrészrıl A 130/2012. (V. 29.) határozat melléklete Együttmőködési megállapodás mely létrejött egyrészrıl másrészrıl Sajószentpéter Városi Önkormányzat székhely: 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. adószám: 15726085-2-05

Részletesebben

Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e. a sportról

Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e. a sportról Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e a sportról Fejér megye Közgyőlése a magyar és az egyetemes kultúra részeként, elismerve a sport, mint önszervezıdésre épülı civil tevékenység

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 3/1993.(II.19.)KT r e n d e l e t e A helyi iparőzési adóról

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 3/1993.(II.19.)KT r e n d e l e t e A helyi iparőzési adóról Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 3/1993.(II.19.)KT r e n d e l e t e A helyi iparőzési adóról Módosítva: 13/1993.(V.28.) KT, 1/1994.(I.28.) KT, 6/1994.(IV.22.)KT, 23/1995.(VIII.25.) KT,

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ TÁJÉKOZTATÁS

KIEGÉSZÍTİ TÁJÉKOZTATÁS Valamennyi Ajánlattevı részére! Székhelyén KIEGÉSZÍTİ TÁJÉKOZTATÁS Tárgy: Külterületi autóbuszmegállók gyalogosforgalmának biztonságosabbá tétele az országos közúthálózaton (Kódszám: KÖZOP-3.5.0-09-11-2011-0016)

Részletesebben

TERVEZET. 2012. évi. törvény

TERVEZET. 2012. évi. törvény 2012. évi. törvény a MÁV Általános Biztosító Egyesülettel kötött kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződéseken alapuló kártérítési igények érvényesítésével kapcsolatos szabályokról 1. (1) A Magyar

Részletesebben

Tıkeáttételes termékekkel túlszárnyalni a piacot. T. Kilian Equity Markets & Commodities

Tıkeáttételes termékekkel túlszárnyalni a piacot. T. Kilian Equity Markets & Commodities Tıkeáttételes termékekkel túlszárnyalni a piacot Mi az opció/opciós jegy? Az opció jog, de nem kötelezettség arra vonatkozólag, hogy részvényt, devizát, kötvényt, indexet vagy árut (mögöttes termék vagy

Részletesebben

Nyilvánosságra hozatali tájékoztató. 2008. december 31.

Nyilvánosságra hozatali tájékoztató. 2008. december 31. Nyilvánosságra hozatali tájékoztató 2008. december 31. A Pilisvörösvár és Vidéke Takarékszövetkezet a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítésérıl szóló 234/2007. (IX.04.) kormányrendeletben

Részletesebben

A TÁMOP 3. 3. 2.- 08/2 pályázat keretében képzési és mentori szolgáltatás ellátására benyújtott ajánlati dokumentációról

A TÁMOP 3. 3. 2.- 08/2 pályázat keretében képzési és mentori szolgáltatás ellátására benyújtott ajánlati dokumentációról 2.számú melléklet SZAKMAI ZSŐRI ÉRTÉKELÉSE A TÁMOP 3. 3. 2.- 08/2 pályázat keretében képzési és mentori szolgáltatás ellátására benyújtott ajánlati dokumentációról Ajánlattevı: Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok

Részletesebben

A Magyar Aktuárius Társaság szakmai ajánlása Nem-élet termékterv díjkalkulációjával szembeni aktuáriusi elvárások

A Magyar Aktuárius Társaság szakmai ajánlása Nem-élet termékterv díjkalkulációjával szembeni aktuáriusi elvárások A Magyar Aktuárius Társaság szakmai ajánlása Nem-élet termékterv díjkalkulációjával szembeni aktuáriusi elvárások Elfogadás, hatályba lépés Az alábbi figyelemfelhívó szakmai ajánlást a Magyar Aktuárius

Részletesebben

ALAPSZABÁLY OPTIKAI, AKUSZTIKAI, FILM- ÉS SZÍNHÁZTECHNIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET

ALAPSZABÁLY OPTIKAI, AKUSZTIKAI, FILM- ÉS SZÍNHÁZTECHNIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET ALAPSZABÁLY OPTIKAI, AKUSZTIKAI, FILM- ÉS SZÍNHÁZTECHNIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 Az Egyesület neve: Optikai, Akusztikai, Film- és Színháztechnikai Tudományos Egyesület (rövidítve:

Részletesebben

1 KÉTHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2005. (VII.01.) RENDELETE. a közterület-használatról

1 KÉTHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2005. (VII.01.) RENDELETE. a közterület-használatról 1 KÉTHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2005. (VII.01.) RENDELETE a közterület-használatról Kéthely Község Önkormányzatának Képviselıtestülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított

Részletesebben

4. Biztonsági elıírások. 1. A dokumentációval kapcsolatos megjegyzések

4. Biztonsági elıírások. 1. A dokumentációval kapcsolatos megjegyzések 1 Tartalomjegyzék 1. A dokumentációval kapcsolatos megjegyzések 3 2. EU tanúsítvány.. 3 3. Az SD 201 felszerelése 3 4. Biztonsági elıírások. 3 5. Szállított anyagok listája.. 3 6. A berendezés felszerelése..

Részletesebben

Melléklet az 1/2003. (I. 9.) BM rendelethez

Melléklet az 1/2003. (I. 9.) BM rendelethez A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 1/2003. (I. 9.) BM rendelet a tőzoltóság tőzoltási és mőszaki mentési tevékenységének szabályairól A tőz elleni védekezésrıl, a mőszaki mentésrıl és

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S Ügyiratszám: Vj-136/2007/ 034. V E R S E N Y T A N Á C S A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Magyar Telekom Nyrt. (Budapest) eljárás alá vont vállalkozás ellen fogyasztói döntések tisztességtelen

Részletesebben

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZAT ... ...

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZAT ... ... Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás...... HATÁROZAT Szám: 7/2009. (III.16.) BTT határozat Tárgy: A Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás Társulási Tanács Közbeszerzési szabályzatának elfogadása A Bakonyi

Részletesebben

COMPLEX JOGI ADATBÁZISOK ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI. I. Értelmezı rendelkezések

COMPLEX JOGI ADATBÁZISOK ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI. I. Értelmezı rendelkezések COMPLEX JOGI ADATBÁZISOK ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI I. Értelmezı rendelkezések Szolgáltató: a CompLex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft. (1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 21 35.). Elıfizetı:

Részletesebben

Gépjármő kárrendezési tájékoztató

Gépjármő kárrendezési tájékoztató Gépjármő kárrendezési tájékoztató Bevezetı...2 A kárbejelentés...2 A kárbejelentés fogadásának kárfelmérési esetei...2 Az ügyfél részérıl a kárszemléhez szükséges eszközök, dokumentumok...3 A fizetési

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Gyógyászati segédeszköz forgalmazó szakképesítés Tőz-, munka-, környezetvédelem modul. 1.

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Gyógyászati segédeszköz forgalmazó szakképesítés Tőz-, munka-, környezetvédelem modul. 1. Egészségügyi Minisztérium Szolgálati titok! Titkos! Érvényességi idı: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének idıpontjáig minısítı neve: Vízvári László minısítı beosztása: fıigazgató JVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

Szerelési és kezelési útmutató

Szerelési és kezelési útmutató USB-RS485 USB-s RS485 konverter Szerelési és kezelési útmutató EUROPROX Bt. E-mail: europrox@enternet.hu E01-07001-0A T A R T A L O M 1. Általános termékismertetı...3 2. Telepítés, üzembe helyezés...3

Részletesebben

Gépjármő-eredetiségvizsgálatot végzık felelısségbiztosítása Általános szerzıdési feltételek

Gépjármő-eredetiségvizsgálatot végzık felelısségbiztosítása Általános szerzıdési feltételek Gépjármő-eredetiségvizsgálatot végzık felelısségbiztosítása Általános szerzıdési feltételek I. A biztosítás tárgya 1. Az Allianz Hungária Biztosító Részvénytársaság (1054 Budapest, V. kerület, Bajcsy-

Részletesebben

A jel melléklet Szolgáltatással kapcsolatos távközlési alapfogalmak Árprés: Egyéni el fizet Elektronikus hírközlési építmény

A jel melléklet Szolgáltatással kapcsolatos távközlési alapfogalmak Árprés: Egyéni el fizet Elektronikus hírközlési építmény 1. Árprés: olyan versenykorlátozó helyzet, amelyben egy hatékonyan mőködı szolgáltató az árrés szőkösségébıl következıen nem képes a hálózati szolgáltatás igénybevételével a hálózati szolgáltatást nyújtó

Részletesebben

MŰSZAKI SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY

MŰSZAKI SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Megbízó: Lombard Lízing Zrt. Szeged Szemle helyszíne: Székesfehérvár MŰSZAKI SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY KRG-620 frsz-ú VOLKSWAGEN TRANSPORTER 7HK típusú jármő esetében. Az állapotlap 8 oldalt tartalmaz. Készítette:

Részletesebben

Készítette: Soóky István biztosítási szaktanácsadó közlekedési mőszaki tanár igazságügyi gépjármő szakértı

Készítette: Soóky István biztosítási szaktanácsadó közlekedési mőszaki tanár igazságügyi gépjármő szakértı VÉLEMÉNYEK ÉS JAVASLATOK A PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETÉNEK KONZULTÁCIÓS ANYAGA A BIZTOSÍTÁSI KÁRRENDEZÉSI GYAKORLAT LEHETSÉGES ÜGYFÉLSZEMPONTÚ JAVÍTÁSÁRÓL KIADOTT TÉMAKÖRHÖZ Készítette: Soóky

Részletesebben

TOMORI PÁL FİISKOLA SZABÁLYZAT A HALLGATÓI BALESETEK MEGELİZÉSÉVEL KAP- CSOLATOS ÉS A BEKÖVETKEZETT BALESETEK ESE- TÉN KÖVETENDİ ELİÍRÁSOKRÓL

TOMORI PÁL FİISKOLA SZABÁLYZAT A HALLGATÓI BALESETEK MEGELİZÉSÉVEL KAP- CSOLATOS ÉS A BEKÖVETKEZETT BALESETEK ESE- TÉN KÖVETENDİ ELİÍRÁSOKRÓL TOMORI PÁL FİISKOLA SZABÁLYZAT A HALLGATÓI BALESETEK MEGELİZÉSÉVEL KAP- CSOLATOS ÉS A BEKÖVETKEZETT BALESETEK ESE- TÉN KÖVETENDİ ELİÍRÁSOKRÓL Változat száma: 1. Elfogadás dátuma: 2008. május 29. Határozat

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 30/2009.(XII. 18.) rendelete

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 30/2009.(XII. 18.) rendelete Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 30/2009.(XII. 18.) rendelete Hatályos: 2012. október 1-tıl. Egységesítve:2012. szeptember 28. a szociális rászorultságtól függı pénzbeli és természetben

Részletesebben

Módosításokkal Egységes Szerkezetbe Foglalt Tájékoztató Az Európa Ingatlanbefektetési Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozataláról

Módosításokkal Egységes Szerkezetbe Foglalt Tájékoztató Az Európa Ingatlanbefektetési Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozataláról Módosításokkal Egységes Szerkezetbe Foglalt Tájékoztató Az Európa Ingatlanbefektetési Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozataláról Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete engedélyének száma:

Részletesebben

Felvonó felújítás, modernizálás helyzete Magyarországon

Felvonó felújítás, modernizálás helyzete Magyarországon Felvonó felújítás, modernizálás helyzete Magyarországon Siófok 2014. május 05. Gyökér Imre tanúsítási csoportvezetı Tel: 30 / 530-2592 30 / 267-6383 E-mail: gyoker.imre@emi-tuv.hu Gyors áttekintés Az országban

Részletesebben

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. március 28.

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. március 28. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. március 28. Az ülésen hozott rendelet, és határozatok száma és tárgya: Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének

Részletesebben

A GVH álláspontja az OTP lakáscélú jelzáloghitelek piacán vállalt kötelezettségeivel kapcsolatban

A GVH álláspontja az OTP lakáscélú jelzáloghitelek piacán vállalt kötelezettségeivel kapcsolatban A GVH álláspontja az OTP lakáscélú jelzáloghitelek piacán vállalt kötelezettségeivel kapcsolatban A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) az elmúlt napokban több forrásból észlelte, hogy az OTP Bank Nyrt. lakáshitel

Részletesebben