A hatósági géphigiéniai minısítési eljárás

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A hatósági géphigiéniai minısítési eljárás"

Átírás

1 A hatósági géphigiéniai minısítési eljárás Egy gép, berendezés vagy eszköz higiéniailag akkor felel meg a jogszabályi követelményeknek, ha azonosítható, ha rendelkezik a megfelelıségét tanúsító dokumentummal, megfelelı higiéniai és mőszaki állapotban van, rendeltetésszerően használják azt, valamint biztosítható annak szükségszerő karbantartása, tisztítása. A évi XLVI törvény az élelmiszerlánc és hatósági felügyeletérıl 35 (4) bekezdése alapján az élelmiszer-ipari gépeket, berendezéseket higiéniai alkalmasság szempontjából vizsgálni szükséges, amely az élelmiszerláncfelügyeleti szerv feladata. Az EU 98/37/ EK irányelve és 1935/2004 rendelete alapján pedig minden élelmiszergépnek, berendezésnek rendelkeznie kell a higiéniai alkalmasságot tanúsító dokumentummal. A hatósági géphigiéniai minısítési eljárás három részbıl tevıdik össze. A mőszaki dokumentáció áttanulmányozása Helyszíni szemle Hatósági géphigiéniai minısítı bizonyítvány kiadása Az eljárás elsı részében a gép, berendezés mőszaki dokumentációjának áttanulmányozása történik. Ennek során az ügyfél által beküldött dokumentumok alapján (anyagtanúsítványok, mőszaki leírás, mőködési elv, mőszaki rajzok, tisztítási és karbantartási dokumentumok, stb.) felmérjük azt, hogy a gép, berendezés elviekben alkalmas-e arra, hogy élelmiszert állítsanak elı vele, azaz hogy a felhasznált (elsısorban a terméktereket alkotó) anyagok nem befolyásolják-e az elıállítandó élelmiszer minıségét, hogy a gép mőszaki megoldásai nem okozhatják-e a termék szennyezıdését pl.: kenıanyagokkal. Vizsgáljuk azt is, hogy a rendeltetésszerő használat során bekövetkezı természetes szennyezıdés hogyan, és milyen hatásfokkal tisztítható, illetve, hogy a gyártó által kidolgozott tisztítási módszerek megfelelıen hatékonyak-e. Amennyiben egyedi és/vagy korábban gyártott gépek minısítését az üzemeltetı kéri, vizsgáljuk azt is, hogy az adott gép hogyan illeszkedik a technológiai folyamatba, milyen

2 mőszaki és higiéniai állapotban van, illetve, hogy az üzemeltetı milyen takarítási protokollt és milyen hatékonysággal végez. Ha a Hivatal részére megküldött dokumentáció nem egyértelmő, hiányos, nem biztosítja a gép, berendezés teljes körő megismerését, akkor a Hatóság hiánypótlásra szólítja fel az ügyfelet. A dokumentáció áttanulmányozása után kerül sor a gép, berendezés, eszköz helyszíni vizsgálatára. A helyszíni vizsgálat során a gépet üzemszerő mőködés közben vizsgáljuk. Amennyiben a gép, berendezés tisztítására nem CIP rendszert használnak, illetve a megfelelı tisztításhoz annak bizonyos mértékő szétszerelésére van szükség, a helyszíni vizsgálat alkalmával szükségszerő annak bizonyítása, hogy az üzemeltetı el tudja végezni a rutin takarításhoz szükséges szétszerelést. A helyszínen vizsgáljuk azt is, hogy a gép mőködéséhez, üzemszerő tisztításához minden feltétel adott-e az üzemben (biztosított-e a kellı megvilágítás, szükség szerint az ivóvíz minıségő víz csatlakozása, valamint a szennyezett víz megfelelı elvezetése), van-e elegendı hely a gép megbontásához, illetve, hogy a védelmi eszközök (rácsok, térelhatárolók, burkolatok, stb.) nem akadályozzák-e a rutinszerő tisztítást. Az eljárás harmadik lépése a jegyzıkönyv és a szakvélemény elkészítése, illetve a gép minısítése. A helyszíni szemlérıl készült hatósági géphigiéniai vizsgálati jegyzıkönyv megállapításai, valamint az elızetesen beküldött dokumentáció elemzése után az MGSZH Központ ÉTbI Mőszakitechnológiai Laboratórium szakvéleményt ad a berendezés higiéniai megfelelıségérıl. A szakvélemény végsı megállapítása lehet megfelelés, feltételes megfelelés vagy nem megfelelés. Megfelelés esetén az MGSZH Központ a hivatalos eljárásban meghatározott feltételekkel Hatósági géphigiéniai bizonyítványt állít ki. Feltételekkel megfelelt. Ebben az esetben a gép, berendezés vagy eszköz alapvetıen megfelel élelmiszer elıállítására, tárolására, szállítására, stb., ugyanakkor kisebb higiéniai javítások, mőszaki változtatások szükségesek a teljesen biztonságos mőködtetéshez. A jegyzıkönyvben leírt módosítások, javítások megtörténtének visszaellenırzését a hibák súlyosságától függıen a megyei Élelmiszerbiztonsági Hatóságok végzik.

3 Nem megfelelés esetén az MGSZH Központ ÉTbI a hatósági higiéniai vizsgálati jegyzıkönyvben dokumentálja a nem megfelelést, és az ügyfélt a jegyzıkönyvben meghatározott helyesbítésre szólítja fel 60 napos határidıvel. Az élelmiszerbiztonságot súlyosan befolyásoló esetben a gép, berendezés mőködtetését, és/vagy a teljes, az adott géphez köthetı termelı tevékenységet a helyesbítés megtörténtéig felfüggesztheti, vagy meg is tilthatja. A helyesbítések megtörténtét amennyiben szükséges ismételt helyszíni vizsgálat lefolytatása során is ellenırizni kell. Az ismételt helyszíni vizsgálat díja a már korábban említettekhez hasonlóan szintén az élelmiszer-ellenırzési igazgatási szolgáltatási díjakról szóló rendelet szerint kerül megállapításra. Amennyiben az ismételt vizsgálat ugyancsak elutasítással végzıdik, az ügyfélt újabb helyesbítésre kell felszólítani, amelynek határideje 30 nap. Harmadszori elutasítás esetén az ügyfél tevékenységét fel kell függeszteni. A maximálisan háromszori helyesbítési lehetıség a prototípusok kifejlesztése során történı higiéniai alkalmassági vizsgálatokra, szakértıi vélemények kiadására nem vonatkozik. A hatósági géphigiéniai minısítési eljárás díjköteles. Az eljárás díjszabása az élelmiszerellenırzési igazgatási szolgáltatási díjakról szóló rendelet szerinti óradíj, valamint a személyi kiadások (utazási költség, szállásköltség, napidíj) együttesen számított összege. A hatósági géphigiéniai bizonyítvány érvényessége maximum 5 év a gép mőszaki állapotától, korától függıen. Lejárt bizonyítvány esetén a gép, berendezés nem használható, a vizsgálatot újra le kell folytatni. A géphigiéniai minısítési eljárást minden, az élelmiszerekkel érintkezésbe kerülı gép esetében le kell folytatni. Új gép, berendezés, eszköz esetében, ha az rendelkezik érvényes EK megfelelıségi nyilatkozattal, a hatósági géphigiéniai minısítés egyszerősített eljárásban is lefolytatható. A gyártói EK megfelelıségi nyilatkozat a gyártástól (nyilatkozat kiadásától) számított 5 évig fogadható el. Az öt év letelte után új, hivatalos nyilatkozatot kell a gyártótól beszerezni. Amennyiben ez nem lehetséges (a gyártó megszőnt, a típus már nem gyártják, stb.) a hatósági higiéniai vizsgálatot rendes eljárásban kell lefolytatni.

4 A hatósági géphigiéniai minısítı bizonyítvány érvényessége A hatósági géphigiéniai minısítı bizonyítvány érvényessége 5 év: Ha a gépet az EU-ban gyártották, rendelkezik érvényes EK megfelelıségi nyilatkozattal, és kora nem több, mint 10 év; Ha a gépet nem az EU-ban gyártották, és kora nem több, mint 5 év; Egyedi (saját) tervezéső és gyártású gépek esetében, ha a gép kora nem haladja meg az 5 évet; A hatósági géphigiéniai minısítı bizonyítvány érvényessége 3 év: Ha a gépet az EU-ban gyártották, nem rendelkezik érvényes EK megfelelıségi nyilatkozattal, és/vagy öregebb 10 évnél; Ha a gépet nem az EU-ban gyártották, öregebb 5 évnél Egyedi (saját) tervezéső és gyártású gépek esetében, ha öregebb 5 évnél Egyedi esetekben a fentebb leírt 5 illetve 3 évnél rövidebb és hosszabb érvényességi idı is meghatározható, amennyiben a gép, berendezés, eszköz mőszaki megoldásai, mőszaki állapota, kora ezt indokolttá teszi. A géphigiéniai minısítı okirat típusa A géphigiéniai minısítı okiratnak két típusát állítja ki a Hivatal. Az egyik a Hatósági Géphigiéniai Típusminısítı Bizonyítvány, amely egy géptípusra, típus családra, illetve a bemutatott géppel mindenben megegyezı darabokra érvényes. Ilyet gyártók, forgalmazók szoktak kérni, hogy ezzel igazolják az ügyfél felé a berendezés élelmiszeripari megfelelıségét. Ilyen bizonyítvány birtokában a megvásárolt gépet nem kell külön hatóságilag minısíttetni. A Hatósági Géphigiéniai Típusminısítı Bizonyítvány 5 évig érvényes.

5 A másik a Hatósági Géphigiéniai Minısítı Bizonyítvány, amelyet egyedileg gyártott gépek, régi, esetleg nem beazonosítható gépek esetében állítja ki a Hatóság, amennyiben az megfelel a higiéniai követelményeknek. Ebben az esetben a helyszínen a higiéniai megfelelıség mellett vizsgáljuk a gép aktuális higiéniai állapotát, az alkalmazott tisztítási protokoll megfelelıségét, a géphez tartozó infrastruktúrát (megvilágítás, elhelyezés, hozzáférhetıség, technológiai illeszkedés, rendeltetésszerő használat, stb.) is. Régi, nem azonosítható gépek esetén, amennyiben a felhasznált, termékkel érintkezı anyagok nem azonosítható egyértelmően szükség lehet laboratóriumi anyagvizsgálatra, amelyet a Hivatal, vagy független laboratórium végezhet. Letölthetı dokumentumok:

A tőzvédelmi tanúsítási rendszer mőködése Magyarországon

A tőzvédelmi tanúsítási rendszer mőködése Magyarországon A tőzvédelmi tanúsítási rendszer mőködése Magyarországon A tőzvédelmi törvény értelmében a Magyarországon forgalomba hozni csak olyan tőzoltótechnikai terméket, tőz- vagy robbanásveszélyes készüléket,

Részletesebben

Helyi termelıi piac jó higiéniai gyakorlat útmutató

Helyi termelıi piac jó higiéniai gyakorlat útmutató Helyi termelıi piac jó higiéniai gyakorlat útmutató 2012. november 1/151 A helyi termelıi piacokra, mint a mozgó és/vagy ideiglenes elıállító- és forgalmazó helyekre vonatkozó követelmények jó higiéniai

Részletesebben

(közbeszerzési eljárás eredményeképpen kötött szerzıdés)

(közbeszerzési eljárás eredményeképpen kötött szerzıdés) Száma: 09000-0/15/64/2013. ált. VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS (közbeszerzési eljárás eredményeképpen kötött szerzıdés) Amely létrejött egyrészrıl a HAJDÚ-BIHAR MEGYEI RENDİR-FİKAPITÁNYSÁG (székhelye: 4024 Debrecen,

Részletesebben

KÉPZÉSI ANYAG ÜGYFÉLSZOLGÁLATI- ÜGYFÉLKAPCSOLATI PROGRAM: FOGYASZTÓVÉDELEM TANÁCSADÓKNAK

KÉPZÉSI ANYAG ÜGYFÉLSZOLGÁLATI- ÜGYFÉLKAPCSOLATI PROGRAM: FOGYASZTÓVÉDELEM TANÁCSADÓKNAK KÉPZÉSI ANYAG ÜGYFÉLSZOLGÁLATI- ÜGYFÉLKAPCSOLATI PROGRAM: FOGYASZTÓVÉDELEM TANÁCSADÓKNAK TARTALOMJEGYZÉK 0 A kezdetek... 2 1 Hazai fogyasztóvédelmi intézményrendszer... 3 1.1. Fogyasztóvédelem... 3 1.2.

Részletesebben

Növényvédelmi gépek kötelező típusminősítési eljárása

Növényvédelmi gépek kötelező típusminősítési eljárása Növényvédelmi gépek kötelező típusminősítési eljárása Vonatkozó jogszabályok: 2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 43/2010.

Részletesebben

elhangzott előadás MKVK PTT Tagozatának 2010. december 9-i rendezvényén A MER szabályzat szükségessége, a csatolt szabályzat jellemzıi:

elhangzott előadás MKVK PTT Tagozatának 2010. december 9-i rendezvényén A MER szabályzat szükségessége, a csatolt szabályzat jellemzıi: A MER szabályzat szükségessége, a csatolt szabályzat jellemzıi: Alapvetı követelmény, hogy minden könyvvizsgáló megértse a standardok lényegét és a saját lehetıségei alapján, a saját megbízóira tekintettel

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Hulladékhasznosítási célú technológia fejlesztés c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP-2009-2.1.4./H

Részletesebben

312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet

312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenırzésekrıl, valamint az A Kormány az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. (1) bekezdés 3.,

Részletesebben

16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet

16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet 16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet a 2007-2013 idıszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. Gazdaságfejlesztési Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. Gazdaságfejlesztési Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ Gazdaságfejlesztési Operatív Program Akkreditált klaszterek vállalati innovációjának támogatása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP-2008-1.3.1/B A projektek az Európai

Részletesebben

/2008. (...) FVM rendelete. az állatgyógyászati termékekrıl

/2008. (...) FVM rendelete. az állatgyógyászati termékekrıl 1 Tervezet! A földmővelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2008. (...) FVM rendelete az állatgyógyászati termékekrıl Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletérıl szóló 2008. évi XLVI. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ A BALATON FEJLESZTÉSI TANÁCS PÁLYÁZATI KIÍRÁSA A NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁMOGATÁSÁVAL PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ A családbarát szolgáltatások fejlesztésének támogatására kiírt

Részletesebben

31/1995. (VII. 25.) IKM rendelet. Vas- és Fémipari Szerelési Biztonsági Szabályzat kiadásáról. Melléklet a 31/1995. (VII. 25.

31/1995. (VII. 25.) IKM rendelet. Vas- és Fémipari Szerelési Biztonsági Szabályzat kiadásáról. Melléklet a 31/1995. (VII. 25. 31/1995. (VII. 25.) IKM rendelet Vas- és Fémipari Szerelési Biztonsági Szabályzat kiadásáról A munkavédelemrıl szóló 1993. évi XCIII. törvény 11. -ában kapott felhatalmazás alapján - az érdekelt miniszterekkel

Részletesebben

MÁTRACOMP KFT ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

MÁTRACOMP KFT ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK MÁTRACOMP KFT ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Internet hozzáférés, és helyhez kötött telefon szolgáltatásra 1. A Szolgáltató adatai 1.1. A Szolgáltató megnevezése, székhelye és levelezési címe A Szolgáltató

Részletesebben

Munkavéd. Szab. 2008 v.1.2. MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT

Munkavéd. Szab. 2008 v.1.2. MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT Munkavéd. Szab. 2008 v.1.2. MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT Munkavédelmi szabályzat Oldalszám:1 [51] Fejezet címe TARTALOMJEGYZÉK Oldalszám 1. A szabályzat célja 3 2. Alkalmazási terület, hatáskör... 3 3. Hivatkozások....

Részletesebben

PÁLYÁZZUNK EURÓPAI UNIÓS VÁLLALKOZÓI ALAPELVEK. Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara Országos Elnöksége

PÁLYÁZZUNK EURÓPAI UNIÓS VÁLLALKOZÓI ALAPELVEK. Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara Országos Elnöksége Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara Országos Elnöksége PÁLYÁZZUNK EURÓPAI UNIÓS VÁLLALKOZÓI ALAPELVEK Szerkesztette: Szécsi György személy- és vagyonır alelnök 2004. május 2 Tartalom

Részletesebben

6/2001. (III. 19.) GM rendelet. a mér eszközökr l és azok mérésügyi ellen rzésér l

6/2001. (III. 19.) GM rendelet. a mér eszközökr l és azok mérésügyi ellen rzésér l 6/2001. (III. 19.) GM rendelet a mér eszközökr l és azok mérésügyi ellen rzésér l A mérésügyr l szóló 1991. évi XLV. törvény végrehajtásáról rendelkez 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet (a továbbiakban:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁTATÁSRA. kivonata a 16/2003. IHM rendelet alapján

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁTATÁSRA. kivonata a 16/2003. IHM rendelet alapján ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁTATÁSRA kivonata a 16/2003. IHM rendelet alapján Cyber Systems Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság Hatályos: 2006.október 20.-tól A

Részletesebben

ÚJ SZÉCHENYI HITEL ÉS KOMBINÁLT MIKROHITEL TERMÉK- ÉS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÚJ SZÉCHENYI HITEL ÉS KOMBINÁLT MIKROHITEL TERMÉK- ÉS ÜZLETSZABÁLYZAT ALFÖLD-FAKTORING PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ ZRT. ÚJ SZÉCHENYI HITEL ÉS KOMBINÁLT MIKROHITEL TERMÉK- ÉS ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályba lépés dátuma: 2012. április 18. Kibocsátó: Alföld-Faktoring Zrt. Igazgatósága I.

Részletesebben

KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Hirdetmény száma: K.É. 19070/2009. Szociális helyiségek kialakítása és kutató szobák felújítása. 2009. AZ AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

Részletesebben

BÓLY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

BÓLY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA BÓLY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA INTERNET HOZZÁFÉRÉS-, ELLÁTÁS SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék... 1 1 A szolgáltató neve, címe... 3 2 A Szolgáltató

Részletesebben

Minıségirányítási Kézikönyv

Minıségirányítási Kézikönyv MAGYAR GÁZSZOLGÁLTATÓ KFT 8800 Nagykanizsa, Csengery út 9. 8331 Sümeg, Árpád u. 31. 8945 Bak, Kossuth u. 2/A 2100 Gödöllı, Szabó Pál u. 28. Tel 93/500-500; Fax 93/500-501 Minıségirányítási Kézikönyv A

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program Helyi hı és hőtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2009-4.2.0/A Érvényes:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA PC-PLANET Informatikai Kft. 5400 Mezıtúr, Dózsa György út 40. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA Hatályos: 2012. január 1-tıl. 1 Tartalomjegyzék 1 A SZOLGÁLTATÓ NEVE, SZÉKHELYE...3

Részletesebben

www.poligont.hu Micsoda az Irányítási Rendszerekben? Szakszótárból részletek 2010.07.30. 1/15 www.poligont.hu

www.poligont.hu Micsoda az Irányítási Rendszerekben? Szakszótárból részletek 2010.07.30. 1/15 www.poligont.hu www.poligont.hu Mi Micsoda az Irányítási Rendszerekben? Szakszótárból részletek 2010.07.30. 1/15 www.poligont.hu Kedves Olvasónk! Mikor 1994. évben belecsöppentem a szabványos ISO, akkor csak a minıségbiztosítási

Részletesebben

Útmutató a 2000 lakosegyenérték szennyezıanyagterhelés. szennyvízelvezetési és tisztítási megoldásainak kialakításához

Útmutató a 2000 lakosegyenérték szennyezıanyagterhelés. szennyvízelvezetési és tisztítási megoldásainak kialakításához Magyar Köztársaság Vidékfejlesztési Minisztérium Útmutató a 2000 lakosegyenérték szennyezıanyagterhelés alatti települések szennyvízelvezetési és tisztítási megoldásainak kialakításához 2010. június TARTALOM

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK (ÁSzF) Internet Szolgáltatáshoz VisData Informatikai Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. Készítés dátuma: 2010. augusztus 1. Hatályos: 2010.augusztus 1. napjától. - 1 - TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

1996. évi XXXI. törvény. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya

1996. évi XXXI. törvény. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya Az Országgyőlés az Alaptörvénybıl és a nemzetközi szerzıdésekbıl eredı feladatok teljesítése érdekében, az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztetı tüzek megelızése, a tőzeseteknél, a mőszaki mentéseknél

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI INFORMATIKAI BIZOTTSÁG. 25. számú Ajánlása. Magyar Informatikai Biztonsági Ajánlások (MIBA)

KÖZIGAZGATÁSI INFORMATIKAI BIZOTTSÁG. 25. számú Ajánlása. Magyar Informatikai Biztonsági Ajánlások (MIBA) KÖZIGAZGATÁSI INFORMATIKAI BIZOTTSÁG 25. számú Ajánlása Magyar Informatikai Biztonsági Ajánlások (MIBA) 25/1. Magyar Informatikai Biztonsági Keretrendszer (MIBIK) 25/1-2. kötet Informatikai Biztonság Irányítási

Részletesebben

Okirat ellenjegyzése

Okirat ellenjegyzése Elfogadva: 2007. november 19., 2008. március 31. Kihirdetve: IK 2008. évi 4. szám Hatályba lépés: 2008. április 30. Módosítva: 2009. április 22-i hatállyal Alkalmazás: A szabályzat rendelkezéseit a hatálybalépését

Részletesebben