A díj ellenében végzett személytaxi-szolgáltatás kezesi biztosítása. Szerzıdési feltételek

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A díj ellenében végzett személytaxi-szolgáltatás kezesi biztosítása. Szerzıdési feltételek"

Átírás

1 A díj ellenében végzett személytaxi-szolgáltatás kezesi biztosítása Szerzıdési feltételek

2 Jelen szerzıdés létrejött egyfelıl az Allianz Hungária Biztosító Rt. mint Biztosító (a továbbiakban: biztosító), valamint az ajánlatban megnevezett, jármővel díj ellenében személytaxi-szolgáltatást végzı jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkezı gazdasági társaság, illetve egyéni vállalkozó mint biztosított (a továbbiakban: biztosított) között a közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti jármővek üzemben tartásáról szóló 89/1988. (XII. 20.) MT rendelet (a továbbiakban: R) 5/A (3) bekezdés c./ pontjában - a biztosított tevékenysége folytatásának feltételeként - elıírt megfelelı pénzügyi teljesítıképesség igazolásához szükséges vagyoni biztosíték nyújtása céljából. Jelen szerzıdésben a biztosító arra vállal kötelezettséget, hogy biztosítási díj fizetése ellenében a biztosítási szerzıdésben meghatározott feltételek szerint és mértékben a biztosított helyett biztosítási szolgáltatásokat nyújt. I. Biztosított Jelen szerzıdés szerint biztosított az ajánlatban név szerint feltüntetett azon jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkezı gazdasági társaság illetve magánszemély, aki a Magyar Köztársaság területén jármővel díj ellenében személytaxi-szolgáltatást végez. II. Biztosítási esemény Jelen biztosítás szempontjából biztosítási eseménynek minısül a biztosított által üzemeltetett gépjármőben utazó személy testi épségében, valamint vagyontárgyaiban az utazás idıtartama alatt a biztosított tevékenysége körében felmerülı okból bekövetkezı sérülés. III. Biztosítási szerzıdés létrejötte, a kockázatviselés kezdete és tartama 1. A biztosítási szerzıdés a felek írásbeli megállapodásával határozatlan idıtartamra jön létre. A biztosítás az azt követı napon lép hatályba, amikor a biztosított a díjat a biztosító számlájára vagy pénztárába befizeti. 2. A kockázatviselés kezdete a biztosítás hatálybalépésének napját követı nap 0 óra 00 perc. 3. A kockázatviselés tartama a biztosítás hatálybalépését követıen okozott, legkésıbb a szerzıdés megszőnését követı 24 órán belül bejelentett károk tekintetében áll fenn. 4. A biztosítási idıszak egy év, a biztosítási évforduló a kockázatviselés kezdetét követı hónap elsı napja feltéve, hogy a kockázatkezdet napja nem a hónap elsı napja; amennyiben a kockázatviselés kezdetének napja megegyezik a tárgyhónap elsı napjával, akkor ez a nap a biztosítási év kezdete is. 2/7

3 IV. Biztosítási szerzıdés területi hatálya A biztosítás hatálya a Magyar Köztársaság területére terjed ki. V. Kizárások Nem téríti meg a biztosító: 1. Az okozott kárt, ha a biztosított tevékenységét a vállalkozás nevére, meghatározott mőködési területre és a személytaxi forgalmi rendszámára szólóan kiállított taxiengedély, illetve a vállalkozás keretében foglalkoztatott gépjármővezetık nevére kiállított igazolvány hiányában végzi. 2. A taxiengedély, illetve a biztosított alkalmazásában álló gépkocsivezetı nevére kiállított igazolvány bevonásának hatálya alatt keletkezett károkat. 3. A károknak az adatközlıben megjelölt biztosítási összeget meghaladó részét, illetve a biztosítási esemény bekövetkezése és a biztosító szolgáltatása után a biztosítóval szemben fennálló visszafizetési kötelezettség teljesítését megelızıen fennálló, a biztosító által kifizetett kártérítési összeggel csökkentett biztosítási összeget meghaladó károkat. 5. A biztosítottra kiszabott kötbér, bírság vagy egyéb büntetés jellegő fizetési kötelezettségekbıl eredı összeget. 6. Abban az esetben felmerülı károkat, amelyben a személytaxi a taxiengedélyben meghatározott mőködési területen kívül nem írásban történı, vagy egyéb ellenırizhetı módon dokumentált elırendelés alapján vett fel utast. 7. Az olyan károkat, amelyek az üzemben tartó gépjármővek mőszaki állapotának rendszeres ellenırzésére vonatkozó, jogszabály által elıírt kötelezettsége megszegésébıl erednek. 8. A következményi károkat. 9. Mindazon károkat, amelyeket a káresemény idıpontjában más érvényes biztosítási szerzıdés alapján megtérültek, vagy a szerzıdés megkötése esetén megtérültek volna. 10. Az olyan károkat, amely háború, invázió, külsı ellenség cselekedetei, hadiállapot (függetlenül attól, hogy volt-e hadüzenet vagy sem), polgárháború, sztrájk, lázadás, forradalom, felkelés, katonai vagy bitorolt erı cselekedetei miatt következett be. 11. A bőncselekménnyel okozott károkat. 12. Az olyan károkat, amelyeket közvetlenül vagy közvetetten az alábbiak okoztak vagy ahhoz hozzájárultak: 3/7

4 a, atomenergia, vagy atomenergia felhasználásából származó nukleáris hulladék radioaktivitásából létrejövı ionizáció, sugárzás vagy szennyezıdés b, bármilyen atomtöltet vagy annak nukleáris alkotórészének radioaktív, szennyezı vagy más módon veszélyes sajátossága. VI. Biztosítási szolgáltatás 1. A biztosító a károkat a biztosított által meghatározott, és az ajánlatban feltüntetett biztosítási összegig - amelynek maximális összege nem haladhatja meg a hatályos jogszabály szerinti vagyoni biztosíték összegét - téríti meg. 2. A biztosító a biztosítási esemény bekövetkezése esetén a vagyoni biztosíték terhére kizárólag abban az esetben teljesít kifizetést, ha a biztosított bemutatja a vállalkozás székhelye szerint illetékes területi kereskedelmi és iparkamara (a továbbiakban: KIK) által adott taxiengedély érvényességérıl kiállított igazolást. 3. A biztosító a kárt attól az idıponttól számított 15 napon belül téríti meg, amikor a biztosított a kárrrendezéshez szükséges valamennyi dokumentumot a biztosító illetékes szervezeti egységének a rendelkezésére bocsátotta. 4. A biztosító a kárt forintban téríti meg. VII. Biztosítási díj 1. A díjalap a vállalkozás keretében üzemeltetett személytaxikban szállítható utasok férıhely száma alapján, az R. 5/A. figyelembevételével megállapított limitösszeg. 2. A díj mértéke a díjalapnak megfelelıen az ajánlatban rögzített. 3. Az elsı biztosítási idıszakra esı biztosítási díj a szerzıdés megkötésekor, a további díjak a biztosítási évforduló napján egy összegben elıre esedékesek. VIII. A biztosított kötelezettségei 1. A biztosított a biztosítási szerzıdés megkötése elıtt köteles a biztosítási ajánlatot a valóságnak megfelelıen kitölteni. 2. A biztosított a szerzıdés hatálya alatt köteles a biztosítási kockázat szempontjából lényeges körülmények változását a biztosító illetékes szervezeti egységének haladéktalanul bejelenteni. A változás-bejelentési kötelezettség körébe tartozik a vállalkozás részére kiadott taxiengedélyek kiadása, bevonása, a taxiengedélyek, igazolványok adatainak megváltozása. 3. A biztosított köteles a szerzıdés hatálya alatt a jogszabály szerinti vagyoni biztosítékot folyamatosan fenntartani úgy, hogy a biztosító szolgáltatása után, annak 4/7

5 napjától számított 5 banki napon belül a biztosítóval mint kezessel szemben fennálló visszafizetési kötelezettségét teljesíti. A visszafizetés átutalással történik. 4. Amennyiben a biztosított a jelen fejezetben meghatározott közlési és változás bejelentési kötelezettségének nem vagy késedelmesen tesz eleget, illetve, ha lényeges körülményt hallgat el és emiatt a kár keletkezésének körülményei kideríthetetlenekké válnak, a biztosító kötelezettsége nem áll be. IX. Kármegelızési és kárenyhítési kötelezettség 1. A biztosított köteles szolgáltatásának nyújtása során a tıle elvárható gondossággal eljárni. 2. A biztosítási esemény elhárítása és a kár mértékének enyhítése érdekében a biztosítottnak az adott helyzetben általában elvárható összes intézkedést meg kell tennie. X. A kárrendezési eljárás 1. A biztosított köteles a biztosítási eseményt a tudomásra jutástól számított öt munkanapon belül a biztosító szerzıdést kezelı egységének írásban bejelenteni. A kárbejelentésnek tartalmaznia kell a kár okozásának és bekövetkezésének idıpontját, helyét, körülményeit és becsült összegét. 2. A biztosított köteles a kárbejelentéshez csatolni valamennyi, a kárrendezéshez szükséges dokumentumot másolatban, ezek: a biztosítási eseményt tartalmazó részletes kárbejelentést (a kár okozásának, bekövetkezésének helye, ideje, a károsult személy adatai (név, lakcím) a kár becsült összege, a káresemény részletes leírása, az esetleges tanúk neve, lakcíme), a KIK-nek a biztosítási eseményt követıen kiállított igazolását a taxiengedély, illetve igazolvány érvényességérıl, valamint a KIK kár kifizetésre jogosító igazolását, tárgyrongálás esetén a megrongált tárgy azonosításához, illetve értékének meghatározásához szükséges dokumentumokat, a baleset következtében sérült ruházat pótlásának igazolt költségeit dokumentáló számlát, személyi sérülés esetén orvosi vagy kórházi kezelésrıl szóló számlát, látleletet, zárójelentést, amennyiben rendırhatósági vagy bírósági eljárást is lefolytattak, a nyomozást megszüntetı vagy megtagadó jogerıs határozatot, illetve a jogerıs bírósági határozatot. XI. A biztosító visszakövetelési joga A biztosító jogosult a biztosított részére készfizetı kezesként kifizetett biztosítási összeget az általános elévülési idın belül a biztosítottól visszakövetelni. 5/7

6 XII. A biztosítási szerzıdés megszüntetése és megszőnése 1. A jelen biztosítási szerzıdést bármely szerzıdı fél a biztosítási idıszak végére, 30 napos felmondási idıvel írásban felmondhatja. 2. A szerzıdés megszőnésének esetei: a./ A KIK fizetésre jogosító igazolása kiadásának napjára visszaható hatállyal, amennyiben a biztosított az VIII/3. pontban foglalt kötelezettségét megszegte. b./ A biztosítottól a KIK a vállalkozás valamennyi taxiengedélyét bevonta. c./ A KIK a biztosított valamennyi taxiengedély iránti kérelmét elutasította. d./ A biztosított a jármővel díj ellenében végzett személyszállító tevékenységét megszüntette. XIII. Biztosítási titok- és adatvédelmi szabályok 1. A biztosító jogszabály engedélye vagy kifejezett megállapodás hiányában a jelen szerzıdési feltételek szerint létrejövı biztosításra vonatkozóan, biztosítási titoknak minısülı adatot harmadik személy részére nem szolgáltathat ki. Biztosítási titok csak akkor adható ki harmadik személynek, ha a biztosító ügyfele vagy annak törvényes képviselıje a kiszolgáltatható biztosítási titokkört pontosan megjelölve, erre vonatkozóan írásban felmentést ad. A titoktartási kötelezettség nem áll fenn a biztosítóintézetekrıl és a biztosítási tevékenységrıl szóló többször módosított évi XCVI. törvény (Bit.) 97. -ában meghatározottaknak megfelelıen, a Bit 6. számú melléklete értelmében az ügyfél-tájékoztatóban felsorolt szervezetekkel és személyekkel szemben. 2. A biztosító személyes adatokat a biztosítási szerzıdés létrejötte, nyilvántartása és teljesítése érdekében kezel. Az adatszolgáltatás önkéntes, de a biztosítási ajánlaton rögzített egyes személyes adatok közlése nélkülözhetetlen a biztosítási szerzıdés létrejöttéhez. A biztosítóintézetekrıl és a biztosítási tevékenységrıl szóló évi XCVI. törvény 99. -a felhatalmazása alapján a biztosító és biztosítási ügynöke jogosult kezelni a biztosított (szerzıdı), a kedvezményezett és a károsult (a továbbiakban: ügyfél) adatait, valamint a biztosítási szerzıdéssel, annak létrejöttével, nyilvántartásával és a szolgáltatással összefüggı, a törvényben rögzített adatokat. Különleges személyes adatok kezeléséhez, illetıleg a személyes adatok külföldi biztosító adatkezelıhöz történı továbbításához az ügyfél írásbeli hozzájárulása szükséges. A biztosító, mint adatkezelı az adatok feldolgozásával a Hungária Biztosító Számítástechnikai Kft-t (1553 Budapest, Pf. 40.) bízza meg, amely szervezet az adatokat nyilvántartja. A biztosítási szolgáltatás teljesítéséhez igénybevett - posta útján 6/7

7 történı utalás vagy banki átutalás esetén - a Magyar Posta Rt. és a jogosult által megnevezett bank adatfeldolgozónak minısül. 3. A biztosító az ügynöke, illetve megbízottja a tevékenysége során tudomására jutott, biztosítási titoknak minısülı adatokat - a jogszabályban meghatározott eseteket kivéve - csak akkor hozhatja harmadik személy tudomására, ha a titoktartási kötelezettsége alól az érintett ügyféltıl a kiszolgáltatható titokkört megjelölve írásban felmentést kapott. A biztosító egyes biztosítási szolgáltatások során igénybe vesz külsı közremőködıket olyan esetekben, amikor a szolgáltatás nyújtásához a megbízott speciális szakértelmére van szükség. A megbízott személyes adatokat kezel és a törvény alapján titoktartásra kötelezett. Az ügyfél a saját személyes, nyilvántartott adatairól jogosult tájékoztatást kapni, kérésére adatait a biztosító nyilvántartásában módosíthatja. A biztosító az adatokat a biztosítási szerzıdés tartama alatt, és a szerzıdés megszőnését követıen a szerzıdésbıl származó követelések elıterjeszthetıségének, az elévülési idı lejártáig kezeli. XIV. Záró rendelkezés A jelen szerzıdésben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog szabályai irányadók. Allianz Hungária Biztosító Rt. 7/7

A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenységet folytató egyéni és társas vállakozások részére nyújtott felelısségbiztosítás

A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenységet folytató egyéni és társas vállakozások részére nyújtott felelısségbiztosítás A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenységet folytató egyéni és társas vállakozások részére nyújtott felelısségbiztosítás Általános szerzıdési feltételek HE-10284/2 1/16 Allianz

Részletesebben

Közúti árufuvarozók kezesi biztosítása Általános szerződési feltételek

Közúti árufuvarozók kezesi biztosítása Általános szerződési feltételek Közúti árufuvarozók kezesi biztosítása Általános szerződési feltételek 1/1AHE-13657/5 A jelen általános szerződési feltételekkel létrejött biztosítási szerződésben az Allianz Hungária Biztosító Zártkörű

Részletesebben

Munkáltatói felelısségbiztosítás. Szerzıdési feltételek

Munkáltatói felelısségbiztosítás. Szerzıdési feltételek Szerzıdési feltételek 1. A biztosítottak köre 1.1. A jelen szerzıdési feltételek alapján biztosított a szerzıdésben név szerint feltüntetett munkáltató. 2. A biztosítás tárgya, a biztosítási esemény 2.1.

Részletesebben

Casco biztosítási feltételek

Casco biztosítási feltételek Casco biztosítási feltételek Ügyfél-tájékoztató, Hasznos tudnivalók ÜFTK212 Általános Vagyonbiztosítási Feltételek ÁVF02 Casco biztosítás Különös Feltételek CASKF212 Alkalmazandó: 2010.11.01-tıl Tisztelt

Részletesebben

szakmai felelõsségbiztosítása

szakmai felelõsségbiztosítása Igazságügyi felcím szakértõk szakmai felelõsségbiztosítása Általános ALCÍMszerzõdési feltételek AHE 12310/2 1/10 I. A biztosítás tárgya 1. Az Allianz Hungária Biztosítási Zrt. a céget nyilvántartó bíróság:

Részletesebben

Hivatalos közbeszerzési tanácsadók felelõsségbiztosítása

Hivatalos közbeszerzési tanácsadók felelõsségbiztosítása felcím Hivatalos közbeszerzési tanácsadók felelõsségbiztosítása Szerzõdési feltételek ALCÍM 1/11 I. A biztosítás tárgya 1. Az Allianz Hungária Biztosító Zártkörû Részvénytársaság a céget nyilvántartó bíróság:

Részletesebben

AIM Kötelezı gépjármő-felelısségbiztosítás általános szerzıdési feltételei

AIM Kötelezı gépjármő-felelısségbiztosítás általános szerzıdési feltételei AIM Kötelezı gépjármő-felelısségbiztosítás általános szerzıdési feltételei Köszönjük, hogy az AIM Általános Biztosító Zrt. kötelezı gépjármő-felelısségbiztosítását választotta. Üdvözöljük ügyfeleink körében!

Részletesebben

Harmadik személy által elrendelt termékvisszahívás (third party recall) biztosítása

Harmadik személy által elrendelt termékvisszahívás (third party recall) biztosítása felcím Harmadik személy által elrendelt termékvisszahívás (third party recall) biztosítása Kiegészítõ biztosítás a termékfelelõsség-biztosításhoz ALCÍM Általános szerzõdési feltételek 1/11 I. A biztosítás

Részletesebben

Nemzetközi közúti árufuvarozói felelősségbiztosítás Általános szerződési feltételek

Nemzetközi közúti árufuvarozói felelősségbiztosítás Általános szerződési feltételek Nemzetközi közúti árufuvarozói felelősségbiztosítás Általános szerződési feltételek 1. A BIZTOSÍTÁS TÁRGYA 1.1. Az Allianz Hungária Biztosító Rt. a jelen biztosítási szerződés alapján a 7. pontban foglalt

Részletesebben

MAI CASCO Általános gépjármőbiztosítási feltételek (AIM-MAI-ÁGF)

MAI CASCO Általános gépjármőbiztosítási feltételek (AIM-MAI-ÁGF) MAI CASCO Általános gépjármőbiztosítási feltételek (AIM-MAI-ÁGF) Ezen általános feltételek alapján az AIM Általános Biztosító Zrt. (továbbiakban: Biztosító) az egyes biztosítások különös feltételei szerint

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek Szakmai felelősségbiztosítás Könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásába vett könyvvizsgálók, könyvelők, adótanácsadók, adószakértők, okleveles adószakértők, bérszámfejtők

Részletesebben

Lendület Balesetbiztosítás Általános és Különös Szerzıdési Feltételek és Ügyféltájékoztató

Lendület Balesetbiztosítás Általános és Különös Szerzıdési Feltételek és Ügyféltájékoztató Lendület Balesetbiztosítás Általános és Különös Szerzıdési Feltételek és Ügyféltájékoztató FONTOS INFORMÁCIÓK Tisztelt Ügyfelünk! Köszönjük, hogy megtisztelt minket bizalmával és örömünkre szolgál, hogy

Részletesebben

CASCO Általános gépjármő-biztosítási feltételek

CASCO Általános gépjármő-biztosítási feltételek 1097 Budapest, Lónyay u. 12. Tel./ fax: 312-3610, 302-2467 CASCO Általános gépjármő-biztosítási feltételek Ezen Általános feltételek alapján a Szerzıdı/Biztosított által megfizetett biztosítási díj ellenében

Részletesebben

Általános biztosítási feltételek Felelősségbiztosítások

Általános biztosítási feltételek Felelősségbiztosítások Általános biztosítási feltételek Felelősségbiztosítások Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 2. A biztosítási összeg... 6 3. A biztosítási fedezetből kizárt károk... 7 4. A biztosítási díj...

Részletesebben

Általános Biztosítási Feltételek (mindkét biztosító szolgáltatására egyaránt vonatkoznak)

Általános Biztosítási Feltételek (mindkét biztosító szolgáltatására egyaránt vonatkoznak) A CARDIF Életbiztosító Zrt. és a CARDIF Biztosító Zrt. csoportos hitelfedezeti biztosításának általános feltételei a Budapest Autófinanszírozási Zrt. gépjármőhitel,- és lízingszerzıdéseihez Általános Biztosítási

Részletesebben

UNION UtasPillér utasbiztosítás sportszövetségek számára Biztosítási Feltételek

UNION UtasPillér utasbiztosítás sportszövetségek számára Biztosítási Feltételek UNION UtasPillér utasbiztosítás sportszövetségek számára Biztosítási Feltételek Az UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. (továbbiakban: Biztosító) az UNION UtasPillér utasbiztosítás sportszövetségek

Részletesebben

felcím kezesi biztosítása ALCÍM Ügyfél-tájékoztató AHE - 13659/5 1/5

felcím kezesi biztosítása ALCÍM Ügyfél-tájékoztató AHE - 13659/5 1/5 Közúti felcím árufuvarozók kezesi biztosítása Ügyfél-tájékoztató ALCÍM 1/5 A biztosítási díj összege egy biztosítási idõszakon belül a biztosító által egyoldalúan nem módosítható. Kivételes esetben, ha

Részletesebben

Mezõgazdasági növény-, állat- és vagyonbiztosítások

Mezõgazdasági növény-, állat- és vagyonbiztosítások felcím Mezõgazdasági növény-, állat- és vagyonbiztosítások Általános biztosítási feltételek ALCÍM 1/13 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések.............................3 1.1. A biztosítás tárgya

Részletesebben

a gépjármő üzemben tartójának kötelezı felelısségbiztosításáról szóló 190/2004. (VI. 8.) Korm. rendelet módosításáról

a gépjármő üzemben tartójának kötelezı felelısségbiztosításáról szóló 190/2004. (VI. 8.) Korm. rendelet módosításáról 134/2007. (VI. 13.) Korm. rendelet a gépjármő üzemben tartójának kötelezı felelısségbiztosításáról szóló 190/2004. (VI. 8.) Korm. rendelet módosításáról A biztosítókról és a biztosítási tevékenységrıl

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNÖS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK EUB2012-02GEN

ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNÖS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK EUB2012-02GEN ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNÖS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK () Jelen általános biztosítási feltételek (a továbbiakban: általános feltételek) és különös biztosítási feltételek (a továbbiakban: különös feltételek) - ellenkezı

Részletesebben

Optimális Hitelfedezeti Biztosítás Általános Feltételek

Optimális Hitelfedezeti Biztosítás Általános Feltételek Optimális Hitelfedezeti Biztosítás Általános Feltételek Csoportos élet-, baleset- és betegségbiztosítás általános feltételei Általános rendelkezések 1. A jelen általános feltételek az Groupama Biztosító

Részletesebben

Általános vagyonbiztosítási feltételek (ÁVF)

Általános vagyonbiztosítási feltételek (ÁVF) Általános vagyonbiztosítási feltételek (ÁVF) Generali-Providencia Biztosító Zrt. 1066 Budapest, Teréz krt. 42 44. TeleCenter: (06-40) 200-250 Ezen általános feltételek alapján a Generali-Providencia Biztosító

Részletesebben

UniCredit Jelzáloghitelekhez kapcsolódó csoportos hitelfedezeti életbiztosítás feltételei

UniCredit Jelzáloghitelekhez kapcsolódó csoportos hitelfedezeti életbiztosítás feltételei UniCredit Jelzáloghitelekhez kapcsolódó csoportos hitelfedezeti életbiztosítás feltételei A jelen biztosítási feltételek (a továbbiakban: Biztosítási Feltételek) az UniCredit Bank Hungary Zrt. (a továbbiakban:

Részletesebben

A CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. Pannónia 3D Lakásbiztosítás

A CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. Pannónia 3D Lakásbiztosítás A CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. Pannónia 3D Lakásbiztosítás Ügyfél-tájékoztató és biztosítási szerződési feltételek Készítette: Mezey Rita Közreműködött: Dr. Poór Rita, Tuskán Mária,

Részletesebben

VICTORIA uro Gold. VICTORIA uro Gold egyszeri díjas, befektetési egységekhez kötött életbiztosítás feltételei és ügyféltájékoztatója

VICTORIA uro Gold. VICTORIA uro Gold egyszeri díjas, befektetési egységekhez kötött életbiztosítás feltételei és ügyféltájékoztatója EIGB1009V01 1/11 Ny.sz.: 1012V01 egyszeri díjas, befektetési egységekhez kötött életbiztosítás feltételei és ügyféltájékoztatója Tartalomjegyzék: A szerzıdéssel kapcsolatos fogalmak Eszközalap: A biztosító

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNÖS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (EUB2011-01U1)

ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNÖS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (EUB2011-01U1) ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNÖS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (EUB2011-01U1) Jelen általános biztosítási feltételek (a továbbiakban: általános feltételek) és különös biztosítási feltételek (a továbbiakban: különös feltételek)

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNÖS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK EUB2009-09U1

ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNÖS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK EUB2009-09U1 ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNÖS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK () Jelen általános biztosítási feltételek (a továbbiakban: általános feltételek) és különös biztosítási feltételek (a továbbiakban: különös feltételek) - ellenkezı

Részletesebben

Üzletszabályzat és megbízási feltételek

Üzletszabályzat és megbízási feltételek Üzletszabályzat és megbízási feltételek (ÜSZ 2010/1) A jelen Üzletszabályzat azokat a rendelkezéseket tartalmazza, amelyeket az Espediente Biztosítási Alkusz Kft.-vel az internet közcélú hálózatán elérhetı

Részletesebben

A Global II. és Global Premium II. külföldre utazók biztosításának szerződési feltételei

A Global II. és Global Premium II. külföldre utazók biztosításának szerződési feltételei A Global II. és Global Premium II. külföldre utazók biztosításának szerződési feltételei A jelen szerződési feltételek a Global II. és Global Premium II. külföldre utazók biztosításának együttes feltételeit

Részletesebben

Allianz Aktív Plusz kiegésztő biztosítás Terméktájékoztató és biztosítási feltételek

Allianz Aktív Plusz kiegésztő biztosítás Terméktájékoztató és biztosítási feltételek Allianz Aktív Plusz kiegésztő biztosítás Terméktájékoztató és biztosítási feltételek Terméktájékoztató az Allianz Aktív Plusz kiegészítő biztosításról Tisztelt Ügyfelünk! Szeretnénk megismertetni gépjármű-felelősségbiztosítással

Részletesebben