OTSZ VILLÁMVÉDELEM. Elemzés és módosítási javaslat

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "OTSZ VILLÁMVÉDELEM. Elemzés és módosítási javaslat"

Átírás

1 OTSZ Elemzés és módosítási javaslat

2 OTSZ 3. rész Elemzés Válasz a következı kérdésekre: - a szabályzat tartalmaz-e szabványhivatkozásokat - a hivatkozások megfelelnek-e az európai elveknek és az európai gyakorlatnak (Új megközelítés) - a szabályzat tartalmaz-e részletes, szabványjellegő követelményeket, mőszaki feltételeket

3 OTSZ 3. rész Elemzés 2. cím, 3.4. pont Magas környezet becsapási veszélyt csökkentı hatásával lehet számolni az olyan épület és egyéb építmény esetében, amelyek környezetében levı épületek, építmények vagy tárgyak (mőtárgyak vagy tereptárgyak) hatására az MSZ EN szabvány szerint meghatározott villámvédelmi egyenértékő területe a sík területen ezek nélkül adódó egyenértékő területnek a tizedrésze alá csökken. A szövegben lévı egyetlen szabványhivatkozás pontatlan (helyesen MSZ EN ) és indokolatlan is.

4 OTSZ 3. rész Elemzés A 9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelettel kiadott OTSZ 3. rész villámvédelemre vonatkozó III. fejezete kisebb változtatásokkal továbbra is a már visszavont MSZ 274 sorozaton alapul. A szabványokból a rendeletbe átvett mőszaki követelmények alkalmazása így kötelezı, ami ellentétes az európai harmonizációs elvekkel. A augusztus 1-jén megjelent új európai villámvédelmi szabványsorozat az MSZ EN az MSZ 274 sorozattól, illetve így az OTSZ-tıl eltérı alapelvekre épülve határozza meg a villámvédelem szükséges alkalmazására, a kialakítására és ellenırzésére vonatkozó követelményeket. Az ellentmondások nem tarthatóak fenn.

5 A 3. pont tárgya az ideiglenes és állandó jellegő építmények villámvédelmi berendezéseire vonatkozó elıírások meghatározása. Nem terjed ki a hatálya a 3. pontnak a vasúti rendszerek, a jármővek, hajók, repülıgépek, a földalatti nagynyomású csıvezetékek, az építményhez nem csatlakozó csıvezetékek, energetikai és távközlési hálózatok villámvédelmi elıírásainak meghatározására.

6 A villámvédelmi berendezés létesítésének célja: Az építményeket (vagy az építményekhez csatlakozó hálózatokat) vagy azok környezetét érı villámcsapásoknak az emberekre, magukra az építményekre, a bennük lévı javakra és villamos berendezésekre, valamint a csatlakozó vezetékekre gyakorolt veszélyeinek csökkentésére villámvédelmi intézkedéseket kell alkalmazni.

7 A villámvédelem szükségessége: A védelem szükségességét, a megvalósított védelmi intézkedések gazdasági elınyét és a megfelelı védelmi intézkedéseket kockázatelemzéssel kell meghatározni. A kockázatelemzésre az MSZ EN szabvány elıírásai az irányadóak. Különleges esetekben az illetékes hatóság elıírhatja a villámvédelem szükségességét kockázatelemzés nélkül is.

8 A villámvédelmi fokozat elıírása: Azokhoz az építményekhez, amelyeknél az elemzéssel meghatározott kockázat az emberi élet elvesztésére nagyobb, mint 10-5, a közszolgáltatás kiesésére nagyobb, mint 10-3 a kulturális örökség megsemmisülésére nagyobb, mint 10-3 vagy más jogszabály, illetve hatósági intézkedés elıírja, az építmény védelmére az elıírt vagy annál kisebb kockázati értéket biztosító fokozatú villámvédelmi berendezést kell létesíteni.

9 Szigorítás: OTSZ 3. rész, 3. pont A szükséges villámvédelmi fokozathoz tartozónál az illetékes hatóságok szigorúbb követelményeket is meghatározhatnak a következı építmények esetében: - nagy forgalmú vagy tömegtartózkodásra szolgáló építmények; - erımővek, más ipari létesítmények (robbanószergyártó, vegyi-, biokémiai üzemek, olajfinomítók); - kórházak, börtönök; - kulturális örökséghez tartozó építmények; - a villámcsapásra érzékeny elektronikus vezérlıberendezéseket, számítóközpontokat, adatbázisokat tartalmazó építmények

10 Enyhítés: Az olyan, az elızı ponthoz nem tartozó építmények esetében, amelyekben személyek nem tartózkodhatnak (pl. silók, önálló oszlopok, szellızı kürtık stb.), a gazdasági vagy mőszaki indokok alapján az elemzéssel meghatározott kockázat szerint szükséges villámvédelmi fokozathoz tartozónál enyhébb követelmények is meghatározhatók.

11 lakóépületek; OTSZ 3. rész, 3. pont Felmentés villámvédelmi berendezés létesítése alól: Ha más jogszabály nem írja elı, akkor nem kötelezı kockázatelemzést végezni és villámvédelmi berendezést létesíteni lakóterületen lévı, 10 m-nél nem nagyobb gerincmagasságú legfeljebb 50 fı befogadására alkalmas közösségi épületek esetében.

12 A villámvédelmi berendezés kialakításának és használatának elıírásai: A villámvédelmi berendezés tervezésére, létesítésére, ellenırzésére az MSZ EN szabványsorozat elıírásai, a villámvédelmi berendezés alkotóelemeire pedig az MSZ EN szabványsorozat elıírásai az irányadóak A szabványsorozat elıírásaitól eltérı, de azonos biztonsági szintő megoldások alkalmazásának elfogadására az OKF jogosult.

13 Ellenırzés: A villámvédelmi berendezéseket ellenırizni kell és a megfelelı állapotukat fenn kell tartani. Az ellenırzésrıl és a szükséges karbantartásról való gondoskodás az építmény felelıs vezetıjének feladata és felelıssége.

14 Mikor kell ellenırzést végezni: a) az építmény építése során (a késıbb eltakarásra kerülı részek eltakarása elıtt); b) a létesítést követıen az építmény átadása elıtt (elsı ellenırzés); c) a jogszabályban elıírt idıszakonként (idıszakos ellenırzés vagy felülvizsgálat); d) változtatások, javítások vagy villámcsapást követıen.

15 Mit kell figyelembe venni az ellenırzéskor: A meglévı villámvédelmi berendezések ellenırzésekor a létesítésük idején érvényes elıírásokat, az újonnan létesített villámvédelmi berendezések ellenırzésekor az MSZ EN szabványsorozat elıírásait vagy az azonos biztonsági szintet adó - OKF által elfogadott - más mőszaki megoldást kell figyelembe venni.

16 Az idıszakos ellenırzések periódusideje: A villámvédelmi berendezések idıszakos ellenırzései közötti legnagyobb idıtartam: - I-es és II-es villámvédelmi fokozat esetén: 3 év - III-as és IV-es villámvédelmi fokozat esetén: 6 év - A robbanásveszélyes építmények esetén: 2 év.

17 Ki végezheti az ellenırzést: A villámvédelmi berendezés ellenırzéseit jogszabályban meghatározott, az a villámvédelem idıszakos felülvizsgálója szakképesítéssel rendelkezı személy (5/1997. (II. 5.) IKIM rendelet) végezheti, aki a létesítéskor érvényben volt kötelezı, illetve irányadó szabványsorozat ismeretébıl vizsgát tett és arról tanúsítvánnyal rendelkezik.

18 Az ellenırzésrıl minısítı iratot kell készíteni, amelynek a következıket kell tartalmaznia: - az ellenırzés idıpontját és idıtartamát; - a vizsgált villámhárító berendezésnek az egyértelmő azonosítására alkalmas meghatározását és az épület villámvédelmi jellemzıinek rövid, tömör leírását; - az ellenırzés alapját képezı szabványokat vagy eltérı megoldás esetén az OKF elfogadási nyilatkozatait, a berendezés dokumentációjának azonosító adatait; - az ellenırzés jegyzıkönyvét a mérési körülményekkel, a mért eredményekkel és a mérési eredmények kiértékelésével, a villámvédelmi berendezés rövid leírását; - a hiányosságok, eltérések felsorolását, a javításuk módját, vagy a javításhoz szükséges intézkedéseket (pl. szaktervezı, szakkivitelezı bevonása); - az ellenırzést végzı minısítı véleményét a villámvédelmi berendezés megfelelıségérıl; - az ellenırzést végzı személy(ek) nevét, lakcímét, szakképzettségét, szakértıi bizonyítvány és tanúsítvány számát, ha a felülvizsgálatot gazdálkodó szervezet végzi, akkor székhelyét és cégszerő aláírást is.

19 Teendı az ellenırzés befejezése után: Az ellenırzésnél tapasztalt hiányosságokat a minısítı iratban meghatározott határidıig meg kell szüntetni.

20 Azonosító jelzet MSZ EN :2006 MSZ EN :2006 MSZ EN :2006 (A11:2009) MSZ EN :2006 pren Cím 1. rész: Általános alapelvek (IEC :2006) 2. rész: Kockázatkezelés (IEC :2006) 3. rész: A létesítmények fizikai károsodása és életveszély (IEC :2006, módosítva) 4. rész: Villamos és elektronikus rendszerek létesítményekben (IEC :2006) 5. rész: Csatlakozóvezetékek (a program törölve)

21 Villámvédelmi berendezés elemei Hivatkozási szám Cím MSZ EN : rész: Összekötı elemek követelményei MSZ EN : rész: A vezetık és a földelık követelményei MSZ EN : rész: Összecsatoló szikraközök követelményei MSZ EN : rész: Vezetıtartók követelményei EN EN rész A földelı vizsgálóházára és a földelı tömítésére vonatkozó követelmények 6. rész: Villámcsapás-számlálók MSZ EN : rész: Földelést javító anyagkeverékek követelményei

O.T.SZ. MVÉDELEM MSZ EN 62305. dr.szedenik Norbert BME Villamos Energetika Tsz. szedenik@mail.bme.hu

O.T.SZ. MVÉDELEM MSZ EN 62305. dr.szedenik Norbert BME Villamos Energetika Tsz. szedenik@mail.bme.hu O.T.SZ. VILLÁMV MVÉDELEM 2009. JÚNIUS J 25. MSZ EN 62305 dr.szedenik Norbert BME Villamos Energetika Tsz. szedenik@mail.bme.hu MSZ EN 62305 1. rész: Általános elvek 2. rész: Kockázatelemzés 3. rész: Létesítmények

Részletesebben

Az MSZ EN 62305 villámvédelmi szabványsorozat. 3. rész: A létesítmények fizikai károsodása és életveszély (IEC 62305-3:2006)

Az MSZ EN 62305 villámvédelmi szabványsorozat. 3. rész: A létesítmények fizikai károsodása és életveszély (IEC 62305-3:2006) Az MSZ EN 62305 villámvédelmi szabványsorozat 3. rész: A létesítmények fizikai károsodása és életveszély (IEC 62305-3:2006) Az MSZ EN 62305-3-ben leírt intézkedések célja Az építmények megóvása a fizikai

Részletesebben

Ex Fórum 2013 Konferencia. 2013. június 4. robbanásbiztonság-technika haladóknak 1

Ex Fórum 2013 Konferencia. 2013. június 4. robbanásbiztonság-technika haladóknak 1 1 2 3 Villámvédelem robbanásveszélyes területen, problémák a gyakorlatban Mit hozott 2012/2013. az előírások szintjén, szabványkövetés Gyakorlati villámvédelmi problémák 4 Miért is vagyunk itt? A villám

Részletesebben

Villámvédelem. #1. Az MSZ EN 62305 szabványkiadások közötti fontosabb eltérések MSZ EN 62305-1:2011 Fogalmi változások

Villámvédelem. #1. Az MSZ EN 62305 szabványkiadások közötti fontosabb eltérések MSZ EN 62305-1:2011 Fogalmi változások Magyar Mérnöki Kamara ELEKTROTECHNIKAI TAGOZAT Szakmai segédlet 2015 Villámvédelem #1. Az MSZ EN 62305 szabványkiadások közötti fontosabb eltérések MSZ EN 62305-1:2011 Fogalmi változások Villámvédelem

Részletesebben

89/1988. (XII. 20.) MT rendelet

89/1988. (XII. 20.) MT rendelet 89/1988. (XII. 20.) MT rendelet a közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti jármővek üzemben tartásáról A közúti közlekedésrıl szóló 1988. évi I. törvény 48. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás

Részletesebben

utasszállítás. 3/A. 9 (1) 10 Közúti árufuvarozói engedély 11 vagy autóbuszos 6 A belföldi közúti árufuvarozás kifejezést közúti

utasszállítás. 3/A. 9 (1) 10 Közúti árufuvarozói engedély 11 vagy autóbuszos 6 A belföldi közúti árufuvarozás kifejezést közúti MHK adatbázis 89/1988. (XII. 20.) MT rendelet (C) 1993-2009 Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó 89/1988. (XII. 20.) MT rendelet a közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti jármővek üzemben tartásáról

Részletesebben

Villamos berendezések üzembe helyezés előtti első felülvizsgálata

Villamos berendezések üzembe helyezés előtti első felülvizsgálata Villamos berendezések üzembe helyezés előtti első felülvizsgálata Az OTSZ 3. rész XII. fejezete foglalkozik a villamos berendezések ellenőrzésével, s szó szerint a 28/2011. (IX.6.) BM rendelet (OTSZ) nem

Részletesebben

263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet. a Nemzeti Közlekedési Hatóságról

263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet. a Nemzeti Közlekedési Hatóságról MHK adatbázis 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet (C) 1993-2009 Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet A Kormány az Alkotmány 35. -ának (2) bekezdésében megállapított eredeti

Részletesebben

MEE MMK Vilodent-98 Kft. Dr. Fodor István

MEE MMK Vilodent-98 Kft. Dr. Fodor István MEE MMK Vilodent-98 Kft. Dr. Fodor István Kisfeszültségű túlfeszültségvédelem Az új MSZ EN 62305 villámvédelmi szabvány és az OTSZ kapcsolata ELŐZMÉNYEK: A JOGSZABÁLY -MSZ 274-2002: Harmonizáció - 2./2002.

Részletesebben

20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet. a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjérıl

20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet. a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjérıl 1 / 32 2010.06.14. 13:28 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjérıl A szakképzésrıl szóló 1993. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szt.) 4. (2)

Részletesebben

12/1997. (VIII. 29.) KHVM rendelet. a termelt és szolgáltatott vizek gázmentesítésérıl. Általános rendelkezések

12/1997. (VIII. 29.) KHVM rendelet. a termelt és szolgáltatott vizek gázmentesítésérıl. Általános rendelkezések 12/1997. (VIII. 29.) KHVM rendelet a termelt és szolgáltatott vizek gázmentesítésérıl A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgtv.) 45. -a (8) bekezdésének a) pontjában kapott

Részletesebben

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről OptiJus Opten Kft. I. 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről A 2012.1.1. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék

Részletesebben

32/1994. (XI. 10.) IKM rendelet

32/1994. (XI. 10.) IKM rendelet 32/1994. (XI. 10.) IKM rendelet Építıipari Kivitelezési Biztonsági Szabályzat kiadásáról A munkavédelemrıl szóló 1993. évi XCIII. törvény 11. -ában kapott felhatalmazás alapján - az érdekelt miniszterekkel

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata (3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.) adószáma: 15450494-1-12, számlaszáma: Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. 10402142-49565051-57501001)

Részletesebben

Helyi termelıi piac jó higiéniai gyakorlat útmutató

Helyi termelıi piac jó higiéniai gyakorlat útmutató Helyi termelıi piac jó higiéniai gyakorlat útmutató 2012. november 1/151 A helyi termelıi piacokra, mint a mozgó és/vagy ideiglenes elıállító- és forgalmazó helyekre vonatkozó követelmények jó higiéniai

Részletesebben

18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet. a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemrıl és mellékleteirıl

18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet. a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemrıl és mellékleteirıl 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemrıl és mellékleteirıl A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (Vgtv.) 45. -a (8) bekezdésének d) pontjában

Részletesebben

ÚT A MINİSÉGI ELLENİRZÉSHEZ: Minıségirányítási jó gyakorlatok a legfıbb ellenırzı intézményeknél

ÚT A MINİSÉGI ELLENİRZÉSHEZ: Minıségirányítási jó gyakorlatok a legfıbb ellenırzı intézményeknél ÚT A MINİSÉGI ELLENİRZÉSHEZ: Minıségirányítási jó gyakorlatok a legfıbb ellenırzı intézményeknél ELİSZÓ Az EUROSAI-ról Az EUROSAI (Legfıbb Ellenırzı Intézmények Európai Szervezete) a Legfıbb Ellenırzı

Részletesebben

2. TERVEZÉSI ALAPELVEK

2. TERVEZÉSI ALAPELVEK OTSZ 5. rész ÉPÍTMÉNYEK TŐZVÉDELMI KÖVETELMÉNYEI, ÉPÍTMÉNYEK TŐZVÉDELME I/1. FEJEZET Alapelvek Alapvetı célkitőzés, hogy tőz esetén az építmény állékonysága egy elıírt, de korlátozott idıtartamra - amennyiben

Részletesebben

113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet. A felvonók és a mozgólépcsők építésügyi hatósági

113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet. A felvonók és a mozgólépcsők építésügyi hatósági 113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet a felvonók és a mozgólépcsők építésügyi hatósági engedélyezéséről, üzemeltetéséről, ellenőrzéséről és az ellenőrökről A Kormány - az épített környezet alakításáról és

Részletesebben

ÁLLAMIGAZGATÁSI INFORMÁCIÓS RENDSZEREK

ÁLLAMIGAZGATÁSI INFORMÁCIÓS RENDSZEREK ÁLLAMIGAZGATÁSI INFORMÁCIÓS RENDSZEREK TÁMOP 4.1.3 Adattár Alapú Vezetıi Információs Rendszer (AVIR) Készült az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. megbízásából 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETİ

Részletesebben

A ROBBANÁSVESZÉLYES TÉRSÉGEK ZÓNABESOROLÁSÁRÓL, AHOL A VESZÉLYT AZ ÉGHETŐ GŐZÖK GÁZOK JELENLÉTE OKOZZA

A ROBBANÁSVESZÉLYES TÉRSÉGEK ZÓNABESOROLÁSÁRÓL, AHOL A VESZÉLYT AZ ÉGHETŐ GŐZÖK GÁZOK JELENLÉTE OKOZZA A ROBBANÁSVESZÉLYES TÉRSÉGEK ZÓNABESOROLÁSÁRÓL, AHOL A VESZÉLYT AZ ÉGHETŐ GŐZÖK GÁZOK JELENLÉTE OKOZZA A villamos veszélyesség fokozatainak elemzése a hatályos jogszabályok és szabványok összevetésével.

Részletesebben

ÚTÜGYI MŐSZAKI ELİÍRÁS ÚT 2-1.222

ÚTÜGYI MŐSZAKI ELİÍRÁS ÚT 2-1.222 ÚTÜGYI MŐSZAKI ELİÍRÁS ÚT 2-1.222 G A Z D A S Á G I É S K Ö Z L E K E D É S I K Ö Z Ú T I F İ O S Z T Á L Y A Módosítás tervezete Utak és autópályák létesítésének általános geotechnikai szabályai General

Részletesebben

ÖRÖKSÉGVÉDELMI FOGALOMTÁR

ÖRÖKSÉGVÉDELMI FOGALOMTÁR 1 MAGYAR ÉPÍTÉSZ KAMARA MŐEMLÉKVÉDELMI, RESTAURÁTORI TAGOZAT ÖRÖKSÉGVÉDELMI FOGALOMTÁR KIDOLGOZTA, ÖSSZEÁLLÍTOTTA: DR. CZÉTÉNYI PIROSKA okl. építészmérnök, mőemlékvédelmi szakmérnök, mőemlékvédelmi szakértı

Részletesebben

A belügyminiszter 54/2014. (XII. 5.) BM rendelete az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A belügyminiszter 54/2014. (XII. 5.) BM rendelete az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 166. szám 17711 A belügyminiszter 54/2014. (XII. 5.) BM rendelete az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

Részletesebben

Beköszöntı. Ajánló. Bízva a közös munka sikerében Barátsággal, Jancsa-Pék Judit. Kerényi Máté Elnökségi tag. H. Nagy Mária.

Beköszöntı. Ajánló. Bízva a közös munka sikerében Barátsággal, Jancsa-Pék Judit. Kerényi Máté Elnökségi tag. H. Nagy Mária. Adótanácsadók Egyesülete Nemzetközi Adó Tagozat Beköszöntı 2011. március 29-én megalakult az Adótanácsadók Egyesületének Nemzetközi Adó Tagozata. Ez csupán egy hír, de számunkra, akik azon dolgoztunk,

Részletesebben

Leibig, B, Strangfeld, U, Kovács K. PhD www.dehn.de

Leibig, B, Strangfeld, U, Kovács K. PhD www.dehn.de 1. típusú túlfeszültségvédelmi készülék szikraköz vagy varisztor? Leibig, B, Strangfeld, U, Kovács K. PhD www.dehn.de A modern elektrotechnika különböző területein az elektronikus építőelemek széleskörű

Részletesebben

A DOLGOZÓI RÉSZVÉTEL ÉS AZ ÜZEMI TANÁCSOK MUNKÁJÁNAK MEGSZERVEZÉSE

A DOLGOZÓI RÉSZVÉTEL ÉS AZ ÜZEMI TANÁCSOK MUNKÁJÁNAK MEGSZERVEZÉSE A DOLGOZÓI RÉSZVÉTEL ÉS AZ ÜZEMI TANÁCSOK MUNKÁJÁNAK MEGSZERVEZÉSE Módszerek és dokumentum minták Kiadó: Friedrich Ebert Alapítvány Szakszervezeti Projekt Szerzık: Gróf Gabriella Kisgyörgy Sándor Vámos

Részletesebben

Dr. Domokos N. Márton: Az EU új adatvédelmi szabályozása avagy keep bangin' on the wall of Fortress Europe

Dr. Domokos N. Márton: Az EU új adatvédelmi szabályozása avagy keep bangin' on the wall of Fortress Europe Dr. Domokos N. Márton: Az EU új adatvédelmi szabályozása avagy keep bangin' on the wall of Fortress Europe I. AZ EU ADATVÉDELMI JOGÁNAK TELJES KÖRŐ REFORMJA People get ready it's time to wake up, tear

Részletesebben

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építőipari kivitelezési tevékenységről

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építőipari kivitelezési tevékenységről 1. oldal 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. (1) bekezdés f), i),

Részletesebben