Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 1/2014. (II.5.) önkormányzati rendelete Pápa Város Önkormányzata évi költségvetéséről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 1/2014. (II.5.) önkormányzati rendelete Pápa Város Önkormányzata évi költségvetéséről"

Átírás

1 Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének /204. (II.5.) önkormányzati rendelete Pápa Város Önkormányzata 204. évi költségvetéséről Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 99. évi XX. törvény 38. () bekezdés b) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 20. évi CXCV. törvény 23. () bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a 2-5. vonatkozásában az államháztartásról szóló 20. évi CXCV. törvény 23. (2) bekezdés a)-e) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján, a 7. vonatkozásában Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 20. évi CLXXXIX. törvény 4. (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 8. vonatkozásában a közszolgálati tisztviselőkről szóló 20. évi CXCIX. törvény 253. (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 9. (7) bekezdés a) pontja vonatkozásában az államháztartásról szóló 20. évi CXCV. törvény 34. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 9. (7) bekezdés b) pontja vonatkozásában az államháztartásról szóló 20. évi CXCV. törvény 23. (2) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk () bekezdés f) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 20. évi CLXXXIX. törvény. -ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:. Általános rendelkezések. () A rendelet hatálya Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületére (továbbiakban: Képviselőtestület), annak szerveire és a Pápa Város Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) irányítása alá tartozó költségvetési szervekre, intézményekre terjed ki. (2) Az önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 20. évi CLXXXIX. törvényben foglaltak alapján a kötelező és önként vállalt feladatainak ellátásáról az egységes költségvetésében foglaltak szerint gondoskodik. 2. Költségvetés bevételi és kiadási főösszege 2. () A Képviselőtestület az önkormányzat 204. évi költségvetésének a) bevételi főösszegét E Ft-ban, b) kiadási főösszegét E Ft-ban, c) a költségvetési hiány összegét E Ft-ban állapítja meg. (2) Az () bekezdés c) pontjában megállapított költségvetési hiány összegéből E Ft- ot belső forrásból finanszíroz. (3) A működési és felhalmozási hiány belső finanszírozásának érdekében a Képviselőtestület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.

2 2 3. () A Képviselőtestület a 204. évi összevont költségvetési mérleget a 2. melléklet szerint állapítja meg. (2) A bevételek és kiadások kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 3. melléklet tartalmazza. 3. A költségvetés részletezése 4. () A 2. () bekezdésében megállapított bevételi főösszeg előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti megoszlását a Képviselőtestület az -4. mellékletben foglaltaknak megfelelően állapítja meg. (2) Az önkormányzat az önkormányzati költségvetés likviditásának biztosítása céljából legfeljebb E Ft összegű naptári éven belüli futamidejű folyószámlahitel-keret szerződést köthet. A folyószámlahitel szerződés megkötésével az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a futamidő alatti költségvetésében a hitel és járulékainak visszafizetésére a fedezetet saját bevételeiből a fejlesztések előtt betervezi, jóváhagyja és biztosítja. (3) A Képviselőtestület felhatalmazza a Polgármestert a számlavezető bankkal a (2) bekezdés szerinti folyószámlahitel-keret szerződés aláírására. 5. () A Képviselőtestület az önkormányzat a) összevont kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatonként a. melléklet alapján, b) a kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatonként a 0. melléklet alapján, c) a 204. évi fejlesztési célú feladatok kiadási előirányzatait a 8. melléklet alapján, és a d) 204. évi egyéb feladatait a 9. melléklet alapján határozza meg. (2) A Képviselőtestület Pápa Város Önkormányzata működési kiadási előirányzatait a 7. melléklet alapján határozza meg. (3) A Képviselőtestület az intézmények működési kiadási előirányzatát és létszámkeretét az 5. melléklet alapján határozza meg. (4) A Képviselőtestület a Pápai Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) kiadási előirányzatait a 6. melléklet alapján határozza meg.

3 3 6. () A Képviselőtestület az önkormányzat céltartalékát E Ft összegben állapítja meg. (2) A Képviselőtestület az () bekezdésben megállapított céltartalékból E Ft-ot Pápa város gazdaságélénkítő programjának megvalósítására különít el, melynek felhasználásáról a Képviselőtestület dönt. (3) A Képviselőtestület az önkormányzat 204. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről az előirányzat felhasználási ütemtervet a 4. melléklet szerint határozza meg. (4) A Képviselőtestület az Európai Uniós alapok és központi költségvetési előirányzat terhére finanszírozott projektek tervezett forrásait és kiadásait a 5. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg. 7. () Önkormányzati feladat ellátásához kapcsolódó államháztartáson kívüli forrás átvételére vonatkozó megállapodás jóváhagyásáról a Képviselőtestület dönt. (2) Az államháztartáson kívüli forrás átadása, továbbadása előtt a címzettjével megállapodást kell kötni, elszámolási kötelezettség előírásával. 8. A Képviselőtestület a címzetes főjegyző részére címadományozási juttatást állapít meg, melynek mértéke az illetményalap huszonnégyszerese. 4. A 204. évi költségvetés végrehajtásának szabályai () Az egységes költségvetés végrehajtását a jogszabályi előírások szerint a Polgármesteri Hivatal végzi. 9. (2) A Polgármesteri Hivatal a központi költségvetésből származó normatív hozzájárulásokat, felhasználási kötelezettséggel kapott bevételeket a pénzügyi információs rendszer szerkezetének megfelelő formában köteles nyilvántartani, annak érdekében, hogy az elszámolás az éves költségvetés lezárását követően elkészíthető legyen. (3) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési intézménynek az elismert tartozásállományáról, amely az esedékességet követő 20 napot és mértékét tekintve az éves költségvetése eredeti kiadási előirányzatának %-át, de legfeljebb 00 E Ft-ot meghaladja, - a tartozásállomány jogcímenkénti, lejárat szerinti megjelölésével - a tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig a Polgármester és a Pénzügyi Bizottság részére adatszolgáltatást kell teljesítenie.

4 4 (4) Az intézmények költségvetési a az egyszeres feladatok finanszírozásának kivételével havonta nem haladhatja meg az éves költségvetési /2-ed részét. A pénzforgalomban teljesülő költségvetési kiutalása az intézmények likviditását figyelembe véve hónapon belül több részletben is történhet. Az évközben beépülő jelleggel jóváhagyott feladatok a belépés időpontjától számítva időarányosan vehetők figyelembe az intézmények finanszírozásánál. Az intézmények részére évközben többlet költségvetési biztosítható pályázati pénzeszközök megelőlegezésére utófinanszírozás esetén -, a pénzügyi egyensúly, a szállítói kötelezettségek ütemezett biztosítása érdekében, a bevételek és kiadások ütemének időbeli eltolódása miatt. (5) A környezetvédelmi alap 204. évi bevétele a költségvetésben Pápa Város Önkormányzatának Városgondnoksága környezetvédelmi feladatainak forrását biztosítja az intézmény éves költségvetésében, önkormányzati költségvetési ként. (6) A költségvetési intézmény vezetőjének saját hatáskörében végrehajtott előirányzatmódosítása költségvetési i igénnyel sem a költségvetési évben, sem a következő év/ek/ben nem járhat. Az intézmény előirányzatainak nem a felügyeleti szerv hatáskörébe tartozó változtatását a meghatározott pénzügyi-gazdasági feladatainak ellátását végző költségvetési intézmény vezetőjénél jogosult kezdeményezni. (7) Az egységes költségvetés előirányzatai közötti átcsoportosítás jogát a Képviselőtestület a) a 4. cím, 3. előirányzat csoport általános tartalék. pont, valamint a 4. cím 4. előirányzat csoport céltartalék. és 3-6. pontok előirányzatai felett a Polgármesterre, b) a 4. cím, 4. előirányzat csoport céltartalék 2. pont előirányzata felett a Humán Erőforrás Bizottságra ruházza át. (8) A Képviselőtestület az intézményi pót-előirányzati kérelmeket 204. évben július 5-ig bírálja el. 0. () Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 20/992. (X.3.) önkormányzati rendelete alapján a Pápa Városért Érdemérem kitüntetéssel járó pénzjutalom összege 250 E Ft, a Pápa Város Díszoklevele kitüntetéssel járó pénzjutalom összege 50 E Ft. (2) Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2003. (IX.5.) önkormányzati rendelete alapján a Pro Publico díjjal kitüntetett magánszemély esetében 75 E Ft, kitüntetett szervezet esetében 00 E Ft a pénzjutalom összege.

5 5 5. Záró rendelkezések. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 204. január -jétől kell alkalmazni. Pápa, 204. február 5. Dr. Áldozó Tamás sk. polgármester Kanozsainé dr. Pék Mária sk. címzetes főjegyző

6 évi bevételi előirányzatok (E Ft-ban).melléklet az /204.(II.5.) önkormányzati rendelethez A B C D E F G H I J K L M N O Cím, előirányzatcsoport száma, megnevezése Kiemelt előirányzat száma, megnevezése 2. Működési bevételek 3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 4. Támogatásértékű bevételek 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsá-tásának bevétele 8. Pénzforgalom nélküli bevételek Bevételi előirányzat összesen 3.. Közhatalmi bevételek.2. Intézményi működési bevételek 3.. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 3.3. Pénzügyi befektetések bevételei 4.. Támogatásértékű működési bevételek 4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 5.. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 5.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 8.. Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele működési célra 8.2. Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele felhalmozási célra OEP-től átvett pénzeszköz Egyéb pénzeszköz átvétel OEP-től átvett pénzeszköz Egyéb pénzeszköz átvétel 5. Közoktatási és Közművelődési Intézmények GAESZ Kötelező feladatok: Óvodai Konyha Nátus Konyha GAESZ Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Városi Óvodák Kötelező feladatok: óvodai nevelési feladatok Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Jókai Mór Városi Könyvtár Kötelező feladatok: könyvtári feladatok Önként vállalt feladatok: nyomdai tevékenység Államigazgatási feladatok: Gróf Esterházy Károly Múzeum Kötelező feladatok: múzeumi tevékenység feladatai Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ Kötelező feladatok: művelődési központ feladatai sportcsarnok Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Városi Televízió oldal

7 7 35 Kötelező feladatok: Önként vállalt feladatok: városi televízió feladatai Államigazgatási feladatok: Városgondnokság Kötelező feladatok: Házkezelőség karbantartó műhely gépjármű üzemeltetés kommunális részleg Házkezelőség központi irányítás víztermelés, kezelés települési hulladék begyűjtés közutak üzemeltetése parkolók üzemeltetése lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése állategészségügyi feladatok zöldterület gondozás közfoglalkoztatás közvílágítási feladatok piac üzemeltetés WC-k üzemeltetése történelmi helyek üzemeltetése (Hagyományok Hegye) Önként vállalt feladatok: sportpálya üzemeltetése Állami és önkormányzati rendezvények Államigazgatási feladatok: Egyesített Szociális Intézmény Kötelező feladatok: Idősek Gondozóháza Hajléktalanok Átmeneti Otthona étkeztetés (szociális) házi segítségnyújtás gyermekjóléti szolgálat családsegítés Idősek Klubja Idősek Klubja demens Fogyatékosok Nappali ellátása Munkahelyi vendéglátás egyéb vendéglátás közcélú foglalkoztatás nem lakóingatlan bérbeadás aktív korúak segélye Időskorúak járadéka ápolási ápolási méltányossági átmeneti segély közgyógy ellátás temetési segély köztemetés politikai rehabilitáció temetési kölcsön Önként vállalt feladatok: időskorúak tartós bentlakásos ellátása támogató szolgáltatás jelzőrendszeres házisegítség nyújtás szociális foglalkoztatás oldal

8 8 93 Államigazgatási feladatok: Egészségügyi Alapellátási Intézet Kötelező feladatok: felnőtt és gyermek ügyelet 97 háziorvosi ellátás 98 4-es gyermekorvosi ellátás 99 védőnők 00 iskola eü. 0 4-es fogorvosi ellátás 02 közfoglalkoztatás Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Bóbita Bölcsőde Kötelező feladatok: bölcsődei ellátás Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Fenyveserdő Bölcsőde Kötelező feladatok: bölcsődei ellátás bölcsődei ellátottak étkeztetése munkahelyi vendéglátás közfoglalkoztatás Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Napsugár Bölcsőde Kötelező feladatok: bölcsődei ellátás Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Polgármesteri Hivatal Kötelező feladatok: működési bevételek Önként vállalt feladatok: működési bevételek Államigazgatási feladatok: működési bevételek MINDÖSSZESEN Kötelező feladatok összesen Önként vállalt feladatok összesen Államigazgatási feladatok összesen oldal

9 9 Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzatai 204. (E Ft-ban) 2.melléklet az /204.(II.5.) önkormányzati rendelethez A B C D E F G H I J K L M N O Cím, előirányzatcsoport száma, megnevezése Kiemelt előirányzat száma, megnevezése 2. Működési bevételek 3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 4. Támogatásértékű bevételek 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele 8. Pénzforgalom nélküli bevételek Bevételi előirányzat összesen 3.. Közhatalm i bevételek.2. Intézményi működési bevételek 3.. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 3.3. Pénzügyi befektetések bevételei 4.. Támogatásértékű működési bevételek 4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 5.. Működési célú pénzeszkö z átvétel államháztartáson kívülről 5.2. Felhalmozási célú pénzeszkö z átvétel államháztartáson kívülről 8.. Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele működési célra 8.2. Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele felhalmozási célra OEP-től átvett pénzeszkö z 5 Államigazgatási feladatok: Építés és településfejlesztés Önkormányzati segélyek Igazgatási tevékenység PH Közfoglalkoztatás HPV megelőző program 0 Önként vállalt feladatok: Közterület Felügyelet 0 3 Kötelező feladatok: Összesen: Egyéb pénzeszkö z átvétel OEP-től átvett pénzeszkö z Egyéb pénzeszkö z átvétel 7. oldal

10 0 3.melléklet az /204.(II.5.) önkormányzati rendelethez Pápa Város Önkormányzatának 204. évi bevételi előirányzata (E Ft-ban) A B C Cím,alcím 204.évi Kiemelt előirányzat, jogcím száma, megnevezése Száma előirányzat Működési bevételek Közhatalmi bevételek Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Helyi adók Építményadó Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó tartózkodás után Iparűzési adó Átengedett központi adók Gépjárműadó Termőföld bérbeadásból származó jöv.adó Bírságok,pótlékok és egyéb sajátos bevételek Pótlékok, bírságok /adó/ Bírságok Talajterhelési díj Támogatások A helyi önkormányzatok működésének általános a Települési önkormányzatok működésének a Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak a Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők béra Óvodaműködtetési Ingyenes és kedvezményes étkeztetés a a finanszírozás szempontjából elismert dolgozók béra Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak a Egyes jövedelempótló ok kiegészítése Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátáshoz Szociális és gyermekjóléti feladatok a A települési önkormányzatok által az idős és hajléktalan személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátási feladatok a Települési önkormányzatok kulturális feladatainak a Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok a Központosított előirányzatok Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzat pénzügyi befektetési bevételei Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevételek OEP-től átvett pénzeszköz Egyéb pénzeszköz átvétel Támogatásértékű felhalmozási bevételek OEP-től átvett pénzeszkoz Egyéb pénzeszköz átvétel Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvtétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése,igénybevétele, értékpapírok kibocsátásnak bevétele 47 Tárgyévi bevételek összesen Hitelek Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra Előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen Bevételek mindösszesen

11 melléklet az /204.(II.5.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat 204. évi összevont bevételi előirányzata (E Ft-ban) A B C Cím,alcím 204.évi Kiemelt előirányzat, jogcím száma, megnevezése Száma előirányzat.-4.. Működési bevételek Közhatalmi bevételek Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Helyi adók Építményadó Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó tartózkodás után Iparűzési adó Átengedett központi adók Gépjárműadó Termőföld bérbeadásból származó jöv.adó Bírságok,pótlékok és egyéb sajátos bevételek Pótlékok, bírságok /adó/ Bírságok Talajterhelési díj Támogatások A helyi önkormányzatok működésének általános a Települési önkormányzatok működésének a Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak a Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők 4. béra Óvodaműködtetési Ingyenes és kedvezményes étkeztetés a a finanszírozás szempontjából elismert dolgozók béra Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak a Egyes jövedelempótló ok kiegészítése Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátáshoz Szociális és gyermekjóléti feladatok a A települési önkormányzatok által az idős és hajléktalan személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátási feladatok a Települési önkormányzatok kulturális feladatainak a Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok a Központosított előirányzatok Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzat pénzügyi befektetési bevételei Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevételek OEP-től átvett pénzeszköz Egyéb pénzeszköz átvétel Támogatásértékű felhalmozási bevételek OEP-től átvett pénzeszkoz Egyéb pénzeszköz átvétel Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvtétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése,igénybevétele, értékpapírok kibocsátásnak bevétele Tárgyévi bevételek összesen Hitelek 0 4. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra Előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen Bevételek mindösszesen

12 2 204.évi kiadási előirányzat és létszámkeret (E Ft-ban) 5.melléklet az /204.(II.5.) önkormányzati rendelethez A B C D E F G H I J K L M Kiemelt előirányzat száma, megnevezése Létszámkeret előirányzat Költségvetési Közfoglalkoztatási Munkaadókat Dologi Ellátottak Egyéb Felújítások Beruházások Egyéb Kiadások Költségvetési létszámkeret létszám terhelő kiadások juttatásai működési célú felhalmozási összesen /fő/ /fő/ járulékok és kiadások ok szociális hozzájárulási adó Cím, előirányzatcsoport száma, megnevezése 2. Személyi juttatások 3. Közoktatási és Közművelődési Intézmények GAESZ ,00 0,00 4 Kötelező feladatok: ,00 0,00 5 Óvodai Konyha ,00 0,00 6 Nátus Konyha ,00 0,00 7 GAESZ ,00 0,00 8 Önként vállalt feladatok: ,00 0,00 9 Államigazgatási feladatok: ,00 0, Városi Óvodák ,00 9,00 Kötelező feladatok: ,00 9,00 2 óvodai nevelési feladatok ,00 9,00 3 Önként vállalt feladatok: ,00 0,00 4 Államigazgatási feladatok: ,00 0, Jókai Mór Városi Könyvtár ,00 5,00 6 Kötelező feladatok: ,00 5,00 7 könyvtári feladatok ,00 5,00 8 Önként vállalt feladatok: ,00 0,00 9 nyomdai tevékenység ,00 0,00 20 Államigazgatási feladatok: ,00 0, Gróf Esterházy Károly Múzeum ,00 2,00 22 Kötelező feladatok: ,00 2,00 23 múzeumi tevékenység feladatai ,00 2,00 24 Önként vállalt feladatok: ,00 0,00 25 Államigazgatási feladatok: ,00 0, Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ ,00 2,00 27 Kötelező feladatok: ,00 2,00 28 művelődési központ feladatai ,00 2,00 29 sportcsarnok ,00 0,00 30 Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: ,00 0, Városi Televízió ,00 0,00 33 Kötelező feladatok: Önként vállalt feladatok: ,00 0,00 35 városi televízió feladatai ,00 0,00 36 Államigazgatási feladatok: ,00 0, Városgondnokság ,00 262,00 38 Kötelező feladatok: ,00 262,00 39 Házkezelőség karbantartó műhely ,00 0,00 40 gépjármű üzemeltetés ,00 0,00 4 kommunális részleg ,00 0,00 42 Házkezelőség ,00 0,00 43 központi irányítás ,00 0,00 44 víztermelés, kezelés ,00 0,00 45 települési hulladék begyűjtés ,00 0,00 46 közutak üzemeltetése ,00 0,00 47 parkolók üzemeltetése ,00 0,00 48 lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése ,00 0,00 49 nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése ,00 0,00 50 állategészségügyi feladatok ,00 0,00. oldal

13 3 5 zöldterület gondozás ,00 0,00 52 közfoglalkoztatás ,00 262,00 53 közvílágítási feladatok ,00 0,00 54 piac üzemeltetés ,00 0,00 55 WC-k üzemeltetése ,00 0,00 56 történelmi helyek üzemeltetése (Hagyományok Hegye) ,00 0,00 57 Önként vállalt feladatok: ,00 0,00 58 sportpálya üzemeltetése ,00 0,00 59 Állami és önkormányzati rendezvények ,00 0,00 60 Államigazgatási feladatok: ,00 0, Egyesített Szociális Intézmény ,00 5,00 62 Kötelező feladatok: ,48 5,00 63 Idősek Gondozóháza ,3 0,00 64 Hajléktalanok Átmeneti Otthona ,53 0,00 65 étkeztetés (szociális) ,4 0,00 66 házi segítségnyújtás ,06 0,00 67 gyermekjóléti szolgálat ,8 0,00 68 családsegítés ,55 0,00 69 Idősek Klubja ,57 0,00 70 Idősek Klubja demens ,9 0,00 7 Fogyatékosok Nappali ellátása ,0 0,00 72 Munkahelyi vendéglátás ,36 0,00 73 egyéb vendéglátás ,0 0,00 74 közcélú foglalkoztatás , 5,00 75 nem lakóingatlan bérbeadás ,00 0,00 76 aktív korúak segélye ,30 0,00 77 Időskorúak járadéka ,00 0,00 78 rendszeres szociális segély ,99 0,00 79 ápolási méltányossági ,00 0,00 80 átmeneti segély ,22 0,00 8 közgyógy ellátás , 0,00 82 temetési segély ,22 0,00 83 köztemetés ,00 0,00 84 politikai rehabilitáció ,00 0,00 85 temetési kölcsön ,00 0,00 86 Önként vállalt feladatok: ,52 0,00 87 időskorúak tartós bentlakásos ellátása ,29 0,00 88 támogató szolgáltatás ,39 0,00 89 jelzőrendszeres házisegítség nyújtás ,23 0,00 90 szociális foglalkoztatás ,6 0,00 9 Államigazgatási feladatok: ,00 0, Egészségügyi Alapellátási Intézet ,00,00 93 Kötelező feladatok: ,00,00 94 felnőtt és gyermek ügyelet ,30 0,00 95 háziorvosi ellátás ,20 0, es gyermekorvosi ellátás ,00 0,00 97 védőnők ,50 0,00 98 iskola eü ,00 0, es fogorvosi ellátás ,00 0,00 00 közfoglalkoztatás ,00,00 0 Önként vállalt feladatok: ,00 0,00 02 Államigazgatási feladatok: ,00 0, Bóbita Bölcsőde ,00 0,00 04 Kötelező feladatok: ,00 0,00 05 bölcsődei ellátás ,00 0,00 06 Önként vállalt feladatok: ,00 0,00 07 Államigazgatási feladatok: ,00 0, Fenyveserdő Bölcsőde ,00 5,00 09 Kötelező feladatok: ,00 5,00 2. oldal

14 4 0 bölcsődei ellátás ,00 0,00 bölcsődei ellátottak étkeztetése ,00 0,00 2 munkahelyi vendéglátás ,00 0,00 3 közfoglalkoztatás ,00 5,00 4 Önként vállalt feladatok: ,00 0,00 5 Államigazgatási feladatok: ,00 0, Napsugár Bölcsőde ,00,00 7 Kötelező feladatok: ,00,00 8 bölcsődei ellátás ,00,00 9 Önként vállalt feladatok: ,00 0,00 20 Államigazgatási feladatok: ,00 0, Polgármesteri Hivatal ,00 5,00 22 Kötelező feladatok: ,00 0,00 23 működési kiadások ,00 0,00 24 Önként vállalt feladatok: ,00 0,00 25 működési kiadások ,00 0,00 26 Államigazgatási feladatok: ,00 5,00 27 működési kiadások ,00 5,00 28 MINDÖSSZESEN Kötelező feladatok összesen Önként vállalt feladatok összesen Államigazgatási feladatok összesen oldal

15 Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatai 204. (E Ft-ban) 6.melléklet az /204.(II.5.) önkormányzati rendelethez Cím, alcím, előirányzat-csoport száma, megnevezés 2 A B C D E F G H I J K. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3. Dologi kiadások 4.Ellátottak juttatásai Kiemelt előirányzat száma, megnevezése 6. Felújítások 7. Beruházás 8.Egyéb felhalmozási ok 9. Kiadások összesen 5.Speciális célú ok 0.Költségvetési 3 Államigazgatási feladatok: Építés és településfejlesztés Önkormányzati segélyek Igazgatási tevékenység PH Közfoglalkoztatás HPV megelőző program Önként vállalt feladatok: Közterület Felügyelet Kötelező feladatok: Összesen:

16 6 7.melléklet az /204.(II.5.) önkormányzati rendelethez Pápa Város Önkormányzat működési kiadási előirányzata 204. (E Ft-ban) Cím, előirányzat-csoport száma, megnevezése 2 A B C D E F G H I J K. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3. Dologi kiadások 4.Ellátottak juttatásai Kiemelt előirányzat száma, megnevezése 6. Felújítások 7. Beruházás 8.Egyéb felhalmozási ok 9. Kiadások összesen 5.Speciális célú ok 0.Költségvetési 3 Kötelező feladatok: Első lakáshoz jutók a Igazgatási tevékenység önkormányzat Közoktatási kiadások finanszírozása Vagyonkezelő, privatizációs feladatok Bakony Volán Zrt. a Önként vállalt feladatok: Közművelődési és oktatási feladatok Sportigazgatás, sportszervezési feladatok Pápai Hús 93 Kft üzletrész vásárlás Pápai Platán Kft tőkeemelés Ipartestület a Alapítványi ok Egyházak a Lombard-Pápa Fc a Pápai Rendőrkapitányság a MKK Szakszervezet a Államigazgatási feladatok: 0 2 Összesen:

17 7 Pápa Város Önkormányzat fejlesztési célú feladatok előirányzata 204. évben (E Ft-ban) 8.melléklet az /204.(II.5.) önkormányzati rendelethez 2 A B C D E F G H I Cím száma Alcím, előirányzatcsoport száma, megnevezése. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3. Dologi kiadások Kiemelt előirányzat megnevezése 6. Felújítások 7. Beruházások 8. Egyéb felhalmozási ok 9. Kiadások összesen 3 Áthúzódó kötelezettségvállalás: Huszár ltp-i óvoda nyílászáró csere Kastély felújítás KDOP pályázat Közösségi közlekedés pályázat Munkás utca - Somlai utca közötti városrész csapadékvízelvezetés Panel pályázatok önkormányzati Pápa Fő u.2. és Fő u.0. számú épületek fűtésrendszerének felújítása Pápa, Városközpont funkcióbővítés rehabilitációja, Pápa Fő utca számú épület, Pápa Deák Ferenc utca 8. (Mozi), Pápa Fő tér Stadionrekonstrukció Szabó Dezső u. útépítés hulladéklerakó megközelítésére Balla Róbert tér 2. tetőszigetelés Szent István út csapadékcsatorna rekonstrukció KDOP pályázat Óvoda fejlesztés TÁMOP pályázat Új feladatok: Acsády Ignác Szakképző Iskola tetőszigetelés - A épület Bocsor István utca keresztező vízelvezetés, vízelvezető árok és átereszek rendezése, járdaépítés I. ütem Borsosgyőr kultúrház, orvosi rendelő építés Buszmegállók építése Csapadékvíz-elvezető rendszerek rekonstrukcija ( Hóvirág, Ibolya, Kankalin, Jácint, Lovas és Szegfű utcák, Huszár ltp.) Erkel Ferenc utca - Munkás utca gyalogátkelő kialakítása Járdaépítések - Hantai utca, Aradi utca, Mézeskalács utca, Gróf út, Kis tér, Celli út Liszt Ferenc utca és Határ utca között Kéttronyúlak sportpálya és környezetének rendezése (WC, lámpa, játszótér) Kóter turistaszálló nyílászáró csere Külső-Veszprémi út - Igal ltp. járdaépítés, csapadékvíz-elvezetés, közvilágítás, parkolóépítés Pálháza-puszta ivóvíz ellátás Pedagógus Művelődési Ház tetőfelújítás Spartacus pálya kerítésépítés Szent István utca támfal építés Színház gázkazánok cseréje Városi közvilágítás bővítése Vízmű utca burkolatfelújítás Zsinagóga rekonstrukciója I. ütem (párkány kőkonzol csere) Összesen: oldal

18 8 Pápa Város Önkormányzata 204. évi egyéb feladatok (E Ft-ban) 9.melléklet az /204.(II.5.) önkormányzati rendelethez A B C D E F G H Cím száma Alcím,előirányzatcsoport száma, megnevezése Kiemelt előirányzat száma, megnevezése 3.Dologi 8.Egyéb 8./a Egyéb 9.Kiadások 6.Felújítás 7.Beruházás 2 kiadások felhalm.tám. kiadások összesen 3 Egyéb feladatok Hitel tőke- és kamattörlesztés Kötvény tőke- és kamattörlesztés Általános tartalék Polgármesteri keret Céltartalék Szociális feladatok Humán Erőforrás Bizottság előirányzata Kéttornyúlaki részönkormányzat feladatai Borsosgyőri részönkormányzat feladatai Tapolcafői részönkormányzat feladatai Gazdasági progarm Egyéb feladatok összesen oldal

19 9 0.melléklet az /204.(II.5.) önkormányzati rendelethez Pápa Város Önkormányzat kiadási előirányzatai kiemelt előirányzatonként 204.évben (E Ft-ban) A B C D Cím 204.évi száma Előirányzat száma, megnevezése előirányzat Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeni juttatásai Speciális célú ok Felújítás Beruházás Egyéb felhalmozási /a. Egyéb kiadások Tárgyévi kiadások összesen /a. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Kiadások összesen Intézményfinanszírozás Kiadások mindösszesen

20 20 Az önkormányzat összevont kiadási előirányzatai.melléklet az /204.(II.5.) önkormányzati rendelethez kiemelt előirányzatonként mindösszesen 204. évben (E Ft-ban) A B C D Cím 204.évi száma Előirányzat száma, megnevezése előirányzat Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeni juttatásai Speciális célú ok Felújítás Beruházás Egyéb felhalmozási /a. Egyéb kiadások Tárgyévi kiadások összesen /a. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Kiadások mindösszesen

21 2 2.melléklet az /204.(II.5.) önkormányzati rendelethez 204.évi összevont költségvetési mérleg (E Ft-ban) A B C D E F G Működési Felhalmozási Megnevezés célú célú Összesen 2 Tárgyévi bevételek összesen Tárgyévi kiadások összesen Költségvetési hiány (-)/többlet (+) Előző évek pénzmaradványának igénybevétele Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei 0 7 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege Kiadások mindösszesen Bevételek mindösszesen

22 22 3.melléklet az /204.(II.5.) önkormányzati rendelethez Cím, előirányzatcsoport száma,megnevezése Az önkormányzat 204.évi kiadási és bevételei feladatellátás szerint (E Ft-ban) A B C D E F G H I Kiadások Kötelező Önként vállat Államigazgatási Kötelező Önként vállat Államigazgatási Összesen feladatok feladatok feladatok feladatok feladatok feladatok Összesen 2 3. Közoktatási és Közművelődési Intézmények GAESZ Városi Óvodák Jókai Mór Városi Könyvtár Gróf Esterházy Károly Múzeum Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ Városi Televízió Városgondnokság Egyesített Szociális Intézmény Egészségügyi Alapellátási Intézet Bóbita Bölcsőde Fenyveserdő Bölcsőde Napsugár Bölcsőde Polgármesteri Hivatal Pápa Város Önkormányzat MINDÖSSZESEN Bevételek

23 4.melléklet az /204.(II.5.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat 204.évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről előirányzat-felhasználási ütemterv ( E Ft-ban) A B C D E F G H I J K L M N Megnevezés Összesen Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December 2 Tárgyévi működési bevételek Tárgyévi felhalmozási célú bevételek Előző évek pénzmaradványának igénybe vétele működési célra Előző évek pénzmaradványának igénybe vétele felhalmozási célra Finanszírozási célú pénzügyi műveletek likvid hitel 0 Finanszírozási célú pénzügyi 7 műveletek felhalmozási célú 0 bevételei 8 Bevételi előirányzatok összesen Tárgyévi működési kiadások Tárgyévi felhalmozási kiadások Finanszírozási célú pénzügyi műveletek felhalmozási célú kiadási 0 2 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek működési célú kiadásai Kiadási előirányzat összesen

24 Kv. Rend. A B C D E F G H Projekt megnevezése Pályázat jele Támogatás megnevezése Cím, alcím jogcíme összege EFt jogcíme összege EFt A pápai Városi Óvodák TÁMOP- 2. tagintézményébe érkező migráns 3.4..B-/2- - önkormányzati gyermekek befogadása, nevelése saját forrás 0 és oktatása II. szakasz - pályázati 5 összesen: 804 összesen: 804 Hajléktalan szálló korszerűsítése TIOP / és bővítése, Pápa Város önkormányzati Önkormányzatának Egyesített saját forrás 0 Szociális Intézményénél pályázati összesen: összesen: önkormányzati saját forrás - pályázati összesen: összesen: Pápa város közösségi közlekedésének komplex KÖZOP átalakítása, fejlesztése - részletes önkormányzati megvalósíthatósági tanulmány saját forrás 0 készítése - projekt kiadás Szent István út csapadék csatorna rekonstrukció - pályázati összesen: összesen: 0 - önkormányzati saját forrás - pályázati 7 összesen: összesen: Óvodafejlesztés Pápa Város TÁMOP Önkormányzata Városi Óvodák 2/ önkormányzati 0 intézményben saját forrás melléklet az /204.(II.5.) önkormányzati rendelethez Kimutatás az európai uniós alapoktól és központi költségvetési előirányzat terhére finanszírozott projektek tervezett forrásáról és kiadásairól 204. évben (E Ft-ban) "Turisztikai attrakciófejlesztés Pápán" a pápai Esterházy Kastély komplex környezetbarát üzemeltetést lehetővé tevő újjáépítése és családbarát szolgáltatásokkal történő fejlesztése KDOP 2.../A- 09-2f KDOP 4../E Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program Európai Regionális Fejlesztési Alapból vissza nem térítendő Új Széchenyi Terv Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásá ban megvalósuló vissza nem térítendő Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint KDOP előirányzatból egyszeri vissza nem térítendő Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint KÖZOP előirányzatból egyszeri vissza nem térítendő Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint KDOP előirányzatból egyszeri vissza nem térítendő Új Széchenyi Terv TÁMOP Európai Szociális Alap előirányzatból egyszeri vissza nem térítendő - pályázati Bevétel projekt kiadás - projekt kiadás Kiadás projekt kiadás projekt kiadás projekt kiadás összesen: összesen:

(1) A Képviselőtestület az önkormányzat évi költségvetésének

(1) A Képviselőtestület az önkormányzat évi költségvetésének Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 1/2017. (II.0.) önkormányzati rendelete Pápa Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (I.28.) önkormányzati rendelet áról Pápa Város Önkormányzatának

Részletesebben

b) működési finanszírozási bevételét (2) A Rendelet 2. (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

b) működési finanszírozási bevételét (2) A Rendelet 2. (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 20/2018. (VI. 07.) önkormányzati rendelet Pápa Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II.08.) önkormányzati rendelet áról Pápa Város

Részletesebben

(1) A Képviselőtestület az önkormányzat évi költségvetésének

(1) A Képviselőtestület az önkormányzat évi költségvetésének Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 28/2018. (IX.27.) önkormányzati rendelet Pápa Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II.08.) önkormányzati rendelet áról Pápa Város

Részletesebben

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 16/2015. (VI.26.) önkormányzati rendelete

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 16/2015. (VI.26.) önkormányzati rendelete Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 16/015. (VI.6.) önkormányzati rendelete Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 015. évi költségvetéséről szóló 3/015. (II.13.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

(1) A Képviselőtestület az önkormányzat évi költségvetésének

(1) A Képviselőtestület az önkormányzat évi költségvetésének Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 1/2018. (II.08.) önkormányzati rendelete Pápa Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.03.) önkormányzati rendelet áról Pápa Város

Részletesebben

(1) A Képviselőtestület az önkormányzat évi költségvetésének

(1) A Képviselőtestület az önkormányzat évi költségvetésének Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2019. (II.14.) önkormányzati rendelete Pápa Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II.08.) önkormányzati rendelet áról Pápa Város

Részletesebben

(1) A Képviselőtestület az önkormányzat évi költségvetésének

(1) A Képviselőtestület az önkormányzat évi költségvetésének Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 3/015. (X..) önkormányzati rendelete Pápa Város Önkormányzata 015. évi költségvetéséről szóló 3/015. (II.13.) önkormányzati rendelet áról Pápa Város Önkormányzatának

Részletesebben

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 11/2015. (V.28.) önkormányzati rendelete

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 11/2015. (V.28.) önkormányzati rendelete Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 11/015. (V.8.) önkormányzati rendelete Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 015. évi költségvetéséről szóló 3/015. (II.13.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

(2) A Rendelet 2. (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(2) A Rendelet 2. (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 15/2017. (IX.14.) önkormányzati rendelete Pápa Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.03.) önkormányzati rendelet áról Pápa Város

Részletesebben

(1) A Képviselőtestület az önkormányzat évi költségvetésének

(1) A Képviselőtestület az önkormányzat évi költségvetésének Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 1/016. (I.8.) önkormányzati rendelete Pápa Város Önkormányzata 015. évi költségvetéséről szóló 3/015. (II.13.) önkormányzati rendelet áról* Pápa Város Önkormányzatának

Részletesebben

(1) A Képviselőtestület az önkormányzat évi költségvetésének

(1) A Képviselőtestület az önkormányzat évi költségvetésének Kihirdetve: 015. október 30. Címzetes főjegyző Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 4/015. (X.30.) önkormányzati rendelete Pápa Város Önkormányzata 015. évi költségvetéséről szóló 3/015. (II.13.)

Részletesebben

1.melléklet A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ AK AL AM AN AO AP AR AS AT 1. Cím, előirányzatcsoport száma,

1.melléklet A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ AK AL AM AN AO AP AR AS AT 1. Cím, előirányzatcsoport száma, 1.melléklet A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ AK AL AM AN AO AP AR AS AT 1. Cím, csoport száma, megnevezése 2. 3. 4. 5. 6. 1. Közoktatási és Közművelődési Intézmények

Részletesebben

(1) A Képviselőtestület az önkormányzat évi költségvetésének

(1) A Képviselőtestület az önkormányzat évi költségvetésének Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 11/2017. (VI.22.) önkormányzati rendelete Pápa Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.0.) önkormányzati rendelet áról Pápa Város

Részletesebben

(1) A Képviselőtestület az önkormányzat évi költségvetésének

(1) A Képviselőtestület az önkormányzat évi költségvetésének Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 25/2017. (XI.30.) önkormányzati rendelete Pápa Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.03.) önkormányzati rendelet áról Pápa Város

Részletesebben

"3. (1) Pápa Város Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzat 2013.évi költségvetésének

3. (1) Pápa Város Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzat 2013.évi költségvetésének Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 27/2013. (XI.14.) önkormányzati rendelete Pápa Város Önkormányzata 2013.évi költségvetéséről szóló, 5/2013.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról Pápa

Részletesebben

2017. évi bevételi többletigények és javaslat kiemelt előirányzatonként (EFt-ban) 3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

2017. évi bevételi többletigények és javaslat kiemelt előirányzatonként (EFt-ban) 3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 2017. évi bevételi többletigények és javaslat kiemelt onként (EFt-ban) 1.sz. melléklet Kiemelt száma, megnevezése Cím, csoport száma, megnevezése 1. Működési bevételek 1.1. Közhatalmi bevételek 1.2. Intézményi

Részletesebben

2016. évi kiadási többletigények és javaslat kiemelt előirányzatonként ( EFt-ban)

2016. évi kiadási többletigények és javaslat kiemelt előirányzatonként ( EFt-ban) 1. melléklet 2016. évi kiadási többletigények és javaslat kiemelt onként ( EFt-ban) A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T V W Z 1 Kiemelt száma, megnevezése Létszámkeret 2 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat

Részletesebben

3. (1) Pápa Város Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzat 2013.évi költségvetésének

3. (1) Pápa Város Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzat 2013.évi költségvetésének Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 16/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelete Pápa Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló, 5/2013.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

2017.évi bevételi többletigények és javaslat kiemelt előirányzatonként (EFt-ban) 3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

2017.évi bevételi többletigények és javaslat kiemelt előirányzatonként (EFt-ban) 3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 2017.évi bevételi többletigények és javaslat kiemelt onként (EFt-ban) 1.sz. melléklet Cím, csoport száma, megnevezése 1. Működési bevételek 1.1. Közhatalmi bevételek 1.2. Intézményi működési bevételek

Részletesebben

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2017. (II.03.) önkormányzati rendelete Pápa Város Önkormányzata évi költségvetéséről

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2017. (II.03.) önkormányzati rendelete Pápa Város Önkormányzata évi költségvetéséről Kihirdetve: 207. február 03. Kanozsainé dr. Pék Mária címzetes főjegyző Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2/207. (II.03.) önkormányzati rendelete Pápa Város Önkormányzata 207. évi költségvetéséről

Részletesebben

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2017. (II.03.) önkormányzati rendelete Pápa Város Önkormányzata évi költségvetéséről

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2017. (II.03.) önkormányzati rendelete Pápa Város Önkormányzata évi költségvetéséről Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2/207. (II.03.) önkormányzati rendelete Pápa Város Önkormányzata 207. évi költségvetéséről Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatok

Részletesebben

(1) A Képviselőtestület az önkormányzat évi költségvetésének

(1) A Képviselőtestület az önkormányzat évi költségvetésének Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 22/2016. (X.27.) önkormányzati rendelete Pápa Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (I.28.) önkormányzati rendelet áról Pápa Város

Részletesebben

(4) A Képviselőtestület az Önkormányzat pénzmaradvány elszámolását a 19. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

(4) A Képviselőtestület az Önkormányzat pénzmaradvány elszámolását a 19. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 10/2017.(V.26.) önkormányzati rendelete Pápa Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének

Részletesebben

(4) A Képviselőtestület az Önkormányzat pénzmaradvány elszámolását a 19. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

(4) A Képviselőtestület az Önkormányzat pénzmaradvány elszámolását a 19. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 16/2018.(V.10.) önkormányzati rendelet Pápa Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének

Részletesebben

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2015. (II.13.) önkormányzati rendelete Pápa Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2015. (II.13.) önkormányzati rendelete Pápa Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 3/215. (II.13.) önkormányzati rendelete Pápa Város Önkormányzata 215. évi költségvetéséről Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatok

Részletesebben

(4) A Képviselőtestület az Önkormányzat pénzmaradvány elszámolását a 19. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

(4) A Képviselőtestület az Önkormányzat pénzmaradvány elszámolását a 19. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 10/2016.(V.30.) önkormányzati rendelete Pápa Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének

Részletesebben

"3. (1) Pápa Város Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzat 2012.évi költségvetésének

3. (1) Pápa Város Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzat 2012.évi költségvetésének Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 10/2012. (IV.19.) önkormányzati rendelete Pápa Város Önkormányzata 2012.évi költségvetéséről szóló, 5/2012.(III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról Pápa

Részletesebben

(1) A Képviselőtestület az önkormányzat évi költségvetésének

(1) A Képviselőtestület az önkormányzat évi költségvetésének Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 5/04. (VII.3.) önkormányzati rendelete Pápa Város Önkormányzata 04. évi költségvetéséről szóló /04. (II.5.) önkormányzati rendelet áról Pápa Város Önkormányzatának

Részletesebben

(4) A Képviselőtestület az önkormányzat pénzmaradvány elszámolását a 19. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

(4) A Képviselőtestület az önkormányzat pénzmaradvány elszámolását a 19. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 10/015.(V.8.) önkormányzati rendelete Pápa Város Önkormányzata 014. évi költségvetésének végrehajtásáról Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az

Részletesebben

(2) A Rendelet 2. (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(2) A Rendelet 2. (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 14/2017. (VII.14.) önkormányzati rendelete Pápa Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.0.) önkormányzati rendelet áról Pápa Város

Részletesebben

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2016. (I.28.) önkormányzati rendelete Pápa Város Önkormányzata évi költségvetéséről

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2016. (I.28.) önkormányzati rendelete Pápa Város Önkormányzata évi költségvetéséről Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2016. (I.28.) önkormányzati rendelete Pápa Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

1. melléklet a /2018.( ) önkormányzati rendelethez 2017. évi bevételi ok és teljesítései (E Ft) A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ AK AL AM AN AO AP AR AS AT

Részletesebben

2016. évi kiadási többletigények és javaslat kiemelt előirányzatonként ( EFt-ban)

2016. évi kiadási többletigények és javaslat kiemelt előirányzatonként ( EFt-ban) 216. évi kiadási többletigények és javaslat kiemelt onként ( EFt-ban) 1.sz.melléklet 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3. Dologi kiadások 4. Ellátottak

Részletesebben

Pápa Város Önkormányzat fejlesztési célú feladatok előirányzata évben (E Ft) 8. Egyéb felhalmozási támogatások. 9.

Pápa Város Önkormányzat fejlesztési célú feladatok előirányzata évben (E Ft) 8. Egyéb felhalmozási támogatások. 9. 1. sz. melléklet Pápa Város Önkormányzat fejlesztési célú feladatok a 2018. évben (E Ft) A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA V W X V W X 1 csoport száma, megnevezése 2 Cím száma 3. Dologi

Részletesebben

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-018 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu. E l ő t e r j e s z t é s

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-018 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu. E l ő t e r j e s z t é s PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 85 PÁPA, Fő u. 2. Tel: 89/55-8 Fax: 89/55-83 E-mail: polgarmester@papa.hu E l ő t e r j e s z t é s a Képviselőtestület 24. szeptember 8-i ülésére Tárgy: Pápa Város Önkormányzata

Részletesebben

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-018 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu. E l ő t e r j e s z t é s

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-018 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu. E l ő t e r j e s z t é s PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-018 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E l ő t e r j e s z t é s a Képviselőtestület 2014. március 6-i ülésére Tárgy: Pápa Város Önkormányzata

Részletesebben

"3..(1) Pápa Város Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzat 2011.évi költségvetésének. bevételi főösszegét kiadási főösszegét állapítja meg.

3..(1) Pápa Város Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzat 2011.évi költségvetésének. bevételi főösszegét kiadási főösszegét állapítja meg. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 4/2012. (III.1.) önkormányzati rendelete Pápa Város Önkormányzata 2011.évi költségvetéséről szóló, 3/2011.(II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról Pápa

Részletesebben

3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Támogatásértékű Pénzügyi befektetése k bevételei pénzeszköz Egyéb pénzeszköz átvétel

3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Támogatásértékű Pénzügyi befektetése k bevételei pénzeszköz Egyéb pénzeszköz átvétel Cím, csoport száma, megnevezése 1. Működési bevételek 1.1. Közhatalmi bevételek 1.2. Intézményi működési bevételek 218. évi bevételi többletigények és javaslat kiemelt onként 3. Felhalmozási és tőkejellegű

Részletesebben

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2018. (II.08.) önkormányzati rendelete Pápa Város Önkormányzata évi költségvetéséről

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2018. (II.08.) önkormányzati rendelete Pápa Város Önkormányzata évi költségvetéséről Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2018. (II.08.) önkormányzati rendelete Pápa Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatok

Részletesebben

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/ Fax: 89/ E l ő t e r j e s z t é s

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/ Fax: 89/ E l ő t e r j e s z t é s PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 85 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/55-8 Fax: 89/55-83 E-mail: polgarmester@papa.hu E l ő t e r j e s z t é s a Képviselőtestület 24. december 8-i ülésére Tárgy: Pápa Város Önkormányzata

Részletesebben

2018. évi bevételi többletigények és javaslat kiemelt előirányzatonként (E Ft-ban) 4. Támogatásértékű bevételek. 4.1.

2018. évi bevételi többletigények és javaslat kiemelt előirányzatonként (E Ft-ban) 4. Támogatásértékű bevételek. 4.1. 218. évi bevételi többletigények és javaslat kiemelt onként (E Ft-ban) 1.sz. melléklet Kiemelt száma, megnevezése Cím, csoport száma, megnevezése 1. Működési bevételek 1.1. Közhatalmi bevételek 1.2. Intézményi

Részletesebben

2017. évi bevételi többletigények és javaslat kiemelt előirányzatonként (E Ft-ban) 3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek. 4.1.

2017. évi bevételi többletigények és javaslat kiemelt előirányzatonként (E Ft-ban) 3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek. 4.1. Cím, csoport száma, megnevezése 1. Működési bevételek 1.1. Közhatalmi bevételek 217. évi bevételi többletigények és javaslat kiemelt onként (E Ft-ban) 1.2. Intézményi működési bevételek 3. Felhalmozási

Részletesebben

[A Képviselő-testület Felsőlajos Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2014. évi költségvetésének]

[A Képviselő-testület Felsőlajos Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2014. évi költségvetésének] Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2014. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetésről szóló 2/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelet módosításáról Felsőlajos Község

Részletesebben

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014.(II.20.) sz. önkormányzati rendeletének módosítására

Részletesebben

3. A rendelet 6. -ban rögzített 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

3. A rendelet 6. -ban rögzített 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. Visegrád Város Önkormányzat Képviselő Testületének 5/2014. (IV. 18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetéséről szóló2/2013. (II.16.) számú költségvetési rendeletének

Részletesebben

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2011.(II.25.) önkormányzati rendelete Pápa Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2011.(II.25.) önkormányzati rendelete Pápa Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2011.(II.25.) önkormányzati rendelete Pápa Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az államháztartásról

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 1/2013.(II.20.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Izsák Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Módosított

Részletesebben

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban)

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban) 3/2010. (II.9.) 1. melléklet [1/2009. (II.19.) Ktr. 2.melléklet] Előirányzat csoport Kiemelt Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban) Előirányzat csoport,

Részletesebben

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (V.2.) önkormányzati rendelete. Tabdi község önkormányzata 2012. évi zárszámadásáról

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (V.2.) önkormányzati rendelete. Tabdi község önkormányzata 2012. évi zárszámadásáról TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (V.2.) önkormányzati rendelete Tabdi község önkormányzata 2012. évi zárszámadásáról Tabdi Község Képviselőtestülete Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 5/2012 (IV.12.) önkormányzati rendelete

NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 5/2012 (IV.12.) önkormányzati rendelete NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 5/ (IV.12.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat. évi költségvetéséről szóló 3/. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról Nyírpazony Község

Részletesebben

KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2013. (XII.31.) önkormányzati R E N D E L E T E az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról Kissziget Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 1. melléklet 1/2011.(II.16.) önkormányzati rendelethez CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 5 1.3 6 1.4 7 1.5 8 1.6 9 1.7 10 1.8

Részletesebben

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2019. (II.14.) önkormányzati rendelete Pápa Város Önkormányzata évi költségvetéséről

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2019. (II.14.) önkormányzati rendelete Pápa Város Önkormányzata évi költségvetéséről Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2019. (II.14.) önkormányzati rendelete Pápa Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény

Részletesebben

B1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2012. (IX. 28.) önkormányzati rendelete

B1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2012. (IX. 28.) önkormányzati rendelete B1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2012. (IX. 28.) önkormányzati rendelete Ibrány Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2012. (IV.06.)

Részletesebben

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul.

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul. Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelete a Petneháza Község Önkormányzatának költségvetéséről szóló 4/2012. (II.27.) rendelet módosításáról Petneháza

Részletesebben

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített 1 NYÍRPAZONY KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 16/.(XII.19.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e Nyírpazony Község Önkormányzat. évi költségvetéséről és költségvetés vitelének szabályairól szóló 3/.

Részletesebben

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző F Ü L E S D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K 1 1 / 2 0 1 1. ( V I I I. 2 3. ) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t A Z Ö N K O R M Á N Y Z A T 2 0

Részletesebben

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/21.(XII.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi költségvetéséről szóló 2/21. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Harsány Község

Részletesebben

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra és az önkormányzati hivatalra terjed ki.

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra és az önkormányzati hivatalra terjed ki. NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (III. 29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 1/2012. (II. 16.) ÖR RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Részletesebben

104. PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/ Fax: 89/ E l ő t e r j e s z t é s

104. PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/ Fax: 89/ E l ő t e r j e s z t é s 14. PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 85 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-18 Fax: 89/515-83 E-mail: polgarmester@papa.hu E l ő t e r j e s z t é s a Képviselőtestület 216. június 3-i ülésére Tárgy: Póti kérelmek elbírálása

Részletesebben

(4) A képviselő testület Gyömrő Önkormányzat 2014.évi összesített felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza.

(4) A képviselő testület Gyömrő Önkormányzat 2014.évi összesített felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza. Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/215. (III. 17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 214. évi költségvetéséről szóló 2/214. (III. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról Gyömrő

Részletesebben

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 68 513 2.Intézményi működési bevétel 26 617 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

Süttő Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési összevont bevételei. ezer forint

Süttő Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési összevont bevételei. ezer forint Süttő Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési összevont bevételei 1.melléklet Bevételi jogcím ezer forint 2 3 I. Műkéödési célú támogatás államháztartáson belül 136 999 1. Önkormányzatok műköldési

Részletesebben

1. A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervekre, intézményekre terjed ki.

1. A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervekre, intézményekre terjed ki. Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzatának 16/2014.(IX.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014.(II.20.) számú önkormányzati rendelet módosításáról Tiszaalpár Nagyközségi

Részletesebben

Biri Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2018. (II.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Biri Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2018. (II.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Biri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2018. (II.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről Biri Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok

Részletesebben

Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/(II.7.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat és Közös Hivatal összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 52 463 2.Intézményi működési bevétel 18 624 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

A évi és a évi költségvetés I. félévi főösszegének, bevételeinek és kiadásainak összehasonlítása. Kiadások teljesítése

A évi és a évi költségvetés I. félévi főösszegének, bevételeinek és kiadásainak összehasonlítása. Kiadások teljesítése Tisztelt Képviselőtestület! A Képviselőtestület az önkormányzat 2013. évi költségvetésének főösszegét a 5/2013.(II.28.) önkormányzati rendeletében 9 719 865 E Ft-ban állapította meg. Az eredeti egy alkalommal

Részletesebben

A. Költségvetési KIADÁSOK

A. Költségvetési KIADÁSOK 2. sz. melléklet az 1/2011. (II.10.) sz. önkormányzati képviselő-testületi rendelethez Sajókeresztúr Községi Önkormányzat 2011.évi kiadásai és bevételei összesítve és címenként (adatok eft-ban) A. Költségvetési

Részletesebben

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/ Fax: 89/ Tisztelt Képviselőtestület!

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/ Fax: 89/ Tisztelt Képviselőtestület! PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 85 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-18 Fax: 89/515-83 E-mail: polgarmester@papa.hu Tisztelt Képviselőtestület! Pápa Város Önkormányzatának 217. évi költségvetési rendelet-tervezetét

Részletesebben

IKLÓDBÖRDŐCE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK

IKLÓDBÖRDŐCE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK IKLÓDBÖRDŐCE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 15/2013. (XII.31.) önkormányzati R E N D E L E T E az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) rendelet módosításáról

6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) rendelet módosításáról ÚJUDVAR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2014. (06.) rendelet áról 1. (1) A 2015. július 1. és december 31.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselőtestület szeptember 23 -i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselőtestület szeptember 23 -i ülésére PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-018 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu ELŐTERJESZTÉS a Képviselőtestület 2016. szeptember 23 -i ülésére Tárgy: Beszámoló az Önkormányzat

Részletesebben

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(III.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról Bocskaikerti

Részletesebben

az önkormányzat évi költségvetéséről

az önkormányzat évi költségvetéséről Biri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2019. (II.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről Biri Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok

Részletesebben

Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat

Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének Hatályos:2014-05-06 -tól Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. a Képviselőtestület 2015. június 26.-i ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. a Képviselőtestület 2015. június 26.-i ülésére PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 91. 85 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-18 Fax: 89/515-83 E-mail: polgarmester@papa.hu E l ő t e r j e s z t é s a Képviselőtestület 215. június 26.-i ülésére Tárgy: Póti kérelmek elbírálása

Részletesebben

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelete. Tabdi község önkormányzata 2011. évi zárszámadásáról

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelete. Tabdi község önkormányzata 2011. évi zárszámadásáról TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelete Tabdi község önkormányzata 2011. évi zárszámadásáról Tabdi Község Képviselőtestülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

az önkormányzat évi költségvetéséről

az önkormányzat évi költségvetéséről Biri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2017 (II28) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2017 évi költségvetéséről Biri Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és

Részletesebben

Tardos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2014.(XII.18.) önkormányzati rendelete

Tardos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2014.(XII.18.) önkormányzati rendelete Tardos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2014.(XII.18.) önkormányzati rendelete Tardos Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 9/2014. (IX.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez Somlóvásárhely Község Önkormányzatának és intézményeinek pénzügyi mérlege Önkormányzat és intézményei összesen A B C D E F G H 1 BEVÉTELEK EredetiMódosítottTeljesítés

Részletesebben

(4) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2014. évi költségvetésről

(4) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2014. évi költségvetésről Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetésről szóló 2/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelet módosításáról Felsőlajos Község

Részletesebben

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése 2013. évi TERV Személyi juttatások EI 10 886 - rendszeres sz.j. 4 339 - nem rendszeres sz.j. 2 870 - külső

Részletesebben

2017.évi bevételi többletigények és javaslat kiemelt előirányzatonként (EFt-ban) 3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek. 4.1.

2017.évi bevételi többletigények és javaslat kiemelt előirányzatonként (EFt-ban) 3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek. 4.1. 217.évi bevételi többletigények és javaslat kiemelt onként (EFt-ban) 1.sz. melléklet Cím, csoport száma, megnevezése 1. Működési bevételek 1.1. Közhatalmi bevételek 1.2. Intézményi működési bevételek 3.

Részletesebben

M E G H Í V Ó március 9. napjára (hétfő) 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó március 9. napjára (hétfő) 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez

Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

2014. évi költségvetésének pénzügyi mérlege 1. oldal Bevételek E Ft-ban

2014. évi költségvetésének pénzügyi mérlege 1. oldal Bevételek E Ft-ban Lébény Város Önkormányzata 1. számú melléklet 2014. évi költségvetésének pénzügyi mérlege 1. oldal Bevételek Sorszám Bevételi jogcím 2014. évi terv 2014. I. módosított 1. Önkormányzat működési bevételei

Részletesebben

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Módosított előirányzat. Sorszám Bevételi jogcím. 2014. évi előirányzat

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Módosított előirányzat. Sorszám Bevételi jogcím. 2014. évi előirányzat 1.1. melléklet a 18/2014 (XI.27.) számú önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

BARLAHIDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

BARLAHIDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK BARLAHIDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2013. (XII.31.) önkormányzati R E N D E L E T E az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról Barlahida Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Bakonypölöske Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra és az önkormányzati hivatalra terjed ki.

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra és az önkormányzati hivatalra terjed ki. NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2012. (XI. 09.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 5/2012. (IX. 20.) ÉS A 1/2012. (II. 16.) ÖR RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Részletesebben

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015.(III.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2015.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány

Részletesebben

Önkormányzati szintű bevételek évi

Önkormányzati szintű bevételek évi 2. melléklet a /2016.( ) önkormányzati rendelethez Önkormányzati szintű bevételek 2016. évi 2016. évi előirányzat Polgármesteri Sorszám Megnevezés Önkormányzat Hivatal, Összesen intézmények 1. Helyi önkormányzatok

Részletesebben

állapítja meg. (4) A 2. -ban megállapított kiadási előirányzatból

állapítja meg. (4) A 2. -ban megállapított kiadási előirányzatból Vadna község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2018.(V.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2017.évi költségvetéséről szóló 2/2017.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról Vadna község

Részletesebben

adatok eft-ban Tárgy évi Tárgy évi Tárgy évi Tárgy évi BEVÉTELEK módositott

adatok eft-ban Tárgy évi Tárgy évi Tárgy évi Tárgy évi BEVÉTELEK módositott . melléklet a 3/204. (II. 20.) önkormányzati rendelethez. melléklet a 8/204. (XII. 22.) önkormányzati rendelethez GYÖNGYÖSOROSZI ÖNKORMÁNYZATÁNAK 204. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE adatok eft-ban Tárgy évi

Részletesebben

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének /206. (II.9.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 206. évi költségvetéséről Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2018. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2018. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2018. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről (egységes szerkezetben) Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének. 6/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelete

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének. 6/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelete Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről szóló 6/2012./II.27./ önkormányzati rendelet módosítására Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat

Részletesebben

Mártély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2017. (VI.30.) Önkormányzati Rendelete

Mártély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2017. (VI.30.) Önkormányzati Rendelete Mártély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2017. (VI.30.) Önkormányzati Rendelete Mártély Község Önkormányzatának költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás szabályairól

Részletesebben

1.. (1) A Képviselő-testület a Városi Önkormányzat évi költségvetésének egyező bevételi-kiadási főösszege ezer Ft. 2..

1.. (1) A Képviselő-testület a Városi Önkormányzat évi költségvetésének egyező bevételi-kiadási főösszege ezer Ft. 2.. Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5 /2013. (IV. 12.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012.(II.21.) önkormányzati rendelete módosításáról Bélapátfalva Város

Részletesebben