Az előkészítő időszakról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az előkészítő időszakról"

Átírás

1 Az előkészítő időszakról Segédanyag az első évfolyamon tanító nevelők szakmai munkájához Összeállította: Patakfalvi Attiláné szaktanácsadó A pedagógus küldetése: 1. Mindenek előtt embert formálni a gyerekből. 2. A gyerekekben gondosan fejleszteniük kell az általános érzelmi képességeket, amely minden pályán szükséges az érvényesüléshez. 3. Meg kell találniuk minden gyerek speciális tehetségét, hisz minden gyerekben fellelhetők jó képességek, sőt, időnként a szürkének látszó kavicsból is előtűnik a drágakő csillogása. / Czeizel Endre/ A tanulók megismerése Többet megtudhatsz másokról egy óra játék, mint egy év beszélgetés alatt. (Platon) Az előkészítő időszakról Feladatok: Mérés teljes DIFER- rel vagy rövidített változattal, frontális mérőanyaggal, tankönyvi feladatokkal, a nevelő által összeállított anyaggal, más kiadványokból átvett feladatokkal stb. a fejlesztőpedagógusok, napközis nevelő segítségét kérve A tanulók megfigyelése A tanulók megfigyelése mesehallgatás, beszélgetés, játék, mozgás, páros, csoportos, egyéni tevékenységek alkalmával, szabadidőben, különféle tevékenységek közben (ebédelés, öltözködés, kérés stb.) Javasolt tevékenységek, fejlesztési területek: - testi fejlettség - mozgás összerendezettsége, egyensúlyérzék, lábdominancia - térérzékelés - érzékszervek épsége, szemdominancia, a szemmozgás koordináltsága, iránykövetés képessége - ceruzafogás, eszközök kezelése, használata, kézdominancia - finommozgás fejlesztése fűzögetés, ujjtorna, válogatás, nyírás, hajtogatás - testséma robotjáték, utasítások végrehajtása, testrészek megnevezése - irányok felismerése térben, síkban - reprodukáló képesség térben, síkban (utánzás, másolás) - figyelemfejlesztés - szín- és formaritmus, térben és időben soralkotási képesség - alak-és háttér megkülönböztetése lényeges, lényegtelen szétválasztása, rész, egész kapcsolata rajzkiegészítés

2 - alak-, forma-, szín- és nagyságállandóság felismerése - Gestalt- látás (részeket egészként kezelni, hangokat, betűket összerakva szóként értelmezni) - analizáló - szintetizáló képesség (hangokra bontás, hangokból szavak) Mit visz a kishajó? A -val, hangok helye, tiszta ejtése, hangfelismerő gyakorlatok, hangutánzás, hangképző szervek fejlesztése, légzőgyakorlatok - azonosság, különbözőség felismerése figyelemfejlesztő játékok - auditív megkülönböztetés (hangok elkülönítésének képessége idő, zöngésség, magasság) - beszédkészség, szókincs, beszédszervek, mondatalkotás, mondatkapcsolás, beszédértés fejlesztése - szintetizáló gyakorlatok: szótagok, szavak alkotása - kapcsolat keresése az olvasottak és a tanuló meglévő saját tapasztalatai között - illusztráció készítése. - a vers hangulatának fölismerése, ritmizálása tanítói segítséggel. - kapcsolat keresése az olvasottak és a tanuló meglévő saját tapasztalatai között. - az önálló feladatvégzés lépéseinek gyakorlása. - kérdésekre válaszadás egész mondattal - látogatás az iskolai könyvtárban, válogatás a korosztálynak készült könyvekből, képolvasás, mesemondás, mesefűzés - a könyvtárban szokásos viselkedési szabályok tanulása - szómagyarázat, mesehallgatás, utasítások végrehajtása, bábjáték, állatok hangjának utánzása - tiszta hangoztatás magánhangzók, mássalhangzók időtartamának érzékeltetése - ritmus, tempó: mondókák, versek tanulása, előadása - alapvető kommunikációs és illemszabályok kialakítása: köszönés, kérés, bemutatkozás - szituációs játékok, felelgetős mondókák, érzelmek kifejezése rajzzal, beszéddel, gesztussal - nyelvi tudatosság fejlesztése: analizáló gyakorlatok, szótagolás, hangokra bontás előkészítése, - ritmusra járással, tapssal kísérve - figyelemfejlesztés körjáték babzsákok adogatása ritmusra, dobások, ismerkedős játékok - emlékezet fejlesztése vizuális memória fejlesztése - zajok, hangok felismerése, megnevezése, hangok helyes ejtése - hallásfejlesztés - gondolkodás, problémamegoldó gondolkodás fejlesztése fejezd be a történetet, mi való a hiányzó helyre - emlékezet ; vizuális (mechanikus, késleltetett); auditív (mechanikus, késleltetett, hosszú távú) - ritmus-emlékezet (az ismeret bevéséshez, a felidézéshez, felhasználáshoz) - figyelem - munkatempó - feladattudat - szocializáció (beilleszkedéshez), felnőttekhez, gyerekekhez való viszony) - kudarctűrő képesség - emberábrázolás családrajz, meseszereplők egyszerű geometriai formákból - általános tájékozottság lakhely, anya, apa mit dolgozik - kreativitás mit tudsz készíteni belőle? - erősségek, gyengeségek - légző gyakorlatok - tüdőtágítás - helyzetet meghatározó kifejezések használata - formák fölismerése, különbségeik és azonosságaik megállapítása - az olvasáshoz, íráshoz szükséges helyes testtartásra szoktatás, a megfelelő írásszokások alapozása - finommotorika fejlesztése ujjtorna, mondókák, finommozgások, lendületvonalak, nagyalakú vázolások - az írástevékenység megkezdéséhez szükséges, betűelemek alakítása, kapcsolása, - térirányok tájékozódás a vonalrendszerben, betűelemek kapcsolása - utánzó játékok - énekes népi gyermekjátékok összekapcsolása mozgással, népi mondókák, kiszámolók, népmesék - sajátkészítésű hangszerek hallásfejlesztés, közös zenélés, ritmusjátékok - az olvasott történetek reprodukálása bábozással, szerepjátékokkal Javasolt: szőnyeg mesesarok, könyvsarok kialakítása az osztályteremben, elérhető polcrendszer, fejlesztő játékok, üvegekben különféle termések, száraztészták, gyöngyök fűzögetéshez, babzsák, bábkészlet, színes hívóképek, csomagolópapírok, zsír- és pasztellkréták vázoláshoz, zsenilia fonalak, gombok, színes anyagdarabok Jó minőségű festékek, temperák, különféle vastagságú ecsetek

3 Játék: Mosolyposta A szőnyegen körben ülnek a tanulók. Kiszámolóval játékmestert választunk. Ő kezdi a játékot. Szemkontaktussal rámosolyog az egyik gyerekre. Aki a mosolyt fogadja, visszamosolyog, majd valaki másra mosolyog, tehát továbbküldi a mosolyt. I. Az előkészítő időszak értékelése, a betűtanítás, írástanítás megkezdése Megismerés, összegzés tervkészítés fejlesztés megismerés, összegzés tervkészítés (egyéni fejlesztési tervek, differenciálás)... Képességcsokor Feladataink: a tanulásirányítás terén: - a játékos, változatos, pontos munkavégzés feltételeinek megteremtése - a tanulási technikák elsajátítása - a helyes tanulási szokások kialakítása - tanulási hatékonyság fejlesztése - motiváció - helyes időtervezés - megfelelő munkatempó kialakítása - önellenőrzés elsajátítása a tudatos tervező munka terén: - a tananyag témaköreinek áttekintése, súlyozás - a fejlesztési követelmények, célkitűzések - milyen készségeket és képességeket szükséges fejleszteni, hogyan - a fejlesztéshez szükséges tevékenységek, eszközök, játékos formák összegyűjtése, tudatos tervezése a közösségformálás terén: - egymás tisztelete figyelek rá, meghallgatom, tudok együtt játszani, dolgozni szabályokat betartom - kölcsönös segítségnyújtás - a csoportmunka normáinak kialakítása - a feladatok és követelmények pontos körvonalazása gyereknek, szülőnek egyaránt - a házirend szabályainak elsajátítása, az osztályközösség szabályai, szokásrend kialakítása, felelősi rendszer kialakítása, értékelési rendszer megbeszélése

4 a figyelem, a motiváció, a tevékenységek terén: - játékfoglalkozások, feladatok, feladatlapok, tevékenységek, munkaformák tervezése - manuális foglalkozások, kézműves technikák elsajátítása - komplex foglalkozások, projectek összeállítása egész napon átívelő feladatok - nevelési beszélgetések, problémakezelés, szituációk, helyzetek megbeszélése - élmények, tevékenységek, lehetőségek biztosítása - választható tevékenységek, feladatok biztosítása, differenciálás választhatóság felkínálása - érdekes, játékos feladatok biztosításával, a természetes anyagok felhasználásával, népi játékok, tevékenységek, népi alkotások megismerésével, kézműves technikák elsajátításával, a technika eszközeinek felhasználásával a figyelem, a motiváció fenntartása, lehetőségek biztosítása a nevelő-oktató munka során egészséges életmód, környezettudatos magatartás: - az egészséges életrend kialakítása, egészséges uzsonna, folyadék, gyümölcsfogyasztás szülők bevonásával - a higiéniai szabályok az iskolában, otthon - étkezési szokások az osztályteremben, iskolában, otthon - a szervezet edzettségének lehetőségei, a mindennapi mozgás, testedzés, szabadban töltött idő tervezése - KRESZ-szabályok gyakorlása, baleset megelőzés - a helyes étkezési szokások kialakítása - az életkornak megfelelő higiéniai, testápolási szokások, az iskola helységeinek, mosdóinak használata - egészséges, higiénikus környezet kialakítása osztályteremben Mindehhez ajánlom a következő receptet minden tanító kollégámnak: Boldogság recept Vegyél 12 hónapot! Gondosan tisztítsd meg: a keserűségtől, kicsinyességtől, haragtól! Azután oszd fel a hónapokat napokra! Minden napot készíts el: 1 rész munkából, 3 rész jóakaratból, 1 gyűszűnyi derűből! Adj hozzá: 3 evőkanál optimizmust, 1 csipet önbecsülést, 1 késhegynyi tapintatosságot! A kapott masszát bőven öntsd fel SZERETETTEL! A kész finomságot mindig díszítsd apró figyelmességgel és tálald fel mosolygó arccal! Rendszeres fogyasztása harmóniát, boldogságot teremt a saját és környezetedben élők lelkében. Ötletek, játékok a nevelő-oktató munkához: Beszéd, mozgással, ritmussal összekapcsolva: A gyerekek körbeállnak, a tanítónál van egy babszák. Jobbra adja a mellette állónak, közben mond egy őszi gyümölcsöt, termést. (Babzsákot ad jobbra és mondja: adok neked körtét. A következő mondja: adok almát. A következő mondja: adok diót ) Utána megkérdezzük: Milyen gyümölcsöt tudnánk kosárba gyűjteni? (az elhangzott gyümölcsök) Rajzoljuk le, milyen gyümölcsöket adtak a gyerekek egymásnak! Az győz, aki a legtöbbre emlékezett, és le tudta rajzolni.) Utána hangoztathatjuk. Milyen hanggal kezdődik a neve? Csoportosíthatjuk: őszi, nyári gyümölcs; nem itthon terem stb. Kérdezz! Felelek!: A tanító történetet mond. A párok közül megállapodnak, hogy ki fog először kérdéseket feltenni a másiknak, és ki lesz a választ adó. Utána csere. (Pl. nevelő meséli a Kiskakas gyémánt félkrajcárja c. mesét. Kérdések: (A párok közül a kérdező megkérdezi a másiktól: Mit talált a kiskakas? A párja felel: Egy félkrajcárt. Hol találta a pénzt? A szemétdombon. Ki vette tőle el a pénzt? A török basa szolgája.) Közös játék: Hej, a sályi piacon c. dal mozgással, játékkal kísérve (Kellékek: Kosár, alma, árus) Beszédtéma: Őszi gyümölcsök. Gyümölcsvásárlás a piacon, zöldségesnél. Dramatikus játék: Almaárus (Udvarias vásárlás, köszönés, kérés, megköszönés. kínálás, köszönés gyakorlása. Udvarias kiszolgálás kérdezés, Bemutatkozás: Fiúk és lányok párban. A lány nyújtja a kezét. Először a leány mondja, majd a fiú a nevét. (Ezt lehet két körrel is játszani: külső és belső kör alkotásával. A tanító meghatározza, hogy először a külső kör nyújtja a kezét, azok mondják a nevüket, akit a külső körben vannak, majd a belső körben lévők. Utána lehet cserélni. Először a belsők mutatkoznak be, majd a külsők. Bemutatkozás után mindenki egyet jobbra vagy balra lép. Előre meg kell mutatni a térirányt -. Ezzel nemcsak a bemutatkozást, de a térirányt is gyakorolják a gyerekek. Össze lehet kötni dallal, ritmusra járnak, majd a dal végén történik a bemutatkozás.)

5 Saját készítésű játék a szókincsfejlesztésre: A nevelői minta alapján társasjáték készítése. Előzőleg a gyerekeknek gyűjtőmunkát kell Kiadni. Pl. Gyűjtsetek gyümölcsökről képeket. A képek lehetőleg gyufásdoboznál ne legyenek nagyobbak, hogy egy lapra több képet is fel lehessen ragasztani. A társasjátékhoz egy néhány termés és egy dobókocka pl. babszem, makk, gesztenye szükséges. Lehet a padban párban játszani. (Először az egyik tanuló által készített játékkal, majd a padtárséval.) A szabályt mindenkor a játék készítője határozza meg. Pl. Ahová lépsz, az ott látható gyümölcs színéhez hasonló színű gyümölcsöt kell mondani. Vagy amilyen hanggal kezdődik a gyümölcs neve, olyan hanggal kezdődő bármilyen szót lehet mondani. Vagy meg kell mondani, hány betűből áll az a szó. Stb. Beszélgetés képekről: Képek gyűjtése családról, természetről stb. Mindenki mond egy mondatot a képekről. Az osztály kérdéseket tesz fel. Nagymozgás fejlesztés: udvaron körök rajzolása homokba, aszfaltra. (4-5) Veréb vagyok, páros lábbal ugrálok egyik körből a másikba. Most sánta veréb vagyok, egy lábon ugrálok. Ugróiskolát is lehet rajzolni vagy színes ragasztós szalaggal felragasztani a tanteremben. Másik játék: Úgy kell sétálni, hogy a fejen lévő babzsák ne essen le. Ritmusfejlesztés: labda pattogtatás egy kézzel, majd váltott kézzel. Ugráló-kötelezés. Dalolás közben babzsák dobása egyik kézből a másikba ritmusra, vagy ritmusra járás. Dalok tapssal, dobolással, csörgővel kísérve. (Csörgő készítés:különféle üres fémdobozba terméseket - kukorica, rizs, bab, kavics- teszünk, majd bevonjuk színes papírral.) Finommozgás fejlesztés: gyöngyfűzés - színes lapok apróra tépkedése után, előrajzolt forma kitöltése ragasztással (pl. őszi fa) papírszalvéta sodrása után perec formálása papírszalvétából, kereppapírból golyók készítése, ragasztása (szőlőfürt, ribizli) levelek körülrajzolása, színezése - félbevágott alma, körte befestése után nyomatok készítése ujjfestéssel tér kitöltése (ujjfesték kapható erre a célra). Vonalkövetéses feladatok: Rajzoltatunk a lap közepére tetszés szerint valamit. Alma, virág, autó majd különböző színű ceruzával körülrajzoljuk a formát. Egyre nagyobb almánk, virágunk, autónk lesz, még nem elérjük a lap szélét. Figyelni kell, hogy ne torzuljon, a nagy forma is olyan legyen mint a kicsi. A tüdő kapacitásának fejlesztése: festékcseppek szétfújása pingponglabda fújása az asztalon adott cél felé (2 fő játssza) Sikeres, örömteli munkát kívánok! Megfigyelések, mérési eredmények a tanév folyamán A gyermek beilleszkedésére vonatkozó megfigyeléseim: A gyermek viselkedésére, szokásaira vonatkozó megfigyeléseim: A gyermek szorgalmára, tanuláshoz való viszonyára vonatkozó megfigyeléseim: A gyermek beszédére vonatkozó megfigyeléseim:

6 A gyermek olvasásával (hang, betű) kapcsolatos megfigyeléseim: 1. Hang-, betű felismerés 2. Hang-, betű összevonás 3. Rövid szavak olvasása 4. A szövegértés A gyermek kézügyességére, írására vonatkozó megfigyeléseim: 1. számonkérés írásból (betűelemek másolása, írása tollbamondással) 2. számonkérés írásból (betűk írása, kapcsolása) 3. számonkérés írásból (szavak másolása írottról, nyomtatottról )

7 4. számonkérés írásból (szavak tollbamondás utáni írása, emlékezetből írása) 1. számonkérés matematikából (számok írása diktálás után, számfogalom) 2. számonkérés matematikából (kisebb, nagyobb, egyenlő) 3. számonkérés matematikából (számszomszédok, sorba rendezés) 4. számonkérés matematikából (összeadás, kivonás) 5. számonkérés matematikából (bontás, pótlás) 6. számonkérés matematikából (szöveges feladat, nyitott mondat) 7. számonkérés matematikából (felmérők eredményei, egyéni mérés) 1. számonkérés környezet ( ) S z e r e t n é l e k m e g i s m e r n i

8 Lap az 1. osztályos tanuló megismeréséhez ( megfigyelések, feljegyzések, megállapítások) Tanuló neve:.születési dátuma: Megfigyelést végző nevelők:.. I. Szociális kompetenciák, szocializációs képességek: (Család család és iskola kapcsolata) 1. A családi közeg, ahol a gyerek nevelkedik: teljes család csonka család új család 2. A családi nevelés: tudatos spontán a szülő értékrendje megfelelő túl magas túl alacsony nevelés: szigorú következetlen túl engedékeny - megfelelő 3. Családi légkör: nyugodt, biztonságos, kiegyensúlyozott érzelmi bizonytalanságot tapasztaltam 4. A család tartja a kapcsolatot a nevelővel csak néha egyáltalán nem tartja a kapcsolatot 5. Elfogadja a nevelő tanácsait ellenáll nem veszi figyelembe a gyermek érdekében tett javaslatokat ellenséges a nevelővel, - az iskolával Egyéb észrevétel:.... (A tanuló jellemzői) 1. A tanuló önbizalma: egészséges önbizalommal rendelkezik - kevés túlzott megerősítést igényel 2. Önérvényesítés módjai: megfelelő negatív: sírás, árulkodás, dac, agresszió.. 3. Magatartási szokásai: megfelelő sok hiányossága van Nem megfelelő: 4. A közösségben elfoglalt helye: magányos csoportban van 1-2 gyerek társaságában felnőtt társaságát keresi (szőnyegen gyerekek helye mérőanyag és megfigyelés alapján) 5. Alkalmazkodása megfelelő nem képes alkalmazkodni csak felnőtthöz képes alkalmazkodni Egyéb észrevétel:....

9 II. Tudás, ismeretszerzés jellemzői: 1. sokat tudnak különböző dolgokról 2. gazdag szókincs jellemzi őket 3. szokatlan kifejezéseket használnak 4. a tényeket gyorsan megjegyzik 5. az ok - okozati viszonyokat gyorsan felismerik 6. hasonlóságokat, különbségeket keresnek a jelenségekben 7. jó megfigyelők 8. gyorsan tudják felidézni a tanultakat 9. sokat olvasnak 10. a bonyolult dolgokat áttekinthető egységekre bontják 11. kritikusan, függetlenül gondolkodnak Egyéb észrevétel:.... Tanulási motiváció: 1. az őket érdeklő kérdésekkel igen elmélyülten foglalkoznak 2. feladataikat befejezik 3. unják a mechanikus feladatokat 4. a tökéletességre törekszenek 5. szívesen dolgoznak önállóan 6. magas célokat tűznek maguk elé Egyéb észrevétel: Kreativitás 1. sokszor, sokféle, szokatlan kérdéseket tesznek fel 2. ötletesek 3. több megoldási lehetőséget sorolnak fel (furcsa, frappáns megoldások) 4. véleményüket nem rejtik véka alá 5. nem értékelik a sablonos megoldásokat 6. jó humorérzékük van Speciális viselkedés 1. készek szembeszegülni a tekintéllyel 2. vállalják a konfliktusokat 3. egyéniségek 4. individualisták 5. mennek a maguk útján 6. nem fogadnak el tekintélyalapon véleményt 7. kortársaikkal általában kijönnek

10 A tehetség felismerésének módszerei és lehetőségei 1. intelligencia-tesztek: általános és speciális képességek mérése 2. kreativitás mérése rajzos és nyelvi tesztekkel (Barkóczi Ilona és csapata) 3. tanulóképesség mérése - új helyzetekre való reagálás 4. problémamegoldó tanulás funkciónális képességének mérése (Klein Sándor által készített tesztek) 5. tanulási stílus mérése 6. tantárgytesztek 7. a tehetség motivációs, érdeklődési, diszpozicionális mozzanatait tárja fel 8. énkép és önértékelő teszt, amely megkülönbözteti a tehetségest az átlagostól 9. információgyűjtés (tanári és szülői megfigyelés) A tehetség legrégebbi egy tényezős definícióját kétféleképpen is megfogalmazták. Az egyik állítás szerint a tehetség kiemelkedően magas intelligenciát jelent, melyben az értelmi jelleg dominál. A másik állítás szerint a tehetség kreativitást jelent, ahol nem csak az értelem jellege dominál. Harsányi (1988) szerint "Tehetségen az a velünk született adottságokra épülő, majd gyakorlás, céltudatos fejlesztés által kibontakozott képességet értjük, amely az emberi tevékenység egy bizonyos vagy több területén az átlagosat messze túlhaladó teljesítményeket tud létrehozni" Szeretnélek megismerni A tanuló társas-érzelmi szintje Beilleszkedés könnyen bevonható bármilyen tevékenységbe - nehezen vonható be - felnőttel jobban megtalálja a hangot idősebb korosztályból vannak barátai egyedül játszik nincs kölcsönös kapcsolata társaival csak 1-2 osztálytársával van kapcsolata mindenkivel barátságos, szívesen tevékenykedik bárkivel nem képes együtt működésre másokat is segít csak felszólításra működik együtt csak néhány társával képes együttműködni szívesen végzi tevékenységeit egyedül Érzelem Érzelmi kifejezéseket nem tudja megérteni megérti, empatikus érzelmeit ki tudja fejezni - érzelmei fölött nem képes uralkodni könnyen megbántódik haragtartó könnyen megbocsát - arckifejezésekből alapvető érzelmeket kifejező ki tudja választani érzelmeiről tud beszélni, meg tudja fogalmazni mindenkihez kedves, barátságos A tanuló motivációja Feladattudata önállóan végzi a feladatát segítséggel végzi feladatát kevés buzdítással elvégzi feladatát sok buzdítással végzi feladatát egyenletes lelkesedéssel végzi feladatát Akarat, problémák leküzdése Önálló, kreatív kicsi segítséget igényel gyakran igényli a megerősítést - sokat kell buzdítani Szabálytudat ellenőrzés nélkül betartja csak ellenőrzéssel tartja be néha kell figyelmeztetni a szabályok betartására

11 Milyen képességeket kell figyelni? 1. Anyanyelvi képességek beszéd, szókincs, mondathasználat, hangerő, hangszín, beszédtempó, hangsúly, légzéstechnika, beszédlégzés, beszédkedv, beszédértés szó-, mondat-, szövegmegértés, beszédhanghallás, mondat-alkotás, artikulációs képesség; kommunikációs, metakommunikációs kapcsolatteremtő képesség tekintet, mimika, gesztus 2. Testi érettség mozgása, testrészek ismerete, kéz-, láb-, szem-, füldominancia 3. Motoros képességek - gyorsaság, állóképesség, járás, kúszás, egyensúlyozás, koordinációs képességek 4. Finommotorika hajtogatás, vonalvezetés, olló használat, szem-kéz koordináció, szem-láb koordináció, szem-láb-kéz koordináció, téri tájékozódás, tájékozódás síkban, önismeret, énkép, mozgás végzése csukott szemmel, testséma ismerete, mozgások utánzása 5. Érzelmi, akarati képességek - érzelmi állapot jellemzői, temperamentum, habitus, érzelmek kifejezése, érzelmi re-akciók, társakkal, pedagógussal szembeni érzelmek, feladattudata, tevékenységhez való viszonya, nehézségek le-küzdésének módja, szabálytudat, siker, kudarc kapcsán megmutatkozó érzelmi megnyilvánulások, akarat késleltetése 6. Értelmi képességek - a gyerek érdeklődése Érzékelés, észlelés szemfixáció, időrendiség, tapintásos észlelés, vizuális memória; Emlékezet vizuális, auditív, verbális; rövid távú, hosszú távú emlékezet; Figyelem figyelemmegosztás, szándékos figyelem, figyelemátvétel; Képzelet kreativitás; gondolkodás általánosítás, konkretizálás, összehasonlítás, viszonyítás, analizálás, szintetizálás, gondolkodási műveletek; számolási képességek számfogalom, számsor ismerete, mennyiségek viszonyítása 7. Szocializációs képességek - önismeret ellenőrzést, megerősítést segítséget,igényel,szabályok belsővé váltak, másokkal is betartatja, csak magyarázatok, felügyelet mellett tartja be a szabályokat, énkép, önértékelés- teljesítményét alul-, felül-, reálisan értékeli; az önérvényesülés módja negatív, pozitív, nem jellemző rá az önérvényesítés, önbizalom- kevés, túl sok, megerősítést igényel, egészséges önbizalma van, normákhoz, szabályokhoz, szokásokhoz való viszonya, társas kapcsolatai, tevékenységhez való viszonya kezdeményező, visszahúzódó, együttműködő, alkalmazkodó, nem képes együttműködni, egy, vagy több kapcsolata van a közösségben, nincs kapcsolata, nem igényel segítséget, csak felnőttől kéri azt, kezdeményez, belekapcsolódik mások kezdeményezésébe, nem szívesen vesz részt közös munkálkodásban, nem képes alkalmazkodni, alkalmazkodó (A megfigyelések alapján el lehet készíteni a Képességcsokor c. látványos képet az osztályról. Kik a kiemelkedők, kik a fejlesztendők. Ez segítség mindenképpen a differenciált munkához. A csoportmunkánál jól tudunk támaszkodni a már olvasni, írni, számolni tudó, kimagasló képesség, tehetségígéretes tanulókra.) Pálvölgyi Pál: A fecske búcsúja Egy kis fecske egyik este, mikor megtért az ereszre, keservesen csicseregte: Szeptemberben e berekben nincsen fecske élelem. El kell mennem,mert a hideg ellenségem énnekem. Megígérem,tél végével,

12 ha megjön a kikelet és elűzi a telet, itt leszek az eresz szélén és a puha fészek mélyén kis fecskéket nevelgetek. Bars Sári: Ősz az erdőn A som sötétpirosra érett Kék fényben csillog a kökény Elsorolni sem tudom, Hányféle kincs az enyém. Gyönysort fűzök gesztenyéből Szedek rőtszínű falevelet, Füttyszót csenek az őszi széltől S a madarakkal elmegyek. Fazekes Lajos: Őszi este A tücsök szól a bokorból, hogy itt az ősz már itt az ősz. és zúg a szél ha fákat ér, és peregnek a levelek. Az utakon elvész a nyomom, csillag vezet most engemet. Pákolitz István: Dió Kihasadt a dió zöld zakója, Nem csoda: viseli Tavasz óta Őszanyó megvarrná ökörnyállal, De az a pár öltés mit használna? Labdázik a szél közel-távol: Kirázza a diót zakójából. Sarkady Sándor: Ősz Lomb lehullott,mák kipergett- Őszi ágat Szél diderget. Hidegebb már a Sugár is Elment a fecskemadár is. Már is, már is? Odavan a nyár is! Sallay Gizella: Ősszel Ősszel üres a határ, Gólya, fecske távol száll. A veréb itt marad, Siratja a szép nyarat. Lehullott a falevél, Nemsokára itt a tél. Elbúvik a kisbogár, Elmúlik a meleg nyár.

Patakfalvi Attiláné: Az első osztályosok megismerése

Patakfalvi Attiláné: Az első osztályosok megismerése Patakfalvi Attiláné: Az első osztályosok megismerése Megkezdődött a tanév. Az első osztályos kisgyerekek tele tudásvággyal jönnek az iskolába. Tanítóink szervezik a napi megismerő munkát, hogy a gyerekek

Részletesebben

Kerettanterv az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára. Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat (1-4. évfolyam)

Kerettanterv az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára. Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat (1-4. évfolyam) 1 Kerettanterv az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat (1-4. évfolyam) Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára készült kerettanterv céljaiban,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM ANGYALKERT MAGÁNÓVODA 2013. ANGEL S GARDEN PRE-SCHOOL

PEDAGÓGIAI PROGRAM ANGYALKERT MAGÁNÓVODA 2013. ANGEL S GARDEN PRE-SCHOOL ANGYALKERT MAGÁNÓVODA ANGEL S GARDEN PRE-SCHOOL 2013. 1 Tartalomjegyzék I. Bevezető II. Óvodai nevelésünk pedagógiai alapelvei, célkitűzései III. Gyermekkép, Óvodakép IV. Az óvodai nevelés feladatai Az

Részletesebben

Inklúzió és integráció a közoktatásban Feladatgyűjtemény

Inklúzió és integráció a közoktatásban Feladatgyűjtemény Feladatgyűjtemény Inklúzió és integráció a közoktatásban Feladatgyűjtemény Tukacs Anita Pécsi Tudományegyetem, Pécs 2011 Tukacs Anita A tananyag megjelenését a TÁMOP 412-08/1/B-2009-0003 A kompetencia-alapú

Részletesebben

Útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók együttneveléséhez

Útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók együttneveléséhez Inkluzív nevelés Útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók együttneveléséhez Dokumentációs útmutató Írta Kajáry Ildikó Ruttkai Leventéné sulinova Közoktatás-fejlesztési és Pedagógus-továbbképzési

Részletesebben

Mindenhez van jogom, hát játszom Fentről gyereknek, lentről embernek látszom. (Ratkó József)

Mindenhez van jogom, hát játszom Fentről gyereknek, lentről embernek látszom. (Ratkó József) 1. Gyermekkép Mindenhez van jogom, hát játszom Fentről gyereknek, lentről embernek látszom. (Ratkó József) Az óvodáskorú gyermek önálló személyiség, akinek joga van arra, hogy érzelmi biztonságban, elfogadásban

Részletesebben

MUNKAANYAG. Boros-Farkas Bernadett. Fejlesztőjátékok és technikák jellemzői és alkalmazhatóságuk. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Boros-Farkas Bernadett. Fejlesztőjátékok és technikák jellemzői és alkalmazhatóságuk. A követelménymodul megnevezése: Boros-Farkas Bernadett Fejlesztőjátékok és technikák jellemzői és alkalmazhatóságuk A követelménymodul megnevezése: Általános pedagógiai asszisztensi feladatok A követelménymodul száma: 1283-06 A tartalomelem

Részletesebben

KÖZÉPSÚLYOSAN ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK KERETTANTERVE

KÖZÉPSÚLYOSAN ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK KERETTANTERVE KÖZÉPSÚLYOSAN ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK KERETTANTERVE 1 Célok, feladatok: Az általános iskolai képzés céljai, feladatai Az iskolai képzés során az egyéni bánásmód elvét alkalmazva

Részletesebben

MÓKUS KUCKÓ. Családi napközik SZAKMAI PROGRAMJA

MÓKUS KUCKÓ. Családi napközik SZAKMAI PROGRAMJA KIS-KÓPÉ KUCKÓ CIFRA PALOTA MÓKUS KUCKÓ Családi napközik SZAKMAI PROGRAMJA Családi napközi szakmai programját meghatározó jogszabályok, irányelvek: 259-2002 Xll. 18. Korm. Rendelet, a gyermekjóléti és

Részletesebben

Helyi. Nevelési. Program. PICUR Alapítványi Óvoda. Veresegyház. Mogyoródi u. 55.

Helyi. Nevelési. Program. PICUR Alapítványi Óvoda. Veresegyház. Mogyoródi u. 55. Helyi Nevelési Program PICUR Alapítványi Óvoda Veresegyház Mogyoródi u. 55. 1 Tartalomjegyzék Az intézmény adatai Az intézmény megnevezése: PICUR ALAPÍTVÁNYI ÓVODA Az intézmény székhelye: 2112 Veresegyház,

Részletesebben

AZ ÓVODA ISKOLA ÁTMENET PEDAGÓGIAI ÉS PSZICHOLÓGIAI PROBLÉMÁI KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A RÉSZKÉPESSÉGEK ZAVARAIRA

AZ ÓVODA ISKOLA ÁTMENET PEDAGÓGIAI ÉS PSZICHOLÓGIAI PROBLÉMÁI KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A RÉSZKÉPESSÉGEK ZAVARAIRA Fővárosi Pedagógiai Intézet Tanácsadás fejlesztés AZ ÓVODA ISKOLA ÁTMENET PEDAGÓGIAI ÉS PSZICHOLÓGIAI PROBLÉMÁI KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A RÉSZKÉPESSÉGEK ZAVARAIRA Szaktanácsadói záró dolgozat Készítette: Dr.

Részletesebben

Petőfi Sándor Általános Iskola 5465 Cserkeszőlő, Ady Endre utca 1. A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK SZÁMÁRA

Petőfi Sándor Általános Iskola 5465 Cserkeszőlő, Ady Endre utca 1. A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK SZÁMÁRA HELYI TANTERV A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK SZÁMÁRA Enyhén értelmi fogyatékos tanulók integrált nevelése, oktatása Eltérő tantervre épülő tanterv magyar nyelv és irodalom, matematika tantárgyból 1

Részletesebben

Mozgás Játék Öröm. Ugrifüles Óvoda Pedagógiai Programja

Mozgás Játék Öröm. Ugrifüles Óvoda Pedagógiai Programja Milyen okos, milyen ügyes, a legkisebb ugrifüles! Csukás István Mozgás Játék Öröm Ugrifüles Óvoda Pedagógiai Programja 1091 Budapest, Hurok u. 9. TARTALOM I. Bevezető 2. II. Gyermekkép, Óvodakép 1. Gyermekkép

Részletesebben

HELYI TANTERV Általános iskola 1-8. évfolyam

HELYI TANTERV Általános iskola 1-8. évfolyam Arany János EGYMI Ezredéves Óvodája, Általános Iskolája és Készségfejlesztő Speciális Szakiskolája 8000 Székesfehérvár, Havranek József utca 4. : 22/ 504-968; fax: 22/504-969 e-mail:titkar.ezredeves@ceger.hu

Részletesebben

Játékötletek a kompetenciafejlesztéshez

Játékötletek a kompetenciafejlesztéshez Kedves Kolléga! Resseau szerint a játék maga a tanulás, ahol ez nem uralkodó elem, ott a tanulás nehezített, akadályozott. Fontos, hogy sokféle játékot tanítsunk meg a gyerekeknek. Játékötletek a kompetenciafejlesztéshez

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Révay György Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Révay György Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Révay György Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon 5461 Tiszaföldvár-Homok, Beniczky Géza utca 5. OM: 038406 PEDAGÓGIAI PROGRAM Példány használója:

Részletesebben

Készült a kerettantervi rendelet 1. sz. melléklete alapján. 1-4. évfolyam

Készült a kerettantervi rendelet 1. sz. melléklete alapján. 1-4. évfolyam HELYI TANTERV ANGOL NYELV 1-4/13. Készült a kerettantervi rendelet 1. sz. melléklete alapján (A plusz egy óra a szabadon tervezhető órakeret terhére lett beépítve.) Óraterv: Évfolyam: 4. Heti óraszám:

Részletesebben

Értékmegőrzés a gyermeki tevékenységen keresztül

Értékmegőrzés a gyermeki tevékenységen keresztül Az érték szelíd, de követel Kamarás István: Íme az ember Értékmegőrzés a gyermeki tevékenységen keresztül Budaörsi Vackor Óvoda Helyi Nevelési Programja TARTALOMJEGYZÉK I. PROGRAMUNK KÜLDETÉSE, FILOZÓFIÁJA

Részletesebben

Mellékletek: Szöveges értékelés

Mellékletek: Szöveges értékelés Mellékletek: Szöveges értékelés Liptákné Czakó Ildikó (szerk. MPI, B.A.Z. megye) FOLYAMATSZABÁLYOZÁS SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS 1. A folyamat megnevezése: A szöveges értékelés szabályozása 2. A folyamat tartalmának

Részletesebben

2004/68/II. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2141 HUMANISZTIKUS ISKOLAPROGRAM I. HUMANISZTIKUS KOOPERATÍV TANULÁS 1 4. ÉVFOLYAMOS MUNKATERVE

2004/68/II. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2141 HUMANISZTIKUS ISKOLAPROGRAM I. HUMANISZTIKUS KOOPERATÍV TANULÁS 1 4. ÉVFOLYAMOS MUNKATERVE 2004/68/II. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2141 HUMANISZTIKUS ISKOLAPROGRAM I. HUMANISZTIKUS KOOPERATÍV TANULÁS 1 4. ÉVFOLYAMOS MUNKATERVE 2142 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/68/II. szám 1. rész FÕ MODUL,

Részletesebben

T ü n d é r k e r t K e l e t i Ó v o d a. Pedagógiai Programja

T ü n d é r k e r t K e l e t i Ó v o d a. Pedagógiai Programja T ü n d é r k e r t K e l e t i Ó v o d a Pedagógiai Programja Készítette: Ács Sándorné Székhelyintézmény vezető és a Tündérkert Keleti Óvoda Tagintézményvezetői Nyíregyháza, 2013. augusztus 01. I. BEVEZETŐ

Részletesebben

B.) HELYI TANTERV (Tantárgyi felosztás) KERETTANTERV AZ ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZÁRA (1-4. évfolyam) Célok és feladatok

B.) HELYI TANTERV (Tantárgyi felosztás) KERETTANTERV AZ ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZÁRA (1-4. évfolyam) Célok és feladatok 1 B.) HELYI TANTERV (Tantárgyi felosztás) I. KERETTANTERV AZ ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZÁRA (1-4. évfolyam) Célok és feladatok Az alapfokú nevelés-oktatás első szakasza az iskolába

Részletesebben

CSEMETEKERT INTEGRÁLT ÓVODAI PROGRAM

CSEMETEKERT INTEGRÁLT ÓVODAI PROGRAM Budapest Pestszentlőrinc Pestszentimre Önkormányzat APRÓK FALVA ÓVODA CSEMETEKERT INTEGRÁLT ÓVODAI PROGRAM OM 034652 2010 ELŐSZÓ Nevelőtestületem tagjaival 20 éve dolgozom együtt. Pedagógiai munkájukra

Részletesebben

A Bélmegyeri Óvoda Pedagógiai Programja Bélmegyer, 2013. augusztus 30.

A Bélmegyeri Óvoda Pedagógiai Programja Bélmegyer, 2013. augusztus 30. Page 1 A Bélmegyeri Óvoda Pedagógiai Programja Bélmegyer, 2013. augusztus 30. 1 Page 2 I. BEVEZETÉS Az óvoda jellemző adatai: Az óvoda neve: Bélmegyeri Óvoda címe: Bélmegyer Szabadság tér 1.. telefon:

Részletesebben

A NAGYRÉCSEI TÜNDÉRKERT ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A NAGYRÉCSEI TÜNDÉRKERT ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A NAGYRÉCSEI TÜNDÉRKERT ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: Gerlingerné Kalcher Andrea óvodavezető Hatályos: 2013. április 1. Osztani magad hogy így sokasodjál Kicsikhez hajolni hogy magasodjál, Hallgatni

Részletesebben

ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KEREKERDŐ ÓVODA Helyi Óvodai Programja

ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KEREKERDŐ ÓVODA Helyi Óvodai Programja ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KEREKERDŐ ÓVODA Helyi Óvodai Programja 2768. Telefon: (+36 53) 387-001 / 22 e-mail: ujszilvasovoda@gmail.com Web: www.ujszilvas.hu/kerekerdoovoda I. BEVEZETŐ 1. Törvényi előírások

Részletesebben

Címe: A játékos nyelv

Címe: A játékos nyelv B-A-P Mikrotérségi Nevelési Oktatási Központ Városi Óvoda Bátaszék Városi Óvoda Alsónyéki Tagintézmény Pörböly Óvoda T Á M O P - 3. 1. 4 / 0 8 / 2 2 0 0 8-0 1 4 7 Átfogó Intézményfejlesztés Címe: A játékos

Részletesebben

RÓZSAKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 5.SZ.MELLÉKLET ÉRTÉKELÉS ÉS OSZTÁLYOZÁS AZ ALSÓ TAGOZATON

RÓZSAKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 5.SZ.MELLÉKLET ÉRTÉKELÉS ÉS OSZTÁLYOZÁS AZ ALSÓ TAGOZATON ÉRTÉKELÉS ÉS OSZTÁLYOZÁS AZ ALSÓ TAGOZATON RÓZSAKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1 SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS* ( ELSŐ ÉVFOLYAM 1. ÉS 2. FÉLÉV, MÁSODIK ÉVFOLYAM 1. FÉLÉV) RÓZSAKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA * A szöveges értékelés

Részletesebben

A KARDOSKÚTI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A KARDOSKÚTI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A KARDOSKÚTI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA KÉSZÜLT: A Komplex Prevenciós Óvodai Program alapján, a módosított Alapprogram figyelembe vételével. 2010. június Módosítva: 2013. augusztus

Részletesebben

HELYI TANTERV 865 SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK NAPPALI RENDSZERŰ, INTEGRÁLT ÁLTALÁNOS ISKOLAI NEVELÉSE, OKTATÁSA

HELYI TANTERV 865 SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK NAPPALI RENDSZERŰ, INTEGRÁLT ÁLTALÁNOS ISKOLAI NEVELÉSE, OKTATÁSA HELYI TANTERV 865 SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK NAPPALI RENDSZERŰ, INTEGRÁLT ÁLTALÁNOS ISKOLAI NEVELÉSE, OKTATÁSA HELYI TANTERV 866 Az 1993. évi közoktatási törvény 121. 29. pontja az alábbiak szerint

Részletesebben