Az előkészítő időszakról

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az előkészítő időszakról"

Átírás

1 Az előkészítő időszakról Segédanyag az első évfolyamon tanító nevelők szakmai munkájához Összeállította: Patakfalvi Attiláné szaktanácsadó A pedagógus küldetése: 1. Mindenek előtt embert formálni a gyerekből. 2. A gyerekekben gondosan fejleszteniük kell az általános érzelmi képességeket, amely minden pályán szükséges az érvényesüléshez. 3. Meg kell találniuk minden gyerek speciális tehetségét, hisz minden gyerekben fellelhetők jó képességek, sőt, időnként a szürkének látszó kavicsból is előtűnik a drágakő csillogása. / Czeizel Endre/ A tanulók megismerése Többet megtudhatsz másokról egy óra játék, mint egy év beszélgetés alatt. (Platon) Az előkészítő időszakról Feladatok: Mérés teljes DIFER- rel vagy rövidített változattal, frontális mérőanyaggal, tankönyvi feladatokkal, a nevelő által összeállított anyaggal, más kiadványokból átvett feladatokkal stb. a fejlesztőpedagógusok, napközis nevelő segítségét kérve A tanulók megfigyelése A tanulók megfigyelése mesehallgatás, beszélgetés, játék, mozgás, páros, csoportos, egyéni tevékenységek alkalmával, szabadidőben, különféle tevékenységek közben (ebédelés, öltözködés, kérés stb.) Javasolt tevékenységek, fejlesztési területek: - testi fejlettség - mozgás összerendezettsége, egyensúlyérzék, lábdominancia - térérzékelés - érzékszervek épsége, szemdominancia, a szemmozgás koordináltsága, iránykövetés képessége - ceruzafogás, eszközök kezelése, használata, kézdominancia - finommozgás fejlesztése fűzögetés, ujjtorna, válogatás, nyírás, hajtogatás - testséma robotjáték, utasítások végrehajtása, testrészek megnevezése - irányok felismerése térben, síkban - reprodukáló képesség térben, síkban (utánzás, másolás) - figyelemfejlesztés - szín- és formaritmus, térben és időben soralkotási képesség - alak-és háttér megkülönböztetése lényeges, lényegtelen szétválasztása, rész, egész kapcsolata rajzkiegészítés

2 - alak-, forma-, szín- és nagyságállandóság felismerése - Gestalt- látás (részeket egészként kezelni, hangokat, betűket összerakva szóként értelmezni) - analizáló - szintetizáló képesség (hangokra bontás, hangokból szavak) Mit visz a kishajó? A -val, hangok helye, tiszta ejtése, hangfelismerő gyakorlatok, hangutánzás, hangképző szervek fejlesztése, légzőgyakorlatok - azonosság, különbözőség felismerése figyelemfejlesztő játékok - auditív megkülönböztetés (hangok elkülönítésének képessége idő, zöngésség, magasság) - beszédkészség, szókincs, beszédszervek, mondatalkotás, mondatkapcsolás, beszédértés fejlesztése - szintetizáló gyakorlatok: szótagok, szavak alkotása - kapcsolat keresése az olvasottak és a tanuló meglévő saját tapasztalatai között - illusztráció készítése. - a vers hangulatának fölismerése, ritmizálása tanítói segítséggel. - kapcsolat keresése az olvasottak és a tanuló meglévő saját tapasztalatai között. - az önálló feladatvégzés lépéseinek gyakorlása. - kérdésekre válaszadás egész mondattal - látogatás az iskolai könyvtárban, válogatás a korosztálynak készült könyvekből, képolvasás, mesemondás, mesefűzés - a könyvtárban szokásos viselkedési szabályok tanulása - szómagyarázat, mesehallgatás, utasítások végrehajtása, bábjáték, állatok hangjának utánzása - tiszta hangoztatás magánhangzók, mássalhangzók időtartamának érzékeltetése - ritmus, tempó: mondókák, versek tanulása, előadása - alapvető kommunikációs és illemszabályok kialakítása: köszönés, kérés, bemutatkozás - szituációs játékok, felelgetős mondókák, érzelmek kifejezése rajzzal, beszéddel, gesztussal - nyelvi tudatosság fejlesztése: analizáló gyakorlatok, szótagolás, hangokra bontás előkészítése, - ritmusra járással, tapssal kísérve - figyelemfejlesztés körjáték babzsákok adogatása ritmusra, dobások, ismerkedős játékok - emlékezet fejlesztése vizuális memória fejlesztése - zajok, hangok felismerése, megnevezése, hangok helyes ejtése - hallásfejlesztés - gondolkodás, problémamegoldó gondolkodás fejlesztése fejezd be a történetet, mi való a hiányzó helyre - emlékezet ; vizuális (mechanikus, késleltetett); auditív (mechanikus, késleltetett, hosszú távú) - ritmus-emlékezet (az ismeret bevéséshez, a felidézéshez, felhasználáshoz) - figyelem - munkatempó - feladattudat - szocializáció (beilleszkedéshez), felnőttekhez, gyerekekhez való viszony) - kudarctűrő képesség - emberábrázolás családrajz, meseszereplők egyszerű geometriai formákból - általános tájékozottság lakhely, anya, apa mit dolgozik - kreativitás mit tudsz készíteni belőle? - erősségek, gyengeségek - légző gyakorlatok - tüdőtágítás - helyzetet meghatározó kifejezések használata - formák fölismerése, különbségeik és azonosságaik megállapítása - az olvasáshoz, íráshoz szükséges helyes testtartásra szoktatás, a megfelelő írásszokások alapozása - finommotorika fejlesztése ujjtorna, mondókák, finommozgások, lendületvonalak, nagyalakú vázolások - az írástevékenység megkezdéséhez szükséges, betűelemek alakítása, kapcsolása, - térirányok tájékozódás a vonalrendszerben, betűelemek kapcsolása - utánzó játékok - énekes népi gyermekjátékok összekapcsolása mozgással, népi mondókák, kiszámolók, népmesék - sajátkészítésű hangszerek hallásfejlesztés, közös zenélés, ritmusjátékok - az olvasott történetek reprodukálása bábozással, szerepjátékokkal Javasolt: szőnyeg mesesarok, könyvsarok kialakítása az osztályteremben, elérhető polcrendszer, fejlesztő játékok, üvegekben különféle termések, száraztészták, gyöngyök fűzögetéshez, babzsák, bábkészlet, színes hívóképek, csomagolópapírok, zsír- és pasztellkréták vázoláshoz, zsenilia fonalak, gombok, színes anyagdarabok Jó minőségű festékek, temperák, különféle vastagságú ecsetek

3 Játék: Mosolyposta A szőnyegen körben ülnek a tanulók. Kiszámolóval játékmestert választunk. Ő kezdi a játékot. Szemkontaktussal rámosolyog az egyik gyerekre. Aki a mosolyt fogadja, visszamosolyog, majd valaki másra mosolyog, tehát továbbküldi a mosolyt. I. Az előkészítő időszak értékelése, a betűtanítás, írástanítás megkezdése Megismerés, összegzés tervkészítés fejlesztés megismerés, összegzés tervkészítés (egyéni fejlesztési tervek, differenciálás)... Képességcsokor Feladataink: a tanulásirányítás terén: - a játékos, változatos, pontos munkavégzés feltételeinek megteremtése - a tanulási technikák elsajátítása - a helyes tanulási szokások kialakítása - tanulási hatékonyság fejlesztése - motiváció - helyes időtervezés - megfelelő munkatempó kialakítása - önellenőrzés elsajátítása a tudatos tervező munka terén: - a tananyag témaköreinek áttekintése, súlyozás - a fejlesztési követelmények, célkitűzések - milyen készségeket és képességeket szükséges fejleszteni, hogyan - a fejlesztéshez szükséges tevékenységek, eszközök, játékos formák összegyűjtése, tudatos tervezése a közösségformálás terén: - egymás tisztelete figyelek rá, meghallgatom, tudok együtt játszani, dolgozni szabályokat betartom - kölcsönös segítségnyújtás - a csoportmunka normáinak kialakítása - a feladatok és követelmények pontos körvonalazása gyereknek, szülőnek egyaránt - a házirend szabályainak elsajátítása, az osztályközösség szabályai, szokásrend kialakítása, felelősi rendszer kialakítása, értékelési rendszer megbeszélése

4 a figyelem, a motiváció, a tevékenységek terén: - játékfoglalkozások, feladatok, feladatlapok, tevékenységek, munkaformák tervezése - manuális foglalkozások, kézműves technikák elsajátítása - komplex foglalkozások, projectek összeállítása egész napon átívelő feladatok - nevelési beszélgetések, problémakezelés, szituációk, helyzetek megbeszélése - élmények, tevékenységek, lehetőségek biztosítása - választható tevékenységek, feladatok biztosítása, differenciálás választhatóság felkínálása - érdekes, játékos feladatok biztosításával, a természetes anyagok felhasználásával, népi játékok, tevékenységek, népi alkotások megismerésével, kézműves technikák elsajátításával, a technika eszközeinek felhasználásával a figyelem, a motiváció fenntartása, lehetőségek biztosítása a nevelő-oktató munka során egészséges életmód, környezettudatos magatartás: - az egészséges életrend kialakítása, egészséges uzsonna, folyadék, gyümölcsfogyasztás szülők bevonásával - a higiéniai szabályok az iskolában, otthon - étkezési szokások az osztályteremben, iskolában, otthon - a szervezet edzettségének lehetőségei, a mindennapi mozgás, testedzés, szabadban töltött idő tervezése - KRESZ-szabályok gyakorlása, baleset megelőzés - a helyes étkezési szokások kialakítása - az életkornak megfelelő higiéniai, testápolási szokások, az iskola helységeinek, mosdóinak használata - egészséges, higiénikus környezet kialakítása osztályteremben Mindehhez ajánlom a következő receptet minden tanító kollégámnak: Boldogság recept Vegyél 12 hónapot! Gondosan tisztítsd meg: a keserűségtől, kicsinyességtől, haragtól! Azután oszd fel a hónapokat napokra! Minden napot készíts el: 1 rész munkából, 3 rész jóakaratból, 1 gyűszűnyi derűből! Adj hozzá: 3 evőkanál optimizmust, 1 csipet önbecsülést, 1 késhegynyi tapintatosságot! A kapott masszát bőven öntsd fel SZERETETTEL! A kész finomságot mindig díszítsd apró figyelmességgel és tálald fel mosolygó arccal! Rendszeres fogyasztása harmóniát, boldogságot teremt a saját és környezetedben élők lelkében. Ötletek, játékok a nevelő-oktató munkához: Beszéd, mozgással, ritmussal összekapcsolva: A gyerekek körbeállnak, a tanítónál van egy babszák. Jobbra adja a mellette állónak, közben mond egy őszi gyümölcsöt, termést. (Babzsákot ad jobbra és mondja: adok neked körtét. A következő mondja: adok almát. A következő mondja: adok diót ) Utána megkérdezzük: Milyen gyümölcsöt tudnánk kosárba gyűjteni? (az elhangzott gyümölcsök) Rajzoljuk le, milyen gyümölcsöket adtak a gyerekek egymásnak! Az győz, aki a legtöbbre emlékezett, és le tudta rajzolni.) Utána hangoztathatjuk. Milyen hanggal kezdődik a neve? Csoportosíthatjuk: őszi, nyári gyümölcs; nem itthon terem stb. Kérdezz! Felelek!: A tanító történetet mond. A párok közül megállapodnak, hogy ki fog először kérdéseket feltenni a másiknak, és ki lesz a választ adó. Utána csere. (Pl. nevelő meséli a Kiskakas gyémánt félkrajcárja c. mesét. Kérdések: (A párok közül a kérdező megkérdezi a másiktól: Mit talált a kiskakas? A párja felel: Egy félkrajcárt. Hol találta a pénzt? A szemétdombon. Ki vette tőle el a pénzt? A török basa szolgája.) Közös játék: Hej, a sályi piacon c. dal mozgással, játékkal kísérve (Kellékek: Kosár, alma, árus) Beszédtéma: Őszi gyümölcsök. Gyümölcsvásárlás a piacon, zöldségesnél. Dramatikus játék: Almaárus (Udvarias vásárlás, köszönés, kérés, megköszönés. kínálás, köszönés gyakorlása. Udvarias kiszolgálás kérdezés, Bemutatkozás: Fiúk és lányok párban. A lány nyújtja a kezét. Először a leány mondja, majd a fiú a nevét. (Ezt lehet két körrel is játszani: külső és belső kör alkotásával. A tanító meghatározza, hogy először a külső kör nyújtja a kezét, azok mondják a nevüket, akit a külső körben vannak, majd a belső körben lévők. Utána lehet cserélni. Először a belsők mutatkoznak be, majd a külsők. Bemutatkozás után mindenki egyet jobbra vagy balra lép. Előre meg kell mutatni a térirányt -. Ezzel nemcsak a bemutatkozást, de a térirányt is gyakorolják a gyerekek. Össze lehet kötni dallal, ritmusra járnak, majd a dal végén történik a bemutatkozás.)

5 Saját készítésű játék a szókincsfejlesztésre: A nevelői minta alapján társasjáték készítése. Előzőleg a gyerekeknek gyűjtőmunkát kell Kiadni. Pl. Gyűjtsetek gyümölcsökről képeket. A képek lehetőleg gyufásdoboznál ne legyenek nagyobbak, hogy egy lapra több képet is fel lehessen ragasztani. A társasjátékhoz egy néhány termés és egy dobókocka pl. babszem, makk, gesztenye szükséges. Lehet a padban párban játszani. (Először az egyik tanuló által készített játékkal, majd a padtárséval.) A szabályt mindenkor a játék készítője határozza meg. Pl. Ahová lépsz, az ott látható gyümölcs színéhez hasonló színű gyümölcsöt kell mondani. Vagy amilyen hanggal kezdődik a gyümölcs neve, olyan hanggal kezdődő bármilyen szót lehet mondani. Vagy meg kell mondani, hány betűből áll az a szó. Stb. Beszélgetés képekről: Képek gyűjtése családról, természetről stb. Mindenki mond egy mondatot a képekről. Az osztály kérdéseket tesz fel. Nagymozgás fejlesztés: udvaron körök rajzolása homokba, aszfaltra. (4-5) Veréb vagyok, páros lábbal ugrálok egyik körből a másikba. Most sánta veréb vagyok, egy lábon ugrálok. Ugróiskolát is lehet rajzolni vagy színes ragasztós szalaggal felragasztani a tanteremben. Másik játék: Úgy kell sétálni, hogy a fejen lévő babzsák ne essen le. Ritmusfejlesztés: labda pattogtatás egy kézzel, majd váltott kézzel. Ugráló-kötelezés. Dalolás közben babzsák dobása egyik kézből a másikba ritmusra, vagy ritmusra járás. Dalok tapssal, dobolással, csörgővel kísérve. (Csörgő készítés:különféle üres fémdobozba terméseket - kukorica, rizs, bab, kavics- teszünk, majd bevonjuk színes papírral.) Finommozgás fejlesztés: gyöngyfűzés - színes lapok apróra tépkedése után, előrajzolt forma kitöltése ragasztással (pl. őszi fa) papírszalvéta sodrása után perec formálása papírszalvétából, kereppapírból golyók készítése, ragasztása (szőlőfürt, ribizli) levelek körülrajzolása, színezése - félbevágott alma, körte befestése után nyomatok készítése ujjfestéssel tér kitöltése (ujjfesték kapható erre a célra). Vonalkövetéses feladatok: Rajzoltatunk a lap közepére tetszés szerint valamit. Alma, virág, autó majd különböző színű ceruzával körülrajzoljuk a formát. Egyre nagyobb almánk, virágunk, autónk lesz, még nem elérjük a lap szélét. Figyelni kell, hogy ne torzuljon, a nagy forma is olyan legyen mint a kicsi. A tüdő kapacitásának fejlesztése: festékcseppek szétfújása pingponglabda fújása az asztalon adott cél felé (2 fő játssza) Sikeres, örömteli munkát kívánok! Megfigyelések, mérési eredmények a tanév folyamán A gyermek beilleszkedésére vonatkozó megfigyeléseim: A gyermek viselkedésére, szokásaira vonatkozó megfigyeléseim: A gyermek szorgalmára, tanuláshoz való viszonyára vonatkozó megfigyeléseim: A gyermek beszédére vonatkozó megfigyeléseim:

6 A gyermek olvasásával (hang, betű) kapcsolatos megfigyeléseim: 1. Hang-, betű felismerés 2. Hang-, betű összevonás 3. Rövid szavak olvasása 4. A szövegértés A gyermek kézügyességére, írására vonatkozó megfigyeléseim: 1. számonkérés írásból (betűelemek másolása, írása tollbamondással) 2. számonkérés írásból (betűk írása, kapcsolása) 3. számonkérés írásból (szavak másolása írottról, nyomtatottról )

7 4. számonkérés írásból (szavak tollbamondás utáni írása, emlékezetből írása) 1. számonkérés matematikából (számok írása diktálás után, számfogalom) 2. számonkérés matematikából (kisebb, nagyobb, egyenlő) 3. számonkérés matematikából (számszomszédok, sorba rendezés) 4. számonkérés matematikából (összeadás, kivonás) 5. számonkérés matematikából (bontás, pótlás) 6. számonkérés matematikából (szöveges feladat, nyitott mondat) 7. számonkérés matematikából (felmérők eredményei, egyéni mérés) 1. számonkérés környezet ( ) S z e r e t n é l e k m e g i s m e r n i

8 Lap az 1. osztályos tanuló megismeréséhez ( megfigyelések, feljegyzések, megállapítások) Tanuló neve:.születési dátuma: Megfigyelést végző nevelők:.. I. Szociális kompetenciák, szocializációs képességek: (Család család és iskola kapcsolata) 1. A családi közeg, ahol a gyerek nevelkedik: teljes család csonka család új család 2. A családi nevelés: tudatos spontán a szülő értékrendje megfelelő túl magas túl alacsony nevelés: szigorú következetlen túl engedékeny - megfelelő 3. Családi légkör: nyugodt, biztonságos, kiegyensúlyozott érzelmi bizonytalanságot tapasztaltam 4. A család tartja a kapcsolatot a nevelővel csak néha egyáltalán nem tartja a kapcsolatot 5. Elfogadja a nevelő tanácsait ellenáll nem veszi figyelembe a gyermek érdekében tett javaslatokat ellenséges a nevelővel, - az iskolával Egyéb észrevétel:.... (A tanuló jellemzői) 1. A tanuló önbizalma: egészséges önbizalommal rendelkezik - kevés túlzott megerősítést igényel 2. Önérvényesítés módjai: megfelelő negatív: sírás, árulkodás, dac, agresszió.. 3. Magatartási szokásai: megfelelő sok hiányossága van Nem megfelelő: 4. A közösségben elfoglalt helye: magányos csoportban van 1-2 gyerek társaságában felnőtt társaságát keresi (szőnyegen gyerekek helye mérőanyag és megfigyelés alapján) 5. Alkalmazkodása megfelelő nem képes alkalmazkodni csak felnőtthöz képes alkalmazkodni Egyéb észrevétel:....

9 II. Tudás, ismeretszerzés jellemzői: 1. sokat tudnak különböző dolgokról 2. gazdag szókincs jellemzi őket 3. szokatlan kifejezéseket használnak 4. a tényeket gyorsan megjegyzik 5. az ok - okozati viszonyokat gyorsan felismerik 6. hasonlóságokat, különbségeket keresnek a jelenségekben 7. jó megfigyelők 8. gyorsan tudják felidézni a tanultakat 9. sokat olvasnak 10. a bonyolult dolgokat áttekinthető egységekre bontják 11. kritikusan, függetlenül gondolkodnak Egyéb észrevétel:.... Tanulási motiváció: 1. az őket érdeklő kérdésekkel igen elmélyülten foglalkoznak 2. feladataikat befejezik 3. unják a mechanikus feladatokat 4. a tökéletességre törekszenek 5. szívesen dolgoznak önállóan 6. magas célokat tűznek maguk elé Egyéb észrevétel: Kreativitás 1. sokszor, sokféle, szokatlan kérdéseket tesznek fel 2. ötletesek 3. több megoldási lehetőséget sorolnak fel (furcsa, frappáns megoldások) 4. véleményüket nem rejtik véka alá 5. nem értékelik a sablonos megoldásokat 6. jó humorérzékük van Speciális viselkedés 1. készek szembeszegülni a tekintéllyel 2. vállalják a konfliktusokat 3. egyéniségek 4. individualisták 5. mennek a maguk útján 6. nem fogadnak el tekintélyalapon véleményt 7. kortársaikkal általában kijönnek

10 A tehetség felismerésének módszerei és lehetőségei 1. intelligencia-tesztek: általános és speciális képességek mérése 2. kreativitás mérése rajzos és nyelvi tesztekkel (Barkóczi Ilona és csapata) 3. tanulóképesség mérése - új helyzetekre való reagálás 4. problémamegoldó tanulás funkciónális képességének mérése (Klein Sándor által készített tesztek) 5. tanulási stílus mérése 6. tantárgytesztek 7. a tehetség motivációs, érdeklődési, diszpozicionális mozzanatait tárja fel 8. énkép és önértékelő teszt, amely megkülönbözteti a tehetségest az átlagostól 9. információgyűjtés (tanári és szülői megfigyelés) A tehetség legrégebbi egy tényezős definícióját kétféleképpen is megfogalmazták. Az egyik állítás szerint a tehetség kiemelkedően magas intelligenciát jelent, melyben az értelmi jelleg dominál. A másik állítás szerint a tehetség kreativitást jelent, ahol nem csak az értelem jellege dominál. Harsányi (1988) szerint "Tehetségen az a velünk született adottságokra épülő, majd gyakorlás, céltudatos fejlesztés által kibontakozott képességet értjük, amely az emberi tevékenység egy bizonyos vagy több területén az átlagosat messze túlhaladó teljesítményeket tud létrehozni" Szeretnélek megismerni A tanuló társas-érzelmi szintje Beilleszkedés könnyen bevonható bármilyen tevékenységbe - nehezen vonható be - felnőttel jobban megtalálja a hangot idősebb korosztályból vannak barátai egyedül játszik nincs kölcsönös kapcsolata társaival csak 1-2 osztálytársával van kapcsolata mindenkivel barátságos, szívesen tevékenykedik bárkivel nem képes együtt működésre másokat is segít csak felszólításra működik együtt csak néhány társával képes együttműködni szívesen végzi tevékenységeit egyedül Érzelem Érzelmi kifejezéseket nem tudja megérteni megérti, empatikus érzelmeit ki tudja fejezni - érzelmei fölött nem képes uralkodni könnyen megbántódik haragtartó könnyen megbocsát - arckifejezésekből alapvető érzelmeket kifejező ki tudja választani érzelmeiről tud beszélni, meg tudja fogalmazni mindenkihez kedves, barátságos A tanuló motivációja Feladattudata önállóan végzi a feladatát segítséggel végzi feladatát kevés buzdítással elvégzi feladatát sok buzdítással végzi feladatát egyenletes lelkesedéssel végzi feladatát Akarat, problémák leküzdése Önálló, kreatív kicsi segítséget igényel gyakran igényli a megerősítést - sokat kell buzdítani Szabálytudat ellenőrzés nélkül betartja csak ellenőrzéssel tartja be néha kell figyelmeztetni a szabályok betartására

11 Milyen képességeket kell figyelni? 1. Anyanyelvi képességek beszéd, szókincs, mondathasználat, hangerő, hangszín, beszédtempó, hangsúly, légzéstechnika, beszédlégzés, beszédkedv, beszédértés szó-, mondat-, szövegmegértés, beszédhanghallás, mondat-alkotás, artikulációs képesség; kommunikációs, metakommunikációs kapcsolatteremtő képesség tekintet, mimika, gesztus 2. Testi érettség mozgása, testrészek ismerete, kéz-, láb-, szem-, füldominancia 3. Motoros képességek - gyorsaság, állóképesség, járás, kúszás, egyensúlyozás, koordinációs képességek 4. Finommotorika hajtogatás, vonalvezetés, olló használat, szem-kéz koordináció, szem-láb koordináció, szem-láb-kéz koordináció, téri tájékozódás, tájékozódás síkban, önismeret, énkép, mozgás végzése csukott szemmel, testséma ismerete, mozgások utánzása 5. Érzelmi, akarati képességek - érzelmi állapot jellemzői, temperamentum, habitus, érzelmek kifejezése, érzelmi re-akciók, társakkal, pedagógussal szembeni érzelmek, feladattudata, tevékenységhez való viszonya, nehézségek le-küzdésének módja, szabálytudat, siker, kudarc kapcsán megmutatkozó érzelmi megnyilvánulások, akarat késleltetése 6. Értelmi képességek - a gyerek érdeklődése Érzékelés, észlelés szemfixáció, időrendiség, tapintásos észlelés, vizuális memória; Emlékezet vizuális, auditív, verbális; rövid távú, hosszú távú emlékezet; Figyelem figyelemmegosztás, szándékos figyelem, figyelemátvétel; Képzelet kreativitás; gondolkodás általánosítás, konkretizálás, összehasonlítás, viszonyítás, analizálás, szintetizálás, gondolkodási műveletek; számolási képességek számfogalom, számsor ismerete, mennyiségek viszonyítása 7. Szocializációs képességek - önismeret ellenőrzést, megerősítést segítséget,igényel,szabályok belsővé váltak, másokkal is betartatja, csak magyarázatok, felügyelet mellett tartja be a szabályokat, énkép, önértékelés- teljesítményét alul-, felül-, reálisan értékeli; az önérvényesülés módja negatív, pozitív, nem jellemző rá az önérvényesítés, önbizalom- kevés, túl sok, megerősítést igényel, egészséges önbizalma van, normákhoz, szabályokhoz, szokásokhoz való viszonya, társas kapcsolatai, tevékenységhez való viszonya kezdeményező, visszahúzódó, együttműködő, alkalmazkodó, nem képes együttműködni, egy, vagy több kapcsolata van a közösségben, nincs kapcsolata, nem igényel segítséget, csak felnőttől kéri azt, kezdeményez, belekapcsolódik mások kezdeményezésébe, nem szívesen vesz részt közös munkálkodásban, nem képes alkalmazkodni, alkalmazkodó (A megfigyelések alapján el lehet készíteni a Képességcsokor c. látványos képet az osztályról. Kik a kiemelkedők, kik a fejlesztendők. Ez segítség mindenképpen a differenciált munkához. A csoportmunkánál jól tudunk támaszkodni a már olvasni, írni, számolni tudó, kimagasló képesség, tehetségígéretes tanulókra.) Pálvölgyi Pál: A fecske búcsúja Egy kis fecske egyik este, mikor megtért az ereszre, keservesen csicseregte: Szeptemberben e berekben nincsen fecske élelem. El kell mennem,mert a hideg ellenségem énnekem. Megígérem,tél végével,

12 ha megjön a kikelet és elűzi a telet, itt leszek az eresz szélén és a puha fészek mélyén kis fecskéket nevelgetek. Bars Sári: Ősz az erdőn A som sötétpirosra érett Kék fényben csillog a kökény Elsorolni sem tudom, Hányféle kincs az enyém. Gyönysort fűzök gesztenyéből Szedek rőtszínű falevelet, Füttyszót csenek az őszi széltől S a madarakkal elmegyek. Fazekes Lajos: Őszi este A tücsök szól a bokorból, hogy itt az ősz már itt az ősz. és zúg a szél ha fákat ér, és peregnek a levelek. Az utakon elvész a nyomom, csillag vezet most engemet. Pákolitz István: Dió Kihasadt a dió zöld zakója, Nem csoda: viseli Tavasz óta Őszanyó megvarrná ökörnyállal, De az a pár öltés mit használna? Labdázik a szél közel-távol: Kirázza a diót zakójából. Sarkady Sándor: Ősz Lomb lehullott,mák kipergett- Őszi ágat Szél diderget. Hidegebb már a Sugár is Elment a fecskemadár is. Már is, már is? Odavan a nyár is! Sallay Gizella: Ősszel Ősszel üres a határ, Gólya, fecske távol száll. A veréb itt marad, Siratja a szép nyarat. Lehullott a falevél, Nemsokára itt a tél. Elbúvik a kisbogár, Elmúlik a meleg nyár.

Patakfalvi Attiláné: Az első osztályosok megismerése

Patakfalvi Attiláné: Az első osztályosok megismerése Patakfalvi Attiláné: Az első osztályosok megismerése Megkezdődött a tanév. Az első osztályos kisgyerekek tele tudásvággyal jönnek az iskolába. Tanítóink szervezik a napi megismerő munkát, hogy a gyerekek

Részletesebben

Önálló intézményi innováció. Medve hét. A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010.

Önálló intézményi innováció. Medve hét. A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010. Önálló intézményi innováció Medve hét A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010. Témahét feladata: Medve ( febr. 2) Áttekintő táblázat Téma Nevelési területek A környező világ tevékeny megismerése

Részletesebben

ÁTADÓLAP. A gyermek neve: Születési hely, idő: Anyja neve: Lakcím: Tanulói azonosító:

ÁTADÓLAP. A gyermek neve: Születési hely, idő: Anyja neve: Lakcím: Tanulói azonosító: ÁTADÓLAP A gyermek neve: Születési hely, idő: Anyja neve: Lakcím: Tanulói azonosító: ÉRTELMI KÉPESSÉGEK Vizuális észlelés Sokat hibázik a formák felismerésében, globális észlelése nem megfelelő Segítséggel

Részletesebben

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21.

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú óvodai programcsomag Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú képzés fogalma Kompetencia alapú képzésen az ismereteken alapuló, de a készségek,

Részletesebben

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon

Részletesebben

Az őszi témahét programja:

Az őszi témahét programja: Az őszi témahét programja: 2011. október 10-14 Osztály: II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 3.a osztályában Időkeret: 5 nap x 5 x 45 perc Kapcsolatok: NAT Környezetismeret Művészetek dráma, vizuális kultúra,

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

Készségfejlesztő tanulójáték

Készségfejlesztő tanulójáték Készségfejlesztő tanulójáték Fejlesszünk? Hagyjuk inkább a gyermeket játszani? A LOGICO játszva fejleszt! A Logico olyan fejlesztőjáték, amely játék közben fejleszti az óvodás és a kiskorú gyermek készségeit

Részletesebben

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY KÉSZÍTETTE: Molnárné Kiss Éva MISKOLC 2015 Összesített óraterv A, Évfolyam 5. 6. 7. 8. Heti 1 0,5 óraszám Összóraszám

Részletesebben

Egyéni Fejlesztési Terv (Egyéni Előrehaladási Terv)

Egyéni Fejlesztési Terv (Egyéni Előrehaladási Terv) Egyéni Fejlesztési Terv (Egyéni Előrehaladási Terv) Mentor neve: Mentor azonosítója: Tanuló neve: Tanuló azonosítója: Az Egyéni Fejlesztési Terv egy folyamatosan változó, a tanuló fejlődését regisztráló,

Részletesebben

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról /

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / A gyermek, a tanuló jogai és kötelességei II. fejezet 10 (3) A gyermeknek tanulónak joga, hogy a) képességeinek, érdeklődésének,

Részletesebben

Modul címe: Szent Iván éj

Modul címe: Szent Iván éj TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0207 pályázat Moduláris program megszervezése EZ AZ ÉJSZAKA MÁS MINT A TÖBBI.. Modul címe: Szent Iván éj Készítette: Kiss Tamás MODUL LEÍRÁS Ajánlott korosztály Ajánlott időkeret:

Részletesebben

1. Nagy betűk - először a magánhangzók: A E U Ú I Í O Ó É Á Ü Ű Ö Ő - utána a mássalhangzók: M L H T S K R N B Z G V D SZ P C GY J CS NY F TY ZS LY

1. Nagy betűk - először a magánhangzók: A E U Ú I Í O Ó É Á Ü Ű Ö Ő - utána a mássalhangzók: M L H T S K R N B Z G V D SZ P C GY J CS NY F TY ZS LY 1. Nagy betűk - először a magánhangzók: A E U Ú I Í O Ó É Á Ü Ű Ö Ő - utána a mássalhangzók: M L H T S K R N B Z G V D SZ P C GY J CS NY F TY ZS LY DZ X DZS Előnyei: - magánhangzót könnyebb megtanulni

Részletesebben

Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Óvoda

Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Óvoda Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Óvoda Játék című moduláris program A játék című moduláris program legfontosabb célkitűzései a következők: Az óvodás korból hozott játékosság, a játékra való hajlandóság,

Részletesebben

Karácsonyi témahét. 1.b. Szabóné Bakó Márta. Pintérné Legéndi Gabriella. 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő

Karácsonyi témahét. 1.b. Szabóné Bakó Márta. Pintérné Legéndi Gabriella. 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő Karácsonyi témahét 1.b Szabóné Bakó Márta Pintérné Legéndi Gabriella 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő Karácsony ünnepén az a kívánságom. Legyen boldog mindenki ezen a világon.

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra

TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra A tanulási folyamat születésünktől kezdve egész életünket végigkíséri, melynek környezete és körülményei életünk során gyakran változnak. A tanuláson a mindennapi életben

Részletesebben

KPN 2014. bemutatóóra Kada Mihály Általános Iskola

KPN 2014. bemutatóóra Kada Mihály Általános Iskola KPN 2014. bemutatóóra Kada Mihály Általános Iskola Pedagógus neve: Jászfalvi Ildikó Osztály: 1. a osztály Műveltségi terület: Magyar nyelv és irodalom Tantárgy: magyar irodalom Tananyag: A sajtot osztó

Részletesebben

Magatartás Szorgalom Olvasás írás 1.oszt. Matematika 1.oszt. Környezetismeret 1.osztály 2. oszt. első félév

Magatartás Szorgalom Olvasás írás 1.oszt. Matematika 1.oszt. Környezetismeret 1.osztály 2. oszt. első félév Magatartás Kiegyensúlyozottan változó hangulattal nyugtalanul fegyelmezetlenül viselkedsz az iskolában. Az iskolai szabályokat betartod nem mindig tartod be gyakran megszeged. Olvasás írás 1.oszt. Szóbeli

Részletesebben

Alkossunk, játsszunk együtt!

Alkossunk, játsszunk együtt! SZKB_101_03 Gombamese II. lkossunk, játsszunk együtt! Én és a MÁSIK modul szerzõje: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYM 30 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák

Részletesebben

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához A Tanulásmódszertan az iskolai tantárgyak között sajátos helyet foglal el, hiszen nem hagyományos értelemben vett iskolai tantárgy. Inkább a képességeket felmérő

Részletesebben

Állati Móka Egyhetes projekt

Állati Móka Egyhetes projekt Állati Móka Egyhetes projekt Megvalósítás helye: Sugovica Általános Iskola Projekt felelős: Pásztor Judit Ideje: 2014. október 14 október 18. Bevont tanulók köre: 4. osztály, alkalomszerűen az alsós napközis

Részletesebben

Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5

Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5 TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5 A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat

Részletesebben

Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolája. Magyar 1. osztály T A N M E N E T

Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolája. Magyar 1. osztály T A N M E N E T Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolája Magyar 1. osztály T A N M E N E T 1 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM NAT 2012 2016/2017 Osztály: 1. osztály Heti szám: 8 Éves szám: 288 /144

Részletesebben

Óravázlat Szövegértés szövegalkotás 1. osztály

Óravázlat Szövegértés szövegalkotás 1. osztály Óravázlat Szövegértés szövegalkotás 1. osztály Készítette: Kopasz Márta Kölcsey Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Körmend, Kölcsey u. 12. Felkészülés az órára 1. Meghatároztam

Részletesebben

Meixner módszer. Diszlexia prevenciós olvasás tanulás

Meixner módszer. Diszlexia prevenciós olvasás tanulás Meixner módszer Diszlexia prevenciós olvasás tanulás Témák A módszer bemutatása Alkalmazás, IKT, előkészítő időszak A diszlexia prevenció, reedukáció 4/7/2014 copyright 2006 www.brainybetty.com 2 A Meixner-módszer

Részletesebben

Az iskolaérettség kritériumai:

Az iskolaérettség kritériumai: Az iskolaérettség kritériumai: Testi fejlettség: Hatéves korra egy átlagos gyerek kb. 120-130 cm, és 20-22 kg. Eltérések lehetnek, de ha a szükséges fizikai erő nincs meg, felmerül a kérdés, bírja-e a

Részletesebben

NT ERKÖLCSTAN 1. osztály TANMENETJAVASLAT. Készítette: Báder Ilona

NT ERKÖLCSTAN 1. osztály TANMENETJAVASLAT. Készítette: Báder Ilona NT-11144 ERKÖLCSTAN 1. osztály TANMENETJAVASLAT Készítette: Báder Ilona Az én világom Nevelési fejlesztési cél: Az énkép, az önkifejezés és az önbizalom fejlesztése. A saját környezet elemeihez való viszonyulás

Részletesebben

MATEMATIKA B 1. ÉVFOLYAM EMBER A TERMÉSZETBEN. 10. modul TESTRÉSZEINK! Készítette: Schmittinger Judit

MATEMATIKA B 1. ÉVFOLYAM EMBER A TERMÉSZETBEN. 10. modul TESTRÉSZEINK! Készítette: Schmittinger Judit MATEMATIKA B 1. ÉVFOLYAM EMBER A TERMÉSZETBEN 10. modul TESTRÉSZEINK! Készítette: Schmittinger Judit MATEMATIKA B 1. ÉVFOLYAM EMBER A TERMÉSZETBEN 10. modul: TESTRÉSZEINK 2 A modul célja Időkeret Ajánlott

Részletesebben

A kulcskompetenciák. (OM középtávú közoktatás-fejlesztési stratégiája, kivonat)

A kulcskompetenciák. (OM középtávú közoktatás-fejlesztési stratégiája, kivonat) A kulcskompetenciák (OM középtávú közoktatás-fejlesztési stratégiája, kivonat) Tanulási technikák tudatos és rutinszerű tanulási gyakorlat, a helyzetekhez alkalmazkodó tanulási stratégia Intelligens tanulás

Részletesebben

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK Tantárgyi fejlesztések Ha fölgyújtjuk a gyermekben a veleszületett szikrát, azzal mindig olyan magaslatok felé nyitunk utat, amilyenekről álmodni sem mertünk volna. Kristine Barnett

Részletesebben

SZKB101_06 SZKB_101_06. Kippkopp és Tipptopp. Egyedül nem jó. A modul szerzõje: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK

SZKB101_06 SZKB_101_06. Kippkopp és Tipptopp. Egyedül nem jó. A modul szerzõje: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK Kippkopp és Tipptopp Egyedül nem jó SZKB101_06 SZKB_101_06 Kippkopp és Tipptopp Én és a MÁSIK modul szerzõje: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYM 64 Szociális, életviteli

Részletesebben

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Az előadás vázlata A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája A differenciálás Az egyének differenciált

Részletesebben

KÉPESSÉGFEJLESZTÉS 1-4. KÉPESSÉGFEJLESZTÉS 1 4. ÉVFOLYAM

KÉPESSÉGFEJLESZTÉS 1-4. KÉPESSÉGFEJLESZTÉS 1 4. ÉVFOLYAM KÉPESSÉGFEJLESZTÉS 1 4. ÉVFOLYAM 1251 BEVEZETŐ Az iskolába lépő gyermek élete gyökeresen megváltozik- Ideje nagy részét a játék helyett a tanulás tölti ki. Olyan pszichikus funkciók fejlesztése szükségeltetik

Részletesebben

FÉLÉVI ÉRTÉKELÉS. ceruzái: általában rendben gyakran hiányosak hegyezetlenek egyedül pakol még segítséggel pakol

FÉLÉVI ÉRTÉKELÉS. ceruzái: általában rendben gyakran hiányosak hegyezetlenek egyedül pakol még segítséggel pakol FÉLÉVI ÉRTÉKELÉS Magatartás... Társas kapcsolatai 2. Magatartása, viselkedése Beilleszkedése, környezetéhez 4. Figyelme barátkozó udvarias alkalmazkodó nehezen barátkozó zárkózott, magányos elutasító vezéregyéniség

Részletesebben

ÓVODA-ISKOLA ÁTMENET

ÓVODA-ISKOLA ÁTMENET ÓVODA-ISKOLA ÁTMENET előadás Előadók: Vanya Lajosné Pula Éva 2011. április 18. Báta 1. Bikácsi óvoda bemutatása 2. TÁMOP 3.1.4. 2.1. Tapasztalatok 2.2. Pályázat adta lehetőségek, nehézségek 3. Óvoda-iskola

Részletesebben

Egyszer régen édesanyám megfogta a kezemet. Búcsú az óvodától Projekt. Készítette: Vassné Csontos Etelka Csekő Katalin

Egyszer régen édesanyám megfogta a kezemet. Búcsú az óvodától Projekt. Készítette: Vassné Csontos Etelka Csekő Katalin Egyszer régen édesanyám megfogta a kezemet Búcsú az óvodától Projekt Készítette: Vassné Csontos Etelka Csekő Katalin Dévaványa, Kossuth úti óvoda nagycsoportjában. TÁMOP 3.1.4 pályázat keretén belül felkészülés

Részletesebben

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés Szolnok Városi Óvodák Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény Százszorszép Óvoda referenciahely: A kompetencia alapú nevelési, oktatási programot átfogóan, mintaadóan

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív Intézményekben című pályázat (TÁMOP 3.1.4. /09/1.) Tiszta vizet önt a pohárba

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív Intézményekben című pályázat (TÁMOP 3.1.4. /09/1.) Tiszta vizet önt a pohárba Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív Intézményekben című pályázat (TÁMOP 3.1.4. /09/1.) Tiszta vizet önt a pohárba Témahét a Százszorszép Óvoda Pillangó csoportjában (5 6 éves) 2010.

Részletesebben

SZKb_102_01. Bizalomjáték. Készítette: Lissai Katalin É N É S A M Á S I K SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2.

SZKb_102_01. Bizalomjáték. Készítette: Lissai Katalin É N É S A M Á S I K SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2. SZKb_102_01 segítség, amit adhatok Bizalomjáték É N É S M Á S I K Készítette: Lissai Katalin SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2. ÉVFOLYM tanári SEGÍTSÉG, MIT DHTOK MODULVÁZLT tevékenység

Részletesebben

ÖLTÖZKÖDÉS, ÉVSZAKOK. Német nyelvi projekt 9.g osztály 1. nyelvi csoport. Készítette: Létainé Sigulinszky Zsuzsanna

ÖLTÖZKÖDÉS, ÉVSZAKOK. Német nyelvi projekt 9.g osztály 1. nyelvi csoport. Készítette: Létainé Sigulinszky Zsuzsanna ÖLTÖZKÖDÉS, ÉVSZAKOK Német nyelvi projekt 9.g osztály 1. nyelvi csoport Készítette: Létainé Sigulinszky Zsuzsanna Intézmény: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Nagy László Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium,

Részletesebben

Projekt címe. Víz víz tiszta víz. Időtartam:Március 8-26-ig

Projekt címe. Víz víz tiszta víz. Időtartam:Március 8-26-ig Projekt címe Víz víz tiszta víz Időtartam:Március 8-26-ig Készítette: Kis Judit Kovács Istvánné Nagy Árpádné Téma: Vízi közlekedés Időtartam: 1 hét Külső világ tevékeny megismerése Vízi járművek Matematikai

Részletesebben

Grafomotoros fejlesztés

Grafomotoros fejlesztés Grafomotoros fejlesztés Nagyon sok szülőnek feltűnik az iskola megkezdése előtt, hogy gyermeke nem jól fogja a ceruzát, nem úgy rajzol, mint a többiek. Sőt, esetleg le sem lehet ültetni papír-ceruza feladatok

Részletesebben

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16.

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16. Napközis Munkaközösség Munkaterve 2013/2014-es tanév 2013. szeptember 16. Munkaközösségünk helyzete A Napközis Közösség Munkaterve 2013/2014-es tanév Iskolánkban a szülők igényének megfelelően biztosítjuk

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: általános iskola angol nyelv Évfolyam: 1. Vizsga típusa: írásbeli, szóbeli Követelmények, témakörök: Én és a családom: üdvözlés, köszönések napszak

Részletesebben

Féléves ütemterv. Feladattípusok. (a kiemelt területet fejlesztő. órába építhető feladatok)

Féléves ütemterv. Feladattípusok. (a kiemelt területet fejlesztő. órába építhető feladatok) Féléves ütemterv Pedagógiai megfigyelés, Az átlagos intelligenciaszinttel rendelkező Róbertnél részképesség elmaradások (beszédészlelés, beszédmotorika, vizuomotoros koordináció) voltak láthatók, melyek

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT. Matematika. 2. osztály

TANMENETJAVASLAT. Matematika. 2. osztály TANMENETJAVASLAT Matematika 2. osztály 2 1. Ismerkedés a 2. osztályos matematika tankönyvvel és gyakorlókönyvvel Tankönyv Gyakorlókönyv 2. Tárgyak, személyek a megadott szempont szerint (alak, szín, nagyság).

Részletesebben

Tanmenetjavaslat KÖRNYEZETISMERET. 2. osztályosoknak. Heti: 1 óra. Évi: 37 óra KOMP

Tanmenetjavaslat KÖRNYEZETISMERET. 2. osztályosoknak. Heti: 1 óra. Évi: 37 óra KOMP Tanmenetjavaslat KÖRNYEZETISMERET 2. osztályosoknak Heti: 1 óra Évi: 37 óra KOMP Óraszám Téma Ismeretanyag, 1. Vakáció után Közlekedési eszközök ismerete Város, falu, vízpart, hegyvidék felismerése 2.

Részletesebben

CSENYÁ-ÁMK LADÁNYI ISKOLA TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR

CSENYÁ-ÁMK LADÁNYI ISKOLA TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR Tanulók: 17+1 osztály. 353+11 fő Pedagógusok: 32 álláshely Épület: 1977-ben épült, felújítva: 2003-ban és 2007-ben PROGRAMJAINK: 1. FURULYAOKTATÁS BAKÓ TIBORNÉ 2. ALSÓ TAGOZATOS KÉZMŰVES

Részletesebben

1.Család 10. 2.Otthon 9. 3.Étkezés 8. 4.Idő, időjárás 8. 5.Öltözés 8. 6.Sport 6. 7.Iskola, barátok 9. 8.Tanórai tevékenységek 9. 9.

1.Család 10. 2.Otthon 9. 3.Étkezés 8. 4.Idő, időjárás 8. 5.Öltözés 8. 6.Sport 6. 7.Iskola, barátok 9. 8.Tanórai tevékenységek 9. 9. 1.Család 10 4.évf. 2.Otthon 9 3.Étkezés 8 4.Idő, időjárás 8 5.Öltözés 8 6.Sport 6 7.Iskola, barátok 9 8.Tanórai tevékenységek 9 9.Szabadidő 6 10. Természet, állatok 8 11.Ünnepek és hagyományok 8 12.Fantázia,

Részletesebben

MESÉL A SZÁMÍTÓGÉP. Interaktív mesekészítés óvodás és kisiskolás korban

MESÉL A SZÁMÍTÓGÉP. Interaktív mesekészítés óvodás és kisiskolás korban MESÉL A SZÁMÍTÓGÉP Interaktív mesekészítés óvodás és kisiskolás korban Pasaréti Otília, Infor Éra 2009 TARTALOM A kutatás célja Interaktív mese A Meseszerkesztő bemutatása A kutatás menete A program fejlődése

Részletesebben

MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM

MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM Óvodai nevelés alappillérei: -Köznevelési Törvény -Óvodai nevelés Országos -Pedagógiai Program Alapprogramja ÓVODAI ÉLET, MŰKÖDÉSI PARAMÉTEREK: Gyerekekkel

Részletesebben

Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ és Könyvtár, Pedagógiai Szakszolgálat

Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ és Könyvtár, Pedagógiai Szakszolgálat Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ és Könyvtár, Pedagógiai Szakszolgálat 4765 Csenger, Ady Endre u. 13-17.Tel.: 44/341-135, Tel./Fax.:341-806 www.csengeriskola.sulinet.hu E-mail:petofi-sandor@csengeriskola.sulinet.hu

Részletesebben

A tanulás fejlesztésének tanulása Tanulási program

A tanulás fejlesztésének tanulása Tanulási program A tanulás fejlesztésének tanulása Tanulási program Tematikus tananyag Tanulási program / Tanulói tevékenység Produktum/teljesítmény I. Bevezetés a tanulás fejlesztésének tanulásába 1. A T.F.T. célja, témakörei

Részletesebben

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök TANMENET 2014/2015. TANÉV Tantárgy: OSZTÁLYFŐNÖKI Osztály: 9KNy/A Veszprém Készítette: nna Vetési Albert Gimnázium, Heti óraszám 1 Éves óraszám 40 (36 X 1 + 4 óra évkezdés) Tankönyv -------- Óra Téma Didaktikai

Részletesebben

Barkaág Tavaszváró Három hetet meghaladó projekt

Barkaág Tavaszváró Három hetet meghaladó projekt Barkaág Tavaszváró Három hetet meghaladó projekt Megvalósítás helye: Sugovica Általános Iskola Kiscsávoly Projekt felelős: Ideje: 2014. március 26. április 16. Foglalkozások száma: 33 Bevont tanulók köre:

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 1 4. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 1 4. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 1 4. ÉVFOLYAM MATEMATIKA - számfogalom húszas számkörben - nyitott mondatok, hiányos műveletek, relációk - egyszerű szöveges feladatok - összeadás, kivonás, bontás, pótlás

Részletesebben

SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT!

SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT! Engedj játszani! SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT! Ha csak lehet, játszik a gyermek. Mert végül a játék komolyodik munkává. Boldog ember, ki a munkájában

Részletesebben

TANMENET AZ ÉN ÁBÉCÉM TANKÖNYVCSALÁDHOZ Készítette: Esztergályosné Földesi Katalin munkája alapján Apró Rita

TANMENET AZ ÉN ÁBÉCÉM TANKÖNYVCSALÁDHOZ Készítette: Esztergályosné Földesi Katalin munkája alapján Apró Rita TÁMOP-3.1.4.-08/1-2009-0010. Fáy András Református Általános Iskola és AMI Gomba TANMENET AZ ÉN ÁBÉCÉM TANKÖNYVCSALÁDHOZ Készítette: Esztergályosné Földesi Katalin munkája alapján Apró Rita A következı

Részletesebben

TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM

TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM TÁNC ÉS DRÁMA 613 CÉLOK ÉS FELADATOK A Tánc és dráma tantárgy tanterve nem elméleti ismeretek tanítását helyezi a középpontba, hanem a drámajáték eszköztárának

Részletesebben

- 1 - - tantermek - folyosó. Személy, tantárgy: Tevékenységek: Fejlesztett készségek: Munkaformák: Produktum Matematika

- 1 - - tantermek - folyosó. Személy, tantárgy: Tevékenységek: Fejlesztett készségek: Munkaformák: Produktum Matematika 6. osztály - 1 - Étkezés, egészséges táplálkozás Az innováció közvetlen célja táplálkozás témakörének bemutatása különböző tantárgyak bevonásával, minél szélesebb körű megismerése volt. Fejleszteni kívánt

Részletesebben

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013.

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. Munkaközösségünk helyzete: 6 napközis csoport működik délutános műszakban. A napközis nevelők munkájába több osztálytanító is bekapcsolódik. Minden napközis

Részletesebben

szka102_33 É N É S A V I L Á G Készítette: Ádám Ferencné (Szabó Anna Kornélia) SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2.

szka102_33 É N É S A V I L Á G Készítette: Ádám Ferencné (Szabó Anna Kornélia) SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. szka102_33 É N É S A V I L Á G Áruk és árak Készítette: Ádám Ferencné (Szabó Anna Kornélia) SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM 354 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák

Részletesebben

DIAGNOSZTIKUS MÉRÉS. 33. modul

DIAGNOSZTIKUS MÉRÉS. 33. modul Matematika A 3. évfolyam DIAGNOSZTIKUS MÉRÉS 33. modul Készítette: KONRÁD ÁGNES matematika A 3. ÉVFOLYAM 33. modul DIAGNOSZTIKUS MÉRÉS MODULLEÍRÁS A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály Modulkapcsolódási

Részletesebben

2.Fák ábrázolása Célja: Lehetséges ábrázolási módok bemutatása Kérdések: Milyen ábrázolásbeli eltéréseket látsz a képeken?

2.Fák ábrázolása Célja: Lehetséges ábrázolási módok bemutatása Kérdések: Milyen ábrázolásbeli eltéréseket látsz a képeken? KOVÁCSNÉ DANI TÜNDE Projektfeladat Problémafelvetés Az alsó tagozatos gyerekek minden évfolyamon ismerkednek természetismeret órákon az erdő élővilágával. Vizuális nevelés terén is sokszor tananyag az

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: általános iskola emelt szint, heti 3 óra angol nyelv Évfolyam: 2. Vizsga típusa: írásbeli, szóbeli Követelmények, témakörök: Én és a családom: üdvözlés,

Részletesebben

A tehetséggondozás gyakorlata és lehetőségei alsó tagozaton

A tehetséggondozás gyakorlata és lehetőségei alsó tagozaton A tehetséggondozás gyakorlata és lehetőségei alsó tagozaton Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4. C-14-2015-0086 Élmények és tevékenységek kincsestára az Ászári Jászai Mari Általános Iskolában

TÁMOP-3.1.4. C-14-2015-0086 Élmények és tevékenységek kincsestára az Ászári Jászai Mari Általános Iskolában 1. nap 2015. augusztus 24. (hétfő) Téma: Kapcsolatok(család, barátok, munkahely..) 7.30 Gyülekező, aktuális téma, napi programok megbeszélése, előkészítése, csoportfelosztás 8.00 Reggeli 8.30 Nyelvi foglalkozás

Részletesebben

Készítette: Montag Csilla Vokány, 2010. 02. 05. FARSANGI TÉMAHÉT. Általános Iskola Vokány 1. osztály

Készítette: Montag Csilla Vokány, 2010. 02. 05. FARSANGI TÉMAHÉT. Általános Iskola Vokány 1. osztály Készítette: Montag Csilla Vokány, 2010. 02. 05. FARSANGI TÉMAHÉT Általános Iskola Vokány 1. osztály A farsangi témahét programja: Osztály: 1. Buzás Tamás, Gartner Anna, Győrfi Attila, Horváth Adrián, Horváth

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

A GONDOLKODTATÓ PÖSZETERÁPIA, azaz egy terápiás könyvegység bemutatása

A GONDOLKODTATÓ PÖSZETERÁPIA, azaz egy terápiás könyvegység bemutatása A GONDOLKODTATÓ PÖSZETERÁPIA, azaz egy terápiás könyvegység bemutatása Törökné Cseh Katalin logopédus szakpszichológus Budapest, III.Ker. EGYMI Logopédiai Szakszolgálat cseh.torok@t-online.hu SOFI Konferencia,

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

A tevékenység irányítója: V. K. A feljegyzést készítő óvodapedagógus neve: V.A. A tevékenység helye, ideje: Kispesti Napraforgó Óvoda, K.

A tevékenység irányítója: V. K. A feljegyzést készítő óvodapedagógus neve: V.A. A tevékenység helye, ideje: Kispesti Napraforgó Óvoda, K. A tevékenység irányítója: V. K. A feljegyzést készítő óvodapedagógus neve: V.A. A tevékenység helye, ideje: Kispesti Napraforgó Óvoda, K. csoport 2013. okt. 1. hete Korcsoport: vegyes életkorú. A tevékenység

Részletesebben

Német nyelv évfolyam

Német nyelv évfolyam Német nyelv 4-8. évfolyam 4. évfolyam Éves órakeret 92,5 + 37 Heti óraszám: 2,5 + 1 Témakörök Óraszám Az én világom, bemutatkozás 10 Én és a családom: a család bemutatása 12 Az iskolám: az osztályterem

Részletesebben

KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT. TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel

KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT. TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel Hallgató neve: Szabóné Förhécz Krisztina Projekt téma: TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉS (Rajzolás, mintázás, kézimunka technikákkal) KIDOLGOZÁS

Részletesebben

Fejlesztési terv I. Nagycsoportos óvodás gyermek általános, gyógypedagógiai, éves fejlesztési terve

Fejlesztési terv I. Nagycsoportos óvodás gyermek általános, gyógypedagógiai, éves fejlesztési terve A következő sorokban szeretném bemutatni egy olyan gyermek több éves fejlesztési tervét, aki óvódás korában gyógypedagógiai fejlesztést, általános iskolában pedig diszlexia - diszgráfia terápiát igényelt.

Részletesebben

A sajátos nevelési igényű tanulók integrált oktatásának munkaterve a 2015/ 2016 os tanévre

A sajátos nevelési igényű tanulók integrált oktatásának munkaterve a 2015/ 2016 os tanévre A sajátos nevelési igényű tanulók integrált oktatásának munkaterve a 2015/ 2016 os tanévre A sajátos nevelési igényt a megyei szakértői bizottság szakvéleményben állapítja meg. Az Intézményben integráltan

Részletesebben

KUDARC AZ ISKOLÁBAN Óvoda-iskola átmenet

KUDARC AZ ISKOLÁBAN Óvoda-iskola átmenet KUDARC AZ ISKOLÁBAN Óvoda-iskola átmenet Szász Endre Általános Iskola és AMI Schmidt Márta gyógypedagógus martaschmidt67@gmail.com 2015. május 7. - Ha van négy barackod, és adok még egyet, hány barackod

Részletesebben

Funkcionális analfabétizmus felszámolása programterv

Funkcionális analfabétizmus felszámolása programterv Funkcionális analfabétizmus felszámolása programterv TÉA- ÓA- Z 1-2 TATAO FOGAA, TÉNYÉG, ÓDZ FADAT A magyar ábécé kis- és nagybetűinek felismerése nyomtatott és kézírásos formában. A magyar ábécé kis-

Részletesebben

Kedves Kolléga! Fejlesztési feladatok, fejlesztendő területek, képességek, készségek

Kedves Kolléga! Fejlesztési feladatok, fejlesztendő területek, képességek, készségek Kedves Kolléga! Oszkár, a kistigris az óvodában című sorozatunk a cselekvő-felfedező tanulásszervezés támogatását vállalja fel, valamint a pedagógusok differenciáló, tervező munkáját is segíteni szeretnénk.

Részletesebben

GRASSROOTS AZ EDZŐ-PEDAGÓGUS

GRASSROOTS AZ EDZŐ-PEDAGÓGUS GRASSROOTS AZ EDZŐ-PEDAGÓGUS AZ EDZŐ-PEDAGÓGUS Azok az emberek, akik részt vesznek a Grassroots tevékenységekben. Edzők, tanárok, közösségi vezetők-szervezők, stb. AZ EDZŐ-PEDAGÓGUS jellemzői Szenvedélyes

Részletesebben

ÓRAVÁZLAT. Az óra címe: Ismeretek a kis számokról. Osztály. nyújtott 1. évfolyam első év A tanóra célja

ÓRAVÁZLAT. Az óra címe: Ismeretek a kis számokról. Osztály. nyújtott 1. évfolyam első év A tanóra célja ÓRAVÁZLAT Az óra címe: Ismeretek a kis számokról Készítette: Nagy Istvánné Osztály nyújtott 1. évfolyam első év A tanóra célja Tudatos észlelés, megfigyelés és a figyelem fejlesztése, pontosítása. Tapasztalatszerzés

Részletesebben

Tanulói feladatok értékelése

Tanulói feladatok értékelése Tanulói feladatok értékelése FELADATLEÍRÁS: TÉMA: A Méhkirálynő című mese feldolgozása 2. d osztály ALTÉMA:Készítsünk árnybábokat! FELADAT: Meseszereplők megjelenítése árnybábokkal A FELADAT CÉLJA: Formakarakterek

Részletesebben

M5004 FELADATOK. f) elegendő előny esetén meg tudja kezdeni a program előkészítését, és a feltételek megteremtését ISMERETEK

M5004 FELADATOK. f) elegendő előny esetén meg tudja kezdeni a program előkészítését, és a feltételek megteremtését ISMERETEK M5004 FELDTOK Felnőttoktatási és képzési tevékenysége során alkotó módon alkalmazza a felnőttek tanulásának lélektani 4 törvényszerűségeit a) a felnőtt tanuló motiválására formális tanulmányai 5 során

Részletesebben

Segítünk egymásnak. A matematika nem játék? 2. ÉVFOLYAM É N É S A M Á S I K. Készítette: Lissai Katalin

Segítünk egymásnak. A matematika nem játék? 2. ÉVFOLYAM É N É S A M Á S I K. Készítette: Lissai Katalin SZKb_102_06 Segítünk egymásnak A matematika nem játék? É N É S A M Á S I K Készítette: Lissai Katalin SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2. ÉVFOLYAM tanári SEGÍTÜNK EGYMÁSNAK 53 MODULVÁZLAT

Részletesebben

Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Kecskemét

Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Kecskemét Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 Beszámoló az IKT használatáról első osztályban Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Kecskemét

Részletesebben

Tömbösített tanmenet 5.o

Tömbösített tanmenet 5.o Tömbösített tanmenet 5.o Ciklus I. (Vizuális) nyelvi kompetencia Alkotó és kifejező képesség. Szociális és állampolgári kompetencia Ismétlés, dalok az alsó tagozatban. Himnusz, Szózat megtanulása Vizuális

Részletesebben

-3- -a zavartalan munka biztosítása. - felolvasással, egyéni javítással. 2. Házi feladat ellenőrzése: Tk. 100/12. FOM

-3- -a zavartalan munka biztosítása. - felolvasással, egyéni javítással. 2. Házi feladat ellenőrzése: Tk. 100/12. FOM ÓRATERVEZET Tantárgy: Magyar nyelv Osztály: 5.d Az óra címe: Hangalak és jelentés a szavakban A tematikus egység: A szavak alakja és szerkezete. Az óra célja: A tudatos és igényes szóbeli és írásbeli nyelvhasználat

Részletesebben

ISKOLA. Órakeret Témakör iskolám, osztálytermem

ISKOLA. Órakeret Témakör iskolám, osztálytermem 2. évfolyam A 2. évfolyam megkezdésekor a tanulók már rendelkeznek idegen nyelvi tapasztalatokkal így az általános célkitűzések az alábbiak szerint fogalmazhatók meg: 1. az idegen nyelv tanulása iránti

Részletesebben

Tél témahét. Igali Á.M.K. Speciális Általános Iskola Szakiskola és Diákotthon. 1. osztály. Osztályfőnök: Farkas Annamária

Tél témahét. Igali Á.M.K. Speciális Általános Iskola Szakiskola és Diákotthon. 1. osztály. Osztályfőnök: Farkas Annamária Tél témahét Igali Á.M.K. Speciális Általános Iskola Szakiskola és Diákotthon 1. osztály Osztályfőnök: Farkas Annamária A téli témahét programja: Tevékenység helye: Igali Á.M.K. Speciális Általános Iskola

Részletesebben

Szempontok az egyéni fejlesztési tervek elkészítéséhez

Szempontok az egyéni fejlesztési tervek elkészítéséhez Szempontok az egyéni fejlesztési tervek elkészítéséhez Figyelemfejlesztés Auditív figyelem Zörejek megfigyelése Hangok, beszéd megfigyelése Háttérzajok megfigyelése Vizuális figyelem Mi változott meg?

Részletesebben

Sakk logika Jó gyakorlat

Sakk logika Jó gyakorlat Sakk logika Jó gyakorlat a telki Pipacsvirág Magyar Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolában A sakk-logika oktatása a Pipacsvirág Magyar Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolában 2001 Megnyílik

Részletesebben

1.számú melléklet. Projektleírás

1.számú melléklet. Projektleírás 1.számú melléklet Projektleírás PROJEKT CÍME CÉLCSOPORT RÉSZTVEVŐK KARÁCSONYI UTAZÁS Felső tagozatos osztályok Az osztályokban tanuló diákok Projektvezető Az osztályokban tanító pedagógusok IDŐTARTAM ÓRAKERET

Részletesebben

ISKOLAÉRETTSÉG ÓVODA-ISKOLA ÁTMENET

ISKOLAÉRETTSÉG ÓVODA-ISKOLA ÁTMENET ISKOLAÉRETTSÉG ÓVODA-ISKOLA ÁTMENET Schmidt Márta Gyógypedagógus 20/2161585 martaschmidt67@gmail.com Mindenkinek ki van jelölve egy sínpár, már a születésekor s azon kell haladnia és azon mehet, amerre

Részletesebben

A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák

A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák Zachár László A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák HEFOP 3.5.1. Korszerű felnőttképzési módszerek kidolgozása és alkalmazása Tanár-továbbképzési alprogram Szemináriumok Budapest

Részletesebben

Modalitások-Tevékenységek- Tehetség-rehabilitáció

Modalitások-Tevékenységek- Tehetség-rehabilitáció Modalitások-Tevékenységek- Tehetség-rehabilitáció. BEMUTATÁS Képességeinek legnagyobb részét az ember sohasem realizálja, s ezek mindaddig ki sem bontakozhatnak, amíg jobban meg nem értjük természetüket.

Részletesebben

MATEMATIKA 1-2. ÉVFOLYAM

MATEMATIKA 1-2. ÉVFOLYAM A Nemzeti Alaptantervhez illeszkedő tankönyv-, taneszköz-, és Nemzeti Közoktatási Portál fejlesztése TÁMOP-3.1.2-B/13-2013-0001 MATEMATIKA 1-2. ÉVFOLYAM Kiadványok 1. évfolyam Tankönyv I-II. kötet Munkafüzet

Részletesebben

szka102_10 É N É S A V I L Á G Készítette: Kovácsné Vojnovics Éva Solymos Éva SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2.

szka102_10 É N É S A V I L Á G Készítette: Kovácsné Vojnovics Éva Solymos Éva SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. szka102_10 É N É S A V I L Á G Iskolaorvosnál és iskolafogászaton Készítette: Kovácsné Vojnovics Éva Solymos Éva SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM 104 Szociális, életviteli

Részletesebben

JÁTÉK KÖZÖSSÉG ÖNISMERET

JÁTÉK KÖZÖSSÉG ÖNISMERET É N É S M Á S I K JÁTÉK KÖZÖSSÉG ÖNISMERET modul szerzôje: Nagy Erika SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 3. ÉVFOLYM SZKB_103_13 124 SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK TNÁRI

Részletesebben

Az én helyem, az én kuckóm III.

Az én helyem, az én kuckóm III. SZKC 103_12 a z é n d i m e n z i ó i z én helyem, az én kuckóm III. modul szerzője: Dallos Tamásné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 3. ÉVFOLYM 128 z én helyem, az én kuckóm III. Tanári

Részletesebben