PORTAL Írásos oktatási segédanyag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PORTAL Írásos oktatási segédanyag"

Átírás

1 . ]OHNHGpVEL]WRQViJpVEDOHVHWPHJHO ]pv 1 PORTAL Írásos oktatási segédanyag

2 (O V]yDWDQDQ\DJKDV]QiODWiKR] A PORTAL projekt célja az EU kutatási eredmények gyorsabb adaptálása a helyi és regionális közlekedés szintjén. Ezt a célt új oktatási tananyagok és tanfolyamok létrehozásával kívánja HOpUQL$SURMHNWKDV]RQpOYH] LFpO]RWWV]HPpO\HLDIHOV IRN~RNWDWiVLLQWp]PpQ\HN A projektek nagy száma és mérete lehetetlenné teszi minden egyes eredmény részletes közlését, azaz jelen írott dokumentumban való közreadását. $]LWWOiWKDWyDQ\DJOHJI EEIHODGDWDKRJ\3257$/-ként, azaz kdsxnpqwp N GM QKRJ\ hozzásegítse az olvasót további információ(k)hoz. Ezért sem állíthajuk, hogy teljes és lezárt anyagról van szó. Az oktatók elvárásainak skálája igen nagy - az EU-kutatásának felmérési eredményeinek keresése egy meghatározott témakörben -W OHJpV]HQD]µHJ\NXWDWiVLSURMHNWN O QOHJHV eredményeinek részletes kimutatása -ig terjed. Megkíséreltünk kompromisszumot kötni és -az DGRWWOHKHW VpJHNV]HULQW- az összes felhasználói csoport elvárásainak megfelelni. $]LWWOiWKDWyJ\ MWHPpQ\D]HJ\HV(8NXWDWiVRNHUHGPpQ\HLWYDODPLQWNLHJpV]tW QHP]HWL kutatási eredményeket tartalmaz. A PORTAL köszönetet mond partnereinek az itt látható SURMHNWHNEHQYDOyHJ\ WWP N GpV NpUW$SURMHNWHNWHOMHVOLVWiMDDNRQ]RUFLXPYDODPLQWD felhasznált irodalom listája az anyag végén található. A jelenlegi anyagot a µ. ]OHNHGpVEL]WRQViJpVEDOHVHWPHJHO ]pv címszó alatt Elke Bossaert és Karen Vancluysen (Langzaam Verkeer) állította össze 2001-EHQPDMGHJ\HO DGiVRNDWLV tartalmazó workshop folyamán került átformálásra 2002-ben. $'21,6: Analysis and Development Of New Insight into Subsitution of short car trips by F\FOLQJDQGZDONLQJ$U YLGWiY~DXWyVXWD]iVRNNHUpNSiUR]iVVDOpVJ\DORJOiVVDOW UWpQ ~M szemléletmódú kiváltásának vizsgálata és fejlesztése). F YiOODONR]y/DQJ]DDP9HUNHHU- Belgium $552:6: Advanced Research on Road Workzone Safety Standards in Europe (Az európai ~WPHQWLPXQNDWHU OHWHNEL]WRQViJLHO tuivdlqdnihmohwwnxwdwivd) YiOODONR]y1DWLRQDO Technical University of Athens - Görögország '80$6'HYHORSLQJ8UEDQ0DQDJHPHQWDQG6DIHW\)HMO G YiURVLPHQHG]VPHQWpV EL]WRQViJ) YiOODONR]y7UDQVSRUW5HVHDUFK/DERUDWRU\ Egyesül Királyság 6$)(67$5: Safety Standards for Road Design and Redesign(Utak tervezésének és áttervezésének biztonságiho tuivdl) YiOODONR]y6:29,QVWLWXWHIRUURDGVDIHW\UHVHDUFK Hollandia 67$,56: Standardization of Accident and Injury Registration Systems(A balesetek és VpU OpVHNQ\LOYiQWDUWiVLUHQGV]HUHLQHNV]DEYiQ\RVtWiVD) YiOODONR]y,15(76- Franciaország (6&$3((QKDQFHGVDIHW\FRPLQJIURPDSSURSULDWHSROLFHHQIRUFHPHQW$PHJIHOHO UHQG UVpJLYpJUHKDMWiVE OHUHG QDJ\REEEL]RQViJ) YiOODONR]y7HFKQLFDO5HVHDUFK&HQWUH of Finland - Finnország 3520,6,1*: Development and promotion of measures for vulnerable road users with regard to mobility integrated with safety taking into account the inexperience of the different groups (A VpU OpNHQ\~WKDV]QiOyNPRELOLWiViQDNpVEL]WRQViJiQDNHO VHJtWpVHDEL]WRQViJJDO VV]HYRQW mobilitásra vonatkozóan és a különböz FVRSRUWRNWDSDV]WDODWODQViJiWILJ\HOHPEHYpYH ) YiOODONR]y6:29 Hollandia 0$67(5: Managing Speeds of Traffic on European Roads (Sebességbefolyásolás az európai XWDNRQ) YiOODONR]y7HFKQLFDO5HVHDUFK&HQWUHRI)LQODQG- Finnország *$'*(7: Guarding Automobile Drivers through Guidance Education and Technology (A JpSNRFVLYH]HW NYpGHOPHD]~WEDLJD]tWiVD]RNWDWiVpVDWHFKQROyJLDVHJtWVpJpYHO ) YiOODONR]y.XUDWRULXPI U9HUNHKUVVLFKHUKHLW- Ausztria. ]OHNHGpVEL]WRQViJpVEDOHVHWPHJHO ]pv 2 PORTAL Írásos oktatási segédanyag

3 7DUWDORPMHJ\]pN %HYH]HWpV 0HJKDWiUR]iV &ponlw ]pvhnpvnpv]vpjhn.lktyivrn.dsfvrodwd](8,uiq\hoyhnnho gvv]hirjodoiv $IRUJDORPEL]WRQViJpUWHOPH]pVH $SUREOpPDGHILQLiOiVD Motorizált közlekedési mód a nem-motorizálttal szemben LpUWW UWpQQHNDEDOHVHWHN" A sebesség hatása a balesetekre Sérülékeny úthasználók... 16,QWHJUiOWPHJN ]HOtWpV Közlekedésbiztonsági felülvizsgálat Városi közlekedésbiztonság kezelése (Urban Safety Management, USM) Balesetek és sérülések nyilvántartása pUQ NLIHODGDWRN Közlekedésbiztonsági felülvizsgálat (Road Safety Audit-RSA) Környezeti tervezés és újratervezés Úttervezés és a sebesség Úttervezés és nem motorizált közlekedési módok Költségek, hasznok és hatékony intézkedések Biztonsági intézkedések és eljárások munkaterületeken $VHEHVVpJKDWiVDLWNLpUWpNHO UHQGV]HU A sebességet befolyásoló intézkedések és eszközök Fejlett közlekedési telematika (Advanced transport telematics, ATT) Az ATT a sebesség befolyásolásában NWDWiV Oktatás és gyakorlat Közlekedésbiztonsági kampányok $V]DEiO\R]iVEHWDUWDWiVDYpJUHKDMWiVV]DQNFLyN Jogi intézkedések Alternatív végrehajtás és szankciók $VHEHVVpJHOOHQ U]pVKDWiVDL HP]HWLN O QEVpJHNKHO\LDGDSWiFLyN 3pOGiNpVDOHJMREEJ\DNRUODWLDONDOPD]iVRN ÒMLUiQ\HOYHNpVVWUDWpJLiNDN ]OHNHGpVEL]WRQViJEDQ $OHJMREEJ\DNRUODWLLQWp]NHGpVHNJ\ MWHPpQ\H *ODGVD[HD'80$6LUiQ\HOYQHNDONDOPD]iVD $0$67(5UHQGV]HUDONDOPD]iVDDVHEHVVpJKDWiVDLQDNNLpUWpNHOpVpUH A téli sebességkorlátozás kiterjesztése félautópályákra Finnországban $MiQORWWWRYiEELLURGDORP. ]OHNHGpVEL]WRQViJLYL]VJiODWRN $YiURVLN ]OHNHGpVEL]WRQViJNH]HOpVH %DOHVHWV]iPFV NNHQWpV Balesetek és sérülések nyilvántartása %DOHVHWLWpQ\H] N ÒWWHUYH]pVpViWWHUYH]pV Munkaterületek Nem motorizált módok pU OpNHQ\~WKDV]QiOyN 6HEHVVpJEHIRO\iVROiV 2NWDWiV Oktatás és gyakorlás ]OHNHGpVEL]WRQViJpVEDOHVHWPHJHO ]pv 3

4 9pJUHKDMWiV. ]OHNHGpVEL]WRQViJpVEDOHVHWPHJHO ]pv *\DNRUODWRN $YiURVLN ]OHNHGpVEL]WRQViJNH]HOpVH ÒWN UQ\H]HW 0XQNDWHU OHWHNEL]WRQViJD *\DORJRVNHUpNSiURVLQWp]NHGpVHN 6HEHVVpJEHIRO\iVROiV,URGDORP 6]yV]HGHW. ]OHNHGpVEL]WRQViJpVEDOHVHWPHJHO ]pv±dsurmhnwhnnrq]ruflxpdl. ]OHNHGpVEL]WRQViJpVEDOHVHWPHJHO ]pv 4

5 %HYH]HWpV 0HJKDWiUR]iV AEL]WRQViJIRJDOPiWDN YHWNH] NpSSHQKDWiUR]KDWMXNPHJDNRFNi]DWWyOpVVpU OpVW OYDOy mentesség. Ez vonatkozik a közlekedés folyamatában tapasztalható biztonságra is (a forgalmi konfliktusok és balesetek hiánya). Így a IRUJDORPEL]WRQViJPDJiEDQIRJODOMDEiUPHO\PHJKDWiUR]RWWKHO\UHW UWpQ ~WXWD]iV baleset és félelemérzet nélküli lezajlását. A EDOHVHWfogalmát így definiálhawqiqnyiudwodqnhgyh] WOHQHVHWDPLOHKHW]XKDQiVNDUDPERO ütközés, vagy robbanás. Az alábbi meghatározások között különbséget kell tennünk:. ]~WLEDOHVHWYDJ\IRUJDOPLEDOHVHWDOHJW EERUV]iJEDQVWDWLV]WLNDLODJDN YHWNH] meghatározás használatovn ]~WRQW UWpQ WN ]pvdpho\ehqohjdoieehj\pr]jymiup vesz részt. Közúti balesetnek csak az anyagi kárral és személyi sérüléssel járó baleseteket nevezzük. %DOHVHWRNR]iV: események sokasága, amelyek lezajlásában szerepe van a közúti közlekedési reqgv]hun O QE ] HOHPHLQHND]~WN UQ\H]HWHDMiUP YHND]~WKDV]QiOyN és végül ütközéshez vezetnek. %DOHVHWLDGDW: szabványosított információ-kdopd]dv]hppo\lvpu OpVVHOYpJ] G WWN ]~WL EDOHVHWHNU O %DOHVHWLWpQ\H] (vagy hiba faktor): minden olyan eleme a forgalmi és szállítási UHQGV]HUQHNSpOGiXOPLQGHQ~WWDODQQDNN UQ\H]HWpYHONDSFVRODWRVGRORJMiUP YHN forgalom, vagy szállítási szervezetek, úthasználók...), ami kimutathatóan szerepet játszik a baleset folyamatában oly módon, hogy ha ezt az elemet kivesszük, vagy módosítjuk, akkor a baleset be sem következik. 1HPOHQQHLJD]ViJRVDN O QE ] N ]OHNHGpVLHV]N ] NEL]WRQViJiWYDJ\NRFNi]DWDLW VV]HKDVRQOtWDQLDPHJWHWWNLORPpWHUHNDODSMiQPLYHODN O QE ] N ]OHNHGpVLHV]N ] N N O QE ] SiO\iNRQN ]OHNHGQHNN O QE ] EL]WRQViJLOpWHVtWPpQ\HNYpGHOPpEHQ $NRFNi]DWQDJ\ViJiUDKDWiVVDOOpY WpQ\H] N 9pGHOHP: a test sérülékenysége fontos szempont a közlekedési eszközök VV]HKDVRQOtWiViQiO$JpSMiUP YHNW PHJHpVVHEHVVpJH VV]HVHPKDVRQOtWKDWy a nem PRWRUL]iOWMiUP YHNpYHO -iup NDUDNWHULV]WLNiNDPRWRUL]iOWNpWNHUHN MiUP YHNQDJ\YHV]pO\WKRUGR]QDN magukban; 3ULRULWiVDWHUYH]pVEHQpVNLYLWHOH]pVEHQDWHUYH] NpVNLYLWHOH] NVRNNDOMREEDQ tisztában vannak az autósok kényelmi és hatékonysági igényeivel, mint a két keréken, vagy J\DORJN ]OHNHG NpYHO. ]OHNHGpVEL]WRQViJpVEDOHVHWPHJHO ]pv 5

6 ,JpQ\HNIHOPpUpVH: ha kevesen döntenek a gyaloglás, vagy két kerék mellett, akkor a tervezés során alacsony prioritást élveznek, a problémáikra nem születnek megoldások. Ezen felül a többi úthas]qioyurvv]v]hpphoqp]ldn ]OHNHGpVHJpV]pE OHJ\NLVHEE hányadot magáénak tudó csoport miatt eszközölt változtatásokat;.rppxqlniflykliq\dedohvhwhndodsyhw HOHPHKRJ\DVRI U NIpOUHpUWLNHJ\PiV szándékát, vagy váratlan akciókkal lepik meg autóstársaikat. Nagy sebességnél, illetve rossz OiWiVLYLV]RQ\RNHVHWpQN O Q VHQQHKp]DNRPPXQLNiFLyI OHJKDDIL]LNDLN UQ\H]HWQHP irányítja az autósok figyelmét a gyalogosokra; eohwnrud]lg VHPEHUHNQHNQDJ\REED]HVpO\HDUUDKRJ\V~O\RVDQPHJVpU OQHNYagy PHJKDOQDNHJ\EDOHVHWEHQWHVW NVHEH]KHW EEPLYROWDRNiQ$J\HUHNHN J\HWOHQVpJ NE O pvwdsdv]wdodwodqvijxneyonliro\yodjd]iwodjqioj\dnudeedqv]hqyhg DODQ\DLD baleseteknek; 9HV]pO\NHUHVpV: az élmények és veszélyek hajszolása az autóstársadalom 30%-ára MHOOHP] (PROMISING Final Report, 2001) &ponlw ]pvhnpvnpv]vpjhn $GLiNRNQDNDN YHWNH] NpV]VpJHNHWpVWXGiVWNHOOHOVDMiWtWDQLXN OHJ\HQUiOiWiVXNHJ\HJ\VpJHVIRUJDORPEL]WRQViJLUHQGV]HUP N GpVpUH HXUySDLQp] SRQWEyOV]HPOpOMpNDQHP]HWLSpOdákat legyenek naprakészek a jelenlegi irányelvek, technikák és módszerek terén NtVpUMpNILJ\HOHPPHODIRUJDORPEL]WRQViJWHUpQP N G OHJMREEJ\DNRUODWRNDW.LKtYiVRN. O QE ] HXUySDLRUV]iJRNEDQNpV] OWEDOHVHWLVWDWLV]WLNiNDODSMiQNLMHOHQWKHWM NKRJ\D N ]OHNHGpVEL]WRQViJHJ\MHOHQW VPHJROGiVUDYiUySUREOpPD A XX-GLNV]i]DGEDQV]iPRVIRUJDORPEL]WRQViJLIHOPpUpVNpV] OW$IHMO GpVMHOHLD -as pyhnehqnh]gwhnpxwdwnr]ql$w PHJHVPRWRUL]iFLypVDKDOiOHVHWHNQ YHNY V]iPDWHWWH V UJ VVpDIRUJDORPEL]WRQViJLLQWp]NHGpVHNPHJKR]DWDOiW$IHOPpUpVHNE OV]iUPD]yWXGiVpV WDSDV]WDODWEL]WRVDODSRWMHOHQWHQHNDM Y EHOLLQWp]NHGpVHNV]iPiUD$PiUEL]RQ\tWRWWPpUpVL módszereket más országok is átvehetik. Természetesen ezen tudásnak és tapasztalatnak a felhasználhatósága korlátozott. Általánosságban elmondható, hogy a forgalombiztonsági intézkedések csak az autós forgalom biztos növekedésével számoltak, figyelmen kívül hagyva a közlekedés egyéb módjait. Manapság több európai ország önálló közlekedési módként tekint a (motor-nhupnsiur]ivudpvdj\dorjoivudlv$kdwpnrq\n ]OHNHGpVWHUYH]pVLHO tuivrndwd gyaloglás és (motor-) kerékpározás figyelembevételével szükséges továbbfejleszteni.. ]OHNHGpVEL]WRQViJpVEDOHVHWPHJHO ]pv 6

7 A második korlát magukra a közlekedésbiztonsági irányelvekre vonatkozik. Sok továbbfejlesztett felmérés bizonyult sikeresnek, ám ezek még mindig nem elégségesek ahhoz, hogy megteremtsék egy biztonságos úthálózat feltételeit. Az úthasználóknak látniuk kellene, KRJ\DGRWWHVHWEHQPLO\HQPDJDWDUWiVOHQQHPHJIHOHO V]iPXNUDYDlamint technikailag is ebbe DPHGHUEHNHOOHQH NHWWHUHOQL(J\DNRUOiWR]RWWHPEHULNpSHVVpJKH]KDQJROWWHUYH]pVVHO minimálisra lehetne csökkenteni a súlyos sérülések kockázatát. Az új forgalombiztonsági elképzelések ennek megvalósítására törekednek. A területrendezési és közlekedési tervezés HJ\ WWMyDODSRWV]ROJiOWDWEHpStWHWWWHU OHWHNIRUJDORPFV NNHQW PHJROGiVDLKR]$ forgalomcsökkentés hatásait nem csak forgalombiztonsági szempontból vizsgálják. A forgalombiztonsági, szállítási, forgalomszervezésin UQ\H]HWV]HQQ\H]pVLYiURVLpOHWPLQ VpJLpV egyéb szociális szempontok együttes vizsgálása elengedhetetlen. (PROMISING Final Report, 2001)..DSFVRODWD](8,UiQ\HOYHNNHO Az új Fehér Könyv (White Paper), az (XUySDLN ]OHNHGpVSROLWLNDLJDN YHWNH] ket WDUWDOPD]]D³$N YHWNH] pyvruiqd](xuysdl8qlyqdndn ]~WLKDOiOHVHWHNV]iPiQDNIHOpUH FV NNHQWpVpWNLW ] QDJ\UDW U WHUYPHJYDOyVtWiViUDNHOOW UHNHGQLHHJ\LQWHJUiOWLQWp]NHGpV iowdodpho\v]iptwivedyhv]ld]hpehulpvwhfkqlndlwpq\h] NHWis, ami által az európai hálózat biztonságosabbá válna. ( ) A fenti számok 2010-UHW UWpQ IHOpUHFV NNHQWpVpQHNIHOHO VVpJH I OHJDQHP]HWLpVDKHO\LKDWyViJRNDWWHUKHOQp$](XUySDL8QLyQDNQHPFVDND WDSDV]WDODWFVHUpNNHOKDQHPNpWV]LQW LQWp]NHGpVHNNHl is hozzá kell járulnia a terv megvalósításához: Büntetések harmonizációja, és Új technológiák bevezetése a forgalombiztonság növelése érdekében. (White Paper 2001) A közlekedésbiztonság növelése a Közös Közlekedési Irányelvek (Common Transport Policy) HJ\LNNXOFVHOHPHpVQpJ\I NXWDWiVLWHU OHWHWKDWiUR]PHJ Közúti infrastruktúra tervezés és újratervezés -iup WHUYH]pVEDOHVHWHNPHJHO ]pvpuhpvd]xwdvrnvpu OpVHLQHNFV NNHQWpVpUH -HO] WiEOiNpVIRUJDORPLUiQ\tWiV Közlekedési morál (például megfelel VHEHVVpJEL]WRQViJL YDONRKRORVYDJ\GURJRV befolyásoltság). 6]iPRVEL]WRQViJRWQ YHO WpQ\H] WIHGH]WHNIHOPLQWSODN ]~WLEDOHVHWLWiMpNR]WDWiV statisztikák és adatbázisok összehangolása. A biztonsági szabványok meghatározása az út- és csomópoqwwhuyh]pvkh]dmiup YHNW UpVLWHV]WMHLQHNWDSDV]WDODWDLDODSMiQWRYiEEIHMOHV]WHWW SDVV]tYEL]WRQViJYDODPLQWDVHEHVVpJNRUOiWR]iVRNHJ\ WWIRQWRVWpQ\H] N$]HJ\pQLpV NROOHNWtYN ]OHNHGpVLPRUiOMDYtWKDWyD]~MV]DEiO\RNNDPSiQ\V]HU KLUGHWpVpYHOpVazok szigorításával a sebességet, a biztonsági öv használatát, az alkoholos és drogos befolyásoltságot LOOHW HQ (Transport RTD Programme, ROAD Transport, EXTRA-project, EC). ]OHNHGpVEL]WRQViJpVEDOHVHWPHJHO ]pv 7

8 gvv]hirjodoiv Európában a mobilitásért még mindig túl nagy árat fizetünk. Éppen ezért az EU közös közlekedési politikájának az európai közlekedésbiztonság fejlesztése az egyik meghatározó témája. Jelen tananyag európai projektek eredményeként megjelent számos forgalombiztonsági módszert és intézkedést foglal össze. Fontos információkkal szolgál a jelenleg is futó európai útbiztonsági SURMHNWHNU O$]DQ\DJiWIRJyV]HPOpOHW LQWp]NHGpVHNHWWDUWDOPD]DPHO\HND N ]OHNHGpVEL]WRQViJRWQ YHOLNpVDEDOHVHWPHJHO ]pvwvhjtwln$]hpotwhwwsureoppinwhupq optimális eredmény csak a mérnöki tevékenység, az oktatás és a végrehajtó intézkedések óvatos HOHJ\tWpVpYHOpUKHW HO /HtUiVUDNHU OQHND]HXUySDLNXWDWiVRNI EEN YHWNH]HWpVHLDN ]OHNHGpVEL]WRQViJLYL]VJiODWRN városi közlekedésbiztonság kezelése, a környezeti tervezés és áttervezés, a sebességet befolyásoló intézkedések, az oktatás és gyakorlatok, az alternatív végrehajtási intézkedések, stb terén. Az egyes témákban való behatóbb ismeretszerzést a felsorolt példák és legjobb gyakorlati alkalmazások, valamint az ajánlott további irodalom segítik.. ]OHNHGpVEL]WRQViJpVEDOHVHWPHJHO ]pv 8

9 $IRUJDORPEL]WRQViJpUWHOPH]pVH Ez a könyv számos, az európai kutató munkák eredményeként létrejött forgalombiztonsággal kapcsolatos intézkedést és módszert tartalmaz. A forgalombiztonsággal kapcsolatos problémák tárgyalásakor integrált megközelítésre van szükség. Éppen ezért minden szabályt és módszert, amit ez a könyv bemutat, egymáshoz viszonyítva kell értelmezni és átgondolni, bár az itt közreadottakat három alapszempont szerint P V]DNLYpJUHKDMWiVLRNWDWiVL csoportosítottuk DMREEpUWKHW VpJpUGHNpEHQ$P V]DNLV]HPSRQWRWLOOHW HQDMiUP Yekre és a környezetre YRQDWNR]yP V]DNLV]DEYiQ\RNNHU OQHNRV]WiO\R]iVUD$PiVRGLNWHU OHWD]RNWDWiVD viselkedésre ható és azzal kapcsolatos intézkedéseket foglalja magába. Az utolsó szempont a végrehajtás, ami a legális és lehetséges végrehajtási módokra vonatkozó intézkedéseket és V]DEiO\RNDWWDUWDOPD]]D$V]HPSRQWRNDWQHPIRJMXNPLQGHJ\HQO HQNH]HOQLDPLD]HXUySDL kutatások ide vonatkozó eredményeinek korlátozott számából adódik. Azonban ez semmi esetre sem tükrözi azt az egyes szempontok hangsúlyosságát. Ennek a könyvnek nem is szándéka a IRUJDORPEL]WRQViJWHOMHVPpUWpN iwwhnlqwpvhd]rqedqvrnndolqnieew UHNV]LNDOHJIULVVHEE forgalombiztonsággal kapcsolatos európai kutatások kulcs információinak bemutatására. A további és részletesebb irodalom ajánlásai a 7. fejezetben találhatók. $SUREOpPDGHILQLiOiVD A mobilitás ára még mindig túl magas Európában ben fölött volt a halálos áldozatok száma és több mint 1,7 millióan sérültek meg közúti balesetben az Európai Unión belül. A leginkább érintett korosztály a évesek, akik számára a balesetek kimenetele legtöbbször halálos. A közúti balesewhnn ]YHWOHQ OPpUKHW N OWVpJHN U OEHO OPLOOLiUG euró. A közvetett költségek (beleértve az áldozatok és rokonaik által elszenvedett fizikai és pszichológiai károkat) ennél háromszor vagy négyszer magasabbak. Az éves összeg 160 PLOOLiUGUDWHKHW )Hhér Könyv. Az Európai közlekedéspolitika 2010-ig: a döntés ideje, 2001) Az említett tételek mellett létezik a köztudatban egy olyan megfontolandó YHV]pO\H]WHWHWWVpJ pu]pvlvdplqhpfvdndedohvhwhne OHUHGKDQHPD]RNpOPpQ\HLE OLVDPLWD]RNWDSDV]WDOQak meg, akik éppen megúsztak egy balesetet. A tárgyi és egyéni veszélyeztetettséggel szembeni küzdelem egy fontos társadalmi prioritás marad. 0LQGHQIRUJDORPEL]WRQViJLSUREOpPDKiURPI NRFNi]DWLIRNDODSMiQtUKDWyN U OPHO\HND baleset három legfontosaeeii]lviudyrqdwnr]qdnho WWHN ]EHQXWiQD (OV IRNDWHYpNHQ\VpJPpUWpNHPHO\EDOHVHWHWRNR]KDWDPDJ\DUi]DWPHJDGKDWyD]XWDVRN V]iPiYDODPHJWHWW~WKRVV]iYDOpVD]XWD]iVLLG YHO 0iVRGLNIRNDNRFNi]DWDN ]~WLEDOHVHWYDOyV]tQ VpJHDPLD]adott személy által végzett adott tevékenységgel jár Harmadik fok: a baleset következményei (halálos, halálos sérülés, súlyos sérülés, sérülés, N QQ\ VpU OpVDQ\DJLNiU (OECD 1997). ]OHNHGpVEL]WRQViJpVEDOHVHWPHJHO ]pv 9

10 A közúti baleset általában közvetlen következménye a háromból egy vagy több kölcsönösen egymásra ható elem meghibásodásának: $MiUP WpQ\OHJHVEL]WRQViJD Az út és környezetének tényleges biztonsága $N ]~WKDV]QiOyPHJIHOHO YLVHONHGpVH. O Q VHQDWpQ\H] NHJ\PiVUDKDWiVDMiWV]LNQDJ\RQIRQWRVV]HUHSHW$IRUJDORPEL]WRQViJ reqgv]deio\dlydow UHNHGQLNHOOD]RQN U OPpQ\HNHJ\LGHM VpJpQHNNLN V] E OpVpUHPHO\HN HJ\NRQNUpWV]LWXiFLyEDQEDOHVHWKH]YH]HWKHWQHN+DDEHIRO\iVROyWpQ\H] NN ] OHJ\HW megváltoztathatunk, akkor jó esélyünk van arra, hogy a balesetet elkerüljük. Másképp PHJIRJDOPD]YDNHYHVHEEDEDOHVHWHNV]iPDKDD]~WKDV]QiOyNYLVHONHGpVHPHJIHOHO EL]WRQViJRVDEEDNDMiUP YHNpVEL]WRQViJRVDEEDN ]~WLLQIUDVWUXNW~UDSpOGiXOIHMOHWWHEE RNWDWiVPHOOHWWD]XWDWKDV]QiOyHJ\pQHNMREENpSHVVpJ HNWDSDV]WDOWDEEDNOHV]Qek. A jobb ~WWHUYH]pVNHYHVHEENRQIOLNWXVUDDGOHKHW VpJHWD]~WKDV]QiOyNV]iPiUD$EL]WRQViJRVDEE MiUP YHND]~WUDMREEUiOiWiVWEL]WRVtWKDWQDNMREEIpNHNNHOYDQQDNI OV]HUHOYHVWE$NXWDWiVRN D]WPXWDWMiNKRJ\N O Q VHQH]HQWpQ\H] NNRPELQiFLyMDpVegymásba illesztése bír nagy MHOHQW VpJJHO$]HOHPHNN ] WWLNDSFVRODWEL]WRQViJRVNH]HOpVHpSSRO\DQIRQWRVPLQWD] ~WKDV]QiOyNDMiUP YHNYDODPLQWDN UQ\H]HW NWpQ\OHJHVEL]WRQViJD A forgalombiztonsági rendszabályoknak: meg kell akadályozni egyes KHO\]HWHNHO IRUGXOiViWpVHONHU OQLD]RNDWDKHO\]HWHNHW melyek balesethez vezethetnek; már megtörtént balesetek esetén minimalizálni kell a fizikai és anyagi károkat; meg kell akadályozni, hogy az okozott károk tovább növekedjenek, és biztosítani kell, KRJ\DKHO\UHiOOtWiVPHJIHOHO HQW UWpQMpN A kockázatok elfogadhatóságának vagy nem elfogadhatóságának bírálata esetén számos WpQ\H] WNHOOILJ\HOHPEHYHQQL $IHOPHU O NRFNi]DWRNPpUWpNHDPLWD]pULQWHWWPpJNRQWUROiOQLWXGSOD tömegközlekedési eszn ] NYDJ\DUHS O JpSXWDVDLQDNNRFNi]DWDNLVHEEPLQWDIRUJDORP I JJHWOHQUpV]WYHY LQpO D]D]DPRWRUNHUpNSiURVRNQiOYDJ\JpSNRFVLYH]HW NQpO Azon állapotnak határértéke, amin belül az egyik fél védettnek a másik védetlennek számít; pl. a gyalogosok és kerékpárosok által elviselt kockázat kevésbé bizonyul elfogadhatónak a JpSNRFVLYH]HW NiOWDOYLVHOWNRFNi]DWKR]NpSHVW $NRFNi]DWHONHU OpVHRO\DQV]LWXiFLyDPLHVHWpQDNRFNi]DWN QQ\HQHONHU OKHW OHWW volna; pl. az olyan kockázat mely agresszió, ittas állapot, gyorshajtás következményeként adódik, kevésbé elfogadható az olyan helyzethez képest, amely esetén a kockázat nem lett YROQDLO\HQHJ\V]HU HQHONHU OKHW. ]OHNHGpVEL]WRQViJpVEDOHVHWPHJHO ]pv 10

11 A kockázat veszélyessége: egy 100 halottal járó baleset sokkal súlyosabb, mint 100 baleset 1 halottal. $]XWD]iVIRQWRVViJDD]DJpSNRFVLYH]HW DNLNpV QLQGXOHOHJ\IRQWRVWDOiONR]yUD QDJ\REENRFNi]DWRWYiOODOPLQWD]DNLFVDNHJ\N QQ\ NLUiQGXOiVUDLQGXO'HVLJQ Mobility Plan Flanders, 2001) 0RWRUL]iOWN ]OHNHGpVLPyGDQHPPRWRUL]iOWWDOV]HPEHQ A biztonságpolitika többé-nhypvepdn ]OHNHGpVSROLWLNiWyOI JJHWOHQ OIHMO G WW. O Q VHQD gyalogosok és kerékpárosok voltak a biztonsági rendszabályokban korlátozottak a múltat LOOHW HQ$SULRULWiVWD]HJ\HQOHWHVJpSMiUP IRUJDORPNDSWDPHg. A gyalogosoknak és kerékpárosoknak föl kellett adniuk a teret és a szabadságukat és még mindig sérülékenyek a JpSMiUP YHNNHOV]HPEHQDN ] VHQKDV]QiOWXWDNRQ$KKR]KRJ\DJ\DORJOiVWpVD kerékpározást ugyanazon közlekedésnek lehessen tekinteni, politikai szinten kell a gondolkodásmódot megváltoztatni. Ha a biztonságnak és a mobilitásnak jutó szerepet minden FVRSRUWRQEHO ODPHJIHOHO NRPELQiOWPyGRQIRNR]QiQNDNNRUH]PLQGHQIRUJDORPEDQ UpV]WYHY FVRSRUWV]iPiUDNLHJ\HQV~O\R]RWWDEEEL]WRQViJLpVPREilitási körülményeket teremthetne. Az utak használhatóságának a kialakításánál nagy figyelmet kell fordítani a J\DORJRVpVNHUpNSiUIRUJDORPEL]WRQViJLpVPRELOLWiVLLJpQ\HLUH(]HQLJpQ\HNHJ\ VV]HI JJ UHQGV]HUWDONRWQDNPHO\QHNN ]YHWOHQHUHG MHDEL]tonság, kényelem, könnyed megvalósítás, és az attraktivitás. +RVV]~WiY~WHUYH]pVUHLVV] NVpJYDQKDWpQ\OHJHVHO UHOpSpVWV]HUHWQpQNDIRUJDORPEL]WRQViJ területén. Az új koncepciók biztosítják a hosszú távú tervezéshez szükséges vázat. Ezen koncepciók a KDOiORVNLPHQHWHO EDOHVHWHNHWPiUQHPQHJDWtYDQGHILQLiOMiNKDQHPPLQWD IRUJDORPUHQGV]HUPHOOpNKDWiViWWDUWMiNV]iPRQ/HJLQNiEEDKDOiORVNLPHQHWHO EDOHVHWHNHW OHKHWpVNHOOHONHU OQLDEDOHVHWHNYDOyV]tQ VpJpWSHGLJMHOHQW VHQFV NNHQWHQLNHOOD] iniudvwuxnwxuiolvwhuyh]pvvhjtwvpjpyho$kroppjlvho IRUGXOQDNLO\HQEDOHVHWHNRWWDEDOHVWHN súlyossági fokozat szerinti besorolását úgy kell befolyásolni, hogy a súlyos baleset YDOyV]tQ VpJHOpQ\HJpEHQNLN V] E OKHW OHJ\HQ Az úttervezésnél a következ I EEV]HPSRQWRNDWNHOOILJ\HOHPEHYHQQL Az egyenletes, vagy megoszló lefolyású motorizált forgalmat el kell különíteni a nem motorizált forgalomtól; ) ~WYRQDODNKiOy]DWiWNHOOOpWUHKR]QLDJ\DORJRVpVNHUpNSiURVIRUJDORPV]iPiUD A prioritást biztosító WpQ\H] NHJ\HQV~O\WWHUHPHW PHJRV]WiVDDPRWRUL]iOWpVQHP PRWRUL]iOWIRUJDORPNHUHV]WH] GpVHLQpO A motorizált forgalom legnagyobb haladási sebességét korlátozni kell a nem motorizált forgalommal közösen használt utakon. (PROMISING Final Report, 2001). ]OHNHGpVEL]WRQViJpVEDOHVHWPHJHO ]pv 11

12 $ODSLJpQ\HND]XWD]iVIHOWpWHOHLQHNRSWLPDOL]iOiViUD Ha utazásra kerül sor, annak módjától függetlenül mindig figyelembe kell venni a J\RUVDViJ, a EL]WRQViJ és a NpQ\HOHP szempontjait. A J\RUVDViJRW a sebességgel, az LG YHOpVD]XWD]iVKRVV]iYDOOHKHWNLIejezni. A EL]WRQViJ a forgalombiztonság egy általános megfogalmazása, mely közismert a forgalmi szituációkban (közúti konfliktusok és balesetek) és a városi környezetben értelmezett szociális biztonság (közbiztonság) területén. A NpQ\HOHP pedig kapcsolatban van PLQGDMiUP PLQGD]~WN UQ\H]HWpYHO$ három közlekedési módot autóvezetés, kerékpározás, gyaloglás tekintve a fenti három alapigény bármelyik esetben optimalizálható. $ JpSNRFVLYH]HW NVHEHVVpJ NQHNN V] QKHW HQMXWQDNHOWHWV] OHJHVKHO\UHDOHKHW leggyorsabb módon. Biztonságukat a biztonsági öv a merev utasfülke és a kocsi tömege adja. A kényelmük összefüggésben van mind a kocsi felépítésével, mind az út felületével. $NHUpNSiURV igyekszik utazását a legrövidebb út kiválasztásával és a várakr]ivllg N FV NNHQWpVpYHODOHKHW OHJU YLGHEEUHWHUYH]QL$]XWD]iVEL]WRQViJDRSWLPDOL]iOKDWyD NHUHV]WH] QHKp]IRUJDORPHONHU OpVpYHODODFVRQ\MiUP VHEHVVpJJHOMHOOHPH]KHW NHUHV]WH] GpVHNNLYiODV]WiViYDOpVDÄW PHJHUHMH HOYQHNDNLKDV]QiOiViYDO6ok NHUpNSiURVHJ\LGHM iwnhopvpqpodjpsnrfvlyh]hw PHJIRJiOOQLPpJDNNRULVKD KDODGD védett útvonalon. A bukósisak, amit bizonyos országokban elterjedten használnak, pozitívan járul hozzá a biztonság növeléséhez. A kerékpáros utazás a kényelem szepsrqwmieyodn QQ\HQMiUKDWyIHO OHW XWDNNLYiODV]WiViYDOpVDQ\tOWV]HOHVV]DNDV]RN elkerülésével optimalizálható; $J\DORJRVRNtöbbé-NHYpVEpDNHUpNSiURVRNNDOPHJHJ\H] VWUDWpJLiWN YHWLN$ NpQ\HOPHWLOOHW HQDMiUGDSXV]WDMHOHQOpWHYDOyV]tQ OHJDOegfontosabb. Ezután jön a MiUGDIHO OHWPLQ VpJHV]iPtWiVED 0LpUWW UWpQQHNDEDOHVHWHN" $NHUpNSiURVpVJ\DORJRVEDOHVHWLWpQ\H] NPLQ VpJLYL]VJiODWDLDODSMiQD]HXUySDL$'21,6 projekt kimutatta, hogy a baleseteket W EEIpOHWpQ\H] LGp]KHWLHO $'21,6 Final Report 1998): )LJ\HOPHWOHQVpJ, beleértve a másik fél észrevételének hiányát, mint kockázatot, valamint annak az elmulasztását, hogy az LOOHW HJ\iOWDOiQWXGRPiVXOYHV]LDPiVLN felet; 6]DEiO\RNPHJWDJDGiVDbeleértve a pirosban való áthajtást, gyorshajtást, az HOV EEVpJLV]DEiO\RNPHJWDJDGiViW kivilágítatlan kerékpár használatát; 7pYHVPHJLWpOpV, beleértve a másik fél szándékainak a félreértelmezését;. ]OHNHGpVEL]WRQViJpVEDOHVHWPHJHO ]pv 12

13 5RVV]OiWiVLYLV]RQ\RNHO V] ULVDEEyOD]RNEyOKRJ\D]HJ\LNIpOHJ\PiVLNDXWy takarásában vag\krowwhupehqkho\h]nhglnhopivrgv]rushgljdydntwyqdsipq\ydj\hv V LG MiUiVRNR]WDURVV]OiWiVLN U OPpQ\HNPLDWW $VHEHVVpJKDWiVDDEDOHVHWHNUH A balesetbe keveredés és a sebesség közötti kapcsolat korai vizsgálatai kimutatták, ha a MiUP YHNNLVHEEYDJ\QDJ\REEVHEVpJJHOKDODGQDND]DGRWW~WUDMHOOHP] iwodjqiodnnrud] átlagosnál nagyobb kockázattal keverednek balesetbe, viszont a baleset súlyossága a sebességhez mért egyenes aránynál is gyorsabban növekszik. Mindez összhangban van a NpV EELNXWDWiVRNHUHGPpQ\HLYHOPLV]HULQWD]DGRWW~WRQHO IRUGXOyVpU OpVHVV~O\RVVpU OpVHV (a halálos sérülést is beleértve) és a halálos balesetek száma a középsebesség második, harmadik, negyedik hatványához mért intenzitással változik. %DOHVHWHNV]iPiQDNYiOWR]iVD NPK +DOiO 6~O\RVVpU OpV gvv]hv ÈWODJVHEHVVpJYiOWR]iVDNPK ieudd]iwodjvhehvvpjkdwivddedohvhwhnv]ipiuddvypgprghoodv]hulqwdeedqd]hvhwehqkd NH]GHWLVHEHVVpJNPK$QGHUVVRQ 1LOVVRQ0DVWHU)LQDO5HSRUW $EDOHVHWHNV]iPDpVDN O QE ] VHEHVVpJpUWpNHNYiOWDNR]iVDSR]LWtY VV]efüggésben vannak HJ\PiVVDO$]RQEDQORJLNDLODJQLQFVVHPPLO\HQ VV]HI JJpVDN O QE ] VHEHVVpJpUWpNHNpVD EDOHVHWHWNLYiOWyRNRNN ] WW6 WDVHEHVVpJpUWpNHNYiOWDNR]iVDQHPKDWNLDEDOHVHW következményeire sem. Az abszolút sebesség növekedése ugyanakkor logikusan megnöveli a EDOHVHWNRFNi]DWiWPLYHOH]]HOFV NNHQDYH]HW QHNDNULWLNXVV]LWXiFLyEDQDPHJILJ\HOpVUHD G QWpVUHpVDNLNHU O PDQ YHUUHUHQGHONH]pVUHiOOyLG QDJ\ViJD$]DEV]RO~WVHEHVVpJ növekedése a sebesség változásával ellentétbenylv]rqwplqgljphjq YHOLD] WN ]pvlhu QDJ\ViJiW. YHWNH]pVNpSSHQDVHEHVVpJQ YHNHGpVpYHOQ DJpSMiUP EHQRNR]RWWNiUpVD tulajdonos sérüléseinek a súlyossága. Ezen kívül gyalogos baleseteknél, a baleset halálos kimenetelének kockázata, a kocsi ütk ]pvlvhehvvpjpyhohj\ WWXJUiVV]HU HQPHJQ 3pOGiXOD 40-U ONPKW UWpQ WN ]pvlvhehvvpjyiowr]iv-es kockázati szorzót jelent.(master Final Report, 1998). ]OHNHGpVEL]WRQViJpVEDOHVHWPHJHO ]pv 13

14 +DOiOR]iVYDOyV]tQ VpJH hwn ]pvlvhehvvpj.pk ieudd] WN ]pvlvhehvvpjkdwivddj\dorjrvedohvhwkdoiorvnlphqhwhopqhndnrfni]dwiud3dvdqhq 0DVWHU)LQDO5HSRUW A keresztmetszeti log-olqhiulvvwdwlv]wlndlprghooh]pvohkhw YpWHV]HJ\RO\DQQHP]HWN ]L modell felállítását, amellyel meg lehetne becsülni a sebesség megválasztásának a balesetek gyakrulvijiudnlihmwhwwkdwiviwn O QE ] ~WNDWHJyULiNUDOHERQWYDDWDJiOODPRNRQEHO O$] HV]N ]RO\DQMHOOHJ IHMOHV]WpVpKH]PHO\QHNN V] QKHW HQEHFV OKHW OHV]DN O QE ] ~WWtSXVRNUDQp]YHDN O QE ] VHEHVVpJpUWpNHNKDWiVDHJ\WHOMHVIHMOHV]W SURJUDPUD lesz V] NVpJ$SURJUDPHJ\QHP]HWN ]LV]LQW PRGHOOEHQPLQGHQOpQ\HJHV~WNDWHJyULiUD IRQWRVDEEDXWySiO\iNUDN OV VpJLI XWDNUDpVYiURVLI XWDNUD ad meg majd értékeket. $VHEHVVpJpUWpNHNPHJYiODV]WiViWEHIRO\iVROyWpQ\H] N A tudatos viselkedés elmélete gyakran használatos a közlekedéspszichológiában. Ezen elméletre ps O PRGHOOHND]WMHO]LNKRJ\DYH]HWpVN ]EHQLYLVHONHGpVQDJ\UpV]WWXGDWRVFVHOHNYpVHN összessége, amit a magatartási egyéni normák és a koncentráció egymást váltogatva határoznak meg.0pjlvdkdodgivlvhehvvpjhwqhpfvdnprwlyiflynkdwiur]]inphjkdqhpdn OV YLVV]DWDUWyWpQ\H] NLVDPLQWDYH]HW pv]uhyhv]l NHW,O\HQHNSpOGiXOD]~WpStWpVLHOHPHN valamint más úthasználók viselkedése saját környezetükön belül. Az alábbi ábra áttekintést ad D]RNUyODWpQ\H] NU OPHO\HNDKDODGiVLVHEHVVpJHWEHIRO\iVROMiN. ]OHNHGpVEL]WRQViJpVEDOHVHWPHJHO ]pv 14

15 Járm YH] HW 0DJDWDUWiVLLVPHUHW PHJJ\ ] GpV pu ]HOHP (J\pQLQRUPiN ev]ohopv YLVHONHGpVNRQWURO 6]iQGpN $]~W -iup N UQ\H]HWH ev]ohopv,qirupifly ' QWpV.H]HOpV VHEHVVpJ $IRUJDORP IHOGROJR]iV KR]DWDO KDODGiVL N UQ\H]HWH LUiQ\VWE ieudnrpelqiowiowdoiqrvylvhonhgpvwohtuyprghoodkdodgivlvhehvvpjhwehiro\ivroywpq\h] N NLPXWDWiViUD0DVWHU)LQDO5HSRUW $YH]HW KDODGiVLVHEHVVpJpQHNDPHJYiODV]WiViWDIRUJDORPW EELUpV]WYHY MpQHNVHEHVVpJH határozza meg, valamint az, hogy az emberek hogyan értékelik más, számukra fontos személyek FVDOiGWDJEDUiWXWDVUHQG UiOODPYpOHPpQ\pWUHDNFLyLW$PDJDWDUWiVpVDV]Rciális normák viszonylagos pontossága az út típusától függ. Az emberek nem csak alá vannak vetve a szociális KDWiVRNQDNGHD]RNIiUDV]WMiNLV NHW$WiMpNR]WDWyNDPSiQ\H]WDN U OPpQ\WKDV]QRVVi teheti. Az emberek szándékaira és viselkedéseire kihat az DWXGDWKRJ\ NNpSHVHNLUiQ\tWDQL YLVHONHGpV NHW$]HPEHUHNQHPFVDND]WJRQGROMiNKRJ\QHKp]HOOHQ U]pVDODWWWDUWDQLD YH]HWpVLVWtOXVXNDWKDQHPW~OLVEHFV OLND]WDNpSHVVpJ NHWDPLYHODN O QE ] VHEHVVpJpUWpNHNiOWDOHO LGp]HWWN YHWNH]PpQ\HNHW is irányítani tudják. $YH]HWpVLVWtOXVUDKDWyLVPHUWWpQ\H] DIHOW QpVNHUHVpV$QQDNDNpSHVVpJQHNDV] NVpJpU]HWH KRJ\D]HPEHUDQHKp]KHO\]HWHNEHQLVNpSHVNRQWUROiOQLPDJiWYDOyV]tQ OHJD]HOV GOHJHV WpQ\H] $YHV]pO\pU]HWUHYDOyLJpQ\HQQpONLVHEEV]HUHSHWMiWV]LN$PiVLNOHKHW VpJD] DJUHVV]LyDPLYDOyV]tQ OHJVRNIpOHYHV]pO\HVYLVHONHGpVWtSXVWYiOWNLEHOHpUWYHDJ\RUVKDMWiVW A MASTER projekt 6 európai ország 1200 is.úthasználóját kérdezte meg az elfogadható sebességértékek és a sebességkorlátozási szabályokkal kapcsolatban. Az eredmények HJ\pUWHOP HOpJHGHWOHQVpJHWMHOH]WHNDMHOHQOHJLVHEHVVpJpUWpNHNHWLOOHW HQDYiURVLpOHW PLQ VpJpWpVD]XWDNEL]WRQViJiWWHNLQWYHPLQGPDJXNDJpSNRFVLYH]HW NPLQGDWiPDGKDWy úthasználók körében. Mindenki hajlandónak mutatkozik legalábbis elvileg a sebességértékek csökkentésére. Ez jelzi, hogy a sebességértékeket meghatározó politikai LQWp]NHGpVHNQHND]DODNXOiVDDVHEHVVpJpUWpNHNFV NNHQWpVpWUpV]HVtWLPDMGHO Q\EHQ (MASTERS, Final Report, 1998 ). ]OHNHGpVEL]WRQViJpVEDOHVHWPHJHO ]pv 15

16 6pU OpNHQ\~WKDV]QiOyN Az ADONIS baleseti elemzés során Amszterdamban és Koppenhágában megkérdezett úthasználók nagy része azon a véleményen van, hogy a kerékpárosok YLVHONHGpVHQHPPHJIHOHO $ kerékpárosok és gyalogosok olyan irányú megváltozásához, aminek eredményeképpen, viselkedésük által nagyobb biztonságban lehetnének, nem FVDNYLOiJRVpVHJ\pUWHOP ~WWHUYH]pVUHpV jelzésekre van szükség, hanem tájékoztatásra és oktatásra is. Ezt sokan megjegyezték azon kérdezettek közül is, akik már maguk is keveredtek korábban balesetbe, s tudtak javasolni számos olyan szabályt, amelyekkel szerintük javítani lehetne a biztonságon. Például: %L]WRQViJRVXWDNpVW EEiWNHOpVLOHKHW VpJNLpStWpVHDNHUpNSiURVpVJ\DORJRVIRUJDORP számára; A kerékpáros és gyalogos forgalommal kapcsolatos konfliktusok csökkentése. Az interjúk D]WDYiODV]WDGWiNKRJ\DJpSNRFVLYH]HW NPDJDWDUWiVDQHPPHJIHOHO Látásviszonyok javítása. A baleseti elemzések azt mutatják, hogy az úthasználók nem NpSHVHNPHJIHOHO HQpU]pNHOQLDW EELIRUJDORPEDQUpV]WYHY MHOHQOpWpW1LQFVHQHNHOpJJp WXGDWiEDQDUDMWXNNtY OLIRUJDORPQDNpVH]pUWNpSWHOHQHNEL]RQ\RVKHO\]HWHNHWLG EHQ kikerülni. Tájékoztató kampány, a gyalogosok és kerékpárosok informálásának szándékával, hogy VRNNDON U OWHNLQW EEHQNH]HOjék a többi úthasználót. (ADONIS Final report, 1998) Azokkal az intézkedésekkel, melyekkel az úthasználók egymás iránt tanúsított ILJ\HOPHVVpJpQHNNLWHUMHV]WpVpWW ]LNNLFpOXODN ]~WLEL]WRQViJPHJQ YHOKHW $SpOGiNEDQ V]HUHSO UHQGV]DEiO\RNPHO\HNDJpSNRFVLYH]HW NQHNpVNHUpNSiURVRNQDND NHUHV]WH] GpVHNEHQHJ\PiVLUiQWWDQ~VtWRWWILJ\HOPHVVpJpWV]iQGpNR]QDNPHJQ YHOQLRO\DQ UHQGV]DEiO\RNPHO\HN~MWtSXV~NHUHV]WH] GpVHNNLDODNtWiViYDOYDJ\D]D]RNKR]NDSFVROyGy kampányokkal foglalkoznak. Az úthasználók egymás iránt tanúsított figyelmességének növelése érdekében összegezve az alábbi intézkedéseket kell megtenni: $ILJ\HOHPIRNR]iVDDNHUHV]WH] GpVHNEHQpVPiVRO\DQKHO\HNHQDKROD]~WKDV]QiOyN keresztezik egymás útját; Tájékoztatás a fizikai beavatkozásokról; A forgalmi szabályok oktatásának kiterjesztése és fejlesztése. $EDOHVHWHNHO IRUGXOiViQDNFV NNHQWpVpUHLUiQ\XOyPiVLNIRQWRVHOYD]~WKDV]QiOyN UHQGV]DEiO\RNEDQYDOyMiUWDVViJiQDND]HOOHQ U]pVH. ]OHNHGpVEL]WRQViJpVEDOHVHWPHJHO ]pv 16

17 Bár a baleset-elemzések során kikérdezettek számára a közlekedési mód megválasztásában nem meghatározó elem a biztonság kérdése, mégis a kerékpárosok és a gyalogosok számára iowdoiedqd]ho WWNHOOEL]WRQViJRVIHOWpWHOHNHWWHUHPWHQLPLHO WWD]DXWy]iVUyODJ\DORJOiVUD YDJ\NHUpNSiUR]iVUDW UWpQ itszokást támogatnánk. Újra meg kell említeni azt, hogy a PRWRUL]iOWMiUP YHNQDJ\V]iPEDQNHYHUHGQHNNHUpNSiURVpVJ\DORJRVEDOHVHWHNEHpVUHQGNtY O nagy mértékben növelik a súlyos balesetek kockázatát az úthasználók két másik csoportja számára. (ADONIS Final Report, 1998),QWHJUiOWPHJN ]HOtWpV $IHQWHPOtWHWWHNV]HULQWD]LQWHJUiOWPHJN ]HOtWpVQHNHOV GOHJHVV]HUHSHYDQD közlekedésbiztonsági problémák esetén. Ilyen problémák esetén optimális eredményre csak a P V]DNLRNWDWiVLpVYpJUHKDMWiVLV]HPSRQWRNyYDWRVHJ\HVtWpVpYHOMXWKDWXQN$N YHWNH] fejezetek az EU tagállamokban alkalmazott európai irányelveket mutatják be.. ]OHNHGpVEL]WRQViJLIHO OYL]VJiODW A Közlekedésbiztonsági Felülvizsgálatok (Road Safety Audit, RSA) a potenciális biztonsági problémák kimutatására és ezek leküzdésére koncentrálnak. Ezt a technikát a kivitelezés N O QE ] Ii]LVDLEDQDOHKHWVpJHVEL]WRQViJLNRFNi]DWRNIHONXWDWiViUDKDV]QiOMiNPpJPLHO WW az utat átadnák a forgalomnak (Safestar, Final Report, 1998). Az RSA balesetek megeo ]pvpuh és azok súlyosságának csökkentésére szolgál. Az RSA-t a 80-DVpYHNHOHMpW OKDV]QiOMiN$](J\HV OW.LUiO\ViJEDQD]56$KDV]QiODWD PLQGHQHOV UHQG I ~WHVHWpEHQN WHOH] GHV]DEDGRQDONDOPD]KDWyPLQGHQHJ\pE~WWtSXV HVHWpEHQLV$I FpONLW ]pvd]krj\di XWDNNLDODNtWiVDPLQpOLQNiEEEL]WRQViJRULHQWiOWOHJ\HQ azaz a balesetek száma és súlyossága csökkenjen. Az RSA biztosítani akarja, hogy ne kerüljenek hibák az új tervekbe. Az RSA további törekvései: Minimalizálni a baleseti kockázatot, úmho tuivrnv]hulqwpstwhwwkioy]dwrnhvhwpehq $EL]WRQViJUDW UHNY WHUYH]pVLPyGV]HUHNKDQJV~O\R]iVDpVDEL]WRQViJ-WXGDWHU VtWpVHD] összes tervezéssel, kivitelezéssel és fenntartással foglalkozó emberben; Rámutatni arra, hogy milyen fontos az összes úthasználó igényének a figyelembe vétele; &V NNHQWHQLDWHOMHVN OWVpJHWDM Y EHOLYiOWR]WDWiVRNV] NVpJpQHNPLQLPDOL]iOiViYDO (Safestar, Final Report, 1998) 9iURVLN ]OHNHGpVEL]WRQViJNH]HOpVH8UEDQ6DIHW\0DQDJHPHQW860 %HYH]HWpV A Városi közlekedésbiztonság kezelése (USM) egy olyan módszer, mely csökkenti a városi és települési közúti baleseti sérülések számát oly módon, hogy különféle eszközökkel veszi rá a lakosságot, hogy a balesetek problémájával stratégiai módon foglalkozzanak. Ez egy olyan szélhvn U PHJN ]HOtWpVHDSUREOpPiQDNPHO\N O QE ] V]DNWHU OHWHNHWIRJODOPDJiED IRUJDORPV]HUYH]pVYpJUHKDMWiVRNWDWiVW PHJN ]OHNHGpVVWE(]HQN O QE ] V]DNWHU OHWHNHW és a biztonsági kérdéseket együtt tárgyalva a lehetséges megoldások egy szélesebb köréhez jutunk. (Dumas Research Report, 1998). Az USM-et azért dolgozták ki, hogy megoldásokat szolgáltasson az úgynevezett szórványos balesetek -hez. Ezek olyan balesetek, melyek nem egy adott típusú helyen történnek, hanem YpOHWOHQV]HU HQHOV]yUYDDYiURVHJpV]WHU OHWpQ$]LO\HQMHOOHJ EDOHVHWHNKHO\LVSHFLILNXV intézkedésekkel nem megoldhatóak, átfogó vizsgálatot igényelnek.. ]OHNHGpVEL]WRQViJpVEDOHVHWPHJHO ]pv 17

18 Közlekedésbiztonsági stratégia intézkedések nagy végrehajtás kockázatú helyeken oktatás, gyakorlatok és nyilvánosság gyalogosokat és kerékpáro- sokat segít L QWp]NHGpVHN WHU OHWL környezet közlekedésbiztonsági egészség, jólét és WHUYHN oktatás útépítés és fenntartás tömegközlekedés egyéb biztonságot befolyásoló eljárások területfelhazsnálás ieud. ]OHNHGpVEL]WRQViJNH]HOpVH. YHWNH]WHWpVHN A Városi közlekedésbiztonsági menedzsment immáron tíz éve létezik, a DUMAS keretterv SHGLJHJ\KDV]QRVHV]N ]DOHKHWVpJHVSUREOpPiNPHJROGiViUD$'80$6HO WWD megvalósított elképzelések száma gyakorlatilag nulla volt. Ez az oka annak, hogy az USM politikai és költség szempontból ennyire összetetw$qhj\hglnihmh]hwehqv]huhso *ODGVD[H (Dánia) példájából látható, hogy a DUMAS milyen problémák megoldásában segít. További LQIRUPiFLyDNHUHWWHUYHOLOOHWYHD]806IRO\DPDWiYDONDSFVRODWEDQDKRVV]DEEDQJROQ\HOY változatban olvasható. %DOHVHWHNpVVpU OpVHNQ\LOYiQWDUWiVD A balesetek és halálesetek adatbázisai elengedhetetlen eszközök ahhoz, hogy a közlekedés- EL]WRQViJLSUREOpPiWREMHNWtYHQpUWpNHOKHVV ND]RQRVtWVXNDFVHOHNYpVpVD]HU IRUUiVRN NLHPHOWKHO\HLWpVHOOHQ UL]] NDPHJWHWWLQWp]NHGpVHk hatékonyságát. Ahogy az a Stateprojektben meghatározásra került, az Európai Unió területén minden baleseti adatbázishoz meg kell adni a közlekedésbiztonság aktuális helyzetét. Ennek célja, hogy minden típusú közlekedési módra meghatározható legyen az elérni kívánt biztonsági szint és megfogalmazódhasson egy DGDWRNNDODOiWiPDV]WRWWUHQGV]HUV]HPOpOHW VWUDWpJLD )HOLVPHUYHDN ]~WLEDOHVHWHNHXUySDLDGDWEi]LViQDNHO Q\HLWD0LQLV]WHUHN7DQiFVD novemberében jóváhagyta egy közös, európai közúti baleseti adatbázis létrehozását, a CARE-t. A CARE adatbázis egy olyan rendszer kialakítását segíti, mely képes lesz a halálos balesetek és EHMHOHQWHWWV~O\RVVpU OpVHNDODSYHW V]iPRQWDUWiViUDFVDN~J\PLQWDEHMHOHQWHWWNDUDPERORN N U OPpQ\HLU OYDOyLQIRUPiFLy-szolgáltatásra. A Stairs-projekt egy mélyreható baleseti sérülési DGDWEi]LVOpWUHKR]iViQDNLJpQ\pWpVOHKHW VpJHLWYL]VJiOWDD]]DODFpOODOKRJ\V]DEiO\R]]DD EL]WRQViJHOV GOHJHVVpJpWDMiUP WHUYH]pVEHQpVEL]WRVtWVDDYLVV]DFVDWROiVWDKDWpNRQ\ szabályozáshoz. A CARE adatbázis az Európai Unió területén történt, sérülést, vagy halált RNR]yEHMHOHQWHWWEDOHVHWHNU OV]yOyLQIRUPiFLyNDWWDUWDOPD](]HQNtY OHUHGHWLIRUPiEDQ megtalálhatók benne mind a 15 tagországra vonatkozó éves baleseti adatok, egyéni változók EHLNWDWiVDQpON O0LQGHQWDJiOODPIHOHO VDGDWDLPLQ VpJppUWYDODPLQWN WHOHVD]RNDW HOOHQ UL]QLPLXWiQEHNHU OWHND&$5(DGDWEi]LVEDËJ\OHKHWD]WEL]WRVtWDQLKRJ\D&$5(. ]OHNHGpVEL]WRQViJpVEDOHVHWPHJHO ]pv 18

19 DGDWEi]LVEDQOpY LQIRUPiFLyNPHJHJ\H]]HQHNDQHP]HWLDGDWEi]LVEDQWiUROtakkal (ETSC, Brüsszel 2001). Mint a baleseti és sérülési nyilvántartási rendszereknél általában, megkülönböztetünk HOV GOHJHV pvpivrgodjrvel]wrqvijlfponlw ]pvhnhw$]hov GOHJHVEL]WRQViJD]RO\DQPyGV]HUHNHWNHUHVL PHO\HNNHODEDOHVHWHONHU OKHW Ptg a másodlagos olyan módszereket kutat, melyekkel a VpU OpVNHU OKHW HOKDDNDUDPEROPiUEHN YHWNH]HWW Az Európai Stairs-SURMHNWDEDOHVHWLDGDWJ\ MWpVLPyGRNDWYL]VJiOWD$UpV]OHWHVEDOHVHWL tanulmányokat 3 kategóriába sorolták: YLVV]DPHQ OHJHV tanulmányok, KHO\V]tQL,azonnali tanulmányok, valamint NyUKi]LDGDWRNDODSMiQNpV]tWHWWtanulmányok. $PyGV]HUHNN ] WWLYiODV]WiVDWDQXOPiQ\FpOMiWyOLOOHWYHDEHJ\ MWHQLNtYiQWLQIRUPiFLyN típusától függ, ami azt jelenti, hogy emberileg, pénzügyileg, és a helyi baleseti PHQW V]ROJiODWRNV]HUYH]HWWVpJpQHNPHJIHOHO PyGV]HUWYiODV]WKDWMXNNL $N YHWNH] WiEOi]DWDN O QE ] OHKHW VpJHNHWIRJODOMD VV]H 9,66=$0(1 /(*(6 +(/<6=t1,.Ï5+È=,$'$72. $/$3-È1 0iVRGODJRV EL]WRQViJ (OV GOHJHVEL]WRQViJ %DOHVHWRND 6pU OpVUpV]OHWHL. OWVpJ 0XQNDHU 6SHFLiOLVFVDSDW WiUVDViJ -HOUHQGV]HU 6SHFLiOLVHJ\H]PpQ\ NLYpULQWHWWHN Igen Igen.HYpVDGDWDMiUP U O Részlegesen lehetséges Igen 6]DNpUW LWDQXOPiQ\W igényel Nem alkalmazható Lehetséges 6]DNpUW LWDQXOPiQ\W igényel Független Független Igen Alacsony Magas Nagyon alacsony Vonatkoztatási szint Magasabb Alacsonyabb Ä8QLYHU]iOLVV]DNpUW (kiv. orvosi adatok) 7 EEV]DNpUW.LYpYHV]DNpUW L tanulmányok 9LV]RQ\ODJHJ\V]HU Nehéz Nem releváns 5HQG UVpJLMHOHQWések Kórházi adatok 5HQG UVpJKHO\V]tQUH jutás) Kórház Kórház (köz-és magán) 0HQW V]ROJiODWRN 0HQW V]ROJiODWRN 6WDWLV]WLNDLPLQWDYpWHO. QQ\ PR]JDWKDWy Nehezebb, gyakoribb, kötött Alapos lehet WiEOi]DW%DOHVHWLWDQXOPiQ\RNNDWHJyULiL. ]OHNHGpVEL]WRQViJpVEDOHVHWPHJHO ]pv 19

20 6RNLG QHNNHOOPpJHOWHOQLDKKR]KRJ\HJ\(XUySD-szerte összehangolt baleseti- és sebesülési DGDWEi]LVOpWUHM MM Q6]iPRVDNDGiO\WNHOOPpJOHN ]GHQLWHNLQWHWWHODN O QE ] WDJiOODPRNEDQP N G DGDWQHPJ\ MWpV módjaira, az etikai kérdésekre az adatok bizalmasságára és a titoktartásra vonatkozóan, az adatnyerés és elemzés költségeire, valamint arra, hogy az EU RUV]iJRNEDQD]HPEHUHNN O QE ] MHOHQW VpJHWWXODMGRQtWDQDNDEL]WRQViJQDN $] VV]HKDQJROiVKR]LVMHOHQW V HU IHV]tWpVHkre van még szükség. (Stairs, Final Report, 1999). 0pUQ NLIHODGDWRN. ]OHNHGpVEL]WRQViJLIHO OYL]VJiODW5RDG6DIHW\$XGLW56$ $N ]OHNHGpVEL]WRQViJLIHO OYL]VJiODW5RDG6DIHW\$XGLW56$PHJNH]GpVHHO WW mindenképpen figyelembe kell venni néhány kulfvirqwrvvij~wpq\h] W$]56$KDWpNRQ\ViJD VV]HI JJpVEHQiOODV]HUYH]pVVHOpVDYL]VJiOyFVRSRUW VV]HWpWHOpYHOOiVGNpV EE$IHOV YH]HWpVUpV]pU OWDQ~VtWRWWHON WHOH]HWWVpJpVWiPRJDWiVV]LQWpQPHJKDWiUR]yWpQ\H] $]56$ IRO\DPDWiQDNI OpSpVHYan:,QIRUPiFLyJ\ MWpVUpV]OHWHVWHUYHNWHUYH]pVLV]DEYiQ\RNIRUJDORPLDGDWRNJ\DORJRV V]iPDGDWRNpVEDOHVHWLIHOMHJ\]pVHN VV]HJ\ MWpVH $WHUYHNUHQGV]HUHVpVUpV]OHWHVHOOHQ U]pVHUpV]OHWHNÄiW OWHWpVH HJ\LNWHUE ODPiVLNED helyszíni bejárások, fizikai részek vizsgálata. Minden egyes elemet egyenként kell megvizsgálni. A baleset fajtájának elemzése -DPLYDOyV]tQ OHJNDSFVRODWEDKR]KDWyDWHUYH]pV valamelyik lépésével -XWiQDYL]VJiOyFVRSRUWPHJROGiVLMDYDVODWRWWHV](KKH]HJ\HOOHQ U] lista használata javasolt. A vizsgálat megállapításainak hivatalos közzététele. A feltárt lehetséges problémák pontos OHtUiVDV] NVpJHVD]HO UHOiWKDWyN U OPpQ\HNPHJLQGRNOiViKR]$MHOHQWpVQHNWDUWDOPD]QLD kell néhány ajánlatot az esetleges problémák megoldására. A SAFESTAR levont néhány következtetést az RSA-ból: Néhány európai ország saját RSA rendszert fejlesztett ki. Sokan biztató útnak látják az RSA-t a biztonság növelésére. Az RSA próba projektek tervezési pontatlanságokat mutattak ki az új úttervekben. Ezen NLpUWpNHOpVHN SR]LWLY YLVV]KDQJRW NDSWDN V]iPRV RUV]iJEDQ ÒJ\ W QLN KRJ\ D] 56$ P N GLN $]56$EHYH]HWpVHW UWpQKHWOHQWU O-IHOIHOpIHOpStWpVVHOYDJ\IHO OU O-lefelé irányítással. A OHQWU O-felfelé megközelítés lelkes, nagyszámú részvételt eredmpq\h]khwptjdiho OU O- lefelé határozottabb bevezetést.. ]OHNHGpVEL]WRQViJpVEDOHVHWPHJHO ]pv 20

mindennapi közlekedési mód népszerűsítése

mindennapi közlekedési mód népszerűsítése Szuppinger Péter REC 2013.05.08. Szentendre Integrált közlekedéstervezés és a kerékpározás Miért integrált? Cél: Miért kerékpározás, integrált? mint mindennapi közlekedési mód népszerűsítése Tapasztalat:

Részletesebben

A közúti közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon

A közúti közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon A közúti közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon Prof. Dr. Holló Péter KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. kutató professzor Széchenyi István Egyetem egyetemi tanár Tartalom 1. A hazai közúti

Részletesebben

A közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon

A közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon A közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon Prof. Dr. Holló Péter KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. kutató professzor Széchenyi István Egyetem egyetemi tanár A közlekedésbiztonság aktuális

Részletesebben

Közlekedésbiztonsági trendek az Európai Unióban és Magyarországon

Közlekedésbiztonsági trendek az Európai Unióban és Magyarországon Közlekedésbiztonsági trendek az Európai Unióban és Magyarországon Prof. Dr. Holló Péter, az MTA doktora KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. kutató professzor Széchenyi István Egyetem, Győr egyetemi

Részletesebben

A kerékpár-közlekedés biztonságának fejlesztési lehetőségei

A kerékpár-közlekedés biztonságának fejlesztési lehetőségei A kerékpár-közlekedés biztonságának fejlesztési lehetőségei A kutatás a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Kerékpáros Magyarország program 2007 keretében készül dr. Makó Emese Széchenyi István Egyetem

Részletesebben

$IHOQ WWNRULWDQXOiVPRWLYiFLyL )HOQ WWNRULWDQXOiVLNpSHVVpJHN. (O DGiVRPEDQ NpW D IHOQ WWNRUL WDQXOiVVDO NDSFVRODWRV NpUGpVN UW D IHOQ WWNRUL

$IHOQ WWNRULWDQXOiVPRWLYiFLyL )HOQ WWNRULWDQXOiVLNpSHVVpJHN. (O DGiVRPEDQ NpW D IHOQ WWNRUL WDQXOiVVDO NDSFVRODWRV NpUGpVN UW D IHOQ WWNRUL %DMXV].OiUD $IHOQ WWNRULWDQXOiVPRWLYiFLyL )HOQ WWNRULWDQXOiVLNpSHVVpJHN (O DGiVRPEDQ NpW D IHOQ WWNRUL WDQXOiVVDO NDSFVRODWRV NpUGpVN UW D IHOQ WWNRUL tanulási képességek és tanulási motivációk néhány

Részletesebben

Kerékpáros balesetek és a forgalom Helyzetelemzés és következtetések. László János Magyar Kerékpárosklub

Kerékpáros balesetek és a forgalom Helyzetelemzés és következtetések. László János Magyar Kerékpárosklub Kerékpáros balesetek és a forgalom Helyzetelemzés és következtetések László János Magyar Kerékpárosklub Kiindulás Országos és Budapesti adatok Tanulságok és feladatok Kiindulás Közös nevező Adatok korlátai

Részletesebben

Csupán átmeneti romlás, vagy trendváltozás?

Csupán átmeneti romlás, vagy trendváltozás? Csupán átmeneti romlás, vagy trendváltozás? Prof. Dr. habil Holló Péter Az MTA doktora KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. kutató professzora Széchenyi István Egyetem egyetemi tanára Új módszerek,

Részletesebben

A közlekedés helyzete, jövője ma Magyarországon. Az EU városi közlekedéspolitikája ( Zöld Könyv 2007), összhang a hazai elképzelésekkel

A közlekedés helyzete, jövője ma Magyarországon. Az EU városi közlekedéspolitikája ( Zöld Könyv 2007), összhang a hazai elképzelésekkel A közlekedés helyzete, jövője ma Magyarországon Az EU városi közlekedéspolitikája ( Zöld Könyv 2007), összhang a hazai elképzelésekkel Kerényi László Sándor Ügyosztályvezető Budapest Fővárosi Önkormányzat

Részletesebben

A közúti közlekedés biztonsága

A közúti közlekedés biztonsága Óberling József r. ezredes rendőrségi főtanácsos ORFK Közlekedésrendészeti Főosztály vezetője A közúti közlekedés biztonsága Közlekedésfejlesztés Magyarországon, aktualitások konferencia Balatonföldvár,

Részletesebben

A közlekedésbiztonság az egészségügy szemszögéből nemzetközi kitekintés

A közlekedésbiztonság az egészségügy szemszögéből nemzetközi kitekintés TÖBBMILLIÓ ÉLET MEGMENTÉSE A közlekedésbiztonság az egészségügy szemszögéből nemzetközi kitekintés CSELEKVÉSEK ÉVTIZEDE A KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGÉRT 2011-2020 Dr. Pusztai Zsófia WHO Magyarországi Iroda 2015.

Részletesebben

A kerékpározás jelene és jövője

A kerékpározás jelene és jövője A kerékpározás jelene és jövője Marasztó Zoltán Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Közúti Infrastruktúra Főosztály Közúti Osztály Halálos kimenetelű kerékpáros balesetek száma Ország Év Fő Ausztália 2009

Részletesebben

A kerékpárosok közlekedésbiztonsága és a Közúti Közlekedésbiztonsági Akcióprogram

A kerékpárosok közlekedésbiztonsága és a Közúti Közlekedésbiztonsági Akcióprogram Gégény István ORFK Országos Balesetmegelőzési Bizottság A kerékpárosok közlekedésbiztonsága és a Közúti Közlekedésbiztonsági Akcióprogram Közlekedésbiztonsági konferencia Békés, 2011. július 22. A kerékpározás

Részletesebben

Baleseti góckutatás a Fővárosban

Baleseti góckutatás a Fővárosban Nagyobb odafigyeléssel kevesebb áldozat! 2016.09.09. Baleseti góckutatás a Fővárosban Pásti Imre Közlekedésbiztonsági szakterületi vezető BKK Zrt. Közlekedésbiztonsági góckutatás a BKK Zrt. Közlekedésbiztonsági

Részletesebben

A kerékpározás szerepe a közlekedési tárca munkájában

A kerékpározás szerepe a közlekedési tárca munkájában A kerékpározás szerepe a közlekedési tárca munkájában Schváb Zoltán Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közlekedési helyettes államtitkár Kerékpáros Közlekedésbiztonsági Nap Közlekedésfejlesztési Koordinációs

Részletesebben

Intelligens közlekedési rendszerek és szolgáltatások

Intelligens közlekedési rendszerek és szolgáltatások Intelligens közlekedési rendszerek és szolgáltatások Nemzeti Közlekedési Napok Siófok, 2013. november 7. Dr.- habil. Lindenbach Ágnes egyetemi tanár, PTE PMMIK Az ITS fogalma Az intelligens közlekedési

Részletesebben

A Magyar Kerékpárosklub. A kerékpáros közlekedés helye és szerepe,a biztonság

A Magyar Kerékpárosklub. A kerékpáros közlekedés helye és szerepe,a biztonság A Magyar Kerékpárosklub A kerékpáros közlekedés helye és szerepe,a biztonság A szervezet A Magyar Kerékpárosklub a critical mass mozgalom szakmai szervezete A szervezet Kik vagyunk? A Magyar Kerékpároskub

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ XIII. évfolyam 39. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2001. március 1., csütörtök ÉS MÁS AKTUSOK T A R T A L

Részletesebben

PORTAL írásos oktatási segédanyag

PORTAL írásos oktatási segédanyag 0LQ VpJpVWHOMHVtWPpQ\-értékelés 1 (O V]yDWDQDQ\DJKDV]QiODWiKR] A PORTAL projekt célja az EU kutatási eredmények gyorsabb adaptálása a helyi és regionális közlekedés területén. Ezt a célt a projekt új oktatási

Részletesebben

0. Nem technikai összefoglaló. Bevezetés

0. Nem technikai összefoglaló. Bevezetés 0. Nem technikai összefoglaló Bevezetés A KÖZÉP-EURÓPA 2020 (OP CE 2020) egy európai területi együttműködési program. Az EU/2001/42 SEA irányelv értelmében az OP CE 2020 programozási folyamat részeként

Részletesebben

Hogyan járulhat hozzá a Rendőrség a közúti közlekedésbiztonság további javításához? Budapest, november 30.

Hogyan járulhat hozzá a Rendőrség a közúti közlekedésbiztonság további javításához? Budapest, november 30. Dr. Hatala József r. altábornagy országos rendőrfőkapitány Hogyan járulhat hozzá a Rendőrség a közúti közlekedésbiztonság további javításához? Budapest, 2010. november 30. Rendőrség és közlekedésbiztonság

Részletesebben

Kerékpár éghajlati teszt

Kerékpár éghajlati teszt Benchmarking Kerékpár éghajlati teszt supported by www.trendy-travel.eu A kiadvány tartalmáért az egyedüli felelősség a szerzőket terheli, és nem szükségszerűen tükrözi az Európai Közösség álláspontját.

Részletesebben

Győr közlekedésbiztonsági stratégiája Save Our Lives nemzetközi projekt. Pausz Ferenc GRSP Magyarország Budapest, 2015. május 08

Győr közlekedésbiztonsági stratégiája Save Our Lives nemzetközi projekt. Pausz Ferenc GRSP Magyarország Budapest, 2015. május 08 Győr közlekedésbiztonsági stratégiája Save Our Lives nemzetközi projekt Pausz Ferenc GRSP Magyarország Budapest, 2015. május 08 Közép Európa a sikerért SOL( Save Our Lives ) SOL Countries, Partners Austria

Részletesebben

Győr Biztonságban az iskolák környékén

Győr Biztonságban az iskolák környékén Győr Biztonságban az iskolák környékén Komplex probléma komplex megoldás keresés Statisztikai adatok megvizsgálása Kerekasztal beszélgetések releváns szakemberekkel Kérdőíves információgyűjtés Infrastruktúra,

Részletesebben

European Road Transport Research Advisory Council. Európai Közúti Közlekedési Kutatási Tanácsadó Bizottság

European Road Transport Research Advisory Council. Európai Közúti Közlekedési Kutatási Tanácsadó Bizottság European Road Transport Research Advisory Council Európai Közúti Közlekedési Kutatási Tanácsadó Bizottság Háttér EU-irányelvek: Barcelonai, Lisszaboni, Gothenburgi nyilatkozatok Európai Kutatási Tanácsadó

Részletesebben

Magyarországon a lakosság 40 %a élt biztonságos vagyoni, anyagi és kulturális N U OPpQ\HN N ] WW NHW WHNLQWKHWM N D WiUVDGDOPL JD]GDViJL pv SROLWLNDL

Magyarországon a lakosság 40 %a élt biztonságos vagyoni, anyagi és kulturális N U OPpQ\HN N ] WW NHW WHNLQWKHWM N D WiUVDGDOPL JD]GDViJL pv SROLWLNDL .HU O -XGLW +iwuiq\rvkho\]hw FVRSRUWRNpVDIHOQ WWRNWDWiV $KiWUiQ\RVKHO\]HWKiWUiQ\RVKHO\]HW FVRSRUWRN $ 7È5., iowdoypj]hww WiUVDGDOPL UpWHJ] GpVYL]VJiODWDGDWDL V]HULQW EHQ Magyarországon a lakosság 40 %a

Részletesebben

Forgalomtechnikai beruházások 1. Korlátok 2. Körforgalmak

Forgalomtechnikai beruházások 1. Korlátok 2. Körforgalmak Forgalomtechnikai beruházások 1. Korlátok 2. Körforgalmak Dr. Lányi Péter Közlekedési Infrastruktúra Főosztály 2009. október 16. 1 www.maut.hu 2 www.maut.hu 3 www.maut.hu 4 www.maut.hu 5 www.maut.hu 6

Részletesebben

Gyır MJV Kerékpáros 2010.11.22. 1

Gyır MJV Kerékpáros 2010.11.22. 1 Gyır MJV Kerékpáros Hálózatfejlesztési Koncepciója és Tanulmányterve 2010.11.22. 1 Tervezı konzorcium bemutatása: K o n z o r c i u m v e z e t õ : J E L - K Ö Z M é r n ö k i Ir o d a K ft. U N IV E R

Részletesebben

ISO/DIS MILYEN VÁLTOZÁSOKRA SZÁMÍTHATUNK?

ISO/DIS MILYEN VÁLTOZÁSOKRA SZÁMÍTHATUNK? ISO/DIS 45001 MILYEN VÁLTOZÁSOKRA SZÁMÍTHATUNK? MIÉRT KELL SZABVÁNYOS IRÁNYÍTÁSI RENDSZER? Minden 15 másodpercben meghal egy dolgozó Minden 15 másodpercben 135 dolgozó szenved balesetet 2,3 m halálos baleset

Részletesebben

2 A GÉP FELÉPÍTÉSE...3 3.1 ÁLTALÁNOS...5 3.2 MECHANIKAI RÉSZEK...5 3.3 H(*(6=7 75$16=)250È725...5 3.4 ELEKTROMOS VEZÉRLÉS...6 4 A GÉP FELÁLLÍTÁSA...

2 A GÉP FELÉPÍTÉSE...3 3.1 ÁLTALÁNOS...5 3.2 MECHANIKAI RÉSZEK...5 3.3 H(*(6=7 75$16=)250È725...5 3.4 ELEKTROMOS VEZÉRLÉS...6 4 A GÉP FELÁLLÍTÁSA... $%6*WtSXV~V]DODJI UpV]ODS KHJHV]W JpSOHtUiVDpVNH]HOpVLXWDVtWiVD Tartalomjegyzék 1 0 6=$.,$'$72...2 2 A GÉP FELÉPÍTÉSE...3 3 0 6=$.,/(Ë5È6...5 3.1 ÁLTALÁNOS...5 3.2 MECHANIKAI RÉSZEK...5 3.3 H(*(6=7 75$16=)250È725...5

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGI PROGRAMALKOTÁS MAGYARORSZÁGON

KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGI PROGRAMALKOTÁS MAGYARORSZÁGON KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGI PROGRAMALKOTÁS MAGYARORSZÁGON Berta Tamás KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. Közlekedésbiztonsági és Forgalomtechnikai Tagozat KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGI AKCIÓPROGRAM

Részletesebben

Egyezmény. a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya. a Magyar Köztársaság Kormánya között. az audiovizuális kapcsolatokról

Egyezmény. a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya. a Magyar Köztársaság Kormánya között. az audiovizuális kapcsolatokról Egyezmény a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya és a Magyar Köztársaság Kormánya között az audiovizuális kapcsolatokról - 2 - A Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya és a Magyar Köztársaság

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP kódszámú pályázaton való pályázati részvételről

ELŐTERJESZTÉS. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP kódszámú pályázaton való pályázati részvételről Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Készítette: Gorzsás Anita ELŐTERJESZTÉS A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP-3.1.1-15 kódszámú pályázaton való pályázati

Részletesebben

EASYWAY ESG2: európai léptékű hálózati forgalmi menedzsment és ko-modalitás munkacsoport. ITS Hungary Egyesület Szakmai programja 2011.07.11.

EASYWAY ESG2: európai léptékű hálózati forgalmi menedzsment és ko-modalitás munkacsoport. ITS Hungary Egyesület Szakmai programja 2011.07.11. EASYWAY ESG2: európai léptékű hálózati forgalmi menedzsment és ko-modalitás munkacsoport Nagy Ádám forgalomszabályozási mérnök ITS Hungary Egyesület Szakmai programja 2011.07.11. Általános információk

Részletesebben

Szabályozási kérdések a közlekedés területén (1222/2011. Korm.hat. a 2+1 sávos kialakítás) 2012.04.17 Balatonföldvár.

Szabályozási kérdések a közlekedés területén (1222/2011. Korm.hat. a 2+1 sávos kialakítás) 2012.04.17 Balatonföldvár. Dr. Lányi Péter Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Közlekedési Infrastruktúra Főosztály Szabályozási kérdések a közlekedés területén (1222/2011. Korm.hat. a 2+1 sávos kialakítás) 2012.04.17 Balatonföldvár.

Részletesebben

Kerékpárforgalmi létesítmények

Kerékpárforgalmi létesítmények Mobile 2020 Kerékpárosbarát közlekedés és infrastruktúra 2013.05.09. REC Szentendre Kerékpárforgalmi létesítmények Sztaniszláv Tamás nyugalmazott építőmérnök A kerékpáros közlekedés előnye a települések

Részletesebben

A felelősség határai a tudásalapú társadalomban a közlekedés példáján. Palkovics László BME

A felelősség határai a tudásalapú társadalomban a közlekedés példáján. Palkovics László BME A felelősség határai a tudásalapú társadalomban a közlekedés példáján Palkovics László BME Az autonóm közúti közlekedési rendszerek (jármű + közlekedési környezet) fejlődésének indokai a humán vezető képességei

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.11.29. COM(2016) 745 final 2016/0368 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az 1101/89/EGK rendelet, a 2888/2000/EK rendelet és a 685/2001/EK rendelet

Részletesebben

Közlekedésbiztonsági célrendszer, célok, prioritások ismerete. Feladatok meghatározása. Intézményi szerep és fejlődés irányai 2010. 11. 30.

Közlekedésbiztonsági célrendszer, célok, prioritások ismerete. Feladatok meghatározása. Intézményi szerep és fejlődés irányai 2010. 11. 30. A KTI az EU és a hazai közlekedéspolitika irányelveit követve a fenntartható fejlődés szempontjait figyelembe véve folyamatosan fejlődő, biztonságos és versenyképes közlekedési környezet kialakítását tekinti

Részletesebben

Ennek kapcsán 1992. november 24 én megalakult az Országos Baleset megelőzési Bizottság, majd sora egymás után a megyei és

Ennek kapcsán 1992. november 24 én megalakult az Országos Baleset megelőzési Bizottság, majd sora egymás után a megyei és Veszprém, 2013. április 17. Gradvolt Szilveszter r. őrnagy Pécs VBB. Titkára I. Pécs Városi Baleset megelőzési Bizottság bemutatása Aközlekedésről szóló 1988. évi I. tv. a közlekedési propaganda tevékenységet

Részletesebben

Attraktív városi kerékpáros infrastruktúra széles tömegek számára. Kilián Zsolt 2014. dec. 2.

Attraktív városi kerékpáros infrastruktúra széles tömegek számára. Kilián Zsolt 2014. dec. 2. Attraktív városi kerékpáros infrastruktúra széles tömegek számára. Kilián Zsolt 2014. dec. 2. MIT JELENT AZ A SZÓ, HOGY INFRASTRUKTÚRA? Egységjárm centrikus Forgalomnövel Szegregáló Félelemkelt A tervezés

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, december 2. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, december 2. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. december 2. (OR. en) 15193/16 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság Az átvétel dátuma: 2016. november 30. Címzett: Biz. dok. sz.: Tárgy: a Tanács Főtitkársága D048510_01

Részletesebben

kerékpáros nyom (pl: Iszák utca) kerékpáros nyom (pl: Sportcsarnok))

kerékpáros nyom (pl: Iszák utca) kerékpáros nyom (pl: Sportcsarnok)) 2012. 12.10. A biztonságos közlekedésért I. - Hol szabad kerékpározni? Kaposváron elkészült 7 kilométer hosszú kerékpárforgalmi úthálózat. Mivel a városban közlekedőknek több, Kaposváron eddig ismeretlen

Részletesebben

FORGALMÁSZ NAPOK. a Biztonságosabb utakért - láthatóság, vezetőkorlátok, baleseti elemzések. Sopron, 2013. június 12-13.

FORGALMÁSZ NAPOK. a Biztonságosabb utakért - láthatóság, vezetőkorlátok, baleseti elemzések. Sopron, 2013. június 12-13. FORGALMÁSZ NAPOK a Biztonságosabb utakért - láthatóság, vezetőkorlátok, baleseti elemzések Sopron, 2013. június 12-13. Szalagkorlátok viselkedése járműütközések esetén Belle Örs M6 Tolna Autópálya Koncessziós

Részletesebben

7DQXOMRQRODV]XO)LUHQ]pEHQ

7DQXOMRQRODV]XO)LUHQ]pEHQ !#"%$&#"'$ (')* *,+.- /* * * 0 123%0 4#+65 / 7 0!#"%$&#"'$ (')* *,+.- /* * * 0 123%0 4#+65 / 7 0 3L[HO 7DQXOMRQRODV]XO)LUHQ]pEHQ (J\pQLVSHFLiOLVWDQIRO\DPRNN OI OGLHNQHN (*

Részletesebben

Problémák és megoldások:

Problémák és megoldások: Problémák és megoldások: fiatal, kezdő gépjármű-vezetők kiemelkedő baleseti kockázata Prof. Dr. Holló Péter az MTA doktora, a KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. tagozatvezetője, a Széchenyi

Részletesebben

A projekt és a Budapest-Balaton kerékpáros útvonal bemutatása. Mihálffy Krisztina KKK

A projekt és a Budapest-Balaton kerékpáros útvonal bemutatása. Mihálffy Krisztina KKK A projekt és a Budapest-Balaton kerékpáros útvonal bemutatása Mihálffy Krisztina KKK Tartalom Általánosságok Előzmények Projekt adatai Projekt tartalma Megvalósítás ütemezés BUBA projektelem bemutatása

Részletesebben

B kategóriás vizsgázók (fő)

B kategóriás vizsgázók (fő) Az Európai Uniós projektek gyakorlati hasznosítása a hazai gépjárművezető képzés fejlesztésben Ipolyi-Keller Imre Budapest, 2010. február 12. 1 A Module Close To projekt Történnek balesetek, de nem velem.

Részletesebben

A es évek gyalogos és kerékpárosok részvételével bekövetkezett balesetek kutatása

A es évek gyalogos és kerékpárosok részvételével bekövetkezett balesetek kutatása A 2013-2014-es évek gyalogos és kerékpárosok részvételével bekövetkezett balesetek kutatása Előadó: Dr. habil Lakatos István PhD dékánhelyettes, tanszékvezető Széchenyi István Egyetem, Közúti és Vasúti

Részletesebben

3., A gépek biztonsági követelményei és megfelelőségének tanúsítása

3., A gépek biztonsági követelményei és megfelelőségének tanúsítása Munkavédelem jogi és eljárási ismeretei II. Ellenőrző kérdések 2012 1., A munkavédelem általános követelményei. - a munkavédelmi szabályok betarthatósága - a követelmények megválthatóságának elve - a megfelelőség

Részletesebben

Kerékpárforgalmi létesítmények tervezése

Kerékpárforgalmi létesítmények tervezése ÚT 2-1.203:2006 Kerékpárforgalmi létesítmények tervezése 13. Útépítési Akadémia 2007-12-06 Kerékpárforgalmi létesítmények: Kerékpárút Gyalog és, Kerékpársáv (közösségi közlekedéssel közös sávok is) Kisforgalmi

Részletesebben

Dr. Bessenyei György Európai Beruházási Bank november.13. MTA KTB ünnepi tudományos ülése

Dr. Bessenyei György Európai Beruházási Bank november.13. MTA KTB ünnepi tudományos ülése Dr. Bessenyei György Európai Beruházási Bank 1 2013. november.13. MTA KTB ünnepi tudományos ülése 2 » Az európai lakosság több, mint 70%-a városi környezetben él, ezek az agglomerációk az Európai Unió

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ XIV. évfolyam 243. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2002. december 24., kedd ÉS MÁS JOGSZABÁLYOK T Á R G Y

Részletesebben

Közlekedési hálózatok. Összeállította: Sallai András

Közlekedési hálózatok. Összeállította: Sallai András Közlekedési hálózatok Összeállította: Sallai András Korridorok Közlekedési folyosó fogalom Modális közlekedési csatorna Egy fajta közlekedési csatorna fogalom Dimodális Két fajta közlekedési csatorna Közúti

Részletesebben

Kerékpáros forgalomtechnika és biztonság néhány összefüggése

Kerékpáros forgalomtechnika és biztonság néhány összefüggése Forgalmász napok Sopron, 2013. június 12-13. Kerékpáros forgalomtechnika és biztonság néhány összefüggése Vincze Tibor vin@trenecon.hu 1 2013.06.24. Tartalom 1. Miként látjuk a kerékpárost? 2. Kívánatos

Részletesebben

A Közúti Közlekedés Szabályai TERVEZET. Általános koncepció Lényeges kerékpárosokat érintő javaslatok

A Közúti Közlekedés Szabályai TERVEZET. Általános koncepció Lényeges kerékpárosokat érintő javaslatok A Közúti Közlekedés Szabályai TERVEZET Általános koncepció Lényeges kerékpárosokat érintő javaslatok Munkabizottsági anyag (Deák János, Dr. Fülöp Ágnes, Hóz Erzsébet, Dr. Major Róbert, Siska Tamás) KTI,

Részletesebben

Mobil nyomtatás működési elv és megoldás választási kritériumok

Mobil nyomtatás működési elv és megoldás választási kritériumok Mobil nyomtatás működési elv és megoldás választási kritériumok A mobil eszközök száma világszerte rohamosan növekszik és jelentős kiegészítőjévé, sok esetben helyettesítőjévé vált a hagyományos számítógépeknek.

Részletesebben

Információk az utak menti fásításról. Zsidákovits József. üzemeltetési mérnök, KKK. Budapest 2008. február 20. 1. A fásítás két évtizede számokban

Információk az utak menti fásításról. Zsidákovits József. üzemeltetési mérnök, KKK. Budapest 2008. február 20. 1. A fásítás két évtizede számokban Információk az utak menti fásításról Zsidákovits József üzemeltetési mérnök, KKK Budapest 2008. február 20. Témák áttekintése 1. A fásítás két évtizede számokban 2. Változások a 3. Közút menti fák állapotvizsgálata

Részletesebben

Az Ister-Granum Vállalkozási-Logisztikai Övezet. Ocskay Gyula CESCI 2013

Az Ister-Granum Vállalkozási-Logisztikai Övezet. Ocskay Gyula CESCI 2013 Az Ister-Granum Vállalkozási-Logisztikai Övezet Ocskay Gyula CESCI 2013 1. A CESCI rövid bemutatása 2. Az integrált területi beruházások 2014 után 3. A vállalkozási-logisztikai övezet 1. A CESCI rövid

Részletesebben

A munkahelyi biztonság és egészségvédelem beépítése az oktatásba

A munkahelyi biztonság és egészségvédelem beépítése az oktatásba MUNKAVÉDELEM 1.2 A munkahelyi biztonság és egészségvédelem beépítése az oktatásba Tárgyszavak: munkavédelem; egészségvédelem; oktatás; képzés; esettanulmány; biztonság; tájékoztatás. Az Európai Unió munkavédelmi

Részletesebben

Olcsó, egészséges, környezetkímélő közlekedés. Mihálffy Krisztina. Nemzeti Közlekedési Napok 2014. október 28-30.

Olcsó, egészséges, környezetkímélő közlekedés. Mihálffy Krisztina. Nemzeti Közlekedési Napok 2014. október 28-30. Olcsó, egészséges, környezetkímélő közlekedés Mihálffy Krisztina Nemzeti Közlekedési Napok 2014. október 28-30. KERÉKPÁR 2 Mit értünk kerékpározás alatt? Közlekedési eszköz Sporteszköz Kikapcsolódási forma

Részletesebben

58. ÉVFOLYAM 9. SZÁM KÖZÚTI ÉS MÉLYÉPÍTÉSI SZEMLE 2008. SZEPTEMBER

58. ÉVFOLYAM 9. SZÁM KÖZÚTI ÉS MÉLYÉPÍTÉSI SZEMLE 2008. SZEPTEMBER 58. ÉVFOLYAM 9. SZÁM KÖZÚTI ÉS MÉLYÉPÍTÉSI SZEMLE 2008. SZEPTEMBER FeLeLÔS kiadó: kerékgyártó Attila mb. fôigazgató FeLeLÔS SZerkeSZtÔ: Dr. koren Csaba SZerkeSZtÔk Dr. Gulyás András rétháti András Dr.

Részletesebben

13. Gyalogos közlekedés

13. Gyalogos közlekedés SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM MŰSZAKI TUDOMÁNYI KAR KÖZLEKEDÉSÉPÍTÉSI TANSZÉK KÖZÚTI FORGALOMTECHNIKA 1. Tantárgykód: NGB_ET009_1 13. Gyalogos közlekedés Dr. Kálmán László egyetemi adjunktus Győr, 2014. január

Részletesebben

SIÓAGÁRD KÖZLEKEDÉS. 1. Előzmények

SIÓAGÁRD KÖZLEKEDÉS. 1. Előzmények SIÓAGÁRD KÖZLEKEDÉS 1. Előzmények Közlekedési szempontból az alábbi tervelőzményeket vettük figyelembe: Országos területrendezési terv (2003. évi XXVI. Tv.) Tolna M. területrendezési terve (VÁTI) Tolna

Részletesebben

Térben Tudatos Társadalom

Térben Tudatos Társadalom Térben Tudatos Társadalom Iván Gyula műszaki főtanácsadó GIS Open 2014 Keretek Technológiák Tapasztalatok - Teendők Székesfehérvár, 2014. április 15-17. Térben Tudatos Társadalom (Spatially Enabled Society)

Részletesebben

A hazai közlekedésbiztonsági helyzet alakulása a jogszabály-változások tükrében, a továbblépés lehetőségei

A hazai közlekedésbiztonsági helyzet alakulása a jogszabály-változások tükrében, a továbblépés lehetőségei Dr. Halmosi Zsolt r. vezérőrnagy rendőrségi főtanácsos országos rendőrfőkapitány-helyettes rendészeti főigazgató A hazai közlekedésbiztonsági helyzet alakulása a jogszabály-változások tükrében, a továbblépés

Részletesebben

Az Országos Területrendezési Terv és a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Terv törvényekből eredő kerékpáros úthálózat aktuális kérdései

Az Országos Területrendezési Terv és a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Terv törvényekből eredő kerékpáros úthálózat aktuális kérdései Az Országos Területrendezési Terv és a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Terv törvényekből eredő kerékpáros úthálózat aktuális kérdései Jövőkép a Budapest Balaton kerékpáros útvonalon című konferencia

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI VESZPRÉMI EGYETEM

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI VESZPRÉMI EGYETEM DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI *(25*,.210(= VESZPRÉMI EGYETEM *$='$6È*78'20È1

Részletesebben

A húsvéti ünnepi időszak rendőri feladatai

A húsvéti ünnepi időszak rendőri feladatai A húsvéti ünnepi időszak rendőri feladatai Óberling József r. ezredes rendőrségi főtanácsos ORFK Közlekedésrendészeti Főosztály főosztályvezető az ORFK-OBB ügyvezető elnöke Budapest, 2016. március 24.

Részletesebben

Magyarország kerékpáros nagyhatalom és Budapest minden kétséget kizáróan elbringásodott: egyre többen és egyre gyakrabban ülnek nyeregbe a fővárosban

Magyarország kerékpáros nagyhatalom és Budapest minden kétséget kizáróan elbringásodott: egyre többen és egyre gyakrabban ülnek nyeregbe a fővárosban Magyarország kerékpáros nagyhatalom és Budapest minden kétséget kizáróan elbringásodott: egyre többen és egyre gyakrabban ülnek nyeregbe a fővárosban 2014. június 30. A Magyar Kerékpárosklub legfrissebb,

Részletesebben

Projekt általános bemutatása. Berencsi Miklós KKK

Projekt általános bemutatása. Berencsi Miklós KKK Projekt általános bemutatása Berencsi Miklós KKK Tartalom Előzmények Projekt adatai Projekt tartalma Megvalósítás - ütemezés ELŐZMÉNYEK Kerékpározás Növekvő népszerűség Hivatásforgalmi/közlekedési és turisztikai/szabadidős

Részletesebben

A BUDAPESTI KÖZÖSSÉGI KERÉKPÁROS KÖZLEKEDÉSI RENDSZER (KKKR) BEVEZETÉSÉHEZ SZÜKSÉGES INFRASTRUKTÚRA INTÉZKEDÉSI JAVASLATOK

A BUDAPESTI KÖZÖSSÉGI KERÉKPÁROS KÖZLEKEDÉSI RENDSZER (KKKR) BEVEZETÉSÉHEZ SZÜKSÉGES INFRASTRUKTÚRA INTÉZKEDÉSI JAVASLATOK TANDEM MÉRNÖKIRODA Kft. Postacím: 1300 Bp. Pf. 4. / Iroda: 1033 Budapest Polgár u. 12. Tel.: (1) 368-83-43; Tel./Fax: (1) 453-24-49 pej.kalman@tandemkft.hu www.tandemkft.hu A BUDAPESTI KÖZÖSSÉGI KERÉKPÁROS

Részletesebben

Intelligens közlekedési rendszerek hazai bevezetésének várható hatása az úthálózaton a torlódásos időszakok alakulására

Intelligens közlekedési rendszerek hazai bevezetésének várható hatása az úthálózaton a torlódásos időszakok alakulására Intelligens közlekedési rendszerek hazai bevezetésének várható hatása az úthálózaton a torlódásos időszakok alakulására ECALL WORK-SHOP 2013. NOVEMBER 12. Dr. Jankó Domokos Biztonságkutató Mérnöki Iroda

Részletesebben

KÖZÚTI BIZTONSÁGI AUDITOR

KÖZÚTI BIZTONSÁGI AUDITOR KÖZÚTI BIZTONSÁGI AUDITOR ALAPKÉPZÉS MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA 2016. SZEPTEMBER - NOVEMBER 2016. SZEPTEMBER 30. KÖZÚTI BIZTONSÁGI AUDIT (I.) FOGALMA, TARTALMA, CÉLJA (II.) KÜLTERÜLETI ÚTSZAKASZOK KÖZÚTI BIZ-

Részletesebben

INTELLIGENT TRANSPORT SYSTEMS IN SOUTH EAST EUROPE

INTELLIGENT TRANSPORT SYSTEMS IN SOUTH EAST EUROPE A SEE-ITS projekt röviden Partnerek A SEE-ITS egy több államot érintő projekt, amelynek célja az együttműködés, a harmonizáció és az átjárhatóság serkentése az elszigetelt délkelet-európai intelligens

Részletesebben

Mellékelten továbbítjuk a delegációknak a fenti dokumentum minősítés alól feloldott változatát.

Mellékelten továbbítjuk a delegációknak a fenti dokumentum minősítés alól feloldott változatát. Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. november 24. (OR. en) 11874/05 DCL 1 A MINŐSÍTÉS FELOLDÁSA 1 A dokumentum száma: ST 11874/05 RESTREINT UE Dátuma: 2005. szeptember 1. Új státusz: Tárgy: nyilvános

Részletesebben

Az integrált városfejlesztés a kohéziós politikai jogszabály tervezetek alapján különös tekintettel az ITI eszközre

Az integrált városfejlesztés a kohéziós politikai jogszabály tervezetek alapján különös tekintettel az ITI eszközre Az integrált városfejlesztés a kohéziós politikai jogszabály tervezetek alapján - 2014-2020 különös tekintettel az ITI eszközre A diák Nicholas Martyn, a DG Regio főigazgatóhelyettesének 2012. március

Részletesebben

Projekt általános bemutatása. Berencsi Miklós KKK

Projekt általános bemutatása. Berencsi Miklós KKK Projekt általános bemutatása Berencsi Miklós KKK Tartalom Előzmények Projekt adatai Projekt tartalma Megvalósítás - ütemezés ELŐZMÉNYEK Kerékpározás Növekvő népszerűség Hivatásforgalmi/közlekedési és turisztikai/szabadidős

Részletesebben

Jogi és menedzsment ismeretek

Jogi és menedzsment ismeretek Jogi és menedzsment ismeretek Értékesítési politika Célja: A marketingcsatorna kiválasztására és alkalmazására vonatkozó elvek és módszerek meghatározása Lépései: a) a lehetséges értékesítési csatornák

Részletesebben

A BIZOTTSÁG VÁLASZA AZ EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK 2012-ES ÉVES JELENTÉSÉRE 8. FEJEZET KUTATÁS ÉS EGYÉB BELSŐ POLITIKÁK

A BIZOTTSÁG VÁLASZA AZ EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK 2012-ES ÉVES JELENTÉSÉRE 8. FEJEZET KUTATÁS ÉS EGYÉB BELSŐ POLITIKÁK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.9.16. COM(2013) 651 final A BIZOTTSÁG VÁLASZA AZ EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK 2012-ES ÉVES JELENTÉSÉRE 8. FEJEZET KUTATÁS ÉS EGYÉB BELSŐ POLITIKÁK HU HU A BIZOTTSÁG VÁLASZA AZ

Részletesebben

Területi fejlettségi egyenlőtlenségek alakulása Európában. Fábián Zsófia KSH

Területi fejlettségi egyenlőtlenségek alakulása Európában. Fábián Zsófia KSH Területi fejlettségi egyenlőtlenségek alakulása Európában Fábián Zsófia KSH A vizsgálat célja Európa egyes térségei eltérő természeti, társadalmi és gazdasági adottságokkal rendelkeznek. Különböző történelmi

Részletesebben

Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9.

Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9. Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9.0/12-2013-0009 azonosítószámú projekt Előzmények A Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Szám: EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött, a ORSZÁGOS valamint, a BIZTONSÁGI TANÁCSADÓK NEMZETKÖZI SZAKMAI EGYESÜLETE között 2011 B u d a p e s t 1 A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvényben,

Részletesebben

Közlekedési ismeretek szakkör. éves munkaterve. a 2013/14-es tanévre. A résztvevő korosztály: 10-11 éves, alsó tagozatos, 4. osztályos gyermekek

Közlekedési ismeretek szakkör. éves munkaterve. a 2013/14-es tanévre. A résztvevő korosztály: 10-11 éves, alsó tagozatos, 4. osztályos gyermekek Közlekedési ismeretek szakkör éves munkaterve a 2013/14-es tanévre A szakkör helyszíne: Hosszúpályi Irinyi József Általános Iskola 4274, Hosszúpályi, Szabadság tér 30. A szakkör elnevezése: Közlekedési

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSÁNAK IRÁNYMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSÁNAK IRÁNYMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA 2003. december 18. AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSÁNAK IRÁNYMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA $&6$7/$ 2=Ï256=È*2 $7e5,17 È5)2/

Részletesebben

Közúti pályák (BMEKOEAA213)

Közúti pályák (BMEKOEAA213) Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésüzemi és Közlekedésgazdasági Tanszék Közúti pályák (BMEKOEAA213) Közlekedéspolitika Dr. Juhász János egyetemi docens Közlekedéspolitika az Európai

Részletesebben

Fiatal gépjárművezetők balesetei: összefüggés a balesetek típusa és helye között

Fiatal gépjárművezetők balesetei: összefüggés a balesetek típusa és helye között Fiatal gépjárművezetők balesetei: összefüggés a balesetek típusa és helye között Prof: Dr. Holló Péter, a KTI Nonprofit Kft. tagozatvezetője, a Széchenyi István Egyetem professzora, az MTA doktora Az 1.

Részletesebben

KERÉKPÁR ÉS KERÉKPÁROS

KERÉKPÁR ÉS KERÉKPÁROS KERÉKPÁR ÉS KERÉKPÁROS A kerékpározás hatásai nem igényel fosszilis energiát externáliák nem szennyezi a levegőt, nincs széndioxid kibocsátása nem okoz zajt kevés helyet foglal infrastruktúra igénye alacsony

Részletesebben

Az öregedő társadalom közlekedésbiztonsági kérdései

Az öregedő társadalom közlekedésbiztonsági kérdései A közlekedésbiztonság aktuális kérdései KTE-KTI Szakmai Roadshow 2014 Közlekedésre felkészítés, képzés, nevelés Szeged, 2014. április 29. Az öregedő társadalom közlekedésbiztonsági kérdései Biró Angelika

Részletesebben

Információbiztonság irányítása

Információbiztonság irányítása Információbiztonság irányítása Felső vezetői felelősség MKT szakosztályi előadás 2013.02.22 BGF Horváth Gergely Krisztián, CISA CISM gerhorvath@gmail.com Találós kérdés! Miért van fék az autókon? Biztonság

Részletesebben

Típusjel magyarázat...10 Méretek...10 Beépítési feltételek...11 A frekvenciaváltó bekötése...12. Csatlakozókapcsok...14

Típusjel magyarázat...10 Méretek...10 Beépítési feltételek...11 A frekvenciaváltó bekötése...12. Csatlakozókapcsok...14 Tartalomjegyzék $*+I WXODMGRQViJDL«...4 7tSXVYiODV]WpNP V]DNLDGDWRN...6 Típusjel magyarázat...10 Méretek...10 Beépítési feltételek...11 A frekvenciaváltó bekötése...12 $]HO ODSHOWiYROtWiVD...13 Csatlakozókapcsok...14

Részletesebben

Települések közlekedésbiztonsága. Pausz Ferenc -GRSP Magyarország Egyesület Berta Tamás KTI Nonprofit Kft., Közlekedésbiztonsági Központ

Települések közlekedésbiztonsága. Pausz Ferenc -GRSP Magyarország Egyesület Berta Tamás KTI Nonprofit Kft., Közlekedésbiztonsági Központ Települések közlekedésbiztonsága Pausz Ferenc -GRSP Magyarország Egyesület Berta Tamás KTI Nonprofit Kft., Közlekedésbiztonsági Központ Közlekedésbiztonság lakott terület Meghaltak száma / 10000 gépkocsi

Részletesebben

a rendőrség további lehetőségei első sorban

a rendőrség további lehetőségei első sorban Óberling József r. ezredes rendőrségi főtanácsos ORFK Közlekedésrendészeti Főosztály vezetője Magyarország közlekedésbiztonsági helyzetének értékelése, a rendőrség további lehetőségei első sorban a halálos

Részletesebben

ITS fejlesztések az állami gyorsforgalmi hálózaton. Nagy Ádám Tomaschek Tamás Magyar Közút Nonprofit Zrt.

ITS fejlesztések az állami gyorsforgalmi hálózaton. Nagy Ádám Tomaschek Tamás Magyar Közút Nonprofit Zrt. ITS fejlesztések az állami gyorsforgalmi hálózaton Nagy Ádám Tomaschek Tamás Magyar Közút Nonprofit Zrt. Időutazás (2005.) MARABU Kiindulási helyzet - Heterogén, többnyire elöregedett, korszerűtlen eszközpark

Részletesebben

Támogatási szerződés száma: IEE/08/566/S12.528405 ACTIVE ACCESS. Gyalogos és kerékpáros bejárás Budapesten Fotó: Harry Schiffer, FGM AMOR

Támogatási szerződés száma: IEE/08/566/S12.528405 ACTIVE ACCESS. Gyalogos és kerékpáros bejárás Budapesten Fotó: Harry Schiffer, FGM AMOR , Támogatási szerződés száma: IEE/08/566/S12.528405 ACTIVE ACCESS Gyalogos és kerékpáros bejárás Budapesten Fotó: Harry Schiffer, FGM AMOR D4.1 ÖSSZEFOGALÓ JELENTÉS A GYALOGOS BEJÁRÁSOKRÓL Tevékenységek

Részletesebben

A forgalomsűrűség és a követési távolság kapcsolata

A forgalomsűrűség és a követési távolság kapcsolata 1 A forgalomsűrűség és a követési távolság kapcsolata 6 Az áramlatsűrűség (forgalomsűrűség) a követési távolsággal ad egyértelmű összefüggést: a sűrűség reciprok értéke a(z) (átlagos) követési távolság.

Részletesebben

A rendőrség és az ORFK-OBB szerepe a gyermekek és a kerékpárosok közlekedésbiztonságának fejlesztésében

A rendőrség és az ORFK-OBB szerepe a gyermekek és a kerékpárosok közlekedésbiztonságának fejlesztésében Kiss Csaba r. alezredes ORFK- Autópálya-felügyeletei és Balesetmegelőzési Osztály vezetője, ORFK OBB főtitkára A rendőrség és az ORFK-OBB szerepe a gyermekek és a kerékpárosok közlekedésbiztonságának fejlesztésében

Részletesebben

A telefon alközpont használati útmutatója

A telefon alközpont használati útmutatója A telefon alközpont használati útmutatója.pwyiurvlyrqdokdwehovwhohirq Tartalom ÈOWDOiQRVEHYH]HW 2. old. 1. Az alközpont leírása 3. old. 2. Installáció 4. old. $IXQNFLyNMHOOHP]L 6. old. 4. A szolgáltatások

Részletesebben