PORTAL Írásos oktatási segédanyag

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PORTAL Írásos oktatási segédanyag"

Átírás

1 . ]OHNHGpVEL]WRQViJpVEDOHVHWPHJHO ]pv 1 PORTAL Írásos oktatási segédanyag

2 (O V]yDWDQDQ\DJKDV]QiODWiKR] A PORTAL projekt célja az EU kutatási eredmények gyorsabb adaptálása a helyi és regionális közlekedés szintjén. Ezt a célt új oktatási tananyagok és tanfolyamok létrehozásával kívánja HOpUQL$SURMHNWKDV]RQpOYH] LFpO]RWWV]HPpO\HLDIHOV IRN~RNWDWiVLLQWp]PpQ\HN A projektek nagy száma és mérete lehetetlenné teszi minden egyes eredmény részletes közlését, azaz jelen írott dokumentumban való közreadását. $]LWWOiWKDWyDQ\DJOHJI EEIHODGDWDKRJ\3257$/-ként, azaz kdsxnpqwp N GM QKRJ\ hozzásegítse az olvasót további információ(k)hoz. Ezért sem állíthajuk, hogy teljes és lezárt anyagról van szó. Az oktatók elvárásainak skálája igen nagy - az EU-kutatásának felmérési eredményeinek keresése egy meghatározott témakörben -W OHJpV]HQD]µHJ\NXWDWiVLSURMHNWN O QOHJHV eredményeinek részletes kimutatása -ig terjed. Megkíséreltünk kompromisszumot kötni és -az DGRWWOHKHW VpJHNV]HULQW- az összes felhasználói csoport elvárásainak megfelelni. $]LWWOiWKDWyJ\ MWHPpQ\D]HJ\HV(8NXWDWiVRNHUHGPpQ\HLWYDODPLQWNLHJpV]tW QHP]HWL kutatási eredményeket tartalmaz. A PORTAL köszönetet mond partnereinek az itt látható SURMHNWHNEHQYDOyHJ\ WWP N GpV NpUW$SURMHNWHNWHOMHVOLVWiMDDNRQ]RUFLXPYDODPLQWD felhasznált irodalom listája az anyag végén található. A jelenlegi anyagot a µ. ]OHNHGpVEL]WRQViJpVEDOHVHWPHJHO ]pv címszó alatt Elke Bossaert és Karen Vancluysen (Langzaam Verkeer) állította össze 2001-EHQPDMGHJ\HO DGiVRNDWLV tartalmazó workshop folyamán került átformálásra 2002-ben. $'21,6: Analysis and Development Of New Insight into Subsitution of short car trips by F\FOLQJDQGZDONLQJ$U YLGWiY~DXWyVXWD]iVRNNHUpNSiUR]iVVDOpVJ\DORJOiVVDOW UWpQ ~M szemléletmódú kiváltásának vizsgálata és fejlesztése). F YiOODONR]y/DQJ]DDP9HUNHHU- Belgium $552:6: Advanced Research on Road Workzone Safety Standards in Europe (Az európai ~WPHQWLPXQNDWHU OHWHNEL]WRQViJLHO tuivdlqdnihmohwwnxwdwivd) YiOODONR]y1DWLRQDO Technical University of Athens - Görögország '80$6'HYHORSLQJ8UEDQ0DQDJHPHQWDQG6DIHW\)HMO G YiURVLPHQHG]VPHQWpV EL]WRQViJ) YiOODONR]y7UDQVSRUW5HVHDUFK/DERUDWRU\ Egyesül Királyság 6$)(67$5: Safety Standards for Road Design and Redesign(Utak tervezésének és áttervezésének biztonságiho tuivdl) YiOODONR]y6:29,QVWLWXWHIRUURDGVDIHW\UHVHDUFK Hollandia 67$,56: Standardization of Accident and Injury Registration Systems(A balesetek és VpU OpVHNQ\LOYiQWDUWiVLUHQGV]HUHLQHNV]DEYiQ\RVtWiVD) YiOODONR]y,15(76- Franciaország (6&$3((QKDQFHGVDIHW\FRPLQJIURPDSSURSULDWHSROLFHHQIRUFHPHQW$PHJIHOHO UHQG UVpJLYpJUHKDMWiVE OHUHG QDJ\REEEL]RQViJ) YiOODONR]y7HFKQLFDO5HVHDUFK&HQWUH of Finland - Finnország 3520,6,1*: Development and promotion of measures for vulnerable road users with regard to mobility integrated with safety taking into account the inexperience of the different groups (A VpU OpNHQ\~WKDV]QiOyNPRELOLWiViQDNpVEL]WRQViJiQDNHO VHJtWpVHDEL]WRQViJJDO VV]HYRQW mobilitásra vonatkozóan és a különböz FVRSRUWRNWDSDV]WDODWODQViJiWILJ\HOHPEHYpYH ) YiOODONR]y6:29 Hollandia 0$67(5: Managing Speeds of Traffic on European Roads (Sebességbefolyásolás az európai XWDNRQ) YiOODONR]y7HFKQLFDO5HVHDUFK&HQWUHRI)LQODQG- Finnország *$'*(7: Guarding Automobile Drivers through Guidance Education and Technology (A JpSNRFVLYH]HW NYpGHOPHD]~WEDLJD]tWiVD]RNWDWiVpVDWHFKQROyJLDVHJtWVpJpYHO ) YiOODONR]y.XUDWRULXPI U9HUNHKUVVLFKHUKHLW- Ausztria. ]OHNHGpVEL]WRQViJpVEDOHVHWPHJHO ]pv 2 PORTAL Írásos oktatási segédanyag

3 7DUWDORPMHJ\]pN %HYH]HWpV 0HJKDWiUR]iV &ponlw ]pvhnpvnpv]vpjhn.lktyivrn.dsfvrodwd](8,uiq\hoyhnnho gvv]hirjodoiv $IRUJDORPEL]WRQViJpUWHOPH]pVH $SUREOpPDGHILQLiOiVD Motorizált közlekedési mód a nem-motorizálttal szemben LpUWW UWpQQHNDEDOHVHWHN" A sebesség hatása a balesetekre Sérülékeny úthasználók... 16,QWHJUiOWPHJN ]HOtWpV Közlekedésbiztonsági felülvizsgálat Városi közlekedésbiztonság kezelése (Urban Safety Management, USM) Balesetek és sérülések nyilvántartása pUQ NLIHODGDWRN Közlekedésbiztonsági felülvizsgálat (Road Safety Audit-RSA) Környezeti tervezés és újratervezés Úttervezés és a sebesség Úttervezés és nem motorizált közlekedési módok Költségek, hasznok és hatékony intézkedések Biztonsági intézkedések és eljárások munkaterületeken $VHEHVVpJKDWiVDLWNLpUWpNHO UHQGV]HU A sebességet befolyásoló intézkedések és eszközök Fejlett közlekedési telematika (Advanced transport telematics, ATT) Az ATT a sebesség befolyásolásában NWDWiV Oktatás és gyakorlat Közlekedésbiztonsági kampányok $V]DEiO\R]iVEHWDUWDWiVDYpJUHKDMWiVV]DQNFLyN Jogi intézkedések Alternatív végrehajtás és szankciók $VHEHVVpJHOOHQ U]pVKDWiVDL HP]HWLN O QEVpJHNKHO\LDGDSWiFLyN 3pOGiNpVDOHJMREEJ\DNRUODWLDONDOPD]iVRN ÒMLUiQ\HOYHNpVVWUDWpJLiNDN ]OHNHGpVEL]WRQViJEDQ $OHJMREEJ\DNRUODWLLQWp]NHGpVHNJ\ MWHPpQ\H *ODGVD[HD'80$6LUiQ\HOYQHNDONDOPD]iVD $0$67(5UHQGV]HUDONDOPD]iVDDVHEHVVpJKDWiVDLQDNNLpUWpNHOpVpUH A téli sebességkorlátozás kiterjesztése félautópályákra Finnországban $MiQORWWWRYiEELLURGDORP. ]OHNHGpVEL]WRQViJLYL]VJiODWRN $YiURVLN ]OHNHGpVEL]WRQViJNH]HOpVH %DOHVHWV]iPFV NNHQWpV Balesetek és sérülések nyilvántartása %DOHVHWLWpQ\H] N ÒWWHUYH]pVpViWWHUYH]pV Munkaterületek Nem motorizált módok pU OpNHQ\~WKDV]QiOyN 6HEHVVpJEHIRO\iVROiV 2NWDWiV Oktatás és gyakorlás ]OHNHGpVEL]WRQViJpVEDOHVHWPHJHO ]pv 3

4 9pJUHKDMWiV. ]OHNHGpVEL]WRQViJpVEDOHVHWPHJHO ]pv *\DNRUODWRN $YiURVLN ]OHNHGpVEL]WRQViJNH]HOpVH ÒWN UQ\H]HW 0XQNDWHU OHWHNEL]WRQViJD *\DORJRVNHUpNSiURVLQWp]NHGpVHN 6HEHVVpJEHIRO\iVROiV,URGDORP 6]yV]HGHW. ]OHNHGpVEL]WRQViJpVEDOHVHWPHJHO ]pv±dsurmhnwhnnrq]ruflxpdl. ]OHNHGpVEL]WRQViJpVEDOHVHWPHJHO ]pv 4

5 %HYH]HWpV 0HJKDWiUR]iV AEL]WRQViJIRJDOPiWDN YHWNH] NpSSHQKDWiUR]KDWMXNPHJDNRFNi]DWWyOpVVpU OpVW OYDOy mentesség. Ez vonatkozik a közlekedés folyamatában tapasztalható biztonságra is (a forgalmi konfliktusok és balesetek hiánya). Így a IRUJDORPEL]WRQViJPDJiEDQIRJODOMDEiUPHO\PHJKDWiUR]RWWKHO\UHW UWpQ ~WXWD]iV baleset és félelemérzet nélküli lezajlását. A EDOHVHWfogalmát így definiálhawqiqnyiudwodqnhgyh] WOHQHVHWDPLOHKHW]XKDQiVNDUDPERO ütközés, vagy robbanás. Az alábbi meghatározások között különbséget kell tennünk:. ]~WLEDOHVHWYDJ\IRUJDOPLEDOHVHWDOHJW EERUV]iJEDQVWDWLV]WLNDLODJDN YHWNH] meghatározás használatovn ]~WRQW UWpQ WN ]pvdpho\ehqohjdoieehj\pr]jymiup vesz részt. Közúti balesetnek csak az anyagi kárral és személyi sérüléssel járó baleseteket nevezzük. %DOHVHWRNR]iV: események sokasága, amelyek lezajlásában szerepe van a közúti közlekedési reqgv]hun O QE ] HOHPHLQHND]~WN UQ\H]HWHDMiUP YHND]~WKDV]QiOyN és végül ütközéshez vezetnek. %DOHVHWLDGDW: szabványosított információ-kdopd]dv]hppo\lvpu OpVVHOYpJ] G WWN ]~WL EDOHVHWHNU O %DOHVHWLWpQ\H] (vagy hiba faktor): minden olyan eleme a forgalmi és szállítási UHQGV]HUQHNSpOGiXOPLQGHQ~WWDODQQDNN UQ\H]HWpYHONDSFVRODWRVGRORJMiUP YHN forgalom, vagy szállítási szervezetek, úthasználók...), ami kimutathatóan szerepet játszik a baleset folyamatában oly módon, hogy ha ezt az elemet kivesszük, vagy módosítjuk, akkor a baleset be sem következik. 1HPOHQQHLJD]ViJRVDN O QE ] N ]OHNHGpVLHV]N ] NEL]WRQViJiWYDJ\NRFNi]DWDLW VV]HKDVRQOtWDQLDPHJWHWWNLORPpWHUHNDODSMiQPLYHODN O QE ] N ]OHNHGpVLHV]N ] N N O QE ] SiO\iNRQN ]OHNHGQHNN O QE ] EL]WRQViJLOpWHVtWPpQ\HNYpGHOPpEHQ $NRFNi]DWQDJ\ViJiUDKDWiVVDOOpY WpQ\H] N 9pGHOHP: a test sérülékenysége fontos szempont a közlekedési eszközök VV]HKDVRQOtWiViQiO$JpSMiUP YHNW PHJHpVVHEHVVpJH VV]HVHPKDVRQOtWKDWy a nem PRWRUL]iOWMiUP YHNpYHO -iup NDUDNWHULV]WLNiNDPRWRUL]iOWNpWNHUHN MiUP YHNQDJ\YHV]pO\WKRUGR]QDN magukban; 3ULRULWiVDWHUYH]pVEHQpVNLYLWHOH]pVEHQDWHUYH] NpVNLYLWHOH] NVRNNDOMREEDQ tisztában vannak az autósok kényelmi és hatékonysági igényeivel, mint a két keréken, vagy J\DORJN ]OHNHG NpYHO. ]OHNHGpVEL]WRQViJpVEDOHVHWPHJHO ]pv 5

6 ,JpQ\HNIHOPpUpVH: ha kevesen döntenek a gyaloglás, vagy két kerék mellett, akkor a tervezés során alacsony prioritást élveznek, a problémáikra nem születnek megoldások. Ezen felül a többi úthas]qioyurvv]v]hpphoqp]ldn ]OHNHGpVHJpV]pE OHJ\NLVHEE hányadot magáénak tudó csoport miatt eszközölt változtatásokat;.rppxqlniflykliq\dedohvhwhndodsyhw HOHPHKRJ\DVRI U NIpOUHpUWLNHJ\PiV szándékát, vagy váratlan akciókkal lepik meg autóstársaikat. Nagy sebességnél, illetve rossz OiWiVLYLV]RQ\RNHVHWpQN O Q VHQQHKp]DNRPPXQLNiFLyI OHJKDDIL]LNDLN UQ\H]HWQHP irányítja az autósok figyelmét a gyalogosokra; eohwnrud]lg VHPEHUHNQHNQDJ\REED]HVpO\HDUUDKRJ\V~O\RVDQPHJVpU OQHNYagy PHJKDOQDNHJ\EDOHVHWEHQWHVW NVHEH]KHW EEPLYROWDRNiQ$J\HUHNHN J\HWOHQVpJ NE O pvwdsdv]wdodwodqvijxneyonliro\yodjd]iwodjqioj\dnudeedqv]hqyhg DODQ\DLD baleseteknek; 9HV]pO\NHUHVpV: az élmények és veszélyek hajszolása az autóstársadalom 30%-ára MHOOHP] (PROMISING Final Report, 2001) &ponlw ]pvhnpvnpv]vpjhn $GLiNRNQDNDN YHWNH] NpV]VpJHNHWpVWXGiVWNHOOHOVDMiWtWDQLXN OHJ\HQUiOiWiVXNHJ\HJ\VpJHVIRUJDORPEL]WRQViJLUHQGV]HUP N GpVpUH HXUySDLQp] SRQWEyOV]HPOpOMpNDQHP]HWLSpOdákat legyenek naprakészek a jelenlegi irányelvek, technikák és módszerek terén NtVpUMpNILJ\HOHPPHODIRUJDORPEL]WRQViJWHUpQP N G OHJMREEJ\DNRUODWRNDW.LKtYiVRN. O QE ] HXUySDLRUV]iJRNEDQNpV] OWEDOHVHWLVWDWLV]WLNiNDODSMiQNLMHOHQWKHWM NKRJ\D N ]OHNHGpVEL]WRQViJHJ\MHOHQW VPHJROGiVUDYiUySUREOpPD A XX-GLNV]i]DGEDQV]iPRVIRUJDORPEL]WRQViJLIHOPpUpVNpV] OW$IHMO GpVMHOHLD -as pyhnehqnh]gwhnpxwdwnr]ql$w PHJHVPRWRUL]iFLypVDKDOiOHVHWHNQ YHNY V]iPDWHWWH V UJ VVpDIRUJDORPEL]WRQViJLLQWp]NHGpVHNPHJKR]DWDOiW$IHOPpUpVHNE OV]iUPD]yWXGiVpV WDSDV]WDODWEL]WRVDODSRWMHOHQWHQHNDM Y EHOLLQWp]NHGpVHNV]iPiUD$PiUEL]RQ\tWRWWPpUpVL módszereket más országok is átvehetik. Természetesen ezen tudásnak és tapasztalatnak a felhasználhatósága korlátozott. Általánosságban elmondható, hogy a forgalombiztonsági intézkedések csak az autós forgalom biztos növekedésével számoltak, figyelmen kívül hagyva a közlekedés egyéb módjait. Manapság több európai ország önálló közlekedési módként tekint a (motor-nhupnsiur]ivudpvdj\dorjoivudlv$kdwpnrq\n ]OHNHGpVWHUYH]pVLHO tuivrndwd gyaloglás és (motor-) kerékpározás figyelembevételével szükséges továbbfejleszteni.. ]OHNHGpVEL]WRQViJpVEDOHVHWPHJHO ]pv 6

7 A második korlát magukra a közlekedésbiztonsági irányelvekre vonatkozik. Sok továbbfejlesztett felmérés bizonyult sikeresnek, ám ezek még mindig nem elégségesek ahhoz, hogy megteremtsék egy biztonságos úthálózat feltételeit. Az úthasználóknak látniuk kellene, KRJ\DGRWWHVHWEHQPLO\HQPDJDWDUWiVOHQQHPHJIHOHO V]iPXNUDYDlamint technikailag is ebbe DPHGHUEHNHOOHQH NHWWHUHOQL(J\DNRUOiWR]RWWHPEHULNpSHVVpJKH]KDQJROWWHUYH]pVVHO minimálisra lehetne csökkenteni a súlyos sérülések kockázatát. Az új forgalombiztonsági elképzelések ennek megvalósítására törekednek. A területrendezési és közlekedési tervezés HJ\ WWMyDODSRWV]ROJiOWDWEHpStWHWWWHU OHWHNIRUJDORPFV NNHQW PHJROGiVDLKR]$ forgalomcsökkentés hatásait nem csak forgalombiztonsági szempontból vizsgálják. A forgalombiztonsági, szállítási, forgalomszervezésin UQ\H]HWV]HQQ\H]pVLYiURVLpOHWPLQ VpJLpV egyéb szociális szempontok együttes vizsgálása elengedhetetlen. (PROMISING Final Report, 2001)..DSFVRODWD](8,UiQ\HOYHNNHO Az új Fehér Könyv (White Paper), az (XUySDLN ]OHNHGpVSROLWLNDLJDN YHWNH] ket WDUWDOPD]]D³$N YHWNH] pyvruiqd](xuysdl8qlyqdndn ]~WLKDOiOHVHWHNV]iPiQDNIHOpUH FV NNHQWpVpWNLW ] QDJ\UDW U WHUYPHJYDOyVtWiViUDNHOOW UHNHGQLHHJ\LQWHJUiOWLQWp]NHGpV iowdodpho\v]iptwivedyhv]ld]hpehulpvwhfkqlndlwpq\h] NHWis, ami által az európai hálózat biztonságosabbá válna. ( ) A fenti számok 2010-UHW UWpQ IHOpUHFV NNHQWpVpQHNIHOHO VVpJH I OHJDQHP]HWLpVDKHO\LKDWyViJRNDWWHUKHOQp$](XUySDL8QLyQDNQHPFVDND WDSDV]WDODWFVHUpNNHOKDQHPNpWV]LQW LQWp]NHGpVHNNHl is hozzá kell járulnia a terv megvalósításához: Büntetések harmonizációja, és Új technológiák bevezetése a forgalombiztonság növelése érdekében. (White Paper 2001) A közlekedésbiztonság növelése a Közös Közlekedési Irányelvek (Common Transport Policy) HJ\LNNXOFVHOHPHpVQpJ\I NXWDWiVLWHU OHWHWKDWiUR]PHJ Közúti infrastruktúra tervezés és újratervezés -iup WHUYH]pVEDOHVHWHNPHJHO ]pvpuhpvd]xwdvrnvpu OpVHLQHNFV NNHQWpVpUH -HO] WiEOiNpVIRUJDORPLUiQ\tWiV Közlekedési morál (például megfelel VHEHVVpJEL]WRQViJL YDONRKRORVYDJ\GURJRV befolyásoltság). 6]iPRVEL]WRQViJRWQ YHO WpQ\H] WIHGH]WHNIHOPLQWSODN ]~WLEDOHVHWLWiMpNR]WDWiV statisztikák és adatbázisok összehangolása. A biztonsági szabványok meghatározása az út- és csomópoqwwhuyh]pvkh]dmiup YHNW UpVLWHV]WMHLQHNWDSDV]WDODWDLDODSMiQWRYiEEIHMOHV]WHWW SDVV]tYEL]WRQViJYDODPLQWDVHEHVVpJNRUOiWR]iVRNHJ\ WWIRQWRVWpQ\H] N$]HJ\pQLpV NROOHNWtYN ]OHNHGpVLPRUiOMDYtWKDWyD]~MV]DEiO\RNNDPSiQ\V]HU KLUGHWpVpYHOpVazok szigorításával a sebességet, a biztonsági öv használatát, az alkoholos és drogos befolyásoltságot LOOHW HQ (Transport RTD Programme, ROAD Transport, EXTRA-project, EC). ]OHNHGpVEL]WRQViJpVEDOHVHWPHJHO ]pv 7

8 gvv]hirjodoiv Európában a mobilitásért még mindig túl nagy árat fizetünk. Éppen ezért az EU közös közlekedési politikájának az európai közlekedésbiztonság fejlesztése az egyik meghatározó témája. Jelen tananyag európai projektek eredményeként megjelent számos forgalombiztonsági módszert és intézkedést foglal össze. Fontos információkkal szolgál a jelenleg is futó európai útbiztonsági SURMHNWHNU O$]DQ\DJiWIRJyV]HPOpOHW LQWp]NHGpVHNHWWDUWDOPD]DPHO\HND N ]OHNHGpVEL]WRQViJRWQ YHOLNpVDEDOHVHWPHJHO ]pvwvhjtwln$]hpotwhwwsureoppinwhupq optimális eredmény csak a mérnöki tevékenység, az oktatás és a végrehajtó intézkedések óvatos HOHJ\tWpVpYHOpUKHW HO /HtUiVUDNHU OQHND]HXUySDLNXWDWiVRNI EEN YHWNH]HWpVHLDN ]OHNHGpVEL]WRQViJLYL]VJiODWRN városi közlekedésbiztonság kezelése, a környezeti tervezés és áttervezés, a sebességet befolyásoló intézkedések, az oktatás és gyakorlatok, az alternatív végrehajtási intézkedések, stb terén. Az egyes témákban való behatóbb ismeretszerzést a felsorolt példák és legjobb gyakorlati alkalmazások, valamint az ajánlott további irodalom segítik.. ]OHNHGpVEL]WRQViJpVEDOHVHWPHJHO ]pv 8

9 $IRUJDORPEL]WRQViJpUWHOPH]pVH Ez a könyv számos, az európai kutató munkák eredményeként létrejött forgalombiztonsággal kapcsolatos intézkedést és módszert tartalmaz. A forgalombiztonsággal kapcsolatos problémák tárgyalásakor integrált megközelítésre van szükség. Éppen ezért minden szabályt és módszert, amit ez a könyv bemutat, egymáshoz viszonyítva kell értelmezni és átgondolni, bár az itt közreadottakat három alapszempont szerint P V]DNLYpJUHKDMWiVLRNWDWiVL csoportosítottuk DMREEpUWKHW VpJpUGHNpEHQ$P V]DNLV]HPSRQWRWLOOHW HQDMiUP Yekre és a környezetre YRQDWNR]yP V]DNLV]DEYiQ\RNNHU OQHNRV]WiO\R]iVUD$PiVRGLNWHU OHWD]RNWDWiVD viselkedésre ható és azzal kapcsolatos intézkedéseket foglalja magába. Az utolsó szempont a végrehajtás, ami a legális és lehetséges végrehajtási módokra vonatkozó intézkedéseket és V]DEiO\RNDWWDUWDOPD]]D$V]HPSRQWRNDWQHPIRJMXNPLQGHJ\HQO HQNH]HOQLDPLD]HXUySDL kutatások ide vonatkozó eredményeinek korlátozott számából adódik. Azonban ez semmi esetre sem tükrözi azt az egyes szempontok hangsúlyosságát. Ennek a könyvnek nem is szándéka a IRUJDORPEL]WRQViJWHOMHVPpUWpN iwwhnlqwpvhd]rqedqvrnndolqnieew UHNV]LNDOHJIULVVHEE forgalombiztonsággal kapcsolatos európai kutatások kulcs információinak bemutatására. A további és részletesebb irodalom ajánlásai a 7. fejezetben találhatók. $SUREOpPDGHILQLiOiVD A mobilitás ára még mindig túl magas Európában ben fölött volt a halálos áldozatok száma és több mint 1,7 millióan sérültek meg közúti balesetben az Európai Unión belül. A leginkább érintett korosztály a évesek, akik számára a balesetek kimenetele legtöbbször halálos. A közúti balesewhnn ]YHWOHQ OPpUKHW N OWVpJHN U OEHO OPLOOLiUG euró. A közvetett költségek (beleértve az áldozatok és rokonaik által elszenvedett fizikai és pszichológiai károkat) ennél háromszor vagy négyszer magasabbak. Az éves összeg 160 PLOOLiUGUDWHKHW )Hhér Könyv. Az Európai közlekedéspolitika 2010-ig: a döntés ideje, 2001) Az említett tételek mellett létezik a köztudatban egy olyan megfontolandó YHV]pO\H]WHWHWWVpJ pu]pvlvdplqhpfvdndedohvhwhne OHUHGKDQHPD]RNpOPpQ\HLE OLVDPLWD]RNWDSDV]WDOQak meg, akik éppen megúsztak egy balesetet. A tárgyi és egyéni veszélyeztetettséggel szembeni küzdelem egy fontos társadalmi prioritás marad. 0LQGHQIRUJDORPEL]WRQViJLSUREOpPDKiURPI NRFNi]DWLIRNDODSMiQtUKDWyN U OPHO\HND baleset három legfontosaeeii]lviudyrqdwnr]qdnho WWHN ]EHQXWiQD (OV IRNDWHYpNHQ\VpJPpUWpNHPHO\EDOHVHWHWRNR]KDWDPDJ\DUi]DWPHJDGKDWyD]XWDVRN V]iPiYDODPHJWHWW~WKRVV]iYDOpVD]XWD]iVLLG YHO 0iVRGLNIRNDNRFNi]DWDN ]~WLEDOHVHWYDOyV]tQ VpJHDPLD]adott személy által végzett adott tevékenységgel jár Harmadik fok: a baleset következményei (halálos, halálos sérülés, súlyos sérülés, sérülés, N QQ\ VpU OpVDQ\DJLNiU (OECD 1997). ]OHNHGpVEL]WRQViJpVEDOHVHWPHJHO ]pv 9

10 A közúti baleset általában közvetlen következménye a háromból egy vagy több kölcsönösen egymásra ható elem meghibásodásának: $MiUP WpQ\OHJHVEL]WRQViJD Az út és környezetének tényleges biztonsága $N ]~WKDV]QiOyPHJIHOHO YLVHONHGpVH. O Q VHQDWpQ\H] NHJ\PiVUDKDWiVDMiWV]LNQDJ\RQIRQWRVV]HUHSHW$IRUJDORPEL]WRQViJ reqgv]deio\dlydow UHNHGQLNHOOD]RQN U OPpQ\HNHJ\LGHM VpJpQHNNLN V] E OpVpUHPHO\HN HJ\NRQNUpWV]LWXiFLyEDQEDOHVHWKH]YH]HWKHWQHN+DDEHIRO\iVROyWpQ\H] NN ] OHJ\HW megváltoztathatunk, akkor jó esélyünk van arra, hogy a balesetet elkerüljük. Másképp PHJIRJDOPD]YDNHYHVHEEDEDOHVHWHNV]iPDKDD]~WKDV]QiOyNYLVHONHGpVHPHJIHOHO EL]WRQViJRVDEEDNDMiUP YHNpVEL]WRQViJRVDEEDN ]~WLLQIUDVWUXNW~UDSpOGiXOIHMOHWWHEE RNWDWiVPHOOHWWD]XWDWKDV]QiOyHJ\pQHNMREENpSHVVpJ HNWDSDV]WDOWDEEDNOHV]Qek. A jobb ~WWHUYH]pVNHYHVHEENRQIOLNWXVUDDGOHKHW VpJHWD]~WKDV]QiOyNV]iPiUD$EL]WRQViJRVDEE MiUP YHND]~WUDMREEUiOiWiVWEL]WRVtWKDWQDNMREEIpNHNNHOYDQQDNI OV]HUHOYHVWE$NXWDWiVRN D]WPXWDWMiNKRJ\N O Q VHQH]HQWpQ\H] NNRPELQiFLyMDpVegymásba illesztése bír nagy MHOHQW VpJJHO$]HOHPHNN ] WWLNDSFVRODWEL]WRQViJRVNH]HOpVHpSSRO\DQIRQWRVPLQWD] ~WKDV]QiOyNDMiUP YHNYDODPLQWDN UQ\H]HW NWpQ\OHJHVEL]WRQViJD A forgalombiztonsági rendszabályoknak: meg kell akadályozni egyes KHO\]HWHNHO IRUGXOiViWpVHONHU OQLD]RNDWDKHO\]HWHNHW melyek balesethez vezethetnek; már megtörtént balesetek esetén minimalizálni kell a fizikai és anyagi károkat; meg kell akadályozni, hogy az okozott károk tovább növekedjenek, és biztosítani kell, KRJ\DKHO\UHiOOtWiVPHJIHOHO HQW UWpQMpN A kockázatok elfogadhatóságának vagy nem elfogadhatóságának bírálata esetén számos WpQ\H] WNHOOILJ\HOHPEHYHQQL $IHOPHU O NRFNi]DWRNPpUWpNHDPLWD]pULQWHWWPpJNRQWUROiOQLWXGSOD tömegközlekedési eszn ] NYDJ\DUHS O JpSXWDVDLQDNNRFNi]DWDNLVHEEPLQWDIRUJDORP I JJHWOHQUpV]WYHY LQpO D]D]DPRWRUNHUpNSiURVRNQiOYDJ\JpSNRFVLYH]HW NQpO Azon állapotnak határértéke, amin belül az egyik fél védettnek a másik védetlennek számít; pl. a gyalogosok és kerékpárosok által elviselt kockázat kevésbé bizonyul elfogadhatónak a JpSNRFVLYH]HW NiOWDOYLVHOWNRFNi]DWKR]NpSHVW $NRFNi]DWHONHU OpVHRO\DQV]LWXiFLyDPLHVHWpQDNRFNi]DWN QQ\HQHONHU OKHW OHWW volna; pl. az olyan kockázat mely agresszió, ittas állapot, gyorshajtás következményeként adódik, kevésbé elfogadható az olyan helyzethez képest, amely esetén a kockázat nem lett YROQDLO\HQHJ\V]HU HQHONHU OKHW. ]OHNHGpVEL]WRQViJpVEDOHVHWPHJHO ]pv 10

11 A kockázat veszélyessége: egy 100 halottal járó baleset sokkal súlyosabb, mint 100 baleset 1 halottal. $]XWD]iVIRQWRVViJDD]DJpSNRFVLYH]HW DNLNpV QLQGXOHOHJ\IRQWRVWDOiONR]yUD QDJ\REENRFNi]DWRWYiOODOPLQWD]DNLFVDNHJ\N QQ\ NLUiQGXOiVUDLQGXO'HVLJQ Mobility Plan Flanders, 2001) 0RWRUL]iOWN ]OHNHGpVLPyGDQHPPRWRUL]iOWWDOV]HPEHQ A biztonságpolitika többé-nhypvepdn ]OHNHGpVSROLWLNiWyOI JJHWOHQ OIHMO G WW. O Q VHQD gyalogosok és kerékpárosok voltak a biztonsági rendszabályokban korlátozottak a múltat LOOHW HQ$SULRULWiVWD]HJ\HQOHWHVJpSMiUP IRUJDORPNDSWDPHg. A gyalogosoknak és kerékpárosoknak föl kellett adniuk a teret és a szabadságukat és még mindig sérülékenyek a JpSMiUP YHNNHOV]HPEHQDN ] VHQKDV]QiOWXWDNRQ$KKR]KRJ\DJ\DORJOiVWpVD kerékpározást ugyanazon közlekedésnek lehessen tekinteni, politikai szinten kell a gondolkodásmódot megváltoztatni. Ha a biztonságnak és a mobilitásnak jutó szerepet minden FVRSRUWRQEHO ODPHJIHOHO NRPELQiOWPyGRQIRNR]QiQNDNNRUH]PLQGHQIRUJDORPEDQ UpV]WYHY FVRSRUWV]iPiUDNLHJ\HQV~O\R]RWWDEEEL]WRQViJLpVPREilitási körülményeket teremthetne. Az utak használhatóságának a kialakításánál nagy figyelmet kell fordítani a J\DORJRVpVNHUpNSiUIRUJDORPEL]WRQViJLpVPRELOLWiVLLJpQ\HLUH(]HQLJpQ\HNHJ\ VV]HI JJ UHQGV]HUWDONRWQDNPHO\QHNN ]YHWOHQHUHG MHDEL]tonság, kényelem, könnyed megvalósítás, és az attraktivitás. +RVV]~WiY~WHUYH]pVUHLVV] NVpJYDQKDWpQ\OHJHVHO UHOpSpVWV]HUHWQpQNDIRUJDORPEL]WRQViJ területén. Az új koncepciók biztosítják a hosszú távú tervezéshez szükséges vázat. Ezen koncepciók a KDOiORVNLPHQHWHO EDOHVHWHNHWPiUQHPQHJDWtYDQGHILQLiOMiNKDQHPPLQWD IRUJDORPUHQGV]HUPHOOpNKDWiViWWDUWMiNV]iPRQ/HJLQNiEEDKDOiORVNLPHQHWHO EDOHVHWHNHW OHKHWpVNHOOHONHU OQLDEDOHVHWHNYDOyV]tQ VpJpWSHGLJMHOHQW VHQFV NNHQWHQLNHOOD] iniudvwuxnwxuiolvwhuyh]pvvhjtwvpjpyho$kroppjlvho IRUGXOQDNLO\HQEDOHVHWHNRWWDEDOHVWHN súlyossági fokozat szerinti besorolását úgy kell befolyásolni, hogy a súlyos baleset YDOyV]tQ VpJHOpQ\HJpEHQNLN V] E OKHW OHJ\HQ Az úttervezésnél a következ I EEV]HPSRQWRNDWNHOOILJ\HOHPEHYHQQL Az egyenletes, vagy megoszló lefolyású motorizált forgalmat el kell különíteni a nem motorizált forgalomtól; ) ~WYRQDODNKiOy]DWiWNHOOOpWUHKR]QLDJ\DORJRVpVNHUpNSiURVIRUJDORPV]iPiUD A prioritást biztosító WpQ\H] NHJ\HQV~O\WWHUHPHW PHJRV]WiVDDPRWRUL]iOWpVQHP PRWRUL]iOWIRUJDORPNHUHV]WH] GpVHLQpO A motorizált forgalom legnagyobb haladási sebességét korlátozni kell a nem motorizált forgalommal közösen használt utakon. (PROMISING Final Report, 2001). ]OHNHGpVEL]WRQViJpVEDOHVHWPHJHO ]pv 11

12 $ODSLJpQ\HND]XWD]iVIHOWpWHOHLQHNRSWLPDOL]iOiViUD Ha utazásra kerül sor, annak módjától függetlenül mindig figyelembe kell venni a J\RUVDViJ, a EL]WRQViJ és a NpQ\HOHP szempontjait. A J\RUVDViJRW a sebességgel, az LG YHOpVD]XWD]iVKRVV]iYDOOHKHWNLIejezni. A EL]WRQViJ a forgalombiztonság egy általános megfogalmazása, mely közismert a forgalmi szituációkban (közúti konfliktusok és balesetek) és a városi környezetben értelmezett szociális biztonság (közbiztonság) területén. A NpQ\HOHP pedig kapcsolatban van PLQGDMiUP PLQGD]~WN UQ\H]HWpYHO$ három közlekedési módot autóvezetés, kerékpározás, gyaloglás tekintve a fenti három alapigény bármelyik esetben optimalizálható. $ JpSNRFVLYH]HW NVHEHVVpJ NQHNN V] QKHW HQMXWQDNHOWHWV] OHJHVKHO\UHDOHKHW leggyorsabb módon. Biztonságukat a biztonsági öv a merev utasfülke és a kocsi tömege adja. A kényelmük összefüggésben van mind a kocsi felépítésével, mind az út felületével. $NHUpNSiURV igyekszik utazását a legrövidebb út kiválasztásával és a várakr]ivllg N FV NNHQWpVpYHODOHKHW OHJU YLGHEEUHWHUYH]QL$]XWD]iVEL]WRQViJDRSWLPDOL]iOKDWyD NHUHV]WH] QHKp]IRUJDORPHONHU OpVpYHODODFVRQ\MiUP VHEHVVpJJHOMHOOHPH]KHW NHUHV]WH] GpVHNNLYiODV]WiViYDOpVDÄW PHJHUHMH HOYQHNDNLKDV]QiOiViYDO6ok NHUpNSiURVHJ\LGHM iwnhopvpqpodjpsnrfvlyh]hw PHJIRJiOOQLPpJDNNRULVKD KDODGD védett útvonalon. A bukósisak, amit bizonyos országokban elterjedten használnak, pozitívan járul hozzá a biztonság növeléséhez. A kerékpáros utazás a kényelem szepsrqwmieyodn QQ\HQMiUKDWyIHO OHW XWDNNLYiODV]WiViYDOpVDQ\tOWV]HOHVV]DNDV]RN elkerülésével optimalizálható; $J\DORJRVRNtöbbé-NHYpVEpDNHUpNSiURVRNNDOPHJHJ\H] VWUDWpJLiWN YHWLN$ NpQ\HOPHWLOOHW HQDMiUGDSXV]WDMHOHQOpWHYDOyV]tQ OHJDOegfontosabb. Ezután jön a MiUGDIHO OHWPLQ VpJHV]iPtWiVED 0LpUWW UWpQQHNDEDOHVHWHN" $NHUpNSiURVpVJ\DORJRVEDOHVHWLWpQ\H] NPLQ VpJLYL]VJiODWDLDODSMiQD]HXUySDL$'21,6 projekt kimutatta, hogy a baleseteket W EEIpOHWpQ\H] LGp]KHWLHO $'21,6 Final Report 1998): )LJ\HOPHWOHQVpJ, beleértve a másik fél észrevételének hiányát, mint kockázatot, valamint annak az elmulasztását, hogy az LOOHW HJ\iOWDOiQWXGRPiVXOYHV]LDPiVLN felet; 6]DEiO\RNPHJWDJDGiVDbeleértve a pirosban való áthajtást, gyorshajtást, az HOV EEVpJLV]DEiO\RNPHJWDJDGiViW kivilágítatlan kerékpár használatát; 7pYHVPHJLWpOpV, beleértve a másik fél szándékainak a félreértelmezését;. ]OHNHGpVEL]WRQViJpVEDOHVHWPHJHO ]pv 12

13 5RVV]OiWiVLYLV]RQ\RNHO V] ULVDEEyOD]RNEyOKRJ\D]HJ\LNIpOHJ\PiVLNDXWy takarásában vag\krowwhupehqkho\h]nhglnhopivrgv]rushgljdydntwyqdsipq\ydj\hv V LG MiUiVRNR]WDURVV]OiWiVLN U OPpQ\HNPLDWW $VHEHVVpJKDWiVDDEDOHVHWHNUH A balesetbe keveredés és a sebesség közötti kapcsolat korai vizsgálatai kimutatták, ha a MiUP YHNNLVHEEYDJ\QDJ\REEVHEVpJJHOKDODGQDND]DGRWW~WUDMHOOHP] iwodjqiodnnrud] átlagosnál nagyobb kockázattal keverednek balesetbe, viszont a baleset súlyossága a sebességhez mért egyenes aránynál is gyorsabban növekszik. Mindez összhangban van a NpV EELNXWDWiVRNHUHGPpQ\HLYHOPLV]HULQWD]DGRWW~WRQHO IRUGXOyVpU OpVHVV~O\RVVpU OpVHV (a halálos sérülést is beleértve) és a halálos balesetek száma a középsebesség második, harmadik, negyedik hatványához mért intenzitással változik. %DOHVHWHNV]iPiQDNYiOWR]iVD NPK +DOiO 6~O\RVVpU OpV gvv]hv ÈWODJVHEHVVpJYiOWR]iVDNPK ieudd]iwodjvhehvvpjkdwivddedohvhwhnv]ipiuddvypgprghoodv]hulqwdeedqd]hvhwehqkd NH]GHWLVHEHVVpJNPK$QGHUVVRQ 1LOVVRQ0DVWHU)LQDO5HSRUW $EDOHVHWHNV]iPDpVDN O QE ] VHEHVVpJpUWpNHNYiOWDNR]iVDSR]LWtY VV]efüggésben vannak HJ\PiVVDO$]RQEDQORJLNDLODJQLQFVVHPPLO\HQ VV]HI JJpVDN O QE ] VHEHVVpJpUWpNHNpVD EDOHVHWHWNLYiOWyRNRNN ] WW6 WDVHEHVVpJpUWpNHNYiOWDNR]iVDQHPKDWNLDEDOHVHW következményeire sem. Az abszolút sebesség növekedése ugyanakkor logikusan megnöveli a EDOHVHWNRFNi]DWiWPLYHOH]]HOFV NNHQDYH]HW QHNDNULWLNXVV]LWXiFLyEDQDPHJILJ\HOpVUHD G QWpVUHpVDNLNHU O PDQ YHUUHUHQGHONH]pVUHiOOyLG QDJ\ViJD$]DEV]RO~WVHEHVVpJ növekedése a sebesség változásával ellentétbenylv]rqwplqgljphjq YHOLD] WN ]pvlhu QDJ\ViJiW. YHWNH]pVNpSSHQDVHEHVVpJQ YHNHGpVpYHOQ DJpSMiUP EHQRNR]RWWNiUpVD tulajdonos sérüléseinek a súlyossága. Ezen kívül gyalogos baleseteknél, a baleset halálos kimenetelének kockázata, a kocsi ütk ]pvlvhehvvpjpyhohj\ WWXJUiVV]HU HQPHJQ 3pOGiXOD 40-U ONPKW UWpQ WN ]pvlvhehvvpjyiowr]iv-es kockázati szorzót jelent.(master Final Report, 1998). ]OHNHGpVEL]WRQViJpVEDOHVHWPHJHO ]pv 13

14 +DOiOR]iVYDOyV]tQ VpJH hwn ]pvlvhehvvpj.pk ieudd] WN ]pvlvhehvvpjkdwivddj\dorjrvedohvhwkdoiorvnlphqhwhopqhndnrfni]dwiud3dvdqhq 0DVWHU)LQDO5HSRUW A keresztmetszeti log-olqhiulvvwdwlv]wlndlprghooh]pvohkhw YpWHV]HJ\RO\DQQHP]HWN ]L modell felállítását, amellyel meg lehetne becsülni a sebesség megválasztásának a balesetek gyakrulvijiudnlihmwhwwkdwiviwn O QE ] ~WNDWHJyULiNUDOHERQWYDDWDJiOODPRNRQEHO O$] HV]N ]RO\DQMHOOHJ IHMOHV]WpVpKH]PHO\QHNN V] QKHW HQEHFV OKHW OHV]DN O QE ] ~WWtSXVRNUDQp]YHDN O QE ] VHEHVVpJpUWpNHNKDWiVDHJ\WHOMHVIHMOHV]W SURJUDPUD lesz V] NVpJ$SURJUDPHJ\QHP]HWN ]LV]LQW PRGHOOEHQPLQGHQOpQ\HJHV~WNDWHJyULiUD IRQWRVDEEDXWySiO\iNUDN OV VpJLI XWDNUDpVYiURVLI XWDNUD ad meg majd értékeket. $VHEHVVpJpUWpNHNPHJYiODV]WiViWEHIRO\iVROyWpQ\H] N A tudatos viselkedés elmélete gyakran használatos a közlekedéspszichológiában. Ezen elméletre ps O PRGHOOHND]WMHO]LNKRJ\DYH]HWpVN ]EHQLYLVHONHGpVQDJ\UpV]WWXGDWRVFVHOHNYpVHN összessége, amit a magatartási egyéni normák és a koncentráció egymást váltogatva határoznak meg.0pjlvdkdodgivlvhehvvpjhwqhpfvdnprwlyiflynkdwiur]]inphjkdqhpdn OV YLVV]DWDUWyWpQ\H] NLVDPLQWDYH]HW pv]uhyhv]l NHW,O\HQHNSpOGiXOD]~WpStWpVLHOHPHN valamint más úthasználók viselkedése saját környezetükön belül. Az alábbi ábra áttekintést ad D]RNUyODWpQ\H] NU OPHO\HNDKDODGiVLVHEHVVpJHWEHIRO\iVROMiN. ]OHNHGpVEL]WRQViJpVEDOHVHWPHJHO ]pv 14

15 Járm YH] HW 0DJDWDUWiVLLVPHUHW PHJJ\ ] GpV pu ]HOHP (J\pQLQRUPiN ev]ohopv YLVHONHGpVNRQWURO 6]iQGpN $]~W -iup N UQ\H]HWH ev]ohopv,qirupifly ' QWpV.H]HOpV VHEHVVpJ $IRUJDORP IHOGROJR]iV KR]DWDO KDODGiVL N UQ\H]HWH LUiQ\VWE ieudnrpelqiowiowdoiqrvylvhonhgpvwohtuyprghoodkdodgivlvhehvvpjhwehiro\ivroywpq\h] N NLPXWDWiViUD0DVWHU)LQDO5HSRUW $YH]HW KDODGiVLVHEHVVpJpQHNDPHJYiODV]WiViWDIRUJDORPW EELUpV]WYHY MpQHNVHEHVVpJH határozza meg, valamint az, hogy az emberek hogyan értékelik más, számukra fontos személyek FVDOiGWDJEDUiWXWDVUHQG UiOODPYpOHPpQ\pWUHDNFLyLW$PDJDWDUWiVpVDV]Rciális normák viszonylagos pontossága az út típusától függ. Az emberek nem csak alá vannak vetve a szociális KDWiVRNQDNGHD]RNIiUDV]WMiNLV NHW$WiMpNR]WDWyNDPSiQ\H]WDN U OPpQ\WKDV]QRVVi teheti. Az emberek szándékaira és viselkedéseire kihat az DWXGDWKRJ\ NNpSHVHNLUiQ\tWDQL YLVHONHGpV NHW$]HPEHUHNQHPFVDND]WJRQGROMiNKRJ\QHKp]HOOHQ U]pVDODWWWDUWDQLD YH]HWpVLVWtOXVXNDWKDQHPW~OLVEHFV OLND]WDNpSHVVpJ NHWDPLYHODN O QE ] VHEHVVpJpUWpNHNiOWDOHO LGp]HWWN YHWNH]PpQ\HNHW is irányítani tudják. $YH]HWpVLVWtOXVUDKDWyLVPHUWWpQ\H] DIHOW QpVNHUHVpV$QQDNDNpSHVVpJQHNDV] NVpJpU]HWH KRJ\D]HPEHUDQHKp]KHO\]HWHNEHQLVNpSHVNRQWUROiOQLPDJiWYDOyV]tQ OHJD]HOV GOHJHV WpQ\H] $YHV]pO\pU]HWUHYDOyLJpQ\HQQpONLVHEEV]HUHSHWMiWV]LN$PiVLNOHKHW VpJD] DJUHVV]LyDPLYDOyV]tQ OHJVRNIpOHYHV]pO\HVYLVHONHGpVWtSXVWYiOWNLEHOHpUWYHDJ\RUVKDMWiVW A MASTER projekt 6 európai ország 1200 is.úthasználóját kérdezte meg az elfogadható sebességértékek és a sebességkorlátozási szabályokkal kapcsolatban. Az eredmények HJ\pUWHOP HOpJHGHWOHQVpJHWMHOH]WHNDMHOHQOHJLVHEHVVpJpUWpNHNHWLOOHW HQDYiURVLpOHW PLQ VpJpWpVD]XWDNEL]WRQViJiWWHNLQWYHPLQGPDJXNDJpSNRFVLYH]HW NPLQGDWiPDGKDWy úthasználók körében. Mindenki hajlandónak mutatkozik legalábbis elvileg a sebességértékek csökkentésére. Ez jelzi, hogy a sebességértékeket meghatározó politikai LQWp]NHGpVHNQHND]DODNXOiVDDVHEHVVpJpUWpNHNFV NNHQWpVpWUpV]HVtWLPDMGHO Q\EHQ (MASTERS, Final Report, 1998 ). ]OHNHGpVEL]WRQViJpVEDOHVHWPHJHO ]pv 15

16 6pU OpNHQ\~WKDV]QiOyN Az ADONIS baleseti elemzés során Amszterdamban és Koppenhágában megkérdezett úthasználók nagy része azon a véleményen van, hogy a kerékpárosok YLVHONHGpVHQHPPHJIHOHO $ kerékpárosok és gyalogosok olyan irányú megváltozásához, aminek eredményeképpen, viselkedésük által nagyobb biztonságban lehetnének, nem FVDNYLOiJRVpVHJ\pUWHOP ~WWHUYH]pVUHpV jelzésekre van szükség, hanem tájékoztatásra és oktatásra is. Ezt sokan megjegyezték azon kérdezettek közül is, akik már maguk is keveredtek korábban balesetbe, s tudtak javasolni számos olyan szabályt, amelyekkel szerintük javítani lehetne a biztonságon. Például: %L]WRQViJRVXWDNpVW EEiWNHOpVLOHKHW VpJNLpStWpVHDNHUpNSiURVpVJ\DORJRVIRUJDORP számára; A kerékpáros és gyalogos forgalommal kapcsolatos konfliktusok csökkentése. Az interjúk D]WDYiODV]WDGWiNKRJ\DJpSNRFVLYH]HW NPDJDWDUWiVDQHPPHJIHOHO Látásviszonyok javítása. A baleseti elemzések azt mutatják, hogy az úthasználók nem NpSHVHNPHJIHOHO HQpU]pNHOQLDW EELIRUJDORPEDQUpV]WYHY MHOHQOpWpW1LQFVHQHNHOpJJp WXGDWiEDQDUDMWXNNtY OLIRUJDORPQDNpVH]pUWNpSWHOHQHNEL]RQ\RVKHO\]HWHNHWLG EHQ kikerülni. Tájékoztató kampány, a gyalogosok és kerékpárosok informálásának szándékával, hogy VRNNDON U OWHNLQW EEHQNH]HOjék a többi úthasználót. (ADONIS Final report, 1998) Azokkal az intézkedésekkel, melyekkel az úthasználók egymás iránt tanúsított ILJ\HOPHVVpJpQHNNLWHUMHV]WpVpWW ]LNNLFpOXODN ]~WLEL]WRQViJPHJQ YHOKHW $SpOGiNEDQ V]HUHSO UHQGV]DEiO\RNPHO\HNDJpSNRFVLYH]HW NQHNpVNHUpNSiURVRNQDND NHUHV]WH] GpVHNEHQHJ\PiVLUiQWWDQ~VtWRWWILJ\HOPHVVpJpWV]iQGpNR]QDNPHJQ YHOQLRO\DQ UHQGV]DEiO\RNPHO\HN~MWtSXV~NHUHV]WH] GpVHNNLDODNtWiViYDOYDJ\D]D]RNKR]NDSFVROyGy kampányokkal foglalkoznak. Az úthasználók egymás iránt tanúsított figyelmességének növelése érdekében összegezve az alábbi intézkedéseket kell megtenni: $ILJ\HOHPIRNR]iVDDNHUHV]WH] GpVHNEHQpVPiVRO\DQKHO\HNHQDKROD]~WKDV]QiOyN keresztezik egymás útját; Tájékoztatás a fizikai beavatkozásokról; A forgalmi szabályok oktatásának kiterjesztése és fejlesztése. $EDOHVHWHNHO IRUGXOiViQDNFV NNHQWpVpUHLUiQ\XOyPiVLNIRQWRVHOYD]~WKDV]QiOyN UHQGV]DEiO\RNEDQYDOyMiUWDVViJiQDND]HOOHQ U]pVH. ]OHNHGpVEL]WRQViJpVEDOHVHWPHJHO ]pv 16

A tömegközlekedés szabályozási keretprogramja 1 PORTAL Írásos oktatási segédanyag

A tömegközlekedés szabályozási keretprogramja 1 PORTAL Írásos oktatási segédanyag A tömegközlekedés szabályozási keretprogramja 1 Előszó a tananyag használatához: A PORTAL projekt célja az EU kutatási eredmények gyorsabb adaptálása a helyi és regionális közlekedés szintjén. Ezt a célt

Részletesebben

PORTAL írásos oktatási segédanyag

PORTAL írásos oktatási segédanyag Teherszállítás városon belül 1 Előszó a tananyag használatához: A PORTAL projekt célja az EU kutatási eredmények gyorsabb adaptálása a helyi és regionális közlekedés szintjén. Ezt a célt új oktatási tananyagok

Részletesebben

29 kérdés 29 rövid válasz a sebességkorlátozásról 1. Hol és miért van szükség a sebesség korlátozására?

29 kérdés 29 rövid válasz a sebességkorlátozásról 1. Hol és miért van szükség a sebesség korlátozására? 29 kérdés 29 rövid válasz a sebességkorlátozásról 1. Hol és miért van szükség a sebesség korlátozására? A közúti forgalomban mindenütt szükség van sebességkorlátozásra. A jelenleg közlekedő gépjárművek

Részletesebben

Macsinka Klára. Doktori értekezés. Témavezető: Dr. habil. Koren Csaba CSc egyetemi tanár

Macsinka Klára. Doktori értekezés. Témavezető: Dr. habil. Koren Csaba CSc egyetemi tanár Macsinka Klára A területhasználati funkciókhoz tartozó parkolási igények meghatározásának módszertana a fenntartható közlekedés elvei szerint Doktori értekezés Témavezető: Dr. habil. Koren Csaba CSc egyetemi

Részletesebben

Technológiai javaslat a magyarországi gyorsforgalmú úthálózaton hosszú távon érvényesítendő - és részben az Európai Unióhoz való csatlakozással

Technológiai javaslat a magyarországi gyorsforgalmú úthálózaton hosszú távon érvényesítendő - és részben az Európai Unióhoz való csatlakozással Technológiai javaslat a magyarországi gyorsforgalmú úthálózaton hosszú távon érvényesítendő - és részben az Európai Unióhoz való csatlakozással összefüggésben is szükségessé váló díjszedés megoldására

Részletesebben

BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM. Közös módszertan az állami támogatások értékelésére

BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM. Közös módszertan az állami támogatások értékelésére EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, XXX SWD(2014) XXX BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM Közös módszertan az állami támogatások értékelésére HU HU BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM Közös módszertan az állami

Részletesebben

Problémák és újabb törekvések az Európai Unió a társasági adózásáedq

Problémák és újabb törekvések az Európai Unió a társasági adózásáedq Széchenyi István Egyetem Multidiszciplináris Társadalomtudományi Doktori Iskola Galántainé Máté Zsuzsanna okleveles közgazdász tanár Problémák és újabb törekvések az Európai Unió a társasági adózásáedq

Részletesebben

Készült a munkavédelmi bírságok felhasználása során nyújtott támogatással

Készült a munkavédelmi bírságok felhasználása során nyújtott támogatással Az eredeti mû: The Use of Occupational Safety and Health Management Systems in the Member States of the European Union Experiences at company level ISBN 92-95007-59-X Luxembourg: Office for Official Publications

Részletesebben

Környezetvédelmi stratégiák

Környezetvédelmi stratégiák Környezetvédelmi stratégiák A környezet védelmével kapcsolatban a nemzetközi és hazai szakirodalomban egyaránt az egyik leggyakrabban alkalmazott elképzelés a fenntartható fejlodés gondolata, melynek elveit

Részletesebben

Speciális oktatás Európában Tematikus publikáció 2003. január.

Speciális oktatás Európában Tematikus publikáció 2003. január. Speciális oktatás Európában Tematikus publikáció 2003. január. Európai Iroda a Speciális Oktatás Fejlesztéséért Az EURYDICE (Európai Oktatási Információs Hálózat) közreműködésével A jelentést az Európai

Részletesebben

Az EU Strukturális Alapjai által finanszírozott programok értékelésének módszertana. MEANS füzetek 1999.

Az EU Strukturális Alapjai által finanszírozott programok értékelésének módszertana. MEANS füzetek 1999. Európai Bizottság * XVI. Főigazgatóság Az EU Strukturális Alapjai által finanszírozott programok értékelésének módszertana MEANS füzetek 1999. III. kötet Főbb értékelési technikák és eszközök A magyar

Részletesebben

Dr. Benkő János. Korrupciós kockázatelemzés és kezelés

Dr. Benkő János. Korrupciós kockázatelemzés és kezelés Dr. Benkő János Korrupciós kockázatelemzés és kezelés 1 Nem a legerősebb fajok képesek a túlélésre, és nem is a legintelligensebbek, hanem azok, amelyek a leginkább képesek reagálni a változásokra. Charles

Részletesebben

Az intelligens közlekedés jövője

Az intelligens közlekedés jövője Az intelligens közlekedés jövője Készült: Az NHIT megbízásából, 2009-ben Verzió: 3.9 Készítette: Az NHIT IT3 (Információs Társadalom Technológiai Távlatai) műhelye Dömölki Bálint Kósa Zsuzsa Kömlődi Ferenc

Részletesebben

UTAZÁSI INFORMÁCIÓS (ELŐREJELZÉS ÉS VALÓS IDEJŰ SZOLGÁLTATÁSOK INFORMÁCIÓ-SZOLGÁLTATÁS)

UTAZÁSI INFORMÁCIÓS (ELŐREJELZÉS ÉS VALÓS IDEJŰ SZOLGÁLTATÁSOK INFORMÁCIÓ-SZOLGÁLTATÁS) UTAZÁSI INFORMÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK (ELŐREJELZÉS ÉS VALÓS IDEJŰ INFORMÁCIÓ-SZOLGÁLTATÁS) Alkalmazási Útmutatók TIS DG02 01-02-00 változat 2012. január Koordinátor: Jan Bembennek 1 A szolgáltatás rövid áttekintése

Részletesebben

MUNKÁLTATÓK ÉS DOLGOZÓIK MOZGÓSÍTÁSA A KÁROS ALKOHOLFOGYASZTÁS ÉS A KÁBÍTÓSZERHASZNÁLAT MEGELŐZÉSÉRE

MUNKÁLTATÓK ÉS DOLGOZÓIK MOZGÓSÍTÁSA A KÁROS ALKOHOLFOGYASZTÁS ÉS A KÁBÍTÓSZERHASZNÁLAT MEGELŐZÉSÉRE MUNKÁLTATÓK ÉS DOLGOZÓIK MOZGÓSÍTÁSA A KÁROS ALKOHOLFOGYASZTÁS ÉS A KÁBÍTÓSZERHASZNÁLAT MEGELŐZÉSÉRE KÉZIKÖNYV A PROGRAMOK SZERVEZÉSÉHEZ Budapest, 2005. Készült az ILO/UNDCP projekt kiadványa alapján A

Részletesebben

MINISZTERI KÖSZÖNTŐ. Kóka János Miniszter

MINISZTERI KÖSZÖNTŐ. Kóka János Miniszter I MINISZTERI KÖSZÖNTŐ A közlekedés az országok gazdaságának stratégiai fontosságú eleme, amely szorosan kapcsolódik a gazdasági és társadalmi élet szinte minden területéhez. Jelenleg Magyarországon a közlekedés,

Részletesebben

INFORMÁCIÓHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS, LAKOSSÁGI RÉSZVÉTEL ÉS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSHOZ VALÓ JOG KÖRNYEZET-EGÉSZSÉGÜGYI KÉRDÉSEKBEN

INFORMÁCIÓHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS, LAKOSSÁGI RÉSZVÉTEL ÉS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSHOZ VALÓ JOG KÖRNYEZET-EGÉSZSÉGÜGYI KÉRDÉSEKBEN Harmadik Környezet és Egészség Miniszteri Konferencia London, 1999. június 16-18. Egészségügyi Világszervezet Európai Regionális Iroda Cselekvés partnerségben EUR/ICP/EHCO 02 02 05/12 038279 1999. április

Részletesebben

A KÖZÚTI VAGYONGAZDÁLKODÁS

A KÖZÚTI VAGYONGAZDÁLKODÁS 1 Dr. habil. Gáspár László A KÖZÚTI VAGYONGAZDÁLKODÁS Budapest - 2012 - 2 Tartalomjegyzék Köszöntő... 4 TARTALMI ÖSSZEFOGLALÓ... 5 1. BEVEZETÉS... 8 2. A KÖZÚTI VAGYONGAZDÁLKODÁS FOGALMA ÉS ELEMEI... 10

Részletesebben

ZÖLD KÖNYV. az EU közbeszerzési politikájának modernizálásáról Egy hatékonyabb európai beszerzési piac felé

ZÖLD KÖNYV. az EU közbeszerzési politikájának modernizálásáról Egy hatékonyabb európai beszerzési piac felé HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.1.27. COM(2011) 15 végleges ZÖLD KÖNYV az EU közbeszerzési politikájának modernizálásáról Egy hatékonyabb európai beszerzési piac felé HU HU TARTALOMJEGYZÉK 1.

Részletesebben

2012.10.02. v01b A zágrábi konzorciumülés eredményeivel együtt; a szerkezet elfogadva

2012.10.02. v01b A zágrábi konzorciumülés eredményeivel együtt; a szerkezet elfogadva Támogatási szerződés száma: 265392 Projekt rövid elnevezése: USEmobility Projekt címe: A társadalmi szokások megértése a környezetbarát multimodális mobilitás érdekében Finanszírozási struktúra: Cselekvés

Részletesebben

A helyi-kisregionális szint szerepe a fenntarthatóságban

A helyi-kisregionális szint szerepe a fenntarthatóságban Szlávik János A helyi-kisregionális szint szerepe a fenntarthatóságban 17. szám Budapest, 2002. december ISBN 963 503 294 3 ISSN 1587-6586 A Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Környezettudományi

Részletesebben

Hogyan készítsünk környezeti jelentést? Skwarek Kristóf Éri Vilma Steve Brookes

Hogyan készítsünk környezeti jelentést? Skwarek Kristóf Éri Vilma Steve Brookes Skwarek Kristóf Éri Vilma Steve Brookes Budapest, 2002. június Készült a Tetra Alapítvány támogatásával. Tetra Alapítvány Budapest, 2002. június TARTALOM 1. BEVEZETŐ...1 1.1. A környezeti jelentésről...1

Részletesebben

Környezetvédelem és EU-csatlakozás

Környezetvédelem és EU-csatlakozás E ENG M IS ÉRINT Környezetvédelem és EU-csatlakozás Budapest 2002 Szerzõk: ÕRI ISTVÁN (I IV.), BARTHA PÉTER (V VII.) KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS EU-CSATLAKOZÁS E ENG M IS ÉRINT Felelôs kiadó: A Magyar Köztársaság

Részletesebben

Egészségpolitika. Szöveggyűjtemény

Egészségpolitika. Szöveggyűjtemény Egészségpolitika Szöveggyűjtemény Szöveggyűjtemény az ELTE TáTK Egészségpolitika, tervezés és finanszírozás mesterszakának hallgatói számára Az elektronikus kiadvány a TÁMOP 4.1.2-08/2/A/KMR keretében

Részletesebben

Szeptemberi számunkat a közlekedésinformatikának

Szeptemberi számunkat a közlekedésinformatikának Infokommunikáció a közlekedésben egyori@tmit.bem.hu heszberger@tmit.bme.hu Szeptemberi számunkat a közlekedésinformatikának szenteltük. A nyári hónapokban szerzett közlekedési tapasztalatokkal a hátunk

Részletesebben

Két keréken négy kerékkel Budapesten

Két keréken négy kerékkel Budapesten Budapesti Corvinus Egyetem Politikatudományi Intézet Két keréken négy kerékkel Budapesten A budapesti kerékpáros közösségi közlekedési rendszer (BuBi) bevezetésének feltételezett következményei nemzetközi

Részletesebben

KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. Környezetvédelmi és Fenntarthatósági Kutató Központ Útmutató alacsony emissziós zónák létrehozásához

KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. Környezetvédelmi és Fenntarthatósági Kutató Központ Útmutató alacsony emissziós zónák létrehozásához KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. Útmutató alacsony emissziós zónák létrehozásához 2013. Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 4 2. Levegőminőség és egészség...5 3. Környezetvédelmi zóna/alacsony

Részletesebben

Az együttnevelés gyakorlata az alsó középfokú oktatásban

Az együttnevelés gyakorlata az alsó középfokú oktatásban Az együttnevelés gyakorlata az alsó középfokú oktatásban Összefoglaló jelentés 2005 Európai Ügynökség a Sajátos Nevelési Igény Tanulók Oktatásának Fejlesztéséért Ezt a jelentést az Európai Ügynökség a

Részletesebben

KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁSRA NEVELÉS PROTOKOLLJA A BAKONYI TISZK INTÉZMÉNYÉBEN

KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁSRA NEVELÉS PROTOKOLLJA A BAKONYI TISZK INTÉZMÉNYÉBEN A szak- és felnttképzés struktúrájának átalakítása cím konstrukció keretében az Esélyt a jövnek! elnevezés pályázata KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁSRA NEVELÉS PROTOKOLLJA A BAKONYI TISZK INTÉZMÉNYÉBEN 2010.

Részletesebben

A beszállítói programoktól a Klaszter-támogatásig 1. 2006. szeptember 29.

A beszállítói programoktól a Klaszter-támogatásig 1. 2006. szeptember 29. 1 MUNKAFÜZET 18. A BESZÁLLÍTÓI PROGRAMOKTÓL A KLASZTER-TÁMOGATÁSIG NEMZETKÖZI TAPASZTALATOK, HAZAI LEHETŐSÉGEK Sass Magdolna (MTA KTI) Czakó Veronika (ICEG EC)- -Oszlay András (ICEG EC) Szanyi Miklós (MTA

Részletesebben