ASZTROCITÓMÁK INVAZIVITÁSÁNAK SZEREPE A SZEMÉLYRE SZABOTT ONKOTERÁPIÁBAN MTA DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI DR. KLEKNER ÁLMOS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ASZTROCITÓMÁK INVAZIVITÁSÁNAK SZEREPE A SZEMÉLYRE SZABOTT ONKOTERÁPIÁBAN MTA DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI DR. KLEKNER ÁLMOS"

Átírás

1 ASZTROCITÓMÁK INVAZIVITÁSÁNAK SZEREPE A SZEMÉLYRE SZABOTT ONKOTERÁPIÁBAN MTA DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI DR. KLEKNER ÁLMOS DEBRECENI EGYETEM KLINIKAI KÖZPONT IDEGSEBÉSZETI KLINIKA Debrecen, 2016

2 BEVEZETÉS A primer agydaganatok legnagyobb csoportját alkotó asztrocitómák az agyállomány támasztószövetét képező gliasejtekből származtathatók. Megjelenésük és agresszivitásuk alapján a WHO I-IV. grádusba sorolja őket, melyek közül a legnagyobb jelentőségű a külön névvel illetett IV. grádusú asztrocitóma, vagyis glioblastoma multiforme (GBM). A glioblasztóma incidenciája az Egyesült Államokban 3.2: /év, férfiakban mintegy másfélszer gyakoribb, mint nőkben. Tipikusan a középkorúak betegsége, 40 és 65 év között fordul elő a leggyakrabban, a betegek átlagéletkora 54 év. A gliómák az összes intrakraniális tumor 30-35%-áért felelősek. A felnőttekben a gliómák között a leggyakoribb (55%) tumor a glioblasztóma, és az összes malignus primer intrakraniális daganat 46%-át képezi. A hosszú távú túlélés nagyon ritka, és csupán a legújabb terápiás eszközök bevezetésével vált elérhetővé a 9.8%-os ötéves túlélés. Terápia nélkül a glioblasztóma várható átlagos túlélése nem több mint 3-6 hónap. A gyakorlatilag biztosra vehető daganatkiújulás egyik fő oka, hogy a GBM kifejezett infiltratív tulajdonsággal bír és ezáltal teljes sebészeti reszekciója szinte soha nem kivitelezhető. A központi idegrendszer (KIR) sejtjeit a szervezet többi sejtjeihez hasonlóan egy fehérjében és rostban gazdag állomány, az extracelluláris mátrix (ECM) veszi körül. Az ECM szövet-specifikus, dinamikus és aktív környezetet biztosít a sejteknek, ill. sejt-ecm kapcsolaton és másodlagos jelátviteli útvonalakon keresztül meghatározó szereppel bír különböző fiziológiás és patológiai folyamatokban, mint például a sejtmozgás, differenciálódás, génexpresszió, hisztogenezis valamint a rosszindulatú daganatok terjedése. A tumorsejtek inváziója során szoros kapcsolat alakul ki a daganatsejt és az ECM között. Az intrakraniális daganatokat igen jól lehet jellemezni eltérő invazív potenciáljukkal, ami nagymértékben függ ettől a sejt-ecm kapcsolattól. A kifejezetten invazív malignus gliómák jelentősen különböznek a csaknem gömb alakú agyi áttétektől és a peritumorális agyszövet infiltrációja a legtöbb esetben lehetetlenné teszi radikális eltávolításukat. Ezzel szemben egy átlagos szoliter agyi áttéti daganat sebészi reszekciója általában rutin idegsebészeti feladatnak számít. Az ECM-nek kiemelkedő szerepe van az anaplasztikus daganatok meglepően eltérő mértékű invazív viselkedésében. Korábban évtizedeken keresztül egyedül a radioterápia szolgált posztoperatív terápiás lehetőségként a glioblasztómás betegek kezelésében. A sugárterápia önmagában alkalmazva a betegek átlagos túlélési idejét a kezelés nélkül várható 3-6 hónapról körülbelül 9-12 hónapra emelte. A GBM kezelésében 2006 óta világszerte elfogadott kezelési mód a 6 héten át tartó konkuráló kemo-irradiáció, melynek során a betegek naponta (összesen 30 alkalommal) Gy sugárkezelésben (focal brain radiotherapy, FBRT) és ezzel együtt napi 75mg/m 2 per os temozolomid (TMZ) terápiában, majd további legalább 6 ciklus TMZ monoterápiában részesülnek. Ez a jelenleg is aktuális kezelési protokoll a túlélési paraméterek javulását hozta: az átlagos progressziómentes túlélés 4,5 hónapról 6,9 hónapra, a teljes túlélés 8,6 hónapról 14,6 hónapra javult. A TMZ egy olyan orális alkiláló ágens, amelyet vér-agy gáton történő permeabilitása alkalmassá tesz a gliómák kezelésére. A TMZ fiziológiás ph értéken spontán hidrolizál 3- metil-(triazén-1-yl) imidazole-4-karboxamiddá (MTIC), ami tovább hidrolizál 5-aminoimidazol-4-karboxamiddá (AIC), amely a tulajdonképpeni aktív alkiláló ágenssé, metilhidrazinná alakul. Ez az erősen reaktív kation a DNS-ben az O6 pozícióban lévő 2

3 guaninokat metilálja és így bázispár mismatch-et okoz. A sikertelen mismatch javítások a replikáció során a DNS leány-szál törését okozzák, ami a sejt apoptózisához vezet. A TMZ dozírozásánál a szövődmények előfordulási valószínűsége (mieloszupresszív hatás) az elsődleges korlátozó szempont. Az intratumorális lokális koncentráció emelése anélkül fokozná az antiproliferatív hatást, hogy a mellékhatások előfordulása növekedne. A glioblasztómás betegek terápiája során alkalmazott kezelési protokollban az irradiáció fizikai hatásának tulajdonított átmeneti vér-agy-gát permeabilitás-fokozódástól magasabb intratumorális gyógyszerkoncentráció elérése várható. A kérdés az, hogy a TMZ orális bevitele és az irradiáció kivitelezése időben hogyan viszonyuljon egymáshoz a maximális hatékonyság elérése érdekében? Ehhez első lépésben egy megbízható gyógyszeranalítikai metódusra van szükség, mely az igen alacsony koncentrációjú TMZ-t olyan, erősen komplex biológiai mintából, mint a humán szérum gazdaságosan, nagy biztonsággal detektálni képes. A kemoterápiás készítmények összehasonlításához, a legmegfelelőbb kiválasztásához emellett az intratumorális gyógyszerkoncentráció ismerete jelentős segítséget nyújtana, de erre vonatkozó irodalmi adatok eddig még nem születtek. A TMZ alkalmazása mellett széles körben folynak a kutatások további kemoterápiás készítmények kifejlesztésére, melyek érdemi megoldást jelenthetnének a recidíva problémájára, azonban az átütő siker még várat magára. A jövőbeni elképzelések alapját az antiproliferatív hatásmechanizmust kiegészítő, új támadáspontú készítmények kutatása adja. A magas proliferációs ráta és az invazív jelleg mellett a malignus gliómák kezelési sikertelensége sokszor a daganatos sejtek csökkent kemo- és radioszenzitivitásának tulajdonítható. Ma már számos, a radiorezisztenciával összefüggésbe hozható mechanizmus felderítésre került, azonban a hátterükben álló molekuláris interakciók még mindig meghatározatlanok. Ráadásul, a DNS károsodásra adott elégtelen válasz, a sejtfelszíni molekulák, köztük a növekedési faktor receptorok kóros együttműködése miatt kialakult szabályozatlan jelátvitel szintén fontos szerephez jut. Az epidermal growth factor receptor (EGFR, vagy ErbB1) gyakori funkciószerző mutációja a malignus gliómákban már régóta ismert. Az ErbB1 receptor tirozin-kinázok az ionizáló sugárzásokra adott válaszreakciókban és rezisztencia kialakításában vesznek részt, az emelkedett ErbB1-szint csökkent radioszenzitivitással jár a magas grádusú asztrocitóma sejtekben. Azt is kimutatták, hogy a tumorsejtek több, az ErbB családba tartozó molekulát expresszálhatnak, amelyek homo- és heteroasszociálódhatnak a jelátviteli folyamatok során. Továbbá, a tumoros sejtek túlélése és proliferációja nagyban függ a sejt és annak környezete (ECM) közötti kölcsönhatástól és a funkcionális kapcsolatok bizonyos sejt adhéziós molekulák és a receptor tirozin-kinázok között hozzájárulhatnak a kemo- és radiorezisztencia kialakulásához. Az egymással asszociálódott receptor tirozin-kinázok és sejtadhéziós molekulák koaktivációja redundáns szignálokat küld a citoplazmába és ezzel befolyásolja a sejtek válaszát a célzott terápiákra. Nem véletlen tehát, hogy az EGFR és kapcsolódó membránreceptorok vizsgálata napjainkban is a kutatások egyik fő témáját képviseli. Összegzésként elmondhatjuk, hogy jelenleg a primer agytumorok kuratív onkoterápiája még nem ismert. Az intenzív sejtosztódás, a szignifikáns peritumorális beszűrődés, a csökkent radio- és kemoszenzitivitás és a fokozott angiogenezis együttesen felelős a gliómák kiemelkedően magas recidíva-arányáért. A nemrégiben bevezetett kemoterápiás szerek effektivitásának átmeneti jellege miatt valószínűleg kombinált terápia hozhatna javuló eredményeket. Ezért amellett, hogy komoly erőfeszítések történnek nagy specificitású tumormarkerek kutatására, az aktuális onkoterápia ineffektivitásának vizsgálata és a gliómák inváziója molekuláris spektrumának feltárása sokat elárulna a különböző szövettani típusú és grádusú tumorcsoportok várható biológiai viselkedéséről és jelentősen 3

4 hozzájárulna a neuro-onkológia fejlődéséhez. A releváns irodalmi adatok szerint a személyre szabott kemoterápiához, ill. egyedi anti-tumor célpontok kiválasztásához a gliómák inváziójában kulcsszerepet betöltő molekulák meghatározása komoly segítséget nyújthat. Kutatásainkat ezek alapján egyrészt a jelenlegi onkoterápia ineffektivitása okainak feltárása, másrészt a peritumorális invázió molekuláris hátterének megismerése vezette. CÉLKITŰZÉSEK A jelenlegi szerény neuro-onkológiai kezelési eredmények hátterének megismeréséhez és az onkoterápia hatékonyságának fokozása céljából kutatásainkhoz a következő célkitűzéseket fogalmaztuk meg. 1. Mivel minden vizsgálat saját beteganyagon történik, ezért első lépésben a Debreceni Idegsebészeti Klinikán kezelt betegek mintagyűjtését szükséges megszervezni. A szabályozott formában, etikai engedéllyel és kutatási célokra alkalmas szövetminták gyűjtése, tárolása és kezelése céljából Tumor- és Szövetbankot kell létrehozni. A glioblasztómás betegek klinikai paramétereinek feldolgozásával párhuzamosan adatbankot is érdemes kialakítani. Ennek segítségével meg lehet majd határozni a jelenlegi onkoterápia effektivitását és újra lehet értékelni a klinikai betegadatok prognosztikai szerepét valamint az idegsebészeti műtéti ellátás kiterjesztésének jelentőségét. 2. A betegadatok feltérképezése után a genetikai prognosztikai faktorok saját betegpopuláción megvalósuló klinikai relevanciájának meghatározását és az 1p19q kodeléció vizsgálati eredményeinek és onkoterápiát befolyásoló prediktív szerepének elemzését tűztük ki célul. 3. A klinikai adatok elemzését követően a primer malignus agydaganatok kezelésében bázisterápiának számító TMZ mérsékelt hatékonyságának okait célszerű meghatározni. Ehhez elengedhetetlenül szükséges a TMZ szérumbeli aktuális koncentrációja rutinszerű kimutatásának és intratumorális koncentrációja objektív meghatározásának technikáját kidolgozni. Ennek során a GBM kezelésének konkuráló fázisában per os adott TMZ sugárterápiához viszonyított optimális időbeni alkalmazására tudnánk javaslatot tenni, és célkitűzés az irodalomban még nem szereplő, humán glioblasztómában kemoterápiás készítmény intratumorális koncentrációjára vonatkozó objektív adatot szolgáltatni. 4. Miután megállapítottuk a jelenlegi onkoterápia korlátainak egyes fő tényezőit, a glioblasztómás betegek sugár- és kemoszenzitivitására utaló prognosztikai faktorok meghatározása a cél. A korábbi eredmények alapján e szempontból ígéretesnek tűnő EGFR és integrin expresszió szerepének vizsgálatát tekintettük feladatunknak. Egyrészt a két célmolekula sejtfelszíni asszociációjának asztrocitómákra vonatkozó prognosztikai jelentőségének megítélése, másrészt a TKI-ok GBM kezelésében várható potenciális effektivitását előrevetítő EGFR amplifikáció és mutáció meghatározása a kutatásunk célja. 5. Megértve a kemo- és sugárterápia effektivitásának korlátait, a gliómák műtéti reszekábilitása molekuláris hátterének vizsgálatát tűztük ki célul. Ehhez elsősorban az invázióban szerepet játszó ECM komponenseket kell azonosítani, majd a környező agyállományt különböző mértékben infiltráló tumorok (intracerebrális metasztázis versus glióma) inváziójának elemzését fogalmaztuk meg teendőként. Kérdésünk, hogy milyen molekuláris mechanizmusok állnak a különböző szövettani besorolású, de egyaránt anaplasztikus intracerebrális daganatok igen eltérő mértékű inváziója mögött? 4

5 6. Felismerve a GBM kezelési kudarcának egyik fő okaként szerepeltethető kiterjedt peritumorális inváziót, ezen a vonalon tovább kutatva elemeznünk kell a konkuráló kemoirradiáció gliómák invazivitására gyakorolt hatásának molekuláris szintű manifesztációit kezelés előtti és kezelés utáni GBM mintákon. Kérdésünk, hogy a jelenlegi onkoterápia elősegíti-e a kiújuló GBM műtéti reszekábilitását, azaz van-e kimutatható inváziót gátló hatása? 7. A gliómák peritumorális inváziójának közelebbi megismeréséhez a tumort befogadó környező agyállomány szerepével kapcsolatban merülnek fel kérdések. Így folytatva a különböző eredetű anaplasztikus daganatok (pulmonális adenokarcinóma agyi áttéte versus GBM) eltérő mértékű inváziója magyarázatának kutatását, a peritumorális agyállomány tumoros infiltrációval kapcsolatban fellépő védekező reakcióinak feltárását is célkitűzéseink közé soroltuk. Ezáltal az irreszekábilitást eredményező tumorinvázió mindkét oldalának résztvevőjét vizsgálva lehet a folyamatról egységes képet alkotni és tumor-specifikus személyre szabott onkoterápiához új adatokat szolgáltatni. 8. Mivel GBM esetében a hosszútávú túléléshez szükséges teljes műtéti eltávolítás a peritumorális invázió miatt nem kivitelezhető és a mindig bekövetkező lokális recidiváért is ez tehető felelőssé, az inváziós molekuláknak a várható túlélésre gyakorolt hatása nem kérdéses. Ennek a megfigyelésnek az objektív meghatározásához azt szükséges megvizsgálnunk, hogy az invázióban szerepet játszó ECM alkotók expressziója milyen összefüggést mutat a glioblasztómás betegek túlélésével, és ez GBM esetében új prognosztikai faktornak minősíthető-e? BETEGEK ÉS MÓDSZEREK 1. A Neuro-onkológiai Labor kialakítása A jelen tézisekben szereplő tudományos eredmények mindegyike a Debreceni Egyetem Klinikai Központ (DE KK) Idegsebészeti Klinikán kezelt betegek klinikai paramétereinek, tumor- és szövetmintáinak feldolgozásából származik. Ezeket a kutatásokat az Idegsebészeti Klinikán létrehozott Neuro-onkológiai Labor keretei között működő Idegsebészeti Agydaganat- és Szövetbank (a továbbiakban Agydaganatbank) által nyújtott lehetőségek alapozták meg. Az Agydaganatbank működéséhez a mintát a Kölni Idegsebészeti Klinikán működő Neuro-onkológiai Laborban található hasonló tumorbank adta. Az Agydaganatbank TUKEB engedéllyel rendelkezik, melyet kétévente beszámoló alapján hosszabbít meg az illetékes Bizottság. 2. Tumorminták és módszerek Az Agydaganatbank számára egyrészt intraoperatív gyorsfagyasztott szövetmintagyűjtést végeztünk, de emellett további humán szövetminták (liquor, nyál, bronchusváladék, vér, szérum) gyűjtése és mélyfagyasztott állapotban történő tárolása is megvalósult. Az intraoperatív mintagyűjtésnek kiemelkedő előnye, hogy a lefagyasztott szövetminták később nem csak morfológiai vizsgálatokra, molekulák mennyiségi analízisére, hanem funkcionális vizsgálatok céljára (elsősorban enzimaktivitás meghatározására) is alkalmasak maradnak (szemben pl. a formalin fixált mintákkal). További előny, hogy a rutinszerű mintagyűjtés egyrészt a ritka tumorokból évek során nagyszámú mintakollekció létrejöttét eredményezi, másrészt a kiújult daganatokból származó szövetminták vizsgálatával a különböző onkológiai 5

6 kezelések hatásainak molekuláris szintű meghatározása is megvalósítható. Az Agydaganatbank működési stratégiája ezáltal horizontális és vertikális mintagyűjtési célokat valósít meg. A minél többféle szövettani típusú daganatból származó mintagyűjtés a teljes tumorpaletta lefedésének igényével horizontális síkban eredményez nagyszámú archivált szövetmintát, míg az egyes betegek időbeni követésével megvalósuló mintagyűjtés vertikális adatkapcsolási lehetőséget valósít meg. Külön kiemelendő jelentőségű, hogy az Agydaganatbankban az idegsebészeti műtétek során elkerülhetetlenül eltávolításra kerülő, egyébként nem tumoros agyszövetek is tárolásra kerülnek. Ezekben az esetekben elsősorban a funkcionális idegsebészeti műtétekből (pl. epilepszia-sebészet) származó mintákat gyűjtjük, de a beékelődés elhárítását célzó uncus gyri hippocampi vagy tonsilla cerebelli eltávolítása, illetve alkalmanként a frontális vagy temporális pólus reszekció is felbecsülhetetlen értékű minták gyűjtésére ad alkalmat. Ennek köszönhetően alakult ki ugyanis egy nem-tumoros, számos szempontból normálisnak tekinthető agyszövetgyűjtemény, mely nemzetközi szinten is egyedülálló és minden tumorszövetet célzó tudományos kutatáshoz referenciaszövetként funkcionáló mintákat szolgáltat. Jelen kutatásainkhoz a következő szövetmintákat használtuk fel és az alábbi vizsgálómódszereket alkalmaztuk: 1. A jelenlegi onkoterápia hatékonyságának megítélését célzó vizsgálatunkban 104 olyan agydaganatos beteg adatait dolgoztuk fel, akiknél 2002 és 2012 között glioblasztóma miatt idegsebészeti műtét történt. A posztoperatív terápia alapján a pácienseket öt csoportba osztottuk. Voltak betegek, akik állapotuk alapján semmilyen onkoterápiában nem részesültek, ezt követte a palliatív radioterápia csoportja, majd a teljes dózisú sugárterápia, a kombinált radio-kemoterápia és végül az ezt kiegészítő bevacizumabbal is kezelt betegek csoportja. 2. Az 1p/19q kodeléció saját beteganyagon történő klinikai relevanciájának meghatározásához 2006 és 2008 között összesen 28, a Debreceni Idegsebészeti Klinikán operált beteg esetében történt a műtét után 1p/19q-kodeléció meghatározás a DE KK Pathológiai Intézetben. 9 Gr II oligoasztrocitómás, 10 Gr II oligodendrogliómás, 3 Gr III oligoasztrocitómás és 6 Gr III oligodendrogliómás beteg klinikai adatait vetettük össze a genetikai vizsgálat eredményével. Vizsgáltuk a daganat grádusa, a betegek neme, életkora, a műtét típusa, a tumor lokalizációja (féltekék, illetve lebenyek szerinti elhelyezkedés), valamint a szövettani típus és a tumor 1p/19q-kodeléció közötti összefüggéseket. Emellett tanulmányoztuk az 1p/19q-kodeléció recidívamentes és teljes túlélésre vonatkozó prognosztikai szerepét a különböző grádusú tumorok, illetve a különböző posztoperatív onkoterápiában részesült betegek vonatkozásában. 3. A TMZ szint meghatározásához két glioblasztómás beteg szérum mintáját (a vérmintákat az egyszeri 400 mg dózisú TMZ orális alkalmazása után 60 perccel vettük le) és két nem tumoros beteg szérum mintáját alkalmaztuk. A TMZ intratumorális koncentrációjának meghatározásához a tumormintákat egy jobb frontális rekurrens glioblasztómás beteg idegsebészeti operációja során szereztük be. A beteg temozolomid monoterápiában részesült és az utolsó temozolomid adagját (400mg) követően rapid állapotrosszabbodás miatt került műtétre. Annak érdekében, hogy közel radikális tumorreszekciót lehessen elérni, a tumorszövet melletti peritumorális agyállomány is eltávolításra került, mely mint nem-tumoros szövetminta szerepelt a vizsgálatok során. A tumormintákat és a nem tumoros agyszövetmintákat liofilizáltuk és homogenizáltuk, majd ezt 6

7 követően egy erre a célra kidolgozott oldási technikát követően tettük alkalmassá a kapilláris elektroforézisssel (CE) végzett mérésekre. A CE mérésekhez egy HP3D CE modelt használtunk (Agilent, Waldbronn, Germany). 4. Az EGFR-integrin expresszió és asszociáció vizsgálatához intraoperatíve frissen fagyasztott II-es és IV-es grádusú asztrocitómák szöveti metszeteiről készültek fluoreszcencia rezonancia energia transzfer (FRET) mérések konfokális mikroszkóp (Zeiss LSM510 CLSM, Carl Zeiss, Jena, Németország) használatával. Az EGFR amplifikáció vizsgálatához 20 rekurrens glioblasztómával rendelkező páciens mintáit vizsgáltunk meg. Minden páciens idegsebészeti beavatkozásban illetve legalább radioterápiában részesült majd ezután újult ki a daganatuk. Az EGFR expressziót immunhisztokémiai vizsgálattal, az EGFR génamplifikációt fluoreszcens in-situ hibridizáció alkalmazásával határoztuk meg. Az EGFR mutáció meghatározásához Nested PCR és DNS szekvenálást végeztünk. 5. Az inváziós panel vizsgálatához összesen 20 GBM, 29 tüdő adenokarcinóma agyi áttéti daganat, 23 nem-tumoros agyszövet, 8 II-es grádusú asztrocitóma és 8 schwannoma szövetmintát használtunk fel, melyeken különböző számú, összesen 92 ECM komponens mrns és proteinszintű expresszióját határoztuk meg. Az mrns expressziót TaqMan Low Density Array (TLDA) használatával, (Applied Biosystems 7900HT real-time PCR Micro Fluidic Card upgrade-ben, USA), a fehérje mennyiségi analízist tömegspektrométer alkalmazásával határoztuk meg. 6. Az onkoterápia inváziós panelre gyakorolt hatásának meghatározásához 31, rutin idegsebészeti műtét során eltávolított és intraoperatíve gyorsfagyasztott humán GBM szövetmintát vizsgáltunk. 15 minta onkoterápiában még nem részesült betegtől származott, 16 esetben pedig sugár- és kemoterápiát követően kiújult daganat reszekciója során nyert tumorszövetet dolgoztunk fel. A szövetmintákban vizsgált inváziós panel 19, korábbi eredményeink alapján kiválogatott extracelluláris mátrix alkotóelemből állt, melyek RNS és fehérje szintű génexpresszióját határoztuk meg. 7. A peritumorális agyállomány ECM szerkezetének vizsgálatához 19 invázióhoz köthető ECM komponensből és sejtmembrán-fehérjéből állítottuk össze az inváziós panelt, majd RNS és fehérje-szintű vizsgálatokat végeztünk. Háromféle, idegsebészeti műtét során eltávolított humán agyszövet minta került feldolgozásra: makroszkóposan közvetlenül glioblasztóma melletti agyállomány (peritumorális zóna, peri-gbm), tüdő adenokarcinóma intracerebrális metasztázisának peritumorális zónája (peri-met) és nem tumoros betegből származó agyszövet (Norm). A peritumorális mintavételek csak akkor történtek meg, amikor az a tumor eltávolításával együtt elkerülhetetlen volt. A nem tumoros agyszövet mintákat epilepszia sebészet során eltávolított agyrészletekből gyűjtöttük. Mindegyik mintát a további vizsgálatok megkezdése előtt tapasztalt neuropatológus értékelte és osztályozta. 8. Az inváziós spektrum glioblasztómás betegekben betöltött prognosztikai szerepének meghatározásához az mrns és protein expressziót 20 ECM alkotó esetében vizsgáltuk, melyhez 26 betegből származó GBM mintát választottunk ki. A mintabeválasztásnál alapvető szempont volt, hogy minden beteg azonos kezelési protokoll szerint került ellátásra: a betegek subtotális daganatreszekció után konkuráló kemo-irradiációban és TMZ monoterápiában részesültek. A mintákat két csoportba osztottuk a teljes túlélés alapján: a 23 hónap vagy annál rövidebb teljes túléléssel rendelkező betegekből származó mintákból képeztük az A 7

8 csoportot, míg a B csoportba a 23 hónapnál nagyobb teljes túlélést mutató betegek kerültek (A csoport 12 fő, B csoport 14 fő). 3. Statisztikai módszerek A klinikai adatok vizsgálatához az összehasonlítandó számcsoportok eloszlását a Shapiro-Wilk-teszttel vagy Kolmogorov-Smirnov szerint, Lillefors korrekciójával vizsgáltuk. Normál eloszlás esetén a szignifikáns különbségek meghatározásához a páros, illetve páratlan T-próbát, ellenkező esetben a Mann-Whitney-tesztet, illetve a Wilcoxon-tesztet használtuk. Szignifikánsnak a p<0,05 értéket tekintettük és több alkalommal 95%-os konfidencia intervallumot (CI) is számoltunk. A molekuláris expressziós eredmények vizsgálatához a statisztikai analízist a SigmaStat segítségével végeztük (Systat Software, Inc.). A normál eloszlású változókat a prognosztikai faktorok vizsgálata során ANOVA segítségével hasonlítottuk össze, Tukey post hoc tesztje után. A teljes és progresszió-mentes túlélést Kaplan-Meier analízis segítségével vizsgáltuk. Az inváziós spektrum daganatspecifikusságának meghatározására hierarchikus klaszterezés alkalmaztunk komplett kapcsoltsági elemzéssel Pearson korrelációval. A túlélési, valamint a molekulák expressziójának méréséből származó adatok összehasonlítását kétmintás t-próbával, illetve statisztikai aránybecsléssel végeztük. Az egyes molekulák túlélésre gyakorolt hatásának elemzése során az LWL (locally weighted learning) és J48 pruned tree döntési fa statisztikai osztályozókat használtuk. A statisztikai elemzést az esetek többségében biomatematikus segítségével a Weka 3.6 statisztikai elemzőszoftverrel végeztük. EREDMÉNYEK 1. A jelenlegi onkoterápia jelentőségének meghatározása glioblasztóma esetében saját beteganyagon A Debreceni Idegsebészeti Klinikán 2006-ban került bevezetésre glioblasztómás betegek kezelésére a TMZ rutinszerű alkalmazása. A konkuráló kemo-irradiáció és a TMZ monoterápia ellenére kiújult tumor esetében pedig 2009 óta alkalmazzuk a bevacizumab monoterápiát. Jelen vizsgálatban a különböző kezelési metódusok (hagyományos irradiáció, konkuráló kemo-irradiáció, kiegészítő bevacizumab kezelés) hatékonyságát elemeztük saját beteganyagon a klinikai paraméterek túlélést befolyásoló szerepének tükrében. A feldolgozás során figyelembe vettük a betegek korát, nemét, a tumor oldaliságát, lokalizációját, legnagyobb átmérőjét, a preoperatív és postoperatív Karnofsky pontszámot (KPS) és a műtéti beavatkozás kiterjesztettségét. Munkánk során az egyes klinikai paraméterek és különböző kezelési metódusok túlélésre gyakorolt hatását vizsgáltuk. A feldolgozott adatokból kitűnik, hogy a TMZ kezelés szignifikánsan növelte a progresszió mentes túlélést az önmagában alkalmazott radioterápiához képest, amit a bevacizumab kezelés tovább emelt. Ezzel szemben az is megállapítható, hogy a palliatív sugárterápiának a tumorprogresszió szempontjából számottevő effektivitása nem bizonyítható. A diagnózist követő teljes, átlagos túlélés a különböző csoportokban: onkoterápiában nem részesíthető betegek esetében 3,7±4,3, palliatív sugárkezelést kapott betegeknél 4,2±4,0, teljes radioterápiában részesülteknél 9,1±8,7, míg kombinált radiokemoterápia esetén 15,3±9,5 hónap, ill. a bevacizumabbal kiegészített terápia esetén 23,0±8,6 hónap volt. 8

9 Azonos bázisterápiában részesülő betegek túlélési adatainak elemzése Az általunk vizsgált glioblasztómás betegek közül 60 beteg részesült a műtéti ellátást követően konkuráló kemo-irradiációs kezelésben. Minden beteg posztoperatív Karnofsky pontja minimum 70 volt, minden beteg 60 Gy koponya-irradiációban (FBRT) részesült és minden betegnél addig folytattuk a temozolomid kezelést, amíg vagy a neurológiai állapota vagy a koponya MRI nem mutatott egyértelmű progressziót. Elmondhatjuk tehát, hogy a bázisterápia minden beteg esetében azonos volt, a teljes túlélés mégis igen nagy szórást mutatott: min. 4, max. 43 hónap. Ennek az igen nagy eltérésnek a magyarázatát keresve a betegeket két csoportra osztottuk: az első csoportba azok tartoztak, akiknek túlélése a konkuráló kemo-irradiációs kezeléssel az irodalmi adatok szerint várható átlagos 16 hónapnál kevesebb volt (átlag: 10,2+-4,2 hónap). A második csoportba a 16 hónapnál hosszabban túlélt betegeket soroltuk (átlag: 25,7±7,4). E két csoport klinikai paramétereinek összehasonlításával próbáltunk a nagyfokú eltérésre magyarázatot találni és egyben klinikai prognosztikai faktort meghatározni. A két csoport összehasonlításánál megállapítottuk, hogy a nemek aránya, a betegek kora, a tumor oldalisága, mérete, lokalizációja, a preoperatív és posztoperatív KPS nem különbözött jelentősen. A radikális műtéti tumoreltávolítás aránya valamivel magasabb volt a hosszabb túlélést mutató csoportban, mint a hamarabb elhalálozottak között (62,5 % versus 50,0 %), de a különbség statisztikailag nem igazolódott szignifikánsnak (p=0,475). 2. Prediktív markerek meghatározása saját beteganyagon: az 1p19q kodeléció klinikai relevanciája oligoasztrocitómákban és oligodendrogliómákban A Debreceni Egyetemen 2006-tól érhető el az 1p19q kodeléció jelenlétének rutinszerű vizsgálata. Klinikai jelentőségének megítéléséhez a minimálisan szükséges 2,5 év átlagos követési idő adatait elemeztük 2006 és 2008 között összesen 28, klinikánkon kezelt oligodendroglia komponensű tumoros beteg esetében. Vizsgáltuk a kodeléció és a progressziómentes túlélés összefüggését a terápia függvényében, majd eredményeinket összehasonlítottuk a nemzetközi irodalomban található adatokkal. Ezek mellett számos további klinikai paraméter és az 1p19q státusz összefüggéseit elemezve kerestünk klinikai relevanciájú következtetéseket. Vizsgáltuk a daganat grádusa, a betegek neme, életkora, a műtét típusa, a tumor lokalizációja (féltekék, illetve lebenyek szerinti elhelyezkedés), valamint a szövettani típus és a tumor 1p/19q-kodeléció közötti összefüggéseket. Tanulmányoztuk továbbá az 1p/19q-kodeléció recidívamentes túlélésre vonatkozó prognosztikai szerepét a különböző grádusú tumorok, illetve a különböző posztoperatív onkoterápiában részesült betegek vonatkozásában. II-es grádusú, oligodendroglia komponensű gliómákban 1,4-szer gyakrabban fordult elő 1p/19q-kodeléció, mint annak hiánya, míg a III-as grádusú gliómák között kétszer több 1p/19q-kodelécióra nézve negatív esetet találtunk, mint pozitívat. A daganat grádusa és 1p/19q-kodeléciós státusza között nem tapasztaltunk szignifikáns korrelációt, de az alacsonyabb grádusú gliómákban egyértelműen gyakrabban fordult elő a jobb prognózist jelentő 1p/19q-kodeléció, mint a magasabb grádusúakban. II-es grádusú tumorok esetében a betegek életkora és az 1p/19q-státusz között összefüggés nem igazolódott. III-as grádusú tumorokban az életkor előrehaladtával egyre ritkábban fordult elő 1p/19q-kodeléció. A kodelécióval bíró betegek átlagéletkora szignifikánsan alacsonyabb az azzal nem rendelkezőkéhez képest (39 év versus 56 év, p=0,043). Ezek alapján f, hogy az 9

10 idősebb oligodendroglia komponensű tumoros betegek esetén kisebb a kemoterápiára érzékeny, jobb prognózisúak aránya, mint a fiatalabbak esetében. A daganatok reszekábilitását a műtéti típuson keresztül vizsgáltuk. II-es grádusú daganatok esetében az 1p/19q-kodeléció előfordulása egyértelmű összefüggést mutatott a daganatok reszekábilitásával. Különösen érvényes ez a megállapítás a III-as grádusú tumorokra: a kiterjedt, csak parciálisan reszekálható gliómák közül egyben sem volt kimutatható 1p/19q kodeléció. A kiterjedt, környezetét jelentősen infiltráló tumorok között tehát kisebb volt a feltehetően kemoszenzitívebb esetek aránya. A II-es grádusú oligoasztrocitómáknál kétszer ritkábban tapasztaltuk az p/19qkodeléciót, mint annak jelenlétét. II-es grádusú oligodendrogliómáknál négyszer gyakrabban fordult elő a kodeléció, mint az ép kromoszómaállomány. III-as grádusú oligoasztrocitómáknál szintén a kodeléció hiánya volt gyakoribb, oligodendrogliómáknál nem találtunk jelentős különbséget. Az 1p/19-kodeléció gyakrabban fordul elő oligodendrogliómákban, mint oligoasztrocitómákban. II-es grádusú daganatok esetében az 1p/19q-státusz és a progresszió valamint recidívamentes túlélés között összefüggés nem volt igazolható. III-as grádus esetén az 1p/19q-kodeléciós betegek recidívamentes túlélése jelentősen hosszabbnak bizonyult az azzal nem rendelkezőekhez képest (25,0 versus 6,8 hónap, p=0,009), azaz az 1p/19q-kodeléció előfordulása a recidívamentes túléléssel III-as grádusú gliómák esetében pozitív összefüggést mutatott. II-es grádus esetén a műtét radikalitása statisztikailag nem befolyásolta jelentősen a recidívamentes túlélést, a totális reszekcióval kezelt III-as grádusú tumorok esetében azonban 1p/19q-kodeléció esetében a recidívamentes túlélés szignifikánsan hosszabb volt a kodelécióval nem rendelkező esetekéhez képest (25 versus 7,6 hónap, p<0,003). Onkoterápiás válaszkészség Választ kerestünk arra a kérdésre, hogy az 1p/19q-kodeléció jelenléte a daganatban befolyásolja-e - és ha igen, hogyan a sebészi, illetve komplex daganatellenes terápiában részesült betegek recidívamentes túlélését? A kezelés szempontjából a betegeket a következő csoportokba lehetett osztani (mind II-es, mind III-as grádusú daganatok esetén): műtét, műtét+sugárterápia, műtét+kemoterápia, műtét+komplex kezelés (sugárterápia és kemoterápia). A terápiára vonatkozó konzekvenciákat túlélési görbék alapján vontuk le. Annak a betegcsoportnak, amelynek tagjai nem kaptak további kezelést a műtét után, lényegesen rövidebb volt a túlélése a másik két csoportéhoz képest, tehát a posztoperatív onkoterápia jelentősen meghosszabbította a recidívamentes túlélést. A csak kemoterápiával kezeltek recidívamentes túlélése nem tért el számottevően a komplex módon kezeltekétől. A posztoperatív kemo- és/vagy radioterápia a II-es grádusú, pozitív 1p/19q-kodeléciós státuszú oligoasztrocitómás, illetve oligodendrogliómás betegek recidívamentes túlélését meghosszabbította, míg azoknál a betegeknél, akiknél nem detektáltunk 1p/19q-kodeléciót, nem késleltette jelentősen a recidívát. A III-as grádusú tumorok esetében, jóllehet a kombinált kezelés előnyei egyértelműen megmutatkoztak, az ebben a csoportban található alacsony esetszámok miatt definitív összefüggéseket nem tudtunk megállapítani. 10

11 3. A temozolomid szérum- és intratumorális koncentrációjának meghatározása 3.1. A glioblasztóma jelenlegi onkoterápiás protokolljában rutinszerűen használt kemoterápiás készítmény (temozolomid) szérumbeli koncentrációjának objektív meghatározása Tanulmányunk célja az volt, hogy glioblasztómás betegek vérében meghatározzuk a TMZ koncentrációjának időbeni változását és ezáltal a sugárkezeléshez való szájon át történő gyógyszerbevétel időzítését optimalizálhassuk. Ehhez első lépésben klinikai vérmintákban a gyógyszerszint rutinszerű vizsgálatára alkalmas módszer kidolgozására volt szükség. Mivel kutatócsoportunknak a kapilláris elektroforézissel (CE) már voltak kedvező tapasztalatai, a CE alkalmazhatóságát teszteltük a TMZ és lebomlási termékeinek (MTIC és AIC) szimultán analízisére. Mivel a TMZ és lebomlási termékeinek féléletideje fiziológiás ph és hőmérséklet alatt rövid (gyakran kevesebb, mint 10 perc) a vizsgálat elvégzésére ideális esetben 1 perc áll rendelkezésre. A CE technikát alkalmazva lehetőség van arra, hogy egyszeri futtatások során rövid idő alatt határozzuk meg mind a három analitot. Amíg ph 7,9 mellett a TMZ féléletideje 28, a MTIC esetében 13 percnek adódott, addig ez ph 9,1-es értéken 9 és 11 perc volt, viszont az AIC koncentrációja 4 óra után is állandónak bizonyult. Ezekből az adatokból arra következtethetünk, hogy az AIC maximális és tartósan fennmaradó koncentrációja megegyezik a TMZ kezdeti koncentrációjával és egyértelműen nagyobb, mint a MTIC által elért maximális koncentráció. Megállapítottuk, hogy a TMZ gyorsan és teljesen abszorbeálódik az orális bevitel után és a csúcs plazma koncentrációját 1 óra múlva éri el, mely méréseink szerint 14,2 µg/ml-nek bizonyult. Ezután a TMZ fiziológiás ph-n gyors nem-enzimatikus konverzión ment keresztül, először a reaktív MTIC-é, majd a továbbiakban AIC-é konvertálódott A temozolomid koncentráció direkt meghatározása humán glioblasztómában micelláris elektrokinetikus kapilláris kromatográfia (MEKC) alkalmazásával Amíg a szérum minták direkt injektálása a CE eszközbe nem jelent gondot, addig ezt nem lehet elvégezni az agydaganatminták esetében szilárd konzisztenciájuk miatt. További problémát jelent az is, hogy a gyógyszerek koncentrációja az agyállományban és a tumorszövetben jellemzően kisebb, mint a szérumban, valamint az elérhető in vivo tumor minták igen kisméretűek (kevesebb, mint 1 g). Ezért először a mintákat liofilizáltuk, majd feloldva homogén oldatot készítettünk. A szilárd halmazállapotú tumorszövet liofilizálása és oldása egyszerű és hatékony módszernek bizonyult arra, hogy megfelelő homogenitást érjünk el és a minta a CE számára kezelhetővé váljon. A tumorminták eredményeiből összefoglalható, hogy a TMZ képes áthatolni a véragy-gáton, de a csúcskoncentráció az analizált mintákban nem magasabb, mint 0,12 µg/g. Ez az agyban in vivo mért TMZ koncentráció kevesebb, mint a más szerzők által megállapított érték. 4. Az EGFR és az integrinek vizsgálata különböző grádusú asztrocitómákban 4.1. Az ErbB1 (EGFR) és az integrin-β1 közti molekuláris interakció vizsgálata asztrocitómákban Ahhoz, hogy az in vitro megállapított összefüggéseket összevessük a klinikai tapasztalatokkal, idegsebészeti műtét során eltávolított és frissen lefagyasztott, II-es és IV-es 11

12 grádusú asztrocitómák metszeteiben határoztuk meg az ErbB1 és az integrin-β1expressziókat. Az immunfluoreszcenciás módon jelölt szöveti metszetek korrigált átlagos fluoreszcens intenzitása mind az ErbB1, mind az integrin-β1 esetében magasabb volt a IV-es grádusú daganatokban, mint a II-es grádusúakban. A különböző grádusú daganatokban az ErbB1-integrin-β1 heteroasszociáció mértékében szignifikáns eltérést tapasztaltunk. Az elvégzett statisztikai próbák szerint az ErbB1 és az integrin-β1 heteroasszociációk önmagukban is képesek az asztrocitómák terápiájának hatékonyságát megjósolni. Kaplan-Meier analízist végeztünk a teljes és a progresszió-mentes túlélés összehasonlítására a II-es és IV-es grádusú csoportok esetében illetve azokban a csoportokban is, ahol a minták csoportosításának alapját az képezte, hogy a minták expressziós értékei alatta vagy felette helyezkednek el az ErbB1, integrin-β1 molekulák átlagos expressziós értékeinek. Az átlagos heteroasszociációk számához való viszonyítás is egy külön csoportot képzett az analízis során. A túlélést egyaránt jól határozta meg a hisztopatológiai gradálás, továbbá az ErbB1-integrin-β1 heteroasszociáció (p<0,001), míg az ErbB1 és integrin-β1 expressziós értékek kisebb mértékben, de még szignifikánsnak bizonyultak (p=0,014, p=0,004). Hasonló megfigyeléseket tettünk a progresszió-mentes túlélés és a grádus, integrin-β1 expresszió és heteroasszociáció összehasonlításakor (p<0,001), valamint az ErbB1 expressziójára vonatkozóan (p=0,014) Az EGFR szerepének vizsgálata rekurrens glioblasztómákban Annak érdekében, hogy megbecsülhessük a kis molekulasúlyú EGFR TK inhibitor adjuváns terápia hatását, az EGFR gén protein kináz doménjének, az EGFR fehérje expressziójának és az EGFR gén amplifikációjának vizsgálatát végeztük el kemo- és sugárkezelés utáni rekurrens GBM minták esetében. Az EGFR fehérje fokozott expresszióját találtuk a vizsgált esetek 65%-ban. Az EGFR fehérje fokozott expressziója 35%-ban függött az EGFR gén amplifikációjától és 15%-ban a nagyfokú poliszómiától. A fennmaradó 15% sem amplifikációt sem nagyfokú poliszómiát nem mutatott. A betegeket FISH+ (amplifikáció vagy nagyfokú poliszómia) és FISH- (diszómia, alacsony fokú triszómia, magas fokú triszómia és alacsony fokú poliszómia) csoportokba osztottuk. 50% volt FISH+, EGFR amplifikációt 35%-ban találtunk, nagyfokú poliszómiát pedig 15%-ban. Az EGFR szekvencia analízis vizsgálatok során az EGFR gén es exonjai nem mutattak mutációt, és minden esetben megtartott DNS szekvenciát találtunk. 5. Tüdő adenokarcinóma intracerebrális áttéti daganata és különböző grádusú asztrocitómák invazivitásának összehasonlítása A különböző eredetű és igen eltérő invazivitási aktivitás mutató intracerebrális daganatok vizsgálatát négy fázisban végeztük el. Az első fázisban az irodalom áttekintése alapján összeállítottuk azoknak a molekuláknak a listáját, melyek a peritumorális invázióban szerepet játszhatnak. 96 különböző molekula génjeinek az mrns expresszióját meghatároztuk glioblasztóma, peritumorális normál agyszövet és tüdő adenokarcinóma intracerebrális áttétéből származó szövetmintában. Ezután az mrns expressziós értékeket a különböző szövettani csoportok között összehasonlítva meghatároztuk azoknak a molekuláknak a körét, melyek szignifikáns eltérést mutatva a nagyobb esetszámú vizsgálatokhoz további mérések céljára érdemesnek találtunk. Az előzetes mérések alapján az 12

13 egyes tumorcsoportok nagyobb számú analíziséhez összeállított molekulák listáját inváziós panelnek neveztük el. Konkrét, publikálásra érdemes eredményeink már ennek a célzottan összeválogatott inváziós panelnek a mérési eredményeiből születtek. A második fázisban az előzetes mérések alapján megállapított inváziós panelt vizsgáltuk tovább glioblasztóma és tüdő adenokarcinóma agyi áttéti daganatában. Az inváziós panel molekuláinak mrns expressziós szintjét meghatároztuk és immunhisztokémiai (IHC) vizsgálatokat is végeztünk. A harmadik fázisban elvégzett mérésekhez a korábbi glioblasztóma és tüdő eredetű adenokarcinóma szoliter agyi áttéte mellett peritumorális agyszövetmintákat is feldolgoztunk. A negyedik fázisban elvégzett méréshez az előzőek mellé benignus ill. alacsony grádusú daganatokat válogattunk: II-es grádusú asztrocitóma és schwannoma mintákon végeztük el az inváziós panel meghatározását. Az inváziós panel négy különböző eredetű intrakraniális daganatban és nem-tumoros agyszövetben történő meghatározásával az egyes szövettani diagnózisokra jellegzetes inváziós spektrumokat azonosítani tudtuk. Az inváziós spektrum az egyes daganatokra igen nagyfokú specifitást mutatott, igazolva ezzel az invázióért felelős ECM komponensek expressziójának daganatspecifikus jellegét. Vizsgálataink során négy olyan molekulát tudtunk azonosítani (brevikán, neurokán, tenaszcin-c és verzikán), melyek a tüdőrák intracerebrális áttéte és az asztrocitómák közötti jelentősen különböző peritumorális invázióért leginkább felelősnek mondhatók. 6. A glioblasztóma kezelésére alkalmazott jelenlegi onkoterápiás protokoll hatása az invazivitásban szerepet játszó molekulák expressziójára Kutatásunkban 31, rutin idegsebészeti műtét során eltávolított és intraoperatíve gyorsfagyasztott humán glioblasztóma szövetmintát vizsgáltunk. Tizenöt minta onkoterápiában még nem részesült betegtől származott, tizenhat esetben pedig sugár- és kemoterápiát követően kiújult daganat reszekciója során nyert tumorszövetet dolgoztunk fel. A szövetmintákban vizsgált inváziós panel tizenkilenc, korábbi eredményeink alapján kiválogatott extracelluláris mátrix alkotóelemből állt, melyek RNS és fehérje szintű génexpresszióját határoztuk meg. Az expressziós változásokat RNS és fehérje szinten együtt elemezve nyolc esetben észleltünk konkordáns változást, de a statisztikai elemzések során az eltérések mindössze 2 esetben bizonyultak szignifikánsnak: RNS szinten a mátrix-metalloproteináz-9 (MMP-9) (p=0,006), protein szinten pedig a brevikán (p=0,006) csökkent szignifikáns mértékben az onkoterápiát követően. 7. A peritumorális agyállomány extracelluláris mátrixának szerepe a tumorinvázióban A peri-gbm és peri-met összehasonlításban tíz molekula mutatott relatív mrns expresszió növekedést a peri-metasztatikus szövetben és kilenc gén esetében volt megfigyelhető fokozott expresszió a glioblasztóma peritumorális mintáiban. Amikor a Peri- GBM mintákat a Norm szövethez viszonyítottuk, tizennégy esetben volt peritumorálisan mrns expresszió emelkedés, míg öt gén expressziója csökkent Peri-GBM-ben a nem tumoros agyszövethez képest. Összehasonlítva a Peri-Met és a Norm mintákat tizenhárom molekula mrns szintjénél találtunk Peri-Met mrns expresszió emelkedést és mindössze hat gén szintje csökkent a peritumorális szövetben a Norm-hoz viszonyítva, de egyik esetben sem igazolódott statisztikailag egyértelműsíthető szignifikáns különbség. 13

14 Peri-GBM ill. Peri-Met korrelációban tizenegy ECM fehérje mennyisége volt emelkedett glioblasztóma esetében, amiből öt mutatott az mrns értékekkel megegyező irányú változást: CD168, integrin beta-1, MMP-9, N-kadherin-2 és neurokán. A metasztázis körül hat fehérje szintjének emelkedését detektáltuk, amiből három volt az mrns változással megegyező: integrin alfa-1, tenaszcin-r, verzikán. Nem tumoros agyszövethez viszonyítva a peri-gbm mintákban tizenhárom fehérje szintje volt magasabb, amiből tíz a génexpressziókkal megegyező változást mutatott. Mindössze négy fehérje koncentrációja volt magasabb Norm szövetben, ebből kettő mutatott konkordanciát: a tenaszcin-r és a verzikán. Peri-Met és Norm összehasonlításban nyolc fehérje szintje emelkedett meg a peritumorális szövetben, hét esetben konkordanciával. A peri-gbm - Peri-Met korrelációhoz hasonlóan a fibronektin-szint emelkedés itt is szignifikáns volt annak ellenére, hogy gén szinten csökkenést detektáltunk. Peri-Met-ben nem tumoros mintákhoz képest csökkent koncentrációt mértünk kilenc fehérje esetében, ebből négy volt az mrns változással megegyező irányú. 8. Az inváziós spektrum prognosztikai szerepének vizsgálata GBM-ben A tumorok lebenyi lokalizációjában és a daganat oldaliságában nem mutatkozott szignifikáns különbség a két eltérő túlélési csoportban (p = 0,52, ill. p = 0,75). A daganatok legnagyobb átmérője átlagosan 49,3±20,8 mm volt az A csoportban, 43,5±17,7 mm a B csoportban, a két csoportban a daganatok átlagos mérete nem különbözött egymástól szignifikánsan (p = 0,42). A 20 ECM alkotó expresszióját együttesen vizsgálva azonban az egyes csoportokra jellemző inváziós mintázat, azaz inváziós spektrum hozható létre, melynek statisztikai osztályozó algoritmusok elemzésével specifikus és szignifikáns eltérés igazolható a különböző túlélést mutató betegcsoportok között. A csoport-összehasonlítást végző tesztek emellett bizonyos molekulák kulcsszerepét is meghatározták, melyek együttes expresszióváltozása a szignifikáns különbséghez nélkülözhetetlenek. A két különböző betegcsoportban a brevikán és az integrin-β1 expressziós szintje tűnik jelentősnek a tumorok invazivitása és a várható túlélés alakulása szempontjából. Az elemző program a minták 85,2%-át azonosította helyesen, a módszer szenzitivitása 0,852; pozitív prediktív értéke 0,858 volt. Az elemzések során tehát egyértelműen megállapítható, hogy a molekulák inváziós spektruma és a várható túlélés jól igazolható összefüggést mutat. MEGBESZÉLÉS 1. A jelenlegi onkoterápia jelentőségének meghatározása glioblasztóma esetében saját beteganyagon Mivel a glioblasztómás betegek kezelési protokollja a 2006-ban bevezetett kemoterápiás készítmények rutinszerű alkalmazásával jelentősen megváltozott, és a túlélési paraméterek is sok tekintetben módosultak, felmerült az igény a glioblasztómás betegek kezeléstől függő túlélési esélyeinek összehasonlítására valamint az idegsebészeti, klinikai szempontból meghatározható prognosztikai paraméterek újrabecsülésére. Továbbá megfogalmazódik a kérdés, hogy a szisztémás hatású kemoterápiás készítményekkel elért eredmények megváltoztatják-e a műtéti radikalitás kedvező hatását célzó teljes tumorexstirpáció jelentőségét? Az onkoterápia hatékonyságának ismeretében átértékelődik-e bizonyos klinikai paraméterek prognosztikai jelentősége? 14

15 A DE KK Idegsebészeti Klinikán 2002 és 2012 között operált 104 glioblasztómás beteg kórlefolyását elemeztük a különböző kezelési metódusok hatékonyságának és a klinikai paraméterek prognosztikai szerepének megítélésére. A klinikai paraméterekkel kapcsolatos megfigyeléseink alapján elmondhatjuk, hogy a jó preoperatív Karnofsky pontszámú, jó általános állapotú betegek esetében a beteg neme, kora, a daganat oldalisága, mérete és lokalizációja önálló prognosztikai faktorként nem szerepeltethető. A műtét radikalitása a kombinált kemo-irradiácós kezelésben részesült csoportban kedvezően befolyásolta a teljes túlélést, de a többi csoportban nem igazolódott statisztikai összefüggés a műtét típusa és a túlélés között. Mivel azonban a posztoperatív kezelést a KPS pontszám és a neurológiai status egyértelműen befolyásolja, megállapítható, hogy a jó posztoperatív státusz megőrzése a túlélés szempontjából nagyobb jelentőségű, mint a műtéti reszekció kiterjedtsége. Ezért magas műtéti rizikót jelentő tumorlokalizáció esetében csak biztonságosan elvégezhető mértékű parciális reszekció ajánlható. Kiemelendő, hogy sem a csak sugárterápiát kapott betegek esetében, sem kemoterápiával kombinált kezelés esetében a tumorméret önmagában nem volt statisztikailag igazolható befolyással a túlélésre. Eredményeink amellett szólnak, hogy a daganatellenes kezelést képviselő irradiáció, ill. kemoterápia hatása tumormérettől függetlenül is képes kifejteni hatását. A különböző kezelési metódusok effektivitásával kapcsolatban saját tapasztalataink szerint a palliatív radioterápiának progressziómentes túlélést szignifikánsan befolyásoló hatása nem igazolható. Mivel a palliatív sugárkezelés által nyújtott túlélés tartamára vonatkozó hatás nagyrészt a progresszió utáni rossz neurológiai állapotra vonatkozik, effektivitása erősen kétséges. A konkuráló kemo-irradiácós kezelést követő bevacizumab monoterápiában részesülő betegek (RT+TMZ+BC) túlélése szintén szignifikánsan hosszabb volt az összes többi csoporthoz képest, de ha közelebbről megvizsgáljuk a konkuráló kezelésben részesült betegek (RT+TMZ) adataihoz képest elért eredményeket, a különbség már nem lesz statisztikailag definitív. Ugyanis a RT+TMZ és a RT+TMZ+BC csoport betegeinek a progresszióig eltelt ideje 8,4 hónap versus 11,8 hónap, melyek között fennálló 3,4 hónap különbség a két csoport teljes túlélése közötti 6,9 hónapot 3,5 hónapra csökkenti. Ez a különbség a két terápia között azonban nem tekinthető szignifikánsnak. A két csoport progresszióig eltelt idejében észlelt jelentős különbség magyarázata feltehetően abban rejlik, hogy bevacizumab kezelésben csak a jó neurológiai állapotú, és progresszió ellenére min. KPS 70 ponttal rendelkező betegek részesülhetnek, ami tulajdonképpen egy előzetes szelekciót eredményez a lassúbb lefolyású, kemoterápiára jobban reagáló betegek javára. Összességében tehát annak ellenére, hogy a bevacizumab kezelésben részesült csoport esetében a teljes túlélés egyértelműen hosszabb, mint a bevacizumab kezelést nem kapott betegek esetében, a különbséget statisztikailag igazolni nem lehet. 2. Prediktív markerek meghatározása saját beteganyagon: az 1p19q kodeléció klinikai relevanciája oligoasztrocitómákban és oligodendrogliómákban A gliómákat sokáig rezisztensnek tartották kemo- illetve radioterápiára, de mára egyértelművé vált, hogy a minél korábban megkezdett onkoterápia kulcsfontosságú a progressziómentes és teljes túlélés szempontjából. A gliómák onkoterápiás indikációjának és kezelési tervének felállítása állandó kihívást jelent a neuro-onkológusok számára, hiszen a kiindulási alapként használt fő szövettani csoportosítás és grádusbeosztás a tapasztalatok alapján igen heterogén csoportot képez. Nagy volt az igény tehát olyan prognosztikai marker vizsgálatának a bevezetésére, melynek segítségével a posztoperatív onkoterápia egyértelműen meghatározható. Végül a genetikai kutatások vezettek eredményre és ma már az 1p19q 15

16 kodeléció (mely a tumor kemoszenzitív jellegét valószínűsíti) vizsgálata potenciális prognosztikai és klinikai jelentősége miatt a nemzetközi irodalomban az oligodendroglia komponensű daganatok esetén a rutinszerűen javasolt vizsgálatok közé tartozik. Eredményeink alapján az oligodendroglia komponensű gliómák vonatkozásában arra a következtetésekre jutottunk, hogy az alacsonyabb grádusú gliómákban gyakrabban fordult elő a jobb prognózist jelentő 1p/19q-kodeléció, mint a magasabb grádusúakban; a III-as grádusú daganatokban a kor előrehaladtával csökkent a kemoterápiára érzékeny, jobb prognózisú betegek aránya; az 1p19q kodeléció előfordulási gyakorisága gliómákban asztrocita komponens esetén kisebb, mint oligodendrogliómákban valamint, hogy az 1p/19q-kodeléció recidívamentes túlélésre vonatkozó pozitív prognosztikai szerepe elsősorban III-as grádusú oligodendrogliómákra vonatkozik. Jóllehet az 1p/19q-kodeléció jelentősége még nem vonult be a rutin betegellátás gondolatmenetébe, tanulmányunk eredményeképpen prognosztikai szerepét klinikai adatelemzéssel saját beteganyagon is meg tudtuk erősíteni. Továbbá, az 1p19q státusznak a kemoterápiára való érzékenységet jellemző szerepét tekintve az oligodendroglia komponensű tumorok esetében az onkoterápia megválasztásában betöltött prediktív funkciója is alátámasztást nyert. 3. A temozolomid szérum- és intratumorális koncentrációjának meghatározása Jelenleg az egyetlen rutinszerűen adott első vonalbeli kemoterapeutikum a GBM terápiájában a TMZ, melynek glioblasztómás beteg vérmintáiban, humán agyszövetben vagy daganatszövetben elért lokális koncentrációjáról az irodalomban nem találhatók direkt mérésből származó adatok. Az elmúlt két évtizedben, a CE hatékony és sokoldalú szeparációs eszközzé vált magas felbontási képességének, továbbá annak köszönhetően, hogy képes igen kis mennyiséget detektálni még komplex (biológiai) mátrixokban is, de közismert előnyeinek ellenére sem volt eddig olyan tanulmány, amely a TMZ és annak lebomlási termékeinek CEval kivitelezett analíziséről számolt volna be. MEKC-t alkalmazva glioblasztómás beteg szérumának TMZ koncentrációját monitoroztuk egyszeri 400 mg-os per os dózis után. Vizsgálataink során igazolni tudtuk, hogy a MEKC technika UV spektrofotometriás detekcióval jól alkalmazható a TMZ in vivo direkt meghatározására daganatos betegek szérumában. Méréseink alapján elmondhatjuk, hogy sikerült glioblasztómás betegek vérében a TMZ és lebomlási termékeinek (MTIC és AIC) mennyiségét és koncentrációgörbéjét megfelelő pontossággal meghatározni. Eredményeink alapján a sugárkezelést a TMZ bevétele utáni 1-2 óra közötti intervallumban javasolt elvégezni. A gyógyszerek intratumorális lokális koncentrációjának ismerete kulcsfontosságú lehet a gyógyszer hatékonyságának és akkumulációjának meghatározásához. A MEKC hasznosnak bizonyult agydaganatminták mérésének esetében is. A jelen kutatásban viszonylag kevés előkészületi folyamatot alkalmaztunk és csupán 0.8 g-os minta (tumor) elegendő volt a prekoncentrációhoz és analízishez. Tanulmányunkban előszöz az irodalomban sikerült a TMZ lokális intratumorális koncentrációját humán glioblasztómában meghatározni. Ennek során kidolgoztuk a szilárd halmazállapotú tumorállomány CE-val történő meghatározásának technikáját, mely az irodalomban szintén novumnak számít. Az általunk detektált érték a korábbi közlésekben található indirekt számított értékeknél egyértelműen alacsonyabbnak bizonyult. A jelenlegi kemoterápia során elérhető intratumorális gyógyszerszint további, magasabb lokális koncentráció biztosítására alkalmas készítmények iránti igényt alapoz meg. 16

ASZTROCITÓMÁK INVAZIVITÁSÁNAK SZEREPE A SZEMÉLYRE SZABOTT ONKOTERÁPIÁBAN MTA DOKTORI ÉRTEKEZÉS. Dr. Klekner Álmos

ASZTROCITÓMÁK INVAZIVITÁSÁNAK SZEREPE A SZEMÉLYRE SZABOTT ONKOTERÁPIÁBAN MTA DOKTORI ÉRTEKEZÉS. Dr. Klekner Álmos ASZTROCITÓMÁK INVAZIVITÁSÁNAK SZEREPE A SZEMÉLYRE SZABOTT ONKOTERÁPIÁBAN MTA DOKTORI ÉRTEKEZÉS Dr. Klekner Álmos DEBRECENI EGYETEM KLINIKAI KÖZPONT IDEGSEBÉSZETI KLINIKA Debrecen, 2016 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Az Idegsebészeti Szövetbank jelentősége a neuro-onkológiai kutatásokban

Az Idegsebészeti Szövetbank jelentősége a neuro-onkológiai kutatásokban Az Idegsebészeti Szövetbank jelentősége a neuro-onkológiai kutatásokban Augusta - Idegsebészet Klekner Álmos 1, Bognár László 1,2 1 Debreceni Egyetem, OEC, Idegsebészeti Klinika, Debrecen 2 Országos Idegsebészeti

Részletesebben

Kutatóhely: Debreceni Egyetem, Orvos- és Egészségtudományi Centrum, Idegsebészeti Klinika, Debrecen, 4012, Nagyerdei krt. 98.

Kutatóhely: Debreceni Egyetem, Orvos- és Egészségtudományi Centrum, Idegsebészeti Klinika, Debrecen, 4012, Nagyerdei krt. 98. OTKA kutatási szakmai zárójelentés OTKA nyilvántartási szám: F 049050 A kutatási támogatás címe: Az epidermal growth factor receptorok és az integrinek tumorinvázióban betöltött szerepének vizsgálata intrakraniális

Részletesebben

Norvég Finanszírozási Mechanizmus által támogatott projekt HU-0115/NA/2008-3/ÖP-9 ÚJ TERÁPIÁS CÉLPONTOK AZONOSÍTÁSA GENOMIKAI MÓDSZEREKKEL

Norvég Finanszírozási Mechanizmus által támogatott projekt HU-0115/NA/2008-3/ÖP-9 ÚJ TERÁPIÁS CÉLPONTOK AZONOSÍTÁSA GENOMIKAI MÓDSZEREKKEL Norvég Finanszírozási Mechanizmus által támogatott projekt HU-0115/NA/2008-3/ÖP-9 ÚJ TERÁPIÁS CÉLPONTOK AZONOSÍTÁSA GENOMIKAI MÓDSZEREKKEL KÖZÖS STRATÉGIA KIFEJLESZTÉSE MOLEKULÁRIS MÓDSZEREK ALKALMAZÁSÁVAL

Részletesebben

XIII./5. fejezet: Terápia

XIII./5. fejezet: Terápia XIII./5. fejezet: Terápia A betegek kezelésekor a sebészi kezelés, a kemoterápia (klasszikus citotoxikus és a biológiai terápia), a radioterápia és ezek együttes alkalmazása egyaránt szóba jön. A gégének

Részletesebben

Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei

Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei . Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei Tüdőrák agyi metasztázisa és intrakraniális agydaganatok peritumorális invazivitásának összehasonlítása az extracelluláris mátrix komponensek expressziójának

Részletesebben

Opponensi vélemény dr. Klekner Álmos Asztrocitómák invazivitásának szerepe a személyre szabott onkoterápiában c. MTA doktori disszertációjáról

Opponensi vélemény dr. Klekner Álmos Asztrocitómák invazivitásának szerepe a személyre szabott onkoterápiában c. MTA doktori disszertációjáról Opponensi vélemény dr. Klekner Álmos Asztrocitómák invazivitásának szerepe a személyre szabott onkoterápiában c. MTA doktori disszertációjáról A leggyakoribb agydaganatok a gliális tumorok. Ha szó szerint

Részletesebben

Eredményes temozolamid kezelés 2 esete glioblasztómás betegeknél

Eredményes temozolamid kezelés 2 esete glioblasztómás betegeknél Eredményes temozolamid kezelés 2 esete glioblasztómás betegeknél Dr. Mangel László 1,2, Prof. Dr. Dóczi Tamás 3, Dr. Balogh Zsolt 4, Dr. Lövey József 2, Dr. Sipos László 5 Pécsi Tudományegyetem, Onkoterápiás

Részletesebben

Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei A GLIOBLASZTÓMA JELENLEGI TERÁPIÁS KORLÁTAINAK ÖSSZEFÜGGÉSEI AZ EXTRACELLULÁRIS MÁTRIX ÖSSZETÉTELÉVEL

Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei A GLIOBLASZTÓMA JELENLEGI TERÁPIÁS KORLÁTAINAK ÖSSZEFÜGGÉSEI AZ EXTRACELLULÁRIS MÁTRIX ÖSSZETÉTELÉVEL Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei A GLIOBLASZTÓMA JELENLEGI TERÁPIÁS KORLÁTAINAK ÖSSZEFÜGGÉSEI AZ EXTRACELLULÁRIS MÁTRIX ÖSSZETÉTELÉVEL Dr. Hutóczki Gábor Témavezető: Prof. Dr. Bognár László DEBRECENI

Részletesebben

Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen

Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen Azonosító szám: Az orvosi biotechnológiai mesterképzés

Részletesebben

MAGYOT évi Tudományos Szimpóziuma Május 5-6, Budapest

MAGYOT évi Tudományos Szimpóziuma Május 5-6, Budapest MAGYOT 2017. évi Tudományos Szimpóziuma Május 5-6, Budapest A petefészekrákok kezelésében nem régen került bevezetésre egy újabb fenntartó kezelés BRCA mutációt hordozó (szomatikus vagy germinális) magas

Részletesebben

Tüdő adenocarcinomásbetegek agyi áttéteiben jelenlévő immunsejtek, valamint a PD-L1 és PD-1 fehérjék túlélésre gyakorolt hatása

Tüdő adenocarcinomásbetegek agyi áttéteiben jelenlévő immunsejtek, valamint a PD-L1 és PD-1 fehérjék túlélésre gyakorolt hatása Tüdő adenocarcinomásbetegek agyi áttéteiben jelenlévő immunsejtek, valamint a és PD-1 fehérjék túlélésre gyakorolt hatása Téglási Vanda, MoldvayJudit, Fábián Katalin, Csala Irén, PipekOrsolya, Bagó Attila,

Részletesebben

Emlőtumor agyi áttéteinek korszerű kezelése: a tumorválasz és extracraniális progresszió

Emlőtumor agyi áttéteinek korszerű kezelése: a tumorválasz és extracraniális progresszió Emlőtumor agyi áttéteinek korszerű kezelése: a tumorválasz és extracraniális progresszió összefüggései Szentmártoni Gy., Zergényi É., Torgyík L., Tóth A., Szita A., Dank M. SE Radiológiai és Onkoterápiás

Részletesebben

- myxopapillary ependymoma - subependymoma

- myxopapillary ependymoma - subependymoma NEURO-ONKOLÓGIA Tantermi előadás kivonata ÁOK V.évf. számára Klinikai Onkológia képzésén belül Dr. Klekner Álmos DEOEC, Idegsebészeti Klinika AZ AGYDAGANATOK WHO BEOSZTÁSA 1. tumors of neuroepithelial

Részletesebben

Hivatalos Bírálat Dr. Gődény Mária

Hivatalos Bírálat Dr. Gődény Mária Hivatalos Bírálat Dr. Gődény Mária:,,Multiparametrikus MR vizsgálat prognosztikai és prediktív faktorokat meghatározó szerepe fej-nyaki tumoroknál, valamint a kismedence főbb daganat csoportjaiban című

Részletesebben

Bevacizumab kombinációval elért hosszútávú remissziók metasztatikus colorectális carcinomában

Bevacizumab kombinációval elért hosszútávú remissziók metasztatikus colorectális carcinomában Bevacizumab kombinációval elért hosszútávú remissziók metasztatikus colorectális carcinomában G E LE N C S É R V I K TÓ R I A, B O É R K ATA LI N SZ E N T MA RGIT KÓ RH Á Z, O N KO LÓ GIA MAGYOT, 2016.05.05

Részletesebben

ÚJDONSÁGOK ELŐREHALADOTT NEM KISSEJTES TÜDŐRÁK KOMPLEX ONKOLÓGIAI KEZELÉSÉBEN

ÚJDONSÁGOK ELŐREHALADOTT NEM KISSEJTES TÜDŐRÁK KOMPLEX ONKOLÓGIAI KEZELÉSÉBEN ÚJDONSÁGOK ELŐREHALADOTT NEM KISSEJTES TÜDŐRÁK KOMPLEX ONKOLÓGIAI KEZELÉSÉBEN Ph.D. Tézis /rövidített változat/ Dr. Maráz Anikó Témavezető: Dr. Hideghéty Katalin, Ph.D. Szegedi Tudományegyetem Általános

Részletesebben

Lymphoma sejtvonalak és gyerekkori leukémia (ALL) sejtek mikro RNS (mir) profiljának vizsgálata

Lymphoma sejtvonalak és gyerekkori leukémia (ALL) sejtek mikro RNS (mir) profiljának vizsgálata Lymphoma sejtvonalak és gyerekkori leukémia (ALL) sejtek mikro RNS (mir) profiljának vizsgálata Dr. Nemes Karolina, Márk Ágnes, Dr. Hajdu Melinda, Csorba Gézáné, Dr. Kopper László, Dr. Csóka Monika, Dr.

Részletesebben

Sentinel nyirokcsomó biopszia szájüregi laphámrák esetén

Sentinel nyirokcsomó biopszia szájüregi laphámrák esetén Sentinel nyirokcsomó biopszia szájüregi laphámrák esetén Dr. Patkó Tamás, dr. Koltai Pál, dr. Remenár Éva, dr. Boér András Országos Onkológiai Intézet Fej-nyak-állcsont és Rekonstrukciós Sebészeti Osztály

Részletesebben

Dr. Büki András Professzor Úr bírálatában szereplő kérdésekre adott válaszok

Dr. Büki András Professzor Úr bírálatában szereplő kérdésekre adott válaszok Dr. Büki András Professzor Úr bírálatában szereplő kérdésekre adott válaszok (Klekner Álmos: Asztrocitómák invazivitásának szerepe a személyre szabott onkoterápiában című MTA doktori munka vonatkozásában)

Részletesebben

A NEURO-ONKOLÓGIA ALAPJAI

A NEURO-ONKOLÓGIA ALAPJAI A NEURO-ONKOLÓGIA ALAPJAI Dr. Klekner Álmos egyetemi docens DEOEC IDEGSEBÉSZETI KLINIKA 2016 A KIR DAGANATOK KLASSZIFIKÁCIÓJÁNAK SZEMPONTJAI 1. Szövettan: - Sejt eredet (pl. primer tumor vagy metasztázis)

Részletesebben

A keringı tumor markerek klinikai alkalmazásának aktuális kérdései és irányelvei

A keringı tumor markerek klinikai alkalmazásának aktuális kérdései és irányelvei A keringı tumor markerek klinikai alkalmazásának aktuális kérdései és irányelvei A TM vizsgálatok alapkérdései A vizsgálatok célja, információértéke? Az alkalmazás területei? Hogyan válasszuk ki az alkalmazott

Részletesebben

Metasztatikus HER2+ emlőrák kezelése: pertuzumab-trasztuzumab és docetaxel kombinációval szerzett tapasztalataink esetismertetés kapcsán

Metasztatikus HER2+ emlőrák kezelése: pertuzumab-trasztuzumab és docetaxel kombinációval szerzett tapasztalataink esetismertetés kapcsán Metasztatikus HER2+ emlőrák kezelése: pertuzumab-trasztuzumab és docetaxel kombinációval szerzett tapasztalataink esetismertetés kapcsán Dr. Gelencsér Viktória, Dr. Boér Katalin Szent Margit Kórház, Onkológiai

Részletesebben

Agydaganatok Sebészi neuroonkológia. Dr. Bagó Attila, Ph.D. Orsz. Klin. Idegtudományi Int. Neuroonkológiai Osztály Amerikai út.

Agydaganatok Sebészi neuroonkológia. Dr. Bagó Attila, Ph.D. Orsz. Klin. Idegtudományi Int. Neuroonkológiai Osztály Amerikai út. Agydaganatok Sebészi neuroonkológia Dr. Bagó Attila, Ph.D. Orsz. Klin. Idegtudományi Int. Neuroonkológiai Osztály Amerikai út. Neuro-onkológia Központi idegrendszeri daganatok komplex kezelése IDEGSEBÉSZET

Részletesebben

Gyógyszeres kezelések

Gyógyszeres kezelések Gyógyszeres kezelések Az osteogenesis imperfecta gyógyszeres kezelésében számos szert kipróbáltak az elmúlt évtizedekben, de átütő eredménnyel egyik se szolgált. A fluorid kezelés alkalmazása osteogenesis

Részletesebben

Genomikai Medicina és Ritka Betegségek Intézete Semmelweis Egyetem

Genomikai Medicina és Ritka Betegségek Intézete Semmelweis Egyetem Tisztelt Hölgyem, Tisztelt Uram! Örömmel jelentjük be Önöknek, hogy a Genomikai Medicina és Ritka Betegségek Intézetének egyik új projektje azon betegségek genetikai hátterének feltérképezésére irányul,

Részletesebben

Esetbemutatás. Dr. Iván Mária Uzsoki Kórház 2013.11.07.

Esetbemutatás. Dr. Iván Mária Uzsoki Kórház 2013.11.07. Esetbemutatás Dr. Iván Mária Uzsoki Kórház 2013.11.07. Esetbemutatás I. 26 éves férfi 6 héttel korábban bal oldali herében elváltozást észlelt,majd 3 héttel később haemoptoe miatt kereste fel orvosát antibiotikumos

Részletesebben

Humán genom variációk single nucleotide polymorphism (SNP)

Humán genom variációk single nucleotide polymorphism (SNP) Humán genom variációk single nucleotide polymorphism (SNP) A genom ~ 97 %-a két különböző egyedben teljesen azonos ~ 1% különbség: SNP miatt ~2% különbség: kópiaszámbeli eltérés, deléciók miatt 11-12 millió

Részletesebben

A krónikus myeloid leukémia kezelésének finanszírozási protokollja (eljárásrend)

A krónikus myeloid leukémia kezelésének finanszírozási protokollja (eljárásrend) A krónikus myeloid leukémia kezelésének finanszírozási protokollja (eljárásrend) Országos Egészségbiztosítási Pénztár Elemzési, Orvosszakértői és Szakmai Ellenőrzési Főosztály Budapest, 2013. június 26.

Részletesebben

A ROSSZ PROGNÓZISÚ GYERMEKKORI SZOLID TUMOROK VIZSGÁLATA. Dr. Győrffy Balázs

A ROSSZ PROGNÓZISÚ GYERMEKKORI SZOLID TUMOROK VIZSGÁLATA. Dr. Győrffy Balázs A ROSSZ PROGNÓZISÚ GYERMEKKORI SZOLID TUMOROK VIZSGÁLATA Dr. Győrffy Balázs ELŐADÁS ÁTTEKINTÉSE 1. Elmélet Gyermekkori tumorok Központi idegrendszer tumorai 2. Kutatás szakmai koncepciója 3. Együttműködés

Részletesebben

A sugárterápia szerepe a daganatok kezelésében

A sugárterápia szerepe a daganatok kezelésében A sugárterápia szerepe a daganatok kezelésében Dr. Horváth Ákos DEOEC Sugárterápia Tanszék A sugárterápia szerepe a daganatok kezelésében Onkoterápiás lehetőségek: Lokális: - sebészet - sugárterápia -

Részletesebben

Különböző grádusú astrocytomák extracelluláris mátrix összetételének vizsgálata

Különböző grádusú astrocytomák extracelluláris mátrix összetételének vizsgálata EGYETEMI DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS Különböző grádusú astrocytomák extracelluláris mátrix összetételének vizsgálata Dr. Virga József Témavezető: Dr. Klekner Álmos DEBRECENI EGYETEM Idegtudományi Doktori Iskola

Részletesebben

In Situ Hibridizáció a pathologiai diagnosztikában és ami mögötte van.

In Situ Hibridizáció a pathologiai diagnosztikában és ami mögötte van. In Situ Hibridizáció a pathologiai diagnosztikában és ami mögötte van. Kneif Józsefné PTE KK Pathologiai Intézet Budapest 2017. 05. 26 Kromoszóma rendellenesség kimutatás PCR technika: izolált nukleinsavak

Részletesebben

Colorectalis carcinomában szenvedő betegek postoperatív öt éves követése

Colorectalis carcinomában szenvedő betegek postoperatív öt éves követése Colorectalis carcinomában szenvedő betegek postoperatív öt éves követése Kegyes Lászlóné 1, Némethné Lesó Zita 1, Varga Sándor Attiláné 1, Barna T. Katalin 1, Rombauer Edit 2 Dunaújvárosi Prodia Központi

Részletesebben

y ij = µ + α i + e ij

y ij = µ + α i + e ij Elmélet STATISZTIKA 3. Előadás Variancia-analízis Lineáris modellek A magyarázat a függő változó teljes heterogenitásának két részre bontását jelenti. A teljes heterogenitás egyik része az, amelynek okai

Részletesebben

Terápiás ablak. Ionizáló sugárzás. Sugárterápia. Röntgen sugárzás. Radioaktív izotópok

Terápiás ablak. Ionizáló sugárzás. Sugárterápia. Röntgen sugárzás. Radioaktív izotópok Ionizáló sugárzás Sugárterápia Lövey József Országos Onkológiai Intézet SE Radiológiai és Onkoterápiás Klinika Budapest Az elnyelt sugárzás mértékegysége J/kg = Gray 100 % Terápiás ablak T C P N T C P

Részletesebben

Hipotézis STATISZTIKA. Kétmintás hipotézisek. Munkahipotézis (H a ) Tematika. Tudományos hipotézis. 1. Előadás. Hipotézisvizsgálatok

Hipotézis STATISZTIKA. Kétmintás hipotézisek. Munkahipotézis (H a ) Tematika. Tudományos hipotézis. 1. Előadás. Hipotézisvizsgálatok STATISZTIKA 1. Előadás Hipotézisvizsgálatok Tematika 1. Hipotézis vizsgálatok 2. t-próbák 3. Variancia-analízis 4. A variancia-analízis validálása, erőfüggvény 5. Korreláció számítás 6. Kétváltozós lineáris

Részletesebben

A tüdőrák agyi metasztázisainak komplex kezelése az onkopulmonológus szemszögéből

A tüdőrák agyi metasztázisainak komplex kezelése az onkopulmonológus szemszögéből A tüdőrák agyi metasztázisainak komplex kezelése az onkopulmonológus szemszögéből Ostoros Gyula Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet 2007. október 6. Az onkológia jelenlegi legnagyobb kihívása

Részletesebben

A GI daganatok onkológiai kezelésének alapelvei. dr Lohinszky Júlia SE II. sz Belgyógyászati Klinika

A GI daganatok onkológiai kezelésének alapelvei. dr Lohinszky Júlia SE II. sz Belgyógyászati Klinika A GI daganatok onkológiai kezelésének alapelvei dr Lohinszky Júlia SE II. sz Belgyógyászati Klinika Onkológiai ellátás Jelentősége Elvei Szemléletváltás szükségessége Klinikai onkológia Kemoterápia kit,

Részletesebben

A bőrmelanoma kezelésének módjai. Dr. Forgács Balázs Bőrgyógyászati Osztály

A bőrmelanoma kezelésének módjai. Dr. Forgács Balázs Bőrgyógyászati Osztály A bőrmelanoma kezelésének módjai Dr. Forgács Balázs Bőrgyógyászati Osztály Melanoma TNM (AJCC VIII.) A melanoma kezelés alapja (T:tumor, N:nyirokcsomó, M:metasztázis) T: Breslow érték a legközelebbi 0,1

Részletesebben

Gasztrointesztinális tumorok. Esetbemutatások

Gasztrointesztinális tumorok. Esetbemutatások Gasztrointesztinális tumorok Esetbemutatások 1. Eset: 54 éves férfibeteg 1997 jul.-ban sigma tumor miatt sigma resectio. Szövettan: adenocc. G3, pt3, pn0 (5 nyirokcsomóból) pn0, kevés eltávolított nycs.

Részletesebben

Sugárterápia. Ionizáló sugárzások elnyelődésének következményei. Konzultáció: minden hétfőn 15 órakor. 1. Fizikai történések

Sugárterápia. Ionizáló sugárzások elnyelődésének következményei. Konzultáció: minden hétfőn 15 órakor. 1. Fizikai történések Sugárterápia 40% 35% 30% 25% 20% 15% % 5% 0% 2014/2015. tanév FOK biofizika kollokvium jegyspektruma 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 Konzultáció: minden hétfőn 15 órakor Ionizáló sugárzások elnyelődésének következményei

Részletesebben

A.) Biopsziás mintavétel lehetőségei és a biopsziás anyagok kezelésével kapcsolatos tudnivalók.

A.) Biopsziás mintavétel lehetőségei és a biopsziás anyagok kezelésével kapcsolatos tudnivalók. II./2.5. fejezet: Daganatok szövettani diagnosztikája Kulka Janina Ebben a fejezetben a daganatból történő szövettani mintavétel lehetőségeit és értékelését, illetve értékének korlátait, valamint a sebészeti

Részletesebben

STATISZTIKA. A maradék független a kezelés és blokk hatástól. Maradékok leíró statisztikája. 4. A modell érvényességének ellenőrzése

STATISZTIKA. A maradék független a kezelés és blokk hatástól. Maradékok leíró statisztikája. 4. A modell érvényességének ellenőrzése 4. A modell érvényességének ellenőrzése STATISZTIKA 4. Előadás Variancia-analízis Lineáris modellek 1. Függetlenség 2. Normális eloszlás 3. Azonos varianciák A maradék független a kezelés és blokk hatástól

Részletesebben

OPPONENSI VÉLEMÉNY. Dr. Kulka Janina MTA doktori értekezéséről

OPPONENSI VÉLEMÉNY. Dr. Kulka Janina MTA doktori értekezéséről 1 OPPONENSI VÉLEMÉNY Dr. Kulka Janina MTA doktori értekezéséről Az értekezés témaválasztása korszerű és megfelel a XXI. századi emlő onkológia elvárásainak. A patológusok szerepe az emlőrák kórismézésében

Részletesebben

Sugárterápia. Ionizáló sugárzások elnyelődésének következményei

Sugárterápia. Ionizáló sugárzások elnyelődésének következményei Sugárterápia Sugárterápia: ionizáló sugárzások klinikai alkalmazása malignus daganatok eltávolításában. A sugárkezelés során célunk az ionizáló sugárzás terápiás dózisának elérése a kezelt daganatban a

Részletesebben

Egyénre szabott terápiás választás myeloma multiplexben

Egyénre szabott terápiás választás myeloma multiplexben Egyénre szabott terápiás választás myeloma multiplexben Dr. Mikala Gábor Főv. Önk. Egy. Szt István és Szent László Kórház Haematológiai és Őssejt-Transzplantációs Osztály Mit kell tudni a myelomáról? Csontvelőből

Részletesebben

Célzott terápiás diagnosztika Semmelweis Egyetem I.sz. Pathologiai és Kísérleti Rákkutató Intézet, Budapest Tamási Anna, Dr.

Célzott terápiás diagnosztika Semmelweis Egyetem I.sz. Pathologiai és Kísérleti Rákkutató Intézet, Budapest Tamási Anna, Dr. Célzott terápiás diagnosztika Semmelweis Egyetem I.sz. Pathologiai és Kísérleti Rákkutató Intézet, Budapest Tamási Anna, Dr. Krenács Tibor KROMAT Dako szeminárium 2017. Napjainkban egyre nagyobb teret

Részletesebben

A vesedaganatok sebészi kezelése

A vesedaganatok sebészi kezelése A vesedaganatok sebészi kezelése Szendrői Attila Semmelweis Egyetem, Urológiai Klinika és Uroonkológiai Centrum Az Európai Urológus Testület képzőhelye Robson elvek (1963) Nincs szisztémás kezelés -radikális

Részletesebben

A harkányi gyógyvízzel végzett vizsgálataink eredményei psoriasisban között. Dr. Hortobágyi Judit

A harkányi gyógyvízzel végzett vizsgálataink eredményei psoriasisban között. Dr. Hortobágyi Judit A harkányi gyógyvízzel végzett vizsgálataink eredményei psoriasisban 2007-2011 között Dr. Hortobágyi Judit Pikkelysömörre gyakorolt hatása 2007-től 2009-ig 1. Lokális hatása 2. Szisztémás hatása 3. Állatkísérlet

Részletesebben

OncotypeDX Korai emlőrák és a genetika biztosan mindent tudunk betegünkről a helyes terápia megválasztásához? Boér Katalin

OncotypeDX Korai emlőrák és a genetika biztosan mindent tudunk betegünkről a helyes terápia megválasztásához? Boér Katalin OncotypeDX Korai emlőrák és a genetika biztosan mindent tudunk betegünkről a helyes terápia megválasztásához? Boér Katalin Korai HR+, HER2- emlőrák kezelése ormonterápia emoterápia - előnye 4,4% lasszikus

Részletesebben

Új terápiás lehetőségek helyzete. Dr. Varga Norbert Heim Pál Gyermekkórház Toxikológia és Anyagcsere Osztály

Új terápiás lehetőségek helyzete. Dr. Varga Norbert Heim Pál Gyermekkórház Toxikológia és Anyagcsere Osztály Új terápiás lehetőségek helyzete Dr. Varga Norbert Heim Pál Gyermekkórház Toxikológia és Anyagcsere Osztály Mucopolysaccharidosisok MPS I (Hurler-Scheie) Jelenleg elérhető oki terápiák Enzimpótló kezelés

Részletesebben

Sugárbiológiai ismeretek: LNT modell. Sztochasztikus hatások. Daganat epidemiológia. Dr. Sáfrány Géza OKK - OSSKI

Sugárbiológiai ismeretek: LNT modell. Sztochasztikus hatások. Daganat epidemiológia. Dr. Sáfrány Géza OKK - OSSKI Sugárbiológiai ismeretek: LNT modell. Sztochasztikus hatások. Daganat epidemiológia Dr. Sáfrány Géza OKK - OSSKI Az ionizáló sugárzás biológiai hatásai Determinisztikus hatás Sztochasztikus hatás Sugársérülések

Részletesebben

Biológiai módszerek alkalmazása környezeti hatások okozta terhelések kimutatására

Biológiai módszerek alkalmazása környezeti hatások okozta terhelések kimutatására Szalma Katalin Biológiai módszerek alkalmazása környezeti hatások okozta terhelések kimutatására Témavezető: Dr. Turai István, OSSKI Budapest, 2010. október 4. Az ionizáló sugárzás sejt kölcsönhatása Antone

Részletesebben

A sejt és szövettani diagnosztika modern eszközei a diagnosztikában és terápiában. Cifra János. Tolna Megyei Balassa János Kórház, Pathologia Osztály

A sejt és szövettani diagnosztika modern eszközei a diagnosztikában és terápiában. Cifra János. Tolna Megyei Balassa János Kórház, Pathologia Osztály A sejt és szövettani diagnosztika modern eszközei a diagnosztikában és terápiában Cifra János Tolna Megyei Balassa János Kórház, Pathologia Osztály Szekszárd 2016. Május 6. Patológus feladatai Preoperatív

Részletesebben

HORMONKEZELÉSEK. A hormonkezelés típusai

HORMONKEZELÉSEK. A hormonkezelés típusai HORMONKEZELÉSEK A prosztatarák kialakulásában és progressziójában kulcsszerepük van a prosztatasejtek növekedését, működését és szaporodását elősegítő férfi nemi hormonoknak, az androgéneknek. Az androgének

Részletesebben

MÓDOSULT KEMOTERÁPIÁS PROTOKOLLOK

MÓDOSULT KEMOTERÁPIÁS PROTOKOLLOK MÓDOSULT KEMOTERÁPIÁS PROTOKOLLOK (2011. január 1-től) 7515* Kemoterápia, bevacizumab+folfox4 protokoll szerint... 1 7518* Kemoterápia, bevacizumab+xeliri protokoll szerint... 3 (2011. július 1-től) 7271*

Részletesebben

Romics Imre, Majoros Attila

Romics Imre, Majoros Attila Befolyásolja-e a pathológus gyakorlata a radicalis prostatectomia kapcsán észlelhető understaginget és undergradinget? Romics Imre, Majoros Attila Semmelweis Egyetem Urológiai Klinika Uroonkológiai centrum

Részletesebben

Hipotézis, sejtés STATISZTIKA. Kétmintás hipotézisek. Tudományos hipotézis. Munkahipotézis (H a ) Nullhipotézis (H 0 ) 11. Előadás

Hipotézis, sejtés STATISZTIKA. Kétmintás hipotézisek. Tudományos hipotézis. Munkahipotézis (H a ) Nullhipotézis (H 0 ) 11. Előadás STATISZTIKA Hipotézis, sejtés 11. Előadás Hipotézisvizsgálatok, nem paraméteres próbák Tudományos hipotézis Nullhipotézis felállítása (H 0 ): Kétmintás hipotézisek Munkahipotézis (H a ) Nullhipotézis (H

Részletesebben

Modern terápiás szemlélet az onkológiában

Modern terápiás szemlélet az onkológiában Modern terápiás szemlélet az onkológiában Dr. Horváth Anna Semmelweis Egyetem, III.Belgyógyászati Klinika Haemato-Onkológiai osztály Budapest, 1125. Kútvölgyi út 4. TERÁPIÁS SZEMLÉLET VÁLTOZÁSA AZ ONKOLÓGIÁBAN?

Részletesebben

Sebész szerepe az axilla ellátásában Mersich Tamás Uzsoki utcai Kórház Sebészeti-onkosebészeti Osztály 2014. május 24. Kecskemét Bevezetés A nyirokcsomók sebészi eltávolítása felel a legtöbb szövődményért

Részletesebben

II./3.3.2 fejezet:. A daganatok célzott kezelése

II./3.3.2 fejezet:. A daganatok célzott kezelése II./3.3.2 fejezet:. A daganatok célzott kezelése Kopper László A fejezet célja, hogy megismerje a hallgató a célzott terápiák lehetőségeit és a fejlesztés lényeges lépéseit. A fejezet teljesítését követően

Részletesebben

MALIGNUS AGYDAGANAT MIATT MŰTÖTT BETEGEK REHABILITÁCIÓJA

MALIGNUS AGYDAGANAT MIATT MŰTÖTT BETEGEK REHABILITÁCIÓJA MALIGNUS AGYDAGANAT MIATT MŰTÖTT BETEGEK REHABILITÁCIÓJA Nagy Helga, Tarjányi Szilvia, Dénes Zoltán OORI Agysérültek Rehabilitációs Osztálya Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet Semmelweis Egyetem Rehabilitációs

Részletesebben

Új lehetőségek a tumoros emlőanyagok patológiai feldolgozásában

Új lehetőségek a tumoros emlőanyagok patológiai feldolgozásában Új lehetőségek a tumoros emlőanyagok patológiai feldolgozásában Dr. Lippai Norbert Hetényi Géza Kórház, Szolnok Múlt és jelen Szakmai irányelvek a műtéti preparátumot az eltávolítás után azonnal (maximum

Részletesebben

Intelligens molekulákkal a rák ellen

Intelligens molekulákkal a rák ellen Intelligens molekulákkal a rák ellen Kotschy András Servier Kutatóintézet Rákkutatási kémiai osztály A rákos sejt Miben más Hogyan él túl Áttekintés Rákos sejtek célzott támadása sejtmérgekkel Fehérjék

Részletesebben

Semmelweis Egyetem Urológiai Klinika Budapest. European Board of Urology Certified Department

Semmelweis Egyetem Urológiai Klinika Budapest. European Board of Urology Certified Department Nem-izominvazív hólyagrák terápiája Dr. Riesz Péter Semmelweis Egyetem Urológiai Klinika Budapest European Board of Urology Certified Department A hólyagrák halálozása Magyarországon Halálesetek száma

Részletesebben

eljárásokkal Doktori tézisek Szatmári Tünde Semmelweis Egyetem Klinikai Orvostudományok Doktori Iskola Sugárterápia Program

eljárásokkal Doktori tézisek Szatmári Tünde Semmelweis Egyetem Klinikai Orvostudományok Doktori Iskola Sugárterápia Program Agydaganatok sugárterápia iránti érzékenységének növelése génterápiás eljárásokkal Doktori tézisek Szatmári Tünde Semmelweis Egyetem Klinikai Orvostudományok Doktori Iskola Sugárterápia Program Doktori

Részletesebben

szerepe a gasztrointesztinális

szerepe a gasztrointesztinális A calprotectin és egyéb biomarkerek szerepe a gasztrointesztinális gyulladásos betegségek differenciál diagnosztikájában 1 Halmainé Kiss Ilona, 2 Rutka Mariann, 1 Földesi Imre Szegedi Tudományegyetem 1

Részletesebben

III./5. GIST. Bevezetés. A fejezet felépítése. A.) Panaszok. B.) Anamnézis. Pápai Zsuzsanna

III./5. GIST. Bevezetés. A fejezet felépítése. A.) Panaszok. B.) Anamnézis. Pápai Zsuzsanna III./5. GIST Pápai Zsuzsanna A fejezet célja: a GIST daganatok epidemiológiájának, tüneteinek, diagnosztikájának valamint, kezelési lehetőségeinek áttekintése egy beteg esetének bemutatásán keresztül.

Részletesebben

A terápiaeredményesség kockázatának átvétele, megosztása

A terápiaeredményesség kockázatának átvétele, megosztása A terápiaeredményesség kockázatának átvétele, megosztása Dr. Bidló Judit Főosztályvezető Döntéshozói dilemma Klinikai vizsgálatok eredményei Hatásosság Biztonság Tolrálhatóság Életminőség Gazdasági kérdések

Részletesebben

Dr. Erőss Loránd, Dr. Entz László Országos Idegtudományi Intézet

Dr. Erőss Loránd, Dr. Entz László Országos Idegtudományi Intézet Molekuláris Medicina Mindenkinek Semmelweis Egyetem, Neurológiai Klinika 2012. December 4. Dr. Erőss Loránd, Dr. Entz László Országos Idegtudományi Intézet Felosztás Neurofibromatózis I. (Recklinghausen

Részletesebben

KARNYÚJTÁSNYIRA, MAGYARORSZÁGI

KARNYÚJTÁSNYIRA, MAGYARORSZÁGI KARNYÚJTÁSNYIRA, MAGYARORSZÁGI LABORATÓRIUMMAL KOCKÁZATMENTES GENETIKAI VIZSGÁLAT A MAGZATI KROMOSZÓMA-RENDELLENESSÉGEK KIMUTATÁSÁRA ÚJ KORSZAK A MAGZATI DIAGNOSZTIKÁBAN Ma már a várandós anya vérében

Részletesebben

Posztoperatív pitvarfibrilláció előfordulásának, prediktív faktorainak és rekurrenciájának vizsgálata korai kardiológiai rehabilitációs kezelés során

Posztoperatív pitvarfibrilláció előfordulásának, prediktív faktorainak és rekurrenciájának vizsgálata korai kardiológiai rehabilitációs kezelés során Posztoperatív pitvarfibrilláció előfordulásának, prediktív faktorainak és rekurrenciájának vizsgálata korai kardiológiai rehabilitációs kezelés során Dr.Homoródi Nóra 1, Szuromi Lilla 2, Szabó Szandra

Részletesebben

Caronax - 4 féle gombakivonatot tartalmazó étrend-kiegészítő

Caronax - 4 féle gombakivonatot tartalmazó étrend-kiegészítő Caronax - 4 féle gombakivonatot tartalmazó étrend-kiegészítő Tisztelettel köszöntöm a kedves érdeklődőt! A Max-Immun Kft. 2013 júliusában bízta meg cégünket az angliai székhelyű Bujtar Medical Ltd.-t (Company

Részletesebben

III./7.3. Nem kissejtes tüdőrák. Bevezetés. A fejezet felépítése. A.) Panaszok. Moldvay Judit

III./7.3. Nem kissejtes tüdőrák. Bevezetés. A fejezet felépítése. A.) Panaszok. Moldvay Judit III./7.3. Nem kissejtes tüdőrák Moldvay Judit A fejezet célja, hogy megismerje a hallgató a nem kissejtes tüdőrákok diagnosztizálásának és kezelésének főbb irányelveit. A fejezet teljesítését követően

Részletesebben

Tumorprogresszió és előrejelzése. Statisztikák. Statisztika - USA Megbetegedés / 10 leggyakoribb (2012)

Tumorprogresszió és előrejelzése. Statisztikák. Statisztika - USA Megbetegedés / 10 leggyakoribb (2012) Tumorprogresszió és előrejelzése 1. Statisztikák 2. Kezelési protokollok 3. Jövő 4. Teszt írása Megbetegedés / 1 leggyakoribb (212) Statisztikák Forrás: CA Halálozás / 1 leggyakoribb (212) Statisztika

Részletesebben

A tüdőcitológia jelentősége a tüdődaganatok neoadjuváns kezelésének tervezésében

A tüdőcitológia jelentősége a tüdődaganatok neoadjuváns kezelésének tervezésében A tüdőcitológia jelentősége a tüdődaganatok neoadjuváns kezelésének tervezésében Pápay Judit SE, I.sz.Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet 70. Patológus Kongresszus Siófok 2011. szept. 29 - okt.1.

Részletesebben

GNTP. Személyre Szabott Orvoslás (SZO) Munkacsoport. Kérdőív Értékelő Összefoglalás

GNTP. Személyre Szabott Orvoslás (SZO) Munkacsoport. Kérdőív Értékelő Összefoglalás GNTP Személyre Szabott Orvoslás (SZO) Munkacsoport Kérdőív Értékelő Összefoglalás Választ adott: 44 fő A válaszok megoszlása a válaszolók munkahelye szerint Személyre szabott orvoslás fogalma Kérdőív meghatározása:

Részletesebben

Dr. Klivényi Péter Professzor Úr bírálatában szereplő kérdésekre adott válaszok

Dr. Klivényi Péter Professzor Úr bírálatában szereplő kérdésekre adott válaszok Dr. Klivényi Péter Professzor Úr bírálatában szereplő kérdésekre adott válaszok (Klekner Álmos: Asztrocitómák invazivitásának szerepe a személyre szabott onkoterápiában című MTA doktori munka vonatkozásában)

Részletesebben

IV. melléklet. Tudományos következtetések

IV. melléklet. Tudományos következtetések IV. melléklet Tudományos következtetések 61 Tudományos következtetések Háttér-információ A ponatinib egy tirozin-kináz inhibitor (TKI), amelyet a natív BCR-ABL, valamint minden mutáns variáns kináz beleértve

Részletesebben

Szinoviális szarkómák patogenezisében szerepet játszó szignálutak jellemzése szöveti multiblokk technika alkalmazásával

Szinoviális szarkómák patogenezisében szerepet játszó szignálutak jellemzése szöveti multiblokk technika alkalmazásával Szinoviális szarkómák patogenezisében szerepet játszó szignálutak jellemzése szöveti multiblokk technika alkalmazásával Fónyad László 1, Moskovszky Linda 1, Szemlaky Zsuzsanna 1, Szendrői Miklós 2, Sápi

Részletesebben

Dr. Fedorcsák Imre OITI

Dr. Fedorcsák Imre OITI Sztereotaxiás sugársebészeti fejlődése - lehetőségek Magyarországon Dr. Fedorcsák Imre OITI A sugársebészet definíciója: Egy pontosan meghatározott intracranialis céltérfogatot úgy tudunk nagy adott esetben

Részletesebben

Immunológia I. 2. előadás. Kacskovics Imre (imre.kacskovics@ttk.elte.hu)

Immunológia I. 2. előadás. Kacskovics Imre (imre.kacskovics@ttk.elte.hu) Immunológia I. 2. előadás Kacskovics Imre (imre.kacskovics@ttk.elte.hu) Az immunválasz kialakulása A veleszületett és az adaptív immunválasz összefonódása A veleszületett immunválasz mechanizmusai A veleszületett

Részletesebben

Intraocularis tumorok

Intraocularis tumorok Intraocularis tumorok 25 évvel ezelőtt, ha egy szemben chorioidea melanomát találtunk, akkor a szemet enucleáltuk. Szemben lévő festékes daganat (melanoma chorioideae) Chorioidea melanoma miatt eltávolított,

Részletesebben

1998- ban először az Egyesült Államokban került bevezetésre az első nem amphetamin típusú ébrenlétet javító szer, a modafinil.

1998- ban először az Egyesült Államokban került bevezetésre az első nem amphetamin típusú ébrenlétet javító szer, a modafinil. 1998- ban először az Egyesült Államokban került bevezetésre az első nem amphetamin típusú ébrenlétet javító szer, a modafinil. Magyarországon egyedi gyógyszerrendelés alapján két éve adható (MODASOMIL,

Részletesebben

A köpenysejtes limfómákról

A köpenysejtes limfómákról A köpenysejtes limfómákról Dr. Schneider Tamás Országos Onkológiai Intézet Lymphoma Centrum Limfóma Világnap 2014. szeptember 15. Limfómám van! Limfómám van! Igen? De milyen típusú? Gyógyítható? Nem gyógyítható?

Részletesebben

Regionális onkológiai centrum fejlesztése a markusovszky kórházban

Regionális onkológiai centrum fejlesztése a markusovszky kórházban Regionális onkológiai centrum fejlesztése a markusovszky kórházban Regionális onkológiai centrum fejlesztése TIOp-2.2.6-12/1a-2013-0002 A megvalósult Fejlesztés célja: olyan komprehenzív Regionális Onkológiai

Részletesebben

Katasztrófális antifoszfolipid szindróma

Katasztrófális antifoszfolipid szindróma Katasztrófális antifoszfolipid szindróma Gadó Klára Semmelweis Egyetem, I.sz. Belgyógyászati Klinika Antifoszfolipid szindróma Artériás és vénás thrombosis Habituális vetélés apl antitest jelenléte Mi

Részletesebben

MEGNEVEZÉS, GYÓGYSZERFORMA, GYÓGYSZER HATÁSERŐSSÉG, ALKALMAZÁSI MÓD, A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY KÉRELMEZŐI ÉS JOGOSULTJAI A TAGÁLLAMOKBAN

MEGNEVEZÉS, GYÓGYSZERFORMA, GYÓGYSZER HATÁSERŐSSÉG, ALKALMAZÁSI MÓD, A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY KÉRELMEZŐI ÉS JOGOSULTJAI A TAGÁLLAMOKBAN I. MELLÉKLET MEGNEVEZÉS, GYÓGYSZERFORMA, GYÓGYSZER HATÁSERŐSSÉG, ALKALMAZÁSI MÓD, A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY KÉRELMEZŐI ÉS JOGOSULTJAI A TAGÁLLAMOKBAN Tagállam Forgalomba hozatali engedély jogosultja

Részletesebben

MULTIDROG REZISZTENCIA IN VIVO KIMUTATÁSA PETEFÉSZEK TUMOROKBAN MOLEKULÁRIS LEKÉPEZÉSSEL

MULTIDROG REZISZTENCIA IN VIVO KIMUTATÁSA PETEFÉSZEK TUMOROKBAN MOLEKULÁRIS LEKÉPEZÉSSEL MULTIDROG REZISZTENCIA IN VIVO KIMUTATÁSA PETEFÉSZEK TUMOROKBAN MOLEKULÁRIS LEKÉPEZÉSSEL Dr. Krasznai Zoárd Tibor Debreceni Egyetem OEC Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika Debrecen, 2011. 10.17. Bevezetés

Részletesebben

Kutatási beszámoló ( )

Kutatási beszámoló ( ) Kutatási beszámoló (2008-2012) A thrombocyták aktivációja alapvető jelentőségű a thrombotikus betegségek kialakulása szempontjából. A pályázat során ezen aktivációs folyamatok mechanizmusait vizsgáltuk.

Részletesebben

Új könnyűlánc diagnosztika. Dr. Németh Julianna Országos Gyógyintézeti Központ Immundiagnosztikai Osztály MLDT-MIT Továbbképzés 2006

Új könnyűlánc diagnosztika. Dr. Németh Julianna Országos Gyógyintézeti Központ Immundiagnosztikai Osztály MLDT-MIT Továbbképzés 2006 Új könnyűlánc diagnosztika Dr. Németh Julianna Országos Gyógyintézeti Központ Immundiagnosztikai Osztály MLDT-MIT Továbbképzés 2006 1845 Bence Jones Protein vizelet fehérje 1922 BJP I-II típus 1956 BJP

Részletesebben

TUMORSEJTEK FENOTÍPUS-VÁLTOZÁSA TUMOR-SZTRÓMA SEJTFÚZIÓ HATÁSÁRA. Dr. Kurgyis Zsuzsanna

TUMORSEJTEK FENOTÍPUS-VÁLTOZÁSA TUMOR-SZTRÓMA SEJTFÚZIÓ HATÁSÁRA. Dr. Kurgyis Zsuzsanna TUMORSEJTEK FENOTÍPUS-VÁLTOZÁSA TUMOR-SZTRÓMA SEJTFÚZIÓ HATÁSÁRA PhD tézis Dr. Kurgyis Zsuzsanna Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika Szegedi Tudományegyetem Szeged 2017 2 TUMORSEJTEK FENOTÍPUS-VÁLTOZÁSA

Részletesebben

X PMS 2007 adatgyűjtés eredményeinek bemutatása X PMS ADATGYŰJTÉS

X PMS 2007 adatgyűjtés eredményeinek bemutatása X PMS ADATGYŰJTÉS X PMS ADATGYŰJTÉS 2007 1 Tartalom Összefoglalás...3 A kutatásba beválasztott betegek életkora... 4 A kutatásba bevont betegek nem szerinti megoszlása... 5 Az adatgyűjtés során feltárt diagnózisok megoszlása...

Részletesebben

Fejezetek a klinikai onkológiából

Fejezetek a klinikai onkológiából Fejezetek a klinikai onkológiából Előadás jegyzet Szegedi Tudományegyetem Általános Orvosi Kar Onkoterápiás Klinika 2012. A patológiai, képalkotó és laboratóriumi diagnosztika jelentősége az onkológiában.

Részletesebben

Kiválósági ösztöndíjjal támogatott kutatások az Építőmérnöki Karon c. előadóülés

Kiválósági ösztöndíjjal támogatott kutatások az Építőmérnöki Karon c. előadóülés Kiválósági ösztöndíjjal támogatott kutatások az Építőmérnöki Karon c. előadóülés Hazay Máté hazay.mate@epito.bme.hu PhD hallgató Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Tartószerkezetek Mechanikája

Részletesebben

Nemekre szabott terápia: NOCDURNA

Nemekre szabott terápia: NOCDURNA Nemekre szabott terápia: NOCDURNA Dr Jaczina Csaba, Ferring Magyarország Kft. Magyar Urológus Társaság XXI. Kongresszusa, Debrecen Régi és új megfigyelések a dezmopresszin kutatása során 65 év felett megnő

Részletesebben

Prenatalis diagnosztika lehetőségei mikor, hogyan, miért? Dr. Almássy Zsuzsanna Heim Pál Kórház, Budapest Toxikológia és Anyagcsere Osztály

Prenatalis diagnosztika lehetőségei mikor, hogyan, miért? Dr. Almássy Zsuzsanna Heim Pál Kórház, Budapest Toxikológia és Anyagcsere Osztály Prenatalis diagnosztika lehetőségei mikor, hogyan, miért? Dr. Almássy Zsuzsanna Heim Pál Kórház, Budapest Toxikológia és Anyagcsere Osztály Definíció A prenatális diagnosztika a klinikai genetika azon

Részletesebben

Gyógyszermellékhatások és fertőzések a gyulladásos bélbetegségek kezelése során

Gyógyszermellékhatások és fertőzések a gyulladásos bélbetegségek kezelése során Ph.D. Thesis Gyógyszermellékhatások és fertőzések a gyulladásos bélbetegségek kezelése során Dr. Bálint Anita I.sz.Belgyógyászati Klinika Szegedi Tudományegyetem 2014 Gyógyszermellékhatások és fertőzések

Részletesebben