Fejlesztési követelmények TESTNEVELÉS ÉS SPORT ÉVFOLYAM

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Fejlesztési követelmények TESTNEVELÉS ÉS SPORT ÉVFOLYAM"

Átírás

1 TESTNEVELÉS ÉS SPORT ÉVFOLYAM Célok és feladatok Iskolánkban a testnevelés és sport célja, hogy az iskola egységes nevelı-oktató munkájának szerves részeként a testkultúra eszközeinek, valamint a természet egészségfejlesztı tényezıinek együttes hatásával járuljon hozzá, hogy a tanulók az egészséget saját értékrendjükben kiemelt helyen kezelı személyiséggé váljanak. Ismerjék motorikus képességeik szintjét, a motorikus képességek fejlesztésének és fenntartásának módját, a mozgásos játék, a verseny örömét. Becsüljék meg társaik teljesítményét, sajátítsák el az elvárható mozgáskultúrát, ismerjék a testnevelés és sport egészségügyi és prevenciós értékeit. Váljon a rendszeres fizikai aktivitás magatartásuk részévé. Az egészséggel kapcsolatos feladatok Az ellenálló képesség és az edzettség fejlesztése, az ortopédiai elváltozások ellensúlyozása. Értsék és ismerjék a prevenció lényegét. Ismerjenek és önállóan hajtsanak végre relaxációs gyakorlatokat. A mozgáskultúra fejlesztésével kapcsolatos feladatok A kondicionális és koordinációs képességeknek az életkorhoz és az egyéni adottságokhoz igazított fejlesztése. Mozgáskészségek megfelelı szintő kialakítása. A játék- és sporttevékenységekhez és azok őzéséhez kapcsolódó ismeretek bıvítése. Tanulási, játék- és sportolási élmények nyújtása Sportágak elsajátítása, törekvés a teljesítményre, kollektív sikerélmény nyújtása, a tevékenység öröme. Értékes személyiségvonások fejlesztése. Kudarctőrés, a nehézségek leküzdése, kitartás, a monotónia tőrése, környezetkímélı magatartás. Fejlesztési követelmények A testnevelés céljaként megfogalmazott alapvetı követelmény, hogy a tanulók az alkalmazás szintjén rendszeresen mőveljék mindazokat a tanult tevékenységformákat, amelyrıl tudják, hogy az egészség megırzésében meghatározó szerepe van. Egyszerőbben fogalmazva: rendszeresen végezzenek testedzést. Ismerjék a mozgásos tevékenységformák hátterében lévı fizikai, biológiai, pedagógiai összefüggéseket. Ismerjék a sporttörténet legfontosabb eseményeit, a világszínvonalon teljesítı versenyzıket, érdeklıdjenek a magyar és a nemzetközi sportélet eseményei iránt. 1. Anyanyelvi kommunikáció A kommunikáció a gondolatok, érzések és tények szóbeli és írásbeli formában történı kifejezésének és értelmezésének képessége a A testnevelés és sport szaknyelvének bizonyos fokú elsajátítása. Eligazodás Különbözı üzenetek közlése írásban és szóban, illetve azok megértése vagy másokkal való megértetése változatos helyzetekben, különbözı Az anyanyelvhez való pozitív attitőd kialakítása, felismerve, hogy az anyanyel a személyes és a kulturális gazdagodás egyik lehetséges forrása. Mások véleményeinek

2 társadalmi és kulturális kontextusok teljes skáláján a munkahelyen, otthon és a szabadidıben. az egyes sportjátékok,sportágak szabályai között. Tudjon a tanuló beszélni, sportélményeirıl, tudjon mástól információt szerezni sporttal kapcsolatos kérdésekrıl. Tudjon információt szerezni a mozgásos tevékenységformá k hátterében lévı fizikai,biológiai pedagógiai ismeretekrıl. Érdeklıdjenek a magyar és nemzetközi élet eseményeirıl. Ismerjék a sporttörténet, az olimpia történet legfontosabb eseményeit, a világszínvonalon teljesítı sportolókat. céllal. A különféle kommunikációs helyzetekben elhangzó különbözı szóbeli üzenetek meghallgatását és megértését, valamint a tömör és világos beszédet foglalja magában. Különféle szövegek olvasása és megértése a különbözı céloknak (információszerzés, tanulás vagy szórakozás) és szövegtípusoknak megfelelı olvasási stratégiák alkalmazásával.. Írásbeli információk, adatok és fogalmak keresése, győjtése és feldolgozása a tanulás során, a tudás szisztematikus rendszerezése. A fontos információk kiszőrése. érveinek nyitott módon történ megközelítése, konstruktív, kritikai párbeszéd folytatása. A nyilvánosság elıtti magabiztos megszólalás. A helyes szó-, illetve nyelvhasználaton túl törekvés az esztétikus kifejezésmódra. A kultúrák közötti kommunikáció iránti pozitív attitőd kialakítása. 2. Idegen nyelvi kommunikáció Az idegen nyelvi kommunikáció a gondolatok, érzések és tények szóban és írásban történı megértésének, kifejezésének és értelmezésének képessége a társadalmi és kulturális kontextusok megfelelı skáláján a munkahelyen, otthon, a szabadidıben, az oktatásban és képzésben az anyanyelvtıl különbözı nyelveken, illetve az iskola tanítási nyelvén az egyéni igények és szükségletek szerint. 16 A sportban használatos és a köztudatba idegen nyelven beépült gyakoribb kifejezések ismerete, megértése és helyes használata. Az egyes sportágak idegen nyelvő vezényszavainak ismerete. A testnevelés német szaknyelv átfogó ismerete. Szóbeli üzenetek meghallgatása és megértése a kommunikációs helyzetek megfelelı körében fıleg a sporthoz kapcsolódó témákról). Beszélgetés kezdeményezése, folytatása és befejezése leginkább a sporthoz kapcsolódó témákról. Különféle témákról szóló, szakszövegnek minısülı, illetve egyes esetekben ismert területhez tartozó témáról szóló, szakszövegnek minısülı írott szövegek olvasása és megértése, valamint különbözı típusú és különféle célokat szolgáló írott szövegek alkotása megfelelı helyzetekben.. Érdeklıdés és kíváncsiság a nyelvek iránt általában (beleértve a szomszédos országok nyelvé a régióban beszélt nyelveket, kisebbségi vagy klasszikus nyelveket, a jelnyelvet stb.) é a kultúrák közötti kommunikáció iránt. Törekvés a számára fontos nyelvben vagy nyelvekben több ismeretet szerezni.

3 Szakfolyóiratok olvasása. A szakkifejezések megértése. A nyelvtanulást szolgáló önálló tevékenységek megfelelı körének kezdeményezése és folytatása. 3.1 Matematikai kompetencia A legalapvetıbb szinten a matematikai kompetencia 17 az összeadás, kivonás, szorzás, osztás, a százalékok és a törtek használatának képességét foglalja magában fejben és írásban végzett számítások során, különféle mindennapi problémák megoldása céljából. Egy magasabb fejlettségi szinten a matematikai kompetencia 18 a matematikai gondolkodásmód (logikus és térbeli gondolkodás) és a valóság magyarázatára és leírására egyetemesen használt matematikai kifejezésmód (képletek, modellek, geometriai ábrák, görbék, grafikonok) használatára való képesség és készség az adott kontextusnak megfelelıen. A sport területén ritkán használatos. Inkább a logikus és térbeli gondolkodás ami a sportban használható Szükségesek lehetnek grafikonok készítésénél, teljesítmények értékelésénél, összehasonlításoknál, hosszabb idın át megfigyelt fejlıdési szakasz értékelésénél. Esetleg tanulók azonos sportágban mutatott eredményeinek összehasonlításánál.. Szükséges lehet, mozgástanulásoknál, a logikus kiszámítható eredmények eléréséhez. Egyes sportágakban, mint. Pl. atlétikai futószámok. az erı helyes beosztásánál, a megteendı táv ismeretében. A matematikai kompetencia alapelemeinek alkalmazása: összeadás és kivonás, szorzás és osztás, százalékok és törtek, mértékegységek a sportban felmerülı problémák megközelítése és megoldása során, mint például eredmények kiszámítása, teljesítmény tesztben mutatott fejlıdés. Matematikai gondolkodás és érvelés, a matematikai gondolkodásmód elsajátítása: absztrakció és általánosítás, ha a kérdés megköveteli, matematikai modellezés, azaz (modellek elemzése) Segédeszközök és egyéb eszközök (köztük informatikai eszközök) használata. Törekvés a számoktól való félelem leküzdésére. Hajlandóság a számtan mőveletek használatára a mindennapi munkában és a sportmunkában is. Az igazságnak, mint a matematikai gondolkodás alapjának tisztelete.. Hajlandóság mások véleményének érvényes (vag nem érvényes) indokok vagy bizonyítékok alapján történı elfogadására, illetve elutasítására. Az egyes sportágak eredményeinek kiszámítása nyomon követése, az eredmény mérkızés közbeni állásának kiszámítása. 3.2 Természettudományi és technológiai kompetenciák A természettudományi kompetencia azoknak az ismereteknek és módszereknek a használatára való Legyenek ismereteik, a testmozgásban résztvevı izmok izületek csontok kapcsolatáról. Ismerjék a tüdı és A technológiai eszközök és gépek, valamint tudományos adatok és megállapítások felhasználása, illetve az Érdeklıdés a tudomány és a technológia iránt, azok kritikai értékelése, ideértve a biztonsággal kapcsolatos és etikai kérdéseket is.

4 képesség és készség, amelyekkel a természettudományok a természeti világot magyarázzák. A technológiai kompetencia ennek a tudásnak az alkalmazása a természeti környezet átalakításában az ember felismert igényeire vagy szükségleteire válaszolva. keringési rendszer lényegét és feladatát a sportolás során. Ismerjék az ortopédiai elváltozásokat. Értsék meg az edzettség lényegét. Legyenek tisztában az egészségre káros anyagok negatív hatásával, és az egészsége életmód alapvetı követelményeivel. azokkal való munka valamilyen cél vagy következtetés elérése érdekében. A tudományos kutatás lényegi jellemzıinek felismerése. Következtetések és a kidolgozásukhoz vezetı gondolatmenet ismertetése.. Nyitottság a természettudományo megismerésére.. Legyenek ismereteik az egyes sportágakban érvényesülı jelentıs fizikai jelenségekrıl. 4. Digitális kompetencia A digitális kompetencia az információs társadalom technológiáinak (ITT)18 magabiztos és kritikus használatára való képesség a munkában, a szabadidıben és a kommunikációban. Ezek a kompetenciák a logikai és kritikai gondolkodással, a magas szintő információkezelési készségekkel és a fejlett kommunikációs készségekkel állnak kapcsolatban. Az információs és kommunikációs technológiák (IKT) alkalmazásához kapcsolódó készségek a legalapvetıbb szinten a multimédia technológiájú információk keresését, értékelését, tárolását, létrehozását, bemutatását és átadását, valamint az internetes kommunikációt és a hálózatokban való Használják a technika adta lehetıségeket a sportolás során. Tanulják meg az otthoni gimnasztikához használni a CD-n videón kapható segédanyagokat. Használják az Internet adta lehetıségeket új sportágak megismerésére, kipróbálására. Nyerjenek ötleteket, kapjanak tanácsokat az egészséges életmóddal kapcsolatban a világhálóról. Tudjanak ismereteket információkat szerezni a sporttal testkultúrával kapcsolatosan. Mivel az információs társadalom technológiáinak alkalmazására egyre több lehetıség van a mindennapi életben, így a tanulásban és a szabadidıben, a sportban is szükséges készségek a következık: elektronikus információk, adatok és fogalmak keresése, győjtése és feldolgozása (létrehozása, rendszerezése, a fontos és nem fontos, szubjektív és objektív, a valóságos és a virtuális közötti különbségtétel), valamint szisztematikus módon történı felhasználása; a megfelelı segédeszközök (prezentációk, grafikonok, táblázatok, térképek) használata összetett információk létrehozása, bemutatása vagy értelmezése céljából; internetes oldalak elérése és az azokon történı keresés, valamint Internet alapú szolgáltatások, pl. vitafórumok és Hajlandóság az ITT h. Pozitív viszonyulás az Internethasználathoz és fogékonyság a világháló biztonságos és felelıs használata iránt, beleértve a személyes szféra és a kulturális különbségek tiszteletben tartását

5 részvétel képességét ölelik fel. elektronikus levelezés használata; 5. A tanulás tanulása A tanulás tanulása a saját tanulás önállóan és csoportban történı szervezésének és szabályozásának a képességét foglalja magában. Részét képezi a hatékony idıbeosztás, a problémamegoldás, az új tudás elsajátításának, feldolgozásának, értékelésének és beépítésének, valamint az új ismeretek és készségek különbözı kontextusokban otthon, a munkahelyen, az oktatásban és képzésben történı alkalmazásának képessége. Általánosabban fogalmazva a tanulás tanulása erıteljesen befolyásolja azt, hogy az egyén mennyire képes saját szakmai pályafutásának irányítására. Törekvés a sportágak elsajátítására..minél öbb mozgásforma, minél magasabb szintő elsajátítása. A endelkezésre álló körülmények és ehetıségek kihasználása mozgástanulásra. A rendelkezésre álló oktatási és képzési lehetıségek ismerete és annak felismerése, hogy az oktatás és képzés idıszaka során tanultak,hogyan befolyásolják a késıbbi pályafutását és hogyan válnak a sportot testmozgást az egészséget saját értékrendjükben kiemelt helyen kezelı személyiséggé. A tanulás és általában véve a pályafutás önálló, hatékony irányítása. 21 A tanulás idıbeosztása, autonómia, fegyelem, kitartás és információkezelés a tanulási folyamat során. Hosszabb és rövidebb ideig tartó koncentráció. A tanulás tárgyára és céljára irányuló kritikai reflexió. A kommunikáció mint a tanulási folyamat része, a szóbeli kommunikáció megfelelı eszközeinek (intonáció, gesztusok, mimika stb.) alkalmazása, valamint különféle multimédiaüzenetek (írott vagy beszélt nyelv, hang, zene stb.) megértése és létrehozása révén. A mozgáskultúra fejlesztése a mozgástanulás által oordinációs és kondicionális képességek fejlesztése. Mindig az egyén életkorának és egyéni adottságainak igyelembe vétele. A kompetenciák változtatására és további fejlesztésére való hajlandóságot támogató énké valamint motiváció és a siker elérésére való képességbe vetett hit. A tanulás pozitív, az életet gazdagító tevékenységként való felfogása, belsı késztetés a tanulásra. Alkalmazkodóképesség és rugalmasság. 6.1 Személyközi, interkulturális és szociális kompetenciák A személyközi kompetenciákhoz tartoznak mindazok a viselkedésformák, amelyeket az egyénnek el kell sajátítania ahhoz, hogy képes legyen hatékony és konstruktív módon részt venni a társadalmi életben, és szükség esetén meg tudja oldani a konfliktusokat. A személyközi kompetenciák nélkülözhetetlenek a hatékony személyes és csoportos érintkezésben és mind a köz-, mind a magánélet területén. A sportban általánosan elfogadott vagy támogatott viselkedési szabályok és viselkedésmódok ismerete. Az egyén, csoport, társadalom és kultúra fogalmak ismerete, illetve e fogalmak fejlıdésének a megértése a történelem során. Az egészségmegırzé s, a higiénia és a táplálkozás szabályainak ismerete és ezek kamatoztatása a Konstruktív kommunikáció különféle élet- és sportolási helyzetekben (tolerancia mások cselekedeteivel és viselkedésével szemben; az egyéni és a kollektív felelısség tudatosítása). Mások bizalmának és együttérzésének kiváltása. A személyes elégedetlenség konstruktív módon történı kifejezése (az agresszió, az erıszak és az önpusztító viselkedésminták féken tartása). A személyes és a sportbeli szféra különválasztása, tartózkodás a sportbeli A másik ember iránti érdeklıdés és tisztelet. Törekvés a sztereotípiá és az elıítéletek leküzdésére Kompromisszumkészsé Tisztesség. Öntudatosság. Sportszerőség.

6 saját életben és a család életében. Az interkulturális dimenzió szerepének a megértése az európai és más társadalmakban. Értékes személyiségvonás ok kialakítása és fejlesztése a sport által. A kollektív sikerélmény, a tevékenység öröme. A kudarctőrés, a nehézségek a vereség elviselése. A nehézségek leküzdése. Tenni akarás a közösségért, egymás segítése a sportolás során. konfliktusok személyes szintre vitelétıl. A nemzeti kulturális identitás tudatosítása és megértése Európa és a világ többi részének kulturális identitásával való kölcsönhatásainak az ismeretében. Tárgyalóképesség. 6.2 Állampolgári kompetenciák Az állampolgári kompetenciák átfogóbbak, mint a személyköziek, mivel társadalmi szinten mőködnek. Azoknak a kompetenciáknak a halmazaként írhatók le, amelyek az egyén számára lehetıvé teszik az állampolgári szerepvállalást. A polgári jogok és a lakóhely szerinti ország alkotmányának és kormánya mőködésének az ismerete. A helyi, regionális, nemzeti, európai és nemzetközi szintő szakpolitikák kidolgozásának folyamatában részt vevı intézmények szerepének és feladatainak ismerete (az EU politikai és gazdasági szerepét is beleértve). A helyi és nemzeti szintő kormányzat kulcsszereplıinek, a politikai pártoknak és az általuk hangoztatott politikai nézeteknek az ismerete. A demokrácia és az állampolgárság Részvétel a település/lakóhely életében, valamint a nemzeti és európai szintő döntéshozásban; választásokon való szavazás. A szolidaritás kifejezése a helyi, illetve a tágabb közösséget érintı problémák megoldása iránti érdeklıdés kinyilvánítása és a problémamegoldásban való részvétel révén. A közintézményekkel való hatékony érintkezés. Az EU által kínált lehetıségek kihasználása. Az országban beszélt nyelv használatához szükséges készségek. A lakóhelyhez, hazához az Európai Unióhoz és általában véve Európához és világhoz (a világ adott részéhez) való tartozás érzés A mások által vallott értékeknek és mások magánéletének a tiszteletben tartása, adott esetben fellépé a társadalomellenes viselkedéssel szemben. Az emberi jogok és az egyenlıség elfogadása mint a európai modern demokratikus társadalmakban megjelenı szolidaritás és felelısség alapja, a férfiak és a nık közö egyenlıség elfogadása. A különbözı vallási és etnikai csoportok értékrendje közötti különbségek tiszteletben tartása és megértése. A tömegtájékoztatásbó származó információk kritikus szemlélete.

7 fogalmainak és az azokról szóló nemzetközi nyilatkozatoknak (köztük az Európai Unió alapjogi chartájának és a Szerzıdéseknek) az ismerete. 7. Vállalkozói kompetencia A vállalkozói kompetenciának egy aktív és egy passzív összetevıje van: egyrészt a változás kiváltására való törekvés, másrészt a külsı tényezık által kiváltott újítások üdvözlésének és támogatásának a képessége. A vállalkozói kompetencia része a változáshoz való pozitív viszonyulás, az egyén saját (pozitív és negatív) cselekedetei iránti felelısség vállalása, a célok kitőzése és megvalósítása, valamint a sikerorientáltság. A rendelkezésre álló lehetıségek ismerete és az egyén személyes, szakmai és/vagy üzleti tevékenységeihez illeszthetı lehetıségek felismerése. A sportszervezésben való készségek és jártasságok elsajátítása. A versenyekre testmozgásra való szervezés,mozgósítás. A tervezés, szervezés, elemzés, kommunikáció, cselekvés, eredményekrıl való beszámolás, értékelés és dokumentáció készségei. Projektek kidolgozásához és végrehajtásához szükséges készségek. Az együttmőködésre épülı, rugalmas csapatmunka. A személyes erısségek és gyengeségek felismerése. Az események elébe menı cselekvés és a változásokra való pozitív reagálás. A kockázatok felmérése és kellı idıpontban és módon történı vállalása. Kezdeményezıkészség Pozitív viszonyulás a változáshoz és az újításhoz. Késztetés azoknak a területeknek a keresésére, ah az ember vállalkozói készség teljes skáláját kamatoztathatj például otthon, a munkahelyen és a helyi közösségben. 8. Kulturális kompetencia A gondolatok, élmények és érzések különféle módon többek között zene, tánc, irodalom, szobrászat és festészet történı kreatív kifejezésének fontosságát foglalja magában. 22 Az emberiség történelmérıl tanúskodó jelentıs kulturális és sporttal kapcsolatos alkotások alapszintő ismerete.. A nemzeti és európai kulturális örökség és ezek világban elfoglalt helyének az ismerete. Az európai kulturális és nyelvi sokszínőség tudatosítása és ennek megjelenése a sportvilágában. A közízlés alakulásának és az esztétikai tényezık A különbözı kifejezésmódokon keresztül történı egyéni önkifejezés a saját tehetségnek megfelelıen, a sport mozgásokon keresztül. A kultúra tág értelmezésén alapuló mőalkotások és elıadások értékelése és élvezete.. tehát nemcsak sporttal és testmozgással kapcsolatosan. A sport tevékenységekben rejlı gazdasági lehetıségek felismerése és kiaknázása. Nyitottság a kulturális kifejezés sokfélesége iránt. Hajlandóság az esztétik érzék fejlesztésére a mővész önkifejezés és a kulturális éle iránti folyamatos érdeklıdés révén. A diverzitás tiszteletéve párosuló erıs identitástudat.

8 mindennapi életben betöltött fontosságának a felismerése. Az európai sportélet ismerete.

9 9. évfolyam (Évi óraszám: 74) Belépı tevékenységformák A tanulók mozgatásához, átszervezéséhez szükséges vezényszavak, alakzatok használata. Gimnasztikai alapformák és a testtartást javító gyakorlatok. A kondicionális képességeknek a tanulók kiinduló szintjéhez igazított fejlesztése. Az atlétikai mozgásanyagból a választott futások, dobások és ugrások technikai szintjének kialakítása. A torna mozgásanyagában lévı választott szergyakorlatok, elemek, elemkapcsolatok elsajátítása. A választott sportjátékok őzése egyszerő szabályok szerint, törekvés az összjátékra. TÉMAKÖRÖK, TARTALMAK I. Elıkészítés, alapozás, prevevenció Elıkészítés, alapozás, prevenció Általánosan és sokoldalúan fejlesztı erısítı, nyújtó hatású4-8 ütemő szabad, illetve szabadgyakorlati alapformájú páros és társas gyakorlatok. A biomechanikailag helyes testtartást biztosító gyakorlatok. Zenés gimnasztika. II. Atlétikai jellegő feladatmegoldások Futóiskola Futás térd- és sarokemeléssel. Dzsoggolás, szkippelés helyben, haladással, kifutással. Keresztezı futás, futás hátrafelé. Szökdelı-, ugróiskola Galoppszökdelés váltott lábbal, indiánszökdelés váltott és páros karú lendítéssel. Szökdelések egy lábon, váltott lábon, ezek kombinációi. Futó- ugró lépések. Tartós futás, futóversenyek. Sorozatugrások helybıl indulva és 3-4 lépés után. Fel- és leugrások zsámolyra, részes szekrényre, átugrások az elıbbi szereken egy, illetve páros lábon súlyterheléssel is. Ugróversenyek. Ugrókötél gyakorlatok. Dobóiskola Hajítások, lökések, vetések különbözı állásokból, helyzetekbıl medicinlabdával,

10 egyéb szerekkel. Célba dobások, dobóversenyek III. Testnevelési és sportjátékok, labdás csapatjátékok Kézilabda Egykezes átadás mozgás közben. Különbözı magasságokból érkezı labda elfogása. Kapura lövés legfeljebb egy labdaleütéssel. A védıjátékos mozgása. Védekezés egy és két zavaró játékossal, védık helyezkedése a kijelölt területeken. A védelem fellazítása, betörés, kapura lövés. Játékhelyzetekben emberfölény kihasználása 2:1, 3:2, 4:3 elleni helyzetek esetében. Kosárlabda Alapmozgások labda nélkül és labdával: megindulás, megállás, sarkazás, irányváltoztatás. Egy- és kétkezes átadások. Kosárra dobások állóhelybıl, labdavezetésbıl fektetett dobás. Az emberfogásos védekezés alapelvei: védıvonal, védıtávolság, hátrahelyezkedés. Védıtıl való elszakadás cselezéssel, gyors indulással, iram- és irányváltoztatással. Játékhelyzetek: 1:1, 2:1 elleni támadás és védekezés. Ötletjáték két kosárra. Labdarúgás Laza emberfogás posztok szerint. A védıjátékos helyezkedése. Szabadulás a védıtıl gyors elfutással. Álló és mozgó labda rúgásának technikai formái. Labdavezetés belsıvel. Fejelés. Játékhelyzetek 2:1, 3:2 elleni játék Röplabda Alkar érintés, kosárérintés. Játék kosár-, illetve alkarérintéssel 1:1 ellen csökkentett területen. Játék 9x9 m-es pályán, alkar- és kosárérintéssel. Nyitás alsó vagy felsı nyitással. Floorball Játék alapelemek. Sportági játékszabályok IV. Torna jellegő feladatmegoldások Talaj Gurulóátfordulás sorozatban elıre- hátra különbözı kiinduló helyzetekbıl, különbözı befejezı helyzetekbe. Emelés fejállásba, gurulás elıre állásba. Fellendülés kézállásba.

11 Kézen átfordulás oldalt mindkét irányba. Mérlegállás. Összefüggı gyakorlatok. Szekrényugrás Fiúk: hosszában (4-5 rész) gurulóátfordulás, felguggolás, leterpesztés, terpeszátugrás. Lányok: széltében (3-4 rész) guggoló átugrás, hosszában gurulóátfordulás, kismacskaugrás, zsugorkanyarulati átugrás Győrő (fiúk) Függésben alaplendület. Lendület elıre zsugorfüggésbe. Lebegıfüggés. Emelés lefüggésbe. Zsugorfüggésbıl emelés lefüggésbe. Ereszkedés hátsó függésbe és visszahúzás. Függésben lendület hátra, homorított leugrás. Támaszkísérletek. Összefüggı gyakorlatok. Gerenda (lányok) Járás elıre- oldalt- hátra. Különbözı testhelyzetek: állások, térdelés, guggolás, fekvıtámasz, fekvések. Átmenetek egyik testhelyzetbıl a másikba. Felugrás mellsı oldalállásból egy láb átlendítésével és 90 fokos fordulattal lovaglóülésbe. Leugrás: függıleges repülés. Összefüggı gyakorlatok. Ritmikus gimnasztika (lányok) A ritmikus gimnasztika legalapvetıbb elemei (törekedve a végrehajtás pontosságára), járások, fordulatok, átugrások, testhelyzetek. Íves artások. Törekvés együttmozgásra a zenével. Egyszerő feladatok ugrókötéllel és labdával. Természetben őzhetı sportok, önvédelmi és küzdısport Küzdıfeladatok és - játékok párokban, különbözı testhelyzetekben. Küzdıgyakorlatok labdával. Emelések, hordások különbözı testhelyzetekben. Birkózás állásban, fogáskeresés. Alapvetı fogásmódok. Grundbirkózó versenyek.

12 Fogalmak Aktív pihenés Alakzatok: oszlop, vonal, kör Alkarérintés Álló- és térdelı rajt Alsó egyenes nyitás, - nyitásfogadás Átadások: egykezes, kétkezes mellsı, kétkezes felsı, pattintott Büntetıdobás Döntés Egészség Egészséges életmód Elıkészítı gyakorlatok Ereszkedés, emelés, emel Fektetett dobás Fordítás Gimnasztikai alapforma Gyorsindítás Hajlítás Izületi mozgékonyság Járás, futás megindítása, megállítása Kosárérintés Labdavezetés Leengedés Lendítés Magasugrás: flopp, hasmánt, Nyújtás Rajtolás Ritmikus gimnasztika szerek: kötél, labda, karika, buzogány, szalag Szabadgyakorlat, szergyakorlat, kéziszer-gyakorlat Tápanyagszükséglet Teljesítmény Testfordulatok Testi higiéné Testtartás Tornaszerek. Talaj, gerenda, felemáskorlát, ló, nyújtó, győrő, korlát, lólengés Labdaátadások lábbal: lapos, félmagas, ívelt 11-es rúgás A továbbhaladás feltételei Alakzatok felvétele a vezényszavaknak megfelelıen. Gimnasztikai feladatok végrehajtása utasításra, néhány testtartást javító gyakorlat bemutatás utáni végrehajtása.

13 A kondicionális képességek szintjének javulása Aktív részvétel a választott sportjátékokban, szabályismeret. Aktív részvétel egy természetben őzhetı sportágban. Aktív részvétel a küzdıjátékokban és feladatokban. 10. évfolyam (Évi óraszám: 74) Belépı tevékenységformák A tanulók mozgatásához, átszervezéséhez szükséges vezényszavak, alakzatok használata. Gimnasztikai alapformák és a testtartást javító gyakorlatok. A kondicionális képességeknek a tanulók kiinduló szintjéhez igazított fejlesztése. Az atlétikai mozgásanyagból a választott futások, dobások és ugrások technikai szintjének kialakítása. A torna mozgásanyagában lévı választott szergyakorlatok, elemek, elemkapcsolatok elsajátítása. A választott sportjátékok őzése egyszerő szabályok szerint, törekvés az összjátékra. A természetben őzhetı sportágak közül lehetıség szerint legalább egynek a gyakorlása. Küzdıfeladatok és játékok elsajátítása. Birkózás, aerobic.

14 TÉMAKÖRÖK - TARTALMAK I. Rendgyakorlatok, elıkészítés, alapozás, prevenció Rendgyakorlatok Menet megindítása és megállítása. Menetsebesség és a lépéshossz változtatása járás közben. Alakzatok kialakítása. Sorakozó különbözı alakzatokban. Testfordulatok helyben. Elıkészítés, alapozás, prevenció Általánosan és sokoldalúan fejlesztı erısítı, nyújtó hatású 4-8 ütemő szabad, illetve szabadgyakorlati alapformájú páros és társas gyakorlatok. Biomechanikailag helyes testtartást biztosító gyakorlatok. Zenés gimnasztika.

15 II. Atlétikai jellegő feladatmegoldások Futóiskola Futás térd- és sarokemeléssel. Dzsoggolás, szkippelés helyben, haladással, kifutással. Keresztezı futás, futás hátrafelé. Szökdelı-, ugróiskola Galoppszökdelés váltott lábbal, indiánszökdelés váltott és páros karú lendítéssel. Szökdelések egy lábon, váltott lábon, ezek kombinációi. Futó- ugró lépések. Sorozatugrások helybıl indulva és 3-4 lépés után Fel- és leugrások zsámolyra, részes szekrényre, átugrások az elıbbi szereken egy, illetve páros lábon súlyterheléssel is. Ugrókötél gyakorlatok. Dobóiskola Hajítások, lökések, vetések különbözı állásokból, helyzetekbıl medicinlabdával, egyéb szerekkel. Forgatás, ívképzés helybıl dobásokkal. A láb emelı, forgató mozgását hangsúlyozó dobások. Célba dobások. Futások Állórajtok, térdelırajt, rajtversenyek m távon. Fokozófutás, iramfutás. Gyorsfutások. Futóversenyek. Tartós futás Ugrások Magasugrás 3-5 lépés nekifutással ugrások léc felett, különbözı irányból történı indulással és ugrásfeladattal. Az egyes ugrástechnikák (lépı, guruló, hasmánt, flop) megismertetése. A választott ugrástechnikában a megfelelı felugrás (kar-láblendítés, elrugaszkodás), légmunka, a talajra érkezés kialakítása. Magasugróversenyek. Távolugrás Guggoló és homorító technikával ugrás. Az elugrás biztosítása erıteljes elrugaszkodással, a kar- és láblendítés fokozásával. Távolugróversenyek. Dobások Kislabda hajítás:

16 Kislabda hajítás távolba helybıl és nekifutással, ívképzésre törekvéssel. 3 lépéses dobóritmus kialakítása. Dobóversenyek, célba dobás Súlylökés: (fiúk 4-5 kg-os, lányok 3-4 kg-os súllyal) A lökı mozdulat kialakítása. Lökések helybıl, járásból, elfordulással. Oldalfelállásból súlylökés. Súlylökı versenyek

17 III. Torna jellegő feladatmegoldások Talaj Gurulóátfordulás sorozatban elıre- hátra különbözı kiinduló helyzetekbıl, különbözı befejezı helyzetekbe. Emelés fejállásba, gurulás elıre állásba. Fellendülés kézállásba. Kézen átfordulás oldalt mindkét irányba. Mérlegállás. Összefüggı gyakorlatok. Szekrényugrás Fiúk: hosszában (4-5 rész) gurulóátfordulás, felguggolás, leterpesztés, terpeszátugrás. Lányok: széltében (3-4 rész) guggoló átugrás, hosszában gurulóátfordulás. Győrő (fiúk) Függésben alaplendület. Lendület elıre zsugorfüggésbe. Lebegıfüggés. Emelés lefüggésbe. Zsugorfüggésbıl emelés lefüggésbe. Ereszkedés hátsó függésbe és visszahúzás. Függésben lendület hátra, homorított leugrás. Támaszkísérletek. Összefüggı gyakorlatok. Gerenda (lányok) Járás elıre- oldalt- hátra. Különbözı testhelyzetek: állások, térdelés, guggolás, fekvıtámasz, fekvések. Átmenetek egyik testhelyzetbıl a másikba. Felugrás mellsı oldalállásból egy láb átlendítésével és 90 fokos fordulattal lovagló ülésbe. Leugrás: függıleges repülés. Összefüggı gyakorlatok. Ritmikus gimnasztika (lányok) A ritmikus gimnasztika legalapvetıbb elemei (törekedve a végrehajtás pontosságára), járások, fordulatok, átugrások, testhelyzetek. Íves tartások. Törekvés együttmozgásra a zenével. Egyszerő feladatok ugrókötéllel és labdával.

18 IV. Testnevelési és sportjátékok, labdás csapatjátékok Kézilabda A védıjátékos mozgása. Védekezés egy és két zavaró játékossal, védık helyezkedése a kijelölt területeken. A védelem fellazítása, betörés, kapura lövés. Egykezes átadás mozgás közben. Különbözı magasságokból érkezı labda elfogása. Kapura lövés legfeljebb egy labdaleütéssel. Játékhelyzetekben emberfölény kihasználása 2:1, 3:2, 4:3 elleni helyzetek esetében. Kosárlabda Az emberfogásos védekezés alapelvei: védıvonal, védıtávolság, hátrahelyezkedés. Védıtıl való elszakadás cselezéssel, gyors indulással, iram- és irányváltoztatással. Alapmozgások labda nélkül és labdával: megindulás, megállás, sarkazás, irányváltoztatás. Egy- és kétkezes átadások. Kosárra dobások állóhelybıl, labdavezetésbıl fektetett dobás. Játékhelyzetek: 1:1, 2:1 elleni támadás és védekezés. Ötletjáték két kosárra. Labdarúgás Laza emberfogás posztok szerint. A védıjátékos helyezkedése. Szabadulás a védıtıl gyors elfutással. Álló és mozgó labda rúgásának technikai formái. Labdavezetés belsıvel. Fejelés. Játékhelyzetek 2:1, 3:2 elleni játék Röplabda Játék kosár-, illetve alkarérintéssel 1:1 ellen, csökkentett területen. Játék 9x9 m-es pályán, alkar- és kosárérintéssel. Nyitás alsó vagy felsı nyitással. Floorball Játék alapelemek. Sportági játékszabályok V. Természetben őzhetı sportok, önvédelmi és küzdısportok Természetben őzhetı sportok Gördeszka, görkorcsolya Önvédelmi és küzdısportok Küzdıfeladatok és - játékok párokban, különbözı testhelyzetekben. Küzdıgyakorlatok labdával.

19 Emelések, hordások különbözı testhelyzetekben. Birkózás állásban, fogáskeresés. Alapvetı fogásmódok. Grundbirkózó versenyek. Fogalmak Aktív pihenés Alakzatok: oszlop, vonal, kör Alkarérintés Álló- és térdelı rajt Alsó egyenes nyitás, - nyitásfogadás Átadások: egykezes, kétkezes mellsı, kétkezes felsı, pattintott Büntetıdobás Döntés Egészség Egészséges életmód Elıkészítı gyakorlatok Ereszkedés, emelés, emelkedés Fejlıdések, szakadozások Fektetett dobás Fordítás Gimnasztikai alapforma Gyorsindítás Hajlítás Izületi mozgékonyság Járás, futás megindítása, megállítása Kosárérintés Labdavezetés Leengedés Lendítés Magasugrás: flopp, hasmánt, átlépı Nyitódás, zárkózás, igazodás, takarás Nyújtás Rajtolás Ritmikus gimnasztika szerek: kötél, labda, karika, buzogány, szalag Sorakozás Szabadgyakorlat, szergyakorlat, kéziszer-gyakorlat Tápanyagszükséglet Teljesítmény Testfordulatok Testi higiéné Testtartás Tornaszerek. Talaj, gerenda, felemáskorlát, ló, nyújtó, győrő, korlát, lólengés Kondicionális képességek: erı, gyorsaság, állóképesség. Az egyes sportági tevékenységek kapcsán megismerhetı fogalmak: támaszhelyzet, ívképzés, gyorsulás. Sportági verseny- és játékszabályok. Labdaátadások lábbal: lapos, félmagas, ívelt 11-es rúgás

20 A továbbhaladás feltételei Alakzatok felvétele a vezényszavaknak megfelelıen. Gimnasztikai feladatok végrehajtása utasításra, néhány testtartást javító gyakorlat bemutatás utáni végrehajtása. A kondicionális képességek szintjének javulása Mérhetı atlétikai teljesítményekben javulás fıleg a technikai végrehajtás tökéletesítése révén. Elemkapcsolatok végrehajtása választott szereken segítségadás mellett. Aktív részvétel a választott sportjátékokban. Aktív részvétel egy természetben őzhetı sportágban. Aktív részvétel a küzdıjátékokban és feladatokban. Sporteredmények, fogalmak ismerete.

21 11. évfolyam (Évi óraszám: 74) Belépı tevékenységformák Az óra szervezéséhez szükséges vezényszavak, alakzatok használata. Különbözı sebességő járások, futások, átmenetek végrehajtása. Sokféle gimnasztikai alapforma, illetve kéziszer gyakorlat ismerete, 2-3 alapforma alkalmazása. A helyes testtartást javító gyakorlatok használata. A kondicionális képességeknek (különösen az erı és az állóképesség) a tanulók kiinduló szintjéhez igazított fejlesztése. Az atlétikai mozgásanyagból a futások, dobások és ugrások választott technikáinak gyakorlása, javítása, törekvés a mérhetı teljesítmények növelésére. A torna választott szerein elemkapcsolatok önálló összeállítása, törekvés pontos végrehajtásra. A választott sportjátékokban a tanult technikai elemek tudatos alkalmazása, a játékszabályok ismerete. A természetben őzhetı sportágak közül lehetıség szerint legalább egynek a gyakorlása. Küzdısportok technikai elemeinek gyakorlása. Ritmikus gimnasztika. TÉMAKÖRÖK TARTALMAK I. Elıkészítés, alapozás, prevenció Elıkészítés, alapozás, prevenció Gimnasztika: a 9. évfolyam elıírása szerint. Biomechanikailag helyes testtartást biztosító gyakorlatok. Zenés gimnasztika. II. Atlétika jellegő feladatmegoldások Futóiskola, szökdelı-ugróiskola, dobóiskola. A 9. évfolyam anyagának végrehajtása nagyobb hatásfokkal (intenzitás, idıtartam, ismétlésszám) Futások Gyorsfutás Rajtgyakorlatok, álló-térdelırajt, rajtversenyek. Fokozófutás, iramfutás. Tartós futások. Ugrások Magasugrás Magasugrás: 5-7 lépés nekifutással, választott technikával.

22 A végrehajtás (technika) javítása, különös tekintettel a kitámasztásra, felugrásra és a légmunkára. Magasugróversenyek. Dobások Kislabda hajítás A labda hosszú úton történı gyorsítása. 5 lépéses, majd lendületszerzéssel való dobóritmus kialakítása. Ívképzés. Dobóversenyek. Súlylökés Háttal felállásból becsúszással (fiúk 4-5 kg-os, lányok 3-4 kg-os súlygolyóval). Elıfeszített helyzet kialakítása, kétlábtámaszos helyzet. Súlylökı versenyek. III. Torna jellegő feladatmegoldások Talaj Fellendülés futólagos kézállásba, gurulás elıre állásba. Kézen átfordulás oldalt (mindkét oldalra). Fejen- és kézen átfordulás. Repülı gurulóátfordulás. Összefüggı talajgyakorlat a 9. és 10. évfolyamon tanult elemekbıl. Összekötı elemekként fiúk a gimnasztika, lányok a ritmikus gimnasztika elemeit használják Szekrényugrás Fiúk: hosszában (4-5 rész: terpeszátugrás, guggolóátugrás. Lányok: hosszában (4-5 rész) felguggolás leterpesztés, széltében (4-5 rész) zsugorkanyarulati átugrás mindkét oldalra. Győrő (fiúk) Vállátfordulás elıre. Függésben lendület elıre, terpeszleugrás hátra. Hátsómérleg-kísérletek. Összefüggı gyakorlat a 9. és 10. évfolyamon tanult elemek felhasználásával Gerenda (lányok) Érintıjárás, hintajárás, hármaslépés. 180 fokos fordulat két lábon állásban, guggolásban. Különbözı állások és testhelyzetek. Felugrás mellsı oldalállásból egy lábátlendítéssel oldalülı támaszba egy combon. Leugrás, függıleges repülés különbözı feladatokkal. Összefüggı gyakorlat a 9. és 10. évfolyamon tanult elemek felhasználásával. Ritmikus gimnasztika (lányok Íves és nyújtott kartartások variációi. Törzsdöntés fokozatai, törzsívek elıre és hátra. Lábemelések, láblendítések, fordulatok, futó fordulat egy lábon, keringılépés. Átugrások egyik lábról a másikra.

23 IV. Testnevelési és sportjátékok (A 9. évfolyamon választott sportjáték anyagát kell feldolgozni.) Kézilabda Támadásban a védelem széthúzása gyors adogatással, lövıcselekkel, résekre helyezkedés, kapott labdával betörés, kapura lövés. Büntetı dobás. Egyszerő lövı- és átadás cselek. Kosárlabda A 9. Évfolyam elıírásai szerinti emberfogásos védekezés. Az 1:1, 2:2 elleni játékban betörések, befutások, dobások kialakítása. Átadások: pattintott, egykezes alsóátadás. Labdavezetés irányváltoztatással. Fektetett dobás futás közben átvett labdával. Játék osztogatóval, két kosárra. Labdarúgás Támadások a támadás súlypontjának változtatásával rövid és hosszú átadásokkal. Labdavezetés közben irányváltoztatás és megállás a védıtıl való szabadulás szándékával. Belsı csüdrúgás. Védık váltása kijátszás esetén. Röplabda Pattintó alkar- vagy kosárérintés. Magas ívő feladás kosárérintéssel a háló melletti társnak. Ütımozdulattal átütés a talajról, illetve felugrásból, vagy leütés felugrásból. Egyéni sánc. Alsó- vagy felsınyitás. Röplabdajáték. Floorball A 9. évfolyamon tanultak fejlesztése Alapvetı taktikai feladatok V. Természetben őzhetı, önvédelmi és küzdısportok Önvédelmi és küzdısportok Küzdıjátékok párokban és csoportosan. Küzdıjátékok szerekkel (bot, medicinlabda stb), versenyek. Birkózás (fiúk) Fogások térdelésben, hidalás, kimozdítás fekvésbıl. Páros küzdelmek. Fogalmak

24 Fogások Hajítás, vetés, lökés Helyes légzés: hasi, mellkasi, teljes Keringési rendszer Leütés Légzırendszer Lendületszerzés Nemi különbségek a testmozgásban Nyugalmi pulzus Passzív pihenés Pulzus Társas gyakorlat Távolugrás: lépı technika Terhelés Terheléses pulzus Védekezés: emberfogásos-, terület- Labdaérintések: belsı, belsı csüd, teljes csüd, külsı csüd Fejelés A dobószámoknál használt végrehajtási formák a szerek elengedése elıtt a jobb teljesítmény érdekében. A továbbhaladás feltételei Kéziszer-gyakorlatok végrehajtása utasításra, önálló szabadgyakorlat tervezése és végrehajtása. Testtartást javító gyakorlatok önálló végrehajtása. A kondicionális képességek szintjének megtartása, illetve javulása. Javulás a mérhetı atlétikai teljesítményekben. A technikai végrehajtás tökéletesítése. A választott szereken elemkapcsolatok önálló végrehajtása. Aktív részvétel a választott sportjátékokban, szabályok szerinti játék. Aktív részvétel egy természetben őzhetı sportágban. Aktív részvétel a küzdı sportokban.

25 12. évfolyam (Évi óraszám: 74) Belépı tevékenységformák Az óra szervezéséhez, valamint az ünnepségek (iskolai, sport, torna) lebonyolításához szükséges vezényszavak, alakzatok, vonulások pontos alkalmazása. Szabadgyakorlatok és szabadgyakorlati alapformájú kézi szer, társas és szergyakorlatok alkalmazása (3-4 alapforma, 8-16 ütem). A helyes testtartást javító gyakorlatok önálló végrehajtása. A kondicionális képességeknek (az erı, az állóképesség és a gyorsaság) a tanulók kiinduló szintjéhez igazított fejlesztése. Az atlétikai mozgásanyagban a technikai szint stabilizálása, a mérhetı teljesítmények növelése. Tornában a választott szergyakorlatok esetében 3-4 elembıl álló gyakorlatsor folyamatos végrehajtása. A választott sportjátékokban a tanult technikai elemek, taktikai megoldások alkalmazása játékhelyzetben. Pontos szabályismeret. Aktív részvétel a természetben őzhetı sportágakban. Küzdısportokban a páros küzdelmek során a tanult technikai elemek gyakorlása. Új sporttevékenység: a fiúknak dzsúdó. TÉMAKÖRÖK TARTALMAK I. Rendgyakorlatok, elıkészítés, alapozás, prevenció Rendgyakorlatok A menet irányának változtatása egyes, kettes stb. oszlopban, járásközben. Testfordulatok járás közben. Fejlıdések, szakadozások járás közben. Vonulások, ellenvonulások, keresztezı ellenvonulások járás közben. Elıkészítés, alapozás, prevenció A 10. Évfolyam elıírásai szerint, de már 3-4 alapformát tartalmazó és 8-16 ütemő gyakorlatok alkalmazásával. Biomechanikailag helyes testtartást biztosító gyakorlatok. Zenés gimnasztika. II. Atlétikai jellegő feladatmegoldások Az atlétika egyes ágainak elsajátításához szükséges speciális cél- és képességfejlesztı gyakorlatok. Erıfejlesztı gyakorlatok: Láberı: térdhajlítások, nyújtások, szökdelések, felugrások, átugrások, szerrel, szereken és lépcsın egy, illetve páros lábon. Karerı: kötélmászás, függeszkedés, vándorfüggeszkedés.

26 A törzsizomzatot erısítı gyakorlatok: szerek és kézi szerek felhasználásával has-, hát- és oldalizom-erısítı gyakorlatok. Gyorsaság fejlesztése: a tanult mozgásanyag végrehajtásában gyorsaságra való törekvés (pl. dobások, lökések). Rajtgyakorlatok, idıre történı futások, felmászások, átbújások stb. Állóképesség fejlesztése: a terhelés és pihenés szakaszos változtatásával az erıt, gyorsaságot fejlesztı gyakorlatok. Közepes iramú futás, egyenletes ritmusra törekvés. Résztávok futása, m pihenıkkel való ismételt lefutása. Hosszabb távon a futás és gyaloglás arányának kialakítása, a gyaloglás arányának fokozatos csökkentése, a táv folyamatos lefutása. Futások Gyorsfutás Rajtversenyek álló és térdelı rajttal 30 m-es távon. Fokozófutás, iramfutás. Ugrások Magasugrás: Magasugrás: a választott technikával. Magasugróversenyek. Távolugrás Távolugrás: a választott technikával. A nekifutás távolságának kimérése tapasztalat alapján, Távolugróversenyek. Dobások Kislabdahajítás Kislabdahajítás: néhány lépésbıl, majd kimért nekifutásból a gerelyhajításnak megfelelı végrehajtásra törekvés. Dobóversenyek. Súlylökés Súlylökés: Háttal felállásból becsúszással, a szer minél hosszabb úton történı gyorsítása. Súlylökı versenyek. III. Torna jellegő feladatmegoldások A vállöv, valamint a csípıizület mozgáshatárát növelı nyújtó, illetve lazító hatású gyakorlatok, passzív lazító gyakorlatok alkalmazása társ segítségével. Az egyes nehezebb elemek elsajátítását biztosító speciális erısítı, lazító jellegő és célgimnasztikai, valamint rávezetı gyakorlatok alkalmazása.

27 Talaj Ülésbıl gurulás hátra kézállás felé. Befejezı helyzetek. Fellendülés kézállásba. Fejbillenés, fejen átfordulás. Összefüggı gyakorlatok. Szekrényugrás Fiúk: hosszában (5 rész) felguggolás Fejen átfordulás Lányok: széltében (5 rész) guggolóátugrás hosszában (4 rész) felguggolás fejen átfordulás Győrő (fiúk) Húzódás-tolódás támaszba. A évfolyam anyagának gyakorlása. Összefüggı gyakorlat. Gerenda (lányok) Felugrás oldal-guggoló támaszba. Keringıjárás. Felugrással lábtartás csere. Gurulóátfordulás elıre. Futólépések. Összefüggı gyakorlat. Ritmikus gimnasztika (lányok) Törzsívek állásban. Támadó-, védıállások. Galoppszökdelések. Szökkenı hármaslépés. Keringılépés hátrafelé fokos fordulatok. Egyszerő elemek végrehajtása karikával és labdával. Összefüggı gyakorlat. IV. Testnevelési és sportjátékok (A 10. évfolyam anyagának hatékonyabb feldolgozása. A 9. évfolyamon választott sportjáték anyagát kell feldolgozni.) Kézilabda A támadójátékosok helytartásával széles vonalú támadás.

28 Betörés a védelembıl kilépı, védıtıl üresen hagyott területre. Kapura lövés felugrással labdavezetésbıl és kapott labdával. Kosárlabda A 9. évfolyamon tanult módon emberfogásos védekezés. Laza és szoros emberfogás.2:2, 3:3 elleni játék, adogatások, labdavezetés és dobások védıvel szemben. Tempódobás. Játék egy és két kosárra. Labdarúgás Földrıl felpattanó labda stoppolása a lábfej belsı részével, helyben és mozgás közben. A labda elhúzása állóhelyben ráfutó társ elıl. Játék kispályán. Röplabda Leütés sánc nélkül, illetve kettıs sánc alkalmazásával. Leütés védése alkarérintéssel. Mini röplabda a 10. évfolyam anyaga szerint. Játék versenyszabályokkal, törekedve az állandó mozgásra támadásban és védekezésben is. Floorball A évfolyamon tanultak magasabb szintő alkalmazása Csapaton belüli feladatkörök tudatos alkalmazása V. Természetben őzhetı sportok (A 10. évfolyamon leírtak szerint.) Önvédelmi és küzdısportok Hidalás kéztámasz nélkül, hídban végzett fordulatok, hídba érkezés, kijövetel a hídból különbözı gyakorlatokkal. Birkózás A 10. évfolyamon tanult elemek felhasználásával birkózás, folyamatos küzdelem. Dzsúdó Alapvetı gyakorlatok: esések, gurulások. Fogalmak: Edzettség Dzsúdó mint önvédelmi sportág Hajlékonyság Motiváció Mozgatórendszer Prevenció Távolugrás: lépı -, ollózó technika Testedzés Testnevelés-sport

29 Relaxáció Tempódobás Terhelési tényezık: intenzitás, ismétlésszám, pihenıidı Védekezés, letámadás Les Szabadrúgás: közvetett, közvetlen A továbbhaladás feltételei: Az ünnepségeken használt alakzatok és vonulások felvétele a vezényszavaknak megfelelıen. Nyolc ütemő két alapformát tartalmazó kézi szer és társas gyakorlatok végrehajtása utasításra, 4-8 ütemő szabadgyakorlatokból álló gyakorlatsor tervezése és végrehajtása, a testtartást javító gyakorlatok önálló végrehajtása. A kondicionális képességek szintjének megtartása, illetve javulása. Mérhetı atlétikai teljesítményekben javulás, a technikai végrehajtás stabilizálása. A választott szereken rövid gyakorlatsor végrehajtása segítségadás mellett. Aktív részvétel két választott sportjátékban, szabályok szerinti játék. Aktív részvétel egy természetben őzhetı sportágban. Részvétel a páros küzdelmekben.

30 13. évfolyam (Évi óraszám: 64) Belépı tevékenységformák Az óra szervezéséhez, valamint a rendezvények lebonyolításához szükséges vezényszavak, alakzatok, vonulások alkalmazása. A szabadgyakorlati alapformájú gimnasztikai kézi szer, társas, pad-, bordásfal-gyakorlatok alkalmazása (3-4 alapforma, 8-16 ütem). A helyes testtartást javító gyakorlatok önálló használata. A kondicionális képességek fejlesztése. Az atlétikai mozgásanyag stabil végrehajtása, versenyzés. Tornában a választott szergyakorlatok esetében 3-4 elembıl álló gyakorlatsor folyamatos végrehajtása. A választott sportjátékokban (legalább kettıben) a tanult technikai elemek, taktikai megoldások alkalmazása játékban. Pontos szabályismeret. Aktív részvétel a természetben őzhetı sportágakban. Küzdısportokban a páros küzdelmek során a tanult technikai elemek gyakorlása, versenyzés. A birkózás és a dzsúdó technikai elemei, illetve a sportjátékok esetében az egyes játékhelyzetek emberfogás és területvédekezés esetén alkalmazása valós játékszituációban. TÉMAKÖRÖK - TARTALMAK I. Rendgyakorlatok, elıkészítés, alapozás, prevenció Rendgyakorlatok Futólépés egyes, kettes stb. oszlopban ütemtartással. Testfordulatok helyben futás és futás közben. Fejlıdések, szakadozások futás közben. Vonulások, ellenvonulások, keresztezı ellenvonulások futás közben. Elıkészítés, alapozás, prevenció Szabadgyakorlati alapformájú kézi szer és szergyakorlatok alkalmazásával. Biomechanikailag helyes testtartást biztosító gyakorlatok. Zenés gimnasztika.

31 II. Atlétika jellegő feladatmegoldások Erıfejlesztı gyakorlatok: Dinamikus láberı: térdhajlítások, nyújtások, szökdelések, felugrások, átugrások szerek felhasználásával, szerterheléssel is. Karerı: dobások 3-5 kg-os medicinlabdával a szer súlyának és az ismétlésszámnak a növelésével. Kötélmászás, függeszkedés, vándorfüggeszkedés. Kötélmászó és függeszkedı versenyek. A törzsizomzatot erısítı gyakorlatok: szerek és kézi szerek felhasználásával has-, hát- és oldalizom-erısítı gyakorlatok az ismétlésszám és az intenzitás változtatásával. Gyorsaság fejlesztése: Rajtgyakorlatok és versenyek különbözı kiinduló helyzetekbıl. Összetett feladatok gyors végrehajtása szerek felhasználásával és szereken végezve. Állóképesség fejlesztése: a terhelés és pihenés változtatásával az erıt, gyorsaságot, ügyességet fejlesztı gyakorlatok végzése. Résztávok ismételt lefutása pihenési idı közbeiktatásával. Futások Gyorsfutás Futóversenyek Rajtversenyek álló és térdelı rajttal 30 m-es távon. Fokozó futás, iramfutás. Ugrások Magasugrás Magasugrás a választott technikával. A technika folyamatos javítása Magasugróversenyek. Távolugrás Távolugrás a választott technikával. A technika javítása. Távolugróversenyek Dobások Súlylökés A szer lökésének helyes iránya, szöge. A technika javítása. Súlylökı versenyek. III. Torna jellegő feladatmegoldások Egyénileg végzett speciális nyújtás, lazítás erısítés. Az egyensúlyérzék fejlesztése célgimnasztikai gyakorlatokkal.

32 Talaj A évfolyamon tanult elemek változatos összekapcsolásával gyakorlatsor összeállítása, összekötı elemek felhasználásával. Szekrényugrás Fiúk: Lányok: hosszában (5 rész) a tanult ugrások gyakorlása. keresztben (5 rész) a tanult ugrások gyakorlása, Győrő (fiúk) A évfolyam anyagának gyakorlása. Összefüggı gyakorlat bemutatása. Gerenda (lányok) Felugrás terpesz-talptámaszba. Keringılépés 180 fokos fordulattal. Az elızı osztályokban tanult elemekbıl egyéni gyakorlatsor összeállítása. Ritmikus gimnasztika (lányok) Átmenetek egyik törzsívbıl a másikba. Keringılépés 180 fokos fordulatokkal. A évfolyamon tanult elemekbıl egyéni gyakorlatsor összeállítása. IV. Testnevelési és sportjátékok (A 9. évfolyamon választott sportjátékok anyagát kell feldolgozni.) Kézilabda A területvédekezés elleni játék gyakorlása. Hatos fal és 5+1-es védekezés gyakorlása. Kapura lövés szélrıl és beugrással. Kosárlabda Területvédekezés (2:3), a védıterület felosztása, a védıjátékosok mozgása, helyezkedése a kijelölt területen. Területvédekezés elleni játék 1:3:1-es felállásból. A korábban tanult elemek gyakorlása és alkalmazása a játékban. Labdarúgás Védekezés a támadók emberfölénye ellen. Területvédekezés. Szabadulás védıtıl egyszerő labdás cselekkel. Rálépıs csel indulást, elhúzást utánzó cselek. Játék két kapura. Röplabda A leütés technikájának és a sáncolás végrehajtásának javítása. Mentés gurulással.

33 Játék versenyszabályokkal, törekedve az állandó mozgásra támadásban és védekezésben. Helyezkedés figyelemmel az ellenfél szándékára. A sánc mögötti terület védelme. Floorball A évfolyamon tanultak magasabb szintő alkalmazása. V. Természetben őzhetı, önvédelmi és küzdısportok Természetben őzhetı sportok (A 11. évfolyamon leírtak szerint. A helyi lehetıségektıl és az idıjárástól függıen.) Önvédelmi és küzdısportok Társas küzdı gyakorlatok felhasználásával a kondicionális képességek (erı, gyorsaság) speciális fejlesztése. Birkózás A évfolyamon tanult elemek felhasználásával birkózás, folyamatos küzdelem Versenyek. Dzsúdó Újabb technikai elemek elsajátítása. Páros küzdelmek a versenyszabályok szerint

TESTNEVELÉS ÉS SPORT 9-10. évfolyam. Célok és feladatok

TESTNEVELÉS ÉS SPORT 9-10. évfolyam. Célok és feladatok TESTNEVELÉS ÉS SPORT 9-10. évfolyam Célok és feladatok A szakiskolai testnevelés célja, hogy az iskola egységes nevelı-oktató munkájának szerves részeként a testkultúra eszközeinek (testgyakorlatok, mozgásos

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT. 9 13. évfolyam. Évfolyamonént heti 2.5 óra. Célok és feladatok. Fejlesztési követelmények

TESTNEVELÉS ÉS SPORT. 9 13. évfolyam. Évfolyamonént heti 2.5 óra. Célok és feladatok. Fejlesztési követelmények TESTNEVELÉS ÉS SPORT 9 13. évfolyam Évfolyamonént heti 2.5 óra Célok és feladatok A testnevelés és sport célja, hogy az iskola egységes nevelő-oktató munkájának szerves részeként a testkultúra eszközeinek

Részletesebben

TESTNEVELÉS. 1. Az olimpiai játékok eredete, története, kialakulásának körülményei. 3. A testmozgás szerepe az egészséges életmód kialakításában.

TESTNEVELÉS. 1. Az olimpiai játékok eredete, története, kialakulásának körülményei. 3. A testmozgás szerepe az egészséges életmód kialakításában. TESTNEVELÉS 1. Középszintő szóbeli érettségi témakörök 1. Az olimpiai játékok eredete, története, kialakulásának körülményei. Ókori és újkori olimpiák. Magyarok az olimpiai versenyeken. Olimpiai szimbólumok.

Részletesebben

TESTNEVELÉS. 9 12. évfolyam. Célok és feladatok. Fejlesztési követelmények

TESTNEVELÉS. 9 12. évfolyam. Célok és feladatok. Fejlesztési követelmények TESTNEVELÉS 9 12. évfolyam Célok és feladatok A testnevelés és sport célja, hogy az iskola egységes nevelő-oktató munkájának szerves részeként a testkultúra eszközeinek (testgyakorlatok, mozgásos játékok,

Részletesebben

TANMENET AZ ÉN ÁBÉCÉM TANKÖNYVCSALÁDHOZ Készítette: Esztergályosné Földesi Katalin munkája alapján Apró Rita

TANMENET AZ ÉN ÁBÉCÉM TANKÖNYVCSALÁDHOZ Készítette: Esztergályosné Földesi Katalin munkája alapján Apró Rita TÁMOP-3.1.4.-08/1-2009-0010. Fáy András Református Általános Iskola és AMI Gomba TANMENET AZ ÉN ÁBÉCÉM TANKÖNYVCSALÁDHOZ Készítette: Esztergályosné Földesi Katalin munkája alapján Apró Rita A következı

Részletesebben

VIZSGA KÖVETELMÉNYEK TESTNEVELÉS 9. OSZTÁLY (5 ÉVFOLYAMOS KÉPZÉSBEN: KNY. OSZTÁLY)

VIZSGA KÖVETELMÉNYEK TESTNEVELÉS 9. OSZTÁLY (5 ÉVFOLYAMOS KÉPZÉSBEN: KNY. OSZTÁLY) 9. OSZTÁLY (5 ÉVFOLYAMOS KÉPZÉSBEN: KNY. OSZTÁLY) Torna - Talaj: - kötelező elemek: - gurulóátfordulás előre, - hátra, fejállás, mérlegállás, tarkóállás. - Kötélmászás: - mászókulcsolás, fiúknak függeszkedési

Részletesebben

Minimum követelmények testnevelés tantárgyból 9-12. évfolyamon a továbbhaladáshoz

Minimum követelmények testnevelés tantárgyból 9-12. évfolyamon a továbbhaladáshoz 9. osztály: Minimum követelmények testnevelés tantárgyból 9-12. évfolyamon a továbbhaladáshoz Kondicionális képességszintek: - iskolakör futás: 4 perc 51mp - Cooper-teszt: 1550m - Tömöttlabda dobás (hátra

Részletesebben

TESTNEVELÉS SZAKISKOLAI ÉVFOLYAMOK SZÁMÁRA

TESTNEVELÉS SZAKISKOLAI ÉVFOLYAMOK SZÁMÁRA Célok és feladatok TESTNEVELÉS 9 11. SZAKISKOLAI ÉVFOLYAMOK SZÁMÁRA A középiskolai testnevelés célja, hogy az iskolát elvégzett tanulók a tanórai és a tanórán kívüli testnevelés és sport, valamint az iskola

Részletesebben

Az testnevelés tantárgy szakiskolai helyi tanterve

Az testnevelés tantárgy szakiskolai helyi tanterve Mohácsi Radnóti Miklós Szakképző Iskola és Kollégium Az testnevelés tantárgy szakiskolai helyi tanterve Készült az 20/2010 (V. 11.) OM rendelettel módosított 17/2004. (V. 20.) OM rendelettel kiadott kerettanterv

Részletesebben

Gerendagyakorlat: 5 elem bemutatása gyakorlatsor formájában a tanult formai-, dinamikai szabályok és összekötő elemek segítségével:

Gerendagyakorlat: 5 elem bemutatása gyakorlatsor formájában a tanult formai-, dinamikai szabályok és összekötő elemek segítségével: Testnevelés A vizsga leírása 1. GYAKORLATI VIZSGA 1.1 Szakgimnázium 9. évfolyam lányok Kötelező gimnasztika- 10 pont Atlétika- 10 pont: - Térdelőrajt- 2 pont - Kislabda-hajítás vagy súlylökés- 4 pont -

Részletesebben

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben IKT kompetenciák Farkas András f_andras@bdf.hu A tanítás holisztikus folyamat, összekapcsolja a nézeteket, a tantárgyakat egymással és a tanulók személyes

Részletesebben

Osztályozó vizsga anyaga testnevelésből

Osztályozó vizsga anyaga testnevelésből Osztályozó vizsga anyaga testnevelésből Osztály: Szakközép iskola 9-12. Szakiskola 9-10 A vizsga szerkezete: Testnevelés tantárgyból csak gyakorlati vizsga van. 1. Gyakorlati vizsga - Időtartama: 45 perc

Részletesebben

A kompetencia meghatározása. Terület

A kompetencia meghatározása. Terület 2. táblázat: A kulcskompetenciák referenciakerete. A kulcskompetencia-területek és az egyes területekhez tartozó ismeretek, 1. Anyanyelvi kommunikáció A kommunikáció a gondolatok, érzések és tények szóbeli

Részletesebben

Gerendagyakorlat: 5 elem bemutatása gyakorlatsor formájában a tanult formai-, dinamikai szabályok és összekötő elemek segítségével:

Gerendagyakorlat: 5 elem bemutatása gyakorlatsor formájában a tanult formai-, dinamikai szabályok és összekötő elemek segítségével: KSZ/12 évfolyam lányok Kötelező gimnasztika- 10 pont Atlétika- 10 pont: - Térdelőrajt- 2 pont - Súlylökés becsúszással vagy gerelyhajítás- 4 pont - Flop magasugrás vagy távolugrás- 4 pont Torna: 2 választott

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT. 9 12. évfolyam

TESTNEVELÉS ÉS SPORT. 9 12. évfolyam TESTNEVELÉS ÉS SPORT Célok és feladatok 9 12. évfolyam A testnevelés és sport célja, hogy az iskola egységes nevelő-oktató munkájának szerves részeként a testkultúra eszközeinek (testgyakorlatok, mozgásos

Részletesebben

Testnevelés tantárgyi program

Testnevelés tantárgyi program LOVASSY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM Lovassy-László-Gymnasium Pedagógiai Program Testnevelés tantárgyi program 2010. TESTNEVELÉS ÉS SPORT 9 13. évfolyam Célok és feladatok Testnevelés tantárgyi program Az iskolai

Részletesebben

Testnevelés fakultáció emeltszint. 11. évfolyam

Testnevelés fakultáció emeltszint. 11. évfolyam Testnevelés fakultáció emeltszint Cél: Az érettségire jelentkező tanulók elméleti és gyakorlati felkészítése az emeltszintű vizsgára, a helyi tantervben szereplő gyakorlat anyagok kiegészítésével és magasabb

Részletesebben

Testnevelés A, ELMÉLETI ISMERETEK

Testnevelés A, ELMÉLETI ISMERETEK Testnevelés A, ELMÉLETI ISMERETEK 1. A magyar sportsikerek Legalább 5 magyar olimpiai bajnok megnevezése sportágával együtt. Egy, a választott helyi tantervben szereplő sportágban, az adott év hazai legfontosabb

Részletesebben

TESTNEVELÉS A GIMNÁZIUM 9 13. ÉVFOLYAMAI SZÁMÁRA

TESTNEVELÉS A GIMNÁZIUM 9 13. ÉVFOLYAMAI SZÁMÁRA TESTNEVELÉS A GIMNÁZIUM 9 13. ÉVFOLYAMAI SZÁMÁRA Célok és feladatok A középiskolai testnevelés célja, hogy az iskolát elvégzett tanulók a tanórai és a tanórán kívüli testnevelés és sport, valamint az iskola

Részletesebben

TESTNEVELÉS OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYRENDSZERE. 11. évfolyam Követelmények

TESTNEVELÉS OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYRENDSZERE. 11. évfolyam Követelmények TESTNEVELÉS OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYRENDSZERE Kondicionális képesség felmérés Húzódzkodás Négyütemű fekvőtámasz 1 perc alatt Atlétika: 11. évfolyam Követelmények Helyből távolugrás Kislabdahajítás

Részletesebben

Gerendagyakorlat: 5 elem bemutatása gyakorlatsor formájában a tanult formai-, dinamikai szabályok és összekötő elemek segítségével:

Gerendagyakorlat: 5 elem bemutatása gyakorlatsor formájában a tanult formai-, dinamikai szabályok és összekötő elemek segítségével: Testnevelés javítóvizsga KK 13 évfolyam lányok Kötelező gimnasztika- 10 pont Atlétika- 10 pont: - Térdelőrajt- 2 pont - Súlylökés becsúszással vagy gerelyhajítás- 4 pont - Flop magasugrás vagy távolugrás-

Részletesebben

TESTNEVELÉS TANMENET. 11. és 12.OSZTÁLY

TESTNEVELÉS TANMENET. 11. és 12.OSZTÁLY TESTNEVELÉS TANMENET 11. és 12.OSZTÁLY Készítette: György Gábor 2012/2013 2 Időkeret, óraszámfelosztás Óraszám: 4 óra/hét Foglalkozások szabadban: 10 óra, gimnasztika, prevenció: 17 óra : 35 óra Torna:

Részletesebben

A TESTNEVELÉS ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI

A TESTNEVELÉS ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A TESTNEVELÉS ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A vizsga formája Középszinten: szóbeli és gyakorlati Emelt szinten: szóbeli és gyakorlati A testnevelés érettségi vizsga célja A tárgy jellegébõl

Részletesebben

HELYI TANTERV Testnevelés

HELYI TANTERV Testnevelés L OVASSY L ÁSZLÓ G IMNÁZIUM HELYI TANTERV Testnevelés 2007. Készítette: B AGI P ÉTER Átdolgozta: M OLNÁRNÉ B ÁCSKAI R ITA KÉSZÜLT AZ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 2003-AS KERETTANTERVE ALAPJÁN TESTNEVELÉS ÉS

Részletesebben

Pótvizsga Feladatsor 9. évf.

Pótvizsga Feladatsor 9. évf. Pótvizsga Feladatsor 9. évf. A pótvizsga feladatsora a tanév tananyaga és a tanév során tanultakból áll. A feladatok sorrendjét a szaktanár jelöli ki a pótvizsga napján. A tanuló a pótvizsgát akkor kezdheti

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT. 5 8. évfolyam. Célok és feladatok

TESTNEVELÉS ÉS SPORT. 5 8. évfolyam. Célok és feladatok TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5 8. évfolyam Célok és feladatok Az iskolai testnevelés célja, hogy az iskola egységes nevelő-oktató munkájának szerves részeként a testkultúra eszközeinek (testgyakorlatok, mozgásos

Részletesebben

TESTNEVELÉS. Fakultációs képzés tanterve. Heti 2 óra, évi 72 óra. 11.,12. évfolyam

TESTNEVELÉS. Fakultációs képzés tanterve. Heti 2 óra, évi 72 óra. 11.,12. évfolyam TESTNEVELÉS Fakultációs képzés tanterve Heti 2 óra, évi 72 óra 11.,12. évfolyam TÉMÁK A magyar sportsikerek Elmélet FELADATOK Legalább 5 magyar olimpiai bajnok megnevezése sportágával együtt. Egy, a választott

Részletesebben

TESTNEVELÉS. Hajtsák végre a vezényszónak megfelelő alakzatot.

TESTNEVELÉS. Hajtsák végre a vezényszónak megfelelő alakzatot. TESTNEVELÉS 1-2. osztály A tanterv az első két évet egyetlen egységként kezeli. A gyerekek iskolába lépésük idején igen eltérő képességűek, tudásúak. A tanulók fizikai és szellemi tulajdonságait a második

Részletesebben

TESTNEVELÉS. 7 12. évfolyam. Célok és feladatok

TESTNEVELÉS. 7 12. évfolyam. Célok és feladatok TESTNEVELÉS 7 12. évfolyam Célok és feladatok Az iskolai testnevelés célja, hogy az iskola egységes nevelő-oktató munkájának szerves részeként a testkultúra eszközeinek (testgyakorlatok, mozgásos játékok,

Részletesebben

Alapkövetelmények. 1.osztály

Alapkövetelmények. 1.osztály Alapfeladatok A testnevelés tanterv a tantárgyi feladatokon kívül elő kívánja segíteni a nyitottságot, megértést. Az anyanyelvi kommunikáció az anyanyelv elsajátításának eredménye, amely a testnevelés

Részletesebben

HELYI TANTERV TESTNEVELÉS TÖMÖRKÉNY ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA

HELYI TANTERV TESTNEVELÉS TÖMÖRKÉNY ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA HELYI TANTERV TESTNEVELÉS TÖMÖRKÉNY ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA A testnevelés és sport műveltségtartalma a középiskolában tovább mélyíti és bővíti a sportolás, aktív pihenés alkalmazásához

Részletesebben

Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola Speciális Szakiskola és Kollégium TANMENET. Testnevelés. tantárgyból

Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola Speciális Szakiskola és Kollégium TANMENET. Testnevelés. tantárgyból Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola Speciális Szakiskola és Kollégium TANMENET a Testnevelés tantárgyból a TÁMOP-2.2.5.A-12/1-2012-0038 Leleményesen, élményekkel, Társakkal rendhagyót alkotni LÉTRA

Részletesebben

Labdajátékok 5-8. évfolyam

Labdajátékok 5-8. évfolyam Labdajátékok 5-8. évfolyam 5-6. évfolyam Cél: - Az 1-4. évfolyamon megszerzett elemi szintű technikai tudás közelítsen a sportági alaptechnikához - A tanulók keringési-, légzési-, és mozgató rendszerének

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA TESTNEVELÉS TANMENET 4. ÉVFOLYAM 2013/2014 Tanítók: Tóth Mária, Buruncz Nóra Készült: A Nemzeti Alaptanterv és a Kerettanterv alapján. Éves óraszám:144

Részletesebben

Továbbhaladás feltételei Testnevelés 1-2. évfolyam

Továbbhaladás feltételei Testnevelés 1-2. évfolyam Továbbhaladás feltételei Testnevelés 1-2. évfolyam RENDSZERGYAKORLATOK, GIMNASZTIKA, PREVENCIÓS FELADATOK Egyszerű 1-4 ütemű alapgimnasztika. Rövid távú gyors futás, futás saját tempóban külső kényszer

Részletesebben

LOVASSY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM

LOVASSY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM LOVASSY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM TESTNEVELÉS TANTERV 2004. készítette: BAGI PÉTER KÉSZÜLT AZ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 2003-AS KERETTANTERVE ALAPJÁN TESTNEVELÉS ÉS SPORT 7 12. évfolyam Célok és feladatok A testnevelés

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT. 5 8. évfolyam. Célok és feladatok

TESTNEVELÉS ÉS SPORT. 5 8. évfolyam. Célok és feladatok TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5 8. évfolyam Célok és feladatok Az iskolai testnevelés célja, hogy az iskola egységes nevelő-oktató munkájának szerves részeként a testkultúra eszközeinek (testgyakorlatok, mozgásos

Részletesebben

I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY

I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY A középszintű szóbeli vizsga célja A testnevelés középszintű szóbeli érettségi vizsga célja annak felmérése, hogy a vizsgázó milyen mélységig sajátította el a követelményekben

Részletesebben

Kézilabda. történő teljesítése 65 mp történ teljesítése. sorozatterhelések közben is. kiinduló helyzetekből 20 m-es Helyes futótechnika távon

Kézilabda. történő teljesítése 65 mp történ teljesítése. sorozatterhelések közben is. kiinduló helyzetekből 20 m-es Helyes futótechnika távon Évfolyam: 5-8. Kézilabda Korosztály: Cél A korosztálynak megfelelő kondicionális képességek kialakítása. A hozott kézilabdás mozgásminták megerősítése, ill. felülvizsgálata alapján jó technikai alapok

Részletesebben

Testnevelés és sport 1-8. évfolyam

Testnevelés és sport 1-8. évfolyam Testnevelés és sport 1-8. évfolyam Alapelvek, célok: A testnevelés és sport mozgásanyagának segítségével az eddiginél nagyobb hatékonysággal fejlesztendık a közoktatásban résztvevı korosztályok fizikai

Részletesebben

Manipulatív természetes mozgásformák A sporteszközök szabadidős használata igénnyé és örömforrássá válása.

Manipulatív természetes mozgásformák A sporteszközök szabadidős használata igénnyé és örömforrássá válása. Testnevelés Elvárt eredmények 1. osztály végén: A testrészek megnevezése. A fizikai terhelés és a fáradás jeleinek felismerése. Különbségtétel a jó és a rossz testtartás között álló és ülő helyzetben.

Részletesebben

TESTNEVELÉS. I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY A) Elméleti ismeretek

TESTNEVELÉS. I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY A) Elméleti ismeretek 1. A magyar sportsikerek 2. A harmonikus testi fejlődés 3. Az egészséges életmód TESTNEVELÉS I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY A) Elméleti ismeretek Legalább 5 magyar olimpiai bajnok 8 magyar olimpiai

Részletesebben

TÁNC ÉS DRÁMA évfolyam. Célok és feladatok. Fejlesztési követelmények:

TÁNC ÉS DRÁMA évfolyam. Célok és feladatok. Fejlesztési követelmények: TÁNC ÉS DRÁMA 9 11. évfolyam Célok és feladatok A Tánc és dráma tantervi modul a drámajáték eszköztárának és a különbözı színházi nyelvek elemeinek megtapasztalását helyezi a középpontba. Ez természetesen

Részletesebben

TESTNEVELÉS. A) Elméleti ismeretek. VIZSGASZINTEK Középszint. Emelt szint Legalább 5 magyar olimpiai bajnok

TESTNEVELÉS. A) Elméleti ismeretek. VIZSGASZINTEK Középszint. Emelt szint Legalább 5 magyar olimpiai bajnok TESTNEVELÉS TÉMÁK 1. A magyar sportsikerek 2. A harmonikus testi fejlődés 3. Az egészséges életmód A) Elméleti ismeretek VIZSGASZINTEK Középszint Emelt szint Legalább 5 magyar olimpiai bajnok 8 magyar

Részletesebben

Testnevelés Középszintű érettségi témakörök

Testnevelés Középszintű érettségi témakörök Pécsi Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola OM: 203204 7632 Pécs, Aidinger János út 41. Gyakorlati követelmények: Elméleti ismeretek: 1. Az olimpiai mozgalom létrejötte, célja, feladatai; magyar

Részletesebben

Károlyi Mihály Fővárosi Gyakorló Kéttannyelvű Közgazdasági Szakközépiskola

Károlyi Mihály Fővárosi Gyakorló Kéttannyelvű Közgazdasági Szakközépiskola Károlyi Mihály Fővárosi Gyakorló Kéttannyelvű Közgazdasági Szakközépiskola Testnevelés Helyi Tanterv 9.évfolyam Kéttannyelvű osztályok részére 2008. június 25. Testnevelés és sport Részei A kerettanterveben

Részletesebben

11. évfolyam SPORTKÖR

11. évfolyam SPORTKÖR 11. évfolyam SPORTKÖR Az iskolai testnevelés amellett, hogy teljesíti egészségmegőrző, kultúraközvetítő és nevelési feladatait, szolgálhatja, segítheti a versenysportot is. A sportolás során a fizikai

Részletesebben

TESTNEVELÉS. 9-10. évfolyam. Célok és feladatok

TESTNEVELÉS. 9-10. évfolyam. Célok és feladatok TESTNEVELÉS 9-10. évfolyam Célok és feladatok Az általános műveltséget megszilárdító szakasz a kilencedik évfolyamon kezdődik és a 12. évfolyam végéig tart. Funkciója az iskolai műveltség differenciált

Részletesebben

Testnevelő tanár osztatlan tanárképzési szak

Testnevelő tanár osztatlan tanárképzési szak MOTOROS ALKALMASSÁGI VIZSGA Testnevelő tanár osztatlan tanárképzési szak 1. A vizsga részei: 1.1. Gimnasztika: Gyakorlati anyag: 64 ütemű gimnasztikagyakorlat végrehajtása, illetve mászás vagy függeszkedés

Részletesebben

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON Juhász Gabriella A digitális kompetencia fogalma A digitális kompetencia az elektronikus média magabiztos és kritikus alkalmazása munkában, szabadidőben

Részletesebben

Atlétika: 2000m, 400m, 60m, súlylökés, magasugrás, távolugrás

Atlétika: 2000m, 400m, 60m, súlylökés, magasugrás, távolugrás Testnevelés osztályozó vizsga tételek: Atlétika: 2000m, 400m, 60m, súlylökés, magasugrás, távolugrás Kosárlabdázás: 9.évfolyam: Összetett feladat elemeinek megtanulása, illetve az összetett feladat gyakorlása

Részletesebben

Labdarúgás Fejlesztési Terv

Labdarúgás Fejlesztési Terv Labdarúgás Fejlesztési Terv A sport összeköt testvériskolai kapcsolat kiépítése a Boglári Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola között TÁMOP -3.3.14.A-12/1-2013-0033 Készítette: Koszics Gábor Pétervására,

Részletesebben

TESTNEVELÉS. Követelmény

TESTNEVELÉS. Követelmény TESTNEVELÉS Cél Az iskolai testnevelés és sport az iskola egységes nevelő-oktató munkájának szerves részeként a testkultúra eszközeinek (testgyakorlatok, mozgásos játékok, sportági tevékenységek és az

Részletesebben

TESTNEVELÉS TANMENET 2013/2014-ES TANÉV. Tanító:Kottyán Dóra, Törzsökné Peske Edina

TESTNEVELÉS TANMENET 2013/2014-ES TANÉV. Tanító:Kottyán Dóra, Törzsökné Peske Edina TESTNEVELÉS TANMENET 2013/2014-ES TANÉV Tanító:Kottyán Dóra, Törzsökné Peske Edina A 3. évfolyam ebben a tanévben októbertől decemberig tartó időszakban úszásoktatáson vesz részt heti két órában. Ebből

Részletesebben

6. évfolyam. Természetes és nem természetes mozgásformák

6. évfolyam. Természetes és nem természetes mozgásformák 6. évfolyam Tematikai egység/ Fejlesztési cél Előzetes tudás A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai Természetes és nem természetes mozgásformák Órakeret 15 óra Az egyszerű bemelegítő gyakorlatok

Részletesebben

11. évfolyam. Kéttannyelvű, nyelvi előkészítő és általános közgazdasági osztályok részére

11. évfolyam. Kéttannyelvű, nyelvi előkészítő és általános közgazdasági osztályok részére 11. évfolyam Kéttannyelvű, nyelvi előkészítő és általános közgazdasági osztályok részére Testnevelés és sport Részei A kerettanterveben előírt tartalom: 80% Szabadon felhasználható órakeret: 20% Témakörök

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT. 9 12. évfolyam. Célok és feladatok. Fejlesztési követelmények

TESTNEVELÉS ÉS SPORT. 9 12. évfolyam. Célok és feladatok. Fejlesztési követelmények TESTNEVELÉS ÉS SPORT 9 12. évfolyam Célok és feladatok A testnevelés és sport célja, hogy az iskola egységes nevelő-oktató munkájának szerves részeként a testkultúra eszközeinek (testgyakorlatok, mozgásos

Részletesebben

Helyi tanterv 2013/2014 tanévtől felmenő rendszerben Testnevelés és sport. 5.-8. évfolyam Célok és feladatok

Helyi tanterv 2013/2014 tanévtől felmenő rendszerben Testnevelés és sport. 5.-8. évfolyam Célok és feladatok Helyi tanterv 2013/2014 től felmenő rendszerben Testnevelés és sport 5.-8. évfolyam Célok és feladatok Gyakorlati tudásanyag Az iskolai testnevelés és sport célja, hogy a tanulók életkori sajátosságaihoz,

Részletesebben

Testnevelés. 5-8. évfolyam. tantárgy 2013.

Testnevelés. 5-8. évfolyam. tantárgy 2013. Testnevelés tantárgy 5-8. évfolyam 2013. Bevezető Cél Az iskolai testnevelés és sport az iskola egységes nevelő-oktató munkájának szerves részeként a testkultúra eszközeinek (testgyakorlatok, mozgásos

Részletesebben

AZ OSZTÁLYOZÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI A SPORTTAGOZATON

AZ OSZTÁLYOZÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI A SPORTTAGOZATON AZ OSZTÁLYOZÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI A SPORTTAGOZATON TESTNEVELÉS... 2 1. évfolyam... 2 2. évfolyam... 2 3. évfolyam... 3 4. évfolyam... 3 5. évfolyam... 4 6. évfolyam... 5 7. évfolyam... 5 8. évfolyam...

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT

TESTNEVELÉS ÉS SPORT TESTNEVELÉS ÉS SPORT Ezen az iskolafokon a tanulók a mozgástanulás magasabb szintjére lépnek. Az alapokat az 1 4. évfolyamon megvalósuló céltudatos fejlesztési folyamat biztosítja. Erre építve valósul

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT MOZAIK. 5-8. évfolyam KERETTANTERVRENDSZER AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA NAT 2003. Készítette: Csóti Ildikó

TESTNEVELÉS ÉS SPORT MOZAIK. 5-8. évfolyam KERETTANTERVRENDSZER AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA NAT 2003. Készítette: Csóti Ildikó MOZAIK KERETTANTERVRENDSZER AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA NAT 2003 TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5-8. évfolyam Készítette: Csóti Ildikó A kerettantervrendszert szerkesztette és megjelentette: MOZAIK KIADÓ SZEGED,

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT

TESTNEVELÉS ÉS SPORT TESTNEVELÉS ÉS SPORT Ezen az iskolafokon a tanulók a mozgástanulás magasabb szintjére lépnek. Az alapokat az 1 4. évfolyamon megvalósuló céltudatos fejlesztési folyamat biztosítja. Erre építve valósul

Részletesebben

T E S T N E V E L É S I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGIVIZSGA-KÖVETELMÉNY

T E S T N E V E L É S I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGIVIZSGA-KÖVETELMÉNY T E S T N E V E L É S A részletes követelmények használata, felépítése A testnevelés középszint érettségi vizsga azt tanúsítja, hogy a vizsgázó birtokában van a kerettantervben el írt és az iskolai kötelez

Részletesebben

A középszintű gyakorlati érettségi vizsga

A középszintű gyakorlati érettségi vizsga A középszintű gyakorlati érettségi vizsga A középszintű gyakorlati érettségi vizsgán az érettségizőnek az elégséges osztályzat megszerzéséért legalább 10%-os eredményt kell elérnie. Amennyiben a vizsgázó

Részletesebben

Sashalmi Tanoda Általános Iskola Helyi tanterv. 6. évfolyam Testnevelés és Sport 3+2 óra / hét

Sashalmi Tanoda Általános Iskola Helyi tanterv. 6. évfolyam Testnevelés és Sport 3+2 óra / hét Sashalmi Tanoda Általános Iskola Helyi tanterv 6. évfolyam Testnevelés és Sport 3+2 óra / hét Összeállította: Forsthoffer Norbert Sashalmi Tanoda 1. Természetes és nem természetes mozgásformák Rendgyakorlatok

Részletesebben

TANTERV : 5-8. osztály. Balassagyarmati Szabó Lőrinc Általános Iskola

TANTERV : 5-8. osztály. Balassagyarmati Szabó Lőrinc Általános Iskola TANTERV : 5-8. osztály Balassagyarmati Szabó Lőrinc Általános Iskola NAT műveltségterület: Éves óraszám: Heti óraszám: Testnevelés és sport 185 5 ÉVF O- LY AM: A TANTÁRGY NEVE: 5. Testnevelés 6. Testnevelés

Részletesebben

2. Az általános és a középiskolás korú gyerek testi fejlődésének és mozgásos cselekvőképességének kapcsolata.

2. Az általános és a középiskolás korú gyerek testi fejlődésének és mozgásos cselekvőképességének kapcsolata. 1. Az olimpiai játékok eredete, története, kialakulásának körülményei. Ókori és újkori olimpiák. Magyarok az olimpiai versenyeken. Olimpiai szimbólumok. 2. Az általános és a középiskolás korú gyerek testi

Részletesebben

Az alapvető tartásos és mozgásos elemek felismerése, pontos végrehajtása.

Az alapvető tartásos és mozgásos elemek felismerése, pontos végrehajtása. Testnevelés és sport 1.-4. évfolyam: 1. évfolyam, első félév : Előkészítő és preventív mozgásformák Az alapvető tartásos és mozgásos elemek felismerése, pontos végrehajtása. A testrészek megnevezése. Különbségtétel

Részletesebben

2. Évfolyam. Magyar Evez?s Szövetség webhelyen lett közzétéve (http://www.hunrowing.hu) Címlap > Nyomtatóbarát PDF > Nyomtatóbarát PDF CÉLOK:

2. Évfolyam. Magyar Evez?s Szövetség webhelyen lett közzétéve (http://www.hunrowing.hu) Címlap > Nyomtatóbarát PDF > Nyomtatóbarát PDF CÉLOK: Magyar Evez?s Szövetség webhelyen lett közzétéve (http://www.hunrowing.hu) Címlap > Nyomtatóbarát PDF > Nyomtatóbarát PDF 2. Évfolyam CÉLOK: 1. Az els? évfolyamon megtanult hátúszás technikájának továbbfejlesztése.

Részletesebben

TESTNEVELÉS I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY

TESTNEVELÉS I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY TESTNEVELÉS I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY 1. Az olimpiai mozgalom létrejötte, célja, feladatai; magyar sportsikerek 2. A harmonikus testi fejlődés 3. A testmozgás, a sport szerepe az egészséges

Részletesebben

10.évfolyam. Kéttannyelvű, nyelvi előkészítő és általános közgazdasági osztályok részére

10.évfolyam. Kéttannyelvű, nyelvi előkészítő és általános közgazdasági osztályok részére 10.évfolyam Kéttannyelvű, nyelvi előkészítő és általános közgazdasági osztályok részére Testnevelés és sport Részei A kerettanterveben előírt tartalom: 80% 59 óra Szabadon felhasználható óra: 20% 15 óra

Részletesebben

TESTNEVELÉS. Tematikai egység/ Fejlesztési cél. Órakeret 44 óra. 1. Rendgyakorlatok, téri tájékozódás

TESTNEVELÉS. Tematikai egység/ Fejlesztési cél. Órakeret 44 óra. 1. Rendgyakorlatok, téri tájékozódás TESTNEVELÉS A tantárgy célja a záró évfolyamokon elsősorban kialakítani a rendszeres mozgás, testedzés, és az egészséges életmód iránti igényt, továbbá a testnevelés tantárgy tanítása során kialakított

Részletesebben

1.A vizsga részletes leírása

1.A vizsga részletes leírása TANÁRI [4 FÉLÉV [TESTNEVELŐ TANÁR]] MESTERKÉPZÉS, LEVELEZŐ GYAKORLATI VIZSGA Felvételi pontszámok A gyakorlati vizsga sikertelen, ha a felvételiző az 50 méteres távot nem tudja egy úszásnemben sem teljesíteni

Részletesebben

Kosárlabda. A genetikus mozgáskészségben mutatkozó hiányosságok felszámolása. A koordináció és labdás ügyesség fejlesztése.

Kosárlabda. A genetikus mozgáskészségben mutatkozó hiányosságok felszámolása. A koordináció és labdás ügyesség fejlesztése. Kosárlabda 1-8. évfolyam 1. osztály 6-7 évesek A genetikus mozgáskészségben mutatkozó hiányosságok felszámolása. A koordináció és labdás ügyesség fejlesztése. Általános ügyességfejlesztő gyakorlatok: állások,

Részletesebben

1.A vizsga részletes leírása

1.A vizsga részletes leírása TANÁRI [4 FÉLÉV [TESTNEVELŐ TANÁR]] MESTERKÉPZÉS, LEVELEZŐ GYAKORLATI VIZSGA Felvételi pontszámok Gimnasztika 10 Torna 15 Labdajátékok 30 Atlétika 20 Úszás 15 Összesen 90 Általános szabály Bármely tudásterületen

Részletesebben

TANMENET. Eltérő kiinduló helyzetek, és rajt gyakorlatok ezekből. 6-7 évesek Futás, járás technikája. Az alakzatok (oszlop, sor, kör) kialakítása.

TANMENET. Eltérő kiinduló helyzetek, és rajt gyakorlatok ezekből. 6-7 évesek Futás, járás technikája. Az alakzatok (oszlop, sor, kör) kialakítása. szeptember TANMENET október I. osztály Az irányok tisztázása. Ugrások egy, páros lábon. Eltérő testhelyzetek felvétele. 6-7 évesek Futás, járás technikája. Az alakzatok (oszlop, sor, kör) kialakítása.

Részletesebben

A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák

A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák Zachár László A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák HEFOP 3.5.1. Korszerű felnőttképzési módszerek kidolgozása és alkalmazása Tanár-továbbképzési alprogram Szemináriumok Budapest

Részletesebben

Tartásjavító torna gyerekeknek 1-4. évfolyam

Tartásjavító torna gyerekeknek 1-4. évfolyam Tartásjavító torna gyerekeknek 1-4. évfolyam 1. évfolyam 1-5 Szökdelések ugrások - Szigetről szigetre /ugrálás karikába/ - Mocsár -szökdelések, akadályok fölött 6-10 Egyensúly-gyakorlatok -gyakorlatok

Részletesebben

TESTNEVELÉS. Hely- és helyzetváltoztató természetes mozgásformák A játékszabályok és a játékszerepek, illetve a játékfeladat alkalmazása.

TESTNEVELÉS. Hely- és helyzetváltoztató természetes mozgásformák A játékszabályok és a játékszerepek, illetve a játékfeladat alkalmazása. TESTNEVELÉS Évfolyam 1. Fejlesztési követelmények Előkészítő és preventív mozgásformák A testrészek megnevezése. A fizikai terhelés és a fáradás jeleinek felismerése. Különbségtétel a jó és a rossz testtartás

Részletesebben

A TANULÓK ÉRTÉKELÉSE, OSZTÁLYOZÁSA (testnevelés)

A TANULÓK ÉRTÉKELÉSE, OSZTÁLYOZÁSA (testnevelés) A TANULÓK ÉRTÉKELÉSE, OSZTÁLYOZÁSA (testnevelés) Alapja I. Az elvégzett munka (tanulási folyamat, gyakorlás) II. A tanulási folyamat során bekövetkező változások - technikai - taktikai tudásszint; - általános

Részletesebben

Vizsgakövetelmények testnevelés és sportból az 1. évfolyam végén

Vizsgakövetelmények testnevelés és sportból az 1. évfolyam végén Vizsgakövetelmények testnevelés és sportból az 1. évfolyam végén Futások a) Kitartó futás Legalább 400 méter folyamatos futás közepes iramban. Érezzék meg, és tudatosuljon a különbség a gyors és közepes

Részletesebben

Testnevelés és sport. Alapozó és fejlesztő szakasz 5-8. évfolyam

Testnevelés és sport. Alapozó és fejlesztő szakasz 5-8. évfolyam Testnevelés és sport Alapozó és fejlesztő szakasz 5-8. évfolyam TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5-8. ÉVFOLYAM 1. CÉLOK ÉS FELADATOK BEVEZETÉS Alapozó és fejlesztő szakasz (5-8. évfolyamok) Az iskolai testnevelés

Részletesebben

Követelmények testnevelés tantárgyból

Követelmények testnevelés tantárgyból Követelmények testnevelés tantárgyból 9. osztály Egészségkultúra és prevenció Bemelegítés, fizikai felkészülés a sérülésmentes sporttevékenységre. A biomechanikailag helyes testtartás jellemzőinek és néhány

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT MOZAIK évfolyam KERETTANTERVRENDSZER A GIMNÁZIUMOK SZÁMÁRA NAT Készítette: Csóti Ildikó

TESTNEVELÉS ÉS SPORT MOZAIK évfolyam KERETTANTERVRENDSZER A GIMNÁZIUMOK SZÁMÁRA NAT Készítette: Csóti Ildikó MOZAIK KERETTANTERVRENDSZER A GIMNÁZIUMOK SZÁMÁRA NAT 2003 TESTNEVELÉS ÉS SPORT 9-12. évfolyam Készítette: Csóti Ildikó A kerettantervrendszert szerkesztette és megjelentette: MOZAIK KIADÓ SZEGED, 2004

Részletesebben

Sashalmi Tanoda Általános Iskola Helyi tanterv. 5. évfolyam Testnevelés és Sport 3+2 óra / hét. Sashalmi Tanoda

Sashalmi Tanoda Általános Iskola Helyi tanterv. 5. évfolyam Testnevelés és Sport 3+2 óra / hét. Sashalmi Tanoda Sashalmi Tanoda Általános Iskola Helyi tanterv 5. évfolyam Testnevelés és Sport 3+2 óra / hét Összeállította: Forsthoffer Norbert Sashalmi Tanoda 1. Természetes és nem természetes mozgásformák Rendgyakorlatok

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5 8. évfolyam

TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5 8. évfolyam TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5 8. évfolyam Ezen az iskolafokon a tanulók a mozgástanulás magasabb szintjére lépnek. Az alapokat az 1 4. évfolyamon megvalósuló céltudatos fejlesztési folyamat biztosítja. Erre építve

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT TANTERV 5-8. ÉVFOLYAM

TESTNEVELÉS ÉS SPORT TANTERV 5-8. ÉVFOLYAM 1 TESTNEVELÉS ÉS SPORT TANTERV 5-8. ÉVFOLYAM Célok és feladatok Az iskolai testnevelés célja, hogy az iskola egységes nevelő-oktató munkájának szerves részeként a testkultúra eszközeinek, valamint a természet

Részletesebben

ÓRAVÁZLAT 12/AB. Röplabda leütés. Készítette: Frankó Gábor

ÓRAVÁZLAT 12/AB. Röplabda leütés. Készítette: Frankó Gábor ÓRAVÁZLAT 12/AB Röplabda leütés Készítette: Frankó Gábor Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum HARSÁNYI JÁNOS Közgazdasági és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Óratervezet Tanít: Frankó Gábor

Részletesebben

Tanterv. Testnevelés 1-4. évfolyam

Tanterv. Testnevelés 1-4. évfolyam 1 Tanterv Testnevelés 1-4. évfolyam Célok és feladatok Az iskolai sport és testnevelés az iskola egységes nevelő- oktató munkájának szerves részeként hozzájárul ahhoz, hogy a tanulók az egészséget saját

Részletesebben

12. évfolyam. Kéttannyelvű, nyelvi előkészítő és általános közgazdasági osztályok részére

12. évfolyam. Kéttannyelvű, nyelvi előkészítő és általános közgazdasági osztályok részére 12. évfolyam Kéttannyelvű, nyelvi előkészítő és általános közgazdasági osztályok részére Testnevelés és sport Részei A kerettantervben előírt tartalom: 80 % 59 óra Szabadon felhasználható órakeret: 20

Részletesebben

Alapkövetelmények a heti 4.5 testnevelés órán résztvevő tanulóktól

Alapkövetelmények a heti 4.5 testnevelés órán résztvevő tanulóktól Alapfeladatok A testnevelés tanterv a tantárgyi feladatokon kívül elő kívánja segíteni a nyitottságot, megértést. Az anyanyelvi kommunikáció az anyanyelv elsajátításának eredménye, amely a testnevelés

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5 8. évfolyam

TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5 8. évfolyam TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5 8. évfolyam Az 5. évfolyammal kezdıdıen a tanulók a mozgástanulás magasabb szintjére lépnek. Az alapokat az 1 4. évfolyamon megvalósuló céltudatos fejlesztési folyamat biztosítja.

Részletesebben

TESTNEVELÉS. 7 8. évfolyam. Célok és feladatok

TESTNEVELÉS. 7 8. évfolyam. Célok és feladatok TESTNEVELÉS 7 8. évfolyam Célok és feladatok Egészségvédelem: Az elérni kívánt célállapotban a tanulók képesek megőrizni a pubertáskor során a korábban kialakított egészségvédő szokásokat, előtérbe helyezik

Részletesebben

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve Kosárlabda Köznevelési típusú sportosztály Készítette: a gimnázium testnevelés és sport munkaközössége 2015. 9. osztály 14-15 évesek Cél: A testnevelés és

Részletesebben

9-12. évfolyam Egészségvédelem és anyanyelvi kommunikáció: Edzettség, teherbírás fejlesztése és a tanulás megtanulása kompetencia:

9-12. évfolyam Egészségvédelem és anyanyelvi kommunikáció: Edzettség, teherbírás fejlesztése és a tanulás megtanulása kompetencia: TESTNEVELÉS ÉS SPORT 1 9-12. évfolyam Az általános mûveltséget megszilárdító szakasz a kilencedik évfolyamon kezdõdik, és a tizedik vagy a nyelvi elõkészítõ évfolyamokat mûködtetõ iskolákban tizenegyedik

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: polgarmester@sarospatak.hu 11531/2011. Elıterjesztés - a képviselı-testületnek - A Vay Miklós

Részletesebben

11. Testnevelés tanterv-kiegészítés. 11.1 Célok és alapelvek

11. Testnevelés tanterv-kiegészítés. 11.1 Célok és alapelvek 299 11. Testnevelés tanterv-kiegészítés 11.1 Célok és alapelvek Az Európai Unió által megfogalmazott kulcskompetenciák hatékony fejlesztése érdekében a műveltségterület számára megfogalmazott fejlesztési

Részletesebben

Óravázlat. Tisztelt Kollégák!

Óravázlat. Tisztelt Kollégák! Tisztelt Kollégák! Engedjétek meg, hogy megköszönjük megtisztelı jelenléteket, és röviden bemutassuk a Zipernowsky Károly sport törekvéseit, amelyek egyben a mai bemutató óra szakmai hátterét is meghatározzák.

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT

TESTNEVELÉS ÉS SPORT TESTNEVELÉS ÉS SPORT Ezen az iskolafokon a tanulók a mozgástanulás magasabb szintjére lépnek. Az alapokat az 1 4. évfolyamon megvalósuló céltudatos fejlesztési folyamat biztosítja. Erre építve valósul

Részletesebben